close

Enter

Log in using OpenID

Br. o2/ 2014.pdf

embedDownload
07. travnja 2014.
Br. 2/14
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 1
07.04.2014.
SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE PISAROVINA
Godina II.
Pisarovina, 07. travnja 2014. godine
Broj 2.
SADRŽAJ
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PISAROVINA
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina…….….
2
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora za revitalizaciju sustava
javne rasvjete………………………………………………………………………………….. 4
odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Pisarovina…………………………………………………………………………… 4
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Pisarovina..
5
odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 2.izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina…………………………………………………………..
5
Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi Svježeg mesa i suhomesnatih
proizvoda za 2014. godinu Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina……………….….....
6
Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pisarovina……
6
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Pisarovina u 2014. godini…………………………………………………………
9
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina
za 2013. godinu……………………………………………………………………..……
12
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu……………………………………..
17
Program redovitog održavanja nerazvrstanih cesta I, II i III kategorije na području
Općine Pisarovina za 2014. godinu………………………………………………………… 22
NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina za 2013. godinu….
12
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Pisarovina……………………………………………………………………………… 15
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Na temelju članka 391. stavak 1.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima («Narodne Novine» broj 91/96
68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
143/12),
i članka 17. Statuta Općine
Pisarovina
(«Glasnik
Zagrebačke
županije» broj 11/07 i 21/09), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014.
godine, donosi slijedeću:
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina
I.
U postupku javnog natječaja
objavljenog na oglasnim stranicama
(„Narodne novine„ broj 5/14) od dana 15.
siječnja 2014. godine, radi prodaje
građevinskog zemljišta u poduzetničkoj
zoni Pisarovina, ukupne površine 17 ha 01
a 13 m2, a u svrhu izgradnje poslovnih
objekata koji se moraju u roku dvije godine
staviti u funkciju obavljanja gospodarske
djelatnosti koja je ekološki sigurna i
prilagođena
europskim
standardima,
pristigle su dvije ponude te se obje i
prihvaćaju.
1. Prihvaćaju se ponude slijedećih
ponuditelja koji su ispunili sve uvjete
natječaja: a) FUNGHI – MIŠIĆ d.o.o. za
poljoprivredu
i
trgovinu,
OIB:51480490165,
Pisarovina,
I.G.
Kovačića 2
za kupnju zemljišta u površini od 16.051
m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato
u kune po srednjem tečaju HNB na dan
objave natječaja.
b) PINEA d.o.o. proizvodnja i trgovina,
OIB:12243322420,
10452
Zdenčina,
Kupinec 128;
za kupnju zemljišta u površini od 6.341
m2 po cijeni od 6,00 Eura/m2,
preračunato u kune po srednjem tečaju
HNB na dan objave natječaja.
II. Sa gore navedena dva ponuditelja
čije su ponude prihvaćene temeljem ove
Odluke, sklopit će se u roku 30 dana od
dana dostave iste, predugovori o
kupoprodaji zemljišta.
Br. 2/14 – str. 2
III. U slučaju da odabrani ponuditelji ne
potpišu predugovore u gore navedenom
roku, smatrat će se da su odustali od
kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu
o obveznim odnosima.
Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao
prodavatelj građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje
Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju
svoje Odluke o prodaji građevinskog
zemljišta od dana 17. prosinca 2013.
godine
(KLASA:
021-05/13-01/5;
URBROJ: 238/21-01-13-20), javni natječaj
koji je objavljen na oglasnim stranicama
(„Narodne novine„ broj 5/14) od dana 15.
siječnja 2014. godine, a radi prikupljanja
ponuda za prodaju zemljišta u svrhu
izgradnje poslovnih objekata, koji se u
roku dvije godine moraju staviti u funkciju
obavljanja gospodarske djelatnosti koja je
ekološki
čista
i
prilagođena
EU
standardima.
Ukupna
površina
građevinskog
zemljišta koja je bila predmet natječaja
iznosila je 17 ha 01 a 13 m2. Brojevi i
nazivi katastarskih čestica objavljeni su u
javnom natječaju.
Početna cijena za zemljišta navedena u
ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je
6 i 12 Eura/m2 preračunata u kune po
srednjem tečaju HNB na dan objave
natječaja.
Nekretnine su namijenjene izgradnji
objekata u svrhu obavljanja gospodarske
djelatnosti, te su se, sukladno navedenom,
na natječaj mogle javiti samo fizičke i
pravne osobe koje imaju registriranu
gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje
slijedećih uvjeta: minimalna izgrađenost
kupljene parcele mora iznositi najmanje
30% ukupne površine parcele, rok u kojem
kupac mora ishoditi lokacijsku dozvolu
iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja
predugovora o kupoprodaji zemljišta,
nakon čega se potpisuje kupoprodajni
ugovor. Rok za izgradnju i dovođenje u
funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti
koja je ekološki čista i prilagođena EU
standardima iznosi 2 godine od dana
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
potpisivanja ugovora o kupoprodaji
zemljišta.
Prioritet za kupnju zemljišta imaju
pravne i fizičke osobe registrirane za
obavljanje gospodarske djelatnosti čije je
sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju
Općine Pisarovina, ali samo uz uvjet
prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije
ponude čiji ponuditelj ne ispunjava uvjet
prebivališta/sjedišta na teritoriju Općine
Pisarovina.
Sve ponude morale su sadržavati ime i
prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB,
ponuđenu cijenu po m2, ukupnu površinu,
koja ne može biti manja od 1.500 m2, za
koju se nudi navedena cijena te broj žiroračuna ponuditelja. Sve ponude morale su
biti potpisane i ovjerene pečatom.
Uz ponudu se morala dostaviti
slijedeća
dokumentacija:
dokaz
o
obavljanju
gospodarske
djelatnosti
(Rješenje o upisu u trgovački registar,
obrtni registar ili drugi strukovni registar);
plan i program ponuditelja koji sadrži:
površinu objekta koji se namjerava
izgraditi s rokom izgradnje, naziv
djelatnosti koja će se obavljati, opis
procesa obavljanja djelatnosti, način
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj
radnika sa navedenom stručnom spremom
i izjava ovjerena od strane javnog
bilježnika da će proizvodnja, odnosno
djelatnost koja se obavlja biti ekološki
sigurna
i
prilagođena
europskim
standardima. Radi ozbiljnosti ponude uz
istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati
jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa
kupoprodajne cijene.
Na natječaj su pristigle 2 ponude
ponuditelja.
Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda.
Ponude su otvorene dana 20. ožujka
2014. godine od strane tročlanog
Povjerenstva imenovanog od strane
Općinskog
vijeća,
po
redoslijedu
zaprimanja:
1. FUNGHI – MIŠIĆ d.o.o. za
poljoprivredu
i
trgovinu,
OIB:51480490165,
Pisarovina,
I.G.
Kovačića 2;
- za kupnju zemljišta u površini od 16.051
m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato
Br. 2/14 – str. 3
u kune po srednjem tečaju HNB na dan
objave natječaja.
2. PINEA d.o.o. proizvodnja i
trgovina,
OIB:12243322420,
10452
Zdenčina, Kupinec 128;
- za kupnju zemljišta u površini od 6.341
m2 po cijeni od 6,00 Eura/m2 preračunato
u kune po srednjem tečaju HNB na dan
objave natječaja.
Ponude
2 ponuditelja
koje su
prihvaćene
sadržavale
su
svu
dokumentaciju traženu javnim natječajem:
1. Ponuda ponuditelja; FUNGHI –
MIŠIĆ d.o.o. za poljoprivredu i trgovinu,
OIB:51480490165,
Pisarovina,
I.G.
Kovačić 2; za kupnju zemljišta u površini
od 16.051 m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2,
preračunato u kune po srednjem tečaju
HNB na dan objave natječaja.
2. Ponuda ponuditelja PINEA d.o.o.
proizvodnja i trgovina, OIB:12243322420,
10452 Zdenčina, Kupinec 128; za kupnju
zemljišta u površini od 6.341 m2 po cijeni
od 6,00 Eura/m2m, preračunato u kune
po srednjem tečaju HNB na dan objave
natječaja.
- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim
ponuditeljima sklopit će se u roku od 30
dana predugovori o kupoprodaji zemljišta.
- U slučaju nepotpisivanja predugovora
od strane odabranih ponuditelja smatrat će
se da su isti odustali od kupnje zemljišta te
će se postupiti sukladno Zakonu o
obveznim odnosima.
- Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne
odlaže
sklapanje
predugovora
sa
odabranim ponuditeljima.
- Slijedom navedenog odlučeno je kao u
dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove
Odluke ne može se uložiti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor u roku 30
dana od dana primitka iste.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-4
Pisarovina, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Na temelju čl. 48., st.3. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01, 129/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13) i članka 17. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za sklapanje
Ugovora za revitalizaciju sustava javne
rasvjete
Članak 1.
Daje se suglasnost načelniku
Općine Pisarovina za sklapanje Ugovora
za revitalizaciju sustava javne rasvjete,
energetska učinkovitost i ekološka rasvjeta
glavnih prometnica Općine Pisarovina sa:
Zajednicom ponuditelja:
LIPAPROMET d.o.o., Zagreb, Radnička
cesta 220a, Zagreb, OIB:27060811148 i
ELEKTROWAT d.o.o., Jure Novoselca
1, Zaprešić, OIB:52512844748
koji su u provedenom postupku javne
nabave, evidencijski broj nabave 2/13,
ocijenjeni kao ekonomski najpovoljnija
ponuda.
Članak 2.
Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove
Odluke je 934.270,71 kuna (bez PDV-a),
odnosno 1.167.838,39 kuna (s PDV-om),
a prema prihvaćenoj ponudi zajednice
ponuditelja.
Br. 2/14 – str. 4
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
Na temelju članka 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i čl.
17. Statuta Općine Pisarovina ("Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine
Pisarovina, na 8. sjednici održanoj dana
27. ožujka 2014. godine, donijelo je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Pisarovina
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na
području Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ br. 2/13), u
članku 2., stavku 1., iza točke 11. dodaje
se nova točka 12. koja glasi: „prijevoz
putnika u javnom prometu“.
Članak 2.
U članku 7., stavku 1. Odluke iza treće
alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
- prijevoz putnika u javnom prometu.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama
stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-7
U Pisarovini, 27. ožujka 2014. godine
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-6
U Pisarovini, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 5
Na temelju članka 11. stavka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne
novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13
i 153/13), članka 35. točke 2. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 17.
Statuta Općine Pisarovina ("Glasnik
Zagrebačke županije“" br. 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina na svojoj 8. sjednici održanoj
dana 27. ožujka 2014. godine donosi
Na temelju 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i
94/13), i članka 17., stavka 1., alineja 15
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina na svojoj 8. sjednici održanoj
dana 27. ožujka 2014. godine donosi
Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju
na temelju ugovora o koncesiji na
području Općine Pisarovina
Članak 1.
Članak 1.
U Odluci o određivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju na temelju
ugovora o koncesiji na području Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 10/13), u članku 2, stavku 1, iza treće
alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
- prijevoz putnika u javnom
prometu
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-8
U Pisarovini, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog
2. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg
vrtića „Potočić Pisarovina“
Daje se suglasnost na prijedlog 2.
Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ sa sjedištem u
Pisarovini, Velika Jamnička 1, koje je
utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na
svojoj 32. sjednici, održanoj dana
12.03.2014. godine.
Članak 2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ čine
sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-9
U Pisarovini, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Na temelju 35. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 17.,
stavka 1., alineja 15. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014.
godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na sklapanje
Ugovora o nabavi „Svježeg mesa i
suhomesnatih proizvoda“ za 2014.
godinu Dječjem vrtiću Potočić
Pisarovina
Članak 1.
Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina
daje se suglasnost na sklapanje Ugovora
o nabavi „Svježeg mesa i suhomesnatih
proizvoda“ za 2014. godinu sa tvrtkom
Mesna industrija Medven“ d.o.o., Gornje
Prekrižje 4, Krašić.
Članak 2.
Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove
Odluke je 22.923,11 kuna (bez PDV-a),
odnosno 28.653,89 kuna (s PDV-om), a
prema prihvaćenoj ponudi ponuditelja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-10
U Pisarovini, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
Br. 2/14 – str. 6
Na temelju članka 28. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 17.
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina, na svojoj 8. sjednici, održanoj
dana 27. ožujka 2014. godine, donosi
ANALIZU
o stanju sustava zaštite i
spašavanja
na području Općine Pisarovina
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja oblik je
pripremanja i sudjelovanja sudionika
zaštite i spašavanja u slučaju nastanka
katastrofe i velike nesreće te ustroj,
priprema i sudjelovanje operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji,
reagiranju na nastale katastrofe i
otklanjanju njihovih mogućih posljedica.
Jedinice
lokalne
i
područne
samouprave
u okviru svojih prava i
obveza utvrđenih Ustavom i Zakonom
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju
i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) definirano je da predstavnička
tijela
jedinica
lokalne
samouprave
najmanje jednom
godišnje ili pri
donošenju
proračuna
razmatraju
i
analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja,
donose
smjernice
za
organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore financiranja te
obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene Zakonom.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1. Općinsko vijeće Općine Pisarovina
je dana 13. travnja 2011. godine donijelo
Procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine
Pisarovina na koju je Državna uprava za
zaštitu i spašavanje izdala Suglasnost
(KLASA: 810-03/10-04/28, URBROJ: 543-
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
21-01-10-8 dana 18. studenog 2010.
godine).
2. Općinsko vijeće Općine Pisarovina
je dana 12. rujna 2013. godine donijelo
Odluku o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Pisarovina („Službene
novine Općine Pisarovina“ br. 3/13)
3. Dana 27. siječnja 2014. godine,
načelnik Općine Pisarovina donio je
Odluku o osnivanju postrojbe civilne
zaštite Općine Pisarovina opće namjene i
broju i razmještaju povjerenika civilne
zaštite za područje Općine Pisarovina.
(KLASA:
023-05/14-50/3,
URBROJ:
238/21-04-14-1)
4. Pravne osobe, službe i udruge
Na području Općine Pisarovina djeluju
slijedeće pravne osobe, službe i udruge,
koje treba aktivno uključiti u sustav
planiranja, rukovođenja i kao sastavni dio
operativnih snaga na području zaštite i
spašavanja za Općinu Pisarovina.
1. Dom zdravlja Zagrebačke županije
dr. Kristina Medved
2. Ambulanta Pisarovina dr. Gordana
Gržan i
3. Veterinarska stanica Jastrebarsko,
ambulanta Pisarovina
4. Županijska uprava za ceste,
ispostava Jastrebarsko
5. Hrvatska elektroprivreda – Elektra
Karlovac – pogon Jastrebarsko,
ispostava Pisarovina
6. Hrvatske šume – šumarija
Pisarovina
7. Komunalno poduzeće Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o.
8. Trgovačko društvo Vode
Pisarovina d.o.o.
9. Hrvatski Crveni križ, gradsko
društvo Crvenog križa Jastrebarsko
Udruge od značaja za zaštitu i
spašavanje:
1. VZO Pisarovina sa 6 DVD-a :
a) DVD Donja Kupčina
b) DVD Bratina
c) DVD Gradec Pokupski
d) DVD Lijevo Sredičko
e) DVD Pisarovina
f) DVD Selsko Brdo
Br. 2/14 – str. 7
2. Savez športskih ribolovnih udruga
Općine Pisarovina sa 3 kluba:
a) „Smuđ“ – Donja Kupčina
b) „Som“ – Pisarovina
c) „Sredičko“ – Lijevo Sredičko
3. Lovačke udruge:
a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska
b) „Šljuka“ – Velika Jamnička
c) „Srnjak“ – Bratina
d) „Šljuka“ – Donja Kupčina
e) „Golub“ - Pisarovina
PROCJENA UGROŽENOSTI
Procjenom ugroženosti definiraju se sva
moguća
ugrožavanja
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara iz područja
odgovornosti.
Općina Pisarovina izradila je Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara Općine Pisarovina.
Općinsko vijeće Općine Pisarovina
usvojilo je navedeni dokument na svojoj
19. sjednici, održanoj dana 13. travnja
2011. godine (KLASA:021-05/11-01/19,
URBROJ.238/21-01-11-10).
S obzirom da je dana 18. veljače 2014.
godine donesen novi Pravilnik
o
metodologiji
za
izradu
procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 30/14) te i iz razloga
promijenjenih okolnosti zbog proteka
vremena potrebno je pristupiti reviziji
navedene Procjene ugroženosti te je
uskladiti sa sadašnjim stanjem sustava
zaštite i spašavanja u Općini Pisarovina
kao i sa važećim zakonskim propisima.
OPERATIVNE SNAGE
U
provođenju
aktivnosti
zaštite
i
spašavanja stanovništva i otklanjanja
nastalih posljedica u slučaju nesreća ili
katastrofa nastalih uslijed prirodnih
civilizacijskih
ugroza
na
području
nadležnosti, angažiraju se redovne snage
te pravne osobe, službe i udruge koje se u
okviru svoje djelatnosti bave ili mogu
izvršiti zadaću u zaštiti i spašavanju i
predstavljaju operativne snage zaštite i
spašavanja.
STOŽER
SPAŠAVANJA
ZAŠTITE
I
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Stožer zaštite i spašavanja je stručno,
operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja se aktivira kad
se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana
12. rujna 2013. godine donijelo Odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ br. 3/13).
Za članove Stožera su imenovani:
1. MLADEN JAKOLIĆ – zamjenik
načelnika Općine Pisarovina
2. RENATO BILIČIĆ – predstavnik
Policijske postaje Jastrebarsko
3. IVAN STEPIĆ – zapovjednik
Vatrogasne
zajednice
Općine
Pisarovina
4. Predstavnik Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Zagreb,
Ksaverska cesta 109, Zagreb
5. dr.
GORDANA
GRŽAN
–
ambulanta Pisarovina
POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženost, a
Odlukom načelnika Općine Pisarovina,
dana 27. siječnja 2014. godine, donesena
je Oduka o osnivanju postrojbe civilne
zaštite Općine Pisarovina opće namjene i
broju i razmještaju povjerenika civilne
zaštite za područje Općine Pisarovina.
(KLASA:
023-05/14-50/3,
URBROJ:
238/21-04-14-1).
Postrojba civilne zaštite broji 20
pripadnika.
Povjerenici civilne zaštite su po 2
osobe iz svakog mjesnog odbora na
području Općine Pisarovina.
Popunu Postrojbe i odabir i
raspored povjerenika civilne zaštite
provest će Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje
Zagreb
u
suradnji
s
Ministarstvom obrane, Područnim odjelom
za poslove obrane Zagreb, sukladno
članku 9. stavku 4. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite
i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne
novine“, broj 111/07.).
VATROGASTVO
Br. 2/14 – str. 8
Za izvršenje zadaća u zaštiti i
spašavanju angažiraju se kao dio
operativnih snaga postrojba i
Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice
Pisarovina.
Na području Općine Pisarovina
djeluje 6 DVD-a i to DVD Donja Kupčina,
DVD Bratina, DVD Gradec Pokupski, DVD
Lijevo Sredičko, DVD Pisarovina i DVD
Selsko Brdo.
Strukturni prikaz zvanja u
vatrogastvu:
182 člana s položenim vatrogasnim
ispitom i to:
3 viša vatrogasna časnika
11 vatrogasnih časnika I. klase
17 vatrogasna časnika
38 vatrogasnih dočasnika I. klase
12 vatrogasnih dočasnika
50 vatrogasaca I. klase
51 vatrogasac
Interventna postrojba VZO Pisarovina ima
80 pripadnika.
Svi operativni članovi osposobljeni su za
gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine
prilikom prirodnih i tehničko-tehnoloških
nesreća ili katastrofe.
Na području VZO Pisarovina ima ukupno
10 vatrogasnih vozila, od čega 3 navalna
vozila, 3 autocisterne, 3 kombi vozila i 1
vozilo za manje tehničke intervencije.
Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina
tijekom 2013. godine odazivale su se i
uspješno provodile zahtjevne intervencije.
UDRUGE
GRAĐANA
OD
ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju
angažiraju se kao dio operativnih snaga
službe i postrojbe pravnih osoba i udruga
građana koje zadaće i spašavanje
obavljaju kao dio svojih redovnih
aktivnosti. Na području Općine mogu se
angažirati u aktivnostima zaštite i
spašavanja:
- Lovačka društva i udruge
a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska
b) „Šljuka“ – Velika Jamnička
c) „Srnjak“ – Bratina
d) „Šljuka“ – Donja Kupčina
e) „Golub“ – Pisarovina
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
S navedenim udrugama potrebno je
kontaktirati po donošenju Procjene
ugroženosti o podacima koji se odnose na
značaj za sustav zaštite i spašavanja te
osigurati daljnje materijalno-tehničko i
kadrovsko jačanje udruga na tim
aktivnostima kroz osiguranje sredstava u
Proračunu Općine.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE
KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE
U
OKVIRU
REDOVNE
DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava
zaštite i spašavanja na području Općine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću
u sustavu zaštite i spašavanja imaju
obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost.
Posebno možemo naglasiti
ulogu i
aktivnost
prilikom
angažiranja
na
poslovima zaštite i spašavanja sljedećih
subjekta:
1. VZO Pisarovina
2. Dom zdravlja Zagrebačke županije,
ambulanta Pisarovina
3. „Poduzetnička zona Pisarovina“ d.o.o.
4. „Vode Pisarovina“ d.o.o.
5. Veterinarska stanica Jastrebarsko,
ambulanta Pisarovina
6. Osnovna škola „Vladimir Nazor“
Pisarovina
7. „Hrvatske šume“, ispostava Pisarovina
ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje zaštite i spašavanja
na području nadležnosti Općine Pisarovina
može se konstatirati da su sve mjere,
radnje i postupci subjekata uključenih u
sustav zaštite i spašavanja na području
Općine Pisarovina provedeni sukladno
zakonskim i drugim propisima.
Procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj
i
unapređenje
mogućnosti
djelovanja svih subjekata zaštite i
spašavanja, uz osiguranje sredstava za
njihovo opremanje sukladno procjeni
ugroženosti i planovima zaštite i
spašavanja te razvojnim programima.
Br. 2/14 – str. 9
Smjernicama za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanja Općine
Pisarovina u 2014. godini treba utvrditi
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.
Ova Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja objaviti će se u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-11
Pisarovina, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v.r.
Na temelju članka 28. stavak 1.
alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ broj 174/04., 79/07,
38/09 i 127/10), članka 17. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 8.
sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2014.
godine, donijelo je
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA U
2014. GODINI
Sukladno Zakonu o zaštiti i
spašavanju, kao i sukladno mogućim
ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i
posljedicama nesreća, većih nesreća i
katastrofa
utvrđenih
Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja kao i ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava zaštite i spašavanja
(civilna zaštita, vatrogasne postrojbe,
stožeri, udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, službe i pravne
osobe, koje se zaštitom i spašavanjem
bave u okviru redovne djelatnosti) donose
se smjernice za organizaciju i razvoj
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
sustava zaštite i spašavanja u 2014.
godini
Br. 2/14 – str. 10
operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ br. 40/08, 44/08).
Smjernice se odnose na slijedeće:
1. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja osniva
se u svakoj jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave i na razini
Republike Hrvatske, a aktivira se kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće. Općinsko
vijeće Općine Pisarovina je na svojoj 3.
sjednici, održanoj dana 12.09.2013.
godine donijelo Odluku o imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br.
3/13)
po
prethodno
pribavljenom
prijedlogu službi koje se zaštitom i
spašavanjem
bave
kao
redovitom
djelatnošću,
Uprave,
Ministarstva
unutarnjih
poslova
te
zdravstvenih
ustanova.
Stožer zaštite i spašavanja je stručna
potpora načelniku kod rukovođenja
operativnim snagama, te je za njegovu
ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja
aktivnosti sustava zaštite i spašavanja
potrebno
osigurati
konstantno
usavršavanje na sljedeći način:
Državna
uprava
za
zaštitu
i
spašavanje kao nositelj osposobljavanja i
usavršavanja u sustavu zaštite
i
spašavanja,
sukladno
zakonskim
obvezama
izradila
je
programe
osposobljavanja čelnika jedinica lokalne
samouprave, te stožera
zaštite
i
spašavanja, te je potrebno u 2014. godini
proći program osposobljavanja stožerno
zapovjednih struktura Općine Pisarovina
odnosno Stožera zaštite i spašavanja,
prema planu i programu Državne uprave
za zaštitu i spašavanje.
S obzirom da ne postoji Plan pozivanja
Stožera zaštite i spašavanja, potrebno je
isti što prije donijeti temeljem članka 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
2. Zapovjedništva
vatrogastva
i
postrojbe
U cilju spremnosti i brzog djelovanja
vatrogasnih postrojbi za 2014. godinu
planirane su aktivnosti:
- jačati vatrogasna društva u smislu
ostvarenja prema Planu Vatrogasne
zajednice Općine Pisarovina
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje prema planovima zaštite od
požara
- razvijati ukupno vatrogastvo na
području
Općine
za
učinkovitije
intervencije u slučaju većih nesreća ili
katastrofa, s posebnim naglaskom na
intervencije u slučaju poplava
- neophodno je i dalje provoditi različite
oblike
osposobljavanja
dobrovoljnih
vatrogasaca i provoditi vježbe i teorijsku
nastavu temeljem Pravilnika o teorijskoj
nastavi
i
praktičnim
vježbama
u
vatrogasnim postrojbama.
- potrebno je planirati i provesti barem
jednom godišnje vježbu zaštite
i
spašavanja s težištem na zaštiti od
poplava i požara radi osposobljavanja
operativnih snaga civilne zaštite i
vatrogasnih postrojbi.
3. Zapovjedništva i postrojbe CZ
Planiranje
Općina Pisarovina izradila je
Procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara Općine
Pisarovina.
Općinsko vijeće Općine Pisarovina
usvojilo je navedeni dokument na svojoj
19. sjednici, održanoj dana 13. travnja
2011. godine (KLASA:021-05/11-01/19,
URBROJ.238/21-01-11-10).
S obzirom da je dana 18. veljače
2014. godine donesen novi Pravilnik o
metodologiji
za
izradu
procjene
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
(„Narodne novine“ br. 30/14) te i iz razloga
promijenjenih okolnosti zbog proteka
vremena potrebno je pristupiti reviziji
navedene Procjene ugroženosti te je
uskladiti sa sadašnjim stanjem sustava
zaštite i spašavanja u Općini Pisarovina
kao i sa važećim zakonskim propisima.
S obzirom da Općina Pisarovina
nije izradila Plan civilne zaštite, potrebno
je isti što prije izraditi, a najkasnije do kraja
2014. godine.
Načelnik Općine Pisarovina je dana
10. ožujka 2014. donio Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine
Pisarovina, a sukladno popisu pravnih
osoba navedenih u Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara Općine Pisarovina.
Daljnje mjere koje je potrebo
kontinuirano poduzimati:
- izvršavanje zadaća i aktivnosti u
suradnji s Područnim uredom Zagreb na
popuni, osposobljavanju i opremanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja.
- planiranje financijskih sredstava
te iskazivanje potreba u dijelu daljnjeg
materijalnog
razvoja,
organizacije
djelovanja, uvježbavanja snaga.
- definirati zadaću, dati podršku te
koordinirati
sa
udrugama
građana,
tvrtkama i ustanovama kojima će se
dostaviti izvod iz Procjene ugroženosti kao
podloga za pripremu izrade njihovih
Operativnih planova zaštite i spašavanja.
Na temelju Procjene ugroženost, a
Odlukom načelnika Općine Pisarovina,
dana 27. siječnja 2014. godine, donesena
je Oduka o osnivanju postrojbe civilne
zaštite Općine Pisarovina opće namjene i
broju i razmještaju povjerenika civilne
zaštite za područje Općine Pisarovina.
(KLASA:
023-05/14-50/3,
URBROJ:
238/21-04-14-1).
Postrojba civilne zaštite broji 20
pripadnika.
Povjerenici civilne zaštite su po 2
osobe iz svakog mjesnog odbora na
području Općine Pisarovina.
Popunu Postrojbe i odabir i
raspored povjerenika civilne zaštite
provest će Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i
Br. 2/14 – str. 11
spašavanje
Zagreb
u
suradnji
s
Ministarstvom obrane, Područnim odjelom
za poslove obrane Zagreb, sukladno
članku 9. stavku 4. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite
i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne
novine“, broj 111/07.)
Potrebno je započeti postupak
opremanja
postrojbi
civilne
zaštite
osobnom i skupnom opremom u skladu s
raspoloživim
sredstvima
predviđenim
Proračunom, a prema planu opremanja
odobrenom od načelnika.
U Proračunu Općine Pisarovina
planirano je 50.000,00 kn za aktivnost
zaštite i spašavanja, a osobito za:
- Obuku
zapovjedništva
i
uvježbavanje
- Nabavke opreme za zaštitu i
spašavanje
- Sufinanciranje opreme za zaštitu i
spašavanje
4. Hitna medicinska pomoć doma
zdravlja
Dom zdravlja Zagrebačke županije,
ambulanta Pisarovina, zadužuje se da u
narednom periodu definira nedostatnu
opremu i sredstva hitne medicinske
pomoći za intervencije u slučajevima
velikih nesreća, odnosno katastrofa, koje
se mogu dogoditi na području Općine
Pisarovina, a prema Procjeni ugroženosti.
Za
navedena
nedostatna
sredstva
potrebno je i izraditi plan nabavke u
naredne dvije godine kako bi u
navedenom periodu Općina u suradnji sa
Zagrebačkom županijom
isto moglo
osigurati.
5. Plan intervencija u zaštiti okoliša
Općina Pisarovina sukladno glavi V. Plana
intervencija u zaštiti okoliša („Narodne
novine“ broj: 82/99) izraditi će i donijeti
svoj Plan intervencija u zaštiti okoliša.
6. Zaštita i spašavanje od
poplava
U dijelu Općine koja se nalazi u zoni
ugroženosti od poplava potrebno je
kontinuirano
vršiti
osposobljavanje
građana.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-12
U Pisarovini, 27. ožujka 2014.
godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v.r.
Na temelju članka 20. Zakona o
održivom
gospodarenju
otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13) i članka 17.
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina na svojoj 8. sjednici održanoj
dana 27. ožujka 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom
Općine Pisarovina za 2013. godinu
Br. 2/14 – str. 12
Na temelju članka 28. stavak 1.
točka 4. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i
članka 40. Statuta Općine Pisarovina
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07,
21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik
Općine Pisarovina dana 19. ožujka 2014.
godine, podnosi Općinskom vijeću Općine
S
Pisarovina
i
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom
Općine Pisarovina za 2013. godinu
I. UVOD
Plan gospodarenja otpadom za
Općinu Pisarovina donijelo je Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 23.
sjednici, održanoj dana 11.09.2008.
godine, a u skladu je s tada važećim
Zakonom o otpadu („Narodne novine“ br.
178/04, 153/05, 111/06, 110/07).
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom općine
Pisarovina za 2013. godinu.
Izvješće
o
izvršenju
Plana
gospodarenja otpadom Općine Pisarovina
za 2013. godinu sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka i Izvješće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine
Pisarovina za 2013. godinu objavit će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ: 238/21-01-14-13
Pisarovina, 27. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
Budući je na snagu stupio novi
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ br. 94/13) potrebno je
sukladno zakonskim rokovima izvršiti
izmjene i dopune Plana.
Na području Općine Pisarovina
postoje dva reciklažna dvorišta koja su
utvrđena Urbanističkim planom Općine
Pisarovina, jedno se nalazi u Bratini u
vlasništvu tvrtke EKO –FLOR d.o.o., a
drugo reciklažno dvorište se nalazi u
gospodarskoj zoni Pisarovina, te je u
vlasništvu tvrtke N. T. – EKO d.o.o.. Oba
reciklažna dvorišta je potrebno predvidjeti i
Planom gospodarenja otpadom.
Novi
Zakon
o
održivom
gospodarenju otpadom stavlja jedinicama
lokalne samouprave na teret brojne
obveze sa jasno definiranim rokovima
njihove provedbe. Radi se o projektima za
realizaciju kojih je potrebno izdvojiti
značajna sredstva.
II. OPĆI PODACI – OPĆINA
PISAROVINA
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Prema
posljednjem
popisu
stanovništva iz 2011. godine Općina
Pisarovina ima 3.689 stanovnika, koji žive
u 14 naselja u Općini Pisarovina. Usluga
sakupljanja,
odvoza
i
zbrinjavanja
komunalnog otpada osigurana je za sva
naselja na području Općine.
III.
SAKUPLJANJA
OTPADA
ORGANIZACIJA
KOMUNALNOG
Organizirano skupljanje i odvoz
komunalnog otpada koji nastaje u
domaćinstvima,
obrtima
i
pravnim
osobama na području općine Pisarovina
vrši tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o.,
OIB:50730247993 temeljem Ugovora o
koncesiji
za
skupljanje
i
odvoz
komunalnog otpada s područja Općine
Pisarovina (KLASA: 363-02/05-01/02,
URBROJ:238/21-03-05-1
od
dana
30.12.2005.) i Aneks Ugovora o koncesiji
za skupljanje i odvoz komunalnog otpada
sa
područja
Općine
Pisarovina
(KLASA:363-02/05-01/02,
URBROJ:238/21-04-12-3
od
dana
18.04.2012. godine).
Općinsko vijeće Općine Pisarovina
donijelo je Odluku o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na
temelju ugovora o koncesiji na području
Br. 2/14 – str. 13
propisano
da
se
djelatnost
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
obavlja na temelju dodjele koncesije.
Odvoz komunalnog otpada od
domaćinstava i pravnih osoba provodi se
jedanput tjedno za naselje Pisarovina, te
svaki drugi tjedan u naseljima: Donja
Kupčina,
Gradec
Pokupski,
Lijevo
Sredičko, Bratina, Dvoranci, Gorica
Jamnička, Podgorje Jamničko, Jamnica
Pisarovinska, Lučelnica, Selsko Brdo,
Bregana Pisarovinska, Velika Jamnička i
Topolovec Pisarovinski.
Skupljanje i odvoz komunalnog
otpada iz kontejnera vrši se dva puta
mjesečno, osim iz press kontejnera koji se
prazne po pozivu.
Odvoz glomaznog otpada iz
domaćinstava provodi se dva puta
godišnje na način da građani iznesu
glomazni otpad ispred kuće te se prema
posebnom rasporedu otpad odvozi
kamionima.
Ovlaštenik koncesionara dostavio
je informaciju o prikupljenom otpadu na
području Općine Pisarovina u 2013.
godini, kako slijedi:
Općine
Pisarovina
(„Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 10/13) kojom je
OPĆINA
PISAROVINA
Ključni broj otpada
Naziv otpada
20 03 01
Miješani komunalni otpad
20 03 07
Glomazni otpad
15 01 07
Staklena ambalaža
20 01 01
Papir i karton
Ukupno sakupljeno
u 2013. godini (t)
975,47
5,99
4,0
14,28
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Na području Općine Pisarovina
ukupno je zaduženo 1092 kante za
miješani komunalni otpad i 539 kanti za
papir ukupne zapremnine 180l.
Također je na području Općine
Pisarovina postavljeno 10 plastičnih
spremnika za papir zapremnine 1100 l.
3
press
kontejnera,
pužna,
zapremnine 20m3 nalaze se groblju
Jamnica Pisarovinska, groblju Donja
Kupčina i na sajmištu u naselju Pisarovina.
Po teritoriju Općine raspoređeno je
i 5 otvorenih metalnih spremnika za
komunalni otpad zapremnine 7m3 (groblje
Lučelnica, groblje Dvoranci, groblje Lijevo
Sredičko,
Društveni
dom
Bregana
Pisarovinska i sajmište Pisarovina).
IV. MJERE ZA UKLJUČIVANJE
SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV
ORGANIZIRANOG
ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
Odlukom o komunalnom redu
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 14/04)
propisana je obveza korištenja usluge
odvoza otpada na način i pod uvjetima
dogovorenim sa koncesionarom.
V. MJERE ZA UPRAVLJANJE I
NADZOR
NAD
ODLAGALIŠTIMA
KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine Pisarovina
nema aktivnog legalnog odlagališta
komunalnog otpada, već je koncesionar
dužan
sakupljeni
komunalni
otpad
odvoziti, odnosno odlagati na odlagališta
komunalnog otpada izvan područja Općine
Pisarovina, a prema informaciji dobivenoj
od ovlaštenog koncesionara, miješani
komunalni otpad s područja Općine
Pisaroivna zbrinuo se na odlagalištu
„Petrovačka Dola“ Vukovar, odlagalištu
„Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalištu
„Johovača“ Garešnica te u MBO pogonu
Br. 2/14 – str. 14
od „T-7 VIS“-a d.o.o. iz Varaždina
odnosno
„Održivog
razvoja“
d.o.o.
Varaždin.
Glomazni otpad zbrinuo se na
deponiju „Petrovačka Dola“ od Komunalca
d.o.o. iz Vukovara.
VI.
SANACIJA
ODLAGALIŠTA
DIVLJIH
U vrijeme sastavljanja Plana
gospodarenja otpadom Općine Pisarovina
na području Općine Pisarovina postojala
su 3 „divlja“ odlagališta – Jagodnjički put
(Bratina), Puheki polje (Bratina) i
Kravarščica (Lijevo Sredičko). Planom
sanacije divljih odlagališta na području
Općine predviđena je sanacija odnosno
zatvaranje svih lokacija, na način da se
lokacije počiste od drveća i šiblja, te da se
otpad sa svih lokacija iskopa i preseli na
odlagalište „Kravarščica“, koje će se u
konačnici sanirati i zatvoriti.
Radovi
na
sanaciji
„divljih
odlagališta“ Jagodnjički put i Puheki polje
započeli su dana 25.10.2010. godine i
izvedeni zaključno sa 09.02.2011. godine,
dok se sanaciji odlagališta Kravarščica
pristupilo 14.11.2012. godine (Ugovor o
sanaciji odlagališta Kravarščica zaključen
sa tvrtkom Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o.
–
KLASA:
363-08/12-10/13,
URBROJ:238/21-04-12-1) te su radovi
završeni u srpnju 2013. godine, čime su u
potpunosti
ispunjeni
ciljevi
Plana
gospodarenja otpadom Općine Pisarovina
u pogledu sanacije „divljih odlagališta“.
VII. ZAKLJUČAK
Općina Pisarovina je ispunila svoju
zakonsku obvezu i donijela Plan
gospodarenja otpadom. S obzirom da je
na snagu stupio novi Zakon o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“
br. 94/13), kojim je ukinut dotadašnji
Zakon o otpadu (178/04, 153/05, 11/06,
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
110/07 i 60/08) temeljem kojeg je izrađen
naš Plan gospodarenja otpadom, nužno je
što prije pristupiti izradi novog Plana
gospodarenja otpadom za razdoblje od
slijedećih 6 godina. Općina Pisarovina
dužna je za prijedlog Plana gospodarenja
otpadom ishoditi prethodnu suglasnost
upravnog tijela Zagrebačke županije
nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Također je potrebno u narednom
razdoblju intenzivirati aktivnosti oko zašite
okoliša i načina zbrinjavanja otpada,
osobito u smislu uspostave zelenih otoka,
nadalje smo dužni osigurati funkcioniranje
najmanje 1 reciklažnog dvorišta i
postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta
spremnika za odvojeno sakupljanje
problematičnog otpada, otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila koji nisu
obuhvaćeni
sustavom
gospodarenja
posebnom kategorijom otpada, na javnoj
površini.
Ovo Izvješće objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.
NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
Br. 2/14 – str. 15
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od
interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine
Pisarovina
Članak 1.
Ovom se odlukom određuju pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara na području Općine Pisarovina s
ciljem
priprema
i
sudjelovanja
u
otklanjanju posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove
Odluke određuju se kako slijedi:
1. Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o.
2. Vode Pisarovina d.o.o.
3. Dom zdravlja Zagrebačke
županije, ambulanta Pisarovina
4. privatna ambulanta Pisarovina
dr. Gordana Gržan
5.
Veterinarska
stanica
Jastrebarsko, ambulanta Pisarovina
6. Osnovna škola „Vladimir Nazor“
7. Hrvatske šume, ispostava
Pisarovina
Članak 3.
Na temelju članka 29. Zakona o
zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« br.
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 40.
Statuta Općine Pisarovina (»Glasnik
Zagrebačke županija« 11/07, 21/09, 1/13 i
10/13),
Općinski
načelnik
Općine
Pisarovina, dana 10. ožujka 2014. godine,
donosi
Pravnim osobama iz članka 2. ove
Odluke dostavljaju se izvodi iz plana
zaštite i spašavanja za područje Općine
Pisarovina.
Pravne osobe i ostali subjekti iz
članka 2. ove Odluke nositelji su posebnih
zadaća u zaštiti i spašavanju.
Pravne osobe iz članka 2. ove
Odluke, izrađuju svoje operativne planove
u kojima se utvrđuju postupci i način
realizacije operativnih zadaća.
Članak 4.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana donošenja, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:022-01/14-01/5
URBROJ:238/21-04-14-1
Pisarovina, 10. ožujka 2014. godine
NAČELNIK
Tomo Kovačič, v.r.
T
o
m
o
K
o
v
a
č
i
ć
Br. 2/14 – str. 16
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 17
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13 i 143/13), u skladu sa Proračunom općine Pisarovina
za 2014. godinu, te članka 17. Statuta Općine Pisarovina (''Glasnik Zagrebačke županije'' br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće
Općine Pisarovina na 8. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. donosi sljedeće
1. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Donose se Prve izmjene i dopune Plan nabave za 2014. godinu za čiju su realizaciju sredstva planirana u Proračunu Općine Pisarovina
za 2014. godinu.
Daje se tablični prikaz kako slijedi:
R.
broj
Predmet nabave
Evidencijs
ki broj
nabave
Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)
Postupak i
način nabave
Sklapanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
sporazuma
Planirani
početak
postupka
Planirano
trajanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 18
sporazuma
1.
24.000,00
bagatelna
32.000,00
bagatelna
28.000,00
bagatelna
28.000,00
bagatelna
50.000,00
bagatelna
76.000,00
bagatelna
30.000,00
bagatelna
28.000,00
bagatelna
40.000,00
bagatelna
80.000,00
bagatelna
40.000,00
bagatelna
30.000,00
bagatelna
Uredski materijal
2.
Motorni benzin i dizel gorivo
3.
Lož ulje
4.
5.
6.
7.
8.
Usluge telefona i interneta
Usluge promidžbe i
informiranja
Održavanje računalnih
programa
Reprezentacija
Uredski namještaj
9
Deratizacija i dezinsekcija
10.
11.
12.
13.
Izrada projekta komunalne
infrastrukture u gospodarskoj
zoni
Oprema za športsku dvoranu
Održavanje športskih terena i
objekata
Izgradnja i opremanje
svlačionica i ostalih športskih
objekata
64.000,00
bagatelna
07. travnja 2014.
14.
15.
16.
17.
Oprema za civilnu zaštitu
Izrada lokalne razvojne
strategije
Investicijsko održavanje
cesta
40.000,00
bagatelna
120.000,00
bagatelna
320.000,00
bagatelna
160.000,00
22.
Dogradnja dječjeg vrtića
23.
Opskrba električne energije
19.
20.
21.
24.
Rekonstrukcija cesta
Br. 2/14 – str. 19
bagatelna
Projekt uređenja javnih
površina
Izgradnja mrtvačnice Gradec
Pokupski
Geodetsko-katastarske
usluge
Izrada PPUO i PU
gospodarske zone
Izrada studije izvodljivosti
toplovoda
18.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
320.000,00
bagatelna
64.000,00
bagatelna
64.000,00
bagatelna
160.000,00
bagatelna
40.000,00
bagatelna
1/14
350.000,00
otvoreni
Ugovor
I. kvartal
2/14
4.000.000,00
otvoreni
Ugovor
I. kvartal
1 godinu
07. travnja 2014.
25.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
3/14
240.000,00
otvoreni
ugovor
IV. kvartal
4/14
560.000,00
otvoreni
Ugovor
IV. kvartal
199.000,00
bagatelna
Projekti za razvoj turizma
26.
27.
Izgradnja mrtvačnice
Dvoranci
Izrada projektne
dokumentacije za uređenje
obale Kupe „Šetnica – plaža“
Lijevo Sredičko
(I.izmjene i dopune)
Br. 2/14 – str. 20
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 21
Članak 2.
U I. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2014. godinu dodaje se stavka pod rednim brojem 27.
Članak 3.
Ove I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-04-14-5
Pisarovina, 27. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v.r.
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA I, II i III KATEGORIJE
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA
ZA 2014. GODINU
MJESNI ODBORI:
Predsjednik M.O.
TEL:
1. Gradec Pokupski
-
Ivan Grčević
6278-054
2. Lučelnica
-
Ivan Kušević
098/9632-148
3. Bregana Pisarovinska -
Stjepan Lovre
099/6983-037
4. Bratina
-
Josipa Skender
099/8178-172
5. Selsko Brdo
-
Stjepan Čačković
098/1895-929
6. Pisarovina
-
Ivica Janković
098/9834-852
7. Dvoranci
-
Ivan Britvec
8. Lijevo Sredičko
-
Mladen Živko
9. Donja Kupčina
-
Damir Stupljanec
01/6291-303,
098/1922-444
6272-631
095/862-0302
099/7034-499
zamj. Dragutin Kirin 091/5154-548
Br. 2/14 – str. 22
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 23
UVOD: Program je izrađen u svrhu rezerviranja potrebnih materijalnih sredstava za
redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pisarovina.
Program obuhvaća tri kategorije cesta.
I. ktg.- Glavne prometnice, prometnice do naselja i
kroz naselja ( asfaltne i makadamske).
II. ktg.- Sporedne prometnice do naselja ili odvojci,
te prilazi za jedno ili više domaćinstava ( asfaltne i makadamske).
III. ktg. Ostale sporedne prometnice ( poljske i šumske)
koje služe za potrebe unapređenja poljoprivrede.
KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:238/21-01-14-3
Pisarovina, 27. ožujka 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Smolković, v.r
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
REKAPITULACIJA
ASF.+ I + II ktg.
MO
duljina
iskop
pokos
a
m′
MO Gradec
m³
čišćenj
e
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
2.470
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijen
a
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planirano
plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
2
400,00
Pokupski
MO
Lučelnica
20.710
200
250
28
MO
Bregana
11.990
650
74
MO Bratina
28.930
700
103
Popravak asfalta 45m²
56.400,00
Fugiranje 2.300 m´
29.750,00
Popravak asfalta 140 m²
59.100,00
Fugiranje 100 m´
MO Selsko
Brdo
4.330
400
11
11.400,00
Br. 2/14 – str. 24
07. travnja 2014.
MO
Pisarovina
15.600
MO
Dvoranci
14.240
900
300
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Popravak asfalta 100 m²
86
63.850,00
Fugiranje 100 m´
100
60
Popravak asfalta 50
m²,
27.400,00
Fugiranje 400 m´
MO Lijevo
Sred.
8.650
MO D.
Kupčina
17.710
SVEUKUPNO
124.63
0
PLANIRANO
SVEUKUPNO
IZVEDENO
50
660
250
78
30
52
50
3.610
800
494
30
46.530,00
Popravak asfalta 70 m²
20.900,00
Popravak asfalta 385 m²
315.730,0
0
Fugiranje asfalta 2.800 m´
Br. 2/14 – str. 25
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
III ktg.
MO
duljina
iskop
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
pokosa
m′
m³
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijen
a
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planirano
plaćeno
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
m′
m′
m³
1100
500
331
5.450
1300
400
80
18.900
600
1000
150
30
180
50
MO Gradec
4.900
Pokupski
MO
Lučelnica
40
30
10
123.050,0
0
16.000
MO
Bregana
MO Bratina
MO Selsko
Brdo
100
600
500
800
140
81.300,00
1
80
9
53.800,00
88.625,00
6.000
MO
Pisarovina
16.600
500
210
99.900,00
Br. 2/14 – str. 26
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO
Dvoranci
9.700
MO Lijevo
Sredičko
100
300
30
55
30
3
37.100,00
500
18
116.750,0
0
2.750
MO Donja
Kupčina
350
28.100
SVEUKUPNO
PLANIRANO
SVEUKUPNO
IZVEDENO
108.40
0
640
4500
3050
981
165
750
10
30
1
600.525,0
0
Br. 2/14 – str. 27
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO GRADEC POKUPSKI
ASF.+ I + II ktg.
MO Gradec
Duljina
iskop
Pokupski
k.č. br.
pokos
a
cesta
GradecSel.
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
0-30
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
m³
060
m³
Financije
Financije
stijena
400
500
600
800
1000
planirano
plaćeno
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
Kuna
1420
Brdo II
ktg.
2706
izvedeno
kroz naselje
1000
asf.
2721
izvedeno
put Lukiću
50
2
400,00
Br. 2/14 – str. 28
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
asf.
2719
izvedeno
uk. Plan.
2.470
uk.
Izvedeno
Kamen na bankinu
2
400,00
Br. 2/14 – str. 29
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO LUČELNICA
ASF.+ I + II ktg.
MO
Lučelnica
cesta
Nova c.Sač.
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
780
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Finacije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
0
II
ktg.
929/11
izvedeno
gl. c.
Sačerići
1380
2
Fugianje asfalta 1000 m´
400,00
14.000,0
0
asf.
1270
izvedeno
Br. 2/14 – str. 30
07. travnja 2014.
Sačer.Vugr.
2810
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
0
II
ktg.
1246/1
izvedeno
Kup.- Fabij.
850
2
400,00
4
800,00
Asf.
izvedeno
Žleb.- Fabij.
1256
2700
Asf.
izvedeno
Fabij- Gl. c.
Vukom.
Asf.
izvedeno
odv. Mikše
Topolje
asf.
izvedeno
276/15
2500
1291
600
1293
Br. 2/14 – str. 31
07. travnja 2014.
Blaž.-do
križ. Petk.
Asf.
Izvedeno
gl. c.Petkov.
1100
50
2
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Fugiranje 200 m´
1.900,00
2.800,00
1302
920
2
400,00
Asf.
izvedeno
gl. c.Mikov.
1301
2
1220
Fugiranje 100 m´,
popravak 20m²
400,00
4.400,00
Asf.
Izvedeno
gl. c. MikšeSalajci
asf.
izvedeno
Škrinj.- Mar.
Most
1308
1950
4
Fugiranje asfalta 500 m´
800,00
7.000,00
1285
920
2
Popavak asfalta 25 m²
400,00
Br. 2/14 – str. 32
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
asf.
izvedeno
3.500,00
1244
pr. Hebrang
80
izvedeno
886/15
odv.P.Mikš
a
izvedeno
školaŠkrinj. –
Čačk.
Asf.
izvedeno
uk. Plan.
100
140
2800
200
200
8
Fugiranje 500 m´
12.200,0
0
7.000,00
1295
20.710
200
250
28
uk.
Izvedeno
Na asfaltnim cestama kamen je za popravak bankina.
Škrinjarići- Marin most, asfaltirati 25 m² asfalta preko samog mosta.
56.400,0
0
Br. 2/14 – str. 33
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO BREGANA PISAROVINSKA
ASF. + I + II ktg.
MO
Bregana
Pisarovinsk
a
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
cesta
m′
G.J. ŠkareTrafost.asf.
m³
čišćen
je
graba
m′
isko
p
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
grab
a
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
2
400,00
4
800,00
2
400,00
1400
2551
izvedeno
G.J. ŠkareBrad. Šet.
1710
Asf.
2543
izvedeno
G.J. Škare-
Br. 2/14 – str. 34
07. travnja 2014.
Radičev.
Asf.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
660
2550
izvedeno
G.J.
OrečićiVuki
asf.
4
800,00
2
400,00
2
400,00
6
3.500,00
1500
100
II
ktg.
izvedeno
2553
G.J. Fabij. –
Rad. Gl.c.
asf.
1400
Izvedeno
2563
G.J. Traf.
St.
790
Fabij.
Asf.
izvedeno
2556
pril. Radič.
I+II odv.
70
Br. 2/14 – str. 35
07. travnja 2014.
Iiktg.
80
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
100
2108
G.J. odv.
Krljan Iiktg.
10
2.000,00
20
15.500,0
0
10
2.000,00
80
izvedeno
Zebići
asf.
2536
200
300
II
ktg.
izvedeno
2578
Jagari- Žer.Breg.
Asf.
1000
I ktg.
1300
izvedeno
2579
odv. Hasani
200
asf.
300
II
ktg.
500
Br. 2/14 – str. 36
07. travnja 2014.
izvedeno
odv.
Golubići
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
2573
800
2
400,00
50
10
3.150,00
650
74
29.750,0
0
asf.
izvedeno
2575
odv. Krot
II
100
ktg.
izvedeno
uk. Plan.
9999
11.990
uk.
Izvedeno
Na odvojku Krot- čistiti lijevu grabu niz brijeg.
Na cesti Jagari- Žeravice mjestimično čistiti grabu, kamen pokrpati rupe i brijeg.
Prilaz Radičevići- odvojak prema vikendici lijevo pod brijeg očistiti grabu koja se urušila zemljom sa deponije.
Kamen je za popravak bankina.
Br. 2/14 – str. 37
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO BRATINA
ASF. + I + II ktg.
MO Bratina
cesta
Belečaki
asf.
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
480
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
navoz kamena
izrada AB propusta ø
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
10
00
planirano
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
Popravak asfalta 20 m²
Sanac.
3.000,00
7158
izvedeno
Cestari
asf.
290
7195
izvedeno
Tr.
St.Cestari
2
370
Iiktg.
7196
izvedeno
400,00
Br. 2/14 – str. 38
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Kramarići
1500
asf.
150
od.T. II
ktg.
150
Od.vik.II
ktg.
izvedeno
KramarJag. Put
II ktg.
izvedeno
7162
100
560
7162
odv.
Lackov.
80
Asf.
izvedeno
4608
J. put- L.D.V.Ž. II ktg.
550
izvedeno
J. put-
7067
17
5.700,00
Br. 2/14 – str. 39
07. travnja 2014.
Kapt.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
90
Asf.
izvedeno
7189
Turki- Dom.
Brige
asf.
izvedeno
SoltaniŠvarčani
asf.
izvedeno
Peršini
asf.
izvedeno
V. Žunci
asf.
izvedeno
Pintari I ktg.
izvedeno
640
7267
200
1
4.800,00
1
200,00
10
2.000,00
1090
7262
710
7282
920
7167
640
7272
Br. 2/14 – str. 40
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
odv. vodoc.
I
400
ktg.
izvedeno
Varge
asf.
7278
120
izvedeno
odv.Miđani
7322
100
2
400,00
2
7.300,00
2
400,00
I
ktg.
izvedeno
7321
Jak.- Đuml.+ odv.
asf.
izvedeno
300
2030
7285
Dežel.+
odv.
1080
asf.
izvedeno
7300
P2
Br. 2/14 – str. 41
07. travnja 2014.
Mali Žunci+
odv. H.
Asf.
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
890
7177
odv. gl.
ceste
Prog.+
Dež.+
100
Mega II ktg.
izvedeno
Jag.putGrač.
Asf.
izvedeno
7313
Popravak asfalta 20 m²,
4720
7271
Grač.-T. Gaj
+ odv.
asf.
1600
izvedeno
odv.uz vilu
II ktg.
7055
300
7062
Fugiranje 100 m´
4.400,00
Br. 2/14 – str. 42
07. travnja 2014.
Penezići
asf.
1970
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
6
1.200,00
600
+ odv. II
ktg.
izvedeno
7170
Jag. Putodv. kod
pilota
100
izvedeno
Gl. CestaAjdišće
asf.
izvedeno
BelećakiAerodrom
Izvedeno
3587
1700
20
4.000,00
7204
100
2000
ktg.
izvedeno
15.000,00
7336
Đuml.- Pen.
II
Popravak asfalta 100 m²
3000
7181
20
20
Peglanje
10.300,00
Br. 2/14 – str. 43
07. travnja 2014.
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
28.930
700
103
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
59.100,00
Br. 2/14 – str. 44
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO SELSKO BRDO
ASF. + I + II ktg.
MO Selsko
Brdo
cesta
Sel. BrdoGrad.
Asf.
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
100
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
4
3.100,00
2
400,00
1
1.350,00
470
2706
izvedeno
Skend.Šoše
1100
asf.
2706
izvedeno
odv. Škoci
310
50
Br. 2/14 – str. 45
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
asf.
2702
izvedeno
Tomići
asf.
izvedeno
950
100
2
2.700,00
150
2
3.850,00
400
11
11.400,0
0
2701
Čačkovići
1500
asf.
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
2683
4.330
Br. 2/14 – str. 46
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO PISAROVINA
ASF. + I + II ktg.
MO
Pisarovina
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
cesta
m′
Top.- Pis
asf.
1100
N.Top. IIktg
m³
90
3468
izvedeno
odv. Pokup.
Top.
Asf.
250
3476
izvedeno
Krč.- Topol.
300
Asf.
3479
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
1
Popravak asfalta 50 m², fuge 100m´
1.000,00
4
Asfaltiranje cca 50 m²
16.400,0
0
Br. 2/14 – str. 47
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
izvedeno
o. Jo-lam
asf.
o. Vuj. I
ktg.
izvedeno
Vrtna u.
Asf.
izvedeno
Jamn.- S.
Gora
asf.
izvedeno
200
100
3543
100
3463/1
1100
3450
MarcetićiZvon.
Asf.
izvedeno
2.300,00
1100
3483
J. Podgorje
950
asf.
100
Br. 2/14 – str. 48
07. travnja 2014.
izvedeno
Trnjanska
ul.
Asf.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
3449
800
Izvedeno
Horvati
asf.
3455
700
izvedeno
Jurani
asf.
3454/2
250
izvedeno
Odv. Jurani
Sadaki
asf. prod.
Hor.II
200
2512
800
150
izvedeno
2513
odv. Janici
II
6.900,00
200
4.600,00
2531
-trafo. II ktg.
izvedeno
300
80
Br. 2/14 – str. 49
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
ktg.
izvedeno
2529
BrkeParad.
820
+odv.
asf.
izvedeno
Kovačići
asf.
izvedeno
2530
500
100
1
2.500,00
2514
Šantorićig.c
100
2.300,00
1100
I
ktg.
izvedeno
2516
Šant. Sv.
Vid
30
1300
Jag.
ktg.
II
izvedeno
2516
6.000,00
Br. 2/14 – str. 50
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
uz R. Relej
I
150
ktg.
izvedeno
Juriše+L+D.
Asf. + II
Traf.-Kram
2509
100
200
10
10.300,0
0
100
10
5.000,00
690
200
izvedeno
Mišice II
ktg.
izvedeno
2506
300
2503
odv. Stuplj.Jurm. I
ktg.
izvedeno
50
732
ŠestakPoldr. II ktg.
300
izvedeno
odv. Molnar
asf.
3482
Br. 2/14 – str. 51
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
200
izvedeno
3458
odv. Karlov.
Asf
100
izvedeno
Marcetići –
produž.II
ktg
izvedeno
9999
10
2.000,00
500
3482
Zvonarprod II ktg.
50
izvedeno
3014/1
odv.
Švenda
300
II ktg.
izvedeno
3102
Odv. Juco II
100
Izvedeno
3150/6
Peglan
je 50
m
250,00
Br. 2/14 – str. 52
07. travnja 2014.
Odv. Balog
II ktg.
izvedeno
izvedeno
10
2.300,00
10
2.000,00
86
63.850,0
0
400
3513
Mrtv. Jamn.
Park. II
ktg.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
1000m
²
3086/3
Kupska ul.
I odv. II
ktg.
120
150
II odv.II ktg.
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
3649
15.600
900
300
Br. 2/14 – str. 53
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 54
Na cesti odvojak Novi Topolovac potrebno je asfaltirati dužinu od 15m x 3 m – cca 50m² kako bi se riješilo odnošenje kamena sa
odvojka na asf. cestu.
Na cesti od Zvonara do Marcetića djelomično čistiti grabu.
Jurani očistiti desnu stranu (Gumbarevićevu) grabe
Odv,. Jurani uz trafo stanicu čistiti lijevu grabu
Kovačići očistiti djelomično grabu, Šantorići djelomično graba
Juriše- Ljuba Kramarić, od Ljube kopati lijevu grabu i dalje čišćenje, zatim kamen
Šestak- Pldrugači kopanje grabe na strani Poldrugača iznad
Odvojak Švenda- peglanje ceste od Glavne ceste Jamnica u brijeg
Kamen predviđen za parkiralište mrtvačnica odnosi se na put uz novi dio groblja.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO LIJEVO SREDIČKO
ASF. + I + II ktg.
MO Lijevo
Sredičko
cesta
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
Vrbice II ktg
isko
p
graba
grab
a
m′
100
250
2653
izvedeno
Topolnj. Ul.
400
Asf.
60/4
izvedeno
Topol.- Vik.
+ odv. II
ktg
600
bb
izvedeno
m³
čišćen
je
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
10
4.300,00
Br. 2/14 – str. 55
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Mirna ul.
I
ktg. Odv.
II ktg.
izvedeno
400
450
2656
Ul. Putina
I ktg.
460
12
12.980,0
0
P3
10.750,0
0
P2
460
izvedeno
2727
Tomasov.
Ul.
100
II
ktg.
izvedeno
2650
Školska ul.
II
250
ktg.
izvedeno
2649
Jurajčeva
ul.
50
800
I+ II ktg.
150
10
10
Br. 2/14 – str. 56
07. travnja 2014.
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
2728
Cvetnička
ul.
P4
300
I
330
ktg.
Odv.
ktg.
II
izvedeno
2657
Obala Kupe
II
10
2.000,00
16
3.200,00
400
ktg.
izvedeno
2658
odv. K. Slap
I
400
ktg.
200
Rib.k. II
ktg.
izvedeno
odv. nas.
Tr. Stan. II
ktg.
186
100
Br. 2/14 – str. 57
07. travnja 2014.
izvedeno
164/3
Krčac II ktg.
izvedeno
200
2670
lij. Odv. I i II
od Gr. II
ktg.
izvedeno
200
775/6
Sedl. Ul. I
ktg
izvedeno
220
2660
ul. Zdenac
I
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
100
100
10
7.300,00
P1
10
2.000,00
P5
400
ktg.
200
odv.
ktg.
II
izvedeno
2661
Kravarščica
Asf. + II
ktg.
500
I odv. –‫״‬-
140
200
Br. 2/14 – str. 58
07. travnja 2014.
II odv. –‫״‬-
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
150
III odv.
izvedeno
2665
Lukšina ul.
asf.
200
+ II ktg
400
izvedeno
2664
Putina II
ktg.
izvedeno
150
782/16
odv. V.
Slov.
100
II
ktg.
2669
Vidačka ul.
II
150
ktg.
izvedeno
bb
20
4.000,00
Br. 2/14 – str. 59
07. travnja 2014.
uk. plan.
8.650
50
660
250
78
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
30
46.530,0
0
uk.
izvedeno
Na ul. Obala Kupe peglati rov od vodovoda, zatim navesti kamen.
Ulica Putina II ktg. Novi put paralelno sa Putinom navesti 20 m³ stijene sitnije, prije skinuti malo humusa.
Na ulicu Kravaršćica radove izvesti samo na glavnoj cesti bez odvojaka. Na odvojke ne voziti kamen.
Ul. Zdenac sanirati brijeg.
Br. 2/14 – str. 60
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO DONJA KUPČINA
ASF. + I + II ktg.
MO Donja
Kupčina
cesta
Tatari
asf.
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
40
250
II
ktg.
6122
izvedeno
Pušački put
II
20
4.000,00
20
4.000,00
2500
ktg.
6123
izvedeno
Puš. p.Step. s.
1310
Br. 2/14 – str. 61
07. travnja 2014.
II ktg.
6128
izvedeno
pril. Brežan
80
asf.
izvedeno
R. kućaokr. Bus
I ktg.
izvedeno
165
200
6091/1
Pril. Peruš
F.
asf.
130
200
D.
asf.
izvedeno
Pr. Huzj.
asf.
6090
50
100
Prigl.
asf.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 62
07. travnja 2014.
izvedeno
6093
Mat. selopl.
100
II
ktg.
izvedeno
6111
Pr. Jaska
20
asf.
80
II
ktg.
izvedeno
Pr. Trljo
asf.
izvedeno
D.K.- J. K.
uz Kupu
asf.
6102
50
6117
1000
I ktg.
3000
izvedeno
6091/1
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 63
07. travnja 2014.
od Mik. do
kapele
asf.
izvedeno
Petr. selo
asf.
izvedeno
6
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Popravak asfalta 50m²
2900
1.200,00
7.500,00
6103
1100
2
Popravak asfalta 20 m²
3.400,00
6113/1
spoj uz
Bucu
1000
asf.
izvedeno
spoj
Konječ.
selo
asf.
izvedeno
spoj prema
crkvi
asf.
izvedeno
Step. selo
6097
2
400,00
2
400,00
1000
6097
1000
6101
Br. 2/14 – str. 64
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
1500
asf.
izvedeno
pril. Step.
uz Kopej.
asf.
izvedeno
uk. plan.
uk.
izvedeno
6128
100
4233/3
17.710
52
20.900,0
0
Br. 2/14 – str. 65
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
MO DVORANCI
ASF. + I + II ktg.
MO
Dvoranci
cesta
Dubravci
asf.
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
400
90
II
ktg.
3516
izvedeno
odv. Fujt
asf.
70
60
Š. D.
ktg.
II
3660
izvedeno
Sv.
Trojstvo-
2
400,00
Br. 2/14 – str. 66
07. travnja 2014.
Jandreji
asf.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
720
3659
izvedeno
odv. Smog.
II
380
ktg.
izvedeno
Sv.
TrojstvoBritveci
asf.
3653
2
Popravak asfalta 10m²
1.900,00
2
Fugiranje asfalta 200 m´
3.200,00
950
200 m²
Parkir.
Asf.
izvedeno
Špiš. Tom.N.cesta
asf.
izvedeno
odv. Pok.
Asf.
3531
1880
3517
100
400
II
Br. 2/14 – str. 67
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
ktg.
izvedeno
Bb
odv. Kupč.
2
Fugiranje asfalta 100m´
4.800,00
Popravak asfalta 20m²
850
Asf.
izvedeno
Krč. Fabij.
Vodop.
Asf.
izvedeno
3509
100
1930
3480
Krč. Skend.
900
Asf.
izvedeno
Skend. –
Vodop.
Asf.
izvedeno
Tump.- N.
Cesta II
ktg.
3481
300
3469
710
2
Popravak asfalta 20m²,
fugiranje 100 m´
7.100,00
Br. 2/14 – str. 68
07. travnja 2014.
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
3505
odv. Vukas
II
100
ktg.
izvedeno
Skend.Topol.
Asf.
Bb
250
izvedeno
3469
odv. za vik.
Topol. II
ktg.
izvedeno
Odv. Selj.
50
163/6
10
2.000,00
40
8.000,00
300
Krović Iiktg.
izvedeno
3514
Nova cesta
I
ktg.
3800
Br. 2/14 – str. 69
07. travnja 2014.
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
3503
14.240
100
60
27.400,0
0
Br. 2/14 – str. 70
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. GRADEC POKUPSKI
III ktg.- polj. putevi
MO Gradec
Duljina
iskop
Pokupski
k.č. br.
pokos
a
cesta
m′
put uz
Špičke L+D
1800
2710
izvedeno
put uz
Lukića
1200
2718
izvedeno
put prema
Lugu
1700
odv. Ključu
200
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
Br. 2/14 – str. 71
07. travnja 2014.
2722
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
4.900
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 72
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M. O. LUČELNICA
III KTG.- polj. putevi
MO
Lučelnica
cesta
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
Petk.- Mikš.
Most
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
privatn
o
1000
izvedeno
Petk.- Dvor
600
Peglanje puta
1286/1
izvedeno
Petk.desno od
mosta
10
300
1287
izvedeno
Blaž.-
300
10
500,
Br. 2/14 – str. 73
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
Borovj
izvedeno
1303
Blaž.- pod
Zdenac
40
5
250
izvedeno
1304
G. MikšeAg.- Streb.
300
10
400
10
800
izvedeno
Sal. Pod
breg
Grabarićka
izvedeno
1281
800
1278
Sal. Put za
Sokolec
10
350
izvedeno
190/8
Sal. Put za
Tupolje
privatn
o
200
izvedeno
5
.
Br. 2/14 – str. 74
07. travnja 2014.
Sal. Put
pod Lipe
Privatn
o
600
izvedeno
g. Mikše
put za krč
10
400
izvedeno
g. Mikše
put za vel.
Sjenok
izvedeno
Škrinj. Put
za
Jasenovac
izvedeno
Škrinj. Put
za
Vranešinu
57/12
500
10
700
1286/2
200
30
600
1243
8
300
izvedeno
Škrinj. Put
V.
Sjenokoša
10
200
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 75
07. travnja 2014.
izvedeno
Škr.Selišće
Izvedeno
1106/6
300
1247
Škrinj. Put
za Krčevinu
15
Privat.
200
Izvedeno
VugrinićiKuti prelog
15
400
izvedeno
1251
VugrinićiPremetnjak
10
300
izvedeno
Fab. V.
Sjen. Kranj.
Stip.
izvedeno
Fab.- V.
Sjen.
1252
15
700
1245
1650
20
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 76
07. travnja 2014.
izvedeno
Fab.Lemeš.
Vodovod
izvedeno
588/59
10
600
541/19
F.
Krmenčki
brijeg
privatn
o
100
izvedeno
Fab..
Topolje
200
privatn
o
izvedeno
SačererićiBrackovo
20
300
izvedeno
1246/1
SačerićiTopolje
20
1000
izvedeno
Šet.-
1270
10
peglanje
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 77
07. travnja 2014.
Vogreja
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
400
1307
Šeteki
Dužna
privatn
o
350
izvedeno
SumrakiLemešinka
privatn
o
10
600
izvedeno
SumrakiGrgićev put
700
izvedeno
SumrakiKobil.
Draga
1297
10
300
izvedeno
SumrakiVrtišće
100
600
izvedeno
20
Sanacija nakon priključka
vode
Br. 2/14 – str. 78
07. travnja 2014.
SumrakiKrmelj.
Breg
izvedeno
20
500
1295
Mikše Top.Krč
privatn
o
600
izvedeno
Mik. T.breg
izvedeno
Žleb.- put
za
Krmentec
izvedeno
Žleb.
Dugava
350
8
559/14
10
300
276/14
200
privatn
o
izvedeno
Žleb.Krmen.
Breg
izvedeno
privatn
o
200
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 79
07. travnja 2014.
Fab.- Lazg.
Lemešinka
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
privatn
o
800
izvedeno
Fab.Stipani
jaruga
privatn
o
600
izvedeno
Škrinj. Za
Luke
100
400
izvedeno
1240
Fab.vinogr. I
odv.
100
II odv.
100
privatn
o
izvedeno
GrebenićiLakun.
Breg
izvedeno
Fab.- Hrtić
600
887/6
200
privatn
20
Očistiti propust od granja
Br. 2/14 – str. 80
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
o
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
16.000
40
1100
500
331
30
10
123.050,
0
Br. 2/14 – str. 81
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. BREGANA PISAROVINSKA
III KTG.- poljski putevi
MO
Bregana
Pisarovinsk
a
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
cesta
m′
Milov jarak
600
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
400
m′
200
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
40
400
2575
izvedeno
uz J. Krot u
polje
400
2577
izvedeno
300
300
Financije
0-60
2430
Hasani-
Financije
0-30
izvedeno
Golub. Za
Jagarepolje
izrada AB propusta ø
navoz kamena
40
Peglanje puta
Br. 2/14 – str. 82
07. travnja 2014.
polje
izvedeno
zdolnj.
Sinok.
2571
100
200
izvedeno
put uz Engu
200
privatn
o
izvedeno
Zebićipolje
izvedeno
Golub.
Odv. lijevo
Meljin.
200
2578
privatn
o
100
izvedeno
Gor. Jamn.Jag.
Bregana
izvedeno
G.J.- Šetpolj
900
2539
200
40
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 83
07. travnja 2014.
izvedeno
2548
G.J. Šet.Črnk. Gora
20
400
izvedeno
200
1302
G.J. Šeteki
zdenac
privatn
o
150
izvedeno
G.J.
Bradači
Solčenica
izvedeno
200
20
300
2544
Fab-St.led.
Velebit
200
izvedeno
Ivanč.- ulica
+jarek
2551
500
200
izvedeno
Rad.- u
2551
100
20
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 84
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
jamu
izvedeno
G.J. VukiOr.
Šet.šuma
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
2565
200
40
200
2553
5.450
1300
400
80
140
81.300,0
0
Br. 2/14 – str. 85
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. BRATINA
III ktg.- polj. putevi
MO Bratina
cesta
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
7082
izvedeno
izvedeno
7198
izvedeno
Solt.- Turk
400
Financije
0-60
1800
1400
Financije
0-30
Paž. Križ. –
Jag. Put
Lack.- polje
izrada AB propusta ø
navoz kamena
20
Br. 2/14 – str. 86
07. travnja 2014.
izvedeno
Soltanipolje
izvedeno
V.Žun.polje
izvedeno
Puhekipolje
izvedeno
Dežel.šuma
izvedeno
M.Žun.polje
izvedeno
7264
900
7257
700
7167
1100
lijeva
200
P3
7319
1200
7177
1000
400
20
7314
M.Ž. Velika
uz Š. Ž. Laz
20
900
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
7306
1
Br. 2/14 – str. 87
07. travnja 2014.
Dežel.Gajec
izvedeno
Švar.-polje
izvedeno
Cestaripolje
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
400
7299
900
7251
1000
7196
Jak. Đuml.
Topolišće
1000
izvedeno
20
7290
Jak.Đuml.
ravnica
10
400
izvedeno
Đ.Grudnica
izvedeno
novi put za
(vinograde.)
7289
250
10
7286
10
P5
Br. 2/14 – str. 88
07. travnja 2014.
200
izvedeno
Đum.Stoičk
a
izvedeno
odv. Šopec
izvedeno
Varge- polje
izvedeno
Melj. Januš.
200
7287
500
10
7183
100
7284
200
400
20
7324
300
izvedeno
Severi- Kici
izvedeno
G.cestaJur.
izvedeno
Penez.
Polje
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
300
7074
600
7310
300
20
10
P1
Br. 2/14 – str. 89
07. travnja 2014.
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
7169
Dež. Križ. –
Dugava
150
izvedeno
M. Ž. Jurič.
izvedeno
Soltanipolje
izvedeno
Dež- Trstina
izvedeno
M.ž.Mokrice
izvedeno
7293
300
7307
200
7257
300
7305
300
7317
put
Stepanke
400
1200
izvedeno
Đum.-
10
7192
600
Zemlja
na put
Br. 2/14 – str. 90
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
bunar
izvedeno
4205
izvedeno
izvedeno
izvedeno
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
18.900
600
1000
150
30
1
53.800,0
0
Br. 2/14 – str. 91
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. SELSKO BRDO
III ktg.- polj. putevi
MO Selsko
Brdo
cesta
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
Čačkovići
za Resu
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
100
20
50
30
150
20
10
5
P1
600
2680
izvedeno
Tomići za
Jandreje
800
100
2697
izvedeno
MeljevoKravaršćica
1000
P2
Br. 2/14 – str. 92
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
2680
izvedeno
med rupe
izvedeno
ŠkociTomići
izvedeno
pod rušćicu
800
50
2677
300
40
2700
300
Nije put
izvedeno
Golo brdo
izvedeno
Gl. cestaGaj
izvedeno
Šošice,
Bačk.
300
10
2045
400
20
30
2685
700
300
40
2709
ŠošeJandreji
40
800
4
Br. 2/14 – str. 93
07. travnja 2014.
izvedeno
uk. Plan.
uk.
Izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
2708
6.000
100
600
180
50
80
9
88.625,0
0
Br. 2/14 – str. 94
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. PISAROVINA
III ktg. – polj. putevi
MO
Pisarovina
cesta
Duljina
iskop
Br.
K.č.
pokos
a
m′
PodgorjeČrešnjevac
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
10
2.000,00
600
3449
izvedeno
ZvonariTopolovac
1100
Priv.
izvedeno
Lov. DomRastik
800
3471/1
izvedeno
Jam.Pis.I Kozara
300
4.000,00
796/1-
Br. 2/14 – str. 95
07. travnja 2014.
II
400
odvojak
III
izvedeno
Marc.Topol
izvedeno
sajm.Rastik
izvedeno
Trnjanpolje
izvedeno
Horv.J.Pod
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
20
1.500 kn.
300
3493
1100
3482
800
3471/2
300
nema
600
400
20
16.000,0
0
3453
put za čret
iza Šajnov.
300
izvedeno
put uz
1336
400
Gl.
2.000,00
Br. 2/14 – str. 96
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Keser
izvedeno
Vel.J.- rad.
Rel.Kut.put
izvedeno
3465/1
20
4.000,00
20
4.000,00
20
31.100,0
0
30
6.000,00
50
14.600,0
0
1800
2509
V.J.uz cest.
U polje
1000
izvedeno
Sadakipolje
izvedeno
Parad.Resa
izvedeno
uz Poldr. Za
ResuPodg.
izvedeno
J.Podgorje
2510/3
800
500
200
2511
400
2528
200
2000
2529
Br. 2/14 – str. 97
07. travnja 2014.
sv. Vid
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
500
3346
Pisar.- put
za
Nije put
200
Ciglanu
izvedeno
odv. uz
Wolf
izvedeno
300
103/3
Jamičina uz
JO-LAME
400
10
1500
3543
J.- St. Gora
100
100
10
5.000,00
500
210
99.900,0
0
3262/1
uk. plan.
uk.
izvedeno
16.600
500
800
Br. 2/14 – str. 98
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. DVORANCI
III ktg. – poljski putevi
MO
Dvoranci
cesta
Peršinovec
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
1500
3540
izvedeno
Smogorje –
Putina
1500
3536
izvedeno
Jandreji –
Tomići
500
3673
izvedeno
Dubr.- brdo
700
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
Br. 2/14 – str. 99
07. travnja 2014.
izvedeno
Vodop.odv. za N.
cestu
izvedeno
3516
300
2306
Tump.- N. c.
odv. desno
300
izvedeno
3506
Skenderi Marcetići
900
izvedeno
Vukasšuma
3482
300
KupčinciMielj. breg
izvedeno
Pokupč.- za
putinu
1000
3649
nije put
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 100
07. travnja 2014.
600
izvedeno
MelinecRav.
izvedeno
3517
500
3652
put za
Raničku
500
izvedeno
3530
JandrejiSken.- Šoš
izvedeno
400
3654
JandrejiKrči
400
izvedeno
Fujti-Špiš.
izvedeno
Britv.
Viken.
3656
100
3660
100
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 101
07. travnja 2014.
Izvedeno
Pok.Br.St.d
v.
3530
100
3535
uk. plan.
uk.
izvedeno
9.700
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 102
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. LIJEVO SREDIČKO
III ktg. – poljski putevi
MO Lijevo
Sredičko
cesta
put za Gatu
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
1000
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
100
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planiran
o
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
300
20
30
3
P1
2667
izvedeno
obala Kupe
nizv. od rib.
kuće
(lijevo)
5
600
2659
izvedeno
put za plažu
Jurjevićka
30
P2
600
2726
izvedeno
Zdenac-
5
Br. 2/14 – str. 103
07. travnja 2014.
Lukševica
izvedeno
Vrbice
izvedeno
200
2659
350
10
2653
Školskaprodužetak
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
15
P3
2729
izvedeno
izvedeno
uk. plan.
uk.
izvedeno
2.750
100
300
30
55
30
3
37.100,0
0
Br. 2/14 – str. 104
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
07. travnja 2014.
M.O. DONJA KUPČINA
III ktg. – poljski putevi
MO Donja
Kupčina
cesta
Stepićki put
Duljina
iskop
k.č. br.
pokos
a
m′
m³
čišćen
je
isko
p
graba
grab
a
m′
m′
izrada AB propusta ø
navoz kamena
Financije
Financije
0-30
0-60
stijena
40
0
50
0
60
0
80
0
1000
planirano
Plaćeno
m³
m³
m³
m′
m′
m′
m′
m′
kuna
kuna
2050
6125/1
izvedeno
Maruš. put
1650
1x6
6.000,00
2x6
110.750,0
0
6120
izvedeno
Gorenj. put
1000
6131
izvedeno
Step.s.Maruš. put
NOVO
500
350
500
Br. 2/14 – str. 105
07. travnja 2014.
izvedeno
Jantolski
put
izvedeno
služno
st
1600
6085
Peruš D.
prema Kupi
1400
izvedeno
Prit.- V.
breg
izvedeno
Suplj.
Gašp. pod
gredu duge
ledine
izvedeno
Maret. put u
polje I
odv.
izvedeno
6086
2150
6088
2170
200
6096
930
200
3945
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 106
07. travnja 2014.
put za
Ekon.
izvedeno
2500
6106
Matasički
put u polje
400
izvedeno
Petr. stani
za Crnu
mlaku
izvedeno
6111
2750
6113/1
BuštenicePuš. put
200
izvedeno
put prije
roma do
Vel.
6115
700
izvedeno
put za
Jabučevlje
400
Nije
put
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 107
07. travnja 2014.
izvedeno
6109/2
put za Laz
Ćurikov
400
izvedeno
6114
put za
Pretavku
200
izvedeno
2024/3
put uz
Petrčiće
200
izvedeno
put u polje
uz
Radovića
6116/1
500
izvedeno
put za
Mrtvice
1100
izvedeno
put za
Kneju
6084/1
1200
Nije
put
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 108
07. travnja 2014.
izvedeno
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
6110
Mikan. put
uz Šoškog
800
izvedeno
put za Lesk.
4198
400
Priv.
izvedeno
Križep-Grm
1000
Izvedeno
6124/1
Put nas.
Okr. Bus.
6084/2
izvedeno
Put za
Rudn
400
6084/2
600
Priv.
izvedeno
uk. plan.
uk.
izvedeno
28.100
350
500
18
116.750,0
0
Br. 2/14 – str. 109
07. travnja 2014.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA
Br. 2/14 – str. 110
Na skretanju sa D-36 na Marušićki put potrebno je proširiti propust, odnosno novi propust zbog skretanja.
Novi put (Stepićko Selo- Marušićki put), potrebno najprije iskopati 350 m´ grabe i zemlju na put, od zavoja do Marušićkog puta, izgraditi
propuste na izlazu na Marušićki put i na početku puta u Stepićkom selu, a zatim navoz kamena.
______________________________________________________________________________________________________________
Uredništvo: S.Balic, V.Koter i T.Kovačić
Glavni i odgovorni urednik: T.Kovačić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content