close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik proizvoda za izolacije u graditeljstvu i industriji

embedDownload
Cjenik u HRK
Cjenik proizvoda za izolacije u graditeljstvu i industriji
04-2010
10 dobrih razloga za Knauf Insulation
1
2
3
4
5
6
Snaga svjetskog koncerna
Knauf Insulation aktivan je u viπe od 50
dræava s 30 proizvodnih pogona i 5.000
zaposlenika diljem svijeta. U Hrvatskoj smo
prisutni 30 godina i lider smo na træiπtu
izolacijskih materijala.
Visoka kvaliteta izolacijskih materijala
S Knauf Insulationom odluËujete se za kvalitetne
izolacijske materijale s najboljim svojstvima, koji
zadovoljavaju najviπe zahtjeve.
Uπteda energije
Naπi izolacijski materijali iz mineralne vune
dominiraju svojim uvjerljivim vrijednostima
toplinske, protupoæarne i akustiËne zaπtite.
S ovim proizvodima lako je πtediti energiju i
poticati odræivu gradnju. S Knauf Insulationom
igrate uvijek na pravu kartu!
Kompletni asortiman
Kod Knauf Insulationa dobit Êete πiroku paletu
proizvoda iz staklene i kamene mineralne vune
s odgovarajuÊim priborom. Nudimo sistemska
rjeπenja za novogradnje, ali i za modernizacije
i saniranja.
Lagano koriπtenje, brza montaæa
Svi proizvodi iz Knauf Insulationa jednostavno se
i brzo koriste - na to posebno pazimo!
StruËnost i kompetencija
Knauf Insulation moderan je proizvoaË
izolacijskih materijala i izolacijskih sustava.
Naπu kompetenciju dokazujemo seminarskim
programima za struËno obrazovanje, brojnim
prezentacijama i edukacijama.
7
8
9
Snaæan, pouzdan servis
Bez obzira na to radi li se o telefonskim
savjetima za kupce, internet komunikaciji
ili proraËunu potroπnje materijala dajemo
vrijednu pomoÊ u radu. Trgovcima, obrtnicima,
arhitektima i investitorima uvijek stojimo na
raspolaganju.
10
Sistemska rjeπenja sva na jednom mjestu
Materijali naπih sistemskih rjeπenja meusobno
su usklaeni i stoga perfektno meusobno
odgovaraju. Time postiæete optimalni rezultat.
I najbolje u cijeloj priËi: sve dobijete na jednom
mjestu!
Izoliranje je aktivna zaπtita okoliπa
Izolacija smanjuje potroπnju energenata za
grijanje i time smanjuje ispuπtanje za okoliπ
πtetnog CO2. Na taj naËin dajete vaπ osobni
doprinos zaπtiti okoliπa!
ECOSE® Technology
Ova nova inovativna tehnologija veziva
omoguÊava nam da vam ponudimo prirodne
izolacijske materijale iz mineralne vune, koji
moraju odgovarati suvremenim zahtjevima
gradnje.
2
Sadræaj
KNAUF INSULATION kamena mineralna vuna
Graditeljstvo
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
viπenamjenska ploËa DP-
viπenamjenska ploËa DP-5
viπenamjenska ploËa DP-7
viπenamjenska ploËa DP-10
ploËa za kose krovove KP
ploËa za pregradne zidove TW
podna ploËa TP
podna ploËa TPS
podna ploËa TPT
rubna traka RS
lamela za kontaktne fasade DP-9 LAM
ploËa za kontaktne fasade PTP
πpaletni element PTP-S
ploËa za ventilirane fasade FPL
ploËa s bijelim voalom za ventilirane fasade FPL GVN
ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade FPL GVB
ploËa za ventilirane fasade FP
ploËa s bijelim voalom za ventilirane fasade FP GVN
ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade FP GVB
ploËa za ravne krovove DDP
ploËa za ravne krovove DDP-RT
ploËa u nagibu ravne krovove DDP-G
klin za ravne krovove KL
6
7
8
9
10
11
12
1
14
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
2
24
25
25
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
KNAUF INSULATION
blazina na merkur pletivu WM 640 GG
blazina na merkur pletivu WM 660 GG
filc s ojaËanom aluminijskom folijom FM D60 CB AluR
lamelna blazina LMF 10 AluR
rastresita vuna LW
akustiËna ploËa s crnim voalom AP GVB
26
27
28
29
29
29
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
akustiËna ploËa s crnim voalom APS GVB
ploËa za visoke temperature HTB 650
ploËa za visoke temperature HTB 680
ploËa za visoke temperature HTB 700
æljebak PS 600
klima æljebak KPS 04 Alu R
0
1
1
2
5
KNAUF INSULATION staklena mineralna vuna
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
viπenamjenski filc Classic 040
filc za kose krovove Unifit 05
filc za kose krovove Unifit 09
ploËa za pregradne zidove TP 115
za pregradne zidove TI 140 W
ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade TP 45 B
8
9
40
41
42
4
KNAUF INSULATION folije i trake
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
KNAUF
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
INSULATION
papropropusna i vodonepropusna folija LDS 0,02
parna zapreka LDS 2 Silk
parna brana LDS 100
armirana ljepiva traka LDS Solifit
visokoljepiva traka LDS Soliplan
obostrano ljepiva traka LDS Kleberaupe
45
45
45
46
46
46
KNAUF INSULATION kaπirni materijali i alati
KNAUF INSULATION kaπirni materijali
KNAUF INSULATION noæ za rezanje vune
KNAUF INSULATION gleter za lamele
48
48
48
Tablica upotrebe
- preporuËene debljine predvia
struka u primjerima klasiËne
gradnje, a prema zahtjevu
energetske sigurnosti.
- odabir konkretnog proizvoda
ovisi i o mnogim drugim
kriterijima te se je pred
upotrebu potrebno dodatno
tehniËki informirati.
- moguÊa je dodatna obrada
predvienih proizvoda, a za πto
je potrebno dodatno se tehniËki
informirati.
- opisi proizvoda i graevinskih
konstrukcija u cjeniku su
osnovni i ne predstavljaju upute
za tehniËku primjenu.
Graevinski
element
Opis
Graevinske
konstrukcije
PreporuËena debljina
toplinske izolacije (mm)
Predvieni proizvod
Osnovna funkcija izolacije:
T-toplinska, Z-zvuËna
P -protupožarna
Kosi krov
Izolacija izmeu rogova
150 - 300
Knauf Insulation Unifit 039, Knauf Insulation Unifit 035,
Knauf Insulation KP, Knauf Insulation Classic 040,
Knauf Insulation DP-3
TZP
Strop prema negrijanom
tavanu
Izolacija na podu tavana
- slijepi pod*
- slobodno položena izolacija**
150 - 250
Knauf Insulation DP-3*, Knauf Insulation DP-5*,
Knauf Insulation DP-7*, Knauf Insulation DP-10**
Knauf Insulation TP**, Knauf Insulation Classic 040
TP
Vanjski zid ventilirana fasada
Izolacija vanjskog zida izmeu
podkonstrukcije završne obloge
80 - 160
Knauf Insulation FPL, Knauf Insulation FP
Knauf Insulation FPL GVN/GVB
Knauf Insulation FP GVN/GVB, Knauf Insulation TP 435 B
TZP
Vanjski zid kontaktna fasada
Izolacija u sistemu kontaktnih
fasada
80 - 200
Knauf Insulation DP-9 LAM
Knauf Insulation PTP
TZP
Meukatna konstrukcija
Izolacija na AB ploËi
ispod cementnog estriha
30 - 50
Knauf Insulation TP
Knauf Insulation TPS
Knauf Insulation TPT
Z
Pod na tlu
Izolacija na AB ploËi
ispod cementnog estriha
50 - 100
Knauf Insulation TPS
Knauf Insulation TPT
TZ
Pregradni zid
Izolacija u sistemu lakih pregradnih
stijena
50 - 100
Knauf Insulation TP 115, Knauf Insulation TI 140 W,
Knauf Insulation TW, Knauf Insulation DP-3,
Knauf Insulation Classic 040
ZP
Vanjski zid - izolacija s
unutarnje strane
Izolacija u sistemu stijenske
obloge na unutarnjoj strani
80 - 120
Knauf Insulation DP-3, Knauf Insulation DP-5,
Knauf Insulation TW, Knauf Insulation Classic 040
TZP
Strop u negrijanom
prostoru
Izolacija podgleda stropa
60 - 80
Knauf Insulation DP-3
Knauf Insulation DP-9 LAM
TZP
Ravni krov
Izolacija u sistemu ravnog krova
150 - 300
Knauf Insulation DDP, Knauf Insulation DDP-RT,
Knauf Insulation DDP-G
TZP
4
KNAUF INSULATION kamena mineralna vuna
5
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova, potkrovlja i pregradnih zidova
KNAUF INSULATION viπenamjenska ploËa DP-3 (dosadaπnji naziv Tervol® DP-)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu zaπtitu kosih krovova, potkrovlja,
pregradnih zidova, spuπtenih stropova, slijepih
podova i dr., gdje izolacija nije izloæena tlaËnom
optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2429207
2434037
2434038
2431649
2429283
2431135
2434045
2433610
2434573
2434578
2420801
2429206
2418635
2434039
2418651
2431769
2418656
2418660
2434569
2434571
2434574
2434576
3850340485435
3850340503559
3850340512889
3850340739231
3850340746987
3850340741838
3850340747007
3850340740633
3850340747694
3850340747724
3850340747748
3850340743634
3850340743450
3850340591198
3850340743641
3850340743658
3850340740657
3850340743665
3850340516276
3850340512254
3850340394614
3850340581014
3850340739255
3850340746956
3850340746963
3850340745478
3850340740213
3850340742422
3850340747014
3850340746659
3850340747700
3850340747755
3850340611780
3850340739262
3850340607820
3850340746970
3850340613012
3850340745621
3850340611810
3850340613081
3850340747656
3850340747687
3850340747717
3850340747731
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
12
10
8
8
6
5
4
4
3
3
3
12
10
8
8
6
5
4
4
3
3
3
6.00
5.00
4.00
4.00
3.00
2.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
7.20
6.00
4.80
4.80
3.60
3.00
2.40
2.40
1.80
1.80
1.80
120
100
80
80
60
50
32
40
30
24
30
115.2
96
96
76.8
57.6
60
38.4
48
36
28.8
28.8
6
6
5.6
6.4
6
6
4.48
6
4.8
4.32
6
5.76
5.76
6.72
6.144
5.76
7.2
5.376
7.2
5.76
5.184
5.76
20
20
20
20
20
20
16
20
20
16
20
16
16
20
16
16
20
16
20
20
16
16
15.96
19.14
22.33
25.53
31.90
38.29
44.66
47.86
51.05
57.43
63.81
15.96
19.14
22.33
25.53
31.90
38.29
44.66
47.86
51.05
57.43
63.81
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF5
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >5 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-467
6
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova, potkrovlja i pregradnih zidova
KNAUF INSULATION viπenamjenska ploËa DP-5 (dosadaπnji naziv Tervol® DP-5)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu zaπtitu podgleda stropova prema
negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova
s poveÊanim zahtjevima za vatrootpornoπÊu, kao
ispuna izmeu profiliranih ËeliËnih elemenata
i dr., gdje izolacija nije izloæena tlaËnom
optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2418688
2423123
2429314
2434049
2434052
2431647
2434053
2421059
2423483
2431289
2431169
2427789
2427539
2429187
2423232
2427739
2434595
2434597
3850340740206
3850340747021
3850340741470
3850340747045
3850340747076
3850340748097
3850340502293
3850340585562
3850340747892
3850340739507
3850340583537
3850340270949
3850340747038
3850340747069
3850340509148
3850340747106
3850340747885
3850340747908
3850340593130
3850340519031
3850340740671
3850340747052
3850340747083
3850340745454
3850340747090
3850340332449
3850340230240
3850340743429
3850340742842
3850340714795
3850340709197
3850340738906
3850340521935
3850340713866
3850340747861
3850340747878
30
40
50
60
80
100
120
140
160
30
40
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
18
14
12
10
6
6
4
3
3
15
14
10
10
6
5
5
3
3
9.00
7.00
6.00
5.00
3.00
3.00
2.00
1.50
1.50
9.00
8.40
6.00
6.00
3.60
3.00
3.00
1.80
1.80
180
112
120
100
60
60
40
36
30
180
134.4
120
96
72
60
48
43.2
36
5.4
4.48
6
6
4.8
6
4.8
5.04
4.8
5.4
5.376
6
5.76
5.76
6
5.76
6.048
5.76
20
16
20
20
20
20
20
24
20
20
16
20
16
20
20
16
24
20
14.04
18.71
23.40
28.07
37.44
46.80
56.15
65.51
74.86
14.04
18.71
23.40
28.07
37.44
46.80
56.15
65.51
74.86
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF10
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >10 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
7
Graditeljstvo - izolacija stropova i pregradnih zidova
KNAUF INSULATION viπenamjenska ploËa DP-7 (dosadaπnji naziv Tervol® DP-7)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu zaπtitu podgleda stropova prema
negrijanim prostorima, laganih pregradnih zidova
s poveÊanim zahtjevima za vatrootpornoπÊu, kao
ispuna izmeu profiliranih ËeliËnih elemenata
i dr., gdje izolacija nije izloæena tlaËnom
optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2434056
2434433
2418731
2434436
2434437
2434439
2434442
2435118
2427721
2423376
2425741
2427644
2427870
2427698
2427867
2428598
3850340747113
3850340747144
3850340732980
3850340747168
3850340502477
3850340732997
3850340747236
3850340748615
3850340488764
3850340421280
3850340511691
3850340266645
3850340747199
3850340592317
3850340747229
3850340747915
3850340747120
3850340747151
3850340612299
3850340747175
3850340747182
3850340747205
3850340748103
3850340748622
3850340713125
3850340226274
3850340270963
3850340711374
3850340716041
3850340112607
3850340716065
3850340730061
30
40
50
60
80
100
120
140
30
40
50
60
80
100
120
140
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
20
14
10
10
6
4
4
3
18
12
10
8
6
5
4
4
10.00
7.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
1.50
10.80
7.20
6.00
4.80
3.60
3.00
2.40
2.40
160
112
100
100
60
30
40
36
86.4
72
60
48
36
30
24
19.2
4.8
4.48
5
6
4.8
3
4.8
5.04
2.592
2.88
3
2.88
2.88
3
2.88
2.688
16
16
20
20
20
15
20
24
8
10
10
10
10
10
10
8
19.12
25.49
31.88
38.25
50.99
63.74
76.48
89.24
19.12
25.49
31.88
38.25
50.99
63.74
76.48
89.24
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF15
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >15 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
8
Graditeljstvo - izolacija kod poveÊanih zahtjeva za mehaniËkom ËvrstoÊom
KNAUF INSULATION viπenamjenska ploËa DP-10 (dosadaπnji naziv Tervol® DP-10)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
zaπtitu, kao ispuna izmeu profiliranih ËeliËnih
elemenata ili kao obloæni mehaniËki priËvrπÊeni
element. Posebno ju preporuËamo za izoliranje
mjesta gdje izolacija ispunjava zahtjeve u pogledu
mehaniËkih svojstava kao πto su ËvrstoÊa na
raslojavanje i odrez.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2418533
2431065
2434036
2431067
2434583
2434587
2431285
2422600
2434034
2434565
2434582
2434584
2427439
2434588
3850340504051
3850340746918
3850340747595
3850340580789
3850340747793
3850340747830
3850340747847
3850340746901
3850340746932
3850340747663
3850340230417
3850340230424
3850340747809
3850340747854
3850340746895
3850340741395
3850340746949
3850340741401
3850340747779
3850340747816
3850340743405
3850340504143
3850340746925
3850340747670
3850340747762
3850340747786
3850340707452
3850340747823
20
30
40
50
60
80
100
20
30
40
50
60
80
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
20
10
10
8
8
5
4
20
12
9
8
6
5
4
10.00
5.00
5.00
4.00
4.00
2.50
2.00
12.00
7.20
5.40
4.80
3.60
3.00
2.40
150
100
75
60
40
37.5
30
144
100.8
75.6
57.6
50.4
36
28.8
3
3
3
3
2.4
3
3
2.88
3.024
3.024
2.88
3.024
2.88
2.88
15
20
15
15
10
15
15
12
14
14
12
14
12
12
17.88
25.42
33.89
42.37
50.83
67.78
84.73
17.88
25.42
33.89
42.37
50.83
67.78
84.73
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-WS-AF25
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >25 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
9
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova
KNAUF INSULATION ploËa za kose krovove KP (dosadaπnji naziv Tervol® KP)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju i zaπtitu krovne kosine.
Ugrauje se izmeu rogova gdje izolacija nije
izloæena tlaËnom optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2423491
2431269
2434963
2434964
2434965
2434966
3850340740190
3850340745485
3850340490378
3850340746086
3850340595608
3850340748066
3850340230806
3850340230820
3850340748219
3850340748202
3850340748196
3850340748189
100
120
140
160
180
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
800
4
3
3
2
2
2
3.20
2.40
2.40
1.60
1.60
1.60
57.6
48
48
32
32
28.8
5.76
5.76
6.72
5.12
5.76
5.76
18
20
20
20
20
18
34.02
40.81
47.62
54.42
61.28
67.97
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-WS-AF10
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,037 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >10 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-466
10
Graditeljstvo - izolacija pregradnih zidova
KNAUF INSULATION ploËa za pregradne zidove TW (dosadaπnji naziv Tervol® TW)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
kod montaænih pregradnih zidova kod kojih su postavljeni
zahtjevi u pogledu vatrootpornosti od F-0 A do F-90 A,
a zbog velikog otpora uzduænom strujanju r > 5 kNs/m4 i
vlaknaste strukture sastavni je element sustava za zvuËnu
izolaciju.
SAP šifra
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2431174
2433541
2435037
2431091
2431648
2431092
3850340742859
3850340746512
3850340748486
3850340741876
3850340745461
3850340741890
50
75
100
50
75
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
600
625
625
625
12
8
6
12
8
6
7.20
4.80
3.60
7.50
5.00
3.75
115.2
76.8
57.6
120
80
60
5.76
5.76
5.76
6
6
6
16
16
16
16
16
16
15.82
23.72
31.63
15.82
23.72
31.63
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-WS-AF5
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >5 kNs/m4
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-467
11
Graditeljstvo - izolacija podova
KNAUF INSULATION podna ploËa TP (dosadaπnji naziv Tervol® TP)
Zbog svoje tlaËne ËvrstoÊe i ujedno visoke elastiËnosti namijenjena je
prvenstveno za zvuËnu izolaciju (izolacija od udarnog zvuka!), te za
toplinsku i protupoæarnu zaπtitu plivajuÊih podova stambenih ili poslovnih
prostora. Ugrauje se ispod mokrih estriha armiranih armaturnim mreæama
i pogodna je za optereÊenja do 2 kPa. Nije preporuËljivo primjenjivati kao
izolaciju kod veÊih povrπina (sportske dvorane, skladiπta,...).
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2427839
2418394
2429280
2435120
2435000
2435121
2431078
3850340509216
3850340230448
3850340230455
3850340748639
3850340748165
3850340748660
3850340748295
3850340715693
3850340612596
3850340740176
3850340748646
3850340748288
3850340748653
3850340581533
20/15
25/20
30/25
35/30
40/35
45/40
50/45
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
600
600
600
600
600
18
16
12
10
9
7
5
10.80
9.60
7.20
6.00
5.40
4.20
3.00
151.2
115.2
100.8
84
75.6
67.2
60
3.024
2.88
3.024
2.94
3.024
3.024
3
14
12
14
14
14
16
20
20.62
24.55
29.46
34.37
39.28
44.15
49.10
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T6-DS(TH)-WL(P)-SD??-CP5-AF30
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Kompresibilnost
po HRN EN 12431 i HRN EN 13162: CP5
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
12
Graditeljstvo - izolacija podova
KNAUF INSULATION podna ploËa TPS (dosadaπnji naziv Tervol® TPS)
Zbog svoje tlaËne ËvrstoÊe i ujedno visoke elastiËnosti namijenjena je
prvenstveno za zvuËnu izolaciju (izolacija od udarnog zvuka!), te za toplinsku
i protupoæarnu zaπtitu plivajuÊih podova stambenih ili poslovnih prostora.
Ugrauje se ispod suhih estriha od ploËa iverice debljine ≥ 22 mm kod
optereÊenja do 1,5 kPa, no pogodna je i za “mokre” estrihe armirane
armaturnim mreæama ili vlaknima (ËeliËnim ili polipropilenskim) kod kojih se
oËekuju optereÊenja do 5 kPa. Nije preporuËljivo primjenjivati kao izolaciju
kod veÊih povrπina (sportske dvorane, skladiπta,...).
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2435022
2435023
2435024
2435026
2435029
2435030
3850340748301
3850340611971
3850340748318
3850340611988
9002825004417
3850340612008
3850340748332
3850340748349
3850340748356
3850340748448
3850340748431
3850340748424
25/22
30/27
35/32
40/37
45/42
50/47
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
600
600
600
600
12
10
9
8
7
6
7.20
6.00
5.40
4.80
4.20
3.60
115.2
96
86.4
76.8
67.2
57.6
2.88
2.88
3.024
3.072
3.024
2.88
16
16
16
16
16
16
27.21
32.65
37.48
44.14
53.80
60.46
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T6-DS(TH)-WL(P)-SD??-CP5-AF30
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,036 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Kompresibilnost
po HRN EN 12431 i HRN EN 13162: CP3
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-465
1
Graditeljstvo - izolacija podova
KNAUF INSULATION podna ploËa TPT (dosadaπnji naziv Tervol® TPT)
Zbog svoje visoke tlaËne ËvrstoÊe i ujedno visoke elastiËnosti
namijenjena je prvenstveno za zvuËnu izolaciju (izolacija
od udarnog zvuka!), te za toplinsku i protupoæarnu zaπtitu
plivajuÊih podova stambenih ili poslovnih prostora.
Ugrauje se ispod suhih estriha od ploËa iverice ≥ 22 mm
kod optereÊenja do 1,5 kPa, no pogodna je i za “mokre”
estrihe, posebno kod viπestambenih zgrada te kod objekata
kod kojih se oËekuju optereÊenja do 10 kPa.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418485
2418479
2418482
2435035
2435036
2434605
3850340743399
3850340748417
3850340273582
3850340748394
3850340748400
3850340748455
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
3850340585920
3850340611544
3850340612695
3850340748462
3850340748479
3850340747939
20/18
25/23
30/28
35/33
40/38
50/48
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600
600
600
600
600
600
12
10
9
8
7
5
7.20
6.00
5.40
4.80
4.20
3.00
144
120
97.2
86.4
75.6
60
2.88
3
2.916
3.024
3.024
3
20
20
18
18
18
20
26.18
32.73
39.28
45.81
52.36
65.45
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T7-DS(TH)-WL(P)-SD??-CP2-AF60
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,036 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Kompresibilnost
po HRN EN 12431 i HRN EN 13162: CP2
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-465
KNAUF INSULATION rubna traka RS (dosadaπnji naziv Tervol® RS)
Namijenjena je za odvajanje podne konstrukcije
od zida Ëime onemoguÊavamo boËni prijenos
zvuka (“zvuËni mostovi”) na okolne prostore.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
CIJENA
HRK/kom. (bez PDV)
2431627
2418426
3850340596919
3850340533686
12
12
1000
1000
80
100
66
66
2.65
3.12
14
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - kontaktne fasade
KNAUF INSULATION lamela za kontaktne fasade DP-9 LAM (dosadaπnji naziv Tervol® DP-P LAM)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju i
zaπtitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim æbukama.
Lamelu lijepimo punoploπno graevinskim ljepilom, bez
potrebe dodatnog mehaniËkog uËvrπÊenja (tiplanja) do
debljine 20 cm i visine objekata 22 m. Takoer je pogodna
za toplinsku i zvuËnu izolaciju podgleda stropova garaæa,
podruma, loa, negrijanih hodnika itd.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2418433
2418434
2418439
2418441
2422991
2418446
2428570
2425801
2428571
2422314
3850340541674
3850340539916
3850340540103
3850340540592
3850340579745
3850340591303
3850340605956
3850340729614
3850340620812
3850340748127
3850340612732
3850340601699
3850340601705
3850340611155
3850340515507
3850340612756
3850340729621
3850340272370
3850340729638
3850340490170
40
50
60
80
100
120
140
160
200
300
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
20
10
12
10
8
6
4
4
4
4.80
3.84
2.88
2.40
1.92
1.44
0.96
0.96
0.96
86.4
69.12
51.84
43.2
34.56
25.92
17.28
17.28
17.28
4.8
3.456
3.456
3.1104
3.456
3.456
3.1104
2.4192
2.765
3.456
1.44
18
18
18
18
18
18
18
18
18
32.87
41.08
49.30
65.73
82.17
98.59
115.04
131.46
164.34
246.51
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR80-WL(P)
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,042 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.80 kPa
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-469
15
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - kontaktne fasade
KNAUF INSULATION ploËa za kontaktne fasade PTP (dosadaπnji naziv Tervol® PTP)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
izolaciju i zaπtitu kontaktnih fasada u sustavu s tankoslojnim
ili debeloslojnim æbukama. PriËvrπÊenje na zid izvodi se
kombinacijom graevinskog ljepila koje se nanosi po rubu
ploËe i toËkasto po cijeloj ploËi i mehaniËkih priËvrπÊivaËa
(6-8 kom./m2). Primjenjuje se kod fasada s poveÊanim
zahtjevima u pogledu vatrootpornosti, te kod sanacija
osobito troπnih postojeÊih fasada.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2434533
2428322
2434534
2418462
2434440
2434459
3850340505225
3850340505232
3850340505249
3850340505256
3850340502569
3850340748172
3850340230547
3850340725531
3850340597886
3850340612770
3850340612787
3850340230554
40
50
60
80
100
120
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
6
6
5
3
3
2
3.00
3.00
2.50
1.50
1.50
1.00
75
60
50
37.5
30
25
3
3
3
3
3
3
25
20
20
25
20
25
50.17
62.71
75.26
100.33
125.41
150.50
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.10 kPa
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-469
KNAUF INSULATION πpaletni element PTP-S (dosadaπnji naziv Tervol® PTP-S)
Namijenjena je za ugradnju oko prozora, vrata
i drugih otvora u sustavu kontaktnih fasada. Na
taj naËin onemoguÊavamo nastanak toplinskih
mostova.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
CIJENA
HRK/kom. (bez PDV)
2418456
9002824167694
20
1000
200
20
6.70
16
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa za ventilirane fasade FPL (dosadaπnji naziv Tervol® FPL)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
i zaπtitu ventiliranih fasada do 12 m visine. PriËvrπÊujemo ju
mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434479
2434480
2434483
2434484
2434485
2418414
2422398
2434486
3850340512704
3850340512711
3850340512728
3850340517426
3850340519826
3850340520006
3850340494833
3850340230578
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AF10
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
40
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
12
10
10
6
5
4
3
3
6.00
5.00
5.00
3.00
2.50
2.00
1.50
1.50
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
18.71
23.29
27.95
37.26
46.58
55.90
65.21
74.53
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
17
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa s bijelim voalom za ventilirane fasade FPL GVN (dosadaπnji naziv Tervol® FPL GVw)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
i zaπtitu ventiliranih fasada do 12 m visine. PloËa je kaπirana
staklenim voalom bijele boje (GVN) u svrhu dodatnog
poveÊanja vodoodbojnosti te zaπtite od raslojavanja i
osipanja izolacije uslijed jaËeg strujanja zraka. PriËvrπÊujemo
ju mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2425964
2418310
2434487
2418308
2418312
2434532
2423494
3850340530371
3850340588969
3850340591495
3850340610325
3850340578441
3850340747434
3850340230646
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AF10
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
10
10
6
5
4
4
3
5.00
5.00
3.00
2.50
2.00
2.00
1.50
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
32.94
37.60
46.92
56.23
65.55
75.20
84.84
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
18
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade FPL GVB (dosadaπnji naziv Tervol® FPL GVs)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
i zaπtitu ventiliranih fasada do 12 m visine. PloËa je kaπirana
staklenim voalom crne boje (GVB) u svrhu dodatnog
poveÊanja vodoodbojnosti te zaπtite od raslojavanja i
osipanja izolacije uslijed jaËeg strujanja zraka. PriËvrπÊujemo
ju mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418260
2431646
2429228
2429318
2434960
2434961
2434962
3850340598562
3850340584312
3850340540486
3850340579806
3850340748240
3850340748233
3850340748226
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AF10
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
10
10
6
5
4
3
3
5.00
5.00
3.00
2.50
2.00
1.50
1.50
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
32.94
37.60
46.92
56.23
65.55
75.20
84.84
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
19
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa za ventilirane fasade FP (dosadaπnji naziv Tervol® FP)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
i zaπtitu ventiliranih fasada visina iznad 12 m . PriËvrπÊujemo
ju mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434468
2418417
2434460
2433593
2418418
2434461
2434462
2434463
3850340597824
3850340585722
3850340504990
3850340534928
3850340532733
3850340616235
3850340230592
3850340230608
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
40
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
12
10
8
6
5
4
4
3
6.00
5.00
4.00
3.00
2.50
2.00
2.00
1.50
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
26.38
32.97
39.57
52.76
65.95
79.14
92.39
105.50
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
20
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa s bijelim voalom za ventilirane fasade FP GVN (dosadaπnji naziv Tervol® FP GVw)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
izolaciju i zaπtitu ventiliranih fasada visina iznad 12 m.
PloËa je kaπirana staklenim voalom bijele boje (GVN) u
svrhu dodatnog poveÊanja vodoodbojnosti te zaπtite od
raslojavanja i osipanja izolacije uslijed jaËeg strujanja zraka.
PriËvrπÊujemo ju mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim
priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434478
2418306
2418311
2434943
2434944
2434958
2434959
3850340533235
3850340582684
3850340509629
3850340748141
3850340748158
3850340748264
3850340748257
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
10
8
6
6
5
4
3
5.00
4.00
3.00
3.00
2.50
2.00
1.50
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
42.62
49.23
62.42
75.61
88.80
102.38
115.81
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
21
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade FP GVB (dosadaπnji naziv Tervol® FP GVs)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju
i zaπtitu ventiliranih fasada visina iznad 12 m. PloËa je
kaπirana staklenim voalom crne boje (GVB) u svrhu dodatnog
poveÊanja vodoodbojnosti te zaπtite od raslojavanja i
osipanja izolacije uslijed jaËeg strujanja zraka. PriËvrπÊujemo
ju mehaniËki plastiËnim, odnosno ËeliËnim priËvrπÊivaËima.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418265
2434465
2429158
2429095
2429209
2439206
2434941
3850340595547
3850340591808
3850340533389
3850340600159
3850340595691
3850340230653
3850340748110
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
50
60
80
100
120
140
160
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
10
8
6
5
4
4
4
5.00
4.00
3.00
2.50
2.00
2.00
2.00
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paleta
»vrstoÊa na raslojavanje
po HRN EN 1607: min.1 kPa
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
42.62
49.23
62.42
75.61
88.80
102.38
115.81
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-464
22
Graditeljstvo - izolacija ravnih krovova
KNAUF INSULATION ploËa za ravne krovove DDP (dosadaπnji naziv Tervol® DDP)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju prohodnih i neprohodnih
ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na
ËeliËnim profiliranim konstrukcijama.
SAP šifra
2424047
2426413
2418475
2429270
2431138
2431139
2422550
2418455
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
3838905552617
3850340686771
3850340593055
3850340740053
3850340742453
3850340742460
3850340502651
3850340617737
40
50
60
80
100
120
140
160
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
30
25
21
15
12
10
9
8
Oznaka po HRN EN 13162 (za debljine ≤50 mm):
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)50-TR7,5-PL(5)500-WL(P)-AF60
Oznaka po HRN EN 13162 (za debljine >50 mm):
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paket
10%
m2/paleta
m3/paleta
72
60
50.4
36
28.8
24
21.6
19.2
2.88
3
3.024
2.88
2.88
2.88
3.024
3.072
paketa/paleta
TlaËna ËvrstoÊa kod 10% stišljivosti po HRN EN 826:
min. 50 kPa za debljine ≤50 mm,
te min. 70 kPa za debljine > 50 mm
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
Na upit
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-467
2
Graditeljstvo - izolacija ravnih krovova
KNAUF INSULATION ploËa za ravne krovove DDP-RT (dosadaπnji naziv Tervol® DDP-RT)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju prohodnih i neprohodnih
ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na
ËeliËnim profiliranim konstrukcijama iskljuËivo kao
poidloga za Knauf Insulation DDP ploËe.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434794
2434795
2433216
2433217
2434796
2434797
Oznaka po HRN EN 13162 :
MW-EN 13162-T5-C(10)50-WS
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
3850340747953
3850340747960
3850340746161
3850340746178
3850340747977
3850340747984
60
80
100
120
140
160
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
21
15
12
10
9
8
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
50.4
36
28.8
24
21.6
19.2
3.024
2.88
2.88
2.88
3.024
3.072
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-467
24
Graditeljstvo - izolacija ravnih krovova
KNAUF INSULATION ploËa u nagibu za ravne krovove DDP-G (dosadaπnji naziv Tervol® DDP-G)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju prohodnih i neprohodnih
ravnih krovova na betonskoj podlozi ili na
ËeliËnim profiliranim konstrukcijama. PomoÊu
nje postiæemo æeljeni nagib krovne povrπine.
Maksimalni moguÊi nagib je 8 cm na 1 m (8%).
Dimenzije i cijena ovise o upitu.
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-WL(P)-AF60
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
10%
TlaËna ËvrstoÊa kod 10% stišljivosti
po HRN EN 826: min. 70 kPa
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-467
KNAUF INSULATION klin za ravne krovove KL (dosadaπnji naziv Tervol® KL)
Ugradnjom krovnog klina omoguÊavamo
otjecanje oborinskih voda te spreËavamo spajanje
hidroizolacijskih membrana pod oπtrim kutem πto
dovodi do naruπavanja njihove trajnosti.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2431438
2431431
2435145
2435146
2435147
9002824166437
3850340582493
3850340748684
3850340597114
3850340230721
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
50
60
70
80
100
1000
1000
1000
1000
1000
50
60
70
80
100
72
50
32
24
18
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/kom. (bez PDV)
Na upit
25
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION blazina na merkur pletivu WM 640 GG (dosadaπnji naziv Tervol® TDM-80)
U standardnoj izvedbi blazina se jednostrano πiva s pocinËanom
æicom na pocinËano pletivo 25 x 0,7. MoguÊe ju je proizvesti
jednostrano kaπiranu s Alu R folijom. PreporuËamo ju za toplinsku,
protupoæarnu i zvuËnu izolaciju i zaπtitu industrijskih postrojenja,
termocentrala i toplana, a u brodogradnji za izolaciju klima-kanala,
cjevovoda, spremnika i drugih termo-tehniËkih postrojenja i ureaja s
graniËnom temperaturom primjene od 640° C.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2420194
2420204
2420193
2420195
2420196
2420200
2420198
3850340505034
3850340511080
3850340504303
3850340505058
3850340505065
3850340505072
3850340505089
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
EAN - 2
palete
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r > 40 kNs/m4
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
50
60
70
80
90
100
120
5000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
500
500
500
500
500
500
500
1
1
1
1
1
1
1
2.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
1.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
47.52
55.17
62.81
69.60
77.24
84.88
100.33
Vodoupojnost
prema EN 1609:< 1 kg/m2
26
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION blazina na merkur pletivu WM 660 GG (dosadaπnji naziv Tervol® TDM-100)
U standardnoj izvedbi blazina se jednostrano πiva s pocinËanom æicom
na pocinËano pletivo 25 x 0,7. MoguÊe ju je proizvesti jednostrano
kaπirane s Alu R folijom. PreporuËamo ju za toplinsku, protupoæarnu
i zvuËnu izolaciju i zaπtitu industrijskih postrojenja, termocentrala
i toplana, a u brodogradnji za izolaciju klima-kanala, cjevovoda,
spremnika i drugih termo-tehniËkih postrojenja i ureaja s graniËnom
temperaturom primjene od 660° C.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418340
2418200
2418353
2418351
2418354
2420199
2418352
3850340502958
3850340502965
3850340502972
3850340502989
3850340516719
3850340506857
3850340503009
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
EAN - 2
palete
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r > 50 kNs/m4
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
40
50
60
70
80
90
100
6000
5000
4000
4000
3000
3000
3000
500
500
500
500
500
500
500
1
1
1
1
1
1
1
3.00
2.50
2.00
2.00
1.50
1.50
1.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
46.07
55.27
64.48
73.70
82.91
93.15
102.37
Vodoupojnost
prema EN 1609:< 1 kg/m2
27
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION filc s ojaËanom aluminijskom folijom FM D60 CB AluR (dosadaπnji naziv Tervol® F ALU R)
Namijenjen je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
izolaciju i zaπtitu gdje izolacija nije izloæena
optereÊenju na pritisak. Kaπiran je ojaËanom
aluminijskom folijom. Koristi se u industrijskim
postrojenjima za izolaciju ventilacijskih kanala,
cjevovoda, kao i u brodogradnji.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418245
2418247
2418248
2418250
2418249
3850340532283
3850340533082
3850340502149
3850340535642
3850340535659
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
EAN - 2
palete
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r > 50 kNs/m4
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
40
50
60
80
100
6000
5000
4000
4000
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
6.00
5.00
4.00
4.00
3.00
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
38.88
46.53
53.33
65.29
77.27
Vodoupojnost
prema EN 1609:< 1 kg/m2
28
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION lamelna blazina LMF 10 AluR (dosadaπnji naziv Tervol® LAM ALU)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
izolaciju i zaπtitu gdje izolacija nije izloæena
optereÊenju na pritisak. Kaπirana je ojaËanom
aluminijskom folijom. Koristi se u industrijskim
postrojenjima za izolaciju cjevovoda i klima-kanala.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
152493
152494
152496
152497
157945
157943
157942
3838905241580
3838905241764
3838905241894
3838905241993
3838905274588
3838905242280
3838905242334
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
20
30
40
50
60
80
100
8000
8000
6000
5000
4000
3000
2500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
8.00
8.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
18.90
28.65
37.80
47.25
56.95
75.65
94.55
KNAUF INSULATION rastresita vuna LW (dosadaπnji naziv Tervol® LS)
Namijenjena je za toplinsku, protupoæarnu i zvuËnu izolaciju kod onih mjesta
gdje to nije moguÊe postiÊi standardnim proizvodima zbog nemoguÊnosti
pristupa, te za zapunjavanje πupljina s graniËnom temperaturom primjene od
700°C. U standardnoj izvedbi nije upotrebljiva za izolaciju u kisikanama. Za tu
primjenu isporuËujemo proizvod prema specijalnoj narudæbi.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2116639
3850340505218
EAN - 2
palete
kg/vreÊa
15
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/kg (bez PDV)
6.06
29
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION akustiËna ploËa s crnim voalom AP GVB (dosadaπnji naziv Tervol® AP)
Namijenjena je prvenstveno za zvuËnu, te za toplinsku i
protupoæarnu zaπtitu. S obzirom na visoku vrijednost koeficijenta
apsorpcije zvuka, ovu ploËu koristimo kao obloænu zvuËnu
izolaciju kod proizvodnih hala sa strojevima koji razvijaju visoku
buku, u muziËkim studijima, te kao ispunu panela za zvuËnu
zaπtitu na autocestama i kod drugih graevina i postrojenja gdje
je razinu buke potrebno smanjiti na propisanu vrijednost.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434536
2423493
2418287
2434535
3850340747472
3850340230738
3850340530395
3850340747465
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
30
40
50
60
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
16
14
10
8
8.00
7.00
5.00
4.00
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
23.68
31.35
34.83
38.84
KNAUF INSULATION akustiËna ploËa s crnim voalom APS GVB (dosadaπnji naziv Tervol® APS)
Namijenjena je prvenstveno za zvuËnu, te toplinsku i
protupoæarnu izolaciju zaπtitu. S obzirom na visoku vrijednost
koeficijenta apsorpcije zvuka u podruËju niskih tonova, ovu
ploËu koristimo kao obloænu zvuËnu izolaciju u halama gdje
strojevi emitiraju zvuk u niskom frekvencijskom podruËju, te
je razinu buke potrebno smanjiti na propisanu vrijednost.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434024
2434537
2433210
2434538
2434539
3850340746888
3850340747489
3850340746154
3850340747496
3850340747502
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
30
40
50
60
80
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
16
12
9
8
5
8.00
6.00
4.50
4.00
2.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
38.38
45.74
52.57
59.70
73.61
0
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION ploËa za visoke temperature HTB 650 (dosadaπnji naziv Tervol® BS-9)
Namijenjena je prvenstveno za protupoæarnu te toplinsku i zvuËnu
izolaciju i zaπtitu s graniËnom temperaturom primjene od 650° C.
Primjenjuje se u industriji i brodogradnji kao element protupoæarne
ispune, te kao obloæni element s mehaniËkim priËvrπÊenjem, gdje
izolacija ispunjava poveÊane zahtjeve na mehaniËka optereÊenja prema
navedenim tehniËkim karakteristikama. Moæe se kaπirati ojaËanom
aluminijskom folijom.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434560
2434562
2418550
2434557
2418551
2418556
3850340747588
3850340747571
3850340514869
3850340747601
3850340580321
3850340586118
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
30
40
50
60
80
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
16
12
10
8
6
5
8.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
25.63
34.24
41.96
51.32
68.47
85.54
KNAUF INSULATION za visoke temperature HTB 680 (dosadaπnji naziv Tervol® BS-12)
Namijenjena je prvenstveno za protupoæarnu te toplinsku i zvuËnu izolaciju
i zaπtitu s graniËnom temperaturom primjene od 680° C. Primjenjuje se u
industriji i brodogradnji kao element protupoæarne ispune, te kao obloæni
element s mehaniËkim priËvrπÊenjem gdje izolacija ispunjava poveÊane
zahtjeve na mehaniËka optereÊenja. Na armirano-betonskoj konstrukciji
obloæenoj protupoæarnim ploËama osiguravamo visoku vatrootpornost
konstrukcije. Moæe se kaπirati ojaËanom aluminijskom folijom.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2434540
2434542
2434548
2423973
2434549
2434550
2434552
3850340747519
3850340747526
3850340747533
3850340250484
3850340747540
3850340747557
3850340747649
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
20
30
40
50
60
80
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
20
12
10
7
6
5
4
10.00
6.00
5.00
3.50
3.00
2.50
2.00
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
22.86
33.90
45.20
56.52
67.82
90.28
112.84
1
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION ploËa za visoke temperature HTB 700 (dosadaπnji naziv Tervol® BS-15)
Namijenjena je prvenstveno za protupoæarnu te toplinsku i zvuËnu izolaciju
i zaπtitu s graniËnom temperaturom primjene od 700° C. Primjenjuje se u
industriji i brodogradnji kao element protupoæarne ispune, te kao obloæni
element s mehaniËkim priËvrπÊenjem gdje izolacija ispunjava poveÊane
zahtjeve na mehaniËka optereÊenja. Na armirano-betonskoj konstrukciji
obloæenoj protupoæarnim ploËama osiguravamo visoku vatrootpornost
konstrukcije. Moæe se kaπirati ojaËanom aluminijskom folijom.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
2418557
2418564
2434553
2418565
2434554
2434556
2421249
3850340505386
3850340505348
3850340747632
3850340505317
3850340747625
3850340747618
3850340360626
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
20
30
40
50
60
80
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
16
10
7
6
5
4
3
8.00
5.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
28.24
42.37
56.49
70.63
84.73
112.95
141.24
2
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION æljebak PS 600 (dosadaπnji naziv Tervol® R)
Namijenjen je za toplinsku, protupoæarnu i zvuËnu izolaciju cjevovoda manjih
promjera kod industrijskih i energetskih postrojenja s graniËnom temperaturom
primjene do 250°C. Proizvodi se u jednom komadu od koncentriËno namotanih
vlakana kamene vune ili u dva komada rezanjem iz ploËa kod veÊih debljina
izolacije (unutarnji promjer æljebaka od 245 - 660 mm).
Unutarnji promjer
žljebaka (mm)
Za cijev col
Debljina izolacije 25 mm
HRK/m
Debljina izolacije 30 mm
HRK/m
Debljina izolacije 40 mm
HRK/m
Debljina izolacije 50 mm
HRK/m
Debljina izolacije 60 mm
HRK/m
Debljina izolacije 80 mm
HRK/m
17
21
27
30
33
38
42
48
51
57
60
64
70
76
83
89
95
102
108
114
121
127
133
140
159
169
178
3/8
1/2
3/4
10.45
10.93
11.70
12.18
12.65
12.95
13.78
14.26
15.03
15.98
16.28
16.75
17.58
18.36
19.31
20.08
21.86
12.65
13.78
14.73
15.03
15.98
16.75
17.58
18.06
18.83
19.31
20.08
21.03
21.86
23.11
24.71
25.96
27.20
28.51
29.28
31.01
31.83
33.26
34.33
37.37
38.91
40.69
42.71
18.06
18.92
19.60
20.08
21.03
21.86
22.63
23.58
24.35
25.19
25.96
26.91
30.24
31.48
32.62
34.03
35.29
36.88
38.14
39.38
40.69
41.93
43.19
46.98
49.06
50.79
53.34
25.30
26.43
26.91
27.68
28.51
29.94
31.01
31.48
32.62
34.03
34.80
36.06
37.37
38.91
40.22
41.93
43.54
44.79
46.51
48.24
49.54
50.31
52.03
56.19
58.21
65.81
68.66
37.37
38.61
41.16
41.46
42.71
43.54
44.43
46.21
47.47
49.06
50.79
52.39
54.47
56.19
57.74
59.64
60.76
62.49
64.27
68.66
71.23
82.15
66.65
67.60
68.66
70.57
72.64
74.72
76.75
79.30
81.32
83.40
85.42
88.15
89.69
91.77
93.97
99.85
105.73
108.58
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/4
4
5
6
Debljina izolacije 100 mm Debljina izolacije 120 mm
HRK/m
HRK/m
96.05
99.08
101.45
104.42
107.27
109.84
112.39
114.59
117.44
124.86
132.46
135.78
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION æljebak PS 600 (dosadaπnji naziv Tervol® R)
Unutarnji promjer
žljebaka (mm)
191
205
216
219
230
245
253
267
273
280
305
318
324
356
368
406
419
456
508
558
Za cijev col
8
9
10
12
Debljina izolacije 25 mm
HRK/m
Debljina izolacije 30 mm
HRK/m
Debljina izolacije 40 mm
HRK/m
Debljina izolacije 50 mm
HRK/m
Debljina izolacije 60 mm
HRK/m
Debljina izolacije 80 mm
HRK/m
45.27
47.76
49.54
51.56
56.97
58.21
61.24
62.96
65.81
70.93
73.41
74.72
56.19
58.69
60.76
63.32
68.66
70.44
74.25
77.22
79.30
81.32
84.17
91.48
72.64
76.27
79.30
82.15
85.89
88.15
91.77
96.82
99.08
105.73
110.31
122.01
123.26
127.53
139.71
83.88
88.15
93.97
94.80
98.13
102.41
105.26
109.05
111.08
125.81
133.71
137.98
139.71
156.05
160.62
175.35
179.93
192.10
248.29
112.86
118.21
122.01
123.26
127.53
132.11
135.43
140.06
142.09
149.69
158.06
162.64
164.89
182.48
204.58
222.33
227.74
241.93
244.90
332.46
Debljina izolacije 100 mm Debljina izolacije 120 mm
HRK/m
HRK/m
141.37
153.49
156.82
157.59
159.37
165.19
169.47
174.88
177.36
187.06
197.51
203.32
205.88
228.04
255.72
278.05
284.35
302.70
386.10
415.56
169.76
175.65
176.89
182.78
189.90
194.66
201.31
204.09
215.03
227.26
234.04
236.59
262.55
293.85
319.52
347.96
347.96
444.02
478.05
4
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION æljebak kaπiran alu-folijom KPS 043 AluR (dosadaπnji naziv Tervol® RA)
Namijenjen je za toplinsku, protupoæarnu i zvuËnu izolaciju cjevovoda manjih
promjera kod industrijskih i energetskih postrojenja s graniËnom temperaturom
primjene do 250°C. Proizvodi se u jednom komadu od koncentriËno namotanih
vlakana kamene vune ili u dva komada rezanjem iz ploËa kod veÊih debljina izolacije
(unutarnji promjer æljebaka od 245 - 660 mm), a zatim se kaπira alu-folijom.
Unutarnji promjer
žljebaka (mm)
Za cijev col
Debljina izolacije 25 mm
HRK/m
17
21
27
30
33
38
42
48
51
57
60
64
70
76
83
89
95
102
108
114
121
127
133
140
159
169
178
3/8
1/2
3/4
16.93
17.40
19.13
19.60
20.44
20.91
22.15
23.11
24.35
25.66
26.61
27.08
28.81
30.05
31.36
32.62
35.29
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/4
4
5
6
Debljina izolacije 30 mm
HRK/m
Debljina izolacije 40 mm
HRK/m
Debljina izolacije 50 mm
HRK/m
Debljina izolacije 60 mm
HRK/m
Debljina izolacije 80 mm
HRK/m
19.60
21.38
22.63
23.58
24.83
26.14
27.38
27.86
29.11
30.05
31.36
32.62
33.86
36.06
38.79
40.51
42.77
44.43
45.74
48.24
49.54
51.73
53.93
58.39
60.94
63.44
26.14
27.38
28.34
29.11
30.54
31.36
32.62
33.86
35.29
36.53
37.37
38.79
43.54
45.74
47.47
49.18
50.96
53.46
55.24
57.44
59.16
60.94
62.67
68.37
71.40
74.07
32.45
33.86
35.64
36.53
37.37
38.79
40.04
42.23
42.71
44.43
46.21
47.47
49.18
50.96
52.99
54.89
56.97
59.64
61.42
63.44
66.11
67.89
68.66
71.34
77.04
79.60
90.05
48.71
50.49
53.93
54.41
56.19
56.97
58.39
60.47
62.19
64.39
66.58
68.66
71.34
74.07
76.09
78.35
80.07
82.27
84.35
90.53
93.97
108.41
81.80
83.11
84.35
86.55
89.10
91.77
94.45
97.47
100.03
102.71
105.38
108.70
110.90
113.63
116.13
123.55
130.56
134.49
Debljina izolacije 100 mm Debljina izolacije 120 mm
HRK/m
HRK/m
113.16
116.60
119.64
123.08
126.58
129.61
132.76
135.31
138.75
147.96
156.64
160.92
5
TehniËke izolacije
KNAUF INSULATION æljebak kaπiran alu-folijom KPS 043 AluR (dosadaπnji naziv Tervol® RA)
Unutarnji promjer
žljebaka (mm)
191
205
216
219
230
245
253
267
273
280
305
318
324
356
368
406
419
456
508
558
Za cijev col
8
9
10
12
Debljina izolacije 25 mm
HRK/m
Debljina izolacije 30 mm
HRK/m
Debljina izolacije 40 mm
HRK/m
Debljina izolacije 50 mm
HRK/m
Debljina izolacije 60 mm
HRK/m
Debljina izolacije 80 mm
HRK/m
66.95
70.81
74.84
77.37
80.84
89.10
91.48
95.76
98.73
103.65
111.38
115.36
117.56
77.40
81.80
85.29
88.75
92.25
100.03
102.71
108.41
112.68
115.65
118.86
123.08
133.53
94.45
99.67
104.90
108.70
112.68
117.91
121.06
126.10
133.23
136.27
145.23
151.89
168.05
169.64
175.82
192.28
110.43
116.13
124.03
125.33
129.61
135.31
139.24
143.99
147.14
166.62
177.07
182.78
184.98
206.66
212.65
232.31
238.96
254.95
329.79
139.71
146.18
150.93
152.71
157.95
163.59
168.05
174.04
176.59
186.22
196.67
202.38
204.93
227.21
254.95
276.75
283.69
301.58
385.45
415.21
Debljina izolacije 100 mm Debljina izolacije 120 mm
HRK/m
HRK/m
167.56
182.01
185.75
187.06
189.24
196.20
201.42
207.90
211.11
222.33
234.98
241.93
245.44
272.00
304.90
331.51
339.42
361.57
461.24
496.58
195.90
202.38
204.09
211.11
219.31
224.53
232.31
235.76
247.94
262.85
270.57
273.59
304.13
340.66
370.30
379.45
403.80
515.24
555.27
6
KNAUF INSULATION staklena mineralna vuna
7
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova, potkrovlja i pregradnih zidova
KNAUF INSULATION viπenamjenski filc CLASSIC 040
Namijenjen je za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu
zaπtitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuπtenih
stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije
izloæena tlaËnom optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
rola/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2401681
2401682
2401684
2401685
2401686
2401687
2401689
2401691
2401692
5413031120503
5413031120602
5413031120800
5413031121005
5413031121203
5413031121401
5413031121609
5413031121807
5413031122002
5413031920516
5413031920615
5413031920813
5413031921018
5413031921216
5413031921414
5413031921612
5413031921827
5413031922015
50
60
80
100
120
140
160
180
200
10000
7500
12500
11000
9000
7000
6000
5500
5000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2
2
1
1
1
1
1
1
1
24.00
18.00
15.00
13.20
10.80
8.40
7.20
6.60
6.00
576.00
432.00
360.00
316.80
259.20
201.60
172.80
158.40
144.00
28.80
25.92
28.80
31.68
31.10
28.22
27.65
28.51
28.80
24
24
24
24
24
24
24
24
24
6.75
8.10
10.80
13.50
16.20
18.90
21.60
24.30
27.00
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,040 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-573
8
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova i potkrovlja
KNAUF INSULATION filc za kose krovove UNIFIT 035 (TI 135 U)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju i zaπtitu krovne kosine.
Ugrauje se izmeu rogova gdje izolacija nije
izloæena tlaËnom optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
rola/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2403437
2403439
2403441
2403481
2403483
2403485
2403487
2403489
2346884
2355472
5413031107603
5413031107832
5413031107009
5413031107207
5413031107405
5413031107610
5413031107825
5413031107023
5413031828300
5413031828492
5413031907609
5413031907807
5413031907005
5413031907203
5413031907401
5413031907616
5413031907821
5413031907029
5413031898303
5413031898495
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
9000
7000
6300
5300
4500
4000
3500
3200
3300
3000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.80
8.40
7.56
6.36
5.40
4.80
4.20
3.84
3.96
3.60
259.20
201.60
181.44
152.64
129.60
115.20
100.80
92.16
71.28
64.80
15.55
16.13
18.14
18.32
18.14
18.43
18.14
18.43
15.68
15.55
24
24
24
24
24
24
24
24
18
18
12.50
16.60
20.80
24.95
29.10
33.30
37.45
41.60
45.80
50.50
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T2
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,035 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-574
9
Graditeljstvo - izolacija kosih krovova i potkrovlja
KNAUF INSULATION filc za kose krovove UNIFIT 039 (TI 140 U)
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju i zaπtitu krovne kosine.
Ugrauje se izmeu rogova gdje izolacija nije
izloæena tlaËnom optereÊenju.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
rola/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2401745
2401746
2401747
2403479
2401748
2401749
2401750
2401751
5413031106002
5413031106224
5413031231407
5413031106507
5413031231605
5413031231803
5413031232008
5413031106255
5413031906008
5413031906206
5413031906404
5413031906510
5413031906602
5413031906800
5413031906060
5413031906268
100
120
140
150
160
180
200
220
7000
6000
5000
5000
4500
4000
3500
3300
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1
1
1
1
1
1
1
1
8.40
7.20
6.00
6.00
5.40
4.80
4.20
3.96
201.60
172.80
144.00
144.00
129.60
115.20
100.80
95.04
20.16
20.74
20.16
21.60
20.74
20.74
20.16
20.91
24
24
24
24
24
24
24
24
17.60
21.10
22.00
23.55
24.85
27.95
31.05
34.20
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T2
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,039 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Potvrda o sukladnosti:
1/05-ZGP-575
40
Graditeljstvo - izolacija pregradnih zidova
KNAUF INSULATION ploËa za pregradne zidove TP 115
Namijenjena za ispunu kao toplinska, zvuËna i protupoæarna
izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova u sustavima s metalnim
ili drvenim potkonstrukcijama, te kao ispuna kod toplinskih i
dekorativnih obloga unutarnjih dijelova zida. Zbog zahtjeva
suhomontaænih sustava isporuËuje se u πirini od 625 mm.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2402752
2304371
2304372
2405215
2405216
2405217
2405218
2405219
5413031012402
5413031012532
5413031012631
5413031012839
5413031012037
5413031012259
5413031012457
5413031012655
5413031712401
5413031712548
5413031712678
5413031712852
5413031712050
5413031712258
5413031712456
5413031712654
40
50
60
80
100
120
140
160
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
625
625
625
625
625
625
625
625
20
16
12
10
8
6
5
5
15.63
12.50
9.38
7.81
6.25
4.69
3.91
3.91
312.60
250.00
187.50
187.50
150.00
112.50
93.75
93.75
12.50
12.50
11.25
12.50
12.50
11.25
10.94
12.50
20
20
20
24
24
24
24
24
6.50
8.15
9.75
13.00
16.20
19.50
22.75
26.00
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T2-AF5
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,037 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >5 kNs/m4
41
Graditeljstvo - izolacija pregradnih zidova
KNAUF INSULATION filc za pregradne zidove TI 140 W
Namijenjen za ispunu kao toplinska, zvuËna i protupoæarna
izolacija kod pregradnih unutarnjih zidova u sustavima s metalnim
ili drvenim potkonstrukcijama, te kao ispuna kod toplinskih i
dekorativnih obloga unutarnjih dijelova zida. Zbog zahtjeva
suhomontaænih sustava isporuËuje se u πirini od 625 mm.
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2401586
2401588
2401590
5413031903052
5413031903076
5413031903113
5413031103056
5413031103070
5413031103117
50
75
100
15000
11000
8000
2x625
2x625
2x625
2
2
2
18.75
13.75
10.00
337.50
247.50
180.00
16.88
18.56
18.00
18
18
18
7.45
11.20
14.35
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AF5
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,037 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >5 kNs/m4
42
Graditeljstvo - izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
KNAUF INSULATION ploËa s crnim voalom za ventilirane fasade TP 435 B
Namijenjena je za toplinsku, zvuËnu i
protupoæarnu izolaciju i zaπtitu ventiliranih fasada
bez obzira na visinu objekta i broj etaæa. Ista se
koristi i prilikom izolacije tzv. sendviË fasada, pri
Ëemu treba voditi raËuna o opasnosti od pojave
difuzije unutar sloja toplinske izolacije (preporuka
- provjetravanje sloja izmeu toplinske izolacije i
vanjske obloge).
SAP šifra
EAN - 1
paketi
EAN - 2
palete
debljina
(mm)
duæina
(mm)
πirina
(mm)
komada/paket
m2/paket
m2/paleta
m3/paleta
paketa/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2405247
2405248
2405249
2405252
2405253
2405254
2405255
5413031067617
5413031067815
5413031067013
5413031067211
5413031067440
5413031067068
5413031767500
5413031767609
5413031767807
5413031767005
5413031767203
5413031767418
5413031767616
50
60
80
100
120
140
160
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
600
600
600
600
600
600
600
10
8
6
5
4
3
3
7.50
6.00
4.50
3.75
3.00
2.25
2.25
150
120
90
75
60
45
45
7.5
7.2
7.2
7.5
7.2
6.3
7.2
20
20
20
20
20
20
20
13.05
15.65
20.55
26.00
31.25
36.45
41.65
Oznaka po HRN EN 13162:
MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AF10
Deklarirana toplinska provodljivost
po HRN EN 12667: λD = 0,034 W/mK
Klasa gorivosti
po HRN EN 13501-1: A1
Uzdužni otpor strujanju zraka
po HRN EN 29053: r >10 kNs/m4
4
KNAUF INSULATION LDS folije i trake
44
Dodatni materijali - izolacija kosih krovova i potkrovlja
KNAUF INSULATION papropropusna i vodonepropusna folija LDS 0,02
Kvalitetan element sekundarnog pokrova proizveden iz troslojnog polipropilenskog tkanog voala.
Koristi se kao sastavni dio sustava kosih krovova i montaænih zidova (drvenih konstrukcija) s vanjske
strane izolacijskog materijala. Folija se takoer moæe ugraivati i kao samostalan element preko
rogova (stupova i greda montaænih zidova) ili preko drvenih dasaka i ploËa.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paleta
m2/rola
m2/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2354962
5413031549625
50000
1500
30
75.00
2250
10.33
KNAUF INSULATION parna zapreka LDS 2 Silk
Parna zapreka visoke kvalitete, proizvedena iz dvoslojnog polipropilenskog voala. Koristi se kao
sastavni dio izolacijskih sustava laganih kosih krovova i vanjskih zidova. Folija kontrolirano propuπta
vodenu paru kroz korektno provjetravanu krovnu konstrukciju. Namijenjena je ugradnji s unutarnje
(grijane) strane toplinske izolacije.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paleta
m2/rola
m2/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2404382
5413031043826
50000
1500
20
75.00
1500
12.25
KNAUF INSULATION parna brana LDS 100
Posebna polietilenska parna brana visoke kvalitete s velikom povrπinskom napetoπÊu. Kao
paronepropusni i zrakonepropusni sloj koristi se u razliËitim izolacijskim sustavima, najviπe kod slabije
provjetravanih laganih kosih krovova, laganih vanjskih zidova i podova kod negrijanih potkrovlja. Folija
je izuzetno paronepropusna, stoga je uvijek koristimo s unutarnje (grijane) strane toplinske izolacije.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paleta
m2/rola
m2/paleta
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2354957
5413031549571
50000
2000
46
100.00
4600
3.50
45
Dodatni materijali - izolacija kosih krovova i potkrovlja
KNAUF INSULATION armirana ljepiva traka LDS Solifit
Ljepljiva armirana traka na bazi polietilena. Koristi
se za brtvljenje parnih brana, parnih zapreka i
sekundarnih pokrova na dijelovima proboja i u
zrakonepropusnim izolacijskim sustavima.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paket
m/rola
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2358073
5413031580734
25000
60
10
25.00
135.00
KNAUF INSULATION visokoljepiva traka LDS Soliplan
Izuzetno ljepljiva traka na bazi ojaËanog papira. Koristi se
za prekrivanje preklopnih spojeva sekundarnog pokrova,
parne brane i parne zapreke u zrakonepropusnim
izolacijskim sustavima.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paket
m/rola
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2358074
5413031580741
40000
60
8
40.00
182.00
KNAUF INSULATION obostrano ljepiva traka LDS Kleberaupe
Ekspandirana obostrano ljepljiva traka za brtvljenje.
Koristi se za zatvaranje i elastiËno uËvrπÊivanje
razliËitih vrsta folije na grube ili glatke povrπine.
SAP šifra
EAN - 1
rola
dužina(mm)
širina(mm)
rola/paket
m/rola
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
2362090
5413031620904
10000
25
5
10.00
135.00
46
KNAUF INSULATION kaπirni materijali i alati
47
KNAUF INSULATION kaπirni materijali i alati
KNAUF INSULATION kaπirni materijali
MoguÊnost dodatnih obrada mineralne vune
Knauf Insulation su i kaπiranja razliËitim
materijalima koji joj daju dodatna svojstva.
SAP šifra
Opis
Oznaka
CIJENA
HRK/m2 (bez PDV)
stakleni voal, crni
stakleni voal, bijeli
alum. folija ojaËana
GVB
GVN
ALU R
9,65
9,65
16,60
KNAUF INSULATION noæ za rezanje mineralne vune
Oπtrica noæa izraena je od kvalitetnog
Ëelika. Drvena drπka ergonomskog je
dizajna. Duæina oπtrice: 290 mm.
SAP šifra
EAN
CIJENA
HRK/kom. (bez PDV)
2421133
3850340902741
110.00
SAP šifra
EAN
CIJENA
HRK/kom. (bez PDV)
KNAUF INSULATION gleter za lamele
Metalni, profilirani gleter s drvenom drπkom.
Svojim oblikom prilagoen je praktiËnijem
nanoπenju graevinskog ljepila na lamele
Knauf Insulation DP-9 LAM te spreËavanju
ulaska ljepila u sljubnice (fuge) izolacije.
110.00
48
OpÊi uvjeti prodaje
1. OpÊenito
Ovi uvjeti poslovanja vrijede za sve naπe buduÊe isporuke i
pruæene usluge, Ëak i kad to nije posebno navedeno. Poslovni
uvjeti naπih kupaca vaæeÊi su za nas samo onda kad ih mi izriËito
pismeno potvrdimo. Æeljeni uvjeti kupaca, koje mi ne priznamo
izriËito pismenim putem, za nas nisu obvezujuÊi. PrihvaÊanjem
poslovnog odnosa kupac priznaje ove uvjete kao obvezujuÊe i bez
posebne pismene suglasnosti.
2. Ponuda i narudæba
Sve su naπe ponude neobvezujuÊe. Narudæbe postaju za nas
obvezujuÊe tek kada ih pismeno potvrdimo. Ukoliko se uvjeti iz
potvrde narudæbe razlikuju od opÊih uvjeta prodaje, onda vrijede
uvjeti iz potvrde narudæbe. Ukoliko se naπi proizvodi proizvode
prema nekom uzorku, onda uzorak vrijedi samo kao uzorak tipa
za pobliæi opis robe. Neznatna odstupanja isporuËene robe u
odnosu na ponudu odnosno uzorak, glede veliËine, kakvoÊe i
boje, ne smatraju se nedostacima.
3. Cijena
Za isporuke vrijede cijene iz cjenika koji vrijedi na dan otpreme.
Izuzetak su poslovni odnosi koji su regulirani na drugaËiji naËin.
Sve navedene cijene u cjeniku i one utvrene na drugaËiji
naËin, ne sadræe porez na dodanu vrijednost (PDV).
4. Uvjeti plaÊanja
Ispostavljeni raËun dospijeva na naplatu u okviru ugovorenih
rokova. Kupac nema pravo ni iz jednog razloga sustegnuti plaÊanje
raËuna, bilo u cijelosti ili djelomiËno. MoguÊi skonto odobrava se
iz netto iznosa raËuna od kojeg su odbijeni troπkovi prijevoza i to
samo onda, ako su svi ostali raËuni u potpunosti namireni i ako
nema drugih meusobnih obaveza. Skonto za plaÊanje unaprijed
odobrava se samo od stvarno plaÊenog iznosa. U sluËaju kaπnjenja
plaÊanja kupac je u obvezi platiti zakonske zatezne kamate u visini
odreenoj Uredbom o visini stope zakonske zatezne kamate
vaæeÊoj na dan kad je kupac prekoraËio rok plaÊanja, a koje teku
od dana dospijeÊa pa do isplate. U sluËaju nepridræavanja naπih
uvjeta plaÊanja kao i nastupanja okolnosti koje bi dovele u pitanje
kreditnu sposobnost kupca, svi naπi raËuni dospijevaju odmah bez
obzira na garantiranu odgodu.
U sluËaju nastupanja navedenih okolnosti zadræavamo si pravo
odstupiti od ugovora i zahtijevati naknadu πtete zbog neispunjenja.
Kod specijalnih narudæbi, ako kupac odustane od naruËene robe,
obvezan je istu platiti po primitku raËuna.
5. Rokovi isporuke
Rokovi isporuka izriËito vaæe prema naπoj potvrdi narudæbe i
biti Êe ispoπtovani prema najboljim moguÊnostima, a o znaËajnim
zakaπnjenjima kupac Êe biti pravovremeno obavijeπten. Dogaaji
uzrokovani viπom silom, kao πto su devizne i trgovaËko-politiËke
mjere, πtrajkovi, ratovi, nedostatak sirovina, kvarovi strojeva
u proizvodnji, poæari, vremenske nepogode i sl., koji bi naπe
isporuke mogli bitno oteæati ili potpuno onemoguÊiti, opravdavaju
nas da vrijeme isporuke produæimo prema naπim potrebama ili
da djelomiËno, odnosno u potpunosti, odstupimo od ugovora
ili preuzete narudæbe. Uzimamo si takoer za pravo da izvrπimo
djelomiËne isporuke naruËene robe, ukoliko je to u okviru
prihvatljivom kupcu po primitku raËuna. U sluËaju da je roba
naruËena ili prodana na paritetu fco tvornica i nije preuzeta u
dogovorenom roku, ne preuzimamo za to nikakvu odgovornost.
Odgovornost ne preuzimamo ni za oπteÊenja nastala prilikom
transporta.
6. Dostava robe
Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof organizira dostavu robe, ako
narudæba udovoljava koliËinama veÊima od 50 m za KrapinskoZagorsku, Varaædinsku, KoprivniËko-KriæevaËku, BilogorskoBjelovarsku, VirovitiËko-Podravsku, Meimursku, ZagrebaËku,
SisaËko-MoslavaËku i KarlovaËku æupaniju i grad Zagreb.
Dodatak za malu koliËinu;
Ako je narudæba koliËinski manja od 50 m3 tada se za razliku do
50 m3 kupcu obraËunava troπak prijevoza prema transportnoj
tarifi za tu regiju u sluËaju kada kupac ne prihvaÊa ponueni
termin isporuke od strane Knauf Insulation d.o.o. Novi marof,
(kada se organizira prijevoz samo zbog te narudæbe)
Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof organizira dostavu robe, ako
narudæba udovoljava koliËinama veÊima od 85 m za PoæeπkoSlavonsku, Brodsko-Posavsku, OsjeËko-Baranjsku, VukovarskoSrijemsku, Zadarsko-Kninsku, ©ibensku, Splitsko-Dalmatinsku,
DubrovaËko-Neretvansku, Primorsko-Goransku, LiËko-Senjsku i
Istarsku æupaniju.
Dodatak za malu koliËinu;
Ako je narudæba koliËinski manja od 85 m3 tada se za razliku do
85 m3 kupcu obraËunava troπak prijevoza prema transportnoj
tarifi za tu regiju u sluËaju kada kupac ne prihvaÊa ponueni
termin isporuke od strane Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof,
(kada se organizira prijevoz samo zbog te narudæbe)
Za kupce koji koriste vlastiti transport ili ga organiziraju na
svoj troπak odobrit Êe se transportna tarifa, ovisno o regiji u
koju se roba transportira sukladno uvjetima iz vaæeÊeg cjenika
transporta.
Prodavatelj dostavlja robu prema potvrenom terminu isporuke.
Skladiπtenje i manipulaciju robe kupac je duæan izvrπiti na
primjeren naËin u skladu s ”TehniËkim uputama za primjenu
proizvoda”. U sluËaju nepridræavanja navedenih uputa prodavatelj
ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavatelj ne snosi nikakvu
odgovornost za oπteÊenje robe nastalo prilikom transporta.
Dodatne usluge:
• U dogovoru s kupcem moæemo organizirati istovar paletizirane
robe (ako se radi o isporukama krovnih ploËa direktno na
gradiliπte) Hiab dizalicom uz troπak istovara po kamionu od
750,00 HRK
• Za isporuke krovnih ploËa na gradiliπta u moguÊnosti smo
organizirati otvorene kamione ( bez cerada radi lakπeg
istovara kranom) i to za regije 10,40,42,43,48 i 49 bez
dodatnog troπka, a za sve ostale regije dodatni troπak po
kamionu je 500,00 HRK
7. Oblik isporuke robe
Naπu robu prvenstveno isporuËujemo na drvenim paletama
(ploËe kamene vune slagane na paletu obavijene PE folijom
ili paketi slagani na paletu i obavijeni PE folijom) te prema
potrebi kupca i u paketima pakiranim u PE foliju. Uklanjanje
ambalaæe (folije, kutije, vreÊe, palete, etikete za oznaku robe) i
nastali troπkovi u nadleænosti su kupca. Ukoliko iz proizvodnotehniËkih i transportnih razloga kod isporuke robe doe do manjih
odstupanja (cca ± %) od naruËene koliËine, prodavatelj za to ne
snosi nikakvu odgovornost.
8. KakvoÊa robe
Proizvodi se isporuËuju u proizvodno-tehniËki standardnoj kvaliteti,
koja se stalno kontrolira od strane unutarnje i vanjske kontrole.
Bez obzira na to, kupac je u obvezi da odmah po primitku robe
prekontrolira kvalitetu i vanjske karakteristike robe. Ukoliko je
ustanovljeno neko vidljivo oπteÊenje robe, kupac je u obvezi,
najkasnije u roku 8 dana od dana isporuke robe, a u svakom
sluËaju prije njezine obrade ili ugradnje, pismeno dostaviti
prigovor na njenu kakvoÊu, koji mora biti obrazloæen. Za skrivene
nedostatke robe kupac ima pravo na reklamaciju u roku od 0
dana od dana kada je otkrio nedostatak. Robu na Ëiju je kakvoÊu
stavljen prigovor, naruËitelj je duæan Ëuvati od oπteÊenja do
konaËnog razrjeπenja prigovora. Konstatira li se nedostatak u
isporuËenoj robi, moguÊa je zamjena robe, a oπteÊena roba ostaje
i dalje naπe vlasniπtvo, te se ne smije ugraivati u objekt ili u bilo
koji drugi proizvod. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji
se pokaæu nakon πto protekne 6 mjeseci od predaje proizvoda.
Daljnja prava glede troπkova i naknade πtete bilo koje vrste
iskljuËena su. Kod neuspjelog popravka ili zamjenske isporuke
kupac zadræava pravo da zahtijeva sniæavanje cijene. Osnova za
utvrivanje veÊih nedostataka u koliËini isporuËene robe potpisana
je otpremnica i prijevoznica.
Knauf Insulation Novi Marof, 04/2010.
49
TehniËke upute za primjenu mineralne vune KNAUF INSULATION
Upotreba
KNAUF INSULATION kamena i staklena mineralna vuna
upotrebljava se u graevinarstvu, industriji, procesnim
postrojenjima i brodogradnji u svrhu toplinske, zvuËne i
protupoæarne izolacije. S obzirom na vrlo πiroki spektar
upotrebe, pogotovo u graevinarstvu gdje se koristi za
izolaciju potkrovlja, pregradnih zidova, ravnih krovova,
meukatnih konstrukcija (podova), podova prema tlu te
vanjskih zidova, prvi i najvaæniji korak je odabir pravog
proizvoda za odreenu namjenu jer samo u tom sluËaju
uz uvjet pravilne ugradnje postiæemo potrebnu kvalitetu
izolacije pojedinih sustava. Za odabir pravog proizvoda
iz svog proizvodnog programa Knauf Insulation d.o.o.
Novi Marof nudi nekoliko moguÊnosti. Prva od njih,
koju najviπe preporuËamo, je kontaktiranje naπeg
Odjela primjene (tel. +85 42 401 8 i +85 42
401 05), a pored toga na raspolaganju stoji naπa
prospektna i tehniËka dokumentacija te internetska
stranica www.knaufinsulation.hr.
Na taj naËin se osim odabira proizvoda dobivaju i
informacije o njegovoj pravilnoj ugradnji u smislu
redoslijeda izvoenja i postavljanja pojedinih slojeva
konstrukcije.
Skladiπtenje
Do ugradnje proizvod mora biti uskladiπten u zatvorenom
skladiπtu. Iznimka su proizvodi koji su naruËeni i
isporuËeni za skladiπtenje na otvorenom, pakirani
na paletama i u potpunosti zaπtiÊeni (prekriveni) PEfolijom.
Manipulacija
Transport proizvoda do mjesta ugradnje ne smije dovesti
do oπteÊenja proizvoda. Otpakiravanje proizvoda
potrebno je provesti tek na samom mjestu ugradnje.
Ugradnja
Kod ugradnje kamene i staklene mineralne vune KNAUF
INSULATION potrebno je pridræavati se sljedeÊeg:
- smije se ugraivati samo suh i neoπteÊeni proizvod,
- proizvod se reæe uvijek na Ëvrstoj podlozi, knauf
Insulation noæem za rezanje mineralne vune,
- proizvod se polaæe na pripremljenu suhu podlogu,
- kod ugradnje je potrebno pridræavati se redoslijeda
ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije kako je
prikazano u KNAUF INSULATION prospektnoj i
tehniËkoj dokumentaciji ili na internetskim stranicama
www.knaufinsulation.hr,
- kod izolacije podova, ako se izvedba mokrog estriha
izvodi ruËno, potrebno je za transport materijala
izraditi transportni put (upotreba drvenih greda).
Prijevoz materijala graevinskim kolicima NE SMIJE se
provoditi po nezaπtiÊenim ploËama kamene mineralne
vune; potrebno je paziti na debljinu estriha koja NE
SMIJE biti manja od 4 cm ni na jednom dijelu povrπine
jer u suprotnom moæe doÊi do pucanja estriha,
- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju
kamenom mineralnom vunom, potrebno je poduzeti
mjere za spreËavanje oπteÊenja izolacijskog materijala
(izrada privremenih transportnih puteva); kod
polaganja proizvoda na trapezne limove potrebno je
paziti na sljedeÊe: ploËa se svojom duljinom, koja je
vidljiva iz etikete (PAZITI: dulja strana ploËe nije uvijek
i duljina ploËe), postavlja u smjeru trapeza, a spojevi
ploËa moraju biti na gornjim plohama trapeznih
limova,
- ukoliko je projektnom dokumentacijom predvieno
polaganje izolacije u dva sloja, tada ploËe gornjeg
sloja moraju biti izmaknute u odnosu na ploËe donjeg
sloja, tj. spojevi ploËa gornjeg i donjeg sloja ne smiju
se podudarati,
- kod polaganja proizvoda na otvorenom potrebno
je sprijeËiti moguÊe oπteÊenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiπa, snijeg).
Zaπtita na radu
- osigurati dobro prozraËivanje radnog prostora,
- radnici koji ugrauju KNAUF INSULATION mineralnu
vunu trebaju koristiti zatvorena radna odijela i zaπtitne
rukavice, a pri radu u zatvorenom, skuËenom prostoru
preporuËa se koristiti zaπtitnu masku za spreËavanje
udisanja praπine,
- kod visokih koncentracija praπine i rada iznad glave
preporuËa se nositi i zaπtitne naoËale,
- nakon zavrπetka rada preporuËljivo je istuπirati se.
50
Objaπnjenja za kratice u kljuËu za obiljeæavanje proizvoda
Ti Tolerancija za debljinu
Oznaka po HRN EN 13162
DS(TH) Deklarirana vrijednost dimenzionalne stabilnosti kod 70°C i 90% relativne vlažnosti zraka
Deklarirana toplinska provodljivost
CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaËne ËvrstoÊe
TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije
PL(5)i
Klasa gorivosti
Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu toËkastog optereÊenja - kolika sila je potrebna
Uzdužni otpor strujanju zraka
da izazove smanjenje debljine proizvoda za 5 mm
WS Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti
»vrstoÊa na raslojavanje
WL(P) Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dugotrajne vodoupojnosti
SDi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu dinamiËke krutosti
CPi
10%
TlaËna ËvrstoÊa kod 10% stišljivosti
Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti)
AWi Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu akustiËkih svojstava
(αw vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka)
AFi Oznaka kvalitete proizvoda u pogledu otpora strujanju
51
Sva prava zadræana, ukljuËujuÊi
i fotomehaniËku reprodukciju i
skladiπtenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u
ovom materijalu nije dopuπtena. Puno
paænje je uloæeno u sastavljanje ovog
dokumenta pri sakupljanju podataka,
tekstova i ilustracija. Mala margina pogreπke ipak postoji. IzdavaË i
urednici ne mogu preuzeti zakonsku
niti bilo kakvu drugu odgovornost za
netaËne informacije i moguÊe posljedice istih. IzdavaË i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreπke u cilju daljeg
unapreenja.
Knauf Insulation d.o.o.
Varaædinska 140,
42220 Novi Marof
Hrvatska
www.knaufinsulation.hr
TehniËka podrπka
Tel.: 042 401 8
Tel.: 042 401 05
KorisniËka podrπka (prodaja)
Tel.: 042 401 45
Tel.: 042 401 88
Tel.: 042 611 050
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
1 636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content