close

Enter

Log in using OpenID

80 kW - JUNKO

embedDownload
Serija JTKP kotlova
na ugljen, koks i drva
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Toplovodni kotlovi tipa JTKP
20 - 80 kW
Distributer:
www.junko.hr
Upute za uporabu JTKP
SADRŢAJ
str
1. NAPOMENE O OVIM UPUTAMA............................................................................................3
1.1. Uvodne napomene..............................................................................................................3
1.2. Struktura uputa za uporabu.................................................................................................4
1.3. Rjeĉnik pojmova..................................................................................................................5
2. SIGURNOSNE NAPOMENE....................................................................................................6
2.1. Ispravno korištenje..............................................................................................................6
2.2. Uvijek prisutni rizici..............................................................................................................7
2.3. Korišteni znakovi upozorenja i sigurnosti............................................................................8
2.4. Obveza-biti upućen..............................................................................................................9
3. OPIS I NAMJENA KOTLA.......................................................................................................10
3.1. Uvod...................................................................................................................................10
3.2. Tehniĉki podaci..................................................................................................................11
3.3. Instalacija kotla tip JTKP....................................................................................................13
3.4. Svjedodţba……………......................................................................................................22
4. ODRŢAVANJE KOTLA...........................................................................................................23
4.1. Ĉišćenja i odrţavanja........................................................................................................23
5. MOGUĆI PROBLEMI U RADU...............................................................................................26
6. PRVO PUŠTANJE KOTLA U RAD.........................................................................................27
6.1. Uvjeti za uspješno puštanje u pogon................................................................................27
7. ODLAGANJE KOTLA NAKON ZAVRŠETKA RADNOG VIJEKA..........................................28
.
7.1 Rasklapanje kotla..............................................................................................................28
7.2 Odlaganje kotla..................................................................................................................28
8. JAMSTVO...............................................................................................................................29
8.1 Jamstveni period.................................................................................................................29
8.2 Uvjeti vaţenja jamstva .......................................................................................................29
8.3 Jamstvo ne vrijedi u sluĉajevima........................................................................................29
JUNKO lipanj 2011.
2
JTKP
Upute za uporabu JTKP
1. NAPOMENE O OVIM UPUTAMA
1.1 Uvodne napomene
LAKA I SIGURNA UPORABA
ĈITANJE UPUTA ZA
UPORABU
TEHNIĈKE IZMJENE
Ove upute za uporabu sadrže važne informacije za pravilno i
sigurno korištenje toplovodnog kotla tip J TKP. Ako slijedite
ove upute, možete izbjeći rizične situacije, troškovi održavanja
mogu biti manji, otkazi izbjegnuti, pouzdanost osigurana i radni
vijek kotla produžen.
Ove upute za uporabu mora pročitati i primijeniti svatko tko
koristi kotao tip JTKP.
Mi stalno razvijamo i unapređujemo naše kotlove. Sve informacije
u ovim uputama, a koje se odnose na kotao tipa JTKP su ispravne
u vrijeme kada je ono tiskano.
Svi detalji koji su u ovim uputama spomenuti, a tiču se
standarda i regulativnih normi, moraju se prije uporabe
provjeriti i usporediti sa standardima i regulativnim normama
koje se primjenjuju na lokaciji instaliranja kotla.
PRAVO KOPIRANJA
Zadržavamo pravo da pravimo izmjene na kotlovima koje bi se
razlikovale sa tehničkim podacima i crtežima u ovim
uputama.
Potrebna je pismena dozvola grupe Junko za kopiranje, čuvanje u
elektronskom obliku, prenošenje podataka u elektronskom
obliku, fotografiranje, prevođenje ovih uputa u cijelosti ili u
dijelovima.
JUNKO lipanj 2011.
3
JTKP
Upute za uporabu JTKP
1.2 Struktura uputa za uporabu
Ove upute se sastoje od:
Poglavlje
Ovdje moţete naći slijedeće, ...
1. Napomene o samim
uputama
... kako koristiti ove upute
2. Sigurnosne napomene
...sve što je u vezi sa sigurnom uporabom, a što trebate imati
u vidu pri korištenju kotla
3. Opis i namjena kotla
5. Mogući problemi u radu
... struktura i sve o karakteristikama kotla, tehniĉki podaci o kotlu,
kako se kotao ugraĊuje na instalaciju centralnog grijanja
... kako se kotao odrţava i koja je dinamika ĉišćenja i
odrţavanja
... koji se problemi mogu pojaviti kod korištenja kotla
6. Prvo puštanje kotla u rad
...uvjeti za uspješno puštanje u pogon
7. Odlaganje kotla nakon
završetka radnog vijeka
8. Garancija
... o ĉemu treba voditi brigu kod rastavljanja i pripremanja kotla
za odlaganje na otpad
... koji su rokovi i uvjeti vaţenja garancije
4. Odrţavanje kotla
Tablica 1: Struktura uputa za upotrebu
JUNKO lipanj 2011.
4
JTKP
Upute za uporabu JTKP
1.3 Rjeĉnik pojmova
Pojam
Objašnjenje
JTKP
Kotao namijenjen za sagorijevanje krutog goriva
Dimovod
Dimovodni kanal
Mjesto na kotlu gdje izlaze dimni plinovi i ulaze u dimovodnu
cijev
Sluţi za reguliranje koliĉine zraka koji preko klapne na
donjim vratima ulazi u kotao
Odvodi dimne plinove od dimovoda do dimnjaka
Loţište kotla
Mjesto gdje sagorijeva kruto gorivo u kotlu
Regulator propuha
Kruto gorivo
Sigurnosni ventil
JUNKO lipanj 2011.
Drvene cjepanice, ugljen, drveni briket
Sluţi za smanjenje tlaka u vodenom prostoru kotla kada
doĊe do prekoraĉenja istog
Tablica: 2. Objašnjenje pojmova
5
JTKP
Upute za uporabu JTKP
2. SIGURNOSNE NAPOMENE
2.1 Ispravno korištenje
OSNOVNI PRINCIPI
OSNOVNI PRINCIP I KONSTRUKCIJA SUSTAVA
Kotao je napravljen u skladu sa poznatim principima za sigurnu
uporabu. Nepravilna uporaba moţe prouzroĉiti povrede,
ozljede ili ĉak smrt onoga tko se ne pridrţava sigurnosnih uputa
kao i trećih osoba, te moţe dovesti do oštećenja na samom kotlu
te do oštećenja drugih materijalnih dobara u neposrednom
okruţenju
KORIŠTENJE KOTLA
Struĉna osoba koja je izvršila ugradnju kotla i puštanje u rad
treba vas detaljno upoznati sa naĉinom primjene istog. Koristite
kotao samo onda kada je potpuno ispravan. Koristite ga na
ispravan naĉin i za ono za što je namijenjen, uvijek vodeći
brigu o vlastitoj sigurnosti kao i sigurnosti drugih te o
sigurnosti imovine. Stalno se pridrţavajte ovih uputa za
uporabu.
Bilo koji kvar koji moţe narušiti sigurnost morate odmah otkloniti.
POUZDAN I NEPOUZDAN NAĈIN UPORABE
NAMJENA KOTLA
Kotao je namijenjen za izgaranje k r u t o g goriva (cjepanice drveta,
ugljen, briket ).
Korištenje bilo kojeg drugog goriva nije dozvoljeno. ProizvoĊaĉ
ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu
nepravilnom uporabom. U sluĉaju nepravilne uporabe
odgovornost je na onom tko na taj naĉin koristi kotao.
JUNKO lipanj 2011.
6
JTKP
Upute za uporabu JTKP
2.2 Uvijek prisutni rizici
Unatoĉ svim mjerama sigurnosti, uvijek treba voditi brigu o slijedećim rizicima:
Paţnja!
Površine sa povišenom temperaturom.
Dodir sa ovakvim površinama moţe dovesti do opeklina.
Priĉekajte dok se kotao ne ohladi kako bi se ovakve neizolirane
površine mogle dodirivati.
Upozorenje!
Opasnost od gušenja ugljikovim monoksidom.
Kod rada kotla ugljikov monoksid moţe se emitirati kroz otvore na
kotlu.
Ne ostavljajte vrata kotla otvorena duţe nego što je to neophodno
JUNKO lipanj 2011.
7
JTKP
Upute za uporabu JTKP
2.3 Korišteni znakovi upozorenja i sigurnosti
U ovim uputama za uporabu korišteni su slijedeći znakovi
upozorenja i sigurnosti:
Opasnost!
Opasnost od elektriĉne struje
Rad na ureĊajima koji su obiljeţeni ovim simbolom
dozvoljen je samo kvalificiranim elektriĉarima.
Upozorenje
Rad na mjestima koja su obiljeţena ovim simbolom
moţe dovesti do ozbiljnih ozljeda ili do stvaranja
znaĉajne materijalne štete.
Paţnja
Površine sa povišenom temperaturom
Rad na mjestima obiljeţenim ovim simbolom moţe
dovesti do opeklina
Paţnja
Opasnost od poţara
Rad na lokacijama obiljeţenim ovim simbolom moţe
dovesti do poţara.
Paţnja
Opasnost od zamrzavanja
Na mjestima koja su obiljeţena ovim simbolom moţe
doći do zamrzavanja.
Napomene o pravilnom odlaganju
Dodatne informacije za korisnike
JUNKO lipanj 2011.
8
JTKP
Upute za uporabu JTKP
2.4 Obveza- biti upućen
ĈITANJE UPUTA
ZA UPORABU
Svako tko namjerava koristiti kotao obvezan je proĉitati i razumjeti ove upute
za uporabu, s tim da se posebna paţnja mora obratiti na poglavlje
’’2. Sigurnosne napomene’’. Ovo se posebno odnosi na one osobe koji
samo povremeno koriste kotao, na primjer samo prilikom ĉišćenja ili
drugih poslova vezano za odrţavanje kotla.
Ove upute za rukovanje moraju biti stalno ’’pri ruci’’ na mjestu gdje je kotao postavljen.
Posebnu paţnju obratiti na standarde koji vrijede na mjestu
gdje je kotao instaliran
JUNKO lipanj 2011.
9
JTKP
Upute za uporabu JTKP
3. OPIS I NAMJENA KOTLA
3.1. Uvod
Kotlovi tipa J TKP suvremene su konstrukcije i dizajna, izraĊeni iz atestiranih materijala visoke
kvalitete.
Ispitivanje kotla je uĉinjeno prema EN 303-5 te ispunjava sve uvijete za prikljuĉenje na instalaciju
centralnog grijanja.
Toplovodni kotao je namijenjen za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, obiteljskih kuća,
lokala i manjih proizvodnih jedinica.
Radi na kruto gorivo . PredviĊen je da radi u temperaturnom reţimu 90/70.
Loţište i konvektivni dio kotla izraĊeni su od kvalitetnog kotlovskog lima tehnologijom
zavarivanja. Kotao je dobro izoliran tvrdo prešanom mineralnom vunom u kvalitetnoj limenoj
oplati.
Montaţa i puštanje u rad kotla su jednostavni, a prikljuĉci su standardni.
Kotao je atestiran od strane Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o., Zagreb. Nazivna snaga je
postignuta sa ugljenom lignit ’’Stanari’’ koji ima toplinsku moć oko 11 000 kJ/kg.
Kotao je proizveden u skladu sa EC-Direktivama :EC- Direktiva- Oprema pod tlakom
97/23/EC i
Primijenjenim usklaĊenim
standardima, osobito:
Drugim navedenim standardima
i tehniĉkim specifikacijama :
JUNKO lipanj 2011.
EN 303-5:1999;
EN 287-1: 2004, EN 288-3:1992, EN ISO 7000 :2004;
EN 10204:2004;
10
JTKP
Upute za uporabu JTKP
3.2. Tehniĉki podaci
Identifikacijska tablica za kotlove
Identifikacija kotla se moţe izvršiti preko identifikacijske tablice koja se nalazi na dimovodu
kotla.
Slika 1. Identifikacijska tablica kotla tipa JTKP
Tehniĉki podaci za kotlove
Slika 2. Kotao J TKP
JUNKO lipanj 2011.
11
JTKP
Upute za uporabu JTKP
TIP
JTKP 20
JTKP 25
JTKP 30
JTKP 35
JTKP 40
JTKP 50
JTKP 65
JTKP 80
DIMENZIJE
[mm]
PRIKLJUĈCI
[col]
Naziv
na
snaga
[kW]
A
B
C
D
E
H
R1
R2
R3
prop
uh
[Pa]
20
25
30
35
40
50
65
80
465
465
495
550
590
710
748
765
705
730
775
785
760
785
890
990
1142
1250
1320
1355
1390
1430
1375
1375
160
160
180
180
180
180
200
200
190
190
190
190
190
190
190
190
810
950
1030
1040
1050
1090
1040
1040
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
5/4
6/4
6/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
21
22
23
25
26
28
30
35
Masa
kotla
[kg]
Zapremi
na
vode u
kotlu
[l]
235
258
305
336
362
380
480
595
80
85
109
135
140
150
200
220
Tablica 3. Karakteristične dimenzije kotlova tipa JTKP
TIP
Maksimalna
Snaga [kW]
Raspon izlazne
topline [kW]
Maksimalni radni
tlak [bar]
Maksimalna radna
temperatura [°C]
Radni temperaturni
interval [°C]
Klasa kotla po EN
303-5
Potrebni propuh
[Pa]
Temperatura dimnih
plinova [°C]
- Maksimalna
JTKP
20
JTKP
25
JTKP
30
JTKP
35
JTKP
40
JTKP
50
JTKP
65
JTKP
80
20
25
30
35
40
50
65
80
10-20
12-25
15-30
17-35
20-40
25-50
30-65
40-80
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
90
90
90
90
90
90
90
90
70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
70-90
3
3
3
3
3
3
3
3
21
22
23
25
26
28
30
35
250
250
250
250
250
250
250
250
Tablica 4. Tehnički podaci
Gorivo
Kotao je namijenjen za izgaranje krutih goriva (cjepanica, drvnih briketa, drvnog otpada,
lignita, koksa, kamenog ugljena). Zbog svoje konstrukcije omogućuje loţenje većih komada
drveta. Loţenje vlaţnim gorivom smanjuje vijek trajanja kotla. Prilikom ispitivanja, nazivna
snaga kotla je postignuta sa lignitom „Stanari“- ĉija je toplinska moć oko 11 000 kJ/kg.
JUNKO lipanj 2011.
12
JTKP
Upute za uporabu JTKP
3.3. Instalacija kotlova tipa JTKP
Montaţa oplate kotla tipa JTKP
Zbog sprjeĉavanja oštećenja metalne oplate koje moţe nastati prilikom transporta i skladištenja
kotlova tipa J TKP, konaĉna montaţa oplate kotla na tijelo kotla se obavlja na mjestu
instalacije. Montaţu oplate je potrebno uĉiniti prema shemi montaţe koja je prikazana na slici 3.
Legenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poklopac oplate
Desna boĉna strana oplate
Lijeva boĉna strana oplate
Zadnja strana oplate kotla
Prednja gornja strana oplate
Prednja donja strana oplate
Zaštita mjernih i sigurnosnih ureĊaja
Izolacija gornjih vrata
Izolacija donjih vrata
Slika 3. Shema montaže oplate kotla
JUNKO lipanj 2011.
13
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Redoslijed montaţe metalne oplate na tijelo kotla je slijedeći :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Montaţa zadnje strane oplate kotla (Sl3, poz. 4) ,
Montaţa boĉnih strana (Sl3, poz. 3 i 4) ,
Montaţa prednje donje strane (Sl3, poz. 6)
Montaţa prednje gornje strane (Sl3, poz. 5)
Montaţa poklopca oplate (Sl3, poz. 1)
Montaţa zaštite mjernih i sigurnosnih elemenata (Sl3, poz. 7)
Montaţa izolacije gornjih i donjih vrata (Sl3., poz. 6)
Rukovanje kotlovima mogu izvodi samo punoljetne osobe koje su proĉitale i razumjele
tehniĉke upute. Nestruĉno rukovanje kotlom moţe dovesti do ozljeda osoba, kvarova na
kotlu i instalacijama, kao i teţih posljedica za ĉovjeka.
Kvarovi na kotlu, koji su nastali uslijed nestruĉnog i nesavjesnog
rukovanja kotlom ne podlijeţu garanciji.
Kotao se mora postaviti na ravnu i stabilnu podlogu. U kotlovnici moraju biti osigurani
prikljuĉci vodovodne mreţe, te prikljuĉak za eventualni odvod vode, kao i prikljuĉak elektriĉne
mreţe (220V , 50 Hz) .
TakoĊer, kotao treba postaviti na nezapaljivu podlogu i poštovati sigurnosne udaljenosti od
zapaljivih materijala od 200 mm. Ovo se odnosi na kotlove i dimovodne kanale smještene u
blizini zapaljivih stvari i predmeta, klase zapaljivosti B , C1 i C2.
Sigurna udaljenost od 440 mm mora se poštivati ako je kotao smješten uz materijal klase
zapaljivosti C3.
Kotlovnica mora biti fiziĉki odvojena od drugih prostorija (prije svega prostorija u kojima borave i
spavaju ljudi) .
Sigurna udaljenost mora se poštivati i kod postavljanja instalacijskih elemenata blizu kotla.
U kotlovnici se mora osigurati prirodno provjetravanje koje je neophodno
za pravilan rad kotla ( vidi tablicu 5).
Q (kW)
15
25
30
35
40
50
65
80
A0 (cm2)
aoxb0 (cm)
A0 (cm2)
a1xb1 (cm)
775
28x28
258
16x16
1000
32x32
334
19x19
1096
34x34
365
20x20
1184
35x35
395
20x20
1265
36x36
422
21x21
1415
38x38
472
22x22
1613
41x41
538
24x24
1789
43x43
597
25x25
A0 = 200
, Q (kW) - dovodni otvor za zrak
A0 (cm) – minimalna efektivna površina dovodnog otvora za ventilaciju i zraka za
izgaranje
JUNKO lipanj 2011.
14
JTKP
Upute za uporabu JTKP
A1 = 1/3 . A0 - odvodni otvor
Otvori trebaju biti zaštićeni vanjskim fiksnim ţaluzinama radi sprjeĉavanja prodora
atmosferskih padavina.
Tablica 5. Dimenzije dovodnih i odvodnih otvora za prirodnu ventilaciju prostora kotlovnice
Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove tipa TKP
Potreban pad tlaka u kotlu [N/m2]
Nazivna snaga kotla u [kW]
Svijetli promijer dimnjaka u cm
Za dobar i siguran rad kotla potrebno je dimnjak dimenzionirati prema dijagramu na slici 4. Na
slici 5 prikazano je pravilno postavljanje dimnjaka u odnosu na krovnu konstrukciju.
Kotlovi na drva s potrebnim
propuhom i temperaturom
dimnih plinova na izlazu iz
kotla tw<2500C
Korisna visina dimnjaka u [m]
Slika 4. Izbor presjeka dimnjaka kod loženja čvrstog goriva-drvo (Schiedel)
JUNKO lipanj 2011.
15
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Slika 5. Pravilno postavljanje dimnjaka
Prilikom spajanja peći na dimnjak, dimovodnu cijev je potrebno postaviti uspravno ili vodoravno.
Svi spojevi moraju biti dobro zabrtvljeni.
Kotao moraju instalirati ovlaštene osobe u skladu sa vaţećim
propisima. JUNKO Grupa ne moţe prihvatiti odgovornost za
oštećenja koja su nastala neispravnim instaliranjem
JUNKO lipanj 2011.
16
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Spajanje kotla na instalaciju centralnog grijanja
U sljedećem dijelu ovih tehniĉkih uputa prikazano je preporuĉeno spajanja kotlova tipa JTKP
na instalacije centralnog grijanja.
Legenda:
1234-
kotao
dimovod
regulator propuha
radijatorska
prigušnica
5- radijatorski ventil
6- radijator
7- cirkulacijska pumpa
8- zaporni ventil
9- sigurnosni ventil
10- zatvorena ekspanz.
posuda
11- ventil ozraĉivanja kotla
12- manometar
13- termometar
14- slavina za punjenje i
praţnjenje
15- termoventil
16- odvod odpadnih voda
17- termiĉka zaštita kotla
Slika 6. Spajanje kotla JTKP na instalacije centralnog grijanja
Kotao po mogućnosti postaviti što je moguće bliţe dimnjaku.
Ne zatvarati slobodan dovod zraka do kotla.
UPOZORENJE
JUNKO lipanj 2011.
Kotao se mora smjestiti na stabilnu i ravnu podlogu.
Postavljanje i ugradnja kotla mora biti izvedeno od strane
ovlaštene osobe.
2. U kotlovnici moraju biti osigurani prikljuĉci sa vodovodne
mreţe, te prikljuĉak za eventualni odvod vode, kao i prikljuĉak
1.
17
JTKP
Upute za uporabu JTKP
elektriĉne mreţe sa obaveznim uzemljenjem.
3. U kotlovnici je potrebno imati prirodno provjetravanje koje
osigurava dovod svjeţeg zraka.
4. Pod i unutrašnjost kotlovnice moraju biti od vatrootpornog
materijala
Poţeljno je da u prostoriji ne bude vlage da ne dolazi do korodiranja metalnih dijelova kotla,
kako bi mu se produţio vijek trajanja.
Za punjenje kotla iz sustava preporuĉuje se omekšana voda.
Cirkulacijska pumpa se pušta u rad tek kad je grijani sustav napunjen vodom, pri ĉemu
obavezno treba voditi brigu da sustav bude ozraĉen.
U zatvorenom sustavu grijanja obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila sa tlakom
otvaranja od 2.5 bara kao i ugradnja ekspanzijske posude. IzmeĊu sigurnosnog ventila i
ekspanzijske posude ne smije se ugraĊivati zaporni element.
Temperatura vode u kotlu ne smije pasti ispod 550C da ne bi došlo do
kondenzacije na unutrašnjim stjenkama kotla
U sluĉaju jake zime i niskih atmosferskih temperatura, a kada se kotao ne upotrebljava potrebno
je iz sustava ispustiti vodu ili ga napuniti tekućinom protiv zamrzavanja.
OPASNOST OD POŢARA
Ne smiju se u neposrednoj blizini kotla drţati zapaljivi materijali ili tekućine
JUNKO lipanj 2011.
18
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Puštanje kotla u rad
Prije puštanja kotla u rad potrebno je sustav napuniti vodom i izvršiti njegovo ozraĉivanje.
Nakon toga potrebno je provjeriti :
- da li je instalacija uraĊena po projektu ;
- tlak vode u kotlu i instalacijama ;
- ugradnju dimovodnih cijevi i njihovu zabrtvljenost;
- da li je regulator propuha ispravno instaliran i podešen ;
- cirkulacijsku pumpu ukljuĉiti i pustiti vodu iz kotla u instalaciju tek kada temperatura vode
u kotlu dostigne 600C ;
- potpuno otvoriti klapnu na dimovodu.
Kada je izvedena gore navedena provjera, moţe se pristupiti loţenju vatre u kotlu i njegovom
puštanju u rad.
Prilikom loţenja vatre u kotlu, ne smiju se koristiti lako zapaljivi
materijali (na primjer: benzin, plin, itd. )
U zatvorenom sustavu grijanja obavezna je ugradnja atestiranog
sigurnosnog ventila sa tlakom otvaranja od 2.5 bara kao i ugradnja
ekspanzijske posude. IzmeĊu sigurnosnog ventila i ekspanzijske
posude ne smije se ugraĊivati zaporni element.
JUNKO lipanj 2011.
19
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Podešavanje pravilnog rada kotla
Na slici br. 7 prikazani su osnovni pojmovi koji su bitni za pravilan rad i odrţavanje kotla.
Legenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vrata za loţenje
Vrata za ĉišćenje
Regulator propuha
Termometar
Ventil za ozraĉivanje
Dimovod
Klapna za regulaciju propuha
Slika 7. Kotao JTKP
Vrata za loţenje (Sl.7, poz. 1) i vrata za ĉišćenje (Sl.7, poz. 2) imaju mehaniĉki zatvaraĉ. Kod
provjere koliĉine goriva ili kod punjenja, vrata je prvo potrebno lagano otvoriti, kako bismo
omogućili izmjenu plinova u gorivu, i tek onda ih potpuno otvoriti.
Regulacija snage koju daje kotao vrši se preko regulatora propuha (Sl.7, poz. 3) koji je zavrnut
tijelo kotla.
Oĉitavanje temperature vode u kotlu vrši se preko termometra (Sl.7,poz. 4)
Upozoravamo korisnika na visoke temperature na vratima kotla i
dimovodu. Za siguran rad obavezna je uporaba rukavica
Kotao loţiti i regulator propuha podesiti tako da njegova radna temperatura ne padne ispod
550C.
Da bi se kod ovakvog loţenja jednostavno mogla regulirati temperatura vode u radijatorima te je
odrţavati i ispod 55 0C potrebno je ugraditi barem najjednostavniji ruĉni troputi miješajući ventil ili
termostatske ventile na radijatore.
JUNKO lipanj 2011.
20
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Zabrane
Kod kotla je zabranjeno:
- Izvoditi bilo kakve izmjene koje nisu u suglasnosti sa
ovim tehniĉkim uputama ;
- Koristiti druge materijale za loţenje koje nije preporuĉio
proizvoĊaĉ ;
- Prepunjavanje kotla gorivom ;
- Koristiti druge alate i instrumente za odrţavanje i
ĉišćenje koje nije preporuĉio proizvoĊaĉ.
JUNKO lipanj 2011.
21
JTKP
Upute za uporabu JTKP
3.5. Svjedodţba
JUNKO lipanj 2011.
22
JTKP
Upute za uporabu JTKP
4. ODRŢAVANJE KOTLA
4.1. Ĉišćenja i odrţavanja
Da biste omogućili vašem kotlu dug radni vijek bez zastoja, potrebno je poduzeti odreĊene
radnje redovitog ĉišćenja i odrţavanja. Na ovaj naĉin izbjeći ćete skupe popravke.
Odrţavanje ĉistoće loţišta najosnovnije je uvjet za dobar rad kotla. Na stjenkama loţišta
nataloţi se sloj ĉaĊi i katrana, zbog ĉega je potrebno mehaniĉki ĉistiti loţište.
Ĉišćenje kotla
Ĉišćenje kotla se moţe izvoditi samo onda kada je gorivo
potpuno sagorjelo, a temperatura vode u sustavu je ispod 35°C
Za pravilan rad kotla i povećanja vijeka trajanja kotao je potrebno redovno ĉistiti. Ĉista peć
štedi gorivo. Već samo 1 mm taloga na stjenkama loţišta peći povećava utrošak ogrijeva za 5%
do 10%. Kada je talog debeo 3mm, što nije neuobiĉajeno nakon jedne grijane zime, troškovi
grijanje povećavaju se za 30%.
Ĉistiti loţište najmanje jedanput u sedam dana, a detaljno
ĉišćenje najmanje jedanput u dva tjedna.
Ĉišćenje vršiti na taj naĉin da se pomoću pribora za ĉišćenje koji je dio standardne opreme koja
se isporuĉuje uz kotao (Slika 8), odstrane naslage pepela i ĉaĊi sa izmjenjivaĉkih površina.
(vodom hlaĊena rešetka, stjenke kotla, vodom hlaĊenih polica ) i dimovod
Slika 8. Pribor za čišćenje kotla
JUNKO lipanj 2011.
23
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Prilikom ĉišćenja kotla i dimovodnih kanala potrebno je
izvršiti i provjeru stanja dimnjaka. Zadimljen dimnjak
onemogućava pravilan rad kotla i moţe prouzrokovati
posljedice po imovinu i zdravlje ĉovjeka.
Niskotemperaturna korozija
Drvo i ugljen sadrţe odreĊeni postotak sumpora. Kao proizvod sagorijevanja nastaje sumpor
dioksid i sumpor-3 oksid. U kemijskoj reakciji izmeĊu sumpor dioksida, sumpor- 3 oksida i
vodene pare koja se nalazi u izgorjelim plinovima nastaje sumporna kiselina. HlaĊenjem dimnih
plinova na ogrjevnoj površini kotla dolazi do kondenzacije para sumporne kiseline i vodene
pare. Kondenzirana sumporna kiselina i vodena para taloţe se na stjenkama kotla u obliku
tankog filma i otapaju ţeljezo. Kao proizvod otapanja nastaje ţeljezni sulfat koji kasnije
prelazi u h rĊu. Visoka korozivnost sumporne kiseline je u tome što se ona ponovo
oslobaĊa hidrolizom ţeljeznog sulfata.
Na taj naĉin manja koliĉina sumporne kiseline moţe stalno sudjelovati u korozijskim procesima.
Smanjenjem temperature dimnih plinova dolazi do kondenzacije parne faze sumporne
kiseline. S padom temperature dimnih pliniva povećava se brzina stvaranja kiselinskog filma
i stupnja korozije.
Po završetku sezone grijanja obvezno detaljno oĉistiti
kotao jer se time povećava vijek eksploatacije kotla.
interval
komponenta
Svakih sedam dana
Oĉistiti unutarnje,
izmjenjivaĉke površine
naslaga ĉaĊi
Svakih 7 do 14 dana
Ĉišćenje kotla
Svakih šest mjeseci
Provjeriti ĉistoću dimovoda
dimovodnog koljena,
dimovodnog kanala i po
potrebi ih oĉistiti.
Po potrebi, a najmanje
jedan put godišnje
Godišnje
Ĉišćenje dimovodnih kanala Ĉišćenje dimnjaka povjeriti ovlaštenom
i dimnjaka
dimnjaĉaru
Detaljno godišnje ĉišćenje Oĉistiti sve komponente koje su
na kraju sezone grijanja
navedene u gornjem djelu ove tablice
Tablica 6: Periodika održavanja
JUNKO lipanj 2011.
Kako se izvodi
Pomoću pribora za ĉišćenje prikazanog
od na sl.8 ostrugati naslage ĉaĊi sa
stijenki kotla
Pomoću pribora za ĉišćenje prikazanog
na sl.8 ostrugati naslage ĉaĊi sa
stijenki kotla
24
Priĉekati da se kotao dobro ohladi,
demontirati
dimovodni
kanal
i
dimovodno koljeno i izvršiti ĉišćenje
istih priborom za ĉišćenje koji se
isporuĉuje uz kotao
JTKP
Upute za uporabu JTKP
Kod ĉišćenja loţišta kotla od pepela i naslaga ĉaĊi usisavanjem, veoma je bitno da je pepeo
ohlaĊen, tj. da ima sobnu temperaturu, kako bi se izbjegla opasnost od samozapaljenja
usisivaĉa kojim se vrši usisavanje pepela.
Kod ĉišćenja dimovoda, dimovodnog kanala i koljena postoji opasnost od nastajanja opeklina
jer ove površine mogu da imaju temperaturu i do 200 0C u radnom reţimu. Potrebno je ostaviti
dovoljno vremena da se ohlade
Kod svih radova ĉišćenja postoji opasnost od gušenja sa ugljikovim monoksidom, ako
proces gorenja još nije završen, a pristupa se neoprezno postupcima ĉišćenja. U tom sluĉaju
ugljiĉni monoksid se emitira kroz otvore na kotlu (npr. otvorena vrata, skinuta dimovodna
cijev ili koljeno). Nikad ne ostavljajte vrata kotla otvorena duţe nego što je to neophodno
JUNKO lipanj 2011.
25
JTKP
Upute za uporabu JTKP
5. MOGUĆI PROBLEMI U RADU
Problem
Uzrok
Otklanjanje
Oĉistiti kotao i dimnjak
Kotao radi, ali ne
moţe dostići
zadanu
temperaturu
Zaprljanost kotla
Napuniti loţište dovoljnom koliĉinom
ogrijeva.
Izbjegavati loţenje
vlaţnog
ogrjeva ĉija vlaţnost prelazi 35%
Nema dovoljno goriva u
Loţištu
Kondenzacija dimnih plinova
Kotao vlaţi
Kotao oštećen
Vraća dim iz
kotla
Instalirana prevelika snaga radijatora.
Kotao nema dovoljno snage. Zamijeniti
kotao sa kotlom veće snage ili prilagoditi
broj radijatora snazi kotla
Potrebno zavariti kotao. Ove poslove u
jamstvenom periodu vrši samo ovlašteni
servis ili proizvoĊaĉ
Zaprljanost dimnjaka,
dimovoda ili loţišta kotla
Oĉistiti
Premalen
dimnjaka
Prilagoditi presjek dimnjaka snazi kotla
svjetli
otvor
Kotao se
pregrijava, ĉuju
se ’’pucnjevi’’ u
kotlu
Došlo je do nestanka
elektriĉne energije,
cirkulacijska pumpa ne radi i
kotao se pregrijava. Postoji
opasnost o eksplozije kotla
Kotao postigao
zadanu
temperaturu, a
radijatori ne griju
Pumpa ne radi a ima napon
na njoj
Pumpa nema napona
Da ne doĊe do ove pojave najbolje je
imati rezervno baterijsko napajanje pumpe
sa pretvaraĉem.
Ako nemate rezervno napajanje pumpe, u
tom sluĉaju treba izvaditi ţar iz kotla i
otvoriti bajpas ventil koji je paralelno spojen
sa cirkulacijskom pumpom na sustavu
cjevovoda.
Potrebno je da bude spojena i termiĉka
zaštita kotla (vidi sl.6, pozicija 15 i 17) kao
dodatno osiguranje od pregrijavanja kotla
Zapekla pumpa. Treba odvrnuti ĉep pumpe
i pokušati je odvijaĉem pokrenuti. Provjeriti
ispravnost same pumpe. ProizvoĊaĉ ne
snosi odgovornost za kvarove koji su
nastali na cirkulacijskoj pumpi jer ona nije
sastavni dio kotla
Provjeriti osiguraĉ pumpe. ProizvoĊaĉ ne
snosi odgovornost za ovu vrstu kvara
Tablica: 7. Mogući problemi u radu
JUNKO lipanj 2011.
26
JTKP
Upute za uporabu JTKP
6. PRVO PUŠTANJE KOTLA U RAD
Puštanje kotla u rad treba biti izvršeno od strane ovlaštene osobe. Ako je izvedeno od strane
nestruĉne osobe, postoji opasnost od oštećenja samog kotla i ĉak njegovog potpunog
uništenja. Nestruĉan rad moţe da prouzrokuje i ozljede
6.1. Uvjeti za uspješno puštanje u rad
Slijedeći uvjeti moraju da budu ispunjeni prije nego što se pristupi sigurnom puštanju kotla u rad
ISKLJUĈITI NAPAJANJE KOTLA ELEKTRIĈNOM ENERGIJOM
• Da li je glavni prekidaĉ za napajanje kotla elektriĉnom energijom iskljuĉen?
PROVJERITI MEHANIĈKE KOMPONENTE KOTLA
• Da li su sve mehaniĉke komponente korektno ugraĊene u kotao?
• Da li su sve mehaniĉke komponente pravilno i ĉvrsto meĊusobno priĉvršćene?
PROVJERA CJEVOVODA I UGRAĐENIH KOMPONENTI
• Da li je cirkulacijska pumpa ispravno ugraĊena?
• Da li je ispravno ugraĊen sigurnosni ventil?
Opasnost !
Postoji opasnost od udara elektriĉne energije prilikom spajanja cirkulacijske pumpe na
elektriĉnu mreţu
JUNKO lipanj 2011.
27
JTKP
Upute za uporabu JTKP
7. ODLAGANJE KOTLA NAKON
ZAVRŠENOG RADNOG VIJEKA
7.1. Rasklapanje kotla
Opasnost !
Rasklapanje kotla je potrebno povjeriti ovlaštenoj osobi.
Mogu nastati materijalne štete i ozljede ako je rasklapanje peći povjereno nestruĉnim
osobama.
Demontaţa kotla sa instalacije centralnog grijanja potrebno je izvršiti po slijedećim
etapama:
1. Prestati sa loţenjem kotla
2. Ostaviti kotlu dovoljno vremena da izgori ostatke ogrijeva i da se nakon toga ohladi
3. Izolirati kotao od sustava centralnog grijanja zatvaranjem ventila, a potom ispustiti
vodu iz kotla
4. Ukloniti oplatu kotla
5. Odvojiti mineralnu vunu od kotla
7.2. Odlaganje kotla
Slijedeće komponente kotla su napravljene od ĉelika i potrebno ih je predati centru za
prikupljanje sekundarnih sirovina:
•
•
Tijelo kotla
Oplata kotla
Staklena pletenica (nalazi se na vratima kotla), mineralna vuna, plastiĉni dijelovi, moraju
biti posebno odvojeni i predati centru za prikupljanje sekundarnih sirovina.
Komponente kotla ni u kom sluĉaju nemojte ubacivati u kontejnere za smeće.
JUNKO lipanj 2011.
28
JTKP
Upute za uporabu JTKP
8. JAMSTVO
8.1. Jamstveni period
Imate PETOGODIŠNJU garanciju na kotao tipa JTKP
8.2. Uvjeti vaţenja jamstva
•
•
•
Kotao mora biti pravilno instaliran na instalaciju centralnog grijanja
Kotao mora biti korišten u skladu sa preporukama navedenim u ovim uputama
za uporabu
Trajanje jamstva je pet godina uz uvjet godišnjeg servisa koji ide na trošak
korisnika kotla
8.3. Jamstvo ne vrijedi u sluĉajevima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jamstvo ne vrijedi ako je šteta nastala neprimjerenim korištenjem
Ako je montaţu i puštanje u pogon izvršila neovlaštena osoba
Ako je servisiranje izvršeno od strane neovlaštene osobe
Ako kotao nije odrţavan u skladu sa preporukama navedenim u ovim uputama
Ako je šteta nastala uslijed elementarnih nepogoda (zemljotresi, poplave, poţari,
udar groma i sl.)
Ako su ugraĊeni ne originalni rezervni dijelovi
Ako je došlo do nestanka elektriĉne struje, a cirkulaciona pumpa nema rezervni izvor
napajanja
Ako je do kvara došlo zbog neispravne instalacije (cirkulacijska pumpa, ekspanzija,
regulator propuha i sl. ) tj. dijelova koji nisu u sastavu kotla, a uvjeti su za
funkcioniranje istog
Zbog nepravilno ili nepotpuno ispunjenog Jamstvenog lista
JUNKO lipanj 2011.
29
JTKP
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content