close

Enter

Log in using OpenID

3. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja

embedDownload
UPU naselja Novi Marof i kontaktnih zona
izmjene i dopune 2013.
_________________________________________________________________________
Prilog br. 3.
3. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja
tijela i pravnih osoba koje su sudjelovale u izradi Plana
3.1. Zahtjevi iz članka 79. Zakona
3.2. Suglasnosti i mišljenja iz članka 94. Zakona
________________________________________________________________________
Arhitektbiro Kögl d.o.o. Varaždin
0
UPU naselja Novi Marof i kontaktnih zona
izmjene i dopune 2013.
_________________________________________________________________________
3.1. Zahtjevi tijela i osoba
pristigli za izradu izmjene i dopune UPU-a naselja Novi Marof i kontaktnih zona
(u skladu sa čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11 i 50/12)
Popis iz čl. 9. Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a naselja Novi Marof i kontaktnih
zona (Sl. Vj. Varaždinske županije br. 11/13) broji 15 tijela i osoba. Svima je upućen dopis poziv za dostavu zahtjeva 18.04.2013.g. Rok za dostavu zahtjeva definiran Odlukom je bio
15 dana.
Do zaključno s 14.05.2013. g. pristiglo je 7 odgovora.
br. tijelo/osoba
1. HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava
Varaždin Ul. kralja P. Krešimira IV 25, 42 000 Varaždin
2 HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje,
Odjel za projektiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb
3 HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Jurišićeva 13, 10002 Zagreb
4 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje, Kratka 1, Varaždin
5 MUP, Policijska uprava Varaždinska, A. Cesarca 18, Varaždin
6 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu
7.
prirode, Ul. R. Austrije 14, 10000 Zagreb
MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Varaždinu, I.
Gundulića 2, 42000 Varaždin
• kopija dopisa Grada (poziv za dostavu zahtjeva), kao i kopije dopisa sa
zahtjevima - u prilogu
Naknadno su izrađivaču plana dostavljeni:
- podaci o elektroopskrbnim vodovima i pripadajućim trafostanicama od HEP-ODS
d.o.o. Elektra Varaždin, Kratka 3, 42 000 Varaždin,
- podaci o vodoopskrbnoj infrastrukturi od VARKOM d.d. Varaždin, Kukuljevićeva
9, Varaždin
- grafički prikaz postojeće infrastrukture plinoopskrbe od Termoplin d.d. Varaždin,
Vjekoslava Špinčića 78, 42 000 Varaždin
Nakon što je prema uputi HAKOM-a naknadno dostavljen zahtjev TK distributerima
zaprimljen je:
- dopis od Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb
- očitovanje Metroneta d.d.
- dopis Optimatelekoma d.d.
________________________________________________________________________
Arhitektbiro Kögl d.o.o. Varaždin
1
UPU naselja Novi Marof i kontaktnih zona
izmjene i dopune 2013.
_________________________________________________________________________
3.2. Suglasnosti i mišljenja
pristigla na Nacrt konačnog prijedloga Plana
(u skladu sa čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
Grad Novi Marof je Nacrt konačnog prijedloga izmjene i dopune UPU-a naselja Novi
Marof i kontaktnih zona dostavio slijedećim tijelima radi pribavljanja mišljenja i suglasnosti,
sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji:
1. HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
2. MUP, Policijska uprava Varaždinske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova,
A. Cesarca 18, 42000 Varaždin
3. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin, Kratka 1, 42 000 Varaždin
4. HRVATSKE VODE – VGI, Međimurska 26 b, Varaždin
5. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Varaždinu,
I. Gundulića 2, 42000 Varaždin
6. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA,
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
7. ŽUPAN, Varaždinska županija, , Franjevački trg, 42000 Varaždin
Pozitivna mišljenja bez primjedbi su dostavila slijedeća tijela:
-
HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb
HRVATSKE VODE – VGI, Međimurska 26 b, Varaždin
MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Varaždinu, I. Gundulića 2
Pozitivna mišljenja uz primjedbu su dostavila slijedeća tijela:
-
MUP, PU Varaždinske županije, Odjel zajedničkih i upravnih poslova, A. Cesarca 18
-
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Donje Svetice 38, Zagreb
ŽUPAN, Varaždinska županija, Franjevački trg, 42000 Varaždin
Očitovanje da nisu nadležna za davanje suglasnosti dostavila su slijedeća tijela:
DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin na prvotni materijal NKP-a uskraćuje
suglasnost s obrazloženjem da isti nije u skladu s važećom Procjenom. Nakon donošenja nove
Procjene i usklađenja Plana s istom, dobivena je suglasnost na Nacrt konačnog prijedloga
plana.
•
kopije dopisa sa mišljenjem/suglasnostima - u prilogu
________________________________________________________________________
Arhitektbiro Kögl d.o.o. Varaždin
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content