close

Enter

Log in using OpenID

Adresar udruga mladih i za mlade

embedDownload
ADRESAR UDRUGA MLADIH I ZA MLADE
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zagreb, 2003
Izdava~:
Hrvatski esperantski savez, Ilica 10, Zagreb, [email protected]
Glavna i odgovorna urednica:
Aleksandra Gabrilo, predsjednica Hrvatskog esperantskog saveza
Urednica:
Marija Belo{evi}
Naslovnica:
Kre{imir Brezovec
Priprema za tisak:
Slavko Kri`njak
Tisak:
Crograf, Jablanovec
“Adresar udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj” tiskan uz financijsku
potporu Dr`avnog zavoda za za{titu obitelji, materinstva i mlade`i u okviru projekta
“Umre`avanje udruga mladih i za mlade” koji provodi Hrvatski esperantski savez.
Adresar se dijeli besplatno.
Naklada:
4000
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica - Zagreb
UDK 061.2-053.6(497.5)"2003"(058)
ADRESAR udruga mladih i za mlade / <urednica Marija Belo{evi}>. –
Zagreb : Hrvatski esperantski savez, 2003.
ISBN 953-6118-00-9
430407150
Zagreb, o`ujak 2003.
Umjesto uvodnika
Dragi prijatelji,
kada je pro{le godine po~etkom prolje}a pokrenut projekt “Umre`avanje udruga mladih i za mlade” odmah se zastalo pred jednom
zaprekom, koja se na trenutke ~inila nesavladivom. Rije~ je o adresaru udruga mladih i za mlade.
Mo`da se ovo nekome ~ini i pomalo banalno, naro~ito onima koji
aktivno djeluju u civilnom dru{tvu, jer predstavnici udruga susre}u
se gotovo svakodnevno na seminarima, konferencijama u zemlji ili
inozemstvu. Svaka udruga ima adresar udruga s kojima sura|uje.
No, ipak mnogi su morali priznati: na jednom mjestu vi{e adresa
ba{ i ne mo`emo na}i.
Stoga se paralelno s razvijanjem samog projekta “Umre`avanja”
razvijao i dopunjavao ovaj adresar. Do nekih podataka do{lo se vrlo
brzo i lako, a do drugih se trebalo malo i namu~iti.
Pred vama je ne{to vi{e od 400 adresa udruga mladih i za mlade, kao i udruga koje imaju unutar svoje aktivnosti posebne sekcije
mladih, jednom rije~ju: popis udruga koje provode aktivnosti za
mlade.
Koristim priliku te ovim zahvaljujem svima koji su na bilo koji
na~in pomogli u prikupljanju podataka objavljenih u adresaru. Posebna hvala udrugama:
•
•
•
•
•
•
•
Agencija za informiranje (Osijek)
Centar za mobilost mladih (Velika Gorica)
Inicijativa mladih Kistanja (Kistanje)
GONG (Zadar, Zagreb)
Hrvatski ferijalni i hostelski savez (Zagreb)
Kulturni centar mladih (Kutina)
Kulturno dru{tvo Bo{njaka u Hrvatskoj “Preporod” – Forum mladih (Zagreb)
3
•
•
•
•
•
•
RI-centar (Rijeka)
Savez izvi|a~a Hrvatske (Zagreb)
SMART (Rijeka)
Suncokret (Zagreb)
Udruga MI (Split)
Udruga za kreativni razvoj DOMA]I (Karlovac)
I na kraju: Ispri~avam se svima onima, ~iji podaci mo`da nisu
najaktualniji, kao i udrugama ~iji se podaci nisu na{li u ovom adresaru. Uvjeravam vas: nije namjerno.
Stoga pozivam sve koji nai|u na bilo koju gre{ku, ili pak imaju
dopunu podataka za pojedinu udrugu, kao i udruge ~iji se podaci nisu na{li u Adresaru da se jave na adresu izdava~a (mo`e i mailom
[email protected]), kako bi neko od sljede}ih izdanja bilo pobolj{ano.
Marija Belo{evi},
koordinatorica Projekta
“Ume`avanje udruga
mladih i za mlade”
4
AIESEC Split
UDRUGE MLADIH I ZA MLADE:
1. AIESEC Hrvatske
Ekonomski fakultet, Trg J.F. Kennedy 6, 10 000 Zagreb
tel 01 299 1845 fax 01 299 1843
mail [email protected] web www.aiesec.hr
Omogu~ava me|unarodnu razmjenu studenata ekonomskih i organizacijskih studija i
podr`ava aktivnosti koje osiguravaju prakti~no u~enje kroz iskustvo za na{e praktikante i
omogu}ava u~enje na{ih ~lanova i drugih uklju~enih strana.
1.1 AIESEC Dubrovnik
EF, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik
tel 020 356 055 fax 020 356 060
mail [email protected] web aiesec.ftvt.hr
1.2 AIESEC Osijek
EF, Gajev trg 7, 31000 Osijek
tel 031 224 474 fax 031 211 604,
mail [email protected]
attn.
AIESEC
AIESEC Rijeka
EF,Ivana Filipovi}a 4, 51000 Rijeka
tel 051 355 187 fax 051 355 187
mail [email protected] web oliver.efri.hr/~aiesec
1.3
1.4 AIESEC Split
EF, Matice hrvatske 31, 21000 Split
tel 021 430 704 fax: 021 430 701 attn AIESEC
mail [email protected].hr web www.efst.hr/aiesec
5
AIESEC Vara`din
1.5 AIESEC Vara`din
Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2, 42000 Vara`din
tel: 042 213 777, loc.112 fax 042 213 413,
mail: [email protected] web www.foi.hr/aiesec
attn.
AIESEC
1.6 AIESEC Zagreb
EF, Trg J.F. Kennedy 6, 10000 Zagreb
tel 01 238 3131, 01 233 5633, attn. AIESEC Zagreb
mail [email protected]
2. Aktivist
Kralja Tomislava 13, 21000 Split
mail [email protected]
3. Art radionica Lazareti
Pobijana 8, 20000 Dubrovnik
tel 020 423 497
mail [email protected]
Razvijanje, usmjeravanje i popularizacija kulturnih i umjetni~kih aktivnosti; okupljanje
gra|ana, prije svega mladih koji se `ele baviti kulturnim i umjetni~kim aktivnostima, organiziranje svih oblika kulturno-edukativnih i kulturno-umjetni~kih djelatnosti
4. BEST Zagreb-bratstvo europskih studenata tehnologije
Unska 3, 10000 Zagreb
web www.best.eu.org/zagreb
5. Brodsko udru`enje mladih i najmla|ih
Petra Kre{imira IV.32b, 35000 Slavonski Brod
tel 035 410 184
6
Centar za edukaciju i savjetovanje `ena CESI
6. Buka
Franjeva~ka 11a, 43000 Bjelovar
mail [email protected]
7. Centar kulture Mahi~no - kulturno umjetni~ko dru{tvo
Mahi~no bb, 47286 Mahi~no
tel 047 651 485(Boris Kozjan)
8. Centar mladih Koprivnica
Trg mladosti 1a, 48000 Koprivnica
tel 048 621 634
9. Centar mladih Ribnjak
Park Ribnjak 1, 10000 Zagreb
web www.cmr.hr
10. Centar mladih Slavonski Brod
Kralja Kre{imira IV 32, 35000 Slavonski Brod
mail [email protected]
Krovna udruga mladih u Slavonskom Brodu; okupljanje i organiziranje `ivota mladih kroz
razvoj klupske scene, organiziranje koncerata i tiskanje info ~asopisa i biltena
11. Centar za civilne inicijative
Park Ribnjak 1, 10000 Zagreb
tel 01 481 9516 fax 01 492 0795
mail [email protected]
12. Centar za edukaciju i savjetovanje `ena CESI
Kri`ani}eva 1/3, 10000 Zagreb
tel 01 455 7711 fax 01 461 1704
mail [email protected] web www.cesi.hr
Unapre|ivanje polo`aja `ena, promicanja rodne ravnopravnosti, razvoj civilnog dru{tva,
unapre|enje kvalitete `ivota mladih
7
Centar za europsku razmjenu mladih
13. Centar za europsku razmjenu mladih
Preradovi}eva 33/1, 10000 Zagreb
tel 01 481 7195 fax 01 455 5150
mail [email protected]
14. Centar za gra|ansku suradnju Vinkovci
V. Nazora 2, 32000 Vinkovci
mail [email protected]
15. Centar za inicijative mladih Jelsa
[ematorij b.b., 21465 Jelsa
tel/fax 021717630
mail [email protected]
Pokretanje aktivnosti i inicijative mladih; {irenje NVO
16. Centar za inicijative mladih-CIMA
Matije Ivani}a b.b. 21460 Stari Grad
tel 021 765 829
mail [email protected]
Povezivanje pojedinaca i razli~itih skupina s namjerom formiranja inicijative koja bi pokrivala podru~ja znanosti, sporta, novih medija, civilnih inicijativa i umjetnosti promicanje
informati~ke pismenosti i informati~ka edukacija tehnolo{ka i druga podr{ka civilnim inicijativama i anga`iranim pojedincima stimuliranje, razvoj i provo|enje projekata gospodarskog razvoja otoka iniciranje mre`e centara za inicijative mladih na otoku Hvaru
17. Centar za istra`ivanje i promicanje urbane kulture
Hercegova~ka 97, 10000 Zagreb
tel 01 370 1285
mail [email protected]
8
Centar za mobilnost mladih
18. Centar za kreativan rad
Vla{ka 70c, 10000 Zagreb
tel/fax 01 461 3845
mail [email protected]
Poticanje stvarala{tva kod djece i mladih; podizanje kvalitete `ivota djece i mladih;uklju~ivanje djece i mladih sa posebnim potrebama u programe Centra, njihova integracija u
“redovnu” dru{tvenu sredinu
19. Centar za mirovne studije-Mlada MIRamiDA
Meduli}eva 17/2, 10000 Zagreb
tel 01 484 9123 tel/fax 01 484 8720
mail [email protected] web www.cms.hr
Promocija nenasilja i dru{tvene promjene; edukacija za civilno djelovanje; edukacija
mladih aktivista, udruga i inicijativa
Centar za mlade` Zapre{i}
M. Gupca 4, 10290 Zapre{i}
tel 01 331 1711 fax 01 331 0403
mail [email protected]
20.
Objedinjavanje djelovanja ~lanova na zajedni~kom interesu poticanja ukupnih aktivnosti
zdravog i kreativnog `ivota djece i mlade`i, kao i rje{avanja drugih pitanja od zajedni~kog
interesa za zapre{i}ku djecu i mlade`
21. Centar za mobilnost mladih
Cvjetno naselje 15, 10410 Velika Gorica
tel/fax 01 621 9837
mail [email protected]
Me|unarodna razmjena i suradnja mladih; me|unarodna suradnja udruga i institucija;
poticanje volonterskog rada mladih
9
Centar za razvoj
22. Centar za razvoj
Tina Ujevi}a 18, 31551 Beli{}e
tel 091 543 172
mail [email protected]
Razvijanje civilnog dru{tva i komunikacije izme|u pojedinca i dr`ave; organiziranje festivala, perfomansa, umjetni~kih doga|anja, seminara, te~ajeva i radionica; promicanje demokratskih vrijednosti i stvarnosti
23. Centar za razvoj potencijala mladih HORIZONT
Haulikova 3/2, 10000 Zagreb
mail [email protected] web www.horizont.hr
24. “4 rijeke”
Dubrova~ka 5d, 47000 Karlovac
tel 098 980 1051 fax 047 417 168
mail [email protected] web www.4rijeke.cjb.net
Isticanje pozitivnih vrijednosti Karlovca te promicanje uloge mladih u stvaranju tih vrijednosti
25. 4+
M. Tita 3, 51410 Opatija
26. Demokratska inicijativa mladih
Republike Austrije 19, 10000 Zagreb
tel/fax 01 377 1857
mail [email protected] web www.dimonline.hr
Osiguranje trajne aktivnosti mladih kojom oni realiziraju svoje stvarala~ke potencijale te
grade demokratski identitet generacije.
10
Dru{tvo mladih
DIJAK-Udruga za pomo} djeci,mlade`i i odraslima u
odgoju i obrazovanju
T.Smi~iklasa 11, 47000 Karlovac
tel 047 655 510
mail [email protected]
27.
28. Distorzija
Vergerijeva 2, 52100 Pula
29. Dom mladih Rijeka
Laginjina 15, 510000 Rijeka
tel 051 516 247
mail [email protected]
30. Dramski studio mladih
Hvar bb, 21450 Hvar
31. Dru{tvo ljubitelja znanstvene fantastike SFINGA
44320 Kutina
mail [email protected]
32. Dru{tvo “Faust Vran~i}”
Bra}e Poli}a 3, 22000 [ibenik
tel 022 22 647, 022 20 0193
mail [email protected]
Potpora i provedba ideja, programa, aktivnosti i pothvata koji su usmjereni, te pridonose i
utje~u na br`i i uspje{niji razvoj [ibenika i @upanije {ibenske
33. Dru{tvo mladih
Trg sv. Ivana bb, 44312 Klo{tar Ivani}
11
Dru{tvo studenata matematike
34. Dru{tvo studenata matematike
Bijeni~ka c. 30, 10000 Zagreb
Dru{tvo studenta Hrvatska-Francuska
Preradovi}eva 40, 10000 Zagreb
tel 01 481 8590 fax 01 481 0743
mail [email protected]
35.
Posredni{tvo u razvoju suradnje me|u hrvatskim i francuskim studentima, fakultetima i
sveu~ili{tima; poticanje hrvatsko-francuske kulturne razmjene; promoviranje francuskog
jezika
36. Dru{tvo studenata socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
tel 01 489 5828 fax 01 482 1206
mail [email protected] web www.dssr.hr
Dru{tvo za promicanje me|unarodne suradnje
Trg I. Kukuljevi}a 11, 10000 Zagreb
37.
38. Dru{tvo"Znanost mladima"
Korzo 2a/III, 51000 Rijeka
39. Duga-centar za pomo} i podr{ku
P.Preradovi}a 63, 43500 Daruvar
tel/fax 043 335 776
mail [email protected]
40. Eko-centar Caput Insulae-Beli
Beli 4, 51559 Beli
mail [email protected] web www.caput-insulae.com
Za{tita prirodnog i kulturno-povijesnog naslje|a otoka Cresa
12
Europski parlament mladih
41. Euro Youth Club/Europe House Zagreb
Juri{i}eva 1/1, 10000 Zagreb
tel 01 481 3414, 01 481 3960 fax 01 481 3956
mail [email protected] web www.europe-house-zagreb.hr
Bu|enje europske svijesti; aktivno uklju~ivanje mlade`i u sve aspekte svakodnevnog `ivota; promoviranje europskih ideja, te kulturna, politi~ka i ekonomska integracija Hrvatske u
Europi
42. Euro Youth Club/Europski pokret Split
Bana Jela~i}a 4, 21000 Split
tel/fax 021 344 055
mail [email protected] web www.eps.hr
Edukacija mladih; promoviranje europskih ideja
Europejci
Strossmayerova 68, 31000 Osijek
mail [email protected]
43.
Europski dom Vukovar-omladinski klub
32000 Vukovar
tel/fax 032 450 096
mail [email protected] web www.ehvu.hr
44.
45. Europski klub mladih “EKUM”
Franjeva~ki trg 7, 42000 Vara`din
46. Europski parlament mladih
Kukuljevi}eva 32, 10000 Zagreb
tel 01 487 5311 fax 01 615 9876
mail [email protected]
Promoviranje europskog duha u obrazovanju i formiranje cjelovite li~nosti mladih u dobi
16-22.g.
13
Europski pokret Slavonski Brod - europski klub
47. Europski pokret Slavonski Brod - europski klub
Antuna Barca, 35000 Slavonski Brod
tel 035 265 189 fax o35 265 189
mail [email protected]
Promocija Europe kao kulturnog fenomena me|u ~lanovima kao i ~lanovima zajednice,
razvijanje razumijevanje i tolerancije, {irenje znanja i informacija koje pridonosi demokratskoj dimenziji u obrazovanju i odgoju mladih, stvaranju osje}aja osobne odgovornosti za
mir, ljudska prava, o~uvanje okoli{a te prirodnog i kulturnog naslije|e.
48. FADE IN - Fantasti~no Dobra Institucija
^azmanska 2, 10000 Zagreb
tel 016150016 fax 016150024
mail [email protected]
Neprofitni produkcijski studio; promicanje rada udruga na podru~ju ljudskih prava, prava
`ena,kulture mladih i ekolo{ka pitanja
49. Forum kr~ke mlade`i
Trg s. Kvirina 1, 51500 Krk
50. Forum mladih
Koparska 58, 52100 Pula
Forum mladih Vara`din
Franjeva~ki trg 7/1, 42000 Vara`din
tel 042 213 165 fax 042 311 449
51.
Foto-kino klub “Baranja-film”
Trg slobode 16a, 31300 Beli Manastir
tel 031 700 106
52.
Okupljanje mladih i svih zainteresiranih za njegovanje spoznaja o fotografiji i filmu/poticanje autorskog rada, educiranje o fotografiji i filmu/izlo`be fotografija, projekcija filmova
14
HEKSA
53. Franjeva~ka mlade` FRAMAConv. Sveti Duh
Sveti Duh 31, 1000 Zagreb
tel 01 377 1444 fax 01 377 3754
mail [email protected] web www.ofmconv.hr
@ivljenje Evan|elja po primjeru sv. Franje Asi{kog u bratstvu mladih; organiziranje humanitarnih, kulturnih, sportskih i dr. aktivnosti
54. Glazbena radionica mladih"Polifonija"
Trg Baruna Trenka 3, 31000 Osijek
tel/fax 031 209 208
mail [email protected]
55. Glazbeni centar mladih
Lani{te 12b, 10000 Zagreb
56. Glazbeni centar mladih
Slovenska 21, 10000 Zagreb
tel 01 370 5574
57. Gra|anska organizacija za kulturu “GOKUL”
M. Gupca 53/1, 49210 Zabok
mail [email protected] web www.gokul.hr
Razvoj urbane kulture i civilnog dru{tva
58. GRADDONJI
Sun~ana 18, 31000 Osijek
tel/fax 031 204 250
mail [email protected]
59. HEKSA
S. Radi}a 54, 22000 [ibenik
tel 098 879 866
mail [email protected]
15
HELP, Udruga za pomo} mladima
60. HELP, Udruga za pomo} mladima
Mihovilova [irina 1, 21000 Split
tel 021 490 78 fax 021 360 650
mail [email protected]
61. HKUD “Selja~ka sloga”
N.Taveli}a, Vinjani Donji, 21260 Imotski
tel/fax 021 856 074
mail [email protected]
62. HOMER Hrvatska udruga prijatelja bijelog {tapa
Jela~i}ev trg 1/1, 51000 Rijeka
tel 051 211 633 fax 051 211 607
mail [email protected] web www.homer.hr
Socijalizacija djece i mladih o{te}ena vida, te u~enje socijalnom pona{anju i sposobnosti
empacije djece zdrava vida
63. Hrvatska esperantska mlade`/Hrv.savez za esperanto
Amru{eva 5/1, 10000 Zagreb
tel 01 481 0921 fax 01 461 9373
mail [email protected] web www.esperanto.hr
[irenje i razvijanje upotrebe me|unarodnog jezika esperanta; Promicanje me|unarodnog
jezika esperanta i ideja esperantskog pokreta me|u mladima u RH
64. Hrvatska glazbena mlade`
Trg S. Radi}a 4, 10000 Zagreb
tel 01 611 1600 fax 01 611 1566
mail [email protected] web www.hgm.hr
Promocija mladih glazbenika, organiziranje koncerata i edukacije za mlade`
64.1 Hrvatska glazbena mlade`
Trg sv. Trojstva 1, 31000 Osijek
16
Hrvatska udruga za stru~nu pomo} djeci i mladima sa posebnim potrebama “Idem”
64.2 Hrvatska glazbena mlade`
Zagreba~ka 23, 21000 Split
mail [email protected]
64.3 Hrvatska glazbena mlade`
Kralja P. Kre{imira IV. 15, 42000 Vara`din
Hrvatska glazbena scena mladih
Laginjina 9, 10000 Zagreb
tel/fax 01 233 0731
mail [email protected]
65.
Organiziranje koncerata klasi~ne glazbe
66. Hrvatska mlade`
Trg kralja Tomislava 1, 33400 Virovitica
67. Hrvatska mlade` Podravski Podgajci
V. Nazora 92, 31552 Podravski Podgajci
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga/Ambidekster klub
Ul. Sv. Mateja 70a, 10000 Zagreb
tel 01 660 1301, 01 298 9564 fax 01 292 0886
mail [email protected]
68.
Poticanje i unapre|ivanje aktivnosti svojih ~lanova u radu s osobama s poreme}ajima u
pona{anju; educiranje i osposobljavanje ~lanova za stjecanje i pro{irenje znanja, vje{tina,
sposobnosti te znanstveno-stru~nih dostignu}a
Hrvatska udruga za stru~nu pomo} djeci i mladima sa
posebnim potrebama “Idem”
Ilica 48, 10000 Zagreb
tel/fax 01 481 3081
mail [email protected] web www.tel.hr/specialneeds
69.
17
Hrvatska zajednica za tehni~ku kulturu
70. Hrvatska zajednica za tehni~ku kulturu
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
tel/fax 01 484 8762
mail [email protected] web www.hztk.hr
Na istoj adresi ima sjedi{te 13 nacionalnih saveza:
tel
70.1 Hrvatski astronauti~ki i raketni savez
01 484 8760
Hrvatski filmski savez
01 484 8764
70.2
tel/fax
Hrvatski fotosavez
01 484 8793
70.3
tel/fax
Hrvatski kajaka{ki savez
01 484 8767
70.4
tel/fax
Hrvatski radioamaterski savez
01 484 8763
70.5
tel/fax
Hrvatski ronila~ki savez
01 484 8765
70.6
tel/fax
tel
70.7 Hrvatski savez CB radioklubova
01 484 8636
Hrvatski savez informati~ara
01 484 8770
70.8
tel/fax
Hrvatski savez inovatora
01 484 8766
70.9
tel/fax
18
Hrvatski ferijalni i hostelski savez
Hrvatski savez pedagoga tehni~ke kulture
01 484 8760
70.10
tel
Hrvatski zrakoplovni savez
01 484 8761
70.11
tel/fax
Hrvatsko dru{tvo automodelara
01 484 8073
70.12
tel
Hrvatsko dru{tvo za robotiku
01 484 8636
70.13
tel
71. Hrvatski centar za dramski odgoj
Petrova 48a, 10000 Zagreb
tel/fax 01 468 5503
mail [email protected] web www.culturnet.hr/hcdo
Organiziranje seminara, savjetovanja, okruglih stolova i predavanja; izdava~ka djelatnost;
suradnja s odgojno-obrazovnim i umjetni~kim ustanovama te srodnim profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
72. Hrvatski esperantski savez
Ilica 10 (po{ta:p/a Sveti Duh 130), 10000 Zagreb
tel 01 483 3809 fax 01 374 5052
mail [email protected], web free-zg.hinet.hr/hes
[irenje u~enja i primjene me|unarodnog jezika esperanta; organiziranje slobodnog vremena djece i mladih; kulturna i obrazovna me|unarodna suradnja
73. Hrvatski ferijalni i hostelski savez
Savska 5/1, 10000 Zagreb
tel 01 482 9294, 482 9296 tel/fax 01 482 9297
mail [email protected] web www.hfhs.hr
Promicanje i razvitak omladinskog turizma; {irenje turisti~ke kulture
19
Centar za me|unarodnu suradnju / Klub Zagreb
73.1 Centar za me|unarodnu suradnju / Klub Zagreb
De`manova 9, 10 000 Zagreb
tel 01 48 47 474, tel/fax 01 484 7472
mail [email protected]
73.2 Regionalni ured Rijeka/Klub Rijeka
Korzo 22, 51 000 Rijeka
tel/fax 051 337 116
mail [email protected]
73.3 Regionalni ured Split/Klub Split
Domilijina 8, 21 000 Split
tel/fax 021 395 972
mail [email protected] mail [email protected]
73.4 Regionalni ured Osijek/Klub Osijiek
P. Peja~evi}a 2, 31 000 Osijek
tel 031 369 033
mail [email protected] mail [email protected]
Klub Vara`din
[email protected]
73.5
mail
73.6 Klub Slavonski Brod
Press Club, A Star~evi}a 1, 35 000 Slavonski Brod
tel 035 406 510
mail [email protected]
Klub Gospi}
[email protected]
73.7
mail
20
OH HALUGICA/PUNAT
73.8 Klub Karlovac
Ferial, Novi tr`ni centar, Trg J. Broza bb, 47 000 Karlovac
tel 047 412 111
mail [email protected]
73.9 OH PULA
Zaljev Valsaline 4, 52 000 Pula
tel 052 391133 fax 052 391106
mail [email protected]
73.10 OH ZADAR
Obala Kneza Trpimira 76, 23 000 Zadar
tel 023 331 145, fax 023 331 190
mail [email protected]
73.11 OH DUBROVNIK
Vinka Sagrestana 3, 20 000 Dubrovnik
tel 020 423 241, fax 020 412 592
mail [email protected]
73.12 OH KRK
Vinka Vitezi}a 23, 51500 Krk
tel: 051 220 212
73.13 OH ZLATOKRILA/VELI LO[INJ
Kaciol 26, 51 551 Veli Lo{inj
tel 051 236 312
73.14 OH HALUGICA/PUNAT
Novi Put 8, 51 521 Punat
tel 051 854 037
21
Hrvatski katoli~ki zbor “MI”
74. Hrvatski katoli~ki zbor “MI”
Mesni~ka 2, 10000 Zagreb
tel 01 483 3841 fax 01 483 3843
mail [email protected] web www.hkz-mi.hr
75. Hrvatsko debatno dru{tvo
Hebrangova 21/IV, 10000 Zagreb
tel/fax 01 485 6461
mail [email protected] web www.hdd.hr
76. Hrvatsko vije}a mladih Split
Savska bb, 21000 Split
tel/fax 021 566 691
HSUTI Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida - sekcija
mladih
[o{tari}eva 8, 10000 Zagreb
tel/fax 01 4812 004
mail [email protected] web www.hsuti.hr
77.
78. HUK-udruga za promicanje humanosti i urbane kulture
Kre{imirova 30, 22300 Knin
tel 022 664 707 fax 022 664 706
mail [email protected] web www.huknet.hr
Nova kultura i nova umjetnost; civilno dru{tvo; tolerancija; ekologija
HUK-Ka{tela
A. Beretina bb, 21216 Ka{tel Novi
tel 098 192 1633
mail [email protected] web www.huknet.org
78.1
Promicanje tolerancije, kulture i sadr`aja za mlade, civilnog dru{tva, te razvijanje ekolo{ke
svijesti; edukacija mladih kroz kreativne radionice; organiziranje umjetni~kih doga|anja
za mlade
22
JEF-Hrvatska (Young European Federalist)
79. IAESTE Hrvatska
Trg mar{ala Tita 14 10000 Zagreb
tel 01 456 4210 fax 01 483 0602
mail [email protected] web www.iaeste.hr
Me|unarodna razmjena studenta tehni~kih i prirodnih fakulteta. Podru`nice: Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
80. Info klub
A. Star~evi}a 4, 32237 Lovas
tel/fax 032 525 089
mail op}[email protected]
Okupljanje mladih i ja~anje njihove inicijative i aktivnosti
81. Inicijativa mladih Kistanje
dr. Franje Tu|mana 101, 22305 Kistanje
tel 098 920 7772
mail [email protected]
Okupljanje i dru`enje mladih te promicanje i za{tita njihovih prava; poticanje u~enja te pomo} mladima oko u~enja, te upoznavanje istih s naprednim tehnologijama; organiziranje
priredbi, te promicanje volonterizma
82. Istarski klub
B. Poli}a 2/2, 51000 Rijeka
83. IURIDICUM
Trg M. Tita 3, 10000 Zagreb
mail [email protected]
84. JEF-Hrvatska (Young European Federalist)
Pirovec gornji 4, 10000 Zagreb
tel 091 539 5593
mail [email protected] web www.jef-croatia.hr
Nacionalni ogranak europske mlade{ke nevladine organizacije.
23
KAOS-kostajni~ka alternativna scena
85. KAOS-kostajni~ka alternativna scena
Ratka Djeteli}a 42, 44430 Hrvatska Kostajnica
tel/fax 044 851 202
mail [email protected] web www.zamirnet.hr/kaos
Aktiviranje mladih u `ivotu zajednice; kulturni izri~aj mladih; ekolo{ke aktivnosti
86. Katoli~ka udruga mladih Istre
Pazinski kolegij, 52000 Pazin
tel 052 686 458 fax 052 624 224
mail [email protected]
87. KIWI
Strosmayerova 68, 31000 Osijek
tel 098 183 7757
mail [email protected]
Podizanje kvalitete likovne umjetnosti u Osje~ko-baranjskoj `upaniji
88. Klub katoli~ke mlade`i Boninovo
Dr. A. Star~evi}a 46, 20000 Dubrovnik
tel/fax 020 424 027
mail [email protected]
89. Klub mladih Bedekov{~ina
S. Radi}a bb, 49221 Bedekov{~ina
90. Klub mladih BUM Buzet
II. istarske brigade 11/2, 52420 Buzet
tel/fax 052 663 449
mail [email protected] web www.bum.hr
Okupljanje mladih kroz kvalitetne sadr`aje kulture, glazbe, znanosti, ekologije i sporta
24
Klub mladih “Monteparnaso”
91. Klub mladih entuzijasta
Stjepana Radi}a 55, 31431 ^epin
tel 031 388 155
mail [email protected]
92. Klub mladih “Invicible Youngs Pore~”
N. Tesle 14,52440 Pore~
93. Klub mladih Jastrebarsko
V. Ma~eka 2, 10420 Jastrebarsko
Klub mladih Juvente
Ulica kaktusa 40, 10260 Sesvete
mail [email protected]
94.
95. Klub mladih Kozarac
Me|imurska 47, Kozarac
tel 031 757 182
mail [email protected]
96. Klub mladih kreativaca “Urbani kaos”
Gredi~ka 23, 10000 Zagreb
97. Klub mladih Lovas
Pobjede 36, 32237 Lovas
tel 031 289 143
mail [email protected]
98. Klub mladih “Monteparnaso”
Prilaz Monte Cappaletta 3, 52100 Pula
mail [email protected]
25
Klub mladih Omi{alj
99. Klub mladih Omi{alj
Prike{te 13 51513 Omi{alj
100. Klub mladih “Plavinka”
Hum zabo~ki bb, Hum Zabo~ki, 49210 Zabok
101. Klub mladih
M. Vla~i}a 11/1, 52220 Labin
102. Klub mladih “Susajda”
Melin 2 br.1, 51557 Cres
mail [email protected]
103. Klub mladih Valpovo
Trg Kralja Tomislava 14, 31550 Valpovo
tel 031 651 119
mail [email protected]
104. Klub mladih “Ve`ica”
Kvaternikova 30, 51000 Rijeka
105. Klub mladih Zabok
49210 Zabok
mail [email protected]
106. Klub mladih Zlatar Bistrica
V.Nazora 54, 49247 Zlatar Bistrica
tel 049 461 525
mail [email protected]
Klub studenata etnologije “Doma}i”
FF, I. Lu~i}a 3, 10000 Zagreb
mail [email protected]
107.
26
Koalicija udruga mladih
108. Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zg
I. Lu~i}a 3, 10000 Zagreb
tel 01 612 0061
mail [email protected]
109. Klub studenata hrvatskih studija
Ul. Grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
tel 01 615 1376 fax 01 611 7963
mail [email protected]
Za{tita standarda i socijalnog statusa studenata; doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveu~ili{ta; povezivanje i suradnja sa drugim studentskim, omladinskim i dr. organizacijama na Hrvatskim studijima, Sveu~ili{tu te i {ire kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu
110. Klub studenata Istre
Ilica 13/1, 10000 Zagreb
tel 01 483 3686
mail [email protected]
111. Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
I. Lu~i}a 3, 10000 Zagreb
tel 01 612 0061
112. Kneja-^akovec
Zrinsko-frankopanska 8, 40000 ^akovec
mail [email protected]
113. Koalicija udruga mladih
Kralja Tomislava 13, 21000 Split
tel 021 322 565
mail [email protected]
27
Kompjuterski centar Kistanje
114. Kompjuterski centar Kistanje
Dr. Franje Tu|mana 101, 22305 Kistanje
tel 022 763 053
mail [email protected]
115. Koprivni~ki krug djece i mlade`i
A.Star~evi}a 41a, 48000 Koprivnica
KORACI-udruga za osmi{ljanje slobodnog vremena djece,
adolescenata i odraslih
Bla`a Poli}a 2/IV, 51000 Rijeka
tel 051 212 400
116.
117. KOSMOS
Rudarska 1, 52220 Labin
118. Kreativno istra`iva~ki tim “GRM”
Vitezi}eva 14, 52100 Pula
tel/fax 052 391 662
mail [email protected]
119. KRILA-terapijsko jahanje
Gornji Bukovac 18a, 10000 Zagreb
tel/fax 01 234 2314
mail [email protected] web www.krila.hr
Pru`anje terapijskog jahanja osobama s invaliditetom; socijalna aktivnost i dobrovoljni rad
mladih
120. KUD “S. Ma|er”
I. Me{trovi}a 1, 32221 Ceri}
tel/fax 032 384 309
Kulturno-umjetni~ki amaterizam
28
KVARK – kreativni veznik alt razvoja kulture
121. KUD “Tomislav” Cerna
Tomislavovo {etali{te bb, 32272 Cerna
Kulturno-umjetni~ki amaterizam
122. Kulturna udruga daruvarskih aktivista i aktivistkinja
43500 Daruvar
mail [email protected]
123. Kulturna udruga mladih Strmca “KUMS”
V.Nazora 13, Strmec
Kulturni centar mladih Kutina
Radi}eva 3, 44320 Kutina
tel 044 684 973 fax 044 682 319
mail [email protected] web www.kcm.hr
124.
Pobolj{anje kulturnog i op}ih uvjeta `ivota mladih u gradu Kutini; promicanje interesa
mladih; stvaranje uvjeta za djelovanje mladih
Kulturno dru{tvo Bo{njaka u Hrvatskoj “Preporod” –
Omladinski forum
Ilica 35, 10000 Zagreb
tel/fax 01 483 3635
mail [email protected]
125.
Prou~avanje kulturne ba{tine Bo{njaka; podsticati knji`evno i umjetni~ko stvarala{tvo
Bo{njaka, napose mladih; izdavanje glasila za mlade “Jasmin"
126. KVARK – kreativni veznik alt razvoja kulture
Koprivni~ka 70, Kri`evci
tel 091 542 5266 tel 048 270 034
mail [email protected]
Promicanje slobodnog kreativnog i kulturnog izra`avanja, te promicanje vrijednosti
gra|anskog dru{tva u Kri`evcima i {ire
29
Lanterna, udruga savjetovali{te
127. Lanterna, udruga savjetovali{te
Trg T. Ujevi}a 5/3, 21300 Makarska
tel 021 616 992 (pon,~et 17-20h)
Za{tita zdravlja djece i mladih, promicanje zdravog stila `ivljenja: edukacija, osmi{ljavanje slobodnog vremena, savjetodavni rad
128. Liga za borbu protiv narkomanije
Bana J.Jela~i}a 4, 21000 Split
tel/fax 021 356 187
mail [email protected]
Unapre|enje zdravlja i spre~avanje ovisnosti u Splitu
129. Mandarin
N. Poli}a 2/2, 51000 Rijeka
130. Me|unarodna udruga studenata agronomije
Sveto{imunska c. 25, 10000 Zagreb
tel 01 239 3770
mail [email protected]
131. Metamedija
Koparska 31, 52100 Pula
132. M.I.G.R.A.
Kolodvorska 150, 31540 Donji Miholjac
mail [email protected]
Mirovna Grupa Mladih Dunav
Vo}arska 17, 32230 Vukovar
tel/fax 032 414 633
mail [email protected] web www.ypgd.hr
133.
30
Mlade` ^e{ke besede Zagreb
Cilj Udruge je kroz vlastiti razvoj i izgradnju li~nosti, te povezivanje s drugima, promovirati
rad mladih i emancipaciju individualizma i osobnih sloboda; stvoriti sigurno mjesto za
mlade bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu, seksualnu ili drugu pripadnost; promovirati i podr`ati razvoj civilnog i demokratskog dru{tva u regiji, promovirati toleranciju, kulturu mira i nenasilja
134. Mirovna grupa Oaza
V. Nazora 35, 31300 Beli Manastir
tel/fax 031 705 055
mail [email protected]
Promocija mira, kulture, nenasilja; edukacija za pobolj{anje kvaliteta `ivota; podr{ka drugim NVO; osvje{tavanje pojedinca za aktivnu ulogu u pozitivnim dru{tvenim promjenama
135. MIRTa
Kraj sv. Marije 1/III, 21000 Split
tel/fax 021 360 076
mail [email protected] web www.pujanke.hr/mirta/index.htm
Poticanje i organiziranje programa za unapre|enje kvalitete `ivljenja i za{titu mentalnog
zdravlja djece, mlade`i,`ena i obitelji; edukacijski programi
136. Mlade` crvenog kri`a
Ul. Crvenog kri`a 14, 10000 Zagreb
tel 01 465 5814, 01 465 5129 fax 01 465 5365
mail [email protected]
137. Mlade` crvenog kri`a
Kralja Tomislava 6, 34500 Na{ice
tel 031 613 275
mail [email protected]
138. Mlade` ^e{ke besede Zagreb
[ubi}eva 20, 10000 Zagreb
tel/fax 01 455 1124
mail mlad[email protected] web beseda.zpm.fer.hr
31
Mlade` Paneuropske unije
139. Mlade` Paneuropske unije
Juri{i}eva 1, 10000 Zagreb
mail [email protected]
140. Mladi Bobote
32225 Bobota
mail [email protected]
141. Mladi ~uvari prirode
Ilica 16/III, 10000 Zagreb
tel 01 483 1224 fax 01 483 1223
mail [email protected]
142. Mladi grad Buje
Rudine 14, 52460 Buje
143. Mladi hrvatski menad`er
Mesni~ka 3, 10000 Zagreb
144. Mladi Lipika
Slavonska 49, 34551 Lipik
mail [email protected]
145. Mladi zajedno
Petrova 56, 10000 Zagreb
mail [email protected]
145.1 Mladi zajedno
Banovine Hrvatske 39a, Bjelovar
mail [email protected]
32
NOVI SVIJET-udruga za brigu o djeci i mladima
146. MoSt
Zvonimirova 7, 21000 Split
tel 021 483 680, fax 021 323 083
mail [email protected] web www.most.hr
Unapre|ivanje kvalitete `ivljenja mladih i gra|ana drugih dobnih skupina; promocija volonterskog rada, vr{nja~ke pomo}i, humanosti
147. Multimedijski institut
Preradovi}eva 18, 10000 Zagreb
tel 01 485 6400 fax 01 485 5729
mail [email protected] web www.mi2.hr
148. Nansen Dijalog Centar
Alojzija Stepinca 4, 31000 Osijek
tel 031 200 200 fax 031 215 473
mail [email protected] web www.ndcosijek.hr
149. Nezavisna udruga mladih
Hrvatskih pavlina 12, 42250 Lepoglava
tel 042 791 513
mail [email protected] web www.ivanec.com/forum
Pobolj{anje kvalitete dru{tvenog `ivota u ivane~koj regiji; razvoj i unapre|enje dru{tvenih
sadr`aja koji su od interesa za mlade; razvijanje politi~ke, kulturne, socijalne, ekolo{ke i
ine svijesti me|u mladima; poticanje dru`enja i bolje suradnje me|u mladima; pove}anje
utjecaja mladih na rad lokalnih tijela
150. NOVI SVIJET-udruga za brigu o djeci i mladima
Jurja Kri`ani}a 4, 44000 Sisak
tel/fax 044 536 574
mail [email protected] web www.novi-svijet.hr
Briga za djecu i mlade, njihov odgoj i animiranje putem van{kolskih aktivnosti
33
Odred izvi|a~a Ma|ara “Zrinyi Manastir”
151. Odred izvi|a~a Ma|ara “Zrinyi Manastir”
Vodovodna 5 Zagreb
Ogulinska udruga mladih
Sveti Jakov 154, 47300 Ogulin
152.
153. Omladinski evan|eoski centar “Tri an|ela”
35000 Slavonski Brod
tel 035 448 107 fax 035 448 397
mail [email protected]
Omladinski klub Muslimana/Med`us Islamske zajednice
Zagreb
Gavellina 40, 10000 Zagreb
tel 01 613 7162 fax 01 613 7159
154.
155. Omladinski klub @idovske op}ine Zagreb
Palmoti}eva 16, 10000 Zagreb
tel 01 492 2692 fax 01 492 2694
156. “Palach” klub mladih
Kru`na bb, 51000 Rijeka
tel 051 215 063
Pedago{ka udruga za promicanje odgoja u duhu ljudskih
vrijednosti
Sarajevska 7, 22000 [ibenik
157.
158. PGDI-Info klub Beli Manastir
Josipa Pan~i}a 27, 31300 Beli Manastir
34
Pokret za kulturu mladih
159. PGDI-Projekt gra|anske demokratske inicijative
I. Me{trovi}a 3, Vukovar
tel/fax 032 442 171
mail [email protected]
Educiranje gra|ana o demokraciji i demokratskim procesima putem tribina, okruglih stolova, seminara, radionica i sl.
160. Plavi telefon
Ilica 36, 10000 Zagreb
tel/fax 01 483 1677
mail [email protected]
web
www.plavi-telefon.hr
Za{tita djece, mlade`i i odraslih, te o~uvanje ~ovjekove okoline; ostvarivanje telefonskog i
pisanog kontakta s djecom, mlade`i i odraslima; pru`anje posredne i neposredne pomo}i
djeci, mlade`i i odraslima
Pozitiva+
Sveti kri` 11, 51000 Rijeka
161.
162. Pokret prijatelja prirode “Lijepa na{a”
Palmoti}eva 17a, 10000 Zagreb
tel 01 492 3904,01 492 3905 fax 01 481 0232
mail [email protected] web www.lijepa-nasa.hr
Promicanje ideje o potrebi za{tite okoli{a, odgoj i obrazovanje za okoli{ prije svega djece i
mlade`i {kolskog uzrasta
163. Pokret za kulturu mladih
Kralja Tomislava 13, 21000 Split
tel 021322096/7 fax 021322098
mail [email protected]
Poticanje subkulturne scene u Splitu, te pro{irivanje dru{tvenih vidika me|u mladima grada Splita; podizanje op}e razine tolerancije i dru{tveno-politi~ke informiranosti kako mladih tako i starijih; krajnje postignu}e koje se `eli ostvariti djelovanjem udruge je pobolj{anje kvalitete `ivljenja.
35
POMAK - Pokret mladih katolika
164. POMAK - Pokret mladih katolika
Frankopanska 5/1, 10000 Zagreb
tel/fax 01 483 0394
mail [email protected] web www.pogled.org
Zauzetije djelovanje mlade`i u Crkvenom `ivotu, promicanje kr{}anskih vrednota u javnom `ivotu, upoznavanje sa suvremenim europskim tijekovima i najnovijim dostignu}ima
na polju prirodnih i dru{tvenih znanosti, edukacija za samoorganizaciju, vjerska i dru{tvena izobrazba mladih, duhovna obnova hrvatske mlade`i, skrb za potrebite
165. Postpesimisti
Vukovarska 237 C/II, 10000 Zagreb
tel 01 615 7183 fax 01 615 8711
mail [email protected]
Poticaj - udruga za poticanje kvalitetnog razvoja djece i
mlade`i
Nazorova 51, 10000 Zagreb
tel 01 489 5819 fax 01 482 1206
mail [email protected]
166.
Pru`anje psiho-socijalne pomo}i djeci i mlade`i koja `ive u rizi~nim okolnostima, te njihovim obiteljima, a sa svrhom preveniranja nepo`eljnih oblika pona{anja, te pobolj{anja
kvalitete `ivota i razvoja dru{tva
167. Projekt alternativa nasilju
J. Gojkovi}a 4, 31000 Osijek
tel 031 504 980
mail [email protected]
168. PRONI-centar za socijalno podu~avanje
[etali{te P.Preradovi}a 7, 31000 Osijek
tel 031 207 428, 207 426 fax 031 207 427
mail [email protected] web www.proni.hr
36
PRONI Klub Enrestinovo
Podu~avanje za voditelje rada s mladima; ohrabrivanje i razvijanje obrazovne, kulturne i
socijalne razmjene RH i drugih zemalja; osvje{}ivanje pojedinaca i njihovo osna`ivanje za
preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim dru{tvenim promjenama s ciljem osna`ivanja civilnog dru{tva
168.1 PRONI klub mladih Benkovac
Domobranska 2/1, 23420 Benkovac
tel 023 681 207
mail [email protected]
PRONI Klub Br{adin
032 735 410
168.2
tel
168.3 PRONI Klub Dalj
J. Bana Jela~i}a 12, 31226 Dalj
tel 031 590 285
mail [email protected]
PRONI Klub Darda
Ul.S.Ivana Krstitelja 109, 31326 Darda
tel 031 741 182
mail [email protected]
168.4
PRONI Klub Donji Miholjac
098 169 2306
mail [email protected]
168.5
tel
168.6 PRONI klub mladih \evske
Devske bb, 22319 \evske
PRONI Klub Enrestinovo
091 793 2447
168.7
tel
37
PRONI Klub Glina
PRONI Klub Glina
091 154 1559
mail [email protected]
168.8
tel
168.9 PRONI Ured Knin
Krbavska bb, 22300 Knin
tel 022 664 778
mail [email protected]
PRONI Klub Laslovo
Pobjede 36, 31214 Laslovo
tel 031 289 143
mail [email protected]
168.10
168.11 PRONI Klub Lovas
Lj. Gaja 37, 32237 Lovas
tel 032 525 122
mail [email protected]
168.12 PRONI Klub Negoslavci
Vukovarska 7, 32239 Negoslavci
tel 032 517 035
mail [email protected]
168.13 PRONI klub Petrovci
Vukovarska 14, 32229 Petrovci
tel 032 432 048
mail [email protected]
168.14 PRONI Klub mladih [ibenik
Ive Zaninovi}a 3, 22000 [ibenik
tel 022 212 023
mail [email protected]
38
Odred izvi|a~a “Plavi pingvin”
168.15 PRONI Klub [odolovci
Sportska bb, 31215 [odolovci
tel 031 296 146
mail [email protected]
169. PSIRIUS, Udru`enje studenata psihologije
Trg I. Klobi~ari}a 1, 51000 Rijeka
170. Put - Dru{tvo za kreativan ambijent
G.Martinuzzi 2, 52220 Labin
171. Sabor mladih Istre
Kandlerova 10, 52100 Pula
tel 052 217 167 fax 052 223 316
mail [email protected] web www.smi.hr
Promicanje zajedni~kih interesa ~lanova udruge u afirmaciji mladih na podru~ju kulture,
sporta, gospodarstva i ekologije; prou~avanje problematike vezane uz razvoj demokratizacije, te po{tovanja ljudskih i manjinskih prava; organiziranje skupova i susreta radi rasprava o zajedni~kim problemima koji se odnose na polo`aj mladih u dru{tvu; povezivanje i
suradnja s udrugama mladih; poticanje znanstvenih istra`ivanja koja se odnose na populaciju mladih
Savez izvi|a~a Hrvatske
Preradovi}eva 7, 10000 Zagreb
tel 01 487 2164 fax 01 487 2165
mail [email protected] web www.sih.hr
172.
Odgoj i izvaninstitucionalna naobrazba djece i mladih kroz programske sadr`aje koji su
karakteristi~ni za izvi|a~e i ~ine ih prepoznatljivim; okupljanje i pomaganje izvi|a~kim udrugama glede razvoja punih umnih, tjelesnih, dru{tvenih, duhovnih i drugih potencijala
djece i mladih
172.1 Odred izvi|a~a “Plavi pingvin”
Prilaz Gjure De`eli}a 89, 10000 Zagreb
tel 091 2002 078 (Marija E. Donelli)
mail [email protected]
39
Odred izvi|a~a 28. SDI “Dubrava”
172.2 Odred izvi|a~a 28. SDI “Dubrava”
Osje~ka 13, 10040 Zagreb
tel 091 250 1308 (Aleksandar Luki})
mail [email protected]
172.3 Odred izvi|a~a “Javor”
Aleja javora 23, 10040 Zagreb
tel 098 228 608 (Mario Stipanovi})
mail [email protected] mail [email protected]
172.4 Odred izvi|a~a “Maksimir”
Radau{eva 3, 10000 Zagreb
tel 098 703 152 (Nik{a Lokas)
mail [email protected]
172.5 Odred izvi|a~a “Golub mira”
Podru~na {kola Remete bb, 10000 Zagreb
tel 098 16 79 218 (Zlatko [nur)
mail [email protected]
172.6 Odred izvi|a~a “Jelen”
Vojnovi}eva 38 (Engel), 10000 Zagreb
tel 091 2530 939 (Marko Engel)
mail [email protected]
172.7 Odred izvi|a~a “Savski gaj” (Novi Zagreb)
Lani{te 10B, 10000 Zagreb
tel 098 9325 763 (Vi{nja Sremi})
mail [email protected]
172.8 Odred izvi|a~a “Bota”
Kolarova 2, 10000 Zagreb
tel 098 692 914 (Hrvoje Miki})
mail [email protected]
40
Odred izvi|a~a “Ivan~ica”
172.9 Odred izvi|a~a “Bordo jedinica” (Pe{~enica)
Z. Rogoza 3, 10000 Zagreb
tel 098 16 15 749 (Igor Herceg)
mail [email protected]
172.10 Odred izvi|a~a “MP” (Podsused)
Don Boskova 10, 10172 Podsused
tel 098 1900 305 (Zlatan Kati})
mail [email protected]
172.11 Odred izvi|a~a “Divlje ma~ke”
Bubnjara~ka 10, 10000 Zagreb
tel 098 1622 004 (Suzana Gra~ner)
mail [email protected]
172.12 Odred izvi|a~a “Jarun” (Tre{njevka)
Topni~ka 7, 10000 Zagreb
tel 01 370 74 05 (Zdravko Crnkovi})
mail [email protected]
172.13 Odred izvi|a~a “Sini{a Pavkovi}”
P. p. 37, 44314 Kri`
tel 098 422 704 (Sini{a Ivankovi})
mail [email protected]
25. SDI “Bistra”
Perjavica 16 (@nidar), 10000 Zagreb
tel 091 551 5157 (Ivica @nidar)
mail [email protected]
172.14
172.15 Odred izvi|a~a “Ivan~ica”
P. P. 1, 49282 Konj{}ina
tel 098 250 166 (Borislav Prugove~ki)
41
Odred izvi|a~a “Zlatar”
172.16 Odred izvi|a~a “Zlatar”
Osnovna {kola “A. Kova~i}a”, 49250 Zlatar
tel 049/466 334 (Svjetlana Mezak)
172.17 Odred izvi|a~a “Hrvatsko Zagorje”
Mihaljekov jarek 18, 49000 Krapina
tel 091/5138 981 (Nenad Drndi})
172.18 Izvi|a~ki odred “Stari grad Sisak”
Osnovna {kola “B. Bobetka”
Marijana Cvetkovi}a 24, 44000 Sisak
tel 091 579 4467 (Branko Cvetni})
172.19 Odred izvi|a~a “Betlehem”
HUSAIN, Frankopana 106, 44320 Kutina
tel 091 250 3075 (Ivan Mikuli})
172.20 Odred izvi|a~a “Sokol”
V. Kocha 17a, 44318 Voloder
tel 044 650 334 (Andrija [a{ko)
172.21 Izvi|a~ki odred “Paludina”
M. Dr`i}a 60 (Kova~evi}), 44330 Novska
tel 091 540 2697 (@eljko Kova~evi})
mail [email protected]
Odred izvi|a~a “Jelengrad”
Mikulanica bb (Radan), 44317 Popova~a
tel 044 679 762 (Gordan Radan)
172.22
172.23 Odred izvi|a~a “Kupa”
Srnakova 22 (@ili}), 44250 Petrinja
42
Odred izvi|a~a “Sjever-jug”
172.24 Odred izvi|a~a “Frankopan”
@egar V br.2 (Badanjak), 47300 Ogulin
tel 047 531 853 (Josip Badanjak)
172.25 Odred izvi|a~a “Ludbreg”
p.p. 65, 42230 Ludbreg
tel 098 242 440 (Mladen Stru{ki)
mail [email protected]
172.26 Odred izvi|a~a “Kamengrad”
Trg podravskih heroja 6 (Svoren), 48000 Koprivnica
tel 091 516 2250 (Miroslav Svoren)
172.27 Odred izvi|a~a “Bilogora”
S. Radi}a 49, 43212 Rovi{}e
tel 043 878 700 (Ivica Tanji})
172.28 Odred izvi|a~a “Kantrida”
Bra}e Cetina 2 (Seifert), 51000 Rijeka
172.29 Odred izvi|a~a “3. maj”
M. Bara~a 8, 51000 Rijeka
tel 091 154 1539 (Dario Hren)
172.30 Odred izvi|a~a “Primorje”
E. Randi}a 1 (Bradari}), 51000 Rijeka
tel 091 520 4633 (@eljka Bradari})
172.31 Odred izvi|a~a “Sjever-jug”
Sv. Lucije 34 (Jer~inovi}), 51221 Kostrena
tel 091 780 8333 (Sandra Jer~inovi})
mail [email protected] mail [email protected]
43
Udruga izvi|a~a porje~ana “Mihaljevica”
172.32 Udruga izvi|a~a porje~ana “Mihaljevica”
K. Zvonimira 61 (Jezid`i}), 35300 Slavonski [amac
tel 035 473 327 (Zoran Jezid`i})
172.33 Odred izvi|a~a “Maestral”
Poljana Plankit 2 (Bukovec), 23000 Zadar
tel 023 250 651 (Janez Bukovec)
172.34 Odred izvi|a~a “Klasje”
p.p. 31, 31400 \akovo
tel 098 666 573 (Antun [imi})
172.35 Odred izvi|a~a “Lipa”
Mlaka 14, LADIMIREVCI (Voni}), 31550 Valpovo
172.36 Izvi|a~ka udruga “Viola”
Kre{imirova 30, 22300 Knin
172.36 Skautski klub “Meje”
Marasovi}eva 35, 21000 Split
tel 091 486 4040 (Ratko [tefek)
mail [email protected]
172.37 Skautski klub “Marjan”
Splitski skautski zbor
Slavi}eva 39, 21000 Split
172.38 Skautski klub “Split”
Splitski skautski zbor
Slavi}eva 39, 21000 Split
tel 091 543 7667 (Marin Tudor)
mail [email protected]
44
Odred izvi|a~a “Fa`ana”
172.39 Odred izvi|a~a pomoraca “Brodosplit”
Klovi}eva 16 (Kusi}), 21000 Split
tel 098 940 4249 (Nina ^avka)
mail [email protected]
172.40 Odred izvi|a~a “Spinut”
Karamanova 6 (Kati}), 21000 Split
172.41 Odred izvi|a~a “Jadran”
Splitski skautski zbor
Slavi}eva 39, 21000 Split
tel 091 16 17 183 (Vedran ^uli})
mail [email protected]
Udruga izvi|a~a “Omi{”
S. F. Vrli}a 26 (Mataj~i}), 21310 Omi{
172.42
172.43 Odred izvi|a~a “Trogir”
p.p. 20, 21220 Trogir
172.44 Odred izvi|a~a “Uljanik”
P. Budi~ina 31 (Jurki}), 52100 Pula
tel 098 815 094 (Vladimir Jurki})
172.45 Odred izvi|a~a “Istra”
Nazorova 22 (Per~i}), 52100 Pula
tel 098 420 423 (Mladen Per~i})
172.46 Odred izvi|a~a “Fa`ana”
V. Vitasovi}a 16 (Iskra), 52100 Pula
tel 052 213 497 (Marinko Iskra)
mail [email protected]
45
Odred izvi|a~a “Labin”
172.47 Odred izvi|a~a “Labin”
Rogo~ana 1a (Toplak), 52220 Labin
tel 098 366 432 (Alessandro Toplak)
mail [email protected]
172.48 Savez izvi|a~a Zagreb
Prilaz Gjure De`eli}a 74, 10000 Zagreb
tel 01 3756 408 i 091 2002 956 (Vesna Gabeli})
web www.siz.hr
172.49 Splitski skautski zbor
Slavi}eva 39, 21000 Split
tel 021 486 402 098 161 8680 (Zoran Fistoni})
mail [email protected]
173. Savez ma|arskih udruga/Ma|arska mlade`
Vodnikova 15, 10000 Zagreb
tel/fax 01 377 6162
mail [email protected] web pubwww.srce.hr/maho
174. Savez omladine Hrvatske
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
tel 01 461 5061
174.1 Savez omladine Hrvatske-Centar mladih \akovo
Vladimira Nazora 1, 31400 \akovo
tel 031 813 302
175. Savez studenata Hrvatske
Trg `rtava fa`izma 13, 10000 Zagreb
tel/fax 01 461 1051
mail [email protected] web www.csu-ssh.hr
46
SOS dje~je selo: ku}a za mlade`
Djelatna skrb o pravima i interesima studenata na sveu~ili{tima u Republici Hrvatskoj;
razvoj civilnog dru{tva i demokracije; poticanje aktivnosti studenata na dru{tvenim, politi~kim i kulturnim podru~jima na svojim sveu~ili{tima i u dru{tvu uop}e
176. Savjetovali{te za pomo} djeci i mladima
Ul. Kralja Tomislava 2, 40000 ^akovec
tel 040 390 955,390 959
177. Sekcija mladih SSSH
Trg P. Kre{imira 2, 10000 Zagreb
178. SKAC – Palma Studentski katoli~ki centar
Palmoti}eva 31, 10000 Zagreb
tel 01 480 3007 tel 091 480 3007
mail web www.skac.hr
179. SKUD “I.G.Kova~i}”
Opatovina 11, 10000 Zagreb
mail [email protected]
180. Slobodno udru`enje mladih za razvoj alternativne kulture
Trg `rtava fa{izma 8, 10290 Zapre{i}
181. Sonnenberg Hrvatska
Zrinjevac 16, 10000 Zagreb
tel/fax 01 485 1866
mail [email protected] web pubwww.srce.hr/sonnenberg
182. SOS dje~je selo: ku}a za mlade`
Vidov{~ica 8, 10000 Zagreb
tel/fax 01 370 3585
mail [email protected] web www.sos-dsh.hr
47
SPIRIT udruga gra|ana
183. SPIRIT udruga gra|ana
Kre{imirova 28 b, 51000 Rijeka
tel 051 320 232
mail [email protected] web www.spirit-ri.hr
Pobolj{anje kvalitete `ivljenja kroz organiziranje programa u kulturi i izdava{tvo; promocija neafirmiranih umjetnika; promocija volonterskog rada
184. Splitska grupa TOD
Sinjska 2/IV, pp.251, 21000 Split
tel 021 347 876
mail [email protected]
185. Sportsko penja~ki klub “Muntravo”
Sv. Kri` 27, 52210 Rovinj
tel 052 817 122,818017
mail [email protected]
Ekolo{ki, gospodarski, sportski, zdravstveni, znastveni, humanitarni, kulturni i dr. programi
186. Stopa nade
Bosanska 4, 21000 Split
tel/fax 021 343 303,021 344688
mail [email protected] web www.stope-nade.com
Demokratizacija i razvoj zajednice kroz obuku i informiranje
Studentski esperantski klub
Amru{eva 5/1, 10000 Zagreb
mail [email protected]
web www.angelfire.com/sk2/sek/
187.
188. Studentski evan|eoski pokret
Nova ves 28,10000 Zagreb
48
Studio za stvarala~ke aktivnosti mladih
189. Studentski informacijski centar
Preradovi}eva 33, 10000 Zagreb
tel 01 481 7195 fax 01 455 5150
mail [email protected] web www.sic.hr
Obrazovno-savjetodavni centar za programe u SADu;administrativni centar za programe
stipendiranja Instituta Otvoreno dru{tvo Hrvatska; ovla{teni administivni centar za polaganje TOEIC ispita
190. Studentski informativni centar
Iza Lo`e 11, 21000 Split
tel 021 343 405 fax 021 346 837
mail [email protected] web www.sic-st.hr
Informiranje o mogu}nostima studiranja u zemlji i inozemstvu; pobolj{anje kvalitete `ivota
mladih
Studentski klub Matice hrvatske
Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb
tel 01 481 9310
mail [email protected] web www.maticahrvatska.hr
191.
Izdavanje studentskog lista “Mat”; organiziranje predavanja, okruglih stolova i debata;
dramska sekcija
192. Studentski ogranak udru`enja ing.elek.
Unska 3, 10000 Zagreb
mail [email protected]
193. Studentski savjetovali{ni centar
Trg I. Klobu~ari}a 1, 51000 Rijeka
194. Studio za stvarala~ke aktivnosti mladih
Radi}eva 22, 52100 Pula
49
STUP-klub studenata psihologije
195. STUP-klub studenata psihologije
I. Luci}a 3, 10000 Zagreb
Sunce
Bana Jela~i}a 4, 21000 Split
tel 021 360 779
mail [email protected]
196.
197. Suncokret
Avenija Dubrovnik 10, 10000 Zagreb
tel/fax 016551715
mail [email protected] web www.suncokret.hr
Organiziranje i provo|enje humanitarnog, psihosocijalnog i obrazovnog rada, poticanja i
razvitka zajednice, pobolj{anje kvalitete `ivota zajednice i ostvarivanje preduvjeta za `ivot
u miru, toleranciji i nenasilju
Suncokret-Pula
Gajeva 5, 52100 Pula
tel/fax 052 505 344
mail [email protected]
197.1
197.2 Suncokret-Gvozd
Trg hrvatskih velikana b, 44410 Gvozd
tel/fax 044881523
mail [email protected]
197.3 Suncokret-Knin
Krbavska 5, 22300 Knin
tel/fax 022 661 487
mail [email protected]
50
[kola mira
197.4 Suncokret-Petrinja
o{ “Mato Lovrak”, Zvonimira Kuhara bb, 44250 Petrinja
tel/fax 044813250
mail [email protected]
197.5 Suncokret-Topusko
Trg Bana J. Jela~i}a bb, Topusko
tel/fax 044885396
mail [email protected]
197.6 Suncokret-Vara`din
Ul Bana J.Jela~i}a, 42000 Var`din
tel 042 260 134
mail [email protected]
198. [ahovska {kola “Goranka”
[ahovska {kola 6, 51314 Ravna Gora
tel 051 818 456 fax 051 818 099
Poticanje, razvijanje i unapre|ivanje {ahovskog stvarala{tva; humanizacija me|uljudskih
odnosa i sadr`ajnije kori{tenje slobodnog vremena
199. [ibenik metropola mladih
22000 [ibenik
mail [email protected]
200. [kola mira
N. Varo{ bb, 51315 Mrkopalj
tel/fax 051 833 077
mail [email protected] mail [email protected]
Seminari za mlade Gorskog kotara; me|unarodni susreti mladih RZ Alpe-Jadran
51
TERRA
201. TERRA
Uski prolaz 11, 51000 Rijeka
202. Transfer
Mandali~ina 8, 10000 Zagreb
tel 01 370 4147
mail [email protected]
Dru`enje i promicanje mladih ljudi te svih zainteresiranih na svim podru~jima razvoja i
unapre|enja demokracije, humanitarnog i dobrotvornog rada na dru{tveno korisnim projektima; kvalitetno osmi{ljavanje slobodnog vremena, naro~ito mladih
203. Udruga alternativne kulture TRN
Bra}e Radi}a 1 (Dom amatera), ^akovec
tel 098 913 2521
mail [email protected]
Razli~ite vrste aktivizma mladih: organiziranje koncerata, izlo`bi, obilje`avaynja razli~itih
rdara
204. Udruga Centar mladih Beli{}e
S.H.Gutmanna 12, 31551 Beli{}e
tel 031 665 603
mail [email protected]
Okupljanje i edukacija mladih; poticanje i razvijanje uporabe ra~unala, ra~unalne tehnologije i interneta; razvijanje kreativnosti mladih kroz radionice, treninge i seminare
205. Udruga “Grad sunca”
Ka~i}eva 21, 10000 Zagreb
tel 098 352 195 fax 01 485 5176
mail [email protected]
Pru`anje humanitarne pomo}i stradaloj i ugro`enoj djeci i mladima
206. Udruga hrvatske mlade`i Stara Plo{}ica
Stara Plo{}ica 72a,Ivanska
52
Udruga mlade`i Belavi}a
207. Udruga IGRA
Sveti Duh 55, 10000 Zagreb
tel/fax 01 370 4537
mail [email protected]
Pru`anje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedago{ke pomo}i djeci, mlade`i i
odraslim osobama
208. Udruga izvi|a~a “Slavonski hrast”
Crkvena 95b, 31000 Osijek
tel 031 508 140
mail [email protected]
209. Udruga katoli~kih izvi|a~a Jarmina
V. Nazora 2, 32280 Jarmina
tel 032 215 542 fax 032 215 101
mail [email protected] web www.ukij.hr
Doprinos razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih umnih, dru{tvenih, duhovnih i
fizi~kih potencijala kao pojedinca, kao odgovornih gra|ana, te kao gra|ana lokalnih, nacionalnih i me|unarodnih zajednica, nude}i im sredstva i prilike za osobno sazrijevanje
prema vjeri koju im je Bog dao, a kroz izvi|a{tvo postu`u}i ciljeve i provode}i na~ela i metodu koje je zamislio osniva~ skautskog pokreta Robertt Baden-Powell
210. Udruga klub mladih
Moslava~ka 11, 10310 Ivani} Grad
211. Udruga ljubitelja zvjezdanih staza
Klai}eva 44, 10000 Zagreb
[email protected]
212. Udruga mlade`i Belavi}a
Vatrogaski dom 30, 47250 Belavi}i
53
Udruga mlade`i “Ljuba Voda”
213. Udruga mlade`i “Ljuba Voda”
Zagreba~ka bb, Ljube{}ica
tel 042 623 021 fax 042 623 601
mail [email protected]
214. Udruga mlade`i op}ine Marija Gorica
Gori~ka 17, Marija Gorica
215. Udruga mlade`i Petrinja
Strossmayerov trg 13, 44250 Petrinja
tel 044 815 230
216. Udruga mlade`i Roma Hrvatske
^ermerni~ka 17, 10000 Zagreb
tel/fax 01 245 2554
mail [email protected]
217. Udruga mlade`i [ipanske Luke
[ipanska luka bb, 20223 [ipanska Luka
218. Udruga mlade`i Vela Luka
Ul. 27 br. 10/2, 20270 Vela Luka
219. Udruga “Mladi za Krista”
I. Matrljana bb, 51000 Rijeka
mail [email protected]
220. Udruga “Mladi zadrugar”
Gajeva bb, 48326 Virje
54
web
www.umrh.hr
Udruga mladih Kalnik
221. Udruga mladih “Babilon”
^avle 104, 51219 ^avle
mail [email protected]
Cilj okupljati i organizirati slobodno vrijeme mladih u Op}ini ^avle
222. Udruga mladih “Bad taste”
Dr{}evka 1, 52000 Pazin
tel 052 624 712, 622 460
mail [email protected]
223. Udruga mladih Draganci
Draganci bb, 48363 Podravske Sesvete
224. Udruga mladih \akova
V. Doneganija 6a, 31400 \akovo
225. Udruga mladih \ur|evac
Ivana \uri{evi}a 29, \ur|evac
mail [email protected] web www.djurdjevac.hr/um/
226. Udruga mladih Ferdinandovac
Trg slobode 29, 48356 Ferdinandovac
227. Udruga mladih Kalnik
Trg S. Radi}a 5, Kalnik
tel 048 857 070
mail [email protected] web www.kalnik.com/udruga-mladih-kalnik
Okupljanje i dru`enje mladih ljudi s potkalni~kog kraja i {ire te zastupanje i za{tita njihovih
interesa; organiziranje ekolo{kih, sportskih, kulturnih, gospodarskih aktivnosti za o`ivljavanje potkalni~kog kraja
55
Udruga mladih Konavle
228. Udruga mladih Konavle
Mo~i}i 48, 20213 ^ilipi
tel 020 771 556
mail [email protected] web konavle.averi.hr
229. Udruga mladih “Korak ispred”
Kru`na 8/II, 51000 Rijeka
tel 051 320 777 mail 051 320 778
mail [email protected] web www.umki.hr
Organiziranje kulturnog, sportskog i zabavnog `ivota mladih; edukacija osoba koje se bave
mladima
230. Udruga mladih Luna
Dr. Ante Star~evi}a 41, 20000 Dubrovnik
tel 020 420 901
mail [email protected] web www.edd.hr/luna.html
231. Udruga mladih “MOST” Beli Manastir
J. Pan~i}a 27c, 31300 Beli Manastir
tel/fax 031 700 774
mail [email protected] web www.most-bm.hr
Razvoj demokratizacije i civilnog dru{tva; poticanje mladih na aktivno i odgojno sudjelovanje u dru{tvu i javnom odlu~ivanju; {irenje kulture mira i nenasilja
232. Udruga mladih “Nova Dren~ina”
Nova Dren~ina bb, 44250 Petrinja
233. Udruga mladih “051"
Ciottin 19, 51000 Rijeka
56
Udruga mladih Vrsara “Neverini”
234. Udruga mladih numizmati~ara i kolekcionara
Ante Star~evi}a 84, 31550 Valpovo
tel 031 651 119
mail [email protected]
Promicanje numizmati~ke djelatnosti i kolekcionarstva; promicanje
235. Udruga mladih Opatije
51410 Opatija
236. Udruga mladih “Orlando”
Dr. Ante Star~evi}a 41, 20000 Dubrovnik
tel 020 421 259
mail [email protected] web www.edd.hr/orlando.html
237. Udruga mladih “Petrova Gora”
Vukovarska 19, 47220 Vojni}
238. Udruga mladih “Plus”
51250 Novi Vinodolski
mail [email protected]
239. Udruga mladih Podravske Sesvete
Ivana Ma`urani}a 1, 48363 Podravske Sesvete
240. Udruga mladih “Sveta Jelena”
Dramaljsko selce 30, 51265 Dramalj
241. Udruga mladih “UM”
Medulinska 58, 52100 Pula
242. Udruga mladih Vrsara “Neverini”
R. Kon~ara 15, 52450 Vrsar
57
Udruga mladih Zlatni zmaj
243. Udruga mladih Zlatni zmaj
A. Star~evi}a 41, 20000 Dubrovnik
tel/fax 020 411 754
mail [email protected]
Osnovana je s ciljem primarne i sekundarne prevencije, te izvanbolni~kog lije~enja ovisnosti mladih.
244. Udruga mladih Z.V.U.K.
23000 Zadar
mail [email protected]
245. Udruga “Nacrtaj mi osmijeh”
Froedeova 9, 10000 Zagreb
tel 01 655 1903
mail [email protected]
Poticanje sudjelovanja gra|ana u socijalnom `ivotu, po{tuju}i pravo ~ovjeka; animacija
djece; edukacija mladih animatora
Udruga “Novi grad”
@eljezni~ki prolaz 2a, 51000 Rijeka
mail [email protected]
246.
247. Udruga “Novi horizonti”
Langov trg 8, 10000 Zagreb
tel/fax 01 481 4449
mail [email protected]
Podr{ka onim kategorijama stanovni{tva ~ija je egzistencija ugro`ena / oslabljena nezaposleno{}u, bole{}u, socijalnim i drugim problemima kroz organiziranje i provo|enje svojih programa; poduzimanje mjera te stvaranje uvjeta i drugih vrsta pomo}i neophodne za
njihovo ponovno uklju~ivanje u normalne tokove `ivljenja
58
Udruga roditelja i mladih Podbre`nice
248. Udruga Pusa
Tomislavova 63, 22300 Knin
tel 022 661 443 fax 022 661 726
mail [email protected] web www.inet.hr/~udrugapu/
249. Udruga [email protected]
Zrinska 4, 135000 Slavonski Brod
mail [email protected]
250. Udruga Radio Sudamja
Polji~ka 2, 21000 Split
tel 021 488 688
mail [email protected]
Pomo} djeci i mladima s pote{ko}ama u razvoju
251. Udruga roditelja, djece i mlade`i
Proce 140, 47300 Ogulin
252. Udruga roditelja i mlade`i “Veli vrh”
Josipa Zahtile 1, 52100 Pula
tel 091 576 4232
mail [email protected] web udrugarim.web100.com
253. Udruga roditelja i mladih Podbre`nice
Vinkova~ka 2, 10410 Velika Gorica
tel 01 622 4830
mail [email protected]
Okupljanje roditelja i mlade`i u cilju edukacije, savjetovanja i poticanja na kreativnost,
kulturni i sportski rad; promicanje i unapre|enje kulture `ivljenja u svrhu prevencije od
svih vrsta ovisnosti
59
Udruga Roma Valpov{tine
254. Udruga Roma Valpov{tine
Lj. Gaja 74, Bistrici
tel 031 662 867
Okupljanje i edukacija Roma; osiguranje zastupljenosti Roma u tijelima koja odlu~uju o
njima; podr{ka u ostvarivanju prva svih ~lanova udruge
255. Udruga “Romi za Rome”
O. @upan~i}a 6, 10000 Zagreb
tel/fax 01 614 4806
mail [email protected]
Sudjelovanje u izradi programa za pred{kolsku i {kolsku djecu; o~uvanje i promicanje povijesnih, kulturnih, umjetni~kih i duhovnih vrednota kroz izdava~ku djelatnost i javne nastupe; pobolj{anje kvalitete `ivota kroz organizaciju slobodnog vremena, provedbu radionica, predavanja; provo|enje programa psiho-socijalne podr{ke i suradnje s roditeljima
256. Udruga Salona Fenix
S. Radi}a 42, 21210 Solin
tel 091 305 4447
Promicanje hrvatske kulturne ba{tine svjetskog zna~enja i animacija mladih za o~uvanje
spomeni~kog naslje|a
257. Udruga “SAN” centar za mlade
Dragutina Lermana 4, 34000 Po`ega
tel/fax 034 275 999
mail [email protected] mail [email protected]
258. Udruga “Split zdravi grad”
Ma`urani}evo {etali{te 1, 21000 Split
tel/fax 021 465 854
mail [email protected] web www.uszg.org
60
Udruga studenata i mladih INDEX
259. Udruga slavenskih manjina – Ukrajinka
Vjekoslava Babuki}a 28, 34000 Po`ega
tel 034 271 943
Organiziranje slobodnog vremena gra|ana kroz razli~ite sadr`aje
260. Udruga slijepih studenata “[i{mi{”
Odranska 8, 10000 Zagreb
mail [email protected]
261. Udruga studenata biologije BIUS
Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb
tel 01 487 7733 fax 01 482 6260
mail [email protected] web www.bius.hr
Promicanje biologije kao znanosti i struke; pobolj{anje kvalitete studija biologije; unapre|enje znanstveno-stru~ne osposobljenosti studenata biologije
262.1 Udruga studenata Europe-AEGEE Zagreb
Trg `rtava fa`izma 13, 10000 Zagreb
mail [email protected]
262.2 Udruga studenata Europe AEGEE-Rijeka
Trg Bra}e Ma`urani}a 10, 51000 Rijeka
263. Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije EPSA
A. Kova~i}a 1, 10000 Zagreb
tel 01 481 4288
mail [email protected]
264. Udruga studenata i mladih INDEX
Spinutska 37, 21000 Split
mail [email protected]
61
Udruga sunce
265. Udruga sunce
Ulica Kneza Domalda 3, 23000 Zadar
tel 098 744 436
mail [email protected]
Pobolja{anje kvalitete `ivljenja mladih; prevencija ovisnosti; otvaranje kluba mladih sa
raznim sadr`ajima; uli~ni sportovi
266. Udruga “[to, kako i za koga”
Marti}eva 40, 10000 Zagreb
tel 01 377 7866 fax 01 377 7867
mail [email protected]
Promicanje i podupiranje suvremene umjetni~ke produkcije u razli~itim medijima; poticanje me|unarodne umjetni~ke suradnje; povezivanje i suradnja sa drugim civilnim, kulturnim, umjetni~kim i sl. grupama
Udruga volontera Nada
Krlja Tomislava 64, 44440 Dvor
tel 044 877 162
267.
268. Udruga volontera Nada
M. Gupca 2, 44250 Petrinja
tel 091 575 4285
mail [email protected]
269. Udruga za estetski odgoj mladih Liligram
Kr{njavoga 2, 10000 Zagreb
tel 01 485 5785 fax 01 485 5715
Estetski: literarni, likovni, glazbeni odgoj, odnosno glasilo mladih
Udruga za kreativan rad s djecom i mladima"Likovni krug"
I.Pl.Zajca 1, 40000 ^akovec
270.
62
Udruga za pomo} djeci i mlade`i"Osmijeh"
271. Udruga za kreativni razvoj DOMA]I
M.J.[porera 13a, 47000 Karlovac
tel/fax 047 600 995
mail [email protected] www.domachi.hr
Povezivanje doma, {kole i drugih subjekata u lokalnoj zajednici u cilju ostvarenja zajedni~kih ciljeva; poticanje gra|anskih inicijativa za boljitak djece i mladih; uklju~ivanje djece i mladih u `ivot zajednice
272. Udruga za org. sportskih aktivnosti djece i mlade`i
Verdijeva 11/II, 51000 Rijeka
273. Udruga za org. tehni~kih aktivnosti djece i mlade`i
Mire Radune Ban 14/III, 51000 Rijeka
274. Udruga “Za osmijeh mladih” ZOM
Opatijska 1a, 31000 Osijek
tel/fax 031 564 623
Udruga za osmi{ljavanje slobodnog vremena djece i
adolescenata
Rube{i 105b, 51215 Kastav
275.
276. Udruga za pomo} djeci i mlade`i “Prijatelj”
Trg dr. T.Bardeka 1, 48000 Koprivnica
277. Udruga za pomo} djeci i mlade`i"Osmijeh"
Vladimira Nazora 16, 40000 ^akovec
tel 040 360 955
Promicanje i za{tita prava djece, savjetodavni rad s djecom i roditeljima, organiziranje tribina, sakupljanje i raspodjela humanitarne pomo}i
63
Udruga za pomo} u rje{avanju problema ovisnosti o drogama “Novi `ivot”
Udruga za pomo} u rje{avanju problema ovisnosti o
drogama “Novi `ivot”
Mostarska 17, 21000 Split
tel/fax 021 507 071,508 477
mail [email protected]
278.
Pomo}i mladom ~ovjeku koji je na po~etku “upoznavanja” droge da uz na{u pomo} izgradi
zdrav i pozitivan stav prema samome sebi te stekne osje}aj vlastite vrijednosti i sigurnosti.
@elimo pomo}i mladima u otkrivanju nerizi~nog samopotvr|ivanja, otklanjanju negativnih
utjecaja te kvalitetnom rje{avanju `ivotnih problema.
Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih
A. Hebranga 5 A2/2, 35000 Slavonski Brod
tel 035 447 122 fax 035 250 572
mail [email protected]
279.
Pomo} djeci i mladima s pote{ko}ama u razvoju
280. Udruga za prevenciju ovisnosti NADA
Trg A. Star~evi}a 1, 31540 Donji Miholjac
Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti mladih
TIRENA
Hanamanova 13, 10000 Zagreb
tel 01 309 9542 fax 01 307 7410
mail [email protected]
281.
Promicanje, predstavljanje i istra`ivanje kreativne aktivnosti mladih posebno dramski i
kazali{ni odgoj kao sastavni dio humanisti~kog odgoja; poticanje razvoja teorije i prakse
koja ispituje povezanost umjetnosti i odgoja; prikupljanje, preno{enje i popularizacija obavijesti i iskustva s podru~ja umjetni~kog odgoja mladih i kreativnog rada s mladima u Hrvatskoj i inozemstvu
Udruga za sport i rekreaciju djece i mlade`i Ciciban
Mandalinski put 11, 21000 Split
282.
64
Udruga za za{titu prava djece, obitelji i mlade`i “DOM”
283. Udruga za sport i rekreaciju djece i mlade`i Split
Kamila Ton~i}a 1/ 3 kat, 21000 Split
tel 021 361195 fax 021 361195
mail [email protected]
Udruga za {port djece i mlade`i Grada Osijeka
[email protected]
284.
mail
Udruga za unapre|enje edukacijsko-rehabilitacijskih
procesa “Orion”
Zagreba~ka bb, 10370 Dugo selo
mail [email protected]
285.
Poticanje i senzibiliranje dru{tvene sredine na temeljne vrijednosti u razvoju svakog ~ovjeka-odgoj i obrazovanje, promicanje dru{tvene i moralne vrijednosti odgoja, obrazovanja i
rehabilitacije djece, mlade`i i odraslih osoba s posebnim potrebama, te unapre|enje edukacijsko-rehabilitacijskih procesa kroz razne stru~ne programe
Udruga za unapre|enje odgoja i obrazovanja djece i
mlade`i
Zagreba~ka 90, 10410 Velika Gorica
tel/fax 01 621 5569
mail [email protected]
286.
287. Udruga U.R.L.A.M.
Brez.odreda 71, 44000 Sisak
tel 044 544 204, 544 205
mail [email protected]
288. Udruga za za{titu prava djece, obitelji i mlade`i “DOM”
Tadije Smi~iklasa 11, 47000 Karlovac
65
Udruga za zdraviju subkulturnu scenu [PICA
289. Udruga za zdraviju subkulturnu scenu [PICA
Ul. Grada Vukovara 43a, 10000 Zagreb
tel 091 477 7422
mail [email protected] web www.spica-info.hr
290. Udruga “@ivot je vi{e”
Trg Mihovila Pavlinovi}a 1, 21000 Split
tel 098 360 045
mail [email protected] web www.lifeismore.hr
290.1 Udruga “@ivot je vi{e”
Tu~ka cesta 64, 51315 Mrkopalj
tel 098 491 383
Udruga `upanjske alternativne kulturne scene [email protected]
Dr. Franje Ra~kog 18d, 32270 @upanja
tel/fax 032 309 201
mail [email protected]
291.
Produbljivanje i popularizacija spoznaja o subkulturnoj sceni, djelovanje u podru~ju smanjenja stvarnog rizika povezanog s upotrebom droge i drugih rizi~nih aktivnosti subkulturnih aktera; promicanje kreativnih potencijala unutar subkultura
292. Udru`enje gra|ana “Prijatelj”
A. Jak{i}a 9, 10000 Zagreb
tel/fax 01 240 7172
mail [email protected]
Provo|enje aktivnosti i dru{tveno korisnih akcija u lokalnoj zajednici te poticanje i motiviranje mladih i njihovih obitelji na samoorganiziranje i suradnju u ostvarivanju gra|anskih
inicijativa i zadovoljavanju potreba pojedinca
293. Udru`enje mlade`i Skrada
J. Bla`evi}a-Bla`a 8, 51311 Skrad
66
Vije}e mladih Karlovac
294. Udru`enje mladih “UM” Uglje{
Baranjska 9, Uglje{, 31326 Darda
tel 031 744 276 fax 031 215 471
mail [email protected]
295. Udru`enje za za{titu vukova Hrvatske
Put pudarice 13J, 23000 Zadar
tel 023 326 612
mail [email protected] web www.vukovi.hr
Udru`ivanje gra|ana radi ostvarivanja svojih posebnih i zajedni~kih ciljeva u poticanju i
promicanju za{tite vukova, edukaciji, o~uvanju i revitalizaciji njihovog prirodnog stani{ta,
te sukladno zakonima koji skrbe o za{titi i dobrobiti `ivotinja, te sukladno me|unarodnim
konvencijama, bez namjere stjecanja dobiti
296. Umjetni~ka udruga “Plemi~ka mlade`”
A. Star~evi}a 16, 10290 Zapre{i}
tel/fax 01 339 1831
297. Unija `idovske omladine Hrvatske
Palmoti}eva 16, 1000 Zagreb
tel 01 492 2692 fax 01 492 2694
mail [email protected]
298. URK Udruga za razvoj kulture-Mo~vara
Trnjanski nasip bb, 10000 Zagreb
tel 01 615 9668,615 9667
mail [email protected]
Vije}e mladih Karlovac
Banjav~i}eva 9, 47000 Karlovac
299.
67
Volonterski centar Zagreb
300. Volonterski centar Zagreb
Ba{}anska 11, 10000 Zagreb
tel/fax 01 301 3736
mail [email protected] web www.vcz.hr
Ja~anje inicijative mladih kroz volonterski rad te promicanje istog; promicanje ljudskih
prava,mira, svijesti o zajedni{tvu, za{titi okoli{a, solidarnosti, interkulturalnosti, civilnog
dru{tva, poticanje osobnog razvoja i samorazvoja
301. Vrbove~ka udruga mladih
V. Celine bb, 10216 Vrbovec
302. Zadar snova
[iroka ulica 24, 23000 Zadar
tel 023 254 177
mail [email protected]
Zajednica njema~ko-austrijskih nacionalnih manjinskih
udruga-sekcija mladih
VDG, Ribarska 2, 31000 Osijek
303.
304. Zajednica Susret
Stari pazar 2, 21000 Split
tel 021 361 200 fax 021 361 311
mail [email protected]
Prevencija i tretman ovisnosti
305. Zelena akcija-aktivisti~ka sekcija
Frankopanska 1, 10000 Zagreb
tel/fax 01 481 3096 tel 01 481 3098
mail [email protected] web www.zelena-akcija.hr
Za{tita okoli{a i prirode; promicanje odr`ivog razvoja; uklju~ivanje gra|ana u postupak
odlu~ivanja
68
ZUM Udruga za poticanje zapo{ljavanja i stru~no usavr{avanje mladih ljudi
306. ZEO Nobilis
Vrtna 1, [enkovec, 40000 ^akovec
tel/fax 040 343 646
mail [email protected] web www.nobilis.hr
Projekti za{tite prirodne i kulturne ba{tine; nakladni{tvo, medijsko djelovanje, edukacija,
rad s mladima; organiziranje akcija i smi{ljeno provo|enje slobodnog vremena djece i
mlade`i
307. Zona Kumrovec
Josipa Broza 6, 49295 Kumrovec
mail [email protected]
308. Zvjezdarnica Vi{njan
Istarska 5, 52463 Vi{njan
tel 052 449 212
mail [email protected]
ZUM Udruga za poticanje zapo{ljavanja i stru~no
usavr{avanje mladih ljudi
Splitska 1/V, 52100 Pula
tel 052 213 499 fax 052 211 832
mail [email protected] web www.zum.hr
309.
Razvijanje, osna`ivanje i njegovanje suradnje izme|u potencijalnih poslodavaca i potencijalnih posloprimaca; stru~no usavr{avanje mladih u inozemstvu aktivno uklju~enje mladih
u rad u vlastitoj zajednici i suradnja s predstavnicima vlasti
69
Care International BiH/HR
POTPORA UDRUGAMA, TRENINZI:
310. Care International BiH/HR
Trg N.[. Zrinskog 10, 10000 Zagreb
tel 01 481 2875 fax 01 492 0110
mail [email protected] web www.carecro.org/youth
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
@upanijska 7, 31000 Osijek
tel/fax 031 206 886, 206 889, 214 584
mail [email protected] web www.centar-za-mir.hr
311.
312. EOS
Juri{i}eva 1/1, 10000 Zagreb
tel 01 480 3425
mail [email protected]
313. GONG
Trg bana Jela~i}a 15, 10000 Zagreb
tel 01 492 1680 fax 01 492 1676
mail [email protected] web www.gong.hr
Odraz
Lj. Posavskog 2, 10000 Zagreb
tel 01 465 5202,01 465 5201 fax 01 465 5200
mail [email protected]
314.
315. RI-CENTAR
Bla`a Poli}a 2, 51000 Rijeka
tel 051 324 761 tel/fax 051 324 760
mail [email protected] web www.ri-centar.hr
70
ZaMirNET
316. SLAP-udruga za kreativni razvoj
Slap training centar
Neumanova 2a, 31000 Osijek
tel 031 213 556 fax 031 213 557
mail [email protected] web www.slap.hr
317. SMART
Bla`e Poli}a 2/IV, 51000 Rijeka
tel 051 332 750 fax 051 320 792
Ljudevita Posavskog 2/4, 10000 zagreb
tel 01 465 5201
mail [email protected] web www.smart.hr
318. Udruga MI
Hrvojeva 12, 21000 Split
tel 021 342 582 fax 021 355 840
mail [email protected] web www.udruga-mi.hr
319. Udruga NIT
A. [enoe 8/1, 10000 Zagreb
tel/fax 01 483 9841
mail [email protected] web www.nit-zg.hr
320. ZaMirNET
Radni~ki dol 8, 10000 Zagreb
web www.zamir.net
71
Europsko udru`enje studenata prehrambene tehnologije (FISEC)
DOPUNA:
Europsko udru`enje studenata prehrambene tehnologije
(FISEC)
Kuha~eva 18, p.p. 349, 31000 Osijek
fax 031 121 291
mail [email protected] web www.ptfos.hr
321.
322. Udruga “Mogu i ho}u”
Nehajska 39a, 10000 Zagreb
tel. 3639709
mail:[email protected]
Programi usmjereni uzdizanju kvalitete `ivljenja na nivou lokalne zajednice.
323. Agencija za informiranje
Strossmajerova 68, 31000 Osijek
mail [email protected]
BAMBI [ljivo{evci
V. Nazora 49, 31542 [ljivo{evci
tel 098 927 9886 (Nikolina)
324.
CROMSIC - Hrvatski odbor za me|unarodnu razmjenu
medicine
[alata 36, 10000 Zagreb
325.
326. CROSEM – Hrvatski studenti ekonomije i managementa
Trg J.F. Kennedya 6, 10000 Zagreb
tel 01 233 1111 fax 01 233 5633
327. Dru{tvo hrvatskih haiku pjesnika
Fuljakov breg 32, 10060 Zagreb
mail [email protected] web www.haiku.hr
72
IVSA – Me|unarodno udru`enje studenata veterine
328. ELSA Hrvatska – Europsko udru`enje studenata prava
Gunduli}eva 10, 10000 Zagreb
tel 01 456 4300
mail pubwww.srce.hr/elsa/index.html
EFPSA – Europska organizacija udru`enja studenata
psihologije
Ivana Lu~i}a 3, 10000 Zagreb
web pubwww.srce.hr/psiho/index.htm
329.
EMSA – Europsko udru`enje studenata medicine –
podru`nica u Hrvatskoj
[alata 36, 10000 Zagreb
330.
HAZ – Hrvatska akademska zajednica
www.haz.hr
331.
web
332. HSA – Hrvatska studentska asocijacija
Ekonomski fakultet Zagreb
Trg J.F.Kennedya 6, 10000 Zagreb
tel 01 238 3140 fax 01 233 3140, 233 5633
mail [email protected] web www.hsa.hr
333. Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva
Europsko udru`enje studenata zrakoplovstva- EUROAVIA Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lu~i}a 5, 10000 Zagreb
tel 01 616 8538 fax 01615 6940
mail [email protected] web student.fsb.hr/~huszwww/
335. IVSA – Me|unarodno udru`enje studenata veterine
Heinzelova 55, 10000 Zagreb
73
HUSB – Hrvatsko udru`enje studenata brodogradnje
334. HUSB – Hrvatsko udru`enje studenata brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lu~i}a 5, 10000 Zagreb
tel 01 611 1944/134
336. KRUG
Vo}inska 6, 31000 Osijek
337. LabinArtExpreess
Rudarska 1, 52220 Labin
mail [email protected]
338. Romb
Omi{ka 49, 21000 Split
mail [email protected] web www.romb.hr
339. SUMA – Savez udruga mladih
Strossmajerova 68 (Klub mladih), 31000 Osijek
mail [email protected]
340. Udruga “Muka po tragovima”
Europska avenija 8, 31000 Osijek
mail [email protected]
341. Udruga “Pravnik”
Trg M. Tita 3, 10000 Zagreb
mail [email protected]
342. UKRIK – Udruga korisnika ra~unala internet kluba
Studentski informacijski centar
Sun~ana 18, 31000 Osijek
tel/fax 031 204 250
mail [email protected] web www.ukrik.hr
74
Dr`avni zavod za za{titu obitelji...
[email protected] UDRUGA MLADIH I ZA MLADE:
343. Mre`a mladih Hrvatske
Ilica 35, 10000 Zagreb
Umre`avanje i potpora udrugama, sekcijama/klubovima i inicijativama mladih i za mlade
na nacionalnom i lokalnom nivou
TIJELO [email protected] UPRAVE [email protected] ZA MLADE
Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva i mlade`i
Odjel za djecu i mlade
Savska c. 41/III, 100000 Zagreb
tel 01 617 6858 fax 01 617 6857
mail [email protected] web www.dzzomm.hr
75
Bale
KAZALO
Bale
171. Klub SMI Bale
Bedekov{~ina
89. Klub mladih Bedekov{~ina
Belavi}i
212. Udruga mlade`i Belavi}a
Beli
40. Eko-centar Caput Insulae-Beli
Beli Manastir
52. Foto-kino klub “Baranja-film”
134. Mirovna grupa Oaza
158. PGDI-Info klub Beli Manastir
231. Udruga mladih “MOST” Beli Manastir
Beli{}e
22. Centar za razvoj
204. Udruga Centar mladih Beli{}e
Benkovac
168.1 PRONI klub mladih Benkovac
Bistra
172.14 25. SDI “Bistra”
Bistrici
254. Udruga Roma Valpov{tine
Bjelovar
6. Buka
145.1 Mladi zajedno
Bobota
140. Mladi Bobote
77
Br{adin
Br{adin
168.2 PRONI Klub Br{adin
Buje
142. Mladi grad Buje
Buzet
90. Klub mladih BUM Buzet
Ceri}
120. KUD “S. Ma|er”
Cerna
121. KUD “Tomislav” Cerna
Cres
102. Klub mladih “Susajda”
^akovec
112.
176.
203.
270.
Kneja-^akovec
Savjetovali{te za pomo} djeci i mladima
Udruga alternativne kulture TRN
Udruga za kreativan rad s djecom i mladima
“Likovni krug”
277. Udruga za pomo} djeci i mlade`i “Osmijeh”
306. ZEO Nobilis
^avle
221. Udruga mladih “Babilon”
^epin
91. Klub mladih entuzijasta
^ilipi
228. Udruga mladih Konavle
Dalj
168.3 PRONI Klub Dalj
Darda
168.4 PRONI Klub Darda
294. Udru`enje mladih “UM” Uglje{
78
Ernestinovo
Daruvar
39. Duga-centar za pomo} i podr{ku
122. Kulturna udruga daruvarskih aktivista i aktivistkinja
Donji Miholjac
132. M.I.G.R.A.
168.5 PRONI Klub Donji Miholjac
280. Udruga za prevenciju ovisnosti NADA
Dramalj
240. Udruga mladih “Sveta Jelena”
Dubrovnik
1.1 AIESEC Dubrovnik
3. Art radionica Lazareti
73.11 HFHS OH DUBROVNIK
88. Klub katoli~ke mlade`i Boninovo
230. Udruga mladih Luna
236. Udruga mladih “Orlando”
243. Udruga mladih Zlatni zmaj
Dugo Selo
285. Udruga za unapre|enje edukacijsko-rehabilitacijskih
procesa “Orion”
Dvor
267. Udruga volontera Nada
\akovo
172.34 Odred izvi|a~a “Klasje”
174.1 Savez omladine Hrvatske-Centar mladih \akovo
224. Udruga mladih \akova
\evske
168.6 PRONI klub mladih \evske
\ur|evac
225. Udruga mladih \ur|evac
Ernestinovo
168.7 PRONI Klub Enrestinovo
79
Ferdinandovac
Ferdinandovac
226. Udruga mladih Ferdinandovac
Glina
168.8 PRONI Klub Glina
Gospi}
73.7 Klub Gospi}
Gvozd
197.2 Suncokret-Gvozd
Hrvatska Kostajnica
85. KAOS-kostajni~ka alternativna scena
Hvar
30. Dramski studio mladih
Imotski
61. HKUD “Selja~ka sloga”
Ivani} Grad
210. Udruga klub mladih
Ivanska
206. Udruga hrvatske mlade`i Stara Plo{}ica
Jarmina
209. Udruga katoli~kih izvi|a~a Jarmina
Jastrebarsko
93. Klub mladih Jastrebarsko
Jelsa
15. Centar za inicijative mladih Jelsa
Kalnik
227. Udruga mladih Kalnik
Karlovac
24. “4 rijeke”
27. DIJAK-Udruga za pomo} djeci,mlade`i i odraslima u
odgoju i obrazovanju
73.8 HFHS Klub Karlovac
80
Krapina
271. Udruga za kreativni razvoj DOMA]I
288. Udruga za za{titu prava djece, obitelji i mlade`i “DOM”
299. Vije}e mladih Karlovac
Kastav
275. Udruga za osmi{ljavanje slobodnog vremena djece i
adolescenata
Ka{tel Novi
78.1 HUK-Ka{tela
Kistanje
81. Inicijativa mladih Kistanje
114. Kompjuterski centar Kistanje
Klo{ta Ivani}
33. Dru{tvo mladih
Knin
78.
168.9
172.36
197.3
248.
HUK-udruga za promicanje humanosti i urbane kulture
PRONI Ured Knin
Izvi|a~ka udruga “Viola”
Suncokret-Knin
Udruga Pusa
Konj{}ina
172.15 Odred izvi|a~a “Ivan~ica”
Koprivnica
8. Centar mladih Koprivnica
115. Koprivni~ki krug djece i mlade`i
172.26 Odred izvi|a~a “Kamengrad”
276. Udruga za pomo} djeci i mlade`i “Prijatelj”
Kostrena
172.31 Odred izvi|a~a “Sjever-jug”
Kozarac
95. Klub mladih Kozarac
Krapina
172.17 Odred izvi|a~a “Hrvatsko Zagorje”
81
Kri`
Kri`
172.13 Odred izvi|a~a “Sini{a Pavkovi}”
Kri`evci
126. KVARK-kreativni veznik alt razvoja kulture
Krk
49. Forum kr~ke mlade`i
73.12 HFHS OH KRK
Kumrovec
307. Zona Kumrovec
Kutina
31. Dru{tvo ljubitelja znanstvene fantastike SFINGA
124. Kulturni centar mladih Kutina
172.19 Odred izvi|a~a “Betlehem”
Labin
101.
171.
117.
337.
170.
172.47
Klub mladih
Klub SMI Labin
KOSMOS
LabinArtExpreess
Put - Dru{tvo za kreativan ambijent
Odred izvi|a~a “Labin”
Laslovo
168.10 PRONI Klub Laslovo
Lepoglava
149. Nezavisna udruga mladih
Lipik
144. Mladi Lipika
Lovas
80. Info klub
97. Klub mladih Lovas
168.11 PRONI Klub Lovas
Ludbreg
172.25 Odred izvi|a~a “Ludbreg”
82
Opatija
Ljube{}ica
213. Udruga mlade`i “Ljuba Voda”
Mahi~no
7. Centar kulture Mahi~no
Makarska
127. Lanterna, udruga savjetovali{te
Marija Gorica
214. Udruga mlade`i op}ine Marija Gorica
Mrkopalj
200. [kola mira
290.1 Udruga “@ivot je vi{e”
Na{ice
137. Mlade` crvenog kri`a
Negoslavci
168.12 PRONI Klub Negoslavci
Novi Vinodolski
238. Udruga mladih “Plus”
Novigrad
171. Klub SMI Novigrad
Novska
172.21 Izvi|a~ki odred “Paludina”
Ogulin
172.24 Odred izvi|a~a “Frankopan”
152. Ogulinska udruga mladih
251. Udruga roditelja, djece i mlade`i
Omi{
172.42 Udruga izvi|a~a “Omi{”
Opatija
25. 4+
235. Udruga mladih Opatije
83
Osijek
Osijek
323.
1.2
43.
321.
54.
58.
64.1
73.4
87.
336.
148.
167.
168.
208.
311.
316.
339.
340.
342.
274.
284.
303.
Agencija za informiranje
AIESEC Osijek
Europejci
Europsko udru`enje studenata prehrambene tehnologije (FISEC)
Glazbena radionica mladih"Polifonija"
GRADDONJI
Hrvatska glazbena mlade`
HFHS Regionalni ured Osijek/Klub Osijiek
KIWI
KRUG
Nansen Dijalog Centar
Projekt alternativa nasilju
PRONI-centar za socijalno podu~avanje
Udruga izvi|a~a “Slavonski hrast”
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
SLAP-udruga za kreativni razvoj
SUMA – Savez udruga mladih
Udruga “Muka po tragovima”
UKRIK-Udruga korisnika ra~unala internet kluba
Udruga “Za osmijeh mladih” ZOM
Udruga za {port djece i mlade`i Grada Osijeka
Zajednica njema~ko-austrijskih nacionalnih manjinskih
udruga-sekcija mladih
Pazin
86. Katoli~ka udruga mladih Istre
222. Udruga mladih “Bad taste”
Petrinja
172.23
197.4
215.
232.
268.
Odred izvi|a~a “Kupa”
Suncokret-Petrinja
Udruga mlade`i Petrinja
Udruga mladih “Nova Dren~ina”
Udruga volontera Nada
Petrovci
168.13 PRONI klub Petrovci
84
Rijeka
Podgajci Podravski
67. Hrvatska mlade` Podgajci Podravski
Popova~a
172.22 Odred izvi|a~a “Jelengrad”
Podravske Sesvete
223. Udruga mladih Draganci
239. Udruga mladih Podravske Sesvete
Po`ega
257. Udruga “SAN” centar za mlade
259. Udruga slavenskih manjina-Ukrajinka
Pula
28.
50.
73.9
98.
118.
131.
172.44
172.45
172.46
171.
194.
197.1
241.
252.
309.
Distorzija
Forum mladih
HFHS OH PULA
Klub mladih “Monteparnaso”
Kreativno istra`iva~ki tim “GRM”
Metamedija
Odred izvi|a~a “Uljanik”
Odred izvi|a~a “Istra”
Odred izvi|a~a “Fa`ana”
Sabor mladih Istre
Studio za stvarala~ke aktivnosti mladih
Suncokret-Pula
Udruga mladih “UM”
Udruga roditelja i mlade`i “Veli vrh”
ZUM Udruga za poticanje zapo{ljavanja i stru~no
usavr{avanje mladih ljudi
Punat
73.14 OH HALUGICA/PUNAT
Ravna Gora
198. [ahovska {kola “Goranka”
Rijeka
1.3 AIESEC Rijeka
29. Dom mladih Rijeka
85
Rovi{}e
38.
62.
73.2
82.
104.
116.
129.
172.28
172.29
172.30
156.
161.
169.
315.
317.
183.
193.
201.
219.
229.
233.
246.
262.2
272.
273.
Dru{tvo"Znanost mladima"
HOMER Hrvatska udruga prijatelja bijelog {tapa
HFHS Regionalni ured Rijeka/Klub Rijeka
Istarski klub
Klub mladih “Ve`ica”
KORACI-udruga za osmi{ljanje slobodnog vremena
djece, adolescenata i odraslih
Mandarin
Odred izvi|a~a “Kantrida”
Odred izvi|a~a “3. maj”
Odred izvi|a~a “Primorje”
“Palach” klub mladih
Pozitiva+
PSIRIUS, Udru`enjs studenata psihologije
RI-CENTAR
SMART
SPIRIT udruga gra|ana
Studentski savjetovali{ni centar
TERRA
Udruga “Mladi za Krista”
Udruga mladih “Korak ispred”
Udruga mladih “051"
Udruga ”Novi grad"
Udruga studenata Europe AEGEE-Rijeka
Udruga za org. sportskih aktivnosti djece i mlade`i
Udruga za org. tehni~kih aktivnosti djece i mlade`i
Rovi{}e
172.27 Odred izvi|a~a “Bilogora”
Rovinj
185. Sportsko penja~ki klub “Muntravo”
Sesvete
94. Klub mladih Juvente
Sisak
150. NOVI SVIJET-udruga za brigu o djeci i mladima
172.18 Izvi|a~ki odred “Stari grad Sisak”
287. Udruga U.R.L.A.M.
86
Split
Skrad
293. Udru`enje mlade`i Skrada
Slavonski Brod
5. Brodsko udru`enje mladih i najmla|ih
10. Centar mladih Slavonski Brod
47. Europski pokret Slavonski Brod - europski klub
73.6 HFHS Klub Slavonski Brod
153. Omladinski evan|eoski centar “Tri an|ela”
249. Udruga [email protected]
279. Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih
Slavonski [amac
172.32 Udruga izvi|a~a porje~ana “Mihaljevica”
Solin
256. Udruga Salona Fenix
Split
1.4
2.
42.
60.
64.2
73.3
76.
113.
128.
135.
146.
172.39
172.40
172.41
163.
338.
172.36
172.37
172.38
172.49
184.
AIESEC Split
Aktivist
Euro Youth Club/Europski pokret Split
HELP, Udruga za pomo} mladima
Hrvatska glazbena mlade`
HFHS Regionalni ured Split/Klub Split
Hrvatsko vije}a mladih Split
Koalicija udruga mladih
Liga za borbu protiv narkomanije
MIRTa
MoSt
Odred izvi|a~a pomoraca “Brodosplit”
Odred izvi|a~a “Spinut”
Odred izvi|a~a “Jadran”
Pokret za kulturu mladih
Romb
Skautski klub “Meje”
Skautski klub “Marjan”
Skautski klub “Split”
Splitski skautski zbor
Splitska grupa TOD
87
Stari grad
186.
190.
196.
250.
318.
258.
264.
278.
282.
283.
290.
304.
Stopa nade
Studentski informativni centar
Sunce
Udruga Radio Sudamja
UDRUGA MI
Udruga “Split zdravi grad”
Udruga studenata i mladih INDEX
Udruga za pomo} u rje{avanju problema ovisnosti o
drogama “Novi `ivot”
Udruga za sport i rekreaciju djece i mlade`i Ciciban
Udruga za sport i rekreaciju djece i mlade`i Split
Udruga “@ivot je vi{e”
Zajednica Susret
Stari grad
16. Centar za inicijative mladih-CIMA
Strmec
123. Kulturna udruga mladih Strmca “KUMS”
[ibenik
32. Dru{tvo “Faust Vran~i}”
59. HEKSA
157. Pedago{ka udruga za promicanje odgoja u duhu
ljudskih vrijednosti
168.14 PRONI Klub mladih [ibenik
199. Metropola mladih
[ipanska Luka
217. Udruga mlade`i [ipanske Luke
[ljivo{evci
324. BAMBI [ljivo{evci
[odolovci
168.15 PRONI Klub [odolovci
Topusko
197.5 Suncokret-Topusko
Trogir
172.43 Odred izvi|a~a “Trogir”
88
Voloder
Valpovo
103. Klub mladih Valpovo
172.35 Odred izvi|a~a “Lipa”
234. Udruga mladih numizmati~ara i kolekcionara
Vara`din
1.5
45.
51.
64.3
73.5
197.6
AIESEC Vara`din
Europski klub mladih “EKUM”
Forum mladih Vara`din
Hrvatska glazbena mlade`
HFHS Klub Vara`din
Suncokret-Vara`din
Vela Luka
218. Udruga mlade`i Vela Luka
Veli Lo{inj
73.13 HFHS OH ZLATOKRILA/VELI LO[INJ
Velika Gorica
21. Centar za mobilnost mladih
253. Udruga roditelja i mladih Podbre`nice
286. Udruga za unapre|enje odgoja i obrazovanja djece i
mlade`i
Vinkovci
14. Centar za gra|ansku suradnju Vinkovci
Virje
220. Udruga “Mladi zadrugar”
Virovitica
66. Hrvatska mlade`
Vi{njan
308. Zvjezdarnica Vi{njan
Vojni}
237. Udruga mladih “Petrova Gora”
Voloder
172.20 Odred izvi|a~a “Sokol”
89
Vrbovec
Vrbovec
301. Vrbove~ka udruga mladih
Vrsar
242. Udruga mladih Vrsara “Neverini”
Vukovar
44. Europski dom Vukovar-omladinski klub
133. Mirovna Grupa Mladih Dunav
159. PGDI-Projekt gra|anske demokratske inicijative
Zabok
57. Gra|anska organizacija za kulturu “GOKUL”
100. Klub mladih “Plavinka”
105. Klub mladih Zabok
Zadar
73.10
172.33
244.
265.
295.
302.
HFHS OH ZADAR
Odred izvi|a~a “Maestral”
Udruga mladih Z.V.U.K.
Udruga sunce
Udru`enje za za{titu vukova Hrvatske
Zadar snova
Zagreb
1.6
4.
310.
9.
11.
12.
13.
17.
18.
19.
23.
325.
326.
26.
327.
AIESEC Zagreb
BEST Zagreb – bratstvo europskih studenata tehnologije
Care International BiH/HR
Centar mladih Ribnjak
Centar za civilne inicijative
Centar za edukaciju i savjetovanje `ena CESI
Centar za europsku razmjenu mladih
Centar za istra`ivanje i promicanje urbane kulture
Centar za kreativan rad
Centar za mirovne studije-Mlada MIRamiDA
Centar za razvoj potencijala mladih HORIZONT
ROMSIC – Hrvatski odbor za me|unarodnu razmjenu medicine
CROSEM – Hrvatski studenti ekonomije i managementa
Demokratska inicijativa mladih
Dru{tvo hrvatskih haiku pjesnika
90
Zagreb
34.
35.
36.
37.
328.
329.
330.
312.
41.
46.
48.
53.
55.
56.
313.
331.
63.
64.
65.
68.
333.
69.
70.
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
70.7
70.8
70.9
70.10
70.11
70.12
70.13
Dru{tvo studenata matematike
Dru{tvo studenta Hrvatska-Francuska
Dru{tvo studenata socijalnog rada
Dru{tvo za promicanje me|unarodne suradnje
ELSA Hrvatska – Europsko udru`enje studenata prava
EFPSA – Europska organizacija udru`enja studenata psihologije
EMSA – Europsko udru`enje studenata medicine – podru`nica
u Hrvatskoj
EOS
Euro Youth Club/Europe House Zagreb
Europski parlament mladih
FADE IN – Fantasti~no Dobra Institucija
Franjeva~ka mlade` FRAMAConv. Sveti Duh
Glazbeni centar mladih
Glazbeni centar mladih
GONG
HAZ – Hrvatska akademska zajednica
Hrvatska esperantska mlade`/Hrv.savez za esperanto
Hrvatska glazbena mlade`
Hrvatska glazbena scena mladih
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga/Ambidekster klub
Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva
Hrvatska udruga za stru~nu pomo} djeci i mladima sa
posebnim potrebama “Idem”
Hrvatska zajednica za tehni~ku kulturu
Hrvatski astronauti~ki i raketni savez
Hrvatski filmski savez
Hrvatski fotosavez
Hrvatski kajaka{ki savez
Hrvatski radioamaterski savez
Hrvatski ronila~ki savez
Hrvatski savez CB radioklubova
Hrvatski savez informati~ara
Hrvatski savez inovatora
Hrvatski savez pedagoga tehni~ke kulture
Hrvatski zrakoplovni savez
Hrvatsko dru{tvo automodelara
Hrvatsko dru{tvo za robotiku
91
Zagreb
71.
72.
73.
73.1
74.
75.
332.
77.
335.
79.
83.
334.
84.
96.
107.
108.
109.
110.
111.
119.
125.
130.
136.
138.
139.
141.
143.
145.
343.
147.
314.
151.
172.1
172.2
172.3
172.4
172.5
92
Hrvatski centar za dramski odgoj
Hrvatski esperantski savez
Hrvatski ferijalni i hostelski savez
Centar za me|unarodnu suradnju / Klub Zagreb
Hrvatski katoli~ki zbor “MI”
Hrvatsko debatno dru{tvo
HSA – Hrvatska studentska asocijacija
HSUTI Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida – sekcija mladih
HUSB – Hrvatsko udru`enje studenata brodogradnje
IAESTE Hrvatska
IURIDICUM
IVSA – Me|unarodno udru`enje studenata veterine
JEF-Hrvatska (Young European Federalist)
Klub mladih kreativaca “Urbani kaos”
Klub studenata etnologije “Doma}i”
Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zg
Klub studenata hrvatskih studija
Klub studenata Istre
Klub studenata sociologije “Diskrepancija”
KRILA-terapijsko jahanje
Kulturno dru{tvo Bo{njaka u Hrvatskoj “Preporod” –
Omladinski forum
Me|unarodna udruga studenata agronomije
Mlade` crvenog kri`a
Mlade` ^e{ke besede Zagreb
Mlade` Paneuropske unije
Mladi ~uvari prirode
Mladi hrvatski menad`er
Mladi zajedno
Mre`a mladih Hrvatske
Multimedijski institut
Odraz
Odred izvi|a~a Ma|ara “Zrinyi Manastir”
Odred izvi|a~a “Plavi pingvin”
Odred izvi|a~a 28. SDI “Dubrava”
Odred izvi|a~a “Javor”
Odred izvi|a~a “Maksimir”
Odred izvi|a~a “Golub mira”
Zagreb
172.6
172.7
172.8
172.9
172.10
172.11
172.12
154.
155.
160.
162.
164.
165.
166.
172.
172.48
173.
174.
175.
177.
178.
179.
317.
181.
182.
187.
188.
189.
191.
192.
195.
197.
202.
205.
207.
211.
216.
322.
Odred izvi|a~a “Jelen”
Odred izvi|a~a “Savski gaj” (Novi Zagreb)
Odred izvi|a~a “Bota”
Odred izvi|a~a “Bordo jedinica” (Pe{~enica)
Odred izvi|a~a “MP” (Podsused)
Odred izvi|a~a “Divlje ma~ke”
Odred izvi|a~a “Jarun” (Tre{njevka)
Omladinski klub Muslimana/Med`us Islamske zajednice Zagreb
Omladinski klub @idovske op}ine Zagreb
Plavi telefon
Pokret prijatelja prirode “Lijepa na{a”
POMAK - Pokret mladih katolika
Postpesimisti
Poticaj - udruga za poticanje kvalitetnog razvoja djece i mlade`i
Savez izvi|a~a Hrvatske
Savez izvi|a~a Zagreb
Savez ma|arskih udruga/Ma|arska mlade`
Savez omladine Hrvatske
Savez studenata Hrvatske
Sekcija mladih SSSH
SKAC - Palma Studentski katoli~ki centar
SKUD “I.G.Kova~i}”
SMART
Sonnenberg Hrvatska
SOS dje~je selo: ku}a za mlade`
Studentski esperantski klub
Studentski evan|eoski pokret
Studentski informacijski centar
Studentski klub Matice hrvatske
Studentski ogranak udru`enja ing.elek.
STUP-klub studenata psihologije
Suncokret
Transfer
Udruga “Grad sunca”
Udruga IGRA
Udruga ljubitelja zvjezdanih staza
Udruga mlade`i Roma Hrvatske
Udruga “Mogu i ho}u”
93
Zapre{i}
245.
247.
319.
341.
255.
260.
261.
262.1
263.
266.
269.
281.
289.
292.
297.
298.
300.
320.
305.
Udruga “Nacrtaj mi osmijeh”
Udruga “Novi horizonti”
Udruga NIT
Udruga “Pravnik”
Udruga “Romi za Rome”
Udruga slijepih studenata “[i{mi{”
Udruga studenata biologije BIUS
Udruga studenata Europe-AEGEE Zagreb
Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije EPSA
Udruga “[to, kako i za koga”
Udruga za estetski odgoj mladih Liligram
Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti mladih TIRENA
Udruga za zdraviju subkulturnu scenu [PICA
Udru`enje gra|ana “Prijatelj”
Unija `idovske omladine Hrvatske
URK Udruga za razvoj kulture-Mo~vara
Volonterski centar Zagreb
ZaMirNET
Zelena akcija-aktivisti~ka sekcija
Zapre{i}
20. Centar za mlade` Zapre{i}
180. Slobodno udru`enje mladih za razvoj alternativne
kulture
296. Umjetni~ka udruga “Plemi~ka mlade`”
Zlatar
172.16 Odred izvi|a~a “Zlatar”
Zlatar Bistrica
106. Klub mladih Zlatar Bistrica
@upanja
291. Udruga `upanjske alternativne kulturne scene [email protected]
94
[email protected]
Umjesto uvodnika
–
3
Udruge mladih i za mlade
Potpora udrugama, treninzi
Dopuna
–
–
5
–
70
72
Mre`a udruga mladih i za mlade
–
75
Tijelo dr`avne uprave zadu`eno za mlade
Kazalo
–
77
–
75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content