close

Enter

Log in using OpenID

ANALIZA KVALITETA VODE

embedDownload
ANALIZA
KVALITETA VODE
na području
SLIVA RIJEKE VRBAS
Udruženje građana
Prijatelji Prirode
EKO ELEMENT
Bugojno August 2014. godine
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
IZVJEŠTAJ O PROVEDNEOJ ANALIZI
RIJEKE VRBAS
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
MJESTA UZORKOVANJA
6
5
Općina
Općinski načelnik
2.
Gornji Vakuf - Sead Čaušević
Uskoplje
Bugojno
Hasan Ajkunić
3.
Donji Vakuf
Huso Sušić
4.
Jajce
Edin Hozan
5.
Banja Luka
Slobodan Gavranović
6.
Laktaši
Milovan Topalović
7.
Gradiška
Zoran Latinović
8
Mrkonjić grad
Divna Aničić
9.
Šipovo
Milorad Ćirko
10.
Srbac
Drago Ćirić
1.
Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adresa
Telefon
Gornji Vakuf- Uskoplje
030-494-068
307 motorizovane brigade
Bugojno
770 slavne brdske brigade
Donji Vakuf
Nikole Šopa bb
Jajce
Trg Srpskih vladara 1.
Banja Luka
Karađorđeva 56.
Laktaši
Vidovdanska 1.
Gradiška
Trg Petra Karađorđevića 1.
Mrkonjić Grad
Gavrila Principa bb
Šipovo
Mome Vidovića 7.
Srbac
030-251-444
[email protected]
030-509-601
[email protected]
030-658-013
[email protected]
Vrbanja most, Bugojno
Udurlije most, Bugojno
Han Skela, Jajce
Podmilačje, Jajce
Karanovac, Rafting centar, Banja Luka
Delibašino selo, most pivara, Banja Luka
051-244-400
051-334-228
051-810-300
E mail
4
3
[email protected]
[email protected]
[email protected]
050-220-920
[email protected]
050-360-018
[email protected]
051-740-001
[email protected]
2
1
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
Parametri koji su određivani za 6 različitih uzoraka vode prikazani su u sljedećoj tabeli kao i njihove vrijednosti.
PARAMETAR
Miris
Ukus
Temperatura
Mutnoća
pH
Elektroprovodljivost
Suspendovane čvrste
supstance
Ukupna tvrdoća
Kalcijumova
tvrdoća
Amonijak
Nitrati
Nitriti
Hloridi
Sulfati
Fluroidi
Željezo
Mangan
Aluminijum
Rastvoreni kiseonik
MJERNE
JEDINICE
μS/cm
mg/l
1
Bez mirisa
Bez ukusa
11,70
3,42
7,74
377
1,00
2
Bez mirisa
Bez ukusa
12,80
2,40
7,25
425
1,00
VRIJEDNOST
3
4
Bez mirisa
Bez mirisa
Bez ukusa
Bez ukusa
11,80
12,10
3,15
3,64
8,31
7,63
439
429
1,00
2,00
5
Bez mirisa
Bez ukusa
12,10
2,16
7,31
410
2,00
6
Bez mirisa
Bez ukusa
12,10
3,16
7,60
480
8,00
mg CaCO3/l
eH; mgCaCO3/l
<50
8,70;
<50
7,10;
<50
8,7;
<50
8,60;
<50
6,70;
<50
9,10;
N mg/l
N mg/l
N mg/l
Cl mg/l
SO4 mg/l
F mg/l
Fe mg/l
Mn mg/l
Al mg/l
O2 mg/l
124,41
0,09
4,60
0,01
1,50
64,30
>0,05
>0,02
0,02
>0,01
<800
101,53
0,10
6,90
0,01
2,80
85,60
>0,05
>0,02
0,03
>0,01
<800
124,41
0,06
4,70
0,01
6,70
74,30
>0,05
0,58
0,02
>0,01
<800
122,98
0,05
4,80
0,01
2,20
62,90
>0,05
0,02
0,02
>0,01
<800
95,81
0,06
4,40
>0,01
2,20
44,10
>0,05
0,07
0,02
>0,01
<800
130,13
0,03
5,90
>0,01
4,40
41,70
>0,05
>0,02
0,02
>0,01
<800
C
NTU
0
Pod pretpostavkom da su uzorci uzeti na tačno navedenim lokacijama i prema zahtijevanim propisima navedeni parametri
kao i njihove vrijednosti bit će razmatrani u daljnjem tekstu.*
*Tekst je preuzet iz izvještaja o provedenoj analizi rijeke Vrbas.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
KLASIFIKACIJA VODA
“Prema Uredbi o kategorizaciji vodotoka svi vodotoci, podzemne vode, prirodna jezera i obalno more u granicama Bosne i
Hercegovine-Federacije Bosne i Hercegovine podijeljeni u su četiri kategorije (I, ll, lll i lV).”
Član 2. navedene Uredbe glasi: “U I kategoriju raspoređuju se vodotoci i obalno more čije vode moraju ispunjavati uslove klase
l, a u ll kategoriju uslove klase ll, u lll kategoriju uslove klase lll, a u lV kategoriju raspoređuju se vodotoci čije vode moraju
ispunjavati uslove klase IV”
Vode prema njihovoj namjeni i stepenu čistoće razvrstavaju se u sljedeće klase:
1. I klasa - vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji,
a površinske vode - i za gajenje plemenitih vrsta riba (salmonide),
2. ll klasa - vode koje se u prirodnom stanju mogu upotrebljavati za kupanje I rekreaciju građana za sportove na vodi, za
gajenje drugih vrsta ribe, ili koje se uz uobičajene metode obrade - kondicioniranje (koagulacija, filtracija, dezinfekcija i sl.) mogu
upotrebljavati za piće i u prehrambenoj industriji,
3. lll klasa - vode koje se mogu upotrebljavati za navodnjavanje, a poslije uobičajenih metoda obrade (kondicioniranje) - i u
industriji, osim prehrambenoj industriji;
4. lV klasa - vode koje se mogu upotrebljavati za druge namjene samo poslije odgovarajuće obrade. (informacije preuzete iz Sl.
lista SR BiH, broj 19/80.)
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
ANALIZA
Ukoliko se za svaki uzeti uzorak vode, pogledaju parametri koji se odnose na: količinu rastvorenog kiseonika, pH vrijednost i
sadržaj suspendovanih materija, njihove vrijednosti odgovaraju vrijednostima koje zadovoljavaju vode I klase.
U uzorku vode koji je uzet u Banja Luci na mjestu Delibašino selo, most pivara, primjećuje se povećana količina suspendovanih
materija, koja iznosi čak 8 mg/l, ali ipak može se svrstati u I klasu, jer gornja granica sadržaja suspendovanih materija za klasu
vode iznosi 10 mg/l.
Da bi voda pripadala I klasi, pH vrijednosti se mora kretati u granicama od 6,8 – 8,5 što ispitivani uzorci vode izadovoljavaju. Nešto
veću pH vrijednost pokazuje uzorak vode koji je uzet u Jajcu, na mjestu Han Skela.
Nijedan od ispitivanih uzoraka vode nije imao primjetan miris, što i zadovoljavaju vode koje pripadaju I klasi.
Parametar mutnoća vode je izrazito nizak kod uzorka vode koji je uzet u Banja Luci, na mjestu Karanovac, rafting centar, kao i
uzorak vode koji je uzet u Bugojnu, na mjestu Udurlije most. Dok veće vrijednosti ovog parametra pokazuje uzorak vode koji je uzet
u Jajcu, na mjestu Podmilačje i u Bugojnu, na mjestu Vrbanja most. Međutim, sve vrijednosti su jako zadovoljavajuće.
Ukoliko se pogleda parametar ukupna tvrdoća i kalcijumova tvrdoća, svi uzeti uzorci vode uglavnom se mogu klasificirati u vrlo
meke i meke vode. Najveđi stepen kalcijumove tvrdoće, pokazuje uzorak vode koji je uzet u Banja Luci, na mjestu Delibašino selo,
most pivara. Dok najmanji stepen kalcijumove tvrdoće pokazuje uzorak vode uzet u Banja Luci mjesto Karanovac, Rafting centar.
Najveća količina sulfata prisutna je uzorku vode koli je uzet u Bugojnu, na mjestu Udurlije most. Dok najmanja količina sulfata je
prisutna u uzorku vode koji je uzet u Banja Luci, na mjestu Delibašino selo, most pivara.
Sadržaj hlorida je nešto veći u uzorku vode koji je uzet u Jajcu, na mjestu Han Skela u odnosu na ostale uzorke vode. Međutim, sve
vrijednosti su zadovoljavajuće, što ukazuje na to da nema prekomjernog fekalnog zagađenja vode na tim mjestima.
Sadržaj fluorida je u svakom uzorku vode manji od 0,05, što vode koje pripadaju I klasi zadovoljavaju.
Ukoliko se obrati pažnja na parametre koji opisuju sadržaj jedinjenja azota u uzorcima vode, opazit će se da su u svim uzorcima
vode prisutne određene količine amonijaka, nitrata i nitrita. Najveći sadržaj amonijaka, prisutan je u uzorku vode koji je uzet u
Bugojnu na mjestu Udurlije most, što znači da se vrši stalno zagađivanje vode na tom mjestu i da je najveće zagađenje u odnosu
na ostale uzete uzorke. Dok je najmani sadržaj amonijaka prisutan u uzorku vode, koji je uzet u Banja Luci na mjestu Delibašino
selo, most pivara.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
Najveći sadržaj nitrata takoder je u uzorku vode koji je uzet u Bugojnu, na mjestu Udurlije most. I u tom uzorku vode prisutna je
povećana količina nitrata. Na osnovu sadržaja amonijaka i nitrata može se zaključiti da se voda na mjestu Udurlije most, Bugojno
konstantno zagađuje. Povećan sadržaj nitrata prisutan je u svim uzorcima vode, što znači da se voda uzeta na tim mjestima stalno
zagađuje.
Sadržaj nitrita u svim uzorcima vode osim u uzorcima vode koji su uzeti u Banja Luci, je povećan i doseže gornju granicu sadržaja
nitrita koju dopuštaju vode koje pripadaju I klasi voda.
Ukoliko se obrati pažnja na sadržaj teških metala u uzetim uzorcima vode, može se zapaziti da se povećana količina željeza nalazi
u uzorku vode koji je uzet u Jajcu, na mjestu Han skela i iznosi 0,58 mg/l.
U svim uzorcima vode nalazi se prsutna i odredena količina mangana, koja iznosi oko 0,02. Ta vrijednost je ispod gornje granice,
koja za vode I klase iznosi 50 μg/l.
Također količina prisutnog aluminijuma za sve uzete uzorke vode je manja od 0,01.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
STRUČNO MIŠLJENJE
Na osnovu analize prikazanih parametara i njihovih vrijednosti može se zaključiti da svi uzorci vode uzeti na navedenim mjestima
pripadaju I klasi vode. Samim time može se pretpostaviti da rijeka Vrbas spada u I kategoriju površinskih voda.
Ova pretpostavka se može potkrijepiti slijedećim:
Zakon o vodama Federacije BiH, lll. Razvrstavanje površinskih voda, vodno dobro i vodni objekti, Član 5. Razvrstavanje površinskih
voda
“(1) Površinske vode se, prema značaju kojeg imaju za upravljanie vodama, razvrstavaju u vode l. kategorije i vode ll. kategoriie.
(2) Vode I kategorije su:
A) na Vodnom području Save
Vodotoci: 1.Sava 2.Una 3.Unac 4.Sana 5.Vrbas 6.Pliva 7.Bosna 8.Krivaja 9.Usora 10.Spreča (nizvodno od ušća Jate) 11.Željeznica
12.Tinja 13.Drina 14.Sanica 15.Klokot
Vještačke akumulacije: 1.Hazna 2.Vidara 3.Jaice I 4.Jaijce II 5.Župica
B) na Vodnom području Jadranskog mora
Vodotoci: 1.Neretva 2.Trebišnjica (regulirani dio vodotoka) 3.Matica (Vrljika) 4.Tihaljina, Mlada 5.Bregava 6.Krupa 7.Lištica
(nizvodno od Širokog Brijega) 8.Rama
Vještačke akumulacije: 1.Rama 2.Jablanica 3.Grabovica 4.Salakovac 5.Mostar 6.Buško blato 7. Mandek 8. Lipa
Prirodna jezera i močvarna područja
1. Boračko jezero
2. Blidinje
3. Hutovo blato
Sve preostale vode su vode ll. kategorije.”
Na kraju bih napomenuo da je izvršena samo po jedna analiza na svim pomenutim mjestima, tako da je za bilo kakvu ozbiljnjiju
analizu paramatera kvaliteta vode rijeke Vrbas potrebno uraditi puno veći broj analiza, kao i kontinuirano praćenje kvaliteta iste
u različitim periodima godine.
Ovaj izvještaj je napravljen 23.03.2014. godine u Zenici
U potpisu izvještaja Prof. dr. sc. Ilhan Bušatlić
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
FIZIČKO HEMIJSKA ANALIZA VODE NA
PODRUČJU OPĆINE BUGOJNO
NARUČILAC:
Rasadnik Freš
ANALIZA
I STRUČNA
Duradbegović
Dolac bb OCJENA RIJEKE VRBAS
70 240, Gornji Vakuf – Uskoplje
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA
ANALIZU VODE
PROJEKT “VRBAS - NAŠA RIJEKA”
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
+387 30 253 996
+387 61 400 510
[email protected]
ANALIZA I ŠUMELJE - RASADNIK FREŠ
BROJ UZORKA:
03/2014/0001
LOKACIJA
VRSTA VODE:
UZET UZORAK (datum i vrijeme):
PRIMLJEN UZORAK (datum i vrijeme):
DATUM ANALIZE:
Šumelje, Bugojno
Voda za navodnjavanje
20.3.2014 8:00
20.3.2014 9:00
20.3.2014
DEFINICIJE I LEGENDA
Ovo je informativni izvještaj o kvaliteti vode na gore navedenoj lokaciji.
Granična vrijednost:
Granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
mg/L (ppm):
Osim ako nije drugačije naznačeno, rezultati i standardi su izraženi kao količina u miligramima po litri ili parts
per milion.
Minimum Detection
Level (MDL):
Najniži nivo zagađivača koji laboratorija može detektovati.
ND:
Kontaminant nije pronađen iznad minimalnog nivoa detekcije.
NA:
Kontaminant nije analiziran.

Zagađivač nije otkriven u uzorku.



Zagađivač je otkriven na ili iznad minimalnog nivoa detekcije, ali ne i iznad navedenog standarda .
Zagađivač je otkriven iznad standarda.
Rezultat je nevažeći.
STRUČNO MIŠLJENJE
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
Uzorak: 03/2014/0001
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
19.8.2014 20:29:16
1 odukazuje
3
Ispitivana voda je neutralne reakcije naKM:temperaturi
od 12,8 ºC. Na osnovu elektroprovodljivosti ispitivaniStrana
uzorak
da se
1020170000045071
radi o pitkoj vodi s obzirom da izmjerena vrijednost iznosi 566 ( 0,05 – 1000 µS/cm – Pitka voda).
Tvrdoća vode iznosi 181 mg/l što ukazuje da se radi o srednje mekoj vodi, odnosno srednje tvrdoj vodi ukoliko se izražava u
njemačkim stepenima tvrdoće. Zapažen je i manjak amonijaka što nam govori da se radi o nezagađenoj vodi i nema tendenciju da
u ovim uvijetima to i postane. Voda uzorkovana iz bunara radi velike količine suspendovanih čestica i ne ispitane mikrobiološke
ispravnosti nije za piće. Međutim, po svim ostalim fizičko - hemijskim parametrima voda je pogodna za navodnjavanje rasadnika.
Analizu izvršili:
Prof. hemije Edina Ljubuškić
Mr.sc. mikrobiologije Vildana Hadžić
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
ANALIZA I ŠUMELJE - RASADNIK FREŠ
Status
Ispitivani parametar
Rezultat
Mjerna jedinica
Granična vrijednost
Osnovni parametri




pH
7,11

6,8 – 8,5
Temperatura
12,8
8 – 10
Elektroprovodljivost
566
⁰C
S/ cm
0,05 – 600
Miris
Bez mirisa

Bez mirisa

Mutnoća
58,2
NTU
0 – 1,2


Amonijak NH3
Ispod granice NH3
mg/l
0,02 – 1

Nitriti



Hloridi Cl
Ispod granice NO
Ispod granice NO3
0,02 N
0,08 NO2
9,5 Cl
15,6 NaCl
mg/l
0 – 10
mg/l
0 – 0,005
mg/l
0 – 200
Slobodni hlor Cl2
Ispod granice Cl2
mg/l
0,02 – 0,5
Ukupni hlor Cl2
0,14
mg/l
0–3

Suspendovane čestice
13
mg/l
0–8


Ukupna tvrdoća CaCO3
10,1
srednje tvrda voda

Kalcijeva tvrdoća
181
⁰dH
(njemački stepen tvrdoće)
mg/l
0 – 200
Nitrati
Ostali parametri


Fluoridi F
0,19
mg/l
1 – 1,5
Sulfati SO4
71,3
mg/l
0 – 200

Željezo Fe
0,86
mg/l
0 – 0,3



Mangan Mn
Mn 0,14
MnO4 0,31
KMnO4 0,41
mg/l
0 – 0,5
Aluminij Al
Ispod granice
mg/l
0,01 – 0,2
Otopljeni kiseonik O2
Overrange
g/l O2
Granica mjerenja
10 – 800
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
Uzorak: 03/2014/0001
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
KM: 1020170000045071
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
19.8.2014 20:30:03
Strana 2 od 3
NARUČILAC:
Pirići b.b.
ANALIZA
I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
Pirići, Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA
ANALIZU VODE
PROJEKT “VRBAS - NAŠA RIJEKA”
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
ANALIZA II PIRIĆI
BROJ UZORKA:
03/2014/0002
LOKACIJA
VRSTA VODE:
UZET UZORAK (datum i vrijeme):
PRIMLJEN UZORAK (datum i vrijeme):
DATUM ANALIZE:
Pirići, Bugojno
Voda za piće
23.3.2014 8:00
23.3.2014 9:00
23.3.2014
DEFINICIJE I LEGENDA
Ovo je informativni izvještaj o kvaliteti vode na gore navedenoj lokaciji.
Granična vrijednost:
Granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
mg/L (ppm):
Osim ako nije drugačije naznačeno, rezultati i standardi su izraženi kao količina u miligramima po litri ili parts
per milion.
Minimum Detection
Level (MDL):
Najniži nivo zagañivača koji laboratorija može detektovati.
ND:
Kontaminant nije pronañen iznad minimalnog nivoa detekcije.
NA:
Kontaminant nije analiziran.

Zagañivač nije otkriven u uzorku.



Zagañivač je otkriven na ili iznad minimalnog nivoa detekcije, ali ne i iznad navedenog standarda .
Zagañivač je otkriven iznad standarda.
Rezultat je nevažeći.
STRUČNO MIŠLJENJE
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
Uzorak: 03/2014/0002
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
19.8.2014 22:18:04
Strana
1 od 3
Ispitivana voda ima pH 8,15 reakcije naKM:temperaturi
od 14,2 ºC što znači da je pogodna zapiće. Na osnovu
elektroprovodljivosti
1020170000045071
ispitivani uzorak ukazuje da se radi o pitkoj vodi s obzirom da izmjerena vrijednost iznosi 138,7 (0,05 – 600 μS/cm – Pitka voda).
Tvrdoća vode iznosi 4,2 ºdH (njemački stepen tvrdoče) što ukazuje da se radi o srednje tvrdoj vodi. Zapaženo je i manje količine
amonijaka što nam govori da se radi o ne zagađenoj vodi i nema tendenciju da u ovim uvijetima to i postane. Voda sadrži malo
povećan broj suspendovanih čestica zbog vremenskih uslovo u tom periodu, ali po svim ostalim fizičko-hemijskim parametrima
voda je pogodna za piće.
Analizu izvršili:
Prof. hemije Edina Ljubuškić
Mr.sc. mikrobiologije Vildana Hadžić
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
ANALIZA II PIRIĆI
Status
Ispitivani parametar
Rezultat
Mjerna jedinica
Granična vrijednost
Osnovni parametri




pH
8,15

6,8 – 8,5
Temperatura
14,2
8 – 10
Elektroprovodljivost
138,7
⁰C
S/ cm
0,05 – 600
Miris
bez mirisa

Bez mirisa

Mutnoća
2,06
NTU
0 – 1,2


Amonijak
mg/l
0,02 – 1
mg/l
0 – 10

Nitriti
mg/l
0 – 0,005



Hloridi Cl
mg/l
0 – 200
Nitrati
0, 09 mg/l NH3
0, 10 mg/ l NH4
0, 07 mg/l N
Ispod granice NO
Ispod granice NO3
0,02 N
0,08 NO2
1,6 mg/l Cl
2,6 mg/L NaCl
Slobodni hlor Cl2
Ispod granice Cl2
mg/l
0,02 – 0,5
Ukupni hlor Cl2
0,01
mg/l
0–3

Suspendovane čestice
12
mg/l
0–8

Ukupna tvrdoća CaCO3
4,2
srednje tvrda voda


Kalcijeva tvrdoća
Preko granice
⁰dH
(njemački stepen tvrdoće)
mg/l
0 – 200
Ostali parametri



Fluoridi F
0,19
mg/l
1 – 1,5
Sulfati SO4
71,3
mg/l
0 – 200
Željezo Fe
0,04
mg/l
0 – 0,3

Mangan Mn

mg/l
0 – 0,5

Aluminij Al

mg/l
0,01 – 0,2

Otopljeni kiseonik O2

g/l O2
Granica mjerenja
10 – 800
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
Uzorak: 03/2014/0002
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
KM: 1020170000045071
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
19.8.2014 22:18:42
Strana 2 od 3
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA
ANALIZU VODE
NARUČILAC:
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
Šići, Bugojno
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
ANALIZA III ŠIĆI - VODOVOD RESNIK
BROJ UZORKA:
03/2014/0003
LOKACIJA
VRSTA VODE:
UZET UZORAK (datum i vrijeme):
PRIMLJEN UZORAK (datum i vrijeme):
DATUM ANALIZE:
Vodovod Resnik  Šići, Bugojno
Voda za piće
23.3.2014 8:00
23.3.2014 9:00
23.3.2014
DEFINICIJE I LEGENDA
Ovo je informativni izvještaj o kvaliteti vode na gore navedenoj lokaciji.
Granična vrijednost:
Granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
mg/L (ppm):
Osim ako nije drugačije naznačeno, rezultati i standardi su izraženi kao količina u miligramima po litri ili parts
per milion.
Minimum Detection
Level (MDL):
Najniži nivo zagañivača koji laboratorija može detektovati.
ND:
Kontaminant nije pronañen iznad minimalnog nivoa detekcije.
NA:
Kontaminant nije analiziran.

Zagañivač nije otkriven u uzorku.



Zagañivač je otkriven na ili iznad minimalnog nivoa detekcije, ali ne i iznad navedenog standarda .
Zagañivač je otkriven iznad standarda.
Rezultat je nevažeći.
STRUČNO MIŠLJENJE
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
KM: 1020170000045071
Uzorak: 03/2014/0003
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
21.8.2014 18:53:14
Strana 1 od 3
Ispitivana voda je neutralne reakcije na temperaturi od 16,4 ºC. Na osnovu elektroprovodljivosti ispitivani uzorak ukazuje da se
radi o pitkoj vodi s obzirom da izmjerena vrijednost iznosi 434 (0,05 – 600 μS/cm – Pitka voda).
Tvrdoća vode iznosi 2,4 ºdH (njemački stepen tvrdoće) što ukazuje da se radi o srednje tvrdoj vodi. Zapaženo je i manjak amonijaka
što nam govori da se radi o ne zagađenoj vodi i nema tendenciju da u ovim uvijetima to i postane. Po svim ostalim fizičko- hemijskim
parametrima voda je pogodna za piće.
Analizu izvršili:
Prof. hemije Edina Ljubuškić
Mr.sc. mikrobiologije Vildana Hadžić
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
ANALIZA I STRUČNA OCJENA RIJEKE VRBAS
ANALIZA III ŠIĆI - VODOVOD RESNIK
Status
Ispitivani parametar
Rezultat
Mjerna jedinica
Granična vrijednost
pH
7,45

6,8 – 8,5
Temperatura
16,4
8 – 10
Elektroprovodljivost
434
⁰C
S/ cm
0,05 – 600
Miris
bez mirisa

Bez mirisa
Mutnoća
0,38
NTU
0 – 1,2
mg/l
0,02 – 1
mg/l
0 – 10
mg/l
0 – 0,005
mg/l
0 – 200
Osnovni parametri







Amonijak
Nitrati

Nitriti






Hloridi Cl
0, 01 mg/l NH3
0, 02 mg/ l NH4
0, 01 mg/l N
Ispod granice NO
Ispod granice NO3
0,03 N
0,10 NO2
11,2 mg/l Cl
18,4 mg/L NaClCl
Slobodni hlor Cl2
0,07
mg/l
0,02 – 0,5
Ukupni hlor Cl2
0,03
mg/l
0–3
Suspendovane čestice
Ispod granice
mg/l
0–8
Ukupna tvrdoća CaCO3
2,3
srednje tvrda voda

Kalcijeva tvrdoća
107
⁰dH
(njemački stepen tvrdoće)
mg/l
0 – 200
Ostali parametri



Fluoridi F
0,19
mg/l
1 – 1,5
Sulfati SO4
71,3
mg/l
0 – 200
Željezo Fe
Ispod granice
mg/l
0 – 0,3

Mangan Mn

mg/l
0 – 0,5

Aluminij Al
0,11
mg/l
0,01 – 0,2

Otopljeni kiseonik O2

g/l O2
Granica mjerenja
10 – 800
U.G. Prijatelji prirode “Eko Element” Bugojno
NEZAVISNI LABORATORIJ ZA ANALIZU VODE
88 mbr 70230 Bugojno
Tel: +387 (0)61 490 611
Email: [email protected]
Uzorak: 03/2014/0003
UNION BANKA DD Sarajevo
Ekspozitura Bugojno, BiH
KM: 1020170000045071
Fizičko – hemijsko ispitivanje vode
19.8.2014 22:40:04
Strana 2 od 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
1 029 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content