close

Enter

Log in using OpenID

Broj 31 - Općina Trnovec Bartolovečki

embedDownload
NAŠE NOVINE
1
IZUZETNO SLOŽENI UVJETI POSLOVANJA OBILJEŽILI 2012. GODINU
Na jednoj od posljednjih sjednica Općinskog vijeća Općine Trnovec
Bartolovečki u ovome sazivu održanoj 21.ožujka 2013.godine, a
pred loklane izbore koji bi se trebali redovno održati 19. svibnja 2013.
godine, vijećnici su upoznati sa obračunom Proračuna Općine Trnovec
Bartolovečki za 2012. godinu.
Iz podnijetog izvješća o poslovanju Općine vidljivo je da je Općina
Trnovec Bartolovečki u toku 2012. godine ostvarila ukupne prihode i
primitke u iznosu od svega 9.658.880 kuna.Manje sredstava raspoloživih
u 2012.godini za redovno poslovanje, naša Općina imale je davne 2004.
godine.
Smanjenje priliva sredstava u proračun, gotovo je onemogučilo bila
kakova ozbiljnija ulaganja općine tokom 2012. godine te su raspolživa
sredstva osiguravala praktički samo pokriće redovnih svakodnevnih
troškova,dok su planirani investicijski zahvati ostali na čekanju.
Proteklu 2012. godinu obilježio je dakle, daljnji i to drastični pad
prihoda proračuna, a o razmjerima pada najbolje govore brojke o visinama
našeg proračuna iz ranijih godina,pa je tako iz službenih podataka o
proračunima Općine mogu isčitati da je naša Općina promatrano po
proračunskim godinama raspolagala sa prihodima i primicima i to u
-2005. godini
-2006. godini
-2007. godini
-2008. godini
-2009. godini
-2010.godini
-2011.godini
u iznosu od 9.822.594 kune,
u iznosu od 10.155.882 kune
u iznosu od 12.082.195 kuna
u iznosu od 11.894.323 kune
u iznosu od 13.398.376 kuna
u iznosu od 17.567.951 kunu te u
u iznosu od 12.240.287 kuna.
Općina Trnovec Bartolovečki kada govorimo o rezultatima i
uspješnosti poslovanja gospodarstva spada u sam vrh Hrvatske države
po gotovo svim parametrima promatranja uspješnosti poslovanja
poduzetnika o čemu kontinuirano pišemo u ovom našem listu. Kako
rezultati poslovanja gospodarstvenika u nekoj općini i gradu nažalost
u našem društvo nisu mjerilo koje bi određivalo i takav položaj jedinice
lokalne samouprave, prihodi s kojima Općina raspolaže daleko su
od prosječnih za općine u Republici Hrvtskoj što samo potvrđuje da
dobro poslovanje poduzetnika ne znači i bogatiji proračun, a niti više
prosječne plaće za one koji u uspješnom gospodarstvu i rade u odnosu
na neuspješna gospoadrstva koja stvaraju gubitke koji se najčešće
pokrivaju na teret svih nas kroz državni proračun.
Izrazito veliki nesrazmjer rezultata poslovanja poduzetnika,visine
proračuna općina i gradova te osobnih primanja primjetan je upravo na
području naše županije i to već par godina unatrag.
U prilog takovom razmišljanju najbolje govore brojke o raspoloživom
poslovnom prihodu kojim su raspolagale županije općine i gradovi u
2011. godini promatrano po glavi stanovnika(podaci o 2012. još nisu
obrađeni i objavljeni)
PREGLED PRIHODA POSLOVANJA PO STANOVNIKU U 2011.
2
Gornji podaci vrlo jasno pokazuju koliko su i gradovi,a osobito
Općine na području Varaždinske županije u nepovoljnijem položaju glede
poslovnih prihoda kojima raspolažu u odnosu na prosječne prihode za
općine i gradove u Republici Hrvatskoj.
Samo Županija kao oblik organiziranosti države iz naše Županije u
povoljnijem je položaju od prosjećne Županije u državi.
Ostvareni poslovni prihodi Općine Trnovec Bartolovečki u 2012.
godini, a koji su ostvareni sa 9.263.972 kuna, iznosit će po stanovniku
svega 1346 kuna i svesti se na prosjećne prihode po stanovniku općine
u Varaždinskoj županiji, a koja je svega 56% prihoda kojima raspolažu
prosječne općine u državi.
Ovim podatkom samo su potvrđene već duže vremena i u ovom
našem općinskom listu iznesene tvrdnje, da o konkretnom stvaranju
uvjeta za rad lokalne samouprave u našoj državi, u strukturama koje
državu vode i kroz zakonodavstvo trebaju stvoriti primjerene uvjete za
funkcioniranje lokalne samouprave, takove volje nema,što više vodi se
politika koja loklanoj samoupravi ne dozvoljava čak ni zadovoljavanja
elemntarnih potreba njenog stanovništva.
NAZIV JEDINICE
LOKA. I POD.SAM
RH
VŽD.ŽUPANIJA
INDEKS
3/2
1
2
3
4
1. UKUPNO OPĆINE
GRADOVI I ŽUPANIJE 4.076
3.271
80,25
2. ŽUPANIJA
964
1.087
112,76
3. GRADOVI
3.468
2.825
81,46
4. OPĆINE
2.485
1.395
56,14
5. TRNOVEC B.
2.485
1.637
65,87
Samo deklarativno sve političke stranke koje su do sada obnašale
vlast na državnom nivou, osobito kada se provode izbori za Hrvatski
sabor, u svojim lijepo napisanim izbornim programima vrlo glasno
najavljuju odlučnost u provedbi decentralizacije i to ne samo poslova već
i sredstava s državnog nivoa prema lokalnoj samoupravi.
Hrvatska država jedna je od najcentraliziranijih država Europe . Osim
što već desetak godina traju žustre javne polemike oko toga treba li nam
toliko gradova i općina, imaju li općine i gradovi dovoljno sredstava za
izvršavanje zakonom utvrđenih obveza, ništa se u otklanjanju ovih dilema
ne događa niti se nude neka rješenja.
Niti se prekobrojne općine i gradovi ukidaju, a niti se značjanije
mijenja položaj općina i gradova glede njihovog osposobljavnja da
one budu sposobne zadovoljvati svakodnevne potrebe stanovništva u
njihovih potrebama.
I dalje caruje odsustvo pravičnije raspodjele javnog novca za
zadovoljavanje javnih potreba, primjerenih svakom građaninu ove
države, svakom kraju naše lijepe.
Prosto je nevjerojatno kolike razlike na prostoru ove male naše
države postoje među nama u mogućnostima da podmirimo svakodnevne
životne potrebe bilo kao građani kroz svoja primanja, bilo kao loklane vlasti
u općinama i gradovima od kojih njeni građani očekuju da im zadovolji
svakodnevne životne potrebe za koje je država odredila da ih te iste općine
i gradovi trebaju i moraju zadovoljiti. Umjesto da se te razlike ublaže i
stvore uvjeti za toliko spominjani ravnomjerni razvoj svih dijelova lijepe
naše , za primjerene uvjete života svakom našem čovjeku,one postaju
svakim danom sve veće i tako nas sve više udaljavaju jedne od drugih.
NAŠE NOVINE
Te nelogičnosti, razlike nažalost nisu proizašle iz činjenice da neke
sredine bolje, a druge lošije rade i upravljaju, one su nažalost posljedica
netransparentnih podjela i modela podjele zajedničkih prihoda, koji su
velikim dijelom rezultat političkih interesa i interesnih lobija za pojedina
područja koji se bore i uspijevaju vrlo često za svoja područja priskrbiti i
ono što nisu zaradili, a niti pripada po nekim pravičnim odnosima.
Što takova praksa i ponašanje čini za nas, vidljivo je kroz činjenice da
naše općine i gradovi imaju najniže proračune, a zaposleni radnici jedne
od najnižih plaća u RH. Istovremeno u dnevnoj politici puni smo hvala ili
I pored činjenice da je 2013. godina . godina novih lokalnih
izbora kada uobičajeno mnoge političke stranke i pojedinci u borbi za
naklonost birača obečaju svakojake projekte te njihovu „ozbiljnost“
namjere realizacije potkrepljuju i donošenjem vrlo nerelanih
proračuna, u Općini Trnovec Bartolovečki nikada se nije na taj način
pristupalo izradi planskih dokumenata za poslovanje.
U pravilu planiranju se uvijek pristupalo s dozom rezerve pa čak i
na određene projekcije s državnog nivoa koje je trebalo primjenivati u
planiranju,a sve ciljem da ne nastupe velika razočaranja nakon izbora
i provedbe predizbornih obečanja u praksi.
Nažalost, vrlo učestalo na naše Planove utjecala je i država
promjenom Zakona vezanih uz ostvraivanje naših prihoda, koji su u
posljednjih par godina u pravilu išle u smjeru smanjenja naših prihoda
i to u značajnom obimu, čime smo već u startu zbog takovog ponašnja
države i njenih tijela dovođeni u neugodne situacije da moramo
stanovništvu objašnjavti razloge nemogućnosti ispunjenja poneke
obveze.
I početak ove 2013. godine i pored našeg opreznog planiranja,evidentna je stara praksa države da mijenja uvjeta ili pak
ne donosi neke važne dokumente koji se tiču naše prihodovne ili
rashodovne strane proračuna.
Za 2013.godinu vrlo jasno je najvaljeno povećanje naknade
zakorištenje prostora hidrelektrana (tkz. „hidorenta“) i to čak za 100%
što smo s odušeljenjem podržali duboko uvjereni da je ista u tom obliku
trebala biti već davno prije priznata kao prihod općinama i gradovima
na čijem području hidroenergetska postrojenja postoje i koje jedinice
su bile bitno u podređenom položaju u odnosu na rente koje su primale
općine i gradovi gdje se vršila eksploatacija plina ili nafte.
NAŠE NOVINE
nas čak i drugi hvale: kako smo najperspektivnija županija, najpoželjniji
za življenje, sa najkvalitetnijim sustavom obrazovanja, sa najzdravijim
gospodarstvom izvozno orjentiranim itd. itd.
Nažalost svakodnevni život je realnost, on ukazuje na činjenice da se
ne može živjeti samo od pohvala drugih i visokog mišljenja o samom sebi,
već je za bolji i siguraniji život nužno imati nešto drugo.To drugo sigurno
je i veći utjecaj na sredstva koja stvaraju obveznici plaćanja poreza na
našem području,a to je moguće samo jačim i odlučnijim angažmanom
cijele naše zajednice prema državnim tijelima koja modele raspodjele
stvaraju.
Kako je ta vrsta prihoda u našem proračunu ostvarena u toku
2012. godine u iznosu od 650.000 kuna, sigurno da bi dodatni prihod
uz najavljeno povećanje od 100% itekako dobro došao našoj Općini.
Nažalost, na isteku prvog kvartala poslovanja od najavljene
promjene nema do sada ništa, te se renta po tom osnovu isplaćuje i na
dalje po starom pa se dovodi u pitanje planirani prihodi po tom osnovu
u 2013. godini.
Na planu smanjenja rashoda proračuna pohvaljena je
opredjeljenost države da se uključi i pokriće zakupa dogradnje škola i
dvorane koje se Varaždinska županija te općine i gradovi preuzeli kao
teret po programu JPP, kao gotovo jedini u Republici Hrvatskoj.
Mada je projekt uključivanja države najavljen za ovu 2013. godinu,
ni od tog sudjelovanja države do sada nema konkretne provedbe, te su
i prve obveze za 2013. godinu prema proračunu Općine zatražene za
plaćanje po starom modelu dakle u mjesečnom iznosu za obje škole
na području naše Općine od ukupno 75.000 kuna,mada je najvaljeno
svođenje ove obveze na okvirno 30-tak tisuća kuna mjesečno.
Pretpostavkom da se ne provedu najavljene promjene načina
obračuna rente te sufinanciranja troškova javno privatnog partnerstva
dovode u pitanje realnost planiranih gootvo 1.000.000 kuna našeg
proračuna te time i mogućnosti realizacije najavljenih projekata, opet
zbog neprovođenja najavljenih mjera države,odnosno odgađanja
primjene mjera koje bi trebale ostvarenju povoljnije pozicije našeg
proračuna.
3
Stalan porast broja nezaposlenih,praktički od 2009. godine
nastavlja se i u početku 2013. godine u cijeloj državi u našoj županiji, ali i
u našoj općini.
Sa stanjem na dan 31. prosinac 2012. godine, prema evidencijama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područna služba Varaždin, na
području Varaždinske županije bile su evidentirane 11.523 nezaposlene
osobe od kojeg broja i 469 osoba s prebivalištem na području naše
Općine.
Trend porasta ukupne nezaposlenosti kako u županiji tako i u našoj
općini nastavljen je i u 2013. godini, pa su prema istom izvoru Podrućne
službe za zapošljavanju Varaždin što je vidljivo iz slijedećih podataka:
Područje
STANJE NEZAPOSLENIH
31.12.2012.
31.01.2013.
VŽD.ŽUPANIJA
OPĆINA TRNOVEC B.
28.02.2013.
11.523
11.959
12.052
469
482
489
Ako trenutno stanje broja nezaposlenih povežemo sa
zabrnjivajaućim stanjem u nekim od poduzeća u kojim danas radi i
velik broja naših stanovnika(Varteks), a u odsustvu nekih ozbiljnjih
najava o otvaranju novih radnih mjesta u poduzećima, približavamo se
broju najveće evidentirane nezaposlenosti na području naše Općine iz
2000. godine kada je u evidenciji nezaposlenih bilo evidentirano 525
nezaposlenih osoba.
MEĐU NEZAPOSLENIM OSOBA 170 STARIJIH OSOBA OD 50
GODINA OD KOJIH BEZ PRAVA NA NOVČANU NAKNADU NJIH 90
Zbog poteškoća u poslovanju poduzeća sve je učestalija pojava
slanja na Zavod starijih osoba od 50 godina, a koje nakon takovih
postupanja poslodavaca vrlo teško pronalaze novo zaposlenje.
Prema najnovijim podacima Zavoda za zapošljavanje iz sredine
mjeseca ožujka u evidenicji nezaposlenih osoba starijih od 50 godina s
područja naše Općine evidetirano je ukupno 170 osoba.
Od njih ukupno 170 pravo na novčanu naknadu za vrijeme
nezaposlenosti ostvaruje njih samo 80 dok preostalih 90 osoba ne prima
nikakovu novčanu naknadu.
Promatrajući podatke o ovoj kategoriji nezaposlenih osoba i
uspoređujući ih sa podacima iz polovice prosinca 2012. godine, kada
su na Zavodu za zapošljavanje bile evidentirane 162 osobe starije od 50
godina od čega bez prava na novčanu naknadu njih 83, evidentno je da se
i na dalje povećava broj nezspolenih starijih od 50 godina te broj osoba iz
ove kategorije koji ne primaju novčanu pomoć kao nezaposlene osobe.
OPĆINA POKREĆE PROJEKTE UKLJUČIVANJA NEZAPOSLENIH KROZ
JAVNE RADOVE U 2013. GODINI-PRIVREMENO ZAPOSLENJE
ZA 45 OSOBA
Suočeni sa stalnim porastom broja nezaposlenih osoba,
osobito u dobi koja ne daje nadu zapošljavanja na trajnijim
poslovima u gospodarstvu Varaždinske županije takovih oso-
4
ba,naša Općina već više godina pojavljuje se kao organizator
javnih radova kojima se osigurava revitalizacija javnih površina i
okoliša na području naše Općine.
Naime, općina raspolaže sa više od 40 hektara javnih površina
koje je nužno održavati i revitalizirati, te već godinama na tim
poslovima zaposlenje nalazi sve veći broj duže nezaposlenih
osoba naše općine.Mnogima od njih ili gotovo svima to je i jedini
prihod na kojeg mogu računati tokom godine.
I u 2013. godini s dolaskom sezone mogućnosti organiziranja
ovakovih radova Općina će zaposliti putem Zavoda za zapošljavanje
45 osoba s područja naše Općine, a njihovo uključivanje u ove
radove planirano je
-za prvih 10 s početkom travnja za kandidate koji su u radobe
bili na 4 mjeseca uključeni i u 2012. pa imaju pravo biti uključeni u
iste i u 2013. na dva mjeseca
-za novih 35 polovicom travnja na rok od 6 mjeseci, pretpostavkom da se ovo trajnaje u tom roku i dozvoli.
NAŠE NOVINE
U predlaganju potreba i prioriteta modernizacije cesta na području
Općine, naša Općina predložila je za modernizaciju i sufinanciranje
u 2013. godini, najlošijih dionica cesta iz nadležnosti održavanja
Županijske uprave za ceste Varaždin, a to su dionice Radničke ulice od
Nove do Bartolovečke te Nove ulice od raskršća s Radničkom prema
Kučanu Donjem.
Radi se o jednim od najprometnijih ulica na području naselja
Trnovec u izuzetno lošem stanju zbog izvođenja radova na izgradnji
kanalizacije, te je djelomična sanacija neizvediva, a kao jedino ispravno
rješenje na kvalitetnoj sanaciji prepoznato je kroz temeljitu modernizaciju
tj. izgradnju šireg kolničkog traka te pješačko-biciklističkih staza s
rješenjom odvodnjo prometnih površina.
Prema podacima nositelja investicije, raspisan je javni natječaj za
odabir izvođača radova te se odabir očekuje tokom ožujka ove godine.
Za pretpostaviti je da će procedura odabira izvođača radova završiti bez
žalbenih postupaka, čime bi se stekli uvjeti početka radova modernizacije
već sada na proljeće u uvjetima kada je iste radove prirodno i izvoditi, a ne
u kasnu jesen kao je to ranije bila praksa i pojava.
Koncem prošle godine započeti radovi na izgradnji kanalizacije
južnog sliva naselja Trnovec i pored vrlo loših vremenskih prilika
nastavljaju se i u 2013. godini, te bi polaganje ukupne kolektorske
mreže u svim ulicama Trnovca trebali biti dovršeni tokom ove
godine, prema najavama iz društva „VARKOM“ koje je nositelj ove
investicije.
U razvojnim programima društva za 2013. godinu, u prioritete
izvođenja i financiranja uvrštena su sredstva za poptuno dovršenje
ove inesticije u naselju Trnovec u 2013. godini čime bi se stekli
uvjeti da sva naša domaćinstva mogu koristiti uslugu zbrinjavanja
svojih otpadnih voda.
Izvođenje ove investicije koje ulazi u 10 godinu, izaziva dosta
prostesta među mještanima Trnovca koji opravdano postavaljaju
pitanja kada će konačno moći zbrinjavati svoje otpadne vode na
kvalitetan način, s obzirom na sve učestalije probleme u pražnjenju
svojih septičkih jama osobito u dijelovima naselja gdje kanalizacija
nije u funkciji.
S druge strane na području naselja Trnovec koji pripada
sjevrenom slivu odvodnje koji funkcionira i kojeg domaćinstva
mogu koristiti i pored napora koji se čine da se domaćinstva
priključe sustav odvodnje, još uvijek broj nepriključenih je izuzetno
veliki.
U ovo vrijeme 2012. godine na sustav odvodnje sjevernog
sliva od mogućih 258 objekata, bilo je priključeno svega 98, a
prema evidencijama korisnika kanalizacije u sjevernom slivu
danas ih ima 115.Dakle još njih 143 nisu priključena, mada takova
mogućnost postoji.
Nadajmo se da dovršenjem južnog sliva kanalizacije neće
biti slična situacija, jer se pretpostavkom takove pojave i u ovom
dijelu naselja, ozbiljno dovodi u pitanje potreba izgradnje ovog
sustava, ali i brige stanovništva za očuvanje rezervi pitke vode koji
svi trebamo.
NAŠE NOVINE
5
KOMUNALNE TEME
Komunalna naknada namjenski je prihod proračuna Općine koji služi
za pokriće troškova obavljanja djelatnosti
-odvodnje atmosferskih voda
-održavanja javnih površina
-održavanja nerazvrstanih cesta
-održavanje groblja i
-javne rasvjete
Obveznici plaćanja komunalne naknade su domaćinstva i pravne
osobe,te je tako u 2012. po tom osnovu naplaćeno ukupno 791.131
kune.
Na području Općine u kategoriji domaćinstava evidentirana su
ukupno 2004 obveznika, od čega ih je 509 oslobođeno od plaćanja, tako
da obvezu plaćanja ima 1495 obveznika i to u godišnjem iznosu od 90
kuna.
Po osnovu razreza komunalne naknade domaćinstvima u proračun
Općine uplaćeno je u 2012. godini 140.125 kuna.
Po osnovu razreza komunalne naknade poslovnim subjektima u
2012. naplaćeno je ukupno 651.006 kuna.
Istovremeno za potrebe obavljanja djelatnosti koje su se ostvarivale
u 2012. godini, u proračunu Općine ostvareni su rashodi u iznosu od
1.283.994 kune, što znači da su ukupno naplaćena sredstva komunalne
naknade pokrile svega 61,6% realiziranih rashoda, te su za pokriće punih
rashoda bila nužna druga sredstva proračuna.
Pregled naplaćenih i utrošenih sredstava po naseljima daje se u
slijedećem pregledu:
MJESTO
U OPĆINI
UPLAĆENO U KUNAMA
DOMAĆINSTVA
PRAVNE OSOBE
Trnovec
Bartolovec
Žabnik
Štefanec
Šemovec
Zamlaka
OPĆINA UKUPNO
88.987
13.313
3.650
9.559
17.193
7.424
140.126
513.664
25.253
32
8.928
101.673
1.455
651.005
UKUPNO
602.651
38.566
3.682
18.487
118.866
8.879
791.131
Ukupno stvareni rashodi za funkcioniranje komunalnih djelatnosti od 1.283.994 kune ostvareni su na područjima naših naselja prema
djelatnostima prema slijedećem pregledu
DJELATNOST
1.Održavanja javnih površina
2.Odr.cesta
3.Javna rasvjeta
4.Odr.druš.objekata
UKUPNO
Trnovec
207.737
36.144
239.258
224.359
707.498
Bartolovec
14.848
5.025
41.895
23.994
85.761
Žabnik
15.313
9.850
34.865
91.747
151.776
Štefanec
33.579
6.720
35.118
27.279
102.695
Šemovovec
50.538
8.213
63.444
69.986
192.181
Zamlaka
3.923
4.092
26.360
9.708
44.083
UKUPNO
341.849
70.044
440.940
447.073
1.283.994
Pred Uskršnje blagdane priprema se podjela prvih pomoći novorođenima te za djecu koja nisu uključena u odgojno obrazovne predškolske
ustanove.
Prema sada dostupnim podacima prijavljeno je svega 9 novorođenih
što je jedna od najmanjih brojki zabilježenih na području Općine u prvom
kvartalu poslovne godine.Očito da kriza uzima danak i u formiranju naših
obitelji, a što sigurno nije dobro za društvo u cijelini.
Naša Općina u svim dosadašnjim popisima bilježila je prirast
stanovništva kao rijetka jedinica lokalne samouprave u Republici Hvatskoj,
pa se čini da se negativna demogafska slika nadvila i nad našom zajednicom.
U vremenu pripreme ovih materijala u knjigama ukopanih umrlih
osoba na području naše Općine evidentirano je 18 osoba, dakle duplo
više no rođenih.
Uz podjele pomoći za novorođene, izvršit će se i prva isplata mjesećne
pomoći za djecu smještenu u obiteljima za ukupno 75 djece u iznosu od
30.670 kuna, prema obveznicima za razdoblje 10-12/2011. godine.
6
NAŠE NOVINE
Pred Uskršnje blagdane u organizaciji Udruge umirovljenika
izvršit će se već tradiocionalna podjela poklon bonova umirovljenicima,starijim osobama od 60 godina,korisnicima socijlane
pomoći,invalidima kao i nezaposlenim osobama prijavljenim Zavodu
za zapošljavanje starijim od 50 godina bez prava na novčanu naknadu.
Prema podacima iz podjele izvršene uz Božićne blagdane,
očekuje se kroz ovu akciju podjela oko 2000 bonova vrijednih
pojedinačno 80 kuna, za što se sredstva osigurana u proračunu
Općine kroz programe brige za naše starije i osobe u potrebi.
Kroz organiziranu aktivnost općinskih i mjesnih vlasti, na educiranju
stanovništva o potrebi organiziranog zbrinjavanja komunalnog otpada
iz domaćinstava bitno je u 2012. godini poboljšana slika korištenja ove
usluge u našoj Općini.
Prema podacima na koncu 2011. godine organiziranim odvozom
bilo su obuhvaćena 1522 domaćinstva od 1922 koja podliježu obvezi
korištenja ove usluge.
Tokom 2012. godine broj korisnika povećan je na ukupno sada
evidentiranog 1801 korisnika čime je obuhvat povećan na preko 93%
ukupnog broja onih koji ovu uslugu trebaju koristiti.
Uz povećanje broja korisnika, iz izvješća koje se redovito podnosi
na okolnost provođenja Programa gospodarenja otpadom Općinskom
vijeću, zamjetan je i podatak da je i količina prikupljenog otpada
promatrano po broju stanovnika u 2012. ostvarena u količini od 158 kg po
stanovnika što predstavlja 4% manje uodnosu na prosječno prikupljene
količine u razdoblju 2008-2011. kada je prikupljano prosječno 166 kg po
stanovniku.
Ovu godinu glede funkcioniranja lokalne i državne vlasti obilježit će
izbori koji će se provoditi i na području naše Općine.
Prema već sada od Predsjednika RH raspisanim izborima, 14.
travnja 2013. godine održat će se izbori za članove u Europski parlament
iz Republike Hrvatske na koje izbore će izlaziti svi glasači na području
naše Općine s pravom glasa u odabiru naših prvih neposredno izabranih
članova u Europskom parlamentu.
Redovni lokalni izbori za članove Općinskog vijeća za načelnika i
njegovog zamjenika,kao i za članove Županijske skupštine te Župana i
njegove zamjenike trebali bi se održati 19. svibnja ove godine.
NAŠE NOVINE
OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
I 20.GODIŠNJICE
POSTOJANA
OPĆINE TRNOVEC
BARTOLOVEČKI
Općinskom Odlukom 17. travnja je datum kada se obilježava
Dan naše Općine. Ove godine ovaj Dan će biti također obilježen
prigodnim programima to više što u ovoj godini obilježavamo i punih
20 godina postojanja Općine Trnovec Bartolovečki.
Prema najavi svečana sjednica održat će se 19. travnja 2013.
godine u školskoj športskoj dvorani Osnovne škole u Trnovcu, a
prigodni programi odvijat će se 20. i 21. travnja 2013. godine.
Već po običaju održat će se mise u našim Župama,smotra
folklora djece,općinsko gađanje u Žabniku te javno snimanje VTV
emisije Popevke i štikleci.
7
IZ RADA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Mjesni odbor Bartolovec u devet mjeseci svog mandata
imao je ukupno 11 sjednica na kojima se raspravljalo, predlagalo
i odlučivalo o nizu problema koji su prisutni u samom mjestu.
Uz završetak stare godine uspješno smo realizirali doček Nove
godine gdje se u društvenom domu okupilo, veselilo i zabavljalo
osamdesetak naših mještanki i mještana, kao i veliki broj djece i sve
to uz živu glazbu. Na početku ove godine u prvom mjesecu imali
smo i svečanu sjednicu. Na sjednicu su bili pozvani predstavnici
svih društava, klubova i udruga sa područja Bartolovca kao i
nama susjednog M.O. Žabnik, a gdje se u prijateljskoj atmosferi
raspravljalo o djelovanju svih nas na dobrobiti za naše mjesto kao i
mještane Bartolovca i naše Općine.
Na sjednicama smo odredili niz prioriteta i čim nas vrijeme
malo posluži krećemo sa njihovom realizacijom, a to je sljedeće:
- poljski putovi su u katastrofalnom stanju jer se godinama o
njima ne vodi briga, te smo u suradnji sa našim poljoprivrednicima
odredili i prioritetne putove koji bi trebali prvi ući u realizaciju. Tu su i
zarasle zapuštene parcele uz same putove koje ćemo u suradnji sa
komunalnim redarom i vlasnicima dovesti u red
- u četvrtom mjesecu za Dan planeta zemlje planiramo veliku
radnu akciju čišćenja Bartolovca gdje ćemo uključiti sve udruge i
društva našeg mjesta
- krajem četvrtog mjeseca u suradnji sa našim vrijednim
ženama kupit ćemo cvijeće i njime urediti sve kamenjare kao i
druge prostore da imamo ljepši Bartolovec
- 06. 04. prilikom realizacije slikarske kolonije koju organizira
Udruga žena Zvono pomoći ćemo financijski i u drugom pogledu
da se tom prilikom čim ljepše prezentira naše mjesto
- pomoć S.D. Bartol pri kupovini 80 kvadrata oblica kojom bi se
završio drveni objekat te upotpunio prekrasni sportski centar koji
se nalazi iza Vatrogasnog doma, a koji će služiti kako članovima
kluba tako i svim žiteljima Bartolovca.
- povodom Uskrsa namjeravamo organizirati i paljenje
tradicionalne Vuzmenke kojoj se najviše raduju djeca, a i odrasli
jer je tu uvijek prisutno i nezaobilazno pečenje jegera i kobasica, a
nađu se tu i ostali rekviziti.
- radujemo se i završetku ograde uz Pastoralni centar gdje
računamo na pomoć naše Općine i završetak jednog prelijepog
zdanja na ponos svih naših vjernika, a uz veliki angažman našeg
župnika Petra Goluba
- u petom mjesecu u suradnji sa ŽUC-om završavamo
modernizaciju dijela Dravske i Vrtne ulice drugim slojem asfalta
kao i uređenjem bankina i kolnih ulaza.
- rješenje vlasništva nad zgradom zgrade bivšeg Matičnog
ureda kao i njezino uređenje (izmjena vanjske stolarije i krovišta),
a zatim i njezino cjelokupno uređenje za što se nadamo da će nova
općinska vlast imati puno više razumijevanja.
- u 6. mjesecu sazivamo zbor mještana kako bi se pronašlo što
bolje rješenje za staru zgradu P.Z. Jalžabet, a koja se inače nalazi u
katastrofalnom stanju i to od temelja pa do krova.
Kroz ljeto planiramo niz aktivnosti većinom u suradnji sa
udrugama našeg mjesta. Od naših mještana izabrani smo kako bi
radili, a ne da gledamo i izvlačimo se na recesiju jer od kukanja naše
8
mjesto neće imati nikakve koristi, a volje za rad i znanja imamo. U
sve to trebala bi se više uključiti i naša Općina jer ta ista recesija ne
pogađa sva naša mjesta jednako.
Ove godine u program javnih radova pokušat ćemo zaposliti
što više naših mještana koji su ostali bez posla i nalaze se u izuzetno
teškom financijskom stanju. I na druge načine pokušat ćemo
pomoći onima kojima je to najpotrebnije, a organizirat ćemo i niz
druženja jer se uz druženja brige stavljaju u drugi plan ili nakratko i
zaboravljaju.
Da ne bi sve bilo crno imamo mi i svjetlu stranu, a to je novo
registrirana dječja plesna skupina Street Dancers-Ulični plesači
koja u svoj rad kreče puna ambicija i volje. Njih tridesetak vježbaju
već skoro godinu dana sa voditeljicom Tanjom Solar. Iza njih je
već dosta nastupa i pobranih simpatija, jer gdje su oni tamo uvijek
ima smijeha i veselja, a rado primaju i nove članove iz čitave naše
Općine.
U planu imaju i izgradnju šetnice kao i trim staze i to pod
geslom kad se male ruke slože sve se može, sve se može. Sve to na
dobrobit onih koji žele udahnuti čisti zrak ili se baviti sportom, a tu
mogu računati i na svu pomoć od M.O. Bartolovec.
Toliko od nas iz M.O. Bartolovec ujedno ovu priliku koristimo
da svim žiteljima Općine Trnovec Bartolovečki čestitamo Sretan i
blagoslovljen Uskrs i Uskrsne blagdane
Predsjednik Vijeća Mjesnog Odbora Bartolovec
Božidar Poljanec
VMO ŠTEFANEC
Početkom 2013. godine - tijekom zime VMO Štefanec odradio je
sukladno programu rada za 2013 godinu dvije sjednice VMO.
Prije Uskrsa pripremamo i održavanje sljedeće sjednice na kojoj
će MO predložiti donošenje novih odluka.
Primjerice, nakon obilnog snijega ove zime nastavit ćemo sa
drugim dijelom akcije sanacije poljskih puteva.
Pripremili smo i nekoliko ponuda izvođača za sanaciju prostora
oko Društvenog doma, izgradnju nove odvodnje i upojne (septičke)
jame.
U pripremi je i natječaj za osobu za održavanje javnih površina i
objekata u Štefancu.
U tom pogledu već smo izvršili valjanje terena u centru mjesta koji
je dijelom u privatnom vlasništvu, a VMO ima troškove održavanja.
Namjera nam je i ove godine uključiti se u akciju javnih radova ako
takva odluka bude donesena na razini Općine Trnovec Bartolovečki,
pogotovo stoga što Štefanec ima veliki dio javnih zelenih površina.
Uz već postojeće kosilice ( kojima je potreban servis) preko
potreban nam je i novi trimer.
Stoga se nadamo da će sve organizacije i udruge koje djeluju u
mjestu Štefanec doprinositi što boljem izgledu ovog mjesta.
Svim mještanima naselja Štefanec kao i mještanima Općine
Trnovec Bartolovečki želimo Sretan Uskrs!
VMO Štefanec
Predsjednik Zvonko Špoljarić
NAŠE NOVINE
VMO ŽABNIK
SPORTSKO DRUŠTVO ŽABNIK
Dragi čitatelji,
ovim putem željeli bi Vas obavijestiti o aktivnostima u proteklom
razdoblju, te planovima VMO-a i Sportskog društva Žabnik.
Žabnik je dobio novi sloj asfalta nakon 40 godina. Prva faza
asfaltiranja je odrađena, a u travnju se planira dovršetak radova sa finim
slojem asfalta i uređenjem bankina. Vrijednost radova za selo Žabnik
procijenjena je na cca 725 000kn. Zahvaljujemo se Varaždinskoj županiji i
Županijskoj upravi za ceste na spomenutim investicijama.
PREDŠKOLSKI ODGOJ
DJEČJI VRTIĆ „MALA OAZA”
BARTOLOVEC
Siječanj smo iskoristili za zimske radosti: sanjkanje, grudanje,
izrađivanje snješka.
Veljača nas je obukla u razne šarene kostime pošto se obilježavala
tradicionalna fašnička zabava u našem vrtiću.Tako smo povodom
tog dana zajedno s roditeljima izrađivali krinke, mjesili tijesto za krafne
Na radost najmlađih održana je i tradicionalna maškarada u
Žabniku. Odabrane su najljepše maske koje su nagrađene prigodnim
poklonima.
Kupljen je digitalni sat sa prikazom vremena, datuma i temperature
koji će se montirati na sportsku dvoranu.
Planira se zamjena stolarije na društvenom domu, te prema
novčanoj situaciji i daljnji radovi.
Dolaskom proljeća Sportsko društvo počet će s aktivnostima,
radnim akcijama za uljepšavanje Žabnika, te pripremom za tradicionalno
održavanje Praznika rada.
Pozivamo sve mještane na proslavu Praznika rada uz besplatan grah
i živu muziku.
Bliži se Uskrs, naš najveći blagdan. Stoga koristimo priliku da
svim žiteljima Općine zaželimo sretan i blagoslovljen Uskrs!
Predsjednik Sportskog društva Žabnik
Zlatko Marčec
koje smo pekli i ukrašavali šarenim mrvicama, a poslije pjesme i plesa
degustirali smo krafne i palili fašnik koji je za sve „kriv”.
U ožujku smo svim ženama čestitali Dan žena sa prigodnom
čestitkom koju su izradili naši mališani,a također za tate u pripremi
je prigodna čestitka povodom Dana očeva kokji se provodi na dan Sv.
Josipa.U iščekivanju smo proljeća koje ćemo također obilježiti cvjetnim
vjenčićima.Za Uskrs pripremamo radionicu s roditeljima koji će vješto
Predsjednik VMO Žabnik
Mario Milak
izrađivati zekane sa košaramaa u koji će stati slatki paketić od Uskrsnog
zeca.Tradicionalno ćemo na priredbi povodom Uskrsa tražiti jaja po livadi
i igrati razne igre s roditeljima kao na primjer utrka s tačkama i druge.
Za kraj želimo svim žiteljima naše Općine sretne i blagoslovljene
predstojeće Uskršnje blagdane.
NAŠE NOVINE
9
PREDŠKOLSKI ODGOJ
O SVEMU POMALO:
Početak godine pamtit ćemo po dugoj zimi, prehladama svih vrsta,
ispijanju čajeva te vrtićkim igrama doktora i pacijenata gdje su djeca
vlastita iskustva oživljavala simboličkim izričajem.
Na Dan zaljubljenih otkrile su se prve vrtićke simpatije, poklanjale
čokoladice, izrezivala srca…
A onda, jednog dana, u vrtić nisu došla djeca…Došli su neki ratnici,
princeze, vještice i čarobnjaci, likovi iz crtića, Indijanci, gusari…Bio je
to raspjevani fašnički dan kada smo strašnim i smiješnim maskama
konačno uplašili zimu i dočekali sunce!
I dok se priroda polako budila, i djeca su najednom postala veselija,
živahnija. Proljetnim smo temama ispunili vrtićke panoe – sve sami
leptirići, pčele, ptice, žive boje prelijevaju se na cvjetnim livadama
okupanim suncem. U pjesmicama i recitacijama sve nešto zuji, bruji,
cvate, pupa…
I eto nas zatim na početku travnja, kojeg ćemo započeti
obilježavanjem Svjetskog dana šale. A do tada, želimo da Vas prate
zdravlje i blagostanje te nek je svima SRETAN USKRS u ime dječjeg vrtića
Zeko u Trnovcu!
EKO ZEKO:
Nismo zaboravili pokloniti izrađene čestitke ni na Dan žena za naše
mame i bake, a kako će se tek tate iznenaditi na Josipovo – Dan očeva, kad
i njih iznenadimo crtežima i radovima!
Nema kraja izvorima aktivnosti koje nas čekaju. Već su i zečići
doskakutali u naše prostore! Čekaju piliće, koke i pisanice da razvesele
djecu i odrasle na najveći kršćanski blagdan – Uskrs. Opet ćemo se svi
zajedno družiti na uskrsnoj radionici, poticati suradnju odgojitelja, djece
i roditelja. Izrađivati ćemo prigodne ukrase kao i svake godine, ali ovog
puta u humanitarnom duhu u suradnji s Udrugom „Jak kao Jakov“, za
pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti.
10
Iako u vrtiću učimo djecu odvajati otpad (papir, plastika, staklo,
ostali otpad), a s ciljem da kod djece što više razvijamo ekološku svijest,
na poticaj i u suradnji s općinom Trnovec Bartolovečki, u vrtiću Zeko
sakupljamo stari papir (časopisi, novine, ispisani i reklamni papiri…). S
novcem sakupljenim od prodaje papira planiramo organizirati predstavu
za djecu, izlet, druženje … Djeca na taj način uče da svojim zalaganjem
mogu doprinjeti poboljšanju kvalitete života. U našu akciju već su se
uključila neka djeca s roditeljima, pa tako svakodnevno netko donese
„što je doma sakupio“. Ovim putem pozivamo svu djecu s roditeljima
da nam se pridruže u ovoj akciji, jer se briga o svojoj okolini i prirodi uči
odmalena i onda ona postaje dio čovjeka.
NAŠE NOVINE
ŠKOLSTVO
OŠ TRNOVEC
Iako smo u drugom polugodištu tek nešto više od dva
mjeseca, škola je odradila ili
odrađuje čitav niz vrlo zahtjevnih
projekata.
Krajem siječnja, točno prema
ugovorenom roku, završeni su
svi radovi na uređenjuškolske
kuhinjei blagovaonice. Odmah
po primopredaji radova krenuli
smo s tehničkom pripremom
postupka javne nabave za opremu
kuhinje (350.000,00 kn), budući
da je Županija osigurala financijska sredstva. Postupak je u tijeku.
Za opremu blagovaonice
sredstva nam nedostaju. Naime,
u novoj blagovaonici, za razliku
od stare, predviđena su sjedeća
mjesta za učenike; 160 stolica
i 40 stolova, blagovanje u mirnoj, opuštenijoj atmosferi na što
upućuje i 1. modul zdravstvenog
odgoja „Živjeti zdravo“. Budući
da nam je vrlo važno da i kuhinja
i blagovaonica profunkcioniraju
istodobno kao jedinstvena cjelina
što one i jesu, tražili smo i pribavili,
temeljem projektne dokumentacije, najpovoljniju ponudu i za taj
dio opreme. Ona iznosi 69.500,00
kn bez PDV-a. Za pomoć u nabavi
blagovaonskog namještaja obratili smo se Općini. Vjerujemo da će
naša Općina kao i mnogo puta do
sada imati razumijevanja za naše
potrebe i, u ovim, ne baš sjajnim
vremenima, iznaći sredstva za
kupnju nama toliko potrebnog
namještaja. Tim više što će on
imati višestruku namjenu; 160
stolica iz blagovaonice i te kako će
dobro doći kao dodatna sjedeća
mjesta u dvorani za vrijeme
održavanja različitih kulturnih
manifestacija.
Izgradnjafotonaponske elektrane „OŠ Trnovec 1“, snage
30kW – projekt je kojegsmo u
siječnju prijavili na natječaj Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.Sve aktivnosti oko
realizacije investicije trebale bi
se obaviti do kraja 2013. godine. Proizvodnja je predviđena za
NAŠE NOVINE
siječanj 2014. godine.Vrijednost
investicije je 411.600,00 kn, a
očekivani rok povrata investicije 10 godina.
Jedan od ključnih razloga
zašto smo se odlučili za ovaj projekt je energetska učinkovitostkoja
posredno i neposredno ima za
učinak ekološku učinkovitost i
financijsku uštedu znatnih sredstava. Dakle, istodobno donosi
smanjenje potrošnje i mogućnost
samostalne proizvodnje električne energije.
Županijska prvakinja u fizici Anita Medvedec
s mentoricom Ljubicom Matić
NATJECANJA UČENIKA OŠ TRNOVEC U ŠK.GOD. 2012./13. područje Hrvatski jezik Čitanjem do zvijezda Njemački jezik Engleski jezik Matematika Fizika Geografija Povijest Biologija Vjeronaučna olimpijada Mladitehničari maketarstvo graditeljstvo str. konstrukcije obr. materijala elektrotehnika ml. poduzetnik županijsko natjecanje 7.r Martina Hrman Lucija Ivec Elena Tuđan Ivona Jerešić 8.r Lukrecija Prnjić DoraMajcen 7.r Lucija Ivec Klara Makšan Ivona Jerešić 8.r SwenVugrinec Dora Majcen Lucija Gregurić 8.r Lukrecija Prnjić Lea Marčec Luka Jerešić Luka Ljubić 6.r Emil Butek Katja Špiranec 8.r Lukrecija Prnjić 8.r Anita Medvedec 6.r Marta Ptiček Katja Špiranec 7.r Elena Mikulić Lucija Ivec 7.r Lucija Ivec Ivona Jerešić David Budeš 5.r Dominik Hrupek 7.r Domagoj Obadić 8.r KlarisaSmodek 8.r Tin Jurak 5.r Dominik Hrupek 6.r Katja Špiranec 7.r David Budeš Helena Jerešić 8.r Jurica Vugrinec Tin Jurak 7.r Roberta Gabrijela Likovna kultura Magić Jurica Vučković osvojeno mjesto 5. 6. 7. 4. 4. Božena Bajić Nevenka Zorko međužupanijsko natjecanje ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ osvojeno mjesto ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ državno natjecanje ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Violeta Lukač ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ mentor 6. 13. 11. Draženka Magić Ljubica Matić ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1. Ljubica Matić
‐ ‐ Anita Medvedec
6. 13. 4. 5. Željko Uremović Emanuela Timin Perić HaritinaJerec 3. 7. 3. 3. 3. Sanja Moharić Štefanija Jurašković Ljiljana Mišak 5.r Dominik Hrupek 7.r Domagoj Obadić 8.r KlarisaSmodek 8.r Tin Jurak 2. ‐ ‐ ‐ Domin Jurišić Biserka Hudoletnjak ‐ ČESTITKE UČENICIMA I MENTORIMA!!! 11
Fotonaponska elektrana – energetsko postrojenje u kojem se
energija sunčevog zračenja pretvara izravno u električnu energiju
na principu fotonaponskog efekta
izgradit će se na jugoistočnom
dijelu kosog limenog krova stare
školske dvorane.
Natjecanja su, također, započela u siječnju. Učenici naše
škole natjecali su se u 17 različitih
područja na školskoj razini, a
ostvarili su plasman (za sada)
na 14 županijskih natjecanja,
jedno međužupanijsko i jedno
državno.
Najveći uspjeh postigla
je Anita Medvedec, učenica
8.razreda osvojivši 1. mjesto na
županijskom natjecanju iz fizike.
Njezina je mentorica učiteljica
Ljubica Matić. U svibnju ih čeka
državno natjecanje. Želimo im
puno uspjeha.
Tradicionalno dobra vjeronaučna ekipa i ove je godine
postigla vrijedan rezultat: 3.
mjesto na županijskoj i 2. mjesto
na međužupanijskoj razini. Ekipu vodi vjeroučiteljica Ljiljana
Mišak.
Otkako je nastavu tehničke
kulture na našoj školi preuzeo
učitelj Domin Jurišić, učenici su
kontinuirano uspješni na natjecanjima. Ove godine; tri 3. mjesta
u različitim područjima: Helena
Jerešić, Jurica Vugrinec, Tin
Jurak.
Posebno ističemo i 4. mjesto učenika Swena Vugrinca
na županijskom natjecanju iz
njemačkog jezika kao i učenicu
Luciju Ivec koja se plasirala na 4
županijska natjecanja (hrvatski
jezik, Čitanjem do zvijezda, povijest, biologija).
Na 3 županijska natjecanja plasirale su se Lukrecija
Prnjić(hrvatski jezik,engleski jezik, matematika) i Katja Špiranec
(matematika, geografija, tehnički).
Čestitke svim ovim vrijednim
učenicima i njihovim mentorima.
Po prvi puta, na Županijskoj
glazbenoj smotri koja će se
održati u travnju ove godine u
natjecateljskom dijelu nastupit će
pjevački zbor naše škole. Voditelj
zbora je učitelj Mladen Gložinić. I
njimaželimo uspješan nastup.
Predupisi djece u 1. razred
za školsku godinu 2013./14.
obavljeni su od 20. do 22. veljače
2013.godine. Školski obveznici
su djecarođena od1. travnja 2006.
do 31. ožujka 2007. godine i djeca
rođena ranije koja ne pohađaju
školu iz bilo kojeg opravdanog razloga.
Prema podacima pristiglim
iz Ureda državne uprave na upisnom području OŠ Trnovec je
57 školskih obveznika. No, sami
predupisi su pokazali da se stanje
na terenu ponešto razlikuje od
službenih podataka kao, uosta-
lom, svake godine. Iako podaci
nikada ne mogu biti potpuno točni,
do razmimoilaženja najčešće
dolazi jer su neki roditelji promijenili prebivalište, neki boravište, a
to nisu zakonski riješili.
Testiranje učenika za 1.
razred bit će 25. i 26. ožujka prema
vremeniku koji su roditelji dobili na
predupisu. Testiranje će provoditi
učiteljice koje primaju buduće 1.
razrede i pedagoginja škole.
6. ožujka učenici 8. razreda
sudjelovali su u probnom ispitivanju iz povijesti i fizike koje je
proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
(NCVVO) u sklopu projekta „Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa. Ispitivanje je bilo
anonimno; vrednuje se škola, a ne
pojedinac i proteklo je bez ikakvih
problema.
Prije 4 godine kada je provedeno vanjsko vrednovanje
sviju škola u RH, a obuhvaćeni
su bili 4. i 8. razredi, Varaždinska
je županija postigla ukupno 5. rezultat u državi, dok su učenici naše
škole u svim predmetima koji su
se vrednovali, postigli bolji rezultat
od državnog prosjeka.
Elektronički upisi u srednju školu glavna su novina za
sve učenike 8. razreda, budući da
se provode po prvi puta u našoj
zemlji.
Svaki će učenik moći odabrati
10 različitih programa u 5 srednjih
škola i konkurirati svojim ocjenama. Od ove godine učenicima
se boduje završni uspjeh od 5.
do 8. razreda, izračunat na dvije
decimale te posebni predmeti
prema kriterijima škola. Program je osmišljen tako da sam
raspoređuje učenika prema listi
prioriteta i ostvarenih bodova u
željenu školu. U idealnim uvjetima, učenik će svoju novu školu
i razred vidjeti tek u jesen kada
započne nastavna godina. Da bi
smo učenicima i njihovim roditeljima u potpunosti približili ovu
novinu, osmislili smo niz korisnih
aktivnosti; roditeljski sastanak
za sve roditelje osmaša, informirali ih o cijelom procesu, nastavili
uhodanu suradnju sa Zavodom za
zapošljavanje, stalno ažuriramo
web stranicu škole. Za učenike
je to top tema na satovima razrednika. Oni će s probnim upisima
započeti već u travnju, da bi do lipnja potpuno ovladali tematikom.
Naši su učenici i ove godine,
zajedno s roditeljima uključeni
u kampanju „Odaberi svoju
školu“ koju provodi Varaždinska
županija. U okviru kampanje svoje
programe predstavljaju sve srednje škole u županiji, prisutni su
i predstavnici Gospodarske komore, Obrtničke komore te tvrtke
koje daju stipendije za određena
deficitarna zanimanja. Učenici su
prisustvovali kampanji 14. ožujka
u OŠ Kneginec Gornji.
Uspješnost upisa ovisi i
o informatičkoj logistici koju
osigurava škola. Možemo reći
da smo informatički jako opremljeni kada su računala u pitanju
(dvije informatičke učionice),
ali nam isto tako dvije trećine
škole nemaju internet pa onda ni
učionice u tim dijelovima nemaju
računala. Intenzivno radimo na
bežičnoj mreži i opremi učionica
računalima jer će nam taj dio itekako trebati u novoj školskoj godini
kada uvedemo e-imenike. A onda
nam je samo nebo granica.
Dragi učenici, roditelji,
svi žitelji Trnovca i naše lijepe
Općine, neka vam je sretan i blagoslovljen Uskrs!
Vjeronaučna ekipa OŠ Trnovec s mentoricom Ljiljanom Mišak na prijemu kod biskupa
12
Djelatnici i ravnateljica
OŠ Trnovec
NAŠE NOVINE
OŠ ŠEMOVEC
Republika Hrvatska na svome putu u zajednicu europskih naroda,
popločenom komplementarnim željama i problemima, otvara novu
stranicu svoje povijesti. Osnovna škola Šemovec prema svojoj vokaciji i
krugu djelovanja želi postati dio šireg konteksta obrazovnih mogućnosti.
Prihvaćajući izazove suvremenog svijeta, učenicima želi ponuditi
alternativu i obogatiti postojeći program obrazovanja uključujući ih u
projekte koji svojom prirodom naglašavaju ključne kompetencije EU.
Angažmanom u projektima učenici vježbaju svoje jezične
sposobnosti, treniraju inicijativu i poduzetništvo, svoje socijalne
kompetencije dižu na viši stupanj. Osim toga, digitalna znanja koja
posjeduju, stavljaju u jedan posve novi kontekst u kojemu ih aktivno i
praktično koriste.
Povratkom sa stručnog skupa u Italiji pedagog Osnovne škole
Šemovec upoznaje kolege s mogućnostima i benefitima suradnje i rada
na projektima EU. Tema stručnog skupa bila je E-učenje koje predstavlja
sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje. Uključivanje
učenika i učitelja u realnost modernosti obrazovanja i istraživanje
različitih kultura i običaja daje osnovnom obrazovanju novu dimenziju.
Vodeći se navedenim vrijednostima Učiteljsko vijeće Osnovne škole
Šemovec odobrava formiranje tima Škole koji će se baviti promocijom i
organizacijom projekata s europskom dimenzijom u Šemovcu.
Aktivni rad učitelja, koji je za cilj imao omogućiti susrete s ostalim
kolegama iz EU na različitim portalima, za ishod je imao uključivanje u
eTwinning projekt. Osnovna škola Šemovec priključila se eTwinning
projektu Aliensamongus u kordinaciji učiteljice likovne kulture i
pedagoga škole. U projektu sudjeluje još sedam zemalja Europske unije:
Slovenija, Portugal, Poljska, Latvija, Španjolska, Grčka i Italija. Tema
projekta su mali vanzemaljci koji posjećuju Europu, a u svakoj zemlji
dočekuju ih mali turistički vodiči koji ih upoznaju sa svojim gradovima,
tradicijom i načinom života. CroAlieni su odlučili u Europsku uniju poslati
motive svoje zemlje zaokružene temom poštanskih markica. Iznimni
radovi učenika poslani su digitalnim putem u sve zemlje priključene u
projekt. Kako bi i ostali učenici i učitelji koji nisu sudjelovali u projektu
mogli uživati u radovima učenika, u školi je postavljena izložba.
Osnovna škola Šemovec aplicirala je na natječaj u Comenius
potprogramu u koordinaciji Agencije za mobilnost i programe EU za
multilateralnu suradnju škola iz EU. U projekt je uključeno šest zemalja,
redom: Litva, Rumunjska, Turska, Portugal, Španjolska i Hrvatska,
odnosno Osnovna škola Šemovec. Projektna tema je upoznavanje
različitosti kultura i običaja od Sjevernog mora do Mediterana.
Zatraženo je 24 mobilnosti u sklopu projekta što bi uključivalo posjete
učenika i učitelja u zemlje priključene u ovaj projekt. Slanjem projektne
dokumentacije na evaluaciju komisije nadamo se pozitivnom ishodu i
uključivanju u projektne aktivnosti koje su predviđene u trajanju od dvije
godine.
Branimir Vincek
NATJECANJA I SMOTRE
Učenici OŠ Šemovec i ove godine uspješni
I ove školske godine učenici OŠ Šemovec sudjelovali su na brojnim
natjecanjima iz gotovo svih predmeta te postigli zavidne rezultate.
Natjecali su se na školskoj, županijskoj, a najuspješniji su pozvani na
državnu razinu natjecanja.
Na školskoj razini natjecali su se u znanju tehničke kulture,
kemije, hrvatskoga jezika, geografije, njemačkoga jezika, informatike,
matematike,engleskog jezika, fizike, svoje umijeće likovnog stvaranja
pokazali su na smotri likovne kulture, a umijeće glume na LiDraNu.
Učenici koji su postigli zadovoljavajuće rezultate na školskoj,
pozvani su na županijsku razinu.
Tako su se na ovogodišnju županijsku razinu LiDraNa uspjele
plasirati Helena Petek i Lucija Dukši iz 6.b sa svojim radom Šemovec
- Hawaii - Šemovec. U jakoj konkurenciji sedam škola s našeg područja
ostavile su komisiju “bez teksta”. Njihova je voditeljica Maja Vitković.
Iz informatike su na županijsku razinu pozvani Benjamin Ikanović
iz 7.razreda, te Karko Kreč iz 5.razreda s voditeljicom Dubravkom Jug.
15. veljače održalo se županijsko natjecanje iz matematike, na kojem
su boje škole branili učenici Matija Božić, 5.razred, te Helena Petek iz 6.b
i Lovro Magdalenić iz 6.a.Voditeljica: Ivana Gložinić.
NAŠE NOVINE
13
Na županijsko natjecanje iz geografije pozvani su sljedeći učenici:
Lucia Fajt (6.b), Lovro Magdalenić (6.a), Helena Petek (6.b) , Lucija
Dukši (6.b), Tomislav Komar (7.razred), Magdalena Cukor (8.razred) i
Željka Hamelec (8.razred).Voditeljica: Marina Kožulj.
Iz njemačkog jezika tri učenika osmog razreda plasirali su se na
županijsku razinu koja se održala 4. ožujka. To su učenici Danijel Jožić,
Mario Djak i Anita Šilec. Njihova je voditeljica Dijana Božak.
Na županijsko natjecanje iz kemije 15.ožujka pozvan je učenik
7.razreda, Dominik Antonio Sajko. Voditeljica mu je Maja Vugrinec.
I u sportskim disciplinama učenici su dokazali svoje talente. Tako
su se natjecali na međopćinskom prvenstvu u sva četiri loptačka sporta,
a na županijskoj razini u stolnom tenisu (3.mjesto učenice, 4. učenici),
košarci te odbojci.Voditelj je Zlatko Zuber.
Na državnu razinu natjecanja predložena je učenica Veronika Levak,
6.b sa svojim likovnim radom, a njezina je voditeljica Katarina Juričinec.
Originalnim tekstom i izvrsnom glumom na državnu razinu LiDraNa
predložene su i Lucija Dukši i Helena Petek iz 6.b s dramsko-scenskom
igrom Šemovec-Hawaii-Šemovec.
smo i na društvenim mrežama na kojima objavljujemo najvažnije vijesti
iz života škole, imamo funkcionalni OPAC - mrežni katalog knjižnice, a
većina nastave odvija se uz asistenciju računala. Od slijedeće školske
godine, odlučili smo napraviti još jedan odvažan korak, pri kojem rukom
pisani školski dnevnici i imenici jednom zauvijek sele „u oblak“. Naime,
naša škola od naredne godine u cijelosti, zajedno sa svim razredima
prelazi na novi CARNet-ov sustav pod nazivom „eDnevnik“ i time postaje
jedna od prvih dvjestotinjak škola u Hrvatskoj koje prelaze na ovaj,
suvremeni način praćenja nastave.
Sve aktivnosti razreda i nastavnika pratit će se pomoću ovog sustava
koji će u potpunosti zamijeniti nama svima dobro poznate dnevnike.
U sklopu priprema za početak upotrebe ovog sustava omogućen je
bežični pristup internetu na području cijele škole, a polovica nastavnika
opremljena je i prijenosnim računalima. Roditelji i učenici također će
imati mogućnost u svakom trenutku putem interneta, odnosno putem
SMS-a dobiti uvid u ocjene i izostanke učenika.
Početkom ove godine škola je također nabavila i prvo tablet računalo
opremljeno Android sustavom. CARNet-ov eDnevnik koncepcijski
je prilagođen radu na tablet računalima, iako može raditi i na drugim
uređajima poput računala ili pametnih telefona. No, temeljem iskustava
Maja Vitković
U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI,
EDNEVNIK U SVIM RAZREDIMA
OŠ ŠEMOVEC
Informatizacija škola posljednjih godina sve više uzima maha.
Započelo je s uvođenjem eMatice, CMS sustavom web portala škola,
elektroničkog kataloga knjižnica, eLektire i brojnih drugih inovacija u
svim segmentima obrazovnog procesa.
Osnovna škola Šemovec još prije nekoliko godina odlučila je pratiti
taj tempo. Tako od 2005. godine imamo vlastite web stranice, od 2009.
započeli smo s projektom web portala: os-semovec.skole.hr. Prisutni
14
stečenih tijekom dvije godine eksperimentalne faze rada eDnevnika
u dvadesetak hrvatskih škola, upravo tablet računala pokazala su se
najpraktičnijima za rad s eDnevnikom. Npr. ukoliko se eDnevnik rabi na
računalu koje se koristi za prezentacije na satu, prilikom svakog upisa
ocjene ili nastavnog sata, mora se prekidati nastava i gasiti prezentacija.
Tablet računala su lako prenosiva, najbrže se pokreću iz stanja
mirovanja, imaju dovoljno dugo vrijeme autonomije o vanjskim izvorima
energije, pa za razliku od stolnih i prijenosnih računala izdrže cijeli radni
dan bez punjenja. Uostalom, ove je godine u svijetu po prvi puta prodano
više tablet nego prijenosnih računala, tablet računalima je prilagođen i
novi Windows 8 sustav, a cijeli sustav školstva u SAD-u od prije dvije
godine koristi se udžbenicima na tablet računalima. Dakle, sigurno
nećemo pogriješiti ako kažemo da je upravo u njima budućnost razvoja
računala.
Iako djelomično već jesmo spremni na početak rada s eDnevnikom, još uvijek nam postoji potreba za novim ulaganjima. Nadamo se i
materijalnoj pomoći od strane Varaždinske županije, čiji Upravni odjel za
prosvjetu, kulturu i sport aktivno podupire uvođenje eDnevnika u škole
na području cijele naše županije. Za nesmetano održavanje nastave
potrebno nam je još desetak računala, bilo da su tablet ili prijenosne
izvedbe.
NAŠE NOVINE
NAŠE ŽUPE
ŽUPA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE TRNOVEC
Stoga radujmo se Uskrsu. Radujmo se pobjedi života nad smrću.
Neka naš uskrsni „Aleluja“ bude izraz našeg unutarnjeg duševnog
raspoloženja, radosti i sreće što smo i svi mi dionici te velike pobjede.
Vjeronaučna olimpijada
Vjerujem da je velikoj većini od nas Uskrs došao nekako prebrzo. Još
se nisu pravo niti osušile božićne jelke a već izrađujemo uskrsne pisanice.
Zašto nam Uskrs ove godine dolazi tako rano? Treba reći da je Uskrs
pomični blagdan zasnivan na tzv. lunarnom kalendaru - kalendaru koji
se ravna prema mjesečevim mijenama. U zapadnom kršćanstvu Uskrs
uvijek dolazi na nedjelju između 22. ožujka i 25. travnja, a u istočnom
kršćanstvu između 4. travnja i 8. svibnja.
Uskrs je naš najveći kršćanski blagdan! Možemo slobodno reći da
je Uskrs blagdan svjetla, mira, slobode i ljubavi. Uskrs je prolaz u život, u
pobjedu, u ljudskost koja više nikada ne može prestati. Uskrs je dan koji
unosi stravu i nemir u sve neprijatelje čovječanstva. Uskrs je dan čovjeka,
to je dan vječne nade, dan nove povijesti čovječanstva. Isus je uskrsnuo,
prvi u povijesti svijeta. On nije oživio poput Lazara, nego je njegovo tijelo
uskrslo, a to znači da je preobraženo, oslobođeno od raspadanja, smrti
i bolesti. Nad njim stari bezbožni svijet nema nikakvu vlast. To je, dakle,
spas ljudskog tijela i ljudske naravi od raspadanja.
Isus, dakle, nije oživio da živi negdje na zemlji. Time se ne bi dogodilo
ništa novo u ljudskoj povijesti i u prirodi. On je preobrazio ljudsku narav,
otvorio vrata za preobrazbu čitave prirode, svakog čovjeka, cijelog
čovječanstva i ljudske povijesti. To znači da je oduzeo mogućnost da
pakao, Sotona, grijeh i smrt imaju vlast nad čovjekom. Čovjek, dakle, ima
izlaz, ima spas, može se osloboditi patnje, smrti i nepravde. Neprijatelj
čovjeka i čovječanstva je zauvijek izgubio bitku. Smrt, grijeh, đavao,
mrak i patnja su pobijeđeni.
Uskrs ne znači da je Isus nekamo otišao od nas. On je upravo ostao
među nama. No, on nije prisutan na naš, tjelesni način, on ne zauzima
neki prostor nego istovremeno zauzima sve prostore, čitav je kod svakog
čovjeka, istovremeno na nebu i na zemlji. On sjedi zdesna Bogu, a to znači
da kao čovjek ima svu vlast nad nebom i nad zemljom. On je i na zemlji,
kroz službenike Crkve dijeli sakramente, propovijeda, čini nas dionicima
svoga uskrsnuća i dijeli nam svoju baštinu, upravlja Crkvom i ljudskom
poviješću.
Uskrs je stvarnost koja u nama živi i želi se u nama razviti. Tek Uskrs
pokazuje kako veličanstvenu perspektivu i život u izobilju ima čovjek.
Stoga Uskrs treba slaviti. Taj dan treba imati najbolja jela i pića i najbolje
odijelo, najbolje ukrasiti svoj dom. Sve oko nas bi nas trebalo podsjećati
da nismo podložni smrti, raspadanju, umiranju i zlu, da nijedan neprijatelj
čovjeka i čovječanstva nema vlast nad nama, da smo uvijek u Božjoj ruci i
da je konačna pobjeda naša. Posljednju riječ ima Uskrs. Novo nebo i nova
zemlja čeka na nas, gdje će neprijatelj biti pobijeđen!
NAŠE NOVINE
U Varaždinu je 19. veljače 2013. održana međužupanijska/
biskupijska razina natjecanja iz vjeronauka - Vjeronaučna olimpijada
2013. Sudjelovalo je osam najboljih ekipa iz Međimurske, Koprivničkokriževačke i Varaždinske županije. I ove godine na Olimpijadi su sudjelovali
učenici naše Osnovne škole: Dominik Hrupek (5.b), Domagoj Obadić
(7.b), Klarisa Smodek (8.a) i Tin Jurak (8.a) pod vodstvom mentorice,
vjeroučiteljice Ljiljane Mišak.
Tema ovogodišnje Vjeronaučne olimpijade je bila: Sveti Dominik i
Red propovjednika. Nakon provedenog školskog natjecanja, spomenuta
četiri najbolja vjeroučenika ušla su u ekipu koja je na županijskom
natjecanju, održanom 25. siječnja 2013. na V. Osnovnoj školi u
Varaždinu osvojila drugo mjesto (od ukupno 28 škola) i plasirala se na
međužupanijsko - biskupijsko natjecanje u Varaždinu.
Natjecanje se odvijalo u tri dijela: pismeni dio, tombola i milijunak.
Na pismenom dijelu vjeroučenici su pojedinačno rješavali test koji je
donosio 60 bodova. Troje naših vjeroučenika: Klarisa Smodek, Dominik
Hrupek i Tin Jurak, su od svih natjecatelja jedini točno odgovorili na sva
pitanja pismenog dijela natjecanja. Nakon tombole i milijunaka osvojili
su ukupno 91,75 od mogućih 100 bodova. Tim izvanrednim rezultatom
osvojili su drugo mjesto, zaostavši za prvoplasiranom ekipom učenika
OŠ Hodošan iz Međimurja samo 1,25 bodova. Učenice Prve gimnazije,
u čijoj je ekipi bila i naša Monika Domiter osvojili su prvo mjesto i
predstavljati će našu Biskupiju na državnom natjecanju u Dubrovniku.
Svima od srca čestitamo na izvanrednom uspjehu.
Korizmena duhovna obnova
Od 15. do 17. ožujka 2013. godine u našoj je župi održana korizmena
duhovna obnova povodom Dana župnog klanjanja, Dana velike korizmene
ispovijedi i Godine vjere. Duhovnu obnovu je predvodio vlč. mr. Dubravko
Škrlin Hren, prefekt i ekonom Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa
u Zagrebu i povjerenik za pastoral duhovnih zvanja u Zagrebačkoj
nadbiskupiji. Tijekom tri dana predvoditelj ove duhovne obnove govorio
je o Kristovom križu u kojem nalazimo snagu za nošenje svojega životnog
križa, zatim o vjeri koja se mora vidjeti preko naših djela te o Euharistiji kao
temelju našeg vjerničkog života.
15
Duhovna obnova je započela u petak pobožnošću Križnoga puta
nakon kojeg je slijedila sveta misa u kojoj su sudjelovala i četvorica
bogoslova. Na kraju svete mise naš je bogoslov Marko Domiter priredio
prezentaciju o životu u bogosloviji.
U subotu je prije večernje svete mise bila velika korizmena ispovijed.
Na svetoj misi pjevao je Zagrebački bogoslovski oktet. Nedjelju smo
započeli svetom misom nakon koje je bilo izloženo Presveto na klanjanje.
Kao uvod u središnju, koncelebriranu sv. misu priređeno je jednosatno
zajedničko klanjanje. Ovu veliku svečanost smo završili zahvalnom
svetom misom u 17.00 sati, a predvodio ju je rektor Nadbiskupskoga
bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, preč. Anđelko Košćak.
Predstojeći događaji
Nakon uskrsnih blagdana čekaju nas još slavlja Prve svete Pričesti i
svete Potvrde. Ove godine se za Prvu svetu Pričest, koja će biti 19 svibnja,
priprema 60 djece, dok za svetu Potvrdu ima samo 40 kandidata (12.
svibnja).
U ovoj nas godini čeka i jedna velika i vrijedna obljetnica, a to je 50
godina misništva patra Branimira Koseca. Za svećenika je zaređen 2.
veljače 1963. godine u Zagrebu, a mladu je misu imao 10. veljače 1963.
u Bartolovcu. Naš će jubilarac svoju Zlatnu misu proslaviti 16. lipnja ove
godine u našoj župnoj crkvi u Trnovcu. Od srca mu čestitamo ovaj veliki
jubilej i neka ga Gospodin obdari zdravljem i duhovnom radošću kako bi
još dugo mogao naviještati Njegovu riječ i slaviti svete mise.
U tom radosnom ozračju i događajima koji nam predstoje od srca
vam svima, dragi moji župljani želim čestitati Uskrs. Neka vas uskrsnuli
Gospodin obdari obiljem radosti, sreće i mira! Sretan vam Uskrs!
Josip Hadrović, župnik
CARITAS ŽUPE MAJKE BOŽJE SNJEŽNE TRNOVEC
 Za blagdan Svih Svetih prodavali smo Caritasove svijeće i prikupili
2.400,00 kn koje smo također uplatili Caritasu varaždinske biskupije.
 Tijekom došašća izrađivali smo božićne čestitke i adventske
vijence. Izrađeno je preko 500 čestitki i preko 120 adventskih vijenaca
i božićnih svijeća. Od prodaje adventskih vijenaca i božićnih svijeća te
božićnih čestitki prikupljeno je 9.540,00 kn.
 Na treću nedjelju došašća smo organizirali susret za starije i
nemoćne osobe u našoj župi. Prije svete mise koju je predvodio prečasni
Mirko Horvatić, ravnatelj Svećeničkog doma uz našeg župnika Josipa
Hadrovića bila je prilika za svetu ispovijed, a za vrijeme svete mise
podijeljen je sakrament bolesničkog pomazanja. Nakon svete mise
članovi Župnog caritasa zajedno sa župnikom organizirali su druženje u
dvorani pastoralnog centra za sve bolesne, nemoćne i njihove pratitelje.
Članice Župnog caritasa su ispekle kolače a naša je Općina donirala
nareske i sokove. Sudionici su bili oduševljeni organizacijom i poželjeli su
da se s tim susretima i dalje nastavi.
 U tjednu prije Božića članovi Župnog caritasa su ponovo pohodili
bolesne i nemoćne po kućama te su ih obradovali kolačima i prigodnim
božićnim čestitkama. Isto tako raznosili su općinski list „Naše novine“ za
što je naša Općina na račun Župnog caritasa uplatila 1.100,00 kn.
 Tijekom čitavog adventa župljani naše župe su prikupljali živežne
namirnice za potrebe korisnika našeg Župnog Caritasa kojih je na žalost
sve više.
 Tijekom božićnih blagdana organizirana je u sklopu Župnog
caritasa humanitarna akcija za djecu s Downovim sindromom. Prodajom
prigodnih kalendara prikupili smo 1000,00 kn koje smo darovali toj djeci
za njihove potrebe.
 Za Nedjelju caritasa smo prikupili 2.200,00 kn od čega smo u
Biskupijski caritas uplatili 1.000,00 kn.
 U školskoj godini 2012.-2013., u sklopu župnog Caritasa
organizirano je davanje besplatnih instrukcija iz matematike, fizike i
kemije za osnovnoškolce i srednjoškolce.
 Tijekom čitave godine pomagali smo nekoliko obitelji naše župe
slabijeg imovinskog stanja. Pomogli smo im u hrani, odjeći, lijekovima i
kupnji knjiga za školsku djecu. Također, nekoliko obitelji kupili smo drva
za zimu.
Sva prikupljena novčana sredstva nalaze se na žiro računu Župnog
caritasa i koriste se isključivo za pomoć najpotrebnijima u našoj župi.
Našoj Općini koja prepoznaje rad i vrijednost Župnog caritasa, kao i svim
našim župljanima koji daruju svoje priloge, bilo u novcu bilo u živežnim
namirnicama od srca zahvaljujemo.
Neka vam je svima radostan i blagoslovljen Uskrs!
Ljiljana Mišak, voditeljica Župnog caritasa
Glavne aktivnosti tijekom 2012. godine:
 Posjet bolesnima, nemoćnima i osamljenima u župi pred Uskrs.
Tom prigodom članovi Župnog caritasa ispekli su kolače koje su im uz
uskrsne čestitke poklonili.
 Prodaja svijeća na Veliku subotu, te skupljanje novčanih priloga
za Caritas tijekom korizme u koju su bili uključeni djeca i mladi naše župe.
Prikupljeno je 5.182,00 kn. Od tog iznosa donirali smo 4.000,00 kn za
Biskupijski caritas.
 Naš Župni caritas preuzeo je brigu za školovanje petero djecu u
Beninu, u Africi. Za svako dijete uplatili smo po 100 eura, a s tom ćemo
praksom nastaviti i idućih godina.
 Za naše glavno proštenje Gospe Snježne dali smo izraditi kape,
slike, zastavice sa likom Majke Božje Snježne, te molitvenike koje smo
onda prodavali za potrebe Župnog caritasa. Prodajom tih prigodnih
suvenira i molitvenika sakupljeno je 2.063,00 kn. Od tog iznosa donirali
smo 1.000,00 kn za Caritasovu ljekarnu varaždinske biskupije.
 Akcija prikupljanja stvari (deke, ručnici, posteljina, topla odjeća)
i novčanih priloga za stradale od poplave u našoj biskupiji. Prikupili smo
2.050,00 kn i stvari koje smo kombijem odvezli potrebitima.
16
NAŠE NOVINE
ŽUPA SVETOG BARTOLA - BARTOLOVEC
USKRS
Isus je svojim uskrsnućem ljudsku narav
preobrazio, otvorio vrata za preobrazbu čitave
prirode, svakog čovjeka, cijelog čovječanstva
i ljudske povijesti. To znači da je oduzeo
mogućnost da grijeh i smrt imaju vlast nad
čovjekom. Čovjek dakle ima izlaz, ima spas,
može se osloboditi patnje, smrti, ubijanja i
nepravde. Neprijatelj čovjeka i čovječanstva
zauvijek je izgubio bitku. Smrt, grijeh, đavao i
patnja su pobijeđeni Kristovim uskrsnućem.
Snaga uskrsnuća je u nama. Ona nam je
udijeljena po krštenju. U svakom čovjeku je
klica života, kao u jajetu. Važno je da se ona
razvija i da čovjek počne rasti u veliko Božje
dijete koje može živjeti u skladu i miru sa svima.
Uskrs je stvarnost koja u nama živi i želi se u
nama razviti. Nitko ne želi umrijeti, svatko od
nas želi živjeti.
Uskrs pokazuje veličanstvenu perspektivu
života čovjeka i to u izobilju. Stoga Uskrs treba
slaviti. Sve oko nas trebalo bi nas podsjećati
da nismo podložni smrti, nego da je konačna
pobjeda naša.
Posljednju riječ ima Uskrs. Zato se
veselimo i radujmo uz najbolja jela i pića i
najbolje odijelo, te tako uljepšajmo svoj dom.
Neka se pjeva pjesma „ALELUJA“ –
SLAVITE GOSPODINA.
Svim čitateljima i župljanima želim
SRETAN USKRS!
Petar Golub, župnik
RASPORED PROŠTENJA I
HODOČAŠĆA
1.04. USKRSNI PONEDJELJAK – Šemovec, 11
sati
19.05. DUHOVI – Prva pričest u 10 sati
26.05. PRESVETO TROJSTVO – Sv. Potvrda u
11 sati
9.06. NED. SRCE ISUSOVO – Zamlaka, 11 sati
16.06. NED. SV. ANTUN – Štefanec Marof, 11
sati
14.07. NED. SV. STJEPAN – Štefanec , 11 sati
20.07. HODOČAŠĆE TRSAT
18.08. HODOČAŠĆE BISTRICA
24.08. SV. BARTOL – 8, 11 i 16 sati
25.08. NED. SV. NIKOLA – Žabnik, 11 sati
08.10. HODOČAŠĆE PO IZBORU
našim orguljašem Josipom Tuđanom cijelo je
druženje razveselio pjesmom. Bio je to lijepi
susret koji je uljepšao sivu svakodnevicu naših
bolesnika.
Zahvaljujemo svim čalnovimaŽupnog
caritasa, kojih je sve više i više, i koji su
čitavo vrijeme bili na raspolaganju i sve ovo
organizirali.
Caritas župe Bartolovec
USKRSNI KONCERT
Zbor mladih „Sanctus“
župe sv. Bartola i dalje pjesmom
uljepšava misna slavlja i
organizira koncerte. Tako će i ove
godine mali i veliki zbor „Sanctus“
u društvu zbora mladih „Trinitas“
iz Ludbrega organizirati već
tradicionalni Uskrsni koncert
duhovne glazbe. Razveselite
nas i podržite svojim dolaskom
na 5. Uskrsni koncert koji će se
održati u župnoj crkvi Sv. Bartola
u Bartolovcu01.04.2012. (Uskrsni ponedjeljak) u 17 sati.
Vaš Sanctus
SVJETSKI DAN BOLESNIKA
U organizaciji našeg Župnog caritasa,
u ponedjeljak 11.02., obilježili smo Dan
bolesnika u našoj župi. Za vrijeme misnog
slavlja bolesnici su mogli primiti i pomazanje,
nakon mise svi su bili pozvani na čaj i kolače
koje su izradile vrijedne ruke volontera Caritasa
uz pomoć mještana. Veliki zbor zajedno s
NAŠE NOVINE
17
UDRUGE
Članovi Agro Udruge na predavanju
Poštovani žitelji općine Trnovec Bartolovečki želimo Vas preko Naših
novina upoznati sa aktivnostima provedenim u ovoj godini te zacrtanim
aktivnostima za slijedeće razdoblje. Novom 2013. godinom zapoćeli
smo sa aktivnostima na dobrobit naših 220 članova, pa smo tako u
siječnju i veljači organizirali predavanja za naše članove. Prvo predavanje
održali smo na temu „Legalizacija stambenih i poljoprivrednih objekata“
gdje su ovlašteni arhitekt i geodet upoznali naše članove sa zakonskim
odredbama legalizacije , te dali odgovore za pojedine primjere ovisno o
obijektu, namjeni i izgrađenosti.Drugo predavanje su održali stručnjaci
iz Bc – Instituta iz Zagreba predstavivši svoj asortiman sjemenske robe,
te ujedno firma“Velebitagro“ d.o.o. iz Zagreba predstavila svoju paletu
proizvoda gnojiva i hranjiva za integriranu i ekološku proizvodnju za kojom
sve više težimo. Zatim djelatnici firme Syngenta – Agro iz Zagreba odradili
su dvije teme i to iz područja sjemenarstva, prezentirajući najnovije
tehnologije u sjemenarskoj proizvodnji,i područja zaštite poljoprivrednih
usjeva, zaštite vinograda i vočnjaka.
U suradnji sa Savjetodavnom slušbom iz Varaždina na temu
Višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, te prilagodbi
zakonima EU održano je predavanje za sva obiteljska gospodarstva
upisana u registar poljoprivrednih proizvođaća za podrućje cijele općine
Trnovec Bartolovečki.
Predstoji nam još predavanje u proljetnom terminu firme „Paioneer“
d.o.o. iz Zagreba sa svojim asortimanom, te prezentacija Pučkog
otvorenog učilišta iz Čakovca, koji će članove upoznati sa nastavnim
programom te predstaviti zanimanja u poljoprivredi koje provode u
suradnji sa Ministarstvom prosvjete.
Osim predavanja Udruga se bavi i nizom drugih aktivnosti, kao
pregovorima oko kupnje repro materijala po povoljnijim cijenama za naše
članove, prodaju proizvod, školovanja naših članova, te zajedničkim
nastupom prema pojedinim institucijama radi povoljnijih uvjeta.
U narednom razdoblju predstoji nam održavanje godišnje izvještajne
skupštine, organizacija stručnog izleta, odlazak na jesenski Međunarodni
poljoprivredni sajam u Gudovec, te organizacija predavanja u jesenskom
dijelu.
Aktivnosti zacrtane u godišnjem planu za ovu kalendarsku godinu,
koje smo realizirali i koje nam predstoje nebi mogli realizirati da nemamo
punu podršku načelnika općine Trnovec Bartolovečki gosp. Stjepana
Hrena i Općinskog vijeća kojima se ovim putem zahvaljujemo na podršci
i materilalnoj pomoći oko realizacije istih, te Županiji Varaždinskoj –
Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša.
I na kraju svim članovima AGRO udruge, kao i svim žiteljima
općine Trnovec Bartolovećki želimo blagoslovljen i radostan USKRS.
PREDSJEDNIK AGRO UDRUGE
Zlatko Šantavec
18
Udruga žena “ Trnovečko srce “ uspješno je završila 2012.g. i bez
imalo ustrnčavanja, sa odlučnim i čvrstim stavom spremno dočekala
2013.g. Odmah na početku godine sa puno kreativnosti počele smo
žustro izrađivati unikatne proizvode od konaca, krep papira, perlica
i obojanog pjeska povodom “ dana zaljubljenih “. Gotovi radovi bili su
prava fantazija, ne misleći zapravo koliko svaka članica u sebi nosi ma
šte,kreativnosti,volje,snage,izdržljivosti,ugrađene ljubavi i utkane duše
u svaki proizvod. Zatim povodom fašnika u mjesecu veljači zajedno s
udrugom umirovljenika, KUD-om “ Mak “ iz Trnovca i društvom za šport i
rekreaciju organizirale smo tzv. “ Fašnik vu Trnovcu “, uz šarenilo i pregled
malih i velikih, veselih i tužnih masaka.
Tom prigodom dijelili smo besplatne krafne i birali najljepše maske
iako je konkurencija bila dosta poveća. Uz prigodni program dječje
skupine KUD-a Mak i plesne skupine iz Bartolovca , predivnu muziku,
predivno smo se zabavljali.
Povodom “ Dana žena “ uz uobičajenu svakodnevnicu i obiteljske
obaveze članice udruge žena posjetile su navečer varaždinsko kazalište
uz predstavu “ muški Cabare “, koji su nam izmamili osmjehe na lice i
razveselili nas karanfilima.
Također uvježbavamo nove igrokaze,vježbamo nove koreografije i
odazivamo se mnogobrojnim godišnjim skupštinama. Povodom našeg
najljepšeg blagdana
“ Uskrsa “ krenut ćemo na Marjansko svetište - Mariju Bistricu - na
križni put i tako uz molitvu ispuniti svoj unutarnji mir. Povodom Majčinog
dana željeli bi iznenaditi svoje drage majke i bake prigodnim poklonom , a
naravno uz Dan Općine napraviti prigodnu izložbu.
Dakle, plan za 2013.g. dosta nam je opširan i povelik,ali to nama ne
predstavlja neki problem,jer zapreke savladavamo bez prepreka a tu su i
naša Općina,naš načelnik g. Stjepan Hren i ostale nam prijateljske udruge
i organizacije koje sa nama surađuju.
Zatonašidragimještaniduganamljeta,zdravi,sretni,zadovoljni,hrabri
i uvijek nasmijani bili:
Svima Vama želimo SRETAN I BLAGOSLOVLJEN “ USKRS “.
Udruga žena “ Trnovečko srce “ Trnovec.
NAŠE NOVINE
U. Ž. Bartolovec uspješno je krenula u još jednu godinu. Tokom
tri godine djelovanja udruga je proširila svoje prijateljske odnose na
mnoge druge udruge i institucije. Ove godine smo već dosta aktivno
djelovale radom, druženjima i sudjelovanjem na godišnjim skupštinama.
Prisustvovale smo na skupštini M. O. Bartolovec i sa njima dogovorile
uspješnu suradnju koja bi trebala poboljšati stanje cijelog našeg mjesta,
za dobrobit svih sumještana.
Bile smo prisutne i na godišnjim skupštinama u Hrastovskom,
Lovačkom društvu „Kobac“, te D. V. D. Bartolovec. Svima njima se
zahvaljujemo na suradnji i pozivima, a našim vatrogascima posebno
veliko HVALA što nas prate na sajmovima i nesebično pomažu
prijevozom.
Treba napomenuti da smo kao udruga članova Društva inovatora
grada Varaždina, te sa njima sudjelujemo u značajnim projektima za nas
kao i za cijelu općinu. Svojim sudjelovanjem na sajmu „AGRO-Arca“
u Slatini svake godine promoviramo naše mjesto, proizvode i obilježja
našeg kraja. Tako se i najviše družimo i sudjelujemo u svim njihovim
manifestacijama sa K. U. D. MAK i U. Ž. Trnovečko srce u Trnovcu.
Surađujemo i sa udrugama u Sračincu, Hrastovskom, Grešćevini,
Ljubešćici, Varaždinskim toplicama, Radovcu i Cestici, Šemovcu
i sa U. Š. R. Bartolovec. Ovim putem zahvaljujemo svima na suradnji i
druženju. Također, obavještavamo sve udruge i institucije da ćemo 27. 4.
2012. Godine organizirati druženje u našoj udruzi te ćemo tako uzvratiti
na njihovom dosadašnjem gostoprimstvu. Želimo Vam isto objaviti
da smo pokrenule suradnju sa slikarima u koloniji pa ćemo 13. 4. sa
njima organizirati druženje. Oni će nas u prostorijama D. D. Bartolovec
upoznavati sa tehnikama slikarstva i ujedno oslikati platna koja ćete moći
razgledati pa Vas pozivamo da nam se pridružite. Ulaz je slobodan za sve
stanovnike, a sve obavijesti ćemo prikazati preko plakata i pozivnica.
Za cijelu godinu udruga ima mnogo planova i želja sa novim
aktivnostima. Sudjelujemo i na sportskim događanjima te smo
unutar udruge organizirale BICIKLIJADU (upoznajmo naše mjesto
– vožnja biciklom). Možemo Vam najaviti da ćemo ove jeseni proširiti
tu manifestaciju sa pozivom i za druge udruge. Isto tako organiziramo
i obilježavamo DANE KRUHA kojom prigodom uz kolače i zakusku
ugošćujemo djecu iz vrtića „OAZA“, male vatrogasce i dječju plesnu
skupinu „Ulični plesači“ iz Bartolovca. Tu manifestaciju želimo prenijeti
u tradicionalno druženje svake godine, te izložbu naših radova za sve
mještane uz ples i pjesme naših malih gostiju i svih članova udruge.
Tako smo u našim prostorijama radosno obilježile i proslavile
Valentinovo i Dan žena, počastile se zakuskom i našim kolačima, te
podijelile cvijeće. U tim istim prostorijama svakog utorka održavaju se
radionice gdje vrijedne članice izrađuju specifično cvijeće, uskršnja
jaja od tkanine i konca, ručne radove na platnu i heklanje, te još mnogo
drugih ukrasa i unikatnih izradaka. Zahvaljujemo svima koji nam pomažu
i doprinose da ova udruga djeluje samostalno. Tom pozitivom uspjele
smo u ovim kriznim vremenima barem malim djelom pomoći i drugima.
Udruga kroz cijelu godinu prikuplja odjeću, obuću, krevetninu, posuđe i
ostalo, koje dalje prosljeđujemo potrebitima. Surađujemo sa udrugom
„MAME“, župnim caritasom, staračkim domovima i drugim ustanova
istog karaktera. Jednim malim dijelom učestvovale smo u humanitarnoj
akciji sa udrugom „SPAS“ iz Varaždina.
Pored svojih radova u radionicama razmjenjujemo uzorke, ideje,
planove i događanja. Također pozivamo sve mještanke da nam se
pridruže neobavezno na druženju utorkom ili se mogu učlaniti i aktivno
sudjelovati u cijelom programu udruge.
Uz sva ta prekrasna druženja, poznanstva, izlete, posjete drugim
udrugama i društvima, sajmove i izložbe stekle smo nova prijateljstva,
nove ideje i spoznaje, veće ciljeve.
Želja nam je da u zajedništvu sa svima Vama postignemo bolje za
naše mjesto i sve mještane. Pozdravljamo sve koji su čuli za nas, one koji
nas znaju i one koji nas žele upoznati.
NAŠE NOVINE
Zahvaljujemo svima koji su sve ovo vrijeme bili uz nas i svima koji su
nam na bilo koji način pomogli da uspješno djelujemo kao udruga.
Pred ovo blagdansko vrijeme svima Vama želimo puno zdravlja,
uspjeha i radosti.
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS!
Udruga žena Bartolovec
UDRUGA BARTOL BARTOLOVEC
Kako je vidljivo iz priložene fotografije, članovi Udruge Bartol
Bartolovec su i tijekom 2012. godine svojim radom, trudom i
marljivošću radili na uređenju i izgradnji sportskog centra „Bartol“.
Planom dostavljenim Općini Trnovec Bartolovečki za 2013.
godinu i 2014. godinu određeni su prioriteti rada Udruge, gdje se
istiće uređenje okoliša sportskog centra sadnjom drveća i bilja,
završetak izgradnje odbojkaškog igrališta, završetak izgradnje
drvenog objekta Udruge, te sanacija i izgradnja parkirališta u sklopu
sportskog centra.
2012. godinu obilježio je tragičan događaj, prometna nesreća u
kojoj je smrtno stradao naš član Dražen Novosel, iz Trnovca, kojeg
pamtimo i ostao nam je u sjećanju po svojoj dobroti, iskrenošću i
prvenstveno kao prijatelja, te ovim putem želimo obitelji našeg člana
izraziti duboko žaljenje i iskrenu sućut na gubitku voljene osobe.
Također ovim putem apeliramo na roditelje djece koja koriste
sportski centar „Bartol“ da povremeno posjete svoju djecu kad se
nalaze na prostoru sportskog centra, a poradi učestalih uništenja
imovine Udruge Bartol Bartolovec, kao i čestih konzumacijama
alkoholnih pića i duhanskih prerađevina. Sportski centar „Bartol“
izgrađen je i namjenjen za opće dobro svih mještana Bartolovca, te
ga uz Vašu pomoć želimo sačuvati i drugim naraštajima.
Na kraju svim našim mještanima u ime Udruge Bartol
Bartolovec želimo izraziti najljepše želje povodom nadolazećih
Uskršnjih blagdana, da ih provedu u miru, blagostanju i sreći.
ČLANOVI UDRUGE BARTOL BARTOLOVEC
19
Treću godinu za redom KUD “MAK” Trnovec organizator je zabavnih priredbi povodom
Dana Općine Trnovec. Započeli smo 2011.
godine gdje smo ugostili ekipu VTV- a i snimili
dvije emisije o Općini Trnovec. U 2012. godini
ugostili smo ekipu HTV-a s emisijom“ Lijepom našom” gdje su snimljene dvije emisije.
Ove godine vraćamo se zabavnom projektu
Varaždinske televizije s nosiocem programa
gosp. Ivicom Pepelkom koji nastoji njegovati
naš KAJ i zajedno ga prezentirati svim žiteljima
naše Općine Trnovec i Varaždinske županije.
Svjesni smo da moramo uložiti puno truda da
se predstavimo s našim običajima, tradicijskim jelima, pjesmom, plesom i svime što
naši vrijedni stanovnici rade preko udruga naše
Općine.
Upravni odbor KUD-a MAK ove godine
postavio je pred sebe velike i brojne aktivnosti
u kojima će sudjelovati sve sekcije našeg KUDa.a i sve udruge koje žele surađivati na dobrobiti
i promociji naše Općine Trnovec.
Mlađe folklorne sekcije sudjelovati će
na brojnim smotrama folklora diljem naše
županije. Tako će 24.03.2013. sudjelovati
na smotri U susret proljeću u Općini Cestica,
06.04.2013. na dječjoj smotri folklora u Ivancu,
dječjem folklornom festivalu povodom dana
Općine u Trnovcu 20.04.2013., 01.05.2013.
na proslavi 1. maja na izletištu Drava te na jesen
na Kajkavijadi u Varaždinskim Toplicama.
Starija folklorna sekcija uz brojna gostovanja diljem naše republike, ove godine planira
dva gostovanja: 18.05.2013. u Ptuju u Republici Sloveniji te 30.05.2013. u gradu Solec u
Poljskoj. Naravno da će na svim nastupima biti
praćeni s članovima tamburaške sekcije.
Za sve mještane naše Općine i Varaždinske
županije pripremamo veliku međunarodnu
manifestaciju Žetveni radovi u Trnovcu, gdje bi
prezentirali običaje i radove, pjesme i plesove
povodom žetve, kako su to radili naši stari.U
današnje vrijeme tehnike i modernog života
izgubile su se čari zajedništva i međusobnog
pomaganja koje su nekada bile temelj društva
.Fizički radovi su bili teški i dugotrajni , ali su
ljudi u njima uvijek imali vremena za pjesmu i
veselje .Cilj Žetvenih radova je upravo prikaz
naših težaka u poljoprivrednim poslovima koji
su u našoj općini i županiji bili učestali. Ova
manifestacija pružit će mogućnost ogleda alata
naših japeka i mamica kao što su: kose, srpovi,
vršilice... Žetva će biti takmičarskog karaktera.
Ekipe domaćih i stranih KUD-ova takmičiti će
se u košnji žita u narodnim nošnjama ili u radnoj
tradicijskoj odjeći. Za sve posjetitelje bit će to
prilika da čuju i različite napjeve pjesama koje
su se pjevale po žetvama, te uživaju u domaćim
specijalitetima našeg kraja. Naravno uz ovu
poučnu manifestaciju bit će mnogo zabave i
druženja.
20
Druga velika manifestacija bila bi
posvećena maku po kojem je naše društvo
dobilo i ime. Mak je možemo reći zaštitnički
znak Općine Trnovec po kojem smo i dobili
ime makači. U cijeloj našoj županiji zna se tko
su makači i makačice. Kulturno umjetnička
društva imaju zadatak čuvati običaje i tradiciju
svojega kraja, pa je i naš zadatak vratiti ovu
autohtonu biljku iz zaborava na naša polja.
Prezentirati ćemo uzgoj maka od sjetve, pa do
njegove žetve. Cilj ove prezentacije je upoznati
mlađe naraštaje kako se dolazi do maka koji
je prijeko potreban za izradu naše proste
makovnjače.
Ove godine pripremamo se i za proslavu 15
god. rada KUD-a Mak Trnovec. Pa ovim putem
pozivam sve bivše i sadašnje članove folklornih
sekcija i tamburaša da se nam pridruže i obnove
koreografiju Trnovečka svadba koju bi izveli
na svečanosti povodom ove velike obljetnice
KUD-a MAK Trnovec.
U suradnji sa aktivom žena Trnovečko srce
i udrugom umirovljenika 10.02.2013. godine
organizirali smo Maškarijadu u sportskom
centru Trnje gdje se odazvao velik broj mještana
i puno djece .
Povodom Valentinova ,16.02.2013.
godine bili smo gosti Kud-a DELOVI na
tradicionalnoj
folklornoj
manifestaciji
pod nazivom „Valentinovo u Novigradu
Podravskom.Na toj manifestaciji kao
predstavnici Varaždinske županije sudjelovali
smo na izboru za najsimpatičniji par u
orginalnoj ili rekonstruiranoj narodnoj nošnji
sa temom „Svečana svadbena odječa“.
Sudjelovali su parovi iz trinaest županija sa
zadatkom da prezentiraju na dijalektu svoga
mjesta dijelove odjeće, obuće i oglavlja, te
objasne iz kojeg je vremenskog perioda i kako
se nosila svadbena nošnja.Moram se zahvaliti
i udrugi žena „Cvijet“ iz Šemovca koja nam je
ustupila buket izrađen od krep papira, svježe
ubran kako ga je prezentirala naša mladenka
Mirjana uz pratnju mladenca Rolanda.
I ove godine mještanima Trnovca u crkvi
Majke božje Snježne dijelili smo maslinove
grančice i tako obilježili krščanski blagdan
Cvjetnice.Ovim putem zahvaljujem župniku
naše župe koji nas podržava u nastojanju da
očuvamo i tu tradiciju, a svim mještanima na
prilogu i potpori koju daju kulturno umjetničkom
društvu „MAK“ Trnovec.
U ime svih članova KUD-a MAK
zahvaljujem se načelniku naše Općine gosp.
Stjepanu Hrenu , zamjeniku načelnika gosp.
Daliboru Juraku, predsjedniku Vijeća gosp.
Tihomiru Marčecu te svim članovima Viječa
na podršci koje daju u radu i aktivnostima
društvu.Ovako veliki program i aktivnosti bez te
podrške nebi se mogle odvijati. Članovi KUD-a
„MAK“ svojim radom na očuvanju kulturne
baštine,običaja,pjesme i plesova našeg
zavičaja, prenose
te vrednote diljem naše domovine, a ove
godine i na gostovanju u Sloveniju i Poljsku.
Svim članovima KUD-a,njihovim
obiteljima i svim žiteljima naše Općine
Trnovec Bartolovečki želim radostan i
blagoslovljen USKRS.
Predsjednik KUD-a MAK
Miro Koren
NAŠE NOVINE
UDRUGA UMIROVLJENIKA
VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Udruga usmjerava svoj rad prema Programu rada i aktivnostima za 2013.
godinu. Jednom u tjednu provode se sportske aktivnosti (šah, pikado, streljaštvo,
kuglanje i igre karata) u Sportskom centru „Trnje“.
Redovna godišnja Skupština održana je ove godine vrlo rano i to 01.02.2013.
godine na kojoj je Izvršni i Nadzorni odbor dopunjen s jednim novim članom.
Povodom Valentinova Udruga je organizirala druženje u Gornjoj Dubravi na
koje druženje se odazvalo 66 naših članova.
Sada se vrše pripreme za natjecanje u Županijskim sportskim igrama koje
će se održati 26.04. ove godine u Varaždinu u Sportskoj dvorani „Arena“ na kojoj
će sudjelovati ekipe iz 31 Udruge umirovljenika naše Županije. Naša Udruga
prijavila je četiri discipline i to u šahu, pikadu, streljaštvu i kuglanju.
Ove godine kao domačini organizirat će se druženje s Udrugom umirovljenika Općine Sračinec-Svibovec na polju sportskih igara.
Udruga i ove godine planira jednodnevne izlete za svoje članove u skladu s
mogućnostima i prema dogovoru. U vidu radne akcije Udruga je preuzela obvezu
održavanja, čišćenja i uređenja okoliša šetačke staze i samog potoka „Zbel“, a
priprema se i druženje i zabava za žitelje naše Općine.
Udruga također vrši nabavu brašna i ogrijevnog drva za naše članove, te
brinemo i posjećujemo svoje bolesne članove.
Zahvaljujući našoj Općini i njihovoj daljnjoj podršci, naša će Udruga
povodom nadolazećih blagdana dijeliti poklon bonove za sve umirovljenike,
starije osobe i osobe na socijalnoj skrbi.
Udruga ima teškoća sa sredstvima Fonda posmrtne pomoći skojima se
od samog osnutka nije dobro upravljalo. Udruga se 1999. g. izdvojila iz Udruge
umirovljenika Varaždin u kojoj su neki članovi uplačivali u Fond posmrtne pomoći
, a svojim prelaskom u novu Udrugu nisu prenijeli i svoja uplačena sredstva. Novo
uplačena sredstva od 1999. g. do 2007.g. nisu bila zasebno izdvojeno vođena
već zajedno sa sredstvima redovne djelatnosti i dio tih sredstava izdvajao se za
troškove redovne djelatnosti. Posmrtna pomoć za umrle članove isplačivala se
u iznosu od 1.000.00 (tisuću kuna) , bez obzira dali je netko uplatio 50 kuna ili
maksimalno za 12 god. 600.00 kuna.
Takav način vođenja i upravljanja sredstvima FPP bio je neodrživ. Sa
31.12.2011.g. u FPP ostalo je 7.700,00 kuna , a 118 članova koji su redovito
uplačivali u taj Fond i uplatili 70.650,00 kuna.
Novi Izvršni i Nadzorni odbor sazvao je 23.03.2012.g.sastanak sa svim
članovima FPP koji su redovito uplačivali u taj Fond i izvjestio o stanju u FPP koje
je bilo neodrživo.
Nakon rasprave donesena je odluka da se sa 01.01.2013. g. prekida sa
uplatom u taj Fond i da se isplata posmrtne pomoći za umrle članove Fonda SA
.04.2012. g. isplačuje u visini koliko je koji član uplatio. To je malo ublažilo stanje
u FPP, ali je još uvijek bilo neostvarljivo da se svim članovima isplati uplačeni iznos
kuna, te je Izvršni odbor donio odluku da se svake godine iz sredstava redovne
djelatnosti dotacijom prenese iznos od 8.000,00 kuna za isplate posmrtne
pomoći za umrle članove do pdmirenja cjelokupno uplaćenog iznosa.
Na kraju svim članovima Udruge umirovljenika kao i svim žiteljima
Općine Trnovec Bartolovečki želimo sretne i blagoslovljene nadolazeće
Uskrsne blagdane.
PREDSJEDNIK UDRUGE UMIROVLJENIKA, VJEKOSLAV VIŠNJIĆ
NAŠE NOVINE
Poštovani žitelji Općine Trnovec Bartolovečki, drago nam je, a
ujedno i obaveza da Vas informiramo o radu općinske vatrogasne
organizacije na početku ove naše 2013.godine.Od zadnjeg broja
naših novina u vatrogasnoj organizaciji bilo je mnogo raznih aktivnosti
koje su provodili naši dobrovoljni vatrogasci Trnovca, Bartolovca,
Štefanca, Šemovca i Zamlake. Za kvalitetan rad vatrogasne organizacije i
vatrogastvo odgovorna je i zadužena općinska vatrogasna zajednica koja
organizira, provodi i usmjerava sva dobrovoljna društva. Do pisanja ovih
novina predsjedništvo VZO održalo je 4 sjednice, na kojima se rješavaju
svi problemi i potrebe na zadovoljstvo svih vatrogasaca.
Ove godine održane su izborno-izvještajne godišnje Skupštine gdje
su izabrani novi čelnici:
VZO TRNOVEC BART.:1.Zdravko Jagec- predsjednik
2.Dragutin Cecelja- zapovjednik
3.Dean Golubić- zamjenik zapovjednika
4. Alenko Skupnjak - tajnik
DVD TRNOVEC: 1. Alenko Skupnjak – predsjednik
2. Dragutin Cecelja- zapovjednik
3. Krunoslav Trojko - tajnik
DVD BARTOLOVEC: 1.Zdravko Jagec- predsjednik
2.Matija Moravec – zapovjednik
3. Zoran Ivanuša – tajnik
DVD ŠTEFANEC : 1. Alen Petrinec – predsjednik
2. Martin Talan – zapovjednik
3. Neven Šopar – tajnik
DVD ŠEMOVEC : 1. Pero Sajko – predsjednik
2. Goran Čvrk – zapovjednik
3. Damir Copan – tajnik
DVD ZAMLAKA: 1. Goran Križanić – predsjednik
2. Damir Pisačić – zapovjednik
3. Antonio Važanić – tajnik
Ove godine obilježavamo 20 godina postojanja i humanog rada
VZO Trnovec Bart., a DVD- Trnovec, Bartolovec, Štefanec, Šemovec i
Zamlaka obilježavaju 90 godina postojanja i humanog rada. Statistika
nam govori da VZO broji ukupno 376 članova od toga 68 operativnih
vatrogasaca sa obavljenim lječničkim pregledom.
Ove godine intervenirali smo 2 puta i to požar dimnjaka te tehnička
intervecija(prometna nezgoda).
Osim navedenog, naši vatrogasci proveli su puno sati na
radnim akcijama oko uređenja domova, opreme, okoliša, vježbama,
natjecanjima, i drugim obavezama.
Zahvaljujem se svim sponzorima, načelniku, župnicima, žiteljima
općine te svim vatrogascima naše VZO Trnovec Bartolovečki, koji
nesebično pomažu te s time uzdižu vatrogasnu organizaciju.
Tajnik VZO Trnovec Bartolovečki
Alenko Skupnjak
21
REKREATIVNO PLESNA SKUPINA
„ZUMBOLINE TRNOVEC“
VJEŽBOM I PLESOM DO VIŠE
ZDRAVLJA I MANJE STRESA
HV-FOTOSTUDIO
HV-FOTOSTUDIO otvoren je od kolovoza 2012 u Trnovcu kao
prvi i jedini u Općini Trnovec s željom za povečanje broja uslužnih
djelatnosti koje možete obaviti u našoj opčini.
HV-FOTO STUDIO je otvoren kao prirodan slijed događaja nakon
višegodišnjeg iskustva u vjenčanoj fotografiji te mnogobrojnih
zadovoljnih mladenaca koji su nam ukazali povjerenje da
ovjekovječimo njihove najsretnije trenutke.
HV-FOTO STUDIO nudi osim fotografiranja i video snimanja
vjenčanja i:
•- fotografiranje za dokumente (gotove za 5 min)
•- fotografiranje firmi i pričesti
•- obiteljsko fotografiranje
•- fotografiranje djece
- fotografiranje različitih događaja na terenu
•- fotografiranje za kataloge
•- izrada te uvečanje fotografija
•- te ostala fotografiranja i video snimanja
Svjesne potrebe za druženjem i aktivnim provođenjem odmora
i zabave , a u cilju očuvanja zdravlja i smanjenja nagomilanog stresa,
trećeg travnja 2012.god žene Općine Trnovec osnovale su rekreativno
plesnu skupinu sa simboličnim nazivom „ZUMBOLINE TRNOVEC“.
Supina je osnovana sa ciljem da svim našim žiteljima, prvenstveno
ženama, omogući druženje i zabavu kroz vježbanje i ples koji su bazirani
na svjetski poznatom programu „Zumbe“. Vježbe i aktivnosti bazirani
su na plesnim pokretima, a namijenjeni su i prilagođeni svim dobnim
skupinanama ljudi bez obzira na spol i trenutnu fizičku spremnost. Od
samog osnutka skupine vježbanju koje se dva puta tjedno po jedan sat
provodi pod vodstvom educirane osobe pristupio je velik broj žena i
djevojaka.Na svakom satu vježbanja priključuju nam se nove članice, što
nam je jako drago i ovim putem pozivamo sve zainteresirane i još možda
neodlučne da nam se priključe. Vježbanje čini dobro ljudskom organizmu
,povečava otpornost prema bolestima, povećava fizičku spremnost,
smanjuje stres i pomaže osobi koja vježba da se osjeća bolje i sretnije i
da to svoje zadovoljstvo širi na ostale članove obitelji i društva u kojem
boravi , što iskustvo naših članica najbolje dokazuje.
Skupina je učestvovala i dala svoj doprinos i na raznim priredbama
i događanjima (otvaranje „Šetnice Zbel“ ,Sportske igre u Bartolovcu“
,Promocija plesa na varaždinskom korzu) ,a spremna se odazvati i
drugim pozivima na događanja na kojima se promovira zdravlje i zdrav
život.
Zahvalni smo načelniku Općine gosp. Hren Stjepanu na njegovom
razumijevanju i podršci aktivnostima koje provodimo. Ovim putem
želimo zahvaliti i donačelniku Općine gosp. Daliboru Jurak i gosp.
Božidaru Tuđan koji su nam u ime Hvatske seljačke stranke ogranak
Trnovec donirali glazbenu liniju koja nam je bila nužno potrebna kao
osnovno sredstvo za rad.
Uvijek smo otvoreni i rado ćemo primiti sve koji žele vježbom učiniti
dobro za svoje zdravlje i rapoloženje. Dođite ,pogledajte, probajte vježbati
i zabaviti se s nama –dopast će Vam se i ostat će te s nama.
Svim žiteljima Općine Trnovec B. želimo SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS
Osim foto usluga nudimo i grafičke usluge:
•- fotokopiranje c/b i u boji
•- izrada vizitki
•- uvez
•- prijepis
•- izrada web stranica
•- izrada reklama
Obratite nam se
•- izrada plakata
s povjerenjem.
•- izrada letaka
•HV-FOTO STUDIO
•Bartolovečka 2
•42 202 Trnovec
•tel. 098 – 1974 – 680
•e.mail.: [email protected]
RADNO VRIJEME:
pon.,utor., 7.30-15.30
srijeda 12.00-20.00
čet,pet. 7.30-15.30
subota 8.00-12.00
za „ ZUMBOLINE TRNOVEC“
Gabrijela Vincek
22
NAŠE NOVINE
SPORT
NK „TRNJE” TRNOVEC
Poštovani čitatelji Naših novina!
Natjecateljska sezona je još uvijek u
mirovanju i nestrpljivo očekujemo nastavak
natjecanja svih naših sekcija u proljetnom dijelu
prvenstva.Sa posebnim žarom i nestrpljenjem
iščekujemo početak natjecanja naše seniorske
ekipe, koja je ipak u žiži zanimanja svakog
domaćeg nogometnog zaljubljenika i kibicera.
Kroz zimsku stanku pojedini seniori i juniori
nastupali su na različitim malonogometnim
turnirima.
Sa početkom veljače započele su ozbiljne
pripreme seniorima i juniorima.
Seniorske pripreme počele su prije svih
ostalih konkurenata. Cilj tako ranog početka
je da što spremnije i odlučnije dočekamo
nastavak prvenstva, nakon duge zimske pauze,
te ostvarimo plan koji smo si zacrtali: povratak
u I ŽNL.
Dosad je kroz pripremni period
odigranonekoliko prijateljskih utakmica sa
pozitivnim ishodima, a do početka službenog
dijela prvenstva očekuje nas još nekoliko
utakmica.
Kroz zimsku stanku klub je jači za golmana
i dva igrača, dok je jedan igrač napustio naše
redove.
Ženska sekcija igrala je Županijsku
malonogometnu ligu i osvojila je prvo mjesto.
Moram napomenuti da je, isključivo, za
ovu prigodu ženska sekcija bila pojačana sa
par cura iz Međimurja i Koprivnice koje su prije
branile boje našeg kluba.
Limači U – 8 i U – 10 su , također, već
tradicionalno nastupali na svom Dvoranskom
prvenstvu gdje su pokazali izuzetno, za oko,
lijep i atraktivan nogomet, međutim ovaj puta
rezultati nisu pratili njihovo izuzetno umijeće.
Nadamo se da će dolaskom proljetne
sezone, na vanjskim terenima, okruniti svoje
znanje i talent sa adekvatnim rezultatima.
Ovim putem NK „Trnje“ poziva sve dječake
i djevojčice, stare između 6 i 8 godina (djeca
NAŠE NOVINE
DVORANSKA ZIMSKA LIGA LIMAČA:
U - 10
1. Novi Marof
2. Varaždin ŠN
3. Podravina
4. Varteks
5. Dubravka
6. Rudar 47
7. Sračinec
8. Trnje
9. Novi Marof II
10. Sloboda VŽ
11. Beretinec
12. Trnje II
13. Mladost VŽ
14. Varaždin
12 10 2 0 39-8 32
12 10 1 1 63-5 31
12 9 3 0 38-6 30
12 6 3 3 33-11 21
12 6 0 6 28-24 18
12 5 3 4 29-26 18
12 5 2 5 19-20 17
12 4 2 6 26-22 14
12 4 1 7 14-35 13
12 4 0 8 17-37 12
12 2 4 6 11-24 10
12 2 1 9 14-41 7
12 0 0 1 2 1-73 0
0 0 0 0
0-0 0
U–8
1. Novi Marof
2. Podravina
3. Sloboda VŽ
4. Varteks
5. Trnje
6. Sračinec
7. Dubravka
8. Varteks II
9. Rudar 47
10. Varaždin
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
7
4
4
4
4
3
2
2
0
0
0
3
3
3
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
4
4
5
5
8
0
20-6 21
22-10 15
16-6 15
15-10 15
16-9 12
12-18 10
13-17
7
13-19
7
3-35
0
0-0
0
ŽENSKA ŽUPANIJSKA
MALONOGOMETNA ZIMSKA LIGA:
Trnje
Lepoglava
Podravina 2
Cestica
Mladost VT
Jerovec
10 9 0 1 93-20
10 8 1 1 78-20
10 6 0 4 58-33
10 4 1 5 59-37
10 2 0 8 18-93
10 0 0 10 8-111
27
25
18
13
6
0
rođena 2005, 2006. I 2007.), koji bi željeli da
korisno i zabavno iskoriste svoje slobodno
vrijeme kroz sportsku aktivnost, da nam se
pridruže na treninzima nogometa te sa nama
podijele sve radosti ovog popularnog sporta.
Sljedećih dana, kad se stvore vremenski uvjeti,
početi ćemo održavati treninge na otvorenom,
te ćemo djeci predškolskog uzrasta i prvih
razreda podijeliti letke u kojima će biti navedeni
termini održavanja treninga, tako da svi koje to
zanima mogu doći pogledati i uključiti se u rad
naše škole.
Škola nogometa NK „Trnja“ je sastavni dio
NK „Trnja“, a njezin kompletan rad bazira se
na sportskom odgoju djece u dobi od 6 do 10
godina.Osnovna zadaća škole je u učenju prvih
nogometnih koraka i zadovoljavanje njihovih
potreba za bavljenje nogometnim sportom te
razvijanje sportskog duha, humanih odnosa i
moralnih vrijednosti.
GESLO NAŠE NOGOMETNE ŠKOLE JE :
STVORITI ČOVJEKA, A AKO JE MOGUĆE I
VRHUNSKOG IGRAČA!
Nakon navršene desete godine dječaci
i djevojčice mogu nastaviti svoja natjecanja
u pionirskim uzrastima našeg kluba.Sami
treninzi se održavaju pod budnim okom
licenciranih trenera.
Svi zainteresirani za detaljnije
informacije mogu se obratiti radnim danom
od 18 – 20 sati na mob. 095 900 92 37 (
KONTAKT OSOBA : VUGRINEC KRUNOSLAV )
Uprava, nogometašice i nogometaši
NK „Trnja“ žele svim žiteljima naše
Općine, simpatizerima i sponzorimasretne
nadolazeće Uskrsne blagdane, sa nadom i
željom da i u nastavku sezone budete prava
navijačka podrška svim natjecateljima
u ostvarenju naših zacrtanih sportskih
ciljeva!
Predsjednik: Predrag Hrman
23
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 574 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content