close

Enter

Log in using OpenID

27. veljače 2015. PROGRAM USAVRŠAVANJA za

embedDownload
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
Savska cesta 163, 10001 ZAGREB
27. veljače 2015.
u prostorima En e r g e ts k o g i n s t i tu t a H r v oj e P o ž a r
P ROG R AM U SA V RŠ A VA N JA
za osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada −
PRAKTIČAN PRIMJER PROVEDBE ENERGETSKOG PREGLEDA O BIT EL JS K E KU ĆE s
osvrtom na novosti u građevinsko-tehničkoj regulativi
Pohađanjem ovog Programa usavršavanja polaznici prolaze sve faze provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata
obiteljske kuće te se upoznavaju s novostima u građevinsko tehničkoj regulativi:
1. Virtualna provedba energetskog pregleda obiteljske kuće
2. Pregled izvješća o provedenom energetskom pregledu −- snimak postojećeg stanja s osvrtom na analizu i modeliranje
potrošnje električne energije, energenta za grijanje, pripremu PTV-a i kuhanje te vode
3. Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd prema HRN EN ISO 13790 (mjesečna metoda) − rad u
ENCERT programu − određivanje energetskog razreda obiteljske kuće
4. Proračun od QH,nd do primarne energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode prema Algoritmu za izračun energetskih
svojstava zgrade − praćenje proračuna u excel fileu
5. Pregled Izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja
6. Novosti u građevinsko-tehničkoj regulativi
Ovaj Progam usavršavanja namijenjen je prije svega osobama a r h i t e k t o n s k e , g r a đ e v i n s k e , s t r o j a r s k e i
e l e k t r o t e h n i č k e struke ovlaštenim za provođenje energetskih pregleda i energetsku certifikaciju zgrada s jednostavnim
tehničkim sustavom (MODUL 1) no mogu ga pohađati i osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsku certifikaciju
zgrada sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2). S obzirom na građevinsku brutu površinu i složenost strojarskih sustava
promatrana obiteljska kuća je zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.
Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 150/14) od 01.
siječnja 2016. godine proračuni se moraju provoditi do primarne energije u sustavima grijanja, pripreme potrošne tople vode,
hlađenja, ventilacije, klimatizacije i rasvjete. Nadalje, prema najnovijem Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 130/14) definirane su između ostalog vrijednosti godišnje
primarne energije za nove obiteljske kuće te za postojeće obiteljske kuće koje se rekonstruiraju. Proračuni do primarne energije se
provode prema Algoritmu za izračun energetskih svojstava zgrade. Poznavanje i korištenje Algoritma je jednako važno kako za
energetske certifikatore tako i za projektante !
P o l a z n i c i o v o g P r o g r am a u s a v r š a v a nj a d o b iva j u : izvješće o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće (.doc
file), energetski certifikat obiteljske kuće (.doc file), besplatnu verziju ENCERT programa za zgradu s jednom zonom, export file koji
sadrži sve unesene podatke za obiteljsku kuću, excel fileove (strojarski i elektrotehnički dio) s popisom inventara i prikazom
modeliranja potrošnje električne energije, energenta (za grijanje, pripremu potrošne tople vode i kuhanje) i vode, excel file s
provedenim proračunom do primarne energije u sustavima grijanja i pripreme potrošne tople vode prema Algoritmu za izračun
energetskih svojstava zgrade (.xls file), te ispunjeno Izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja (.doc file).
NAPOMENA: Program usavršavanja u ukupnom trajanju od 8 sati se provodi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe
koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, NN 64/13). Obveznici stručnog
usavršavanja, čija su strukovna područja područje arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike, sudjelovanjem na
ovom seminaru ostvaruju ukupno 8 bodova iz građevinsko-tehničke regulative.
1
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
Savska cesta 163, 10001 ZAGREB
P ROG R AM SE MI NA R A (8 sati)
10:00 - 10:15
PRIJAVA SUDIONIKA
10:15 - 10:40
UVOD (25 min)
Dr.sc. Marina MALINOVEC
PUČEK, dipl.ing.stroj.
VIRTUALNA PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA OBITELJSKE KUĆE
10:40 - 11:00
Virtualna provedba energetskog pregleda obiteljske kuće →
arhitektonsko – građevinski, strojarski i elektrotehnički dio (20 min)
Toni BORKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Dr.sc. Marina MALINOVEC
PUČEK, dipl.ing.stroj.
Marko BIŠĆAN, dipl.ing.el.
PREGLED IZVJEŠĆA o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće
11:00 - 11:15
Snimak postojećeg stanja → arhitektonsko - građevinski dio (15 min)
Toni BORKOVIĆ, dipl.ing.arh.
11:15 - 12:00
Snimak postojećeg stanja → strojarski dio (sustavi grijanja i pripreme
PTV, sustavi potrošnje vode)
Analiza i modeliranje potrošnje prirodnog plina i vode (45 min)
Dr.sc. Marina MALINOVEC
PUČEK, dipl.ing.stroj.
12:00 - 12:45
Snimak postojećeg stanja → elektrotehnički dio
Analiza i modeliranje potrošnje električne energije + osvrt na
predložene mjere (45 min)
Marko BIŠĆAN, dipl.ing.el.
12:45 - 13:30
PAUZA ZA RUČAK
PRORAČUNI DO PRIMARNE ENERGIJE
13:30 - 14:30
Proračun godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd prema
HRN EN ISO 13790 (mjesečna metoda) − rad u ENCERT programu −
ispunjavanje energetskog certifikata s osvrtom na predložene mjere u
arhitektonsko - građevinskom dijelu (60 min)
14:30 - 14:45
PAUZA
14:45 - 16:00
Proračun od QH,nd do primarne energije za sustave grijanja i pripreme
potrošne tople vode prema Algoritmu za izračun energetskih svojstava
zgrade − praćenje proračuna u excel fileu − ispunjavanje energetskog
certifikata s osvrtom na predložene mjere u strojarskom dijelu
Toni BORKOVIĆ, dipl.ing.arh.
Dr.sc. Marina MALINOVEC
PUČEK, dipl.ing.stroj.
Pregled Izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja (75 min)
16:00 - 16:15
PAUZA
NOVOSTI U REGULATIVI
16:15 - 17:45
Novosti u građevinsko tehničkoj regulativi vezano za energetsko
certificiranje zgrada i energetske preglede građevina (90 min)
2
Mr.sc. Nada MARĐETKO
ŠKORO, dipl.ing.građ., MGIPU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content