close

Enter

Log in using OpenID

- Nastavno – naučno vijeće – Na osnovu člana 201. Pravila

embedDownload
- Nastavno – naučno vijeće –
Broj:01/6 –
Dana,
Na osnovu člana 201. Pravila Šumarskog fakulteta u Sarajevu (Prečišćeni tekst), Odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u
prvu godinu I ciklusa studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, Nastavno
– naučno vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na svojoj XVI sjednici
održanoj 05.07.2012.godine jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvještaj Komisije za prijem studenata u I (prvu) godinu I ciklusa studija na
Šumarskom fakultetu u Sarajevu u školskoj 2012/2013. godini i priložena rang lista
kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa studija za oba odsjeka u školskoj 2012/2013.
godini.
Na oba odsjeka se primaju kandidati koji u ukupnom broju bodova imaju 50 i više
bodova, kako slijedi:
I Na odsjek Šumarstvo se prima 75 kandidata zaključno sa rednim brojem 75. na
priloženoj rang listi.
II Na odsjek Hortikultura se prima 6 kandidata zaključno sa rednim brojem 6. na
priloženoj rang listi.
III Konkurs za II (drugi) upisni rok za prijem studenata u I (prvu) godinu I ciklusa studija
na Šumarskom fakultetu u Sarajevu biti će raspisan krajem avgusta 2012. godine i to:
-
za odsjek Šumarstva za popunu preostalih 7 slobodnih mjesta + 3 preostala
slobodna mjesta za strane državljanje
za odsjek Hortikultura za popunu preostala 24 slobodna mjesta + 5 preostalih
slobodnih mjesta za strane državljanje
IV Kandidati koji nisu zadovoljili na određenom predmetu će polagati samo taj predmet,
te se mogu prijaviti na drugi rok kvalifikacijskog ispita čiji termin će biti naknadno
oglašen.
V Kandidati koji se neće prijavljivati na konkurs za II (drugi) upisni rok za prijem
studenata u prvu godinu studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu mogu podići
dokumente u Studentskoj službi Fakulteta.
VI Oni kandidati koji će ponovo konkurisati dužni su da obnove zahtjev za upis, te da
uplate 40 KM za toškove prijemnog ispita.
PRAVNA POUKA: Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor
Nastavno – naučnom vijeću u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste.
DEKAN
Prof.dr Faruk Mekić
Marko
Elvis
Denis
Halid
Samir
Irma
Nina
Katarina
Anes
Eda
Jasmin
Nejra
Semra
Adnan
Salih
Edvina
Franjo
Dario
Luka
Samra
Armin
Mithat
Amira
Naida
Almedin
Lejla
Adis
Adis
Benjamin
Jasmin
Nermin
Hajra
Adi
Almina
Marina
Emir
Boro
Ismir
Dragana
Selma
Anela
Vehid
Maid
Muhamed
Benjamin
Elvedin
Adin
Tarik
Admir
Emir
Amar
Alma
Alen
Franjo
Amel
Avdo
srednja škola
1991
1993
1993
1992
1994
1994
1993
1993
1994
1994
1991
1993
1993
1991
1991
1992
1993
1993
1985
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1990
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1993
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1992
1993
1993
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993
Foča
Visoko
Visoko
Tuzla
Glamoč
Maglaj
Sarajevo
Prozor
Zenica
Tešanj
Tuzla
Mostar
Goražde
Ključ
Travnik
Zenica
Zavidovići
Kiseljak
Sl. Brod
Olovo
Prijepolje
Kladanj
Kladanj
Konjic
Piskavica
Tuzla
Zenica
Zenica
Tuzla
Travnik
Zavidovići
Livno
Austrija
Tešanj
Žepče
Tuzla
Vareš
Olovo
Teslić
Tešanj
Žepće
Jablanica
Tuzla
Sarajevo
Tutin, Srbija
Vareš
Vareš
Bihać
Živinice
Olovo
Hadžići
Konjic
Olovo
Kupres
Zenica
Sanica
Gimnazija
Ekonomska
Ekonomska
Mašinska
Gimnazija
Gimnazija
Gimnazija
Gimnazija
Gimnazija
Gimnazija
Elektrotehnička
Gimnazija
Ekonomska
Elektrotehnička
Medresa
Gimnazija
Šumarska
Gimnazija
Šumarska
Šumarska
Gimnazija
Šumarska
Šumarska
Ekonomska
Gimnazija
Šumarska
Elektrotehnička
Elektrotehnička
Šumarska
Gimnazija
Muzička
Elektrotehnička
Turskobos.kol.
Gimnazija
Šumarska
Šumarska
Gimnazija
Ekonomska
Šumarska
Gimnazija
Gimnazija
Elektrotehnička
Šumarska
Mašinska
Gimnazija
Elektrotehnička
Ekonomska
Gimanazija
Šumarska
Ekonomska
Mašinska
Poljoprivredna
Ekonomska
Šumarska
Šumarska
Mješovita
RS
KS
KS
TK
HBK
ZDK
KS
HNK
ZDK
ZDK
TK
KS
KS
USK
SBK
ZDK
ZDK
SBK
Hrvatska
ZDK
HNK
TK
TK
HNK
TK
TK
SBK
TK
SBK
USK
SBK
KS
ZDK
ZDK
TK
ZDK
ZDK
ZDK
ZDK
ZDK
HNK
TK
KS
Srbija
ZDK
ZDK
USK
TK
ZDK
KS
HNK
ZDK
SBK
SBK
USK
uspjeh-matematik
Milomir
Mirsad
Mirsad
Muris
Ibrahim
Samir
Miroslav
Ivan
Đemaludin
Adi
Bećir
Nurudin
Samir
Salih
Hamdija
Elvedin
Niko
Šimo
Tomislav
Mirsad
Adil
Medin
Fuad
Esad
Nermin
Adnan
Mersudina
Fadil
Fuad
Senad
Senad
Šefket
Asim
Marijan
Avdo
Kruno
Hamid
Ivo
Muhidin
Hajrudin
Aziz
Šaban
Mujo
Sadrija
Edin
Seid
Nazif
Fikret
Senahid
Meho
Hazim
Meho
Ivo
Nerkez
Besim
mjesto
rođenja
uspjeh-biologija
Ećimović
Piknjač
Piknjač
Ahmetović
Karić
Međić
Peleksić
Ćališ
Čiva
Hasanić
Nišić
Dupovac
Avdić
Lepirica
Mehić
Mioč
Jukić
Kraljević
Lukić
Alajmović
Bjelak
Ahmetović
Gogić
Ljevo
Brkić
Čavkunović
Selman
Muhović
Džubo
Hadžić
Bajrić
Salaji
Halilović
Perković
Hrnjić
Jozeljić
Ferhatović
Ćurić
Sejmenović
Jašić
Čolak
Okačić
Poturak
Kurtanović
Musa
Pajt
Veledar
Čerkezović
Đulović
Čičko
Delić
Kućanin
Bošnjak
Huseinović
Karadžić
ime
uspjeh-relevantni
63/Š
3/Š
2/Š
46/Š
22/Š
21/Š
68/Š
37/Š
34/Š
20/Š
10/Š
75/Š
72/Š
78/Š
64/Š
28/Š
48/Š
76/Š
23/Š
19/Š
50/Š
58/Š
59/Š
60/Š
38/Š
33/Š
4/Š
15/Š
18/Š
44/Š
89/Š
80/Š
29/Š
49/Š
42/Š
35/Š
45/Š
91/Š
5/Š
85/Š
79/Š
17/Š
62/Š
9/Š
53/Š
87/Š
51/Š
66/Š
40/Š
30/Š
55/Š
39/Š
77/Š
43/Š
32/Š
ime oca
uspjeh-opsti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
prezime
učenik generacije
takmičenja
broj
prijave
kanton
red.
broj
godina rođenja
RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU
REDOVNOG STUDIJA NA ODSJEK ŠUMARSTVO
U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
UKUPAN
BROJ
BODOVA
19
18
19
19
19
19
18
16
17
17
19
19
16
18
15
16
13
12
12
19
18
19
19
19
16
18
18
19
17
18
15
18
18
17
15
18
16
18
17
16
15
16
19
16
16
16
13
16
15
14
14
15
16
15
15
36,5
39
39
38,7
38,5
33,5
31,5
31
32
29,5
37,7
37
32
34
33,2
29
24
20
16,7
37
36,5
32
34,5
34
30
33,5
32,3
35
33
32
34
32
35
32,5
21,5
29,5
26,5
28,8
31,5
29
27,7
27
38,3
29
29,7
24,5
22,5
31,5
23
29
25
24
35,5
25
26,5
21,0
20,5
21,5
20,0
20,0
20,5
19,5
23,0
18,0
20,5
12,5
12,5
20,0
12,5
12,5
12,5
18,0
14,0
13,0
19,5
17,0
19,0
18,5
18,0
20,5
15,5
19,0
12,5
15,5
17,5
12,5
12,5
12,5
16,5
23,5
17,0
21,5
15,5
14,0
15,0
17,5
12,5
5,0
12,5
12,5
18,0
21,5
8,0
21,0
12,5
19,5
16,0
6,0
17,5
9,0
13,0
10,0
7,5
8,0
7,5
11,0
13,0
11,0
12,0
12,0
7,5
7,5
8,0
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
7,5
1,0
4,0
6,0
1,0
0,0
3,0
3,0
00
0,0
3,0
3,0
1,0
6,0
5,0
1,0
0,0
5,0
0,0
0,0
1,0
0,0
3,0
2,0
6,0
0,0
4,0
3,0
1,0
2,0
4,0
0,0
4,0
0,0
3,0
0,0
0,0
7,0
89,1
87,7
86,7
86,0
85,1
83,6
81,5
80,9
78,9
78,9
77,1
76,3
75,8
72,3
67,9
65,1
62,7
53,9
49,3
76,6
76,0
75,8
73,0
70,8
69,7
69,6
69,6
69,1
68,7
68,1
67,7
67,0
66,9
66,1
65,1
64,9
64,4
62,9
62,7
62,6
62,6
61,8
61,8
61,7
60,9
59,8
59,4
59,3
59,3
59,1
58,8
58,2
57,3
57,1
57,1
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
7/Š
92/Š
16/Š
84/Š
65/Š
61/Š
81/Š
90/Š
6/Š
54/Š
56/Š
1/Š
36/Š
47/Š
26/Š
14/Š
52/Š
8/Š
25/Š
57/Š
73/Š
67/Š
41/Š
13/Š
83/Š
74/Š
24/Š
82/Š
70/Š
88/Š
27/Š
86/Š
71/Š
11/Š
12/Š
69/Š
31/Š
Halilović
Agić
Krišto
Duraković
Mujanović
Mulić
Aliji
Salijević
Lokvančić
Pavlović
Hajdarević
Isić
Čizmo
Omeragić
Beširović
Hazić
Hasić
Šiljković
Čoralić
Alikadić
Kabarić
Fočaković
Čamdžić
Hodžić
Tokalić
Brnada
Lukić
Kuldija
Bureković
Godinjak
Ribić
Jukić
Polutan
Stomornjak
Kerla
Numić
Vučkić
Hasib
Sead
Jozo
Fikret
Haris
Esad
Suad
Slobodan
Hamid
Miroslav
Ibro
Benemin
Muvedet
Zehrudin
Kemal
Asim
Ismet
Dževad
Nermin
Hasib
Fahrudin
Muzafer
Bahrudin
Ibrahim
Hajrudin
Ivica
Velibor
Huso
Nihad
Bajro
Samir
Bosiljko
Asim
Bakir
Sejid
Suljo
Jasmin
Ibrahim
Eldar
Matej
Rasim
Ibrahim
Emir
Mirsad
Vladimir
Arnela
Jasmin
Avdija
Sabrina
Adin
Muhamed
Kanita
Almin
Osman
Nermin
Amina
Arnel
Vehab
Hariz
Harun
Albin
Atijana
Tomislav
Kosta
Semir
Emir
Tarik
Sanjin
Marko
Adnan
Anel
Murat
Almira
Ejub
1993
1993
1993
1992
1993
1993
1993
1989
1993
1991
1993
1989
1993
1993
1993
1993
1994
1993
1994
1993
1993
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1984
1985
1993
1990
1993
1994
1993
1992
1993
1993
Kladanj
Zenica
Busovača
Bos.Krupa
Zavidovići
Ilidža
Njemačka
Sarajevo
Hadžići
Travnik
Kladanj
Doboj
Vareš
Tuzla
Kladanj
Zenica
Gračanica
Tuzla
Fojnica
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Srebrenica
Split
Tomislavgrad
Ilidža
Sarajevo
Zenica
Trnovo
Travnik
Zenica
Fojnica
Breza
Olovo
Breza
Ključ
Šumarska
Medicinska
Šumarska
Mašinska
Gimnazija
Gimnazija
Turskobos.kol.
Veterinarska
Mješovita
Gimnazija
Šumarska
Pedagoška
Gimnazija
Ekonomska
Šumarska
Gimnazija
Šumarska
Šumarska
Gimnazija
Šumarska
Šumarska
Šumarska
Šumarska
Šumarska
Gimnazija
Građevinska
Saobraćajna
Mašinska
Gimnazija
Šumarska
Saobraćajna
Elektrotehnička
Medicinska
Geodetska
Mašinska
Gimnazija
Mješovita
TK
ZDK
SBK
USK
ZDK
KS
KS
KS
KS
SBK
TK
RS
ZDK
TK
TK
ZDK
TK
TK
SBK
TK
TK
TK
TK
RS
SBK
HBZ
KS
KS
SBK
KS
SBK
ZDK
SBK
KS
KS
ZDK
USK
15
16
15
14
17
15
14
16
15
12
17
13
15
15
15
13
17
13
13
16
17
16
13
14
13
14
11
13
13
14
15
11
11
13
15
11
11
25
26,5
31,7
22,7
29,5
26,5
25,5
26,5
25,5
19,5
24,5
20
22
28
19,5
18,5
25,7
19
24,5
21
28
27,5
17,5
18,5
18
25,5
21,3
24,7
21
24
20,7
19
17
19
23,7
17,5
16
9,0
14,0
9,5
18,5
10,0
14,0
12,5
12,5
13,0
16,0
12,5
18,5
16,5
9,5
17,0
16,5
8,5
12,5
12,5
13,5
4,5
5,5
16,0
12,5
14,5
6,0
13,0
7,0
9,5
4,5
7,0
12,5
13,5
7,5
0,0
8,5
8,5
7,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
3,0
0,0
1,0
6,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
56,2
56,6
56,5
56,5
56,2
55,6
55,4
54,7
54,6
53,8
53,7
53,4
53,1
52,6
51,4
51,2
50,9
50,5
50,5
50,3
49,7
48,8
47,0
46,9
46,0
46,0
45,5
45,1
43,6
42,3
42,3
42,2
41,8
40,5
38,2
37,0
35,0
7/H
8/H
3/H
9/H
6/H
4/H
5/H
1/H
2/H
12/H
10/H
11/H
Musić
Barnjak
Crnkić
Mandžukić
Pezić
Memić
Muratović
Nesimović
Moćević
Adžemović
Macanović
Čizmić
Mugdin
Ilija
Refik
Ramiz
Senid
Hadžo
Edin
Suad
Sakib
Sabahudin
Dragomir
Saim
Kemal
Ariana
Ajla
Ermina
Haris
Armin
Eldin
Demirel
Sadina
Ajna
Aleksandar
Azra
1993
1994
1993
1993
1993
1994
1992
1992
1993
1991
1983
1993
Zenica
Berlin
Cazin
Berani
Zenica
Ilidža
Sarajevo
Cazin
Sarajevo
Zenica
Sarajevo
Hadžići
II Gimnazija
Okoliš i drvni dizajn
Gimnazija
Okoliš i drvni dizajn
II Gimnazija
Okoliš i drvni dizajn
Ugostiteljsko-turistička
Zubotehnička
Trgovačka
I Gimnazija
Umjetnička
Okoliš i drvni dizajn
ZEDO
KS
USK
KS
ZEDO
KS
KS
USK
KS
ZEDO
KS
KS
uspjeh-matematika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
srednja škola
uspjeh-biologija
mjesto
rođenja
uspjeh-relevantni
ime
uspjeh-opsti
ime oca
takmičenja
prezime
učenik generacije
broj
prijave
kanton
red.
broj
godina rođenja
RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU
REDOVNOG STUDIJA NA ODSJEK HORTIKULTURA
U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI
15,5
28
18,5 12,0
0,5 15,1 32,5 15,5 8,0
15,3
25
21,0 8,0
17,1
37
7,5 0,0
15,3 28,5 15,0 1,0
13,4 26,5 16,5 0,0
12,7 26,33 9,0 0,0
10,8 22,67 14,5 0,0
13,3
25
9,0 0,0
13,2 10,5 16,5 3,0
14,6 13,5 8,0 0,0
12,2 11,5 4,5 0,0
UKUPAN
BROJ
BODOVA
74,0
71,6
69,3
61,6
59,8
56,4
48,0
48,0
47,3
43,2
36,1
28,2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content