close

Enter

Log in using OpenID

8 Porezi i doprinosiI - Fircon Visoka škola Mostar

embedDownload
Doc.dr. Dinko Ćorluka
Porezi
Porezi su obvezna davanja koja bez izravne i
trenutačne protuusluge država uzima od osoba i
poduzeća da bi prikupljenim novcem financirala
javne rashode;
Porezi su obvezna davanja što znači da jednom kad
dospiju na naplatu trebaju biti i uplaćeni državi.
Pojedinac za plaćeni porez ne dobiva izravnu
protuuslugu.
Porezi
Porezi su cijena javnih dobara kojima se koristimo gotovo
svakodnevno i vrlo se često i ne pitamo kolika je njihova
cijena;
Javna su dobra npr: javna zdravstvena zaštita, javno obrazovanje,
javna sigurnost, red u prometu, muzeji, parkovi, čisti zrak i sl.
U zemljama OECD-a udio ukupnih poreza porastao je s 10%
BDP-a 1900.godine na 36% BDP-a 2007.godine tj. u razdoblju
od jednog stoljeća udio poreza povećao se gotovo četiri puta.
Društvena potražnja relativno velike količine javnih dobara te
starenje stanovništva u tom su razdoblju u razvijenim zemljama
svijeta doveli do znatnijeg porasta poreznog opterećenja.
Koji je porez efikasan?
Cilj dobrog poreznog sustava jest da što manje iskrivi
(promijeni) ekonomske odluke ljudi i poduzeća u odnosu
prema odlukama koje bi donosili da se porezi uopće ne
ubiru (hipotetičko stanje);
U praksi veća porezna efikasnost se postiže tako da se:
- proširi porezna osnovica ukidanjem izuzeća i
povlastica pojedinim poreznim obveznicima;
- smanji broj poreznim stopa;
- snizi visina poreznih stopa.
Što su obvezni doprinosi?
Obvezni doprinosi za socijalno osiguranje vrsta su
izravnih poreza na rad, te prema tome ulaze u
širem smislu u porezni sustav;
To su temeljni prihodi kojima se financiraju izdaci
za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno
osiguranje i za zapošljavanje.
Doprinosi
Sustav doprinosa u Federaciji sastoji se od:
Obveznog mirovinskog osiguranja, koji se uplaćuje u
Federalni zavod M.I.O
Obveznog zdravstvenog osiguranja koji se uplaćuje u
županijske zavode zdravstvenog osiguranja odnosno
osiguranja u slučaju nezaposlenosti koji se uplaćuje u
županijske zavode za zapošljavanje odnosno Federalni
zavod za zapošljavanje.
Koje su stope doprinosa ?
Stope doprinosa za plaće i naknade iz radnog odnosa
Iz osobnih primanja i drugih prihoda osiguranika:
17,0% za mirovinsko i inalidsko osiguranje,
12,5% za osnovno zdravstveno osiguranje,
1,5% za osiguranje od nezaposlenosti.
Na teret poslodavca (na isplaćena osobna primanja)
6,0% za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
4,0% za osnovno zdravstveno osiguranje,
0,5% za osiguranje od nezaposlenosti.
Stope doprinosa za poduzetnike
23,0% za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
16,5% za osnovno zdravstveno osiguranje,
2,0% za osiguranje od nezaposlenosti.
Stope doprinosa na primanja od druge samostalne djelatnosti i
povremene nesamostalne djelatnosti
Iz osnovice
4% za osnovno zdravstveno osiguranje i na osnovicu 6% za
mirovinsko i invalidsko osiguranje
Tko je obveznik doprinosa?
Fizička osoba -rezident Federacije:
Koja je zaposlena kod pravne ili fizičke osobe – rezidenta;
Koja je zaposlena kod pravne ili fizičke osobe – nerezidenta;
Funkcioner - izabran ili imenovan;
Koja je upućena u inozemstvo na rad ili usavršavanje; ili
Koja je zaposlena u inozemstvu, kod inozemnog poslodavca
ako nije obvezno osigurano kod inozemnog nositelja
socijalnog osiguranja;
Koja ostvaruje naknade od drugih vrsta samostane djelatnosti
i povremene nesamostalne djelatnosti.
Tko je obveznik doprinosa?
Fizička osoba - nerezident Federacije:
Koja je zaposlena kod pravne ili fizičke osobe rezidenta;
Koja je zaposlena kod pravne ili fizičke osobe – nerezidenta;
Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;
Pravna ili fizička osoba - rezident federacije:
Za zaposlenike u radnom odnosu i njima izjednačene
osiguranike,
Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost kao osnovno
zanimanje,
Pravna ili fizička osoba, isplatilac primitaka na temelju druge
samostalne ili povremene nesamostalne djelatnosti.
Obveza obračuna doprinosa ?
Primanja koja se isplaćuju ne temelju odredbi Zakona o radu:
Primanja koja podliježu obvezi obračuna doprinosa u punom iznosu:
• plaće uvećane za dodatke: za otežane uvjete rada, prekovremeni noćni rad
•
•
•
•
i rad nedjeljom i praznicima;
naknade plaće na teret društva: za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog
odsustva, školovanja i prekvalifikacije, prekida rada i bolovanja do 42
dana;
naknade plaće na teret drugih: bolovanje preko 42 dana, vojna vježba,
obavljanje javne funkcije (ove naknade se refundiraju od drugih).
Naknade koje podliježu obračunu doprinosa za iznos koji prelazi
posebnim propisom utvrđen neoporezivi dio naknade:
naknade za putne troškove za službena putovanja, naknade za dnevnice za
službena putovanja, naknade za smještaj, naknade troškova prijevoza,
naknade za rad na terenu (terenski dodatak).
Koja primanja podliježu obvezi
obračuna doprinosa?
Naknade koje se ne isplaćuju na temelju Zakona o
radu, a koje imaju karakter naknada na koje se
obračunavaju doprinosi, ako su isplaćene preko
iznosa utvrđenih Uredbom o naknadama i
materijalnim pravima koja nemaju karater plaće:
naknada za topli obrok;
naknada za prijevoz na posao i sa posla;
naknada za regres za godišnji odmor;
naknada troškova preseljenja;
naknada troškova edukacije i dr.
Koja primanja podliježu obvezi
obračuna doprinosa?
Naknade koje se ne isplaćuju na temelju Zakona o radu,
a koje imaju karakter naknada na koje se obračunavaju
doprinosi, ako su isplaćene preko iznosa utvrđenih
Uredbom o naknadama i materijalnim pravima koja
nemaju karater plaće:
Naknada za izum i tehnička unapređenja;
Jubilarne nagrade;
Nagrade za rezultate rada;
Naknade za slučaj smrti i za slučaj invalidnosti ili teške
bolesti;
Otpremnine za prekobrojnost, odlazak u mirovinu;
Prestanak radnog odnosa, te druge naknade iz Uredbe .
12
Dinko Ćorluka
Obračun i uplata doprinosa?
Obračun i uplatu doprinosa vrši :
• Za zaposlenike - isplatilac plaće i drugih osobnih
primanja – rezident federacije BiH;
• Poduzetnik koji obavlja samostalnu djelatnost kao
osnovno zanimanje;
• Nosilac zajedničke djelatnosti, ukoliko više osoba
zajednički obavljaju samostalnu djelatnost;
• Zaposlenik, ako je zaposlen kod nerezidenta;
• Isplatilac primanja na temelju druge samostalne
djelatnosti; i
• Povremene nesamostalne djelatnosti.
Obračun i uplata doprinosa?
Doprinosi se obračunavaju pri obračunu plaće i dospijevaju za
plaćanje istovremeno s isplatom plaće;
Krajnji rok za obračun i uplatu doprinosa za poslodavca je zadnji dan
u mjesecu u kojem je plaća trebala biti isplaćena, bez obzira da li je
plaća isplaćena;
Za poduzetnike kao i za osobe (zaposlenike), koje su dužne same
vršiti obračun i uplatu doprinosa, rok za obračun i uplatu doprinosa je
do 10.- tog u mjesecu za protekli mjesec;
Doprinose na primanja na temelju druge samostalne djelatnosti i
povremene nesamostalne djelatnosti, obračunava isplatilac primanja
prije isplate primanja a doprinose uplaćuje istovremeno sa isplatom
primanja .
Što je osnovica za obračun doprinosa?
Plaća, koja predstavlja novčani i svaki drugi primitak,
bez obzira na oblik isplate, oporeziv porezom na dohodak,
koji je poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti
zaposleniku na temelju radnog odnosa;
Ne može biti niža od najniže plaće utvrđene općim
kolektivnim ugovorom;
Izuzetno, u tekstilnoj i kožnoj industriji, industriji obuće
i niskoakumulativnim djelatnostima esnafskih zanata,
osnovica se utvrđuje kao proizvod prosječne mjesečne
plaće zaposlenih u Federaciji i koeficijenta 0,25;
Ne može biti niža od prosječne mjesečne plaće
zaposlenika u Federaciji;
Za zaposlenike kod pravne ili fizičke osobe – nerezidenta
Federacije;
Kao i za obveznike – rezidente upućene na stručno
usavršavanje ili na rad u inozemstvo.
Osnovica za obračun doprinosa
Osnovica za obračun doprinosa poduzetnika:
Utvrđuje se na temelju obavljanja samostalne
djelatnosti slobodnog zanimanja, obrta, poljoprivrede
i šumarstva, kao i za obrtnike u niskoakumulativnim
djelatnostima esnafskih zanata u ovisnosti od načina
utvrđivanja dohotka (u paušalnom iznosu ili na
temelju poslovnih knjiga);
Osnovica se utvrđuje kao proizvod prosječne
mjesečne plaće i propisanih koeficijenata;
Osnovica za obračun doprinosa su i primanja
ostvarena na temelju druge samostalne djelatnosti i
povremene nesamostalne djelatnosti;
Stope poreza na dohodak FBiH)
Iz bruto plaće Iz plaće bez doprinosa
Doprinosi iz plaće 31,00 % 44,93 %
Doprinosi na plaću 10,50 % 12,99 %
Posebna naknada 0,35 % 0,50 %
Ukupno opterećenje bruto plaće: 42,85 % 58,42 %
Porez na dohodak: 10 %
osnovica bez porezne kartice = bruto – doprinosi iz plaće
osnovica sa poreznom karticom = bruto – doprinosi - osobni odbitak
Osnovica za posebnu naknadu = neto plaća (plaća umanjena za
doprinose iz osnovice i za porez)
Osnovica za doprinose iz plaće i na plaću = bruto plaća
ugovorena plaća u bruto iznosu ili
ugovorena plata u neto iznosu x 1,449275 ili
- neto iznos plaće iz 2008. g. x 1,525555
Primjer obračuna plaće i doprinosa u FBiH
1.MJESEČNI IZNOS PLAĆE (neto) 1.000
2. neto naknada za topli obrok .................270
3. neto iznos osobnih primanja ...............1.270
4. bruto iznos plaće............................. 1.000 x 1,52555 =1.525,55 1.525,55
5. bruto iznos osobnih primanja............. 1.525,55 + 270 1.795,55
6. - doprinosi iz plaće .......31% od..... 1.525,55 472,95
7. - OSOBNI ODBITAK..... 2,2 x 300....... 660,00
8. porezna osnovica........ 4. – 6. – 7....... 392,60
9. akontacija poreza na plaću 10% od... 340 39,25
10. neto plaća za isplatu 4. - (6. + 9.)... 1.013,35
11. plaća i topli obrok za isplatu 10. + 2. 1.283,35
Obveze poslodavca:
12. doprinosi na plaću 10,5% od ..............1.525,55 160,20
13. posebna naknada za pr. i dr. nesreće 0,5% od 966 5,05
14. ukupno na teret poslodavca 12. + 13. .............165,25
15. ukupni troškovi plaće i t. o. 5. + 14..............1.960,80
Prihodi koji se ne smatraju dohotkom i prihodi na
koje se ne plaća porez na dohodak
Prihodi na temelju sudjelovanja u raspodjeli dobiti gospodarskih
društava, dividende ili udjeli;
Mirovine nerezidenata bilo da je stečena u inozemstvu ili u BiH;
Prihodi zaposlenika na temelju naknada pomoći i/ili nagrada
isplaćeni najviše do iznosa utvrđenog Pravilnikom
Prihodi na temelju naknada za vrijeme nezaposlenosti i
spriječenosti za rad koji su isplaćeni na teret vanbudžetskog fonda
Prihodi na temelju kamata na štednju u bankama, štedionicima
i štedno-kreditnim zadrugama, bankovnim računima (žiroračun,
devizni račun idr.) i kamate na državne obveznice
Princip utvrđen Zakonom o doprinosima
Suglasno članku 9. stavak 1. Zakona o
doprinosima, doprinosi iz članka 4. stavak 2.
točka 1. i 2. Zakona ( iz i na osobna primanja)
ne plaćaju se na ostala primanja i naknade
iz radnog odnosa na koje se ne plaća porez
na dohodak, u skladu sa propisima o porezu
na dohodak.
Privremena spriječenost za rad
Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad
utvrđeno je člankom 72. Zakona o radu;
Naknada plaće kod privremene spriječenosti za rad do 42 dana sa
aspekta poreza na dohodak i doprinosa je nesporna;
Neusklađenost, odnosno nejasnoće se pojavljuju u vezi sa
naknadama plaće za bolovanje iznad 42 dana i u smislu uopće
postojanja obveze obračuna i plaćanja doprinosa i poreza na
dohodak, na čji teret isti idu, zatim oko iznosa koji županijski
zavod treba da refundira poslodavcu itd..
Posebno je izražena neujednačenost u županijskim propisima
oko naknade za trudničko/porodiljsko odsustvo.
Pregled osnovica i stopa doprinosa za obvezno
zdravstveno osiguranje u FBiH u 2010.g.
Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja FBiH
Osnovica Stopa doprinosa
Bihać Prosječna BDL u
FBiH
10%
Odžak Paušal 20 KM
Tuzla 396 KM 16,5%
Zenica Pros.BPF 3,00%
Goražde 205,00 12,50%
N.Travnik Paušal 10 + 5 KM osig.+član
Mostar
Prosječna plaća u
Federaciji ostvarena
za razdoblje I-IX
predhodne godine
16,50%
Grude 1218*0,35 16,50%
Sarajevo Niskoakumulativna
djelatnost (300 KM)
12,5% + 4%
Livno paušal 10 KM
Pregled osnovica i stopa doprinosa za
obvezno zdravstveno osiguranje u
FBiH u 2010.g.
Kantonalni
zavodi
zdravstvenog
osiguranja FBiH
Osnovica Stopa doprinosa
Bihać BLD 16,5%
Odžak BPZ 16,50%
Tuzla BPZ 16,50%
Zenica BPZ 16,5%
Goražde Bruto plaća 16,50%
N.Travnik Bruto plaća Fed. 16,5%
Mostar
Bruto plaća zaposl. Ali
ne niža od najniže plaće
utvrđene Općim
kolektivnim ugovorom
16,50%
Grude 550,4 16,50%
Sarajevo Bruto plaća 12,5% + 4%
Livno BPZ 17 %
Pregled
Doprinos za PIO
Doprinos za PIO za nezaposlene osobe koji
plaćaju županijske službe za zapošljavanje na
razini županija (Federalni i Županijski zakon) vrši
se na sljedeći način:
mjesečni broj sati * 2,05 (bruto osnovica)
*33,333% i dobije se 360,80*33,333% = 120,26
KM
Na mjesečnom nivou * broj mjeseci (ali
maksimalno do 3 godine).
Stope
Stope doprinosa za zdravstveno osiguranje:
poljoprivrednika umirovljenika invalida,
civilnih žrtava rata ostalih osiguranika i osoba
koje same plaćaju doprinos, utvrđuju se na
razini županija, na različite osnovice.
Registar osiguranika
Uspostavljanjem jedinstvenog registra
osiguranika u Poreznoj upravi FBiH nameće se
zahtjev za usklađivanje stopa doprinosa i
osnovica čime će se omogućiti kvalitetniji
nadzor i efikasna naplata javnih prihoda na
temelju doprinosa.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
921 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content