close

Enter

Log in using OpenID

- KÖSTER HRVATSKA doo

embedDownload
KÖSTER
Sanacijska Žbuka 1 Siva
Tehnički list / Artikl broj
5.061
Zadnja izmjena: Travanj 23., 2012.
- Off. Test Certificate, AMPA for stone and earth, Clausthal-Zellerfeld
- Test report according to DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover
Sanacijska žbuka otporna na soli i vlagu za unutarnju i vanjsku
primjenu
Opis proizvoda
Sivi) s velikim udjelom vlage kako bi se spriječila pojava
KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva je sanacijska žbuka otporna
kondenzata.
na soli i pritisak, namijenjena za sanaciju podloga jako
KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva se može koristiti i za vanjsku
oštećenih i opterećenih vlagom i solima. Zbog svoje visoke
primjenu kao vodoodbojna žbuka. U slučaju vanjske primjene,
poroznosti i hidrofobnosti, KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva
predlažemo izvedbu sokla pomoću KÖSTER Reparaturnog
omogućava brzo sušenje i desalinizaciju zidanih konstrukcija,
Morta, do visine 30 cm iznad tla.
čak i u slučajevima visoke koncentracije soli. Poboljšava
izolacijska svojstva zidova i stoga smanjuje vjerojatnost pojave
kondenzacije na njima. KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva ne
Priprema podloge
sadrži lagana punila te iz tog razloga budući slojevi
Prikladne podloge za nanošenje žbuke su sljedeće: beton,
(paropropusne boje ili tapete) koji se nanose na žbuku ne
zidovi od opeke ili prirodnog kamena, porozni betonski
zahtijevaju pripremu temeljnim premazima.
predgotovljeni elementi, šuplja opeka ili npr. hidroizolacijski
premazi poput proizvoda KÖSTER NB 1 Sivi, KÖSTER NB 2
Bijeli, ili KÖSTER KD Sustav. Prije ugradnje sanacijske žbuke
Tehničke karakteristike
podloga se prethodno mora pripremiti temeljnim premazom
1.3 kg / l
KÖSTER Polysil® TG 500, minimalne potrošnje 120 g / m².
> 30 V-%
KÖSTER Polysil® TG 500 nanesite do punog zasićenja. U
Tlačna čvrstoća (nakon 7 dana)
> 2.5 N / mm²
slučaju jako poroznih podloga potrošnja može iznositi sve do
Otpornost na savijanje
> 1.1 N / mm²
250 g / m². Prije svih radnji potrebno je pripremiti podlogu
> 40 V-%
uklanjanjem nevezanih dijelova i soli/iscvjetavanja (mehanički
nakon otprilike 3 sata
ih odstraniti). Podloge koje sadrže gips nisu prikladne i gips se
Gustoća svježeg morta
Poroznost svježeg morta
Poroznost suhe žbuke
Vrijeme vezanja
mora u potpunosti ukloniti.
Područje primjene
KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva pogodna je za sanaciju ziđa
Priprema podloge špricom
oštećenog vlagom i solima, također i nakon prethodnog
Kao vezivni sloj između podloge i sanacijske žbuke koristi se
injektiranja (prekida kapilarne vlage stvaranjem horizontalne
Sanacijski špric u tankom sloju. Za izradu šprica potrebno je
barijere) pomoću proizvoda KÖSTER Crisin® 76, KÖSTER
pomiješati 1 vreću KÖSTER Sanacijske Žbuke 1 Sive s otprilike
®
®
®
Mautrol , KÖSTER Mautrol 2K, ili KÖSTER Mautrol Flex 2K.
3.5 l vode i 400 ml KÖSTER SB Vezivne Emulzije, sve dok se
Može se nanijeti i nakon hidroizoliranja prostora (s npr.
ne postigne homogena smjesa. Količina vode može biti veća ili
mineralnim premazima KÖSTER KD Sustav ili KÖSTER NB 1
manja, ovisno o temperaturi, vlazi i upojnosti podloge. Špric ima
Podatci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podatci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u
preddefiniranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na
gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtjevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze
izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtjevaju pismenu potvrdu. Važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke se treba pridržavati. Garancija se s toga odnosi
na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
KÖSTER HRVATSKA d.o.o. Stupničke Šipkovine 3/1  HR - 10255 Donji Stupnik  Hrvatska
Tel. + 385 1 6414 050  Fax + 385 1 6414 055  [email protected] – www.koster.hr
pravu pravu konzistenciju kada se može lako ugraditi a da
podloga se čisti od soli i priprema pomoću temeljnog premaza
pritom ne klizi niz površinu. Sanacijski špric se ugrađuje
KÖSTER Polysil® TG 500 (minimalne potrošnje 120 g / m², u
pomoću četke ili gletera na način da naneseni sloj ne bude deblji
slučajevima jako upojnih podloga sve do 250 g / m²). Odmah
od 5 mm, te da pokriva barem 50% površine. Nakon 24 sata
nakon toga, nanosi se Sanacijski špric izrađen od KÖSTER
može se ugraditi KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva. Na
Sanacijske Žbuke 1 Sive (potrošnja: otprilike 3 kg / m²) te nakon
hrapavim podlogama ili na zidovima na kojima su sljubnice
24 sata – nanosi se KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva u jedan
između opeke uklonjene ne zahtijeva se ugradnja šprica.
ili dva sloja minimalne debljine 2 cm.
Priprema proizvoda
Sprječavanje nastanka kondenzata (nakon korištenja
Vreća od 30 kg miješa se s 3.2 l do 3.6 l čiste pitke vode. Stavite
hidroizolacijskih premaza KÖSTER KD Sustav i KÖSTER
2.7 l vode u čistu posudu za miješanje i polagano dodajte prah
NB 1 Sivi)
uz neprekidno miješanje električnom mješalicom na niskom
Hidroizolacija protiv vode pod pritiskom i aktivnih prodora vode
broju okretaja ( ispod 400 okr/min). Ostatak vode dodajte sve
sanira se korištenjem KÖSTER KD Sustava. Nakon što se
dok se ne postigne željena homogena konzistencija. Vrijeme
izvela hidroizolacija (nakon 24 sata), nanosi se Sanacijski špric
miješanja iznosi 3 minute nakon što se cijeli prah dodao u vodu.
izrađen od KÖSTER Sanacijske Žbuke 1 Sive. Nakon dodatna
24 sata, na špric se nanosi KÖSTER Sanacijska Žbuka 1 Siva.
Nakon zaglađivanja i potpunog sušenja, na žbuku se mogu
Ugradnja
nanijeti paropropusne boje i tapete bez prethodnih priprema.
Odmah nakon pripreme podloge s temeljnim premazom
Kod hidroizolacije vode sa i bez pritiska, bez aktivnih prodora
KÖSTER Polysil® TG 500 nanosi se špric izrađen od KÖSTER
vode, pomoću KÖSTER-a NB 1 Sivi i KÖSTER-a Polysil® TG
Sanacijske Žbuke 1 Sive (potrošnja: otprilike 3 kg / m²). Nakon
500, sanacijska žbuka se može direktno nanijeti na (još svježu)
24 sata ugraditi KÖSTER Sanacijsku Žbuku 1 Sivu. Žbuka se
podlogu bez prethodne ugradnje šprica.
obično nanosi u dva sloja ukupne debljine od otprilike 2.5 cm.
Debljina mora iznositi minimalno 2 cm. Odmah nakon ugradnje
na podlogu, žbuka se izravnava pomoću uobičajenih alata za
Potrošnja
ugradnju žbuka (aluminijske letve s oštrim bridovima i sl.). Kada
Otprilike 12 kg / m² po cm debljine. Na neravnim podlogama
žbuka počne vezati, zaglađuje se posebnim gleterima ili
potrošnja može biti veća zbog potrebnog izravnavanja podloge.
lopaticama. Ukoliko se žbuka nanosi u više slojeva, svaki sloj
potrebno je zahrapaviti prije nanošenja sljedećeg.
Unutarnje podloge mogu se zagladiti pomoću KÖSTER
Čišćenje alata
Sanacijske Žbuke – Fine. KÖSTER Sanacijska Žbuka Fina
Odmah nakon upotrebe alat očistite s vodom.
nanosi se nakon 48 sati od nanošenja KÖSTER Sanacijske
Žbuke 1 Sive, ili nakon potpunog sušenja žbuke – 28 dana.
Pakiranje
30 kg vreća
Ugradnja sanacijske žbuke protiv kapilarne vlage
Prije ugradnje KÖSTER Sanacijske Žbuke 1 Sive potrebno je
izvesti prekid kapilarne vlage. Više o prekidu kapilarne vlage
Skladištenje
možete pročitati u Tehničkim listovima sljedećih proizvoda:
Skladištiti na suhom mjestu. U originalnoj zapakiranoj ambalaži
KÖSTER Mautrol®, KÖSTER Mautrol® 2K, KÖSTER Mautrol®
materijal se može skladištiti do 6 mjeseci.
®
Flex 2K, ili KÖSTER Crisin 76. Odmah nakon zapunjavanja
izbušenih rupa (od pakera) pomoću KÖSTER-a KB-Fix 5,
Podatci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podatci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u
preddefiniranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na
gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtjevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze
izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtjevaju pismenu potvrdu. Važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke se treba pridržavati. Garancija se s toga odnosi
na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
KÖSTER HRVATSKA d.o.o. Stupničke Šipkovine 3/1  HR - 10255 Donji Stupnik  Hrvatska
Tel. + 385 1 6414 050  Fax + 385 1 6414 055  [email protected] – www.koster.hr
Sigurnosne napomene
Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala tijekom
ugradnje materijala.
Korišteni citati tehničkih listova
KÖSTER KD Sustav
Art. br. 3.01
KÖSTER Waterstop
Art. br. 3.14
KÖSTER NB 1 Sivi
Art. br. 3.021
KÖSTER Mautrol® Tekuće Brtvilo
Art. br. 3.041
®
KÖSTER Mautrol 2K
Art: br. 3.061
KÖSTER Mautrol® Flex 2K
Art. br. 3.062
®
KÖSTER Crisin 76
Art. br. 3.081
KÖSTER Polysil® TG 500
Art. br. 4.011
KÖSTER Reparaturni Mort
Art. br. 5.030
KÖSTER SB Vezivna Emulzija
KÖSTER Sanacijska Žbuka - Fina
Art. br. 2.11
Art. br. 5.069
Podatci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podatci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u
preddefiniranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na
gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtjevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze
izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtjevaju pismenu potvrdu. Važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke se treba pridržavati. Garancija se s toga odnosi
na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
KÖSTER HRVATSKA d.o.o. Stupničke Šipkovine 3/1  HR - 10255 Donji Stupnik  Hrvatska
Tel. + 385 1 6414 050  Fax + 385 1 6414 055  [email protected] – www.koster.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
292 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content