close

Enter

Log in using OpenID

ANALIZA TRENUTNE SITUACIJE – LISTA PROBLEMA I PREDNOSTI

embedDownload
ANALIZA TRENUTNE SITUACIJE – LISTA PROBLEMA I PREDNOSTI
Sudionici radionice su u tri grupe radili na definiranju ključnih problema i prednosti trenutne situacije u
Rojcu te su ih grupirali. Rezultati rada svake grupe su predstavljeni u plenumu nakon čega je povedena
rasprava. Izlistani su sljedeći problemi i prednosti:
Odnosi u Rojcu / Unutarnja komunikacija / Savez
+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
postoji zajednički rad udruga (10%)
postoji komunikacija (30%)
pokazan interes za nekim oblicima
samoorganizacije
umrežavanje različitih organizacija
ima dobre suradnje među udrugama
(ponekad, sporadično)
zajednička mailing lista i web stranica
mogućnost Saveza i pristupanja EU
fondovima
postoji potencijal za razvoj
samofinanciranje Rojca
sloboda djelovanja
•
•
•
•
•
•
•
nepostojanje zajedničkog prostora za
druženje
80% udruga neaktivno i nezainteresirano
za zajedničke procese
slaba međusobna komunikacija udruga
(manjak komunikacije)
ne poznajemo se! (rad udruga i tko je tko
od 104 korisnika)
loše artikulirano zajedništvo
nepostojanje zajedničog saveza udruga
nezainteresiranost 70% udruga za
promjenu
Rojc pram van / prepoznatljivost Rojca
+
•
•
•
•
•
•
•
udruge dalje život prostoru koji bi inače
propao
prepoznatljivost pojedinih organizacija
odlična lokacija u gradu, veliki protok ljudi
pod prijetnjim jača / postoji kohezija
najveći broj udruga različitih vrsta na
jednom mjestu
Rojc je poznat u hrvatkoj i Europi
kulturni inkubator civilnog drušva
•
•
•
•
nedostatak zajedničkog (o)glasila
percepcija o Rojcu
neprepoznatljivost Rojca
komunikacija Rojc-Grad
Pitanje prostora / dodjela prostora
+
•
•
•
•
raznovrsnost korisnika prostora
puno udruga riješilo pitanje prostora te
mogu raditi
104 udruge ima prostor
besplatni prostor
•
•
•
•
neuređenost zajedničkih prostora
nema rezvizije korištenje prostora
nedefiniranost djelatnosti korisnika Rojca
nedostatak kriterija za dodjelu /
oduzimanje prostora
•
potencijal prostora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"pioniri" povlašteni
zloupotreba prostora – tko reagira?
arhitektura prostora
nepostojanje kriterija za evaluaciju rada
udruga / ne postoji godišnja evaluacija
programa / korištenja prostora
nepostojanje kriterija za dobivanje
prostora (neke udruge imaju a ne koriste
prostor i obratno)
stihijsko naseljavanje Rojca
raznovrsnost korisnika
nedostatak kućnog reda u Rojca (npr. da se
barem jednom u tri mjeseca mora doći na
sastanak)
neiskorištenost prostora u toku tjedna
razlika između stvarno neprofitnih i
"neprofitnih" udruga
"porez" na profit
Održavanje zgrade
+
•
•
•
domari i čistačice
besplatni parking
•
•
•
•
•
investicije i sanacija zgrade –
transparentnost troškova (Castruma)
ispišano sjeverno krilo i prizemlje
neuređeni sanitarni čvor
parkiralište
krov
nedostatak zajedničkog društvenog
prostora
Upravljanjem Rojcem
+
•
•
•
•
Grad nema razvojnu politiku (viziju) –
posljedica: udruge mogu same osmišljavali
postoji mogućnost za korištenje EU fondova
potencijal samoupravljanja
ušteda u gradskom proračunu
•
•
•
•
•
grad nema razvoju politiku (viziju) –
posljedica: stagnacija
pasivnost dijela korisnika Rojca
nedostatak saveza udruga Rojca
nedostatak programa razvoja Rojca kao
cjeline
zloupotreba modela NVO-a za privatni
biznis
VIZIJA
U grupi je definirana vizija Rojca, u perspektivi 3-5 godina. Sve ostalo (kriteriji, mehanizmi, načini
upravljanja itd.) moraju biti takvi da doprinose toj viziji.
Definirane su unutarnja (organizacijska) i vanjska (društvena) vizija Rojca:
Unutarnja:
Rojc je centar društvenih aktivnosti u Puli, s inovativnim oblikom upravljanja koji (istovremeno)
omogućuje autonomiju i zajedništvo.
Vanjska:
Rojc je poticatelj društvenih promjena u smjeru autonomije i zajedništva.
DJELATNOSTI
1. NEPROFITNE DJELATNOSTI
◦ kultura i umjetnost (uključivši i umjetničke zanate)
◦ zaštita okoliša
◦ nacionalne manjine
◦ tehnička kultura
◦ udruge proizašle iz rata
◦ psihosocijalni rad
◦ sport i rekreacija
◦ izviđači
◦ organizirano slobodno vrijeme za djecu i mlade
◦ edukacija
◦ neprofitni mediji
◦ zdravstvo
ne: političke stranke, vjerske zajednice, sindikati
2.
•
•
•
KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
isključivo kad su u skladu s potrebama korisnika i samog Rojca te za posebno definirana područja
one moraju biti izvor samofinanciranja Rojca
mogu ih vršiti:
1. poduzeća koje su osnovale udruge korisnice Rojca:
1. moraju odgovarati kriteriju potreba Rojca i njegovih korisnika (ne može se prostor
Rojca (ili dio pojedinog prostora) koristiti za neku djelatnost koja niti odgovara na
definirane potrebe korisnika niti Rojca kao cjeline; npr. rad s nekretninama)
2. poduzeće mora biti direktno vezano uz udrugu (udruga koja aktivno koristi prostor
u Rojcu);
3. djelatnost poduzeća mora biti u skladu s djelatnostima udruge koja ju je osnovala
4. ukoliko udruga koristi dodijeljen prostor za takvu djelatnost, to se mora evaluirati i
odobriti (makar 1 zaposlenih firme udruge koristio jedan radni stol)
5. moguće je da udruga na temelju te djelatnosti dobije i dodatni prostor
2. vanjska poduzeća
1. moraju odgovarati kriteriju potreba Rojca i njegovih korisnika (ne može se prostor
2. isključivo djelatnosti unaprijed definirane; trenutna lista tih djelatnosti:
• ugostiteljske (hostel, prehrambeni prostor, kafići, povremeni
ketering ili šank itd.)
• kreativne industrije
• proizvodnja energije
• računovodstveni servis
• različite druge intelektualne usluge (npr. prevođenje)
• specifične trgovine
• određeni mediji
3. dio prostora Rojca može se koristiti za oglašavanje i slično vanjskih komercijalnih
subjekata (korištenje fasada, krovova itd.)
3. NE - u Rojcu se nikako ne mogu obavljati sljedeće djelatnosti:
• ezoterija, nadrilječništvo, astrologija, iscjeljiteljstvo i slično
KORISNICI
Lista mogućih korisnika Rojca:
• udruge, studentske organizacije, umjetničke organizacije i neformalne grupe čije je rad društveno
koristan, koje poštuju principe neprofitnosti, koje su aktivne! (imaju javne programe ili na drugi
način jasno pokazuju da su aktivne)
• umjetnici
• poduzeća koje su za svoju djelatnost osnovale udruge
• vanjska poduzeća
• privatne ustanove (javne nikako ne)
Svi korisnici moraju raditi u definiranim područjima djelovanja Rojca.
PRIORITETI S OBZIROM NA GRUPU KORISNIKA
PRIORITET 1 (najviši)
• udruge / neformalne grupe / privatne ustanove koje prije svega djeluju za opće dobro (a ne samo za
svoje članove)
• udruge / neformalne grupe / privatne ustanove koje su usmjerene samo na svoje članove, ukoliko
okupljaju inače društveno deprivilegirane skupine
PRIORITET 2 (srednji)
• udruge / neformalne grupe / studentske organizacije / umjetničke organizacije koje primarno rade
za svoje članove , ali povremeno organiziraju javna događanja (npr. hobisti i slično)
PRIORITET 3 (najniži)
• udruge / neformalne grupe / studentske organizacije / umjetničke organizacije koje isključivo rade
za svoje članove (npr. igrači biljara i slično)
• poduzeća koja su osnovale uduge
• samostalni umjetnici
• vanjski profitni subjekti (poduzeća, obrti)
TIPOLOGIJA PROSTORA I KORIŠTENJA PROSTORA
Načini korištenja:
1. POJEDINAČNO (korisnik ima ugovor da samostalno koristi prostor; npr. ured)
2. SKUPNO (više korisnika ravnopravno koristit prostor; npr. wc-za ljude iz organizacija, kuptatila)
3. ZAJEDNIČKO (prostorije koje svi koristite, a postoji centralno upravljanje):
◦ nusprostorije (javni, Wci, spremišta, serveri itd.)
◦ servisni (hostel, kafić, dnevni boravak, konferencijska dvorana, multifunkcijska
dvorana, inkubator, igraonica)
S obzirom na pristup, svako korištenje se može podijeliti na:
1. STALNO KORIŠTENJE
2. POVREMENO KORIŠTENJE
Podjela prostora s obzirom na funkcije:
1. PRODUKCIJSKI I PROBE (atelje, fotolab, zanati, film)
2. SPORTSKO-REKREACIJSKE
3. UREDSKI
4. PREZENTACIJSKI
5. RADIONIČKO-KONFERENCIJSKI
6. KLUPSKI
7. SKLADIŠNI
8. UGOSTITELJSKI (hotel, kafe...)
9. SERVISNI (npr. igraonica)
(podcrtani trenutno ne postoje)
PRINCIPI KORIŠTENJA PROSTORA
1. Prostor je oskudan resurs. Prostore treba odgovorno koristiti
2. Vremenska iskorištenost prostora (prostor treba koristiti što je više moguće)
3. Omjer kvadrature naspram djelatnosti i tipologiji prostora
4. Omjer kvadrature s obzirom na broj vanjskih korisnika
5. Zadovoljavanje javnih potreba grada Rojca.
6. Aktivni staž udruge / korisnika prostora
7. Poticanje uključivanja novih kroz inkubatorske modele / Prednost novim, mladim udrugama u
dijeljenju novih prostora.
8. Nema apsolutnih stečenih prava. Nema svetih krava.
9. Aktivno sudjelovanje u radu tijela upravljanja Rojcem.
10. Usklađenost komercijalnih djelatnosti s djelatnostima, potrebama i principima djelovanja Rojca.
Omogućiti prednosti onima kojim su manje zastupljeni na tržištu (npr. mladi, žene). Preferirati
razvoj novih kroz inkubator (osobito za kreativne industrije)
11. Otvorenost prostora za javnost (za veće prostore s javnom namjenom, npr. klubovi i sl,)
12. Svi korisnici moraju svoju temeljnu djelatnost vršiti u Rojcu (ne mogu npr. koristiti Rojc samo kao
skladište)
13. Godišnji plan rada udruge mora biti objavljen.
14. Usklađenost s vrijednostima Rojca – manifest.
15. Spremnost za dijeljenje resursa s drugima
16. Uredna formalno-pravna dokumentacija kao preduvjet za stalno korištenje prostora
17. Različiti financijski uvjeti za različite načine korištenja
18. Zajednički prostori moraju biti dostupni svima stalno
MEHANIZMI PROVEDBE PRINCIPA
− novi ugovori po kategorijama korisnika
− revizija (evidentiranje stanja korištenja prostora)
− evaluacija (analiza načina korištenja prostora)
− Savez
− mješoviti načina upravljanja
NA KOGA SE ODNOSI
− sadašnji korisnici
− budući korisnici
− grad
DINAMIKA PROVEDBE
− mehanizmi se provode kontinuirano: proces/izrada stvaranje zajedništva
− novi korisnici: odmah (prije ulaska)
− sadašnji korisnici:
1. savez – izrađuje podlogu za reviziju i evaluaciju
2. grad – provodi 1. reviziju, 2. evaluaciju
3. uspostava mješovitog načina upravljanja
4. novi ugovori po novim kriterijima
− zajednički prostori: odmah (nakon osnivanja saveza)
OTVORENA PITANJA
− zaklade kao korisnici?
ZADACI
zadatak
tko
do kad
provjera podjele korisnika s obzirom na one koji
sada koriste, vezano uz djelatnosti
Irena
10/9
detaljni zapisnik s radionice
Emina
4/9
zaključci s radionice
Emina
8/9
provjeriti zaključke i eventualno doraditi
Dušica
8/9
prezentacija zaključaka Gradu na sastanku
Dušica, Marko
9/9
objava zaključaka na web-u Rojca (ne wiki)
Ivica
9/9
informiranje o objavi zaključaka na mailing listi i
oglasnoj ploči Rojca + najava idućih radionica
(obaveza za nove pročitati zaključke ove)
Irena
9/9
Odrediti datume idućih radionica
(jedna radionica čet/pet/sub; druga radionica
pet/sub/ned)
Teo, Emina, Dušica
10/09
Odrediti program radionice
Teo, Emina
2 tjedna prije
radionice
Poziv za iduću radionicu
Irena, Dušica
2 tjedna prije
radionice
Obavijest medijima
Dušica, Irena
10/09
Svatko s radionice na iduću radionicu treba dovesti
sa sobom nekog iz neke druge organizacije
NA RADIONICI SU SUDJELOVALI/E:
Voditelji :
Emina Višnić, Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Teodor Celakoski, Savez udruga Operacija grad
Sudionici
1. Dušica Radojčić, Zelena Istra
2. Marina Štemberger, Theatre of Art
3. Kristina Nefat, Theatre of Art
4. Irena Boljunčić Gracin, Čarobnjakov šešir
5. Svetlana Stojanović, Metamedij
6. Marko Bolković, Sonitus
7. Davor Raste, Odred izviđača pomoraca "Uljanik"
8. Moris Žiković , Grad Pula
9. Danijela Poropat, Gradska radionica
10. Marlena Plavšić, Suncokret - Pula
11. Sanja Apostolovski, Merlin
12. Marko Grbac Knapić, Armazonex
13. Edgar Buršić, Monteparadiso
14. Irena Burba, Zelena istra
15. Boris Milošević, Odred izviđača "Istra"
16. Mirjana Radulović, Art & Music i Mali mrak
17. Marino Jurcan, Metamedij
18. Ivica Petrinić, Zelena Istra
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content