close

Enter

Log in using OpenID

Cestovni slivnici katalog

embedDownload
Cestovni
kanalizacijski poklopci
12
12
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
ACO CityTop® poklopci za kanalizacijska okna
– Ekonomièno rješenje sa moguænošæu brojnih kombinacija
ACO je razvio novi program lakših,
ekonomiènih poklopaca ACO CityTop® razreda
optereæenja D400, sa tri razlièita okvira koja
odgovaraju razlièitim zahtjevima u pogledu
UGRADNJEÏIÏODRäAVANJA
Sve tri vrste okvira mogu se kombinirati sa
poklopcima CityTop®, ClassicTop®, Multitop®
i Multitop®ÏSLIVNOMÏREâETKOM
Prednosti proizvoda
sÏ-OGUéNOSTÏKOMBINIRANJAÏNEKOLIKOÏVRSTAÏ
okvira i poklopaca
sÏ-OGUÏSEÏKORISTITIÏIÏKAOÏPOKLOPCIÏZAÏ!#/Ï
separatore
sÏ-INIMALNIÏTROâKOVIÏODRäAVANJA
sÏ%KONOMIêAN
sÏ$UGOVJEêAN
sÏ*EDNOSTAVNAÏUGRADNJA
sÏ6RHUNSKIÏDIZAJN
sÏ-ALAÏTEäINA
0OKLOPACÏSEÏMOäEÏPOTPUNOÏ
izvaditi što pogoduje
NEOMETANOMÏODRäAVANJU
Razred optereæenja D400
prema HRN EN 124
Odgovarajuæi razred optereæenja za poklopce
KANALIZACIJSKIHÏOKANAÏOVISIÏOÏMJESTUÏUGRADNJEÏ
Poklopci kanalizacijskih okana Grupe 4 - razred
D400 - su minimum za upotrebu na voznim
trakama na cestama ukljuèujuæi pješaèke ulice,
sve vrste pristupnih cesta i parkirališta za sve
VRSTEÏPROMETNIHÏVOZILAÏ/DABIRÏODGOVARAJUéEGÏ
razreda optereæenja je odgovornost
PROJEKTANTA
Svi ACO poklopci kanalizacijskih okana
ZADOVOLJAVAJUÏRAZREDÏOPTEREéENJAÏ$
Moguæe je koristiti uobièajene
podizne poluge
Uobièajeni sakupljaèi neèistoæa
prema DIN 1221 odgovaraju
svim CityTop® okvirima
12
Svi CityTop® okviri omoguæavaju
prilagoðavanje visini kolnika
CityTop® poklopci odgovaraju po
dimenziji standardnim konusnim
završecima kanalizacijskih
okna i betonskim prstenima za
izjednaèavanje visine prema DIN 4034
CityTop® poklopci mogu se pri
MONTAäIÏUÏKRUäNOMÏSMJERUÏPOLOäITIÏ
PREMAÏäELJIÏ4IMEÏPENAJLICEÏUÏ
kanalizacijskom oknu uvijek ostaju
jednostavno dostupne
180
CityTop®ÏPOKLOPACÏSEÏMOäEÏZAÏ
naruèene kolièine veæe od 50 komada,
isporuèiti s logotipom i signiranim
OKVIRIMAÏPOÏäELJIÏNARUêITELJA
Zbog svoje graðevisnke visine
CityTop®ÏSEÏMOäEÏUGRADITIÏSVUGDJEÏ
gdje se dosad nalazio poklopac
IZVEDENÏPREMAÏ$).ÏÏ
"EZÏLAäNIHÏKOMPROMISAÏUÏPOGLEDUÏ
tlocrtne površine okvira kanalizacijskih
POKLOPACAÏTLOCRTNAÏPOVRâINAÏKODÏ"%'5®
i GG okvira toèno odgovara tlocrtnoj
površini okvira prema DIN 19584
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
$&2*XVVSURL]YRGQLSURJUDPL]OLMHYDQRJæHOMH]D
ACO Guss nudi optimalna rješenja neovisno
OÏSIROVINIÏ5ÏPODRUêJUÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏ
zahvaljujuæi visokoj otpornosti na koroziju,
preferiraju se dvije vrste materijala:
sÏ,IJEVANOÏäELJEZOÏSÏGRAFITOMÏIZLUêENIMÏUÏOBLIKUÏ
LISTIéAÏILIÏLAMELAÏSIVIÏLIJEVÏ''Ï%.'*,ÏPREMAÏ
$).Ï%.Ï
sÏ,IJEVANOÏäELJEZOÏSÏKUGLIêNIMÏGRAFITOMÏ
NODULARNIÏLIJEVÏ'''Ï%.'*3ÏPREMAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
$).Ï%.Ï
Oba se materijala upotrebljavaju ovisno
OÏNAMJENIÏ!#/Ï'USSÏLJEVAONICEÏUÏ
Kaiserslauternu i Aabergenu mogu proizvesti i
OBRADITIÏOBJEÏVRSTEÏMATERIJALA$ÏKONSTRUKCIJSKIÏ
programi, kompjuterski praæene simulacije
lijeva i optereæenja omoguæuju razvoj
proizvoda u skladu s najnovijim tehnièkim
POSTIGNUéIMAÏ.AÏTOJÏBAZIÏNUDIMOÏOPTIMALNAÏ
RJEâENJAÏZAÏSVAKUÏPRIMJENUÏNEOVISNOÏOÏSIROVINIÏ
Površinski zaštitni premazi i svijest o
zaštiti okoliša
Poklopci za kanalizacijska okna mogu se
ISPORUêITIÏSAÏIÏBEZÏZAâTITNOGÏPREMAZAÏ0REMAZIÏ
se koriste iskljuèivo iz estetskih razloga, te
NISUÏPOVEZANIÏSAÏZAâTITOMÏODÏKOROZIJEÏ
,IJEVANOÏäELJEZOÏSAMOÏPOÏSEBIÏDAJEÏVISOKUÏ
OTPORNOSTÏNAÏKOROZIJUÏJERÏäELJEZNEÏLEGUREÏ
PRIRODNOÏSTVARAJUÏSLOJÏPATINUÏUZROKOVANUÏ
OKSIDACIJOMÏ
/LMHYDQRæHOMH]RVODPHODUQLPJUDILWRP
/LMHYDQRæHOMH]RVNXJOLêQLPJUDILWRP
(sivi lijev GG)
(nodularni lijev GGG)
%.'*,ÏPREMAÏ$).Ï%.Ï
%.'*3ÏPREMAÏ$).Ï%.Ï
6ISOKAÏOTPORNOSTÏNAÏKOROZIJUÏUZROKOVANUÏ
6ISOKAÏOTPORNOSTÏNAÏKOROZIJUÏUZROKOVANUÏ
vodom, sredstvima za otapanje leda i
vodom, sredstvima za otapanje leda i
djelovanjem okoline
djelovanjem okoline
6ISOKAÏTLAêNAÏêVRSTOéAÏÏDOÏÏ.MMÝ
6ISOKAÏTLAêNAÏêVRSTOéAÏÏDOÏÏ.MMÝ
Izvanredna karakteristika prigušivanja vibracija
Ogranièene karakteristike prigušivanja vibracija
6LAêNAÏêVRSTOéAÏÏDOÏÏ.MMÝ
6ISOKAÏVLAêNAÏêVRSTOéAÏÏDOÏÏ.MMÝ
Manje istezanje pri lomu,
6ELIKOÏISTEZANJEÏPRIÏLOMUÏ
manja elastièna deformacija
velika elastièna deformacija
Na osnovu ovih karakteristika, sivi lijev
je idealni materijal za okvire poklopaca
kanalizacijskih okna i slivnih rešetki
Na osnovu ovih karakteristika, nodularni
lijev je optimalan materijal za proizvodnju
lakših i visoko optereæenih poklopaca za
kanalizacijska okna i slivne rešetke
:AÏRAZLIKUÏODÏêELIKAÏLIJEVANOÏäELJEZOÏNEÏ
KORODIRAÏKONTINUIRANOÏUÏSTRUKTURUÏMATERIJALA
Na zahtjev, ACO isporuèuje proizvode
premazane ekološkim premazom na bazi
VODEÏSAÏMANJEÏODÏÏOTAPALAÏ:BOGÏOêUVANJAÏ
okoliša i zaštite zdravlja ne koriste se
BITUMENSKIÏPREMAZIÏNIÏPREMAZIÏKOJIÏSADRäEÏ0!(Ï
0OLYCYCLICÏ!ROMATICÏ(YDROCARBONS
BEGU
"%'5ÏOZNAêAVAÏKOMBINACIJUÏBETONAÏIÏLIJEVANOGÏ
äELJEZAÏUÏIZRADIÏPOKLOPACAÏILIÏOKVIRAÏ"ETONÏKOJIÏ
koristi ACO zadovoljava:
sÏSVEÏZAHTIJEVEÏKVALITETEÏMATERIJALA
sÏKVALITETUÏSNAGEÏBETONAÏKALSEÏ#Ï
sÏNAJVIâUÏKLASIFIKACIJUÏIZLOäENOSTIÏUVJETIMAÏ
XC4, XD3, XS3, XF3, XF4 za otpornosti na
smrzavanje i soli za posipanje cesta, te XA3
sÏNORMEÏ(2.Ï%.ÏÏIÏ$).Ï
ACO CityTop® poklopci za kanalizacijska okna razreda optereæenja D400 prema HRN EN 124
– 8 varijanti za više od 90% sluèajeva primjene
CityTop® i Multitop® poklopac
CityTop® poklopac iz lijevanog
IZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏ'''Ï
äELJEZAÏ'''ÏNODULARNIÏLIJEVÏSAÏ
NODULARNIÏLIJEVÏSAÏILIÏBEZÏ
betonskom ispunom sa ili bez
ventilacijskih otvora
ventilacijskih otvora
LIFT
LIFT
okrugli okvir
kvadratni okvir
Bituplan®
FIX
12
181
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
Opæi pregled problematike s pokopcima kanalizacijskih okana
Standardna visina okvira 100 mm
Poklopci kanalizacijskih okana klase D400
moraju imati minimalnu visinu okvira 100
MMÏ6ISINAÏOKVIRAÏMOäEÏSEÏREDUCIRATIÏAKOÏJEÏ
okvir opremljen sidrenim elementima unutar
TEMELJNEÏSTRUKTUREÏ!LIÏUâTEDEÏNAÏVISINIÏOKVIRAÏ
uzrokuju skupe korektivne zahvate koji se
tièu površine kolnika, jer reducirana visina
okvira ne daje dovoljnu vezu sa asfaltnim
pokrovom, stoga æe se stvoriti pukotine na
POVRâINIÏKOLNIKAÏOKOÏKANALIZACIJSKOGÏPOKLOPCAÏ
Prometno optereæenje i vremenski utjecaji
UBRZAVAJUÏSTVARANJEÏPUKOTINAÏ$AÏBIÏSEÏIZBJEGLOÏ
stvaranje pukotina u površini kolnika, visina
okvira bi trebala biti minimalno 120 mm,
postavljena na nivo temeljnog sloja što æe
OSIGURATIÏOPTIMALNOÏVEZANJEÏNAÏASFALT
ACO okviri su dostupni u visinama okvira od
ÏMMÏNAVIâEÏ3TVARANJEÏPUKOTINAÏUÏPOVRâINIÏ
kolnika svedeno je na minimum korištenjem
!#/ÏSTANDARDNOGÏOKVIRAÏVISINEÏÏMMÏ
Najbolje rješenje za dugotrajnost i pouzdanost
krune šahta i konstrukcije kolnika je korištenje
!#/Ï"ITUPLANÏPLIVAJUéEGÏOKVIRA
Masa
U svrhu postizanja prometne sigurnosti
dosadašnji standardi uvjetovali su:
sÏ-INIMALNUÏMASUÏPOKLOPACAÏODÏCCAÏÏKG
sÏ5ÏSLUêAJUÏMANJEÏMASEÏPOTREBNOÏJEÏDODATNOÏ
prièvršæenje vijcima ili zaporkama
sÏ0RIMJENAÏZGLOBNIHÏOKOVA
Primjena navedenih metoda tijekom upotreba
ukazala je na nedostatke i poveæavala troškove
ODRäAVANJA
(ABAJUéIÏSLOJÏÏMM
Nosivi sloj, 80 mm
Temeljni sloj
Ošteæena površina prometnice zbog male visine
3TANDARDNAÏKONSTRUKCIJAÏPROMETNICAÏUÏ%UROPI
OKVIRAÏPOKLOPCA
12
Rukovanje
Zbog prometne sigurnosti poklopci se
OPREMAJUÏDODATNOÏVIJCIMAZAPORKAMA
zglobnim okovima:
sÏ4OÏREZULTIRAÏVEéIMÏTROâKOMÏZAÏKORISNIKAÏPRIÏ
OPSLUäIVANJU
sÏ0OVEéAVAÏSEÏMOGUéNOSTÏPOGREâAKAÏPRIÏ
OPSLUäIVANJU
sÏ:GLOBNIÏOKOVIÏSUÏFIKSNEÏTOêKEÏKODÏUGRADNJEÏ
poklopce se uobièajeno zaklapa u smjeru
VOäNJEÏ0RISTUPNEÏPENAJLICEÏUÏKANALIZACIJSKOMÏ
oknu moraju ostati dostupne, poklopac ne
smije onemoguæavati ulazak u kanalizacijsko
OKNOÏ4OÏZNAêIÏKODÏPLANIRANJAÏOKNAÏMORAÏSEÏ
paziti na navedene uvjete kako bi se izbjegla
problematika da zglobni okov bude nad
penjalicama što dovodi u pitanje sigurnost
pristupa oknu
sÏ.AÏOSNOVIÏPOSTOJEéIHÏPROMETNIHÏPROPISAÏ
poklopci sa zglobnim okovima moraju
UÏOTVORENOMÏPOLOäAJUÏBITIÏOSIGURANIÏODÏ
NEKONTROLIRANOGÏZATVARANJAÏ+ODÏSTANDARDNOÏ
dostupnih poklopaca sa zglobnim okovima
NEIZBJEäNOÏJEÏPODIZANJEÏCJELOKUPNEÏTEäINEÏ
poklopca u svrhu oslobaðanja istog iz
BLOKIRANOGÏOTVORENOGÏPOLOäAJAÏâTOÏIZISKUJEÏ
VELIKUÏSNAGUÏPOSLUäITELJA
sÏ0OKLOPACÏSAÏZGLOBNIMÏOKOVOMÏUÏOTVORENOMÏ
POLOäAJUÏêESTIOÏPRILIKOMÏODRäAVANJAÏ
KANALIZACIJSKOGÏSUSTAVAÏOTEäAVAÏPRISTUPÏ
CRIJEVIMAÏZAÏêIâéENJEÏODÏSTRANEÏPOSLUäITELJA
Habanje
Dugogodišnja iskustva u praksi pokazuju
znatne znakove trošenja na okvirima
poklopaca kod izvedbi poklopca s
AMORTIZACIJSKIMÏULOâCIMA
(ABANJE
6SRMQDIXJDUHßND
3LIJEDEéAÏKRITIêNAÏTOêKAÏJEÏSPOJNAÏFUGAREâKAÏ
u prijelazu izmeðu poklopca okna i armiranoBETONSKEÏKONSTRUKCIJEÏOKNAÏ+ODÏUVRIJEäENOGÏ
NAêINAÏMONTAäEÏPOKLOPCAÏSAMÏPOKLOPACÏ
SEÏIZVODIÏNIäEÏODÏOKOLNOGÏKOLNIKAÏKAKOÏBIÏ
se izbjeglo ošteæenje poklopca dinamikom
PROMETAÏILIÏZAPINJANJEMÏPLUGAÏRALICEÏZAÏSNIJEGÏ
Stoga nastaje znatno dinamièko optereæenje
NAÏSAMÏPOKLOPACÏSPOJNUÏFUGUREâKUÏKAOÏIÏ
na boène strane kanalizacijskog okna uslijed
KONTINUIRANOGÏUDARNOGÏOPTEREéENJAÏ0OSLIJEDICAÏ
toga je uništena spojna fuga i konstrukcijska
GLAVAÏOKNA
Na slici lijevo prikazan je presjek novog okvira, a
desno presjek istog okvira nakon nekoliko godina
UPOTREBE
Posljedice usljed habanja:
sÏ0OKLOPCIÏKLOPOéUÏUNATOêÏUGRAìENOMÏ
amortizacisjkom ulošku
sÏ/KVIREÏJEÏPOTREBNOÏZAMIJENITIÏNOVIMAÏUÏ
èešæim intervalima
sÏèESTIMÏSANACIJAMAÏUSLIJEDÏHABANJAÏOMETAÏ
se promet što uzrokuje nepotrebne zastoje
i troškove
sÏ6ISOKIÏTROâKOVIÏSANACIJE
5OBIêAJENÏNAêINÏMONTAäEÏPOKLOPCAÏNIäEÏODÏOKOLNOGÏ
KOLNIKA
èESTIÏPRIMJERÏIZGLEDAÏUNIâTENEÏSPOJNEÏFUGEREâKE
182
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
Sustav Bituplan®
Pouzdan sustav
Okviri poklopca kanalizacijskog okna mogu
SEÏKORISTITIÏZAÏMONTAäNEÏVISINEÏODÏÏDOÏ
ÏMMÏ3TANDARDNOÏUGRAìENIÏPOKLOPCIÏ
KANALIZACIJSKOGÏOKNAÏMONTAäNEÏVISINEÏOKVIRAÏ
ÏMMÏMOGUÏSEÏZAMIJENITIÏBEZÏIZMJENEÏ
KONSTRUKCIJEÏOKNA
CityTop®ÏPOKLOPACÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏ'''Ï
%.Ï'*3ÏSABEZÏVENTILACIJSKIHÏOTVORAÏ-OGUÏSEÏ
upotrijebiti uobièajene poluge za podizanje i
ODRäAVANJE
Sustav Bituplan®
Poklopac se ne postavlja direktno na
konstrukciju okna, nego se površinski ugraðuje
u nosivi sloj kolnika valjanjem ili utiskivanjem
VIBRACIJSKIMÏPLOêAMAÏUÏNIVOUÏKOLNIKA
Time se osigurava apsolutna površinski
POVEZANAÏUGRADNJAÏBEZÏDODATNIHÏRADOVAÏ
Na cesti više ne postoji razlika u nivou, koja je
UZROKÏBUKEÏPRIÏPROLASKUÏVOZILAÏÏ
Dodatna prednost: nema pojave udarnog
optereæenja na poklopac kanalizacijskog okna
i prijenosa sile na konstrukciju kanalizacijskog
OKNA
/KVIRÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏ%.Ï'*,ÏGRAìEVINSKEÏ
VISINEÏÏILIÏÏCMÏ+RUäNOSIMETRIêNIÏOKVIRÏ
bez udubljenja omoguæuje svojim oblikom
NEOVISNOSTÏOÏPOLOäAJUÏPRILIKOMÏUGRADNJEÏâTOÏ
OMOGUéUJEÏJEDNOSTAVNUÏUGRADNJUÏUÏäELJENUÏ
POZICIJUÏPRILIKOMÏMONTAäE
2AVNAÏVANJSKAÏSTIJENKAÏZAÏOPTIMALNOÏPRIANJANJEÏ
POVRâINSKOGÏSLOJAÏKOLNIKAÏ3TABILIZACIJSKAÏREBRAÏ
INTEGRIRANAÏUÏOBODUÏOKVIRAÏSLUäEÏZAÏDODATNOÏ
fiksiranje kolnièkog sloja kao i za osiguranje od
POMAKAÏUSLIJEDÏROTACIJE
Novo:
Multitop® sistem Bituplan®
Standardni poklopac
prema DIN 19584
12
-ONTAäNIÏOBRUêÏODÏêELIKAÏUSKLAìENÏZAÏ
kanalizacijska okna prema DIN 4034,
STAVAKÏÏIÏÏODNOSNOÏSTAREÏNORMEÏ$).Ï
45$
-ONTAäNIÏKALUPÏODÏêELIKA
85 %
15 %
100 %
183
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
Jednostavno rukovanje poklopcem
*EDNOSTAVNOÏRUKOVANJEÏUZÏPOMOéÏUOBIêAJENOGÏ
alata za podizanje zbog male mase poklopca i
JEDNOSTAVNEÏTEHNOLOGIJEÏZATVARAêA
Polugu postavite na jedan od utora na okviru i
OSLOBODITEÏGAÏPOVLAêENJEMÏPOLUGEÏPREMAÏSEBI
Poklopac podignite umetanjem poluge u otvore
ZAÏPODIZANJE
Poklopac se jednostavno zatvara okomitim
PRITISKOM
Zatvaraè na poklopcu kanalizacijskog okna
CityTop® zaštiæen je posebno istaknutim
ÏUTORAÏZAÏPODIZANJEÏPOKLOPCAÏUÏKOJAÏSEÏMOäEÏ
UPRIJETIÏUOBIêAJENIMÏALATOMÏPOLUGOMÏPRIÏ
OTVARANJUÏPOKLOPCA
Zatvaraè bez upotrebe vijaka na poklopcu
:ATVARAêÏBEZÏODRäAVANJAÏBEZÏVIJAKAÏSIGURANÏ
za promet, izraðen od poliuretana izuzetno
OTPORNOGÏNAÏHABANJE
12
184
Amortizacijski ulošci u okviru
(ABANJEÏOKVIRAÏJEÏNEIZBJEäNOÏALIÏSEÏMOäEÏ
KONTROLIRATIÏ+ODÏPOKLOPCAÏKANALIZACIJSKOGÏ
okna CityTop®ÏAMORTIZACIJSKIÏSEÏULOäAKÏNALAZIÏ
UÏOKVIRUÏAÏNEÏNAÏPOKLOPCUÏ4IMEÏSEÏUSMJERAVAÏ
HABANJEÏNAÏPOKLOPACÏUMJESTOÏNAÏOKVIRÏ)ZMJENAÏ
SAMOGÏPOKLOPCAÏJEÏZNATNOÏBRäAÏODÏIZMJENEÏ
kompletnog kanalizacijskog poklopca sa
okvirom što rezultira slijedeæim: nema potrebe
za gradilištem, nema zastoja, a sve to uz
MINIMALNEÏTROâKOVEÏ5ÏDANAâNJIMÏUVJETIMAÏ
sve veæeg prometnog optereæenja navedene
PREDNOSTIÏODÏPRESUDNEÏSUÏVAäNOSTI
zaštitnim rebrima u svrhu zaštite tijekom
UGRADNJEÏILIÏODRäAVANJA
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
Sustav zakljuèavanja protiv kraðe
Kao dodatak standardnim zahtjevima, na
sve CityTop®ÏPOKLOPCEÏMOäEÏSEÏUGRADITIÏ
jednostavan i siguran sustav zakljuèavanja za
SPREêAVANJEÏKRAìEÏPOKLOPACA
Ugraðen prilikom proizvodnje ili kao naknadni
KITÏZAÏMONTAäUÏÏJEDNOSTAVNAÏUGRADNJAÏNAÏ
POKLOPACÏUÏBILOÏKOJEMÏTRENUTKU
Integralni sustav za pomoæ prilikom ulaska
Kanalizacijsko okno je najèešæi tip zatvorenog
Bez smetnji za lagano otvaranje i zatvaranje
prostora u koji ulaze radnici prilikom radova
CityTop® poklopca, sustav za pomoæ pri
NAÏPROMETNICAMAÏ/SIGURAVANJEÏJEDNOSTAVNOGÏ
ULASKUÏDAJEÏPOSLUäITELJUÏADEKVATNUÏSIGURNOSTÏ
pristupa u reviziono okno smanjuje opasnosti
koja zadovoljava sve zahtjeve zakona o
PRILIKOMÏULASKA
SPREêAVANJUÏNEZGODNIHÏSLUêAJEVA
NOVO
Èelièni oslonac
za pomoæ pri ulasku
ACO CityTop®ÏPOKLOPCIÏUÏKOMBINACIJIÏSAÏ,)&4Ï
ili Bituplan okvirima opremljeni su integriranim
sustavom za pomoæ prilikom ulaska, u koji se
êVRSTOÏUGLAVLJUJEÏêELIêNIÏOSLONACÏ2ADNIKÏIMAÏ
FIKSNIÏOSLONACÏZAÏKOJIÏSEÏMOäEÏPRIDRäATIÏPRILIKOMÏ
ULAZAÏIÏIZLAZAÏIZÏKANALIZACIJSKOGÏOKNA
0RQWDæD
'HPRQWDæD
ACO Multitop® Freestyle poklopci sa logom firme
ili grbom grada pokazuju statusni simbol, ali i štite
POKLOPCEÏODÏKRAìE
5TAKNITEÏêELIêNIÏOSLONACÏUÏPRIPADAJUéIÏADAPTERÏUÏOKVIRU
Nakon otkljuèavanja povucite oslonac iz adaptera u
OKVIRUÏPREMAÏGORE
Za oslobaðanje mehanizma za zakljuèavanje,
Mehanizam samozakljuèavanja sa oprugom osigurava
PRITISNITEÏOPRUGUÏNOGOMÏPREMAÏNAPRIJED
êELIêNIÏOSLONACÏODÏISPADANJA
12
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
CityTop® LIFTÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏOKRUGLIÏ"%'5ÏOKVIRÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ$ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Tip:
Graðevinska
visina
[cm]
6ENTILACIJSKI
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
12,5
Sa
109,0
10
12,5
Bez
109,0
10
Graðevinska
visina
[cm]
6ENTILACIJSKI
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
12,5
Sa
115,0
10
11850
12,5
Bez
10
11851
∅785
125
50
∅680
∅605
EN
12
4
D
F9
040
00
M
PA
KL
Multitop® LIFTÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏOKRUGLIÏ"%'5ÏOKVIRÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ&ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Tip:
∅785
125
50
∅680
∅605
EN
12
4
D
F9
040
00
PA
KL
186
M
12
.!0/-%.! Svaki okvir dostupan i sa ClassicTop®ÏPOKLOPCEMÏSAÏBETONSKOMÏISPUNOMÏSAÏILIÏBEZÏVENTILACIJE
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
CityTop® LIFTÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏKVADRATNIÏ"%'5ÏOKVIRÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ$ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
50
Tip:
6ENTILACIJSKI
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
12,5
Sa
10
12,5
Bez
10
Graðevinska
visina
[cm]
6ENTILACIJSKI
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
12,5
Sa
10
11854
12,5
Bez
10
11855
∅680
∅605
125
Graðevinska
visina
[cm]
785
785
F
MPA
KL
Multitop® LIFTÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏKVADRATNIÏ"%'5ÏOKVIRÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ&ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
125
50
2AZREDÏOPTEREéENJAÏÏTIP
∅680
∅605
785
785
F
12
MPA
KL
.!0/-%.! Svaki okvir dostupan i sa ClassicTop®ÏPOKLOPCEMÏSAÏBETONSKOMÏISPUNOMÏSAÏILIÏBEZÏVENTILACIJE
187
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
CityTop® Bituplan®ÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ$ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Tip:
Graðevinska
visina
[cm]
6ENTILACIJSKIÏ
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
15,0 - 19,0
Sa
102,0
10
15,0 - 19,0
Bez
105,5
10
ÏÏ
Sa
101,0
10
210313
ÏÏ
Bez
102,0
10
210314
∅860
80
KL
150-190
∅605
50
140
∅680
PA
M
∅860
100
KL
170-230
∅605
50
160
∅680
PA
M
Poklopac dostupan i u ’ÏSVIJETLOGÏOTVORA
12
Kanta za ugradnju za CityTop® Bituplan®ÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZA
188
Tip:
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
Kanta za ugradnju
10,0
1
.!0/-%.! Svaki okvir dostupan i sa ClassicTop®ÏPOKLOPCEMÏSAÏBETONSKOMÏISPUNOMÏSAÏILIÏBEZÏVENTILACIJE
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
CityTop® FIXÏIZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏSAÏLIJEVANOÏäELJEZNIMÏOKVIROMÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ$ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Graðevinska
visina
[cm]
Tip:
6ENTILACIJSKIÏ
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
Sa
12
210301
Bez
12
210302
∅698
50
∅680
100
∅605
∅780
L
AK
MP
EN1
24
D
0
40
10,0
KL
MP
A
12
Dodatni priborÏZAÏSVEÏTIPOVEÏPOKLOPACAÏKANALIZACIJSKIHÏOKANA
Tip:
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
-
1
210248
Kit za zakljuèavanje
Kljuè za otvaranje
1,5
1
Oslonac za pomoæ pri silasku
1
11840
-
1
Amortizacijski ulošci
.!0/-%.! Svaki okvir dostupan i sa ClassicTop®ÏPOKLOPCEMÏSAÏBETONSKOMÏISPUNOMÏSAÏILIÏBEZÏVENTILACIJE
189
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
ACO Multitop® poklopci nepropusni za procjednu vodu i sigurni od povratnih voda do 2 bara
Nepropusni za površinsku vodu
Poklopci za okna koji su nepropusni za
površinsku vodu spreèavaju da površinska
voda koja se nakuplja, a koja nije pod tlakom,
PRODREÏUÏOKNO
Sigurni od povratnih voda
Poklopci za okna koji su sigurni od povratnih
voda su nepropusni za tlaènu vodu koja djeluje
ODOZDOÏNAÏPOKLOPACÏDOÏÏBARAÏ.EPROPUSNOSTÏ
SEÏPOSTIäEÏUZÏPOMOéÏBRTVEÏIZMEìUÏOKVIRAÏ
POKLOPCAÏIÏZATVARAêAÏ3POJÏOKNOPOKLOPACÏ
SEÏMORAÏIZVESTIÏOSOBITOÏPAäLJIVOÏ0OKLOPACÏSEÏ
TREBAÏUSIDRITIÏSUKALDNOÏTLAKUÏKOJIÏSEÏPOJAVLJUJE
Multitop® poklopci kanalizacijskog okna IZÏLIJEVANOGÏäELJEZAÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ$ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Graðevinska
visina
[cm]
Tip:
6ENTILACIJSKIÏ
otvori
4EäINA
[kg]
!RTÏBR
0OKLOPACÏKANALIZACIJSKOGÏOKNAÏOKRUGLIÏ"%'5ÏOKVIRÏNEPROPUSANÏZAÏPOVRâINSKEÏPROCJEDNEÏVODE
12,5
Bez
122,0
10
Poklopac kanalizacijskog okna, siguran od povratnih voda do 2 bara, sa tri posebna zatvaraèa
12,5
Bez
91,5
10
∅682
40
∅785
125
125
40
∅682
∅620
∅836
∅610
∅1
8
12
MP
A
KL
MP
AK
L
Poklopac nepropusan za
Poklopac siguran
površinske procjedne vode
od povrata voda
Dodatni pribor.
Tip:
+LJUêÏZAÏPOSLUäIVANJE
190
+OMADA
paleti
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
1,5
1
85518
12
ACO Cestovni kanalizacijski poklopci
ACO SAKU plastièni kanalizacijski poklopac
Prednosti proizvoda
sÏ,AGANÏTEäINAÏPOKLOPCAÏÏKG
sÏ:AKLJUêAVANJEÏSIGURNOÏUSLIJEDÏPROMETA
sÏ0OSTOJANÏIZGLED
sÏ,AGANOÏIÏSIGURNOÏRUKOVANJE
sÏ6ISOKAÏêVRSTOéAÏ0OLYPROPYLENA
sÏ"%'5ÏOKVIRÏLIJEVANOÏäELJEZNIÏRUBÏDODATNOÏ
zaštiæen crnim premazom
sÏ2AZREDÏOPTEREéENJAÏ"ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
124
sÏ0OVRâINSKAÏVODOTIJESNOSTÏPLINOTIJESNOSTÏKODÏ
fekalne i nefekalne kanalizacije koja nije pod
PRITISKOMÏDVOSTRUKOÏZAKLJUêAVANJEÏ-
sÏ0LASTIêNIÏPOKLOPCIÏNISUÏMETAÏKRADLJIVACA
SAKU Kanalizacijski poklopac crne bojeÏIZÏ0OLYPROPYLENAÏVISOKEÏêVRSTOéEÏ"%'5ÏOKVIRÏRAZREDAÏOPTEREéENJAÏ"ÏPREMAÏ(2.Ï%.Ï
Graðevinska
visina
[cm]
Tip:
6ENTILACIJSKIÏ
otvori
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
Sa
10
Bez
10
6ODOTIJESAN
10
4EäINA
[kg]
+OMADA
paleti
!RTÏBR
1,5
1
Tip A za visinsku razliku 25 - 35 mm
Tip B za visinsku razliku 45 - 55 mm
1,0
8
03098
∅680
105
125
38,5
∅785
∅605
12,5
12
Dodatni pribor.
Tip:
Kljuè za otvaranje
Klinovi iz polimerbetona za postavljanje i prilagodbu
poklopaca na kanalizacijska okna prema DIN 40 34 T1,
ZAÏKANALIZACIJSKOÏOKNOÏDÏÏÏMM
191
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
14 613 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content