close

Enter

Log in using OpenID

AGRONOMSKI FAKULTET

embedDownload
AGRONOMSKI FAKULTET
Zagreb, Svetoπimunska 25, tel. 239 37 77, faks 231 53 00
URL http://www.agr.hr, e-mail: [email protected]
Dekanica: dr. sc. Jasmina LukaË Havranek, redovita profesorica
Prodekanica za nastavu: dr. sc. Vesna PaviÊ, redovita profesorica
Prodekan za znanost: dr. sc. Tito Æimbrek, redoviti profesor
Prodekan za meunarodnu suradnju: dr. sc. Ivan PejiÊ, izvanredni profesor
Rukovoditeljica pravne sluæbe: Rubina Krajcar, dipl. iur.
Kvalitetna hrana ljudska je potreba. Proizvodnja hrane kao ljudska djelatnost neupitne
je buduÊnosti. S obzirom na iznimne prirodne resurse te bogatu tradiciju i razinu znanja,
proizvodnja hrane strateπka je djelatnost Hrvatske.
Agronomski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu najstarija je i najveÊa visokoobrazovna
institucija iz podruËja agrikulture u Republici Hrvatskoj koja ima vaæan poloæaj u
dræavnom obrazovnom i znanstvenoistraæivaËkom sustavu. TisuÊe i tisuÊe diplomiranih
inæenjera, magistara i doktora znanosti u proteklih je 80 godina svojim radom stjecalo
diplome ovog fakulteta. Agronomski fakultet od svog osnivanja godine 1919. pridonosi
trajnom unapreenju agrarne biotehnologije. Generacije profesora stvorile su
obrazovni sustav utemeljen na vlastitim istraæivanjima koja se provode u fakultetskim
laboratorijima i pokuπaliπtima.
Tri su dodiplomska studija: bilinogojstvo (sa sedam usmjerenja), stoËarstvo (s tri
usmjerenja) i ureenje krajobraza. U prve dvije akademske godine studija studenti
svladavaju prirodnoznanstvene discipline za razumijevanje zakonitosti u kruæenju tvari
u agroekosustavu (tlo-biljka-domaÊa æivotinja). U studijima bilinogojstva i stoËarstva
nastavlja se naobrazba iz temeljnih i primijenjenih agronomskih disciplina, a zavrπava
iz specijalistiËkih i izbornih kolegija biljne i stoËarske proizvodnje. Studij ureenja
krajobraza obrazuje struËnjaka za zaπtitu nove i postojeÊe krajobrazne baπtine.
Diplomirani inæenjer agronomije svih usmjerenja moæe se zaposliti na poljoprivrednim
gospodarstvima ili organizacijama koje su u uskoj vezi s biljnom i stoËarskom
proizvodnjom, savjetodavnim sluæbama, u mljekarama, laboratorijima i inspekcijskim
sluæbama, u tvornicama stoËne hrane, u istraæivaËkim i kontrolnim laboratorijima, u
poljoprivrednim ljekarnama, zatim u ustanovama za zaπtitu prirodne i kulturne baπtine,
zavodima za prostorno i urbanistiËko planiranje i sl. Diploma Agronomskog fakulteta
priznata je u najveÊem dijelu europskih zemalja i u SAD-u.
DODIPLOMSKI SVEU»ILI©NI STUDIJ
- bilinogojstvo (9 semestara)
usmjerenje:
• ratarstvo
STJE»E SE STRU»NI NAZIV
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: ratarstvo
73
BIOTEHNI»KE ZNANOSTI
• zaπtita bilja
• ureenje i zaπtita tla
• voÊarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
• agroekonomika
• vrtlarstvo
• mehanizacija
- stoËarstvo (9 semestara)
usmjerenje:
• stoËarstvo
• ribarstvo
• mljekarstvo
- ureenje krajobraza (9 semestara)
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: zaπtita bilja
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: ureenje i
zaπtita tla
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: voÊarstvo,
vinogradarstvo i vinarstvo
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: agroekonomika
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: vrtlarstvo
- diplomirani inæenjer agronomije-bilinogojstva, usmjerenje: mehanizacija
- diplomirani inæenjer agronomije-stoËarstva
- diplomirani inæenjer agronomije-stoËarstva, usmjerenje: ribarstvo
- diplomirani inæenjer agronomije-stoËarstva, usmjerenje: mljekarstvo
- diplomirani inæenjer agronomije-ureenje krajobraza
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU
SveuËiliπni studiji: bilinogojstvo, stoËarstvo, ureenje krajobraza
Razredbeni se ispit polaæe iz predmeta: biologija, kemija, matematika
matematika.
Na razredbenom ispitu moæe se steÊi 600 bodova. *
Prema postignutom uspjehu u srednjoj πkoli moæe se steÊi najviπe 350 bodova.
Bodove donosi: opÊi uspjeh (200), zavrπni ispit (70) i matematika, kemija,
biologija, hrvatski jezik i knjiæevnost (80)
(80).
Na osnovi posebnih uspjeha moæe se steÊi 50 bodova.
Za studij ureenje krajobraza provodi se dodatni test kreativnosti i orijentacije u
prostoru te provjera sposobnosti crtanja, likovnog i prostorno-oblikovnog izraæavanja.
Primjedba:
* Za osvojeno jedno od triju mjesta na dræavnom natjecanju znanja u Republici Hrvatskoj ili za
sudjelovanje na meunarodnoj olimpijadi tijekom treÊeg ili Ëetvrtog razreda srednje πkole iz podruËja
polaganja razredbenog postupka bitnog za studij (iz biologije, kemije i matematike) ne polaæe se
razredbeni ispit i dodjeljuje se 600 bodova.
UËenici se mogu obratiti u Studentsku sluæbu Agronomskog fakulteta,
Svetoπimunska 25, tel. 239 37 25, od 8 do 15.30 sati.
74
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLO©KI FAKULTET
Zagreb, Pierottijeva 6, tel: 460 50 00, faks: 483 60 83
URL: http://www.pbf.hr, e-mail: [email protected]
Dekan: dr. sc. Vladimir Mrπa, redoviti profesor
Prodekanica za nastavu: dr. sc. Branka Levaj, docentica
Prodekan za znanost: dr. sc. Zoran Zgaga, redoviti profesor
Prodekanica za meunarodnu suradnju: dr. sc. Ingrid Bauman, redovita profesorica
Prodekan za financije i poslovanje: dr. sc. SreÊko MatoπiÊ, redoviti profesor
Tajnica: Elvira KataniÊ, dipl. iur.
PodruËje i polje djelatnosti Fakulteta jest ustroj i izvoenje nastave za obrazovanje
struËnjaka u podruËju prehrambene tehnologije i biotehnologije putem dodiplomskih
sveuËiliπnih studija te poslijediplomskih znanstvenih i poslijediplomskih struËnih
studija. Nadalje, to je znanstvenoistraæivaËki i struËni rad u polju prehrambene
tehnologije i biotehnologije (prehrambeno inæenjerstvo, biokemijsko inæenjerstvo,
nutricionizam, kemija i biokemija hrane, tehnologija prerade duhana, zaπtita okoliπa,
molekularna genetika i fiziologija mikroorganizama, nadzor i ocjena kvalitete
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te biotehnoloπkih pripravaka) te procesnotehnoloπko projektiranje, inæenjering i nadzor u podruËju djelatnosti.
Studij prehrambene tehnologije ima dva smjera: prehrambeno inæenjerstvo i
nutricionizam. Nastavni plan i program smjera prehrambenog inæenjerstva usklaen
je sa zahtjevima za obrazovanje struËnjaka prehrambenih tehnologa za rad u πirokom
podruËju vezanom uz hranu. Diplomirani inæenjeri osposobljeni su za rad na
unapreenju i razvoju prehrambenih proizvoda te procesa njihove proizvodnje. Mogu
se zaposliti u industriji prerade æitarica, mesa, ribe, voÊa, povrÊa, ulja, masti, πkroba,
mlijeka, πeÊera i konditorskih proizvoda, piÊa i napitaka, te industriji duhana,
znanstvenoistraæivaËkim organizacijama, institutima i visokoπkolskim ustanovama.
Nastavni plan i program smjera nutricionizma oslanja se na temeljne discipline studija
prehrambene tehnologije, a u viπim se godinama izobrazba temelji na specifiËnim
disciplinama kao πto su: kemija hrane, znanost o prehrani, osnove dijetetike i
dijetoterapije, higijena i sanitacija, toksikologija i drugo. Diplomirani inæenjeri
osposobljavaju se za rad na problemima vezanim uz prehranu puËanstva, pripremu
hrane namijenjene posebnim kategorijama potroπaËa, planiranje prehrane u
ugostiteljstvu, turizmu, zdravstvu, πkolama, vojsci, prehranu πportaπa i dr. Mogu
takoer obavljati poslove provjere kakvoÊe i zdravstvene ispravnosti namirnica.
Studij biotehnologije ima dva smjera: biokemijsko inæenjerstvo i biokemijskomikrobioloπki smjer. Smjer biokemijskog inæenjerstva ima naglaπeno inæenjersko
obrazovanje kojim se studenti osposobljavaju za planiranje, projektiranje i voenje
biotehnoloπkih procesa. Nastavni plan i program tog smjera sloæen je tako da oslikava
interdisciplinarnost primjene biokemije, mikrobiologije, temeljnih inæenjerskih disciplina
i biokemijskog inæenjerstva. MoguÊnost zapoπljavanja jest u industriji koja se koristi
75
BIOTEHNI»KE ZNANOSTI
biotehnoloπkim procesima u proizvodnji kvasca, alkohola, octa, piva, vina, antibiotika te
drugih farmaceutskih pripravaka. Inæenjeri ovog profila rjeπavaju i probleme otpadnih
voda.
Biokemijsko-mikrobioloπki smjer odgovara studiju primijenjene biologije i mikrobiologije, a plan i program temelji se na disciplinama kao πto su biokemija, mikrobiologija,
mikrobna genetika, mikrobna fiziologija, mikrobiologija namirnica i genotoksiokologija.
StruËnjaci tog profila osposobljeni su za rad u mikrobioloπkim, biokemijskim i
imunoloπkim laboratorijima, u industriji i istraæivaËkim institutima.
DODIPLOMSKI SVEU»ILI©NI STUDIJ
STJE»E SE STRU»NI NAZIV
- prehrambena tehnologija
- diplomirani inæenjer prehrambene
tehnologije, s naznakom smjera:
- prehrambeno inæenjerstvo
- nutricionizam
- prehrambeno inæenjerstvo (9 semestara)
- nutricionizam (8 semestara)
- biotehnologija
- diplomirani inæenjer biotehnologije
s naznakom smjera:
- biokemijsko inæenjerstvo (9 semestara)
- biokemijsko inæenjerstvo
- biokemijsko-mikrobioloπki smjer (8 semestara) - biokemijsko mikrobioloπki
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU
SveuËiliπni studiji: prehrambena tehnologija, biotehnologija
Razredbeni se ispit polaæe iz predmeta: biologija, kemija, matematika.
U razredbenom postupku moæe se steÊi najviπe 1000 bodova.
Na razredbenom ispitu moæe se steÊi 600 bodova* (test iz biologije donosi najviπe
200 bodova, kemije 200 bodova i matematike 200 bodova).
Prema postignutom uspjehu u srednjoj πkoli moæe se steÊi najviπe 350 bodova.
Bodove donosi:
a) prosjeËan opÊi uspjeh u svim razredima srednje πkole (najviπe 200 bodova)
b) zavrπni ispit (najviπe 70 bodova)
c) prosjeËna ocjena iz biologije, kemije, matematike i hrvatskog jezika i knjiæevnosti
tijekom srednje πkole (najviπe 80 bodova).
Na osnovi posebnih uspjeha moæe se steÊi 50 bodova.
Primjedba:
* Za osvojeno jedno od triju mjesta na dræavnom natjecanju znanja u Republici Hrvatskoj ili za
sudjelovanje u meunarodnoj olimpijadi tijekom treÊeg ili Ëetvrtog razreda srednje πkole s podruËja
polaganja pismenog dijela razredbenog postupka (iz biologije, kemije ili matematike) ne polaæe se
razredbeni ispit i dodjeljuje se 600 bodova.
Osoba kojoj se uËenici mogu obratiti:
Vesna DekoviÊ, studentska sluæba, Pierottijeva 6, tel. 460 50 07, od 9 do 12 sati.
76
©UMARSKI FAKULTET
Zagreb, Svetoπimunska 25, tel. 235 25 55, faks 235 24 96
URL: http://hrast.sumfak.hr, e-mail: [email protected]
Dekan: dr. sc. Zvonko SeletkoviÊ, redoviti profesor
Prodekan ©umarskog odsjeka: dr. sc. Davorin Kajba, docent
Prodekan Drvnotehnoloπkog odsjeka: dr. sc. Radovan Despot, docent
Tajnica: Ljubica ©tos, dipl. iur.
Visokoπkolska πumarska nastava u Hrvatskoj datira od 1898. osnivanjem ©umarske
akademije u Zagrebu, u okviru SveuËiliπta u Zagrebu. Danas ©umarski fakultet, kao
jedina znanstveno-nastavna ustanova te vrste u Hrvatskoj, ostvaruje svoju znanstvenonastavnu aktivnost u dva odsjeka, izvodeÊi studij πumarstva i studij drvne tehnologije.
U znanosti i istraæivaËkom radu Fakultet je registriran u okviru biotehniËkog znanstvenog podruËja, znanstvenog polja πumarstva.
Na osnovi povijesnog uvida i usporedbe s razvijenim istovrsnim uËiliπtima u Europi i
SAD-u ©umarski fakultet ravnopravno slijedi svjetske trendove razvoja.
Posebnost studija πumarstva nastava je velikog broja kolegija i osposobljavanje putem
praktiËnog rada na nastavno-pokusnim πumskim centrima Fakulteta, koji se prostiru
na oko 3.500 ha πuma u razliËitim ekosustavima, obuhvaÊajuÊi gotovo sve πumske
zajednice naπe zemlje.
Terenskom nastavom ostvaruje se spajanje teoretskih i praktiËnih znanja, a studenti
drvne tehnologije veÊi dio predmeta studiraju putem praktiËnog rada kod
reprezentativnih proizvoaËa i preraivaËa u drvnoj industriji.
Obnovljeni nastavni planovi i programi obaju odsjeka nude studentima da sami kreiraju
sadræaj studiranja putem izbornih predmeta koji su na ©umarskom odsjeku svrstani
u modulima:
- uzgajanje πuma
- iskoriπtavanje πuma, πumske operacije i menadæment u πumarstvu
- zaπtita prirode, prostorno planiranje u πumarstvu i hortikultura
a na Drvnotehnoloπkom odsjeku u modulima:
- proizvodna tehnologija
- dizajn namjeπtaja
- menadæment.
Tako koncipiranim studijem Fakultet πkoluje struËnjake koji upravljaju πumama
Hrvatske -prirodnim obnovljivim bogatstvom πto se prostire gotovo na pola podruËja
Hrvatske, te struËnjake koji znanjem iz podruËja drvne tehnologije unapreuju hrvatsku
drvnu industriju, vodeÊi je prema europskim standardima.
77
BIOTEHNI»KE ZNANOSTI
DODIPLOMSKI SVEU»ILI©NI STUDIJ
(8 semestara)
STJE»E SE STRU»NI NAZIV
- πumarstvo
- drvna tehnologija
- diplomirani inæenjer πumarstva
- diplomirani inæenjer drvne tehnologije
TEMELJNI PODACI O RAZREDBENOM POSTUPKU
SveuËiliπni studiji: πumarstvo, drvna tehnologija
Razredbeni se ispit polaæe iz predmeta: biologija, kemija, matematika.
Na razredbenom ispitu moæe se steÊi 600 bodova.
Prema postignutom uspjehu u srednjoj πkoli moæe se steÊi najviπe 350 bodova.
Bodove donosi: opÊi uspjeh iz svih Ëetiriju razreda i zavrπnog ispita, te ocjene iz
matematike, kemije, biologije, hrvatskog jezika i knjiæevnosti.
Na osnovi posebnih uspjeha moæe se steÊi 50 bodova.
Primjedba:
Pristupnik koji je tijekom srednjeg obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na dræavnim
natjecanjima znanja ili je sudjelovao na meunarodnoj olimpijadi iz podruËja polaganja pismenog
dijela razredbenog postupka (iz matematike, kemije, biologije) ne polaæe razredbeni ispit i dodjeljuje
mu se 600 bodova.
Osoba kojoj se uËenici mogu obratiti:
Vlasta DvorπÊak, voditeljica studentske sluæbe, Svetoπimunska 25, tel. 235 24 00, od
10 do 12 sati, e-mail: [email protected]
78
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content