close

Enter

Log in using OpenID

(I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik
KLASA: 550-01/14-01/46
URBROJ: 2163/01-01-01-14-3
Pazin, 14. srpanj 2014.
PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N
Predmet: Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu,
- prijedlog, dostavlja se.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i
4/13.), Prijedloge prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu:
a) školstva i obrazovanja,
b) u kulturi,
c) socijalno-zdravstvenih potreba i
d) sporta i rekreacije
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlozima prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba za 2014.
godinu, određuje se Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene
djelatnosti.
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.
OBRAZLOŽENJE
uz I. izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. Godinu
1. Školstvo i obrazovanje:
Ovim Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba u području školstva i
obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini utvrđena su u iznosu od 7.153.852,00 kuna što je za
238.000,00 kuna , odnosno 3,44% više u odnosu na Program javnih potreba u području školstva i
obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini kojeg je Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo na sjednici
19.prosinca 2013.godine. Prvim (I). Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa dosadašnjim
izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
U točci 1.13. povećana su financijska sredstva za nabavku opreme za Osnovnu školu
Vladimira Nazora Pazin kako bi omogućili lakši prijelaz u jednosmjensku nastavu.
U točci 9.1. povećana su financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade u
Špadićima.
U točci 9.3. povećana su financijska sredstva naknade odgojitelja koji s djecom u ljetnim
mjesecima borave u Špadićima. Naime, Osnovna škola uputila je zamolbu Gradu Pazinu da se
naknade odgojiteljima provode i isplaćuju putem Grada Pazina jer sukladno Zakonu o osnovnom i
srednjem školstvu to nije moguće provesti putem Osnovne škole.
U točci 10.1. povećana su financijska sredstva za projektnu dokumentaciju za dogradnju
Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu.
2. Kultura:
Ovim Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014.
godini utvrđena su u iznosu od 3.228.300,00 kuna, što je za 349.000,00 kuna, odnosno 9,76% manje u
odnosu na Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini, kojeg je Gradsko vijeće
Grada Pazina usvojilo na sjednici 19. prosinca 2013.godine. Prvim (I) Izmjenama nastojalo se
uskladiti aktivnosti sa dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
Program je u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara umanjen za 234.000,00 kuna. U
točkama1.2., 1.5. i 1.6., iznosi su umanjeni zbog izostanka sufinanciranja programa radova na kaštelu
u Pazinu, Rapiciu, i sanaciji zida Franjevačkog samostana od strane Istarske županije, dok je u točki
1.7 iznos umanjen zbog izostanka sufinanciranja programa Arheoloških iskopavanja u Bermu od
strane Ministarstva kulture, odnosno Istarske županije. S druge strane, iznos točke1.3. b) je uvećan
zbog odobrenih 20.000,00 kuna više od strane Županije (traženo 50.000,00, odobreno 70.000,00) za
sanaciju fresaka u crkvi sv. Nikole, dok je iznos iz točke 1.3. a) uvećan (sa 0 na 16.000,00 kuna) zbog
ugovora za stručni nadzor za sanaciju orgulja, koji je ugovoren u 2013., a isplaćen u 2014. godini.
Program iz točke 9. umanjen je za 115.000,00 kuna, zbog izostanka sufinanciranja programa
od strane Ministarstva kulture, odnosno Istarske županije.
3. Socijala i zdravstvo:
Ovim Izmjenama ukupna sredstva za Program socijalno-zdravstvenih potreba za Grad Pazin u
2014. godini utvrđena su u iznosu od 2.462.474,00 kune, što je za 266.026,00 kuna, odnosno 9,75%
manje u odnosu na Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu, kojeg je
Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo na sjednici 19. prosinca 2013. godine. Prvim (I.) Izmjenama
nastojalo se uskladiti aktivnosti sa dosadašnjim izvršenjem i predviđenim rashodima do kraja godine.
U točki I.7. smanjena su financijska sredstva za jednokratne novčane pomoći sukladno
dosadašnjem izvršenju Proračuna,
U točci I.8. smanjena su financijska sredstva za ostale socijalne pomoći sukladno dosadašnjem
izvršenju Proračuna,
U točci II.2. povećana su financijska sredstva za Hitnu medicinsku pomoć Pazin, temeljem
Ugovora o sufinanciranju Hitne medicinske pomoći iznad standarda u 2014. godini sklopljenog
između Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarske županije i Grada Pazina,
1
U točci II.3. povećana su financijska sredstva za kupnju kombi vozila za dijalizirane osobe
kako bi se podmirile i obveze preuzete, a neplaćene za 2013. godinu,
U točci III.16. preuzeta je obveza financiranja kupnje goriva za kombi vozilo Društva tjelesnih
invalida Pazin za prijevoz invalidnih osoba, putem projekta Halo trebam prijevoz,
U točci IV.2. smanjena su financijska sredstva za Program prevencije „Tečaj kvalitetnog
roditeljstva“ sukladno odobrenim sredstvima iz Proračuna Istarske županije,
U točci IV.3. smanjena su financijska sredstva za Program prevencije „Roditeljstvo se može
učiti“ budući da nam iz Proračuna Istarske županije nisu odobrena tražena sredstva za istog te
U točci V. smanjena su financijska sredstva za Program „Dnevni boravak i pomoć u kući
starijim osobama“ budući da će temeljem novog Zakona o socijalnoj skrbi, Ministarstvo socijalne
politike i mladih sredstva za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući kao i za projekt „Unapređenje
kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici na
području Grada Pazina“ (dosadašnji Dnevni boravak), uplatiti/uplaćivati direktno Gradskom društvu
Crvenog križa Pazin koji je pružatelj socijalnih usluga pomoći u kući i provoditelj navedenog projekta.
4. Sport i rekreacija:
Ovim Izmjenama ukupna sredstva za Programe javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada
Pazina za 2014. godinu utvrđena su u iznosu od 26.423.240,00 kuna što je za 2.341.260,00 kuna ,
odnosno 9,72% više u odnosu na Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2014.
godini kojeg je Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo na sjednici 19.prosinca 2013.godine.
Prvim (I). Izmjenama nastojalo se uskladiti aktivnosti sa dosadašnjim izvršenjem i predviđenim
rashodima do kraja godine.
U točci 6. smanjena su financijska sredstva za održavanje sportskih objekata (najam dvorane
Pazinskog kolegija) u iznosu od 77.000,00 kuna, te sada iznose 423.000,00 kuna.
U točci 8. povećana su financijska sredstva za izgradnju Školsko- gradske sportske dvorane u
iznosu od 2.341.260,00 kuna, te sada iznose 26.423.240,00 kuna , zbog nepredviđenih radova.
Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti
2
PRIJEDLOG, 14.07.2014.
Na osnovi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13.), članaka 142. i
143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 87/08.,
86/09., 92/10. i 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst i 94/13.), te
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13. ), Gradsko vijeće
Grada Pazina na sjednici održanoj ________ 2014. godine, donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini
Članak 1.
U Programu javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u 2014. godini
("Službene novine Grada Pazina" broj 34/13.) članak 2. mijenja se tako da glasi:
„U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pazina za 2014. godinu osiguravaju
se sredstva za:
1. Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin:
A/ Osnovnoškolsko obrazovanje prema zakonskom
standardu
a) TEKUĆI TROŠKOVI
1.1. Opći troškovi (po opsegu programa)
1.2. Energenti (grijanje, rasvjeta . . . )
1.3. Prijevoz učenika (čl. 69. Zakona)
1.4. Ostali nespomenuti izdaci
217.498,00
1.316.276,00
3.448.500,00
14.494,00
UKUPNO TEKUĆI TROŠKOVI
4.996.768,00
b)FINANCIJSKI RASHODI
25.506,00
UKUPNO (a+b)
5.022.274,00
KAPITALNA ULAGANJA
1.5. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
227.379,00
1.6. Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu i za
dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu
508.659,00
SVEUKUPNO DECENTRALIZIRANI IZDATCI
B/ Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog
standarda
1.7. Program produženog boravka
1.8. Program s učenicima s teškoćama u razvoju
1.9. Stručno usavršavanje zaposlenika
1.10. Program stvaralaštva:
a) Program EKO ŠKOLE
b) Program KUD "Proljeće"
c) Programi izvannastavne aktivnosti
5.758.312,00
125.000,00
137.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
13.000,00
1.11. Investicijsko održavanje
1.12. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti
(Laboratorijske usluge Zavoda za javno zdravstvo)
1.13. Nabavka opreme
Ukupno Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog
standarda
UKUPNO ZA OSNOVNU ŠKOLU VLADIMIRA
NAZORA PAZIN
10.000,00
13.000,00
40.000,00
354.000,00
6.112.312,00
2. Pučko otvoreno učilište - Podružnica Osnovna glazbena škola
a) Materijalni rashodi (decentr.)
b) Donacije za naknadu plaća
c) Investicijsko održavanje opreme
d) Osiguranje imovine (udio)
Ukupno
81.540,00
48.000,00
10.000,00
3.000,00
142.540,00
3. Stipendiranje učenika i studenata
523.000,00
4. Potpore Gimnaziji Jurja Dobrile
4.1. Naš put prema Kvalitetnoj školi
4.2. Međuškolski susreti
4.3. Projekti GLOBE i SEMEP
4.4. Program Na naš način
4.5. Projekt Škola demokracije
4.6. Natjecanja i stvaralaštvo učenika
4.7. Ostale izvannastavne aktivnosti
4.8. Program EKO škole
Ukupno
6.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
5. Nagrade Grada uspješnim učenicima
10.000,00
6. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja
10.000,00
7. Potpore programima učenika, studenata i mladih
7.1. Lidrano i Pokret Znanost mladima
7.2. Program školskih praznika
7.3. Gradski savjet mladih
7.4. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva
Ukupno
10.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
34.000,00
8. Potpore udrugama učenika, studenata i mladih
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Radio klub Pazin
Udruga Veliki mali čovjek
Gradske udruge mladih
Klub studenata Istre Mate Balota Zagreb
13.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
8.5. Društvo za robotiku Istra
Ukupno
2.000,00
24.000,00
9. Odmaralište Špadići - investicijsko održavanje i
opremanje
9.1. Tekuće i investicijsko održavanje zgrade
9.2. Legalizacija objekta
9.3. Naknade odgojiteljima
Ukupno
10. Projektna dokumentacija za dogradnju GSŠJD
10.1. Projektna dokumentacija za dogradnju
GSŠJD
Ukupno
SVEUKUPNO
68.500,00
20.000,00
132.000,00
220.500,00
37.500,00
37.500,00
7.153.852,00
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA:602-01/14-01/26
URBROJ:
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Boris Demark
PRILOG 1
2014.
I. Izmjene
2014.
Smanjenje/
povećanje
Indeks I.
Izmjene
A/ Osnovnoškolsko obrazovanje prema
zakonskom standardu
a) TEKUĆI TROŠKOVI
1.1. Opći troškovi (po opsegu
programa)
1.2. Energenti (grijanje, rasvjeta . . . )
1.3. Prijevoz učenika (čl. 69. Zakona)
1.4. Ostali nespomenuti izdaci
217.498,00
1.316.276,00
3.448.500,00
14.494,00
217.498,00
1.316.276,00
3.448.500,00
14.494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
UKUPNO TEKUĆI TROŠKOVI
4.996.768,00
4.996.768,00
0,00
100,00
25.506,00
25.506,00
0,00
100,00
5.022.274,00
5.022.274,00
0,00
100,00
227.379,00
227.379,00
0,00
100,00
508.659,00
508.659,00
0,00
100,00
5.758.312,00
5.758.312,00
0,00
100,00
125.000,00
125.000,00
0,00
100,00
137.000,00
8.000,00
137.000,00
8.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
5.000,00
3.000,00
13.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
13.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13.000,00
0,00
13.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
100,00
0,00
314.000,00
354.000,00
40.000,00
112,74
1. Osnovnu školu Vladimira Nazora
Pazin:
b)FINANCIJSKI RASHODI
UKUPNO (a+b)
KAPITALNA ULAGANJA
1.5. Rashodi za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.6. Rashodi za proizvedenu dugotrajnu
imovinu i za dodatna ulaganja u
nefinancijsku imovinu
SVEUKUPNO DECENTRALIZIRANI
IZDATCI
B/ Osnovnoškolsko obrazovanje iznad
zakonskog standarda
1.7. Program produženog boravka
1.8. Program s učenicima s teškoćama
u razvoju
1.9. Stručno usavršavanje zaposlenika
1.10. Program stvaralaštva:
a) Program EKO ŠKOLE
b) Program KUD "Proljeće"
c) Programi izvannastavne aktivnosti
1.11. Investicijsko održavanje
1.12. Prevencija i suzbijanje zaraznih
bolesti (Laboratorijske usluge Zavoda za
javno zdravstvo)
1.13. Nabavka opreme
Ukupno Osnovnoškolsko obrazovanje
iznad zakonskog standarda
UKUPNO ZA OSNOVNU ŠKOLU
VLADIMIRA NAZORA PAZIN
6.072.312,00
6.112.312,00
40.000,00
100,66
2. Pučko otvoreno učilište - Podružnica Osnovna glazbena škola
a) Materijalni rashodi (decentr.)
81.540,00
81.540,00
b) Donacije za naknadu plaća
48.000,00
48.000,00
c) Investicijsko održavanje opreme
10.000,00
10.000,00
d) Osiguranje imovine (udio)
3.000,00
3.000,00
Ukupno
142.540,00
142.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3. Stipendiranje učenika i studenata
523.000,00
523.000,00
0,00
100,00
6.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
5. Nagrade Grada uspješnim učenicima
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
6. Obilježavanje Svjetskog dana učitelja
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
20.000,00
34.000,00
20.000,00
34.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
13.000,00
7.000,00
1.000,00
13.000,00
7.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
2.000,00
24.000,00
2.000,00
24.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
4. Potpore Gimnaziji Jurja Dobrile
4.1. Naš put prema Kvalitetnoj školi
4.2. Međuškolski susreti
4.3. Projekti GLOBE i SEMEP
4.4. Program Na naš način
4.5. Projekt Škola demokracije
4.6. Natjecanja i stvaralaštvo učenika
4.7. Ostale izvannastavne aktivnosti
4.8. Program EKO škole
Ukupno
7. Potpore programima učenika, studenata
i mladih
7.1. Lidrano i Pokret Znanost mladima
7.2. Program školskih praznika
7.3. Gradski savjet mladih
7.4. Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva
Ukupno
8. Potpore udrugama učenika, studenata i
mladih
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Zagreb
Radio klub Pazin
Udruga Veliki mali čovjek
Gradske udruge mladih
Klub studenata Istre Mate Balota
8.5. Društvo za robotiku Istra
Ukupno
9. Odmaralište Špadići - investicijsko
održavanje i opremanje
9.1. Tekuće i investicijsko održavanje zgrade
9.2. Legalizacija objekta
9.3. Naknade odgojiteljima
Ukupno
40.000,00
20.000,00
0,00
60.000,00
68.500,00
20.000,00
132.000,00
220.500,00
28.500,00
0,00
132.000,00
160.500,00
171,25
100,00
0,00
367,50
10. Projektna dokumentacija za
dogradnju GSŠJD
10.1. Projektna dokumentacija za dogradnju
GSŠJD
Ukupno
SVEUKUPNO
0,00
0,00
6.915.852,00
37.500,00
37.500,00
7.153.852,00
37.500,00
37.500,00
238.000,00
0,00
0,00
103,44
PRIJEDLG
Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02. i 147/03., 132/06., 26/07.- Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08. i 25/12.) i članka
22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 04/13.), Gradsko vijeće Grada
Pazina na svojoj sjednici održanoj dana _____ srpnja 2014. godine donijelo je
Prve (I.) izmjene
Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini
Članak 1.
U članku 2. Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini (Službene novine
Grada Pazina broj 34/13.), iznosi planiranih sredstava za pojedine programe i namjene mijenjaju se
tako da iznose:
1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.1. Crkva sv. Petra i Pavla u Trvižu
1.2. Radovi na kaštelu u Pazinu
1.3. Pazin, crkva sv. Nikole
a) sanacija orgulja
b) sanacija fresaka
c) sanacija zvonika
1.4. Lindar, sanacija bastiona Turnić
1.5. Rapicio
1.6. Sanacija zida Franjevačkog samostana
1.7. Beram, Arheološka ispitivanja
Ukupno radovi na kulturnim dobrima
(sa sredstvima Ministarstva kulture i Istarske županije)
30.000,00
400.000,00
16.000,00
80.000,00
70.000,00
0,00
250.000,00
0,00
10.500,00
856.500,00
2. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti
2.1. Zbornik Pazinski memorijal
2.2. Istrakonska zbirka
2.3. Zbirka fantastične književnosti
2.4. Posebni izdavački projekti
Ukupno sufinanciranje izdavačke djelatnosti
12.000,00
10.000,00
5.000,00
12.500,00
39.500,00
3. Programska aktivnost „Kuće za pisce“
15.000,00
4. Susreti, smotre i drugi programi u kulturi
4.1. Večer klapa u Trvižu
4.2. Razvoj kulturne strategije
4.3. Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre
4.4. Susret pjevačkih zborova „Mali kanat“
4.5. „Istrakon“
4.6. Plesni susret Istre
4.7. Susret amaterskih kazališn. družina SKAG-i 2013.
4.8. Festival fantastične književnosti
4.9. Kazališni kamp „Tirena“
4.10. Sajam pazinske knjige
4.11. Mreža gradova knjige
4.12. Festival 7 dana stvaranja
4.13. Festival TradInEtno
Ukupno susreti, smotre i drugi programi u kulturi
8.000,00
5.000,00
15.400,00
6.400,00
12.000,00
12.000,00
6.400,00
5.700,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
..20.000,00
..20.000,00
132.900,00
5. Ustanove i udruge u području kulture
5.1. Donacija klapi „Bukaleta“
5.2. Donacija Društvu likovnih stvaratelja
5.3. Donacija Mješovitom pjevačkom zboru „Roženice“
5.4. Donacija Folklornom društvu Pazin
5.5. Donacija Limenoj glazbi Pazin
5.6. Donacija Katedri čakavskog sabora za povijest Istre Pazin
5.7. Donacija Državnom arhivu u Pazinu
5.8. Donacija udruzi Albus
5.9. Donacija Hrv.katol.mlad.društvu Seljačka sloga Trviž
5.10. Donacija Katol.udruzi prosvj.djelatn.mons. Antun Hek
5.11. Donacija Etnografskom muzeju Istre
Ukupno ustanove i udruge u području kulture
6. Ostale udruge
6.1. Donacija zajednici Talijana Pazin
1.600,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
4.400,00
5.400,00
4.400,00
4.400,00
5.100,00
3.000,00
95.500,00
4.500,00
7. Održavanje spomenika zaslužnim građanima
10.000,00
8. Ostale potrebe u kulturi
10.000,00
9. Program kulturnog ljeta „U Lindaru gradu“
5.000,00
10. Društveni centar „Veli Jože“
377.000,00
11. Pučko otvoreno učilište – Spomen dom
11.1. Plaće za zaposlene
11.2. Plaće za prekovremeni rad
11.3. Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
11.4. Isplate po sudskom sporu
11.5. Uredski materijal
11.6. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
11.7. Električna energija
11.8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.9. Premije osiguranja ostale imovine
11.10. Tekuće donacije za programe
11.11. Kino dvorana – uređenje i opremanje
Ukupno Pučko otvoreno učilište – Spomen dom
196.600,00
2.600,00
7.100,00
63.100,00
4.000,00
6.000,00
95.000,00
8.000,00
20.000,00
60.000,00
135.000,00
597.400,00
12. Gradska knjižnica Pazin
12.1. Plaće za zaposlene
12.2. Ostali rashodi za zaposlene
12.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
12.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
12.5. Uredski materijal
12.6. Električna energija
12.7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12.8. Ugovori o djelu
12.9. Premije osiguranja ostale imovine
12.10. Nabava knjiga
Ukupno Gradska knjižnica Pazin
325.000,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
72.000,00
4.000,00
19.000,00
18.000,00
40.000,00
520.000,00
13. Muzej grada Pazina
13.1. Plaće za zaposlene
13.2. Ostali rashodi za zaposlene
13.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
13.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
13.5. Uredski materijal
13.6. Električna energija
13.7. Izložbene aktivnosti
13.8. Ugovori o djelu
13.9. Grafičke i tiskarske usluge
13.10. Premije osiguranja ostale imovine
13.11. Muzejski izlošci
Ukupno Muzej grada Pazina
406.000,00
30.000,00
5.000,00
13.000,00
6.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
565.000,00
Ukupno potrebe u kulturi
3.228.300,00
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
.
KLASA: 612-01/14-01/
URBROJ: 2163/01-03-02-14Pazin, ____________ 2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.
PRILOG 1
Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014.g.
1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.1. Sanacija crkve sv. Petra i Pavla u Trvižu
1.2. Radovi na kaštelu u Pazinu
1.3. Pazin, crkva sv. Nikole - sanacija fresaka
a) orgulje
b) freske
c) zvonik
1.4. Sanacija bastiona Turnić u Lindaru
1.5. Rapicio
1.6. Sanacija zida Franjevačkog samostana
1.7. Beram, Arheološka ispitivanja
Ukupno radovi na kulturnim dobrima
(sa sredstvima Ministarstva kulture i Istarske
županije)
PJP 2014.
I. izmjene
Razlika
Indeks
(%)
30.000,00
450.000,00
30.000,00
400.000,00
0,00
-50.000,00
100,00%
88,89%
0,00
60.000,00
70.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
80.500,00
1.090.500,00
16.000,00
80.000,00
20.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
-50.000,00
0,00 -100.000,00
10.500,00
-70.000,00
856.500,00 -234.000,00
133,33%
83,33%
13,04%
78,54%
2. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti
2.1. Zbornik Pazinski memorijal
2.2. Istrakonska zbirka
2.3. Zbirka fantastične književnosti
2.4. Posebni izdavački projekti
Ukupno sufinanciranje izdavačke djelatnosti
12.000,00
10.000,00
5.000,00
12.500,00
39.500,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
12.500,00
39.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3. Programska aktivnost "Kuće za pisce"
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00%
8.000,00
5.000,00
15.400,00
6.400,00
12.000,00
12.000,00
8.000,00
5.000,00
15.400,00
6.400,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6.400,00
5.700,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
132.900,00
6.400,00
5.700,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
132.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
1.600,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
4.400,00
5.400,00
4.400,00
1.600,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
4.400,00
5.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
4.400,00
4.400,00
0,00
100,00%
5.100,00
3.000,00
95.500,00
5.100,00
3.000,00
95.500,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
4. Susreti, smotre i drugi programi u kulturi
4.1. Večer klapa u Trvižu
4.2. Razvoj kulturne strategije
4.3. Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre
4.4. Susret pjevačkih zborova "Mali kanat"
4.5. "Istrakon"
4.6. Plesni susret Istre
4.7. Susret kazališnih amaterskih grupa SKAG-i
2014.
4.8. Festival fantastične književnosti
4.9. Kazališni kamp "Tirena"
4.10. Sajam pazinske knjige
4.11. Mreža gradova knjige
4.12. Festival 7 dana stvaranja*
4.13. Festival TradInEtno*
4.14. Međunarodni susret nakladnika
Ukupno susreti, smotre i drugi programi u kulturi
5. Ustanove i udruge u području kulture
5.1. Klapa "Bukaleta"
5.2. Društvo likovnih stvaratelja
5.3. Mješoviti pjevački zbor "Roženice"
5.4. Folklorno društvo "Pazin" Pazin
5.5. Limena glazba Pazin
5.6. Katedra čakavskog sabora Pazin
5.7. Državni arhiv u Pazinu
5.8. Udruga "Albus"
5.9. Hrvatsko katol. Mladenačko društvo "Seljačka
sloga" Trviž
5.10. Katolička udruga prosvj. Djelatnika Istre mons. Antun Hek
5.11. Etnografski muzej Istre
Ukupno ustanove i udruge u području kulture
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
6. Ostale udruge
6.1. Zajednica Talijana Pazin
Ukupno ostale udruge
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
7. Održavanje spomenika zaslužnim građanima
10.000,00
10.000,00
0,00
8. Ostale potrebe u kulturi
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00%
9. Program kulturnog ljeta "U Lindaru gradu"
120.000,00
5.000,00
-115.000,00
4,17%
10. Društveni centar "Veli Jože"
377.000,00
377.000,00
0,00
100,00%
11. Pučko otvoreno učilište-Spomen dom
11.1. Plaće za zaposlene
11.2. Plaće za prekovremeni rad
11.3. Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
11.4. Isplate po sudskom sporu
11.5. Uredski materijal
11.6. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
11.7. Električna energija
11.8.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.9. Premije osiguranja ostale imovine
11.10. Tekuće donacije za programe
11.11. Kino dvorana - uređenje i opremanje
Ukupno Pučko otvoreno učilište-Spomen dom
196.600,00
2.600,00
7.100,00
63.100,00
4.000,00
6.000,00
95.000,00
8.000,00
20.000,00
60.000,00
135.000,00
597.400,00
196.600,00
2.600,00
7.100,00
63.100,00
4.000,00
6.000,00
95.000,00
8.000,00
20.000,00
60.000,00
135.000,00
597.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
12. Gradska knjižnica Pazin
12.1. Plaće za zaposlene
12.2. Ostali rashodi za zaposlene
12.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
12.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
12.5. Uredski materijal
12.6. Električna energija
12.7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12.8. Ugovori o djelu
12.9. Premije osiguranja ostale imovine
12.10. Nabava knjiga
Ukupno Gradska knjižnica Pazin
325.000,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
72.000,00
4.000,00
19.000,00
18.000,00
40.000,00
520.000,00
325.000,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
72.000,00
4.000,00
19.000,00
18.000,00
40.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
13. Muzej grada Pazina
13.1. Plaće za zaposlene
13.2. Ostali rashodi za zaposlene
13.3. Dnevnice za službeni put u zemlji
13.4. Naknade za prijevoz na posao i s posla
13.5. Uredski materijal
13.6. Električna energija
13.7. Izložbene aktivnosti
13.8. Ugovori o djelu
13.9. Grafičke i tiskarske usluge
13.10. Premije osiguranja ostale imovine
13.11. Muzejski izlošci
Ukupno Muzej Grada Pazina
406.000,00
30.000,00
5.000,00
13.000,00
6.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
565.000,00
406.000,00
30.000,00
5.000,00
13.000,00
6.000,00
27.000,00
14.000,00
14.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
565.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
3.577.300,00 3.228.300,00 -349.000,00
90,24%
Ukupno potrebe u kulturi
*manifestacija je u 2013. godini sufinancirana iz pozicija Ureda Grada
100,00%
100,00%
PRIJEDLOG
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. –
pročišćeni tekst) i članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.), te na osnovi
članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće
Grada Pazina, na sjednici održanoj dana ____________ 2014. godine, donijelo je
Prve (I.) Izmjene
Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu
Članak 1.
U Programu socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu („Službene novine
Grada Pazina“ broj 34/13.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Osim socijalno-zdravstvenih potreba koje se na području Grada Pazina zadovoljavaju i
financiraju iz državnog, županijskog i općinskih proračuna ili putem karitativnih udruga, ustanova i iz
drugih izvora, iz Proračuna Grada Pazina sufinancirat će se tijekom 2014. godine ove socijalnozdravstvene potrebe:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Socijalne pomoći stanovništvu
Sufinanciranje troškova stanovanja – režijski troškovi
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Pomoć za opremu za novorođenčad
Pomoć za podmirivanje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću
Pomoć za podmirivanje troškova prehrane djece u Osnovnoj školi
Materijalna zaštita učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji
Jednokratne novčane pomoći
Ostale socijalne pomoći
Ukupno socijalne pomoći stanovništvu
II.
1.
2.
3.
Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva
Stacionar – Pazin
Hitna medicinska pomoć Pazin
Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin – kombi vozilo za
dijalizirane osobe
4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
5. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun
Ukupno ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva
III. Potpore udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva
1. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
2. Klub za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Pazin
3. Udruge i korisnici izvan Pazina
4. Udruga svetog Vinka Paulskog, Konferencija Sv. Jurja Pazin
5. Društvo Josip Broz Tito Pazin
6. Dijabetička udruga Istarske županije – Podružnica Pazin
7. Gradska udruga umirovljenika Pazin
8. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Pazin
9. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine
10. Hrvatski časnički zbor Grada Pazina
11. Društvo tjelesnih invalida Pazin
12. Sindikat umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pazin
13. Udruga „Sigurna kuća Istra“
14. Klub liječenih alkoholičara Pazin
15. Senior klub
16. DTI Halo trebam prijevoz
Ukupno potpore udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva
135.000,00
53.000,00
280.000,00
200.000,00
80.000,00
60.000,00
50.000,00
90.000,00
948.000,00
15.000,00
109.474,00
27.000,00
50.000,00
9.600,00
211.074,00
112.000,00
46.000,00
3.200,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
16.800,00
8.000,00
4.000,00
20.000,00
9.000,00
10.000,00
4.400,00
12.000,00
5.000,00
276.400,00
IV. Socijalno-zdravstveni preventivni programi
1. Program prevencije – DND Pazin „Rastimo zajedno“
2. Program prevencije „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“
3. Program prevencije „Roditeljstvo se može učiti“
4. Zdravstveni preventivni program – mamografija
5. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – redovan rad
6. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova – programi
7. Savjetovalište za brak i obitelj Pazin
8. Pučka kuhinja – usluge prehrane
Ukupno socijalno- zdravstveni preventivni programi
16.000,00
12.000,00
9.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
20.000,00
147.000,00
V. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“
820.000,00
VI. Program izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe Pazin –
projektna dokumentacija
60.000,00
SVEUKUPNO (I.-VI.)
2.462.474,00
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 550-01/14-01/
URBROJ: 2163/01-03-02-14Pazin,
2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.
2
PRIJEDLOG
Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12., i 94/13.) i članka 22.Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana _______________ 2014.
godine, donijelo je
Prve (I.) Izmjene
Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2014. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2014. godinu („Službene
novine Grada Pazina“ broj 34/12.), članak 2. mijenja se i glasi:
„U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Grada Pazina u 2014. godini (su)financirat
će se sljedeće sportske udruge i klubovi, odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu sa sljedećim
iznosima:
1. Zajedničke potrebe u sportu
1.1. Tekuće donacije sportskim društvima
283.000,00
283.000,00
2. Gradske sportske udruge i klubovi
2.1. Donacije sportskim udrugama
400.000,00
400.000,00
3. Školske sportske udruge i klubovi
3.1. Donacije školskim sportskim udrugama i kubovima
10.000,00
10.000,00
4. Stručna služba Zajednice sportskih udruga
143.000,00
5. Sportske manifestacije
150.000,00
6. Održavanje sportskih objekata
423.000,00
7. Najam sportskih dvorana
7.1. Najam dvorane Pazinskog kolegija i ostalih borilišta
8. Izgradnja Školsko - gradske sportske dvorane
8.1. Izgradnja školsko gradske sportske dvorane
SVEUKUPNO SPORT
130.000,00
130.000,00
24.884.240,00
24.884.240,00
26.423.240,00
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 620-01/14-01/
URBROJ: 2163/01-03-02-14Pazin,
2014.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof., v.r.
Prilog 1. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za
2014.godinu.
Plan 2014.
1.
1.1.
Zajedničke potrebe u sportu
Tekuće donacije sportskim društvima
Ukupno zajedničke potrebe
2.
Gradske sportske udruge i klubovi
2.1.
Donacije sportskim udrugama
Ukupno udruge i klubovi
3.
Školske sportske udruge i klubovi
3.1.
Donacije školskim sportskim
udrugama i klubovima
Ukupno školski sportski klubovi
I. Izmjene 2014. Smanjenje/
povećanje
Indeks
I.
izmjene
283.000,00
283.000,00
283.000,00
283.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
4.
Stručna služba Zajednice sportskih
udruga
143.000,00
143.000,00
0,00
100,00
5.
Sportske manifestacije
150.000,00
150.000,00
0,00
100,00
6.
Održavanje sportskih objekata
500.000,00
423.000,00
-77.000,00
84,60
7.
7.1.
Najam sportskih dvorana
Najam dvorane Pazinskog kolegija i
130.000,00
ostalih borilišta
Ukupno najam dvorana
130.000,00
Izgradnja Školsko- gradske sportske dvorane
130.000,00
0,00
100,00
130.000,00
0,00
100,00
22.465.980,00
24.884.240,00
2.418.260,00
110,76
22.465.980,00
24.884.240,00
2.418.260,00
110,76
24.081.980,00
26.423.240,00
2.341.260,00
109,72
8.
8.1.
Izgradnja školsko gradske sportske
dvorane
Ukupno izgradnja Školskogradske sportske dvorane
SVEUKUPNO SPORT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
378 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content