close

Enter

Log in using OpenID

BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO

embedDownload
BIBLIOTEKA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE
Bibliografija prinovljenih publikacija
Razmena sa Policijskom akademijom u Zagrebu
Maj 2013.
Fra Angelico : Justice, 1427, The Metropolitan Museum of Art
SADRŢAJ














001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA
003 PISANJE. SISTEMI PISANJA I PISMA. ZNACI I SIMBOLI. KODOVI.
GRAFIĈKI PRIKAZI
323.2 ODNOSI IZMEĐU NARODA I DRŢAVE. UNUTRAŠNJE POLITIĈKE
AKTIVNOSTI
327.7/.8 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNIH I MEĐUVLADINIH ORGANIZACIJA.
POLITIĈKI UTICAJ, PRITISAK NA DRUGE DRŢAVE
343.1 KRIVIĈNI POSTUPAK
343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA
343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA
343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA
351.74/.76 POLICIJA
656.1 DRUMSKI SAOBRAĆAJ
811.111 ENGLESKI JEZIK
811.112.2 NEMAĈKI JEZIK
REGISTAR NASLOVA
IMENSKI REGISTAR
001 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA
1
VUKOSAV, Joško
Metodologija znanstvenih istraţivanja / Joško Vukosav, Predrag Zarevski. - Zagreb :
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademija, 2011. - 57 str. :
graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Beleška o autorima: str. 57. - Bibliografija: str. 51.
ISBN 978-951-161-259-3
a) Nauĉnoistraţivaĉki rad - Metodologija - Udţbenici
001.891(075.8)
COBISS.SR-ID 1024250537
003 PISANJE. SISTEMI PISANJA I PISMA. ZNACI I SIMBOLI. KODOVI.
GRAFIĈKI PRIKAZI
2
ĈUKLJAŠ, Đuro
Tajno komuniciranje špijuna / Đuro Ĉukljaš. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, 1994. - 319 str. : ilustr. ; 24 cm
Prilog (tablice): str. 267-315.
ISBN 953-161-024-X (broš.)
a) Kriptologija b) Kriptografija c) Špijunaţa
003.26
004.056.55
327.84
COBISS.SR-ID 30186
323.2 ODNOSI IZMEĐU NARODA I DRŢAVE. UNUTRAŠNJE
POLITIĈKE AKTIVNOSTI
3
VRĐUKA, Alenko
Nuklearni terorizam / Alenko VrĊuka. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. - 303, XVII str. : ilustr. ; 24 cm
"Ova knjiga preraĊena je i dopunjena doktorska disertacija, obranjena u listopadu 2010. na
Fakultetu politiĉkih znanosti Sveuĉilišta u Zagrebu..."---> predgovor. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 286-303.
ISBN 978-953-161-253-1
a) Nuklearno oruţje b) Terorizam
323.28:623.454.8
327.88:623.454.8
COBISS.SR-ID 1024249769
327.7/.8 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNIH I MEĐUVLADINIH
ORGANIZACIJA. POLITIĈKI UTICAJ, PRITISAK NA DRUGE DRŢAVE
4
TATALOVIĆ, Siniša
Osnove nacionalne sigurnosti / Siniša Tatalović, Mirko Bilandţić. - Zagreb :
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2005. - IX, 237
str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 143-149.
ISBN 953-161-181-5
a) North Atlantic Treaty Organization - Bezbednosni aspekt b) European Union Bezbednosni aspekt c) Organization for Security and Co-operation in Europe - Bezbednosni
aspekt d) Nacionalna bezbednost - Vojni aspekt - Udţbenici e) MeĊunarodna bezbednost Udţbenici f) Nacionalna bezbednost - Vojni aspekt - Hrvatska - Udţbenici
327.84:355.02(075.8)
327.56(075.8)
327.84:355.02(497.5)(075.8)
COBISS.SR-ID 1125098
343.1 KRIVIĈNI POSTUPAK
5
BAŠIĆ, Tajana
Hrvatsko-engleski vokabular Zakona o kaznenom postupku / Tajana Bašić, Valerija
Bencerić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska
akademija, 2010. - 116 str. : tabele ; 25 cm. - (Linguaarak ; 1)
Kor. nasl. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 116.
ISBN 978-953-161-236-4
a) Kriviĉni postupak - Reĉnici, hrvatsko-engleski
343.13(038)=163.42=111
COBISS.SR-ID 1024251049
6
GLUŠĈIĆ, Stjepan
Pravni standardi i istraţne djelatnosti policije u prethodnom kaznenom postupku /
Stjepan Glušĉić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska
akademija, 2011. - 306 str. : tabele ; 24 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 293-306.
ISBN 978-953-161-258-6
a) Prethodni kriviĉni postupak - Policija - Hrvatska - Udţbenici b) Policija - Istraţni postupak
- Hrvatska - Udţbenici
343.13:351.74(497.5)(075.8)
COBISS.SR-ID 512498115
343.3/.7 KRIVIĈNA DELA. VRSTE KRIVIĈNIH DELA
7
KOVĈO Vukadin, Irma
Suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja : za internu uporabu /
Irma Kovĉo Vukadin. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, 2004. - V, 106 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Kor. stv. nasl: Suzbijanje trgovanja ljudima. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
ISBN 953-161-169-6
a) Trgovina ljudima - Suzbijanje - Priruĉnici b) Prostitucija - Priruĉnici c) Ţrtve trgovine
ljudima - Zaštita - Priruĉnici
343.85:343.431(035)
176.5(035)
343.544/.545(035)
343.431-058.64(035)
COBISS.SR-ID 1043690
343.8 PENOLOGIJA. IZVRŠAVANJE KAZNI. PREVENCIJA
8
HORVATIĆ, Ţeljko
Politika suzbijanja kriminaliteta / Ţeljko Horvatić, Leo Cvitanović. - Zagreb :
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1999. - X, 214 str.
: graf. prikazi ; 24 cm
Tiraţ 1.500. - Bibliografija: str. 213-214. - Registri.
ISBN 953-161-116-5 (broš.)
a) Kriminalitet - Suzbijanje - Udţbenici b) Kriminalna politika - Udţbenici c) Kriviĉne
sankcije - Udţbenici d) Kriviĉno pravo - Kazne - Udţbenici
343.85(075.8)
343.9(075.8)
343.241/.297(075.8)
COBISS.SR-ID 512468684
343.9 KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIKA
9
HORVATIĆ, Ţeljko
Osnove kriminologije : temelji uĉenja o pojavnim oblicima i uzrocima kaţnjivih
ponašanja / Ţeljko Horvatić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija,
1998. - XIII, 210 str. : tabele ; 25 cm
Bibliografija: str. 207-210. - Registri.
ISBN 953-161-106-8 (broš.)
a) Kriminologija - Udţbenici
343.9(075.8)
COBISS.SR-ID 76778
10
KARAS, Ţeljko
Uvod u kriminalistiku : (odabrana poglavlja) / Ţeljko Karas. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2012. - 326 str. : graf. prikazi ;
24 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 297-325.
ISBN 978-953-161-263-0
a) Kriminalistika - Udţbenici
343.98(075.8)
COBISS.SR-ID 2387434
11
KOLAR-Gregorić, Tatjana
Praktikum kriminalistiĉke tehnike / Tatjana Kolar-Gregorić, Ţelimir Radmilović. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2009. 77 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Krimarak ; 14)
Kor. nasl. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 76-77.
ISBN 978-953-161-227-2
a) Kriminalistiĉka tehnika - Veţbe
343.98(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 512687820
12
MATERIJALNI tragovi / [urednik Henry C. Lee ; urednica hrvatskog izdanja Dragica
Kozarić-Kovaĉić ; preveli Dragica Kozarić-Kovaĉić ... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova, Policijska akademija, 1998. - XXIV, 255 str. : ilustr. ; 21 cm
Prevod dela: Physical evidence. - Bibliografija: str. 253-255.
ISBN 953-161-100-9 (broš.)
a) Kriminalistiĉka tehnika - Materijalni dokazi - Udţbenici
343.98(075.8)
343.146(075.8)
COBISS.SR-ID 512196803
13
MODLY, Duško
Metodika provoĊenja rekonstrukcije dogaĊaja i istraţnog pokusa / Duško Modly. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. 157 str. ; 25 cm
Bibliografija: str. 151-157.
ISBN 978-953-161-245-6
a) Kriviĉno delo - Rekonstrukcija - Udţbenici b) Kriminalistika - Istraga - Udţbenici
343.985(075.8)
COBISS.SR-ID 512498627
14
MODLY, Duško
Nasilje nad djecom i zlostavljanje djece : (neka kriminalistiĉka i kaznenopravna
stajališta) / Duško Modly. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, 2006. - VII, 239 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 230-239.
ISBN 953-161-187-4
a) Kriminalistika - Materijalni dokazi b) Seksualno zlostavljanje - Deca c) Silovanje - Deca d)
Pedofilija e) Porodiĉno nasilje
343.98:343.541-053.2
343.98:343.62-053.2
COBISS.SR-ID 512042179
15
MODLY, Duško
Oĉevid / Duško Modly. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, 2010. - 283 str. ; 25 cm
Bibliografija: str. 269-283.
ISBN 978-953-161-238-8
a) Kriminalistiĉka tehnika - UviĊaji - Priruĉnici
343.98(078)
343.147(078)
COBISS.SR-ID 512776652
16
RADMILOVIĆ, Ţelimir
Rad na mjestu dogaĊaja / Ţelimir Radmilović. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2008. - 59 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Krimarak ; 12)
Kor. nasl. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 59.
ISBN 978-953-161-223-4
a) Kriminalistiĉka tehnika - UviĊaji - Priruĉnici
343.98(078)
343.147(078)
COBISS.SR-ID 1024250793
17
ROSO, Zvonimir
Poligraf u kriminalistici / Zvonimir Roso. - [2. izd.]. - Zagreb : Republiĉki sekretarijat za
unutrašnje poslove SR Hrvatske, 1987. - 387 str. : ilustr. ; 24 cm
Summary: Poliygraphy in crime investigation / translated by Milica Gaĉić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 367-382.
ISBN 953-161-058-4 (broš.)
a) Kriminalistiĉka taktika - Osumnjiĉeni - Saslušavanje - Priruĉnici b) Kriminalistika Poligraf
343.985
343.982
COBISS.SR-ID 1024185513
351.74/.76 POLICIJA
18
BALGAĈ, Iva
Protokol : vaţni aspekti internog komuniciranja / Iva Balgaĉ. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2010. - 89 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 89.
ISBN 978-953-161-235-7
a) Policija - Hrvatska
351.74(497.5)
COBISS.SR-ID 1024251561
19
BAŠIĆ, Tajana
Hrvatsko-engleski vokabular Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Zakona o
nadzoru drţavne granice / Tajana Bašić, Semir Osmanĉević. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. - 85 str. ; 25 cm. (Linguaarak ; 2)
Kor. nasl. - Napomene uz tekst. - Bibliografija: str. 84-85.
ISBN 978-953-161-243-2
a) Policija - Reĉnici, hrvatsko-engleski
351.74(038)=163.42=111
COBISS.SR-ID 1024251305
20
BLAŢEK, Njegoslav
Sigurnost u intervenciji policije : skripta / Njegoslav Blaţek. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Srednja policijska škola, 1996.
- 103 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 103. - Saţetak.
ISBN 953-161-059-2
a) Policija - Udţbenici
351.741(075.3)
COBISS.SR-ID 8682
21
DUNDOVIĆ, Darko
Prikrivene policijske radnje : tajne policijske operacije / Darko Dundović. - 2
izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, 2009. - 125 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm
Bibliografija: str. 121-125.
ISBN 978-953-161-225-8
a) Policija - Hrvatska b) Prikriveni islednik - Hrvatska c) Informator - Hrvatska
351.746.2(497.5)
COBISS.SR-ID 1024250025
22
HRVATSKA. Zakoni
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ; Pravilnik o naĉinu postupanja policijskih
sluţbenika / [priredili] Marijan Šuperina, Zvonimir Dujmović. - Zagreb : Ministarstvo
unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Policijska akademija, 2011. - XIX, 257 str. ; 21 cm. (Zbirka propisa / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija ;
knj. 1)
Napomene uz tekst. - Registri.
ISBN 978-953-161-252-4
a) Policija - Hrvatska - Zakonski propisi
351.74(497.5)(094.5)
COBISS.SR-ID 512497603
23
MARTINOVIĆ, Mevludin
Psi u protueksplozijskoj zaštiti / Mevludin Martinović. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 127.
ISBN 978-953-161-232-6
a) Sluţbeni psi - Obuka - Priruĉnici b) Policija - Sluţbeni psi - Priruĉnici c) Eksplozivi Zaštita - Priruĉnici
351.74:636.74(035)
COBISS.SR-ID 512499907
24
PUŠELJIĆ, Mato
Organizacija i funkcioniranje policije / Mato Pušeljić, Franjo Magušić, Ivan NaĊ. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2008. 276 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: 275-276.
ISBN 978-953-161-217-3
a) Policija - Organizacija - Hrvatska - Priruĉnici b) Policija - Organizacija - Slovenija Priruĉnici c) Policija - Organizacija - Francuska - Priruĉnici d) Policija - Organizacija - Italija
- Priruĉnici e) Policija - Organizacija - Velika Britanija - Priruĉnici f) Policija - Organizacija SAD - Priruĉnici g) Policija - Organizacija - Priruĉnici h) Policija - MeĊunarodna saradnja Priruĉnici
351.741(497.5)(078)
351.741(078)
341.456(078)
COBISS.SR-ID 1024250281
25
STRUĈNO usavršavanje kontakt policajaca i njihovih nadređenih : rješavanje
problema, uĉinkovita komunikacija i upravljanje ekipom / priredili Alain Alonzo, Danièle
Coste, Bernard Mondon ; [s francuskog prevele Maja Ljubić, Sandra Stojaković, Blaţenka
Šelebaj-Sellier]. - Zagreb : [Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska
akademija], 2009. - 99 str. : graf. prikazi, tabele ; 32 cm
Na vrhu nasl. str.: Europska unija - PHARE 2005 Program za Hrvatsku. - "Ovaj priruĉnik
izraĊen je u okviru Twinning projekta PHARE 2005 br. HR/2005/IB/JH/01 Jaĉanje
upravljanja ljudskim resursima, sustava obrazovanja i obuke Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske akademije" ---> uvodne napomene. - Sadrţi i: Obuka policijskih sluţbenika na
temu obiteljskog nasilja : namijenjeno policijskim sluţbenicima koji interveniraju u hitnim
situacijama.
a) Policija - Priruĉnici b) Porodiĉno nasilje - Suzbijanje - Priruĉnici
351.74(035)
343.85:343.62(035)
343.85:343.54/.55(035)
COBISS.SR-ID 1024252841
26
TALETOVIĆ, Husein
Kemijska sredstva za policijsku uporabu s taktikom postupanja / Husein Taletović. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2006. IX, 69 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 69.
ISBN 953-161-178-5
a) Hemijsko oruţje b) Policija - Hemijska sredstva
351.74:623.459
COBISS.SR-ID 512499139
27
WESTPHAL, Volker, 1954Europarecht für die Grenzpolizei : ein Praxislehrbuch für europäische
Grenzpolizeibeamte zu ausländer-, asyl- und flüchtlingsrechtlichen Regelungen der
Europäischen Union sowie zum Schengener Durchführungsübereinkommen / [Volker]
Westphal, [Edgar] Stoppa. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, 2005. - 140, XIV, 116 str. : ilustr. ; 21 cm
Nasl. str. prištampanog hrv. prevoda: Evropsko pravo za graniĉnu policiju / Volker Westphal,
Edgar Stoppa ; [prevela s njemaĉkog jezika Marija Vanselow]. - Uporedo nem. tekst i hrv.
prevod. - Oba teksta štampana u meĊusobno obrnutim smerovima. - Slike autora i beleška o
njima: str. 140. - Bibliografija: str. 111.
ISBN 953-161-183-1
a) Graniĉna policija - Pravna regulativa - Evropa - Priruĉnici
351.746.1(4)(094)(035)
COBISS.SR-ID 1024252329
656.1 DRUMSKI SAOBRAĆAJ
28
MRŠIĆ, Ţeljko
Poslovi i zadaće prometne policije / Ţeljko Mršić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2010. - 386 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 383-386.
ISBN 978-953-161-241-8
a) Saobraćajna policija - Hrvatska - Udţbenici
656.1(497.5)(075.8)
351.811(497.5)(075.8)
COBISS.SR-ID 1024251817
811.111 ENGLESKI JEZIK
29
BAŠIĆ, Tajana
Crime doesn't pay (but criminals do) : student's book : with glossary / Tajana Bašić. 2nd unrevised ed. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska
akademija, 2009. - VIII, 174 str. : ilustr. ; 30 cm + Glossary [rjeĉnik] priloţen u dţepić : (50
str. ; 21 cm)
Bibliografija: str. 173-174.
ISBN 978-953-161-188-6
a) Engleski jezik - Policijska terminologija - Udţbenici
811.111'276.6:351.74(075.8)
COBISS.SR-ID 1024252585
811.112.2 NEMAĈKI JEZIK
30
BUKOVĈAN, Dragica
Was ist geschehen? : Deutsch im Polizeiberuf / Dragica Bukovĉan. - Zagreb :
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. - 165 str. :
ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 163-165.
ISBN 978-953-161-247-0
a) Nemaĉki jezik - Policijska terminologija - Udţbenici
811.112.2'276.6:351.74(075.8)
COBISS.SR-ID 1024252073
REGISTAR NASLOVA

Crime doesn't pay (but criminals do) 29


Europarecht für die Grenzpolizei 27
Europsko pravo za pograniĉnu policiju 27


Hrvatsko-engleski vokabular Zakona o kaznenom postupku 5
Hrvatsko-engleski vokabular Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Zakona o
nadzoru drţavne granice 19

Kemijska sredstva za policijsku uporabu s taktikom postupanja 26



Materijalni tragovi 12
Metodika provoĊenja rekonstrukcije dogaĊaja i istraţnog pokusa 13
Metodologija znanstvenih istraţivanja 1


Nasilje nad djecom i zlostavljanje djece 14
Nuklearni terorizam 3





Obuka policijskih sluţbenika na temu obiteljskog nasilja : namijenjeno policijskim
sluţbenicima koji interveniraju u hitnim situacijama 25
Oĉevid 15
Organizacija i funkcioniranje policije 24
Osnove kriminologije 9
Osnove nacionalne sigurnosti 4









Poligraf u kriminalistici 17
Politika suzbijanja kriminaliteta 8
Poslovi i zadaće prometne policije 28
Praktikum kriminalistiĉke tehnike 11
Pravilnik o naĉinu postupanja policijskih sluţbenika 22
Pravni standardi i istraţne djelatnosti policije u prethodnom kaznenom postupku 6
Prikrivene policijske radnje 21
Protokol 18
Psi u protueksplozijskoj zaštiti 23

Rad na mjestu dogaĊaja 16



Sigurnost u intervenciji policije 20
Struĉno usavršavanje kontakt policajaca i njihovih nadreĊenih 25
Suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja 7

Tajno komuniciranje špijuna 2

Uvod u kriminalistiku 10

Was ist geschehen? 30

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima 22
IMENSKI REGISTAR

Alonzo, Alain (prireĊivaĉ, sakupljaĉ) 25






Balgaĉ, Iva 18
Bašić, Tajana 5, 19, 29
Bencerić, Valerija (autor) 5
Bilandţić, Mirko (autor) 4
Blaţek, Njegoslav 20
Bukovĉan, Dragica 30


Coste, Danièle (prireĊivaĉ, sakupljaĉ) 25
Cvitanović, Leo (autor) 8

Ĉukljaš, Đuro 2


Dujmović, Zvonimir (prireĊivaĉ, sakupljaĉ) 22
Dundović, Darko 21

Glušĉić, Stjepan 6


Horvatić, Ţeljko 8, 9
Hrvatska 22




Karas, Ţeljko 10
Kolar-Gregorić, Tatjana 11
Kovĉo Vukadin, Irma 7
Kozarić-Kovaĉić, Dragica (urednik, prevodilac) 12

Lee, Henry C. (urednik) 12

Ljubić, Maja (prevodilac) 25





Magušić, Franjo (autor) 24
Martinović, Mevludin 23
Modly, Duško 13, 14, 15
Mondon, Bernard (prireĊivaĉ, sakupljaĉ) 25
Mršić, Ţeljko 28

NaĊ, Ivan (autor) 24

Osmanĉević, Semir (autor) 19

Pušeljić, Mato 24



Radmilović, Ţelimir (autor) 11
Radmilović, Ţelimir 16
Roso, Zvonimir 17


Stojaković, Sandra (prevodilac) 25
Stoppa, Edgar (1961-, autor) 27


Šelebaj-Sellier, Blaţenka (prevodilac) 25
Šuperina, Marijan (prireĊivaĉ, sakupljaĉ) 22


Taletović, Husein 26
Tatalović, Siniša 4



Vanselow, Marija (prevodilac) 27
VrĊuka, Alenko 3
Vukosav, Joško 1

Westphal, Volker (1954-) 27

Zarevski, Predrag (autor) 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content