close

Enter

Log in using OpenID

A.+B.+C.+D.=Dokumentacija OPJN=ver.0

embedDownload
"Daruvarske toplice"
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
43500 Daruvar, Julijev park 1 – Tel.cent.: (043) 623-000, Fax: 623-622, OIB: 01054174667, MB: 3183106
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Objavljeno na internetskoj stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik).
Predmet nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I
PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA /sportski/ –
2012
(ver - 0)
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Preuređenje postojeće četverostazne kuglane
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Sanacija + Rekonstrukcija
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Sanacija + Preuređenje
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
Ugradnja
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Jedinstveni rječnik javne nabave – CPV oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
23.05.2012.
Dostava ponuda najkasnije do:
13.06.2012.g. - 12,00 sati
Daruvar – svibanj, 2012.g.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
1 od 2
SADRŽAJ
Prilog – RB
A.
1.
1.0.
A.
1.1.
A.
1.2.
A.
1.3.
A.
1.4.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
2.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
B.
17.
B.
18.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
B.
27.
Str.
4
5
8
30
32
40
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
OPĆENITO
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Opći uvjeti izvođenja
Građevinsko - obrtnički dio
Strojarskotehnički dio
Elektrotehnički dio
Osobno dizalo
48
49
50
61
75
77
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
POPIS GOSPODARSK. SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
OPIS PREDMETA NABAVE
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
KOLIČINA PREDMETA NABAVE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA.
ROK IZVOĐENJA RADOVA I TRAJANJE UGOVORA
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH
SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJI
DOKAZUJU SPOSOBNOST
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
JEZIK I PISMO PONUDE
ROK VALJANOSTI PONUDE
PODACI O TERMINU POSJETA GRADILIŠTU ILI NEPOSREDNOG PREGLEDA
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
ZAJEDNICA PONUDITELJA
79
80
80
80
80
80
80
80
81
81
81
83
83
83
83
83
84
-2-
86
87
89
90
93
93
93
94
94
94
95
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
2 od 2
SADRŽAJ
Prilog – RB
28.
B.
29.
B.
30.
B.
31.
B.
32.
B.
33.
B.
34.
B.
35.
B.
36.
B.
PODIZVODITELJI
VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA.
DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA
POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
NAVOD O PRIMJENI UZANCI
ROK MIROVANJA.
NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE
NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
INTEGRITET
POTREBNE IZJAVE
UČINAK ODLUKE O ODABIRU
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
OSTALO
B.
B.
B.
B.
B.
B.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
OBRASCI NARUČITELJA
1.a Obrazac 1.a: PONUDBENI LIST - PONUDITELJ
1.b Obrazac 1.b: PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
2. Obrazac 2.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
3. I Obrazac 3.: IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za obavljanje profesionalne djelatnosti
4.a Obrazac 4.a: ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA I
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
4.b Obrazac 4.b: IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
5. Obrazac 5.: IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
6. Obrazac 6.: IZJAVA O INTEGRITETU
7. Obrazac 7.: IZJAVA O TEHNIČKOM OBUČAVANJU ODRŽAVATELJA NARUČITELJA
8. Obrazac 8.: PRIJEDLOG UGOVORA
9. Obrazac 9.: TROŠKOVNIK – Ponudbeni (List broj: 0 – 133)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1.
2.
2.a
2.b
2.c
2.d
3.
OSTALI PRILOZI
FOTO-DOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA (List broj: 0 – 4)
GLAVNI i IZVEDBENI PROJEKTI – GRAFIKA - u .zip.pdf formatu
Arhitektonski – Građevinski – Vodovod, kanalizacija, sanitarna oprema i vatrozaštita
Strojarskotehnički
Elektrotehnički
Osobno dizalo
Radni - TROŠKOVNIK – Ponudbeni (pomoćni alat) u .xls formatu. Zamoljava se dostava
konačno obrađenog uz Ponudu na digitalnom mediju CD-R radi ažurnijeg pregleda,
usporedbe i ocjene istih.
-3-
Str.
95
96
97
97
98
99
99
99
99
100
100
101
102
103
103
104
105
107
110
111
112
113
114
115
116
117
129
263
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.
0 od 43
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
-4-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.0.
1 od 3
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS - OPĆENITO
Bolničko-hotelski kompleks TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju, sagrađen je u Daruvaru, Julijev park 13 – k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o.
Daruvar, 1980.g.
Naručitelj namjerava preurediti slijedeće prostore u smislu sanacije, rekonstrukcije i
dogradnje dijela dilatacije E hotela, nadogradnju dijela krovne konstrukcije, zamjenu postojećeg
pokrova od azbestno-cementnih eternit ploča, uključivo fasdnu aluminijsku stolariju (bravariju) s
pratećim troslojnim IZO ostakljenjem.
Također se preuređuje postojeća četverostazna kuglana u novi fitness centar s pratećim
sadržajima u podrumu, ugrađuje se nova aluminijska bravarija na sportskoj dvorani u prizemlju,
uređuje se dio sanitarnih grupa uz sportsku dvoranu, sanira se dio odvoda iz wellnes centra u
prizemlju, povećava se prostor dijagnostičkog centra na sadašnju ravnu terasu na I. katu, s
izvođenjem nove krovne konstrukcije iznad dijagnostičkog centra i wellnes centra u prizemlju, te
se ugrađuje novo osobno dizalo od podruma do II. kata (terasa iznad postojećeg fitnessa).
Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i preuređenja slijedećih prostora, objedinjeno
je u 4 etapne cjeline:
Etapa: 1. - FITNESS CENTAR - Preuređenje postojeće četverostazne kuglane
Planiranim zahvatom uklanjaju se uređaji automatske četverostazne kuglane i cijeli
prostor se uređuje kao fitness centar.
Svi postojeći prostori uz kuglanu preuređuju se za potrebe novog fitness centra.
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR = Sanacija + Rekonstrukcija
Svi postojeći otvori na sportskoj dvorani – zapadno pročelje, zamjenjuju se novom
aluminijskom bravarijom s troslojnim IZO ostakljenjem.
Postojeća sanitarna grupa uz dvoranu se preuređuje, s ugradnjom novih sanitarnih
uređaja, uz predviđenu sanaciju svih odvoda u podu prizemlja iznad novog fitness centra,
uključivo i odvode iz sadašnjem wellnes centra.
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR = Sanacija + Preuređenje
Zapadni dio I. kata (izokinetički centar i medicinske prostorije) proširit će se na prostor
sadašnje ravne terase, a cijeli povećani prostor dijela I. kata postaje Dijagnostički centar.
Nad proširenim prostorom Dijagnostičkog centra i iznad postojećeg wellnes centra izvest
će se nova krovna konstrukcija s novom krovnom konstrukcijom i pokrovom, što će riješiti
sadašnji problem procurjevanbja postojećeg krova iznad wellnes centra.
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO = Ugradnja
Planirana je ugradnja novog osobnog dizala od razine podruma do II. kata (terasa)
dilatacije E – za predviđeno dizalo potrebno je “izrezati” postojeće AB ploče u podrumu,
prizemlju, I. i II. katu.
-5-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.0.
2 od 3
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS - OPĆENITO
Etapno definirane radove moguće je dijelom izvoditi istovremeno.
Navedeni zahvati izvode se zbog dotrajalosti predmetnih sklopova kao i zbog prilagodbe
građevine ili dijelova građevine te usklađenje s važećem propisima o uštedi energije energetske učinkovitosti:
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(NN110/08 i 89/09);
- Metodologija provođenja energetskih pregleda zgrada;
- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11).
Novo ponuđeni sklopovi (pozicije-materijali) ove 4 etape trebaju odgovarati sa već
ugradenim sklopovima prethodnih etapa rekonstrukcije – Hotel TERMAL 2010.g. - u pogledu:
- zadanih velicina,
- tehnickih karakteristika,
- energetske učinkovitosti,
- uskladenosti funkcija i
- kompatibilnosti cjelini građevine.
Većinu etapno definiranih izvođačkih radova, a prvenstveno se odnosi na:
- vanjski radovi (krovovi – pročelja)
- preuređenje postojećih unutarnjih prostora
moguće je izvoditi istovremeno (paralelno) uz prethodno precizno usaglašavanje s
Naručiteljem.
Izvođač se izričito obvezuje da kod radova rušenja promtno odvozi otpadni materijal na
deponij kako isti ne bi stajao u okolišu predmetne građevine, odnosno kod iznosa iz unutrašnjih
prostora vršiti direktni utovar u prevozno sredstvo kojim se odvozi na deponij. Adekvatno
(propisano putem ovlaštenog sakupljača-obrađivača otpada) zbrinjavanje svih demontiranih
IZO-staklenih pozicija je obveza Izvođača. Također kod dopreme novih materijala i opreme,
privremeni smještaj istog usaglašavati s Službom stručnog nadzora naručitelja te usaglašeno
rješenje upisati u građevinski dnevnik.
Navedeno provoditi s osobitom pozornošću, obzirom da se radovi odvijaju u okolišu
Julijevog parka koji podliježu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH
br. 69/99,151/03, 157/03).
-6-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
21.05.2012
List broj:
A.1.0.
3 od 3
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS - OPĆENITO
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA
Gradilište mora biti ograđeno na sigurnoj udaljenosti i pristup neovlaštenim osobama mora
biti onemogućen. Izvođač je obavezan u svemu pridržavati se pravila zaštite na radu i zaštite od
požara sukladno važećim pravilnicima i zakonima. Moraju biti poduzete sve mjere za zaštitu
susjednih građevina kako prilikom izvođenja radova ne bi došlo do oštećenja istih. Izvođač je
dužan u najkraćem roku otkloniti i sanirati, odnosno nadoknaditi, eventualnu počinjenu štetu na
susjednim parcelama i građevinama.
Gradilište i prostor oko gradilišta moraju se održavati čistim i urednim. Građevinski otpad
redovito se mora odvoziti na lokalni deponij odobren za odlaganje građevinskog otpada.
Izvođač je obavezan postupati sukladno Posebnim tehničkim uvjetima koji su sastavni dio
lokacijske dozvole uvezane u ovaj glavni i izvedbeni projekt. Izvođač je obavezan radove izvoditi
sukladno važećim zakonima, pravilnicima, standardima i normama te pravilima struke i uputstvima
proizvođača, a koristiti samo atestirane i provjerene materijale uz traženi dokaz kvalitete.
Investitor je dužan osigurati stručni nadzor nad gradnjom (sukladno Zakonu o gradnji).
MJERE ZAŠTITE
Mjere zaštite okoliša
Prilikom radova na rekonstrukciji i korištenja objekta i vanjskih površina potrebno je poduzeti
sve mjere za zaštitu čovjekova okoliša. Planirani sadržaji nemaju nikakvog utjecaja na
zagađenje neposrednog okoliša.
Mjere zaštite od požara
Osigurani su propisani vatrogasni pristupi za rad vatrogasnog vozila.
ODRŽAVANJE I PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE
Objekt je potrebno održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a
sukladno odredbama ogovarajućih zakona, normativa i pravila struke.
Sve uočene nedostatke potrebno je hitno ukloniti da bi se postiglo projektirano stanje, tj.
povećala sigurnost, trajnost i funkcionalnost objekta, te također da bi se smanjili troškovi
održavanja i grijanja objekta te da bi se povećala njegova vrijednost.
Uz pravilno održavanje građevine, može se pretpostaviti projektirani vijek od 100 (stotinu)
godina, a preduvjet je pravilno održavanje sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i
pravila struke.
INSTALACIJE - OPĆENITO
Postojeći vodovod, protupožarni sustav vanjskih i unutarnjih hidranata i kanalizacija
spojeni su na gradsku infrastrukturnu mrežu.
U svakoj etapi planiranih radova detaljno su navedeni radovi planirani na sustavu
vodovoda i odvodnje, a koji se u pravilu nastavljaju na unutarnji sustav ove infrastrukture.
Instalacije centralnog grijanja se spajaju na postojeći zonski toplovodni sustav.
Elektrotehničke instalacije također se spajaju na postojeći sustav, ali uz prenamjenu i
novu izvedbu zavisno od namjene prostorija.
-7-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
21.05.2012
List broj:
A.1.1.
1 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
U Bolničko-hotelskom kompleksu TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju - dilatacija E / Julijev park 13 / k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o. Daruvar /
uređuje se i prenamjenjuje podrumski dio četverostazne kuglane u novi FITNESS CENTAR,
ukupne neto površine cca 400 m2.
Grupa radova: 1.A. – 1.B.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Nakon uklanjanja uređaja i opreme postojeće kuglane i demontaže svih spuštenih
stropova i postojećih instalacija odvodnje, te demontaže svih sanitarnih uređaja i opreme, te
postojećeg šanka, uklonit će se dio pregradnih zidova i demontirati sva postojeća stolarija i
bravarija.
Postojeće popločenje prilaznog podesta od kamenih ploča zadržava se do postojećeg
stubišta. Na polovini postojećeg stubišta i denivelaciji u kuglani izvest će se invalidska rampa s
dvovisinskim rukohvatima, kao i ograda uz denivelaciju.
Zbog ugradnje rampe i novog dizala potrebno je dijamantno izrezati otvore u AB
zidovima debljine 20 cm., kao i otvor za izmještanje postojećeg zidnog hidranta uz dizalo.
Dio poda kuglane (tapisom s potkonstrukcijom) se uklanja i na tom mjestu ugrađuje se i
nivelira s ostalim podom armirano cementni estrih.
Svi postojeći podovi s podnom keramikom se uklanjaju, a na mjestu njih ugrađuje se
nova podna protuklizna keramika, a na rampe protuklizni gumeni narebreni pod.
Sva zidna keramika (Buchtal) se zadržava u postojećim sanitarnim prostorima, a na
mjestu uklonjenih pregradnih zidova i na vrhu popločenja postavit će se zidne keramičke pločice
kao bordura. Zidnu keramiku postaviti i u prostoru fizioterapije i na ulaznom dijelu uz rampe.
Nakon izvedbe samonivelirajuće podloge slijedi postavljanje PVC podnih obloga
proizvod kao Mondosport I, debljine 2,5 mm (trake širine 2,00 m1), a postavljaju se ljepljenjem
epoksidnim ljepilom na pripremljene i prosušene podne podloge. U cijenu uračunati krojenje,
lijepljenje i zavarivanje spojeva. Također se postavljaju sokl zaobljene trake (holker) širine 20
cm, 10 cm pod, 10 cm zid. U cijenu uračunati HPR profil, završnu ukrasnu kapica (profil),
adekvatno neoprensko ljepilo i var traku. U svemu prema uputama proizvođača i po odabiruovjeri Službe stručnog nadzora naručitelja.
U cijelom prostoru postavit će se novi spušteni strop u kombinaciji gipskartonskih
protupožarnih i vododbojnih gipskartonskih ploče u svemu prema elementima interijera, a na
mjestima saniranih odvoda i ventilacijskih cijevi ugradit će se montažno - demontažni dio stropa
s pločama 60/60 cm u inox okvirima (servisiranje instalacija).
Ugradit će se sva nova vrata (klasična zaokretna i klizna) kao Aluminijska stolarija u
svemu prema shemama i opisima uz njih, kao i novi aluminijsko stakleni otvori na mjestu
uklonjenih i na postojećem ulazu u kuglanu – ostakljenje kaljenim staklom s pjeskarenim
motivom Daruvarskih toplica.
-8-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
2 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Grupa radova: 1.C.
VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
VODOVOD
Predmetna građevina priključena je na vodovodnu gradsku mrežu. Svi novi sanitarni
uređaji priključit će se na postojeće. Ispitivanje izvesti u nazočnošću Službe stručnog nadzora
naručitelja, te o tome napraviti zapisnik. Sve radove vršiti prema svim tehničkim propisima i
normativima, te pravilima tehničke prakse za takve radove, priloženim tehničkim uvjetima i
pojedinim stavkama troškovnika.
Nakon montaže novih sanitarija kompletnu vodovodnu instalaciju ispitati na pritisak,
isprati, izvršiti dezinfekciju, ponovno isprati te o svemu izdati potrebne ateste.
KANALIZACIJA
Građevina je priključena na postojeću kanalizacionu gradsku mrežu.
Sve postojeće kanalizacijske cijevi (izvedene na ovjesnom priboru ispod stropa kuglane)
se uklanjaju, a novi razvod koji će se izvesti u sanitarnim čvorovima biti će od PVC
kanalizacijskih cijevi spajanih na kolčak i brtvljenih gumenim brtvama prema projektiranim
dimenzijama. Sve kanalizacione odvode ispitati na vodonepropusnost.
Planirana je i demontaža svih podnih odvoda u welness centru – sve nove podne
rešetke i odvodne cijevi i fazonske komade pozorno povezati u sustav odvodnje ispod stropa,
nakon čega će se sanirati i dio podova i podnih slojeva u welnessu.
Sve radove na izvedbi kanalizacionih instalacija izvesti prema nacrtima, a u skladu sa
važećim normativima i standardima spojiti na postojeću kanalizacijsku mrežu građevine prema
projektima.
SANITARNA OPREMA
Sanitarna oprema u novim muškim i ženskim sanitarnim grupama se u cijelosti ugrađuje
nova sukladno projektu, tender troškovniku i usaglašavanju s Službom stručnog nadzora
naručitelja.
PRIMJENJENI PROPISI:
- Vodovodni pravilnik - uzorni pravilnik s propisima i smjernicama za vodovode
- Pravilnik o izvođenju i održavanja javne i kućne kanalizacije
-9-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
3 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Grupa radova: 1.D
STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
Glavim i izvedbenim strojarskim projektom tretiraju se prostori sadašnje kuglane na etaži
podruma, DVORANE na etaži prizemlja i POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE na etaži
podruma, a prezentirana su kroz sljedeća poglavlja:
A) FITNESS
B) DVORANA
C) POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
A)
FITNESS
Prostor fitnessa tretira se sljedećim postrojenjima i instalacijama:
postrojenje za obradu uzduha
A.1. POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA
Koncepija termotehničkog tretmana prostora FITNESSA bazirana je na postrojenju za
obradu uzduha. Postrojenje za obradu uzduha za prostor FITNESSA predviđeno je na nivou
podruma i preko njega osigurava se dobava svježeg uzduha, broj izmjena, kao i pokrivanje
zimskih gubitaka i dijela ljetnih dobitaka topline u cilju pothlađivanja prostora.
Postrojenje za obradu uzduha objedinjeno je u jedinstvenom klima sustavu K-5. Opremu
sustava čini klima komora sa količinama uzduha kako slijedi:
SUSTAV
OZNAKA
SUSTAVA
TRETIRANI
PROSTOR
OZNAKA
KOMORE
K-5
FITNESS
KK-5
OZNAKA
VENTILATORA
TLAK
3
(m /h)
KK - 5
2.400
-
OK - 5
-
2.400
ODSIS
3
(m /h)
Tlačni dio komore sastoji se od filtera svježeg uzduha klase F5, toplovodnog grijača, Dx
hladnjaka, prigušivača i ventilatora. Odsisni dio komore sastavljen je od ventilatora te
prigušivačke i filterske (G4) sekcije. Ventilatori komore opremljeni su frekventno reguliranim
motorima.
Klima komora KK-5 radi sa 100%-tnom količinom svježeg uzduha tijekom cjelogodišnjeg
režima obrade.
Komora je predviđena za montažu u prostoru STROJARNICE. Putem gumenih podloški
montira se na betonsko postolje.
Komoru je potrebno složiti u tvornici i tamo je ispitati nakon čega ju je potrebno u
sastavnim dijelovima dopremiti na gradilište, sastaviti te obaviti njezino umjeravanje.
- 10 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
4 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Hladnjak klima komore KK-5 je izvedbe za direktnu ekspanziju. Kao rashladni medij
koristi ekološki freon R410A iz vanjske kompresorsko-kondenzatorske jedinice oznake VJ-K5
smještene na nivou terena. Jedinica se montira na betonski temelj visine 30 cm, tlocrtnih
dimenzija 115 x 100 cm. Spoj hladnjaka klima komore KK-5 s vanjskom jedinicom VJ-K5 izvesti
od bakrenih tvornički predizoliranih cijevi prema smjernicama proizvođača predmetne opreme.
Nakon montaže, cjevovod vođen izvan građevine vodonepropusno se oblaže aluminijskim
limom.
Za ogrijevni medij klima komora koristi toplu vodu temperaturnog nivoa 55/35C iz
toplinske stanice (TS).
Distribucija uzduha u i iz prostora riješena je na nivou stropa. Za istrujne elemente
predviđeni su stropni vrtložni distributeri. Odsis uzduha riješen je sa stropnim rešetkama
standardne izvedbe, opremljene regulatorima količine uzduha.
Razvod i transport uzduha predviđen je putem pravokutnih i okruglih kanala izrađenih od
aluminijskog, pocinačnog i nehrđajućeg čeličnog lima, i to kako slijedi:
- od pocinčanog lima izvode se kanali svježeg uzduha i kanali obrađenog uzduha vođeni u
prostoru STROJARNICE/TS i u instalacijskom oknu
- od aluminijskog lima izvode se kompletni kanali povratnog i otpadnog uzduha.
Razvod i transport uzduha u dijelu predviđenom sa fleksibilnim crijevima izvesti kako slijedi:
- tlačna fleksibilna crijeva kao isodec
- odsisna fleksibilna crijeva kao combidec.
U prostorima pripadnih SANITARIJA predviđen je odsis uzduha putem usisnih ventila i
odsisnog venilatora OV-5.
Prostorije sanitarija se ventiliraju prema potrebama, a paljenje ventilatora predviđeno je
putem lokalnog upravljačkog uređaja.
U svrhu sprječavanja širenja plamena i dima kroz kanale za razvod uzduha predviđene su za
ugradnju protupožarne zaklopke. Iste su predviđene s požarnom otpornosti 90 minuta i
opremljene su ručnim i termičkim okidačem te elektromotornim pogonom (230 V).
- 11 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
5 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Aktiviranje uređaja za zatvaranje protupožarnih zaklopki - elektromotornih pogona, uvjetovano
je aktiviranjem sustava vatrodojave, sukladno čl. 63. Pravilnika o tehničkim normativima za
ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. list br. 38/89). Predviđeni način ugradnje
protupožarnih zaklopki prikazan je u prilogu ovom tehničkom opisu.
Označavanje protupožarnih zaklopki u grafičkom dijelu Dokumentacije provedeno je
odgovarajućom pozicijom i dodatno oznakom:
PPZ - X / Y
gdje je:
X - oznaka sustava za obradu uzduha
Y - redni broj protupožarne zaklopke.
Toplinsko izoliranje kanalskog razvoda sustava K-5 predviđeno je za kanale svježeg i
kanale obrađenog uzduha. Toplinska izolacija je mineralna vuna u oblozi od Al-folije (klase
zapaljivosti A1 prema HRN DIN 4102) debljine s = 50 mm za kanale svježeg uzduha, odnosno
debljine s = 30 mm za kanale obrađenog uzduha. Požarnu izolaciju vatrootpornim materijalom
L90 tip kao PROMATECT L-500 ili odgovarajućim kvalitete prema HRN DIN 4102 (klasifikacija
A1) izvesti za dionice kanala od građevinskog elementa do protupožarne zaklopke.
Odvod kondenzata s tave hladnjaka klima komore KK-5 izvesti plastičnim cjevovodom
DN 40 sa spojem do izljevnog mjesta, kojeg treba definirati u okviru projekta hidroinstalacija.
Odvod kondenzata od sifona komora vodi se s padom minimalno 5 ‰ u smjeru otjecanja.
OPIS RADA AUTOMATSKE REGULACIJE SUSTAVA ZA OBRADU UZDUHA
Upravljanje i regulacija radom sustava K-5 predviđena je putem elektrokomandnog
upravljačkog ormara oznake RO-K5. Ormar dimenzije L/H/B (mm): 800/1000/260 je zidne
izvedbe i specificiran je ovom Dokumentacijom, dok je njegova lokacija definirana od strane
projektanta elektroinstalacija.
Predviđeni elementi automatske DDC regulacije, smješteni u navedenom
elektrokomandnom ormaru, osiguravaju automatsko vođenje procesa obrade uzduha putem
opreme sustava K-5 (KK-5, VJ-K5).
- 12 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
6 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Postavke regulacije sustava K-5:
- princip automatske regulacije je regulacija temperature prostora na konstantnu vrijednost
s ograničavanjem minimalne i maksimalne vrijednosti. Vodeća vrijednost je temperatura
prostora mjerena u kanalu povratnog uzduha
- u dnevnom režimu rada ventilatori i tlačne i odsisne komore održavaju konstantnu
projektiranu količinu uzduha
- željena količina uzduha održava se mjerenjem protoka putem senzora ugrađenih uz
ventilatore i pripadnih frekventno reguliranih (EC) motora
- komora KK-5 radi sa 100%-nim udjelom svježeg uzduha
- toplovodni grijač komore zaštićen je od smrzavanja osjetnikom montiranim iza grijača na
strani uzduha. Prorada alarma (temperatura <5C) uzrokuje zaustavljanje i blokadu
sustava, uz maksimalno (100%-tno) otvaranje regulacijskog ventila i uključivanje pripadne
crpke
- u ljetnom periodu rashladni uređaj VJ-K5, putem DDC regulatora, automatski se uključuje
u pogon u slučaju rada klima komore KK-5 i potrebe za hlađenjem uz uvjet da je vanjska
temperature viša od 20ºC. Na temelju mjerene temperature uzduha u tlačnom kanalu, te
namještene veličine i kontrolnog algoritma u software-u pripadajućeg DDC-a, doći će do
uključivanja/isključivanja rashladnog uređaja VJ-K5. U zimskom periodu rashladni uređaj
VJ-K5 je isključen
- prorada alarma požara od VDC-a uzrokuje zaustavljanje, blokadu sustava i zatvaranje
protupožarnih zaklopki (PPZ-5/1…PPZ-5/4)
- praćenje zaprljanosti filtera osigurano je diferencijalnim presostatima.
Tlačni ventilator klima komore i odsisni ventilator komore opremljeni su frekventnim
regulatorima kojima je zadatak održavanje konstantne količine uzduha u tlačnim i odsisnim
kanalima, bez obzira na stanje čistoće filtera i ostalih komponenti kanalskog razvoda. Osim
navedenog, frekventni regulatori osiguravaju mogućnost podešavanja optimalne/projektirane
količine uzduha po izvedbi postrojenja. Frekventni regulatori u opsegu su isporuke elemenata
automatske regulacije, a njihova montaža predviđena je u elektrokomandnom ormaru.
S električnog razdjelnika omogućuje se napajanje i indikacija radnih stanja motornih
protupožarnih zaklopki. Izvršnim električnim kontaktom sustava vatrodojave treba osigurati
logiku isključenja (zatvaranja) protupožarnih zaklopki i isključenje ventilo komora u slučaju
požarnog incidenta (opseg elektro radova).
- 13 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
7 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
A.2.
PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
Pripremno-demontažni radovi na postojećim postrojenjima i instalacijama obuhvaćaju
sljedeće:
- demontažu odsisnog ventilatora. Ventilator se ne koristi u novoprojektiranom rješenju
- demontažu kompletnog kanalskog razvoda zajedno s usisnim elementima. Isti se ne
koristi u novopredviđenom rješenju
Prije strojarskih demontažnih radova potrebno je:
- od strane ovlaštenog električara obaviti sva elektro odspajanja strojarske opreme
- kompletnu opremu i instalaciju detaljno isprazniti od vode te paziti da ne dođe do
plavljenja prostora.
B)
-
SPORTSKA DVORANA
Prostor sportske dvorane tretira se na sljedećim postrojenjima i instalacijama:
postrojenje za obradu uzduha;
instalacija temeljnog grijanja (postojeće stanje).
B.1.
POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA
Koncepija termotehničkog tretmana prostora DVORANE bazirana je na postrojenju za
obradu uzduha i instalaciji temeljnog grijanja. Postrojenje za obradu uzduha za navedeni
prostor predviđeno je na nivou podruma i preko njega osigurava se dobava svježeg uzduha,
broj izmjena, kao i djelomično pokrivanje zimskih gubitaka i ljetnih dobitaka topline.
Postrojenje za obradu uzduha objedinjeno je u jedinstvenom klima sustavu K-6. Opremu
sustava čini klima komora s količina uzduha kako slijedi:
SUSTAV
OZNAKA
SUSTAVA
TRETIRANI
PROSTOR
OZNAKA
KOMORE
K-6
DVORANA
KK-6
OZNAKA
VENTILATORA
TLAK
3
(m /h)
KK - 6
8.000
-
OK - 6
-
8.000
ODSIS
3
(m /h)
Tlačni dio klima komore oznake KK-6 sastoji se od sekcije za miješanje, filtera svježeg
uzduha klase F5, toplovodnog grijača, Dx hladnjaka, prigušivača i ventilatora. Odsisni dio
komore sastavljen je od ventilatora te prigušivačke i filterske (G4) sekcije. Ventilatori komore
opremljeni su frekventno reguliranim motorima.
- 14 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
8 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Klima komora KK-6 radi s varijabilnom količinom svježeg uzduha i vrijednosti iste kreću
se u područuju od minimalne (30%-tne) do maksimalne (100%-tne) količine. Količina svježeg
uzduha ovisna je o mogućnosti korištenja principa "slobodnog hlađenja" (free cooling) kao i
okupiranosti prostora, vođena temperaturom povratnog uzduha.
Komora je predviđena za montažu u prostoru postojeće RADIONICE koji se preuređuje
u proctor strojarnice. Putem gumenih podloški montiraju se na betonsko postolje.
Komoru je potrebno složiti u tvornici i tamo je ispitati nakon čega ju je potrebno u
sastavnim dijelovima dopremiti na gradilište, sastaviti te obaviti njezino umjeravanje.
Hladnjaci klima komore KK-6 izvedbe su za direktnu ekspanziju. Kao rashladni medij
koriste ekološki freon R410A iz vanjske kompresorsko-kondenzatorske jedinice oznake VJ-K6
smještene na nivou terena. Jedinica se montira na betonski temelj visine 30 cm, tlocrtnih
dimenzija 145 x 100 cm. Spoj hladnjaka klima komore KK-6 s vanjskom jedinicom VJ-K6 izvesti
od bakrenih tvornički predizoliranih cijevi prema smjernicama proizvođača predmetne opreme.
Nakon montaže, cjevovod vođen izvan građevine vodonepropusno se oblaže aluminijskim
limom.
Za ogrijevni medij klima komora koriste toplu vodu temperaturnog nivoa 55/35C iz
toplinske stanice (TS).
Vanjska kompresorsko-kondenzacijska jedinica VJ-K6 u izvedbi je dizalice topline. U
prijelaznim i zimskim periodima do minimalne vanjske temperature +5oC preko nje je osigurano
grijanje bez korištenja ogrijevnog medija iz TS.
Za zimske periode kada vanjska temperatura padne ispod 5oC za ogrijevni medij klima
komore koriste toplu vodu temperaturnog nivoa 55/35oC iz toplinske stanice (TS).
Distribucija uzduha u i iz prostora riješena je na zidovima prostora. Za istrujne elemente
predviđene su sapnice. Odsis uzduha riješen je sa stropnim rešetkama standardne izvedbe,
opremljene regulatorima količine uzduha.
Toplinsko izoliranje kanalskog razvoda sustava K-6 predviđeno je za kanale svježeg i
kanale obrađenog uzduha. Toplinska izolacija je mineralna vuna u oblozi od Al-folije (klase
zapaljivosti A1 prema HRN DIN 4102) debljine s = 50 mm za kanale svježeg uzduha, odnosno
debljine s = 30 mm za kanale obrađenog uzduha. Požarnu izolaciju vatrootpornim materijalom
L90 tip kao PROMATECT L-500 ili odgovarajućim kvalitete prema HRN DIN 4102 (klasifikacija
A1) izvesti za dionice kanala od građevinskog elementa do protupožarne zaklopke.
- 15 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
9 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Razvod i transport uzduha predviđen je putem pravokutnih i okruglih kanala izrađenih od
aluminijskog, pocinačnog i nehrđajućeg čeličnog lima, i to kako slijedi:
- od pocinčanog lima izvode se kanali svježeg uzduha i kanali obrađenog uzduha vođeni u
prostoru STROJARNICE/TS i u instalacijskom oknu
- od aluminijskog lima izvode se kompletni kanali povratnog i otpadnog uzduha.
U svrhu sprječavanja širenja plamena i dima kroz kanale za razvod uzduha predviđene su za
ugradnju protupožarne zaklopke. Iste su predviđene s požarnom otpornosti 90 minuta i
opremljene su ručnim i termičkim okidačem te elektromotornim pogonom (220 V).
Aktiviranje uređaja za zatvaranje protupožarnih zaklopki - elektromotornih pogona,
uvjetovano je aktiviranjem sustava vatrodojave, sukladno čl. 63. Pravilnika o tehničkim
normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. list br. 38/89). Predviđeni način
ugradnje protupožarnih zaklopki prikazan je u prilogu ovom tehničkom opisu.
Označavanje protupožarnih zaklopki u grafičkom dijelu Dokumentacije provedeno je
odgovarajućom pozicijom i dodatno oznakom:
PPZ - X / Y
gdje je:
X - oznaka sustava za obradu uzduha
Y - redni broj protupožarne zaklopke.
Odvod kondenzata s tave hladnjaka klima komore KK-6 izvesti plastičnim cjevovodom DN 40
sa spojem do izljevnog mjesta, kojeg treba definirati u okviru projekta hidroinstalacija. Odvod
kondenzata od sifona komora vodi se s padom minimalno 5 ‰ u smjeru otjecanja.
OPIS RADA AUTOMATSKE REGULACIJE SUSTAVA ZA OBRADU UZDUHA
Upravljanje i regulacija radom sustava K-6 predviđena je putem elektrokomandnog
upravljačkog ormara oznake RO-K6. Ormar dimenzije L/H/B (mm): 800/1000/260 je zidne
izvedbe i specificiran je ovom Dokumentacijom, dok je njegova lokacija definirana od strane
projektanta elektroinstalacija.
Predviđeni elementi automatske DDC regulacije, smješteni u navedenom
elektrokomandnom ormaru, osiguravaju automatsko vođenje procesa obrade uzduha putem
opreme sustava K-6 (KK-6, VJ-K6).
- 16 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
21.05.2012
List broj:
A.1.1.
10 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Postavke regulacije sustava K-6:
- princip automatske regulacije je regulacija temperature prostora na konstantnu vrijednost
s ograničavanjem minimalne i maksimalne vrijednosti. Vodeća vrijednost je temperatura
prostora mjerena u kanalu povratnog uzduha
- u dnevnom režimu rada ventilatori i tlačne i odsisne komore održavaju konstantnu
projektiranu količinu uzduha
- željena količina uzduha održava se mjerenjem protoka putem senzora ugrađenih uz
ventilatore i pripadnih frekventno reguliranih (EC) motora
- žaluzine miješanja vode se u ovisnosti o temperaturi vanjskog uzduha uz održavanje
minimalne količine istog od 30%
- toplovodni grijač komore zaštićen je od smrzavanja osjetnikom montiranim iza grijača na
strani uzduha. Prorada alarma (temperatura <5C) uzrokuje zaustavljanje i blokadu
sustava, uz maksimalno (100%-tno) otvaranje regulacijskog ventila i uključivanje pripadne
crpke
- u ljetnom periodu rashladni uređaj VJ-K6, putem DDC regulatora, automatski se uključuju
u pogon u slučaju rada klima komore KK-6 i potrebe za hlađenjem uz uvjet da je vanjska
temperature viša od 20ºC. Na temelju mjerene temperature uzduha u tlačnom kanalu, te
namještene veličine i kontrolnog algoritma u software-u pripadajućeg DDC-a, doći će do
uključivanja/isključivanja rashladnog uređaja VJ-K6. U zimskom periodu rashladni uređaj
VJ-K6 je isključen
- prorada alarma požara od VDC-a uzrokuje zaustavljanje, blokadu sustava i zatvaranje
protupožarnih zaklopki (PPZ-6/1…PPZ-6/5)
- praćenje zaprljanosti filtera osigurano je diferencijalnim presostatima.
Tlačni ventilator klima komore i odsisni ventilator komore opremljeni su frekventnim
regulatorima kojima je zadatak održavanje konstantne količine uzduha u tlačnim i odsisnim
kanalima, bez obzira na stanje čistoće filtera i ostalih komponenti kanalskog razvoda. Osim
navedenog, frekventni regulatori osiguravaju mogućnost podešavanja optimalne/projektirane
količine uzduha po izvedbi postrojenja. Frekventni regulatori u opsegu su isporuke elemenata
automatske regulacije, a njihova montaža predviđena je u elektrokomandnom ormaru.
S električnog razdjelnika omogućuje se napajanje i indikacija radnih stanja motornih
protupožarnih zaklopki. Izvršnim električnim kontaktom sustava vatrodojave treba osigurati
logiku isključenja (zatvaranja) protupožarnih zaklopki i isključenje ventilo komora u slučaju
požarnog incidenta (opseg elektro radova).
- 17 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
21.05.2012
List broj:
A.1.1.
11 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
B.2.
INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA
U prostoru DVORANE postoji sustav grijanja putem postojećih 8 radijatorskih baterija
ugrađenih ispred prozorskih stijena koji ostaju u funkciji.
Kako bi novopredviđeni sustav grijanja prostora DVORANE primarno putem zraka i
sekundarno putem radijatora mogao pokriti zimske gubitke investitor se obvezuje da postojeću
stolariju u prostoru DVORANE zamijeni novom.
B.3.
PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
Pripremno-demontažni radovi na postojećim postrojenjima i instalacijama obuhvaćaju
sljedeće:
- demontažu kompletnog kanalskog razvoda zajedno s usisnim elementima. Isti se ne
koristi u novopredviđenom rješenju
Prije strojarskih demontažnih radova potrebno je:
- od strane ovlaštenog električara obaviti sva elektro odspajanja strojarske opreme
- kompletnu opremu i instalaciju detaljno isprazniti od vode te paziti da ne dođe do
plavljenja prostora.
DEBLJINA LIMA ZA PRAVOKUTNE KANALE OD POCINČANOG I NEHRĐAJUĆEG
ČELIČNOG LIMA
Dimenzija veće
stranice kanala
(mm)
do 300
Debljina
pocinčanog lima
(mm)
0,50
od 310 do
450
0,65
od 460 do
750
0,75
od 760 do 1.200
1,00
preko
1,25
1.200
- 18 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
12 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
C)
POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
C.1. NOVO POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
U prostoru PODRUMA dilatacije E HOTELA "TERMAL", u STROJARNICI iz koje se
postojeća oprema djelomično demontira, predviđeno je novo postrojenje TOPLINSKE STANICE
(u daljnjem tekstu TS).
Postrojenje TOPLINSKE STANICE prethodnim projektom predviđeno za izvođenjem u fazi
B1-ZATVORENI BAZEN" izvodi se u ovoj fazi projekta zbog potreba sadržaja SPORTSKE
DVORANE i FITNESSA za ogrijevnim medijem.
Postrojenje TS sastoji se od razdjelnika i sabirnika tople vode 90/70oC kratko spojenih preko
leptir zaklopke u bestlačni sustav. Naime, cirkulaciju tople vode kroz primarni krug obavlja dupla
cirkulacijska crpka u KOTLOVNICI. Osim što se tom crpkom napaja postrojenje TS, ista
snabdijeva i neke ostale ventilacijske komore ograncima koji se odvajaju prije TS. Dimenzija
polaza ove grupe termoventilacije iz KOTLOVNICE je DN 125, a u postrojenje TS dolazi
cjevovod dimenzije DN 80 ( 88,9 x 3,2) upravo zato što se putem odvajaju ogranci za ostale
potrošače.
U sklopu rekonstrukcije TS potrebno je demontirati postojeće crpke komore BAZENA te ih
nakon čišćenja ponovo ugraditi.
Postrojenje je koncipirano na budućem planu za nadogradnju i proširenje hotela te se
osiguravaju rezervni priključci za buduće faze gradnje.
Bestlačni razdjelnik i sabirnik opremljeni su sljedećim priključcima s vlastitim troputim
regulacijskim ventilima i cirkulacijskim crpkama:
SANACIJA KUGLANE I DVORANE
klima komora FITNESSA, KK-5, Q= 41,96 kW
klima komora DVORANE, KK-6, Q= 83,20 kW
termoventilacija BAZENA, postojeća komora (buduća komora VK-1)
radijatorsko grijanje CG DVORANA, Q = 6,8 kW.
Osim navedenih priključaka osigurani su i rezervni priključci za buduće faze:
- termoventilacija BAZENA, VK-1 (spaja se na mjesto postojeće komore bazena)
- termoventilacija GARDEROBA, R9, DN 32
- radijatorsko grijanje CG FITNESS + GARDEROBE + LOKALI, R7, DN32
- podno grijanje PG GARDEROBA, R6, DN 32
- klima komora KK-3, R8, DN 50
- klima komora KK-4, R10, DN 25
- 19 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
13 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
-
radijatorsko grijanje NOVI SADRŽAJI FITNESSA, R3, DN 40
radijatorsko grijanje WELLNESS-a, R4, DN 40
radijatorsko grijanje FITNESS-a, R5, DN 40.
Iako je temperatura primarnog kruga ogrijevnog medija tp = 90/70oC (iz KOTLOVNICE), svi
potrošači (aktivni i rezervni) predviđeni su za temperaturni nivo ts = 55/35oC. Radi ovog, nižeg
temperaturnog nivoa, usvojen je način regulacije miješanja sa čvrstim predmiješanjem.
Regulacijske grupe komora KK-5 i KK-6 predviđene su u prostoru TS, iznad razdjelnika i
sabirnika.
U sklopu izvođenja TS, priključci na sabirniku i razdjelniku za ove etape izvođenja (sportska
dvorana+fitness) moraju se opremiti i svim potrebnim elementima i armaturom, dok za ostale
buduće etape (faze) to nije uvjet.
Po izvođenju postrojenja TS potrebno je obaviti tlačnu probu. Istu je potrebno obaviti i za sve
cijevne trase koje će se izvesti. Tek nakon zapisnički konstatirane dobro izvedene tlačne probe
koja će pokazati potrebnu čvrstoću i nepropusnost izvedenog postrojenja i instalacija, pristupa
se antikorozijskoj zaštiti opreme i cjevovoda. Isto se obavlja dvostrukim premazom temeljne
boje uz prethodno mehaničko čišćenje do metalnog sjaja. Nakon ovog izvodi se toplinska
izolacija mineralnom vunom u oblozi od Al-lima debljine s = 0,8 mm. Debljinu mineralne vune
usvojiti prema sljedećoj tablici:
DN
 (mm)
do 50
40
65 - 150
60
preko 150
80
Naravno, za sve neizvedene radnje koje se planiraju izvesti naknadno, odnosno u okviru
pojedine buduće faze dogradnje i nadogradnje, potrebno je istim redoslijedom ponoviti sve
navedeno: od tlačne probe pa do toplinske izolacije.
Sve neizolirane površine opreme, cjevovoda i armature liče se i završnim premazom laka u
boji prema vrsti medija (DIN 2403).
- 20 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
14 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
C.2.
PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
Pripremno-demontažni radovi na postojećim postrojenjima i instalacijama obuhvaćaju
sljedeće:
- demontažu postrojenja TOPLINSKE STANICE izvedene u prostoru STROJARNICE/TS
na nivou podruma. Radovi podrazumijevaju demontažu i uklanjanje postojećeg razdjelnika
i sabirnika ogrijevnog medija sa svom prigrađenom armaturom, cijevnih regulacijskih
grupa (crpke, ventili...), čeličnih cijevnih razvoda te pripadnog ovjesnog i konzolnog
materijala do faze "čistog prostora"
- demontažu, servisiranje i ponovna montaža zaštitnih rešetki (fiksnih žaluzija) namijenjenih
zahvatu svježeg uzduha za komore locirane u prostoru STROJARNICE/TS. Rešetke
(ukupno tri komada) montirane su u zidu stubišta na nivou prizemlja i orjentacijske
dimenzije su B/H (mm): 900/1000, B/H (mm): 900/2000 i B/H (mm): 350-900/450. Nakon
demontaže, predmetne rešetke se čiste, dovode u puno funkcionalno stanje te liče
zaštitnom antikorozivnom bojom i lakom u boji prema zahtjevu arhitekta/korisnika
- demontaža vrata između prostora strojarnice i susjedne radionice
- demontaža postojećeg dijela priključnog cjevovoda ogrijevnog tijela prema crtežu br. 2. i
3., ostatak priključnog cjevovoda potrebno je blindirati na odgovarajući način.
Prije strojarskih demontažnih radova potrebno je:
- od strane ovlaštenog električara obaviti sva elektro odspajanja strojarske opreme
- kompletnu opremu i instalaciju detaljno isprazniti od vode te paziti da ne dođe do plavljenja
prostora.
- 21 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
15 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
PRILOZI TEHNIČKOM OPISU:
- 22 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
16 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Grupa radova: 1.E.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
OPIS ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Predmet rekonstrukcije ovog projekta je preuređenje postojeće kuglane u nove prostore
fitnessa i uređenje toplinsko rashladne stanice. Razdjelni ormar fitnesa RO-FIT napajat će se s
glavnog razvodnog ormara pored recepcije bazena. Kao glavna sklopka na ormaru Fitnesa
predviđen je automatski prekidač u kombinaciji sa diferencijalnom zašitom 40/0,3A. U
navedenom ormaru predviđena je potreba svih priklkjučaka u Fitnesu za koje je potrebna
električna energija
U podrumu objekta predviđena je toplinska stanica. Kompletna oprema stanice
predviđena je prema strojarskim projektima. Za priključak navedenih trošila kao i njihovo
upravljanje i zaštitu predviđen je glavni razdjelnik toplinske stanice GRO-TS sa kompletnom
opremom
Kao glavna sklopka na glavnom razdjelniku toplinske stanice GRO-TS sa kojeg se
napaja i oprema klima komora predviđen je automatski prekidač 5AS 250A koji se u slučaju
potrebe može daljinski isključiti tipkalima smještenim pored ulaza u toplinsku stanicu. Svaka
klima komora ima svoj razvodni ormar koji se napaja s razdjelnika GRO-TS. Ormari klima
komora predviđeni su strojarskim projektom i isporučuju se sa klima komorom.
Na ventilacionim kanalima pojedinih klima komora predviđene su između protupožarnih
zona protupožarne zaklopke.
U slučaju prorade vatrodojavne centrale signal sa nje dolazi u svaki razvodni ormar
klima komore te zatvara zaklopke i isključuje ventilaciju. Poslije prestanka opasnosti i
resetiranja centrale klima ormari se mogu ponovno pustiti u rad ali se prethodno otvaraju
protupožarne zaklopke PPZ.
Svi kabeli su označeni slovnom i brojčanom oznakom kako u jednopoplnim shemama
tako i u tlocrtima s električnom instalacijom pa je vrlo lako utvrditi njihovu namjenu tip i
dimenzije. Između različitih protupožarnih zona otvore brtviti promastop masama.
Ovim projektom predviđene su slijedeće elektro instalacije: rasvjeta opća i protu
panična, elektromotorni pogon, telefonska instalacija i instalacija mreža računala, ozvučenja,
vatrodojava te izjednačenje potencijala. S obzirom da je u objektu predviđeno stalno 24 satno
dežurstvo vatrodojavna centrala postavit će se na recepciju hotela. U ovoj etapi izvode se samo
radovi prostorima koji se rekonstruiraju a u ostalim fazama renoviranja vatrodojava će se
postaviti u ostale prostore što će se obuhvatiti zasebnim projektom.
U prostoru Fitnesa predviđeno je zasebno ozvučenje koje ima svoju centralu, koja se u
povezuje sa centralom ozvučenja cijelog objekta. ( za slučaj potrebe važnih obavještenja i sl.)
Instalacija mreže računala spojit će se također na postojeći ormar strukturnog kabliranja
cijeloga objekta.
- 23 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
17 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
Rasvjeta je projektirana prema važećim normativima i preporukama za nivo
osvijetljenosti i u skladu sa zahtjevima za svaki prostor. U svim prostorima koji se projektiraju
predviđeno je lokalno uključivanje rasvjete prekidačima koji se ugrađuju u zid pored ulaznih
vrata u pojedinu prostoriju.
Za prostor fitnesa rasvjeta se uključuje na kontrolnom tablou unutar prostora recepcije
fitnes centra.
Iznad svi izlaza iz objekata će se postaviti obilježavajuće (panik) svjetiljke s vlastitim
izvorom napajanja koje se automatski uključuju nestankom, a gase i nadopunjuju povratkom
mrežnog napona.
Kompletna rasvjeta za fitnes i pomočne prostore izvest će se svjetiljkama s fluo
kompaktnim žaruljama, a u toplinskoj stanici svjetiljkama sa fluo cijevima 2x36W. Napajanje
svjetiljki bit će izvedeno iz pripadajućih elektro ormara kabelima PP-Y 3x1,5 mm2. Kabeli se do
svjetiljki postavljaju se podžbukno ili u spuštenom stropu na kabelske police u fitnes prostoru a
u toplinskoj stanici nadžbukno na kabelske police ili OG obujmice. Električna instalacija rasvjete
izvodi se kabelima PP-Y 3x1.5 mm2 a utičnica izvodi kabelima tipa PP-Y 3x2.5 mm2 ili PP-Y
5x2.5 mm2 ovisno da li je priključnica jednopolna ili tropolna. U toplinskoj stanici i prostoru klima
komora, rasvjeta će se postaviti nadžbukno u vodotjesnoj izvedbi.
SIGURNOSNA I POMOČNA RASVJETA
Prema DIN 5035 Dio 5 je: “sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava evakuacijske putove u
potrebnom vremenu propisanom minimalnom jačinom svjetla u cilju omogućenja neometanog
napuštanja prostora ili postrojenja.”
Sigurnosna i protupanična rasvjeta su napravljene prema slijedećim propisima:
 DIN VDE 0108, dio 1 do 8
 DIN VDE 0510, dio 1,2 i 7
 DIN 5035, dio 5
 DIN 4844, dio 1,2 i 3
 Pravilnik o zaštiti od požara ugost. objekata (NN br. 100, Listopad 99)
Zahtjevi za napajanje sigurnosne rasvjete
Minimalna jačina Autonomija
svjetla u razni nadomjesnog
poda u lx
izvora napajanja u
h
1
2
- 24 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
18 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Osvjetljenje evakuacijskih putova
Proračun je napravljen sa svjetiljkama kao Begheli, koje postavljene na visini od 3, m poprečno
u odnosu na evakuacijski put i razmaknute međusobno do 11 m daju propisanu minimalnu
jakost osvjetljenja od 1 lux (DIN VDE 0108 od 10/89 Dio 1 i DIN 5035, Dio 5, Abs. 4) u razini
poda.
Označavanje evakuacijskih putova i izlaza:
Za označavanje evakuac. putova korišteni su slijedeći znakovi:
Propisi:
DIN 4844, Dio 1-3 i
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.2
 Evakuac. put kroz izlazna vrata
 Evakuac. put na desno
 Evakuac. put na lijevo
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.4
 Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:1 ili 1:2
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.4
 Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi
DIN 5035, Dio 5, Abs. 6
 Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće prepoznati
 Udaljenost E (m) sa koje je znak moguće prepoznati je
izračunata prema formuli:
 E=Hxz
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti
z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene
Oznaka na nacrtima svjetiljke za evakuacijske putove
INSTALACIJA UTIČNICA, GRIJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
U podrumu objekta predviđena je toplinska stanica sa klima komorama. Kompletna
električna instalacija predviđena je prema strojarskim projektima. Napajanje kopletne elektro
opreme toplinske stanice i klima komora predviđena je s glavnog razdjelnika toplinske stanice s
oznakom GRO-TS, smještenog u samoj stanici.
Kao glavna sklopka na glavnom razdjelniku toplinske stanice GRO-TS sa kojeg se
napaja oprema toplinske stanice i oprema klima komora predviđen je automatski prekidač 5AS
250A koji se u slučaju potrebe može daljinski isključiti tipkalima smještenim pored ulaza u
toplinsku stanicu.Tipkala se ugrađuju na visinu 110 cm od kote gotovog poda.
Svaka klima komora ima svoj razvodni ormar koji se napaja s razdjelnika GRO-TS.
Ormari klima komora predviđeni su strojarskim projektom i isporučuju se sa klima komorom.
Na ventilacionim kanalima pojedinih klima komora predviđene su između protupožarnih
zona protupožarne zaklopke.
- 25 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
19 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
U slučaju prorade vatrodojavne centrale signal sa nje dolazi u svaki razvodni ormar
klima komore te zatvara zaklopke i isključuje ventilaciju. Poslije prestanka opasnosti i
resetiranja centrale klima ormari se mogu ponovno pustiti u rad ali se prethodno otvaraju
protupožarne zaklopke PPZ.
Svi kabeli su označeni slovnom i brojčanom oznakom kako u jednopoplnim shemama
tako i u tlocrtima s električnom instalacijom pa je vrlo lako utvrditi njihovu namjenu tip i
dimenzije. Između različitih protupožarnih zona otvore brtviti promastop masama.
Električna instalacija utičnica izvest će se kabelima PP-Y 3x2.5 i PP-Y 5x2.5 mm2
ovisno dali je utičnica ili priključak jednofazan ili trofazan. Kabeli se polažu u cijevi i na kabelske
police.
U svim prostorima predviđen je dovoljan broj energetskih priključnica sa zaštitnim
kontaktom za priključak prenosivih trošila. U toplinskoj stanici sve metalne mase međusobno
galvanski povezati i tako povezane spojiti na sabirnicu Z u razdjelniku i na zajednički
uzemljivač. Unutar stanice predvidjeti po zidu na cca 25 cm od poda skroz okolo traku Fe/Zn
25x4 mm Na traku spojiti razdjeljivač, klima komore, cjevovode i sve ostale metalne mase i
povezati ih na zajednički uzemljivač.
U toplinskoj stanici predviđene su priključnice 230V, 400V i 24 V. U prostoriji gdje se
nalazi ormar one se postavljaju bočno na ormar, a u drugoj prostorriji gdje je samo klima
komora utičnice se postavljaju na zid na visin 110 cm od poda.
INSTALACIJA TELEFONA I STRUKTURNOG KABLIRANJA
U objektu je predviđena instalacija strukturnog kabliranja, tj. telefonska instalacija i
instalacija mreže računala koje koriste zajedničke kabele i zajedničke krajnje priključnice.
Razvod instalacije strukturnog kabliranja predviđen je preko postojećeg razdjelnika koji
će se po potrebi proširiti.
Sve krajnje priključnice fitnes centra u podrumu spojit će se direktno na postoječi
razdjelnik strukturnog kabliranja. Instalacioni kabel za spoj priključnica je U/STP 8x0,6mm
Category 6.
Prije izvođenja instalacije provjerit će se mogučnost vođenja kabela i njihova
maksimalna dužina (100m). Ukoliko dužina prelazi 100m, povuči će se optički kabel FOC
multimod 3x50/125um + TI44 do10x2x0,6mm od postoječeg razdjelnika strukturnog kabliranja
do spremišta iza recepcije fitnes pulta, a od spremišta do svake priključnice podruma kabel
U/STP 4x2x0,6mm.
Svaka priključnica označena je istom oznakom na shematskom prikazu kao i u tlocrtima
te iste oznake treba postaviti na priključnice tijekom izvođenja instalacije.
U postoječem komunikacijskom ormaru kabeli će se spojiti na odvojeni 16-24 portni
panel sa RJ-45 konektorima. Internim prespajanjem unutar ormara naručitelju je omogučen
naknadni odabir koja će se krajnja priključnica koristiti za telefon, računalo ili IP/TV receiver.
Sve kabele potrebno je polagati na što večoj udaljenosti od kabela jake struje te ih na
mjestima križanja razdvojiti odstojnicima. Kabeli se uvlače u termoplastične cijevi postavljene
podžbukno odnosno postavljaju na kabelske police iznad spuštenog stropa.
- 26 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
20 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Priključnice će se ugraditi podžbukno u termoplastične montažne kutije fi 60mm. Visina
montaže dolnjeg ruba priključnice je 30cm od kote gotove podne plohe odnosno prema
oznakama na nacrtima.
Nakon izvođenja instalacije potrebno je na svakoj RJ-45 priključnici izmjeriti razliku
potencijala između oklopa U/STP kabela i uzemljenog kontakta najbliže shuko priključnice te po
potrebi izjednačiti potencijal uzemljenja postoječeg razvodnog ormara i uzemljene sabrnice
razdjelnika RO-FIT.
INSTALACIJA VATRODOJAVE
Instalacija vatrodojave služi za otkrivanja požara u njegovoj najranijoj fazi, u cilju zaštite
osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja. Ovim projektom predviđena je prva faza
nadogradnje postoječeg sustava za dojavu požara. U ovoj fazi rekonstrukcije instalacija
vatrodojave će se postaviti u nadograđene i rekonstruirane prostore podruma koji obuhvačaju
fitnes centar, toplinsku stanicu te hodnike i stubišta podruma.
Vatrodojavna centrala je postoječa, smještena u prostoru recepcije hotela sa 24h
dežurstvom. Svi javljači podruma povezani su u jednu petlju koja se direktno spaja na
vatrodojavnu centralu. Sa centralom se povezuje i ormar klima komora, preko kojeg se upravlja
protupožarnim zaklopkama te alarmne sirene podruma.
U prostoru podruma predviđeni su automatski stropni i ručni jacvljači. Automatski javljači
požara postavljaju se na strop a ručni se montiraju na zid na izlazima iz podruma. U prostoru
fitnes centra predviđeni su optički adresavilni javljači požara a u prostoru toplinske stanice
dualni optički/termodiferencijalni adresabilni javljači.
Spajanje svih javljača sa centralom predviđeno je negorivim kabelima tip JBHE 30(st))H
2x0.8mm2,koji će se uvuči u termoplastične cijevi postavljene podžbukno odnosno postaviti na
kabelske police.
U slučaju prorade dojave požara (preko vatrodojavnog sustava – vatrodojavne centrale)
isključuje se kompletan sustav ventilacije i signalizira položaj isključenja zaklopke na
pripadajućem ormaru klima komore, za svaku zaklopku, a zajednički signal signalizira se na
signalno komandnom tablou u prostoru stalnog dežurstva.
Napajanje zaklopki predviđeno je kabelima u vatrootpornoj izvedbi. Za signalizaciju
alarmnog stanja u prostorijama i hodnicima podruma predviđene su alarmne sirene sa
bljeskalicom. Sirene će se montirati na zid na visini +230cm od kote gotove podne plohe. Spoj
sirena sa vatrodojavnom centralom izvest će se negorivim kabelima tip JBHE 30(st))H
3x1,5mm2.
INSTALACIJA OZVUČENJA
Instalacija ozvučenja predviđena je za prijenos govornog i muzičkog signala u prostoru
fitnes centra podruma. Instalacija služi sa samostalnu reprodukciju signala iz prostora recepcije
fitnes centra te za prijenos poruka iz postojećeg zajedničkog sustava ozvučenja.
Centrala ozvučenja predviđena je u prostoru recepcije fitnes centra. Povezivanje
centrale (aktivnih komponenti sustava) predviđeno je preko XLR konektora koji će se montirati u
podžbukno u prostoru pulta fitnes centra. Predviđena su 2 XLR 3p i jedan XLR 5p konektor. Na
5p XLR konektor spojit će se kabel LIYCY 5x0,8mm koji će se na drugom kraju spojiti na
- 27 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
21 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
postojeću centralu ozvučenja. Na 3p XLR konektore spojit će se zvučnici fitnes centra preko
zvučničkih kabela PP/J 2x2,5mm2. Zvučnici su podijeljeni u dvije grupe predviđene za
reprodukciju stereo signala. Način spoja 100V zvučnika - svi zvučnici jedne grupe spojit će se
paralelno.
Aktivne komponente sastoje se od dvo-kanalnog pojačala snage 2x250W (100V),
pretpojačala sa ulazom za prisilni uklop, CD-playera, tunera te dvokanalnog stereo splitera.
Spliter služi za grananje jednog ulaznog stereo audio signala na dva izlaza (jedan izlaz
za audio pojačalo a drugi za modulator antenskog sustava). Sve komponente postavit će se u
prostoru recepcije fitnes centra.
Zvučnici će se montirati u spušteni strop, na pozicijama prikazanim na nacrtima s el.
instalacijom slabe struje.
Povezivanje zvučnika predviđeno ja kabelima PP/F 2x2.5 mm2. Kabeli će se postaviti na
kabelske police slabe struje odnosno uvuči u termoplastične cijevi postavljene podžbukno. Sve
kabele potrebno je vuči na min. Udaljenosti 30 cm od kabela jake struje, a na mjestima križanja
odvojiti ih odstojnicima na min 3cm.
ANTENSKA INSTALACIJA
Projektom je obuhvaćena samostalna antenska instalacija za distribuciju signala
unutar prostora fitnes centra koja se spaja na postojeću antensku instalaciju objekta. U
prostoru fitnes centra predviđena su 4 zidna LCD TV-a na koje će se distribuirati signal iz
DVD playera, računala, IP/TV prijemnika ili signal iz postoječeg antenskog sustava.
Antenska instalacija se sastoji od aktivne opreme koja je predviđena u prostoru pulta,
i instalacije za razvod (kabela, oduzimča i antenskih priključnica). LCD televizore će investitor
odabrati naknadno. Spoj aktivne opreme predviđen je preko dvije antenske priključnice koje
će se montirati podžbukno u termoplastične montažne kutije fi 60mm u prostoru recepcije
fitnes centra.
Jedna antenska priključnica je standardna završna priključnica (47-800Mhz) koja će
se povezati kabelom kao KOKA 712 na postojeću antensku instalaciju. Prije izvođenja
potrebno je provjeriti mogućnost spajanja na postojeću instalaciju te eventualno nadograditi
postoječi sustav sa jednim razvodnikom i širokopojasnim pojačalom (47-800Mhz) ukoliko je
signal ispod dozvoljenih granica.
Druga priključnica služi za distribuciju izlaznog signala iz aktivne opreme u instalaciju
za razvod signala (izlaz iz pojačala distribuira se u novu instalaciju fitnes centra).
Instalacija za razvod je standardna instalacija sa oduzimačima signala i završnim
antenskim priključnicama na koje će se priključiti LCD televizori.
Kabel za razvod signala je kao KOKA 712 a postavit će se na kabelske police slabe
struje odnosno uvuči u termoplastične cijevi fi 16mm.
U prostorima fitnes centra predviđene su završne antenske priključnice EDU 04F.
Priključnice će se ugraditi u termoplastičnu montažnu kutiju  60mm postavljenu podžbukno.
Visina montaže priključnica bit će se na visini +160cm od kote gotove podne plohe
odnosno na visini označenoj u nacrtima.
- 28 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.1.
22 od 22
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 1. = FITNESS CENTAR
Distribucija signala iz IP/TV prijemnika (odnosno računala) i DVD playera predviđena
je preko 2 RF modulatora. U modulator se uvodi signal iz postojeće antenske instalacije te
AV signal koji se modulira na slobodni kanal. Izlaz iz jednog modulatra spaja se na ulaz
drugog a izlaz drugog na širokopojasno antensko pojačalo. Izlaz iz pojačala distribuira se u
instalaciju za razvod.
Sve koaksijalne kabele potrebno je polagati na što većoj udaljenosti od vodova jake
struje te ih na mjestima križanja razdvojiti odstojnicima.
IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
U objektu će se provesti dodatna zaštita izjednačavanjem potencijala.
Sve metalne cjevovode instalacije unutar objekta potrebno je povezati na uzemljenje
objekta preko kutije za izjednačenje potencijala vodičem za uzemljenje P/F-Y 6 mm2.
Istim vodom za uzemljenje se izvodi spoj kutije za izjednačenje potencijala na
zajedničku sabirnicu (PE) pripadnog razvodnog ormara.
Potrebno je premostiti sve vodljive dijelove i prirubničke spojeve cjevovoda trakom za
uzemljenje i vijcima s nazubljenim podloškama.
- 29 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.2.
1 od 2
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 2. = SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Nadalje u Bolničko-hotelskom kompleksu TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju - dilatacija E / Julijev park 13 / k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o.
Daruvar / sanira se i uređuje sanitarna grupa uz SPORTSKU DVORANU, zamjenjuje se
postojeća aluminijska fasadna stolarija novim ALU-staklenim stjenama s troslojnim IZO
ostakljenjem.
Zbog procurjevanja podnih odvoda i neadekvatne postojeće podne hidroizolacije u
WELLNWSS CENTRU treba ukloniti u određenim prostorijama podne keramičke obloge i njihove
potkonstrukcije, uključivo demontažu svih podnih sifona i rešetki.
Grupa radova: 2.A. – 2.B.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Planirano je pozorno uklanjanje dijelova podnih keramičkih pločica u svim prostorijama
gdje je izvedena odvodnja preko podnih tipskih rešetki, a radi procurjevanja kroz stropnu ploču
kuglane – fitnessa.
Nakon ugradnje svih podnih rešetki i potrebnih fazonskih komada potrebno je izvesti nove
slojeve poda kao postojeće sa hidroizolacijom, te postaviti nove podne protuklizne pločice.
U postojećoj sanitarnoj grupi SPORTSKE DVORANE uklonit će se pregradni zidovi WC ,
demontirat će se sva sanitarna oprema i ugraditi nova, kao i novi tuševi; tuš-klizna vrata;
umivaonici u sistemu kompakt-pult te pregradne stijene s vratima WC kabina- sistem od
vlagootpornog iverala.
Zbog dotrajalih i neadekvatnih kliznih Al-staklenih stijena na zapadnom pročelju sportske
dvorane iste je potrebno pozorno demontirati, nakon čega će se na ista mjesta ugraditi nova
aluminijska stolarija s troslojnim IZO ostakljenjem, u svemu po uputama proizvođača.
Grupa radova: 2.C.
VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
VODOVOD
Predmetna građevina priključena je na vodovodnu gradsku mrežu. Svi novi sanitarni
uređaji priključit će se na postojeće. Ispitivanje izvesti u nazočnošću nadzornog inženjera, te o
tome napraviti zapisnik. Sve radove vršiti prema svim tehničkim propisima i normativima, te
pravilima tehničke prakse za takve radove, priloženim tehničkim uvjetima i pojedinim stavkama
troškovnika.
Nakon montaže novih sanitarija kompletnu vodovodnu instalaciju ispitati na pritisak,
isprati, izvršiti dezinfekciju, ponovno isprati te o svemu izdati potrebne ateste.
- 30 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.2.
2 od 2
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 2. = SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
KANALIZACIJA
Građevina je priključena na postojeću kanalizacionu gradsku mrežu.
Planirana je demontaža svih podnih odvoda u welness centru (izvedene na ovjesnom
priboru ispod stropa kuglane) -sve nove podne rešetke i odvodne cijevi i fazonske komade
pozorno povezati u sustav odvodnje ispod stropa.
Sve kanalizacione odvode ispitati na vodonepropusnost.
Sve radove na izvedbi kanalizacionih instalacija izvesti prema nacrtima, a u skladu sa
važećim normativima i standardima spojiti na postojeću kanalizacijsku mrežu građevine prema
projektima.
SANITARNA OPREMA
Sanitarna oprema u sanitarnoj grupi sportske dvorane se u cijelosti ugrađuje nova
sukladno projektu, tender troškovniku i usaglašavanju s Službom stručnog nadzora naručitelja.
PRIMJENJENI PROPISI:
- Vodovodni pravilnik - uzorni pravilnik s propisima i smjernicama za vodovode
- Pravilnik o izvođenju i održavanja javne i kućne kanalizacije
- 31 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
1 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Nadalje u Bolničko-hotelskom kompleksu TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju - dilatacija E / Julijev park 13 / k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o.
Daruvar / sanira, preuređuje i proširuje se postojeći prostor Izokinetike za novi DIJAGNOSTIČKI
CENTAR na postojeću ravnu terasu, ukupne neto površine cca 117 m2.
Grupa radova: 3.A. – 3.B.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
KONSTRUKCIJA I MATERIJALI
Na dijelu prizemlja (iznad wellnes centra) i I. kata (medicinski prostori), iznad postojeće
AB ploče ukloniti postojeći pokrov od ravnih eternit ploča (azbest cementni proizvod), zajedno s
potkonstrukcijom, te izvesti novu drvenu krovnu konstrukciju od drvene građe. Sve drvene
elemente (rogovi, vjenčanice, stupovi i dr.) premazati protupožarnim i antifungicidnim
premazima. Jednostrešna krovišta iznad dijagnostičkog centra i wellnessa u prizemlju izvesti od
suhe građe četinara II klase (rogovi 10/14 cm, podrožnice, vjenčanice i stupovi 14/14 cm).
Preko nove konstrukcije postaviti falcane vodootporne iverice (OSB ploče deb.18 mm).
Postavljaju se na letve i štafle, bočno sa sjeverne i južne strane. Letvanje krovišta drvenim
letvama 3/5 cm (letve i podletve - zračni prostor - ventilacija krovišta Pribijaju se na drvene
rogove.
Postava bitumenizirane hidroizolacijske trake za vruće lijepljenje i zavarivanje; proizvod
kao "Katran" - Bitufix V-3; na vodootpornu ivericu sa gornje strane sa preklopom min. 10 cm,
ispod šindre.
Dobava i postava bitumenizirane šindre I. klase; debljine min. 3 mm; 5 slojeva;
fibreglass min. 125 gr/m2, proizvod kao "Tegola Canadese" (Vittorio Veneto) - serije
STANDARD. Vrsta i način postavljanja u skladu sa postojećom oblogom krovnih površina na
ostalim dijelovima iste građevine. Odabir boje i potvrdu narudžbe po dostavljenom uzorku
ovjerava Služba stručnog nadzora naručitelja. U cijenu uključiti tipske odzračnike (10 kom). U
svemu prema uputama proizvođača
Ugradnja gipskartonskih ploča 12,5 mm, kao Knauff D612, ili jednakovrijedno, - pribijaju
se s donje strane rogova, ispod termoizolacijskih ploća 14 cm i paropropusne-vodonepropusne
folije. U svemu prema uputama proizvođača.
Svi armiranobetonski elementi izvode se od betona C20/25, a armatura koja se koristi je
GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560.
Čelik za armiranje mora udovoljavati zahtjevima normi nHRN EN 10080-1, nHRN EN
10080-2, nHRN EN 10080-3, nHRN EN 10080-4 nHRN EN 10080-5 i nHRN EN 10080-6.
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A
norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnih propisa. Izvođač je dužan pribaviti od
proizvođača izjavu o sukladnosti betonskog čelika.
Sva armatura je iz čelika B500A ili B500B u obliku šipki i zavarenih mreža.
- 32 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
2 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Na postojeći ogradni AB zid ravne terase izvesti nove AB stupove 25/25 cm u rasteru
postojećih raspona, preko stupova izvesti AB gredu 25/40 cm – armaturu stupova i grede
usidriti i zavariti za postojeću armaturu AB elemenata.
S prednje strane AB stupova u cijeloj širini ozidati oblogu žutom fasadnom
silikoniziranom opekom kao na zgradi hotela, uz ulaganje izolacijskih ploča prema AB
stupovima.
Na AB ogradne zidove i između stupova ugraditi aluminijsku stolariju s troslojnim IZO
ostakljenjem, a na predviđenim mjestima ugraditi nova vrata (drvena masivna furnirana krila) s
aluminijskim plastificiranim dovratnicima. Na sva vrata ugraditi natpisne ploče s namjenom
prostorije.
GRAĐEVINSKA LIMARIJA - Ugraditi horizontalne žljebe četvrtastog presjeka 15/15 cm,
izrađene od Cu ravnog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine 90 cm, uključiv kuke od Cu plosnog
profila na svakom rogu. Oluci se postavljaju na dograđenom dijelu dijagnostičkog centra i i na
kraju dograđenog wellness centra.
Izrada, dobava i montaža vertikalnih oluka, promjera 14 cm, od Cu lima 0,6 mm, uključiv
šelne od Cu flah profila, s izradom spoja na okruglu ljevanoželjeznu cijev s revizijom, visine 1,00
m uz wellness centar, koja će se obojati u smeđem tonu. Na dograđenom dijagnostičkom centru
vertikale idu do krova iznad wellnessa. Obračun po m1.
Sve postojeće podove u prostorijama i na ravnoj terasi ukloniti, ugraditi termoizolirajuće
ploče EP, izvesti armirani estrih, izravnati podloge samonivelirajućom masom.
Nakon izvedbe samonivelirajuće podloge slijedi postavljanje PVC podnih obloga
proizvod kao Mondosport I, debljine 2,5 mm (trake širine 2,00 m1), a postavljaju se ljepljenjem
epoksidnim ljepilom na pripremljene i prosušene podne podloge. U cijenu uračunati krojenje,
lijepljenje i zavarivanje spojeva. Također se postavljaju sokl zaobljene trake (holker) širine 20
cm, 10 cm pod, 10 cm zid. U cijenu uračunati HPR profil, završnu ukrasnu kapica (profil),
adekvatno neoprensko ljepilo i var traku. U svemu prema uputama proizvođača i po odabiruovjeri Službe stručnog nadzora naručitelja.
Grupa radova: 3.C.
VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
Postojeći vodovod i kanalizacija u ovom dijelu građevine se zadržavaju bez vađenja iz
zidova i podova. Sva sanitarna oprema se demontira i uklanja. Zadržava se samo jedan dovod i
odvod (od umivaonika) na koji će se priključiti mini blok kuhinja. Ostale dovode vode i odvode
potrebno je blindirati ispod zidnih i podnih obloga.
- 33 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
3 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Grupa radova: 3.D.
STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
Prostori Etape: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR izvodi se instalacije temeljnog grijanja i
hlađenja.
INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA I HLAĐENJA
Temeljno grijanje prostora FAZE E predviđeno je putem instalacije radijatorskog grijanja,
a hlađenje putem SPLIT i MULTI SPLIT sustava.
Radijatorsko grijanje
Centralno grijanje radijatorima predviđeno je za kompletno pokrivanje zimskih
transmisijskih gubitaka topline.
Ogrijevni medij je topla voda temperaturne razine 55/35oC. Isti je osiguran spojem na
priključak temeljnog cijevnog razvoda FAZE B1 (vidi crtež br. 40 E).
Radijatori su predviđeni za ugradnju na zid (pričvršćeni su konzolnim osloncima). Sve
radijatore potrebno je opremiti priključnom armaturom kako slijedi:
- termostatskim ventilom u polazu
- radijatorskim prigušnim ventilom u povratu
- radijatorskim odzračnim ventilom
- radijatorskom ispusnom slavinom.
Cijevni razvod vodi se u spuštenom stropu prizemlja, gdje se diže do ogrijevnih tijela na
prvom katu. Vidljivi odvojci za napajanje ogrijevnih tijela boje se lakom u bijeloj boji.
SPLIT i MULTI SPLIT sustavi
SPLIT i MULTI SPLIT sustavi predviđeni su u svrhu pokrivanja kompletnih dobitaka
topline.
Za prostore dijagnostičkog centra predviđena je instalacija dva SPLIT sustava i jednog
MULTI SPLIT sustava (jedna vanjska jedinica i 3 unutarnje jedinice).
Vanjske jedinice smještene su na zapadnom fasadnom zidu (vidi crtež br. 41 E).
Vanjske jedinice su u izvedbi toplinske crpke s ugrađenim hermetičkim inverterskim
kompresorom, izmjenjivačem topline i elektronskim ekspanzijskim ventilima za svaki priključak
unutarnje jedinice. Unutarnje jedinice su zidne ili kazetne izvedbe. Svaka unutarnja jedinica je
opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom i
svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
- 34 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
4 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Unutrašnje jedinice opremljene su auto-restart funkcijom i za svaku jedinicu osiguran je
odvod kondenzata (u određenom padu - minimalno 5o/oo). Smještaj vanjske i unutrašnjih
jedinica te trasa i dimenzije cijevnog razvoda rashladne tvari, prikazane su u grafičkom dijelu
projekta.
Unutrašnje i vanjske jedinice međusobno su vezane cijevnim razvodom radnog medija,
a cijela instalacija opremljena je elementima automatske regulacije (daljinski upravljač) koji
omogućava siguran i funkcionalan pogon. Za rashladni medij koristi se ekološki freon R410A.
Odvod kondenzata nastalog hlađenjem uzduha, izvodi se na bakrenu cijev preko
fleksibilnog armiranog crijeva, koje se obujmicom učvršćuje na priključak aparata, dok se druga
strana uvuče u bakrenu cijev za odvod kondenzata u dužini minimalno 50 mm i zabrtvi
silikonskim kitom. Kondenzat se spaja u kanalizaciju najbližih sanitarija ili mokrih čvorova preko
sifonskog priključka s mehaničkim zaporom mirisa.
Cjevovodni razvod ogrijevnog i rashladnog medija
Cjevovodni razvod tople vode predviđen je iz čeličnih bešavnih cijevi. Cjevovodni razvod
rashladnog medija R410A izvesti iz tvornički predizoliranih bakrenih cijevi, a kondenzata iz
bakrenih cijevi u PVC izolaciji. Cijevi se odgovarajuće zaštićuju od korozije te toplinskih
gubitaka. Materijal izolacije je teško goriv, klase B1, sve u skladu norme HRN DIN 4102-dio 1.
PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
Pripremno-demontažni radovi obuhvaćaju sljedeće:
- demontažu postojećih radijatora sa priključnom armaturom (radijatorski regulacijski ventil,
prigušni ventil te radijatorska ispusna slavina) te nogicama ili konzolama na kojima su
smješteni. Predmetni radijatori se ne koriste u novoprojektiranom rješenju
- demontažu postojećeg dijela priključnog cjevovoda ogrijevnog tijela prema crtežu br. 7, 8 i
10
- demontažu odsisnog ventilatora koji se ne koristi u novoprojektiranom rješenju
- demontažu kompletnog kanalskog razvoda zajedno s usisnim elementima
- demonažu svih postojećih klima jedinica (3 unutarnje i 2 vanjske), zajedno s pripadnim
cjevovodom. Klima jedinice se ne koriste u novoprojektiranom postrojenju.
Prije strojarskih demontažnih radova potrebno je:
- od strane ovlaštenog električara obaviti sva elektro otpajanja strojarske opreme
- kompletnu opremu i instalaciju detaljno isprazniti od vode te paziti da ne dođe do plavljenja.
- 35 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
5 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
PRILOZI TEHNIČKOM OPISU:
- 36 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
6 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Grupa radova: 3.E.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
Rasvjeta je projektirana prema važećim normativima i preporukama za nivo
osvijetljenosti i u skladu sa zahtjevima za svaki prostor. U svim prostorima koji se izvode
predviđeno je lokalno uključivanje rasvjete prekidačima koji se ugrađuju u zid pored ulaznih
vrata u pojedinu prostoriju.
Iznad svi izlaza postavljaju se obilježavajuće (panik) svjetiljke s vlastitim izvorom
napajanja koje se automatski uključuju nestankom, a gase i nadopunjuju povratkom mrežnog
napona.
Kompletna rasvjeta izvest će se svjetiljkama s fluo kompaktnim žaruljama.
Napajanje svjetiljki bit će izvedeno iz pripadajućeg elektro ormara kabelima PP-Y 3x1,5
mm2. Kabeli se do svjetiljki postavljaju se podžbukno u zaštitnim plasttičnim instalacionim
cijevima. Električna instalacija rasvjete izvodi se kabelima PP-Y 3x1.5 mm2 a utičnica izvodi
kabelima tipa PP-Y 3x2.5 mm2 ili PP-Y 5x2.5 mm2 ovisno da li je priključnica jednopolna ili
tropolna.
SIGURNOSNA I POMOČNA RASVJETA
Prema DIN 5035 Dio 5 je: “sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava evakuacijske putove u
potrebnom vremenu propisanom minimalnom jačinom svjetla u cilju omogućenja neometanog
napuštanja prostora ili postrojenja.”
Sigurnosna i protupanična rasvjeta su napravljene prema slijedećim propisima:
DIN VDE 0108, dio 1 do 8
 DIN VDE 0510, dio 1,2 i 7
 DIN 5035, dio 5
 DIN 4844, dio 1,2 i 3
 Pravilnik o zaštiti od požara ugost. objekata (“Nar. Novine” br. 100, Listopad 99)
Zahtjevi za napajanje sigurnosne rasvjete

Minimalna jačina Autonomija
svjetla u razni nadomjesnog
poda u lx
izvora napajanja u
h
1
2
Osvjetljenje evakuacijskih putova
Proračun je napravljen sa svjetiljkama kao Begheli, koje postavljene na visini od 3, m poprečno
u odnosu na evakuacijski put i razmaknute međusobno do 11 m daju propisanu minimalnu
jakost osvjetljenja od 1 lux (DIN VDE 0108 od 10/89 Dio 1 i DIN 5035, Dio 5, Abs. 4) u razini
poda.
- 37 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
7 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
Označavanje evakuacijskih putova i izlaza:
Za označavanje evakuac. putova korišteni su slijedeći znakovi:
Propisi:
DIN 4844, Dio 1-3 i
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.2
 Evakuac. put kroz izlazna vrata
 Evakuac. put na desno
 Evakuac. put na lijevo
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.4
 Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:1 ili 1:2
VBG 125, Anlage 2, Abs. 4.4
 Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi
DIN 5035, Dio 5, Abs. 6
 Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće prepoznati
 Udaljenost E (m) sa koje je znak moguće prepoznati je
izračunata prema formuli:
 E=Hxz
H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti
z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene
Oznaka na nacrtima svjetiljke za evakuacijske putove
INSTALACIJA UTIČNICA I KLIMATIZACIJE
El. instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije izvest će se u skladu sa zahtjevima
strojarskog dijela projekta.
Električna instalacija utičnica izvest će se kabelima PP-Y 3x2.5 i PP-Y 5x2.5 mm2
ovisno dali je utičnica ili priključak jednofazan ili trofazan. Kabeli se polažu u cijevi i na kabelske
police
U svim prostorima predviđen je dovoljan broj energetskih priključnica sa zaštitnim
kontaktom za priključak prenosivih trošila.
Svi kabeli su označeni slovnom i brojčanom oznakom kako u jednopoplnim shemama
tako i u tlocrtima s el. instalacijom pa je vrlo lako utvrditi njihovu namjenu tip i dimenzije.
INSTALACIJA OZVUČENJA
Instalacija ozvučenja spojit će se na postoječu centralu ozvučenja. Povezivanje zvučnika
sa centralom predviđeno ja kabelima PP/J 2x2.5 mm2 Kabeli se polažu u termoplastične cijevi
postavljene podžbukno. Sve kabele potrebno je vuči na min. Udaljenosti 30 cm od kabela jake
struje, a na mjestima križanja odvojiti ih odstojnicima na min 3cm.
U pojedinim prostorima predviđeni su atenuatori s mogučnošću regulacije i isključivanja
zvučnia te u slučaju potrebe prisilnog uklopa s centrale ozvučenja.
Zvučnici će se montirati nadgradno, na pozicijama prikazanim na nacrtima s el.
instalacijom slabe struje.
- 38 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.3.
8 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
(Ucjelokupnom glavnom i izvedbenom projektu pod oznakom Faza: E.)
INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
U objektu je predviđena instalacija strukturnog kabliranja, tj. telefonska instalacija i
instalacija mreže računala koje koriste zajedničke kabele i zajedničke krajnje priključnice.
Razvod instalacije strukturnog kabliranja predviđen je preko postojećeg razdjelnika koji
će se po potrebi proširiti.
Priključnice će se ugraditi podžbukno u termoplastične montažne kutije fi 60mm. Visina
montaže dolnjeg ruba priključnice je 30cm od kote gotove podne plohe odnosno prema
oznakama na nacrtima.
Svaka priključnica označena je istom oznakom na shematskom prikazu kao i u tlocrtima
te iste oznake treba postaviti na priključnice tijekom izvođenja instalacije.
U postoječem komunikacijskom ormaru kabeli će se spojiti na odvojeni 16-24 portni
panel sa RJ-45 konektorima. Internim prespajanjem unutar ormara naručitelju je omogučen
naknadni odabir koja će se krajnja priključnica koristiti za telefon, računalo ili IP/TV receiver.
Sve kabele potrebno je polagati na što večoj udaljenosti od kabela jake struje te ih na
mjestima križanja razdvojiti odstojnicima. Postava kabela na kabelske police, i djelomično
uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb.
Nakon izvođenja instalacije potrebno je na svakoj RJ-45 priključnici izmjeriti razliku
potencijala između oklopa U/STP kabela i uzemljenog kontakta najbliže shuko priključnice te po
potrebi izjednačiti potencijal.
IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
U objektu će se provesti dodatna zaštita izjednačavanjem potencijala.
Sve metalne cjevovode instalacije i ostale metalne mase unutar objekta potrebno je
povezati na uzemljenje objekta preko kutije za izjednačenje potencijala vodičem za uzemljenje
P/F-Y 6 mm2.
Istim vodom za uzemljenje se izvodi spoj kutije za izjednačenje potencijala na
zajedničku sabirnicu (PE) pripadnog razvodnog ormara.
Potrebno je premostiti sve vodljive dijelove i prirubničke spojeve cjevovoda trakom za
uzemljenje i vijcima s nazubljenim podloškama.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA.
S obzirom da na cijelom objektu postoji gromobranska instalacija, dograđeni dijelovi
spojit će se na postojeću gromobransku hvataljku, i na postojeći uzemljivač.
Za gromobransku hvataljku predviđena je traka Fe/Zn 25x4mm, za gromobranske
odvode za dio koji se dograđuje traka Fe/Zn 25x4 mm a u nove dijelove za zajednički
uzemljivač postavit će se traka Fe/Zn40x4mm2
- 39 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
1 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Nadalje u Bolničko-hotelskom kompleksu TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju - dilatacija E / Julijev park 13 / k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o.
Daruvar / ugradit će se novo OSOBNO DIZALO od razine podruma do II. kata (sadašnje ravne
terase iznad postojećeg Fitnessa). Za dizalo je izrađen Glavni projekt po kojem su definirane
veličine voznog okna, veličina kabine dizala, nosivost, brzina i broj postaja 4. Za planiranu
ugradnju osobnog dizala potrebno je izvršiti sljedeće radove :
Grupa radova: 4.A.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
RUŠENJA I DEMONTAŽE
Dijamantno izrezivanje otvora u AB stropnim pločama za izradu okna dizala, dimenzije
okna su 165/180 cm, izrezuje se podna ploča podruma (d =15 cm) i dio AB grede, izrezuju se
stropna ploča podruma (d = 15 cm), stropna ploča prizemlja (d = 15 cm) i stropna ploča I. kata
(d = 20 cm). Zatim dijamantno izrezivanje otvora za izmještanje postojećeg unutarnjeg zidnog
hidranta u veličini prema postojećem. Izrezivanje vršiti na način da se izrezuju manje jedinice
pogodne za transport. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km.
Vađenje drvenih vrata i metalnih dovratnika.
Pažljiva demontaža postojećih elemenata spuštenog stropa u dijelu prizemlja, radi
izvedbe novog AB voznog okna dizala.
Demontaža umivaonika iz garderobe zajedno s armaturama i uređajima .
Rušenje pregradnih zidova 12 cm od opeke zajedno sa zidnim keramičkim pločicama i
mortom u garderobi i hodniku I. kata, s odvozom na deponiju udaljenu do 10 km.
BETONSKI I OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
Betoniranje armirano betonskih zidova voznog okna dizala od podruma do završne
postaje na II. katu-ravnoj terasi, betonom MB 30, uključivo mrežnu armaturu - dvostruko
armirano, debljina stijenki je 16 i 20 cm. Na mjestima spoja starog i novog AB zida ištemati
kanale širine 18 cm i dubine do 3 cm, kako bi se došlo do postojeće armature, za koju će se
nova armatura zavariti. Nove stijenke betonirati u obostranoj glatkoj oplati, koja je također
uključena u cijenu, kao i potrebna radna skela.
BRAVARSKI RADOVI
Izrada, dobava i montaža Al doprozornika i zaokretnog krila otvora s fiksnim Al
žaluzinama za zaštitu otvora za provjetravanje u vrhu voznog okna, koji se ugrađuju s južne
strane voznog okna na II. katu u predviđenom otvoru, za pristup strojarnici dizala. Uključivo
građevinsku obradu.
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Bojanje vanjskih AB zidova voznog okna perivim /LATEX/ bojama dva puta u tonu po
izboru projektanta. Prije bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te gletanje površine dva puta
sa brušenjem. Sanitarno bojanje svih unutarnjih AB zidova voznog okna bijelim krečnim
premazom u 2 sloja, uključivo strop okna, kao i potrebnu radnu skelu.
OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE = kao zahtjevi u Etapama. 1., 2. i 3.
- 40 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
2 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Grupa radova: 4.B.
UGRADNJA /INSTALACIJA/ DIZALA
1. OPĆI PODACI
Mjesto postavljanja dizala: III. BOLNIČKI ODJEL (sportski)
Bolničko- hotelski kompleks TERMAL
DARUVARSKE TOPLICE, Specijalna bolnica za medi. rehabilitaciju
Julijev park 13, DARUVAR
Broj dizala za izvedbu:
1 kom.
2. TEHNIČKI PODACI
Dizalo:
Vrsta dizala:
Nosivost mase:
Brzina vožnje:
Put:
Visina dizanja:
Broj stanica / ulaza:
osobno
električno, dizalo bez strojarnice, proizvod kao - tip GEN 2 comfort
630 kg / 8 osoba
1,0 m/s frekvencijski regulirana
od PO do P+2
10,32 m1
4 / 4 (svi ulazi na istoj strani)
električno – bez strojarnice
bezreduktorski, sinkroni motor s permanentnim magnetima
smješten u vrhu voznog okna samog okna, ReGenerativni pogon
-omogućuje povrat el. energije u mrežu; 5,5 kW; 400 V; 496 o/min;
kočnica 24 V DC
Smještaj pogonskog stroja: na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova kabine iz
najviše stanice
Ovjes:
2:1
Pogonsko postrojenje:
Pogonski stroj:
Napon upravljanja:
Signalizacija i moduli:
simplex potpuno sabirno – mikroprocesorsko upravljačka grupa
smještena u vrhu voznog okna samog okna; panel za servis i
nadzor (E&I) u najvišoj stanici
110 V, AC
optička potvrda poziva; digitalni pokazivač položaja kabine u
kabini i na svim stanicama sa integriranim strelicama smjera
daljnje vožnje u pozivnoj kutiji, alarma, preopterećenje, nužna
rasvjeta, govorna najava katova, požarni režim rada
Instalacija:
Napajanje:
za suhi prostor
TN-C mreža, 3x400 V, N, 50 Hz
Upravljanje:
- 41 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
3 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Vozno okno:
materijal:
tlocrtne dimenzije:
dubina donjeg dijela:
visina gornjeg dijela:
provjetravanje:
AB konstrukcija (definirano u građevinskim radovima)
širina 1650 mm, dubina 1800 mm
1100 mm
3500 mm
prema nacrtu
Odbojnici u jami voznog okna:
kabina:
2 odbojnika proizvod kao-tip: ACLA 300.401
protuuteg:
1 odbojnik proizvod kao-tip: ACLA 300.401
Nosiva sredstva:
PU remen dim. 25x3,3 mm – kom 3; uže Ф1,92 mm – kom 8
Kabina:
svijetle mjere:
masa:
vrata:
proizvod kao-tip OPTIMA
širina 1100 mm, dubina 1400 mm, visina 2200 mm
650 kg
automatska teleskopska vrata, širina 900 mm, visina 2100 mm brušeni inox 220;
regulirani pogon vrata, zaštita od udara – fotoelektrična sklopka
obloga stranica: brušeni inox 220
obloga stropa: ravan inox strop
obloga poda: kamen debljine 20 mm
rasvjeta:
difuzna fluorescentna
upravljanje:
operacioni panel s mehaničkim tipkalima i reljefnim oznakama; uređaj protiv
nekontroliranog gibanja kabine prema gore, proizvod kao-tip MNB16W-01;
zahvatni uređaj za postupno kočenje, proizvod kao-tip: OTIS A9672B; graničnik
brzine, proizvod kao-tip OTIS 20602A.
ostala oprema: rukohvat na dvije strane kabine, zrcalo centralno nasuprot upravljačke lamele,
ventilator, telealarm-uređaj koji omogućuje poziv u nuždi iz kabine, ključ
rezervacije vožnje, svjetlosna zavjesa, rasvjeta voznog okna, PULSETM –
omogućuje 24 satnu kontrolu nosivih traka, tipka za zatvaranje vrata
Vrata voznog okna:
materijal:
svjetle mjere:
obloga:
zabravljivanje:
vatrootpornost:
automatska teleskopska
čelični lim
širina 900 mm, visina 2100 mm
brušeni inox 220
s mehaničkim prekidačem, proizvod kao - tip: OTIS F-A 23400L
E120 prema HRN EN 81-58:2006
Protuuteg:
masa protuutega:
čelična konstrukcija s betonskim punjenjem sa strane kabine
965 kg
- 42 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
4 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
3. POGONSKO POSTROJENJE
Pogonsko postrojenje je izvedeno kao bezreduktorski sinkroni motor s permanentnim
magnetima, smješten na vrhu voznog okna u voznom oknu, na specijanim nosačima koji su
učvršćeni na vodilice i postavljeni na odgovarajuće amortizere koji sprečavaju prenošenje
vibracija na zgradu.
Konstrukcijom i svojstvima pogonski stroj osim maksimalne sigurnosti, u odnosu na
konvencionalni reduktorski pogon, osigurava tiši rad, veću iskoristivost energije 10 – 15%,
manje dimenzije, manju potrošnju, manju odanu toplinu te, 30% manji prostor za ugradnju.
Elektromagnetska kočnica ukomponirana je u dizajn elektromotora i osim osnovne
namjene da djeluje automatski kada nestane napon mreže i ako nestane napon upravljanja,
omogućuje, napajana iz autonomnog izvora, pomicanje kabine do prve nailazne stanice u
slučajevima spašavanja putnika iz kabine, po za to strogo definiranom i određenom postupku,
koji smije vršiti samo stručna i ovlaštena osoba.
Pogonska remenica je dimenzionirana prema propisima za odgovarajuće remene.
Odlivena je iz čeličnog ljeva i smještena je na izlaznoj osovini elektromotora.
Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije i prilagođen za pogon dizala. Posjeduje
veliki pokretni moment i radi vrlo tiho. Dimenzioniran je kao i svi električni aparati za najmanje
40% ED.
4. PRIJEVOZNA OPREMA
Kabina je izrađena iz čeličnog lima, s unutarnjom opremom prema tehničkom opisu. Pod
kabine obložen je kamenom. Kabina ima automatska teleskopska vrata, rukohvat, zrcalo,
automatski ventilator, alarm, digitalni pokazivač položaja, signalizaciju preopterećenja i govornu
vezu.
Kabina ima osigurano zračenje, difuzno fluorescentno osvjetljenje oko operacionog
panela, koje neprekidno svijetli dok je dizalo u pogonskom stanju. Kabina dizala je u toku
eksploatacije osvjetljena električnom svijetlošću s najmanje dvije svijetiljke.
Kabina je izvedena s čvrstim podom, te se kod nominalnog opterećenja iskopča vanjsko
upravljanje, a kod preopterećenja potpuno iskopča upravljanje i daje signal. Ispod praga kabine
nalazi se zaštitna pregača visine veće od 750 mm. Kabina je elastično ugrađena u nosivi okvir
iz čeličnih profila, koji je izveden s ovjesnim uređajem i sigurnosnim uređajem za prisilno
kočenje, s postupnim djelovanjem. Između kabine i okvira kabine kao sredstvo sprečavanja
prijenosa vibracija postavljeni su gumeni elementi. Nosivi elementi okvira kabine posebno su
proračunati.
Kabina je vođena sa svojim vodilicama duž čitave visine voznog okna preko 4 vođenja
smještena na uglovima okvira kabine, koja su iz svog kućišta natisnuta na vodilice kabine, te je
isključena mogućnost iskliznuća kabine s klizne staze. Vođenje je izvedeno s plastičnim
klizačima.
Protuuteg se sastoji iz elemenata, čvrsto povezanih i stegnutih u posebnom čeličnom
okviru, koji nosi ovjesni uređaj i na sva 4 ugla klizače, tako postavljene da onemogućavaju
ispadanje protuutega sa vodilica.
Vodilice kabine sastavljene su iz svjetlo vučenih T–profila čvrsto povezane spojnicama i
vođene duž čitave visine voznog okna (samo sa sigurnosnim razmakom za istezanje).
- 43 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
5 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Vodilice su poduprte i držane po visini na potporama, čiji je spoj izveden putem trenja,
tako da je omogućeno njihovo pomicanje u vertikalnom pravcu u svrhu dilatacije. Pri dnu klizne
staze, ispod kabine, postavljeni su odbojnici. Ove vodilice su posebno proračunate.
Vodilice protuutega izvedene su slično kao i vodilice kabine, složene iz svijetlo vučenih
T–profila. Protuuteg nasjeda na odbojnik prije nego li kabina dosegne strop voznog okna.
Kao nosiva sredstva koriste se poliuretanski remeni posebne konstrukcije i izvedbe,
ojačani sa osam niti upredenih u pramen, a osam upredenih pramenova čini jezgru promjera Ф
1,92 mm. Osam čeličnih niti smještenih je u jednoj ravni obloženo poliuretanom tvore PU remen
dimenzije 3,3 x 25 mm, čija su nosiva i vučna svojstva znatno bolja od svojstava
konvencionalnih čeličnih užadi za identičnu nosivost. Čelične niti su zaštićene od korozije.
Ovakav PU remen ima tri puta duži vijek trajanja od konvencionalnog čeličnog užeta, prvih pet
godina korištenja nije potrebna nikakva kontrola a zatim se svake godine posebnim uređajem
na bazi indukcije kontrolira zamor, cjelovitost i neoštećenost čeličnih niti po čitavoj dužini.
Ovješenje sustava je 2:1, a isklopni uređaj (TUZ) smješten je u gornjem dijelu voznog
okna u voznom oknu. Za ovješenje je upotrebljeno tri PU remena identičnih karakteristika.
5. SIGURNOSNI UREĐAJI
Uređaj za prisilno kočenje ugrađen je u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje
vodilice kabine, te prisilno koči kabinu i prekine vožnju kad nastupi prekoračenje nazivne brzine
vožnje za više od 15% (djelovanje graničnika brzine).
Uređaj za prisilno kočenje je atestiran, a izveden je s postupnim djelovanjem. Na
zahvatnom uređaju nalazi se električna sigurnosna sklopka za kontrolu rada zahvatnog uređaja,
kojom se zaustavlja pogon dizala najkasnije pri aktiviranju zahvatnog uređaja. Atest se
predočuje prilikom tehničke primopredaje dizala.
Električni prekidač smješten na okvir TUZ-a prekida krug struje upravljanja i dovod struje
pogonskom stroju nakon djelovanja istog (kontakt labave užadi).
Graničnik brzine, smješten je u gornjem dijelu voznog okna u voznom oknu i mehanički
povezan s zahvatnim uređajem na kabini, služi kao osiguranje protiv prekoračenja nazivne
brzine vožnje za više od 15 %, kada automatski stupa u djelovanje, i preko kontakta smještenog
na njemu prekida strujni krug upravljanja i pogona, kao i vožnju, odnosno automatski mehanički
uključuje uređaj za prisilno kočenje i postupno zakoči kabinu. Sila kojom graničnik brzine pri
aktiviranju djeluje na zahvatni uređaj, najmanje je dvostruko veća od sile potrebne za aktiviranje
zahvatnog uređaja. Smjer okretanja graničnika brzine mora biti vidljivo obilježen na graničniku.
Graničnik brzine je atestiran. Atest se predočuje prilikom tehničke primopredaje dizala.
Na pogonskoj osovini je montiran uređaj za nekontrolirano gibanje prema gore, kao
sigurnosni uređaj. Uređaj je atestiran. Atest se predočuje prilikom primopredaje dizala.
Električni prekidač u ovjesnom sistemu kabine kod nominalno opterećene kabine
isključuje mogućnost vanjskog upravljanja, a kod preopterećenja potpuno iskapča upravljanje i
daje optički i zvučni signal.
Krajnji električni prekidač smješten je na kabini i iskapča struju upravljanja, a time i
pogonsku struju u svakom slučaju prelaza kabine iznad gornje, odnosno ispod donje stanice.
Nakon djelovanja krajnjeg prekidača, dizalo u pogon može staviti samo stručna osoba koja ga
održava.
- 44 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
6 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Predviđen je i sigurnosni prekidač koji prekida vožnju i zaustavlja kabinu ako ona dođe
do najgornje stanice kod upravljanja s krova kabine.
Elektromagnetski sigurnosni kočni uređaj montiran na osovini pogonskog elektromotora
automatski djeluje pri svakom prekidu strujnog kruga napajanja ili upravljanja i zakoči dizalo.
Alarmni signalni uređaj s tipkom na kutiji za upravljanje u kabini, te tri električna zvona
jedno na glavnoj stanici, drugo na nadzornom mjestu, a treće na kabini, radi dozivanja pomoći u
slučaju nužde. Alarmni uređaj napaja se iz akumulatorske baterije kako bi djelovalo i kod
prekida struje u gradskoj mreži.
Govorna veza daje mogućnost komunikacije između kabine i upravljačkog ormara,
aktivira se tipkom iz kabine i napaja iz autonomne akumulatorske baterije kako bi djelovala i kod
prekida struje u gradskoj mreži.
Elektromehaničke sigurnosne zabrave ugrađene su u sva vrata voznog okna. Ova
zabrava mora djelovati automatski, tako da onemogućava otvaranje vrata voznog okna kad se
iza njh ne nalazi kabina.
Otvaranje vrata mora biti moguće tek onda kad se kabina zaustavi na istoj stanici. Vrata
voznog okna na svim stanicama mogu se po potrebi prisilno otvarati izvana pomoću specijalnog
ključa i kada se kabina ne nalazi u tim stanicama. Svako prisilno otvaranje vrata voznoga okna
upravljanje dizala stavlja u poseban režim vožnje. Sva vrata na usputnim stanicama ostaju
stalno zabravljena, čime je spriječeno hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje vožnje
dizala. To se postiže odbojnim uređajem za odbravljivanje predzabrave. Električni kontakt u
bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno zatvorena i potpuno
onemogućava svaku vožnju, ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena, ili ako mehanička
zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno. Elektromehaničke sigurnosne zabrave su
atestirane. Atest se predočuje prilikom tehničke primopredaje dizala.
Put kabine i protuutega na donjem kraju ograničeni su odbojnicima, pravilno
dimenzioniranim i odabranim prema ukupnoj težini i nazivnoj brzini. Odbojnici su atestirani.
Atest se predočuje prilikom tehničke primopredaje dizala.
6. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD
Kompletna aparatura za električno upravljanje pomoću tipkala po univerzalnom sistemu
sastoji se od kutije za unutarnje upravljanje smještene u kabini, na visini od 900 do 1200 mm, s:
registrom tipkala za vožnju po stanicama; digitalnim pokazivačem položaja kabine; akustičnim i
optičkim signalom preopterećenja; tipkom "ALARM"; bravicom na ključ za rezervaciju kabine;
uređajem za govornu vezu kabina – upravljački ormar.
Kod svih ulaza u vozno okno po jedna kutija za vanjsko upravljanje sa tipkalima za poziv
(gore – dolje) i digitalni pokazivač položaja kabine HPI 15 u svakoj stanici.
Upravljačka kutija za servisnu vožnju u oba smjera s tipkom "STOP" smještena je na
krovu kabine. Na krovu kabine smještena je dvopolna utičnica s zaštitnim kontaktom.
U upravljačkom ormaru su smještena tipkala za povratno upravljanje. Vrata upravljačkog
ormara su pod ključem koji je dostupan samo ovlaštenoj osobi.
Upravljačka grupa kompletno je montirana u limenom ormaru (upravljački ormar), sa
svim potrebnim električnim sklopnicima i relejima, te ostalim aparatima za upravljanje pogonom.
- 45 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
7 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
Sav elektrospojni i instalacioni materijal, te ostala električna oprema dizala, njegova
montaža, dovod struje i zaštita od previsokog napona dodira, odgovara Tehničkim normativima
to: Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/91). Svi
aparati imaju negativno djelovanje. Smještaj pojedinih aparata je pregledan i pristupačan. Svi
elektro aparati su konstruirani prema postojećim normama, i opće prihvaćenim pravilima struke.
Postrojenje dizala mora biti zaštićeno od groma (atmosferskog elektriciteta) prema
Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08).
7. NATPISNE PLOČICE, UPUTE I SHEME
Sve potrebne natpisne pločice, tiskane upute za upotrebu i održavanje, te sheme
spajanja za upravljanje i rasvjetu koje zahtjevaju propisi dolaze smještene u upravljačkoj grupi,
na ulazu u vozno okno, u samom oknu, u kabini, te u projektu izvedenog stanja dizala.
Uputa za ručno oslobađanje putnika iz kabine u slučaju kvara dizala, ili nestanka
električne energije, smještena je u upravljačkom ormaru. Postupak smije provoditi stručna i za
to osposobljena osoba.
8. VOZNO OKNO
Vozno okno mora izdržati opterećenja koja nastaju pri radu pogonskog stroja, pri
djelovanju zahvatnog uređaja na vodilice i pri nalijeganju kabine ili protuutega na odbojnike.
Stijenke voznog okna moraju biti takve mehaničke čvrstoće da se djelovanjem okomite
sile od 300 N ne smije pojaviti progib veći od 10 mm. Ta sila može djelovati s jedne ili s druge
strane stijenke, na bilo kojem mjestu uz uvjet da je ujednačeno raspoređena na okrugloj ili
kvadratnoj površini od 5 cm2.
Svi zidovi voznog okna trebaju biti glatko obrađeni bez udubljenja i izbočina većih od
15 mm.
Vozno okno izvedeno je kao armirano betonska konstrukcija
Radi osiguranja ispravnog rada uređaja u voznom oknu se mora osigurati temperatura
min. +5 0 C, max + 40 0 C.
Vozno okno mora imati mogućnost stalnog zračenja, minimalno prema projektnom nacrtu.
Kako je dizalo bez strojarnice sva pogonska i nosiva sredstva smještena su u vrhu
voznoga okna u voznom oknu. Pristup opremi je moguć samo ovlaštenoj osobi sa krova kabine
u najgornjoj stanici, po strogo propisanom sigurnosnom postupku.
U voznom oknu je instalirana rasvjeta koja se isključuje pomoću posebno vidno
obilježenog izmjeničnog prekidača smještenog voznom oknu (jami i vrhu) i upravljačkom
ormaru.
U jami voznog okna ugrađena je sklopka za isključenje pogona dizala s propisno
obilježenim položajima uključenja i isključenja.
U jami voznog okna ugrađena je i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom.
9. VRATA VOZNOG OKNA
Vrata voznog okna su vodoravno posmična teleskopska izrađena od čeličnog lima,
čvrste konstrukcije, otporna na deformacije i vitoperenje u mjeri da se ne poremeti ispravan rad
vrata i zabravnog sustava. Mehanička čvrstoća i krutost vratiju su takova, da i pri djelovanju
- 46 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.1.4.
8 od 8
OPIS PREDMETA NABAVE - TEHNIČKI OPIS
Etapa: 4. = OSOBNO DIZALO
horizontalne sile od 300 N, okomito na površinu od 5 cm2, na bilo kojem mjestu krila
zabravljenih vrata, s jedne ili s druge strane, ona se ne deformiraju trajno, niti elastično više od
15 mm, i pri tome se ne poremeti ispravan rad vratiju i zabravnog sustava. U zatvorenom
položaju zazori između krila vrata, krila i okvira te praga i krila vrata ne smije iznositi više od 10
mm.
Projektirana su vodoravno posmična, teleskopski otvarajuća dvokrilna vrata za vozno
okno dizala sa zidovima otpornosti na požar E120, prema HRN EN 81-58:2006.
Konstruktivno su izvedena tako, da se pri radu ne zaglave, ispadnu iz ležišta ili vodilica i
ne pređu put vođenja, a vođena su na gornjem i donjem rubu krila vrata.
Prag je dimenzioniran da izdrži sva opterećenja pri ulasku i izlasku osoba.
Vrata su osigurana od udara putnika fotoelektričnom sklopkom, tako da se ne mogu
zatvarati ako putnik stoji u snopu svjetla, međutim ako bi se vrata počela zatvarati te stisnula
putnika, već kod sile od 150 N, zatvaranje se prekida i vrata idu u otvaranje.
Prirodna ili umjetna rasvjeta, mjerena na podu, ispred vrata voznoga okna, mora iznositi
najmanje 50 lx.
Sva vrata voznoga okna su izrađena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim
trokutastim ključem.
Nakon odbravljivanja ključem, zabravni sustav ne smije ostati u odbravljenom položaju,
ako su vrata voznog okna zatvorena.
Projektom je predviđeno da se vrata voznoga okna pokreću zajedno s vratima kabine,
pa u slučaju da kabina nije u zoni odbravljivanja tih vrata, vrata se automatski moraju zatvoriti samozatvaranje.
Prisilnim odbravljivanjem i otvaranjem bilo kojih vrata voznog okna, dok se kabina kreće,
rad dizala se odmah zaustavlja.
10. UPRAVLJAČKI ORMAR
Upravljačka grupa smještena je u limeni ormar, u najvišoj razini pored vrata voznoga
okna, na strani pogonskog stroja i protuutega.
Napojni vod s posebnog polja glavne razvodne ploče građevine, zaštićen pravilno
dimenzioniranim tromim osiguračima (zaštitnom sklopkom) polaže se izvan voznoga okna i
dovodi s donje strane ormara.
Pristup i otključavanje dozvoljeno je samo stručnoj i za to ovlaštenoj osobi. Upravljačka
grupa izvedena je u stupnju mehaničke zaštite IP43.
Rasvjeta ispred upravljačke grupe mora biti jakosti min. 200 lx.
Upravljanje je mikroprocesorsko s pouzdanim zaštitnim i izvršnim elementima, a u ormaru su
predviđene i pregledne funkcije za servis i održavanje i nadzor: stezaljke glavnog napajanja i
napajanja rasvjete; glavna zaštitna sklopka; osigurači za: rasvjetu voznog okna, svjetlo kabine,
utičnicu u jami voznog okna i panelu, REM prekidač rasvjete voznog okna; utičnica s zaštitnim
kontaktom; ERO – uređaj povratnog upravljanja; akumlator s punjačem (za aktiviranje kočnice);
govorna veza; uređaj za mehaničko resetiranje prekidača graničnika brzine; indikator zone
vrata; pokazivač položaja kabine; LED stanja dizala pri servisnoj vožnji; indikator brzine kretanja
kabine; indikator smjera vožnje i izvor nužne rasvjete.
- 47 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
0 od 30
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
- 48 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.0.
1 od 1
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Opći uvjeti izvođenja
Opći i posebni tehnički uvjeti izvođenja sastavni su dio projekta i kao takvi obavezni su
za izvođače radova.
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisanih i važečih pravilnika u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji.
Predviđene radove treba izvesti u cijelosti prema tehničkom opisu, specifikaciji opreme,
materijala i radova, crtežima, te prema važećim propisima, standardima i prema svim pravilima
struke.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim
eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti naručitelja odnosno nadzornog
inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta, koju treba
odobriti nadzorni inženjer, kako se eventualni postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Ukoliko se tijekom građenja ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i
nadzornog inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna
odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje je obvezan predati naručitelju projekt izvedenog
stanja građevine.
Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje. Sav materijal koji
se upotrebljava mora odgovarati važećim propisima.
Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga
pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio
materijal koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se
skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u toku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. Prije izvođenja svakog rada
mora se izvršiti točno razmjeravanje na zidu, podu ili stropu pa tek onda prijeći na rad.
Rušenje, dubljenje i bušenje arm. betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz
suglasnost građ. nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i
izvedenih radova, a naručitelju omogućiti kontrolu. Za ugrađeni materijal i opremu, izvođač je
dužan dostaviti certifikate proizvođača, a kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova, izvođačj je
dužan izvršiti odgovarajuća ispitivanja i o tome sačiniti pisana izvješća.
- 49 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.1.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
1 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
Prije predaje ponude preporučuje se ponuditelju pregledati lokaciju objekta u vidu što bolje
informiranosti, kako bi mogao dati što stvarniju cijenu za pripremno završne i ostale radove koji
terete režiju gradilišta.
Pripremno završne radove izvođač je dužan izvesti bez posebnog iskaza toškova, a isti
ulaze u cijenu objekta putem faktora. Ovo se odnosi na uređenje prilaznih privremenih puteva,
upravu, skladišta te privremeni priključci i razvodi na gradilištu, a za potrebe funkcije gradilišta,
zatim čuvarske službe, radove na osiguranju, kao i sve ostale radove koji po pravilu terete režiju
objekta i režiju uprave izvođačkog poduzeća i koji se ne plaćaju posebno.
Po završenim radovima na objektu okolni teren oko objekta mora biti stavljen u prvobitno
stanje, tj. očišćen od otpadaka, privremenih objekata i materijala. Sav suvišni materijal i smeće
moraju biti uklonjeni i odveženi na deponiju (gradsku planirku) određenu po organu Područnog
ureda, te po potrebi isplanirano.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kvaliteta
čelika, betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati Pravilniku o tehničkim
mjerama i uvjetima za beton i armirani beton.
ZIDARSKI RADOVI
Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstine. Za mort
kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U tijeku građenja
kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.
HIDROIZOLACIJE
Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U tijeku radova voditelj
gradilišta treba propisati potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene
hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betona.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s
voditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala. Tijekom
radova provjeravati kakvoću (reške te ravnine ploha i bridova).
LIMARSKI RADOVI
Svi upotrebljeni materijali za limarske i krovopokrivačke radove moraju imati certifikate o
kvaliteti. Izrada limarije mora biti u svemu prema projektnom rješenju i pravilima zanata. Za
krovopokrivačke radove izvođač je obavezan dostaviti radioničke nacrte Službi stručnog
nadzora naručitelja na ovjeru. Pokrivanje krova ne može se započeti prije zapisničkog
preuzimanja izvedene krovne konstrukcije i površine na koju se krovna obloga polaže.
- 50 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.1.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
2 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
BRAVARIJA
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za sve varive elemente varioci
tebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi radovi u interijeru
trebaju biti fino obrušeni.
ALU-STAKLENA STOLARIJA (BRAVARIJA)
1. OPĆI UVIJETI IZVOĐENJA RADOVA
1.1.
Projektiranje, izrada i ugradba svih dijelova koji čine integralnu, sigurnu vodonepropus.
fasadu prema nacrtima i ovom opisu.
1.2.
Izvođač je obavezan izraditi i ugraditi sklopove fasada, krovova i ostalih otvora do
potpune funkcionalne gotovosti, u već provjerenim i certificiranim sustavima, te se od
njega očekuju visoka kvaliteta izvedbe.
Izvođač je obavezan pravovaljano dokazati zahtjevanu kvalitetu izvedbe važećim
metodama snimanja, mjerenja i proračuna te dostaviti Naručitelju pravovaljano ovjereni
Elaborat dokaza kvalitete izvedenog stanja (3 primjerka u klasičnom zapisu + CD-R) s
stvarnim parametrima izvedenog stanja. Elaborat se odnosi na rekonstruirane dijelove
predmetne građevine koji obrađuje Bitne zahtjeve za građevinu sukladno čl. 14., 15. i
20. ZOPUG (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), a za daljnje potrebe energetskog
certificiranja, uporabe i održavanja.
Izvođač je obavezan izvršiti pripremne radnje te potom same izvođačke radove
sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 i 55/11) i Zakonu o
zaštiti na radu (NN 114/03).
Sva tehnička rješenja koja Izvođač predlaže i primjenjuje moraju biti sukladna slijedećim
propisima iz područja gradnje:
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)
- Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05,
155/05 i 74/06)
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(NN 110/08, 89/09)
- Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08 i 125/10)
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10 i 81/11)
- 51 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
3 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
1.3. Zahtjevane norme temeljem – Tehnički propis za vrata i prozore (NN 69/06):
- HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio:
Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili
propuštanje dima (EN 14351-1:2006)
- HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
- HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i provokutnost – Razredba
dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
- HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih otstupanja
(EN 1530:1999)
- HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka, razredba (EN 12207:1999)
- HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost, razredba (EN 12208:1999)
- EN ISO 12210:2001:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba
(EN 12210:1999)
- HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba
(EN 12210:1999/AC:2002)
- HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
- HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
- HRN EN 12608:2003 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora
i vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)
- HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje,
torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
- HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom
– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
- HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom
pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
- HRN EN 1125:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
- HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontaln.
šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
- HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijen.
prolaska topline – 1. dio: Pojednostavnjena metoda
(ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)
- HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijen.
prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire
(ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)
- nHRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4– dio:
Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-3:1995)
- 52 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
4 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
1.4. Zahtjevane norme temeljem – ODLUKA o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog
propisa za vrata i prozore (NN 69/06) od 14.09.2006.g.:
- HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu - Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajaka ostakljenja
(EN 410:1998)
- HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje
(EN 947:1998)
- HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata- Određivanje otpornosti na statičku torziju
(EN 948:1999)
- HRN EN 949 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni- Određivanje otpornosti na
udar mekog i teškog tijela (EN 949:1998)
- HRN EN 950 Vratna krila –Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999)
- HRN EN 1026 Prozori i vrata – Propusnost zraka - Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)
- HRN EN 1027 Prozori i vrata – Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja (EN 1027:2000)
- HRN EN 1121 Vrata - Ponašanje između dva različita klimaska uvjeta - Metoda ispitivanja
(EN 1121:2000)
- HRN EN 1191 Prozori i vrata – Otpornost na uzastopno otvaranje i zarvaranje (EN 1191:2000)
- HRN EN 12046-1 Sile otvaranja i zatvaranja – Ispitne met. – 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003)
- HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja – Metode ispitiv. – 1. dio: Vrata (EN 12046-2:2000)
- HRN EN 12211 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja
(EN 12211:2000)
- HRN EN ISO 140-3 Akustika - Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada - 3. Dio
3 - Laboratorijska mjerenja
- HRN EN ISO 717-1 Akustika - Određivanje razine zvuka u zgradama
- HRN EN ISO 12657-1 Termička svojstva prozora, vrata i zaslona - Laboratorijsko ispitivanje
prolaza topline pomoću vruće kutije - 1. dio - gotovi prozori i vrata
- HRN EN ISO 12657-2 Termička svojstva prozora, vrata i zaslona - Laboratorijsko ispitivanje
prolaza topline pomoću vruće kutije - 2. dio - krovni prozori
1.5. U ostalom dijelu primjenjuju se sljedeće EN:
- EN ISO 9001 Sigurnost kvalitete
- EN AW-6060 EN 12020-2 Legure aluminijskih profila
- EN 10088
Legure inox profila
- EN 10077-1 Proračun Uw koficijenta prolaza topline kroz prozor
- EN 107
Metode ispitivanja prozora- Mehaničko ispitivanje
- EN 513
Profili od neomekšanog poli-vinil klorida (PVC) za proizvodnju prozora i vrata Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva
- EN 673
Ostakljenje- Izračun keficijenta prolaza topline- Ušteda energije
- EN 951
Vratna krila –Metoda mjerenja visine, širine, debljine i pravokutnosti
- 53 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
5 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
- EN 952
Vratna krila –Opća i lokalna ravnost – Metoda mjerenja
- EN 1063
Ostakljenje – Metode ispitivanja
- EN 1154;1155 Zatvarači za vrata
- EN 1163
Profili iz plastike
- EN ISO1461 Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija pocinčavanjem
- EN ISO12343-2-5-6 Laminirano sigurnosno staklo s PVB folijom
- EN 485
Aluminijski limovi
- EN 12020
Tvrdo prešani profili iz aluminija
- EN 1522:1523 Prozori, vrata i zasloni – Otpornost na pucanje- Zahtjevi i razredba i met. ispit.
- EN 1627
Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Zahtjevi i razredba
- EN 1628
Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za
određivanje otpornosti pod statičkim opterećenjem
- EN 1629
Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za
određivanje otpornosti pod dinamičkim opterećenjem
- EN 1630
Prozori, vrata, zasloni – Otpornost na provalu – Metoda ispitivanja za
određivanje otpornosti na provalu priručnim alatom
- EN ISO10211-2 Termičkim mostovi u visokogradnji
- EN ISO 6946 Prolaz topline kroz konstrukciju – Metoda proračuna
1.6. Izvođač je obavezan koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a
prema usvojenom terminskom planu.
1.7. Izvođač je obavezan izvršiti radove u ugovorenom roku i prema pravilima struke.
2. OSIGURANJE KVALITETE
2.1. Izvođač treba biti tvrtka, specijalizirana za stakleno aluminijsku stolariju, sa najmanje 5
godina iskustva na izradi fasada za projekte slične veličine i značaja. Ovi radovi obuhvaćaju
(ali se ne ograničavaju) projektiranje, proračunavanje, proizvodnju, dopremu i ugradbu
stakleno aluminijske fasade na način da se udovolji svim estetskim i stručnim zahtjevima
projekta.
2.2. Inženjerska odgovornost
Izvođač će za izradu statičkih i toplinskih proračuna, kontrolu crteža, proizvodnje, ugradbe i
ostalih stručnih radova vezanih uz sve sklopove koristiti usluge ovlaštenog inženjera, člana
Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, sa najmanje 5 godina iskustva na
izradi fasada za projekte slične veličine i značaja.
2.3. Informacije na crtežima i u ovom opisu tvore zahtjeve u oblikovnom i kvalitativnom smislu.
Takve zahtjeve treba poštivati, a promjene (obvezno potkrijepljene analizom) su moguće
samo uz suglasnost Glavnog projektata i Službe stručnog nadzora naručitelja.
- 54 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
6 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
3. TEHNIČKI ZAHTJEVI
3.1. Popis dobavljača
Prije podnošenja radioničkih nacrta ili uzoraka, Izvođač treba dostaviti kompletan popis
proizvoda, materijala njihovih proizvođača te priložiti Tehničke listove proizvođača za
glavne elemente svih sklopova.
3.2. Radionička tehnička dokumentacija (3 uvezana primjerka + CD-R)
Sve radioničke crteže treba podnijeti na pregled i odobrenje Glavnom projektantu. Svi
elementi sklopova trebaju biti prikazani na crtežima. Sve crteže treba ovjeriti ovlašteni
inženjer dobavljača. Nijedan element ne može biti ugrađen bez da Glavni projektant nije
odobrio odgovarajući crtež.
3.2.1. Crteži trebaju sadržavati tipične detalje svih elemenata okvira, spoja, pričvršćenja i
ostakljenja. Prikazati pričvršćenje na nosivu konstrukciju građevine i spoj sa drugim
strukama i dijelovima građevine. Prikazati lokaciju svih komponenti i njihove spojeve.
Prikazati izolacije među nesrodnim materijalima.
3.2.2. Prikazati prostor za dilataciju u reškama.
3.2.3. Prikazati način odvodnje (drenaže) oborinske ili kondenzacijske vode iz svih prostora
sa vanjske strane parne brane fasade.
3.2.4. Prikazati način zamjene razbijenog stakla. Predvidjeti zamjenu bez silikoniranja na licu
mjesta.
3.2.5. Prikazati da su proizvođači pojedinih materijala suglasni sa korištenjem i načinom
ugradbe, te da je materijal adekvatan namjeni.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
Proračuni
Dostaviti slijedeće proračune, koje treba izraditi ovlašteni inženjer iz točke 2.2.:
Statički proračuni elemenata okvira, spojeva i panela. Dokazati da najveći progibi ne
prelaze dopuštene vrijednosti pri najvećem opterećenju.
Proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, te dokaz progiba
za svaki tip i veličinu stakla, prema ASTM E1300. Proračun strukturalnog silikona.
Proračun toplinskih dilatacija.
Proračunski dokaz sigurnosti protiv kondenzacije za tipične detalje.
Proračun koeficijenta prolaza topline kroz pojedine sklopove.
Kompatibilnost silikona
Dostaviti suglasnost proizvođača silikona za predloženi sustav fasade. Silikon mora
biti kompatibilan sa svim materijalima sa kojima je u dodiru i da ne dolazi do mrlja ili
migracije.
- 55 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.1.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
7 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
3.5.
Certifikat
Izvođač će isporučiti pravovaljani certifikat kojim dokazuje da svi izvedeni sklopovi u
svemu odgovaraju tender dokumentaciji, da su komponente pravilno ugrađene za
aplikaciju i da način njihove ugradbe odgovara proizvođačevim uputstvima.
3.6. Tehnička uputstva za rukovanje i održavanje
Izvođač ća dostaviti Tehnička uputstva za rukovanje i održavanje (tekstualni, grafički i
foto sadržaj - 3 uvezana primjerka u klasičnom zapisu + CD-R), sa tehničkim opisima
rukovanja te opisom materijala, uređaja i postupaka koje treba primijeniti za redovito
čišćenje i održavanje svih sklopova. Uključeni su opisi upotrijebljenih materijala – metalnih
legura, površinskih obrada, stakla, brtvi i ostalih glavnih komponenti.
4. MATERIJALI
4.1. Aluminijski okviri
Svi materijali moraju biti negorivi i kompatibilni s ostalim materijalima. Aluminijski profili
izrađeni su iz aluminijske legure Al Mg Si o,5 F22. Svi profili su s termički prekinutim
mostom, višekomorni profili, s vulkaniziranim uglovima. Završna obrada PPC u tonu RAL
8019. Kvalitet završne obrade prema BS 6496, BS 3900, EN 2360, AAMA 605.2, ASTM
3363, BS 4842, BS 3745. Sve tolerancije alu.profila trebaju biti prema DIN 17615T3.
4.2. Aluminijski limovi
Minimalna debljina opšavnih limova treba biti 2.0 mm. Legura EN AW-5005 H34 ili slično,
karakteristike prema EN 485, EN 515 i EN 573. Završna obrada PPC u u tonu RAL 8019.
Savijeni rubovi vanjskog lima parapeta trebaju biti zarezani tako da se ostvari oštri rub
savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
4.3. Spojna sredstva
Svi vijci, zakovice i ostali spojni elementi ne smiju biti vidljivi. Sva spojna sredstva
u kontaktu sa aluminijem trebaju biti od nerđajučeg čelika kvalitete AISI 316 za elemente
sa vanjske strane parne brane, odnosno AISI 304 za elemente sa unutarnje strane parne
brane.
Pričvrsne papuče mogu biti čelične ili aluminijske (legura EN AW-6005 T6 ili EN
AW-6061 T6). Sav čelični materijal treba biti vruće cinčan 85 m, prema EN 10142.
Pričvršćenje na ab konstrukciju čeličnim sidrenim vijcima tipa Hilti ili Fischer, adekvatnim
za svrhu i opterećenje.
Radi spriječavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom
(osim unutarnjih ojačanja profila).
- 56 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
8 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
4.4. Toplinska izolacija
Mineralna vuna, negoriva, toplinske vodljivosti 0.030 W/mK, nominalne gustoće 65-80
kg/m3. Debljina mineralne vune prema zahtjevu toplinske zaštite.
4.5. Staklo
4.5.1. Osiguranje kvalitete
Proizvođač
stakla mora imati sistem osiguravanja kvalitete. Za područje
izolacijskog stakla potrebno je imati ugovor i vanjsku kontrolu nezavisne institucije te
sistem unutranje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu DIN 1286-1, -2.
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG potrebno je imati sistem unutranje
kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 12150-1.
Za područje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG sa HST potrebno je raditi prema
standardu DIN 18516-4 i dokazati dokumentacijom.
Za područje djelomično-kaljenog stakla TVG potrebno je imati sistem unutranje
kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 1863-1.
Za područje sigurnosnog-lepljenog stakla VSG potrebno je imati sistem unutranje
kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu EN 12543-3, -4, -5, -6.
Staklo od kojeg se proizvode izolacijsko staklo, ESG, ESG + HST, TVG i VSG
mora odgovarati standardima EN 572-1, -2, nanosi za toplinsku i sunčano zaštitu
standardu EN 1096-1 i -2.
Izrada staklenih elemenata strukturalne fasade mora odgovarati zahtjevima
standarda EN 13022.
Vizualna kvaliteta ocenjuje se prema Smjernici za građevinska stakla – Hadamar.
4.5.2. Tehničke karakteristike stakla
Proračuni
Proizvođač ili dobavljač pripremi statički i toplinski proračun stakla, ili ovlaštenim
inžinjerom, ili certificiranim softwarom.
Proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, dokaz progiba za
svaki tip i veličinu stakla.
Opterečenje prema DIN 1055 ili Eurocode.
Savijanje stakla max. 1/60 statičke širine i max. 15 mm.
Izračun potrebno izraditi za glavno i rubno polje.
Dodatno horizontalno linijsko opterečenje 1,0 kN/m´ računati na visini parapeta, koje
djeluje prema vani.
Vertikalna opterećenja prema DIN 1055 ili Eurocode, max. dozvoljeni progibi prema
TRLV.
- 57 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
9 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
Proračun silikona i kompatibilnost odnosno pravilni odabir potvrditi izjavom ili
certifikatom proivođača silikona.
Za svako staklo pripremiti toplinski proračun certificiranim softwarom ili dokazati
proračunom nezavisne institucije, prolaz topline (prema EN 673; dT= 10K).
Sva novougrađena stakla na građevini moraju biti određena prema zahtjevima
smjernica TRAV i TRLV.
4.5.3. Tehnološki opis stakala
Izolacijsko staklo
1. izolacijsko staklo mora biti izrađeno i dokazano tako da ispunjava zahtjeve standarda
DIN 1286 dio 1 i DIN 1286 dio 2
2. stakla moraju biti oplašćena nanosima, koji zadovoljavaju standard EN 1096
3. distančni profil između stakala mora biti izrađen tehnologijom savijanja, tako da
zadovoljava zahtjeve zatvorenog sistema
4. primarno brtvljenje izradi se butyl-om, minimalna potrošnja je 5,0 ili 7,0 g/m´, bez prekida
5. sekundarno brtvljenje izradi se polysulfidom ili dvo-komponentnim silikonom, prekrivanje
distancnog profila minimalno 2 mm ili 4 mm za silikon
6. t.z. "meki nanosi" moraju biti u rubnim poljima odstranjeni u širini 9mm +2mm/-1mm
Netransparentno staklo, staklo parapeta
7. boju-uzoraka mora potvrditi odgovorni projektant
4.6. Brtve
Strukturalni silikon i brtveni silikon proizvod kao Dow Corning, General Electric ili Tremco,
uz potvrdu proizvođača o kompatibilnosti i pravilnoj uporabi silikona na fasadi.
Vanjske brtve EPDM, neopren ili silikonske brtve. Brtve u kontaktu sa silikonom
neoprenske ili silikonske. Vanjske brtve prozora moraju biti vulkanizirane na kutevima.
4.7. Oslonački blokovi stakla
Oslonci: silikonska guma tvrdoće 85±5 Shore A
Bočni graničnici: silikonska guma tvrdoće 65±5 Shore A
Duljina svakog oslonačkog bloka 30 mm za svaki m2 površine stakla.
4.8. Ostali materijali
Svi materijali moraju biti kompatibilni sa ostalim materijalima u fasadi. Svi materijali moraju
biti negorivi. Zabranjena je uporaba štetnih i kancerogenih materijala (azbest i slično).
Zabranjena je uporaba neekoloških materijala (dobivenih uz oprabu CFC-a i slično). Svaki
materijal treba odobriti arhitekt.
- 58 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.1.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
10 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Sav materijal koji će se upotrebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u
svemu odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se
ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasičenog vlagom, te jakog vjetra i
temperature ispod +5ºC.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na
vanjskim plohama otporni na atmosferalije.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne
za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na
kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti Službu stručnog nadzora naručitelja jer se
naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Izvođač može započeti radove tek kada su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što
bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge
prljavštine kao što su smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti
dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Unutarnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje
moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje zadanim
bojama.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti
kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Ukoliko se bojanje pročelja izvodi
preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebit će se i silikatni premaz sa svim
potrebitim predradnjama u skladu s uputama proizvođača, kao što je impregniranje površine
pročelja. Ukoliko se bojanje izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije
homogena, već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebit će se također silikatni premaz,
ali tako da se prethodno nanesetemeljni slojkoji će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku
reakciju podloge.
Bojanje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojanim površinama ne smije biti
mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste, ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i
pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.
Svi radovi moraju se izvoditi po izabranom uzorku i tonu, koje je izvođač dužan izvesti
prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu uputama proizvođača.
Na tako izvedene uzorke izvođač mora ihoditi pismenu suglasnost Službe stručnog nadzora
naručitelja, pa tek tada započeti s izvođenjem radova.
- 59 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.1.
11 od 11
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Građevinsko - obrtnički dio
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i
drugog materijala.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redosllijedom:
0. pranje i struganje starog naliča;
1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije;
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa;
3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom;
4. brušenje i otprašivanje;
5. dvokratno (ili trokratno)ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2.) , a nikako ne predviđati
fazu gletanja (3.).
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom
prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.
Vrste boja određene su u pojedinoj stavci troškovnika.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dostave te potrebnu
radnu skelu
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- 60 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
1 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
OPREMA
- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu
specificiranu projektnom dokumentacijom ili jenakovrijednu, ali karakteristike koje
odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.
- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba
ugraditi, osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba
dopremiti na mjesto ugradnje.
- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo
manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju
na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo
ispravna oprema.
- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja
se zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i
isporučitelj opreme.
- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda
kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete
postrojenja ili instalacije.
RADOVI
- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati
izvođača radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu
tehničku problematiku na građevini.
- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a,
trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima,
normativima i standardima.
- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta
ili nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili
instalacije.
- Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.
- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik koji mora
kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora.
- 61 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
2 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode,
broj radne snage, poteškoće u radu, kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja
radova u odnosu na tehničku dokumentaciju.
Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i
rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane.
Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi
podatke o svim izvedenim radovima, isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga
služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i
konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru.
U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje
nije kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja
radova upisati u građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik.
Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili
ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u
potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih
strana.
Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima
pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova
potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor
s drugim izvođačem radova.
IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA
- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova.
- Izvođač radova dužan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na
postrojenju ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u formi
projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u tri primjerka.
- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri
primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme
odgovarajuće pripremljene za postavljanje na zid.
NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA
- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i
o tome u pisanoj formi obavijestiti izvođača radova.
- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje
ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik.
- 62 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
PREUZIMANJE POSTROJENJA
- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili
instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za
primopredaju postrojenja ili instalacije.
- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o
obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova
preuzeti postrojenje ili instalaciju.
- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu
dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na
pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.
- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem
kad ga investitor preuzme.
- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona
snosi investitor.
- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
JAMSTVO
- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period
preciziran ugovorom.
- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te
ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača.
- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva
proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva
nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile.
- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na
postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu
investitora u zakonskom roku.
- 63 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
4 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
TEHNIČKI UVJETI ZA POSTROJENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloženim nacrtima,
tehničkom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima o važećim tehničkim propisima.
- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.
- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i
periodičnim pregledima postrojenja.
- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima.
- Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja
istog, osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do poremećaja u radu i oštećenja.
- Kanali za razvod uzduha izrađuju se iz pocinčanog lima. Debljina lima određuje se prema
dimenzijama veće stranice kanala, kao što je definirano tabelom u prilogu tehničkog opisa
projektne dokumentacije.
- Šavovi kanala izvode se s preklopom.
- Kanali za razvod uzduha izvode se u sekcijama duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960
mm kod sekcija kanala čija duljina veće stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih
komada.
- Bočne stranice kanala veće od 300 mm dijagonalno se izbočuju (Andrijin križ), ili adekvatno
ukrućuju na drugi način.
- U koljena se ugrađuju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehničkim
propisima, kako bi se postiglo pravilno strujanje uzduha.
- Sekcije kanala spajaju se prirubnicama od kutnog željeza i vijcima (dimenzija prema tabeli u
prilogu tehničkog opisa), ukoliko nije tehnologijom izvođača radova to drugačije riješeno.
- Brtvljenje između sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se teka-strip trakom ili gumi
kitom (nikako spužvastom trakom, kartonom, špagom ili okruglom gumom).
- Kanali se ovješuju ili učvršćuju na građevinsku konstrukciju građevine pomoću profila od
kutnog željeza, limenom trakom (plosnato željezo) ili trakom od perforiranog pocinčanog
lima, odnosno putem profila i traka od aluminijskog lima (u prostorima s agresivnom
atmosferom/bazen).
- Izolacija kanala izvodi se bandažiranjem i to s materijalom propisanim projektnom
dokumentacijom. Izolaciju treba izvesti vodonepropusno gdje je to potrebno.
- 64 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
5 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
Montaža fleksibilnih cijevi obavlja se na način da ne dođe do ugibanja istih, odnosno
smanjenja presjeka za protok uzduha.
Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoću obujmica, na nepropusan način.
Elementi za distribuciju uzduha (istrujni i usisni otvori) ugrađuju se direktno na limene
kanale, na limene rukavce ili na tlačne kutije (koje su sastavni dio sistema kanala) i to sa i
bez ugradbenih ramica, kako je to propisano projektnom dokumentacijom.
Otvori i elementi koji su na i ispod spuštenog stropa, ugrađuju se djelomično prije montaže
samog stropa i to: spojni kanali, fleksibilna crijeva i tlačne (ugradbene) kutije kao i
ugradbene ramice. Nakon ugradnje spuštenog stropa, ugrađuju se sami otvori kroz za to
izrezane otvore u spuštenom stropu i pričvršćuju na ugradbenu ramicu pomoću bravica.
Prestrujne rešetke ugrađuju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.
Fiksne žaluzije ugrađuju se u zid preko ugradbene rame, a na kanal se pričvršćuju direktno
pomoću vijaka.
Regulacijske žaluzije pričvršćuju se na kanal preko protuprirubnica pomoću vijaka. Brtvljenje
isto kao i kod kanala.
Regulacijske zaklopke ugrađuju se u kanale direktno. Ležišta osovina izrađuju se od
plastike ili mesinga.
Regulacijske žaluzije i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanje i fiksiranje s
oznakom položaja otvorenosti-zatvorenosti.
Regulacijske leptir-zaklopke ugrađuju se na kanal tako da se omogući nesmetano
pomicanje leptira od potpuno otvorenog do zatvorenog položaja.
Zahvatne klapne i usmjerivači ugrađuju se zajedno s distribucijskim elementima
(rešetkama), ili na spoju kanala i limenih rukavaca, i to u same limene rukavce. Već kod
montaže potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100%, odnosno 100%
do 25%) u smjeru strujanja uzduha.
Potrebno je obratiti pažnju da se klapne ugrade pravilno obzirom na smjer strujanja uzduha.
Klima komore, ventilo komore i ventilatori ugrađuju se prema dispozicijskom nacrtu u
projektnoj dokumentaciji. S kanalima se spajaju nepropusno preko rukavca od jedrenog
platna (ako isti već nisu ugrađeni u navedenu opremu) protuprirubnicama s vijcima.
Ukoliko vibracije nije proizvođač eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema
na temelj ili konzole učvršćuje preko antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.
Klima komore moraju biti izdignute od poda prostorije minimalno 50 mm.
Protupožarne zaklopke ugrađuju se samo u zidove koji su vatrootporni u istoj ili većoj mjeri
nego same zaklopke.
- 65 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
6 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
Protupožarne zaklopke pričvršćuju se na kanal preko protuprirubnica pomoću vijaka.
Brtvljenje isto kao i kod kanala.
Elementi automatske regulacije ugrađuju se prema shemi automatske regulacije i
odgovarajućim dispozicijskim nacrtima.
Kanalski osjetnici ugrađuju se u kanale na mjestima gdje se postiže pravilni profil brzine
strujanja. Isto vrijedi i za jedrene sklopke.
Prirubnice od kutnog željeza zaštićuju se od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.
Kanali se, načelno, ne liče, ali ako je ličenje predviđeno projektnom dokumentacijom, kanali
se liče lakom nakon čišćenja i odmašćivanja, a u zahtjevnosti predviđenoj u specifikaciji
projektne dokumentacije.
Po obavljenoj kompletnoj montaži postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju
postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja
uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima prema
zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.
Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako
bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav.
Prije navedene radove izvođač radova dužan je izvesti o svom trošku u suradnji s
ovlaštenom organizacijom registriranom za izdavanje atesta o funkcionalnosti postrojenja.
Ispitivanjima je dužna prisustvovati i nadzorna služba investitora te o obavljanju ispitivanja
načiniti zapisnik zajedno s ovlaštenim predstavnikom izvođača radova.
Zapisnički se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primjećene nedostatke
izvođač radova dužan je otkloniti o svom trošku.
Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugačije definirano
projektnom dokumentacijom.
TEHNIČKI UVJETI ZA POSTROJENJE DJELOMIČNE KLIMATIZACIJE (VRV-sustav i/ili DH
hladnjaka)
- Sve montažne i instalaterske radove na postrojenju i instalaciji preporučuje se povjeriti
specijaliziranom izvođaču radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave
za izvođenje radova i koji ima vještu i iskusnu radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo
izvođenje radova.
- Izrada predmetnog postrojenja i instalacije mora se u potpunosti izvesti prema priloženim
nacrtima, tehničkom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima o važećim tehničkim
propisima.
- 66 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
7 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati
odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju
odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu.
Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.
Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i
periodičnim pregledima postrojenja.
Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima.
Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja
istog, osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do poremećaja u radu i oštećenja.
Ukoliko vibracije nije proizvođač eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema
na temelj ili konzole učvršćuje preko antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.
Elementi automatske regulacije ugrađuju se prema shemi proizvođača/isporučitelja
automatske regulacije i odgovarajućim dispozicijskim nacrtima.
Prirubnice od kutnog željeza zaštićuju se od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.
Spajanje izmjenjivača topline (hladnjak, grijač) s priključnim cjevovodom, obavlja se od
strane kvalificirane radne strukture koja mora stručno izvesti navedene radove.
Za transport vanjskih jedinica koristiti odgovarajuću opremu respektirajući upute
proizvođača opreme. Pri transportu i dizanju istih koristiti zaštitne mjere kako ne bi došlo do
oštećenja.
Izvođenje radova na VRV sustavu potrebno je izvesti sukladno dobroj izvođačkoj praksi za
HFC sustave (posvetiti pažnju čistoći cjevovoda i nepropusnosti spojeva).
Unutarnje i vanjske jedinice VRV sustava ugrađuju se prema dispozicijskom nacrtu u
projektnoj dokumentaciji.
Vanjske jedinice moraju biti izdignute od poda minimalno 100 mm.
Montažu vanjskih uređaja izvesti na za to predviđeni temelj. Iste je potrebno poravnati
(razmak između jedinica prema grafičkom dijelu dokumentacije) i učvrstiti za temelj sa
sidrenim vijcima veličine M12.
Cijevne razvode radnog medija (R410A) izvesti iz bakra, a spajanje izvesti lemljenjem.
Koristiti bakrene predizolirane cijevi namijenjene za radni medij R410A. Kod lemljenja
koristiti zaštitnu atmosferu neutralnog plina u svrhu izbjegavanja oksidacije unutarnjih
površina cijevi. Za cijevne razvode uvijek koristiti nove i čiste cijevi, prije ugradnje potrebno
- 67 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
8 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
je provjeriti da nisu masne, prašnjave ili vlažne. Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi
potrebno je krajeve istih držati zatvorene čepovima, u svrhu osiguranja od kontaminacije
unutrašnjosti cijevi vlagom i prašinom.
Kod izvođenja cijevne instalacije radnog medija R410A potrebno je koristiti odgovarajuću
opremu (predviđenu za rad s predmetnim medijem).
Kod spajanja cjevovoda na vanjske jedinice osigurati odgovarajući slobodni servisni prostor.
Spojeve cijevnog razvoda izvesti iz odgovarajućih originalnih spojnih elemenata (REFNET
joint). Ugradnju elemenata za odvajanje izvesti prema uputama proizvođača opreme.
Tijekom izvođenja cjevovoda potrebno je držati zatvorene priključke radnog medija na
vanjskim jedinicama što dulje (čepove skinuti prije samog spajanja na cijevni razvod). Isto je
potrebno zbog sintetskog ulja koje je vrlo higroskopno i vrlo brzo veže vlagu iz atmosfere
(može rezultirati ozbiljinim problemima u radu kompresora).
Kako napreduje izvođenje cijevnih razvoda iste je potrebno propuhivati dušikom (OFN “oxygen free nitrogen”) u svrhu zaštite od oksidacije unutrašnje stijenke cjevovoda.
Svaki novi sustav je isporučen s tvornički napunjenim radnim medijem (R410A) u vanjskoj
jedinici. Sve unutarnje jedinice se isporučuju napunjene dušikom (OFN - “oxygen free
nitrogen”), pod tlakom, koji se nakon spajanja unutarnje jedinice na cijevni razvod ispušta u
instalaciju. U slučaju da neka od unutarnjih jedinica nije pod tlakom potrebno je provjeriti da
nije došlo do procurijevanja plina tijekom transporta.
Oslonci cjevovoda moraju se izvesti prema preporukama proizvođača. Raspon oslonaca ne
smije se izvesti manji od propisanog.
Na prolazu cjevovoda kroz zidove treba ugraditi proturne cijevi da se omoguće toplinske
dilatacije.
Cjevovode voditi prema prikazu u grafičkom dijelu dokumentacije.
Sve površine na koje se nanosi temeljna boja moraju se prije ličenja očistiti od hrđe i
masnoće. Temeljna boja nanosi se u dva sloja i dvije nijanse.
Toplinska izolacija mora se izvesti debljinom i vrstom materijala kako je projektnom
dokumentacijom određeno, te se pri tom mora paziti da se omoguće slobodne toplinske
dilatacije.
Prije puštanja u pogon moraju se obaviti sva potrebna ispitivanja i mjerenja.
Ispitivanje spojnih mjesta cjevovoda i cjevovoda i fitinga obavlja se vizualno tijekom izvedbe
cjevovoda.
Kada je cijela cijevna instalacija spojena i zalemljena potrebno je ponovno očistiti cijeli
cjevovod i unutarnje jedinice s dušikom (OFN - “oxygen free nitrogen”) i to prije završnog
spajanja na vanjske jedinice (uklanjanje zraka iz instalacije).
- 68 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
9 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
-
-
Nakon ugradnje i spajanja svih elemenata cijevnog razvoda i izvedenog propuhivanja
pristupa se tlačnoj probi. Tlačnu probu izvesti korištenjem dušika (OFN - “oxygen free
nitrogen”).
Prije početka tlačne probe potrebno je zatvoriti ventile na plinskoj fazi i tekućoj fazi, zatim
spojiti dušik iz boce na testne priključke vanjske jedinice. Za nadgledanje iste potrebno je
koristiti i baždarene manometre za praćenje tlaka u mreži (visokog i niskog), kao i reducir
ventil s mogućnošću podešavanja izlaznog tlaka. Kod tlačne probe ne smije se koristiti kisik
ili bilo koji drugi škodljivi plin.
Tlačnu probu je potrebno izvesti u tri koraka i to kako slijedi:
- 1. korak: polako povećati tlak dušika do 10,3 bar i provjeriti sve spojeve
- 2. korak: nakon uspješno provedenog prvog koraka (nema propuštanja), polako
povećati tlak do 21,5 bar i provjeriti sve spojeve, ako se pojavi propuštanje potrebno je
popraviti mjesto propuštanja i ponoviti tlačnu probu
- 3. korak: nakon uspješno provedenog 2. koraka, povećati tlak do 38,0 bar i ponoviti isti
test.
Nakon što se utvrdi da nema propuštanja potrebno je zabilježiti dostignuti tlak u sustavu i
nakon toga nastaviti tlačnu probu u trajanju od 24 sata (minimalno 12 sati). Tlačna proba je
uspjela ako na kraju ispitivanja ne dođe do promjene tlaka što znači da nije došlo do
propuštanja.
Nakon tlačne probe iz sustava je potrebno ispustiti dušik korištenjem vakuum crpke. Na
servisne priključke tekuće faze i plinske faze potrebno je spojiti vakuum crpku s mjernom
armaturom. Za vakuumiranje koristiti dvostupanjsku vakuum crpku s mogućnošću
ostvarivanja vakuuma do -755 mmHg.
Ako za vrijeme trajanja vakumiranje (2 sata ili više) vakuum ne dostigne potrebnu razinu
(prema preporuci proizvođača opreme) potrebno je vakumiranje produljiti za još jedan sat.
Ako i nakon produženog trajanja vakumiranja ne postignemo zadanu vrijednost vakuuma
potrebno je provjeriti sustav i pronaći mjesto propuštanja.
Kad vakuum dosegne potrebnu razinu (prema preporuci proizvođača opreme), potrebno je
odvojiti vakuum crpku od sustava zatvaranjem ventila i nakon toga isključiti istu iz pogona.
Cijelu mrežu je potrebno ostaviti u zatečenom stanju 3 sata. Vakumiranje je uspjelo ako se
provjerom nakon 3 sata utvrdi da je razina vakuuma ostala ista. Ako je došlo do promjene
razine vakuuma u sustavu to znači da postoji propuštanje i isto je potrebno otkloniti.
- 69 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
10 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
Uspješnost tlačne probe i vakumiranja mora se zapisnički konstatirati i ovjeriti od strane
izvođača i službe stručnog nadzora naručitelja.
Nakon uspješno provedenog vakumiranja pristupa se punjenju sustava radnim sredstvom
(R410A). Vanjske jedinice su tvornički prednapunjene radnim sredstvom. Potreba za
dodatnim punjenjem sustava ovisi o ugrađenoj duljini cjevovoda (mjeri se samo cjevovod
tekuće faze). Ukupna dodatna količina određuje se prema smjernicama proizvođača
opreme. Dodatno punjenje iz boce mora biti izvedeno na način da se osigura punjenje
sustava tekućom fazom radnog sredstva (okretanje boce ili korištenje boce sa sifonom).
Dodatnu količinu radnog sredstva potrebno je zabilježiti na pripadajućoj vanjskoj jedinici radi
budućeg održavanja.
Ako specificiranu količinu medija ne možemo napuniti u sustav (ostaje višak) potrebno
uključiti kompresor (mod hlađenja) i “povući” ostatak radnog medija.
Kada se kod punjenja postigne ukupna količina radnog medija ±50 g punjenje je završeno.
Ukupna količina predstavlja prednapunjena + dodatna količina (izračunato prema duljini
cijevi).
Po obavljenoj kompletnoj montaži postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju
postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja
uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima prema
zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.
Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako
bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav.
Prije navedene radove izvođač radova dužan je izvesti o svom trošku u suradnji s
ovlaštenom organizacijom registriranom za izdavanje atesta o funkcionalnosti postrojenja.
Ispitivanjima je dužna prisustvovati i nadzorna služba investitora te o obavljanju ispitivanja
načiniti zapisnik zajedno s ovlaštenim predstavnikom izvođača radova i izdati potrebna
uvjerenja.
Zapisnički se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primijećene nedostatke
izvođač radova dužan je otkloniti o svom trošku.
Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati.
- 70 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
11 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
TEHNIČKI UVJETI ZA POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloženim nacrtima,
tehičkom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima o važećim tehničkim propisima.
- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja
potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme.
- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i
periodičnim pregledima postrojenja.
- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima.
- Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja
istog, osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do poremećaja u radu i oštećenja.
- Montaža opreme s priključnim cjevovodom, armaturom, crpkama, razdjeljivačima, kao i
finom mjernom armaturom, obavlja se od strane kvalificirane radne strukture, koja mora
stručno izvesti samo postrojenje i instalaciju s opremom koja je zastupljena specifikacijom
projektne dokumentacije.
- Automatika je samo pomoćno sredstvo za olakšanje rada, a istu ugrađuje i obavlja
regulaciju ovlaštena osoba od strane proizvođača.
- Cjevovod se polaže na cijevne oslonce ili zavješuje o građevinsku konstrukciju s propisanim
nagibom koji je definiran u nacrtima projektne dokumentacije.
- Prije postavljanja cjevovoda u betonske kanale prekontrolirati građevinske kote i
pripremljenost istih u odnosu na date dimenzije u projektnoj dokumentaciji.
- Cijevni lukovi moraju biti blagi, kako se ne bi stvorili dodatni otpori pri distribuciji medija i da
ne bi došlo do neželjenog pucanja cjevovoda na zavarima.
- Cijevni oslonci ili zavješenja mogu biti čvrsti (ČT), klizni (KT), ili klizni s vođenjem (KTV), u
ovisnosti o načinu rješenja kompenzacije toplinskih dilatacija cjevovoda i njihov raspored se
mora striktno poštivati kako je predviđeno projektnim rješenjem.
- Razmak između cijevnih oslonaca ili zavješenja u funkciji je o promjeru i vrsti cijevi,
temperaturnom nivou toplinskog medija te vrsti toplinske izolacije, kako ne bi došlo do
ugibanja cjevovoda između dva oslonca. Taj razmak može se izvesti samo manji, ali ni u
kojem slučaju veći nego što je detaljno dato i razrađeno projektnom dokumentacijom.
- U slučaju da se vode dvije ili više cijevi različitih dimenzija paralelno, za maksimalan razmak
dvaju cijevnih oslonaca mjerodavna je cijev manjeg promjera.
- Odzračivanje i pražnjenje cjevovoda izvodi se na mjestima određenim projektnom
dokumentacijom.
- 71 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
12 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
-
-
-
Bušenje armirano-betonskih stupova, greda, zidova i svih konstruktivnih elemenata
građevine za prolaz cijevnih vodova smije se obaviti samo prema uputama i odobrenju
nadzorne službe za građevinske radove.
Na mjestima prodora cjevovoda kroz građevinsko konstruktivne elemente obvezno se
ugrađuju proturne cijevi koje omogućuju slobodne toplinske dilatacije cjevovoda i štite
građevinsku konstrukciju od pucanja.
Spajanje cjevovoda obavlja se zavarivanjem, a na mjestima gdje dolazi armatura ista se
ugrađuje prirubničkim ili vijčanim spojem već prema namjeni ili korištenju medija. Kod
ugradnje armature obratiti pažnju da ne dođe do unutarnjih naprezanja. Držati se preporuka
i rješenja datih projektnom dokumentacijom.
Zavarena mjesta moraju biti čvrsta i pouzdana s propisanom debljinom zavara koji ne smije
smanjiti svijetli presjek cjevovoda. Kao materijal za izradu prirubničkih brtvi koristiti klingerit
kvalitete It-200 ili tesnit 25.
Prije zavarivanja moraju se izvesti slijedeći pripremni radovi: vizualnim pregledom kontrolira
se stanje cijevi, oštećenja u transportu, promjer i savinutost cijevi. Cijevi treba iznutra
temeljito očistiti od hrđe i nečistoća, a krajevi cijevi obrađuju se skošenjem (ako je
potrebno). Na svaku otvorenu cijev treba postaviti kapu, koja se ne smije skidati do
ponovnog početka radova.
Cijevi s debljinom stijenke do 3 mm zavaruju se bez skošenja krajeva, dok cijevi s debljinom
stijenke većom od 3 mm moraju imati obrađene krajeve pod kutom 60-70 stupnjeva i treba
ih zavarivati u 2 ili više slojeva, prema debljini stijenke.
Zavarivanje obavlja atestirani zavarivač s ocjenom najmanje 0,8.
Za zavarivanje treba koristiti atestiranu žicu ili elektrode pogodne za zavarivanje osnovnog
materijala.
Po obavljenom postavljanju i zavarivanju cjevovoda, a prije puštanja u probni pogon moraju
se obaviti ispitivanja koja moraju pokazati da je montirana oprema ispravna te se takva
može koristiti bez opasnosti za rukovatelje, korisnike i građevinu.
Sva ispitivanja obavljaju se prije završnih radova, tj. ličenja i izolacije, kako bi se mogla
točno utvrditi mjesta neispravnosti.
Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako
bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav.
Ispitivanje zavara obavlja se vizualno tijekom izvedbe cjevovoda.
Zavare visokotlačnih cjevovoda treba ispitati radiografski u količini prema važećim
propisima. Snimanje zavara mora obaviti registrirana organizacija za tu vrstu radova te dati
ocjenu zavara.
- 72 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
13 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hladna proba instalacije obavlja se nakon montaže cjevovoda, a prije izoliranja i ličenja
istog. Prije same probe instalacije, cjevovod treba, nakon što je napunjen vodom, temeljito
odzračiti na za to predviđenim mjestima.
Cjevovod se ispituje hladnom (tlačnom) probom s tlakom 50% većim od maksimalnog
radnog tlaka. Probni tlak ne može biti manji od 6 bara bez obzira na maksimalni radni tlak.
Hladna proba instalacije je uspješna ako na kraju ispitivanja probni tlak ne padne više od
5% od početne vrijednosti (početna vrijednost se očitava 5 min. nakon početka stavljanja
instalacije pod probni tlak) i ako se nigdje ne pokaže propuštanje cjevovoda.
Vrijeme tlačne probe za instalaciju (cjevovodi, posude i armatura) pod visokim tlakom
određuje se propisima nadležne komisije, a za niske tlakove ne smije biti manje od 2 sata.
Istovremeno dok je instalacija pod probnim tlakom potrebno je obaviti slijedeće: vizualni
pregled nepropusnosti zavarenih, prirubničkih i ostalih spojeva, kontrolu zadanog nagiba
cjevovoda, provjeru položaja i prednapona kompenzatora.
Ispitivanju postrojenja mora prisustvovati nadzorna služba investitora, te o rezultatima
ispitivanja čini zapisnik zajedno s ovlaštenim predstavnikom izvođača radova.
Zapisnički se konstatira ispravnost cjelokupne instalacije, tako da ista bude spremna za
toplu probu i podešavanje. Primjećene nedostatke dužan je izvođač radova otkloniti o svom
trošku.
Nakon hladne probe potrebno je obaviti čišćenje unutrašnosti cijevi i armature. Prije tople
probe i podešavanja potrebno je obaviti završne radove kao što su: antikorozivna zaštita,
ličenje, izolacija i sl.
Topla proba mora pokazati da oslonci cijevi i izolacija ne pucaju kad je instalacija pod
radnim tlakom i radnom temperaturom. Za vijeme trajanja tople probe potrebno je obaviti:
kontrolu slobodnog gibanja svih oslonaca, kontrolu čvrstih točaka i sl.
Po uspješno obavljenoj hladnoj i toploj probi pristupa se podešavanju i balansiranju cijevne
mreže. Podešavanje i balansiranje mora se obaviti pri takvim klimatskim uvjetima da bi
rezultati bili trajni i pouzdani.
Ukoliko se tijekom obavljanja tople probe i podešavanja pokažu nedostaci, isti se moraju
otkloniti, a neispravna oprema zamijeniti. Na kraju tople probe i podešavanja cjelokupno
postrojenje mora biti spremno za probni pogon. Probni pogon treba biti minimalno 48 sati.
Uspješnost tople tlačne probe, podešavanja i probnog pogona konstatira se zapisnički od
strane nadzorne službe investitora i predstavnika izvođača radova.
Po uspješnosti izvođenja instalacije i hladne probe kao i uklonjenim nedostacima, pristupa
se temeljitom čišćenju cjevovoda, armature i oslonaca od hrđe, ostataka zavarivanja (šljaka)
- 73 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
A.2.2.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
14 od 14
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Strojarskotehnički dio
-
-
-
-
i masnoće. Odmašćivanje površina mora se primjeniti ako su površine tijekom ugradnje bile
u dodiru s asfaltom, bitumenom, uljem i sličnim materijalima.
Ličenje svih dijelova cjevovoda i oslonaca sastoji se od dva premaza temeljnom bojom (u
dvije nijanse), nakon čega se pristupa ličenju lakom otpornim na radnu temperaturu, u boji
prema važećem standardu za bojanje cjevovoda odvisno o radnom mediju (DIN 2403).
Upotrebljena sredstva za ličenje moraju biti otporna na temperaturu za 20oC višu od
maksimalne radne temperature površine.
Ukoliko se cjevovodi izoliraju, nije ih potrebno ličiti završnim slojem laka.
Izolacija cjevovoda izvodi se obično mineralnom vunom ili staklenom vunom, u oblozi od Allima ili pocinčanog lima, a mora biti izvedena ravnomjerno i pri toplinskom rastezanju ne
smije pucati niti se oštetiti.
Na ovakvu izolaciju ne nanosi se nikakva boja nego se samo kod samog izvora tehnološkog
medija stavljaju oznake (prsteni) prema važećem standardu za označavanje (DIN 2403).
Cjevovodi se mogu izolirati još i materijalom kao Armaflex ili sličnim, te takvu izolaciju ličimo
specijalnim lakom koji ne razara istu, u boji propisanoj projektnom dokumentacijom ili
važećim propisima.
Kod prije navedenih izbora izolacije cjevovoda naročitu pažnju pri izvođenju treba obratiti na
vrstu izolacije predviđenu tehničkim opisom, proračunom i specifikacijom projektne
dokumentacije te se treba strogo držati tih odrednica i preporuka.
ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU
- Atesti ugrađene opreme i materijala.
- Atesti posuda pod tlakom.
- Atest o obavljenom mjerenju izmjene uzduha u prostorima koji prema propisima moraju
imati izmjenu istog.
- Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima i utjecaju buke prema okolini.
- Atest o obavljenom ispitivanju mikroklimatskih uvjeta u zimskom i ljetnom periodu.
- Atesti sigurnosnih ventila.
- Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature.
- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja.
- Atest o obavljenom ispitivanju funkcionalnosti protupožarnih zaklopki.
- Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja i instalacija.
- 74 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.3.
1 od 2
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Elektrotehnički dio
PRIMJENJI PROPISI
Na temelju Zakona o zaštiti na radu (NN 114/03), Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93),
dajemo slijedeći prikaz primjenjenih propisi i tehničkih rješenja za primjenu Pravila zaštite na
radu i zaštite od požara:
-Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 čl. 93)
-Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 58/93, 35/05, 107/07 čl.14)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN.RH br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN RH 56/99
- Pravilnik o teh. propisima za spec. zaštitu elektroenergetskog postrojenja od požara
(NN br. 58/72 24/75 i 74/90).
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od
požara (Sl. list br. 74/90).
- Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja,(HRN,
br.19/68).
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih trafo stanica
(HRN, br. 13/78)
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (SL.list br, 62/73)
-Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
(HRN, br. 7/71, i 44/76).
-Pravilnik o standardu za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 12/89).
-Tehnički propisi o gromobranima (HRN, br. 13/68),
-Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine NN 87/08
-Hrvatski standard za rasvjetu HRN, U.C9.100.
-Standardi za savitljive cijevi u betonu prema IEC 614-1 i IEC 614-2-4.
-Razvodni ormari prema DIN IEC 6004-2-1.
-Pravilnik o standardima za zaštitu telekomunikacijskih postrojenja od utjecaja
elektrtoenergetskog postrojenja (HRN, br.68/88).
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03 i 111/07)
- kabeli u spuštenom stropu zadaovljavaju uvjete iz HRN. NC.0.075 i ND. 405.3S1.
Zaštitu od indirektnog dodira izvesti TN-S načinom s automatskim isključenjem napajanja
zaštitnim uređajima od nadstruje i izvođenja potencijala prema tehničkim propisima i
standardima.
Sva instalacija provedena je sistemom tro odnosno četvero i peterožilnih kabela, gdje se treća,
odnosno četvrta ili peta žila na jednom kraju spaja na zaštitni kontakt shuko utičnice ili vijak za
uzemljenje na električnoj opremi a na drugom kraju na zaštitnu sabirnicu u razdjelniku.
Izolacija zaštitnog nultog i faznog vodiča u instalaciji mora biti obojena prema propisima RN,
standarda N.CO.010/70.
- 75 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.3.
2 od 2
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Elektrotehnički dio
Za glavne napojne kabele između razvodnih ormara predviđeni kabeli tip PP, i PPOO
odgovarajućeg presjeka.
Zaštitna i nulta sabirnica su galvanski spojene u glavnim razdjelnicima. Izolacija zaštitnog
vodiča u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti obojena žuto-zelenom bojom, a u razdjelniku
treba zaštitni i neutralni vodič) biti pregledno spojeni na odgovarajuću sabirnicu tako da se
mogu po potrebi pojedinačno isključiti.
Razmak između vođenja instalacija jake i slabe struje treba biti najmanje 20 cm.
U razdjelnicima treba na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti vijak za uzemljenje i spojiti ga na
zaštitnu sabirnicu. Također treba i vrata razdjelnika spojiti sa kućištem savitljivim bakrenim
vodičem presjeka 16 mm2
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88
Čl 4-14)
Svi uređaji predviđeni projektom moraju biti prikladni za rad pri nazivnom naponu pri
nazivnom naponu 230/400V. Sva električna oprema mora odgovarati projektiranoj struji
odnosno efektivnoj vrijednosti.
Sva ugrađena električna oprema određena prema karakteristikama snage električne
opreme koja se ugrađuje mora biti prikladna za normalan rad, uzimajući u obzir faktore
opterećenja i intermitencije.
Električna oprema pri normalnom radu i pri uključenju i isključenju ne smije štetno
djelovati na drugu opremu.
Natpisne pločice i druga sredstva koja služe za prepoznavanje moraju se postaviti na
sklopne aparate radi označavanja njihove namjene.
Izolirani vodići i kabeli moraju se položiti i označiti tako da se lako mogu raspoznati pri
ispitivanju, popravku ili zamjeni.
Zaštitni vodići (PE vodić) i zaštitno-neutralni vodić (PEN vodić) označeni su
kombinacijom žute i zelene boje a neutralni vodić N – vodić označuje se svijetloplavom bojom.
Zaštitni uređaji moraju se postaviti i označiti tako da se lako raspozna njihov pripadajući
strujni krug.
Prema čl. 73-80 istog pravilnika, uređaji za isključenje el. Energije moraju se postaviti u glavni
napojni strujni krug.
Upravljanje uređajem za isključenje radi mehaničkog održavanja ili sklopkom za taj
uređaj mora biti ručno.
Uređaj za isključenje u slučaju hitnosti mora biti takav da može prekinuti struju punog
opterećenja (odabrani su prekidači), a obavlja se tipkalima smještenim na ulazu i i izlazu iz
pogona.
Tipkala za isključenje su crvene boje, proizvod kao-tip TAJ 10 sa natpisom u slučaju
potrebe razbij staklo.
- 76 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
A.2.4.
1 od 2
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Osobno dizalo
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI
1.
2.
Projektirana instalacija i ugradnje postrojenja dizala,
dokumentaciji čiji je prilog ovaj program.
Sastavni dio projektne dokumentacije su:





izvodi se prema projektnoj
tehnički opis
tehnički proračun
program kontrole i osiguranja kakvoće
specifikacija materijala
priloženi nacrt
3.
Sav materijal za izvođenje radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti Izvođač
prema specifikaciji materijala priloženoj u projektnoj dokumentaciji a u skladu s
važećim zakonskim propisima.
4.
Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati
kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.
5.
Naručitelj je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
6.
Naručitelj je dužan prije početka radova dostaviti Izvođaču imena osoba ovlaštenih
za obavljanje nadzora nad izvedbom.
7.
Izvođač je dužan svog ovlaštenog predstavnika - Rukovoditelja radova - imenovati
prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti Naručitelja.
8.
Naručitelj se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim
zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvoditelja radova obilaziti
radilište i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme.
9.
Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Naručitelj će rješavati s Izvođačem
preko Službe stručnog nadzora naručitelja.
10.
Izvođač se obvezuje da će redoviti upisivati u Građevinski dnevnik sve potrebne
podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti
svakodnevni uvid u Građevinski dnevnik.
11.
Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o
izvršenim radovima.
12.
Obavijest o završetku radova Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti pismeno.
13.
Svako dizalo mora imati svoju dokumentaciju, sa svim pripadajućim dokumentima,
atestima i uputama proizvođača o načinu rukovanja i održavanju, te knjigu
održavanja sa osnovnim podacima dizala te obavljenom mjesečnom servisu
(redovno održavanje), kvarovima i zamjenjenim dijelovima postrojenja pri popravku.
- 77 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
A.2.4.
2 od 2
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
Osobno dizalo
PRIKAZ RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Uklapanje u okoliš
Kompletno postrojenje dizala će biti smješteno unutar građevine, te će se estetski
uklopiti u postojeći interijer projektirane građevine. Projekt dizala je usklađen s ostalim
knjigama, Glavnog projekta građevine.
Razina buke i vibracija
Glavni izvor buke postrojenja dizala je pogonski stroj, koji je smješten u vrhu
voznoga okna na nosačima pričvršćenim na vodilice kabine i protuutega.
Razina buke usljed rada pogonskog stroja ne prelazi dopuštenih 90 dB(A) prema
HRN U.J6.201/89
Buka se javlja i usljed rada automatskih vrata voznog okna na stanicama dizala, te
iznosi 52 dB(A).
Vibracije se javljaju usljed vožnje kabine koja klizi po vodilicama.
Projektnim i konstukcijskim rješenjima sklopova postrojenja dizala razina buke je
svedena na najnižu moguću mjeru.
Širenje buke sprečava se vibroizolatorima, te građevinskim zidovima, koji trebaju
biti izvedeni tako da razina buke bude u granicama dopuštenih vrijednosti.
Sanacija okoliša gradilišta
Nakon dovršenja ugradnje postrojenja dizala, Izvođač radova mora:
 ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže
 otpad i ambalažu pogodnu za reciklažu, odložiti na za to određena mjesta
 ukloniti pribor i alat s gradiliša
 očistiti postrojenje dizala
 okoliš dovesti u prvobitno stanje
- 78 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
0 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
- 79 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
1 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.
PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
DARUVARSKE TOPLICE – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
43 500 DARUVAR
OIB: 01054174667
Tel.: (043) 623-000
Fax: (043) 623-622
Internetnetska adresa: www.daruvarske-toplice.hr
e-mail: [email protected]
2.
OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
ZA OPĆA OBJAŠNJENJA:
ZA TEHNIČKA OBJAŠNJENJA:
Renata Bačić - Bence – voditelj posl. nabave
Kazimir Novak – rukovoditelj TS održavanja
Tel.: (043) 623-690
Slavko Pokorny – administrator u TSO-u
Tel.: (043) 623-691
Tel.: (043) 623-621
Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici
Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
3.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
Evidencijski broj nabave: R1 - MV 7/2012
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU
INTERESA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) Daruvarske toplice,
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, kao javni naručitelj navodi da ne postoje
gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.
4.
5.
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE
Otvoreni postupak javne nabave.
6.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 3.310.707.00 kn
7.
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ugovor o javnim radovima.
- 80 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
2 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
8.
NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM
Naručitelj će nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude postane izvršna, s odabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi.
9.
NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Sklapanju ugovora o javnoj nabavi neće prethoditi elektronička dražba.
10.
OPIS PREDMETA NABAVE
Opis predmeta nabave, te oznaka i naziv iz Jedinstvenoga rječnika javne nabave – CPV
oznaka: 45450000.
Bolničko-hotelski kompleks TERMAL “Daruvarskih toplica“ – specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju, sagrađen je u Daruvaru, Julijev park 13 – k.č.br. 412/1 i 412/2 k.o.
Daruvar, 1980.g.
Naručitelj namjerava preurediti slijedeće prostore u smislu sanacije, rekonstrukcije i
dogradnje dijela dilatacije E hotela, nadogradnju dijela krovne konstrukcije, zamjenu postojećeg
pokrova od azbestno-cementnih eternit ploča, uključivo fasadn.aluminijsku stolariju (bravariju) s
pratećim troslojnim IZO ostakljenjem.
Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i preuređenja slijedećih prostora, objedinjeno
je u 4 etapne cjeline:
Etapa: 1. - FITNESS CENTAR - Preuređenje postojeće četverostazne kuglane
Planiranim zahvatom uklanjaju se uređaji automatske četverostazne kuglane i cijeli
prostor se uređuje kao fitness centar.
Svi postojeći prostori uz kuglanu preuređuju se za potrebe novog fitness centra.
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR = Sanacija + Rekonstrukcija
Svi postojeći otvori na sportskoj dvorani – zapadno pročelje, zamjenjuju se novom
aluminijskom bravarijom s troslojnim IZO ostakljenjem.
Postojeća sanitarna grupa uz dvoranu se preuređuje, s ugradnjom novih sanitarnih
uređaja, uz predviđenu sanaciju svih odvoda u podu prizemlja iznad novog fitness centra,
uključivo i odvode iz sadašnjem wellnes centra.
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR = Sanacija + Preuređenje
Zapadni dio I. kata (izokinetički centar i medicinske prostorije) proširit će se na prostor
sadašnje ravne terase, a cijeli povećani prostor dijela I. kata postaje Dijagnostički centar.
Nad proširenim prostorom Dijagnostičkog centra i iznad postojećeg wellnes centra izvest
će se nova krovna konstrukcija s novom krovnom konstrukcijom i pokrovom, što će riješiti
sadašnji problem procurjevanbja postojećeg krova iznad wellnes centra.
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO = Ugradnja
Planirana je ugradnja novog osobnog dizala od razine podruma do II. kata (terasa)
dilatacije E – za predviđeno dizalo potrebno je “izrezati” postojeće AB ploče u podrumu,
prizemlju, I. i II. katu.
- 81 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
3 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
Etapno definirane radove moguće je dijelom izvoditi istovremeno.
Navedeni zahvati izvode se zbog dotrajalosti predmetnih sklopova kao i zbog prilagodbe
građevine ili dijelova građevine te usklađenje s važećem propisima o uštedi energije energetske učinkovitosti:
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
(NN110/08 i 89/09);
- Metodologija provođenja energetskih pregleda zgrada;
- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11).
Novo ponuđeni sklopovi (pozicije-materijali) ove 4 etape trebaju odgovarati sa već
ugradenim sklopovima prethodnih etapa rekonstrukcije – Hotel TERMAL 2010.g. - u pogledu:
- zadanih velicina,
- tehnickih karakteristika,
- energetske učinkovitosti,
- uskladenosti funkcija i
- kompatibilnosti cjelini građevine.
Većinu etapno definiranih izvođačkih radova, a prvenstveno se odnosi na:
- vanjski radovi (krovovi – pročelja)
- preuređenje postojećih unutarnjih prostora
moguće je izvoditi istovremeno (paralelno) uz prethodno precizno usaglašavanje s
Naručiteljem.
Izvođač se izričito obvezuje da kod radova rušenja promtno odvozi otpadni materijal na
deponij kako isti ne bi stajao u okolišu predmetne građevine, odnosno kod iznosa iz unutrašnjih
prostora vršiti direktni utovar u prevozno sredstvo kojim se odvozi na deponij. Adekvatno
(propisano putem ovlaštenog sakupljača-obrađivača otpada) zbrinjavanje svih demontiranih
IZO-staklenih pozicija je obveza Izvođača. Također kod dopreme novih materijala i opreme,
privremeni smještaj istog usaglašavati s Službom stručnog nadzora naručitelja te usaglašeno
rješenje upisati u građevinski dnevnik.
Navedeno provoditi s osobitom pozornošću, obzirom da se radovi odvijaju u okolišu
Julijevog parka koji podliježu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH
br. 69/99,151/03, 157/03).
Cjelokupni opisi predmeta nabave iz Glavnih i izvedbenih projekata naznačeni su u sadržaju
ove Dokumentacije za nadmetanje ( u daljnjem tekstu – Dokumentacija) kako slijedi:
 Tehnički opisi – prilozi pod Red.br. A.1.
 Program kontrole i osiguranja kvalitete – prilozi pod Red.br. A.2.
 Tehnička specifikacija predmeta nabave (radovi, materijal i oprema) određena je
opisom u TROŠKOVNIKU Ponudbenom – prilog pod Red.br. C.10.
- 82 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
4 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
11.
OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE
U ovom otvorenom postupku javne nabave nije dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta
nabave.
12.
KOLIČINA PREDMETA NABAVE
Točna količina predmeta nabave specificirana je Troškovnikom.
13.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK
Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je Troškovnikom (Objavljenim uz poziv na
nadmetanje na internetskoj stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik).
14.
MJESTO IZVOĐENJA RADOVA
Daruvar, Julijev park 13
15.
ROK IZVOĐENJA RADOVA I TRAJANJE UGOVORA
POČETAK IZVOĐENJA RADOVA: po uvođenju u posao, odnosno najkasnije 7 dana nakon
potpisa ugovora o javnoj nabavi.
ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 80 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
Izvođenje radova planirati u sve kalendarske dane, a u ovisnosti o nesmetanom radu naručitelja
i klimatsko – meteorološke uvjete.
Završetkom radova smatra se datum koji je Služba stručnog nadzora Naručitelja potvrdila kao
datum s kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti što obuhvaća izvršenu primopredaju
radova, evidentiranu potpisanim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom
obračunu, sukladno Prijedlogu ugovora (Obrazac 8. – izvorni obrazac pod Red. br. C.8. čini
sastavni dio ove Dokumentacije).
- 83 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
5 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
16.
1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više
sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u
gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države iz koje ta osoba dolazi.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. Točke 16., gospodarski subjekt dužan je u
ponudi dostaviti:
- izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument
koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta
odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne
osobe gospodarskog subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je
po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju gore
traženi dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela pod 1.
Točke 16., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom
osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred
nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog
tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin.
(Obrazac 2. - izvorni obrazac pod Red. br. C.2. čini sastavni dio ove Dokumentacije).
Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne
nabave.
- 84 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
6 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
2.
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe dokazivanja okolnosti pod 2. Točke 16., Uputa ponuditeljima za izradu
ponude iz ove Dokumentacije (u daljnjem tekstu Upute ponuditeljima) gospodarski
subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta.
Potvrda ili jednakovrijedni dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument tražen pod 2. Točke
16. ovih Uputa ponuditeljima, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili
odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
nabave.
3.
ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj točki Uputa
ponuditeljima.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2. i 3. Točke 16. ovih Uputa ponuditeljima
utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
- 85 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
7 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU
KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
17.
1.
ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio
poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta.
ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje
stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog
suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima
ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 1. i 2. Točke 17. Uputa ponuditeljima, gospodarski subjekt
dužan je u ponudi dostaviti:
izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je
izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave.
2.
3.
ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na
obavljanje njihove profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 3. Točke 17. Uputa ponuditeljima, gospodarski
subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće
evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju
da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno
sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gos. subjekta.
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti traženi pod 3.
Točke 17. ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili
odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili
trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
(Obrazac 3. - izvorni obraz. pod Red. br. C.3. je sastavni dio ove Dokumentacije).
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
nabave.
- 86 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
8 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
4.
ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući do početka postupka javne
nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji
način.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod 1., 2., 3. i 4., Točke 17. ovih Uputa
ponuditeljima utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
18.
ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA
PONUDITELJI DOKAZUJU SPOSOBNOST:
a) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji
dokazuju sposobnost:
1.
Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom
potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju
sposobnost pod a) 1. Točke 18.
2.
Ponuditelj mora dokazati da posjeduje određeno ovlaštenje ili da je član određene
organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor u državi njegova sjedišta.
Dokaz o posjedovanju Suglasnosti za izvođenje radova na građevinama
zahtjevnosti minimalno skupine G, odnosno minimalno kumulativno Pojedini radovi
skupine H.1; H.2; H.12; H.13 te Manje složeni radovi skupine I.5; I.6; I.7; I.8; I.9. i I.11
(sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uređenju i gradnji NN 152/08, 124/09 i 49/11) .
Ako je sposobnost pod a) 2. Točke 18., potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave,
tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta
nabave.
NAPOMENA: u svrhu dokazivanja ne postojanja razloga isključenja ponuditelja iz Točke
17.1. i Točke 17.2. te pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja tražene Točkama 18. a) 1. i
18. a) 2. iz ovih Uputa ponuditeljima, ponuditelj dostavlja odgovarajući izvod u samo 1 (jednom)
primjerku.
- 87 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
9 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
b) Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima
ponuditelji dokazuju sposobnost
1.
popisu ugovora o izvedenim radovima u posljednjih 5 godina prilažu se potvrde druge
ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove. Te potvrde moraju
sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova te navod jesu li radovi
izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj
može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu odredaba Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži
ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna
strana privatni subjekt, popisu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi
izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od
potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno
izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 (jedna) mora odnositi
na izvršenje istog ili sličnog ugovora.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:
a./ naziv i sjedište ugovornih strana
b./ predmet ugovora
c./ vrijednost ugovora
d./ vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora
e./ navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Svi dokazi i dokumenti traženi u Točkama 16.–18. istih Uputa ponuditeljima ove mogu se
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave.
Prije donošenja Odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima
namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih
onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju
nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u
izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati rok od 5 (pet)
dana od dana dostave zahtjeva.
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti,
ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni
naručitelj odredio u postupku javne nabave.
- 88 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
10 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili
ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni
naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom
slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne
uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio
te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
Ponuditelj nije obvezan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u
drugom postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima.
Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti podatak o evidencijskom broju te nazivu
provedenog postupka javne nabave kod naručitelja u kojem je ponuditelj u svojoj ponudi
dostavio izvornike ili ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi,
ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi u ovom postupku javne nabave, a koje izdaju nadležna tijela,
kako bi naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda mogao utvrditi da li dokumenti
dostavljeni u tom postupku javne nabave, udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj
Dokumentacijom za nadmetanje odredio u ovom postupku javne nabave.
19.
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA
Ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi
dostaviti dokaze i dokumente tražene Točkama. 16., 17. i 18. a) 1. ovih Uputa ponuditeljima.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz Točki 18. a) 2. i 18. b) 1. ovih
Uputa ponuditeljima.
- 89 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
11 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
20.
SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici
preporučenom poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik u Upravi naručitelja na
slijedeću adresu naručitelja:
DARUVARSKE TOPLICE - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1 (Uprava – Švicarska vila)
43 500 Daruvar
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
 naziv i adresa Naručitelja;
 naziv i adresa Ponuditelja;
 evidencijski broj nabave;
 naziv predmeta nabave
 naznaka “NE OTVARAJ”.
Ponuda mora sadržavati:
1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda
sastavljena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko
se dijelova ponuda sastoji
2. u cijelosti popunjen Ponudbeni list (Obrazac 1.a -PONUDITELJ odnosno Obrazac 1.b ZAJEDNICA PONUDITELJA) ovisno o tome tko podnosi ponudu), potpisan po
ovlaštenoj osobi ponuditelja odnosno ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice
ponuditelja i ovjeren pečatom
3. jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 29. ovih Uputa ponuditeljima
4. izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
sukladno točki 16. ovih Uputa ponuditeljima
5. izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja
sukladno točki 17. ovih Uputa ponuditeljima
6. dokaze sposobnosti sukladno točki 18. ovih Uputa ponuditeljima
7. troškovnik, popunjen sukladno traženom u Dokumentaciji za nadmetanje, potpisan po
ovlaštenoj osobi ponuditelja i ovjeren pečatom, samo na stranici troškovnika na kojoj je
naručitelj predvidio i označio prostor za potpisivanje i ovjeru
8. izjave iz točke 39. ovih Uputa ponuditeljima
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za
nadmetanje.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr.
uvezivanjem u cjelinu jamstvenikom na poleđini).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova.
- 90 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
12 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi-tehnički listovi proizvođača, mediji za pohranjivanje
podataka i slično koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju
ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se
dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da
svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim
završava prethodni dio. Ukupan broj stranice ponude mora uključivati sve stranice bez obzira od
koliko se dijelova ponuda sastojala. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi),
ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Ponude se predaju u izvorniku.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom
naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća
ponuditelju.
Ako je potrebno, Ponuditelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne
informacije i objašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je
dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju
zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i
objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje
najkasnije četiri dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.
- 91 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
13 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
SADRŽAJ PONUDE – REDOSLIJED UVEZIVANJA:
Ispunjavanje i ovjeravanje izvornih obrazaca naručitelja po zahtjevima ove Dokumentacije.
Preporuča se osobita pozornost u slučaju zajednice ponuditelja i učešća podizvoditelja.
RB
Naziv priloga ponude
Izvorni
Obrazac br.
0.
1.
SADRŽAJ (popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude)
PONUDBENI LIST – PONUDITELJ / ili
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
2. TROŠKOVNIK - Ponudbeni
3. PRIJEDLOG UGOVORA
4. ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA I
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE / ili
IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA IZVOĐENJA RADOVA
5. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE - sukladno točki 29. ovih Uputa
6. PODIZVODITELJI – PODACI – dokumentirati sukladno točki 28. ovih Uputa
IZVODI i DOKUMENTI kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje Razlozi isključenja, sukladno
točkama 16. i 17. i dokazuje Sposobnost suladno točki 18. ovih Uputa
7. IZVOD iz kaznene evidencije za kaznena djela / ili
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
8. POTVRDA porezne uprave ili jednakovrijedni dokument
9. IZVOD iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
10. IZVOD iz kaznene evidencije za obavljanje profesionalne djelatnosti / ili
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za obavljanje profesionalne djelatnosti
11. SUGLASNOST za izvođenje radova
12. POTVRDA o uredno ispunjenim ugovorima
POTREBNE IZJAVE - sukladno točki 39. ovih Uputa
13. IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
14. IZJAVA O INTEGRITETU
15. IZJAVA O TEHNIČKOM OBUČAVANJU ODRŽAVATELJA NARUČITELJA
16. IZJAVA O DOSTAVI PRIJEDLOGA TERMINSKOG PLANA IZVOĐENJA RADOVA
17. IZJAVA O ZBRINJAVANJU OTPADA
18. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
19. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMST. ROKU
20. OSTALO - Prikladno sredstva dokaza jednakovrijednosti proizvoda ponuditelj podnosi
putem Tehničkih opisa – listova proizvodača; čl. 81. Zakona (tekst, grafika - foto sadržaj) i
Potvrde o sukladnosti koje dostavlja uz samu ponudu.
21. CD-R (pomoćni alat) / Radni - TROŠKOVNIK – Ponudbeni u .xls formatu; objavljenim uz
poziv na nadmetanje na internetskoj stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/Oglasnik).
/ Zamoljava se dostava konačno obrađenog uz Ponudu na digitalnom mediju CD-R radi
ažurnijeg pregleda, usporedbe i ocjene istih.
1.a
1.b
9.
8.
4.a
4.b
2.
3.
5.
6.
7.
- 92 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
14 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
21.
ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE
Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
22.
NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Cijena ponude mora biti izražena u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, odnosno za sve 4 Etape radova.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje
izvođenje radova koji su predmet nabave.
Jedinične cijene po stavkama Troškovnika uključuju nabavu, transport i ugradbu materijala ili
opreme na mjestu ugradbe kao i sve ostale zavisne troškove, osim poreza na dodanu vrijednost
koji se ne iskazuje.
Jedinične cijene po stavkama Troškovnika uključuju između ostalog i troškove: mogućnosti
pristupa gradilištu, odšteta, troškove osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje
materijala, naknade za korištenje terena kod deponiranja materijala, troškove električne
energije, pitke i tehnološke vode.
Jedinične cijene po stavkama troškovnika moraju sadržavati sve potrebne alate, pomagala pri
radu, zaštitu ostalih ugrađenih elemenata, uklanjanje štete načinjene pri radu na objektima te
čišćenje prostorija i gradilišta. Sve stavke troškovnika u cijeni moraju uključujivati odvoz otpada
ndeponij, troškove zbrinjavanja otpada, kao i:
Održavanje:
- tijekom izvođenja radova osim na samom gradilištu, potrebno je konstantno održavati čistoću
svih prostora na putovima transporta unutar i oko objekta izvan zone predmetnog zahvata.
Štete i oštećenja:
- sve štete učinjene tijekom izvođenja radova na objektima i transportnim putovima, kako
unutar, tako i izvan zone zahvata (putovi transporta unutar i oko objekta) ukloniti će se na račun
Izvođača radova.
Jedinične cijene predmeta nabave upisane u Troškovniku i cijena ponude su nepromjenjive za
vrijeme trajanja ugovora.
Ponuditelji su obvezni popuniti kompletan Troškovnik s traženim kolonama i jediničnim
cijenama bez PDV-a u skladu s uputama za popunjavanje Troškovnika.
23.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Najniža cijena.
- 93 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
15 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
24.
JEZIK I PISMO PONUDE
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih Dokumentacijom za nadmetanje na nekom od
stranih jezika Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik
izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.
25.
ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka
valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te dostave
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, naručitelj će
ponuditelju dati primjereni rok.
26.
PODACI O TERMINU POSJETA GRADILIŠTU ILI NEPOSREDNOG PREGLEDA
DOKUMENATA KOJI POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati
na formiranje cijene predmeta nabave, Ponuditelji mogu pregledati mjesto izvođenja radova i
obaviti uvid u postojeću tehničku dokumentaciju, što se evidentira obostrano ovjerenim
Zapisnikom o neposrednom pregledu mjesta izvođenja radova i dokumenata koji potkrepljuju
Dokumentaciju za nadmetanje.
(Obrazac 4.a - izvorni obrazac pod Red. br. C.4.a čini sastavni dio ove Dokumentacije).
Pregled mjesta izvođenja radova i uvid u postojeću tehničku dokumentaciju, ponuditelji
mogu obaviti, uz prethodnu najavu na telefon (043) 623-691, gosp. Slavko Pokorny u vremenu
od 11,00 do 14,00 sati radnim danom.
Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za neposrednim pregledom mjesta izvođenja
radova niti potrebe neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za
nadmetanje, odnosno da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene
predmeta nabave, obavezni su to potvrditi Izjavom .
(Obrazac 4.b - izvorni obrazac pod Red. br. C.4.b čini sastavni dio ove Dokumentacije).
U skladu s navedenim, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira je li obišao
mjesto isporuke i obavio uvid u tehničku dokumentaciju ili nije, smatraju se konačnim i
ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.
- 94 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
16 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
27.
ZAJEDNICA PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo
zajedničku ponudu.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je
ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
28.
PODIZVODITELJI
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili
više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji
namjerava dati u podugovor. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja
za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti sljedeće podatke o svim predloženim
podizvoditeljima:
1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova i
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).
Podaci o podizvoditeljima iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima obvezni su sastojci
ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno
situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno
potvrdio.
Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za
onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je
naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj obvezan je naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana
pristanka, za novoga podizvoditelja dostaviti podatke iz 1., 2. i 3. Točke 28 ovih Uputa
ponuditeljima.
- 95 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
17 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
29.
VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
a.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
U ponudi je ponuditelj obvezan priložiti dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude u vidu
garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv, u iznosu od 150.000,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti valjano od 13.06.2012. do 11.09.2012.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u fascikl PVC UR. Isti
fascikl mora biti zatvoren da se onemogući vađenje garancije banke iz fascikla te mora činiti
sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Fascikl u koji je uloženo jamstvo za ozbiljnost ponude
mora biti s vanjske strane označen na isti način kao i ostale stranice ponude. Jamstvo za
ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).
U bankarskoj garanciji treba biti navedeno da je neopoziva, bezuvjetna na prvi pisani poziv i
bez prava prigovora.
Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:
- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti
- dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi
- ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon
završetka postupka javne nabave.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije
dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
b.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorih obveza iz ugovora u vidu
garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv u visini od 10 % od ukupne vrijednosti
ponude s PDV-om dostavlja odabrani ponuditelj, u roku 7 dana od potpisa ugovora o javnoj
nabavi.
c.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj će naručitelju prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo u
obliku garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku u iznosu od 5 % ukupne vrijednosti Okončanog obračuna, uvećano za PDV.
- 96 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
18 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
30.
DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA
Adresa na koju se dostavljaju ponude: DARUVARSKE TOPLICE - Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju, Julijev park 1 (Uprava – Švicarska vila), 43500 Daruvar,
preporučenom poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik u Upravi naručitelja.
Rok za dostavu ponuda je 13.06. 2012. godine do 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda biti će 13.06. 2012. godine u 12,00 sati u Daruvarskim toplicama –
hotel “Termal“ – dvorana TERMAL.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao
zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.
Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici
javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje punomoći.
31.
POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Kod izvođenja radova zvođač je dužan zaštititi i čuvati sve postojeće dijelove građevine, stijene,
vrata, prozore, ograde, opremu i drugo, kako bi se izbjegla nepotrebna oštećenja. Sve nastale
eventualne štete koje prouzroči Izvođač radova, obvezan je ukloniti sam o svom trošku.
Radovi se izvode sukladno pravilima struke s povećanom pažnjom dobrog stručnjaka, sukladno
pravilima i običajima, normativima za tu vrstu radova i ugovornoj dokumentaciji.
Izvođač radova ne može povećati obim radova iz ugovorenog troškovnika.
U slučaju neodaziva izvođača, naručitelj može radove na otklanjanju nedostataka, uočene u
jamstvenom roku povjeriti trećoj osobi. U tom slučaju naručitelj postupa kao dobar
gospodarstvenik, a na teret izvođača.
Svi djelatnici izvođača radova moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, a sve radne
postupke moraju obavljati u skladu s važećim propisima zaštite na radu i zaštite od požara.
Odgovornost za sve neželjene štete i posljedice neprovođenja mjera zaštite na radu i zaštite od
požara, koje uzrokuje izvođač ili njegovi djelatnici, snosi izvođač.
Djelatnici izvođača koji svojim postupcima prekrše uvriježene regule ponašanja (kućni red i
svekolika sigurnost) biti će udaljeni s mjesta izvođenja radova.
Obveza izvršenja su cjelokupni radovi, odnosno sve stavke ponudbenog Troškovnika
Dokumentacije za nadmetanje.
Radove izvoditi po zahtjevanoj dinamici naručitelja prvenstveno obzirom na nesmetani rad
naručitelja i klimatsko – meterološke uvjete.
- 97 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
19 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
Izvođač se izričito obvezuje da kod radova rušenja promtno odvozi otpadni materijal na deponij
kako isti ne bi stajao u okolišu predmetne građevine, odnosno kod iznosa iz unutrašnjih
prostora vršiti direktni utovar u prijevozno sredstvo kojim se odvozi na deponij. Adekvatno
(propisano putem ovlaštenog sakupljača-obrađivača otpada) zbrinjavanje postojećeg pokrova
od azbestno-cementnih eternit ploča, demontiranih IZO-staklenih pozicija je obveza Izvođača.
Također kod dopreme novih materijala i opreme, privremeni smještaj istog usaglašavati s
Službom stručnog nadzora naručitelja te usaglašeno rješenje upisati u građevinski dnevnik.
Izvođač je obavezan pravovaljano dokazati zahtjevanu kvalitetu izvedbe važećim metodama
snimanja, mjerenja i proračuna te dostaviti Naručitelju pravovaljano ovjereni Elaborat dokaza
kvalitete izvedenog stanja (3 primjerka u klasičnom zapisu + CD-R) s stvarnim parametrima
izvedenog stanja. Elaborat se odnosi na rekonstruirane dijelove predmetne građevine koji
obrađuje Bitne zahtjeve za građevinu sukladno čl. 14., 15. i 20. ZOPUG (NN 76/07, 38/09,
55/11 i 90/11), a za daljnje potrebe energetskog certificiranja, uporabe i održavanja.
Jamstveni rokovi za otklanjanje skrivenih nedostataka:
a./ građevinski, obrtničko-montažerski i instalacijski radovi: - 2 godine;
b./ ugrađena oprema: - prema jamstvenim rokovima proizvođača - isporučitelja opreme;
c./ bitni zahtjevi rekonstruiranog dijela građevine: - 10 godina, sukladno Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Čl. 633. Zakona o obveznim odnosima
(NN 35/05 i 41/08).
Navedeni jamstveni rokovi računaju se od dana primopredaje i okončanog obračuna
evidentiranog ovjerenim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom
obračunu uz koji se prilaže pisana Izjava izvođača (u izvorniku) o prihvaćanju i poštivanju
jamstvenog roka za bitne zahtjeve rekonstruiranog dijela građevine, sukladno Prijedlogu
ugovora iz ove Dokumentacije.
Izvođač se obvezuje ukloniti sve nedostatke na izvedenim radovima do kojih dođe uslijed
nesolidne izvedbe ili ugradnje nekvalitetnog materijala.
Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u roku od 7 dana od dana prihvata reklamacije, u
protivnom Naručitelj može isto otkloniti putem treće pravne ili fizičke osobe na teret Izvođača.
Jamstveni rok se produžuje za vrijeme potpunog otklanjanja nedostataka.
Prijedlog ugovora (Obrazac 8. - izvorni obrazac pod Red. Br. C.8. ove Dokumentacije).
Predstavlja prijedlog općih uvjeta budućeg ugovora koji će biti sklopljen s odabranim
ponuditeljem.
Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora iz ponuditelj prihvaća zadane uvjete ugovora koji će biti
sklopljen kada Odluka o odabiru ponude postane izvršna.
32.
ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Rok za donošenje Odluke o odabiru je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
- 98 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
20 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
33.
ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Predujam isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenih privremenih i okončane situacije u roku 30 dana
po zaprimanju istih i zaprimljenom urednom Zapisniku o primopredaji radova i Zapisniku o
okončanom obračunu.
Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini
važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.
34.
NAVOD O PRIMJENI UZANCI
Naručitelj će na Ugovor o javnim radovima u ovom predmetu nabave primjenjivati Posebne
uzance o građenju.
35.
ROK MIROVANJA
Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 10 dana kod nabave male vrijednosti
od dana dostave Odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg
dana nakon dana dostave Odluke o odabiru.
Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.
NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE
ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba
koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog
sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih
prava.
36.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i
nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresi Zagreb,
Koturaška cesta 43/IV.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim
putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s
propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način.
- 99 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
21 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 5 dana, i to od
dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave
sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu
fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu
dokumentacije za nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na
kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena
žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
37.
TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je
u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.
Gospodarski subjekt ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine
stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije
ponude.
38.
INTEGRITET
Gospodarski subjekt mora jamčiti korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve
zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje,
davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili
zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave. Isto tako gospodarski
subjekt prihvaća reviziju cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih stručnjaka, a u
slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su: ugovorne kazne, bezuvjetni
otkaz ugovora, naplata jamstva za dobro izvršenje ugovora, o čemu je uz ponudu obvezan
priložiti od za to ovlaštene osobe za zastupanje potpisanu i ovjerenu izjavu.
- 100 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
22 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
39.
POTREBNE IZJAVE
Ponudi priložiti slijedeće izjave iz točke 39. ovih Uputa ponuditeljima
a.
IZJAVA O PRIHVAČANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
(Obrazac 5. - izvorni obrazac pod Red. br. C.5. čini sastavni dio ove Dokumentacije.)
Izjava Ponuditelja da su mu poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje, da iste
prihvaća i da će predmet nabave obaviti u skladu s tim odredbama i za cijene koje je
naveo u ponudi, ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja,
b.
IZJAVA O INTEGRITETU
(Obrazac 6. - izvorni obrazac pod Red. br. C.6. čini sastavni dio ove Dokumentacije.)
Izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog
subjekta, kojom se izjavljuje da:
gospodarski subjekt jamči korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve
zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara,
nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na
zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave.
gospodarski subjekt prihvaća reviziju cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih
stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su: ugovorne
kazne, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za dobro izvršenje ugovora.


U slučaju zajedničke ponude, Izjavu o integritetu daje svaki pojedini član zajednice
ponuditelja.
c.
IZJAVA O TEHNIČKOM OBUČAVANJU ODRŽAVATELJA NARUČITELJA
(Obrazac 7. - izvorni obrazac pod Red. br. C.7. čini sastavni dio ove Dokumentacije.)
Izjava ponuditelja da će obučiti (osposobiti) osoblje Tehničke službe održavanja
naručitelja, po osnovi rukovanja – upravljanja i tehničkog održavanja ugrađenih strojeva,
uređaja i instalacija.
d.
IZJAVA O DOSTAVI PRIJEDLOGA TERMINSKOG PLANA IZVOĐENJA RADOVA
Izjava Ponuditelja da će najkasnije u roku od 7 dana od dana sklapanja ugovora, a prije
početka radova dostaviti naručitelju na usuglašavanje i pismenu ovjeru Terminski plan
izvođenja radova, odnosno odgovarajuću dinamiku građevinskih, obrtničkomontažerskih i instalacijskih radova s točnim rokovima početka i završetka pojedinih
radova.
e.
IZJAVA O ZBRINJAVANJU OTPADA
Izjava Ponuditelja da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi
otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinuti na Zakonom propisan
način.
- 101 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
B.
23 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
f.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Izjava ponuditelja da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana, naručitelju dostaviti
jamstvo za slučaj povrede ugovorih obveza iz ugovora u vidu garancije banke bez prava
prigovora, na prvi pisani poziv u roku od 7 dana od dana potpisa Ugovora, u visini od
10 % od ukupne vrijednosti ponude uvećano za PDV.
g.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMST. ROKU
Izjava ponuditelja da će Naručitelju prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti
jamstvo u obliku garancije banke bez prava prigovora, na prvi pisani poziv za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u roku od 7 dana, od dana potpisa
Zapisnika o primopredaji radova, a prije isplate okončane situacije u iznosu od 5 %
ukupne vrijednosti ponude, uvećano za PDV.
Sve tražene izjave trebaju biti potpisane i ovjerene pečatom te se mogu dostaviti u neovjerenoj
(običnoj) preslici.
Potpis na niti jednoj od traženih izjava iz točke 39. ove Dokumentacije za nadmetanje nije
potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
40.
UČINAK ODLUKE O ODABIRU
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja.
Izvršnošću Odluke o odabiru nastaje ugovor o javnoj nabavi.
Ako je nastanak ugovora o javnoj nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o
javnoj nabavi nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.
Ako je izjavljena žalba protiv Odluke o odabiru, Odluka o odabiru postaje izvršna danom
dostave Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171.
Zakona kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.
Ako je u otvorenom postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i
odabrana, Odluka o odabiru postaje izvršna njenom dostavom ponuditelju.
Ako je na dan izvršnosti Odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi
nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo
uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U
svrhu dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje primjereni rok.
Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti
ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude, odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor o
javnoj nabavi ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u
dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi,
ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu
odabranog ponuditelja te donijeti Odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako
postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.
- 102 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
B.
24 od 24
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
41.
a.
b.
c.
d.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA
Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvođenje
radova koji su predmet nabave.
Ponuditelj u troškovnik unosi jedinične cijene koje se izražavaju u kunama i koje
pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.
Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. Jedinične cijene svake stavke
troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.
42.
OSTALO
Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom
Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11),
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), te
drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Ponuditelj ponudu izrađuje bez posebne naknade.
- 103 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
C.
0 od 159
OBRASCI NARUČITELJA
- 104 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
C.1.a
1.
1 od 2
OBRASCI NARUČITELJA
PONUDBENI LIST - PONUDITELJ
Obrazac 1.a
PONUDITELJ: ________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
Broj računa: _______________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
Broj ponude: ________________________
Datum izrade ponude: _____ ____________
ODGOVORNA osoba: __________________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ___________________ GSM: ___________________
Podaci o predloženim podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio
ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:
PODIZVODITELJ - 1: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
- 105 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
C.1.a
1.
2 od 2
OBRASCI NARUČITELJA
PONUDBENI LIST - PONUDITELJ
Obrazac 1.a
PODIZVODITELJ - 2: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
Broj računa: _______________
OIB: _________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
PODIZVODITELJ - 3: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
Broj računa: _______________
OIB: _________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
Cijena ponude bez PDV-a: ______________________________________________________
Iznos PDV-a: ________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: _____
U __________________
dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
- 106 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
C.1.b
1.
1 od 3
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 1.b
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
NOSITELJ PONUDE: __________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
Broj računa: _______________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
Broj ponude: ________________________
Datum izrade ponude: _____ ____________
ODGOVORNA osoba: __________________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE - 1: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ___________________ GSM: ___________________
- 107 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
C.1.b
1.
2 od 3
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 1.b
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
ČLAN ZAJEDNICE - 2: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE - 2: _________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
Broj računa: _______________
DA
NE
(zaokružiti)
Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Adresa e- pošte: _______________________________________________________
KONTAKT osoba: _____________________________________________________
Telefon: ___________________
Fax: ___________________ GSM: ___________________
ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM:
_________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
- 108 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
23.05.2012
List broj:
C.1.b
1.
3 od 3
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 1.b
PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA
Podaci o predloženim podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio
ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor:
PODIZVODITELJ - 1: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
PODIZVODITELJ - 2: _________________________________________________________
(ime, tvrtka, skraćena tvrtka)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
OIB: _________
Broj računa: _______________
a./ Podaci o dijelu ugovora koje će pružati podizvoditelj: ______________________________
____________________________________
b./ Predmet, količina i vrijednost izvođenja radova:______________________________
____________________________________________________________________________
c./ Mjesto i rok izvođenja radova:______________________________
Cijena ponude bez PDV-a: ______________________________________________________
Iznos PDV-a: ________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: _____
U __________________
dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
- 109 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.2.
23.05.2012
List broj:
7.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za kaznena djela
IZJAVA
(temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od ______
_______
)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe __________________________
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv
gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito
dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta
gospodarskog subjekta ili države iz koje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
dolazi.
______________________________________
___
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________
2012.
* Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
- 110 -
2.
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.3.
23.05.2012
List broj:
10.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 3.
IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU za obavljanje profesionalne
djelatnosti
IZJAVA
(temeljem čl. 68. st. 1. toč. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))
Kojom ja
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od ______
_______
)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe __________________________
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv
pravne osobe, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje djelo koje se odnosi na
obavljanje profesionalne djelatnosti prema propisima države sjedišta Ponuditelja odnosno
osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje.
______________________________________
___
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)
Datum: _________
2012.
* Napomena: Obvezna ovjera potpisa od strane javnog bilježnika
- 111 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Datum slanja objave:
ver - 0
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.4.a
23.05.2012
List broj:
4.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 4.a
ZAPISNIK O NEPOSREDNOM PREGLEDU MJESTA
IZVOĐENJA RADOVA I DOKUMENATA KOJI
POTKREPLJUJU DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
Dana ________ 2012. godine, u vremenu od
_____ do
_____ sati, izvršen je
obilazak lokacije Naručitelja (mjesta izvođenja radova) i pratećih uvjeta za izvršenje predmeta
nabave:
Ponuditelj potvrđuje da je upoznat s postojećim stanjem građevina i planom izvođenja
radova, te da je izvršio neposredni pregled dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za
nadmetanje (Posebni tehnički uvjeti uvezani u Glavni projekt).
Za Ponuditelja:
______________________________
(ime i prezime)
______________________________
(potpis)
M.P.
Za Naručitelja:
______________________________
(ime i prezime)
______________________________
(potpis)
M.P.
- 112 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.4.b
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
4.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac
IZJAVA O NEPOTREBNOM PREGLEDU MJESTA
IZVOĐENJA RADOVA
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA
Ovom Izjavom potvrđujem da nemam potrebe za neposrednim pregledom mjesta izvođenja
radova niti potrebe neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju Dokumentaciju za
nadmetanje (Posebni tehnički uvjeti uvezani u Glavni projekt), odnosno da sam upoznat sa svim
činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave:
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
- 113 -
4.b
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.5.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
13.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 5.
IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Ovom izjavom potvrđujem da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje u gore
navedenom postupku javne nabave, te da iste prihvaćam i da ću predmet nabave obaviti u
skladu s tim odredbama i za cijene koje sam naveo u ponudi.
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
- 114 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.6.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
14.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
IZJAVA O INTEGRITETU
Obrazac 6.
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA O INTEGRITETU
U gore navedenom postupku javne nabave ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo korektnost u
postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja
koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja
može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni
u postupak javne nabave), te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od
strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna,
bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše
ugovorne obveze.
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)
M.P.
- 115 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
15.
1 od 1
OBRASCI NARUČITELJA
Obrazac 7.
IZJAVA O TEHNIČKOM OBUČAVANJU ODRŽAVATELJA
NARUČITELJA
Gospodarski subjekt: ___________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
OIB: _________
Telefon: ___________________
Fax: ________________
___________
IZJAVA
Ovom Izjavom potvrđujem da ću po gore navedenom postupku javne nabave – obučiti
(osposobiti) osoblje Tehničke službe održavanja Naručitelja, po osnovi rukovanja – upravljanja i
tehničkog održavanja ugrađenih strojeva, uređaja i instalacija.
U __________________
2012. god.
_________________________
(mjesto - datum)
(potpis ponuditelja)
M.P.
- 116 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
1 od 12
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
Obrazac 8.
DARUVARSKE TOPLICE, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Julijev prak 1,
43500 Daruvar; OIB: 01054174667; MB: 3183106 (u daljnjem tekstu Naručitelj) koju zastupa
ravnatelj Marcel Medak, mag. cin.
i
Izvođač
Naziv (tvrtka): __________________________________________ _____________________
Sjedište: _____________________________________________________________________
OIB:_________
_______ MB:_______________
kojeg zastupa: ________
_
_______________
sklopili su dana ____________ 2012.g. slijedeći
UGOVOR br. R1 - MV 7/2012
PREDMET UGOVORA
Članak 1.
1.1.
Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima i obvezuje se da će prema uvjetima ovog Ugovora, te
po:
- Dokumentaciji za nadmetanje broj: R1 - MV 7/2012,
- Ponudi br. _____________________ od _____________ 2012.g., koja je odabrana kao
najpovoljnija u postupku nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave, Evidencijski broj
nabave: R1 - MV 7/2012,, Elektronički oglasnik javne nabave broj_____________
od
______ 2012.g.koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Ugovora, izvesti radove
sanacije, rekonstrukcije i preuređenja III. BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
objedinjene u četiri etapne cjeline:
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
- 117 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
2 od 12
Obrazac 8.
Članak 2.
2.1.
Ugovorna vrijednost radova po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru iznosi:
UGOVORNA CIJENA
kn
PDV (23%)
kn
=========================================
UKUPNO
kn
slovima:_____________________________________________________________________
bez poreza na dodanu vrijednost, koji će se posebno obračunati i zasebno iskazati na računima
koje Izvođač ispostavlja sukladno važećim zakonskim propisima na dan nastanka porezne
obveze.
2.2.
Ugovornom vrijednosti radova obuhvaćeno je izvođenje svih radova iz Članka 1. ovog ugovora i
vrijednost nepredviđenih radova za koje je Izvođač u vrijeme sklapanja Ugovora znao ili je
morao znati da se moraju izvesti.
2.3.
PODIZVODITELJI (sukladno točki 28. ovih Uputa ponuditeljima za izradu ponude)
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj
nabavi. Podaci o podizvoditeljima iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima obvezni su
sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Podaci o podizvoditeljima unose se u ugovor o javnoj nabavi prema podacima o predloženim
podizvoditeljima iz ponude – Prilog sadržaja ponude br. 1. (Obrazac 1.a.-PONUDITELJ,
odnosno Obrazac 1.b.-ZJEDNICA PONUDITELJA).
Izvođač s kojim Naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno
situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno
potvrdio. Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.
Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio
ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je
Naručitelj pristao na to, Izvođač obvezan je naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za
novoga podizvoditelja dostaviti podatke iz 1., 2. i 3. Točke 28. ovih Uputa ponuditeljima iz
Dokumentacije.
- 118 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
3 od 12
Obrazac 8.
ROKOVI IZVRŠENJA UGOVORA
Članak 3.
3.1.
Izvođač je suglasan da će rokove koji su predmet ovog Ugovora započeti po uvođenju u posao,
odnosno najkasnije 7 dana nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi, uz trajanje samih radova na
lokaciji najduže 80 dana od dana uvođenja u posao.
Radovi se izvode u sve kalendarske dane.
Završetkom radova smatra se datum kojim je Služba stručnog nadzora naručitelja potvrdila kao
datum s kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cjelosti, što obuhvaća izvršenu primopredaju,
evidentiranu potpisanim Zapisnikom o primopredaji i Zapisnikom o okončanom obračunu iz
članka 7.4. ovog ugovora.
3.2.
Izvođač se smatra uvedenim u posao kada Naručitelj izvrši svoje obveze po članku 7.1. i 7.3.
ovog ugovora
3.3.
Izvođač ima pravo na produženje roka u skladu sa mjerama utvrđenih aktima državnih organa,
u slučaju pojave prirodnih nepogoda (potresi, poplave ili velikih vremenskih nepogoda) ili uslijed
drugih promjena uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama, te
povećanja obima radova na zahtjev Naručitelja radova.
3.4.
Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pisanom obliku najkasnije u
roku od 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove.
Odluku o eventualnom produženju roka za donošenje radova Naručitelj će dati u pisanom
obliku, a što se regulira aneksom ovom Ugovoru.
- 119 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
4 od 12
Obrazac 8.
NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Članak 4.
4.1.
Naručitelj se obvezuje da će radove iz čl. 1. ovog ugovora plaćati na temelju ispostavljenih
ovjerenih privremenih situacija te ovjerene okončane situacije nakon izvršene primopredaje.
Izvođač je u obvezi odmah po sklapanju Ugovora, najkasnije u roku 10 dana od dana pootpisa
ugovora dostaviti bankavno jamstvo za uredno ispunjene ugovora, na iznos od 10%
ukupno bruto (sa PDV-om) ugovorene vrijednosti s rokom važenja do trajanja ugovorne obveze,
a najduže do dana primopredaje plus 15 dana respira. U tekstu bankovnog jamstva mora stajati
obveza banke da će na “prvi poziv” korisniku garancije ("Daruvarske toplice" - Specijalna
bolnica za medicinsku rehabilitaciju) “bez prigovora” i bezuvjetno, korisniku garancije isplatiti
bilo koji iznos, a najviše do visine iznosa garancije.
Plaćanje temeljem situacija će se vršiti na žiro-račun broj: ______________________________
kod banke ___________________________________________________________________
4.2.
Privremene situacije i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 4 (četiri)
primjerka na ovjeru Službi stručnog nadzora naručitelja na radilištu.
Privremene situacije i okončanu situaciju ovjerene od strane Službe stručnog nadzora
naručitelja, Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju najkasnije do 5. dana u mjesecu na
urudžbeni zapisnik u Upravi Naručitelja.
4.3.
Okončanu situaciju Izvođač predaje po primopredaji radova evidentiranoj po Zapisniku o
primopredaji radova i Zapisniku o okončanom obračunu. U Zapisniku o okončanom obračunu
mora biti naznačeno da li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu koji se iznos trajno odbija na
ime kvalitete i koji se zadržava do izvedbe u traženoj kvaliteti.
4.4.
Plaćanje ovjerenih privremenih situacija i ovjerene okončane situacije Naručitelj je u obvezi
izvršiti u roku do 30 dana po zaprimanju istih i zaprimljenom urednom Zapisniku o primopredaji
radova i Zapisniku o okončanom obračunu.
4.5.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja iz ovog članka Izvođač ima pravo na naplatu zakonskih
zateznih kamata.
- 120 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
5 od 12
Obrazac 8.
EVIDENCIJA I OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA
Članak 5.
5.1.
Evidencija izvršenih radova vršiti će se temeljem građevinskog i montažnog dnevnika te
građevinske knjige s urednim dokaznicama i ovjerama.
5.2.
Obračun izvršenih radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama i ugovorenim
jediničnim cijenama maksimalno do ugovorene vrijednosti iz članka 2.1. ovog ugovora.
5.3.
Višak radova ne može se izvesti bez prethodnog odobrenja Naručitelja. Izvođač daje zahtjev za
odobrenje izvođenja viška radova uz obrazloženje i ovjeru od strane Službe stručnog nadzora
naručitelja nad izvođenjem radova. Tek po odobrenju Naručitelja, Izvođač može započeti s
izvođenjem viška radova koji se ugovaraju Aneksom ugovora.
OBVEZE I PRAVA IZVOĐAČA
Članak 6.
6.1.
Izvođač je dužan prije sklapanja ugovora (pravovremeno) potanko proučiti tehničku
dokumentaciju na osnovi koje se izvode ugovoreni radovi, provjeriti istu u kvantitativnom i
kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke potrebitih proizvoda, mogućnost
transporta, unošenja i montaže, naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva.
Izvođač, ako uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju treba
mijenjati da bi se time postigla poboljšanja ili iz drugih razloga, dužan je o tome pravovremeno
obavjestiti Naručitelja.
U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenog Izvođač je dužan
iste prije sklapanja ugovora razrješiti s Glavnim projektantom.
Ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavuju sigurnost objekta, život ili zdravlje
ljudi, promet ili susjedne građevine, Izvođač će do otklanjanja nedostataka obustaviti izvođenje
radova i poduzeti hitne mjere da se ti nedostaci otklone.
Izvođač nema pravo mijenjati tehničku dokumentaciju.
6.2.
Izvođač je obvezan po potpisu ugovora imenovati glavnog inženjera gradilišta (za cjelokupne
radove po izvedbenom projektu i troškovniku) i ostale voditelje radova u skladu sa zakonskim
propisima te ista pismena imenovanja dostaviti Naručitelju.
- 121 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
6 od 12
Obrazac 8.
6.3.
Izvođač je dužan prije početka radova napraviti terminski plan izvođenja radova, odnosno
odgovarajuću dinamiku građevinskih, obrtničko-montažerskih i instalacijskih radova s točnim
rokovima početka i završetka pojedinih radova, po etapama i fazama, kojim se dokazuje
mogućnost izvođenja i završetka radova koji su predmet ovog Ugovora u roku iz članka 3.1.
ovog Ugovora, a koji će dostaviti Naručitelju na usaglašavanje i pismenu ovjeru najkasnije u
roku od sedam 7 dana od sklapanja ugovora o nabavi.
6.4.
Radioničku tehničku dokumentaciju (3 uvezana primjerka + CD-R) pravovaljano izrađenu i
ovjerenu od ovlaštenog inženjera) Izvođač je dužan prije početka radova dostaviti Glavnom
projektantu putem Službe stručnog nadzora naručitelja.
6.5.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke i ugrađivanja specificiranih sklopova, pozicija i
ključnih proizvoda, Izvođač je dužan usuglasiti te ovjeriti od strane Službe stručnog nadzora
naručitelja i Glavnog projektanta.
6.6.
Izvođač je dužan izvoditi radove prema zahtjevima Naručitelja te sukladno tehničkoj i ugovornoj
dokumentaciji, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim
propisima Republike Hrvatske, odnosno EN normama za dijelove koji nisu definirani HRN-om.
6.7.
Od uvođenja u posao do primopredaje radova Izvođač je obvezan osigurati na prikladan način
izvedene radove, opremu i materijale te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja,
uništenja, otuđivanja i propadanja.
Kod izvedbe radova Izvođač je dužan zaštititi i čuvati sve postojece dijelove građevine, stijene,
vrata, prozore, ograde, opremu interijera i dr., da ne dode do nepotrebnih oštecenja. Osobitu
pozornost posvetiti zaštiti od prirodnih elementarnih utjecaja (utjecaj vjetra i oborinske
padaline), a u sklopu ugovorene vrijednosti iz članka 2.1. ovog ugovora.
Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči Izvođač radova i u smislu neadekvatne i
nepravovremene zaštite građevine, sam je obavezan otkloniti o svom trošku.
6.8.
Izvođač je suglasan sve ugovorene radove izvoditi po zahtjevanoj dinamici Naručitelja,
prvenstveno obzirom na nesmetani rad Naručitelja, klimatskih uvjeta te ostalih zahtjeva
Naručitelja.
- 122 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
7 od 12
Obrazac 8.
6.9.
Izvođač se izričito obvezuje da kod radova rušenja promtno odvozi otpadni materijal na deponij
kako isti ne bi stajao u okolišu predmetnih građevina, odnosno kod iznosa iz unutrašnjih
prostora vršiti direktni utovar u prijevozno sredstvo kojim se odvozi na deponij. Također kod
dopreme novih materijala i opreme, privremeni smještaj istog usaglašavati s Službom stručnog
nadzora naručitelja te usaglašeno rješenje upisati u građevinski dnevnik.
Adekvatno (propisano putem ovlaštenog sakupljača-obrađivača otpada) zbrinjavanje svih
demontiranih IZO-staklenih pozicija i demontiranog azbest-cementnog (eternit ploće)
postojećeg pokrova je obveza Izvođača.
Navedeno provoditi s osobitom pozornošću, obzirom da se radovi po ovom ugovoru odvijaju na
građevini u okolišu Julijevog parka koji podliježu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (NN RH br. 69/99,151/03, 157/03).
6.10.
Izvođač je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu,
susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje
pridržavati u skladu s važecim propisima zaštite na radu, zaštite od požara i Zakona o
prostornom uređenju i gradnji. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi
Izvođač radova.
Djelatnici Izvođača koji svojim postupcima prekrše ove naputke i ostale uvriježene regule
ponašanja (kucni red i svekolika sigurnost) biti ce udaljeni s mjesta izvođenja radova.
6.11.
Obveza izvršenja su cjelokupni radovi, odnosno sve stavke ugovornog troškovnika. Izvođač
radova ne može povećati obim radova iz ugovorenog troškovnika bez suglasnosti Naručitelja.
Izvođač je dužan izvesti višeradnje i vantroškovničke radove koji su u svezi s radovima iz ovog
Ugovora koje Naručitelj naručuje putem Službe stručnog nadzora upisom u građevinski
dnevnik. Na osnovu tog Izvođač daje ponudu i traži za istu suglasnost Naručitelja. Tek po
eventualnom odobrenju Izvođač može započeti sa vantroškovničkim radovima. Eventualni
naknadni radovi ugovoriti će se aneksom Ugovora. Izvođačeva ponuda za vantroškovničke
radove prezentira se kroz analizu cijena za pojedinu stavku naknadnih radova, a koja je
sačinjena temeljem ugovorenih satnica (prilog br.1 Ugovoru), cijena materijala, transporta,
strojeva, opreme i alata prema “Standardnim kalkulacijama” IGH Zagreb, te temeljem važećih
građevinskih normi (“Normativi standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja”). Tek po
odobrenju Naručitelja, Izvođač može započeti s izvođenjem naknadnih i nepredviđenih radova
koji se ugovraju Aneksom ugovora.
- 123 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
8 od 12
Obrazac 8.
6.12.
Izvođač se obvezuje voditi građevinski i montažni dnevnik te građevinsku knjigu sukladno
Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika.
Građevinski i montažni dnevnik te građevinsku knjigu svakodnevno potpisuje i ovjerava
imenovani voditelj radova Izvođača i Služba stručnog nadzora naručitelja.
6.13.
Izvođač je dužan imati na radilištu svu dokumentaciju propisanu po Zakonu o prostornom
uređenju i gradnji.
6.14.
Izvođač ima pravo na prekid radova po ovom Ugovoru u slučaju neispunjavanja obveza
Naručitelja u čl. 7. ovog ugovora pravo na naknadu štete uvjetovane prekidom i ponovnim
nastavkom radova.
6.15.
Izvođač je dužan u pismenom obliku izvjestiti Naručitelja o završetku radova i primopredaji istih
uz potvrdu Službe stručnog nadzora naručitelja.
6.16.
Izvođač je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje i
tehničkog pregleda, a snositi će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova
mogle proizaći.
6.17.
Ukoliko Izvođač bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor, dužan je isplatiti Naručitelju
sva novčana sredstva koja je Naručitelj isplatio Izvođaču na ime ugovorenih obveza sa
zakonskom zateznom kamatom do trenutka raskida Ugovora i obeštetiti Naručitelja za nastalu
štetu.
OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA RADOVA
Članak 7.
7.1.
Naručitelj je dužan sve predradnje od kojih zavisi početak izvođenja radova po ovom Ugovoru
obaviti u toj mjeri da se Izvođaču osigura početak izvođenja radova.
7.2.
Izvršavati obvezu po čl. 4. ovog Ugovora.
- 124 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
9 od 12
Obrazac 8.
7.3.
Vršiti nadzor nad izvođenjem radova preko svojih ovlaštenih predstavnika – Služba stručnog
nadzora naručitelja, čije će imenovanje Naručitelj dati Izvođaču u formi dopisa po potpisu
Ugovora.
7.4.
Po Naručitelju formiranom Povjerenstvu izvršiti primopredaju radova. Zapisnik o primopredaji
radova potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i Služba stručnog nadzora naručitelja.
Zajedno sa Izvođačem izvršiti okončani obračun po ishođenju uporabne dozvole. Zapisnik o
okončanom obračunu potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i Služba stručnog nadzora
naručitelja.
7.5.
Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Izvođača u slučaju:
- neopravdanog zakašnjenja radova temeljem usuglašenog terminskog plana većeg od
deset 10 kalendarskih dana;
- opetovanog upozorenja Izvođaču od strane Službe stručnog nadzora naručitelja ili Naručitelja
na nekvalitetno izvođenje radova;
- ugradnje materijala za koje nema dokaze o kakvoći.
7.6.
Ukoliko Naručitelj bez krivnje Izvođača raskine Ugovor dužan je platiti Izvođaču sve do tog
trenutka završene radove sukladno ugovornom troškovniku.
UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE
Članak 8.
8.1.
Ukoliko Izvođač zakasni svojom krivnjom sa završtekom radova Naručitelj će na ime ugovorene
kazne (penala) zadržati od ugovorene vrijednosti predmeta radova penale od 5%0 ( pet promila)
za svaki dan zakašnjenja od vrijednosti neizvršenog dijela Ugovora u ugovorenom roku, a u
svemu po uredno evidentiranom i ovjerenom građevinskom dnevniku i građevinskoj knjizi te po
Zapisniku o primopredaji radova i Zapisniku o okončanom obračunu.
Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Izvođača. Također je Izvođač dužan
platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje građevine u uporabu.
- 125 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
10 od 12
Obrazac 8.
JAMSTVA I REKLAMACIJE
Članak 9.
9.1.
Izvođač jamči za solidnost, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.
Jamstveni rokovi su za:
a) građevinske, obrtničko-montažerske i instalacijske radove: 2 godine;
b) ugrađenu opremu: prema jamstvenim rokovima proizvođača - isporučitelja opreme;
c) bitne zahtjeve rekonstruiranog dijela građevine: 10 godina, sukladno:
- čl. 14., 15., 18., 19. i 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i
90/11) i
- čl. 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08).
Navedeni jamstveni rokovi računaju se od dana primopredaje i okončanog obračuna
evidentiranog ovjerenim Zapisnikom o primopredaji radova i Zapisnikom o okončanom
obračunu uz koji se prilaže pisana Izjava izvođača (u izvorniku) o prihvaćanju i poštivanju
jamstvenog roka za bitne zahtjeve rekonstruiranog dijela građevine.
9.2.
Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u roku od 7 dana od dana prihvata reklamacije, u
protivnom Naručitelj može isto otkloniti putem treće pravne ili fizičke osobe na teret Izvođača.
Jamstveni rok se produžuje za vrijeme potpunog otklanjanja nedostataka.
9.3.
Na ime navedenog, Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju potrebnu Garanciju banke za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 5% od bruto vrijednosti (s PDV-om)
okončane situacije s trajanjem od 2 godine, s ovlaštenjem Naručitelja za honoriranje na njegov
prvi poziv, te pokriće svih aktivnosti: zakašnjenje, pasivnost Izvođača, napuštanje posla,
nastajanje štete za Naručitelja, nakon završetka ugovorenih radova.
Garancija banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predaje se u roku od 14 dana
od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova, a prije isplate okončane situacije. Ista će se
protestirati (naplatiti) prema odredbama Zakona o obveznim odnosima.
PRIMOPREDAJA RADOVA
Članak 10.
10.1.
Primopredaja radova izvršiti će se u roku od petnaest 15 dana od dana završetka izvođenja
radova na način utvrđen u članku 3.1. i 6.11. ovog ugovora uz sastavljanje primopredajnog
zapisnika u skladu s članom 7.4. ovog ugovora te ako Izvođač izvrši slijedeće obveze iz
članaka 10.2.; 10.3 i 10.4. najkasnije 7 dana prije službene primopredaje cjelokupnih radova.
- 126 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
11 od 12
Obrazac 8.
10.2.
Izvođač je obavezan pravovaljano dokazati zahtjevanu kvalitetu izvedbe važećim metodama
snimanja, mjerenja i proračuna te dostaviti Naručitelju pravovaljano ovjereni Elaborat dokaza
kvalitete izvedenog stanja (3 primjerka u klasičnom zapisu + CD-R) s stvarnim parametrima
izvedenog stanja. Elaborat se odnosi na rekonstruirane dijelove predmetne građevine koji
obrađuje Bitne zahtjeve za građevinu sukladno čl. 14., 15. i 20. ZOPUG (NN 76/07, 38/09,
55/11 i 90/11), a za daljnje potrebe energetskog certificiranja, uporabe i održavanja.
10.3.
Projekt izvedenog stanja su tehnički opisi, grafički prilozi i proračuni provedenih izmjena i
dopuna Glavnog projekta te stvarno izvedenih radova na osnovi tih izmjena i dopuna.
Cjelokupni projekt izvedenog stanja, propisano ovjeren Izvođač je dužan isporučiti Naručitelju i
to u klasičnom zapisu u 3 primjerka i zapis na mediju CD-R u .doc, .dwg i .xls formatu.
10.4.
Izvođač ća dostaviti Tehnička uputstva za rukovanje i održavanje (tekstualni, grafički i foto
sadržaj - 2 uvezana primjerka u klasičnom zapisu + CD-R), sa tehničkim opisima rukovanja,
upravljanja i tehničkog održavanja te opisom materijala, uređaja i postupaka koje treba
primijeniti za redovito čišćenje i održavanje svih sklopova. Uključeni su opisi upotrijebljenih
materijala – metalnih legura, površinskih obrada, stakla, brtvi i ostalih glavnih komponenti. Sve
navedeno se isporučuje u zapisima na hrvatskom jeziku.
Izvođač je dužan obučiti (osposobiti) osoblje Tehničke službe održavanja naručitelja po osnovi
rukovanja-upravljanja i tehničkog održavanja ugrađenih strojeva, uređaja i instalacija.
10.5.
Okončani obračun izvršiti će se roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršenog tehničkog
pregleda bez primjedbi uz sastavljanje zapisnika o okončanom obračunu u skladu s člankom
7.4. ovog ugovora.
- 127 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.8.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
3.
12 od 12
OBRASCI NARUČITELJA
PRIJEDLOG UGOVORA
Obrazac 8.
OSTALE ODREDBE
Članak 11.
11.1.
Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim
traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama,
nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve
kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.
11.2.
Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču
nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.
11.3.
Stranke su suglasne da za sve međusobne odnose, koji nisu određeni ovim Ugovorom vrijede i
primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima te Posebne uzance o građenju.
11.4.
Eventulna sporna pitanja realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će riješavati dogovorno, a
ako na taj način ne budu rješena u slučaju sudskog spora ugovorne strane ugovaraju
nadležnost Općinskog suda u Daruvaru.
11.5
Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga iste odriču pobijati.
11.6.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju svakoj
ugovornoj strani.
Daruvar, ___________ 2012. g.
Za Izvođača:
Za Naručitelja:
DARUVARSKE TOPLICE - Ravnatelj
Marcel Medak, mag. cin
MP
MP
Privitak:
1. Ponudbeni list od _____________2012. g – preslika
2. Ugovorni troškovnik od ____________ 2012. g.
3. Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora od _________ 2012. g.
- 128 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj:
Predmet nabave:
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III.
BOLNIČKOG ODJELA (sportski) – 2012
Etapa: 1. – FITNESS CENTAR
Etapa: 2. – SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Etapa: 3. – DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Etapa: 4. – OSOBNO DIZALO
CPV oznaka:
Evidencijski broj nabave:
R1 - MV 7/2012
Prilog sadržaja Dokumentacije broj:
Verzija - oznaka:
45450000
Prilog sadržaja Ponude broj:
C.9.
Datum slanja objave:
ver - 0
23.05.2012
List broj:
2.
OBRASCI NARUČITELJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
0 od 133
Obrazac 9.
- 129 -
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
VAŽNE NAPOMENE :
Sve stavke ovog troškovnika podrazumijevaju dobavu svih sklopova i proizvoda na gradilište, montažu (ugradnju),
te stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Proizvodi navedenih proizvođača u ovom troškovniku mogu se isporučiti i
od drugih proizvođača uz uvjet jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika. Kriteriji mjerodavni za ocjenu
jednakovrijednosti navode se u opisu stavke ovog troškovnika. Proizvodi koji su navedeni kao primjer, smatraju se
ponuđenima, ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu. Prikladno sredstva
dokaza jednakovrijednosti proizvoda Ponuditelj podnosi putem Tehničkih opisa – listova proizvodača; čl. 81.
Zakona (tekst, grafika - foto sadržaj) i Potvrde o sukladnosti koje dostavlja uz samu ponudu.
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao (Uredba o načinu izrade i
postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN br.107/12):
1. umnožak količine stavke i cijene stavke, ili
2. umnožak zbirnog procijenjenog udjela više objedinjenih stavki troškovnika i zbirne cijene više stavki na koje se
taj zbirni procijenjeni udio odnosi.
Troškovnik se dostavlja kao dio ponude, popunjen neizbrisivim tintom na izvornom obrascu Ponudbeni
TROŠKOVNIK popunjen po svim stavkama s ispunjenim svim jediničnim i zbirnim cijenama (uračunati svi
troškovi i popusti, bez PDV, koji se iskazuje zasebno iza UKUPNE cijene). Jedinične cijene svake stavke
troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.
Etapa
1.
FITNESS CENTAR
Grupa
1.A. GRAĐEVINSKI RADOVI
Faza
1.A.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.A.1.1. Vađenje drvenih vrata i dovratnika i bravarskih metalno
– staklenih stijena. Nakon vađenja isto izvesti iz
prostora i odvesti na skladište koje odredi naručitelj na
udaljenost do 5 km. Obračun po kom sve komplet s
odvozom na skladište.
Veličine do 2 m2
kom
13,00
Veličine preko 2 m2
kom
2,00
1.A.1.2. Dijamantno izrezivanje otvora u AB zidu d =20 cm za
novi ulaz u fitness (vel.150/250 cm-dužina reza 6.50
m), vrata budućeg dizala (vel. 100/205 cm-dužina reza
4.10 m), izmještanje postojećeg hidranta (vel. 50/60 cmdužina reza 2.20 m) i proširenja vrata u prostore
tehnike (vel. 52/200 cm-dužina reza 2.55 m), kao i zida
u radionici (istočni dio – vel. 274/320 cm-dužina reza
6.00 m) s razbijanjem dvokrakog AB stubišta prema
prizemlju (za ugradnju strojarnice). Uključivo naknadna
zidarska obrada istog. Izrezivanje vršiti na način da se
izrezuju manje jedinice pogodne za transport. Sav šut
izvesti iz prostora i odvesti na gradsku deponiju
udaljenu do 10 km. Obračun po neto m3 sve komplet s
m3
odvozom i zbrinjavanjem.
10,00
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
1 od 133
-130-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.A.1.3. Dijamantno izrezivanje otvora u AB zidu d = 20 cm za
prolaz limenih ventilacionih kanala, te naknadna
zidarska obrada istih.
Specifikacija otvora s dimenzijama u cm.:
- 100x 45 kom. 2 / - 60x 90 kom. 1
- 40x110 kom. 2 / - 45x 110 kom. 2
- 40x 85 kom. 2 / - 55x 35 kom. 6
- 65x 65 kom. 2 / - 35x 25 kom. 8
- 55x 25 kom. 5 / - 40x 30 kom. 2
Ukupno kom. 32
Pozicije i dimenzije označiti na lokaciji po
usaglašavanju s izvođačem strojarskotehničkoog dijela
i Službom stručnog nadzora naručitelja.
Izrezivanje vršiti na način da se izrezuju manje jedinice
pogodne za transport. Sav šut izvesti iz prostora i
odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10 km.
Obračun po neto m3 sve komplet s odvozom i
zbrinjavanjem.
ver. 0
Kol.
m3
1,55
- Ø 200 mm
kom
2,00
- Ø 150 mm
kom
2,00
- Ø 100 mm
kom
4,00
paušal.
1,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.A.1.4. Izrada otvora bušenjem dijamantnim krunama u AB
zidu d = 20 cm za prolaz strojarskotehničkih cijevnih
instalacija.
1.A.1.5.
Demontaža drvene pregrade tehnike kuglane (štafle,
iverica,vrata, “ekrani” i dr.), demontaža kompletnih
uređaja s keglama, “toboganima” za kugle, vodilicama
za kugle, komandnim stolovima, kao i obloge “pragova”
između staza. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 10 km sve komplet s
odvozom i zbrinjavanjem. Obračun paušalno.
1.A.1.6. Pažljiva demontaža postojećih elemenata spuštenog
stropa od drvenih dijelova. Demontaža postojećih
instalacija vodovoda i odvodnje, ventilacijskih kanala i
dr., obračunato u pripadajućim troškovnicima. U cijenu
uključiti radnu skelu i sve odvoze – obračun po m2.
m2
285,00
1.A.1.7. Strojno razbijanje AB pragova između staza kuglane i
AB elemenata uz “tehniku” kuglane – pragove i
elemente razbiti do razine 2-3 cm ispod postojećih
podova staza kuglane, te dijela pristupnih stuba radi
izvođenja rampe. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti
na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po
neto m3 sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
m3
3,20
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
2 od 133
-131-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.A.1.8. Demontaža sanitarnih uređaja zajedno s armaturama i
uređajima – vodokotlić, slavine, ventili i dr. - deponirati
na gradilištu radi eventualne ponovne ugradnje na
drugom mjestu – obračun po komadu.
WC školjka
kom
4,00
Umivaonik
kom
6,00
Tuš kada
kom
4,00
1.A.1.9. Rušenje pregradnih zidova 12 i 7 cm zajedno sa zidnim
keramičkim pločicama i mortom u WC-ima i
garderobama. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po neto
m2 sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
m2
36,00
1.A.1.10. Demontaža – vađenje slojeva podova s podlogom na
dijelu prostora kuglane (tapisom i parket, PVC obloga +
potkonstrukcija) u sloju cca 15 cm. Sav šut izvesti iz
prostora i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10
km. Obračun po neto m2 sve komplet s odvozom i
zbrinjavanjem.
m2
90,60
Ukupno - Faza 1.A.1. = RUŠENJA I DEMONTAŽE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
3 od 133
-132-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.A.2. BETONSKI RADOVI
1.A.2.1. Betoniranje armirano betonskih podloga za invalidske
rampe (u nagibu 1:12) betonom MB 30, uključiv mrežnu
armaturu, AB ploče 12 cm na mjestu izvađenih podova,
kao i postojeće stepenice prema šanku, te “praga” uz
južni zid na kojeg će se postaviti utezi (uključiti i oplatu
u cijenu) na sve nove betonske podloge i ploče izvesti
“češku” glazuru u debljini do 3 cm do razine postojećih
podova.
Beton CA 25/30
m3
17,00
Oplata
m2
17,00
Armatura MA 500/600
kg
150,00
Beton CA 25/30
m3
0,50
Oplata
m2
3,50
Armatura MA 500/600
kg
100,00
1.A.2.2. Izrada armiranobetonske ploče na otvoru uklonjenog
stubišta od podruma do prizemlja (veličina otvora
180x170 cm) – u postojeću ploču prizemlja i AB zid
usidriti novu armaturu i zavariti za postojeću, s donje
strane pričvrstiti oplatu i betonirati ploču s MB30.
1.A.2.3.
Izrada AB temelja za vanjske kompresorsko-kondenzatorske jedinice oznaka VJ-K5
(betonski temelj 115/100/30 cm) i VJ-K6 (betonski temelj 145/100/30 cm) - na nivou
terena uz istočno pročelje. Za gore navedeno potrebno je: ručni iskop sa skidanjem
humusa, iskop za temeljne trake širine 30 cm i dubine 80 cm, betoniranje temeljnih
traka (dijelom u oplati), dovoz i razastiranje tamponskog sloja, betoniranje podložne
ploče debljine 10 cm, temeljne ploče debljine 30 cm, uključivo mrežnu armaturu u 2
sloja. Višak zemlje utovariti u vozilo i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10 km.
Obračun po m2 sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
- zemljani radovi
m3
8,00
- izrada betonskih temelja CA 25/30
m3
1,50
- izrada tampona
m3
1,50
- izrada podložne betonske ploče 10 cm CA 25/30
m3
1,00
- izrada AB temeljne ploče debljine 30 cm CA 25/30
m3
1,50
- armatura MA 500/600
kg
200,00
- oplata
m2
10,00
Ukupno - Faza 1.A.2. = BETONSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
4 od 133
-133-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
- izrada nove “češke” glazure
m2
135,00
- hidroizolacija podova
m2
320,00
- hidroizolacija zidova (vanjski zapadni zid)
m2
95,00
m2
320,00
m1
22,00
- NKV
h
25,00
- KV
h
25,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.A.3. ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
1.A.3.1. Izvedba hidroizolacijskih radova, a sastoje se od
slijedećih radnji : Sa zapadnog zida i poda kuglane
pažljivo ostrugati i ukloniti sve postojeće premaze (do
AB elemenata), sva oštećenja zatvoriti, poravnati,
gletati, prebrusit i premazati temeljnim namazom,
zatim preko postojećih podova (starih i novih sa
završnom “češkom” glazurom), nakon čega će se preko
svih saniranih površina nanijeti hidroizolacijski premaz
kao Mapei – sve predradnje i radnje izvesti u cijelosti
prema uputama proizvođača. Obračun po m2 sve
komplet.
1.A.3.2. Priprema podloge krpanjem pukotina reparaturnom
masom, nanošenjem prajmera te nanošenjem
samonivelirajuće mase u sloju od 3-4 mm za elastične
podloge. Sve predradnje i radnje izvesti u cijelosti
prema uputama proizvođača.
1.A.3.3. Dobava i postavljanje inox L profila 40.40.3 mm na
vanjske rubove rampi i na “čelu” denivelacije ispod
ograde..Obračun po neto m1.
L 40.40.3 mm
1.A.3.4. Razna štemanja i krpanja i pripomoć instalaterima.
1.A.3.5. Završno fino čišćenje i pranje svih prostora – podova,
zidne keramike, stolarije i dr. prije primopredaje
paušal.
prostora investitoru. Obračun paušalno.
1,00
Ukupno - Faza 1.A.3. = ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
Ukupno - Grupa 1.A. = GRAĐEVINSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
5 od 133
-134-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Grupa
1.B. OBRTNIČKI RADOVI
Faza
1.B.1. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
UNUTARNJE STIJENE
Stijene su izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta proizvod kao Schüco
AWS/ADS 50NI, osnovne ugradbene dubine 50 mm. Brtvljenje između krila i štoka
vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi . Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću
unutarnje letvice s držačem , te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane .
Vrata su opremljena rolo pantima, bravom s zaključavanjem, cilindrom i kvakom
obostrano.
Uključeni su svi Al opšavi, priključak sa zidom, stropom i parapetom, te prateće
građevinske i ličilačke obrade.
Za sve pozicije izrađene su sheme za koje izvođač mora izraditi radioničke nacrte
koje će odobriti projektant i investitor. Izvođač je dužan na licu mjesta provjeriti
dimenzije i broj komada.
Površinska zaštita:
Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu prema izboru projektanta.
Dovratnici plastificirani u RAL 3020, a krila vrata i paneli u RAL 7001. Izvođač radova
obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila podnijeti Službi stručnog
nadzora naručitelja - Glavnom projektantu na uvid i odobrenje uzorke Al profila
plastificirane prema njihovom izboru.
Karakteristike traženog sistema:
- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
- zrakopropusnost
DIN EN ISO 12207
- vodonepropusnost
- zaštita od buke
DIN EN ISO 12208
DIN 4109 (Rw=48 dB)
- proračun Uw koeficijenta
DIN EN ISO 10077-1
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
- površinska obrada
- kontrola kvalitete
DIN 17611
DIN EN ISO 9001
- protuprovalnost, klasa WK1 DIN V EN V 1627
UGRADNJA :
Okviri se fiksiraju u betonsku konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile
štoka. Spojevi sa konstrukcijom se silikoniraju. U cijeni stavke uključiti komplet sav
potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i
materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna
cjelina.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
6 od 133
-135-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
UNUTARNJA BRAVARIJA :
1.B.1.1. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih kliznih vrata koja klize
bočno na zid. Krila vrata su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm, na kojem će se
izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno je od profila
bez prekinutog termičkog mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme
– Poz. 1.
Okov: gornja inox vodilica, inox okov, inox rukohvati i brava s
zaključavanjem obostrano. Ostakljenje: ESG 6mm (kaljeno staklo svijetlo plave boje
debljine 6 mm), na kojem će se izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu.
Obračun po komadu.
Veličina : 101 x 205 cm
kom
1,00
1.B.1.2. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih kliznih vrata koja klize
bočno na zid. Krila vrata su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm, na kojem će se
izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno je od profila
bez prekinutog termičkog mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme
– Poz. 2. Okov: gornja inox vodilica, inox okov, inox rukohvati i brava s
zaključavanjem obostrano. Ostakljenje: ESG 6mm (kaljeno staklo svijetlo plave boje
debljine 6 mm), na kojem će se izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu.
Obračun po komadu.
Veličina : 91 x 205 cm
kom
2,00
1.B.1.3. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Krila
vrata su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm, na kojem će se izraditi natpis
prostorije – pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno je od profila bez prekinutog
termičkog mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. 2a.
Okov: panti, inox rukohvati i brava s zaključavanjem obostrano. Ostakljenje:
ESG
6mm (kaljeno staklo svijetlo plave boje debljine 6 mm), na kojem će se izraditi natpis
prostorije – pjeskarenjem na staklu. Obračun po komadu.
Veličina : 91 x 205 cm
kom
1,00
1.B.1.4. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih. Krila vrata
su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm, na kojem će se izraditi natpis prostorije –
pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno je od profila bez prekinutog termičkog
mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. 3. Okov: panti,
inox rukohvati i brava s zaključavanjem obostrano. Ostakljenje: ESG 6mm (kaljeno
staklo svijetlo plave boje debljine 6 mm), na kojem će se izraditi natpis prostorije –
pjeskarenjem na staklu. Obračun po komadu.
Veličina : 81 x 205 cm
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
kom
Obrazac
9. / List
7 od 133
2,00
-136-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.B.1.5. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Krila
vrata su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm, na kojem će se izraditi natpis
prostorije – pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno je od profila bez prekinutog
termičkog mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. 4 i
Poz. 4a.
Okov: panti, inox rukohvati i brava s zaključavanjem obostrano.
Ostakljenje: ESG 6mm (kaljeno staklo svijetlo plave boje debljine 6 mm), na kojem će
se izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu. Obračun po komadu.
Veličina : 101 x 205 cm
kom
2,00
1.B.1.6. Izrada, dobava i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih
vrata koja klize bočno na zid. Krila vrata su puna s ostakljenim dijelom širine 15 cm,
na kojem će se izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu. Krilo vrata izrađeno
je od profila bez prekinutog termičkog mosta. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv
je iz sheme – Poz. 5. Okov: panti, inox rukohvati i brava s zaključavanjem
obostrano. Ostakljenje: ESG 6mm (kaljeno staklo svijetlo plave boje debljine 6 mm),
na kojem će se izraditi natpis prostorije – pjeskarenjem na staklu. Obračun po
komadu.
Veličina : 150 x 205 cm
kom
1,00
1.B.1.7. Izrada, dobava i montaža aluminijske ostakljene fiksne stijene. Stijena se sastoji od tri
ostakljena polja na jednom od njih je na staklu ispjeskaren logo i natpis FITNESS
CENTAR, i punog dijela al.panela u visini spuštenog stropa.
Stijena je izrađena od profila bez prekinutog termičkog mosta. Dimenzija raster i
način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. 6. Ostakljenje: ESG 10mm (kaljeno staklo
debljine 10 mm). Obračun po komadu.
Veličina : 380 x 208 cm
kom
1,00
1.B.1.8. Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene fiksne stijene. Stijena se sastoji od
ostakljenog dijela na kojem je na staklu ispjeskaren logo, i punog dijela al.panela u
visini spuštenog stropa.
Stijena je izrađena od profila bez prekinutog termičkog mosta. Dimenzija raster i
način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. 7. Ostakljenje: ESG 10mm (kaljeno staklo
debljine 10 mm). Obračun po komadu.
Veličina : 170 x 208 cm
kom
1,00
Al. profil kao Schüco AWS/ADS 50 NI ili "jednakovrijedno":
Ukupno - Faza 1.B.1. = ALUMINIJSKA BRAVARIJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
8 od 133
-137-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.B.2. KERAMIČARSKI RADOVI
Uvodna opaska: Sve odabrane pločice moraju biti I.
klase, a po izboru projektanta i investitora. Sve
izvoditi po uputama proizvođača a po odobrenom
planu polaganja i odabranim bojama i veličini
pločica. Sve podne pločice postavljaju se preko
postojećih podnih pločica, a zidne ljepljenjem na
postojeće zidove. Kod polaganja podnih pločica
preko postojećih, stare pločice dijamantno
prebrusiti, dobro očistiti, oprati i impregnirati .
1.B.2.1. Dobava i postavljanje protukliznih podnih pločica,
faktor protukliznosti R10, cijena do 150 Kn bez PDV-a,
sukladno odobrenom planu polaganja od projektanta i
investitora. Sve izvoditi prema Uvodnoj opaski na
propisano pripremljenu podlogu (čišćenje i pranje
prajmerom, ljepljenje fleksibilnim ljepilom na podlogu i
fugiranje
masom
Mapei-Ultracolor
plus
ili
jednakovrijedno. Sve spojeve pločica s drugim
materijalima silikonizirati s kitom istih proizvođača s
prethodnim
nanošenjem
prajmera za silikon).
Postavljaju se u prostorima sanitarnih grupa,
garderoba, fizioterapije, šanka i dijelu hodnika. U
prostorima gdje nema zidne keramike, uključiti izradu
sokle visine 20 cm. Obračun po m2 sve komplet.
m2
70,00
1.B.2.2. Dobava i postavljanje zidnih keramičkih pločica
ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, cijena do 100 Kn bez
PDV-a, odabranog dobavljača, veličine i boja, sukladno
odobrenom planu polaganja od projektanta i investitora.
Sve izvoditi prema Uvodnoj opaski na propisano
pripremljenu podlogu (čišćenje i pranje prajmerom,
ljepljenje fleksibilnim ljepilom na podlogu i fugiranje
masom Mapei-Ultracolor plus, ili jednakovrijedno. Sve
spojeve pločica s drugim materijalima silikonizirati s
kitom istih dobavljača s prethodnim nanošenjem
prajmera za silikon). Postavljaju se u prostorima
fizioterapije do visine 205 cm, sanitarnih grupama i
garderobama kao “friz” iznad postojećeg Buchtala i
vertikalno na mjestu uklonjenih zidova, kao špalete oko
vrata i otvora, te dijelu ulaznog hodnika uz rampu.
Obračun po m2 sve komplet.
m2
51,00
Ukupno - Faza 1.B.2. = KERAMIČARSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
9 od 133
-138-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
1.B.3.1. Bojanje unutarnjih zidova i AB stupova perivim
/LATEX/ bojama dva puta u tonu po izboru projektanta.
Prije bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te
gletanje površine dva puta sa brušenjem. U cijenu
uključiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po neto m2
m2
512,00
1.B.3.2. Sanitarno bojanje svih stropova (iznad spuštenog
stropa) unutarnjim neperivim bojama u tonovima po
izboru projektanta. Prije bojanja izvršiti sve potrebne
predradnje. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.
Obračun po neto m2 sve komplet.
m2
385,00
1.B.3.3. Bojanje svih stropova od gips kartonskih ploča uz
prethodnu pripremu spojeva ploča, grundiranje,
gletanje, brušenje perivim /LATEX/ u svemu po
uputama proizvođača u tonovima i crtežu projetanta. U
cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po neto
m2 sve komplet.
m2
410,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.B.3. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Faza 1.B.3. = SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
10 od 133
-139-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.B.4. SPUŠTENI STROPOVI
1.B.4.1. Nabava, doprema i ugradnja spuštenog stropa od gips
kartonskih ploča ( kao KNAUF ili RIGIPS ) debljine
d=12,5mm, metalne tipske podkonstrukcije za
opterećenje navedenim pločama.
Komplet sa
potrebnim niveliranjem, original pričvrsnim priborom,
rubnom trakom za spajanje zidova, stropova i rubova
uz AB grede i stupove, s pokretnom radnom skelom te
obrada spojeva do bojanja. Profilirani strop postaviti u
sve prostore fitness centra, sa svim skošenjima, na
kosim dijelovima lijepiti kontinuirane trake brušenih
ogledala širine 10 cm u 3 reda, po odobrenoj shemi i
detaljima izrade i polaganja. Sa svih strana uz skošenje
ugraditi “nišu” za ugradnju kontinuirane fluo rasvjete, s
donje strane postaviti inox kazetirane ploče širine 20
cm. Na dijelovima stropa na kojem su ventilacijski
kanali, kao i instalacija vode i odvodnje u Knauff strop
ugraditi perforirane Armstrong ploče 60/60 cm u inox L
profilima – montažno demontažni dio stropa radi
servisiranja instalacija. Obračun po neto m2 izrađenog
m2
410,00
stropa.
Od toga :
- Brušena ogledala / m2 = 9,00
- Inox mreža – debljina 2 cm, rupe 3/3 cm, širina 16 cm / m1 = 85,00
- Armstrong ploče perforirane 60/60 cm u inox nosačima / m2 = 53,00
1.B.4.2. U svim pozicijama Spuštenih stropova izvesti tipske
revizione otvore minimalne veličine 60/60 cm za
srevisiranje-održavanje ugrađenih uređaja i instalacija
(ventilatori, ventilacijske sekcije, vodovod, kanalizacija,
elektrotehnički sklopovi i sl.). Oko tih otvora izvesti
okvire od poliranog inoxa – profili L 30.30.2 mm.
kom
Obračun po komadu.
20,00
Ukupno - Faza 1.B.4. = SPUŠTENI STROPOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
11 od 133
-140-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
m2
320,00
m1
100,00
m2
11,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.B.5. PODNE OBLOGE
1.B.5.1. Dobava i postavljanje PVC podnih obloga proizvod kao
MONDOSPORT I, debljine 2,5 mm, a postavljaju se
ljepljenjem epoksidnim ljepilom na pripremljene i
prosušene podne podloge. U svemu prema uputama
proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe projektanta i
naručitelja. U cijenu uračunato krojenje, lijepljenje i
zavarivanje spojeva. Obračun po neto m2.
ILI JENAKOVRIJEDAN:
1.B.5.2. Postava zidne zaobljene trake (holker) širine 20 cm, 10
cm pod, 10 cm zid. U cijenu uračunat HPR profil,
završna ukrasna kapica (profil), adekvatno neoprensko
ljepilo i var traka. U svemu prema uputama
proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe projektanta i
naručitelja. Obračun po neto m1.
1.B.5.3. Dobava i postavljanje gumenog rebrastog protukliznog
poda proizvod kao Sava Kranj, po izboru projektanta i
investitora, a postavlja se ljepljenjem epoksidnim
ljepilom na pripremljene i prosušene podne podloge. U
svemu prema uputama proizvođača i po odabiru-ovjeri
narudžbe projektanta i naručitelja. Postavlja se na
invalidske rampe, a po slobodnoj strani – po kosini
rampe preko ruba se učvršćuje inox L profil 40.40.3
mm predviđen u Zidarskim i raznim zidarskim
radovima. Obračun po m2.
ILI JENAKOVRIJEDAN:
Ukupno - Faza 1.B.5. = PODNE OBLOGE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
12 od 133
-141-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.B.6. RAZNI RADOVI – elementi interijera
1.B.6.1. Izrada, dobava i ugradnja ograde invalidskih rampi i
denivelacije prema pult-šanku s dvovisinskim
rukohvatom na 60 i 90 cm od razine poda – sastoji se
od : rukohvati i stupovi od inox cijevi promjera 40 mm,
stupove (promjera 40 mm) sidriti u AB podloge preko
podložne rozete promjera 80 mm s po 4 Hilti vijka M 16
s ukrasnom inox maticom i kapom. Dvovisinske
rukohvate spojiti “hamburškim” lukom radijusa 120 mm
– sve dijelove međusobno zavariti, očistiti varove i
ispolirati. Sve se izvodi po prethodno odobrenim
crtežima i shemamma od strane projektanta – obračun
po m1 sve komplet sposobno za uporabu.
m1
17,00
1.B.6.2.1. Pult – stol - šank – u gornju stranu ugraditi tipski inox
jednodijelni sudoper - dimenzija pulta 268/75/75 cm,
prednji dio nosača kružno zaobljen, uz zapadni dio
sudoper, dvoja vrata s ladicom, istočni dio “šupalj” kao
kom
stol.
1,00
1.B.6.2.2. Radni stol u fizioterapiji – drveni stol dimenzija
kom
150/75/75 cm s pet ladica s desne strane.
1,00
1.B.6.2.3. Visoka polica – regal u fizioterapiji – dimenzija
donjeg dijela je 272/60/85 cm s 4 ladice, 4 dvokrilna
vrata i 4 unutarnje police – gornji dio dimenzija
272/115/30 cm – s 2 dvokrilna vrata i 2 unutarnje
police, te 8 staklenih polica od brušenog kalit stakla 6
kom
mm s inox konzolnim nosačima.
1,00
1.B.6.2. Izrada, dobava i ugradnja drvenih elemenata
namještaja : vertikalni nosivi elementi su od masiv
parene bukve debljine 4 cm koji će se dobro očistiti,
prebrusiti i lakirati bezbojnim sjajnim lakom u 2 sloja, sa
svim potrebnim predradnjama. Elementi vrata, ladica i
unutarnjih polica su od iverice 16 mm furnirane
bukovim furnirom.Na sva vrata ugraditi inox “klavir”
pante, na vrata i ladive ugraditi inox ukrasne ručke, na
vratima i ladice ugraditi cilindrične bravice s
ključevima. Izvodi se u svemu po odobrenoj shemi i
detaljima postavljanja, odobrenih od projektanta. U
cijenu uključiti brušenje, čišćenje, grundiranje,
premaze, te lakiranje do visokog sjaja u najmanje 2
sloja.Obračun po komadu, sve komplet sposobno za
uporabu.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
13 od 133
-142-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
1.B.6.2.4. PVC sjedalice – postavljaju se uz istočni i zapadni zid
na AB pragove – tipska sjedalica (kao za stadione i
dvorane) sa svojom metalnom potkonstrukcijom za
pričvrščivanje za AB podlogu, visina sjedenja 45 cm od
kom
poda, boja kao RAL 3020 – crvena.
32,00
1.B.6.2.5. Ogledala – postavljaju se na istočni i zapadni zid –
kristalno brušeno ogledalo veličine 270/182 cm
pričvrstiti na zid ljepljenjem i ukrasnim inox vijcima s
tiplama i ukrasnom kapom (po 10 vijaka) – donja strana
“leži” na ukrasnoj tipskoj letvici uz Mondo, a ista se
kom
postavlja i s ostale 3 strane u crvenoj boji.
4,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.B.6.2.6. Garderobni ormar – tipski garderobni “Z” ormar –
Proizvod kao DRVNI CENTAR -Samobor; model K –
K/VZ/40.50.200 cm u dvije boje. Postavljaju se u
ženskoj i muškoj garderobi.
ILI JENAKOVRIJEDAN:
kom
26,00
kom
4,00
1.B.6.2.8. Metalna složiva regalna polica – postavlja se u
kom
skladištu – dimenzija 256/200/50 cm.
1,00
1.B.6.2.7. Tipska klupa – Proizvod kao DRVNI CENTAR Samobor; model K – 100 u dvije boje. Postavljaju se u
ženskoj i muškoj garderobi.
ILI JENAKOVRIJEDAN:
Ukupno - Faza 1.B.6. = RAZNI RADOVI – elementi interijera
Ukupno - Grupa 1.B. = OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
14 od 133
-143-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Grupa
1.C. VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠT.
Faza
1.C.1. GRAĐEVINSKI RADOVI PRI INSTALACIJAMA
1.C.1.1. Demontaža kanalizacijskih LJEVANO ŽELJEZNIH I
PVC cijevi raznih profila iz podstropnog razvoda, te
odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Nakon demontaže
sve postojeće dovode, koji se neće ponovo koristiti
“blindirati”, a rupe pokrpati i rabicirati do ravnine sa
zidom ili podom, produžnim cementnim mortom.
m1
50,00
m1
20,00
do 5 cm
m1
10,00
do 10 cm
m1
10,00
do 15 cm
m1
10,00
do 20 cm
m1
10,00
1.C.1.2. Demontaža vodovodnih
pocinčanih cijevi raznih
profila iz podstropnog razvoda s odvozom na deponiju
udaljenu do 5 km. Nakon demontaže sve postojeće
dovode, koji se neće ponovo koristiti “blindirati”, a rupe
pokrpati i rabicirati do ravnine sa zidom ili podom
produžnim cementnim mortom s krpanjem.
1.C.1.3. Šliciranje strojnim rezanjem (obavezno) i štemanjem
utora u zidovima za postavljanje kanalizacijskog
razvoda, uključivo krpanje istih cementnim mortom.
Obračun po m1 za slijedeće širine utora:
Ukupno - Faza 1.C.1. = GRAĐEVINSKI RADOVI PRI INSTALACIJAMA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
15 od 133
-144-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.C.2. KANALIZACIJA
1.C.2.1. Izrada priključka pvc kanalizacijskim cijevima s
postojećom mrežom od lijevano željeznih cijevi . Sve
komlet.
DN 100 -150 mm
kom
4,00
vel. Ø 20 cm
kom
5,00
vel. Ø 15 cm
kom
5,00
a) DN 30 mm
m1
6,00
b) DN 50 mm
m1
15,00
c) DN 75 mm
m1
16,00
d) DN 110 mm
m1
40,00
-e) DN 160 mm
m1
20,00
1.C.2.2. Pažljiva strojna izrada horizontalnih i vertikalnih
prodora u zidovima i stropovima , te u podu na mjestu
polaganja instalacija kanalizacije. U stavku je uključena
izrada prodora , odvoz razbijenog materijala na
deponiju do 5 km i s grubim planiranjem , te
zatvaranjem produženim cementnim mortom prodora
nakon polaganja instalacija kanalizacije .
Na mjestu prolaza potrebno je ugraditi zaštitnu cijev (40
mm većeg profila cijevi). Obračun po komadu.
1.C.2.3. Dobava i montaža sustava pvc kanalizacijskih cijevi
kvalitete jednakovrijedne kao REHAU RAUPIANO Plusbešumne ili GEBERIT Silent PP za unutarnju
kanalizaciju sa svim potrebnim fazonskim komadima za
funkcioniranje sistema. Kanalizacijske cijevi spajaju se
na kolčak brtvljene gumenim brtvama, u svemu prema
uputi proizvođača, za horizontalnu i vertikalnu
kanalizaciju. U cijenu uključiti potrebne obujmice s
gumom za podstropnu ugradnju. Sve komplet sposobno
za uporabu.
Uključivo sifonske izvedbe dijelova odvodnje na
mjestima gdje zahtjeva sanitarna oprema wellnessa u
prizemlju ( pretpostavljeno - 22 kom ).
Ukupno - Faza 1.C.2. = KANALIZACIJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
16 od 133
-145-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.C.3. SISTEM SANITARNIH KABINA
WC KABINE OD VLAGOOTPORNOG IVERALA
Izrada, dobava i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa zaokretnim vratima.
Proizvod kao DRVNI CENTAR -Samobor, model V100. Kabine sastavljene od
prednje linije koju čine dovratnici sa jednokrilnim zaokretnim vratima. Kabine
izrađene od vlagootpornog troslojnog iverala, debljine 28 mm, oplemenjene HPL
laminatom. Svi rubovi oplemenjenog iverala završno obrađeni ABS trakom debljine 2
mm, u boji natur aluminija. Svi rubovi ABS traka obrađeni radijusom 2 mm.
Kabine visine 2000 mm uključivo nogice visine 150 mm. Kabine odignute od poda
inox nogicama s mogućnošću regulacije visine te s ukrasnim inox rozetama za
skrivanje regulacionog vijka te vijaka za učvršćenje nogica u pod.
Vrata dim. 600x1805 mm., opremljena preklopnom "leptir" WC bravom i rukohvatkuglom u inox izvedbi sa oznakom položaja slobodno/zauzeto i mogućnošću
sigurnosnog otvaranja izvana te vješalicom za odlaganje odjeće. Tri spojnice po
vratima u inox izvedbi sa integriranom oprugom za držanje vratiju u zadanom
položaju.
Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidovima, te međustijena s dovratnicima,
izvedeni su alu U28 profilima u čitavoj visini spoja. Prednja linija ojačana je i
ukrućena gornjim G1 ovalnim alu profilom, presjeka 70 x 40 mm, fiksiranim za
dovratnike i bočne međustijene ili zidove. Na dovratnike su po njihovoj čitavoj visini
učvršćeni dovratni D1 alu profili, opremljeni silikonskom brtvom za bešumno
zatvaranje vrata.
Fiksiranje svih alu profila i sva ostala potrebna učvršćenja izvesti inox vijcima. Svi alu
profili završno eloksirani u boju natur aluminija.
U svemu prema ovjerenim grafičkim rješenjima te za optimalnu i nesmetanu funkciju
po osnovi: ekonomičnosti, higijeničnosti, estetičnosti, dugotrajnosti i zahtjevu
Naručitelja. Dekor iverala MAX 0733 po odabiru Naručitelja. Mjere provjeriti u naravi.
Obračun po netto m2 ugrađenih linija stijena s vratima.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
1.C.3.1. Ženski i muški WC – prednja strana 180 cm s jednim
vratima, u svemu prema odobr. shemi / m2 =2x 3,60
m2
7,20
1.C.3.2. Ugradnja cjelokupnog sistema WC kabina po ovom
troškovniku.
kpl
2,00
Ukupno - Faza 1.C.3. = SISTEM SANITARNIH KABINA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
17 od 133
-146-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.C.4. OSTALA SANITARNA OPREMA
Napomena: Uz opremu uključiti i nabavu i dobavu
sitnog potrošnog materijala - tiple, vijci, spojni i brtveni.
Sve kompletirati sposobno za upotrebu. U svemu
prema uputama proizvođača i po odabiru-ovjeri
narudžbe projektanta i naručitelja.
1.C.4.1. Dobava i ugradnja konzolne viseće WC školjke sa
zidnim priključkom od bijele fajanse I klase kvalitete,
proizvod kao VitrA S50 viseća bijela 5318L003-0075
ugradni set za predzidnu montažu, uključivo gips-karton
obloga, bešumni ugradbeni (skriveni) vodokotlić,kao
VIEGA ECO PLUS mod 8161 i potisna metalna ploča
za čeono aktiviranje prokrom kao Viega , zvučne
izolacije za smanjene prijenosa buke kod montaže WC,
tipska sjedalica s poklopcem kao VitrA code 23-003002. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
kom
2,00
kom
5,00
kom
2,00
1.C.4.2. Dobava i ugradnja umivaonika vel 550*450 mm od
bijele fajanse I klase proizvod kao VitrA tip S50 s
stojećom elektroničkom-senzor-armaturom (baterijska
6V=) za toplu i hladnu vodu s podešavanjem
temperature; proizvod kao Hansgrohe - Talis S² chrom - art. no.32110000; s izljevom i sifonom - chrom.
Sve komplet sposobno za upotrebu. Uključivo
priključne kutne kuglaste slavine. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
1.C.4.3. Dobava i gradnja tuš kade vel. 900*900 mm (akril)
bijela s oblogama i nogicama, uključivo izljev-sifonom
Ø 70 s servisnim pristupom odozgo (iz kade). Proizvod
kao VitrA tip EURA. Sve komplet sposobno za
upotrebu. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
18 od 133
-147-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
1.C.4.4.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Dobava i ugradnja tuš armature (mješalica),
jednoručna s keramičkim uloškom za tuš kadu proizvod
kao Hansgrohe - Focus E² - chrom - art. no.31960000 i
tuš kompletom (ručica - protok raspršivanja 4-pol. +
konzola 900mm + crijevo 1600mm + držač sapuna na
konzoli). proizvod kao Hansgrohe - Croma 100 Vario.
Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
kom
2,00
kom
2,00
kom
2,00
kom
5,00
1.C.4.8. Dobava i ugradnja pvc dozatora tekućeg sapuna s
kom
držačem.
5,00
1.C.4.9. Dobava i ugradnja držača papirnatih ručnika krom
izvedba.
5,00
1.C.4.5. Dobava i ugradnja tuš kabine, vel. 900x900x1900
mm., kvadratna-dijagonalna-klizna sa 2-segmentnim
kliznim vratima s dvije kutno-spojne strane, 6 mm
sigurnosno kaljeno mutno staklo sa dodatnom zaštitom
(premaz ) protiv kamenca i magnetno brtvljenje.
Proizvod kao Refleks - Linija 500 - Model DKK 900.
Sve komplet sposobno za upotrebu prema postojećim
uvjetima ugradnje. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
1.C.4.6. Dobava i ugradnja zidnog kromiranog stalka proizvod
kao VitrA Matrix A A44582 s WC-četkom. Obračun po
kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
1.C.4.7. Dobava, ugradnja i puštanje u rad električnog sušila za
ruke; 1500W, 230V, 50Hz; proizvod kao VALERAHANDY/bijelo art.831.01. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
19 od 133
kom
-148-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.C.4.10. Nabava, dobava i postava kanti na smeće od inox-a s
nožnim podizačem poklopca, volumena 12 lit.;
proizvod kao VitrA - art. A44054,56.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
kom
5,00
vel. 60/80 cm
kom
2,00
vel. 90/80 cm
kom
3,00
1.C.4.12. Nabava, dobava i postava držača ručnika od inox-a,
kom
dužine 45 cm.
3,00
1.C.4.11. Nabava, dobava i postava ogledala od kaljenog stakla
debljine 5 mm s brušenim stranama. Ogledala ljepljena
na keramičke pločice acetatnim silikonskim kitom kao
Miroseal.
Kod ogledala vel. 90/80 cm uključivo elementi za
ugradbenu rasvjetu od istog materijala kao kod
umivaonika.
Ukupno - Faza 1.C.4. = OSTALA SANITARNA OPREMA
Faza
1.C.5. VATROZAŠTITA
1.C.5.1. Nabava dobava i postava aparata za početno gašenje
požara sa suhim prahom od 9 kg, oznake S - 9.
kom
Postavljanje na visini 150 cm od gotovog poda.
4,00
Ukupno - Faza 1.C.5. = VATROZAŠTITA
Ukupno - Grupa 1.C. = VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠT.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
20 od 133
-149-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Grupa
1.D. STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
Faza
1.D.1. PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
OPASKE :
Kompletnu opremu i instalaciju, prije demontažnih
radova, detaljno isprazniti od vode, te paziti da ne dođe
do plavljenja prostora.
Neposredno prije strojarskih demontažnih radova
obvezno obaviti, od strane ovlaštenog električara, sva
elektro otpajanja strojarske opreme.
Pripremno demontažne radove obavljati pažljivo, uz
provođenje svih mjera zaštite na radu, kako ne bi došlo
do nepotrebnih oštećenja i situacija opasnih po život i
zdravlje ljudi.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se
ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na
samoj građevini radi realne procjene opsega posla.
1.D.1.1. Demontaža postojeće opreme za obradu uzduha i
pripadnog kanalskog razvoda namjenjenog za tretman
prostora DVORANE. Stavka podrazumijeva demontažu
i uklanjanje postojeće ventilo komore, svih tlačnih i
odsisnih limenih kanala te pripadnog ovjesnog i
konzolnog materijala do faze "čistog prostora". Ukupna
kompl.
težina demontirane opreme cca 2700 kg.
1
1.D.1.2. Demontaža postojeće opreme za obradu uzduha i
pripadnog kanalskog razvoda namjenjenog za tretman
prostora KUGLANE. Stavka podrazumijeva demontažu
i uklanjanje postojeće ventilo komore, odsisnog
ventilatora, svih tlačnih i odsisnih limenih kanala te
pripadnog ovjesnog i konzolnog materijala do faze
"čistog prostora". Ukupna težina demontirane opreme
kompl.
cca 2500 kg.
1
postrojenja
TOPLINSKE
STANICE
1.D.1.3. Demontaža
izvedene u prostoru STROJARNICE/TS na nivou
podruma. Stavka podrazumijeva demontažu i
uklanjanje postojećeg razdjelnika i sabirnika ogrijevnog
medija sa svom prigrađenom armaturom, vrata između
radionice i strojarnice, cijevnih regulacijskih grupa
(crpke ventili...), čeličnih cijevnih razvoda te pripadnog
ovjesnog i konzolnog materijala do faze "čistog
prostora". Ukupna težina demontirane opreme cca 1200
kompl.
kg.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
21 od 133
-150-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
OPASKA: crpke i troputni ventil klima komore
BAZENA se ne uklanjaju već samo cjevovod do njih
koji se zamijenjuje novim, uključujući novu armaturu na
njemu.
1.D.1.4. Demontaža, servisiranje i ponovna montaža zaštitnih
rešetki (fiksnih žaluzija) namjenjenih zahvatu svježeg
uzduha
za
komore
locirane
u
prostoru
STROJARNICE/TS. Rešetke (ukupno tri komada)
montirane su u zidu stubišta na nivou prizemlja i
orjentacijske dimenzije su B/H (mm): 900/1000, B/H
(mm): 900/2000 i B/H (mm): 350-900/450. Nakon
demontaže, predmetne rešetke se čiste, dovode u puno
funkcionalno stanje te liče zaštitnom antikorozivnom
bojom i lakom u boji prema zahtjevu arhitekta/korisnika.
Stavka uključuje sav potreban materijal u dostatnoj
kompl.
količini i kvaliteti.
1
1.D.1.5. Demontaža postojećeg dijela priključnog cjevovoda
radijatora prema grafičkom dijelu projekta. Ukupna
kompl.
težina demontirane opreme cca 300 kg.
1
1.D.1.6. Transportni troškovi utovara na kamion te odvoza
demontirane opreme koja se više ne koristi u
novoprojektiranom rješenju na deponij udaljen do 10
kompl.
km od gradilišta.
1
1.D.1.7. Svi ostali pripremno demontažni radovi vezani uz
predmetna postrojenja i instalacije, a koje nije bilo
moguće
predvidjeti
ovim
projektom
uslijed
nedostupnosti pojedinih dijelova istih. Stavka obuhvaća
do 200 efektivnih sati koje je moguće realizirati tek po
pismenom nalogu investitora te verifikaciji nakon
izvršenja od strane Službe stručnog nadzora
sati
200
Ukupno - Faza 1.D.1. = PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
22 od 133
-151-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.D.2. POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA
SUSTAVA K - 5 (Fitness)
1.D.2.1. Limena dvoetažna klima komora modularne izvedbe za
unutarnju ugradnju, tip KU 3-M-DU50S-S, proizvod kao
"PROKLIMA". Komora je zvučno i toplinski izolirana u
plaštu od pocinčanog lima, debljina panela 50 mm.
Opis sekcija s tehničkim karakteristikama:
TLAČNI DIO
Usisna filterska sekcija s vratima i vrećastim filterom
klase F5 (EN 779), izvedbe F. Uključivo regulacijska
žaluzija i fleksibilni priključak po čeonom presjeku na
usisnom priključku sekcije.
Toplovodni peteroredni grijač uzduha, izvedbe WTH.
Izmjenjivač iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
3
L (m /h) =
o
tzu/ziz ( C) =
o
tvu/tvi ( C) =
Ig (kW) =
2.400
-18/34
55/35
41,96
3
Gv (m /h) =
1,83
d pv (kPa) = 12,60
d pu (Pa) =
76
Sekcija izvedbe FR s ugrađenim okvirom za ugradnju
protusmrzavajućeg termostata.
Rashladna četveroredna sekcija na direktnu ekspanziju
(Dx-hladnjak), izvedbe WTK sa jednim cirkulacijskim
krugom. Izmjenjivač izrađen od bakrenih cijevi s
aluminijskim lamelama. Uključivo: eliminator kapljica i
kada za sakupljanje kondenzata s priključakom za
odvod kondenzata sa sifonom.
3
L (m /h) =
2.400
o
tzu ( C/FI%) = 33/40
o
tziz ( C/FI%) = 18/82,3
medij
R 410A
Qh (kW) =
16,51
o
te ( C) =
d pu (Pa) =
5,0
152
Prigušivačka sekcija, izvedbe S za prigušenje 19 dB pri
250 Hz.
Prazna sekcija s vratima, izvedbe L.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
23 od 133
-152-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Tlačna ventilatorska sekcija s vratima, izvedbe VF.
Radijalni ventilator s natrag zakrivljenim lopaticama.
Uključivo mjerač protoka, servisni prekidač za
frekventno regulirani motor ugrađen i ožičen te
fleksibilni priključak po čeonom presjeku na tlačnom
priključku sekcije.
3
L (m /h) = 2.400
Hext (Pa) = 450
Htot (Pa) =
850
-1
nv (min ) = 2.813
Nm (kW) =
1,1
3x400V;50Hz
ODSISNI DIO
Usisna filterska sekcija s vratima i panelnim filterom
klase G4 (EN 779), izvedbe F. Uključivo fleksibilni
priključak na usisnom priključku sekcije.
Prazna sekcija s vratima, izvedbe L.
Odsisna ventilatorska sekcija s vratima, izvedbe VF.
Ventilator s natrag zakrivljenim lopaticama. Uključivo
mjerač protoka i ugrađeni i ožičeni servisni prekidač za
frekventno regulirani motor.
3
L (m /h) = 2.400
Hext (Pa) = 500
Htot (Pa) =
647
-1
nv (min ) = 2.541
Nm (kW) =
1,1
3x400V;50Hz
Prigušivačka sekcija, izvedbe S za prigušenje 19 dB pri
250 Hz.
Uključivo: regulacijska žaluzija i fleksibilni priključak.
Isporuka uz klima komoru uključuje slijedeće elemente i
pribor:
Rezervni komplet filterskih uložaka klasa filtracije F5 i
G4 (EN 779)
Unutarnje osvjetljenje u ventilatorskim sekcijama
Komplet prirubnica i protuprirubnica (DIN 2566) za
toplovodni grijač
Zaštitno kućište prijenosa pogona ventilatora
Mjerni otvori na filterskim i ventilatorskim sekcijama te
sekcijama izmjenjivača
Transportni elementi i antivibracijske nogice.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
24 od 133
-153-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Nivo zvučne snage tlačnog dijela komore:
- usisni priključak 37 dB(A)/250 Hz
- tlačni priključak 81 dB(A)/250 Hz
- na kućištu 48 dB(A)/250 Hz.
Nivo zvučne snage odsisnog dijela komore:
- usisni priključak 73 dB(A)/250 Hz
- tlačni priključak 57 dB(A)/250 Hz
- na kućištu 43 dB(A)/250 Hz.
Dimenzije B/H/L (mm)
Težina (kg)
Strana posluživanja
Oznake u dokumentaciji
: 782/1670/4200
: 769
: LIJEVA
: KK-5
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
OPASKA: Klima komoru potrebno je složiti u tvornici i
tamo je ispitati. Poslije ispitivanja komora je u
sastavnim djelovima potrebno dopremiti na gradilište
gdje se treba opet sastaviti te izvršiti umjerivanje iste.
Ukupno stavka 1.D.2.1.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
kompl.
Obrazac
9. / List
25 od 133
1
-154-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.2.2. Zrakom hlađena kompresorsko-kondenzatorska jedinica
za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske crpke tip
ERQ140AV1, proizvod kao "DAIKIN". Jedinica je
predviđena za spoj na Dx-hladnjak klima komore KK-5.
Odgovarajuće izrađena i zaštićena protiv vremenskih
utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima
zrakom hlađenim kondenzatorom, izmjenjivačem te
svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu,
regulaciju i funkcionalni rad uređaja u sprezi s Dxhladnjakom klima komore KK-5. Rashladni medij
R410A.
Maksimalna dozvoljena udaljenost između vanjske
jedinice i ekspanzijskog ventila iznosi 50 m (neovisno
da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije
ekspanzijskog ventila uz ograničenja prema uputama
proizvođača). Jedinica je opremljena opcijom za "ekstra
tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja
reduciranog rada uz redukciju nivoa zvučnog tlaka na
45 dB/A u stupnju 3, 50 dB/A u stupnju 2, odnosno 55
dB/A u stupnju 1.
Isporuka uz rashladni uređaj uključuje:
Priključak s elektroničkim ekspanzijskim ventilom tip
EKEXV140, proizvod kao "DAIKIN". Spaja se na
instalaciju prema uputama proizvođača (maksimalno
5m udaljenosti od izmjenjivača klima komore KK-5)
Kit za električnu regulaciju i vezu s ERQ jedinicom,
ekspanzijskim ventilom - kontrola temperature
ubacivanja u prostor, tip EKEQMCB CONTROL BOX,
proizvod kao "DAIKIN" (spaja se na instalaciju prema
uputama proizvođača). Napajanje 230V.
Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i
tjednim programskim satom, tip BRC1D52, proizvod
kao "DAIKIN".
Tehničke karakteristike:
Hlađenje
Qh.t (kW) =
15,5
o
tv ( C) =
35
o
tp ( C/FI%) = 27/46
EER: 3,42 (100% opterećenja)
Radno pod. (°C) =
Nel.h (kW) = 4,53
-5 do 46
230V;50Hz
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
26 od 133
-155-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
Grijanje
Ig (kW) =
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
18,0
o
tv ( C) =
7
o
tp ( C) = 20
COP: 3,94 (100% opterećenja)
Radno pod. (°C) = -20 do 15,5
Nel.h (kW) = 4,57
230V;50Hz
o
tu.kondenzator ( C) = 10 - 27
o
tu.isparivač ( C) = 18 - 35
Priključci cjevovoda (mm) :
Dimenzije B/L/H (mm)
:
Težina (kg)
:
Zvučni tlak na 1m (dB/A) :
Oznaka u dokumentaciji :
Cu ø9,52/ø15,9
900/320/1345
120
53
VJ-K5
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.2.
kompl.
1
kom
1
1.D.2.3. Odsisni ventilator, tip SB315B, proizvod kao "HELIOS".
Isporuka uz ventilator uključuje montažne obujmice BM
160 ipripadajući upravljački uređaj tip TSW 5,0.
Tehničke karakteristike:
3
L (m /h) = 900
Hext (Pa) = 380
-1
nv (min ) = 1400
Nm (kW) = 0,62
230V/50Hz
Oznaka u dokumentaciji
: OV-5
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.3.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
27 od 133
-156-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.2.4. Troškovi od strane ovlaštenih servisera prilikom
montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad
uređaja prema stavkama 1.D.2.1. do 1.D.2.3., uz
prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih
za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav
eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje
uređaja
do
potpune
pogonske
sposobnosti
(podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje,
punjenje, probni pogon i dr.).
Uključivo projektna i ostala dokumentacija neophodna
uz predviđenu opremu, a sastoji se od crteža opreme s
deklariranim tvorničkim karakteristikama, funkcionalnih
shema, atestne dokumentacije kao i upute za rad i
rukovanje na hrvatskom jeziku. Troškovi pogonske
kompl.
energije nisu uključeni.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.2.5. Protupožarna zaklopka vatrootpornosti 90 minuta, tip
FK-TA-KR/0/Z17, proizvod kao "TROX". Opremljena je
o
termoosjetnikom (72 C) i elektromotornim pogonom
(220 V) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju
položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim
zatvaranjem pri prekidu napajanja. Zaklopka je ispitana
u skladu s naputkom o ispitivanju i klasama otpornosti
prema požaru (N.N. br. 10/94). Dimenzije BxHxL:
200 x 200 x 500
kom
1
300 x 250 x 500
kom
1
450 x 200 x 500
kom
1
450 x 300 x 500
kom
1
kom
1
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
1.D.2.6. Aluminijska zaštitna protukišna rešetka (fiksna žaluzija),
tip AWG, proizvod kao "TROX". Rešetka je opremljena
fiksnim profiliranim lamelama, zaštitnom žičanom
mrežicom i ramom za ugradnju. Dimenzije BxH (mm):
1585 x 1650
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.6.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
28 od 133
-157-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.2.7. Ventilacijski usisni ventil, tip LVS/G1, proizvod kao
"TROX". Ventil od bijelo lakiranog čeličnog lima s
regulacijskim tanjurom. Dimenzije f D (mm):
100
kom
2
125
kom
8
900 x 300 x 1980
kom
1
600 x 300 x 1980
kom
2
kom
6
kom
4
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
1.D.2.8. Kanalski prigušivač zvuka, tip PZ-R 100/50-N/RV,
proizvod kao "KLIMAOPREMA". Prigušivač je
opremljen s aerodinamičkim kulisama od apsorpcijskog
i negorivog materijala (kamena vuna) u kućištu od
pocinčanog lima. Dimenzije BxHxL (mm):
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
1.D.2.9. Istrujni vrtložni difuzor, tip VDW-Q-Z-H-M-L, proizvod
kao "TROX". Difuzor je opremljen priključnom kutijom
horizontalnog priključka s dograđenom klapnom za
podešavanje količine uzduha. Veličine:
600 x 48
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.9.
1.D.2.10. Usisni vrtložni difuzor, tip VDW-Q-A-H-M-L, proizvod
kao "TROX". Difuzor je opremljen priključnom kutijom
horizontalnog priključka s dograđenom klapnom za
podešenje količine uzduha. Veličina:
- 625 x 54
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.10.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
29 od 133
-158-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.2.11. Revizijski demontažni otvor zrakonepropusne izvedbe
za ugradnju u pravokutni kanalski razvod, uključivo sav
materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice,
rukohvati, brtveni materijal i sl.) dimenzija prilagođenih
kom
kanalima (prosječna dimenzija otvora 200 x 200 mm).
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
10
1.D.2.12. Fleksibilna izolirana cijev, tip Isodec 250, proizvod kao
"DEC". Cijev je postojana na radnu temperaturu od o
o
30 C do 140 C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102).
Dimenzije f (mm):
-250
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.12.
m1
10
m1
6
1.D.2.14. Kanali za razvod uzduha izrađeni iz pocinčanog lima
debljine prema tabeli iz tehničkog opisa. Kanali s
većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim
brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi
fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima
skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza.
Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
kg
1.450
1.D.2.15. Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i
montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti
pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
kg
450
1.D.2.13. Fleksibilna cijev, tip Combidec 2300, proizvod kao
"DEC". Cijev je postojana na radnu temperaturu od o
o
30 C do 140 C, klase zapaljivosti B2 (prema DIN 4102).
Dimenzije f (mm):
-250
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.13.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
30 od 133
-159-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.2.16. ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE odabrani iz
proizvodnog programa kao "SIEMENS BT", sastavljeni
od sljedećih elemenata:
1.D.2.16.1.
Elementi u polju
Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, tip
QBM81-10
kom 2
Kanalski osjetnik temperature, tip QAM2120.040
kom 3
Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V,
mjerno područje 0...15°C, tip QAF64.2
kom 1
Pomoćni materijal za QAF63/64, tip AQM63.2
kom 1
Pogon žaluzija PO, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s,
kružani, tip GMA321.1E
kom 2
Grijač
Fiting za VVG/VXG41./44. DN20, tip ALG203
kom 1
3/4", trokraki ventil, PN16, tip VXG44.20-6.3
kom 1
Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija,
tip SQS65
kom 1
Ukupno stavka 1.D.2.16.1.
1.D.2.16.2.
kompl.
1
kompl.
1
Frekventni pretvarači
Frekventni regulator ABB, IP54,EMV filter, 1,1 kW, tip
ACH550-01-03A
kom 1
Frekventni regulator ABB, IP54,EMV filter, 0,75 kW, tip
ACH550-01-02A
kom 1
Ukupno stavka 1.D.2.16.2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
31 od 133
-160-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
1.D.2.16.3.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
DDC - regulacija
Kompaktni regulator, tip PXC52
kom 1
Spojni kabel između PXC i PXM, tip PXA-C1
kom 1
Operatorska jedinica, tip PXM10
kom 1
Ukupno stavka 1.D.2.16.3.
1.D.2.16.4.
1
kompl.
1
Elektroupravljački ormar RO - KK - 5
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim
potrebnim elementima DDC regulacije i elementima
energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste
upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa
svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te
pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC
regulatoru, te pomoću LED dioda na vratima ormara.
Svi elektromotorni potrošači opremljeni su sklopkom R
0 A na vratima ormara.
Ormar je zidne izvedbe 800x1000x300, u IP 66 zaštiti
ulaz kablova odozgo.
Ukupno stavka 1.D.2.16.4.
1.D.2.16.5.
kompl.
Montaža i puštanje u rad
Specijalistički radovi montaže, programiranja i puštanja
u rad.
Montaža i spajanje perifernih elemenata automatike:
osjetnika, pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i
protusmrzavajućih termostata,presostata. Kontrola
unaprijed montiranih ventila, provjera orjentacije grana
ventila, kao i ostalih cijevnih elemenata.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i
usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s
instalacijom elektromotornog pogona.
Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava
po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje
tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i
intervencije.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
32 od 133
-161-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
OPASKE:
Kod narudžbe elemenata automatske regulacije neophodno je isporučitelju iste
dostaviti shemu automatske regulacije s kompletnim opisom djelovanja te shemu
vezivanja iz pripadajućeg elektroprojekta.
Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi
navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente te obvezno ovjeriti iste kod
projektanta prije definitivne narudžbe.
PUP se izvodi kada su izvedene kompletna zračna, hidraulična i električna
instalacija, te kada su prostorije pod projektiranim parametrima (vrata, prozori,
izolacija. Sve instalacije nužno je izvesti prema važećim propisima i normama.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.16.5.
kompl.
1
- težina profila i sl.
cca kg
300
- površina za ličenje
cca m2
20
m
12
1.D.2.17. Konzole i nosači opreme. Izrađuju se na licu mjesta
prilikom montaže od čeličnih profila, lima, šipki i slično,
te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i
jednim premazom laka.
1.D.2.18. Plastična cijev namijenjena za odvod kondenzata sa
sifona tave hladnjaka klima komore KK-5, uključivo
potreban broj fazonskih komada (spojnica, koljena i sl.),
vanjskog promjera f D (mm):
40
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
33 od 133
-162-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.2.19. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu
specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin,
elektrode, gumene podloške, sitni ovjesi, obuhvatnice,
tipli, profilno željezo i slično, uključivo natpisne pločice i
samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata
kompl.
postrojenja
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.2.20. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku
instalaciju plinske i tekuće faze kvalitete koja se u
rashladnoj tehnici primjenjuje za rashladni medij R410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i
pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene,
očišćene i osušene prije ugradnje.
f 9,5
m
20
f19,1
m
20
1.D.2.21. Montaža specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti. Uključivo mehanička montaža elemenata
automatske regulacije. Troškovi pogonske energije nisu
kompl.
uključeni.
1
1.D.2.22. Probni pogon postrojenja, podešavanje i dovođenje
postrojenja u radno stanje s regulacijom istrujnih i
usisnih elemenata uz prisustvo predstavnika ovlaštenog
servisa ili proizvođača opreme (komora, automatska
regulacija), uključivo mjerenje ostvarenih količina
uzduha i mikroklimatskog stanja. Troškovi pogonske
kompl.
energije nisu uključeni.
1
1.D.2.23. Toplinska izolacija kanala za uzduh mineralnom
vunom, na armiranoj foliji, tip TERVOL DP 7-AluR,
proizvod kao TERMIKA. Uključivo sav potreban pribor i
originalni materijal za montažu izolacije (samoljepljiva
aluminijska folija, kutnici od aluminijskog lima, metalne
trake i sl.).
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
izolacijski materijal (s = 30 mm)
m2
110
izolacijski materijal (s = 50 mm)
m2
40
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
34 od 133
-163-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.2.24. Vatrootporna izolacija limenih kanala F90 materijalom,
tip PROMATECT L500, proizvod kao PROMAT.
Izolacija limenih kanala negorivom izolacijom (klasa
zapaljivosti A1 prema HRN DIN 4102) u pločama
debljine 40 mm. Materijal izolacije ima sljedeće
termodinamičke karakteristike: koeficijent provodnosti
3
topline: l (W/mK) = 0,04, gustoća 190 kg/m . Izolacija
se izrađuje po atestiranom postupku proizvođača
izolacije sukladno tehničkom radnom listu br. 470.11.
izolacijski materijal (s = 40 mm)
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.2.24.
m2
1.D.2.25. Protupožarna brtvljenja prodora kanala kroz granice
požarnih sektora prema atestiranim postupcima. Stavka
uključuje sav potreban rad i materijal, izradu konačnog
izvješća (tabelarni pregled svih mikrolokacija brtvljenja)
i izdavanje certifikata o svim izvedenim protupožarnim
kompl.
brtvljenjima.
1.D.2.26. Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom
mineralnom vunom u oblozi od Al lima.
20
1
prostoru
m
1.D.2.27. Postolje za postavljanje vanjske jedinice, izrađeno iz
kom
betona. U stavku uključiti antivibracijske podloške.
15
1
1.D.2.28. Izrada i isporuka prateće dokumentacije:
Radionička dokumentacija za nestandardnu opremu uz
kompl.
isporuku u dva primjerka + medij CD-R.
1
Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje
postrojenjem uz isporuku dva kompleta + medij CD-R,
te pripadajuće funkcijske sheme (kaširana shema za
kompl.
postavljanje na zid).
1
1.D.2.29. Potrebna mjerenja sustava, uključivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnički pregled. Svi
potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava
ventilacije, ispitivanje mikroklimatskih parametara u
zimskom i ljetnom periodu, ispitivanje funkcionalnosti
protupožarnih zaklopki, izvještaji o mjerenju buke u i
kompl.
izvan prostora od relevantnih uređaja i dr.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
35 od 133
-164-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.2.30. Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu
organizacije te vođenja postupka primopredaje
postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju
istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve
potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom
ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane
kompl.
ovlaštenih institucija.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.2.31. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište, te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od
preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i
rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske
opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na
gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštečivanja i sl.).
kompl.
1
Ukupno - Faza 1.D.2. = POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA SUSTAVA K - 5 (Fitness)
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
36 od 133
-165-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.D.3. POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA
SUSTAVA K - 6 (Sportska dvorana)
1.D.3.1. Limena dvoetažna klima komora modularne izvedbe za
unutarnju ugradnju, tip KU 6-M-DU50S-S, proizvod kao
"PROKLIMA". Komora je zvučno i toplinski izolirana u
plaštu od pocinčanog lima, debljina panela 50 mm.
Opis sekcija s tehničkim karakteristikama:
TLAČNI DIO
Dvostruka sekcija za miješanje s vratima, izvedbe
M2K. Uključivo tri regulacijske žaluzije i fleksibilni
priključci (2 kom) na usisnom i tlačnom priključku
sekcije.
Filterska sekcija, izvedbe F s vratima i filterom klase F5
(EN 779).
Toplovodni peteroredni grijač uzduha, izvedbe WTH.
Izmjenjivač iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
3
L (m /h) =
8.000
o
tzu/ziz ( C) = 8/39
o
tvu/tvi ( C) = 55/35
Ig (kW) =
83,20
3
Gv (m /h) =
3,6
d pv (kPa) = 13,17
d pu (Pa) =
72
Sekcija izvedbe FR s ugrađenim okvirom za ugradnju
protusmrzavajućeg termostata.
Rashladna četveroredna sekcija na direktnu ekspanziju
(Dx-hladnjak), izvedbe WTK sa dva cirkulacijska kruga.
Izmjenjivač izrađen od bakrenih cijevi s aluminijskim
lamelama. Uključivo: eliminator kapljica i kada za
sakupljanje kondenzata s priključkom za odvod
kondenzata sa sifonom.
3
L (m /h) = 8.000
o
tzu ( C/FI%) = 33/40
o
tziz ( C/FI%) = 20/74,4
medij
R 410A
Qh (kW) = 47,77
o
te ( C) = 6,0
d pu (Pa) = 124
Prazna sekcija s vratima, izvedbe L.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
37 od 133
-166-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Tlačna ventilatorska sekcija s vratima, izvedbe VF.
Radijalni ventilator s natrag zakrivljenim lopaticama.
Uključivo mjerač protoka, servisni prekidač za
frekventno regulirani motor ugrađen i ožičen te
fleksibilni priključak na tlačnom priključku sekcije.
3
L (m /h) = 8.000
Hext (Pa) = 650
Htot (Pa) = 1.091
-1
nv (min ) = 2.076
Nm (kW) =
4,0
3x400V;50Hz
ODSISNI DIO
Usisna sekcija, izvedbe A. Uključivo
priključak na usisnom priključku sekcije.
fleksibilni
Ventilator s natrag zakrivljenim lopaticama.
Odsisna ventilatorska sekcija s vratima, izvedbe VF.
Uključivo mjerač protoka i ugrađeni i ožičeni servisni
prekidač za frekventno regulirani motor.
3
L (m /h) = 8.000
Hext (Pa) = 500
Htot (Pa) = 612
-1
nv (min ) = 1.739
Nm (kW) =
3,0
3x400V;50Hz
Prigušivačka sekcija, izvedbe S za prigušenje 19 dB pri
250 Hz.
Isporuka uz klima komoru uključuje slijedeće elemente i
pribor:
Unutarnje osvjetljenje u ventilatorskim sekcijama
Komplet prirubnica i protuprirubnica (DIN 2566) za
toplovodni grijač
Zaštitno kućište prijenosa pogona ventilatora
Mjerni otvori na filterskim i ventilatorskim sekcijama te
sekcijama izmjenjivača
Transportni elementi i antivibracijske nogice.
Nivo zvučne snage tlačnog dijela komore:
- usisni priključak 61 dB(A)/250 Hz
- tlačni priključak 87 dB(A)/250 Hz
- na kućištu 54 dB(A)/250 Hz.
Nivo zvučne snage odsisnog dijela komore:
- usisni priključak 83 dB(A)/250 Hz
- tlačni priključak 65 dB(A)/250 Hz
- na kućištu 51 dB(A)/250 Hz.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
38 od 133
-167-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
Dimenzije B/H/L (mm)
Težina (kg)
Strana posluživanja
Oznake u dokumentaciji
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
: 1392/2280/3900
: 1366
: LIJEVA
: KK-6
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
OPASKA: Klima komoru potrebno je složiti u tvornici i
tamo je ispitati. Poslije ispitivanja komora je u
sastavnim djelovima potrebno dopremiti na gradilište
gdje se treba opet sastaviti te izvršiti umjerivanje iste.
Ukupno stavka 1.D.3.1.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
kompl.
Obrazac
9. / List
39 od 133
1
-168-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.2. Zrakom hlađena jedinica VRV III sustava za vanjsku ili
unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske crpke sa
ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem,
tip RXYQ18P, proizvod kao "DAIKIN". Jedinica je
predviđena za spoj na Dx hladnjak komore KK-6.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cijevnog
razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz
ograničenja navedena u uputama proizvođača.
Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i
najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 90 m.
Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske
i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je
pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije
unutarnjih jedinica uz ograničenja prema uputama
proizvođača).
Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve
(refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na
navedenu vanjsku jedinicu iznosi 90 metara uz
udaljenost prve unutarnje jedinice do prve račve (refnet
jointa) od 40 metara.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa
mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog
rada uz redukciju nivoa zvučnog tlaka na 45 dB(A) u
stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene
vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice
sastavljene od 1 modula).
Jedinica je opremljena funkcijom automatskog
nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine
rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih
tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje DX hladnjaka.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 49 kW
Priključna snaga:
Nukupno = 16,2 kW/400 V - 50 Hz
EER: 3,02 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
EER: 3,14 (130% priključenja) pri uvjetima iz kataloga
proizvođača
EER: 4,93 (50% priključenja) pri uvjetima iz kataloga
proizvođača
ESEER: 4,67 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
40 od 133
-169-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Qg ukupno = 56,5 kW
N ukupno =15,3 kW/400 V - 50 Hz
COP: 3,69 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -20° do 15°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 63 dB(A) na udaljenosti 1 m od
jedinice
dimenzije ukupno:
1240 x 765 mm ; h = 1680 mm
težina ukupno: 324 kg
Oznaka u dokumentaciji: VJ-K6
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.2.
kom
1
kom
2
1.D.3.3. Priključak s elektronskim ekspanzijskim ventilom spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača maksimalno 5 m udaljenosti od izmjenivača klima
komore. Tip EKEXV200, proizvod kao "DAIKIN".
Q = 17,7 - 24,6 kW
dimenzije: 215 x 78 mm ; h = 401 mm
težina: 2,9 kg
3
Volumen DX izmjenjivača: 4,63 - 6,6 dm
Priključak R410A: tekuća faza-ulaz i izlaz: 9,52 mm.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.3.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
41 od 133
-170-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.4. Kit za elektroničku regulaciju i vezu sa ERQ jedinicom,
ekspanzijskim ventilom - kontrola temperature u
prostor. Spaja se na instalaciju prema uputama
proizvođača. Tip EKEQMCB control box, proizvod kao
"DAIKIN".
dimenzije: 400 x 200 mm; h = 132 mm
težina: 3,9 kg
Napajanje: 230V - 1f
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.4.
kom
2
kom
2
1.D.3.5. Žičani elektronički prostorni regulator sa LCD displejom
i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu
do 16 unutarnjih VRV jedinica. Tip BRC1ED52,
proizvod kao "DAIKIN".
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću
ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina
ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje
za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija
zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35).
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.5.
1.D.3.6. Troškovi od strane ovlaštenih servisera prilikom
montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad
uređaja prema stavkama 1.D.3.1. do 1.D.3.5., uz
prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih
za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav
eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje
uređaja
do
potpune
pogonske
sposobnosti
(podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje,
punjenje, probni pogon i dr.). Uključivo projektna i
ostala dokumentacija neophodna uz predviđenu
opremu, a sastoji se od crteža opreme s deklariranim
tvorničkim karakteristikama, funkcionalnih shema,
atestne dokumentacije kao i upute za rad i rukovanje
na hrvatskom jeziku. Troškovi pogonske energije nisu
kompl.
uključeni.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
42 od 133
1
-171-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.7. Protupožarna zaklopka vatrootpornosti 90 minuta, tip
FK-TA-KR/0/Z17, proizvod kao "TROX". Opremljena je
o
termoosjetnikom (72 C) i elektromotornim pogonom
(220 V) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju
položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim
zatvaranjem pri prekidu napajanja. Zaklopka je ispitana
u skladu s naputkom o ispitivanju i klasama otpornosti
prema požaru (N.N. br. 10/94). Dimenzije BxHxL:
1000 x 350 x 500
kom
2
450 x 400 x 500
kom
2
550 x 600 x 500
kom
1
kom
2
kom
14
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
1.D.3.8. Kanalski prigušivač zvuka, tip PZ-R 100/50-N/RV
proizvod kao "KLIMAOPREMA". Prigušivač je
opremljen s aerodinamičkim kulisama od apsorpcijskog
i negorivog materijala (kamena vuna) u kućištu od
pocinčanog lima. Dimenzije BxHxL (mm):
1050 x 900 x 1980
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
OPASKA: Isporuka prigušivača zvuka u sekcijama.
1.D.3.9. Istrujna mlaznica, tip DUK-V-K, proizvod kao "TROX",
sa kanalskim nastavkom za spajanje na pravokutni
kanal. Veličine: 315
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.9.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
43 od 133
-172-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.10. Aluminijska usisna rešetka, tip AT-AG/A1, proizvod kao
"TROX". Rešetka je opremljena s redom pomičnih
lamela, leptirastim regulatorom količine uzduha i
ramom za ugradnju. Dimenzije BxH (mm):
1225 x 525
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.10.
kom
2
1.D.3.11. Revizijski demontažni otvor zrakonepropusne izvedbe
za ugradnju u pravokutni kanalski razvod, uključivo sav
materijal u potrebnoj količini i kvaliteti (vijci, matice,
rukohvati, brtveni materijal i sl.) dimenzija prilagođenih
kom
kanalima (prosječna dimenzija otvora 200 x 200 mm).
5
1.D.3.12. Kanali za razvod uzduha izrađeni iz pocinčanog lima
debljine prema tabeli iz tehničkog opisa. Kanali s
većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim
brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi
fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima
skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza.
Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
kg
3.150
1.D.3.13. Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i
montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti
pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
kg
980
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
44 od 133
-173-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.14. ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE odabrani iz
proizvodnog programa kao "SIEMENS BT", sastavljeni
od sljedećih elemenata:
1.D.3.14.1.
Elementi u polju
Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, tip
QBM81-10
kom 2
Kanalski osjetnik temperature, tip QAM2120.040
kom 3
Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V,
mjerno područje 0...15°C, tip QAF64.2
kom 1
Pomoćni materijal za QAF63/64, tip AQM63.2
kom 1
Pogon žaluzija PO, 0....10V, 7Nm, 24V, 90s, kružni, tip
GMA161.1E
kom 1
Pogon žaluzija BPO, 0....10V, 15 Nm, 24V, 150s,
kružni, tip GEB161.E
kom 2
Grijač
Fiting za VVG/VXG41./44. DN32, tip ALG323
kom 1
1 1/4", trokraki ventil, PN16, tip VXG44.32-16
kom 1
Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija,
tip SQS65
kom 1
Ukupno stavka 1.D.3.14.1.
1.D.3.14.2.
kompl.
1
kompl.
1
Frekventni pretvarači
Frekventni regulator ABB, IP54, EMV filter, 3,0 kW, tip
ACH550-01-06A
kom 1
Frekventni regulator ABB, IP54, EMV filter, 4,0 kW, tip
ACH550-01-08A
kom 1
Ukupno stavka 1.D.3.14.2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
45 od 133
-174-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
1.D.3.14.3.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
DDC - regulacija
Kompaktni regulator, tip PXC52
kom 1
Spojni kabel između PXC i PXM, tip PXA-C1
kom 1
Operatorska jedinica, tip PXM10
kom 1
Ukupno stavka 1.D.3.14.3.
1.D.3.14.4.
kompl.
1
kompl.
1
Elektroupravljački ormar RO - KK - 6
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim
potrebnim elementima DDC regulacije i elementima
energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste
upravljačke sklopke).
Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa
svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te
pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC
regulatoru, te pomoću LED dioda na vratima ormara.
Svi elektromotorni potrošači opremljeni su sklopkom R
0 A na vratima ormara.
Ormar je zidne izvedbe 800x1000x260, u IP 66 zaštiti
ulaz kablova odozgo.
Ukupno stavka 1.D.3.14.4.
1.D.3.14.5.
Montaža i puštanje u rad
Specijalistički radovi montaže, programiranja i puštanja
u rad.
Montaža i spajanje perifernih elemenata automatike:
osjetnika, pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i
protusmrzavajućih termostata, presostata...Kontrola
unaprijed montiranih ventila, provjera orjentacije grana
ventila, kao i ostalih cijevnih elemenata.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i
usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s
instalacijom elektromotornog pogona.
Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava
po specifikaciji strojarskog i električnog projekta.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje
tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i
intervencije.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
46 od 133
-175-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
OPASKE:
Kod narudžbe elemenata automatske regulacije neophodno je isporučitelju iste
dostaviti shemu automatske regulacije s kompletnim opisom djelovanja te shemu
vezivanja iz pripadajućeg elektroprojekta.
Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi
navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente te obvezno ovjeriti iste kod
projektanta prije definitivne narudžbe.
PUP se izvodi kada su izvedene kompletna zračna, hidraulična i električna
instalacija, te kada su prostorije pod projektiranim parametrima (vrata, prozori,
izolacija. Sve instalacije nužno je izvesti prema važećim propisima i normama.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.3.14.5.
kompl.
1
- težina profila i sl.
cca kg
300
- površina za ličenje
cca m2
20
m
12
1.D.3.15. Konzole i nosači opreme. Izrađuju se na licu mjesta
prilikom montaže od čeličnih profila, lima, šipki i slično,
te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i
jednim premazom laka.
1.D.3.16. Plastična cijev namijenjena za odvod kondenzata sa
sifona tave hladnjaka klima komore KK-6, uključivo
potreban broj fazonskih komada (spojnica, koljena i sl.),
vanjskog promjera f D (mm):
-40
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
47 od 133
-176-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.3.17. Izolirani bakreni spojni elementi (Y-račva) za razvod
medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo
redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća
faza), tip KHRQ22M64T, proizvod kao "DAIKIN".
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
kom
1
Φ 9,5
m
20
Φ 15,9
m
5
Φ 19,1
m
20
Φ 28,6
m
5
m
15
1.D.3.18. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku
instalaciju plinske i tekuće faze kvalitete koja se u
rashladnoj tehnici primjenjuje za rashladni medij R410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i
pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene,
očišćene i osušene prije ugradnje.
1.D.3.19. Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom
mineralnom vunom u oblozi od Al lima.
prostoru
1.D.3.20. Postolje za postavljanje vanjske jedinice, izrađeno iz
kom
betona. U stavku uključiti antivibracijske podloške.
1.D.3.21. Rashladni medij R410A.
kg
1
2,5
1.D.3.22. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu
specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin,
elektrode, gumene podloške, sitni ovjesi, obuhvatnice,
tipli, profilno željezo i slično, uključivo natpisne pločice i
samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata
kompl.
postrojenja
1
1.D.3.23. Montaža specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti. Uključivo mehanička montaža elemenata
automatske regulacije. Troškovi pogonske energije nisu
kompl.
uključeni.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
48 od 133
-177-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.3.24. Probni pogon postrojenja, podešavanje i dovođenje
postrojenja u radno stanje s regulacijom istrujnih i
usisnih elemenata uz prisustvo predstavnika ovlaštenog
servisa ili proizvođača opreme (komora, automatska
regulacija), uključivo mjerenje ostvarenih količina
uzduha i mikroklimatskog stanja. Troškovi pogonske
kompl.
energije nisu uključeni.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.3.25. Toplinska izolacija kanala za uzduh mineralnom
vunom, na armiranoj foliji, tip TERVOL DP 7-AluR,
proizvod kao TERMIKA. Uključivo sav potreban pribor i
originalni materijal za montažu izolacije (samoljepljiva
aluminijska folija, kutnici od aluminijskog lima, metalne
trake i sl.).
izolacijski materijal (s=30 mm)
m2
330
izolacijski materijal (s=50 mm)
m2
50
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
1.D.3.26. Protupožarna brtvljenja prodora kanala kroz granice
požarnih sektora prema atestiranim postupcima. Stavka
uključuje sav potreban rad i materijal, izradu konačnog
izvješća (tabelarni pregled svih mikrolokacija brtvljenja)
i izdavanje certifikata o svim izvedenim protupožarnim
kompl.
brtvljenjima.
1
1.D.3.27. Izrada i isporuka prateće dokumentacije:
Radionička dokumentacija za nestandardnu opremu uz
kompl.
isporuku u dva primjerka + medij CD-R.
1
Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje
postrojenjem uz isporuku dva kompleta + medij CD-R,
te pripadajuće funkcijske sheme (kaširana shema za
kompl.
postavljanje na zid).
1
1.D.3.28. Potrebna mjerenja sustava, uključivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnički pregled. Svi
potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava
ventilacije, ispitivanje mikroklimatskih parametara u
zimskom i ljetnom periodu, ispitivanje funkcionalnosti
protupožarnih zaklopki, izvještaji o mjerenju buke u i
kompl.
izvan prostora od relevantnih uređaja i dr.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
49 od 133
-178-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.3.29. Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu
organizacije te vođenja postupka primopredaje
postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju
istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve
potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom
ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane
kompl.
ovlaštenih institucija.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.3.30. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište, te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od
preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i
rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske
opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na
gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštečivanja i sl.).
kompl.
1
Ukupno - Faza 1.D.3. = POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA SUSTAVA K -6 (Sp. dvorana)
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
50 od 133
-179-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.D.4. INSTALACIJA CIJEVNIH RAZVODA ZA KLIMA KOMORE
1.D.4.1. Cirkulacijske crpke, proizvod kao "GRUNDFOS", u
kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te
ugrađenom
termičkom
zaštitom
elektromotora,
sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
1.D.4.1.1. Cirkulacijska crpka za KLIMA KOMORU KK-5, tip UPS
32-100 F220,
3
V (m /h) = 1,83
H (kPa) = 70,2
N (W) = 280/340/345
230V/50Hz
OPASKA: jedna crpka predstavlja rezervu i ista se
isporučuje na skladište.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.4.1.1.
kompl.
2
kompl.
2
- manometar
kom
4
- slavina
kom
4
1.D.4.1.2. Cirkulacijska crpka za KLIMA KOMORU KK-6, tip UPS
40-100 F250,
3
V (m /h) = 3,6
H (kPa) = 47,4
N (W)
= 280/340/345
230V/50Hz
OPASKA: jedna crpka predstavlja rezervu i ista se
isporučuje na skladište.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.4.1.2.
1.D.4.2. Manometar za toplu vodu , f 100 mm, u kompletu s
manometarskom slavinom DN15 PN16 (R 1/2"), te
kolčakom za ugradnju u cjevovod, mj. podr. 0 - 10 bar.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
51 od 133
-180-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.4.3. Bimetalni termometar za toplu vodu f 100 mm,
aksijalnog priključka DN 15 (R 1/2"), u kompletu sa
zaštitnom čahurom za ugradnju u cjevovod, sljedećih
mjernih područja:
o
0 - 120 C
kompl.
12
DN 50 (R 2")
kom
2
DN 32 (R 1 1/4")
kom
2
DN 50
kom
1
DN 32
kom
1
DN 50
kom
1
DN 32
kom
1
DN 50
kom
1
DN 32
kom
1
1.D.4.4. Ventil za regulaciju protoka tople vode, tip STAD,
proizvod kao TA, s odgovarajućim mjernim
priključcima, s mogućnošću ispuštanja, u kompletu s
vijčanom spojkom, nazivnog tlaka PN 20, dimenzije:
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
OPASKA: stavke 1.D.4.4. uključuju i troškove
podešavanja predmetnih ventila izvedene od strane
servisera proizvođača.
1.D.4.5. Leptirasta zaklopka za toplu vodu, tip GESA, proizvod
kao “ARI”, nazivnog tlaka PN 16, međuprirubnička, s
ručicom, u kompletu s prirubnicama, brtvama i vijcima
potrebne duljine, sljedećih dimenzija:
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
1.D.4.6. Hvatač nečistoće za toplu vodu u kompletu s
protuprirubnicama, brtvama i vijcima, nazivnog tlaka
PN 16, sljedećih dimenzija:
1.D.4.7. Odbojni ventil za toplu vodu, u kompletu s
protuprirubnicama, brtvama i vijcima, nazivnog tlaka
PN 16, sljedećih dimenzija:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
52 od 133
-181-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.4.8. Ispusna navojna slavina s lančićem i čepom, nazivnog
tlaka PN 16, dimenzije:
DN 15 (R 1/2")
kom
1.D.4.9. Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične
cijevi f 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s
priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (f 1/2"), duljine
cca 5 m te kuglastom ispusnom slavinom DN 15 (R
1/2") i automatskim odzračnim ventilom DN 15 (R 1/2")
kompl.
sa zapornom slavinom DN 15 (R 1/2").
6
4
1.D.4.10. Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St
35.8, sljedećih dimenzija:
f 48,3 x 2,6
m
30
f 42,4 x 2,6
m
18
f 60,3 x 2,9
m
30
f 60,3 x 2,9
kom
14
f 42,4 x 2,6
kom
10
f 48,3 x 2,6
kom
10
cca kg
55
- cijevi
m2
15
- armatura
kom
25
1.D.4.11. Hamburški cijevni lukovi 90o, prema DIN 2605, izrađeni
iz bešavne čelične cijevi, kvalitete St 35.8, sljedećih
dimenzija:
1.D.4.12. Oslonci i konzole, ovjesi i slično za vođenje, oslanjanje
i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,
proizvod kao "SIKLA", prema prethodnoj razradi i
detaljnoj specifikaciji od strane proizvođača, što je
uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke
isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od
korozije.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.4.12.
1.D.4.13. Ličenje cijevnih razvoda, dvostrukim premazom (u
dvije nijanse) temeljnom bojom otpornom na
o
temperaturu do 100 C, uz prethodno temeljito čišćenje
od hrđe te ličenje armature tople vode i oslonaca
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
53 od 133
-182-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.4.14. Izolacija cijevi i opreme tople vode slojem mineralne
vune prosječne debljine 50 mm u oblozi iz Al-lima s =
0,8 mm.
m2
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
15
1.D.4.15. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu
specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin,
elektrode, prirubnice, vijci, matice, brtve, fitinzi,
teflonske trake, tipli, proturne cijevi, sitniji ovjesi,
konzole, materijal potreban za prolaz cijevi kroz
kompl.
požarne zidove i slično.
1
1.D.4.16. Montaža specificirane opreme i materijala do potpune
pogonske gotovosti, uključivo mehanička montaža
elemenata automatske regulacije (oprema u polju),
tlačna proba te probni pogon postrojenja u trajanju od
48 sati. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
Po uspješno obavljenom probnom pogonu izdaje se
pisano izvješće o tlačnim probama i postignutim
kompl.
parametrima rada postrojenja.
1
1.D.4.17. Protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz granice
požarnih sektora. Stavka uključuje: sav potrebni
materijal i radove izvedene prema atestiranim
postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest
za izvedene radova (pojedinačno navedena mjesta na
kompl.
kojima su isti obavljeni).
1
1.D.4.18. Izrada i isporuka prateće dokumentacije:
Radionička dokumentacija za nestandardnu opremu uz
kompl.
isporuku u dva primjerka + medij CD-R.
1
Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje
postrojenjem uz isporuku dva kompleta + medij CD-R,
te pripadajuće funkcijske sheme (kaširana shema za
kompl.
postavljanje na zid).
1
1.D.4.19. Potrebna mjerenja sustava, uključivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnički pregled. Svi
potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava,
izvještaji o mjerenje buke u i izvan prostora od
kompl.
relevantnih uređaja i dr.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
54 od 133
-183-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.D.4.20. Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu
organizacije te vođenja postupka primopredaje
postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju
istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve
potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom
ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane
kompl.
ovlaštenih institucija.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.4.21. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od
preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i
rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske
opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na
gradilištu (zaštita od prašine, žbuke , oštećivanja i sl).
kompl.
1
Ukupno - Faza 1.D.4. = INSTALACIJA CIJEVNIH RAZVODA ZA KLIMA KOMORE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
55 od 133
-184-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.D.5. POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
o
1.D.5.1. Polazni razdjeljivač tople vode 90 C, izrađen iz
bešavne čelične cijevi dimenzije DN 150 (f 168,3 x
4,5), prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je dužine L
= 3250 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (14
kom) i nogarima. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen
dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom
o
bojom otpornom na temperaturu do 120 C. Težina s
priključcima i nogarima cca 320 kg.
kompl.
1
o
1.D.5.2. Povratni sabirni razdjeljivač tople vode 70 C, izrađen iz
bešavne čelične cijevi dimenzije DN 250 (f 168,3 x
4,5), prema DIN 2448, kvalitete St. 35.8. Isti je dužine L
= 3050 mm, u kompletu s pripadnim priključcima (14
kom) i nogarima. Isporučuje se i ugrađuje zaštićen
dvostukim premazom antikorozijskom temeljnom
o
bojom otpornom na temperaturu do 120 C. Težina s
priključcima i nogarima cca 305 kg.
kompl.
1
1.D.5.3. Cirkulacijske crpke, proizvod kao "GRUNDFOS", u
kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te
ugrađenom
termičkom
zaštitom
elektromotora,
sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Cirkulacijska crpka za GRUPU CG DVORANE tip UPS
15-60 130.
3
V (m /h) = 0,29
H (kPa) = 37,9
N (W) = 50/60/70
230V/50Hz
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
kompl.
1
- manometar 0 – 10 bar
kom
4
- slavina
kom
4
1.D.5.4. Manometar f 100 mm, radijalnog priključka, u kompletu
s manometarskom slavinom DN 15 (R 1/2") i kolčakom,
mjernog područja:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
56 od 133
-185-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.5.5. Bimetalni termometar f 100 mm, aksijalnog priključka,
u kompletu sa zaštitnom čahurom za ugradnju u
cjevovod, mjernog područja:
o
0 - 120 C
kom
1.D.5.6. Odzračna posuda V = 2 l, izrađena iz bešavne čelične
cijevi f 139,7 x 4,0 (l = 200 mm), u kompletu s
priključnom i odzračnom cijevi DN 10 (f 3/8"), duljine
cca 5 m, te kuglastom ispusnom slavinom DN 10 (R
3/8").
kompl.
6
2
1.D.5.7. Leptirasta zaklopka za toplu vodu, tip GESA, proizvod
kao “ARI”, nazivnog tlaka PN 16, međuprirubnička, s
ručicom, u kompletu s prirubnicama, brtvama i vijcima
potrebne duljine, sljedećih dimenzija:
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
DN 150
kom
1
DN 80
kom
3
DN 50
kom
4
DN 40
kom
8
DN 32
kom
8
DN 25
kom
5
kom
2
kom
1
1.D.5.8. Ventil za regulaciju protoka tople vode, tip STAD,
proizvod kao TA, s odgovarajućim mjernim
priključcima, s mogućnošću ispuštanja, u kompletu s
vijčanom spojkom, nazivnog tlaka PN 20, dimenzije:
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
DN 25 (R 1")
OPASKA: stavka 1.D.5.8. uključuje i mjerenje protoka i
podešavanje na projektirane parametre prilikom
probnog pogona uz izradu protokola o mjerenju (od
strane servisera proizvođača).
1.D.5.9. Odbojni ventil za toplu vodu, u kompletu s
protuprirubnicama, brtvama i vijcima, nazivnog tlaka
PN 16, sljedećih dimenzija:
DN 25
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
57 od 133
-186-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.5.10. Hvatač nečistoće za toplu vodu, u kompletu s
protuprirubnicama, brtvama i vijcima, nazivnog tlaka
PN 16, sljedećih dimenzija:
DN 80
kom
1
DN 25
kom
1
kom
4
1.D.5.12. Ljevak za odvod na ispusnom mjestu, izrađen iz
čeličnog lima s = 4 mm, maksimalnog obodnog
promjera f 250 mm s odvodnim nastavkom dimenzije f
3”. Izrađuje se na licu mjesta prema potrebi te zaštićuje
dvostrukim premazom antikrozijskom temeljnom
bojom. Težina cca kg/kom 8.
kom
2
1.D.5.11. Navojna kuglasta
dimenzije:
slavina
s
čepom
i
lančićem,
DN 15 (R 1/2") PN 16
1.D.5.13. Bešavne čelične cijevi, prema DIN 2448, kvalitete St
35.8, sljedećih dimenzija:
f 88,9 x 3,2
m
36
f 26,9 x 2,3
m
42
kom
16
cca kg
40
kompl.
1
1.D.5.14. Hamburški cijevni lukovi 90o, prema DIN 2605, izrađeni
iz bešavne čelične cijevi, kvalitete St 35.8, sljedećih
dimenzija:
f 88,9 x 3,2
1.D.5.15. Oslonci i konzole, ovjesi i slično za vođenje, oslanjanje
i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,
proizvod kao "SIKLA", prema prethodnoj razradi i
detaljnoj specifikaciji od strane proizvođača, što je
uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke
isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od
korozije.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.5.15.
1.D.5.16. Ormarić s priručnom opremom za prvu pomoć.
1.D.5.17. Limene natpisne ploče zabrane i upozorenja na prilazu
toplinskoj stanici i u samoj toplinskoj stanici.
kom
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
58 od 133
4
-187-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.5.18. Protupožarni aparat sa suhim prahom, proizvod kao
“PASTOR” Zagreb - tip S-9.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.5.18.
kom
2
m
78
kom
39
m
36
kom
39
m2
50
1.D.5.19. Ličenje svih cjevovoda, opreme s dva premaza
temeljnom bojom (u dvije nijanse), uz prethodno
mehaničko čišćenje od hrđe.
cijevi
armatura
1.D.5.20. Ličenje cijevnih razvoda, dvostrukim premazom (u
dvije nijanse) temeljnom bojom otpornom na
o
temperaturu do 120 C, uz prethodno temeljito čišćenje
od hrđe te ličenje armature tople vode i oslonaca
cijevi
armatura
1.D.5.21. Izolacija cjevovoda i razdjeljivača s povišenom
temperaturom, slojem mineralne vune u oblozi od Allima debljine s = 0,8 mm. Debljinu sloja izolacije
usvojiti prema prikazu u TEHNIČKOM OPISU.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
59 od 133
-188-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.D.5.22. ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE odabrani su
iz proizvodnog programa kao "Siemens", sastavljeni su
od sljedećih elemenata:
1.D.5.22.1.
Elementi u polju
Vanjski osjetnik temperature, tip QAC22
kom 1
Cijevni osjetnik temperature, tip QAE2120.010
kom 1
Cijevni osjetnik temperature, tip QAE2120.015
kom 2
Osjetnik tlaka
QBE2002-P10
tekućine
0-10bar,
0-10
VDC,
tip
kom 1
Pomoćni pribor za daljinsku montažu, tip AQB22.1
kom 1
Pomoćni pribor za daljinsku montažu, tip AQB51.1.
kom 1
CG DVORANA
Fiting za VVG/VXG41./44. DN 20, tip ALG203
kom 1
3/4", trokraki ventil, PN 16, tip VXG44.20-6.3
Pogon ventila, 24V,
regulacija, tip SQS65
hod
5,5
mm
kom 1
kontinuirana
kom 1
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.5.22.1.
1.D.5.22.2.
kompl.
1
Radovi na nivou opreme u polju
Montažerski radovi koji uključuju:
- radovi ugradnje elemenata automatike, osim ugradnje
ventila, čahura za cijevne osjetnike temperature i tlaka
te spajanje svih kabela automatike na strani elemenata
automatike i el. razdjelnika.
OPASKA : polaganje kabela, završno sa uvlačenjem u elemente automatike i el.
razdjelnike, montaža elektroormara, spajanje energetskih kabela elektromotornih
potrošača kao i puštanje u rad istih nije predmet ove stavke već je obuhvaćeno u
troškovniku elektro projekta.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
60 od 133
-189-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Specijalistički radovi podešavanja, programiranja i
puštanja u rad opreme u polju koji uključuju:
- nadzor nad ugradnjom opreme u polju
- ugađanje opreme u polju
- puštanje u rad
- testiranje isporučene opreme
-podešavanje
parametara
regulacije
sukladno
projektantskim i korisničkim zahtjevima
- izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
- izrada uputstava za rad
- obuka osoblja krajnjeg korisnika
Ukupno stavka 1.D.5.22.2.
1.D.5.22.3.
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
DDC - regulacija
Kompaktni DDC regulator, tip PXC36.D / kom. 1
Spojni kabel između PXC i PXM, tip PXA-C1 / kom. 1
Operatorska jedinica, tip PXM 10 / kom. 1
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.D.5.22.3.
1.D.5.22.4.
Radovi na nivou DDC - regulacije
Specijalistički radovi podešavanja, programiranja i
puštanja u rad DDC regulatora, koji uključuju:
- programiranje DDC regulatora
- puštanje u rad
- testiranje isporučene opreme
- podešavanje parametara regulacije sukladno
projektantskim i korisničkim zahtjevima
- izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
- izrada uputstava za rad
- obuka osoblja krajnjeg korisnika
Ukupno stavka 1.D.5.22.4.
OPASKE:
Kod narudžbe elemenata automatske regulacije neophodno je isporučitelju iste
dostaviti shemu automatske regulacije s kompletnim opisom djelovanja te shemu
vezivanja iz pripadajućeg elektroprojekta.
Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi
navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente te obvezno ovjeriti iste kod
projektanta prije definitivne narudžbe.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
61 od 133
-190-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
1.D.5.23. Demontaža, čišćenje te ponovno montiranje crpki
postojeće komore BAZENA.
kompl.
1
1.D.5.24. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu
specificirane opreme, kao što su kisik, disu plin,
elektrode, prirubnice, vijci, matice, brtve, fitinzi,
teflonske trake, tipli, proturne cijevi, sitniji ovjesi,
konzole, materijal potreban za prolaz cijevi kroz
kompl.
požarne zidove i slično.
1
1.D.5.25. Montaža specificirane opreme i materijala do potpune
pogonske gotovosti, uključivo mehanička montaža
elemenata automatske regulacije (oprema u polju),
tlačna proba te probni pogon postrojenja u trajanju od
48 sati. Troškovi energije i energenata nisu uključeni.
Po uspješno obavljenom probnom pogonu izdaje se
pisano izvješće o tlačnim probama i postignutim
kompl.
parametrima rada postrojenja.
1
1.D.5.26. Protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz granice
požarnih sektora. Stavka uključuje: sav potrebni
materijal i radove izvedene prema atestiranim
postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest
za izvedene radova (pojedinačno navedena mjesta na
kompl.
kojima su isti obavljeni).
1
Ukupna cijena
1.D.5.27. Izrada i isporuka prateće dokumentacije:
Radionička dokumentacija za nestandardnu opremu uz
kompl.
isporuku u dva primjerka + medij CD-R.
1
Izrada pisanih uputa za održavanje i rukovanje
postrojenjem uz isporuku dva kompleta + medij CD-R,
te pripadajuće funkcijske sheme (kaširana shema za
kompl.
postavljanje na zid).
1
1.D.5.28. Potrebna mjerenja sustava, uključivo sva potrebna
dokumentacija neophodna za tehnički pregled. Svi
potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava,
ispitivanje mikroklimatskih parametara u zimskom i
ljetnom periodu, izvještaji o mjerenje buke u i izvan
kompl.
prostora od relevantnih uređaja i dr.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
62 od 133
-191-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
1.D.5.29. Sudjelovanje osoblja izvođača radova u smislu
organizacije te vođenja postupka primopredaje
postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju
istog, uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve
potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom
ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane
kompl.
ovlaštenih institucija.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
1.D.5.30. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od
preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i
rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske
opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na
gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećivanja i sl).
kompl.
1
Ukupno - Faza 1.D.5. = POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
Ukupno - Grupa 1.D. = STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
63 od 133
-192-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Grupa
1.E. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
Faza
1.E.1. GLAVNI NAPOJNI KABELI
1.E.1.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje
razdjelnika fitness dvorane. Kabel se postavlja od
glavnog razdjelnika NGR do razdjelnika RO-FIT. Kabel
se polaže na kabelske police, odnosno uvlači u
termoplastične cijevi.
PP00 5x16mm2/CS40 od NGR do RO-FIT
m1
1.E.1.2. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i
pribor.
paušal.
100,00
1
Ukupno - Faza 1.E.1. = GLAVNI NAPOJNI KABELI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
64 od 133
-193-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.2. RAZDJELNI ORMARI
1.E.2.1. Dobava, postava i spajanje ugradnog zidnog razvodnog
ormara, proizvod kao "Schneider Electric", prema
shemi “RO-FIT”, Ormar je izrađen od plastificiranog
čeličnog lima. Oznaku razdjelnika, kao i natpise na
vratima izvesti prema sljedećoj specifikaciji:
Četveropolna kombinirana AS/FID sklopka, 40A, 400V
diferencijalne struje 300mA sa daljinskim okidačem,
nadstrujnom i termičkom zašitom
Jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 6A, tip kao Acti9 iC60 1P 6A C,
Jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 10A, tip kao Acti9 iC60 1P 10A C,
Jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 16A, tip kao Acti9 iC60 1P 16A C,
Sklopnik sa bistabilom 16A 230V
Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za
ugradnju specificirane opreme u SF ormare, bakrene
sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice
nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice,
natpisne pločice te ostali potrebni sitni spojni materijal
kom
1
kom
2
kom
11
kom
kom
19
2
paušal
1
kom
1
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.2.1.
Ukupno - Faza 1.E.2. = RAZDJELNI ORMARI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
65 od 133
-194-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.3. INSTALACIJA RASVJETE
1.E.3.1. Dobava, isporuka i montaža ugradne stropne svjetiljke
kao OFFICE FLC-D/E 2x26W/830, IP44, HRN
EN12464-1. Kućišta izrađenog od samogasivog PC-a,
sa zaštitnim transparentnim PC difuzorom, svim
spojnim i montažnim materijalom i priborom te izvorima
svjetlosti 3000°K. Oznaka u projektu "A".
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.3.1.
kom
81
kom
18
kom
5
1.E.3.2. Dobava, isporuka i montaža ugradne stropne svjetiljke
kao OFFICE EM FLC-D/E 2x26W/830, s inverterom za
sigurnosnu rasvjetu i baterijom autonomije 3h, IP44,
HRN EN12464-1. Kućišta izrađenog od samogasivog
PC-a, sa zaštitnim transparentnim PC difuzorom, svim
spojnim i montažnim materijalom i priborom te izvorima
svjetlosti 3000°K. Oznaka u projektu "B".
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.3.2.
1.E.3.3. Dobava, isporuka i montaža ugradne stropne svjetiljke
kao OFFICE FLC-D/E 2x18W, IP44, HRN EN12464-1.
Kućišta izrađenog od samogasivog PC-a, sa zaštitnim
transparentnim PC difuzorom, svim spojnim i
montažnim materijalom i priborom te izvorima svjetlosti
3000°K. Oznaka u projektu "C".
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.3.3.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
66 od 133
-195-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.3.4. Dobava, ugradnja te spajanje protupanične svjetiljke u
trajnom spoju, vrijeme autonomije 3h montaža na zid ili
strop, prema VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22,
oznaka u projektu A, kao tip Präzisa Acciao, IP 66.
Kompletno s izvorima svjetlosti, sa spojnim i
montažnim priborom te jednostranim piktogramom - do
pune funkcionalnosti.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.3.4.
kom
4
sklopka-obična
kom
4,00
sklopka-serijska
kom
1,00
tipkalo
kom
6,00
IC senzor za paljenje rasvjete
kom
2,00
kom
1
1.E.3.7. Dobava te montaža inox PK 50 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal .
met
70,00
1.E.3.8. Dobava te montaža inox PK 100 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
met
10,00
1.E.3.5. Dobava, montaža te spajanje sklopki rasvjete kao tip
HENSEL, GEWISS, komplet sa svim potrebnim
ugradnim kutijama te spojnim i montažnim radom i
materijalom:
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
1.E.3.6. Dobava, montaža te spajanje komadnog tabloa rasvjete
oznake KT sa 8 sklopki 230V 16A 0-1 sa lampicom, kao
tip GEWISS, komplet s ugradnim kutijama, okvirima te
spojnim i montažnim materijalom.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.3.6.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
67 od 133
-196-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.3.9. Dobava, uvlačenje u zaštitne instalacijske cijevi,
postavljanje i spajanje kabela za električnu instalaciju
rasvjete, komplet sa odgovarajućim zaštitnim
instalacijskim plastičnim cijevima.
Kabel PP-Y 2x1.5mm2 prosječne dužine 8 m
kom
10
Kabel PP-Y 3x1.5mm2 prosječne dužine 8 m
kom
85
Kabel PP-Y 3x1.5mm2 prosječne dužine 30 m
kom
12
plastična cijev  16 mm
met
50
plastična cijev  20 mm
met
10
plastična cijev  50 mm
met
50
paušal
1
1.E.3.10. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi,
uključivo izrada utora te zatvaranje istih, komplet s
pripadajućim razvodnim kutijama.
ostali pribor i materijal
Ukupno - Faza 1.E.3. = INSTALACIJA RASVJETE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
68 od 133
-197-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.4. ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI
1.E.4.1. Dobava, montaža te spajanje tipkala za isključenje u
nuždi kao tip JPR 10, komplet sa svim potrebnim
spojnim i montažnim radom i materijalom i kabelom
NHXH/E30 3x1,5mm2, prosječne dužine 30 m.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.4.1.
kom
1
priključnica shuko 230V/16A
kom
24
priključnica shuko 230V/16A sa poklopcem
kom
2
priključnica shuko 230V/16A dvostruka
kom
3
paušal
1
PP-Y 3x2.5mm2 prosječne dužine izvoda 15 m
kom
45
PP-Y 3x2.5mm2 prosječne dužine izvoda 30 m
kom
15
P/F-Y 1x6mm2 prosječne dužine izvoda 20 m
kom
4
P/F-Y 1x4mm2 prosječne dužine izvoda 3 m
kom
15
plastična cijev  16 mm
met
100
plastična cijev  20 mm
met
20
plastična cijev  36 mm
met
5
plastična cijev  50 mm
met
5
met
30,00
1.E.4.2. Dobava, postavljanje i spajanje elemenata za unutarnju
podžbuknu montažu, komplet sa termoplastičnim
ugradnim kutijama te nosećim i ukrasnim okvirom, kao
tip WIMAR
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
ostali izolacijski i spojni materijal
1.E.4.3. Dobava, postavljanje i spajanje kabela te izvoda za
priključak raznih trošila. Kabeli se postavljaju na
kabelske police, kabelske kanalice ili zaštitne cijevi.
1.E.4.4. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi,
uključivo izrada utora te zatvaranje istih "finom"
građevinskom obradom, komplet s pripadajućim
razvodnim kutijama.
1.E.4.5. Dobava te montaža inox PK 50 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
69 od 133
-198-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
1.E.4.6. Dobava te montaža inox PK 200 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
met
10,00
1.E.4.7. Dobava i postavljanje u pod podnih kanala, komplet sa
svim kutnim, spojnim i montažnim elementima.
met
25,00
1.E.4.8. Dobava, postavljanje u pod i spajanje podnih kutija sa
jednom shuko priključnicom 220V 16A, komplet sa
ugradnim poklopcima, svim spojnim i montažnim
kom
elementima.
16,00
1.E.4.9. Dobava, postavljanje i spajanje kutije za izjednačenje
potencijala, komplet sa sabirnicom, poklopcem i
kom
izradom otvora u zidu.
4,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Ukupno - Faza 1.E.4. = ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
70 od 133
-199-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.5. INSTALACIJA OZVUČENJA
1.E.5.1. Dobava, postavljanje i spajanje aktivnih komponenti
instalacije ozvučenja, po ovjeri projektanta i naručitelja.
Pojačalo snage 2x250W RMS (100V).
kom
Stereo pretpojačalo sa prisilnim uklopom i izborom 4
ulazna signala.
kom
1
Spliter signala (2x2ulaza/2izlaza)
kom
1
Linijski CD player
kom
1
Linijski tuner
kom
Interkonekcijski kabeli (XLR-XLR i chinch-XLR),
odnosno prema konektorima splitera i pojačala
paušal
1
1
1
1.E.5.2. Dobava i montaža ugradnog stropnog zvučnika,
komplet sa nosačima, ukrasnim poklopcem
- snaga 32W
- SPL (102dB/92dB)
- 100V trafo sa izlazima za 1, 1/2 i 1/4i 1/8 snage
- frekvencijski odziv 90Hz do 15kHz
kom
- kut otvaranja 180°/90° 1kHz/4kHz
18
1.E.5.3. Dobava, ugradnja u zid i spajanje XLR 3p konektora,
komplet
sa
svim
montažnim
elementima,
kom
termoplastičnom kutijom i ukrasnim okvirom.
2
1.E.5.4. Dobava, ugradnja u zid i spajanje XLR 5p konektora,
komplet
sa
svim
montažnim
elementima,
termoplastičnom kutijom i ukrasnim okvirom
kom
1
1.E.5.5. Dobava i polaganje zvučničkog kabela PP/J 2 x 2,5
mm2 u cijevi Ø 16 mm i na kabelske police.
met
200
1.E.5.6. Dobava i polaganje kabela LIYCY 5x0,8 mm u cijevi Ø
16 mm od postojećeg centra ozvučenja do XLR
konektora fitness dvorane, komplet sa termoplastičnom
met
100
1.E.5.7. Obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci te
dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku u 2
paušal
primjerka + medij CD-R.
1
1.E.5.8. Primopredaja sustava korisniku
programskom dokumentacijom.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
s
kompletnom
paušal
9. / List
71 od 133
-200-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.5.9. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi,
uključivo izrada utora te zatvaranje istih, komplet s
pripadajućim razvodnim kutijama.
plastična cijev  16 mm
ostali pribor i materijal
met
20
paušal
1
1.E.5.10. Dobava te montaža inox PK 50 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
met
30,00
1.E.6.1. Spajanje na postojeći RSK i u slučaju potrebe
kom
proširenje postojećeg RSK sa 6 linija.
1
1.E.6.2. Dobava, postava na kabelsku policu i djelomično
uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb, kabela tipa
U/STP 4×2×0.6mm2, kategorije 6, prosječne dužine
100 m, od postojećeg razdjelnika strukturnog kabliranja
do RJ-45 priključnica fitness dvorane. Sve komplet sa
kom
termoplastičnim cijevima.
6
1.E.6.3. Dobava, postavljanje i spajanje dvostruke priključnice
(2xRJ-45), sa ukrasnom pločicom, adapterom za
Premium Line modul, modul Cat.6 UTP certificiran 3P
chanel certifikatom, bez štampane pločice, IDC
kom
konekcija.
3
Ukupno - Faza 1.E.5. = INSTALACIJA OZVUČENJA
Faza
1.E.6. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
1.E.6.4. Atestiranje instalacije:
Atestiranje Cat.6 instalacije prema EN50173 Class EA s
izdavanjem mjernog protokola u elektronskom obliku
kompl.
(PDF format i izvorna datoteka mjernog uređaja)
1
Atestiranje optičkih niti prema EN50173 1000Base-SX
OTDR uređajem, s izdavanjem mjernog protokola u
elektronskom obliku (PDF format i izvorna datoteka
kompl.
mjernog uređaja).
1
1.E.6.5. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi,
uključivo izrada utora te zatvaranje istih. Komplet s
pripadajućim razvodnim kutijama.
plastična cijev  16 mm
razvodne kutije, ostali pribor i materijal
met
30
paušal
1
Ukupno - Faza 1.E.6. = INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
72 od 133
-201-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.7. INSTALACIJA VATRODOJAVE
1.E.7.1. Reprogramiranje centrale i spajanje jedne petlje na
postojeću vatrodojavnu centralu SECURITON B5SCP3020. Po potrebi ugradnja i spajanje modula za 1
petlju, priključak do 128 javljača po petlji, adresabilne,
imune na smetnje, kao tip SECURITON B5-DXI2.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.1.
kom
1
kom
1
kom
18
kom
13
1.E.7.2. Dobava, isporuka, ugradnja u postojeću vatrodojavnu
centralu i spajanje MODULA sa alarmnim izlazima za
grešku i alarm, sirenskim izlazom, kao tip SECURITON
B5-BAF.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.2.
1.E.7.3. Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje PODNOŽJA ZA
AUTOMATSKE JAVLJAČE POŽARA s podnožjem za
nadžbuknu montažu i odgovarajućom označnom
pločicom, kao tip SECURITON USB 501-1.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.3.
1.E.7.4. Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje automatskog
adresabilnog optičkog javljača požara, kao tip
SECURITON MCD 573.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.4.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
73 od 133
-202-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.7.5. Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje automatskog
adresabilnog dualnog optičkog/termodiferencijalnog
javljača požara, kao tip SECURITON MCD 573.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
kom
4
kom
3
kom
3
kom
8
1.E.7.9. Dobava i polaganje samogasivog vatrodojavnog kabela
crvene boje JEB-H(St)H FE180 E90 2x2x0,8mm.
met
300
1.E.7.10. Dobava i polaganje samogasivog vatrodojavnog kabela
crvene boje JEB-H(St)H FE180 E90 3x1,5mm2.
met
300
1.E.7.11. Spajanje kabela za kontrolu protupožarnih zaklopki u
kom
razdjelniku K4/5 i protupožarnoj centrali.
2
1.E.7.12. Dobava i montaža pocinčanih elemenata za
učvršćivanje i trasiranje vatrodojavnih kabela s
integriranom spojnicom, matice i podložne pločice,
uključivo vijak M10x100 mm za očuvanje funkcije E60. kom
100
Ukupno stavka 1.E.7.5.
1.E.7.6. Dobava, isporuka i spajanje adresabilnog relejnog
modula za kontrolu protupožarnih zaklopki kao tip
SECURITON R244
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.6.
1.E.7.7. Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje ručnog javljača
požara za unutarnju montažu, kao tip SECURITON
MCP545-1N.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.7.
1.E.7.8. Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje alarmne sirene
za montažu na zid/strop, kao tip SECURITON
AGN24.1.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.7.8.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
74 od 133
-203-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
1.E.7.13. Ugradnja, označavanje i spajanje svih elemenata
paušal
vatrodojave.
1
1.E.7.14. Programiranje i puštanje u rad sustava do pune
funkcionalnosti, probni rad, obuka osoblja za rukovanje
sustavom i izdavanje kompletnih uputa za rukovanje i
kom
održavanje.
1
1.E.7.15. Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene
kom
institucije i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti.
1
1.E.7.16. Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (u 3
kom
primjeraka) i primopredaja korisniku.
1
Ukupna cijena
1.E.7.17. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi,
uključivo izrada utora te zatvaranje istih. Komplet s
pripadajućim razvodnim kutijama.
plastična cijev  16 mm
met
razvodne kutije, ostali pribor i materijal
paušal
1.E.7.18. Dobava te montaža inox PK 50 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
met
100
1
50,00
Ukupno - Faza 1.E.7. = INSTALACIJA VATRODOJAVE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
75 od 133
-204-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
1.E.8. ANTENSKA INSTALACIJA
1.E.8.1. Dobava, postava i spajanje opreme pulta fitness centra,
po ovjeri projektanta i naručitelja.
DVD player
kom
1
RF modulator (RF ulaz/izlaz + A-V ulaz)
kom
2
DSL modem sa IPTV izlazom
kom
1
IPTV Receiver (RJ-45 ulaz /A-V izlaz)
kom
Širokopojasno pojačalo 47-2400 MHz kao Hirschman
CVE235
kom
Interkonekcijski kabeli, konektori, nespecificirani sitni
materijal i pribor.
paušal
1.E.8.2. Spajanje na postojeću antensku instalaciju. Mjerenje
signala i po potrebi ugradnja širokopojasnog antenskog
pojačala 47-650 Mhz. Komplet sa
nosačima,
konektorima, obujmicama.
kom
1
1
1
1
1.E.8.3. Dobava, postava i spajanje pasivnih elemenata za
distribuciju signala:
Razdjelnik 1/3 -6db VFC 0631
kom
1
Oduzimač jednograni -16dB AFC 2011
kom
1
Oduzimač jednograni -16dB AFC 1611
kom
1
Oduzimač dvograni -16dB AFC 1621
kom
1
Odcjepnik 1/-20dB AFC 2011
kom
1
Odcjepnik 1/-16dB AFC 1611
kom
3
Konektor f 7 mm
kom
10
Otpor zaključni RFC 75
kom
3
paušal
1
Nespecificirani sitni materijal i pribor.
1.E.8.4. Dobava, postava na kabelsku policu, odnosno
uvlačenje u cijev i spajanje koaksijalnog kabela KOKA
712.
m
200
1.E.8.5. Dobava, postava i spajanje završne antenske
priključnice, kao Hirschman EDU 04F, komplet sa
termoplastičnom kutijom
poklopcem.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
f
60
mm
i
ukrasnim
kom
Ukupno stavka 1.E.8.5.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
76 od 133
5
-205-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.8.6. Dobava, postava i spajanje antenske priključnice sa F
ili RF konektorom za ulaz signala u sustav, kao
Hirschman, sa modificiranim povratnim gušenjem 1-4
dB, komplet sa termoplastičnom kutijom f 60 mm i
ukrasnim poklopcem.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
kom
1
m
30
m
5
kom
4
kom
1
1.E.8.9. Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene
kom
pravne osobe.
1
1.E.8.10. Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i
kom
pribor.
1
Ukupno stavka 1.E.8.6.
1.E.8.7. Dobava i postava na obujmice plastične cijevi komplet
s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i
uvodnicama.
Plastična cijev CSS20
Plastična cijev CSS50
Plastična ugradna kutija PS 50
1.E.8.8. Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje s projektom.
1.E.8.11. Dobava te montaža inox PK 50 kabelskih polica,
uključivo nosači, poklopci te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
met
10,00
Ukupno - Faza 1.E.8. = ANTENSKA INSTALACIJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
77 od 133
-206-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.9. TOPLINSKA STANICA
1.E.9.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela od NGR do GROTS. Kabel se polaže na kabelske police, odnosno uvlači
u termoplastične cijevi.
PP00-Y 4x95mm2 + 1x70mm2 od NGR do RO-FIT
m
40,00
PK200
m
30
PK100
m
20
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
1,00
1,00
kom
1,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
10,00
kom
11,00
kom
1,00
kom
2,00
kom
15,00
kom
46,00
kom
kom
5,00
10,00
1.E.9.2. Dobava, postavljanje i spajanje kabelske police.
1.E.9.3. Dobava, postava i spajanje samostojećeg glavnog
ormara toplinske stanice, tipa kao SF, proizvod
"Schneider Electric", prema shemi “GRO-TS”, ukupnih
dimenzija 2000x1600x400mm (vxšxd). Ormar je
izrađen od plastificiranog čeličnog lima.
-priključnica shuko 230V/16A
-priključnica 24V
-priključnica shuko 400V/16A
-četveropolni minijaturni automatski prekidač, 4P, C
karakteristike, 32A, tip kao 4P 32A C
-odvodnik prenap. 40kA 3P+N 440V, kao tip PRD 40
-jednopolni kompaktni prekidač, 250A, sa daljinskim
okidačem
-jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 6A
-visokoučinski rastavni osigurač 20A sa podnožjem
-visokoučinski rastavni osigurač 25A sa podnožjem
-visokoučinski rastavni osigurač 50A sa podnožjem
-visokoučinski rastavni osigurač 63A sa podnožjem
-tipkalo
-sklopnik CN16A 3P 1NO+1NC 230V 50HZ
-jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 6A
-jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, B
karakteristike, 6A
-ednopolni minijaturni automatski prekidač, 2P, B
karakteristike, 10A
-jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 10A
-jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C
karakteristike, 16A
-tropolni minijaturni automatski prekidač, 3P, C
karakteristike, 16A
-grebenasta sklopka 4G10-51-U
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
78 od 133
-207-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
ver. 0
Opis
MJ
Kol.
Jed. cijena
-pomoćni relej
-signalna lampica zelena
-signalna lampica crvena
-Transformator 230/24V 150VA
-sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za
ugradnju specificirane opreme u SF ormare, bakrene
sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice
nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice,
natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni materijal
kom
kom
kom
kom
10,00
10,00
10,00
2,00
paušal
1,00
Ukupna cijena
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
kom
1
kabel PP00-Y 4x10 mm2
met
20
kabel PP00-Y 4x1,5 mm2
met
20
kabel FG70R 5x2,5 mm2
met
30
kabel PP00-Y 3x2,5 mm2
met
30
kabel PP00-Y 3x1,5 mm2
met
200
kabel Iy(st)Y 2x2x0.8mm2
met
100
kabel YSLY 8x0.75mm2
met
100
kabel YSLY 3x0.75mm2
met
120
kabel YSLY 2x0.75mm2
met
10
kabel YSLY 4x0.75mm2
met
80
kabel YSLY 6x0.75mm2
met
80
kabel YSLY 5x0.75mm2
met
200
kabel LiCY 4x1mm2
met
100
kabel NHXH/E90 3x1.5mm2
met
200
vodič 1xP/F 10mm2
met
50
Ukupno stavka 1.E.9.3.
1.E.9.4. Dobava, postavljanje i spajanje kabela za potrebe
spajanja strojarske opreme klima sustava RO-KK5.
Kabeli se postavljaju na kabelske police ili zaštitne
cijevi.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
79 od 133
-208-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1.E.9.5. Dobava, postavljanje i spajanje kabela za potrebe
spajanja strojarske opreme klima sustava RO-KK6.
Kabeli se postavljaju na kabelske police ili zaštitne
cijevi.
kabel PP00-Y 4x25 mm2
met
20
kabel PP00-Y 4x4 mm2
met
20
kabel FG70R 5x16 mm2
met
30
kabel PP00-Y 3x2,5 mm2
met
30
kabel PP00-Y 3x1,5 mm2
met
200
kabel Iy(st)Y 2x2x0.8mm2
met
100
kabel YSLY 8x0.75mm2
met
100
kabel YSLY 3x0.75mm2
met
50
kabel YSLY 2x0.75mm2
met
10
kabel YSLY 6x0.75mm2
met
80
kabel YSLY 4x0.75mm2
met
80
kabel YSLY 5x0.75mm2
met
200
kabel LiCY 4x1mm2
met
100
kabel NHXH/E90 3x1.5mm2
met
200
vodič 1xP/F 10mm2
met
50
1.E.9.6. Dobava, postavljanje i spajanje kabela za potrebe
spajanja strojarske opreme strojarnice GRO-TS. Kabeli
se postavljaju na kabelske police ili zaštitne cijevi.
kabel PP00-Y 3x1,5 mm2
met 10 m
kom
20
kabel PP00-Y 3x2,5 mm2
met 10 m
kom
4
kabel PP00 2 x1,5 mm2
met 10 m
kom
10
kabel LiCY 2x0.75mm2
met 10 m
kom
10
kabel LiCY 4x0.75mm2
met 10 m
kom
10
vodič 1xP/F 16mm2
met 25 m
kom
1
vodič 1xP/F 6 mm2
met 1 m
kom
20
1.E.9.7. Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke 2x36W u
kom
vodotijesnoj izvedbi.
15
1.E.9.8. Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke 2x14W u
kom
vodotijesnoj izvedbi.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
80 od 133
-209-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.E.9.9. Dobava, postava i spajanje ugradne brodske svjetiljke
kom
sa dulux cijevi u vodotjesnoj izvedbi.
1.E.9.10. Dobava, postava i spajanje panik
vodotijesnoj izvedbi, kao Begheli.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
svjetiljke
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2
u
kom
3
sklopka-obična
kom
2,00
sklopka-izmjenična
kom
8,00
tipkalo
kom
2,00
1.E.9.12. Dobava, montaža te spajanje tipkala za isključenje u
nuždi kao tip JPR 10, komplet s svim potrebnim
spojnim i montažnim radom i materijalom i kabelom
kom
NHXH/E30 3x1,5mm2 prosječne dužine 80 m.
2
Ukupno stavka 1.E.9.10.
1.E.9.11. Dobava, montaža te spajanje sklopki rasvjete u
vodotijesnoj izvedbi. Komplet sa svim potrebnim
ugradnim kutijama te spojnim i montažnim radom i
materijalom:
1.E.9.13. Dobava, postavljanje i spajanje elemenata za unutarnju
nadžbuknu montažu u vodotijesnoj izvedbi, komplet sa
termoplastičnim ugradnim kutijama, te nosećim i
ukrasnim okvirom kao tip WIMAR.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
priključnica shuko 230V/16A
kom
1
priključnica 24V
kom
1
priključnica shuko 400V/16A
kom
1
paušal
1
1.E.9.14. Dobava, postavljanje i spajanje savitljivih čeličnih cijevi
raznih promjera.
kg
15
1.E.9.15. Izrada izvoda za premoštenje metalnih masa i
postavljanje po zidu toplinske stanice trake Fe/Zn 15x3
mm.
m
50
ostali izolacioni i spojni materijal
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
81 od 133
-210-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
1.E.9.16. Dobava i postavljanje raznog kutnog i konzolnog
željeza.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
kg
60
kg
5
Ukupna cijena
1.E.9.17. Dobava i postavljanje Promostop mase ili slično.
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
Ukupno stavka 1.E.9.17.
Ukupno - Faza 1.E.9. = TOPLINSKA STANICA
Ukupno - Grupa 1.E. = ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
Ukupno - Etapa 1. = FITNESS CENTAR
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
82 od 133
-211-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
REKAPITULACIJA
Etapa
1.
MJ
ver. 0
FITNESS CENTAR
Grupa
1.A.
GRAĐEVINSKI RADOVI
1.A.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.A.2. BETONSKI RADOVI
1.A.3. ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
Ukupno - Grupa 1.A.
1.B.
1.B.1.
1.B.2.
1.B.3.
1.B.4.
1.B.5.
1.B.6.
OBRTNIČKI RADOVI
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
KERAMIČARSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
SPUŠTENI STROPOVI
PODNE OBLOGE
RAZNI RADOVI – elementi interijera
Ukupno - Grupa 1.B.
1.C.
1.C.1.
1.C.2.
1.C.3.
1.C.4.
1.C.5.
VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠTITA
GRAĐEVINSKI RADOVI PRI INSTALACIJAMA
KANALIZACIJA
SISTEM SANITARNIH KABINA
OSTALA SANITARNA OPREMA
VATROZAŠTITA
Ukupno - Grupa 1.C.
1.D.
1.D.1.
1.D.2.
1.D.3.
1.D.4.
1.D.5.
STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA K - 5 (Fitness)
POSTROJENJE ZA OBRADU UZDUHA K - 6 (Sportska dvorana)
INSTALACIJA CIJEVNIH RAZVODA ZA KLIMA KOMORE
POSTROJENJE TOPLINSKE STANICE
Ukupno - Grupa 1.D.
1.E.
1.E.1.
1.E.2.
1.E.3.
1.E.4.
1.E.5.
1.E.6.
1.E.7.
1.E.8.
1.E.9.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
GLAVNI NAPOJNI KABELI
RAZDJELNI ORMARI
INSTALACIJA RASVJETE
ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI
INSTALACIJA OZVUČENJA
INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
INSTALACIJA VATRODOJAVE
ANTENSKA INSTALACIJA
TOPLINSKA STANICA
Ukupno - Grupa 1.E.
UKUPNO - Etapa 1.
PDV 25%
SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
83 od 133
-212-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Etapa
2.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Grupa
2.A. GRAĐEVINSKI RADOVI
Faza
2.A.1. RUŠENJA I RAZBIJANJA
2.A.1.1. Vađenje drvenih vrata i dovratnika na WC kabinama
san.grupe dvorane. Nakon vađenja isto izvesti iz
prostora i odvesti na skladište koje odredi naručitelj na
udaljenost do 5 km. Obračun po kom sve komplet s
odvozom na skladište.
Veličine do 2 m2
kom
2,00
WC školjka
kom
2,00
Umivaonik
kom
4,00
Tuš kada
kom
4,00
m2
18,00
m2
47,00
2.A.1.2. Demontaža sanitarnih uređaja zajedno s armaturama i
uređajima – vodokotlić, slavine, ventili i dr. - deponirati
na gradilištu radi eventualne ponovne ugradnje na
drugom mjestu – obračun po komadu.
2.A.1.3.
Rušenje pregradnih zidova 12 i 7 cm zajedno sa zidnim
keramičkim pločicama i mortom u WC-ima i tuševima u
san.grupi dvorane, uključiv odvoz na gradsku deponiju
do 10 km s zbrinjavanjem. Obračun po m2.
2.A.1.4. Demontaža – vađenje slojeva podova s podlogom na
dijelu prostora wellnes centra i san.grupe dvorane
(keramičke pločice + potkonstrukcija, uključiv vađenje
podnih slivnika i cijevi) u sloju cca 10 cm. Sav šut
izvesti, utovariti u vozilo i odvesti na gradsku deponiju
do 10 km s zbrinjavanjem. Obračun po m2.
Ukupno - Faza 2.A.1. = RUŠENJA I RAZBIJANJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
84 od 133
-213-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
2.A.2. RAZNI ZIDARSKI RADOVI
2.A.2.1. Izvedba hidroizolacijskih radova na mjestima gdje se
uklanjaju podne keramičke pločice (wellnes i san.grupa
dvorane - prema zahtjevu Investitora), a sastoje se od
slijedećih radnji : Sa svih podova pažljivo ostrugati i
ukloniti sve postojeće slojeve (do AB elemenata), sva
oštećenja zatvoriti, poravnati, gletati, prebrusiti i
premazati temeljnim namazom, izvesti samonivelirajući
premaz, nakon čega će se preko svih saniranih
površina nanijeti hidroizolacijski premaz kao Mapei –
sve predradnje i radnje izvesti u cijelosti prema
uputama proizvođača. Uključiti dobavu i postavu
hidroizolacije poda u 2 sloja kao Mapei MAPELASTIC,
ili jednakovrijedno, s mrežicom. U cijenu uključiti traku
za spoj zida i poda, te izolaciju za prodore instalacija
(manžete), proizvod kao Mapei MAPEBAND. Ili
jednakovrijedno. Isto tako uključiti obnovu postojećeg
podnog električnog grijanja. Obračun po m2 sve
komplet.
m2
47,00
Ukupno - Faza 2.A.2. = RAZNI ZIDARSKI RADOVI
Ukupno - Grupa 2.A. = GRAĐEVINSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
85 od 133
-214-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.B. OBRTNIČKI RADOVI
Faza
2.B.1. BRAVARSKI RADOVI / ALU - staklene stijene
2.B.1.1. Izrada, dobava i ugradnja ostakljene aluminijske stijene na sportskoj dvorani s 2
otklopna prozora na ventus i 2 fiksna polja, od aluminijskih profila s prekinutim
termičkim mostom.
Stijene su izrađene od profila s prekinutim termičkim mostom (kao Schuco AWS 75HI
ili jednakovrijedno), minimalne ugradbene dubine 75 mm. Prekid termičkog mosta
postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije
ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon
ugradnje u profil. Unutar stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji
prekidaju toplinske tokove, t.j. cirkul. zraka unutar stega.
Srednja brtva je višekomorna. Dosjedni dio stege na koji naleže srednja brtva je
dvokomoran. Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da
prekidaju toplinske tokove u komori stakla (imaju “repiće”).
Otvarajuća polja opremljena su "skrivenim" otklopnim okovom i ventus mehanizmom
s podiznom kvakom s unutarnje strane.
Ugradnja prozorskih stijena vrši se tako da se okviri fiksiraju u AB konstrukciju
direktno preko sidrenih vijaka kroz profile doprozornika (štoka). Spojevi između Al i
AB konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji toplinska i hidroizolacija
samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili pojava
kondenzata s unutarnje strane fasade.
Uključeni su svi Al opšavi, priključak sa zidom, stropom i parapetom, kao i vanjske i
unutarnje klupčice na parapetima te prateće građevinske i ličilačke obrade.
Površinska zaštita:
Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu prema izboru projektanta i boju
RAL 8019. Izvođač radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila
podnijeti Službi stručnog nadzora naručitelja - Glavnom projektantu na uvid i
odobrenje uzorke Al profila plastificirane prema njihovom izboru.
Karakteristike traženog sistema:
- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
- toplinska klasa materijala
- zrakopropusnost
EN 12207 (OZ-klasa 4, 3 m3/hm2)
- vodonepropusnost
- zaštita od buke
DIN 4108
EN 12208 (OZ-klasa 9A,8+5 min)
DIN 4109 (Rw=48 dB)
- proračun Uw koeficijenta
- protuprovalnost
DIN EN ISO 10077-1
DIN V ENV 1627
- otpornost na udar vjetra EN 12210 (OZ-klasa C5/B5)
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
- površinska obrada
- kontrola kvalitete
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
DIN 17611
DIN EN ISO 9001
Obrazac
9. / List
86 od 133
-215-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Ostakljenje IZO -TROSLOJNO:
6 mm (kaljeno) Planibel Green
+ 14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+ 4mm (kaljeno) planibel Top N+T
+14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+4.2.4 Low-e lamistal Planibel 1.0
Karakeristike: Ug = 0,6 W/m2K, g < 0,23.
Tražena izolativnost cijelog otvora je Uw<1,0 W/m2K
Obračun po komadu :
Veličina: 375 x 245 cm
kom
4,00
Al. profil kao Schüco AWS 75HI ili "jednakovrijedno":
Ukupno - Faza 2.B.1. = BRAVARSKI RADOVI / ALU - staklene stijene
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
87 od 133
-216-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.B.2. KERAMIČARSKI RADOVI
Uvodna opaska: Sve odabrane pločice moraju biti I.
klase, a po izboru projektanta i investitora. Sve
izvoditi po uputama proizvođača a po odobrenom
planu polaganja i odabranim bojama i veličini
pločica.
2.B.2.1. Dobava i postavljanje protukliznih podnih pločica,
faktor protukliznosti R10, cijena do 150 Kn bez PDVa,veličine i boja kao postojeće, sukladno odobrenom
planu polaganja od projektanta i investitora. Sve
izvoditi prema Uvodnoj opaski na propisano
pripremljenu podlogu (čišćenje i pranje prajmerom,
ljepljenje fleksibilnim ljepilom na podlogu i fugiranje
masom Mapei-Ultracolor plus, ili jednakovrijedno. Sve
spojeve pločica s drugim materijalima silikonizirati s
kitom istih dobavljača s prethodnim nanošenjem
prajmera za silikon). Postavljaju se u prostorima
sanitarnih grupa dvorane i dijelu razbijenih podloga u
wellnesu (na pripremljenu podlogu kakva je bila prije
razbijanja, uključiv vraćanje sokle visine 20 cm.
m2
67,00
2.B.2.2. Dobava i postavljanje zidnih keramičkih pločica, cijena
do 100 Kn bez PDV-a, veličine i boja, sukladno
odobrenom planu polaganja od projektanta i investitora
– na mjestima gdje su uklonjeni zidovi. Sve izvoditi
prema Uvodnoj opaski na propisano pripremljenu
podlogu (čišćenje i pranje prajmerom, ljepljenje
fleksibilnim ljepilom na podlogu i fugiranje masom za
fugiranje kao Mapei-Ultracolor plus ili jednakovrijedno.
Sve spojeve pločica s drugim materijalima silikonizirati
s kitom istih dobavljača s prethodnim nanošenjem
prajmera za silikon). Postavljaju se u prostorima
sanitarne grupe dvorane do visine 205 cm vertikalno na
mjestu uklonjenih zidova. Obračun po m2 sve komplet.
m2
35,00
Ukupno - Faza 2.B.2. = KERAMIČARSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
88 od 133
-217-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.B.3. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
2.B.3.1. Bojanje unutarnjih zidova san.grupe dvorane perivim
/LATEX/ bojama dva puta u tonu po izboru projektanta.
Prije bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te
gletanje površine dva puta sa brušenjem. U cijenu
uključiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po neto m2
sve komplet.
m2
21,00
2.B.3.2. Bojanje stropa san.grupe dvorane perivim /LATEX/
bojama dva puta u tonu po izboru projektanta. Prije
bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te gletanje
površine dva puta sa brušenjem. U cijenu uključiti i
potrebnu radnu skelu. Obračun po neto m2 sve
komplet.
m2
16,00
Ukupno - Faza 2.B.3. = SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Grupa 2.B. = OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
89 od 133
-218-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.C. VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
Faza
2.C.1. SISTEM SANITARNIH KABINA
WC KABINE OD VLAGOOTPORNOG IVERALA
Izrada, dobava i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa zaokretnim vratima.
Proizvod kao DRVNI CENTAR -Samobor, model V100. Kabine sastavljene od
prednje linije koju čine dovratnici sa jednokrilnim zaokretnim vratima. Kabine
izrađene od vlagootpornog troslojnog iverala, debljine 28 mm, oplemenjene HPL
laminatom. Svi rubovi oplemenjenog iverala završno obrađeni ABS trakom debljine 2
mm, u boji natur aluminija. Svi rubovi ABS traka obrađeni radijusom 2 mm.
Kabine visine 2000 mm uključivo nogice visine 150 mm. Kabine odignute od poda
inox nogicama s mogućnošću regulacije visine te s ukrasnim inox rozetama za
skrivanje regulacionog vijka te vijaka za učvršćenje nogica u pod.
Vrata dim. 600x1805 mm., opremljena preklopnom "leptir" WC bravom i rukohvatkuglom u inox izvedbi sa oznakom položaja slobodno/zauzeto i mogućnošću
sigurnosnog otvaranja izvana te vješalicom za odlaganje odjeće. Tri spojnice po
vratima u inox izvedbi sa integriranom oprugom za držanje vratiju u zadanom
položaju.
Svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidovima, te međustijena s dovratnicima,
izvedeni su alu U28 profilima u čitavoj visini spoja. Prednja linija ojačana je i
ukrućena gornjim G1 ovalnim alu profilom, presjeka 70 x 40 mm, fiksiranim za
dovratnike i bočne međustijene ili zidove. Na dovratnike su po njihovoj čitavoj visini
učvršćeni dovratni D1 alu profili, opremljeni silikonskom brtvom za bešumno
zatvaranje vrata.
Fiksiranje svih alu profila i sva ostala potrebna učvršćenja izvesti inox vijcima. Svi alu
profili završno eloksirani u boju natur aluminija.
U svemu prema ovjerenim grafičkim rješenjima te za optimalnu i nesmetanu funkciju
po osnovi: ekonomičnosti, higijeničnosti, estetičnosti, dugotrajnosti i zahtjevu
Naručitelja. Dekor iverala MAX 0733 po odabiru Naručitelja. Mjere provjeriti u naravi.
Obračun po netto m2 ugrađenih linija stijena s vratima.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
2.C.1.1. WC kabine – prednja strana 100 cm s jednim vratima,
bočna strana 150 cm; u svemu prema odobrenoj shemi
/ m2 = 2 x 5,00
m2
10,00
2.C.1.2. Ugradnja cjelokupnog sistema WC kabina po ovom
troškovniku.
kpl
2,00
Ukupno - Faza 2.C.1. = SISTEM SANITARNIH KABINA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
90 od 133
-219-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.C.2. SISTEM UMIVAONIČKIH PULTOVA
SANITARNA GRUPA SPORTSKE DVORANE - KOMPAKT FORMING PULT OD HPL PLOČE
Izrada, dobava i ugradnja monolitne pultne ploče (kompakt forming) za nasadne
umivaonike, od kompakt HPL ploče debljine 8 mm. Proizvod kao DRVNI CENTAR Samobor, model MAX - CFP 1. Razvijena širina u presjeku: 200+600+220+80 mm
(zidni preklop + horizontalni gornji-radni dio + prednje sjenilo + donji napust-rub).
Uključivo bočna sjenila. Pult učvrščen na bočne i stražnje čelične pocinčane nosače.
Bez vodoinstalaterskih radova.
Izrada, dobava i ugradnja monolitne linije-ploče (kompakt forming) za ugradnju
rasvjetnih armatura iznad ogledala, od kompakt HPL ploče debljine 8 mm. Proizvod
kao DRVNI CENTAR -Samobor, model MAX - CFS 1. Razvijena širina u presjeku:
200+220+320+80 mm (horizontalni gornji dio + vertikalni prednji dio + horizontalni
donji dio-linija ugradnje rasvjetnih armatura + vertikalni donji zidni preklop-rub).
Uključivo bočna sjenila. Izrez za rasvjetne armature na mjestu ugradnje. Linija
učvrščena na bočne i stražnje čelične pocinčane nosače. Bez elektrotehnič. radova.
U svemu prema ovjerenim grafičkim rješenjima te za optimalnu i nesmetanu funkciju
po osnovi: hidrofobnost; mogućnost svakodnevnog i dugotrajnog održavanja i
čišćenja uz postojanost boja i nepromjenljivost strukture površine; otpornost na
vandalizam (razbijanje, žar cigareta, grafite) te zahtjevima naručitelja. Dekor kompakt
ploča kao MAX 0733 po odabiru naručitelja. Mjere provjeriti u naravi.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
1.C.2.1.
KOMPAKT FORMING PULT
- tlocrtna dim. 2750 x 600 mm
1.C.2.2.
1,00
kompl.
1,00
kom
4,00
KOMPAKT FORMING LINIJA RASVJETE
- dužina 2750 mm
1.C.2.3.
kompl.
UMIVAONICI - dobava i radionička (CNC- izrezivanje
otvora na pultu) ugradnja nasadnih umivaonika,
proizvod kao INKER, tip Mediteran 525 (525x450 mm).
ILI JENAKOVRIJEDNO:
Ukupno - Stavke 2.C.2. = SISTEM UMIVAONIČKIH PULTOVA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
91 od 133
-220-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.C.3. OSTALA SANITARNA OPREMA
Napomena: Uz opremu uključiti i nabavu i dobavu sitnog potrošnog materijala tiple, vijci, spojni i brtveni. Sve kompletirati sposobno za upotrebu. U svemu prema
uputama proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe projektanta i naručitelja. Koristiti
postojeće priključke vode i odvodnje.
2.C.3.1. Dobava i ugradnja konzolne viseće WC školjke sa
zidnim priključkom od bijele fajanse I klase kvalitete,
proizvod kao VitrA S50 viseća bijela 5318L003-0075
ugradni set za predzidnu montažu, uključivo gips-karton
obloga, bešumni ugradbeni (skriveni) vodokotlić,kao
VIEGA ECO PLUS mod 8161 i potisna metalna ploča
za čeono aktiviranje prokrom kao Viega , zvučne
izolacije za smanjene prijenosa buke kod montaže WC,
tipska sjedalica s poklopcem kao VitrA code 23-003002. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
2.C.3.2.
2.C.3.3.
kom
2,00
kom
4,00
kom
4,00
Dobava i ugradnja umivaoničke stojeće elektroničkesenzor-armature (baterijska 6V=) za toplu i hladnu
vodu s podešavanjem temperature; proizvod kao
Hansgrohe - Talis S² - art. no.32110000 -chrom s
izljevom i sifonom - chrom. Sve komplet sposobno za
upotrebu. Uključivo priključne kutne kuglaste slavine.
Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
Dobava i ugradnja tuš armature (mješalica),
jednoručna s keramičkim uloškom za tuš kadu proizvod
kao Hansgrohe - Focus E² - chrom - art. no.31960000 i
tuš kompletom (ručica - protok raspršivanja 4-pol. +
konzola 900mm + crijevo 1600mm + držač sapuna na
konzoli). proizvod kao Hansgrohe - Croma 100 Vario.
Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
92 od 133
-221-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
2.C.3.4. Dobava i ugradnja trodjelnih kliznih tuš vrata za
ugradnju u nišu; nazivna vel. 800x1800 mm.; kod
naruđbe navesti točnu širinu otvora. Bijeli profili;
ornamentno staklo 4 mm sigurnosno kaljeno sa
dodatnom zaštitom (premazom ) protiv kamenca.
Proizvod kao Refleks - Linija 600 - Model ST 800 NIŠA.
Sve komplet sposobno za upotrebu prema postojećim
uvjetima ugradnje. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
kom
4,00
kom
2,00
kom
3,00
kom
2,00
2.C.3.5. Dobava i ugradnja zidnog kromiranog stalka proizvod
kao VitrA Matrix A A44582 s WC-četkom. Obračun po
kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
2.C.3.6. Dobava, ugradnja i puštanje u rad električnog sušila za
ruke; 1500W, 230V, 50Hz; proizvod kao VALERAHANDY/bijelo art.831.01. Obračun po kom.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
2.C.3.7. Nabava, dobava i postava kanti na smeće od inox-a s
nožnim podizačem poklopca, volumena 12 lit.;
proizvod kao VitrA - art. A44054,56.
ILI JENAKOVRIJEDNO:
Ukupno - Faza 2.C.3. = OSTALA SANITARNA OPREMA
Ukupno - Grupa 2.C. = VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
Ukupno - Etapa 2. = SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
93 od 133
-222-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
REKAPITULACIJA
Etapa
2.
SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
Grupa
2.A.
GRAĐEVINSKI RADOVI
Faza
2.A.1. RUŠENJA I RAZBIJANJA
2.A.2. RAZNI ZIDARSKI RADOVI
Ukupno - Grupa 2.A.
Grupa
2.B.
OBRTNIČKI RADOVI
Faza
2.B.1. BRAVARSKI RADOVI / ALU - staklen. stijene
2.B.2. KERAMIČARSKI RADOVI
2.B.3. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Grupa 2.B.
Grupa
2.C.
VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
Faza
2.C.1. SISTEM SANITARNIH KABINA
2.C.2. SISTEM UMIVAONIČKIH PULTOVA
2.C.3. OSTALA SANITARNA OPREMA
Ukupno - Grupa 2.C.
UKUPNO - Etapa 2.
PDV 25%
SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
94 od 133
-223-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Etapa
3.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Grupa
3.A. GRAĐEVINSKI RADOVI
Faza
3.A.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE
3.A.1.1. Vađenje drvenih i Al vrata i prozora. Nakon vađenja
isto izvesti iz prostora i odvesti na skladište koje odredi
naručitelj (do 5 km), radi eventualne ponovne ugradnje
na drugom objektu. Obračun po kom sve komplet s
odvozom na skladište.
veličina do 2 m2
kom
9
veličina preko 2 m2
kom
10
3.A.1.2. Dijamantno izrezati otvor za nova vrata (vel. 100/210
cm) u AB zidu 20 cm, u veličinama sposobnim za
transport. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3
sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
m3
1,00
3.A.1.3. Demontaža postojećeg pokrova i obloga dijela pročelja
– sastoji se od ravnih eternit azbestcementnih
ploča+termoizolacija+potkonstrukcija) – sve do AB
ploče, odnosno fasadne opeke, uključivo čišćenje i
demontažu postojeće “maske” oluka, demontažu
postojećih drvenih štafli (iste deponirati na gradilištu
radi mogućeg korištenja), kao i demontažu Cu limarije
oluka i opšava koji će se deponirati u skladište koje
odredi Naručitelj. Sav šut izvesti iz prostora, utovariti u
vozilo i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10 km,
a azbestcementne ploče na posebno uređenoj kazeti na
deponiji. Obračun po m2 sve komplet s odvozom i
zbrinjavanjem.
m2
300,00
WC školjka
kom
2,00
Umivaonik
kom
4,00
Pisoar
kom
1,00
3.A.1.4. Demontaža i odvoz sanitarnih uređeja zajedno s
armaturama i uređajima – vodokotlić, slavine, ventili –
deponirati na gradilištu radi ponovne ugradnje na
drugom mjestu. - obračun po komadu.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
95 od 133
-224-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.A.1.5. Rušenje pregradnih zidova od opeke 12 i 7 cm zajedno
sa zidnim keramičkim pločicama - u WC-ima i
predprostorima. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2
sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
- Pregradni zidovi
m2
15,58
- Parapetni zid prema terasi
m2
9,96
3.A.1.6. Obijanje postojećih podnih obloga, uključiv slojeve
ravne terase, zajedno s cementnim mortom sve do
postojeće AB ploče u sloju 5 do 35 cm. Sav šut izvesti
iz prostora i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10
km. Obračun po m2 sve komplet s odvozom i
zbrinjavanjem.
m2
117,42
3.A.1.7. Demontaža postojećeg limenih opšava na ravnoj teras
– u cijenu uključiti radnu skelu i odvoz na deponiju
naručitelja do 2 km – obračun po m1.
m1
15,70
Beton CA 25/30
m3
1,50
oplata
m2
16,10
Armatura MAG 500/600
kg
150,00
Ukupno - Faza 3.A.1. = RUŠENJA I DEMONTAŽE
Faza
3.A.2. BETONSKI RADOVI
3.A.2.1. Betoniranje armirano betonskih stupova i grede na
postojećem AB zidu ravne terase (pomicanje pročelja
na AB zid) – stupovi 25/25 cm greda 25/30 cm –
sidrenje (u postojećem rasteru na 4.00 m) u postojeći
AB zid i bočne AB zidove ostvariti bušenjem do
postojeće armature i varenje za istu betonom MB 30 u
oplati . Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate u
cijenu uključiti potrebnu armaturu.
Ukupno - Faza 3.A.2. = BETONSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
96 od 133
-225-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.A.3. ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
3.A.3.1. Zidanje dijela fasadnih zidova - blok debljine 25 cm (
kao Ytong, ili jednakovrijedno, sa specijalnom žbukom)
+ termoizolacijske ploče "Ursa" ELF ili jednakovrijedno,
debljine 4 cm, parna brana i PE folija + fasadna opeka
žuta (kao Temerin) debljine 12 cm, koju treba obvezno
“okupati” u silikonskom premazu. U stavci uključene
sve pripremne radnje i zidanja, uključivo potrebnu
radnu skelu za radove. U svemu prema uputama
proizvođača. Obračun po m3 kompletnog “sedvič”
fasadnog zida.
blok opeka + fasadna + izolacija
m3
4,41
3.A.3.2. Zidanje pregradnih zidova debljine 12,5 cm (kao Ytong)
u specijalnom mortu. U zidu u visini vrata izvesti
horizontalne serklaže visine 20 cm (u tipskom Ytong
nadvoju) s armaturom i betonomi. Serklaže armirati sa
4 fi 10, vilice fi 6/20 cm. Obračun po m2 sve komplet
sa serklažima.
m2
13,68
3.A.3.3. Grubo i fino žbukanje novih zidova p.c.m. M5. Prije
žbukanja zidove i spojnice očistiti od naslaga prašine i
morta, špricati cementnim špricom. U cijenu uključiti i
potrebnu radnu skelu. Obračun po m2.
m2
87,50
3.A.3.4. Dobava i postavljanje toplinske izolacije podova –
ekstrudirani polistiren u 2 sloja – EPS ploče 2 cm
debljine + XPS ploče debljine 4 cm, uključivo parnu
branu i PE foliju, te armiranocementni estrih debljine 4
cm. U svemu prema uput. proizvođ. Obračun po m2.
m2
117,42
3.A.3.5. Dobava i postavljanje prokrom dilatacijskog L profila –
dilatirati opločenja podova, i u svim vratima gdje su
različiti podovi. Obračun po m1.
m1
7,00
3.A.3.6. Izrada visokotoplinske fasade kao Demit, ili
jednakovrijedno, ploče 15 cm, a sastoji se od : alu sokl
profil rubovi ojačani profilima s mrežicom, na cijelu
površinu nanijeti ljepilo, utisnuti tekstilno staklenu
mrežicu, te još jednim slojem ljepila dodatno zagladiti.
Završna obrada je silikatna žbuka u smeđoj boji, po
izboru projektanta i naručitelja – postavlja se na novi
serklaž sa zapadne strane. U svemu prema uputama
proizvođača. Obračun po m2 komplet.
m2
7,50
- NKV
h
10,00
- KV
h
10,00
3.A.3.7. Razna štemanja i krpanja i pripomoć instalaterima.
Ukupno - Faza 3.A.3. = ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
97 od 133
-226-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
- deb. 14 cm - kose i horizontalne površine potkrovlja
m2
250,00
- deb.6 cm - kose i horizontalne površine potkrovlja
m2
250,00
m2
250,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.A.4. IZOLATERSKI RADOVI
3.A.4.1. Dobava i postava termoizolacije, proizvod kao "Ursa"
ELF. U svemu prema uputama proizvođača. Obračun
po m2 komplet.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
3.A.4.2. Dobava i postava parne brane proizvod kao: "Gutta"
Folija GUTTAFOL plava; 0,21g/m2. U svemu prema
uputama proizvođača. Obračun po m2 komplet.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
Ukupno - Faza 3.A.4. = IZOLATERSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
98 od 133
-227-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
3.A.5.1. Izrada jednostrešnog krovišta iznad dijagnostičkog
centra i wellnessa u prizemlju izvedenog od suhe građe
četinara II klase (rogovi 10/14 cm, podrožnice,
vjenčanice i stupovi 14/14 cm). Svu građu premazati
protupožarnim premazom kao Pirostop i fungicidnim
sredstvima kao Drvocid (ili jednakovrijedno) – uključiti u
cijenu krovišta. Obračun po m2 tlocrtne površine krova,
u cijenu uključiti i čelične papuče s vijcima za sidrenje
kosih drvenih stupova u AB ploču.
m2
225,00
3.A.5.2. Letvanje krovišta drvenim letvama 3/5 cm (letve i
podletve (zračni prostor - ventilacija krovišta),
premazane
Pirostopom
i
Drvocidom,
ili
jednakovrijedno. Pribijaju se na drvene rogove.
m2
295,00
3.A.5.3. Dobava i postava falcane vodootporne iverice (OSB
ploče deb.18 mm). Postavljaju se na letve i štafle,
bočno sa sjeverne i južne strane.
m2
295,00
3.A.5.4. Dobava i ugradnja gipskartonskih protupožarnih ploča
GKF12,5 mm, kao Knauff sustav D612 ili
jednakovrijedno (obloga potkrovlja s čeličnom
podkonstrukcijom CD 60/27) razred vatrootpornosti
F30. Postava s donje strane rogova, ispod uključivog
"Ursa" ELF ploča 20 cm i paropropusnevodonepropusne folije. U svemu prema uputama
proizvođača. Obračun po neto m2 komplet.
m2
295,00
m2
295,00
m2
295,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.A.5. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKIRADOVI
3.A.5.5. Dobava i postava bitumenizirane hidroizolacijske trake
za vruće lijepljenje i zavarivanje; proizvod kao "Katran" Bitufix V-3; na vodootpornu ivericu sa gornje strane sa
preklopom min. 10 cm, ispod šindre. U svemu prema
uputama proizvođača. Obračun po neto m2 komplet.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
3.A.5.6. Dobava i postava paropropusne-vodonepropusne folije
na rogove prije pribijanja štafli sa preklopom 10 cm,
proizvod kao: "Gutta" Folija GUTTAFOL DO 121;
1150gr/m2. U svemu prema uputama proizvođača.
Obračun po neto m2 komplet.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
99 od 133
-228-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
m2
295,00
3.A.5.8. Dobava i postava tipskih snjegobrana od bakrenog lima
deb.0,60 mm. Postavljaju se u donjoj trećini krova
naizmjenično.
kom
180,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.A.5.7. Dobava i postava bitumenizirane šindre I. klase;
debljine min. 3 mm; 5 slojeva; fibreglass min. 125
gr/m2. Proizvod kao "Tegola Canadese" (Vittorio
Veneto) - serije STANDARD. Vrsta i način postavljanja
u skladu sa postojećom oblogom krovnih površina na
ostalim dijelovima iste građevine. Odabir boje i potvrdu
narudžbe po dostavljenom uzorku ovjerava naručitelj. U
cijenu uključiti tipske odzračnike (10 kom). U svemu
prema uputama proizvođača. Obr. po neto m2 kompl.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
3.A.5.9. Oblaganja bočnih strana (sjever i jug) vertikalne obloge
zidova wellnessa – sastoji se od slijedećih radova : na
postojeće zidove i po kosini krova ugraditi “roštilj” od
štafli 5/8 cm (zaštićenih Pirostopom i Drvocidom, ili
jednakovrijedno), između štafli ugraditi ploče kao
"Ursa" ELF debljine 8 cm + parna brana , preko štafli
pričvrstiti OSB ploče 18 mm, te preko njih krovna
ljepenka i bitumenizirana šindra. S donje strane ugraditi
okapnicu od Cu lima 0.6 mm, razvijene širine 35 cm.
Obračun po netto m2 sve komplet – uključiv i čeonu
oblogu sa zapadne strane ispred serklaža.
m2
35,00
U stavci su :
Štafle 5/8 cm
Krovna ljepenka + parna brana
Ploče "Ursa" ELF 8 cm
OSB ploče
Ploče "Ursa" ELF 8 cm
Bitumenizirana šindra
Okapni Cu lim r.š. 35 cm – m1 43,00
Ukupno - Faza 3.A.5. = TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI
Ukupno - Grupa 3.A. = GRAĐEVINSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
100 od 133
-229-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.B. OBRTNIČKI RADOVI
Faza
3.B.1. LIMARSKI RADOVI
3.B.1.1. Izrada, dobava i montaža horizontalnih žljeba
četvrtastog presjeka 15/15 cm, izrađenih od Cu ravnog
lima debljine 0,6 mm, razvijene širine 90 cm, uključiv
kuke od Cu flah profila na svakom rogu. Oluci se
postavljaju na dograđenom dijelu dijagnostičkog centra
i i na kraju dograđenog wellness centra. Sve komplet sa
spojem na vertikalnu olučnu cijev. Obračun po m1.
- 15/15 cm
m1
31,00
m1
31,00
m1
22,00
- kutni lim r.š. 60 cm
ml
27,50
- čeoni okapni lim r.š. 35 cm
ml
27,50
m1
15,00
3.B.1.2. Izrada, dobava i montaža maske od Cu lima 0,6 mm,
r.š. 15 cm, kao ventilacijska rešetka krovišta - pričvrstiti
na potkonstrukc. iza žljeba. Obračun po m1.
15/15 cm
3.B.1.3. Izrada, dobava i montaža vertikalnih oluka, promjera
14 cm, od Cu lima 0,6 mm, uključiv šelne od Cu flah
profila, s izradom spoja na okruglu ljevanoželjeznu
cijev s revizijom, visine 1,00 m uz wellness centar, koja
će se obojati u smeđem tonu. Na dograđenom
dijagnostičkom centru vertikale idu do krova iznad
wellnessa. Obračun po m1.
- fi 14 cm
3.B.1.4. Dobava, izrada i montaža kutnog opšavnog lima na
spoju kosog krova dograđenog dijela s postojećim
dijelovima zgrade, te čeonog okapnog lima na
zabatnom zidu prema postojećem krovu zgrade. Opšav
izvesti od istog lima kao u prethodnoj stavki, razvijene
širine 60 cm. Obračun po ml.
3.B.1.5. Iskop rova za postavu PVC kanalizacijskih cijevi 110
mm, uključiv dobavu i postavu PVC cijevi i PVC
koljena s polaganjem u sloju pijeska, probijanje otvora
u postojeće šahte, zatrpavanje i nabijanje iskopa u
slojevima. Kanali idu od revizija uz wellness do
najbližih šahti. Obračun po m1, sve komplet sposobno
za uporabu.
Ukupno - Faza 3.B.1. = LIMARSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
101 od 133
-230-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
m2
120,00
m2
120,00
m1
65,00
m2
120,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.B.2. PODOPOLAGAČKI RADOVI
3.B.2.1. Priprema podloge krpanjem pukotina reparaturnom
masom, nanošenjem prajmera te nanošenjem
samonivelirajuće mase u sloju od 3-4 mm za elastične
podloge. Sve predradnje i radnje izvesti u cijelosti
prema uputama proizvođača
3.B.2.2. Dobava i postavljanje PVC podnih obloga proizvod kao
MONDOSPORT I, debljine 2,5 mm, a postavljaju se
ljepljenjem epoksidnim ljepilom na pripremljene i
prosušene podne podloge. U svemu prema uputama
proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe projektanta i
naručitelja. U cijenu uračunato krojenje, lijepljenje i
zavarivanje spojeva. Obračun po netto m2.
ILI JENAKOVRIJEDAN:
3.B.2.3. Postava zidne zaobljene trake (holker) širine 20 cm, 10
cm pod, 10 cm zid. U cijenu uračunat HPR profil,
završna ukrasna kapica (profil), adekvatno neoprensko
ljepilo i var traka. U svemu prema uputama
proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe projektanta i
naručitelja. Obračun po netto m1.
Ukupno - Faza 3.B.2. = PODOPOLAGAČKI RADOVI
Faza
3.B.3. SPUŠTENI STROPOVI
3.B.3.1. Nabava, doprema i ugradnja spuštenog stropa kao
Knauff sustav D113 ili jedakovrijedno. Protupožarni sp.
strop s pločama GKF 12,5; razred vatrootpornosti F30,
te metalne tipske potkonstrukcije (kao CD 60/27x0,6 i
UD 28/27xo,6) za montažu istog – komplet s potrebnim
niveliranjem, original pričvrsnim priborom, rubnom
trakom za spajanje rubova, obrada spojeva, gletanje i
bojanje antinikotinskim premazom u 2 sloja, i
pokretnom radnom skelom - u cijenu uključiti sav rad,
materijal i ovjesni pribor za montažu. U svemu prema
uputama proizvođača i po odabiru-ovjeri narudžbe
projektanta i naručitelja. Obračun po neto m2 sve
komplet za uporabu.
Ukupno - Faza 3.B.3. = SPUŠTENI STROPOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
102 od 133
-231-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
ver. 0
MJ
Kol.
3.B.4.1. Bojanje unutarnjih zidova i stropova perivim /LATEX/
bojama dva puta u tonu po izboru projektanta. Prije
bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te gletanje
površine dva puta sa brušenjem. U cijenu uključiti i
potrebnu radnu skelu. Obračun po neto m2 sve
komplet.
m2
234,00
3.B.4.2. Sanitarno bojanje svih stropova (iznad spuštenog
stropa) unutarnjim neperivim bojama u tonovima po
izboru projektanta. Prije bojanja izvršiti sve potrebne
predradnje. U cijenu uključiti i potrebnu radnu skelu.
Obračun po neto m2 sve komplet.
m2
135,00
kom
6,00
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.B.4. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Faza 3.B.4. = SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Faza
3.B.5. STOLARSKI RADOVI
3.B.5.1. Izrada, dobava i montaža masivnih drvenih dovratnika
(bukva ili trešnja) i drvenih krila vrata furniranih
bukovim
ili
trešnjevim
furnirom,
opremljenih
cilindričnim bravama s ključem, pripadajućim okovima,
inox štitnicima i kvakama, uključiv obostranu zaštitu
donjeg dijela vrata inox limom visine 25 cm. U cijenu
uključiti izmjeru na licu mjesta, izradu montažnih crteža
i detalja i dostaviti ih na odobrenje projektantu i
naručitelju prije početka montaže. Obračun po komadu
sve komplet.
Veličina : dovratnik 90/235 cm i krilo 80/230 cm
Ukupno - Faza 3.B.5. = STOLARSKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
103 od 133
-232-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.B.6. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
PROZORI (poz 1)
Prozori (stijene) su izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom (kao Schuco
AWS75HI, ili jednakovrijedno) osnovne ugradbene dubine 75 mm. Prekid termičkog
mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu
prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon
ugradnje u profil. Unutar stega ugrađeni su umeci od izolativnog materijala koji
prekidaju toplinske tokove, t.j. cirkulaciju zraka unutar stega. Središnja brtva je
višekomorna. Dosjedni dio stege na koji naliježe srednja brtva je dvokomoran.
Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane, tako da prekidaju
toplinske tokove u komori stakla (imaju “repiće).
Otvarajuća polja opremljena su kvakom i skrivenim okovom, ne vide se panti.
Uključeni su svi Al opšavi, priključak sa zidom, stropom i parapetom, kao i vanjske i
unutarnje klupčice na parapetima te prateće građevinske i ličilačke obrade.
Površinska zaštita:
Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu prema izboru projektanta i boju
RAL 8019. Izvođač radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila
podnijeti Službi stručnog nadzora naručitelja - Glavnom projektantu na uvid i
odobrenje uzorke Al profila plastificirane prema njihovom izboru.
Karakteristike traženog sistema:
- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
- toplinska klasa materijala
- zrakopropusnost
EN 12207 (OZ-klasa 4, 3 m3/hm2)
- vodonepropusnost
- zaštita od buke
DIN 4108
EN 12208 (OZ-klasa 9A,8+5 min)
DIN 4109 (Rw=48 dB)
- proračun Uw koeficijenta
- protuprovalnost
DIN EN ISO 10077-1
DIN V ENV 1627
- otpornost na udar vjetra EN 12210 (OZ-klasa C5/B5)
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
- površinska obrada
- kontrola kvalitete
DIN 17611
DIN EN ISO 9001
Ostakljenje IZO -TROSLOJNO:
6 mm Clear
+ 14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+ 4mm planibel Top N+T
+ 14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+ 4 mm low-e Planibel top N
Karakeristike: Ug = 0,6 W/m2K, g < 0,23.
Tražena izolativnost cijelog otvora je Uw<1,0 W/m2K
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
104 od 133
-233-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
UNUTARNJE STIJENE (poz 2, 3 i 4)
Stijene su izrađene od profila bez prekinuog termičkog mosta (kao Schuco AWS/ADS
50 NI, ili jednakovrijedno) osnovne ugradbene dubine 50 mm.Brtvljenje između krila i
štoka vrata izvedeno je pomoću dvije EPDM brtve. Staklo je u krilo/štok učvršćeno
pomoću unutarnje letvice s držačem, te tabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.
Vrata su opremljena rolo pantima, bravom za zaključavanje s cilindrom i kvakom
obostrano.
Uključeni su svi Al opšavi, priključak sa zidom, stropom i parapetom, kao i vanjske i
unutarnje klupčice na parapetima te prateće građevinske i ličilačke obrade.
Površinska zaštita:
Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu prema izboru projektanta i boju
RAL 8019. Izvođač radova obavezan je prije početka plastifikacije aluminijskih profila
podnijeti Službi stručnog nadzora naručitelja - Glavnom projektantu na uvid i
odobrenje uzorke Al profila plastificirane prema njihovom izboru.
Karakteristike traženog sistema:
- kvaliteta materijala AlMgSi 0,5 F22 EN AW – 6060.
- toplinska klasa materijala
- zrakopropusnost
EN 12207 (OZ-klasa 4, 3 m3/hm2)
- vodonepropusnost
- zaštita od buke
DIN 4108
EN 12208 (OZ-klasa 9A,8+5 min)
DIN 4109 (Rw=48 dB)
- proračun Uw koeficijenta
- protuprovalnost
DIN EN ISO 10077-1
DIN V ENV 1627
- otpornost na udar vjetra EN 12210 (OZ-klasa C5/B5)
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863
- površinska obrada
- kontrola kvalitete
DIN 17611
DIN EN ISO 9001
Ostakljenje:
10 mm ESG pjeskareno (s logom)
UGRADNJA :
Okviri se fiksiraju u AB konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile štoka.
Spojevi između aluminijske i AB konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se
zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi
direktan ulaz vode ili pojava kondenzata s unutarnje strane fasade. Svi spojevi s
vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom – paropropusnom folijom
(kao tip Schuco VapoFlex LR folija) ili silikona koji mora omogućiti paronepropusnost.
Preklapanje svih izolacijskih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz
mehaničko učvršćenje i potrebnu toplinsku izolaciju. Izvođač radova obvezan je
ispravno izabrati sve izolacijske materijale na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to
biti u stanju dokazati.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
105 od 133
-234-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
U cijenu stavke uključiti izradu radioničke dokumentacije, kompletno sav potreban rad
i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne
da se izradi kompletna fasada kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi,
opšavi, toplinske izoalacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima
struke ugrađuju, uključiv vanjske i unutarnje prozorske klupčice s tipskom bočnim
završecima.
VANJSKA BRAVARIJA :
3.B.6.1. Izrada, dobava i montaža aluminijskog jednokrilnog zaokretno-otklopnog prozora (kao
Schuco AWS75SI), izrađenog od aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom. dimenzije, raster i način otvaranja vidljiv iz sheme Poz 1. Okov skriveni i kvaka s
unutarnje strane. Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak s podom, stropom,
kutevi.
Ostakljenje IZO -TROSLOJNO:
6 mm Planibel Top N
+ 14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+ 4mm Float
+ 14mm (crna plastična lajsna) ARGON 90%
+ 4 mm Planibel top N
Karakeristike: Ug = 0,6 W/m2K, g < 0,23.
Obračun po komadu :
Veličina : 80 x 140 cm
kom
12,00
Al. profil kao Schüco AWS 75HI ili "jednakovrijedno":
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
106 od 133
-235-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
UNUTARNJA BRAVARIJA :
3.B.6.2. Izrada, dobava i montaža aluminijske ostakljene stijene s jednokrilnim zaokretnim
vratima, s dva fiksna polja i fiksnim nadsvjetlom, izrađene od aluminijskih profila bez
prekinutog termičkog mosta (kao Schuco AWS/ADS 50 NI). - dimenzije, raster i način
otvaranja vidljiv iz sheme Poz 3. Okov : brava, panti, rukohvat obostrano. Uključeni
svi aluminijski opšavi, priključak s podom, stropom, kutevi. Ostakljenje: ESG 10 mm
pjeskareno. Obračun po komadu.
Veličina : 170x200+35 cm
kom
1,00
3.B.6.3. Izrada, dobava i montaža aluminijske ostakljene stijene s jednokrilnim zaokretnootlopnim prozorom i bočnim fiksnim poljem, izrađene od aluminijskih profila bez
prekinutog termičkog mosta (kao Schuco AWS/ADS 50 NI) - dimenzije, raster i način
otvaranja vidljiv iz sheme Poz 4. Okov :gornja inox vodilica, inox okov, inox
rukohvat. Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak s podom, stropom, kutevi.
Ostakljenje: ESG 10 mm pjeskareno Obračun po komadu.
Veličina : 170x150 cm
kom
2,00
Al. profil kao Schüco AWS/ADS 50 NI ili "jednakovrijedno":
Ukupno - Faza 3.B.6. = ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Ukupno - Grupa 3.B. = OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
107 od 133
-236-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.C. VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠT.
Faza
3.C.1. DEMONTAŽE
3.C.1.1. Demontaža postojeće sanitarne opreme u sanitarnoj
grupi – opremu deponirati u skladište radi moguće
ponovne ugradnje. Uz sjeverni zid (prema stubištu)
sadašnji dovod do umivaonika, kao i odvod zadržati
radi ugradnje mini-blok kuhinje. Ostale cijevi nakon
uklanjanja sanitarne opreme blindirati. Obračun po
komadu.
Umivaonik
kom
4,00
WC školjka
kom
2,00
Pisoar
kom
1,00
Pregrada uz pisoar
kom
1,00
Ukupno - Faza 3.C.1. = GRAĐEVINSKI RADOVI PRI INSTALACIJAMA
Faza
3.C.2. VATROZAŠTITA
3.C.2.1. Nabava dobava i postava aparata za početno gašenje
požara sa suhim prahom od 9 kg, oznake S - 9.
kom
Postavljanje na visini 150 cm od gotovog poda.
2,00
Ukupno - Faza 3.C.2. = VATROZAŠTITA
Ukupno - Grupa 3.C. = VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠT.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
108 od 133
-237-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Grupa
3.D. STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
Faza
3.D.1. PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
OPASKE :
Kompletnu opremu i instalaciju, prije demontažnih
radova, detaljno isprazniti od vode, te paziti da ne dođe
do plavljenja prostora.
Neposredno prije strojarskih demontažnih radova
obvezno obaviti, od strane ovlaštenog električara, sva
elektro otpajanja strojarske opreme.
Pripremno demontažne radove obavljati pažljivo, uz
provođenje svih mjera zaštite na radu, kako ne bi došlo
do nepotrebnih oštećenja i situacija opasnih po život i
zdravlje ljudi.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se
ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na
samoj građevini radi realne procjene opsega posla.
3.D.1.1. Demontaža svih postojećih kanala od pocinčanog lima i
pripadnih
distributivnih
elemenata.
Stavka
podrazumijeva demontažu i uklanjanje pripadnog
konzolnog i ovjesnog materijala. Težina demontirane
opreme cca 50 kg. Demontirana oprema više se ne
paušal.
koristi u novoprojektiranom rješenju.
1
postojećeg
odsisnog
3.D.1.2. Demontaža
Demontirana oprema više se ne
novoprojektiranom rješenju.
1
ventilatora.
koristi u
kom
3.D.1.3. Demontaža postojećih klima jedinica tip MIDEA ili
HAIER (vanjska + unutarnja) prema prikazu u
grafičkom dijelu Dokumentacije. Stavka podrazumijeva
demontažu i uklanjanje pripadnog konzolng materijala.
Demontirana oprema više se ne koristi u
kompl.
novoprojektiranom rješenju.
2
3.D.1.4. Demontaža postojećeg cjevovoda rashladnog medija i
kondenzata. Stavka podrazumijeva demontažu i
uklanjanje pripadnog konzolnog i ovjesnog materijala
kao i zbrinjavanje rashladnog medija. Težina
demontirane opreme cca 40 kg. Demontirana oprema
više se ne koristi u novoprojektiranom rješenju i odvozi
paušal.
se na deponij udaljen do 5 km od objekta.
1
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
109 od 133
-238-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
postojećih
aluminijskih
radijatora,
3.D.1.5. Demontaža
proizvođača "LIPOVICA". Demontaža uključuje i
priključnu armaturu (radijatorski ventil, prigušnica i
ispusna slavina) te montažni pribor (nogice).
Demontirana oprema više se ne koristi u
kompl.
novoprojektiranom rješenju.
5
3.D.1.6. Demontaža postojećeg dijela priključnog cjevovoda
radijatora prema grafičkom dijelu projekta. Ukupna
kompl.
težina demontirane opreme cca 300 kg.
1
3.D.1.7. Transportni troškovi utovara na kamion te odvoza
demontirane opreme koja se više ne koristi u
novoprojektiranom rješenju na deponij udaljen do 20
kompl.
km od gradilišta.
1
3.D.1.8. Svi ostali pripremno demontažni radovi vezani uz
predmetna postrojenja i instalacije, a koje nije bilo
moguće
predvidjeti
ovim
projektom
uslijed
nedostupnosti pojedinih dijelova istih. Stavka obuhvaća
do 50 efektivnih sati koje je moguće realizirati tek po
pismenom nalogu investitora te verifikaciji nakon
izvršenja od strane Službe stručnog nadzora
sati
Ukupna cijena
50
Ukupno - Faza 3.D.1. = PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
110 od 133
-239-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.D.2. INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA I HLAĐENJA
3.D.2.1. Ljevano aluminijski radijatori, proizvod kao "LIPOVICA" tip "EKONOMIK". Isporuka u boji RAL 9016, a po tipu i
baterijama kako slijedi:
2
- tip EKONOMIK SE 690, ogrijev. površine 0,47 m /čl.
baterija od 10 čl. kompl. 3
baterija od 25 čl. kompl. 5
Ukupno:
- ogrijevna površina
- baterija
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
m2
kompl.
73
8
kom
155
DN 32 (R 1 1/4")-DN 15 (R 1/2")
kom
24
DN 32 (R 1 1/4")-DN 10 (R 3/8")
kom
8
- konzola RKP f8
kom
16
- nosač NLR
kom
16
- odstojnik
kom
16
kom
8
kom
8
kom
8
- članaka obračunato
3.D.2.2. Radijatorski redukcijski čep za radijator, kao tip
"EKONOMIK", u kompletu s brtvom, dimenzije:
3.D.2.3. Ovjesni pribor za ugradnju aluminijskog radijatora tip
"SOLAR" na zid, prema katalogu kao "LIPOVICA" Popovača ili jednakovrijedan, kako slijedi:
3.D.2.4. Radijatorski regulacijski ventil s termostatskom glavom,
za ugradnju u polazni vod radijatorskog ogrijevnog
tijela, u kompletu s vijčanom spojkom, dimenzije:
DN 15 (R 1/2") PN 16
3.D.2.5. Radijatorski prigušni ventil za ugradnju u povratni vod
ogrijevnog tijela u kompletu s vijčanom spojkom,
dimenzije:
DN 15 (R 1/2") PN 16
3.D.2.6. Radijatorska ispusna slavina s kapom i lancem u
kompletu s vijčanom spojkom, dimenzije:
DN 15 (R 1/2") PN 16
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
111 od 133
-240-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.7. Odzračni radijatorski ventil za ugradnju u ogrijevno
tijelo, dimenzije:
DN 10 (R 3/8")
kom
8
f 21,3 x 2,0
m1
102
f 26,9 x 2,3
m1
12
kom
1
3.D.2.8. Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448, kvalitete St
35.8, dimenzije:
3.D.2.9. Vanjska jedinica multi split sustava za spajanje do 5
unutarnjih jedinica (Poz. 6.04./VJ-4), namjenjena za
vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s
ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim
kondenzat. i svim potr. elemen. za zaštitu i kontrolu.
Proizvod kao Daikin, tip 5MXS90E
slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 9,0 kW (3,69-10,42)
N = 2,75 kW / 230 V - 50 Hz
EER = 3,27
Tv = 35°C
Tp = 19°C
Qg = 10,4 kW (4,97-11,12)
N = 2,61 kW / 230 V - 50 Hz
COP = 3,98
Tv = 7°C
Tp = 20°C
Protok zraka: 14,7-57,1 m³/min
Nivo zvučne snage 66 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA
Dimenzije: 900 x 320 mm ; h = 770 mm
Težina: 73 kg
Maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 75m
Max. dozvoljena duljina cijev. razv. za 1 jedinicu: 25m
Max. dozv. visinska razlika vanjske i unutarnje: 15m
Max. dozv. visinska razlika između un. jedinica: 7,5m
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: grijanje: od -15 do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
112 od 133
-241-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.10. Vanjska jedinica split sustava (Poz. 6.13./VJ-5; VJ-6),
namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od
vremenskih
utjecaja,
s
ugrađenim
inverter
kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim
potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Proizvod kao Daikin, tip RXR28EV1B9
slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 3,6 kW
EER = 5,0
Qg = 5,0 kW
COP = 5,14
Protok zraka: 31,4 - 33,8 m³/min
Nivo zvučne snage 60 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 46 dBA
Dimenzije: 795 x 285 mm ; h = 693 mm
Težina: 48 kg
Maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 10m
Max. dozvoljena visinska razlika vanj. I unut. jed. : 8m
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Radno područje: grijanje: od -10 do 18°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 43°C
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
kom
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
113 od 133
2
-242-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.11. Unutarnja jedinica kazetne izvedbe (Poz. 6.11./UJ-19;
UJ-20) sa donjom ukrasnom maskom predviđena za
montažu u spušteni strop EU standardna 600x600
opremljena
ventilatorom,
dvobrzinskim
elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom
ekspazijom freona, crpkom kondenzata te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju
uređaja i temperature. Uređaji su standardno opremljeni
sa crpkom za kondenzat visine dobave od 750 mm.
Proizvod kao Daikin, tip FFQ50BV.IR
slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 4,7 kW (1,7-5,3)
o
Tv = 35 C
o
Tp = 19 C
N = 97 W - 230 V - 50 Hz
Qg = 5,5 kW (1,7-6,5)
o
Tv = 7 C
o
Tp = 20 C
N = 89 W - 230 V - 50 Hz
3
Protok zraka: 8 - 12 m /min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 36 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 27 - 36 dBA
dimenzije: 575 x 575 mm ; h = 286 mm
težina: 17,5 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,4 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7dnevnim timerom.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
kom
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
114 od 133
2
-243-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.12. Unutarnja zidna jedinica (Poz. 6.10./UJ-18) sa maskom
predviđena za montažu na zid, opremljena
ventilatorom,
4-brzinskim
elektromotorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod kao Daikin, tip FTXS25G
slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 2,5 kW (1,3-3,2)
o
Tv = 35 C
o
Tp = 19 C
Qg = 3,4 kW (1,3-4,7)
o
Tv = 7 C
o
Tp = 20 C
3
Protok zraka:3,7 - 9,8 m /min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 22-38 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25-39 dBA
dimenzije: 800 x 215 mm ; h = 295 mm
težina: 9 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7dnevnim timerom.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
kom
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
115 od 133
1
-244-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.13. Unutarnja zidna jedinica (Poz. 6.12./UJ-21; UJ-22) sa
maskom predviđena za montažu na zid, opremljena
ventilatorom,
4-brzinskim
elektromotorom,
izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona,
te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i
regulaciju uređaja i temperature.
Proizvod kao , tip FTXR28EV1B9
slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh = 3,6 kW
Qg = 2,8 Kw
3
Protok zraka:6,5 - 12,4 m /min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 23-39 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25-41 dBA
dimenzije: 890 x 209 mm ; h = 305 mm
težina: 14 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7dnevnim timerom.
ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
kom
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
116 od 133
2
-245-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.D.2.14. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku
instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za
rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i
koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi
moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije
ugradnje.
f 6,4
m1
30
f 9,5
m1
20
f 12,7
m1
10
f 15,9
m1
5
m1
30
kom
2
kg
20
3.D.2.15. Bakrene cijevi prema HRN EN 1756 za spoj unutarnjih
jedinica na odvod kondenzata.
f 28 x 1 mm
3.D.2.16. Sifon s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32.
3.D.2.17. Rashladni medij R410A.
3.D.2.18. Puštanje u pogon sustava uključivo provjeru
nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i
dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog
servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje i
održavanje na hrvatskom jeziku u 2 primjerka + medij
CD-R te atesta i garancija.
paušal.
1
3.D.2.19. Oslonci i konzole, ovjesi i slično za vođenje, oslanjanje
i ovješenje cjevovoda izrađeni iz tipskih elemenata,
proizvod kao "SIKLA" ili jednakovrijedan, prema
prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji od strane
proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan
materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište
pocinčan radi zaštite od korozije.
cca kg
40
3.D.2.20. Izolacija cjevovoda i razdjeljivača s povišenom
temperaturom, slojem mineralne vune u oblozi od Allima debljine s = 0,8 mm. Debljinu sloja izlacije usvojiti
prema prikazu u TEHNIČKOM OPISU.
36
m2
3.D.2.21. Sitni potrošni materijal neophodan za montažu
navedene instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci,
matice, fitinzi, holenderi, redukcije, proturne cijevi,
protupožarni brtveni kit, ukrasne rozete, kisik, disu plin,
elektrode i slično.
paušal.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
117 od 133
1
-246-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
3.D.2.22. Montaža specificirane opreme do potpune pogonske
gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, probni
pogon u trajanju do 48 sati, uz temeljito odzračivanje,
regulaciju i balansiranje, te pisano izvješće o
obavljenim tlačnim probama i postignutim parametrima.
Troškovi energenata i pogonske energije nisu uključeni.
Potrebna mjerenja sustava, uključivo sva potrebna
dokumentacija, neophodna za tehnički pregled (svi
potrebni atesti, ispitivanje funkcionalnosti sustava
grijanja, izvještaji o mjerenju klimatskih parametara u
prostoru u zimskom periodu, mjerenje o postignutim
parametrima postrojenja itd.).
paušal.
Jed. cijena
1
3.D.2.23. Ličenje kompletnih čeličnih cjevovoda s dva premaza
(u dvije nijanse) temeljnom antikorozivnom bojom.
m1
114
3.D.2.24. Ličenje vidljivo vođenih cjevovoda i oslonaca završno s
o
dva sloja lakom otpornim na temperaturu do 100 C.
m1
24
3.D.2.25. Prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište te
povrat alata i eventualno preostalog materijala na
skladište izvođača.
paušal.
Ukupna cijena
1
Ukupno - Faza 3.D.2. = INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA I HLAĐENJA
Ukupno - Grupa 3.D. = STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
118 od 133
-247-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.E. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
Faza
3.E.1.
INSTALACIJA RASVJETE
3.E.1.1. Dobava postavljanje i spajanje svjetiljka nadgradna
RIGO 418 FL 1X13W/840 ECO CELL BIANCO,
OZNAKA U PROJEKTU [S5] ili jednakovrijedno:
kom
4
kom
3
kom
1
kom
14
kom
4
3.E.1.2. Dobava postavljanje i spajanje svjetiljka ugradna Office
6 - 65° PL-R 2X17W/830 + IP44 difuzor, OZNAKA U
PROJEKTU [S11] + SCHERMO OFFICE 0918 リ197
TRASPARENTE ili jednakovrijedno:
3.E.1.3. Dobava postavljanje i spajanje svjetiljka ugradna
Office 6 - 65° PL-R 2X17W/830 Emergency + IP44
difuzor, OZNAKA U PROJEKTU [S11em] + SCHERMO
OFFICE
0918
リ197
TRASPARENTE
ili
jednakovrijedno:
3.E.1.4. Dobava postavljanje i spajanje svjetiljka ugradna
Svjet.ugr.850 Minicomfort TL5 3x13W/840 ECO 99,99,
OZNAKA U PROJEKTU [S14] ili jednakovrijedno:
3.E.1.5. Dobava postavljanje i spajanje svjetiljka ugradna 850
Minicomfort TL5 3x13W/840 ECO Emergency 1h
99,99, OZNAKA U PROJEKTU [S14em] ili
jednakovrijedno :
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
119 od 133
-248-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.E.1.6. Dobava postavljanje i spajanje Panik svjetiljka 8W
NiMH 6V 4A/h 3H SE REST, OZNAKA U PROJEKTU
[P2] + Kit di segnalazione per tutte le versioni Step +
Pittogrammi
ISO
3864 per serie Step ili
jednakovrijedno:
kom
5
Kabel PP-Y 2x1.5mm2/CS prosječne dužine 8 m
kom
10
Kabel PP-Y 3x1.5mm2/CS prosječne dužine 6 m
kom
35
3.E.1.7. Dobava , uvlačenje u zaštitne instalacione cijevi ,
postavljanje i spajanje kabela za električnu instalaciju
rasvjete komplet, komplet sa odgovarajućim zaštitnim
instalacionim plastičnim cijevima.
Ukupno - Faza 3.E.1. = INSTALACIJA RASVJETE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
120 od 133
-249-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.E.2. ENERGETSKE UTIČNICE, PRIKLJUČCI I PRATEĆI KABELI
3.E.2.1. Dobava, montaža te spajanje sklopki rasvjete tip
WIMAR, komplet s svim potrebnim ugradnim kutijama
te spojnim i montažnim radom i materijalom; ili
jednakovrijedno:
sklopka-obična
kom
5
sklopka-izmjenična
kom
2
priključnica shuko 230V/16A
kom
4
priključnica shuko 230V/16A dvostruka
kom
10
paušal
1
3.E.2.3. Izrada izvoda za napajanje i spajanje klima jedinica
uključivo:
kabel PP-Y (3x2,5 mm2)
m
IY(st)Y 2x2x0.8mm2
m
PVC cijev 20 mm
m
razvodna kutija
kom
ostali potreban pribor i materijal
paušal
25
25
25
2
1
3.E.2.2. Dobava postavljanje i spajanje elemenata za unutarnju
podžbuknu montažu, komplet sa termoplastičnim
ugradnim kutijama, te nosečim i ukrasnim okvirom tip
WIMAR ili jednakovrijedno:
ostali izolacioni i spojni materijal
Stavka 3.E.2.3.
kompl.
7
kom
18
3.E.2.4. Dobava postavljanje i spajanje kabela te izvoda za
priključak raznih trošila. Kabeli se postavljaju na
kabelske police , kabelske kanalice ili zaštitne cijevi.
PP-Y 3x2.5mm2 prosječne dužina izvoda 25m
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
121 od 133
-250-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
3.E.2.5. Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi
uključivo izrada utora te zatvaranje istih "finom"
građevinskom obradom komplet s pripadajućim
razvodnim kutijama.
plastična cijev  16 mm
met
100
plastična cijev  20 mm
met
70
plastična cijev  36 mm
met
50
plastična cijev  50 mm
met
20
kompl.
1
3.E.2.6. Demontaža postojeće instalacije jake i slabe struje.
Ukupno - Faza 3.E.2. = ENERGETSKE UTIČNICE, PRIKLJUČCI I PRATEĆI KABELI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
122 od 133
-251-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.E.3.
INSTALACIJA OZVUČENJA
3.E.3.1. Spajanje na postojeću centralu ozvučenja i po potrebi
proširivanje postoječe centrale
kompl.
1
3.E.3.2. Dobava i montaža nadgradnog zvučnika
- snaga 15/10W
- SPL (na 6W/1W): 99dB/89dB
- 100V trafo sa izlazima za 1, 1/2 i 1/4 i 1/8 snage
- frekvencijski odziv 130Hz do 20kHz
- kut otvaranja 180°/90° 1kHz/4kHz
kom
3
3.E.3.3. Dobava i montaža atenuatora jakosti zvuka 12 W
- ugradni, transformatorski 100 V s 24 V prisilom
- dimenzije: 87 x 87 x 45.6 mm
kom
2
3.E.3.4. Dobava i polaganje zvučničkog kabela PP/J 2 x 2,5
mm2 u cijevi Ø 16 mm
met
100
3.E.3.5. Ispitivanje instal. sustava ozvučenja i puštanje u pogon
- završne prilagodbe
- podešavanje parametara sustava u cijelini
- testiranje
paušal
- puštanje sustava u pogon do pune funkcionalnosti
1
3.E.3.6. Obuka djelatnika sa zapisnikom o obavljenoj obuci te
dokumentacija za uporabu na hrvatskom jeziku u 2
paušal
primjerka + medij CD-R.
1
Ukupno - Faza 3.E.3. = INSTALACIJA OZVUČENJA
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
123 od 133
-252-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Faza
3.E.4. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
3.E.4.1. Spajanje na postoječi RSK.
kom
1,00
3.E.4.2. Dobava, postava na kabelsku policu, i djelomično
uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb, kabela tipa
U/UTP 4×2×0.6mm2, kategorije 6,prosječne dužine 80
m, sve komplet.
kom
10,00
3.E.4.3. Dobava, postavljanje i spajanje dvostruke priključice ,
ukrasnom pločicom, adapterom za Premium Line
modul, modul Cat.6 UTP certificiran 3P chanel
certifikatom, bez štampane pločice, IDC konekcija.
kom
5,00
3.E.4.4. Atestiranje instalacije:
Atestiranje Cat.6 instalacije prema EN50173 Class EA s
izdavanjem mjernog protokola u elektronskom obliku
kompl.
(PDF format i izvorna datoteka mjernog uređaja)
1,00
Atestiranje optičkih niti prema EN50173 1000Base-SX
OTDR uređajem, s izdavanjem mjernog protokola u
elektronskom obliku (PDF format i izvorna datoteka
kompl.
mjernog uređaja).
1,00
Ukupno - Faza 3.E.4. = INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
Ukupno - Grupa 3.E. = ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
Ukupno - Etapa 3. = DIJAGNOSTIČKI CENTAR
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
124 od 133
-253-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
REKAPITULACIJA
Etapa
3.
DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Grupa
3.A.
Faza
3.A.1.
3.A.2.
3.A.3.
3.A.4.
3.A.5.
GRAĐEVINSKI RADOVI
RUŠENJA I DEMONTAŽE
BETONSKI RADOVI
ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKIRADOVI
Ukupno - Grupa 3.A.
Grupa
3.B.
Faza
3.B.1.
3.B.2.
3.B.3.
3.B.4.
3.B.5.
3.B.6.
OBRTNIČKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
SPUŠTENI STROPOVI
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Ukupno - Grupa 3.B.
Grupa
3.C.
VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA I VATROZAŠTITA
Faza
3.C.1. DEMONTAŽE
3.C.2. VATROZAŠTITA
Ukupno - Grupa 3.C.
Grupa
3.D.
STROJARSKOTEHNIČKE INSTALACIJE I UREĐAJI
Faza
3.D.1. PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI
3.D.2. INSTALACIJA TEMELJNOG GRIJANJA I HLAĐENJA
Ukupno - Grupa 3.D.
Grupa
3.E.
Faza
3.E.1.
3.E.2.
3.E.3.
3.E.4.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I OPREMA
INSTALACIJA RASVJETE
ENERGETSKE UTIČNICE, PRIKLJUČCI I PRATEĆI KABELI
INSTALACIJA OZVUČENJA
INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
Ukupno - Grupa 3.E.
UKUPNO - Etapa 3.
PDV 25%
SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
125 od 133
-254-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Etapa:
4.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
OSOBNO DIZALO
Grupa
4.A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Faza
4.A.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE
4.A.1.1. Dijamantno izrezivanje otvora u AB stropnim pločama
za izradu okna dizala -dimenzije okna su 165/180 cm,
izrezuje se podna ploča podruma i dio AB grede (ploča
12 cm – dužina reza 6.80 m – uključiti odvoz šute 0,9
m3), izrezuju se iznad podruma (ploča 15 cm-dužina
reza 6.80m), prizemlja (ploča 15 cm-dužina reza
8.80m) i I. kata (ploča 20 cm-dužina reza 6.80 m).
Izrezivanje vršiti na način da se izrezuju manje jedinice
pogodne za transport. Sav šut izvesti iz prostora i
odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10 km.
Obračun po m3 sve komplet s odvozom i
zbrinjavanjem.
m3
3,00
kom
2,00
m2
25,00
kom
1,00
m2
17,00
1.A.1.2. Vađenje drvenih vrata i metalnih dovratnika. Nakon
vađenja isto izvesti iz prostora i odvesti na skladište
koje odredi naručitelj na udaljenost do 5 km. Obračun
po kom sve komplet s odvozom na skladište.
- Veličine do 2 m2
1.A.1.3. Pažljiva demontaža postojećih elemenata spuštenog
stropa u dijelu prizemlja, radi izvedbe AB voznog okna
dizala. U cijenu uključiti radnu skelu i sve odvoze –
obračun po m2.
1.A.1.4. Demontaža umivaonika iz garderobe zajedno s
armaturama i uređajima – deponirati na gradilištu radi
eventualne ponovne ugradnje na drugom mjestu –
obračun po komadu.
- Umivaonik
1.A.1.5. Rušenje pregradnih zidova 12 cm od opeke zajedno sa
zidnim keramičkim pločicama i mortom u garderobi i
hodniku I. kata. Sav šut izvesti iz prostora i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2
sve komplet s odvozom i zbrinjavanjem.
Ukupno - Faza 4.A.1. = RUŠENJA I DEMONTAŽE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
126 od 133
-255-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Faza
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
4.A.2. BETONSKI I OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
4.A.2.1. Betoniranje armirano betonskih zidova voznog okna
dizala od podruma do završne postaje na II. katu-ravnoj
terasi, betonom MB 30, uključivo mrežnu armaturu dvostruko armirano, debljina stijenki je 16 i 20 cm. Na
mjestima spoja starog i novog AB zida ištemati kanale
širine 18 cm i dubine do 3 cm, kako bi se došlo do
postojeće armature, za koju će se nova armatura
zavariti. Nove stijenke betonirati u obostranoj glatkoj
oplati, koja je također uključena u cijenu, kao i potrebna
radna skela – obračun po m3.
- Beton CA 25/30
m3
18,50
- Oplata
m2
121,50
- Armatura MA 500/600
kg
1700,00
4.A.2.2. Završna obrada otvora nakon ugradnje vrata voznog
okna.
kom
4,00
Ukupno - Faza 4.A.2. = BETONSKI RADOVI I OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
Faza
4.A.3. BRAVARSKI RADOVI
4.A.3.1. Izrada, dobava i montaža Al doprozornika i zaokretnog
krila otvora s fiksnim Al žaluzinama za zaštitu otvora za
provjetravanje u vrhu voznog okna, koji se ugrađuju s
južne strane voznog okna na II. katu u predviđenom
otvoru,
za pristup strojarnici dizala. Uključivo
građevinsku obradu. Obračun po kom.
- Veličina 80/80 cm
kom
1,00
4.A.4.1. Bojanje vanjskih AB zidova voznog okna perivim
/LATEX/ bojama dva puta u tonu po izboru projektanta.
Prije bojanja izvršiti sve potrebne predradnja, te
gletanje površine dva puta sa brušenjem. U cijenu
uključiti i potrebnu radnu skelu. Obračun po neto m2
sve komplet.
m2
75,00
4.A.4.2. Sanitarno bojanje svih unutarnjih AB zidova voznog
okna bijelim krečnim premazom u 2 sloja, uključivo
strop okna, kao i potrebnu radnu skelu. Obračun po
neto m2 sve komplet.
m2
61,00
Ukupno - Faza 4.A.3. = BRAVARSKI RADOVI
Faza
4.A.4. SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Faza 4.A.4. = SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Grupa 4.A. = GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
127 od 133
-256-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Grupa
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
4.B. UGRADNJA (INSTALACIJA) DIZALA
NAPOMENE :
Sva projektirana, isporučena i ugrađena oprema
postrojenja dizala mora odgovarati
• Pravilniku o sigurnosti dizala (NN RH 97/09)
• Sigurnosnim pravilima za konstrukciju i ugradnju
dizala - dio 1. električna dizala (HRN EN 81-1; 1998)
Garancija za ugrađenu opremu mora iznositi najmanje
2 godine, računajući od dana primopredaje dizala
korisniku.
Prvobitnim projektom bilo je definirano 5 stanica i
visina dizanja 13,52 met., a po konačnom glavnom i
izvedbenom projektu ukidanjem zadnje gornje stanice,
definirano je 4 stanice (Podrum / P / P+1 / P+2) te
visina dizanja je 10,32 met.
4.B.1. Izrada i dobava dijelova postrojenja osobnog dizala;
proizvod kao GEN 2 comfort, tehničkih karakteristika:
Dizalo : osobno
Vrsta dizala : električno, dizalo bez strojarnice
Nosivost mase : 630 kg / 8 osoba
Brzina vožnje : 1,0 m/s frekvencijski regulirana
Visina dizanja : 10,32 m
Broj stanica / ulaza : 4 / 4 (svi ulazi na istoj strani)
Pogonsko postrojenje : bezreduktorski, sinkroni motor
s permanentnim magnetima smješten u vrhu voznog
okna samog okna, ReGenerativni pogon-omogućuje
povrat el. energije u mrežu
Ovjes : 2:1
Upravljanje :
simplex
potpuno
sabirno
–
mikroprocesorsko upravljačka grupa smještena u vrhu
voznog okna samog okna; panel za servis i nadzor
(E&I) u najvišoj stanici
Napon upravljanja : 110 V, AC
Signalizacija i moduli : optička potvrda poziva;
digitalni pokazivač položaja kabine u kabini i na svim
stanicama sa integriranim strelicama smjera daljnje
vožnje u pozivnoj kutiji, alarma, preopterećenje, nužna
rasvjeta, govorna najava katova, požarni režim rada
Instalacija : za suhi prostor
Napajanje : TN-C mreža, 3x400 V, N, 50 Hz
Vozno okno :
materijal: AB konstrukcija (definirano u građevinskim
radovima)
tlocrtne dimenzije: širina 1650 mm, dubina 1800 mm
dubina donjeg dijela: 1100 mm
visina gornjeg dijela: 3500 mm
provjetravanje: prema nacrtu
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
128 od 133
-257-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
Kabina : OPTIMA
svijetle mjere: širina 1100 mm, dubina 1400 mm,
visina 2200 mm
vrata: automatska teleskopska vrata, širina 900 mm,
visina 2100 mm brušeni inox 220; regulirani pogon
vrata, zaštita od udara – fotoelektrična sklopka
obloga stranica: brušeni inox 220
obloga stropa: ravan inox strop
obloga poda:
kamen (granit-polirano) d = 20 mm
rasvjeta: difuzna fluorescentna
upravljanje: operacioni panel s mehaničkim tipkalima i
reljefnim oznakama
ostala oprema: rukohvat na dvije strane kabine, zrcalo
centralno nasuprot upravljačke lamele, ventilator,
telealarm-uređaj koji omogućuje poziv u nuždi iz
kabine, ključ rezervacije vožnje, svjetlosna zavjesa,
rasvjeta voznog okna, PULSETM – omogućuje 24
satnu kontrolu nosivih traka, tipka za zatvaranje vrata,
vatrootpronost E120 prema HRN EN 81-58:2006
Vrata voznog okna : automatska teleskopska
materijal: čelični lim
obloga: brušeni inox 220
vatrootpornost: E120 prema HRN EN 81-58:2006
ILI JEDNAKOVRIJEDNO:
* U svemu prema Glavnom i izvedbenom projektu
dizala, uključujući dobavu na radilište s uskladištenj.
Ukupno stavka 4.A.5.1.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
kompl.
Obrazac
9. / List
129 od 133
1
-258-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
4.B.2. Ugradnja i puštanje u rad cjelokupne opreme - dijelova
postrojenja i instalacija osobnog dizala iz stavke
4.A.5.1. Uključivo montažna skela (ako tehnika
montaže zahtjeva isto) te odvoz i zbrinjavanje otpada
kompl.
na gradsku deponiju udaljenu do 10 km.
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
1
4.B.3. OSTALI RADOVI :
4.B.3.1. Dobava, postavljanje i spajanje glavnog napojnog
kabela postavljenog na kabelske police od NGR do RD4 PP00-Y 5x25mm2
4.B.3.2. Isporuka te montaža kabelskih polica jake struje PK-50
uključivo nosači,poklopci,te sav ostali potrebni spojni i
montažni rad i materijal.
4.B.3.3. Dobava i polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 40 x
4 mm u temelje objekta i spajanje sa postoječom
gromobranskom instalacijom.
m1
35,00
m1
35,00
m1
35,00
• Rasvjeta voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela)
4.B.3.4. Osigurati rasvjetu ispred ulaza u vozno okno min. 50 lx
kompl.
mjereno na podu.
4.B.3.5. Osigurati rasvjetu ispred upravljačkog ormara min. 200
kompl.
lx mjereno na podu (najviša stanica dizala).
4.B.3.6. Tehnički pregled dizala od strane ovlaštene pravne
paušal.
osobe.
1
1
1
Ukupno - Grupa 4.B. = UGRADNJA (INSTALACIJA) DIZALA
Ukupno - Etapa 4. = OSOBNO DIZALO
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
130 od 133
-259-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
REKAPITULACIJA
Etapa
4.
OSOBNO DIZALO
Grupa
4.A.
Faza
4.A.1.
4.A.2.
4.A.3.
4.A.4.
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
RUŠENJA I DEMONTAŽE
BETONSKI RADOVI I OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Ukupno - Grupa 4.A.
Grupa
4.B.
UGRADNJA (INSTALACIJA) DIZALA
UGRADNJA (INSTALACIJA) DIZALA
Ukupno - Grupa 4.B.
UKUPNO - Etapa 4.
PDV 25%
SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
131 od 133
-260-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
5.
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA OBJEDINJENO - 4 ETAPE
Napomena : Sva dalje navedena tehnička dokumentacija po stavkama - isporučuje se
u 3 (tri) uvezana primjerka i zapis na mediju CD-R u .doc; .xls; .dwg i .pdf formatu.
Projekt izvedenog stanja treba sadržavati: tehnički opis, grafičke priloge i proračunie
provedenih izmjena i dopuna Glavnog i izvedbenog projekta te kompletno stvarno
izvedeno stanje na osnovi tih izmjena i dopuna.
5.1.
ALU-STAKLENA STOLARIJA
5.1.1. Izrada Radioničke tehničke dokumentacije. Izvođač je
dužan
prije
početka
radova
dostaviti
Glavnom
projektantu putem Službe stručnog nadzora naručitelja. kompl.
pravovaljano ovjerenog Elaborata dokaza
kvalitete izvedenog stanja s stvarnim parametrima
izvedenog stanja. Izvođač je obavezan pravovaljano
dokazati zahtjevanu kvalitetu izvedbe važećim
metodama snimanja, mjerenja i proračuna te dostaviti
Naručitelju navedeni Elaborat. Elaborat se odnosi na
rekonstruirane dijelove građevine koji obrađuje Bitne
zahtjeve za građevinu sukladno čl. 14., 15. i 20.
ZOPUG (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), a za daljnje
potrebe
energetskog
certificiranja,
uporabe
i
kompl.
održavanja.
1,00
5.1.2. Izrada
5.1.3. Izrada Projekta izvedenog stanja.
kompl.
1,00
1,00
5.2.
ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Novoizvedeno i postojeće zadržano Etape: 1. + 2. + 3. kompl.
1,00
5.3.
STROJARSKI PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Termotehnički sustavi i instalacije
Novoizvedeno i postojeće zadržano Etape: 1. + 2. + 3. kompl.
1,00
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Novoizvedeno i postojeće zadržano Etape: 1. + 2. + 3.
kompl.
Etapa: 4. - elektroenergetsko napajanje dizala.
1,00
5.4.
5.5.
OSOBNO DIZALO / Etapa: 4 /. - PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Arhitektonsko-građevin., Tehnološki i Elektrotehnički.
Uključujući isporuku certifikata za ugrađene sigurnosne
kompl.
1,00
komponente.
Ukupno - 5. = TEHNIČKA DOKUMENTACIJA OBJEDINJENO - 4 ETAPE
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
132 od 133
-261-
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE
Naručitelj: Daruvarske toplice - Daruvar, Julijev park 1
EVBR: R1 - MV 7/2012
CPV: 45450000
Predmet
nabave:
RADOVI SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I PREUREĐENJA III. BOLNIČKOG ODJELA-2012
Etapa:
Etapa:
Etapa:
Etapa:
1.- FITNESS CENTAR
2.- SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
3.- DIJAGNOSTIČKI CENTAR
4.- OSOBNO DIZALO
Prilog sadržaja Dokumentacije - broj: C.9.
Prilog sadržaja Ponude - broj: 2.
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Stavka
Opis
MJ
ver. 0
Kol.
Jed. cijena
Ukupna cijena
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Etapa
1.
FITNESS CENTAR
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
Etapa
2.
SPORTSKA DVORANA + WELLNESS CENTAR
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
Etapa
3.
DIJAGNOSTIČKI CENTAR
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
Etapa
4.
OSOBNO DIZALO
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
5.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA OBJEDINJENO - 4 ETAPE
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
UKUPNO Etapa 1. - 5.
Ovjera Ponuditelja:
PDV 25%
SVEUKUPNO
(ime i prezime - datum - potpis)
MP
TROŠKOVNIK - Ponudbeni
Obrazac
9. / List
133 od 133
-262-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
60
File Size
3 161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content