close

Enter

Log in using OpenID

automatski jednostruki ionski omek©iva»i vode

embedDownload
VODA
KAO IZVOR ÆIVOTA
PRIPREMA VODE
AUTOMATSKI JEDNOSTRUKI IONSKI OMEK©IVA»I VODE
SERIJA
MIZ
Tip
MIZ
Priklj.
Max.
protok
m3/h
Kol. ionske
mase
l
Ciklus
regen.
m3 ºdH
Cikl. reg. kod
15 ºdH
m3
KoliËina
soli
l
Potroπnja
NaCl
kg
ØA
Dimenzije
(mm)
C
ØB
4 CAB
8 CAB
15 CAB
25 CAB
15
25
36
50
70
50 H/F
70 H/F
100 H/F
150 H/F
200 H/F
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1,2
1,5
1,8
2,4
1,8
2,0
2,2
2,5
3,0
3,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4
8
15
25
15
25
36
50
70
50
70
100
150
200
13
27
50
84
59
98
120
196
274
196
274
336
504
672
0,9
1,8
3,4
5,6
3,9
6,5
8
13
18
13
18
22
33
44
15
22
35
50
100
100
150
150
150
150
150
300
300
300
0,6
1,2
2,3
3,8
2,3
3,8
5,4
7,5
10,5
7,5
10,5
15
23
30
215
310
340
340
177
203
258
258
334
258
334
355
400
510
420
430
540
540
470
470
530
530
530
530
530
600
600
600
520
660
1140
1140
1080
1310
1310
1560
1580
1620
1640
1880
1880
1880
D
640
640
775
775
775
775
775
1070
1070
1070
SERIJA
KAS - I
Postupak
Voda u prirodi sadræava otopljene tvari u razliËitim
koncentracijama. Priprema vode postupkom ionske
izmjene provodi se uvijek gdje se zahtjeva potpuno ili
djelomiËno omekπana voda ili gdje naslage kamenca
mogu uzrokovati πtetu. U tijeku tog postupka uklanjanja se kalcij i magnezij Ëiji karbonati i sulfati uzrokuju
tvrdoÊu vode. U zrncima jako kationske ionske izmjenjivaËke mase obavlja se zamjena iona kalcija i magnezija ionima natrija.
II
III
I
Proizvodnja omekπane vode i ciklusi regeneracije upravljani su ugraenim automatskim kontrolnim ventilom. ZasiÊena masa se protustrujno regenerira otopinom natrijevog klorida (NaCl) pri Ëemu se ioni kalcija i magnezija zamjene ionima natrija iz otopine za regeneraciju. Nakon ispiranja vodom omekπivaË je spreman za rad. MjeraËi protoka i vremena omoguÊavaju podeπavanje poËetka regeneracije u periodu najmanje
potroπnje vode (npr. 2 h ujutro). Na zahtjev moguÊa je i
trenutna regeneracija nakon protoka postavne koliËine
omekπane vode. Tijekom regeneracije preko automatskog kontrolnog ventila isporuËivati Êe se sirova voda,
osim ako se posebno specificiranom opcijom to ne
æeli.
OpÊenito, u ovisnosti od ukupne tvrdoÊe ulazne
vode, jednostruki ionski omekπivaË vode treba dimenzionirati i automatski programirati tako da isporuËi najmanje tjednu koliËinu potroπnje omekπane vode prije
nego zapoËne s ciklusima regeneracije. Izborom odgovarajuÊeg tipa automatskog kontrolnog ventila moguÊe je postiÊi vremensko ili volumetrijsko upravljanje
regeneracijom ionskog omekπivaËa Ëime se postiæe
optimalni pogon ureaja i kvaliteta vode.
IV
V
1. Zaobilazni vod
I
2. Automatski kontrolni
II
ventil
3. MjeraË protoka
III
4. Posuda iz polyester
IV
5. Filter s uloπkom,
V
tip F50-1” CL ili Europa 1”
6. Posuda za sol iz polyetilena
Ulaz tvrde vode
Izlaz omekπane
vode
Usis otopine NaCl
Ispust
Preljev
Primjene
KuÊanstva
Hoteli
Centralna grijanja
©portske dvorane
Tip
KAS - I
VM
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
Kol. ionske Cikl. Cikl. reg. kod KoliËina
PrikljuËak Max. protok
mase
regen.
15 ºdH
soli
m3/h
11/2” 2”(3”)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
-
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
3”
3”
3”
3”
3”
6
7,5
10
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
-
6
7,5
10
12,5
15
20
20
20
20
48
48
48
48
48
l
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
m3 ºdH
336
504
672
840
1008
1344
1680
2016
2352
2688
3024
3336
3696
4032
m3
22
33
44
56
67
89
112
134
156
179
201
222
246
269
l
300
300
450
450
550
850
850
850
850
1000
1000
1000
1000
1000
Bolnice
©kole
Restorani
Potr.
NaCl
kg
15
23
30
38
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
Dimenzije
(mm)
ØA
355
400
510
510
610
760
760
810
910
1074
1074
1230
1230
1230
B
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2900
2900
2900
3000
3000
ØC
600
600
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1160
1160
1160
1160
1160
D
1070
1070
920
920
1100
1100
1100
1100
1100
1150
1150
1150
1150
1150
AUTOMATSKI DVOSTRUKI IONSKI OMEK©IVA»I VODE
SERIJA MIZ VM/DX
Postupak
II
I
Dvostruki ionski omekπivaË vode kontinuirano proizvodi omekπanu vodu. U dvostrukom sustavu koriste se
dvije kolone od kojih je jedna u pogonu a druga u postupku regeneracije ili Ëekanja spremna za pogon. Protok vode kroz kolonu koja je u pogonu se mjeri i kada
je podeπena vrijednost dostignuta, automatski kontrolni ventil prebacuje i postavlja drugu kolonu u rad.
ZasiÊena ionska masa u prvoj koloni se regenerira i
ostaje u stanju Ëekanja sve dok se druga kolona ne
zasiti, kad ventil proizvodnju omekπane vode ponovno
vraÊa na prvu kolonu.
Dvostruki omekπivaË je idealan za potroπaËe s kontinuiranom potrebom za omekπanom vodom ili je protok vode promjenljiv.
Dvostruki omekπivaË se normalno dimenzionira tako
da se vrπi jedna regeneracija dnevno po koloni, ali ako
se to zahtijeva moguÊa je svaku kolonu ËeπÊe regenerirati.
1.
2.
3.
4.
Volumetrijska automatika
I Ulaz tvrde vode
II Izlaz omekπane vode
Automatski kontrolni ventil
Filter s uloπkom
Posuda iz polyestera
Posuda za sol iz polyestera
Primjene
TehniËki podaci
KuÊanstva
Kotlovnice
Bolnice
Hoteli
©kole
Centralna grijanja
Restorani
©portske dvorane
Ispitni pretlak:
Radni pretlak:
Minimalni radni pretlak:
Pad tlaka:
El. napajanje:
Minimalna temperatura:
Maksimalna temperatura:
Potroπnja el. struje:
15 VM/DX
1”
-
2,4
-
Kol.
ionske
mase
l
15
25 VM/DX
1”
-
2,8
-
25
84
36 VM/DX
1”
1 1/2”
3,0
3,0
36
120
8
150
5,4
258
1325
530
775
50 VM/DX
1”
1 1/2”
3,5
3,5
50
196
13
150
7,5
258
1580
530
775
Tip
MIZ VM/DX
PrikljuËak
Max. protok
m3/h
1”
11/2”
Cikl.
regen.
10 bar
3 - 4 bar
1,7 bar
0,3 - 0,8 bar
220 V - 50 Hz
+ 4 ºC
+ 40 ºC
10 W
KoliËina
soli
Potr.
NaCl
m3 ºdH
59
Cikl. reg.
kod
15 ºdH
m3
3,9
l
100
kg
2,3
ØA
177
B
1080
ØC
470
D
640
5,6
100
3,8
203
1310
470
640
Dimenzije
(mm)
70 VM/DX
1”
1 1/2”
4,5
5,0
70
274
18
150
10,5
334
1580
530
775
100 VM/DX
1”
1 1/2”
4,8
7,5
100
336
22
300
15
355
2000
600
1070
150 VM/DX
1”
1 1/2”
4,8
11,5
150
504
33
300
23
400
2000
600
1070
200 VM/DX
1”
1 1/2”
4,8
11,5
200
672
44
300
30
510
2000
600
1070
SERIJA KAS - I VM/DX
Primjene
Kemijska industrija
Farmaceutska industrija
Procesna voda za bolnice
Hoteli
©kole
Centralna grijanja
Kotlovnice
Restorani
©portske dvorane
Prehrambena proizvodnja
Proizvodnja bezalkoholnih piÊa
Praonice
LiËenje
Proizvodnja leda
Rashladni sistemi
Proizvodnja papira
»iπÊenje
Tip
KAS-I VM/DX Priklj.
100 VM/DX
150 VM/DX
200 VM/DX
250 VM/DX
300 VM/DX
400 VM/DX
500 VM/DX
600 VM/DX
700 VM/DX
800 VM/DX
900 VM/DX
1000 VM/DX
1100 VM/DX
1200 VM/DX
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
3”
3”
3”
3”
3”
Max.
protok
m3/h
Kol. ionske
mase
l
Ciklus
regen.
m3 ºdH
6
7,5
10
12,5
15
20
20
20
20
48
48
48
48
48
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
336
504
672
840
1008
1344
1680
2016
2352
2688
3024
3336
3696
4032
Cikl. reg. kod KoliËina Potroπnja
15 ºdH
soli
NaCl
m3
l
kg
22
33
44
56
67
89
112
134
156
179
201
222
246
269
300
300
450
450
550
850
850
850
850
1000
1000
1000
1000
1000
15
23
30
38
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
ØA
335
400
510
510
610
760
760
810
910
1074
1074
1230
1230
1230
Dimenzije
(mm)
B
ØC
2000
600
2000
600
2000
800
2200
800
2200
800
2200
1000
2200
1000
2200
1000
2200
1000
2900
1160
2900
1160
2900
1160
3000
1160
3000
1160
D
1070
1070
920
920
1100
1100
1100
1100
1100
1150
1150
1150
1150
1150
INÆENJERING, SERVIS
Dugogodiπnje iskustvo jamËi pouzdanost, trajnost opreme i niske pogonske troπkove postrojenja. U kvaliteti ugraene opreme nema kompromisa. Na poseban zahtjev projektiraju se postrojenja za specifiËnu namjenu uz pronalaæenje optimalnih
rjeπenja.
Servis postrojenja u pogonu ukljuËuje
podrπku iskusnih servisera, πto jamËi
preventivno odræavanje i mala ulaganja.
Ostali ureaji za pripremu vode:
• reverzibilna osmoza
• demineralizatori
• pjeπËani filteri
• dozatori kemikalija
• deklorinizatori
• deferizatori
• UV ∑ seterilizatori
• analizatori vode
TIMECO
10000
Zagreb
10000
Zagreb
Zagrebačka 145a
RemetineËka
cesta 7
CROATIA
CROATIA
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
web: www.timeco.hr
Tel/fax:
(01) 655 21 41
Tel: 00385 1 3867 530
(01)00385
655 1213867
42 540
Fax:
(01) 655 21 43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
10 130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content