close

Enter

Log in using OpenID

1. POPIS UPISANE DJECE - Dječji vrtić Grigor Vitez

embedDownload
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
21000 Split, Kliška 4
KLASA: UP/I-601-02/14-01/198
URBROJ: 2181-10-14-4
U Splitu, 12.svibnja 2014.g.
Na temelju članaka 1a, 20. i 35.stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98
Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09.), članka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove Grada Splita ( Službeni glasnik Grada Splita
10/11. i 9/14.), točaka X i XI Uputa za provođenje postupka upisa djece u predškolske ustanove
Grada Splita u pedagoškoj godini 2014./2015., od 01.travnja 2014.god. koje je donijela Služba za
obrazovanje i znanost Grada Splita, KLASA: 601-01/14-01/15 UR.BROJ: 2181/01-08-01/01-14-1,
Sporazuma predškolskih ustanova Grada Splita o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
predškolske ustanove Grada Splita od 11.05.2012.g. i 14.05.2012.g.,članka 79. točke 2.podstavka
4. Statuta DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split – potpuni tekst i prijedloga Povjerenstva za
upis djece sa sjednice održane dana 12.05.2014.g., Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR
VITEZ, Split, na svojoj 08.sjednici održanoj dana 12.05.2014.g., donijelo je
RJEŠENJE
o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice
DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ,Split
za pedagošku godine 2014./2015. po programima
I
1. POPIS UPISANE DJECE
a)
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE mješovite 10-satni
ADRIANA
Rbr Ime
01
DINO SMOLJANOVIĆ (GV)
02
EMA KANDIĆ (GV)
03
NIKOLA ĆUTUK (GV)
04
ANJA MACH (GV)
05
MILA ŠTEVIĆ (GV)
DUGA
Rbr Ime
01
PAULA KLARA VULETIĆ (GV)
02
DUJE KOVAČEV (GV)
03
TONI RAIĆ (GV)
04
IVA JURKO (GV)
05
KATE BOGDANIĆ (GV)
06
PETAR TOKIĆ (GV)
07
TOMA BULAJA (GV)
08
MIRTA MIMICA (GV)
09
LUKA ŠILOVIĆ (GV)
10
RAMONA PROSO (CM)
Bodovi
80
70
70
70
70
Bodovi
90
80
80
80
70
70
70
70
70
70
1
GOLUBICA
LAVANDA
MALI PRINC
VILA VELEBITA
11
12
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Rbr
01
LUCIJA ANA ZEBIĆ (RA)
MORENA DRUŽIJANIĆ (CM)
Ime
PETRA MARTINOVIĆ (GV)
LUKA RATKOVIĆ (GV)
KLARA MILARDOVIĆ (GV)
LARA KIRIGIN (GV)
MELANI ŠIMUNOVIĆ (GV)
JERE KOSOR (GV)
JOSIP VUJNOVAC (GV)
Ime
DAMJAN JURIĆ (GV)
LIDIJA PRANIĆ (GV)
FILIP MATIĆ (GV)
NINA LUCIĆ (GV)
LOVRE JURIŠIĆ (CM)
JERKO DUMANIĆ (CM)
ALJOŠA KULJIŠ (CM)
MATEA GRANIĆ (RA)
MIA DRNASIN (RA)
LUKA BABIĆ (RA)
Ime
MIA BUGARIN (GV)
NATALI VEJIĆ (GV)
ANA SUNARA (GV)
DAVID ŠIMIČIĆ (GV)
ROZANA LOZO (GV)
GABRIELA KNEZOVIĆ (GV)
DUJE DUPLANČIĆ (GV)
LUCIJA DIVIĆ (GV)
DAVOR BULIĆ (RA)
IRIS KRSTIĆ (RA)
NIKO MARKULJ (RA)
MARTA DOBRIĆ (CM)
TOMA MIHOVILOVIĆ (CM)
PINA JURKO (RA)
LUCIANO MARŠIĆ (RA)
RAFAELA MARI SCHREIBER (CM)
ANA GABRIJELA MARUNICA (RA)
KLARA KULIŠ (CM)
PETAR MARŠIĆ (CM)
AURORA LEKTAR (RA)
CVITA ROGOŠIĆ (RA)
VIKTOR RIBIĆ (RA)
TONI BEGONJA (RA)
MISLAV GRANIĆ (RA)
KAIA JELIĆ (RA)
FRANE LAZARUŠIĆ (RA)
LEON TENŽERA (CM)
PJERO KUKOČ (RA)
Ime
ROZA KOVAČIĆ LETICA (GV)
70
70
Bodovi
90
80
80
80
80
70
70
Bodovi
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Bodovi
90
80
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Bodovi
70
2
02
03
04
05
06
07
08
MIA RADAN (GV)
LAURA VUKUŠIĆ (GV)
LUKA KUĆAN (GV)
NINO KOVAČEVIĆ (CM)
TONI ŠABIĆ (GV)
EMA STOJKOVIĆ (GV)
FILIP MRŠIĆ (GV)
70
70
70
70
70
70
70
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE mlađe 10-satni
MALI PRINC
Rbr Ime
01
ANTE NIKOLIĆ (GV)
02
FANI CVITANOVIĆ (GV)
03
PETAR FRANJGA (GV)
04
KARLO MILAKOVIĆ (GV)
05
FILIP ČIZMIĆ (GV)
06
NOEL NIKIĆ (GV)
07
KLARA VUKOJEVIĆ (GV)
08
MIA JAGAR (GV)
09
MILA DOBROVIĆ (CM)
10
KARLA TOKIĆ (GV)
11
DUJE JELAČIĆ (RA)
12
LUKA TOMIĆ (CM)
13
MARINO CVITANIĆ (CM)
14
IVANA BURAZER (GV)
15
ANDRIJA ŠTAMBUK (RA)
16
JOSIP MOČIĆ (GV)
17
MARTA VUKŠIĆ (GV)
18
ADRIAN TOMIĆ (GV)
19
LEO BILAN (GV)
20
ANTE MARASOVIĆ (RA)
21
JAKOV GUGIĆ (GV)
22
GABRIELA RADNIĆ (GV)
23
LOVRE BAČIĆ (CM)
24
LANA GUNJAČA (GV)
25
LUCA MARETIĆ (GV)
Bodovi
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: Jaslice - smjenske
MALI PRINC
Rbr Ime
01
ROKO JAKULICA (GV)
02
JOSIP JURČEV (GV)
03
FRANE ALJINOVIĆ (GV)
04
VITA VUKIĆ (GV)
05
TOMA KRONJA (GV)
06
LAURA SKELEDŽIJA (GV)
07
ROKO ČERINA (RA)
08
MARITA KOVAČEVIĆ (GV)
09
MATEJ VIDOVIĆ (GV)
Bodovi
70
70
70
70
70
70
70
70
70
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 10-satni
ADRIANA
Rbr Ime
01
MARKO VUKIĆ (GV)
02
LINA KOVAČEVIĆ (GV)
Bodovi
90
90
3
DRVENI LUTAK
MALA SIRENA
MASLAČAK
SRETNI PRINC
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rbr
01
02
03
04
05
06
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
Rbr
01
02
03
MAJA MADUNIĆ (GV)
IVA DORA JELIČIĆ (GV)
FRANE JELIČIĆ (GV)
MARINO MILIČIĆ (GV)
VITO NIMAC-KALCINA (GV)
DUJE PAIĆ (GV)
TOMA SMOLJO (GV)
MARIN JAKOVČEVIĆ (GV)
JAKOV MIŠICA (GV)
LUCIJA ZLENDIĆ (GV)
PAULA MALENICA (GV)
PETRA SLADOLJEV (GV)
SARA RODIN (GV)
IVAN MULIĆ (GV)
LEON VLADISLAVIĆ (GV)
GABRIJELA ŽUNIĆ (GV)
Ime
IVA JURIN (GV)
LUCE ŠIMAC (GV)
ZVONKO KNEZOVIĆ (GV)
TONI SANDULOV (GV)
PETAR REIĆ (GV)
TOMA ŠTRBAC (GV)
Ime
LARA IACONE (GV)
ANDRIJA BELOŠEVIĆ (GV)
NORA MATULIĆ (GV)
LARA BOTA (GV)
ROKO NAĐVINSKI (GV)
MARITA MARKOVIĆ (RA)
IVANO MALIĆ (GV)
NIKO MATIJAŠIĆ (RA)
IVA TOKIĆ (RA)
ŠIME ORDULJ (CM)
EMA TOMIĆ (RA)
ROKO DRAGIČEVIĆ (RA)
ANTEA DADIĆ (RA)
ANTEA IVANČEVIĆ (GV)
PETRA ČERINA (RA)
KIARA MILIĆ (RA)
Ime
DINO KOŽUL (GV)
VITO TONŠIĆ (GV)
KATIJA MARASOVIĆ (GV)
MARETA MARAS (GV)
IVAN PRANIĆ (GV)
LANA BEKAVAC (GV)
MARIN PLEPEL (GV)
Ime
PETRA BORIĆ (GV)
JAKOV VIDOVIĆ (RA)
PAULA UJEVIĆ (RA)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
Bodovi
90
70
70
70
70
70
Bodovi
85
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Bodovi
80
80
80
80
70
70
70
Bodovi
70
70
70
4
04
05
06
ANTONIO KLEPIĆ (RA)
ROKO BORZIĆ (RA)
ANA SLIPČEVIĆ (RA)
Rbr
01
02
Rbr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Ime
LENA HERCEG (GV)
KATARINA DUŽEVIĆ (GV)
Ime
ANTONIO DIDAK (GV)
NINA SLAVIĆ (GV)
PAŠKO DURDOV (GV)
DUJE SMODLAKA (GV)
NIKOLINA NIKOLIĆ (GV)
NIKOL MARTINOVIĆ (GV)
KORINA TRGO (GV)
MARKO GUDELJ (GV)
RAFAEL BRKIĆ (GV)
ANTE KATURA (GV)
IVANO DELIĆ (GV)
LANA BOLJAT (RA)
DOMAGOJ KOPIĆ (GV)
Bodovi
80
80
Bodovi
100
90
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 6-satni
FRULICA
Rbr Ime
01
MIA MILETIĆ (GV)
02
TIA DRAŠKOVIĆ (GV)
03
LUCIA ŠTABA (GV)
04
FRANE DUMANIĆ (GV)
05
MARKO BABIĆ (GV)
06
MARKO SLIŠKOVIĆ (RA)
07
TERZIJA VULETIĆ (GV)
08
ANA VULETIĆ (GV)
09
ANA PIVAC (GV)
SNJEGULJICA
Rbr Ime
01
KAJA PARAĆ (GV)
02
LUNA BOTICA (GV)
03
TOMA PAPONJA (GV)
04
INDI VAROLI (GV)
05
AMELIE ŠEVELJEVIĆ (GV)
06
JURAJ BARBARIĆ (GV)
07
GABRIELA DODOJA (RA)
08
LOVRE SARATLIJA (GV)
09
LUKA IVANDA (RA)
10
LUKA JURIĆ (RA)
11
NIKO ŽIVALJIĆ (RA)
VEDRI DANI
Rbr Ime
01
EMA BAKOVIĆ (GV)
02
EMA TOCILJ (GV)
03
RITA RUŽIĆ (GV)
04
MATEA RAĐA (GV)
05
MARINO ČELAR (GV)
06
ANA PERIĆ (GV)
Bodovi
90
70
70
40
30
20
20
20
20
Bodovi
70
40
30
30
25
20
20
20
20
20
20
Bodovi
80
80
70
70
70
70
ZLATNA RIBICA
ZVONČICA 1
70
70
70
5
VILA VELEBITA
ZVONČICA 2
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rbr
01
02
03
04
05
Rbr
01
02
03
04
LARA BAN (GV)
GABRIELA PISAC (GV)
IVANA ZUBONJA (RA)
VBALENTINA BRKIĆ (GV)
URŠULA MILIĆ (GV)
TIHOMIR PUPIĆ-VURILJ (GV)
ZVONIMIR PUPIĆ-VURILJ (GV)
FRANKA MARKOVIĆ (GV)
DUJE JURKO (GV)
MARIN JURKO (GV)-2 mjesta
MARIN JURKO (GV)-2 mjesta
LUKA ŠUNJIĆ (RA)
Ime
NERA MLADAR (GV)
ROKO VIDOVIĆ (GV)
GABRIELA PUŠIĆ (GV)
ELA KORDIĆ (GV)
LUCIANA AZIĆ (GV)
Ime
IVAN MIKULANDRA (GV)
PAVLA SABLIĆ (GV)
VERA GIOVANELLI (GV)
EMA BJELANOVIĆ (GV)
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 5-satni (poslijepodnevni)
FRULICA
Rbr Ime
01
ANTONIO BILANDŽIĆ (GV)
02
NIKO LESKUR (GV)
03
NOA DEVČIĆ (GV)
04
VOJKO NOVAKOVIĆ (GV)
05
MARIN ĆOSIĆ (GV)
06
NIKOLINA PJEVAC (GV)
VEDRI DANI
Rbr Ime
01
BOŽO ŽERAVICA (GV)
02
MARTA KRAGIĆ (GV)
03
ANĐELA ERCEGOVIĆ (RA)
04
LUKA VLASTELIČIĆ (GV)
05
LUKA MARINIĆ (GV)
06
MARIN DRAGOJEVIĆ (RA)
07
FRANKO DRAGOJEVIĆ (RA)
08
NINA ERCEGOVIĆ (RA)
09
LUKA MUNIVRANA (RA)
10
EFE DANIEL TURPCU (RA)
11
MARIN MARUNČIĆ (GV)
12
JOSIP KUŠETA (GV)
13
PAOLA BABIĆ (RA)
14
MIRKO BILIĆ (GV)
15
KARLO TOMASOVIĆ (GV)
16
TOM NOEL GLOC (RA)
17
IVAN BAJALO (GV)
18
ADRIANA ŠKARE (GV)
70
70
40
40
30
30
30
30
30
30
30
20
Bodovi
50
20
20
20
20
Bodovi
100
80
70
70
Bodovi
70
70
25
20
20
20
Bodovi
90
70
50
40
40
35
35
30
30
30
30
20
20
20
20
20
10
10
6
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 10-satni, engleski jezik
ADRIANA
Rbr Ime
01
MARINO KASOLLI (GV)
02
TAMARA ČIZMIĆ (GV)
MALA SIRENA
Rbr Ime
01
LUKA RADIĆ (GV)
Bodovi
100
70
Bodovi
70
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 6-satni, pos.prog. za djecu sa većim tešk.
DVA PRIJATELJA
Rbr Ime
Bodovi
01
DENI KNEŽEVIĆ (GV)
50
b) POPIS DJECE UPISANE U DRUGE USTANOVE
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: JASLICE mješovite 10-satni
Ime
Bodovi Upisan u ustanovu\objekt
ANTONIJEVIĆ BRUNO
70
MARJAN
KORALJ, Put Skalica 11/A
BAJTO MILA
70
MARJAN
CRVENKAPICA, Plančićeva 6 i 8
ĆAKIĆ BRUNO
70
MARJAN
CRVENKAPICA, Plančićeva 6 i 8
ĐOGAŠ LANA
70
MARJAN
MANDALINA, Put svete Mande 11
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 10-satni
Ime
Bodovi Upisan u ustanovu\objekt
AKRAP NIKOLA
70
MARJAN
GRDELIN, Teslina 19
LJUBENKOV ANJA
70
MARJAN
GRDELIN, Teslina 19
SANADER JERE
70
MARJAN
GAJETA, Jobova 20
TABAK ROZA
70
MARJAN
KAŠTELET, T.P. Marovića 4
VUKUŠIĆ GORAN
70
MARJAN
TAMARIN, Nazorov prilaz 2
ŽIVKOVIĆ LENA
70
MARJAN
GRDELIN, Teslina 19
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 6-satni
Ime
Bodovi Upisan u ustanovu\objekt
BAČIĆ PAULA
20
MARJAN
KEKEC, Fra Bonina 5
BAKOVIĆ DUJE
20
MARJAN
KEKEC, Fra Bonina 5
ĆURKOVIĆ ANA
20
MARJAN
KEKEC, Fra Bonina 5
DUGADŽIĆ DINO
20
CVIT MED. GRLICA, Stepinčeva 16
MILANOVIĆ ELA
20
MARJAN
TAMARIN, Nazorov prilaz 2
ĐORIĆ LUKA
20
MARJAN
TAMARIN, Nazorov prilaz 2
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 6-satni (poslijepodnevni)
Ime
Bodovi Upisan u ustanovu\objekt
MATIĆ IVANA
10
MARJAN
PČELICA, Lovretska 13
2. POPIS NEUPISANE DJECE
a) djeca koja imaju uvjete za upis, ali nema mjesta u programima ustanova
Ime
Bodovi Tip programa
Tip alt. programa
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
AKRAP PAVAO
70
5-satni
(poslijepodnevni)
6-satni
BALIĆ NIKOLA
10
10-satni(NEMA ZAP.)
6-satni
BEBIĆ MARLENA
20
5-satni (poslijepodnevni)
6-satni
BEŠKER GRGO
0
7
Ime
BILANKOV KLARA
BIŽACA ROKO
BOŽIĆ ANTONIO
BULIĆ LUKA
BULIĆ NELI
BURMAZ PETAR
CIPCI JERE
CVITANOVIĆ IVAN
CVITANOVIĆ KLARA
ĆELIĆ JOSIPA
ĆUKUŠIĆ LUCIJA
ĆURKOVIĆ MIRKO
ČVRLJAK LUCIJANA
DESNICA LUCIJA
DUJIĆ JOSIP
DUPLANČIĆ MARTA
FIRIĆ DAVOR
GALIĆ MARIJETA
GRETA
GELO LIVIA
GOLEŠ IVANO
GRENC KRISTIJAN
IVANKOVIĆ LEO
IVANOVIĆ IVAN
JERČIĆ GABRIELA
KOVAČEVIĆ
GABRIJELA
KRAGIĆ VENDI
KUZMIĆ IVANO
LANDEKA NIKOLINA
LEŠTANIN NILA
LUKIĆ MARTA
MASTELIĆ MARIS
MATAS MARINO
MIJATOVIĆ LARA
MLINAR LAV
MRKONJIĆ TOMA
MURACCHIOLI GRETA
NENADIĆ NIKOLA
NOSIĆ ANTONIJA
PAROVIĆ PETRA
PROTRKA TONI
SKROZA MARIN
SORIĆ ELLA
SULIĆ LARA
ŠORE RAMONA
TEPIĆ PAVE ADRIAN
TOMAS LEONA
TONČIĆ VEDRAN
Bodovi Tip programa
10-satni
70
Jaslice - smjenske
70
JASLICE
mješovite 10-satni
70
6-satni
10
6-satni
10
JASLICE
mješovite
10-satni
70
6-satni
10
JASLICE
mješovite
10-satni
70
6-satni
10
JASLICE
mješovite
10-satni
70
6-satni
10
6-satni
10
10-satni
70
10-satni
70
6-satni
10
6-satni
10
6-satni
10
5-satni (poslijepodnevni)
0
Tip alt. programa
10-satni
JASLICE mlađe 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
5-satni (poslijepodnevni)
10-satni
10-satni
5-satni (poslijepodnevni)
6-satni
5-satni (poslijepodnevni)
5-satni (poslijepodnevni)
70
70
0
10
10
10
70
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
6-satni
6-satni
10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
5-satni (poslijepodnevni)
5-satni (poslijepodnevni)
6-satni
5-satni (poslijepodnevni)
10-satni
70
70
10
10
70
10
70
10
10
10
10
70
70
70
70
70
70
70
10
10
10
10
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
10-satni(NEMA ZAP.)
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
10-satni(NEMA DOB)
10-satni
10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
5-satni (poslijepodnevni)
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
6-satni
6-satni
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
10-satni
10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
6-satni
6-satni
6-satni
8
Ime
URSIĆ IVAN
VARMUŽA DORA
VRVILO MIA
ZOKO IVNA
ŽAJA KARLO
ŽURE ENA
Bodovi Tip programa
6-satni
0
JASLICE mješovite 10-satni
70
JASLICE mješovite 10-satni
70
6-satni
10
10-satni
70
6-satni
10
Tip alt. programa
5-satni (poslijepodnevni)
JASLICE mješovite 10-satni
JASLICE mješovite 10-satni
6-satni
10-satni
5-satni (poslijepodnevni)
b) djeca koja nemaju uvjete za upis u programe ustanova
Ime
Razlog
Nisu oba roditelja zaposlena
ČAČIJA EMA
Nema dob za traženi program
JUG-DUJAKOVIĆ ROKO
Nisu oba roditelja zaposlena
MALENICA MATEJ
Nisu oba roditelja zaposlena
MIŠIĆ-PAŽIN NIKOLA
Nisu oba roditelja zaposlena
MUŠTERIĆ LUCIJA
Nema dob za traženi program
RIBIČIĆ ANTE
Nisu oba roditelja zaposlena
ĐULA ROZA
3. POPIS DJECE ČIJI ZAHTJEVI NISU RAZMATRANI
a) djeca iz drugih općina i gradova
Ime
BOKO LAURA
BRNIĆ IVANO
KREJAČIĆ EDVIGA
RADOVANOVIĆ ZORAN
b) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni
Ime
9
II
Roditelji – staratelji djece koja su ovim Rješenjem ( točka I-1. ) upisana u programe dječjih
vrtića i jaslica za ped. 2014./2015.g., dužni su u razdoblju od 01.09.2014. g., do najkasnije
15.09.2014.g., javiti se odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je djete upisano i potpisati
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, jer će se u protivnom smatrati da su
nakon proteka roka od 15.09.2014.g., odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.
Obrazloženje
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ,Split je dana 04.04.2014.g. objavio Oglas o upisu djece
u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2014./2015., a koji upis je obavljen u razdoblju
07.04.2014.do 17.04.2014.g. U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 263 zahtjeva
roditelja-staratelja za upis djece-djeteta u programe predškolskih ustanova Grada Splita putem
ovog Vrtića.
Nakon provedenog upisnog postupka u programe ovog Vrtića su upisana djeca kako je sve
rješeno točkom I-1.a) i I-1.b) izrijeka ovog Rješenja.
Točkom I-2.a) izrijeka ovog Rješenja je popis djece koja imaju uvjete za upis , ali nema
mjesta u programima predškolskih ustanova Grada Splita, a točkom I-2.b) izrijeka ovog
Rješenja je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe predškolskih utanova.
Točkom I-3.a) izrijeka ovog Rješenja je popis djece čiji zahtjevi nisu razmatrani iz razloga što
su iz drugih općina i gradova i pod točkom I-3.b) djeca čiji su zahtjevi nepotpuni ili nepravodobni.
Točkom II izrijeka ovog Rješenja je utvrđen rok u kojem su roditelji-staratelji dužni javiti se
odgojitelju odgojne skupine u vrtiću gdje je dijete upisano, te potpisati Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama s predškolskom ustanovom, jer će se u protivnom smatrati da su nakon
proteka utvrđenog roka odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.
Sve naprijed je riješeno sukladno uvodno citiranim zakonima i aktima.
Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo
žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana oglašavanja rezultata upisa.
Žalba se podnosi Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita, a putem DJEČJEG VRTIĆA
GRIGOR VITEZ, Split, Kliška 4.
Predsjednik Upravnog vijeća
Davor Matijević
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content