close

Enter

Log in using OpenID

* PRILOG - Federalna uprava za inspekcijske poslove

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
FEDERAL DEPARTMENT FOR
INSPECTION AFFAIRS
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
* PRILOG
Analitički izvještaj
ostvarenih rezultata Federalne uprave
za inspekcijske poslove u 2012 g.
- po organizacionim jedinicama/inspektoratima
Sarajevo, januar 2013. godine.
1
IZVJEŠTAJI ORGANIZACIONIH JEDINICA
S A D R Ž A J :
Poglavlje
Naziv organizacione jedinice:
broj
1.
Kabinet direktora
Broj
stranice
3
2.
Sektor za normativno-pravne i opšte poslove
3
3.
Sektor za žalbe i pravnu zaštitu
4
4.
Sektor za materijalno finansijske poslove
12
5.
Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke
poslove
Inspektorat tržišno-turističke inspekcije
13
31
8.
Inspektorat sanitarno–zdravstveno–farmaceutske
inspekcije
Inspektorat inspekcije rada
9.
Inspektorat urbanističko – ekološke inspekcije
49
10.
Inspektorat saobraćajne inspekcije
57
11.
Inspektorat poljoprivredene inspekcije
62
12.
Inspektorat šumarske inspekcije
80
13.
Inspektorat vodne inspekcije
86
14.
Inspektorat veterinarske inspekcije
91
15.
Inspektorat tehničke inspekcije
97
16.
Pregled aktivnosti “FUZIP” u kompaniji
“Arcelor Mittal” Zenica za period 2008-2012 godina
6.
7.
2
14
38
Dodatni
prilog
POJEDINAČNI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIONIH JEDINICA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZA 2012. GODINU
1. Kabinet direktora
2. Sektor za normativno-pravne i opšte poslove
3. Sektor za žalbe i pravnu zaštitu
4. Sektor za materijalno finansijske poslove
5. Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove
Navedenih pet organizacionih jedinica uslovno rečeno predstavljaju zajedničke službe
Uprave i iste u skladu sa opisom poslova i zadataka obavljaju sve aktivnosti iz oblasti prava,
finansija i organizacije koje Uprava sa svim svojim organizacionim jedinicama ima za
potrebu.
1. Kabinet direktora
- je obavljao sve aktivnosti administrativne i tehničke koje se odnose na funkcionisanje
direktora. Od prijema stranaka, zakazivanja sastanka, signiranja, raspoređivanja pošte pa do
učešća u pojedinim komisijama interne prirode. Vršena korespodencija sa svim organima
Vlade F BiH, organa Kantona i države BiH. Obavljene su komunikacije sa javnim medijima i
prezentirani podaci na internet stranici Uprave.
2. Sektor za pravne i opšte poslove
Radom pisarnice u 2012. godini kroz elektronsku poštu ukupno je obrađeno/skenirano
50.375 dokument. Uprava je u 2012. godini putem pisarnice ukupno zaprimila 35.386
različitih akta i predmeta, od čega je po djelovodniku predmeta i akta zaduženo 4.999 akata,
po upisniku prvostepenih predmeta UP I zaduženo je predmeta i akata 10.718, po upisniku
drugostepenih predmeta UP II zaduženo je 228 predmeta i akata. Zaprimljeno je vezanih
akata za ranije otvorene predmete ukupno 19.321 (za Sektor žalbi 12.340 i druge org.
Jedinice 6.981). Putem automatskog aparata zaprimljeno je i dostavljeno na nadležno
postupanje 120 prijava građana.
Putem otpremne službe BH Pošte Uprava je otpremila ukupno 14.989 akata /putem pisarnice
8.716 različitih akata kao i putem odjela koji prati registar novčanih kazni 6.273 prekršajnih
naloga/. Po osnovu eksterne otpreme akata putem pisarnice zabilježeni su troškovi
poštanskih usluga u visini 18.620,00 KM i troškovi poštanskih usluga za dostavu prekršajnih
naloga putem odjela koji prati registar novčanih kazni u visini 10.908,28 KM, što predstavlja
ukupne troškove u iznosu 24.890,28 KM.
3
U 2012.godini u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove evidentirano je 1.436 ulaznih
faktura te 2.485 putnih naloga. Putem odjela koji prati registar novčanih kazni u 2012. godini
uneseno je 6.481 prekršajni nalog.
Po rješenju Arhiva Federacije BiH Uprava je otpočela sa pripremnim aktivnostima uništenja
izlučene arhivske građe, čiji je rok čuvanja istekao a isto obuhvata dokumentaciju iz perioda
1996.g.-2006.g.
3. Sektor za žalbe i pravnu zaštitu
I-
Uvod
Sektor za žalbe i pravnu zaštitu kadrovski je popunjen sa Rukovodiocem Sektora dana
01.09.2012 godine nakon skoro godinu dana. Službenici ovog Sektora obnašaju poslove
zastupanja Federalne Uprave pred nadležnim općinskim sudovima u Fedearciji BiH–
prekršajna odjeljenja u predmetima u kojima su okrivljeni zatražili sudsko odlučivanje po
izdatim prekršajnim nalozima i po zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka od strane
federalnih inspektora.Također, službenici zastupaju predmete pred općinskim sudovima kad
zastupaju Federalnu Upravu u radnim sporovima, te zastupanje u slučajevima kad su
pokrenuti upravni sporovi pred kantonalnim sudovima, a rješavaju i kao drugostepeni organ
shodno Zakonu o inspekcijama u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH „ broj
69/05) po žalbama na rješenje i zaključak kantonalnih inspektora kada odlučuju na temelju
federalnih propisa.
Službenici Sektora su u toku 2012 godine zaprimili 2.280 sudskih poziva za usmene pretrese
što jasno ilustruje opterećenost velikim brojem predmeta u kojima su okrivljeni zatražili
sudsko odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima. Pored zastupanja, službenici obavljaju
pravne poslove izuzetne složenosti što zahtijeva adekvatnu kvalitetnu pripremu,
konsultovanje propisa i sudske prakse, permanentno praćenje izmjena propisa, a sve to
skupa zahtijeva dovoljnovremena za rješavanje predmeta i pripremu za odbranu prekršajnih
naloga i dokazivanje počinjenih prekršaja i odgovornosti okrivljenih.
U trećem kvartalu 2012 godine došlo je značajnijeg porasta broja sudskih poziva za usmene
pretrese,u prosjeku preko 100 sedmično što je uzrokovalopotrebu zadodatnim angažmanom
pravnika iz Federalne Uprave. Sektoru su maksimalnu podršku dali pravnici Tržišnoturističkog i Inspektorata rada a sve u cilju smanjenjaobustava prekršajnih postupaka zbog
neprisustvovanja predstavnika ovlaštenog organa na usmene pretrese. Ilustracije radi, u toku
2012 godine, Sektor je pismenim dopisima tražio od sudova odgodupretresa u 709 predmeta
a u 60predmeta su pravnici propustili pristupiti na pretres.
II - Pregled obustavljenih prekršajnih postupaka u 2012 godini
Unatoč činjenici da su mnogi sudovi izlazili u susret i uvažavali razloge za odgode zatražene
ispred Federalne Uprave kao ovlaštenog organa, u situacijama kada je objektivno bilo fizički
neizvodljivo prisustvo 5 pravnika u sedam gradova u jednom danu, značajan broj prekršajnih
postupaka je i obustavljen.Službenici Sektora su na rješenja o obustavi postupka u takvim
situacijama, redovno izjavljivali dozvoljene pravne lijekove- bilo zalbe kantonalnim sudovima,
bilo prijedlog za povrat u pređašnje stanjeopćinskom sudu koji je i obustavio postupak, iz
razloga što su sudovi davali različite pouke o pravnom lijeku.
Ono što još više otežavalo rad ovog Sektora jeste i činjenica da su pojedini sudovi razdvajli
predmete i odvojeno zakazivali pretrese za pravno i odgovorno lice u pravnom licu,pravdajući
to CMS- elektronskim sistemom vođenja predmeta u sudovima. Na ovaj način, pravnici su bili
primorani odlaziti po dva ili više puta, u različite termine i dane na sudove širom Federacije
4
BiH kako bi završili prekršajni postupak koji se u suštini odnosio na jedan inspekcijski
nadzor.
Broj obustavljenih prekršajnih postupaka u 2012 godini je jednak broju obustava za 2011
godinu,i iznosi 255. U tabeli br.1 – je prikaz obustava prema zakonskim razlozima:
TABELA: 1
RAZLOZI ZA OBUSTAVU PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Sud je našao da nije dokazano da je prekršaj učinjen
Broj
127
Pravnici nisu pristupili na zakazani usmeni pretres
60
Postoje razlozi koji isključuju odgovornost za prekršaj
36
Odgovorna osoba iz prekršajnog naloga nije pravilno
imenovana
14
Obustava Iz razloga što je prekršajni nalog plaćen
11
Nastupila zastara vođenja prekršajnog postupka
UKUPNO OBUSTAVLJENO PREKRŠAJNIH POSTUPAKA
u 2012 GOD.
7
255
U toku 2012 godine sudovi su obustavili 11 prekršajnih postupaka iz razloga što su prekršajni
nalozi plaćeni a vrijednost plačenih naloga iznosi9.312,00 KM.
Kao rezultat analize obustavljenih prekršajnih postupaka, uočeno je da je najveći broj
obustava iz razloga što je sud našao da nije dokazano da je prekršaj koji se okrivljenom
stavlja na teret i učinjen. Anex izvještaja sadrži tabelaran mjesečni prikaz obustavljenih
prekršajnih postupaka sa pregledom zakonskih razloga za obustavu.
Konkretno, sudovi su najčešće obustavljali postupak iz razloga što zapisnik o inspekcijskom
nadzoru,kao jedini materijalni dokaz ponuđen u postupku,nije bio dovoljan da bi se bez
sumnje dokazao prekršaj i dogovornost okrivljenog za isti.
5
U 95 % predmeta koji su obustavljeni upravo je ta situacija, da je zapisnik o izvršenoj
inspekcijskoj kontroli zaista bio jedini dokaz koji su službenici Sektora,ponudili sudu kod
dokazivanja postojanja prekršaja i odgovornosti okrivljenog pravnog i odgovornog
lica.Naime,sudovi su kod odlučivanja o postojanju prekršajai odgovornosti cijenili one
raspoložive materijalne dokaze koji su prezantirani na usmenom pretresu.
Zapisnik je, prema stavu suda, kao materijalni dokaz, moraobiti sačinjen i dostavljen
isključivo na način kako to zakon reguliše:da je potpisan odstrane odgovornog lica ili da je
odgovornom licu uručen sa dostavnicom, na koji bi se ovaj imao mogućnost u roku od tri
dana od dana prijema očitovati. Tek tako uručen sa dostavnicom, zapisnik bi se mogao
smatrati javnom ispravom u dijelu koji nije osporen, i tek ga je kao takav sud cijenio kao
validan dokaz.
U predmetima, u kojim je inspekcijskinadzor obavljen sa uposlenim licem koje nije bilo
ovlašteno za potpisvanje zapisnika od strane odgovornog lica, gdjetako sačinjen i potpisan
nije i naknadno proslijeđen odgovornom licu, nego se smatralo da je urađenim već pravilno
obaviješten (na način da je ostavljen u prostorijama subjekta nadzora ili kod vozača
kontrolisanog vozila). sud je obustavljao postupak i zauzimao stav da je takav dokaz
manjkav, da nije dokazano da je prekršaj učinjen, da takav zapisnik nemasvojstvo javne
ispravei da se smatra kao dokaz pribavljen na nezakonit način,te nije validan za
dokazivanje prekršaja.
Ovakav stav su najčešće zauzimale sudije Općinskog suda u Sarajevu, dok je kod ostalih
sudova u Federaciji BiH po istom pitanju praksa drugačija.
Također, moramo imati u vidu i da je određeni dio uvjetnih osuda izrečeno kao kompromisno
rješenje u postupcima u kojima je bilo vrlo teško dokazati postojanje samog prekršaja, tj.
kada je bilo upitno postojanje prekršajne odgovornosti okrivljenih, odnosno kada nismo
raspolagali sa dovoljno čvrstim dokazima za utvrđivanje prekršajne odgovornosti okrivljenog,
gdje su sudovi praktično išli nama na ruku izričući uvjetnu osudu umjesto da obustave
prekršajni postupak, na što se okrivljeni u pravilu nisu žalili.
III. Edukacija inspektora
Federalna Uprava je nastavila sa permanentnom edukacijom inspektora i u 2012 godini. U
namjeri da se kvalitet rada federalnih inspektora i pravnika-službenika Sektora za žalbe i
pravnu zaštitu dovede na zavidan nivo, a time broj obustava iz razloga nedovoljnog
dokazivanja postojanja prekršaja i odgovornosti okrivljenih smanji na minimalan, provedena
jedodatna edukacija svih inspektora u primjeni Zakona o prekršajima Federacije BiH, Zakona
o upravnom postupku Federacije BiH i Zakona o inspekcijamau Federaciji BiH.
Edukacija je organizovana u decembru 2012 godine i istom su obuhvaćeni svi federalni
inspektori iz slijedećihtematskih oblasti:
6
TABELA:2
DATUM
10.12.2012
12 – 18.12.2012
11.12.2012
PREDAVAČ
Sudija
kantonalnog
suda u Zenici,
Hilno
Ahmetović
TEMA
ZUP-FBiH sa praktičnog aspekta kao
sudija koji radi upravne sporove i
Postupak izvršenja
administrativnih akata radi
ispunjenja neneovčanih obaveza
izvršenika.
Advokat Nedim
Muhić iz
Sarajeva
Zakon o prekršajima FBiH sa
praktičnog aspekta i kratak
presjek novih zakonskih rješenja u
Nacrtu novog zakona o
prekršajima FBiH
Diana Ružić-Šef
Sektora za
žalbe i
Edukacija inspektora 10 Inspektorata
u FUZIP'u a koja se odnosila na
probleme u primjeni Zakona o
inspekcijama FBiH i Analiza
grešaka uočenih u rješenjima
sudpva kod kojih je obustavljen
postupak
Muhamed Hodžić
i Amir Babić
Edukacija inspektora u vezi
praktičnog korištenja novih
modula „e-inspektor Lotus
sistema“ koji se odnosi na
izvještavanje
Prekršajni nalozi izdati od strane federalnih šumarskih inspektora natemelju Uredbe o
šumama su također od strane sudova obustavljani, iz razloga što je Presudom Ustavnog
suda Federacije BIH utvrđeno da se oblast šumarstva isključivo može regulisati zakonom a
nikako Uredbom Vlade Federacije BiH. Kako Parlament Federacije BiH nije usaglasio Zakon
o šumama u ostavljenom roku, to je isti prestao da važi dana 27.11.2009 godine.
Na kvalitet rada inspektora i službenika Sektora takođe utiče i postojeća zakonska
regulativa.Naime, pojedine norme su nejasno ili nedovoljno formulisane, a određeni broj
zakona po kojima se postupa su neusklađeni sa krovnim zakonima BiH, ili su pak odredbe
federalnih propisa u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor, nejasne u pogledu
definisanja nadležnosti inspekcija.
Unatoč objektivnim poteškoćama koje se odnose na veliki broj zakazanih usmenih pretresa i
kadrovska nepopunjenost Sektora za žalbe do zadnjeg kvartala u 2012 godini, isti je u
izvještajnom periodu uspio kvalitetno završiti značajan broj predmeta.
7
IV. Sudsko odlučivanje u prekršajnim postupcima
U 2012 godini Sektor je zaprimio 2.280 sudskih poziva od čega je,putem sudskih rješenja
okončano 2025 predmeta u ukupnom iznosu od 2.492.223,00 KM kao u prilogu:
TABELA: 3
VRSTA SANKCIJE
IZNOS SANKCIJE PO
RJEŠENJIMA
BROJ IZREČENIH SANKCIJA
PUTEM SUDA
NOVČANA KAZNA
1.117.591,00 KM
914
UVJETNA ( NOVČANA)
OSUDA
1.350.392,00 KM
745
UKOR
16.140,00 KM
14
KAZNA U STICAJU
8.100,00 KM
2
TOTAL:
2.492.223,00 KM
1.685
U 2012 god. završeni
predmeti u kojima se
čeka rješenje suda
340
TOTAL: Okončanih
predmeta
2.025
Općinski sudovi-prekršajna odjeljenja kod odlučivanja u prekršajnim postupcima primjenjuju
odredbe Zakona o prekršajima Federacije BiH. Iz tabele br.3 može se vidjeti način na koji su
sudovi odlučivali u postupcima.
Anex izvještaja sadrži tabelaran mjesečni prikaz izrečenih sankcija za 2012 godinu.
Osvrt na kaznenu politiku sudova
Način na koji su općinski sudovi odlučivali kod izricanja sankcija utvrđenih zakonom
(kaznena politika kojom je broj izrečenih novčanih kazni gotovo izjednačen sa brojem
uvjetnih novčanih kazni), uzrokovala je pojavu da okrivljena lica u pravilu traže sudsko
odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima, jer je uvjetno kažnjavanje u svakom slučaju
blaže od bezuvjetnih novčanih kazni.U primjeni Zakona o prekršajima Federacije BiH,
ovakva kaznena politika sudova uzrokovala je upravo suprotnoočekivanje od onog što je
zakonodavac imao u vidu kod donošenja zakona, a to je smanjenje opterećenja sudova
predmetima iz oblasti prekršaja.
Naime, zakonodavac je dajući mogućnost izdavanja prekršajnih naloga od strane ovlaštenog
organa, na način da okrivljenom izrekne minimalnu, početnu kaznu imao u vidu da će
okrivljeni dobrovoljno pristati na plaćanje takve kazne, obzirom da bi u slučaju sudskog
odlučivanja, mogao biti i strožije kažnjen, uz obavezu plaćanja i sudskih troškova. Ovo dakle
nije situacija u praksi rješavanja sudova.
8
V. Aktivnosti Sektora kod drugostepenog odlučivanja po žalbama
Sektor je u toku 2012 godine imao u rješavanju 228 predmeta koji se odnose na kantonalna
rješenja u kojima je odlučivano po federalnim propisima a na koja su uložene žalbe.( UPII
tabela)
TABELA: 4
NAČIN NA KOJI JE ODLUČENO PO ŽALBI
BROJ
ZAPRIMLJENIH
ŽALBI
Odbijena žalba kao neosnovana
118
Odbačena žalba kao neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od
neovlaštene osobe
Žalba uvažena, poništeno prvostupanjsko rješenje i vraćeno na
ponovni postupak
5
26
Žalba uvažena i FUZIP kao drugostupanjski organ riješio u meritumu
19
Poništeno rješenje zbog nenadležnosti
2
Rješenje oglašeno ništavim
1
Obustavljen postupak- odustajanje od žalbe
2
Proslijeđeno na nadležnost drugom organu
8
Proslijeđeno prvostepenom organu napostupanje
14
Odbijena žalba – Žalitelj pokrenuo upravni spor
15
Žalbe u radu iz 2012 godine- nezavršene
18
Ukupno zaprimljenih žalbu ( UP II predmeti)
228
Poređenja radi, u 2011 godinu ukupan broj zaprimljenih žalbi je iznosio 240 a neriješeno je
ostalo 19 predmeta.
Odlučivanje po žalbama predstavlja najsloženiji pravni posao gdje do izražaja dolazi pravno
znanje, vještina i iskustvo pravnika.
Značaj ovog dijela posla za službenike Sektora je veliki, jer odlučujući kao drugostepeni
organ, FUZIP svojim rješenjima koji su konačni upravni akti, zauzima pravna gledišta po
određenim pitanjima, koja su obavezujuća za kantonalne inspektore (kod rješavanja po
federalnim propisima) kada nadležni kantonalni sud u upravnom sporu, potvrdi stav iz
konačnog upravnog akta FUZIP-a. Ovaj dio aktivnosti u Sektoru predstavlja najvažniji
parametar za ocjenu stručnosti i kvaliteta rada pravnika
9
VI. Ostale aktivnosti Sektora
Sektor je također inicirao kod Federalnog Pravobranilaštva postupke izvršenja konačnih
upravnih akata FUZIP-a koja glase na novčana potraživanja.Službenici Sektora su
pregledali i odobrili korektnost podnesaka upućenih ovom organu od strane Poljoprivrednog
Inspektorata u 40 predmeta, te jednog predmeta Šumarskog Inspektorata.
U 2012 godini, Sektor je u radu imao ukupno 15 upravnih sporova od kojih je presudama
kantonalnih sudova tužba pokretača upravnog spora u 10 predmeta odbijena i potvrđena
rješenja FUZIP-a, dok u dva predmeta upravni spor nije okončan.
Sektor za žalbe je pored naprijed navedenih aktivnosti, u toku 2012 godine zaprimio i četiri
predmeta koji se odnose na radne sporove gdje su uposlenici kod nadležnih sudova
pokrenuli tužbe protiv FUZIP-a.Također, službenici Sektora su davali i pravna mišljenja
inspektorima u vezi sa primjenom federalnih propisa kod provođenja inspekcijskog nadzora
kao i pravna i stručna mišljenja po upitima eksternih stranaka.
Rukovodilac Sektora je uveo za službenike i obavezno mjesečno izvještavanje o radu od
1.09.2012 godine koje sadrži informacije o broju usmenih pretresa u toku mjeseca, broju
riješenja po žalbama na kantonalneodluke, broju urađenih žalbi na rješenja sudova o
obustavi prekršajnog postupka, na odluke o sankciji,broju uloženih prijedloga za povrat u
pređašnje stanje, te informacije o ostalim aktivnostima ( kao što su pisanje raznih podnesaka
sudovima, izrada mišljenja, odgovora na tužbe, odgovora na žalbe na sudska rješenja,
pružanje asistencije inspektorima, stručni sastanci, konsultacije sa sudijama isl).
Obrazac mjesečnog izvještja o radu pravnika ovog Sektora je usaglašen i harmoniziran sa
obrascem izvještaja o radu federalnih inspektora modificiran prema specifičnostima poslova
ovog Sektora.
U toku je konkurs za popunu još jednog stručnog savjetnika za upravno rješavanje u
Sektoru,na koji način se planira njegovo kadrovsko jačanje kao pretpostavka još kvalitetnijeg
i efikasnijeg rada.
IZVJEŠĆE O RJEŠAVANJU ŽALBI U SEKTORU ZA ŽALBE OD 01.01.31.12.2012. GODINE
Rješavao
Emir
Gujić
Alena
Alagić
Nikola
Mlakić
Elvir
Sabljić
UKUPNO
odbač
ena
žalba
poništeno
rješenje i
vraćeno
na
ponovni
postupak
usvoje
na
žalbameritor
no
rješeno
ponište
no
rješenje
zbog
nenadle
žnosti
rješenj
e
oglaše
no
ništav
nim
obustavlje
n
postupakodustajanj
e od žalbe
proslije
đeno na
nadležn
ost
drugom
organu
proslijeđeno
prvostepen
om organu
na
postupanje
odbijen
a žalbapokrenu
t
upravni
spor
žalbe u
radu
31
0
4
2
0
0
1
0
6
6
6
55
27
1
6
7
2
0
0
6
1
2
3
60
30
2
8
4
0
1
0
2
4
6
3
57
30
2
8
6
0
0
1
0
3
1
6
228
118
5
26
19
2
1
2
8
14
15
18
ukupn
o
zaprim
ljenih
žalbi
odbije
na
žalba
56
10
TABELA1. PRIKAZ OBUSTAVA PO MJESECIMA ZA 2012
Mjesec
ObustavaSud našao Odgovorna
Pravnici
2012
drugi razlozi
da nije
osoba iz PN
propustili
koji
dokazano nije pravilno pristupiti na
isključuju
da je
imenovana
zakazani
odgovornost
prekršaj
usmeni
za prekršaj
učinjen
pretres
Obustava
Obustava
zbog
iz razloga
TOTAL
zastare
što je
plaćen PN
Iznosi na
koji glasi
plaćeni PN
po kojem je
obustavljen
postupak
Januar
0
6
1
0
4
11
1
200,00 KM
Februar
2
10
0
3
1
16
1
300,00 KM
Mart
1
19
1
0
1
22
1
3.500,00
KM
April
2
12
0
0
0
14
0
0
Maj
0
9
1
4
0
14
1
500,00 KM
Juni
2
10
0
5
0
17
1
600,00 KM
Juli
1
8
1
1
0
11
0
Avgust
1
3
0
9
0
13
0
Septembar
8
11
3
13
0
35
0
Oktobar
4
12
2
7
0
25
1
Novembar
12
21
4
11
1
49
5
0
0
0
200,00 KM
4.012,00
KM
Decembar
3
6
1
7
0
17
0
TOTAL
36
127
14
60
7
244
11
0
Ukor
Uvjetna osuda
TABELA 2. PRIKAZ ZAVRŠENIH PREDMETA PO MJESECIMA ZA 2012
SANKCIJA
Mjesec
Izreč
Novčane
Iznos
Iznos
2012
eno
kazne u KM
novčanih
novčanih
novč
kazni
kazni za
ana
utvrđenih
ukor
kazn
rješenjem
a
suda uvjetno
9.312,00
KM
– PREMA VRSTAMA IZREČENIH
Rješenje Rješenje
m suda
m
utvrđena utvrđen
kazna u
iznos
sticaju kazne u
sticaju
Odgođe Završe
ni
ni
usmeni pretre
pretresi
si
čekam
o
odluku
suda
27
3
59
2
24
2
44
3
74
6
50
7
44
8
33
8
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust
52
42
48
77
68
90
50
33
78.071,00 KM
48.272,00 KM
68.614,00 KM
116.841,00 KM
82.316,00 KM
97.818,00 KM
43.524,00 KM
39.884,00 KM
44
43
48
53
61
79
43
25
68.160,00 KM
74.971,00 KM
97.491,00 KM
102.790,00 KM
122.053,00 KM
131.654,00 KM
106.771,00 KM
41.440,00 KM
1
0
2
1
0
2
1
0
430,00
0
2.000,00
4.350,00
0
2.740,00
500,00
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
4.200,00
0
0
0
0
0
0
Septembar
Oktobar
116
168
118.184,00 KM
215.339,00 KM
104
126
170.921,00 KM
213.750,00 KM
1
3
500,00
3.200,00
6
0
3.900,00
0
105
95
21
79
Novembar
125
165.764,00 KM
87
162.280,00 KM
3
2.420,00
0
0
95
83
Decembar
45
42.964,00 KM
32
58.111,00 KM
0
0
0
59
118
TOTAL
914
1.117.591,00
745
1.350.392,00
14
16.140,00
12
709
340
11
8.100,00
4. Sektor za materijalno finansijske poslove
Izvještaj o radu u 2012. godini
Od mjeseca februara 2012.godine u cilju unapredenja trezorskog poslovanja, za
on-line uvezivanje u sistemu trezorskog poslovanja obezbjedene su dvije licence
- Izrada završnog računa za Federalnu upravu za inspekcijske poslove za 2011. g.
-
Izrada Analize računovodstvenih iskaza za 2011. godinu
-
Izrada izvještaja o izvršenju budžeta za 2011. godinu sa obrazloženjem
-
Kontrola finansijsko-materijalne dokumentacije;
-
Knjiženje svih poslovnih promjena na osnovu finansijske dokumentacije u
Pomoćnoj knjizi i
kontinuirano usklađivanje istih sa podacima u Glavnoj knjizi Trezora
(popunjavanje propisanih obrazaca /Obrazac:3/ radi ispravke grešaka u
knjiženjima u Glavnoj knjizi trezora);
-
Popunjavanje propisanih obrazaca (obrasci: 1, 2, 3 i 4) radi prijavljivanja i unosa
transakvija u Glavnu knjigu Trezora (unos narudžbenica, prijava dobavljača,
plaćanje obaveza, evidencija zaliha: materijala, sitnog inventara i stalnih
sredstava);
-
Kontrola blagajničlog poslovanja Uprave;
-
zdavanje, evidecija i obračun putnih naloga; gdje je u 2012. evidentirano 2485putnih naloga.
-
Učestvovanje u pripremi obračuna plata za zaposlene;
-
Izrada DOB-a – Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013. - 2015.godinu sa
obrazloženjem;
-
Priprema svih potrebnih podataka za izradu izvještaja o izvršenju budžeta
Uprave;
-
Izrada izvještaja o izvršenju budžeta Uprave na propisanim obrascima;
-
Izrada mjesečnih i tromjesečnih operativnih finansijskih planova za Upravu i
dostavljanje istih - Federalnom ministarstvu finansija;
-
Izrada finansijskog plana nabavki za 2012. godinu
-
Kontinuirano praćenje izvršenja budžeta Uprave;
-
Izrada prijedloga budžeta Uprave za 2013.godinu kao i projekcije istog do 2015.
godine sa obrazloženjem;
-
Izrada unutrašnjeg prestruktuiriranja budžeta za 2012. g.
-
Izrada rebalansa budžeta Uprave za 2012.godinu sa obrazloženjem;
-
Izrada operativnih budžeta za 2012.godinu;
-
Izrada izvještaja o isplaćenim naknadama za rad u komisijama i dostava istog
12
-
Federalnom ministarstvu finasija;
-
Izrada tabelarnog pregleda internih trasakcija i usklađivanje ove evidencije sa
podacima u Glavnoj knjizi;
-
Kontinuirana konrola bilansa Uprave i raspoloživih sredstava
usklađivanje, međusobno kao i sa podacima u Pomoćnoj knjizi;
-
Kontinurano praćenje potraživanja i obaveza i njihovo usklađivanje sa podacima
u Bruto bilansu - Uprave kao dijela Glavne knjige trezora;
-
U 2012. g. evidentirano je 1436 ulaznih faktura ( koje smo dobili sa 17.01.2013)
-
Saradnja sa komisijama obrazovanim za provođenje postupaka javnih nabavki;
-
Praćenje realizacije ugovora sklopljenih sa napovoljnijim ponuđačima (nabavke
roba i usluga);
-
Priprema podataka i dokumentacije radi materijalne evidencije: stalnih sredstava
i sitnog inventara;
-
Vođenje knjige stalnih sredstava i sitnog inventara i uknjiženje istih putem
softvera za materijalno knjigovodstvo
-
Priprema konačnih podataka za izradu godišnjeg obračuna za 2012.godinu/
usklađivanje podataka iz -pomoćnih knjiga sa podacima iz Glavne knjige
Trezora, priprema svih podataka za godišnji popis - sredstava i obaveza Uprave
za 2012.godinu;
i njihovo
Detaljan finansijski izvještaj koji obuhvata realizovane finansijske pokazatelje
Uprave, koji potpada pod aktivnosti gore navedenog sektora, bit će finaliziran u
okviru posebnog izvještaja koji se odnosi na izvršenje budžeta za 2012. godinu i
isti će biti u I kvartalu 2013. g., dostavljen Federalnom ministarstvu finansija.
5. Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove
U 2012.g., Sektor za tehničku podršku i plansko analitičke poslove obavljao je;
-
Objedinjavanje i analitičku obradu izvještajnih podatka organizaciijskih jedinica
Uprave, na mjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou
Vršio je analitičko i kumulativno praćenje izvještajnih podataka u pojačanim
nadzorima
Praćenje dostavljanja mjesečnih i godišnjih programa rada od strane
inspektorata prema resornim ministarstvima
Izradu godišnjeg Programa rada i Izvještaja Uprave za Vladu Federacije BiH
Obavljane su kontinuirane aktivnosti planiranja i izvještavanja o obavljenim
inspekcijskim pregledima za potrebe kolegija Uprave
Izrada svih potrebnih informacija za Vladu Federacije BiH i federalne organe
Vršeno je planiranje nabavki kancelarijskog materijala, opreme i sitnog inventara
13
-
-
-
-
-
-
Vršene su nabavke opreme i kancelarijskog materijala putem javnog oglašavanja
i provođenja zakonske procedure
Svim detaširanim organizacionim jedinicama Uprave kao i centralnoj zgradi je
vršena tehnička dostava opreme, namještaja, materijala, obrazaca i neophodnih
sredstava za rad
Obavljane aktivnosti vezane za održavanje računarske i ostale opreme
Vršena analiza troškova upotrebe osnovnih sredstava u skladu sa propisanim
normativima i ugovorenim vrijednostima i izvještavanje za potrebe kolegija.
Za 46 službenih vozila, 2 čamca, 2 prikolice su obavljani poslovi koji obuhvataju
produženje važnosti registracije ( tehnički pregled, polica AO, polica AK )
Redovno izvještavanje odjeljenjima MUP-a koji traže podatke za počinioce
saobraćajnih prekršaja,
Unos putnih naloga u program GPS sistema za satelitsko praćenje vozila,
Mjesečno, periodično i godišnje izvještavanje o upotrebi službenih vozila, a
vezano za troškove goriva, pređenu kilometražu, prosječnu potrošnju....
Redovno servisiranje sl.vozila u saradnji sa zaduženim uposlenicima,
Poslovi u okviru aktivacije kasko polica ( sortiranje dokumentacije kada nastane
štetni događaj,usaglašavanje zapisnika sa osiguranjem, vraćanje vozila u
prvobitno stanje, usaglašavanje sporazuma o vansudskoj nagodbi )
Usklađivanje izdatog potrošnog materijala po otpremnicama i reversima
(kancelarijski materijal, toneri, štampani obrasci, autogume, itd) sa službom
računovodstva po prijemu fakture od dobavljača izdavanje otpremnica, reversa
Redovno kontaktiranje zakupodavca ili Službe za zajedničke poslove organa i
tijela FBiH u vezi potrebnijh opravki i osdržavanja zgrade Federalne inspekcije u
Sarajevu,
Priprema tenderskih dokumentacija za nabavku roba i usluga,
Realizacija tenderskih procedura sa komisijom za javnu nabavku (prijem ponuda,
otvaranje ponuda, evaluacija ponuda, odabir najpovoljnijeg dobavljača, ...)
Elektronski kontakt sa Agencijom za javne nabavke BiH u okviru sistama Wispa i
Go-Procure
6. Inspektorat tržišno - turističke inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. Godini
Inspektorat tržno-turističke inspekcije, u čijem je sastavu (25) dvadesetpet
federalnih tržnih inspektora i dva (2) turističko-ugostiteljska inspektora u 2012.
godini prema Programu i Planu rada za 2012. godinu izvršili su poslove prema
navedenom kako slijedi:
14
FEDERALNA TRŽNA INSPEKCIJA
Od ukupno dvadesetpet (25) federalnih tržnih inspektora osamnaest (18)
inspektora je obavljalo isključivo poslove kontrole kakvoće proizvoda pri uvozu
na mjestima carinjenja, a sedam (7) inspektora vršilo je nadzor nad prometom
roba i usluga u unutarnjem prometu .
Federalni tržni inspektori nadležni za kontrolu kakvoće proizvoda pri uvozu
Obzirom da se za federalnu tržnu inspekciju u čijoj je nadležnosti kontrola kakvoće
proizvoda pri uvozu ne donosi plan rada jer obim poslova i rezultati rada isključivo ovise
o dinamici uvoza osamnaest (18) inspektora u 2012. godini vršili su kontrolu
propisanih poljoprivredno-prehrambenih i industrijskih proizvoda pri uvozu i poduzimali
mjere iz svoje nadležnosti u obimu izvršenih poslova prema dole izloženom kako slijedi:
Broj inspektora
Broj pregleda
Broj donesenih rješenja
Broj uzetih uzoraka
Naplaćeno za takse
Opća
Gospodarska
Naknada za izvršene preglede u:
sjedištu carinarnicei
izvan sjedišta carinarnice
18
46 309
2
4 319
3. 338 316,00 KM
31. 500,00 KM
Ukupno taksi i naknada
4. 330.823,00 KM
Uplaćeno u budžet Federacije BiH:
4. 330.823,00 KM
231.725,00 KM
729.282,00 KM
.
Od navedenih 46 309 pošiljki proizvoda koje su pri uvozu podlegli obveznoj kontroli
kakvoće kontroli je podleglo 23 454 pošiljki poljoprivredno prehrambenih proizvoda, i
22 855 pošiljki industrijskih proizvoda.
U nadzoru nad kakvoćom proizvoda pri uvozu u procedurama utvrđivanja da li proizvodi
ispunjavaju propisane uvjete kakvoće uzeli su ukupno 4 319 uzoraka na laboratorijsko
ispitivanje kakvoće. Od ovog ukupnog broja uzetih uzoraka 2 337 uzoraka odnosi se
na uzorke koji su uzeli od poljoprivredno prehrambenih proizvoda, 1 646 uzoraka
odnosi se na uzorke koji su uzeli od duhana i duhanskih prerađevina, a 336
uzorka odnosi se na uzete uzorke od industrijskih proizvoda.
Od naprijed navedenog broja uzoraka koji su inspektori u postupku kontrole kakvoće
proizvoda pri uvozu uzeli radi obveze laboratorijskog ispitivanja kakvoće proizvoda prije
izdavanja Uvjerenja o kakvoći laboratorijskim ispitivanjima utvrđeno je da dva (2)
proizvoda nisu ispunjavala propisane uvjete kakvoće. Za ove proizvode inspektori
su donijeli dva (2) rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o kakvoći i
naložili povrat inozemnom dobavljaču.
15
Po rješenju odbijeni su zahtjevi za izdavanje Uvjerenja o kakvoći za:
Sojinu sačmu u količini 25 000 kg za uvoznika d.o.o. „STELT TRADE“ Banja Luka,
dobavljača MS KLJUČAREVCI Križevci SLOVENIJA zemlje podrijetla BRAZIL
Boje za prehrambenu industriju u količini 63, 50 kg za uvoznika „DORA“ Mostar,
dobavljača „DORA“ Zagreb R Hrvatska zemlje podrijetla USA.
Federalni tržišni inspektori nadležni za nadzor nad unutarnjim prometom roba i
usluga
Federalni tržišni inspektori u kontroli roba i usluga u unutarnjem prometa iz nadležnosti
nadzora ove inspekcije kontrole planiranih subjekata nisu se u potpunosti vršili po
Planu i Programu rada za 2012. godinu.
Naime inspekcijski nadzori obavljali su se i po planovima rukovoditelja Uprave po
kojima su se kontrole određenih subjekata obavljali po dinamici i po oblastima nadzora
koji su bili određeni ovim planovima.
Po ovim planovima kontrole subjekata, iz nadležnosti nadzora tržne inspekcije, tržni
inspektori su vršili u timskom radu sa drugim federalnim inspektorima, koji su u sastavu
Uprave, kojima su, osim glavne federalne tržno-turističke inspektorice, koordinirali svi
glavni federalni inspektori organa drugih inspekcija. Tržni inspektori su kontrole obavljali
sa
federalnom
veterinarskom,
sanitarnom,
zdravstvenom, farmaceutskom,
energetskom, vodoprivrednom i inspekcijom rada, u kojima su
1. sa federalnom veterinarskom inspekcijom vršili kontrole objekata za klanje,
te promet mesa i proizvoda od mesa u veleprodajnim i maloprodajnim
objektima,
2. sa federalnom energetskom inspekcijom vršili kontrole fiskalizacije
poslovnih subjekata na benzinskim postajama,
3. sa federalnom vodoprivrednom inspekcijom kontrole eksploatacije šljunka,
4. sa federalnom sanitarno-zdravstveno-farmaceutskom inspekcijom vršena je
kontrola prometa ljekova u ljekarnama i privatne lječničke prakse, te
ugostiteljskih objekata kontrole fiskalizacije,
5. sa federalnom inspekcijom rada vršena je kontrola prometa roba i usluga na
mjestima proizvodnje i u prometu, kod obrtnika, te kontrola fiskalizacije i u
ugostiteljskim objekatima,
U ovim kontrolama sa naprijed navedenim inspekcijama federalni tržni inspektori vršili
su nadzor nad obavljanjem djelatnosti trgovine i trgovinskih usluga, proizvodnje i obrta
od kojih su se isključivo kontrolirale pekarnice. U istima je vršena kontrola provjere
registracije, odobrenja te kod društava da li je ispoštovan postupak za početak
obavljanja djelatnosti, ispunjenost mjeriteljskih uvjeta, kontrole nad provođenjem
Zakona o kontroli cijena, te iz navedenog razloga samo metodom slučajnog uzorka
senzorska kontrola kakvoće proizvoda u prometu i na mjestima proizvodnje, te kod
kontroliranih subjekata i kontrole u primjeni Zakona o zaštiti potrošača.
Po istom planu vršena je kontrola humanitarnih udruga i primjena Zakona o autorskom i
srodnim pravima.
16
Po Planu i programu rada za 2012. godinu federalna tržna inspekcija vršila je:
-
-
-
-
-
-
nadzor nad radom gospodarskih društava koja obavljaju djelatnost trgovine i
usluga u kojima je pored Zakona o unutarnjoj trgovini vršen nadzor nad
primjenom Zakona o kontroli cijena, Zakona o fiskalnim sustavima, Zakona o
zaštiti potrošača, Zakona o mjeriteljstvu u F BiH i drugih propisa kojima su
propisini uvjeti za obavljanje navedene djelatnosti sa posebnim osvrtom na
nadzor nad primjenom Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih
derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpnim postajama u F BiH .
nadzor nad obavljanjem trgovinskih usluga sa posebnim osvrtom:
- na kontrole društava ovlaštenih za kontrolu kakvoće proizvoda pri uvozu i
izvozi i
- usluge međunardnog otpremništva-špeditera
,
nadzoru nad provođenjem Zakona o kontroli cijena (način formiranja cijena
,kontrola zaštitnih cijena i cijena proizvoda i usluga od posebnog interesa za
Federaciju koje propisuje Vlada Federacije BiH),
nadzor nad Zakonom o fiskalnim sustavima u ugostiteljskim objektima,
nadzor nad poslovanjem Federalne direkcije robnih rezervi uz napomenu
da su se ove kontrole vršile i po Zaključku Vlade Federacije BiH,
nadzor nad primjenom Zakona o autorskom i srodnim pravima uz
napomenu da te kontrole nisu obavljane po planu rukovoditelja tržne
inspekcije, nego da su se iste vršile po planu i dinamici i u oblastima
poslovanja koje je odredio direktor Uprave, a da je kontrolama koordinirao,
kao moderatori istih, savjetnik i portparol direktora,
nadzoru nad primjenom Zakona o nadzoru nad tržištem i Zakona o
sigurnosti proizvoda u kojima su se po Projektu nadzora neprehrambenih
proizvoda za ovu godinu vršile kontrole sigurnosnih zahtjeva određenih
neprehrambenih proizvoda u prometu;
- svijetlosni lanci, dječiji krevetci, hodalice i kolica te produžni kablovi,
kosilice, brusilic i kružne pile,
nadzor nad Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u kojima su vršene kontrole
pekarnica i zlatarnice, te u istima vršena kontrola primjene Zakona o unutarnjoj
trgovini, Zakona i fiskalnim sustavima, Pravilnika o posebnim uvjetima
evidentiranja i obilježavanju brašna koje se stavlja na tržište, i Zakona o zaštiti
potrošača u svezi deklariranja proizvoda, kakvoće, te Zakona o mjeriteljstvu u
Federaciji BiH.
U nadzoru nad obavljanjem djelatnosti trgovine i trgovinskih usluga kontroli su
podlegli
- trgovine na malo,
- trgovine na veliko, uvoznici i distributeri,
- benzinske postaje u kojima je vršen nadzor nad primjenom Pravilnik o načinu
evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim
crpnim postajama u F BiH .
U kontrolama nad primjenom ovog Pravilnika koje su izvršene po zahtjevu
Federalnog ministrstva trgovine i u planiranim redovitim kontrolama nadzor je
izvršen kod 99 benzinske crpke u kojima je kod 17 benzinskih crpki utvrđeno
neprimjenjivanje Pravilnika. Za utvrđene nepravilnosti izdana su rješenja o
zabrani rada i izdani prekršajni nalozi u visini iznosa od 57 800,00 KM.
17
U nadzoru nad obavljanjem trgovinskih usluga kontroli su podlegli
- špedicije
- kontrolne kuće
- društva koja vrše usluge skladištenja roba
U nadzoru nad obavljanje proizvodnje na mjestima proizvodnje podlegli su
subjekti koji obavljaju djelatnost
- eksploatacije šljunka
- eksploatacije mineralnih ruda
- proizvodnje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.
Obrti
- kontrole pekarnica, zlatarnica i ostalih obrta (automehaničari, autolakireri, mesnice)
Za utvrđene nedostatke i nepravilnosti donesena su rješenja;
O otklanjanju nedostataka za utvrđene nedostatke u
a) načinu deklariranja proizvoda
b) neutvrđenih pravila o uvjetima poslovanja i formiranju cijena
c) upisa u sudski registar stvarnog sjedišta društva
d) nepridržavanje cijena, te nepravilnog isticanja cijena
e) za propuste roba u prometu bez evidencujskog broja.
O zabranama obavljanja djelatnosti i drugim zabranama koje se odnose na promet roba
i usluga za utvrđeno:
a) obavljanje djelatnosti bez izjave i obrtnice, odobrenja za rad za obrte i trgovine,
te bez odobrenja za prodaju auto-plina
b) neispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti
c) za izdanu lažnu izjavu za AMN
d) za obavljanje djelatnosti bez dane izjave za AMN
e) da se u prometu nalaze proizvodi koji ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve,
f) da se u prometa nalaze proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete kakvoće,
g) za neverificirana mjerila- vage, tablice zapremina i volumetara na BP te prijave o
obavljanju djelatnosti za pretpakirne proizvode,
h) za neposjedovanje TKM iTKV,
i) za neposjedovanje TKU,
j) za nedostavljanje XML i AMN izvješća,
k) da nisu ugrađene sonde,
l) bez upozorenja o zabrani prodaje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda.
U svezi navedenih nepravilnosti inspektori su pored upravnih mjera izdavali prekršajne
naloge i pokretali zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka
TABELARNI PRIKAZ RADA FEDERALNE TRŽNE INSPEKCIJE
REDOVNE KONTROLE
Br.
insp
7
Broj
pregleda
1 586
Br.
PN
890
Iznos
PN
u KM.
Br.
PP
1.194.562,00
1
Broj
rješ.o
otkl.
ned
Broj
rješ.
o
zabr.
Br.
uzora
ka
Stavljeno
Privr.izvan
prometa i
trajno
povućeno iz
prometa u KM
Uništeno
128
307
38
1.772.947,00
1.200,00
18
U KM
Privreme
no
oduzeto
u KM
655,00
Tabelarno prikazani rad federalne tržne insekcije o izvršenim inspekcijskim kontrolama
subjekata koji obavljaju djelatnost trgovine i trgovinskih usluga proizvodnje i obrta i
drugih djelatnosti koji podlježu nadzoru ove inspekcije u nadzoru nad primjenom
navedenih zakona koji reguliraju poslovanje ovih djelatnosti za navedene nepravilnosti
donosili su prikazani broj rješenja o otklanjanju nedostataka i rješenja o zabrani rada, te
izdavali prekršajne naloge i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
U ovom prikazu izvršenih kontrola i poduzetih mjera nad obavljanjem trgovine i
trgovinske usluge i obrta koji je obavljen na način da je u ovim subjektima pored
nadzora nad Zakonom i podzakonskim propisima koji reguliraju oblasti ovih djelatnosti u
istima vršen i nadzor nad primjenom drugih propisa kojima su propisane obveze kod
obavljanja ovih djelatnosti.
To je i razlog da se navedu i pojedini nadzori koji su izvršeni u cilju sprečavanja i
suzbijanja nezokinitosti u primjeni propisa kojima su propisane obveze u obavljanju
trgovine, trgovinskih usluga, proizvodnje i obrta.
U zabranama obavljanja djelatnosti zabrane rada odnose se na utvrđeno da
neispunjavaju uvjete propisane Zakonom o unutarnjoj trgovini te i na druge zabrane
koje se ne odnose na zabrane rada kao što su zabrane radi neispunjavanja
mjeriteljskih uvjeta propisane Zakonom o mjeriteljstvu u F BiH i te privremeno stavljanje
roba izvan prometa do otklanjanje nedostataka sukladno drugim propisima kojima je za
neprimjenjivanje istih propisane ovakve ili slične zabrane kod obavljanja djelatnosti koje
su u nadležnosti nadzora tržne inspekcije.
Zakon o mjeriteljstvu u F BiH
Izvršeno 96 pregleda subjekata koji obavljaju djelatnosti proizvodnje, trgovine i
obrta
Izdano 92 PN u iznosu od 51.130,00 KM
Ostale kontrole i poduzete mjere u nadzoru nad primjenom propisa odnose se na:
U nadzoru nad primjenom Zakona o nadzoru nad tržištem kontrole neprehrambenih
proizvoda vršene su:
- U nadzoru neprehrambenih proizvoda u prometu po Projektu Agencije za nadzor nad
tržištem kontrolama se vršene po određenom broju subjektima nadzora radi provjere
sigurnosnih zahtjeva ovih proizvoda koje je trebalo izvršiti prema navedenom kako
slijedi:
- po subjektima nadzora provjeru dječijih krevetaca 15 komada, kolica 15 komada i
hodalica 15 komada kod 15 subjekata nadzora,
- po subjektima nadzora kružnih lančanih pila četiri (4) vrste, ručnih brusilica četiri (4)
vrste, kosilica za travu četiri (4) vrste, štedljivih sijalica četiri (4) vrste, svijetiljki opće
namjene pet (5) vrste i svijetlosnih lanaca pet (5) vrste i produžnih kablova četiri (4)
vrste.
U postupku kontroliranih proizvoda po ovom Projektu radi utvrđivanja da li ispunjavaju
sigurnosne zahtjeve uzeto je na laboratorijska ispitivanja pet (5) uzoraka od svijetlosnih
lanaca, jedan krevetac i četiri uzorka od
produžnih kablova. Laboratorijskim
ispitivanjem od uzetih pet (5) uzoraka svijetlosnih lanaca pokazalo je da 2 uzorka nisu
zadovoljavala propisane sigurnosne zahtjeve, jedan (1) dječiji krevatac i tri (3) uzorka
produžnih kablova što je usljedilo poduzimanjem mjera za povlačenje ovih proizvoda od
19
trgovaca radi privremenog stavljanja van prometa do otklanjanja nedostataka ili
povlačenja iz prometa jer ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve.
U ovim naloženim mjerama povlačenja, povlačenje svijetlosnih lanaca je u tijeku iz
razloga što postupak još nije završen.
Kontrole u nadzoru na primjenom propisa u zaštiti prava intelektualnog vlasništva
obavljene su:
- po zahtjevima zainteresiranih stranki radi povrede žiga od strane trgovaca i obrtnika.
- po planu direktora Uprave određeni su subjekti u kojima je izvršena kontrola
propisane
zaštite autorskih prava-licencirani programi
Kontrola Federalne direkcije robnih rezervi
U nadzoru nad Zakonom o robnim rezervama F BiH federalni tržni inspektori su izvršili
kontrole po planu Inspektorata nadzor nad poslovanjem Federalne direkcije robnih
rezervi u kojoj je utvrđeno da Direkcija posluje sukladno navedenom Zakonu, te kontrole
skladišta robnih rezervi u redovitim planiranim kontrolama i ponovljenim kontrolama po
Zaključku Vlade Federacije BiH. Radi navedenih razloga u kratkom periodu izvršena je
dva (2) puta kontrola svih šesnaest (16) skladišta robnih rezervi na teritoriji F BiH i
Brčko distrikta BiH u kojima su neovisno što se u istima redovito vrši kontrola kakvoće
uskladištenih roba, metodom slučajnog uzorka poljoprivredno prehrambenih proizvoda
uzeti su uzorci na laboratorijsko ispitivanje kakvoće. Od kontroliranih skladišnih prostora
u međuvremenu su raskinuti Ugovori sa „Zvečevo Lasta“ d.d. Čapljina iz kojeg je
uskladišteni šećer prebačen na uskladištenje u skladište Federalne direkcije robnih
rezervi Visoko i sa MPI „Mlin“ Ustikolina iz kojeg je pšenica prebačena na uskladištenje
kod društva „Klas“ d.d. Sarajevo
Utvrđeni nedostaci odnose se:
-
-
na nepoštivanje Ugovora od strane društava za usluge skladištenja roba robnih
rezervi od strane: društva „Zovko“ d.o.o. Žepče, MPP „Zlatna dolina“ d.o.o.
Stolac, „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg kod kojih na uskladištenju nisu zatečene
količine Ugovorom potpisanih kočina roba robnih rezervi- kod društva„Zovko“
d.o.o. Žepće naftni derivati, kod MPP „Zlatna dolina“ d.o.o. Stolac pšenica, a kod
društva „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg konzerve,
nedostatka u deklaraciji usklađenih robnih rezervi šećera u skladišnom prostoru
društva „MATREKS“ d.o.o. Visoko,
Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina u kojima je
Izvršeno 20 pregleda
Izdano 26 PN u iznosu od 137.000,00 KM za nepropisnu promidžbu duhanskih
prerađevina od strane uvoznika
Zakon o zaštiti potrošača u kojima je
Izvršeno 120 pregleda u obavljanju trgovine i proizvodnje,
Izdano 96 PN u iznosu od 150.320, 00 KM za nepropisno deklariranje proizvoda
Zakon o autorskom i srodnim pravima u kojima je
Izvršeno 46 pregleda
Izdano 19 PN u iznosu od 39.000,00 KM za neposjedovanje licence
20
Zakon o udrugama i fondacijama u kojima radi nenadležnosti za nadzor nad
obavljanjem ove djelatnosti nisu poduzimane upravne mjere niti su primjenjivane
kaznene odredbe propisane ovim zakonom.
Izvršeno je 27 pregleda
Upravne mjere i prekršajni nalozi izdavani su za dvije (2) Udruge za koje je utvrđeno
da su osnivači gospodarskih djelatnosti, te je u nadzoru nad obavljanjem tih djelatnosti
po Zakonu o unutarnjoj trgovini inspektor poduzimao naprijed navedene mjere.
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima koji je izvršen u vezanim i drugim obrtima
Izvršeno 83 pregleda
Izdano 11 PN u iznosu od 6.900,00 KM za nepravilnosti propisane ovim Zakonom
Zakon o fiskalnim sustavima
Izvršeno 73 pregled u ugostiteljskim objektima, trgovini i obrtima
Izdano 38 PN u iznosu od 72.620,00 KM za neizdavanje fiskalnih računa i
neposjedovanje fiskalne kase.
Radi provjere kakvoće proizvoda na laboratorijsko ispitivanje uzeti su prehrambeni
proizvodi u prometu i mjestima proizvodnje te ispitivanje sigurnosnih zahtjeva
neprehrambenih proizvoda u prometu.
U ovim laboratorijskim ispitivanjima od uzetih uzoraka:
-
-
prehrambenih proizvoda podleglo je dvadesetdevet (29) uzoraka : konzerve,
paštete i mesni naresci, šećer i pšenica u skladištima robnih rezervi, te kruh,
šećer. Tjestenina, maslinovo ulje, tahrana, pivo i sirupi, za koje je utvrđeno da
odgovaraju ili su se nedostaci odnosili na propuste u sadržaju deklaracije.
neprehrambenih proizvoda u prometu podleglo je deset (10) uzoraka od kojih su
za šest (6) uzoraka laboratorijska ispitivanja pokazala da ne ispunjavaju
propisane sigurnosne zahtjeve za tu vrstu proizvoda, te je za sve količine ovih
vrsta proizvoda naloženo povlačenje iz prometa ili otklanjanje nedostataka
ovisno o utvrđenim nedostacima za propisane uvjete sigurnosnih zahtjeva za tu
vrstu proizvoda..
Prikazani iznos u visini vrijednosti od 1.772.947,00 KM koji su radi nedostataka u
deklaraciji za tu vrstu proizvoda privremeno stavljeni van prometa odnosi se na:
prehrambene proizvode u vrijednosti od 24.728,00 KM odnosi se na
proizvode u vrijednostima izraženim u KM na: šećer od 269,50, brašna 464,00,
junečeg mesa 1.760, 00, prirodne izvorske mineralna vode 5.735,87, maslinovog
ulje 102,50 , integralnog brašna TIP 1100 od 192,50, tarhane 13,50, voće i
povrće i konditorski proizvodi, sosovi, kikiriki od 13. 700,00
-
neprehrambene proizvode u vrijednosti od 1.356.549,00 KM odnosi se na
građevinski materijal u KM od 195.187,00, bicikle, 3 612,00 gorivo BMB 100 od
2.780,66, kućanski aparati i uređaji 54.092,00, deterdženti i kozmetika 229
605,00, kosilice za travu 2.768, 00, i 808,00, toneri 4.035,00, auto dijelovi 171.
553,00, brusilice 24.069,00, kamini 34.055,00, vodomjeri 21 500, peći za
centralno grijanje od 16.000,00 KM autogume 9.677,00 obuća 2.095,00 i oprema
za mobilne telefone 2 943,00 KM, stolice za masažu 32.650, 00 KM, posuđe i
tepisi u iznosu od 549.120,00,
21
-
-
Ljekovi u vrijednosti od 12.300,00 i dijetetski proizvodi od 1.096,00 KM
Na ostale proizvode koji su povučeni iz prometa u neprikazanim vrijednostima
odnose se manje količine u manjim iznosima koji su povučeni iz prometa
privremeno do otklanjanja nedostataka u deklaraciji te na neptrehrambene
proizvode koji su povučeni iz prometa jer nisu ispunjavali propisane sigurnosne
zahtjeve- kosilice za travu, dječije hodalice, krevetići i kolica, kosilice za travu do
otklanjanje nedostataka. Svijetlosni lanci koji su se nalazili u prometu i radi
neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva bili su opasni za uporabu radi mogučnosti
da dođe do strujnog udara.
Privremeno oduzeta roba do odluke nadležnog suda u iznosu od 655,00 KM
odnosi se na 45 komada vreća koncetrata bez podrijetla,
Uništena roba u vrijednosti od 1.200,00 KM odnosi se na konzerve gotovih jela
koje nisu ispunjavali uvjete kakvoće.
FEDERALNA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA INSPEKCIJA
Federalni turističko-ugostiteljski inspektori u 2012. godini planirane kontrole
subjekata po oblastima nadzora iz nadležnosti ove inspekcije nisu u potpunosti vršili
po Programu i Planu rada za 2012. godinu.
Inspekcijski nadzori obavljali su i po planovima rukovoditelja Uprave po kojima su se
kontrole subjekata, iz nadležnosti nadzora turističko-ugostiteljske inspekcije vršile u
timskom radu sa drugim federalnim inspektorima u sastavu Uprave, kojim su, osim
glavne federalne tržno-turističke inspektorice, koordinirali svi glavni federalni inspektori
organa drugih inspekcija. Turističko-ugostiteljski inspektori u ovom timskom radu
kontrole su obavljali sa federalnom veterinarskom, sanitarnom, zdravstvanom i
inspekcijom rada, u kojima su
U ovim kontrolama u timskom radu u određenim ugostiteljskim objektima turističkougostiteljski inspektori obavljali su kontrole ugostiteljskih objekata sa:
- federalnom veterinarskom,
-federalnom sanitarno-zdravstveno-farmaceutskom inspekcijom,
-federalnom inspekcijom za rad i radne odnose,
-županijskom/kantonalnom turističko-ugostiteljskom inspekcijom..
U ovim kontrolama kao i redovitim kontrolama po planu glavnog federalne tržnoturističke inspektorice u kontroliranim subjektima vršili su nadzor da li za
obavljanje turističke i ugostiteteljske djelatnosti ispunjavaju uvjeti za obavljanje
djelatnosti, te u istima vršili kontrolu:
1. zaštite prava korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga,
2. rada turističkih zajednica,
3. pružanja usluga putničkih agencija,
4. registracije, odobrenje za rad, odnosno rješenja o ispunjavanju minimalnotehničkih uvjeta za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti,
5. primjene propisanih obveza za ugostitelja (isticanje i pridržavanje objavljenih
cijena usluga, vođenje knjige žalbi, izdavanje računa za izvršene usluge,
utvrđivanje i pridržavanje normativa jela i pića u količini i kakvoći.......itd),
6. kategorizacije i razvrstavanja ugostiteljskih objekata
7. da li ispunjavju minimalno-tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti,
8. obračunom naplate i uplata boravišne pristojbe
9. obračunom i uplatom članarine turističkoj zajednici,
22
10. kontrole po zahtjevima turističkih zajednica i stranki,
11. kontrole u zaštiti prava potrošača kod pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga
koja su propisana Zakonom o zaštiti potrošača,
12. kontrole izvršenja rješenja
Kontrole ugostiteljskih objekata vršene su po vrstama ugostiteljskih usluga koje se u
njima pružaju prema navedenom kako slijedi
Iz skupine:
1. „HOTELI“ i „MOTELI“
Kod skupine hotela utvrđeno je: da nije izvršena kategorizacija, nije istaknuta vrsta i
naziv objekta sukladno izdanom rješenju, da se neuplačuje boravišna pristojba, te
neobavještava o noćenjima i odlascima gostiju, ne vodi knjiga gostiju i nije utvrđen
kučni red.
Broj izvršenih pregleda 185
Broj izdanih rješena:
a) 26 rješenja o otklanjanju nedostataka
Izdano je 43 PN u visini od 20 101,00 KM
2. „RESTORANA“
Kod skupine restorana utvrđeno je: obavljanje djelatnosti bez odobrenja, neisticanje
vrste i naziva objekta sukladno izdanom rješenju, da je neovjeren cjenik usluga,
neistaknuta obavijest o zabrani točenja alkoholnih pića osobama malađim od 18 godina,
neutvrđeni normativ te neovjerenog normativa.
Broj izvršenih pregleda 176
Broj izdanih rješena 20
a) 19 otklanjanju nedostataka
b) 1 o zabrani
Izdano je 21 PN u visini od 3 850,00 KM
3. „BAROVA“
Kod skupine barova utvrđeno je: rad bez odobrenja za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti, neovjereni normativ i neutvrđeni normativ, neistaknuta obavijest o zabrani
točenja alkoholnih pića osobama malađim od 18 godina
Broj izvršenih pregleda 101
Broj izdanih rješena
a) 14 rješenja o otklanjanju nedostataka
Izdano je 17 PN u visini od 4 650,00 KM
Catering
Kod ove skupine pripremnica obroka utvrđeno je: Rad bez odobrenja za
obavljanje djelatnosti koja se pruža uz drugu ugostiteljski djelatnost vlastita
dostavna vozila koja ne ispunjavaju uvjete higijene za tu namjenu
NADZORI U OBVEZI PLAČANJA ČLANARINA TZ
Kontrole su izvršene kod 37 gospodarska društva
23
Broj izdanih rješena- 2 kojim su naložene mjere uplate članarine
Izdano je 41 PN u visini od 24 000,00 KM
NADZORI NAD OBAVLJANJEM TURISTIČKE DJELATNOSTI
Broj
Insp
Broj
pregleda
2
545
Broj rješ o
zabranam
a
13
Broj
rješ.o
otkl. ned.
119
Broj
PP
Broj
PN
0
261
Iznos
PN
u KM
95 901,00
Izvršene su kontrole 29 putničkih agencija u kojima je utvrđeno da nije: postavljen
voditelja poslovnice, izvršena registracija kod nadležnog suda, istaknut naziv putničke
agencije i sklapljeni ugovor za turističke aranžmane.
Kontrolama su po zahtjevimau stranke podlegla su skijališta vezano za pružanje ovih
usluga te za utvrđeno da je za iste usluge nedostatno za obavljanje ovih usluga radi
kojih je subjektu nadzora doneseno rješenje o otklanjanju nedostataka.
Po zahtjevima stranki primjedbe su se odnosile na: neispunjene uvjete po
aranžmanima vezane za smještaj i hranu te zahtjeve za povrat novca za
odustajanje od zaključenog aranžmana.
Broj izdanih rješena 3
a) 2 rješenja o otklanjanju nedostataka
b) 1 rješenje o zabranama
Broj izdanih PN 16 u iznosu u visini od 8 050,00KM
NADZORI NAD POSLOVANJEM TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Izvršene su kontrole 5 turističkih zajednica u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene
obveze prema TZ Federacije BiH , i obaveze po Odluci Vlade Federacije BiH za
unapređenje kulturno-historijskog naslijeđa.
Broj izdanih rješenja
a) 1 rješenje o otklanjanju nedostataka utvrđeni nedostaci u obavljanju
ugostiteljske djelatnosti odnosili su se na:
- kod skupine restorana za: obavljanje djelatnosti bez odobrenja, neisticanje vrste i
naziva objekta sukladno izdanom rješenju, neovjeren cjenik usluga, neistaknuta
obavijest o zabrani točenja alkoholnih pića osobama malađim od 18 godina, neutvrđeni
normativ te neovjerenog normativa i cjenovnika.
- kod skupine barova za: rad bez odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
neovjereni normativa i neutvrđeni normativ, neistaknuta obavijest o zabrani točenja
alkoholnih pića osobama malađim od 18 godina
- putničke agencije za: nepostavljenog voditelja poslovnice, neizvršenu registraciju
kod nadležnog suda, neistaknuti naziv putničke agencije, nesklapanja ugovora za
turističke aranžmane
24
INSPEKTORAT
Federalni tržni i turističko-ugostiteljski inspektori u 2012. godini pored poslova
koji su u ovom Izvješću pokazatelji izvršenih inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera za
ove dvije inspekcije, sukladno svojim ovlastima i obvezama:
-
ukazivali su na potrebu pokretanja inicijative za izmjene i dopune zakona i
podzakonskih propisa koji su u njihovoj nadležnosti nadzora i
učestvovali sa glavnom inspektoricom u očitovanju sa primjedbama i prijedlozima
na prosljeđene nam Zakone i druge propise čija je primjena u nadležnosti
nadzora tržne i turističko-ugostiteljske inspekcije,
-
prošli su program edukacije:
-
Tržna inspekcija
-za primjene Direktiva u nadzoru neprehrambenih proizvoda u prometu za koju je
nositelj bila Agencija za nadzor nad tržištem BiH,
- za primjenu Zakona o autorskom i srodnim pravima koju je organizirao direktor
Uprave bez učestvovanja u pripremi neposrednog rukovoditelja tržne inspekcije,
Tržna inspekcija i turističko-ugostiteljska inspekcija
-za primjenu Zakona o upravnom postupku i Zakona o prekršajima koju je
organizirao direktor Uprave bez učešča neposrednog rukovoditelja ove dvije
inspekcije u pripremama za potrebe ove edukacije
Ove edukacije prošao je i neposredni rukovoditelj tržne i turističko-ugostiteljske
inspekcije.
Glavna federalna tržno-turistička inspektorica
Pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti da koordinira radom federalnih tržnih i
turističko-ugostiteljskih inspektora i osigura uvjete za njihov zakonit rad po Programu i
Planu rada za 2012. godinu sukladno ovlastima su:
-
-
davane instrukcija županijskim/kantonalnim organima tržne i turističke inspekcije
u svezi načina postupanja u nadzoru nad primjenom federalnih zakona i drugih
propisa čiji je nadzor nad provođenjem u nadležnosti i ovih inspekcija,
rješavani podnesci drugih organa uprava, građana, pravnih i fizičkih osoba,
ukazivao potrebe za pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakona i
podzakonskih propisa
davani su odgovori na vijećnička pitanje i podaci za odgovore na zastupnička
pitanja
Ispred Uprave kao član Radne grupe, koju je formiralo Ministrstvo vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa, učestvovao u izradi državnog Zakona o vinu,
očitovao se sa primjedbama i prijedlozima na prosljeđene Zakone i druge propise
čija je primjena u nadležnosti nadzora tržne i turističko-ugostiteljske inspekcije,
25
Na propise čija je primjena u nadležnosti tržne inspekcije očitovano je sa
primjedbama i prijedlozima na:
1. Zakon o unutarnjoj trgovini
2. Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za
obavljanje trgovine i trgovinskih usluga,
3. Odluku o kakvoći tečnih naftnih goriva,
4. Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH,
5. Prijedlog Pravilnika o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na
malo,
6. Naputak za primjenu Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa
naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpnim postajama,
7. Pravilnika o senfu,
8. Ukazivano na potrebu za usklađivanjem Zakona o unutarnjoj trgovini sa
Zakonom o fiskalnim sustavima,
Na propise čija je primjena u nadležnosti turističko-ugostiteljske inspekcije putem
Uprave, te u mjesečnim Izvješćima o radu isticana je potreba za izmjene i dopune
a) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
b) Zakona o turističkoj djelatnosti, i
c) potrebe za usklađivanje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o
unutarnjoj trgovini sa Zakonom o fiskalnim sustavima.
Pored navedenog obavljani su i administrativni i administrativno-tehnički poslovi za
potrebe Inspektorata, a odnose se na pripremu i prosljeđivanje akata, objavljenih
propisa, planova rada, obavještenja, informacija, naloga, naputaka i instrukcija u
prmjeni propisa inspektorima izvan sjedišta Uprave putem faksa i poštom.
RAD I POSTIGNUTI REZULTATI RADA
Po Programu i Planu rada za 2012. godinu, koji je sačinjen na bazi sedam (7) tržnih i
tri (3) turističko-ugostiteljska inspektora, postignuti rezultati rada Inspektorata
odnose se na rezultate rada sedam (7) tržnih i dva (2) turističko-ugostiteljska
inspektora koji su u nadzoru nad primjenom propisa iz nadležnosti ove dvije
inspekcije po planovima rada u periodima i po broju izvršitelja obavljali poslove
prema navedenom kako slijedi.
Po planu i dinamici rukovoditelja Uprave
a) sedam (7) tržnih inspektora kontrole u nadzoru nad primjenom Zakona o
autorskim i srodnim pravima obavljali su u periodu ožujak –travanj mjesec
b) dva (2) tržna inspektora kontrole u nadzoru nad primjenom Zakona o robnim
rezervama prema Zaključku Vlade Federacije BiH obavljali su u srpnju i kolovozu
mjesecu
c) šest (6) tržnih inspektora u periodu listopad-prosinac mjesec na teritoriji
Federacije BiH obavljali su u timskom radu sa drugim federalnim inspektorima u
sastavu Uprave,
d) šest (6) tržnih inspektora koji su u periodu kolovoz-rujan mjesec vršili
kontrole humanitarnih udruga
e) dva (2) turističko-ugostiteljska inspektora u periodu listopad-prosinac
mjesec na teritoriji Federacije BiH obavljali su u timskom radu sa drugim
federalnim inspektorima u sastavu Uprave,
26
f) jedan(1) turističko-ugostiteljski inspektor u srpnja mjesecu za vrijeme filmskog
festivala obavljao je kontrole sa kantonalnom inspekcijom.
Po planu rukovoditelja Inspektorata
Sukladno donesenom Programu rada za 2012. godinu u preostalom periodu kontrole su
vršene po mjesečnim planovima rada u kojima je sedam (7) tržnih i dva (2) turističko
ugostiteljska inspektora vršilo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
kontrole roba robnih rezervi i poslovanje Federalne direkcije robnih rezervi
kontrole društava ovlaštenih za kontrolu kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu
kontrole međunarodnog otpremništva,
kontrolu promidžbe duhanskih prerađevina
kontrole benzinskih crpki u svezi nadzora nad primjenom Pravilnika o uvjetima
minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i
trgovinskih usluga,
te ostale kontrole koje se odnose na obavljanju trgovine tečnim naftnim gorivima
kontrole neprehrambenih proizvoda u prometu u svezi nadzora nad primjenom
Zakona o nadzoru nad tržištem,
kontrole obrtnika u kojima je vršem nadzor nad primjenom propisa kojima je
reguliran rad obrtnika te kod istih i nadzor nad obavljanjem prometa proizvoda
koji je propisan propisima za promet roba i usluga
nadzor nad obavljanjem ugostiteljske djelatnosti u kojima je vršena kontrola
hotela, motela, restorana i drugih objekata u kojima se vrše ugostiteljske usluge
nadzor nad obavljanjem turističke djelatnosti u kojima je vršena kontrola
putničkih agencija
kontrola turističkih zajednica
Izraženi rezultati rada tržne i turističko-ugostiteljske inspekcije odnose se na
kontrole, u navedenim periodima, koje su izvršene po planu rukovoditelja Uprave i
rezultate izvršenih kontrola po planu rukovoditelja Inspektorata koji je mjesečne planove
donosio po Programu rada za 2012. godinu.
PROBLEMATIKA U RADU INSPEKTORATA
NADZOR NAD RADOM INSPEKTORA I KOMUNICIRANJE
Smatra se za potrebito istaknuti da u 2012. godini svi inspektori u Inspektoratu poslove
inspekcijskih nadzora ne obavljaju kao E-inspektori, te da se u ovom sustavu
komuniciranje između rukovoditelja i inspektora obavlja na način da se prikupljanje
podataka ne može vršiti elektronskim putem iz razloga što još uvijek nije uspostavljan
takav softverski sustav. To je i razlog da glavna federalna tržno-turistička inspektorica
kao rukovoditelj Inspektorata kontrolu rada inspektora koji su sa sjedištem izvan sjedišta
Uprave i nisu u ovom sustavu i dalje analizu rada vrši razmjenom podataka putem faksa
kojim se dostavljaju mjesečna izvješća o radu, a u obvezama da se omogući i osigura
propisno obavljanje redovitih poslova primjedbe na rad sa naredbama i nalozima za
izvršenje pojedinih poslova upućuju putem telefona i faks-aparata, te na isti način daju
se instrukcije i naputci za izvršenje potrebitih poslova.
Ovakvim načinom rukovođenja pored predočenog načina komuniciranja i koordiniranja
radom inspektora u Inspektoratu znatno otežava i činjenica da nije bila osigurana
27
mogućnost izravne kontrole inspektora te i koordiniranje njihovim radom u nadzorima
koji su se obavljali po planu rukovoditelja Uprave, kao i činjenica da unutarnjom
sistematizacijom Uprave za Inspektorat nije predviđeno mjesto namještenika koji bi za
rukovoditelja Inspektorata obavljao poslove namještenika (prosljeđivanja pošte,
kopiranja, te uručivanja svih akata putem faksa).
Ovakav način rukovođenja sigurno znatno otežava blagovremeno izvršavanje poslova
za koje je ovlašten, posebice da kao neposredni rukovoditelj blagovremeno osigura
uvjete za propisan rad inspektora u primjeni propisa koji su u nadležnosti nadzora ove
dvije inspekcije.
Mjesečno planiranje rada
Na temelju prijedloga Programa i Plana rada za 2012. godinu inspektori u sastavu
Inspektorata kontrole su obavljali po mjesečnim planovima rada koje je donosio
neposredni rukovoditelj za svaki mjesec i po planovima rukovoditelja Uprave,
To je i razlog radi kojeg Inspektorat nije izvršavao ili se nije u potpunosti pridržavao
plana a federalni tržni i turističko-ugostiteljski inspektori nisu izvršili kontrole subjekata iz
planiranih oblasti nadzora ove dvije inspekcije, kao i razlog radi kojeg se osim
planiranog broja kontrola znatno odstupilo od plana rada za 2012. godini.
Inspektorat
NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA I PODZAKONSKIH PROPISA
U planiranim kontrolama koje je u nadzorima nad primjenom propisa trebalo izvrišiti na
postignute rezultate rada u ovoj kao i u prethodnim godinama uticalo je:
- nedonošenje Zakona i podzakonskih i drugih propisa, te izmjena i dopuna
zakona i podzakonskih propisa koji su u nadležnosti nadzora inspektora u
sastavu Inspektorata.
- nedonesenih izmjena i dopuna propisa Uprave koji radi propusta i nedorečenosti
onemogućavaju da inspektori sukladno svojim nadležnostima izvrše: propisno
uzimanju uzorake radi laboratorijske provjere kakvoće i standarda kontroliranih
proizvoda, privremeno oduzimanje i stavljanje proizvoda izvan prometa,
mogućnost uskladištenja ovih roba, te izvrši propisno pečaćenje objekata.
- odstupanje od Programa i Plana rada Inspektorata te samim tim nepridržavanja
mjesečnih planova rada koje donosi glavni inspektor za ove dvije inspekcije,
Naprijed navedeni razlozi u nadzoru nad primjenom propisa koji su u nadležnosti
Inspektorata kod poduzimanja propisanih mjera odražava se na sprečavanje i
suzbijanje nezakonitog poslovanja prekršitelja u obavljanju djelatnosti trgovine,
trgovinskih usluga, obrta, te ugosteljske i turističke djelatnost, a rukovoditelja u
rukovođenju Inspektoratom da blagovremeno u potpunosti ispuni sve propisane obveze.
Kod tržne inspekcije to je posebice izraženo u primjeni:
-
Zakona o unutarnjoj trgovini i podzakonskih propisi ovog Zakona:
a) Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem
ugrađene opreme na benzinskim crpnim postajama u F BiH
28
-
-
-
b) Naputka za primjenu Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih
derivata putem ugrađene opreme na benzinskim crpnim postajama u F BiH
Zakona o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu i podzakonskih
propisa ovog zakona radi nedonesenih podzakonskih propisa državnog zakona,
Zakona o nadzoru nad kakvoćom određenih proizvoda pri uvozu i izvozu radi
nedonesenih podzakonskih propisa ovog zakona kojima bi se:
a) federalni propisi koji reguliraju ovu oblast nadzora stavio van snage,
b) donijeli federalni propis kojima bi se propisao način i postupak kontrole
kakvoće
proizvoda domaćih proizvođača koji su namjenjeni izvozu i za domaće tržište,
Zakona o fiskalnim sustavima u svezi nadležnosti federalne tržne inspekcije nad
primjenom ovog zakona a obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti u
nadležnosti ugostiteljske inspekcije,
propisi Uprave u svezi propusta u propisanom načinu uzimanja uzoraka,
pečaćenja objekata, oduzimanja roba i uništavanje istih,
Zakona o mjeriteljskim uvjetima radi neusuglašavanja nadležnosti Federalnog
zavoda za mjeriteljstvi i Instituta za mjeriteljstvo BiH, te iz istih razloga federalnog
organa tržne inspekcije u odnosu na inspekcije nižeg nivoa vlasti
Kod turističko-ugostiteljske inspekcije to je posebice izraženo u primjeni:
-
-
-
-
-
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u svezi:
a) nepropisane nadležnosti federalne inspekcije,
b) propusta u propisanom poduzimanju mjera u nadzoru nad primjenom ovog
zakona, posebice u dijelu propisanom za obveze ugostitelja,
c) nedorečenosti, te samim tim i nemogočnosti primjene odredaba ovog Zakona
u nadzoru pružanja usluga u objektima zatvorenog tipa (odmarilište, bjekt za
prehranu i sl.)
d) nedorečenosti, te samim tim i mogućnost primjene odredaba ovog Zakona u
nadzoru pružanja usluga alkohnih pića maloljetnim osobama, zdravstvenih
uvjeta uposlenog osoblja, donošenje upravnih mjera ......itd.
e) neusklađenost propisanih obveza ugostitelja sa Zakonom o fiskalnim
sustavima i Zakonom o gospodarskim društvima kojima su te iste obveze
propisane,
f) propusta u podzakonskim propisima ovog zakona kojima su propisani uvjeti
za obavljanje djelatnosti
Zakona o turističkoj djelatnosti radi nedorečenosti pojedinih odredbi, te propusta
da se odredbe ovog Zakona propišu na način da su primjenjivi i usklađene sa
drugim zakonima kojima je u pružanju turističkih usluga propisano obavljanje ove
djelatnosti- Zakonom o zaštiti potrošača,
Zakona o turističkim zajednicama radi nepropisanog načina i postupka obavljanja
kontrola, odnosto nadležnosti turističko-ugostiteljske inspekcije u nadzoru nad
njihovim radom ,
Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama i Uredbe radi nepodjeljenje
nadležnosti nadležnih organa federalne i županijske/kantonalne turističkougostiteljske inspekcije u primjeni ove Uredbe,
Podzakonski propisi radi propusta da se u istima propišu svi potrebiti uvjeti za
obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti,
unutarnji akti Inspektorata u svezi propusta u načinu na koji je propisano:
a) pečaćenje objekata, te
b) oduzimanje roba i raspolaganja sa istim,
29
c) neosigurana sredstva za Inspektorat za troškove laboratorijskog ispitivanja
kakvoće standarda i sigurnosnih zahtjeva neprehrambenih proizvoda u
prometu, posebice tečnih naftnih goriva
ZAKLJUČAK
Naprijed navedeni razlozi odgovor je za razloge radi kojih se odstupilo od Programa i
Plana rada Inspektorata za 2012. godinu, te samim tim i razlozi radi kojih nije u
potpunosti ispunjenjen.
To se posebice odrazilo na:
 neizvršene planirane kontrole proizvođača i uvoznika roba i usluga,
 razlog radi kojeg nije izvršena laboratorijska provjera kakvoće proizvoda na
mjestima proizvodnje i u prometu, te kontrole kakvoće tečnih naftnih goriva u
prometu, koja pored navedenog razloga nije vršena radi neosiguranih troškova
laboratorijskih analiza i mišljenja Uprave da su kontrole kakvoće tečna naftna
goriva u nadležnosti energetske inspekcije,
 broj donesenih upravnih mjera u odnosu na prikazani broj izvršeni kontrola i
utvrđenih nedostataka,
 blagovremeno rješavanje podnesaka po zahtjevima stranki,
 mogućnost da se završi započeti upravni postupak u propisanom roku, odnosno
da se izvrše kontrole izvršenja rješenja.
Za tržnu inspekciju to se posebice odrazilo na:
- mogućnost da se izvrše planirane kontrole proizvođača i uvoznika,
- mogućnost da se izvrši uzimanja uzoraka na laboratorijsko ispitivanje kakvoće
proizvoda radi nerješenog iznosa sredstava namjenjenih za troškove
laboratorijskog ispitivanja i pored toga što je Inspektorat u planu za 2012. godinu
dao prijedlog ovih sredstava,
- mogućnost da se iz istih razloga izvrši provjera da li neprehrambeni proizvodi u
prometu ispunjavaju sigurnosne zahtjeve propisane za tu vrstu proizvoda,
- poduzimanje mjera u sprečavanju i suzbijanju nelojalne konkurencije,
- suzbijanje crnog tržišta,
- kontrole u zaštiti prava intelektualnog vlasništva,
- mogućnost propisanog uzimanja uzoraka, oduzimanja i stavljanja roba izvan
prometa, njihovo propisno uskladištenje, te u postupak uništavanja roba
postupanje po odluci nadležnog suda.
Za turističko-ugostiteljsku inspekciju to se posebice odrazilo na:
- mogućnost provjere da li su ugostitelji otklonili utvrđene nedostatke koji su
propisani kao obveza ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti,
- poduzimanje mjera u otklanjanju nepravilnosti u poslovanju, te samim tim i
suzbijanje i sprečavanje nezakonitog rada,
- kontrole u nadzoru nad primjenom Uredbi koje je trebalo izvršiti, posebice onih
kontrola koje je trebalo izvršiti po zahtjevima turističkih zajednica,
- mogućnost prinudnog izvršenja naloženih mjera,
- mogućnost da se na područji cijele Federacije BiH izvrše kontrole planiranih
subjekata koji podliježu nadzoru turističko-ugostiteljske inspekcije.
Naprijed navedeni razlozi uticali su da u nadzoru nad primjenom propisa koji su u
nadležnosti tržne i turističko-ugostiteljske inspekcije ova inspekcija u postupku
poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka suzbije i spriječi
30
nezakonitosti u poslovanje subjekata koji podliježu nadzoru ove dvije inspekcije, što je u
realizaciji Programa i Plana rada Inspektorata za 2012. godini znatno uticalo i odrazilo
se na efikasnost u radu i očekivane rezultate rada.
7. Inspektorat sanitarno - zdravstveno - farmaceutske
inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
U izvještajnom periodu Sanitarno-zdravstvena i farmaceutska inspekcija vršila je
redovan, kontinuiran i pojačani inspekcijski nadzor nad slijedećim poslovima i zadacima
:
Sanitarna inspekcija pri carinarnicama i carinskim ispostavama
Prema važećoj zakonskoj regulativi:
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH, Zakon o sanitarnoj inspekciji, Zakon o zaštiti
stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o hrani,
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Zakon o
zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe,Zakon o
otrovima, Zakon o prometu otrova i drugim zakonima i podzakonskim aktima, federalni
sanitarni inspektori su pri carinarnicama i carinskom ispostavama vršili :






Sanitarni inspekcijski nadzor nad sprovođenjem protiepidemijskih mjera za
zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju.
Sanitarni inspekcijski nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u
međunarodnom aerodromu.
Sanitarni inspekcijski nadzor nad uvozom pošiljaka životnih namirnica i
predmeta opće upotrebe i uzimanje uzoraka na provjeru zdravstvene
ispravnosti putem ovlaštenih laboratorijskih ustanova.
Pojačani sanitarni inspekcijski nadzor prema procjeni rizika kada postoji
sumnja da pošiljke životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koje se
uvoze mogu biti zdravstveno neispravne
Pojačani sanitani inspecijski nadzor pošiljki životnih namirnica i predmeta
opšte upotrebe na zdravstvenu ispravnost a prema obavještenju sistema za
brzo uzbunjivanje (Rasff sistem i Rapex sistem) koje dostavljaju Agencija za
hranu BiH i Agencija za nadzor nad tržištem BiH.
Pojačani sanitarni inspekcijski nadzori pošiljki lakokvarljivih namirnica u
ljetnjem periodu te kontrola načina transporta takvih namirnica.
U izvještajnom periodu izvršeno je:
BROJ PREGLEDA ( RJEŠENJA ) POŠILJKI ROBA PRI UVOZU
U FEDERACIJU BIH
BROJ UZETIH UZORAKA NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST
POŠILJKI ROBA PRI UVOZU U FEDERACIJU BIH
BROJ ZDRAVSTVENO ISPRAVNIH UZORAKA POŠILJKI
ROBA PRI UVOZU U FEDERACIJU BIH
BROJ ZDRAVSTVENO NEISPRAVNIH UZORAKA POŠILJKI
ROBA PRI UVOZU U FEDEACIJU BIH
NAPLAČENO ZA PREGLEDE POŠILJKI ROBA PRI UVOZU U
31
43.138
1485
1468
17
1.469.670,00
FEDERACIJU BIH
NAPLAČENO KROZ TAKSE POŠILJKI ROBA PRI UVOZU U
FEDERACIJU BIH
844.358,00
Sanitarni inspekcijski nadzor pri carinarnicama: Orašje, Šamac-Domaljevac, Tuzla,
Zenica, Sarajevo, Sarajevo aerodrom, Mostar, Gorica, Kamensko i carinskim
ispostavama: Ljubuški, Velika Kladuša, Livno, Grude, Tomislavgrad,Tešanj, Travnik,
Visoko, kontinuirano su vršili 16 federalnih sanitarnih inspektora.
Laboratorijska provjera zdravstvene ispravnosti pošiljki namirnica i predmeta opšte
upotrebe putem ovlaštenih laboratorija vršila se u redovnim inspekcijskim pregledima i u
slučajevima kada se sprovodio monitoring .
Od ukupno ispitanih uzoraka (1485) na zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i
predmeta opšte upotrebe 1468 uzoraka je bilo zdravstveno ispravno.
Zdravstveno neispravno bilo je 17 uzoraka .Pregledom zdravstvene ispravnosti robe i
potvrdom laboratorijskog nalaza da je uzeti uzorak zdravstveno neispravan federalni
sanitarni inspektor je prema svojim ovlaštenjima donosio rješenje da se te namirnice i
predmeti opšte upotrebe na sanitarnoj deponiji na neškodljiv način unište.
Također prema novoj zakonskoj regulativi koja je usklađena sa evropskim direktivama,
federalni sanitarni inspektori su pojačali inspekcijski nadzor na zdravstvenu ispravnost
predmeta opšte upotrebe koji su u kontaktu sa namirnicama.
Prema dostavljenim informacijama od Agencije za nadzor nad tržištem BiH, federalni
federalni sanitarni inspektori su pored redovnih inspekcijskih nadzora pojačali
inspekcijski nadzor na zdravstvenu ispravnost pošiljki predmeta opšte upotrebe
(igračke) na sadržaj ftalata, teških metala i vještačkih boja.
Agencija za sigurnost hrane BiH ovoj Upravi je dostavila 10 obavještenja o mogućem
uvozu i eventualnom prisustvu zdravstveno neispravnih namirnica na našem tržištu, a
koje su proizvedene u susjednim zemljama i zemljama Evropske unije .
Od Agencije za hranu BiH dostavljeno je 8 obavijesti o brzom uzbunjivanju (Rasff
sistem) o zdravstveno neispravnim namirnicama i mogućnosti njihovog uvoza i
prisustva na našem tržištu.
Radilo se o životnim namiricama, dijetetskim namirnicama, stočnoj hrani i predmetima
opšte upotrebe koje su u kontaku sa namirnicama, kod kojih je laboratorijskom
provjerom utvrđeno da nisu zdravstveno ispravni zbog povećanih vrijednosti bakterija i
hemijskih materija. Svi raspoloživi podaci su uz obavijest o pojačanim inspekcijskim
nadzorima takvih pošiljki roba proslijeđene federalnim sanitarnim inspektorima na
nadležno postupanje.
Također informacije koje su proslijeđene od Agencije za sigurnost hrane BiH putem
Infosan mreže dostavljene nadležnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim
ispostavama na pojačani oprez prilikom uvoza takvih vrsta namirnica.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija
Shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima
pacijenata, Zakonu o inspekcijama u Federaciji, Zakonu o zaštiti stanovništva od
zaraznih bolesti, federalni zdravstveno - sanitarni inspektori su u saradnji sa
federalnom tržišnom inspekcijom i federalnom inspekcijom rada izvršili nadzore u
privatnim ordinacijama različitih specijalnosti, privatnim zdravstvenim ustanovama
javnim zdravstvenim ustanovama i drugim objektima koji podlježu inspekcijskim
nadzorima.
32
Zdravstveni inspektori su također izvršili inspekcijski nadzor prema predstavkama:
U izvještajnom periodu Sanitarno-zdravstvenom i farmaceutskom inspektoratu je
podneseno je 36 predstavki.
Predstavke su se odnosile na žalbe na rad doktora medicine u domovima zdravlja i
bolnicama (17 predstavki), žalbe na rad doktora stomatologije u privatnim ordinacijama i
stomatološkom fakultetu (8 predstavki), žalbe na dodjelu specijalizacija (3 predstavke),
žalba na ocjene radne sposobnosti (2 predstavke) i anonimne prestavke za ilegalan rad
doktora medicine i stomatologije (4 predstavke).
Federalni zdravstveni inspektori su izvršili inspekcijske nadzore prema prestavkama
koje su bile u nadležnosti zdravstvene inspekcije. U predstavkama koje nisu imale
elemenata za inspekcijski nadzor i koje su bile informativnog karaktera ili nisu bile u
nadležnosti ove inspekcije podnosioci su obavješteni o daljim mogućnostima u
ostvarivanju svojih prava.
Anonimne predstavke su razmatrane kao osnov za dalja postupanja za inspekcijski
nadzor sa drugim nadležnim inspekcijama i policijskim upravama.
Problem u vršenju inspekcijskog nadzora predstavlja ilegalan rad doktora medicine i
stomatologije u privatnim stanovima i kućama kao i pružanju zdravstvenih i
stomatoloških usluga u kasnim večernjim satima. U tim slučajevima inspekcijski nadzori
se mogu izvršiti samo sa sudskim nalogom u pratnji policijskih službenika. Procedura
za takve inspekcijske nadzore je složena.U izvještajnom periodu izvršena su dva
inspekcijska nadzora osoba koje su obavljali stomatološke usluge bez odobrenja i
završenog stomatološkog fakulteta u privatnim kućama.Tim osobama je zabranjeno
obavljanje stomotoloških usluga i podnesen prekršajni nalog.
Federalni zdravstveni inspektori su prema predviđenom planu izvršili inspekcijske u
domovima zdravlja. U inspekcijskim nadzorima posebno se kontrolisao način vođenja
medicinske dokumentacije. Zdravstveni inspektori su vršili uvid u zdravstvene kartone i
način vođenja medicinske dokumentacije.
U većini slučajeva uvidom u dokumentaciju konstatovano je da se medicinskim
kantonima jako šturo ili nikako ne upisuju anamneze, terapije i kontrolni pregledi.
Očiti je primjer žalbe pacjenta na rad uposlenih u područnoj amulanti doma zdravlja
Zenica gdje su uvidom u medicinski karton pacjenta konstatovani nedostaci u vođenju
evidencija i recepata za pružanju palijativne njege. U ovom slučaju naređeno je da se
sprovede unutrašnji nadzor te je federalni zdravstveni inspektor donio rješenje o
otklanjanju nedostataka te je podnesen prekšajni nalog.
U svim slučajevima gdje su utvrđeni nedostatci u načinu vođenja medicinske
dokumentacije a koja je u suprotnosti sa zakonski propisanom procedurom federalni
zdravstveni inspektori su to sankcionisali i podnijelii prekršajne naloge.
Federalni zdravstveni inspektori su donijeli 16 rješenja o otklanjanju nedostataka i 3
rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti.
U devetom mjesecu federalni zdravstveni inspektori su izvršili inspekcijski nazor u
Kliničkom centru u Sarajevu.Tom prilikom izvršeni su inspekcijski pregledi u 5 klinika
(ginekologoška pedijatrijska, neurohiruška, vaskularna, dječija hirurgija i ortopedska
klinika). Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora doneseno je jedinstveno rješenje o
otklanjanju nedostataka.
Federalni zdravstveni inspektori su u mjesecu oktobru, novembru i decembru
učestvovali u pojačanom inspekcijskom nadzoru u saradnji sa federalnim tržnim,
turističko ugostiteljskim i inspektorima rada vršili inspekcijske nadzore u svojoj oblasti
33
nadzora i oblasti nadzora koji uređuje Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i
podzakonskih akata koji su doneseni na osnovu tog zakona.
Federalna farmaceutsko-sanitarna inspekcija
Shodno Zakonu o apotekarskoj djelatnosti, Zakonu o inspekcijama u Federaciji BiH
Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakon
o zaštiti potrošača), te pripadajućim podzakonskim aktima farmaceutsko-sanitarni
inspektor je u saradnji sa drugim inspekcijama (federalna tržišna inspekcija, federalna
inspekcija rada i kantonalnim inspektorima) izvršio je nadzore u privatnim apotekama,
privatnim zdravstvenim ustanovama javnim zdravstvenim ustanovama i drugim
subjektima nadzora koji podlježu saniranom nadzor.
Farmaceutski Inspektori su također izvršili inspekcijski nadzor prema predstavkama:
JU apoteke Sarajevo, JU apoteke Zapadnohercegovačkog kantona, PZU B PHARM
sjedište Bihać i ogranak apoteke u Bihaću, PZU Lupriv, Pzu Lužani.
Predstavke u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama apotekama i privatnim
apotekama su se odnosile na neregistrovane lijekove, neprilagođena pakovanja
lijekova, nedostatak farmaceutskog kadra, nedostatak validne dokumentacije.
Na uočene nepravilnosti federalni farmaceutski inspektori su izdali rješenja o zabrani
obavljanja djelatnosti i rješenja o otklanjanju nedostataka i podnijeli prekršajne naloge.
U redovnim inspekcijskim nadzorima u nekim apotekama su uočeni sljedeći nedostatci:
U jednom slučaju obavljanje apotekarske djelatnosti bilo je bez odgovarajućeg rješenja
nadležnog ministarstva zdravstva.U dva slučaja obavljala se apotekarska djelatnost bez
diplomiranog farmaceuta kao odgovorne osobe za stručni rad apoteke
U mometu početka obavljanja inspekcijskog nadzora u par navrata nije bio prisutan
magistar farmacije kao odgovorna osoba za stručni rad apoteke iz raznoraznih
razloga.U pojedinim slučajevima inspekcijskim nadzorom je konstatovano da se izdaju
lijekovi bez recepata i lijekovi neusklađenog sekundarnog pakovanja.
Također je inspekcijskim pregledima u nekoliko slučajeva konstatovano neažurno
vođenje evidecija nabavljanja lijekova i knjige narkotika, te nedostatak licenci za rad
farmaceutskih tehničara.
Na uočene nepravilnosti federalni farmaceutski inspektori su izdali rješenja o zabrani
obavljanja djelatnosti u 5 slučajeva i 52 rješenja o otklanjanju nedostataka.
U redovnim inspekcijskim nadzorima u apotekama federalni farmacutski inspektori su
uočili da u prometu ima registrovanih lijekova koji su namjenjeni za tržište susjednih
zemalja i koji nisu prošli kontrolu pri uvozu i kontrolu u laboratoriji Agencije za lijekove i
medicinska sredstva BiH ( kontrolu kvaliteta svake serije lijeka ).
Farmaceutski inspektori su zapisnički konstatovali sve uočene nedostatke te donesenim
rešenjem naredili povlačenje spornih lijekova odnosno vraćanje njihovom dobavljaču o
čemu pismeno moraju obavjestiti farmaceutskog inspektora.
Od Agencije za lijekove i medicinska sedstva BiH farmaceutski inspektori su u nekoliko
navrata dobili nalaze o kontroli kvaliteta svake uvezene serije gotovog proizvoda sa
neusklađenim pakovanjima: farmorubicin rapid disolution,virolex prašak, dermazin
krema, travocort krema, dolgit krema, cifoxinal obložene tablete.
Na osnovu ovih nalaza federalni i kantonalni farmaceuski inspektori trebaju da izvrše
veliki broj pojedinačnih inspekcijskih pregleda u apotekama da bi ciljano pronašli sporne
ljekove sa neusklađenim pakovanjima.Ovaj inspekcijski nadzor može da izvrši državni
farmaceuski inspektora kod uvoznika te jednim donesenim rješenjem narediti
povlačenje spornih lijekova u svim apotekama.
34
Federalni farmaceutski inspektori su u mjesecu oktobru, novembru i decembru
učestvovali u pojačanom inspekcijskom nadzoru u saradnji sa federalnim tržnim,
turističko ugostiteljskim i inspektorima rada vršili inspekcijske nadzore u svojoj oblasti
nadzora i oblasti nadzora koji uređuju: Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
Zakon o zaštiti potrošača i drugih podzakonskih akata koji su proizašli iz tih zakona.
Federalni sanitarni inspektor za otrove
Prema važećoj zakonskoj regulativi Zakon o otrovima, Zakon o prevozu opasnih
materija, Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati
organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova u dijelu u kojem je
predviđeno skladištenje otrova, Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme
uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta koji moraju udovoljavati
zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje
dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije i drugim zakonima i podzakonskim aktima
sanitarni inspektor za otrove je kontrolisao:


riješenje za obavljanje djelatnosti nadležnog ministarstva zdravstva
kontrola skladišnog prostora za otrove firme koja se bavi prometom i
skladištenjem otrova na veliko

kontrola skladišnog prostora firme koja se bavi dezinfekcijom, dezinsekcijom i
deratizacijom

kontrola osoba koje su određene da rukuju sa otrovima

kontrola vođenja evidencije

kontrola neupotrebljenih otrova i ambalaže koja je koriščena za

za pakovanje otrova i način povlačenja otrova iz prometa

inspekcijski nadzori prema dostavljenim podnescima

pojačan inspekcijski nadzori u saradnji sa drugim inspekcijama
U redovnim inspekcijskim nadzorima sanitarni inspektor je konstatovao sljedeće
nepravilnosti :
Nedostatak adekvatne stručne spreme za nabavku, skladištenje i izdavanje otrova
Ne isticanje uputstava o sigurnosnim mjerama zaštite, te obilježavanje prostora
uskladištenja uskladištenih hemikalija,
Neuredno vođenje evidencije svih skupine otrova,
Nedostatak propisanih akata o sigurnosnim mjerama zaštite,
Ne obavljene edukacije uposlenih o načinu rukovanja sa otrovima
Na uočene nepravilnosti sanitarni inspektor za otrove je izdao 75 rješenja o otklanjanju
nedostataka i 3 rješenja o zabrani rada.
Federalni sanitarni inspektor je u mjesecu oktobru novembru i decembru učestvovao u
pojačanim inspekcijskom nadzoru u saradnji sa
fedralnim tržnim i federalnim
inspektorima rada vršio nadzore u svojoj oblasti nadzora i u oblasti koji uređuju: Zakon
o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti potrošača i drugih
podzakonskih akata koji su proizašli iz tih zakona.
Ostale aktivnosti koje je izvršio Inspektorat sanitarno-zdravstvene i farmaceutske
inspekcije
U zajedničkom cilju da se što bolje i efikasnije zaštiti zdravlje stanovništva u svim
oblastima nadzora koje kontrolišu sanitarno-zdravstveni i farmaceutski inspektori
ostvarena je dobra saradnja sa nadležnim inspektorima u kantonima i općinama.
35
Agencija za sigurnost hrane BiH ovoj upravi je poslala 11 obavjesti o mogućem
prisustvu zdravstveno neispravnih namirnica, dječije hrane dijetetskih pripravaka koji su
proizvedeni u susjednim državama i zemljama evroske unije koji sadrže povečane
vrijednosti bakterija i hemijskih materija te da postoji mogućnost da se iste nađu na
našem tržištu.
Obavještenja su se odnosila na:
kukuruz i proizvodi od kukruza berba 2012 zbog moguće kontaminacija aflatoksinima,
komadići tuna u ulju firme „Iska“ proizvođača iz Tajlanda zbog moguće kontaminacija
histaminom, svježe tjesto za pite proizvođača Clarus iz Hrvatske zbog prisustva
nedozvoljenog aditiva, pojačene kontrola prehrambenih boja koje nisu deklarisane po
evropskim standardima, suhe smokve porijeklom iz Turske zbog moguće kontaminacije
aflatoksinima, atropin u čaju od korjena čička od sirovine korjena čička porijeklom iz
Albanije, dječija hrana „Milupa“ zbog sadržaja glutena koji može biti opasan za djecu
koja boluju od celijakije, formula za bebe „Damilla“ proizvođača iz Belgije koja se dovodi
u vezu za oboljelim od Salmoneloze, namaz od maslina „Dida Božo“ proizvođača iz
Hrvatske zbog povišenih vrijednosti epoksidnog ulja iz ljepenke na poklopcu, obavjest o
ilegalnom uvozu falsifikivanih dijetetskih proizvoda sa nedozvoljenim sibutraminom iz
Makedonije, obavjest o pojavi Epimed Gold kapsula porijeklo iz Kine sa nedozvoljenim
sidenfilom koji se pojavio u Hrvatskoj.
Također Agencija za sigurnost Hrane BiH ovoj upravi poslala je 11 Rasff obavještenja o
mogućem prisustvu zdravstveno neispravnih namirnica, dijetetskih pripravaka i
predmeta opšte upotrebe koji su u kontaktu sa hranom na našem tržištu.
Rasff obavještenja brzog uzbunjivanja odnosila su se na:
Kašice za djecu Bio od tri vrste žitarica poroizvođača iz Švajcarske zbog povećanih
vrijednosti ohratoksina, obavijest o promjeni organoleptičkog svojstva hrane nakon
upotrebe u električnom čajniku porijeklom iz Kine kao dobrovoljna mjera za povlačenje
iz prometa, obavijest to migraciji formaldehida iz melaminskih kuhača porijeklom iz
Kine, obavijest o migraciji hroma iz noža za picu porijeklom iz Kine, obavijest o
prisustvu nedozvoljenog DMAA u dijetetskim namiricama porijekom iz Holandije i i SAD,
obavijest o ljuštenju materijala sa zidova čeličnih mlinova distribuitanih preko Austrije,
obavijest o nedozvoljenm nivou migracije iz plastičnih viljuški iz Kine,obavijest o
kontaminaciji Salmonele eneriditis u pilećim prsima porijeklom Iz Rumunije, obavijest o
tretiranju ugljen monoksidom konzervirane tune i Španije kao dobrovoljna mjera,
obavijest o povećanm vrijednostima pesticida DDAC u stočnim premiksima sa
konzervansima proizvedenog u Španiji i obavijest o kontaminaciji biberu porijeklom iz
Vijetnama Salmonelom spp.
Sve rapoložive informacije odmah su prosljeđene nadležnim inspektorima u kantonima
i općinama da u okviru svojih ovlaštenja izvrše ciljane inspekcijske nadzore.
U slučajevima da se sporni proizvodi pronađu u prodaji isti odmah stave van prometa,
poduzmu zakonom protisane mjere i o tome nas obavjeste radi evenualnog daljeg
postupanja ( uzimanja uzoraka i provjere zdravstvene ispravnosti , uništavanja ili
vraćanja pošiljaocu).
Agencija za nadzor nad tržištem BiH ovoj Upravi je poslala 6 obavještenja o
zdravstveno neispravnim predmetima opšte upotrebe.
U ovim slučajevima radilo se o obavještenju o prisustvu nedozvoljenih količina ftalata u
lutkama porijeklom iz Kine uvoznika iz Lukavca koje su bile distribuirane u Distriku
Brčko, obavijest o eventualnom prisustvu na tržištu sjenila za oči Ruby Rose zbog
hemiskog rizika, obavijest o prisustvu na tržištu kozmetičkih proizvoda za djecu AverdeMolkenmichel zbog bakterijske kontaminacije, obavijest o opasnoj plastičnoj trubi –dio
trube pisak koji djeca mogu progutati uvoznika iz Bihaća, obavijest o farbi za kosu Igora
Rojall zbog nepravilnog deklarisanja i proteklog roka trajanja, obavijest o prisustvu
36
drvene slagalice Shape Puzzle zbog povišenih vrijednosti vještačkih boja uvoznika iz
Sarajeva.
Sve rapoložive informacije odmah su prosljeđene nadležnim inspektorima u kantonima
i općinama da u okviru svojih ovlaštenja izvrše ciljane inspekcijske nadzore.U
slučajevima da nadležni inspektori sporne proizvode nađu u prometu iste odmah stave
van prometa, poduzmu zakonom protisane mjere i o tome nas obavjeste radi
eventualnog daljeg postupanja ( uzimanja uzoraka i provjere zdravstvene ispravnosti ,
uništavanja ili vraćanja pošiljaocu).
Također je ostvarena dobra saradnja sa nadležnim inspekcijama u Republici Srpskoj i
Distriku Brčko u razmjeni podataka i dostavi akata u slučajevima uvoza i carinjenja
pošiljki roba kada je mjesto carinjenja i skladištenje uvoznika u razičitim entitetima.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti
zajedno sa Agencijom za nadzor nad tržištem BiH, Inspektoratom Republike Srpske i
Inspektoratom Brčko Disktrikta u skladu sa Zakonom o nadzoru nad tržištem te
Odlukom o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže
ftalate, koordinirala sa nadležnim inspekcijama u kantonima o uzimanju uzoraka
igračaka i proizvoda za djecu koji se nalaze u prodaji na laboratorijsko ispitivanje
količine ftalata.
Laboratorijska analiza uzetih uzoraka na zdravstvenu ispravnost vršila se u Zavodu za
javno zdravstvo Federacije BiH.Sanitarni inspektori iz Sarajevskog, Tuzlanskog i
Srednje-bosanskog kantona uzeli su iz prometa 18 vrsta uzoraka igračaka i proizvoda
za djecu i poslali na laboratorijsku analizu.
Obzirom da je u ljetnjem periodu usljed visokih temperatura povećana mogućnost
pojave zaraznih bolesti data je obavijest svim nadležnim sanitarnim inspektorima da na
području Federacije BiH, pojačaju inspekcijski nadzor u objektima proizvodnje, prometa
i skladištenja životnih namirnica naročito lakokvarljivih namirnica, vode za piće u
vodoopskrbnim objektima, kupalištima i bazenima, te u slučajevima kada je potrebno
izvrše labotorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti hrane i provjeru higijenskog stanja
prostora, uređaja i opreme u objektima koji proizvode hranu , te ruku i radne odjeće
uposlenih.
Po zahtjevu stranaka izvršen je preventivni sanitarni nadzor u cilju davanja sanitarne
saglasnosti na lokaciju i projektnu dokumentaciju i sanitarnu upotrebu, objekata za uvoz
i promet lijekova na veliko (tri saglasnosti) objekata za proizvodnju dijetetskih preparata
i kozmetike sa posebnom namjenom (tri saglasnosti).
Saradnja je bila uspješna sa ostalim inspekcijama u Federaciji BiH, ministarstvima na
svim nivoima vlasti, Agencijom za nadzor nad tržištem BiH i Agencijom za hranu BiH.
Sanitarna-zdravstvena i farmaceutska inspekcija je učestvovala u izradi zakonske
legislative u oblasti hrane koji su dostavljani na mišljenje od Agencije za sigurnost hrane
BiH,legislative u oblasti zdravstvene i sanitarne inspekcije u oblasti otrova koja je
dostavljena na mišljenje od Federalnog ministarstva zdravstva.
Obzirom na uspješnost monitoringa koji su urađeni sa Zavodom za javno zdravstvo
Federacije Bih, planirano je da federalni sanitarni inspektori pri carinarnicama i
carinskim ispostavama pojačaju inspekcijski nadzor zdravstvene ispravnosti određenih
pošiljki roba pri uvozu koje bi se prema monitoringu i proceni rizika odredile i
laboratorijskim putem provjerila njihova zdravstvena ispravnost.
Tabelarni izvještaj o ukupnom broju pregleda i poduzetih mjera federalnih
zdravstveno-sanitarnih i farmaceutskih inspektora za 2012 godinu
37
Ime
prezime
inspektora
Broj
izvršenih
pregleda
ADI GUJIĆ
275
LUKA
PIRNAT
321
JASMIN
261
BEĆIROVIĆ
Broj
Broj rješenja o
prekršajnih otklanjanju
naloga
nedostataka i
rješenja o
zabrani rada
3 rješenja o otkl
89
Nedostataka i
2 rješenja o
zabrani rada
Izrečene kazne za
prekršaje po
nalozima u KM
60
13
146.252.00
93
-23 po zzp
9 rješenja o
otklanjanju ned 133.3500,00
2 rješenja o -35.500,00 zzp
zabrani rada
SEADETA
STROJIL
196
117
-6 po zzp
RAMIZA
ŽUTIĆ
279
96
-1 po zzp
UKUPNO
1.331
455
43 rješenja o
otklanjanju
nedostataka
3rješenja
o
zabrani rada
75 rješenja o
otklanjanju ned
3 rješenja o
zabrani rada
255.880.00
317.720,00
-11.000,00 po zzp
169.100,00
-2.500,00 po zzp
143 rješenja o
otklanjanju
1.022.302,00
nedostataka i
10 rješenja o
zabrani rada
8. Inspektorat inspekcije rada
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
Inspektorat rada Federalne uprave za inspekcijske poslove vršio je, shodno
odredbama Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u toku
2012.godine inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, podzakonskih propisa i
kolektivnih ugovora koji se odnose na oblast radnih odnosa, zaštitu na radu i socijalnu i
dječiju zaštitu.
38
Navedene poslove obavljalo je 8 federalnih inspektora, s tim da se jedna
federalna inspektorica za oblast socijalne i dječije zaštite uglavnom nalazila na
bolovanju i nije učestvovala u radu Inspektora.
Tabelarni pregled izvršenih aktivnosti federalne inspekcije rada
2012. g.
Januar
Br.inspek.
Broj
Broj PN Iznos PN u KM Br. dana
rješenja
preg/zapis
na ter.
37
11
168
11.900,42
Br.
dnev.
NAPOMENA
19
3 feder. .inspeksemi-2 dana Sar.
3 feder. .inspeksemi-1 dan Sar.
1 vješ. po čl.
21.ZZNR
Februar
32
9
7
6.200,-
43
9
Mart
112
12
37
28.500,-
81
77
April
122
9
38
29.610,-
81
58
Maj
61
12
32
23.800,-
69
59
Juni
68
9
33
26.400,-
56
39
Juli/August
95
7
51
37.500,-
95
48
Septembar
71
24
28
21.400,-
69
54
Oktobar
185
11
55
45.500,-
76
68
Novembar
242
16
67
44.170,-
100
105
Decembar
92
7
1 feder. .inspeksemi-3 dana
Mos.
2 fed insp.-2
dana sem. u
Sarajevu
2 fed insp.-3
dana sem. u
Sarajevu
1 fed insp.-1 dan
sem. u Sarajevu
2 fed insp.-4
dana Konfer. u
Baku
45+1
37.050
49
2
ZPPP
Ukupno
1117
127
411+1
312.030,761
562
ZPPP
NAPOMENA: Svi izdati prekršajni nalozi (411) odnose se isključivo na federalne propise.
Po oblastima insekcijskog nadzora u 2012. godini ostvareno je:
RO
ZNR
Br.inspek.
preg/zapis
975
102
SIDZ
Ukupno
40
1117
Broj
Broj PN
rješenja
23
379+1ZPPP
77
28
27
127
4
411+1
ZPPP
39
Iznos PN u KM
285.830,00
23.100,00
3.100,00
312.030,00
1 sl.
zabilješ.
U izvještajnom periodu u obavljanju neposrednih inspekcijskih nadzora
pojedinačno od strane federalnih inspektora ovog Inspektorata ostvareno je :
Broj
pregl./za
p
57
Učeš
.u
tim
19
Broj
rješ.
Bahret Kustura
49
Finka Kekić
Federalni
inspektor
Broj
PN
Iznos PN
u KM
Na
crno
Prij
.
Br. da.
ter.
2
14
11.400,-
4
/
43
Broj
dnev
.
40
40
3
18
17.500,-
37
3
65
29
19 dana sud- 7 dan
sem
4
dana Konf. Baku
274
75
1
154
114.030,-
506
67
122
84
2 dana zast.- sud
Dženana
Omeragić
235
76
3
101+ 1
ZPPP
77.350,-
221
53
108
74,5
2 dana zast.- sud
Željko Koštro
238
69
3
64
47.250,-
63
8
118
81
7 dana sem,- 5
dana sud
4 dana Konf. Baku
Enisa
Maličbegović
102/2
102
39
16
13.800,-
/
/
104
94,5
1 vješ. po čl.21.
Mirsad
Berberović
102/2
102
38
10
8.100,-
/
/
112
88
1 vješ. po čl.21.
6 dana sem
160
10
37
34
22.600;-
16
3
87
71
122. preg. RO
Alzira Hota
2
2
1
/
/
/
/
2
/
UKUPNO
1117
393
127
411 +
1
ZPPP
312.030,-
847
134
761
562
Muhamed
Pašukanović
Azem Mujan
NAPOMENA
1 dan zast.- sud
1 vješ. po čl.21.
Izvj. za feb.nije
predat
U odnosu na predhodni period u 2012. godini, uzimajući u obzir osnovne
pokazatelje, ostvareno je
Uporedni pregled:
Broj
rješenja
Br. izdatih
PN
Iznos PN u KM
Godina
Broj inspekcijskih
preg./zapisnika
2008.godina
908
647
693.400,00
2009.godina
2010.godina
2011.godina
2012. godina
1574
1306
1355
1117
69+2
zaključka
49
77
53
127
843
684
421
411+1
ZPPP
928.700,00
669.000,00
355.300,00
312.030,00
40
Upoređujući podatke o ostvarenim rezultataima rada u izvještejnom periodu u
odnosu na rezultate rada ostvarene u 2008, 2009, 2010. i 2011..godini može se
konstatovati da je u 2012.godini ostvaren zadovoljavajući rezultat po svim elementima.
Ostvareni pokazatelji u 2012.godini su veći u odnosu na rezultate u 2008.godini, a
relativno niži u odnosu na rezultate iz 2009.godine.
Potrebno je naglasiti da u 2012.godini nije provedena posebna kampanja na suzbijanju
rada „na crno“ po odluci Vlade Federacije BiH,, kao što je to bio slučaj u ranijem
periodu, s tim da je obavljan pojačani nadzor u toku mjeseca oktobra, novembra i
decembra, u saradnji sa drugim inspekcijama Federalne uprave.
Tabelarni pregled izvršenih inspekcijskih pregleda po kantonima u 2012.godini
Kanton
Broj
pre/zap.
Broj
rješ.
Br. lica
na „crno“
Br. izd.
prekr. nal.
Iznos prekr.
naloga u KM
Kanton Sarajevo
278
12
389
95.860,00
Tuzlanski kanton
Kanton 10
Posavski kanton
Unsko-sanski kanton
Zapadno hercegovački
kanton
Hercegovačko neretvanski
kanton
ZE-DO kanton
Srednjo-bosanski kanton
Bosansko-podrinjski
kanton
UKUPNO
114
3
33
209
52
34
2
8
12
8
147
/
6
91
19
111 + 1
ZPPP
41
2
4
82
5
166
18
76
64
43.300,00
172
69
21
25
7
1
87
29
3
67
21
4
49.950,00
16.300,00
3.000,00
1117
127
847
411
312.030,00
31.200,00
1.200,00
3.000,00
54.370,00
13.650,00
Pored aktivnosti obavljanja neposrednog inspekcijskog nadzora iz nadležnosti
Inspektorata rada, treba naglasiti posebno angažovanje federalnih inspektora na
uvođenju elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora, u kom smislu su provedene
aktivnosti na izradi lista provjera i potrebnih obrazaca za pojedine upravne oblasti
inspekcijskog nadzora, te pojedinačna obuka federalnih inspektora u cilju
osposobljavanja za elektronsko evidentiranje inspekcijskog nadzora, a nakon toka i
praktična primjena na terenu.
Dakle, može se konstatirati, da je 2012.godina period ovladavanja i konačnog uvođenja
elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora od strane federalnih inspektora
federalnog inspektorata rada u datim oblastima nadzora.
41
II-OBLAST RADNIH ODNOSA
U izvještajnom periodu poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa
obavijala su četiri federalna inspektor rada, a povremeno zbog potrebe posla, nadzore
iz ove oblasti obavljao je i Gl. federalni inspektor rada, te jedan federalna inspektor za
oblast socijalne i dječije zaštite, po ovlaštenju.
U 2012. godini u nadzora nad provođenjem propisa u oblasti radnih odnosa
ostvareno je:
2012.godina Br.lnspek.
Broj
Br. izdatih Iznos PN
preg/zapis rješenja
PN
u KM
.
Br. lica
„ na
crno“
Po nal.
zasno.
RO
Januar
30
4
16
10.700;-
14
/
Februar
23
/
5
3.700,-
15
9
Mart
April
Maj
Juni
95
109
46
48
/
1
/
2
31
34
28
21
22.800,27.210,19.300,17.700,-
41
53
20
86
13
19
3
4
Juli/August
Septembar
85
56
2
5
49
28
36.300,21.400,-
425
39
14
6
Oktobar
171
/
55
45.500,-
65
6
Novembar
226
1
67
44.170,-
48
42
Decembar
86
1
37.050,-
41
18
Ukupno
975
16
45 + 1
ZPPP
379 +
1ZPPP
285.830,-
847
134
NAPOMENA
2 insp.-2 dana
sem.
2 insp.-1 dan
sem.
2 insp.-2 dan.
sem.
2 insp.-3 dan.
sem
1 insp.-1 dan.
sem
2 insp.-4 dan.
Kon.
Inspekcijski nadzori obavljani su u skladu sa Programom rada Inspektorata za
2012. godinu, s tim da je u realizaciji planskih zadataka Uprave koji se odnose na
zajedničke aktivnosti Inspektorata, te posebnim programima rada koje je definisala
Vlada Federacije BiH, u 2012.godini Inspektorat rada je učestvovao u zajedničkim
aktivnostima-pojačanim inspekcijskim nadzorima sa ostalim Inspektoratima u sastavu
Uprave (zajedničke mješovite ekipe inspektora).
Ćinjenica da u toku 2012.godini nije provedena posebna kampanja na
suzbijanju rada „na crno“, kao što je to bila praksa u ranijem periodu, je imala uticaja na
obim izvršenih inspekcijskih nadzora, ta na broj ostalih elemenata – broja rješenja,
izdatih prekršajnih naloga, iznosa izdatih prekršajnih naloga i sl.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem propisa iz oblasti radnih odnosa vršen je u
srednjim i većim privrednim društvima na području cijele Federacija sa težištem na
poštivanje zakonskih normi koje se odnose na zakonitost angažovanja zaposlenika i
drugih lica na radu, poštivanja radnog vremena, redovnu isplatu plaća i dr.
42
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora inspektori su, u svim slučajevima gdje su
utvrdili nezakonitosti u radno pravnom statusu zaposlenika, odnosno drugih lica na
radu - tzv. „rad na crno“, izricali propisane kazne, uz eventualno donošnje upravnih
mjera za otklanjanje konstatovanih nedostataka, a djelovali su i preventivno, posebno
donošenjem rješenja o upozorenju na obavezu poštivanja zakonskih propisa.
U okviru redovnih aktivnosti inspekcija iz oblasti radnih odnosa je vršila nadzor
posebno u privrednim društvima od federalnog značaja i to:
PS VITEZIT d.o.o. Vitez, ARCELOR MITTAL d.o.o. Zenica, EP ELEKTROPRIVREDA
BiH d.d. Sarajevo Podružnica Zenica, RUDNIK MRKOG UGLJA d.o.o Kakanj,, JP
ŽELJEZNICE Federacije BiH, FZ PIO/MIO Mostar-Kantonalna služba Travnik, JU
Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona, JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.o.o.
Mostar, ENERGOPETROL, d.d. Sarajevo, JP „NACIONALNI PARK-UNA“, d.o.o. Bihać,
LUTRIJA BiH, JP HRVARSKI TELEKOM, d.d. Mostar, JP AUTOCESTE, JP
MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO i JP BiH POŠTE.
Pored navedenih aktivnosti inspektori iz oblasti radnih odnosa su:
-
rješavali predstavke zaposlenika
odgovarali na upite inspekcijskih i drugih organa
odgovori po zahtjevima stranaka ( pismeni, neposredni – stranke pristupile u
kancelariju, telefonski, elektronski i sl.)
Na osnovu provedenih redovnih inspekcijskih nadzora, te aktivnosti pojačane
kontrole suzbijanja „rada na crno“, može se konstatovati da je stanje poštivanja propisa
iz oblasti radnih odnosa i dalje nezadovoljavajuće, mada se mogu uočiti i izvjesna
poboljšanja u odnosu na raniji period, a što je najvjerovatnije rezultat aktivnosti
provedenih u toku 2007. do 2011.godine.
Međutim, bez obzira na istaknuta određena poboljšanja u odnosu na raniji
period, složena ekonomska situacija (recesija ) u značajnoj mjeri je anulirala ranije
postignute rezultate na povečenju broja zaposlenika u radnom odnosu, smanjenju broja
lica na evidencijama Službe za zapošljavanje, redovne isplate plaće i dr.
Posebno treba istaći činjenicu da u oblasti rada i radnih odnosa još uvijek
postoje ozbiljni problemi u vezi zakonskih i podzakonskih propisa.
Ovo se osobito odnosi na dio Zakona o radu koji definiše ovlaštenja inspekcije rada, te
neadekvatne kaznene odredbe za najčešće povrede zakona- angažovanje na radu, od
strane poslodavaca, lica koja nemaju riješen radno pravni status u skladu sa zakonom (
rad suprotan zakonu, odnosno rad na crno).
Također sve su češći slučajevi takozvanih „fiktivnih ugovora o radu“ na koje poslodavac,
tek u momentu pregleda upisuje datum i time zloupotrebljava odredbu da se prijava na
obavezno osiguranje zaposlenika može izvršiti u roku od 8 dana od dana zaključenja
ugovora.
Isto tako smatramo da bi, zbog sve složenijeg stanja u ovoj oblasti, pored
jačanmja federalne inspekcije rada, bilo neophodno ojačati kantonalne inspekcije rada i
kadrovski i materijalno, koje u suštini i nose najveći dio tereta kontrole provođenja
propisa u ovoj oblasti.
43
I-OBLAST ZAŠTITE NA RADU
U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine poslove inspekcijskog
nadzora iz oblasti zaštite na radu obaviljala je dva federalna inspektora rada za oblast
zaštite na radu.
Inspekcijski nadzori obavljani su na području svih 10 kantona u Federaciji BiH i
ostvareno je sljedeće:
MJESEC
Br. preg/zap
Br.
rje.
Br.
izd. PN
Iznos PN
U KM
2
2
1.200,-
NAPOMENA
Redov.
Kont.
Januar
2
1
Ukupn
o
3
Februar
6
1
3
6
/
/
1 sl. zabilješka
Mart
6
4
10
6
6
5.700,-
1 vješt. po čl. 21.
April
6
3
9
6
4
2.400,-
Maj
8
3
11
8
4
4.500,-
Juni
7
5
12
7
10
8.100,-
Juli/August
4
5
9
6
2
1.200,-
Septembar
5
/
5
/
/
/
Oktobar
14
/
14
11
/
/
Novembar
16
/
16
16
/
/
Decembar
6
/
6
/
/
/
77
28
23.100,-
UKUPNO
102
Pored navedenih inspekcijskih pregleda inspektori zaštite na radu su:
-
davali odgovore na upite kantonalnih inspekcija i privrednih društava
vršili analizu mjesečnih izvještaja kantonalnih inspekcija zaštite na radu
vršili analizu elaborata o prijavljenim radištima
vršenje vještačenja u pogledu ispunjavanja uslova za vršenje poslova iz obasti
zaštite na radu po zahtjevu Federalnog minstarstva rada.i socijalne politike
odgovori po zahtjevima stranaka ( pismeni, neposredni – stranke pristupile u
kancelariju, telefonski )
U vezi aktivnosti federalne inspekcije rada za oblast zaštite na radu treba istaći
da je ova inspekcija u toku 2012. godine , za razliku od ranijeg perioda, isključivo
obavljala inspekcijske nadzore iz oblasti zaštite na radu i što se pozitivno odrazilo na
povećenje ukupnog broja neposrednih inpekcijskih nadzora u toj oblasti.
44
Ova činjenica je imala za posljedicu povećanje broja nadzora i drugih elemenatarješenja i dr, od preko 100%. Dakle, u 2011. godini ukupno je obavljeno 48 nadzora iz
oblasti zaštite na radi i doneseno 35 rješenja o otklanjanju konstatovanih nedostataka,
dok su u 2012. godini ostvarena 102 neposredna nadzora i donešeno 77 rješenja o
otklanjanju nedostataka iz ove oblasti.
U vezi provedenih nadzora iz oblasti zaštite na radu utvrđeno je postojanje
nepravilnosti po osnovu čega su donesena rješenja za otklanjanje nedostataka i
rješenja o zabrani rada na sredstvima rada koja neposredno ugrožavaju život i zdravljne
radnika. Izvršena je kontrole izvršenja rješenja i izdati prekršajni nalozi zbog neizvršenja
rješenje.
Na bazi relativno ograničenog broja pregleda iz oblasti zaštite na radu, ipak se
može konstatovati da je stanje u ovoj oblasti u odnosu na prethodni period
nezadovoljavajuće, a što je uslovljeno posljedicama recesije, neadekvatnih zakonskih
propisa i neadekvatnog broja inspektora i izvršenih kontrola.
Ovakvo stanje je rezultiralo i velikim brojem nesrećea na radu,
smrtnim ishodom.
posebno onih sa
Na osnovu prikupljenih zapisnika o izvršenim uviđajima nesreća na radu
dostavljenih od strane kantonalnih inspektora na području Federacije Bosne i
Hercegovine, s tim da treba naglasiti da Posavski, Kanton 10 i Zapadnohercegovački
kanton ne dostavljaju izvještaje u skladu sa odredbama člana 58. Zakona o zaštiti na
radu, u 2012.godini evidentirano je ukupno 108 povreda na radu od čega 16 povreda na
radu sa smrtnim ishodom i 92 teže povrede na radu, a lakše povrede nisu evidentirane i
za iste nema podataka..
Prema dostavljenim podacima o povredama na radu evidentirano je sljedeće:
Mjesec
2012
Januar
Br. povre.
na radu
2
Teže
Februar
.2
Samrtni
slučaj
/
Br.prijavlj.
radilišta
38
6
5
1
15
Mart
7
6
1
24
April
4
4
/
15
Maj
11
¸10
1
44
Juni
9
7
2
48
Juli/August
19
16
3
55
Septembar
10
9
1
42
Oktobar
4
3
1
50
45
NAPOMENA
Novembar
22
21
1
24
Decembar
14
9
5
18
UKUPNO
108
92
16
373
U odnosu na raniji period evidentirano je:
Uporedni prikaz nesreća na radu
.
Nesreće
Teže
Smrtne
2007.g.
54
11
2008.g.
92
10
2009.g.
75
13
2010.g.
88
5
2011.g.
90
7
2012. g.
92
16
Najveći broj povreda na radu u 2012.godini je, kao i u ranijim periodima, u
oblastima gradevinarstva, obrade metala i šumarstva, a uglavnom su posljedica
neprovođenja propisanih mjera zaštite na radu, neobučenosti zaposlenika iz ove oblasti,
nekorištenja ličnih zaštitnih sredstava i opreme, kao i neprimjenjivanje odredaba
tehničkih propisa standarda.
Posebno naglašavamo da su navedeni podaci relativni obzirom da svi kantoni ne
dostavljaju tražene podatke, te da poslodavci u svim slučajevima ne prijavljuju nesreće
na radu.
Isto tako ponovo podvlačimo da se, na području Federacije Bosne i
Hercegovine, još uvijek primjenjuju odredbe Zakon o zaštiti na radu iz
1990.godine, te shodno tome i podzakonski akti iz ranijeg perioda, što neminovno
negativno utiče na kvalitetnije provodenje mjera zaštite na radu kod pojedinih
pravnih subjekata-poslodavaca, pa i na efikasniji rad inspekcija u ovoj oblasti
(zbog neadekvatnih kaznenih odredbi i dr.)
III-OBLAST SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE
U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine poslove federalnog inspektora za
socijalnu i dječiju zaštitu formalno su obavljala dva federalna inspektora, s tim da se
federalna inspektorica za oblast socijalne i dječije zaštite Alzira Hota, uglavnom nalazila
na bolovanju i iz tih i drugih razloga nije učestvovala u radu Inspektorata, odnosno u
izvještajnom periodu je Gl. federalnom inspektoru rada dostavila samo jedan mjesečni
izvještaj o radu ( za mjesec januar 2012. g.).
Izvršeni inspekcijski pregledi iz oblasti socijalne i dječije zaštitu su dati u tabeli
kako slijedi:
MJESEC
2012. G.
Br. pregleda/zapisnika
Redov.
Kont.
Januar
4
/
Ukupn
o
4
Februar
3
/
3
Br.
rje.
Br.
izd. PN
Iznos PN
U KM
3
/
/
3
2
2.500,-
46
NAPOMENA
Mart
9
/
9
6
/
/
April
4
/
4
2
/
/
Maj
4
/
4
4
/
/
Juni
8
/
8
8
2
600,-
Juli/August
1
/
1
1
/
/
6 nad. iz oblasi RO
Septembar
6
/
6
/
/
/
6 nad. iz oblasi RO
Oktobar
/
/
/
/
/
/
Novembar
/
/
/
/
/
/
Decembar
/
/
/
/
/
/
27
4
3.100,-
45 nad. iz oblasi
RO
43 nad. iz oblasi
RO
20 nad. iz oblasi
RO
Fed. ins. A.M.-122
nad. iz oblasi RO
UKUPNO
40
2 nad. iz oblasi RO
U izvještajnom periodu federalni inspektor za oblast socijalne i dječije zaštite –
Azem Mujan bio je posebno angažovan, u okviru Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike na izradi novog teksta Zakona o socijalnoj zaštiti u Federaciji Bosne i
Hercegovine, te na izradi Pravilnika o standardima u oblasti socijalne i dječije zaštite.
Imajući u vidu potrebe posla, federalni inspektor za oblast socijalne i dječije
zaštite – Azem Mujan je u toku 2012.godine obavljao i neposredan nadzor i u oblasti
radnih odnosa i ostvario sljedeće:
2012.godina
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli/ August
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Ukupno
lnspekcijski Broj
h
rješenja
pregl/zapis.
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
/
/
6
4
6
6
45
/
43
/
20
/
122
11
Br. izdatih
prekrš.
naloga
/
/
/
/
/
/
/
/
10
14
6
30
Iznos PN u Br. lica Prijav. NAPOMENA
KM
na
crno
/
/
/
/
/
/
/
/
7.200,00
8
8.700,00
5
3.600,00
3
3
19.500,00
16
3
Inspekcijski nadzor poštivanja provođenja zakona, te nadzor nad zakonitošću i
stručnošću rada obavljan je u javnim ustanovama i ustanovama.
47
U oblasti socijalne i dječije zaštite u 2012.godinei vršen je nadzor nad primjenom
zakona koji u potpunosti ili u nekim dijelovima regulišu oblast i djelatnost socijalne i
dječije zaštite: Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
obitelji sa djecom, Porodični zakon, Zakon o ustanovama, Pravilnika o opštim, tehničkim
i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite. te je vršen nadzor nad
primjenom međunarodnih konvencija, normativa socijalnog rada i drugih podzakionskih
akata iz ove oblasti.
Izvršena je 40 neposrednih inspekcijskih nadzora iz oblasti socijalne i dječije
zaštite, kojom prilikom su uočeni nedostaci i to:













Manjkava i nedosljedna primjena Porodičnog zakon, Zakona o nasilju u porodici,
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom i civilnih žrtava rata
Evidentan je nedostatak ustanova za smještaj punoljetnih i maloljetnih lica kojima je
izrećena zaštitna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana za nasilje u porodici, a
nema ni ustanove za maloljetne počinioci krivičnih djela na području F BiH
J.U. Centri za socijalni rad u F BiH nisu pripremljeni i educirani za primjenu
zakonskih propisa iz svoje oblasti, niti dobijaju odgovarajuća sredstava i potporu za
rastući broj obavljanja socijalno-zaštitnih funkcija koje su im zakonom povjerene
(stručnu pomoć, novčanu pomoć, instrukcije ili upustva od federalnih i kantonalnih
resornih ministarstava i sl.)
JU socijalne i dječije zaštite nemaju obezbjeđen propisan broj zaposlenih stručnih
kadrova
Slaba i zastarjela organizacija rada centara za socijalni rad u F BiH (slaba mobilnost
službe, puno administrativnih prepreka, needucirani i nespremni kadravi za nove
poslove iz nadležnosti organa starateljstva).
Odsustvo saradnje i harmonije između različitih nivoa socijalne zaštite što pasivizira i
dezorjentiše djelovanje organa starateljstva kao i potpuno različita organizacija
centara u F BiH i administrativne procedure, što se može objasniti nedostatkom
zakona, normativa, standarda, upustava, instrukcija i određenih odluka za uređenje
pojedinih oblasti socijalne zaštite od različitih nivoa, naročito resornog ministarstva
rada i socijalne politike F BiH.
Nepoštivanje opštih,tehničkih i stručnih uslova pri osnivanju ustanova socijalne
zaštite.
Slaba ili nikakva zaštita imovine lica pod starateljstvom.
Nedovoljni resursi za pomoć pojedinim kategorijama iz kojih razloga ne dopire do
velikog broja korisnika i grupa kojima je neophodna
Nepotpuno i manjkavo vođenje evidencije
Različit nivo i pristup u rješavanju i ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite po
kantonima.
Pretjerana ovisnost Centara o lokalnoj politici i interesima.
Izostajanje redovnog i sistemskog praćenja i procjene efekata novih propisa i
administrativnih pravila.
Opšti nedostaci




Kršenje opštih , tehničkih i stručnih uslova u obavljanju osnovne djelatnosti
Nije jasno definisna osnovna djelatnost i specijalizacija poslova
Opšti pravni akti neusklađeni sa važećim zakonima
Nepoštivanje i izostanak stručne obrade i praćenja ličnosti štičenika u skladu sa
važećim zakonima, normativima i standardima.
48



Neredovni i nepotpuni izvještaji o stanju štićenika nadležnom organu staranja
Nedostaju kadrovi socijalnog i psihološkog profila.
Pomanjkanje i nepostojanje osnovnih normi i normativa (za odjeću i obuću
štićenika, ishranu, đeparac štičenika i sl.)
Također, u izvještajnom periodu inspektor iz oblast socijalne i dječije zaštite
učestvovao je u pojačanom nadzoru iz oblasti radnih odnosa i obavio 142 inspekcijska
nadzora.
9. Inspektorat urbanističko - ekološke inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
1.PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI
Planirane aktivnosti inspekcije, proizašle su iz obveza propisanih Zakonom i
podzakonskim aktima za pojedine oblasti inspekcijskog nadzora.
URBANISTIČKA I GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Planirane aktivnosti inspekcijskog nadzora iz nadležnosti urbanističke inspekcije su
kontrole izrade i provođenja prostorno-planskih dokumenata i izdavanja urbanističke
saglasnosti u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju
zemljišta na nivou Federacije BiH, na prostoru cijele Federacije BiH.
Planirane aktivnosti inspekcijskog nadzora iz nadležnosti građevinske inspekcije su
kontrola nad radom sudionika u građenju i održavanju građevina, za koje Federalno
ministarstvo prostornog uređenja izdaje odobrenje za građenje, odnosno kvalitetom
građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u te građevine.
Specifičan cilj inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti, je kontrola primjene Zakona o
prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, u cilju
spriječavanja “bespravne” izgradnje – izgradnje građevina bez prethodno pribavljenog
odobrenja za građenje, po mogućnosti u početnoj fazi nastanka nedozvoljenih
aktivnosti, a krajnji cilj je preventivno djelovanje.
INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE PRIRODE
Planirane aktivnosti inspekcijskog nadzora iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša i
zaštite prirode, su kontrola i promocija pridržavanja propisa od strane kontroliranih
operatora u odnosu na okolinske zahtjeve propisane setom okolinskih zakona za sva
postrojenja iz federalne nadležnosti i kontrola rada operatora po uvjetima propisanim
okolinskom dozvolom.
Poseban prioritet i važnost ima inspekcijski nadzor u slučajevima eventualne pojave
akcidentnih situacija i nesreća većih razmjera.
49
Specifičan cilj inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti, je kontrola primjene zakonskih
odredbi iz oblasti zaštite okoliša, za nove i postojeće operatore i provođenje mjera za
obnovu, zaštitu, očuvanje i održiv razvoj svih komponenti prirode na području
Federacije BiH u okviru federalne nadležnosti, a krajnji cilj je preventivno djelovanje.
Za svakog inspektora u Inspektoratu planirana je raspodjela radnog vremena, na bazi
prosječno 22 radna dana u mjesecu, s procjenom potrebnog vremena za obavljanje
poslova po osnovnim grupama, koja se sastoji od :
- pripreme za inspekcijski pregled,
- inspekcijskog pregleda na terenu,
- izrade akata iz djelokruga rada inspektora,
- izrade evidencije subjekata nad kojima inspekcijski nadzor vrši ova federalna
inspekcija,
- učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz pripadajuće nadlležnosti,
- rad u različitim komisijama, rad sa sudskim organima, izrada prekršajnih naloga,
prijava za prekršaje i prijedloga za pokretanje postupaka,
- izrada analitičko-informativnog materijala iz pripadajuće nadležnosti,
- stručno usavršavanje,rješavanje raznih drugih podnesaka, izrada izvještaja o
radu i ostali poslovi po zahtjevu glavnog inspektora ili direktora.
2. PREGLED IZVRŠENIH AKTIVNOSTI
URBANISTIČKA I GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Aktivnosti planirane Programom rada urbanističke i građevinske inspekcije za 2012.
godinu, rađene su po svim planiranim aktivnostima, u obimu koji je u skladu s
objektivnim mogućnostima ( popunjenost radnih mjesta ), a odnose se na slijedeće:
-
-
-
-
-
inspekcijski nadzor iz nadležnosti urbanističke inspekcije koji se odnosi na
kontrole izrade i provođenja prostorno-planskih dokumenata i izdavanja
urbanističke saglasnosti u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, na prostoru cijele Federacije BiH s
posebnim akcentom na međusobnoj usklađenosti prostorno planskih
dokumenata,
inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i provođenjem odredbi Zakona o
provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema
aneksu 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (nacionalni spomenici),
izrada evidencije građevina, nad kojima inspekcijski nadzor vrši federalna
urbanistička i građevinska inspekcija, a koji se uspostavlja na temelju ovoj
inspekciji dostavljenih rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za
građenje i upotrebu, izdatih od Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
davanje prijedloga i sugestija u postupku donošenja Zakonskih i podzakonskih
propisa,
rad sa ovlaštenim osobama koji zastupaju ovu Federalnu upravu u predmetima
koji su proslijeđeni na sudsko odlučivanje, a na temelju izdatih prekršajnih naloga
od inspektora ovog Inspektorata,rješavanje raznih drugih podnesaka,
izrada Izvještaja o radu za 2012. godinu, izrada mjesečnih Planova i mjesečnih
izvještaja o radu, s dostavom resornim Federalnim ministarstvima
radi
upoznavanja i davanja primjedbi i sugestija na iste, te drugi poslovi po nalogu
direktora.
50
INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE PRIRODE
Aktivnosti planirane Programom rada inspekcije zaštite okoliša za 2012. godinu,
izvršene su po planiranim aktivnostima i u većem obimu.
Aktivnosti planirane Programom rada inspekcije zaštite prirode za 2012. godinu, nisu
izvršene po planiranim aktivnostima, zbog nepopunjenosti radnog mjesta federalnog
inspektora zaštite prirode.
Izvršene aktivnosti u oblasti zaštite okoliša odnose se na slijedeće :
-
-
-
-
-
-
davanje prijedloga i sugestija u postupku donošenja Zakonskih i podzakonskih
propisa,
preventivno upozorenje subjekata nadzora o obvezi primjene odredbi o
mjerenjima emisija u zrak, odnosno plaćanja nakanada po osnovu Pravilnika o
načinu obračunavanja i plaćanja nakanada zagađivača zraka,
preventivno upozorenje subjekata nadzora o o obvezi primjene Pravilnika o
upravaljanju ambalažom i ambalažnim otpadom,
nadzor nad pridržavanjem propisa od strane kontroliranih operatora u odnosu na
okolinske zahtjeve propisane setom okolinskih zakona za sva postrojenja iz
federalne nadležnosti,
nadzor nad radom operatora-postojećih postrojenja s provjerom ispunjenja
obveza u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole kod
Federalnog ministarstva okoliša i turizma prvi put ili za potrebe produženja roka
važenja okolinske dozvole,
nadzor nad primjenom mjera propisanih okolinskom dozvolom za korištenje
okoliša koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
nadzor nad postupanjem subjekata nadzora po prijavi građana, udruženja i
slično,
rad sa ovlaštenim osobama koji zastupaju ovu Federalnu upravu u predmetima
koji su proslijeđeni na sudsko odlučivanje, a na temelju izdatih prekršajnih naloga
od inspektora ovog Inspektorata,
preventivno djelovanje, u smislu upozorenja operatora na mjere koje treba
poduzeti radi spriječavanja nesreća, odnosno smanjenja rizika za nastajanje
akcidentnih situacija.
rješavanje raznih drugih podnesaka, izrada Izvještaja o radu za 2012. godinu,
izrada mjesečnih Planova i mjesečnih izvještaja o radu, s dostavom resornim
Federalnim ministarstvima radi upoznavanja i davanja primjedbi i sugestija na
iste, te drugi poslovi po nalogu direktora.
Projekti
-
Pohađanje obuke I priprema za uvođenje novog informacionog sistema u radu
inspektora po programu e-inspektor,
51
3. BROJ ZAPRIMLJENIH POSEBNIH ZAHTJEVA, ODNOSNO VANREDNIH
STANJA
U prošloj godini na sreću, nije bilo posebnih zahtjeva, odnosno slučajeva akcidentnih
situacija i nesreća većih razmjera, izuzev obavijest operatora Arcelor Mital o
ograničenom vremenskom trajanju povećanih emisija u zrak prilikom remonta
postrojenja, BSI Jajce, Organika Lukavac i Sisecam iz Lukavca.
4. BROJ ZAPISNIKA, RJEŠENJA I IZREČENIH UPRAVNIH MJERA
Izvršeni inspekcijski nadzori u toku 2012. godine od strane federalne urbanističkograđevinske inspekcija i inspekcije zaštite okoliša, sa sadržajem broja zapisnika,
donesenih rješenja, izdatih prekršajnih naloga, iznosa izrečenih prekršajnih kazni i broja
provedenih dana na terenu, dati su u slijedećoj tabeli.
U mjesečnim izvještajima dati su pojedinačni I detaljniji podaci s detaljnijim opisima I
brojčanim pokazateljima, tako da su u slijedećoj tabeli prezentirani zbirni podaci po
inspekcijama
52
4.1. URBANISTIČKO-EKOLOŠKI INSPEKTORAT
UKUPNO OBAVLJENIH INSPEKCIJSKIH PREGLEDA U 201 2. GODINI
RED
.
BRO
J
VRSTA
INSPEKCIJE
BROJ
IZVRŠENIH
INSPEKCIJSKI
H NADZORA
BROJ
IZDATIH
ZAPISNIKA
BROJ
IZDATIH
RJEŠENJA
BROJ DANA NA
TERENU
BROJ
IZDATIH
PREKRŠA
JNIH
NALOGA I
PRIJAVA
FINANCIJSKI
EFEKTI
IZREČENIH
SANKCIJA U
KM
1.
URBANISTIČKA
93
93
43
43
0
0
2.
GRAĐEVINSKA
429
408
179
200
106
51.700
3.
INSPEKCIJA
ZAŠTITE OKOLIŠA
610
568
335
242
40
56.310
1132
1069
557
485
146
107.010
UKUPNO:
Po osnovu izdatih inspekcijskih rješenja za dostavu podataka Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Federalnom fondu za
zaštitu okoliša, do sada obračunate naknade za zagađenje zraka su cca 3.975.000,00 KM.
53
IZREČENE UPRAVNE MJERE
URBANISTIČKA I GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Iz oblasti urbanističke inspekcije najčešće kontrolirani subjekti nadzora, odnosno predmet
nadzora bili su :
- međusobna usaglašenost prostorno planske dokumentacije, posebno u dijelu koji se
odnosi na lokacije za zbrinjavanje komunalnog otpada, koje imaju status općinskih
deponija, a nadzor je izvršen kod cca 65% općina, a inspekcijskim rješenjem je naloženo
pribavljanje urbanističke saglasnosti za dalje korištenje ili izrada plana prilagođavanja do
konačnog zatvaranja deponije odnosno promjene namjene lokaliteta,
- organi uprave koji su neovlašteno izdavali akte o urbanističkoj saglasnosti za (deponija
komunalnog otpada Uborak – Mostar) i slično. Inspekcijskim rješenjima naložene upravne
mjere od strane urbanističkog inspektora odnose se na zahtjev za preispitivanje
zakonitosti izdatog akta o urbanističkoj saglasnosti ili zahtjev za oglašavanje izdatog
rješenja ništavim, od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Rješenjima naložene upravne mjere od strane građevinskog inspektora odnose se na
otklanjanje nedostataka, a to su, uglavnom :
- uspostava knjige održavanja,
- zabranu upotrebe građevine bez pribavljenog odobrenja za upotrebu
- otklanjanje utvrđenih nedostataka po osnovu Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj
dokumentaciji na gradilištu I sudionicima u građenju, a to su u najvećem dijelu:
- kontrola posjedovanja I urednog vođenja obavezne dokumentacije na gradilištu,
- kontrola ispunjavanja propisanih uvjeta za sudionike u građenju,
- uklanjanje građevine za koje su investitori pristupili građenju a prethodno nisu pribavili
rješenje o odobrenju za građenje I
- otklanjanje nedostataka na građevini, kojoj je ugrožena stabilnost, odnosno ista
predstavlja opasnost za susjedne građevine I živote ljudi.
Ovdje je potrebno istaknuti problem izvršenja rješenja, kojim je naložena mjera uklanjanja
građevine. u predmetima u kojima investitor nije postupio po naloženim mjerima, pa je
potrebno pokrenuti aktivnosti na izvršenju rješenja putem druge pravne osobe, zbog čega je
evidentna neučinkovitost inspekcije iz čega proizlazi potreba pronalaženja sistemskog
načina izvršenja ovakvih rješenja.
Još jedan izuzetan problem predstavlja nepostupanje investitora odnosno vlasnika građevina
koje su jako oštećene I predstavljaju opasnost po okolinu odnosno živote ljudi, a isti čine vrlo
malo ili ništa da to stanje poprave. Najizraženija takva situacija je u Mostaru u okviru
obuhvata nacionalnog spomenika I to u najvećem broju, na građevinama čiji je vlasnik
Općina. U manjem broju takve situacije su evidentne u Jajcu i Sarajevu- općina Stari grad.
Najveći broj izdatih prekršajnih naloga odnosi se na nepostupanje ili neblagovremeno
postupanje subjekta nadzora po naloženim mjerama.
INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA I ZAŠTITE PRIRODE
Rješenjima naložene upravne mjere od strane federalnih inspektora zaštite okoliša, odnose
se na otklanjanje nedostataka, a utvrđeni nedostaci su proizašli zbog nepostupanja
subjekata nadzora u skladu s uvjetima propisanim u okolinskoj dozvoli ili s općim zakonom
propisanim obavezama opertaora, a to su najčešće:
- neizvršenje mjerenja emisija u zrak,
- nedostatak planova za upravljanje otpadom,
54
-
nedostatak planova monitoringa za svaku godinu,
nedostatak planova unutarnjih intervencija te usklađivanje s vanjskim planovima
intervencija, za koje je nadležna civilna zaštita,
nedostatak planova o preventivnim mjerama za spriječavanje nesreća većih razmjera,
izvještavanje o izvršenim mjerama iz okolinske dozvole,
reguliranje otpadnih oborinskih I tehnoloških voda, kako bi se štetni utjecaji po okoliš
u najkraćem vremenu sveli u propisane granice,
te nepoduzimanje mjera koje proizlaze iz općih obaveza operatora, koje isti mora
poduzimati do pribavljanja okolinske dozvole,
nedostavljanje podataka o mjerenjima emisija u zrak, odnosno plaćanja nakanada po
osnovu Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja nakanada zagađivača zraka,
nedostavljanje podataka u skladu s Pravilnika o upravaljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom I Zabrane rada operatoru čiji rad predstavlja opasnost, jer može
izazavati nesreću većih razmjera (Organika BH Lukavac ), I Površinskom kopu
Vrtlište RMU Kakanj za rad u noćnim satima, zbog prekomjerne buke.
5. PODACI O KADROVIMA I RASPOLOŽIVIM MATERIJALNO-TEHNIČKIM
SREDSTVIMA
U proteklom izvještajnom periodu popunjenost ovog inspektorata je 1+4 tj. jedan glavni i
četitri federalna inspektora, od kojih jedan urbanistički, jedan građevinski i dva inspektora
zaštite okoliša.
Od oktobra mjeseca Inspektorat je popunio još po jedno radno mjesto federalnog
građevinskog inspektora I Federalnog inspektora za zaštitu okoliša.Pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji ove Federalne uprave sistematizirano je 1+8, od kojih jedan glavni, jedan
urbanistički, tri građevinska, tri inspektora zaštite okoliša i jedan federalni inspektor zaštite
prirode.
Inspektorat je opremljen osnovnim materijalno-tehničkim sredstvima, koja podrazumijeva
fiksnu i prenosivu računarsku opremu, fotoaparat, mobilni telefon, potreban kancelarijski
material i dva putnička službena vozila za potrebe ovog inspektorata.
6. OPIS AKTIVNOSTI I REZULTATI SARADNJE S OSTALIM INSPEKCIJAMA
U izvještajnom periodu, organizirane su zajedničke inspekcije ovog inspektorata (
urbanistička, građevinska i okolinska ), sa vodoprivrednom i tehničkom inspekcijom.
Rezultat interresorne saradnje inspekcija, jest efikasniji rad zbog cjelovitog sagledavanja
problematike u navedenim predmetima.
Prednost saradnje i istovremenog nadzora kod istog subjekta nadzora, evidentna je u
predmetima na području Zenice, Kaknja, Tuzle, kod operatora u metalskoj, hemijskoj i
ekstraktivnoj industriji.
7. ANALIZA UČEŠĆA U IZRADI LEGISLATIVE
U toku prošle godine, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije, date su primjedbe i
prijedlozi na :
- Zakon o zaštiti prirode
55
-
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje,
Pravilnik o organizaciji, načinu rada I ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode
“Nacionalnog parka Una”
Pravilnik o upravljanju ambalažnim otpadom
8. ANALIZA IZVRŠENJA PLANA SA OCJENOM USPJEŠNOSTI REALIZACIJE
8.1. URBANISTIČKA I GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
S obzirom na popunjenost
radnog mjesta federalnog urbanističkog inspektora i 2
građevinska inspektora, od kojih je počeo s radom u oktobru mjesecu prošle godine, i broj
izvršenih nadzora i provedenih dana na terenu, može se zaključiti da je plan realiziran u
obimu većem od planiranog, ali stanje neizvršenih rješenja odnosno nepostupanje subjekata
nadzora po naloženim mjerama je nezadovoljavajuće i bit će predmet većeg angažiranja u
tekućoj godini.
8.2. INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA
Izvršenje plana je ostvareno u većem broju od planiranog u dijelu koji se odnosi na broj
inspekcijskih nadzora i broj dana provedenih na terenu, ali je stanje na terenu
nezadovoljavajuće, dijelom zbog neispunjenih obveza postojećih operatora, propisanih
Zakonom o zaštiti okoliša, odnosno Okolinskim dozvolama, jer su potrebni zahvati financijski
jako veliki.
9. ZAKLJUČCI, PRIJEDLOZI I SUGESTIJE U VEZI S POTREBAMA INSPEKCIJE
Sektor korištenja prostora
U predmetima nadzora građevinske inspekcijske, kad su pitanju nacionalni spomenicigraditeljske cjeline odnosno područja, s većim prostornim obuhvatom, neophodno je da
Vlada Federacije osigura izradu Programa trajne zaštite nacionalnih spomenika, koji su
temelj za izradu provedbene prostorno planske dokumentacije, odnosno detaljnih planova.
Poduzimanje aktivnosti na ovom planu, te izmjena u Zakonu o prostornom planiranju I
korištenju zemljišta na nivou Fedracije BiH i Zakonu o provedbi odluka komisije
uspostavljene prema aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, kojima će se u
obuhvatu područja nacionalnog spomenika podijeliti nadležnost za izdavanje urbanističke
saglasnosti, odnosno odobrenja za građenje i inspekcijski nadzor sa organima na nivou
Kantona i Općine, doprinjeće smanjenju “bespravne gradnje” i drugih nedozvoljenih
aktivnosti u prostoru, jer ovako propisana samo Federalna nadležnost, sigurno neopravdano
usporava i usložnjava postupke i na taj način doprinosi bespravnoj gradnji.
Predlažemo da se u Izmjene Zakona o prostornom uređenju I korištenju zemljišta na nivou
Federacije propiše da su u Federalnoj nadležnosti nacionalni spomenici samo kao
pojedinačni objekti, u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja i inspekcijskog
nadzora, a ne nikako svi ostali objekti u obuhvatu područja.
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika donosi Odluke o proglašenju dobra nacionalnim
spomenikom bez jasno čitljivog i u inspekcijskom nadzoru na terenu neupotrebljivog
grafičkog prikaza obuhvata, a poseban problem u radu predstavlja neažurno evidentirano
postojeće stanje, pa s tim u vezi predlažemo da Ministarstvo zatraži da se naprave korekcije
istih, a inspekcija će se aktivno uključiti.
56
Još uvijek interresorna neusklađenost, koja se odnosi na različito postupanje organa uprave
u donošenju akata koji su međusobno zavisni, a neusuglašeni, tako da izdavanje
urbanističke saglasnosti I odobrenja za građenje iz nadležnosti Fedralnog ministarstva
prostornog uređenja izdaje Fedralno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, Općine i
Kantoni.
Neophodno je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja I Federalni zavod za zaštitu
spomenika usuglase stav po pitanju koji su to radovi tekućeg održavanju na nacionalnim
spomenicima, jer po definiciji iz Zakona o prostornom uređenju I korištenju zemljišta na
nivou Federacije BiH, inspektor bude doveden u dilemu u postupku donošenja upravne
mjere.
U primjeni Zakona o građevinskim proizvodima, postoji dosta nejasnoća, pa s tim u vezi
predlažemo da Federalno ministarstvo prostornog uređenja kao obrađivač Zakona,
organizira edukaciju radi pravilnog postupanja inspektora.
Podzakonske akte, Pravilnik iz oblasti zaštite okoliša I Uredbu iz oblasti prostornog
uređenja, kojima je propisana Federalna nadležnost u postupku izdavanja urbanističke
saglasnosti prečistiti, radi lakše primjene, odnosno manje grešaka u primjeni.
Sektor okoliša
Smatramo neophodnim, da se u budućim izmjenama Zakona iz oblasti okoliša i prostornog
uređenja, propiše da okolinska dozvola za nove pogone i postrojenja bude akt koji se
pribavlja nakon izdavanja urbanističke saglasnosti, tj, u postupku prije izdavanja odobrenja
za građenje.
Neophodno je što prije propisati način obračuna za zagađenje zraka sa površinskih izvora
emisija u zrak, što se posebno odnosi na kamenolome.
Organi nadležni za upravljanje u vanrednim situacijama- općinske službe civilne zaštite vrlo
često, nakon dostavljenog Plana unutarnjih intervencija od strane operatora postrojenja, ne
pristupaju izradi spoljnih planova intervencije za mjere koje će se poduzeti izvan pogona i
postrojenja.
Smatram, neophodnim istaknuti potrebu stalnog educiranja u nadležnim oblastima, kroz
različite oblike edukacije ( prisustvovanje stručnim seminarima, posjete sajmovima i drugim
manifestacijama, nabavka stručne literature i sl.)
10. Inspektorat saobraćajne inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
U skladu sa Planom rada Inspektorata saobraćajne inspekcije za 2012. godinu
Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao nosilac aktivnosti, je sačinila Operativni plan
akcije suzbijanja nelegalnog prijevoza putnika i roba i drugih nezakonitosti u
cestovnom prometu, cestama, unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, željezničkom i ptt
prometu po kojem je realizirala sljedeće
57
PREGLED UKUPNO OBAVLJENIH REDOVNIH INSPEKCIJSKIH PREGLEDA
INSPEKTORATA SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE
ZA PERIOD I –XII mjesec 2012.Godine
Red. Broj
NAZIV
INSPEKTORATA
JANUAR
2012
BROJ
INSPEKTO
RA
(Glavni f.
Insp. +
f.inspektori
)
BROJ
IZVRŠENIH
NADZORA
BROJ
UZETIH
UZORAKA I
SAČ.ZAPISNI
KA
BROJ
IZDATIH
RJEŠENJA
BROJ
PREKRŠAJ
NIH
NALOGA
I PRIJAVA
PREVENTIV
NO
DJELOVAN
JE
FINANSIJSKI
EFEKTI
-TakseInaknadesa
gr. Prelaza
-Kaznepoprekršaj.
Nalozima
-Ostalenaknade
(šume, vode)
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
68 unutr.
kontrola
68
zapisnika
18 unut.
kontrola
68 p.
naloga
24.555,00
prek. nalozi
1+7=8
68 unutr.
kontrola
68 zapisnika
18 unut.
kontrola
68 p.
naloga
24.555,00
KMprek. nalozi
1+7=8
82 unutr.
kontrola
68
zapisnika
3 unut.
kontrola
86 p.
naloga
29.258,00
prek. nalozi
KM
1+7=8
87 unutr.
kontrola
87
zapisnika
15 unut.
kontrola
71 p.
naloga
26.051,00
prek. nalozi
KM
1+7=8
130 unutr.
kontrola
97
zapisnika
4 unut.
kontrola
100 p.
naloga
KM
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
41.150,00
prek. Nalozi
12.300,30
naknada
42.700,00
prek. Nalozi
JULIAVGUST
2012
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
SEPTEMB
AR 2012
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
OKTOBAR
2012
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
1.148 un.
kontrola
165
zapisnika
1 u. kontrola
226
p.naloga
NOVEMBA
R 2012
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
1.411 un.
kontrola
187
zapisnika
19 u.
kontrola
246
p.naloga
DECEMBA
R 2012
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
Inspektorat
saobraćaj.
inspekcije
1+7=8
467 un.
kontrola
69 zapisnika
2
zabranerada
88 p.
naloga
KM
naknada
96.751,00
KM
p.nalozi
20.383,00
KM
naknada
95.850,00
KM
p.nalozi
10.838,25
KM
naknada
32.750,00 KM p.
nalozi
1+7=9
5.292unutr
. kontr.
1052
zapisnika
132unut.
kontrola
1220 p.
naloga
470.070,00KM
prek. Nalozi
FEBRUAR
2012
MART
2012
APRIL
2012
MAJ 2012
JUNI 2012
UKUPNO
JANUARNOVEMBA
R 2012
325 unutr.
kontrola
86
zapisnika
3 unut.
kontrola
92 p.
naloga
KM
KM
KM
KM
206unutr.
kontrola
1.300 un.
kontrola
51
zapisnika
106
zapisnika
0 unut.
kontrola
49 u.
kontrola
46 p.
naloga
129
p.naloga
naknada
18.950,00
prek. Nalozi
3.700,00
naknada
37.500,00
p.nalozi
47.221,55
naknada
KM
KM
KM
KM
Od ukupnog broja gore navedenih inspekcijskih kontrola, prema Zakonu o random
vremenu,obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom
prevozu BiH, sačinjeno 58 zapisnika, izdato 50 p. naloga,iznos 37000KM.
Od ukupnog broja gore navedenih inspekcijskih kontrola, prema Zakonu o međunarodnom i
međuentitetskom cestovnom prijevozu BiH, sačinjeno 17 zapisnika, izdato 21 p. naloga,iznos
17900KM.
Od ukupnog broja gore navedenih inspekcijskih kontrola, prema Zakonu o unutrašnjoj i
pomorskoj plovidbi F BiH, sačinjeno 16 zapisnika, izdato7 p. naloga , iznos 1000KM, izdata 4
rješenja o zabran obavljanja djelatnostii.
58
Poseban efekat postigao se zajedničkim radom inspekcija čija nadležnost je usko
vezana za oblast cestovnog prijevoza. To se može obrazložiti na način da inspektori iz
oblasti rada i radnih odnosa, nisu u mogućnosti kontrolisati zaposlenike/vozače
prijevozničke firme jer su isti uglavnom odsutni iz sjedišta poduzeća, ali u suradnji sa
prometnim inspektorima kroz kontrolu prijevozne dokumentacije za vozilo i vozača i pravno
lice na vrlo efikasan način se utvrđivalo činjenično stanje o radno-pravnom statusu
vozača/zaposlenika . Zajednički inspekcijski nadzor sa tržišnim, veterinarskim i šumarskim
inspektorima obavljan je u sklopu pojačanih kontrola. Ovakve zajedničke kontrole u
mnogome doprinose i podižu na viši nivo značaj svake od inspekcija, a time i poštivanje i
provođenje materijalnih propisa od strane prijevoznika.
Slična situacija se odnosi i na suradnju sa tehničkom inspekcijom, koja je neposredno pri
zaustavljnaju vozila uzimala uzorke goriva iz spremišta, radi utvrđivanja kvalitete goriva.
U skladu sa nadležnošću propisanim materijalnim propisima:
Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH,
Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom prijevozu BiH,
Zakona o radnom vremenu,obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za
evidentiranje u cestovnom prijevozu BiH,
Zakon o cestama Federacije BiH,
Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi FBiH,
Zakonom o inspekcijama Federacije BiH, inspekcijski nadzor je naročito bio usmjeren na:







Nelegalni prijevoz putnika i tereta,
Ugovoreni prijevoz radnika, učenika i dr.
Ispunjavanje tehničko-eksploatacijskih uvjeta za vozila u eksploataciji,
Kontrola ukupne mase i osovinskog opterećenja vozila,
Kontrola rada i radnog vremena vozača(mobilnih radnika),
Pogonsko gorivo i zloupotrebe: lož ulje,
Rad na crno, prijave radnika i kontrola odjava, uplate doprinosa za radnike
Nelegalni prijevoz putnika koji obavljaju fizička lica
Ova pojava najviše se manifestira na područjima sljedećih kantona:
 Sarajevski kanton, ,
 SBK, naročito u općinama: Kiseljak, Travnik, N. Travnik, Vitez, Fojnica i Bugojno,
 Hercegovačko-neretvljanski kanton (Mostar, Konjic i Čitluk i Čapljina ),
 Unsko-sanski kanton (Bihać,S.Most, V.Kladuša i Cazin),
 Herceg-bosanski kanton. (Livno, Drvar i Tomislavgrad),
 ZE-DO kanton, (Zenica, Žepče, Maglaj, Tešanj, Kakanj, Visoko, Tešanj, Doboj Jug),
 Tuzlanski kanton (Tuzla, Živinice, Banovići ,Srebrenik, Kalesija).
Nelegalni prijevozi se uglavnom obavljaju vozilima kombi izvedbe (1+8 sjedišta) i osobnim
vozilima, a putnici se prevoze u gradsko-prigradskim područjima i okolnim selima ispred linija
registriranih prijevoznika.
Radi veoma složenog dokazivanja obavljanja ovakvog prijevoza putnika, (negiranje vozača i
putnika da prijevoz obavljaju uz naknadu) inspektori su djelovali u pokretu, iznenadno, u toku
cijelog dana pri čemu su primjenjivane represivne mjere (isključivanje vozila iz prometa uz
privremeno oduzimanje saobraćajne dozvole i registarskih tablica). Pozitivan efekat ovakvog
djelovanja inspekcije jeste da je većina lica koja se bave nelegalnim prijevozom prestala sa
svojim aktivnostima, a da su građani koristili usluge registrovanih prevoznika.
59
Javni vanlinijski prevoz putnika – taksi prijevoz
Problematika u oblasti javnog vanlinijskog prevoza putnika/taksi prevoz ispoljena je na
različite načine po kantonima u zavisnosti od načina organizacije ove javne funkcije, koju
uređuju kantonalna ministarstva prometa i komunikacija.
Zajedničko za sve kantone u kojima je obavljan nadzor je da prijevoznici - fizička lica u
većem broju ne izvršavaju obaveze ili značajno kasne u pogledu izmirenja obaveza iz
doprinosa i poreza na plaće, te time su onemogućeni za dobijanje obrazca licenci „D“ za
vozila, produženje rješenja za tehničko-eksploatacijske uvjete, produženje taxi oznake i
produženja odobrenja za javni prevoz putnika. U tom smislu i resorna ministarstva
prometa i komunikacija ne provode zakonom utvrđene mjere na poništenju i
oduzimanju odobrenja za javni prevoz i pokretanje procedure za ukidanje djelatnosti
kod nadležnih općinskih organa. Poduzimanjem ovih mjera, mišljenja smo da bi se
prijevoznici fizička lica „uozbiljila“ u izvršavanju svojih zakonskih obaveza i povećalo tržišnu
utakmicu među prevoznicima na zakonit način.
„Rent-a-car“kao pojava kod taksiranja u Sarajevu i poteškoće kod dokazivanju kod suda za
prekršaje, jer je nedovoljno uređena oblast materijalnim propisom.
Inspekcijski nadzor nad cestama
Prilikom inspekcijskog nadzora magistralnih cesta uočeno je:
- nepoštivanje i povrede Zakona o cestama FBiH od strane općinskih organa nadležni za
izdavanje odobrenja za građenje (velikih) kapitalnih objekata bez suglasnosti za priključak,
- pretovar vozila (osovinskog opterećenja),
- radovi koji se obavljaju u cestovnom i zaštitnom pojasu mag.cesta bez pribavljenih
potrebnih odobrenja za građenje,
- postavljanje „đžambo plakata“ bez odobrenja, često na mjestima gdje je isključeno
postavljanje,
Željeznice i željeznički promet
Federalni inspektori saobraćaja su obilaskom Poslovnih područja ŽFBH usmjerili
kontrolu na očuvanje bezbjednost odvijanja željezničkog saobraćaja, primjenu saobraćajnotransportnih i tehničkih propisa primjenu propisa iz oblasti, te kontaktu s općinskim organima
na aspekt nelegalne gradnje koja može ugroziti sigurnost, kontrola signalizacije.U suradnji s
službama ŽFBiH i općinama u kojima se nalaze objekti željezničkih pruga federalni
inspektori su donošenjem Rješenja direktno uticali na sigurno odvijanje željezničkog
saobraćaja, te sankcioniranjem nesavjesnog rada u službi nastojali obezbijediti kontinuitet
nesmetanog i sigurnog odvijanja željezničkog prometa.
Telekomunikacije i pošta
U toku 2012. god. inspektor za telekomunikacije i poštu vršio nadzor nad provedbom
Zakona o poštanskom prometu F BiH, s posebnim akcentom na rezervirano područje.
Vršene su kontrole društava koja se bave pružanjem kurirskih usluga.
Takođe, u toku je procedura izmjene i dopune Zakona o poštanskom prometu F BiH,a u cilju
usaglašavanja sa Zakonom o pošti BiH.
60
U toku donošenje Zakona o infrastrukturi i nadzoru nad javnim elektronskim komunikacionim
mrežama i uslugama, a u cilju regulisanja oblasti komunikacija, što
Inspekcijski nadzor o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi
Inspektorat saobraćaja u 2012-toj godini posebno je značaj dao o unutrašnjoj i pomorskoj
plovidbi i to:
- odvijanje i sigurnost plovidbe, brodovima, plovnim objektima i drugim plovilima.
Materijalno-pravni odnosi u pogledu plovila, postupci upisa plovila, prijevoz i plovni
poslovi, plovidbene nesreće,kapetanije i nadzor nasd plovnim putevima na unutrašnjim
vodama i Jadranskom moru (Neum), izgradsnji objekata na obali,odnosno priobalnom
pojasu.
Inspekcijski nadzor je obavljan sezonski (u ljetnoj sezoni), Neum, Neretva, Sava,
(Šamac,Domaljevac i Orašje), Jablaničko jezerio, Jezero Modrac.
Zbog ne popunjenosti inspektorata za unutrašnju i pomorsku plovidbu, inspekcijski
nadzor je obavljan sa inspektorima za cestovni promet po ovlaštenju Direktora uprave.
Prijedlog mjera za poboljšanje stanja u oblasti cestovnog prijevoza








Da kantonalna ministarstva nadležna za poslove prometa, ažuriraju baze
podataka o prijevoznicima, te po službenoj dužnosti poništavaju i oduzimaju
licence za prijevoz pravnim i fizičkim osobama koje te uvjete više ne
ispunjavaju.
Inspekciju nadležnu izvijestiti o poništenim licencama,tj.o subjektu kojem je
oduzeta licenca.
Podići na još veći nivo i proširiti domen suradnje između organa nadležnih za
provođenje citiranih materijalnih zakona, kako bi se decidnije prepoznala
problematika iz ove oblasti i zajedničkim aktivnostima unaprijedili uvjete za
zakonito poslovanje prijevoznika,
Zbog nedovoljnog efekta i pri poduzimanju krajnje represivnih mjera
„privremenog isključenja vozila iz prometa“, inicirati nadležne kantonalne
organe uprave za cestovni promet, da zaključe ugovore sa ovlaštenim
poduzećima za premještanje i čuvanje vozila, kako privremeno isključena vozila
njihovi vlasnici ne bi mogli nezakonito koristiti. Pravni osnov za provođenje i
ove krajnje represivne mjere jeste u važećem Pravilniku o načinu isključivanja
vozila iz prometa.
Postojeći Zakon o međunarodnom i međuentitetskom prijevozu izmijeniti i
dopuniti u smislu prepoznavanja u praksi raširene pojave „nelegalnog
prijevoza“ od strane fizičklh lica (kombi vozilima), koje pojmovnik navedenog
zakona ne definiše, a samim tim ni prekršajne sankcije iskazane u zakonu nije
moguće izreći za ovakva lica.
Inicirati nadležno Ministarstvo transporta i komunikacija BiH oko donošenja
Zakona o cestovnom prijevozu u BiH.
Dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o osnovama sigurnosti prometa na
cestama u dijelu koji se odnosi na zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila (na
BUS stajalištima, taksi stajalištima i sl.), kako bi se onemogućili „nelegalni
prijevoznici“ da obavljaju prijem i ispuštanje putnika na pomenutim mjestima.
Provođenje ove mjere od strane policijskih službenika u mnogome bi doprinio
suzbijanju raznih oblika nelegalnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika.
Povećati broj inspektora cestovnog prometa po kantonima.
61







Postignute rezultate iz ovih pojačanih aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju
nelegalnog prijevoza, kontinuirano i permanentno održavati putem nadležnih
inspekcijskih organa i MUP-a
Raditi na edukaciji i stručnom usavršavanju inspektora, te ih u skladu sa
mogućnostima adekvatno stimulirati tokom pojačanih kontrola.
Povećati inspekcijski nadzor u oblasti s vodenim prometom,
donošenje izmjena i dopuna Zakona o poštanskom prometu Federacije BiH, a u
cilju usaglašavanja sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine,
donošenje Zakona o infrastrukturi i nadzoru nad javnim elektronskim
komunikacionim mrežama i uslugama,
donošenje ozmjena i dopuna Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (Sl.
list R BiH, 33/95)(u istom su kaznene odredbe izrečene u DM).
Donošenje izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu F BiH
(nedorečenosti kod ugovorenog prijevoza koji stvaraju probleme na terenu,
član 36.).
11. Inspektorat poljoprivredne inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
I.Analitičko informativni dio
Prikupljanje mjesečnih izvještaja graničnih fitosanitarnih inspektora, njihova obrada i
ažuriranje baze podataka o izvršenim pregledima roba biljnog porijekla pri uvozu-izvozuprovozu preko graničnih prijelaza na području FBiH i naplaćenih novčanih sredstava po tom
osnovu teklo je u skladu sa dinamikom prispjeća pojedinačnih mjesečnih graničnih izvještaja.
Priprema i izrada mjesečnih planova rada i mjesečnih izvještaja za 2012. i godišnjeg
izvještaja o radu za 2011 god. prema FMPViŠ i Kabinetu-ovdje, realizirana je prema
objektivnim mogućnostima.
Informatička i tehnička razvijenost sistema i baza Inspektorata nije omogućavala mjesećne
redovne izvještaje u kontinuitetu prema UZZB BiH, kao što je i nadalje slučaj, te je
prikupljanje i dostava realizirana u vidu polugodišnjih analitičkih pokazatelja o dinamici i
rezultatima nadzora prekograničnog prometa.
Upravni postupak
Po prispjelim predmetima iz nadležnosti inspektorata, u prvom stepenu po skraćenom
postupku prilikom uvoza i izvoza roba biljnog porijekla preko teritorije FBiH, rješavana su
pitanja ovih procedura, te u skladu sa rokovima odgovarano na upite stranaka, drugih
organa uprave, poslanička pitanja itd.
Savjetodavno-preventivne mjere, odgovori na upite korisnika/špeditera/uvoznika, instruktivna
usmjeravanja po sadržanom u upitima, realizirani su u rokovima prema objektivnim uvjetima
a i kroz aktivnost na terenu (upoznavanje subjekata sa obavezama koje slijede početkom
2013 godine/ Registri iz oblasti biljne proizvodnje i prometa).
Regulativa
U konkretnoj godini, Inspektorat poloprivredne inspekcije, učestvovao je u obimnim
aktivnostima organa uprave različitih nivoa državni,entitetski, te u više slučajeva, inicirao
izmjene i dopune propisa državnog i entitetskog nivoa predlagajući i adekvatne vremenske
okvire za njihovu realizaciju cijeneći težinu i obim obaveza u primjenjivosti. Upućivali smo i
62
na derogiranje nadležnosti državnog nivoa za donošenje određenih podzakonskih akata
(Pravilnik o tržišnim kvalitetima svježeg voća i povrća kao entitetski podzakonski akt–
MVTEO BiH).O istom smo dokumentom informacije upoznali i FMPViŠ. Organizacijskokoordinacijske aktivnosti vezane za Inspektorat poljoprivredne inspekcije
Granični inspektori za zaštitu bilja Inspektorata poljoprivredne inspekcije FUZIP-e, od
januara mjeseca 2012 godine imenovani su novim Rješenjima Direktora FUZIP u
fitosanitarne inspektore u skladu sa državnim pravilnikom o uvjetima za imenovanje.
Raspolažuća specijalistička priručna laboratorijska oprema i oprema za uzorkovanje koristi
se u skromnom kapacitetu,mikroskopskog vizuelnog pregleda uzorka sa ciljem
determinisanja
osnovanosti za
uzimanje
službenog uzorka
i laboratorijske
provjere/analize.Kitovi za brze determinacije ne postoje,
Smještajni kapacitet na pojedinim graničnim prijelazima je i dalje specijalističko
neodgovarajući i neuslovan za provedbu nadzora i neuniforman u pogledu smještajnih
kapaciteta za inspektore i priručnu lab.opremu.
Problem dostave uzetih sumnjivih uzoraka na zdravstvenu ispravnost u prekograničnom
prometu i dalje ostaje sistematski nerješen. Obzirom na usklađivanje sa provedbom Plana
aktivnosti FUZIP-e tokom čitave ove godine, nismo realizirali radne sastanke u svim
kantonima kantonima (realizovan samo u USK) ni sa svim graničnim fitosanitarnim
inspektorima.
Generalna konstatacija je da u ovom kadrovskom kapacitetu (5 inspektora u unutarnjem
nadzoru iz sastava Inspektorata poljoprivredne inspekcije) ne može odgovoriti zahtijevima
obima nadzora po osnovama resornih propisa, posebice po osnovama Zakona o novčanoj
podršci a koji se iniciraju zahtjevima FMPViŠ, ASH, UZZB BiH vlade FBiH ili pravnih /fizičkih
subjekata, sa zahtjevom za realizaciju nadzora od strane federanih inspektora iako su
resornim propisima u osnovi nadležnosti prvenstveno povjerene kantonalnim inspekcijskim
tijelima a administrativna kontrola podnesaka kantonalnim resornim ministarstvima,
posebnim službama.
Ponovo posebno ističemo potrebu za kadrovskim popunjavanjem kao jedan od osnova za
usklađivanje institucionalnog kapaciteta po osnovama EU-integracija i propisa vezanim za
ACQUIS (evropsko zakonodavstvo), sigurnost hrane, fitosanitarni okvir, ruralni razvoj i
ribarstvo (poglavlja 11,12 i 13) kako na federalnom tako i na kantonalnim/županijskim
nivoima.
Plan usavršavanja
Planom usavršavanja za 2012 godinu, predviđeno je da se realizira edukacija po osnovama
specijalističkog usavršavanja inspektora u oblasti sigurnosti hrane i fitosanitarnom okviru, što
je realizirano u određenom obimu kroz radionice, edukacije i radno-pokazne vježbe u
organizaciji UZZB BiH i ASH BiH.
Zavisno od problematike, seminarima i edukativnim radionicama u toku 2012 godine,
prisustvovali su, kako granični tako i inspektori iz ureda u Sarajevu,u skladu sa prethodno
obezbjeđenom obavezujućom saglasnošću Direktora FUZIP.
U skladu sa definiranom potrebom, FUZIP je organizovao internu edukaciju u pogledu
primjene propisa, Zakona o prekršajima FBiH, krajem decembra ove godine.
63
INSPEKCIJSKI NADZOR
OBAVEZNI KONTINUIRANI NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA SA
ASPEKTA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA i SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
U sklopu svojih redovnih aktivnosti, a u skladu sa zakonskim okvirima, Inspektorat
poljoprivredne inspekcije posredstvom fitosanitarnih inspektora locirani na šest Graničnih
prijelaza na teritoriji Federacije BiH vrši obavezni zdravstveni pregled pošiljaka biljnog
porijekla i reguliranih objekata (fitosanitarni inspekcijski pregledi) u prekograničnom prometu.
Fitosanitarne inspekcijske nadzore na lokacijama, GP Sarajevo, koji podrazumijeva
Aerodrom Sarajevo, Poštu carinjenja i Carinsku ispostavu Halilovići, Visoko i Travnik,
obavljaju federalni poljoprivredni inspektori iz kancelarije u Sarajevu.
U 2012. godini, od strane graničnih inspektora za zaštitu bilja, izvršeno je ukupno 4694
fitosanitarnih inspekcijskih pregleda (nadzora zdravstvenog stanja), izdato 4694 rješenja o
dozvoli uvoza-izvoza-provoza roba biljnog porijekla na graničnim prijelazima u Federaciji
BiH, 1626 fitocertifikata (original ili reexport), te po tom osnovu ukupno naplaćeno
383.692,75 KM u budžet FBiH.
NADZOR SUBJEKATA U UNUTRAŠNJOSTI
U skladu sa planiranim i odobrenim zahtjevima za službenim putovanjima u svrhu provedbe
inspekcijskih nadzora u izvještajnom periodu obavljeni su inspekcijski nadzori po osnovu
resornih Zakona iz oblasti poljoprivrede i pripadajućih podzakonskih propisa.
O utvrđenom činjeničnom stanju sačinjeni su zapisnici a za uočene i konstatovane
nedostatke, subjektima nadzora izdata su Rješenja sa naloženim mjerama za otklanjanje
utvrđenih nepravilnosti.Po konstatovanim nepravilnostima, tamo gdje je to predviđeno
propisom, izdavani su prekršajni nalozi i Rješenja o povratu sredstava u budžet (poticaji).
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu i Zakon o zaštiti bilja (nadzor unutarnjeg
prometa i proizvodnje)
U periodu sezone proljetne i jesenje sjetve u okviru akcije pojačanog nadzora aktivnosti
poljoprivredne inspekcije su bile usmjerene na kontrolu ispunjavanja uvjeta za obavljanje
djelatnosti i primjene Zakona i podzakonskih propisa u segmentu:
- prometa sjemena i sadnog materijala i prometa sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim
apotekama,
- proizvodnje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja kod registrovanih
proizvođača,
- uvoza sjemena i sadnog materijala poljop. bilja kod registrovanih uvoznika
Najčešći propusti i nedostaci, konstatovani tokom nadzora u ovim oblastima su:
• promet sjemena i sadnog materijala od strane subjekta koje nije registrovano kod
nadležnog suda za tu djelatnost (prodavnice mješovite robe);
• subjekt nadzora nema uposleno lice sa odgovarajućom školskom spremom (najmanje IV
stepen obrazovanja poljoprivredne struke – za promet sjemena i sadnog materijala, odnosno
VII stepen – za promet sredstava za zaštitu bilja);
64
• promet sjemena porijeklom iz uvoza koje nije deklarisano od strane uvoznika u BiH;
• razvagivanje sjemena;
• držanje sjemena ili sadnog materijala u uslovima koji ne osiguravaju održavanje njihovog
kvaliteta;
• promet sjemena, sadnog materijala sa proteklim rokom trajanja;
• neobezbijeđen poseban prostor za smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja
(držanje sredstava neposredno na policama – zajedno sa ostalom robom).
Od ukupnog broja izvršenih nadzora po ovom zakonskom osnovu 50 nadzora se odnosi na
kontrolu subjekata u smislu ispunjavanja uslova za upis u Registar proizvođača sjemena i
sadnog materijala poljoprivrednog bilja i Registar uvoznika sjemena i sadnog materijala –
kod registrovanih proizvođača i uvoznika, o čemu će biti proslijeđena informacija prema
FMPVŠ.Preostali broj izvršenih nadzora u tabeli odnosi se na nadzore u maloprodajnim
objektima – poljoprivrednim apotekama i ostalim trgovačkim objektima u kojima je
kontolisano u prometu zatečeno sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja ili sredstva za
ZZB.
TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENIH NADZORA PO OSNOVAMA ZAKONA O SSM I ZZB
2012god
KANTON
Broj
Doneseno
NADZORA rješenja
Izdato pr.
Naloga
Iznos
kazni
ZDK
10
12
12
4.850,00
TK
40
56
47
26.021,00
SBK
26
33
25
8.967,00
KS
28
33
10
5.410,00
USK
10
13
11
5.450,00
HBK
9
10
0
0,00
HNK
61
78
20
8.301,00
BPK
1
1
0
0,00
PK
7
10
0
0,00
ZHK
22
32
26
14.151,00
Ukupno
214
278
151
75.900,00
UKUPNO NALOŽENI IZNOS PO PN-u
A.
75.900,00
Pojava Erwinia amylovora
Na osnovu zaprimljene obavijesti od FMPVŠ o novoj pojavi simptoma bakterijske
plamenjače voćaka Erwinie amylovora i primitku izvještaja Federalnog zavoda za
poljoprivredu Sarajevo (Centralna IPS Federacije BiH) sa pozitivnim rezultatima
laboratorijskih analiza uzetih uzoraka na prisustvo ovog karantinskog štetnog organizma u tri
voćnjaka na području općine Ilijaš, proveden je inspekcijski nadzor kod subjekta (vlasnika
predmetnih voćnjaka):
65

ARNAUT HAZIM, Ilijaš
Nadzor obavljen u saradnji sa stručnim licima Federalnog zavoda za poljoprivredu. Uzorci
biljnog materijala sa karakterističnim simptomima uzeti su i laboratorijska analiza urađena od
strane Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Zaprimljen je izvještaj o analizi broj lab.
protokola 288/12 od 10.07.2012. godine i broj 289/12 od 10.07.2012. kojim je potvrđeno
prisustvo Erwinia amylovora u oba uzorka biljnog materijala (kruška i jabuka).
Nakon izvršene procjene Federalnog zavoda za poljoprivredu o procentualnoj
zahvaćenosti zasada bakterijskom plamenjačom Erwinia amylovora, subjektu su Rješenjem
naložene propisane mjere.

Bektić Amira, Ilijaš
Po osnovu zaprimljene obavjesti FMPVŠ i Izvještaja Federalnog zavoda za poljoprivredu
Sarajevo broj:03-49-969/12 od 10.07.2012 godine o analizi o utvrđenoj prisutnosti Erwinia
amylovora na zasadima kruške u vlasništvu Bektić Amire iz Ilijaša, a u saradnji sa stručnim
licima Federalnog zavoda za poljoprivredu izvršen je obilazak voćnjaka. Tom prilikom je bilo
vidljivo prisustvo simptoma bolesti, osušeni mladari na pojedinim stablima.Nakon dobivanja
Informacije o pregledu voćnih zasada i procjeni zaraženosti od napada Erwinia amylovora
(bakteriske plemenjače) donijeto Riješenje i naložene mjere krčenja zaraženih stabala
kruške i jabuke.
B. Odluka o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste
Ambrosia artemisifolia (Ambrozija)
U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH V. Broj: 1350/2012, a u vezi sa Zaključkom
Vlade broj: 1041/2012 od 26.07.2012. godine, dostavljen je godišnji izvještaj o izvršenim
aktivnostima u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja korovske biljne vrste Ambrosia
artemisiifolia L., a shodno Odluci Vlade FBiH o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje
korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L. (Ambrozija) („Službene novine FBiH“, broj
89/11).
Analizom dostavljenih podataka od strane kantonalnih organa uprave, utvrđeno je da se u
većini evidentiranih slučajeva radi o prisustvu ambrozije na građevinskim zemljištima,
zapuštenim i šumskim zemljištima, zemljištima uz vodne tokove, saobraćajnice, puteve,
željezničke pruge, gdje poljoprivredna inspekcija nema svoje nadležnosti.
Inspektorat poljoprivredne inspekcije, u okviru svojih redovnih aktivnosti i prilikom provedbe
inspekcijskih nadzora u toku 2012. godine kod registrovanih proizvođača sjemena i sadnog
materijala poljoprivrednog bilja, te kroz kontrolu provedbe monitoringa krompira u 2012.
Godini, istovremeno je obavljao i nadzor nad primjenom Odluke o mjerama za sprečavanje
širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L. (Ambrozija).
Shodno tome, kroz nadzore kod proizvođača sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog
bilja i kontrolisanih subjekata po Projektu monitoringa krompira u toku 2012 godine, nije
evidentirano prisustvo ambrozije na poljoprivrednom zemljištu koje ovi subjekti koriste za
proizvodnju.
Pojedinačnih prijava o prisutnosti ove korovske vrste na određenim lokalitetima, u toku 2012.
godine, nije bilo.
Učestvovali smo u izradi nacrta resornog propisa za nivo federalne upravne nadležnosti
Zakona o zaštiti zdravlja bilja FbiH.
66
Zakon o zaštiti zdravlja bilja BiH
Kanton
nadzora
rješenja
A.
ZDK
1
0
TK
12
0
SBK
9
0
KS
6
1
USK
16
0
HBK
6
0
HNK
14
1
BPK
1
1
PK
3
0
ZHK
10
1
Ukupno
78
4
Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u
međunarodnom prometu
U skladu sa navedenim zakonskim okvirom i Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za
drveni materijal za pakovanje (ISPM 15) proveden je inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta
za upis u Registar pravnih i fizičkih lica koja primjenjuju postupke tretiranja i označavanja
drvenog materijala za pakovanje kod:

„RHM COMERC“ doo Bos. Petrovac
Subjekt nadzora Rješenjem MVTEO-Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH i Rješenjem
FMPViŠ upisan je u Registar pravnih i fizičkih lica koja primjenjuju postupke tretiranja i
označavanja drvenog materijala za pakovanje. Prijavljeno odgovorno lice za provođenje
postupka tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje kod subjekta nadzora je
Terzić Muharem diplomirani inžinjer drvne industrije, koji je angažovan po osnovu Ugovora o
djelu. Neposrednim uvidom na licu mjesta utvrđeno da subjekt nadzora ne raspolaže
opremom za tretiranje drvenog materijala za pakovanje - sušarom, već ima Ugovor o
uslužnom termičkom tretiranju drvne mase za izradu jednokratnih paleta zaključen sa
„Tehnocen“ doo Bihać koji je dat na uvid, o čemu je dostavljena obavijest FMPViŠ.
 „STANEX“ doo Zenica
Kontrola izvršenja Riješenja izdatog nakon obavljenog nadzora o ispunjavanja uvjeta za upis
u Registar ISPM 15.
Subjektu nadzora je Riješenjem broj UPI-12-24-15758/2011 od 22.12.2011 godine naloženo
da u roku od trideset dana stavi u funkciju komoru za toplinski tretman drveta. Nadzorom je
utvrđeno da subjekat nadzora nije u cijelosti postupio po naloženom. Postupajući po
naloženom u riješenju subjekat nadzora je izgradio komoru za toplinski tretman drveta a
oprema za komoru: grijači, sonde i softver nije instalisana obzirom da nije još isporučena od
strane dobavljača Nigos elektronik Niš. Na uvid su dati Predračun za nabavku opreme i swift
uplata po predračunu u iznosu od 3.200 eura.Prema izjavi odgovorne osobe i Potvrde o
isporuci opreme izdate od dobavljača oprema će biti isporučena 25.02.2012 godine.
O obavljenom nadzoru i utvrđenom činjeničnom stanju obavješteno FMPVIŠ.
 „BRZI“ doo Bihać
Subjektu nadzora je je upisan u Registar fizičkih i pravnih lica koji primjenjuju postupke
tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje. Subjekat nadzora ispunjava sve
propisane uslove u pogledu opreme i stručnog kadra za upis u Registar.Prilikom
označavanja koristi pečat sa tintom koji je izbrisiv pa je subjektu nadzora preporučeno da
izradi pečat za toplinsko označavanje drvenog materijala za pakovanje.
67
 „Fekry“ Ustikolina
Subjektu nadzora je je upisan u Registar fizičkih i pravnih lica koji primjenjuju postupke
tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje. Subjekat nadzora ispunjava sve
propisane uslove u pogledu opreme i stručnog kadra za upis u Registar. Nadzorom je
utvrđeno da se ne vodi ažurna evidencija o obavljenim postupcima tretiranja i označavanja
drvenog materijala za pakovanje i količinama koje se stavljaju u promet.
Izdato Riješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka
B.
Odluka o usvajanju Programa posebnog nadzora (sistemske kontrole)
karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2012. godinu
U skladu sa sačinjenim planom i na osnovu Odluke o usvajanju Programa posebnog
nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2012.
godinu, od strane fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima u periodu 2012 god. ,
kao i u skladu sa planom realizacije nadzora u unutrašnjosti i proizvodnji, uzimani su uzorci
sjemenskog i merkantilnog krompira.
Dokumentom našeg broja: 12-24-05367-2/2011 od 20.12.2012 godine izvjestili smo UZZB
BiH, kao nacionalno koordinaciono tijelo Programa o navedenim aktivnostima kroz usvojene
izvještajne obrazce i tabele.
C.
Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih
organizama na krompiru u BiH za 2011. godinu, (prenesene obaveze
praćenja zdravstvenog stanja na ovlaštene institucije u kontinuitetu Programa)
Na osnovu zahtjeva UZZB BiH za inspekcijskom provjerom provođenja Programa posebnog
nadzora karantenskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu
izvršene su kontrole da li podaci o izvršenim vizuelnim pregledima i uzorkovanju odgovaraju
podacima koje su u izvještajima dostavile ovlaštene institucije kao izvršioci pojedinih faza
Programa.
Izvršeno je ukupno 62 nadzora, metodama slučajnog uzorka predmetnih aktivnosti
povjerenih poslova zavodima po ovom osnovu i kod tih subjekta utvrđeno je da su navedeni
podaci u Izvještajima ovlaštenih institucija tačni, odnosno predstavnici ovlaštenih institucija Federalnih zavoda su u toku 2011. godine vršili vizuelni pregled parcela zasijanih
merkantilnim krompirom kod navedenih proizvođača i uzimali uzorke prema Programu
posebnog nadzora krompira za 2011. godinu.
D.
Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i kontrole krompirove
cistolike nematode Globodera rostochiensis i Globodera pallida
Na osnovu dostavljene obavijesti od strane FMPVŠ i izvještaja Agronomskog prehrambenotehnološkog fakulteta u Mostaru prema kojem su na lokalitetu Opličići, Čapljina, HNK
pronađene ciste zlatnožute krompirove cistolike nematode izvršen je nadzor kod subjekta:
•
TURAJLIĆ DŽEMILA, Čapljina
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svojim dopisom od
18.01.2012. godine obavijestilo je ovaj inspektorat da su u okviru realizacije projekta
Monitoring krompirovih cistolikih nematoda Globodera rostochiensis i Globodera pallida na
68
području HNK, od strane Agronomskog prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru, na
lokalitetu Opličići – Turajlovina na parceli vlasnika Turajlić Nehira pronađene ciste zlatnožute
krompirove cistolike nematode, GPS koordinate parcele su E 6485169; N 4775964.
- Prisustvo krompirovih cistolikih nematoda na uzorku uzetom sa predmetne parcele na
lokalitetu Opličići, Turajlovina, općina Čapljina potvrđeno je analizom Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i Kmetijskog Instituta Slovenija. Rezultati analize dostavljeni su ovom
inspektoratu od strane Agronomskog fakulteta u Mostaru dana 23.02.2012. godine.
- Prilikom nadzora izvršen je obilazak parcele na lokalitetu Opličići-Turajlovina Nadzorom je
utvrđeno da predmetna parcela nije u vlasništvu Turajlić Nehira. Parcelu zvanu Barište,
koristi Turajlić Dzemila, a parcela se vodi na ime Turajlić Zulfo, (Dzemilin svekar), obzirom
da još uvijek nije provedena ostavinska rasprava. Tokom nadzora se nije mogao utvrditi broj
katastarske čestice navedene parcele, ali su poznate GPS koordinate. Prema izjavi stranke
na toj parceli je uzgajan merkantilni krompir posljednjih 10 godina. U toku 2010. sorta Jerla,
a 2011. godine sorta Anays. Sjeme za proizvodnju se nabavlja na lokalnom tržištu u
poljoprivrednoj apoteci u Stocu. Većina od proizvedene količine krompira u 2010. i 2011.
godini prodata je na pijaci u Čapljini.
Doneseno je Rješenje u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o zabrani uzgoja krompira na
predmetnoj parceli, kao i na obavezu laboratorijske analize uzoraka sa te parcele u naredne
tri godine.
U toku 2012. godine, u okviru monitoringa krompira za 2012. godinu, od strane Federalnog
Agromediteranskog zavoda Mostar uzeti su uzorci zemlje na predmetnoj parceli i
laboratorijskom analizom nije potvrđeno prisustvo zemljišnih nematoda.

ČUTUK JOZO, Ljubuški
Na osnovu Obavjesti od FMPVIŠ i FAMZ Mostar o prisustvu vitalnih cista zlatno žute
krompirove nematode Globodera rostochiensis sprovođenja utvrđene u sklopu Programa
posebnog nadzora karantenskih štetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za
2012. godinu. izvršen je inspekcijski nadzor kod Čutuk Joze iz Ljubuškog na lokalitetu
Vojnići.
Nadzorom je utvrđeno da su predstavnici zavoda uzeli uzorke sa parcele na kojoj je bio
zasađen krompir i isti je nakon vađenja prodat kao mladi krompir na domaćem tržištu.
Subjektu nadzora je donijeto Riješenje o zabrani uzgoja krompira na toj parceli u periodu od
tri godine.
 Prenesene obaveze kontituiteta nadzora identifikacije sumnje na prisustvo
karantenskih organizama /Program posebnog nadzora (sistemske kontrole)
karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2011. godinu

„MAJEVICA“ DD Srebrenik,
Predmet nadzora je vizuelni pregled krompira i uzimanje uzoraka u skladištima i
distributivnim centrima u okviru IV faze Programa.
Subjekt nadzora bavi se otkupom i preradom industrijskog krompira koji otkupljuje od
proizvođača sa područja općine Srebrenik, po osnovu sačinjenih Ugovora o proizvodnji.
Ugovorima je definisana isporuka sjemena krompira i mineralnih đubriva proizvođaču, te
otkup od proizvođača kvalitetnog krompira. U 2012. godini ugovorena je proizvodnja
krompira sa 12 proizvođača. Do momenta nadzora otkupljeno je ukupno 247.535 kg
krompira sorta Panda od 9 proizvođača. Prilikom nadzora kod subjekta zatečena u skladištu
kompletna otkupljena količina krompira u 2012. godini, obzirom da prerada tog krompira još
uvijek nije krenula. U skladištu krompir je smješten u drvene boksove kapaciteta od po 1.200
69
kg odvojene po pojedinačnim proizvođačima.Uzet je 1 uzorak krompira (200 krtola)
proizvođača Ćatić Muhamed, koji je dostavljen Federalnom zavodu za poljoprivredu
Sarajevo radi laboratorijske analize na karantinske štetne organizme, u okviru IV faze
Programa posebnog nadzora krompira za 2012. godinu, o čemu je sačinjen zapisnik o
uzimanju uzoraka.
Laboratorijske analize uzorka su bile negativne.
E. Pravilnik o uvjetima pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje ili biljni
proizvodi i regulirani objekti mogu uvoziti ili provoziti/prenositi radi ogleda ili u
znanstvene svrhe i za rad na selekcijama sorti
•
Federalni Agromediteranski zavod Mostar
Po zahtjevu navedenog subjekta izvršen je inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja
ispunjenosti uslova za obavljanje znanstvenih i istraživačkih djelatnosti, a u skladu sa
članom 8. Pravilnika o uvjetima pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje ili biljni
proizvodi i regulirani objekti mogu uvoziti ili provoziti/prenositi radi ogleda ili u znanstvene
svrhe i za rad na selekcijama sorti.
Na osnovu člana 7. navedenog Pravilnika, Federalni Agromediteranski zavod Mostar podnio
je Upravi za zaštitu zdravlja bilja Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje naučnih i
istraživačkih djelatnosti, obavljanja naučnih i istraživačkih djelatnosti i uvoz 5 tuba x 3 ciste
živih nematoda Globodera sp. Zemja porijekla Slovenija. Federalnoj upravi za inspekcijske
poslove u vezi stim podnijeli su zahtjev za izdavanje zapisnika fitosanitarnog inspektora o
ispunjavanju uslova propisanih u Prilogu A Pravilnika. Neposrednim uvidom u raspoloživu
dokumentaciju i obilaskom laboratorije utvrđeno je ispunjavanje uvjeta propisnih Privitkom i
Uvjeti za odobravanje znanstvenih i istraživačkih djelatnosti Dio A Opći uvjeti i Dio B Osobni
uvjeti navedenog Pravilnika, uz obavezu naloženu Zapisnikom o dostavi nedostajućih
propisanih procedura. U datom roku Inspektoratu poljoprivredne inspekcije dostavljeni su
nedostajući akti i izvršene obaveze naložene zapisnikom.
 Federalni poljoprivredni zavod Sarajevo
Po zahtjevu navedenog subjekta obavljen je nadzor kod Federalnog poljoprivrednog zavoda
Sarajevu u cilju kontrole ispunjavanja uslova za uvoz čistih kultura bakterija na podlogama
Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis porijeklom iz Slovenije.
Na osnovu člana 7. navedenog Pravilnika,Federalni poljoprivredni zavod Sarajevo, podnio je
Upravi za zaštitu zdravlja bilja Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje naučnih i
istraživačkih djelatnosti, obavljanja naučnih i istraživačkih djelatnosti i uvoz 5 tuba x 3 ciste
živih nematoda Globodera sp. Zemja porijekla Slovenija. Federalnoj upravi za inspekcijske
poslove u vezi stim podnijeli su zahtjev za izdavanje zapisnika fitosanitarnog inspektora o
ispunjavanju uslova propisanih u Prilogu A Pravilnika
Neposrednim uvidom u raspoloživu dokumentaciju i obilaskom laboratorije utvrđeno je
ispunjavanje uvjeta propisnih Privitkom i Uvjeti za odobravanje znanstvenih i istraživačkih
djelatnosti Dio A Opći uvjeti i Dio B Osobni uvjeti navedenog Pravilnika. Nadzorom je
utvrđeno da subjekat nadzora ispunjava Pravilnikom propisane uslove o čemu je sačinjen
zapisnik.
F. Zakon o mineralnim đubrivima BiH
Po ovom zakonskom okviru, izvršeni su inspekcijski nadzori u predmetu kontrole skladištenja
mineralnih đubriva u prometu, ispunjavanje uslova za obavljanje djelatnosti, ispunjavanje
uslova za skladištenje i čuvanje mineralnih đubriva.
70
Kod kontrolisanih 54 subjekta utvrđeno je za 46 da mineralna đubriva u prometu nisu
pravilno uskladištena, te su istim izdata Rješenja o privremenoj zabrani prometa mineralnim
đubrivima do ispunjavanja uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom.
MINERALNA ĐUBRIVA - PREGLED OBAVLJENIH NADZORA I PREDUZETIH MJERA
2012
ZDK
TK
SBK
KS
USK
HBK
HNK
BPK
PK
ZHK
Ukupno
Doneseno
rješenja
KANTON
Broj NADZORA
ZAKON O
MINERALNIM
ĐUBRIVIMA
4
12
6
2
4
0
16
0
0
7
54
4
13
6
1
4
0
11
0
0
6
46
Najčešći propusti i nedostaci, konstatovani tokom nadzora u ovoj oblasti su:
 Mineralna đubriva su smještena na otvorenom izložena uticajima iz atmosfere
 Đubriva su prepakovana u manja pakovanja
 Mineralna đubriva su upakovana u vreće bez deklaracije na ambalaži
O S T A L O:
Dati komentari i mišljenje na dostavljene radne verzije nacrta određenih Pravilnika i
Protokola po osnovu zahtjeva UZZB BiH, Pravilnika i protokola po osnovama ISPM 15,
novog Pravilnika o fitoregistru i biljnim pasošima,uzeto učešće u izradi stručnog dijela forme
modula za FITOREGISTAR (informatički oblik dokumentovanja),učešće u izradi dokumenta
Upitnika Evropske komisije, Programa monitoringa (krompir) za 2013, učešće u javnoj
raspravi na temu Pravilnika o tržišnom kvalitetu svježeg voća i povrća (MVTEO BiH),
radionici TAIEX- službene kontrole u sistemu sigurnosti hrane životinjskog i biljnog porijekla
(UV BiH), radionici na temu GMO (ASH BiH), edukacijama po osnovama projekta EU FITO,
u okviru Projekta IPA 2008 - Grupa za koordinaciju za sjeme i sadni materijal i zaštitu
zdravlja bilja uzeto učešće na održanim radnim sastancimai kontinuitetu istih aktivnosti sa
ciljem izrade podzakonskih propisa iz tih oblasti kao i drugih okvira državnih propisa. itd.
Zakon o duhanu
U skladu sa obavezama propisanim Zakonom o duhanu izvršeni su inspekcijski nadzori
proizvodnje i otkupa sirovog duhana u listu kod tri otkupljivača i obrađivača i određenog
broja koperanata.
71
Izvršen je uvid u dokumentaciju propisanu Zakonom o duhanu : kontrola ugovora sa
proizvođačima o proizvodnji i isporuci sirovog duhana u listu, kontrola ugovorenih i
zasađenih površina pod duhanom , kontrola prijave proizvodnje , kontrola odvojenih potvrda
o izvršenoj procjeni količine duhana u toku vegetacije i otkup sirovog duhana u listu –
evidencija za svakog proizvođača duhana o količinama i klasama preuzetog duhana. Nisu
utvrđeni nedostaci.Na osnovu zahtjeva za inspekcijski nadzor od strane FMPViŠ, izvršeni su
nadzori
proizvodnje
i
u
sklopu
jednog
mjesečnog
izvještaja
povratno
informisani.Evidentiranin nepravilnosti ili nedostataka nije bilo.
TABELARNI PRIKAZ NADZORA PO OSNOVAMA ZAKONA O DUHANU
2012
KANTON
ZDK
TK
SBK
KS
USK
HBK
HNK
BPK
PK
ZHK
Ukupno
Broj NADZORA
0
4
0
0
0
0
5
0
6
2
17
3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
U toku 2012 godine ukupno je realizirano 8 nadzora po osnovama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu- „SISECAM SODA LUKAVAC“
Obavljen je nadzor u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u predmetu uzimanja
uzoraka tla, bilja, vode i bijelog mora radi utvrđivanja prisustva teških metala.Uzorci su
dostavljeni Zavodu za agropedologiju Sarajevo i Federalnom zavodu za poljoprivredu na
analizu. Uzorci su uzeti sa poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini bijelog mora
vlasništvo Sicecam soda Lukavac. Analizom nije utvrđeno prisustvo teških metala na
navedenoj parceli.

Bajrić Suad - Lukavac
Nastavljen je inspekcijski nadzor, započet kod subjekta „SISECAM SODA LUKAVAC“ doo
Lukavac uzimanjem uzoraka biljnog materijala i zemljišta sa parcele, k.č. 4270/1, parcela zv.
„Polja“, upisana u KO Lukavac, po kulturi njiva II klase, površine od 9,5 ha, posjednika
PROIZV. TRG. KOMB. OOUR PD „SPREČA“.
Trenutni korisnik navedenog zemljišta je Bajrić Suad iz Puračića kod Lukavca, po osnovu
Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zaključenog na period od
deset godina sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK dana 28.03.2012.
godine.
72
U proizvodnoj 2012. godini na predmetnoj parceli je zasijan kukuruz-hibrid NS 640, na
površini od 8,5 ha. U predsjetvenoj obradi đubrenje je izvršeno tečnim stajnjakom, prilikom
sjetve NPK 15-15-15 u količini od 300 kg/ha, prihranjivanje je izvršeno u maju 2012. godine
sa azotnim đubrivom KAN u količini od 500 kg/ha.
Uzorkovanje zemljišta koje se nalazi u neposrednoj blizini objekta „Bijelo more“ u
Lukavcu i na njemu zatečenog biljnog materijala/usjeva radi analize na prisustvo teških
metala izvršili su uposlenici Federalnog zavoda za agropedologiju Sarajevo.
Uzorkovanje zemljišta i biljnog materijala (kukuruza) je izvršeno sa 9 lokacija unutar
predmetne parcele - u tri pojasa na parceli: I pojas koji je najbliži objektu „Bijelo more“, II
pojas – u sredini parcele, te III pojas na kraju parcele (najudaljeniji dio parcele od objekta
„Bijelo more“). U svakom pojasu su uzeta po tri uzorka dužinom parcele.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Ugovori o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta
Po zahtjevu Uprave za inspekcije TK obavljeno je četiri nadzora u cilju kontrole provođenja
ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na području opštine.
Nadzorom je utvrđeno da subjekti imaju sačinjene Ugovore sa opštinom ali nisu od strane
Kantonalnog ministarstva uvedeni u posjed. Kantonalno ministarstvo ja administrativno
imenovane uvelo u posjed dodjeljenog zemljišta i o čemu je sačinjen i zapisnik. Ugovori ne
sadrže sve obavezujuće odredbe, u skladu sa članom 110. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu, odnosno ne sadrži odredbu koja defeniše cilj-namjenu korištenja zakupljenog
zemljišta, što je tokom nadzora stavljeno do znanja predstavnicima kantonalnog ministarstva
sa ciljem njihovog daljeg postupanja.
1.
2.
3.
4.
Kulanić Osman – Kalesija;
Ramić Himzo – Kalesija.
Bešić Mevludin -Kalesija
Kalinić Suad- Kalesija
•SASTANAK U OPĆINI KALESIJA
Zakon o poljoprivrednom zemljištu – zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
Sastanak održan na inicijativu savjetnika premijera FBiH, a po osnovu predstavke vijećnika
Općinskog vijeća Kalesija, Ikanović Mevludina kojom traži poduzimanje koraka da se
ispoštuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu po pitanju zakupa državnog poljoprivrednog
zemljišta.
Sastanku prisustvovali: savjetnik Premijera FBiH Ivica Mladina, Glavni federalni upravni
inspektor Željko Škarica, Glavni federalni poljoprivredni inspektor Mehmed Čeligija, federalni
poljoprivredni inspektor Sabira Bešić, Općinski vijećnik Ikanović Mevludin, ispred općine
Kalesija Gutić Abdulah – pomoćnik Načelnika, Hamzić Fadil, ispred kantonalnog Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK – Samid Šarac, pomoćnik ministra.
Predmet sastanka je dodjela u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine
Kalesija i problematika provedbe Odluke Općinskog načelnika općine Kalesija od
03.02.2012. godine o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području općine Kalesija. Naime, radi se o tome da nekolicina
dotadašnjih korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta, nezadovoljni Odlukom kojom im je
dodijeljena manja površina zemljišta od one koju su do tada koristili, nije dozvolila
predstavnicima nadležnog kantonalnog ministarstva uvođenje u posjed novih korisnika, uz
73
fizičke prijetnje. Na taj način novi korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta su spriječeni
da obave proljetne radove, a propuštanjem sjetvene sezone, propada i agronomska godina.
U okviru nadležnosti federalne poljoprivredne inspekcije, uvidom u raspoloživu
dokumentaciju utvrđeno je da je procedura dodjele u zakup državnog poljoprivrednog
zemljišta na području ove općine provedena u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu. Općina Kalesija je, uz saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva, donijela
Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za svoje područje,
dotadašnji korisnici koji su imali Ugovore o zakupu zaključene na period 1 godine
obaviješteni su da se postojeći Ugovori neće produžavati, Odluka o provedbi javnog
natječaja i Odluka o izboru najpovoljnije ponude takođe su donesene uz saglasnost
kantonalnog ministarstva, poštovala se početna cijena zakupa. U skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu ispoštovana je propisana procedura. Što se tiče uvođenja u
posjed, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (član 109.) propisano je da na osnovu
sklopljenog ugovora o zakupu zakupoprimca u posjed poljoprivrednog zemljšta u vlasništvu
države uvodi kantonalno ministarstvo.
•OPĆINA TUZLA - Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline
Zakon o poljoprivrednom zemljištu – izdavanje urbanističkih saglasnosti i prethodno
pribavljenih poljoprivrednih saglasnosti.
Nadzor je izvršen u saradnji sa kantonalnom poljoprivrednom inspekcijom u predmetu
kontrole izdavanja urbanističkih saglasnosti i prethodno pribavljenih poljoprivrednih
saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
Radi se o ponovljenom nadzoru. Prvi nadzor po istom predmetu je proveden u 2009.
godini. Tom prilikom su konstatovane nepravilnosti u primjeni Zakona o poljoprivrednom
zemljištu u općini Tuzla, u dijelu koji se odnosi na obavezu pribavljanja poljoprivrednih
saglasnosti i plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u
nepoljoprivredne svrhe od strane investitora. Prilikom ponovljenog nadzora izvršen uvid
u šest predmeta i izdatih Rješenja o urbanističkoj saglasnosti u 2011. godini, te je
utvrđeno da nepravilnosti nisu otklonjene.
Naime, ukoliko se predmetno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi kao
poljoprivredno, a prostorno-planskom dokumentacijom je predviđeno za gradnju,
odnosno na kome se može dozvoliti gradnja, Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoline općine Tuzla izdaje urbanističke saglasnosti bez zahtijevanja od stranke
(investitora) pribavljanje poljoprivredne saglasnosti. Na taj način izvrši se promjena
namjene i trajno gubi poljoprivredno zemljište, a investitor ne plati naknadu za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta, koja je obavezna u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu, odredbama člana 52. stav 2. gdje je definisano da se
naknada plaća za svaku promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na to
što je ona utvrđena općim interesom i prostorno-planskom dokumentacijom.
U drugom slučaju, ukoliko je prostorno-planskom dokumentacijom predmetno
zemljište predviđeno isključivo kao poljoprivredno, odnosno na kome se ne može
dozvoliti gradnja, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline izdaje urbanističku
saglasnost uz prethodno pribavljanje poljoprivredne saglasnosti i plaćanje naknade za
promjenu namjene tog zemljišta od strane investitora. Na taj način dozvoljava gradnju na
zemljištima koja bi u stvari trebala biti zaštićena kao poljoprivredna.
Poljoprivrednu saglasnost na pismeno obavještenje Službe za prostorno uređenje i
zaštitu okoline općine Tuzla, a na zahtjev stranke (investitora) izdaje Služba za razvoj i
poduzetništvo, koja je prema kantonalnom Zakonu o promjeni namjene poljoprivrednog
zemljišta („Službene novine TK“, broj 10/10) nadležna za izdavanje poljoprivrednih
saglasnosti za stambene objekte, stambeno-poslovne i vikend objekte.
74
Na osnovu utvrđenog konstatovano da nepravilnosti na koje je ukazano u prethodnom
nadzoru nisu otklonjene i da se od od strane nadležne Službe općine Tuzla prilikom
izdavanja urbanističke saglasnosti i pribavljanja poljoprivredne saglasnosti ne primjenjuju
odredbe članova 48. 50. 51. i 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima je
definisana ova oblast i propisana obaveza plaćanja naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta od strane investitora, osim članom 53. Zakona predviđenih
izuzetaka kad je investitor oslobođen plaćanja ove naknade.
Općini Tuzla upućeno je Upozorenje na obavezu primjene odredaba Zakona o
poljoprivrednom zemljištu, kao i obavještenje Vladi TK, kantonalnom resornom
ministarstvu i FMPViŠ o navedenom.
Zakon o inspekcijama u FBiH
U skladu sa ovim zakonskim okvirom provedeni su nadzori kontrole izvršenja prethodno
izdatih Rješenja, kako slijedi:
KONTROLA IZVRŠENJA RJEŠENJA PREGLED OBAVLJENIH NADZORA I
PREDUZETIH MJERA
Doneseno
rješenja
Izdato pr.
Naloga
Iznos kazni
KANTON
ZDK
TK
SBK
KS
USK
HBK
HNK
BPK
PK
ZHK
Ukupno
Broj
NADZORA
KONTROLA
IZVRŠENJA
RJEŠENJA
2
30
19
4
2
0
7
0
0
1
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
4
1
1
0
2
0
0
0
20
1.200,00
6000
800
200
200
0
1200
0
0
0
9600
9.600,00 KM
Zakon o slatkovodnom ribarstvu
U cilju ispunjavanja planskih aktivnosti Inspektorata poljoprivredne inspekcije za 2012.
godinu provedeni su inspekcijski nadzori po osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
odjeljak akvakultura kod više subjekata na području: HNK, a čija djelatnost je uzgoj ribe ili
proizvodnja riblje mlađi (14 subjekata) i učešća u realizaciji sanacionog izlova i izlova u
naučne svrhe (2 subjekta).
75
Uzgoj ribe ili proizvodnja riblje mlađi
Nastavljene su prethodne aktivnosti uvođenja subjekata koji se bave djelatnošću akvakulture
u okvire Zakona. Neki subjekti sa područja HNK nadzirani su po drugi put, a manji broj njih
prvi put, kojom prilikom su usmeno, kroz zapisnik i posebnim aktom instrukcije upoznati sa
obavezama koje proističu iz Zakona, da bi se mogli baviti ovom djelatnošću. Konstatovano je
da subjekti kojima su ove obaveze poznate od ranije jer su u proteklom periodu (2009/10.
godina) od strane federalne poljoprivredne inspekcije već nadzirani po ovom osnovu, u
smislu legalizacije svog poslovanja nisu značajnije odmakli.
Naime, korak koji su preduzeli bio je obraćanje nadležnom kantonalnom ministarstvu
za zahtjevom za izdavanje dozvole za akvakulturu. Od tog organa su dobijali odgovor da ne
postoje uslovi za rješavanja po tim zahtjevima, s obzirom da se na području HNK za dodjelu
vode na korištenje uopšte ne provodi Zakon o koncesijama - ne dodjeljuju koncesiona
pravaa ne postoji ni kantonalna Komisija za koncesije.
Dakle, nadzirani subjekti djelatnošću akvakulture se bave suprotno odredbama
zakona, s obzirom da niti jedan ne posjeduje obavezujuću dozvolu za akvakulturu.
Konstatovano je takođe da neki od subjekata, i pored toga što je Zakon u primjeni od 2004.
godine, do danas dozvolu od nadležnog kantonalnog organa nisu ni zahtijevali cjeneći
stanje u kantonu vezano za Zakon o koncesijama.
Instrukcijom su kontrolisanim subjektima data osnovna pojašnjenja odredaba Zakona
u ovom dijelu, odnosno podsjećanja na obaveze koje po tom osnovu proističu iz Zakona.
Instrukcija je zamišljena kao akt koji ima pravnu snagu upozorenja, s obzirom da se
subjektima skreće pažnja na odredbu po kojoj će ... „kantonalni poljoprivredni inspektor
zabraniti akvakulturu i promet ribe, riblje mlađi i oplođene ikre, ako se vrši suprotno
odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu (član 51. stav 4. tačka 2.)“.
U tom smislu od kontrolisanih subjekata je zahtijevano usklađivanje poslovanja sa
Zakonom (pribavljanje dozvole za akvakulturu nadležnog kantonalnog organa uprave), za
što im je ostavljen rok od 6 mjeseci od dana izdavanja instrukcije.
Paralelno sa navedenim aktivnostima izravno prema kontrolisanim subjektima,
posebnim aktima o tome su obaviještena i resorna kantonalna ministarstva. Tom prilikom je
naglašeno da usklađivanje poslovanja ribnjaka sa Zakonom najčešće zavisi od provedbe
propisanih aktivnosti ministarstava, kao pethodno pitanje.
Do današnjeg dana Inspektorat poljoprivredne inspekcije nema saznanja da je neki od
navedenih subjekata postupio u skladu sa obavezama, postavljenim Instrukcijom.
Kantonalna ministarstva nisu do danas izdavala dozvole za akvakulturu vlasnicimakorisnicima ribnjaka najčešće zbog neriješenih pitanja oko davanja koncesije na ribolovne
vode.
Subjekti se uglavnom zadovoljavaju pribavljanjem veterinarsko-zdravstvene
saglasnosti na lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u
skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu.
Obzirom da se radi o obavezama koje su prvenstveno obavezujuća trebali realizirati
kantonalni organi uprave resorno odgovorni za te poslove, a federalni inspektorat
poljoprivredne inspekcije nije imao ovlasti po materijalnom propisu koje bi imale karakter
sankcija za neprovedeno prema tim organima, služeći se ovlastima datim u Zakonu o
76
organizaciji organa uprave Inspektorat FUZIP je o navedenom izvijestio FMPVŠ u cilju
pokretanja aktivnosti na rješavanju po pitanjima obaveza sadržanih u Zakonu.
Sa svoje strane, cjeneći da bi pristupajući donošenju rješenja o zatvaranju ribnjaka
nastale nesagledive posljedice kako za primarnu proizvodnju koja je jedino izvozno
orijentirana i sposobna izvoziti u EU, obzirom da kantonalni organi u čijoj je to ovlasti nisu
preduzeli te korake, odlučili smo se na gore opisane inicijacije rješavanja problemima putem
obavještavanja resornog ministarstva FMPViŠ.
Dozvole za sanacioni i naučni izlov ribe
U skladu sa predhodnom obavjesti i izdatim saglasnostima FMPViŠ za „Udruženje
građana sportskih ribolovaca Konjic (sanacioni/preseljenje radi poribljavanja) i Biotehnički
fakultet Univerziteta u Bihaću (naučno istraživanje sa ciljem očuvanja genetskih potencijala),
učestvovali smo u realizaciji u ulozi praćenja i zapisničkog evidentiranja realizacije ovih
aktivnosti.
Ukupan broj nadzora po osnovama zakona o slatkovodnom ribarstvu-14.
8. Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Po osnovu zaprimljenih zahtjeva od strane FMPVŠ za provođenje inspekcijskog
nadzora korisnika novčane podrške, prema dostavljenoj tabeli korisnika novčane podrške,
analize preuzete dokumentacije, provedeni su nadzori na području više kantona sa
nadležnim kantonalnim poljoprivrednim inspektorima.U istom izvještajnom periodu, kroz
pripremne aktivnosti analiza i definisanja subjekata na osnovu parametara visine novčanog
iznosa zahtijeva ili metodom slučajnog uzorka, aktuelnošću problematike proizvodnje,
realizirani su i nadzori onih poticajnih zahtijeva koji se podnose posredstvom kantonalnih
nadležnih organa. Nadzori su obuhvatili poticajne oblasti investicija, proizvodnje svježeg
mlijeka,tova junadi i svinja,uzgoja ovaca, proizvodnje riblje mljađi, voćnjaka, duhana,
sjemenskog krompira i pšenice. Pokazatelji realizacije dati su u donjoj tabeli.
U cilju provjere plaćanja računa, odbacivanja ili potvrđivanja sumnje na fiktivno izdavanje,
pojedini računi su poslani na provjeru kod UIO BiH. Povratna informacija o valjanosti računa
od UIO BiH sukcesivno pristiže i u skladu sa tim inspektori preduzimaju dalje korake u
pogledu predmetnog, izvještavajući i FMPViŠ
BROJ
NADZORA
Iznos po
obavjestima za
obustavu isplate
Broj
Rješenja
poticajipovrat
Iznos traženog
povrata rješenjima
Broj izdatih
prekršajnih
naloga po
poticajima
iznos Pn u KM
342
55.450,00 KM
29
163.287,00 KM
40
14.900,00 KM
77
Statistički pokazatelji realizacije za 2012 godinu
graničnih rješenja /fitosanitarnih nadzora
Izdatih FC
Unutrašnji nadzori/ rješenja
zapisnika/ unutarnjeg nadzora
Izdatih pn
iznosi PN
taxe
Naknade
ukupno
Poticaji, donesena rješenja o povratu sredstava/iznos
poslate obavjesti prema FMPViŠ za obustavu isplate/iznos
ukupno
4694
1626
141
761
213
104.291,00 KM
68.425,00 KM
210.976,75 KM
383.692,75 KM
163.287,00 KM
55.450,00 KM
218.737,00 KM
III. OSTALE AKTIVNOSTI
-
-
-
Izvještaj o radu 2011.godinu
Plan rada za 2013.godinu
Priprema izvještaja o izvršenim fitosanitarnim pregledima po vrsti roba za sve
granične prijelaze u FBiH – podaci za UZZB BiH, polugodišnje.
Ažuriranje knjige evidencije izvršenih inspekcijskih nadzora i knjige evidencije
izvršenih fitosanitarnih nadzora.
Zaprimanje mjesečnih izvještaja graničnih inspektora za zaštitu bilja sa graničnih
prijelaza, izrada mjesečnih izvještaja izvršenih fitosanitarnih nadzora i naplaćenih
novčanih sredstava po Graničnim prijelazima.
Pojedinačni Izvještaji uz putne naloge o izvršenim nadzorima.
Analiza dokumentacije spiskova zahtjeva za novčanu podršku i predmeta dostavljenih
od FMPVŠ, a u cilju priprema za dalje provedbe nadzora.
Zaključci, prijedlozi, sugestije u vezi sa potrebama inspekcije (prijedlozi Upravi,
kantonima, resornom ministarstvu).
Odgovori na pismene i usmene upite FMPVŠ, graničnih inspektora za zaštitu bilja,
kantonalnih inspektora, špeditera i drugih stranki.
U okviru Grupe za koordinaciju za sjeme i sadni materijal - Projekat IPA 2008, dato
mišljenje na Nacrte Pravilnika (ukupno 8) urađenih na osnovu Zakona o sjemenu i
sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH.
Mišljenje UZZB BiH na dostavljeni Program posebnog nadzora karantinskih štetnih
organizama na krompiru u BiH za 2013 godinu
Analiza dokumentacije spiskova zahtjeva za novčanu podršku i predmeta dostavljenih
od FMPVŠ,
Obavjesti prema FMPVIŠ po predhodno izvršenim nadzorima
Ažuriranje knjige evidencije izvršenih inspekcijskih nadzora i knjige evidencije
izvršenih fitosanitarnih nadzora
Zaključci, prijedlozi, sugestije u vezi sa potrebama inspekcije (prijedlozi Upravi,
kantonima, resornom ministarstvu)
Odgovori na pismene i usmene upite FMPVIŠ, graničnih inspektora za zaštitu bilja,
kantonalnih inspektora,špeditera i drugih stranki.
Pojedinačni Izvještaji o izvršenim nadzorima, uz putne naloge,
78
Realizacije usvajanja okvira pravne stečevine EU-ACQUIS, poglavlja 11,12. i 13 u
okviru privremenog tijela na nivou BiH;
EU FITO Projekt IPA 2008
-

Aktivnosti unutar Upravnog odbora, priprema za realizaciju projektnih aktivnosti
su realizovane u skladu sa objektivnim mogućnostima učešća na radnim sastancima,
nalozima i odlukama direktora Fuzip, uvjetovano obimom ostalih obaveza, inspekcijskih
nadzora i planskim okvirom.
Zaključci, prijedlozi i sugestije u vezi sa potrebama inspekcije, (prijedlozi Upravi,
kantonima, resornom ministarstvu, institucijama državnog nivoa)
PRIJEDLOZI
a)
b)
c)
inicirati kadrovsko popunjavanje Inspektorata poljoprivredne inspekcije FUZIP-e
prema usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta. Takođe inicirati popunjavanja
kadrovima na kantonalnim/županijskim nivoima u skladu sa obimima poslova
nadzornih okvira prema federalnim i državnim propisima.
Realizirati potrebe definisane u državnim i federalnim propisima donesenim u
proteklom periodu i obim zakonskih resornih okvira, te izvršiti obuku fitosanitarnih
inspektora u skladu sa donesenim Pravilnikom državnog nivoa vezanim za uvjete
imenovanja.
Materijalno-tehničko osposobljavanje poljoprivrednog inspektorata inicirati u
smislu nabavke vozila u skladu sa projektnim ciljevima,
I nadalje bi prioriteti za fitosanitarne inspekcijske nadzorne okvire trebali biti:
opremanje fitosanitarnih inspektora (finalizacija nabavke reagensa za laboratorije).
nabavka opreme za uzorkovanje po ISPM 15
edukacija fitosanitarnih inspektora za uzimanje uzoraka
uspostava kontinuiteta sistema službene dostave uzoraka ovlaštenim laboratorijama,
nabavka vozila za granične inspektore za zaštitu bilja, podizanje nivoa informacione
tehnologije, baza podataka, uspostave elektronskog izvještavanja i komuniciranja
(software prema spec.potrebama),
i druge neophodne opreme i sredstava za rad.
-
-
1.
PONOVO INICIRAMO - Posebno naglašavamo neophodnost uspostave
redovnog i obavezujućeg prosljeđivanja informacija ka ovom inspektoratu o
aktivnostima FMPViŠ na izmjeni projedinih propisa odnosno i svih drugih
institucija nacionalnog ili entitetskog nivoa sa kojima inspektorat treba ostvariti
kontinuiranost podjele informacija sa ciljem razvoja politike u ovoj oblasti.
2.
PONOVO ISTIČEMO - Nephodno je u one projekte, seminare, edukacije ili bilo
koje vidove sticanja novog znanja, koji se organizuju od strane međunarodnih
institucija ili organizacija lokalnog nivoa, uključivati i inspekcijske organe.
Dosadašnja praksa jeste da o navedenim događajima nismo dobijali nikakve
informacije svejedno da li se one organizuju od strane međunarodnih subjekata,
institucija entitetskog ili državnog nivoa. Koristimo priliku da iniciramo praksu
prosljeđivanja informacija o takvim mogućnostima sa svih nivoa organa uprave
prema ovom Inspektoratu.
79
3.
I dalje je
izražen problem
u slučajevima pretvorbe poljoprivrednog u
građevinsko zemljište gdje lokalne zajednice ne poštuju odredbe Zakona o
poljoprivrednom zemljištu, pa se najkvalitetnije poljoprivredno zemljište pretvara u
građevinsko.Poseban problem predstavljaju nejasnoće u novom Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu o kojima se mora urgentno povesti računa kao i
dodjela državnog zemljišta na korištenje.
4.
I pored naše inicijative u dokumentu izvještaja za 2012,2010 i 2009 godinu, da
FMPVŠ ubrza procedure donošenja i usvajanja novih Zakona: Zakon o
stočarstvu, Zakon o zaštiti zdravlja bilja, Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima,
Zakon o mineralnim đubrivima, podzakonskih propisa, itd, kao i štampanja
propisanih deklaracija u skladu sa Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu
poljoprivrednog bilja, nije evidentiran pomak.
5.
Iako smo indicirali u godišnjim izvještajima za period 2008-2011 godinu, da je
potrebno da sva kantonalna ministarstva poljoprivrede u potpunosti izvrše sve
svoje obaveze u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (utvrdi ribolovna
područja, raspišu tendere o dodjeli ribolovnih područja, sklope Ugovore sa
korisnicima, koncesije i drugo), obzirom da su zakonski propisani rokovi za
izvršenje istog davno istekli, ista to nisu učinila.Evidento je iz djela izvještaja koji
se odnosi na ovu oblast.
6.
PONAVLJAMO ISTI TEKST KAO U IZVJEŠTAJU 2011 GODINE: “Poteškoće u
radu Inspektorata poljoprivredne inspekcije predstavlja činjenica da formalno
pravno nije izvršeno razgraničenje unutar nadzornih ovlasti i obaveza između
inspektorata (sanitarnih, tržnih, veterinarskih i poljoprivrednih) kako na granici
tako i u nadzoru untarnjeg prometa i proizvodnje. Neophodno je da nadležni
organi državnog i entitetskih nivoa što hitnije pokrenu proceduru definisanja
nadležnosti po subjektima i robama a na osnovu prirode nadzornih okvira. U
kontinuitetu ističemo ovu činjenicu zbog predstojećih obaveza Bosne i
Hercegovine vezano za preuzimanje evropskog zakonodavstva, praksi nadzora i
registara subjekata predmetne nadležnosti.
12. Inspektorat šumarske inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
Opšti dio-uvod
Šume i šumska zemljišta su specifično prirodno bogatstvo koje se manifestuje kroz
opštekorisne i proizvodne funkcije šuma. Opštekorisne funkcije šume prema ekspertnim
procjenama čine najmanje 9/10 ukupnih koristi od šume, a proizvodna funkcija sa privrednog
stanovišta predstavlja jednu od značajnijih grana čija je uloga u razvoju Federacije
dominantna s obzirom da direktno utiče na razvoj prerade drveta i drugih aktivnosti koje
spadaju u drvni kompleks kao cjelinu. Stoga se šume i šumska zemljišta smatraju dobrom od
opšteg interesa i kao takve uživaju posebnu brigu i zaštitu države.
80
Imajući u vidu samo nekoliko iznesenih obaveza i poslova koji su od posebnog
državnog značaja, ne pominjući posebno zaštitu šuma od bespravnih sječa i prometa,
kontrolu provođenja šumskogospodarskih osnova, a naročito obim sječa i način obnavljanja,
poslove rekonstrukcije degradiranog šumskog fonda i dr. Činjenicu da je ovaj ispektorat
formalno čitavu proteklu 2012. godinu radio bez materijalnog propisa to jest bez važećeg
Zakona o šumama.
Šumarski inpektorat je u 2012. godini radi sa tri šumarska inspektora i jednim lovnim
inspektorom, a od 01.10. 2012. godine primljen je novi šumarski ispektor.Na raspolaganju
inspekciji od materijalnih sredstava bila su: dva službena vozila, tri GPS uređaja a svi
inspektori su posjedovali laptope sa prenosivim štampačem, pošto inspekcijski nadzor rade
u E-inspekciji odnosno elektronski vode nadzor kroz sistem uspostavljen u ovoj Upravi.
Uzevši u obzir stanje u ovoj oblasti, ljudske resurse kojima ovaj inspektorat raspolaže,
brojnosti kantonalne inspekcije njenu obučenost i opremljenost, potrebno je naglasiti da na
deset kantona ima samo 17 kantonalnih šumarskih inspektora, a da šume i šumsko zemljište
zauzima 51% površine Federacije Bosne i Hercegovine.
Šumarska inspekcija je u 2012. godini sve svoje kapacitete usmjerila u osnovne
pravce nadzora i pružanje stručne pomoći kako kantonalnim ministarstvima tako i
kantonalnim šumarskim inspekcijama.
Značajne rezultate u radu šumarske inspekcije ostvareni su kroz zajedničke
inspekcijske nadzore sa drugim federalnim inspektoratima unutar Federalne uprave za
inspekcijske poslove u pojačanim kontrolama nadzora nad pilanama kao i drugim objektima i
subjektima nadzora koji su vezani za šumarstvo ili preradu drveta. Kroz nadzor u ovim
oblastima pokušalo se kontrolom na pilanama u segmantu porijekla šumskih drvnih
sortimenata (u daljnjem tekstu: ŠDS) insistirati da sortimenti na pilani moraju biti žigosni
šumskim čekićima i da moraju imati valjane propratne dokumente, odnosno otpremnim
iskazima za ŠDS izdate od strane kantonalnih preduzeća za šumarstvo kada su u pitanju
državne šuma a za dvo iz privatnih posjeda od strane kantonalnih uprava za šumarstvo.
Kroz ove nadzore pokušao se smanjiti nelegalan promed ŠDS i samim tim donekle pokušati
zaštititi i šumu kao dobro od opšteg interesa u dijelu prometa nelegalnom oblovinom
posječenom kako u državnim tako i privatnim šumama.
Kako bi se u potpunosti mogla sagledati situacija u oblasti šumarstva i lovstva i
okruženje u kojem je djelovala ova inspekcija iznijet ćemo jedan tip problema u ovoj oblasti i
pokušati predložiti određenje mjere koje bi možda mogle doprinjeti poboljšanju u ovoj oblasti
dok se ne usvoji Zakon o šumama:

na osnovu odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine objavljene u
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/09) dana 27.11.2009. godne prestaje da
važi, odnosno da se primjenjuje Zakona o šumama (“Službene novine Federacije BiH”,
br. 20/02, 29/03 i 37/04). Parlament Federacije BiH bio u obavezi u roku od šest
mjeseci od dana objavljivanja gore navedene odluke, uskladiti propis sa potpisanom
međunarodnom Konvencijama. Kako ovaj rok nije ispoštovan ova upravna oblast je bez
važećeg Zakona. Nažalost ovakvo stanje je u protekloj godini pratilo rad inspektorata u
kontinuitetu, pa naročite rezultate inspektorat u oblasti šumarstva i nije mogao ostvariti,
svi nadzori koji su provedeni u ovoj oblasti pratilo je osnovno pitanje koje i kakve
upravne ili druge mjere je inspektorat mogao poduzimati.
81
Kako je rad šumarske inspekcije bio sužen i ograničen u ovoj oblasti, svi provedeni
nadzori uglavnom su bili instruktivne prirode a inspektorat je bio prisiljen da iznalazi
alternativne načine donošenja mjera kroz ovlaštenja koje je imao po osnovu drugih
opštih propisa i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kako je praktično u ovoj oblasti došlo do pravnog vakuuma, svi subjekti u
poslovanju u ovom resoru, mogu se smatrati neovlaštenim da posluju i
preduzimaju bilo kakve radnje, odnosno onemogućeno im je poslovanja po
osnovama Zakona o šumama.
Zato ističemo pitanje eventualnog važenja Zakona o šumama (“Službeni list R
BiH”, broj: 23/93, 13/94, 9/95, 37/95 i 2/96), uzevši u obzir činjenicu da je odlukom
Ustavnog suda F BiH stavljen van snage akt kojim je poništio odredbe Zakona o
šumamam iz 2002. godine, pa sada formalno nema akta koji je poništio pomenuti
zakon, te se postavlja pitanje dali se norme iz ovog propisa moglu primjenjivati.
Ukoliko ste na stanovištu da se ni te norme ne mogu primjenjivati neophodno je
pod hitno iznaći način kako da se zaštiti ovaj resurs i ovom inspektoratu
dostavite tumačenje ili stav: “Po kojem propisu i kako će šumarska inspekcija u
Federaciji BiH postupati u oblasti šumarstva i koji su to valjani subjekti u ovoj
oblasti?”.
Ovdje se naročito mora voditi računa o činjenici da kad ovaj organ izda neki akt
mora voditi računa da ne nasese štetu licu ili subjektu kome je izdao akt ili neku
drugu pravnu normu a da ne onemogućava u prava tog subjekta. Stoga je
neophodno da ministarstvo kao organ koji vodi politiku ovoga resursa dostavi
ovome inspektoratu tumačenje na pitanje: “Koji su pravni subjekti koji mogu
postupati odnosno ostvarivati prava u ovoj oblasti i kako i pod kojim kojim
uvjetima ta prava uskratiti drugom subjektu koji trenutno koristi ta prava?”.
-
Neophodno je inicirati pokretanje postupka izmjene i dopune Krivičnog Zakona
Federacije BiH u smislu da se ponovo uvedu odredbe kojima se protupravno
zauzimanje šuma i šumskog zemljišta smatra krivičnim djelom;
-
Pokušati u saradnji sa resornim ministarstvom trgovine definisati oblast prometatrgovine ŠDS, često preduzeća koja se bave unutarnjom trgovinom stavljaju u promet
ŠDS po osnovu otpremnih iskaza koje sami izdaju a da ne postoje evidencije o
porijeklu i eventualnoj preradi tih sortimenata;
-
Zahtjevati od vlada kantona da uspostave lovnu inspekciju ili da u prelaznom periodu
šumarski kantonalni inspektori dobiju ovlaštenja za kontrolu u ovoj oblasti;
-
Prilikom izrada novih šumsko-privrednih osnova onemogućiti da se dijelovi ŠPP koji
su kantonalnim administrativnim granicama pripali pojedinim kantonima bez
saglasnosti nadležnih organa pripajaju područijima tih kantona i iskazuju kao jedno
ŠPP.
-
Pokrenuti pitanje legalizacije ili drugog vida obeštećenja države u djelu sportsko
rekreacinih centara ili iznaći neku metodu da se ti kompleksi izdvoje iz postojećih ŠPP
i privedu stvarno namjeni kojoj i služe, jer je očigledno da ista ne služe kao šuma i
šumsko zemljište i da su u drugoj naravi a da površinom i drvnom zalihom opterećuju
planove šumsko-uzgojnih radova, planove sječa i dr.
82
-

Neophodno je da se u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu
pokušati izradi uputstvo o obliku i načinu vođenja Knjige rasadnika, pošto je vođenje
iste propisano ali nije definisan njen oblik, pa isto stvara zabunu kod subjekata
nadzora pošto nisu sigurni kako ta knjiga treba da izgleda i kako je ispravno popuniti.
Iako materijalnim propisom ovo uputstvo nije predviđeno a s obzirom na važnost ovog
dokumenta, neophodno je propisati jedinstveni oblik i način vođenja ove knjige.
U segmentu lovstva, osnovni problem predstavlja činjenica da na kantonalnom nivou
praktično nema lovnih inspektora i da je ova upravna oblast pokrivena samo sa jednim
federalnim lovnim inspektorom. Kantonalne skupštine nisu donijele odluke o
uspostavljanju i formiranju lovišta na kantonima a lovištima se upravlja uglavnom
jednogodišnjim ugovorima o dodjeli lovišta.
Pored ovih činjenica ispektorat je stalnim nadzorima znatno unaprijedio ovu
upravnu oblast:
-
uspostavljena je profesionalna lovočuvarska služba, po ovom osnovu je u
protekloj godini primljeno 36 profesionalnih lovočuvara;
uspostavljene su stručne službe u većini udruga koje su imale ugovore o
korištenju lovišta;
obilježena su lovišta na propisan način;
uspostavljena je praksa vođenja hronike lovišta;
uspostavljeni su katastri lovišta i uvedena praksa iskazivanja stanja promjena u
lovištu kroz obrasce LGO što do sada nije praktikovano;
počelo se sa urednim i redovnim izdavanjem odobrenja za lov i propratnica za
ulovljenu divljač i trofeje;
znatno se popravilo stanje u iskazivanju stvarnog broja divljači u lovištima i
popravilo se stanje u lovnoj kinologiji.
Izvršeni nadzori u 2012. godini
Šumarski inspektorat je u 2012. godini radio sa četiri izvršitelja odnosno, tri
šumarska i jednim lovnim inspektorom, a od 01.10.2012. godine primljen je još jedan
izvršilac na poslove federalnog šumarskog inspektora.
Šumarske inspektorat je sarađivao sa kantonalnim šumarskim inspektorima
svakodnevnim ličnim kontaktom kontaktima ili telefonom, kroz rješavanja aktuelnih
problema, davanja mišljenja i preporuka kao i pismenih odgovora na postavljena pitanja sa
ciljem da se zaštiti šuma kao dobro od opšteg interesa.
Sve ovo je rezultiralo određenim brojem inspekcijskih pregleda, uz izradu zapisnika,
donošenje rješenja i podnošenja odgovarajućih prijava, u proteklom periodu 2012. godine,
Federalni šumarski inspektorat izvršio je 1.364 nadzora, sačinjeno je 464 zapisnika, po
osnovu izvršenih nadzora doneseno je 120 upravnih mjera o otklanjanju nedostataka,
podnešeno je 80 prekršajnih naloga u vrijednosti izrečenih kazni od 108.900,00 KM čiji je
procenat naplate od 78%, doneseno je 10 zabrana lova lovnim udrugama.
83
Neposrednim nadzorom utvrđeno je i rješenjima naložen prijem 36 lovočuvara u stalni
radni odnos što je i izvršeno, dok je u oblasti šumarstva neposrednim nadzorom kod
izvršioca radova u šumarstvu prijavljeno 17 radnika u radni odnos. Federalna šumarska
inspekcija je u djelu kontrole naplate OKŠ-a po osnovu predmeta koje je vodila iz
predhodnog perioda dala na sudsko izvršenje naplatu potraživanja u iznosa 1.153.224,00
KM.
Pored navedenog, inicirano je pokretanje četiri krivične prijave, u dva slučaja za
zloupotrebu službenog žiga kantonalnog čuvara šuma u Srednjobosnskom kantonu i
Sarajevskom kantonu i dva slučaja šumske krađe u državnoj šumi u ZE-DO kantonu.
Šumarska inspekcija je sarađivala sa tržišnom i inspekcijom rada u zajedničkim
timovima koji su bili uključeni u pojačani nadzor iz oblasti primjene Zakona o uvjetima i
načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/97) i
Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti
rezanja drveta u pilanama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/02).



Šumarska inspekcija (član 6., 7. i 8. Zakona);
Inspekcija rada (član 2., 3. i 4., član 5. st. 3. i član 10., 11., 12. i 13. Zakona);
Tržišna inspekcija (član 3., 4., 8. i 9. Zakona);
Osnovna namjera šumarske inspekcije u ovoj aktivnosti ogledala se u pokušaju da kroz
ovu oblast sto više utiče na umanjenje nelegalnog prometa ŠDS a samim tim donekle
indirektno umanji negativne posljedice u oblasti šumarstva. Osnov je bio da se kroz kontrolu
prijema ŠDS na pilanama spriječi nelegalan promet šumskih drvnih sortimenata i time
umanje nezakonite sječe kako u državnim tako i privatnim šumama.
Uporedni pokazatelji za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. Godinu
1400
1200
1000
izvršeno u 2008
izvršeno u 2009
izvršeno u 2010
izvršeno u 2011
izvršeno u 2012
800
600
400
200
0
pregleda
rješenja
p.naloga
84
Manji broj nadzora, upravnih i drugih mjera te podnesenih prekršajnih naloga u oblasti
šumarstva je zbog nepostojanja pravnog osnova.
Uporedni pokazatelji po inspektorima 2012.god.
pregleda
zapisnika
p.naloga
mjere
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Botalić N.
Ahmetagić Z.
Osmanagić S.
Ćosibegović M.
Hašimbegović S.
Izrečeni prekršajni nalozi nominalna vrijednost po godinama
600.000
500.000
400.000
2008
2009
2010
2011
2012
300.000
200.000
100.000
0
Nominalni iznos izdatih PN u KM
85
Federalni šumarski inspektorat učestvovao je na seminarima i radionicama gdje je provođen
dio obuke iz:
1. Upotreba GPS (nositelj obuke).
2. Obuka za upotrebu IMS sistema (novi moduli).
3. Primjena propisa iz upravnog postupka.
4. Primjena Zakona o prekršajima u F BiH.
U djelu normativne djelatnosti inspektorat je održano je više sastanaka sa
predstavnicima WB cilju opremanja Uprave po projektu koji vodi ova organizacija.
Kao i aktivno učešće u izradi prijedloga izrade informacionog sistema u kome je
glavni inspektor ovog inspektorata imenovan u tijelo za nadzor ovog projekta.
Uzeto je učešće na više seminara i javnih rasprava o sektoru šumarstva kao i učešće
u seminarima koje je organizirala ova uprava. Izdato više upozorenja Lovačkim udrugama a
kroz knjigu protokola odrađeno je i zaprimljeno 343 predmeta.
13.Inspektorat vodne inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
Pregled planiranih aktivnosti
Federalna vodna inspekcija u toku 2012.g. vršila je inspekcijski nadzor nad provođenjem
Zakona o vodama („Sl.novine FBiH“, broj: 70/06) i propisa donesenih na osnovu istog a koji
su zakonom dati u nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine. Inspekcijski nadzor
obuhvatao je preduzimanje radnji na utvrđivanju stanja poštivanja propisa iz odredbi Zakona
o vodama od strane pravnih i fizičkih lica, te određivanje upravnih i drugih mjera radi
sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti.
Prioriteni cilj, i tokom 2012. godine bio je sagledavanje stanja u oblasti odnosno poštivanje
propisa iz oblasti voda, i to kroz formiranje baze podataka subjekata nadzor, te kroz direktni
inspekcijski nadzor.
Federalna vodna inspekcija kroz inspekcijski nadzor djelovala u pravcu utvrđivanja odnosno
kroz upravne mjere poboljšanja stanja u oblasti:
-
zaštite voda
-
korištenja – zahvatanja voda
-
zaštite od štetnog djelovanja voda
-
uređenja vodotoka i drugih voda
-
vađenja materijala iz vodotoka
-
građenja i drugih zahvata na vodnom dobru
-
naplati posebnih vodnih naknada
86
Specifični ciljevi djelovanja u prošloj godini mogu se definisati kao postizanje smanjenja
nezakonitog korištenja, zahvatanja i ispuštanja voda, sprječavanje devastacije vodotoka,
postizanje kvalitetnijeg održavanja vodnih objekata, sprječavanje nezakonitog vađenja
materijala iz vodotoka i povećanje izmirivanja obaveza obračunavanja i plaćanja posebnih
vodnih naknada. Prioriteti djelovanja vodne inspekcije bili su:
-
industrijski zagađivači
-
hidroenergetska postrojenja
-
subjekti koji zahvataju i ispuštaju veće količine vode
-
objekti za odbranu od poplava u vlasništvu F BiH
-
objekti sa prekograničnim uticajima
Aktivnosti u vezi sa incidentima na vodama imali su apsolutni prioritet.
Postupanje po predstavkama uzimalo se u rad u skladu sa procjenom hitnosti za svaki
pojedinačni slučaj, odnosno, prema redosljedu zaprimanja.
Pregled izvršenih aktivnosti
U razmatranom periodu u Inspektoratu vodne inspekcije radilo je ukupno četiri uposlenika, s
tim da je jedan od uposlenika od 01.09.2012.g. imenovan za glavnog federalnog vodnog
inspektora. Inspektorat vodne inspekcije je nastavio sa radom sa glavnim inspektorom i tri
federalna vodna inspektorai. Do postavljena glavnog federalnog vodnog inspektora, njegove
poslove i zadatake obavljali su ostali ostali vodni inspektori po pojedinačnim nalozima
Sekretara Uprave, kao koordinatora rada Inspektorata.
1.
Inspekcijski pregledi
1.1. Tokom predmetnog perioda sačinjeno
pregleda (zapisnika i službenih zabilješki).
2.
je
ukupno790 (sedamstodevedeset)
Izrečene mjere, rješenja o otklanjanju nedostataka i prekršajni nalozi
2.1. U izvještajnom periodu doneseno je ukupno 362 (tristošezdeset i dva)rešenja o
otklanjanju nedostataka. Na donesena rješenja uloženo je 11(jedanaest)žalbi, sve
koje su odbijene kao neosnovane, a stranke su u tri slučaja pokrenule upravni spor
na drugostepena rješenja.
2.2. Ukupno su izdato160 (stošezdeset) prekršajnia naloga. Visina izrečenih kazni
ukuno iznosi 356 500,00 KM.
3.
Drugostepeni postupci
3.1. Drugostepeni postupci po rješenjima kantonalnih vodoprivrednih inspekcija
rješavani su od Sektora za žalbe i pravnu zaštitu, Federalne uprave za inspekcijske
poslove, a samo u nekoliko slučajeva je usmeno traženo mišljenje inspektora
vodoprivredne inspekcije.
U prilogu su dati tabelarni prikazi izvršenih aktivnosti inspekcijskog nadzora, po kantonima i
po mjesecima.
87
4.
Incidenti na vodama i vodnom dobru
Tokom 2012. godine federalna vodna inspekcija zaprimila je 7 (sedam) dojava o incidentima
na vodama i vodnom dobru (r. Bosna, općina Visoko, r.Ljubina, općina Vogošča, r. Usora,
općina Tešanj, r. Bosna, općina Visoko, r. Prača, općina Prača-Pale, r. Spreča,
općinaGračanica). Na osnovu dojava sačinjeno je ukupno sedam zapisnika odnosno
izvršeno sedam nadzora od strane federalne vodne inspekcije. Posebno, incidentno
zagađenje je bilo na rijeci Prači, nekontrolisano ispuštanje otpadne tekučine iz farme svinja
MP-FARM Mrakanj,Prača. Ova predmet je u nadležnosti vodoprivredne inspekcije Republike
Srpske, te upravni postupak vodi vodoprivredna inspekcija R.Srpske, pri čemu je između dva
inspektorata ostvarena korektna saradnja.
U većini slučajeva radilo se o zagađenjima manjeg intenziteta i bez većih štetnih posljedica
po okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Izuzetno u rijekama Bosni i Prači gdje je bio pomor ribe.
Po svim dojavama reagovalo se u najkraćem mogućem roku.
Na osnovu laboratorijskih analiza urađenih od strane laboratorije Agencije za vodno područje
rijeke Save u četiri slučaja je utvrđen uzrok incidentnog zagađenja. U svim slučajevima
inspekcijske aktivnosti su obuhvatale i nadzor mogućih potencijalnih uzročnika, a kroz
utvrđivanje njihovih aktivnosti za pretpostavljeni period nastanka incidenta.
Otpadne vode naselja koje su uglavnom ne tretirane i industrije sadrže povećane
koncentracije opasnih i štetnih materija što kod malih vodostaja u ljetnom i jesenjem periodu
dovodi do vanrednih zagađenja odnosno mjestimičnog štetnog djelovanja na staništa biljnih i
životinjskih vrsta u vodotoku. Ipak se može konstatovati da vanredna i incidentna zagađenja
nisu značajnijeg intenziteta, odnosno nisu sa većim posljedicama po biljni i životinjski svijet u
vodotoku, te nije bilo potrebe za uvođenjem dodatnih mjera od strane Agencija za vode niti
vodne inspekcije.
Inspekcijski nadzor: generalni prikaz (po vrstama)
Federalna vodna inspekcija poslove inspekcijskog nadzora vrši prema mjsečnom programu
rada, a određene inspekcijske preglede i na zahtjev rukovodioca organa uprave.
Najveći dio nadzora odnosio se na redovne kontrole, ali je i veliki broj kontrola koje su
izvršene po prijavama građana i institucija.
Kada su u pitanju subjekti, najveći dio kontrola proveden je kod zagađivača, te kod subjekata
nadzora koji se bave vađenjem materijala iz vodotoka.
Redovnim inspekcijskim kontrolama cilj je utvrditi stanje u oblasti voda, kako o obimu
stvarnih i potencijalnih zagađivača, tako i o korištenju voda. Konstatovano je da i dalje
značajan dio subjekata kod kojih je vršena kontrola ne posjeduje odgovarajuće vodne akte.
Kod određenog broja subjekata nadzora konstatovano je nepoštivanje uvjeta datih vodnim
aktom.
Kod konstatovanih nepravilnosti odnosno nedostataka rješenjem su određivane upravne
mjere s ciljem sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz oblasti voda.
Isto tako u određenom broju slučajeva su pokretani prekršajni postupci, kao i izdavani
prekršajni nalozi kada je zapisnički konstatovano djelo koje ima obilježje prekršaja propisano
odredbama Zakona o vodama („Sl. novine FBiH“, broj: 70/06).
88
3.1.
Pojačani inspekcijski nadzor
U izvještajnom periodu izvršeno je više zajedničkih inspekcijskih nadzora sa inspektorima iz
drugih oblasti u okviru pojačanog nadzora (oktobar, novembar i decembar).
Uaprilusu vršeni inspekcijski nadzori nelegalnog vađenja materijala iz vodotoka u
Posavskom, Ze-Do i Hercegovačko-neretvanskom kantonu kao zajednička aktivnost sa
inspektorima tržišne inspekcije,
3.2.
Seminari, prezentacije i slično
Uposlenici Inspektorata vodne inspekcije su prisustvovali seminarima koje je organizovala
FederalnaUprava za inspekcijske poslove sa akcentom na primjenama Zakona o
prekršajima, Zakona o upravnom postupku, edukaciji iz oblasti informatičkih tehnologija (einspektor) i drugo, te prezentaciji rezultata snimanja korita rijeke Save u organizaciji Agencije
za vodno područje rijeke Save u Sarajevu.
Neophodno je i dalje u narednom periodu planirati odlazak inspektora na određene seminare
radi stručnog obrazovanja i usavršavanja.
Podaci o kadrovima i raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima
U inspektoratu su uposlenačetiri uposlenika (jedan glavni i tri federalna vodna
inspektora).Federalni vodni inspektori trenutno su locirani u Sarajevu i u Tuzli. Priroda posla,
naročito kada je u pitanju zaštita voda od zagađenja i djelovanje u slučajevima incidenata,
kao i Zakon o vodama, favorizuju dislociranje (detaširanje) dijela vodnih inspektora bliže
kritičnim područjima.
Vodni inspektorat duži dva vozila (Sarajevo), dok u uredu u Tuzli vozilo koristi zajednički sa
drugim inspektoratima koji imaju uposlene inspektore u tom uredu.
Saradnja sa kantonalnim inspekcijama
Analiza izvršenja, prijedlozi i sugestije
U toku 2012. godine, u odnosu na planirani broj pregleda izvršenje iznosi 188,09%
(790/420). Tome je posebno doprinijelo vršenje pojačanog inspekcijskog nadzora u suradnji
sa drugim inspektoratima. Također, veliki broj nadzora imao je za cilj utvrđivanje novih
subjekata nadzora (u federalnoj nadležnosti), s obzirom da još uvijek ne postoje jedinstvene
baze podataka subjekata, uključujući poznavanje njihovih karakteristika a koje su u vezi sa
utvrđivanjem nadležnosti, prema odredbama Zakona o vodama.
Nivo suradnje inspektorata sa nadležnim ministarstvom i agencijama za vodna područja
može se smatrati zadovoljavajućim, ali će inspektorat raditi na tome da ta suradnja dobije na
značaju i posebno na kontinuitetu.
89
PREGLED
UKUPNO OBAVLJENJIH I NSPEKCIJSKIH PREGLEDA U 2012. GODINI , PO MJESECIMA
BROJ
IZDATIH
PREKRŠ
AJNIH
NALOGA
IZNOS
IZREČENI
H
PREKRŠA
JNIH
NALOGA
(KM)
21
20
49 700,00
41
17
4
11 000,00
68
60
13
13
27 800,00
4
89
79
36
29
66 500,00
Maj
4
41
36
22
21
40 400,00
Juni
4
69
63
17
6
16 500,00
7
Juli/avgust
4
70
66
29
20
39 200,00
8
Septembar
Glavni + 4
58
52
39
6
11 200,00
Oktobar
Glavni + 4
103
88
72
14
38 500,00
Novembar
Glavni + 4
134
126
57
7
11 300,00
Decembar
Glavni + 4
48
41
39
20
44 400,00
790
713
362
Red
broj
BROJ
INSPEKTO
RA
BROJ
IZVRŠENIH
NADZORA
BROJ
ZAPISNIKA
BROJ
DONEŠENIH
RJEŠENJA
Januar
4
64
61
Februar
4
46
Mart
4
April
MJESEC
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
UKUPNO
UKUPNO
PVN
70 620,00
90
160 356 500,00
14.Inspektorat veterinarske inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
1. PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI
U 2012. godini Programom rada veterinarskog inspektorata su planirane slijedeće
aktivnosti:
1.1.Izrada mjesečnih planova rada na bazi godišnjeg plana rada za 2012.godinu.Izrada
posebnih programa,planova rada na bazi trenutnih pokazatelja stanja u oblasti
inspekcijskog nadzora.
Izvještaji po navedenim planovima i programima.
1.2.Izdavanje naloga,uputa,instrukcija i dr. kantonalnim veterinarskim inspekcijama.
1.3.Ostali izvještaji i druga akta (utrošak goriva,ocjene službenika,zahtjevi za službeni
put...) su blagovremeno izrađivani u skladu sa internim aktima uprave.
1.4.Izrada prvostepenih rješenja, zaključaka, rješavanje zahtjeva, inicijativa, svjedočenja,
zastupanja...
1.5.Izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje disciplinske
odgovornosti, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,izvještaja o počinjenom
krivičnom djelu.
1.6.Inspekcijskih nadzora,službenih kontrola je planirano 800 u određenim oblastima, sa
većim brojem nadzora u objektima registrovanim za izvoz,objektima mesnica, klaonica,
tržnica, trgovina,ugostiteljskih objekata te nad kontrolom kretanja životinja na
farmama,stočnim sajmištima i u transportu kao oblastima koje predstavljaju kritične
kontrolne tačke funkcionisanja i stanja veterinarstva.
2.PREGLED IZVRŠENIH AKTIVNOSTI
Izvršene aktivnosti će biti prikazane tekstualno i/ili tabelarno i/ili grafički.
2.1.Mjesečni planovi (12),program rada inspektorata za 2013.godinu,posebni programi i
planovi (3) te mjesečni izvještaji (12),izvještaj o radu u 2011.godini kao i drugi izvještaji po
posebnim
programima(3),po
posebnim
zahtjevima
Federalnog
ministarstva
poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva i Ureda za veterinarstvo Bosne i
Hercegovine,izvještaji za utrošak goriva službenih vozila (24), prijedlog ocjena rada
veterinarskih inspektora za 2011.godinu (4), i dr.
Sve navedene aktivnosti su izvršene u zadatim rokovima.
2.2.Tabelarni prikaz urađenih nadzora,izdatih rješenja (drugi broj se odnosi na rješenja o
uklanjanje zaraženih životinja po članu 45.Zakona o veterinarstvu),izdatih prekršajnih
naloga, novčana vrijednost izdatih prekršajnih naloga i broj radnih dana na terenu po
kantonima.
91
7.
8.
9.
10.
11.
52
52
2+17
21
36.490
0
21
25
25
3+0
9
13.590
0
8
116
116
24+15
23
26.770
0
56
142
142
13+9
48
50.792
0
74
0
0
0
0
0
0
0
108
108
7+0
37
42.820
0
58
176
176
18+1
35
43.311
0
97
56
56
9+0
16
22.750
0
32
136
136
8+0
31
43.641
0
60
17
17
0+16
2
6.150
0
16
828
828
0
422
84+58=142 222 286.314
92
Broj provedenih dana
na terenu
6.
Iznos ostvarenih
finansijskih efekata po
osnovu inspekcijskih
pregleda roba na
graničnim prelazima u
KM
Iznos izrečenih
prekršajnih naloga u
KM
4.
5.
Broj izdatih prekršajnih
naloga
Broj donesenih rješenja
-graničnih
-unutrašnjih kontrola
3.
Broj
-zapisnika
-uzoraka
-fito certifikata
2.
UNSKO-SANSKI
KANTON
POSAVSKI
KANTON
TUZLANSKI
KANTON
ZE-DO KANTON
BOSANSKOPODRINJSKI
KANTON
SREDNJEBOSANSKI
KANTON
HERCEGOVAČKO
-NERETVANSKI
KANTON
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
KANTON
KANTON
SARAJEVO
KANTON 10
LIVNO
UKUPNO
Broj izvršenih
inspekcijskih pregleda
-graničnih
-unutrašnja kontrola
-pojačan nadzor (akcije)
Redni broj
1.
PREGLED
UKUPNO OBAVLJENIH INSPEKCIJSKIH PREGLEDA U 2012.GODINI
Naziv kantona u
kojemu su
izvršeni
inspekcijski
pregledi u
unutrašnjoj
kontroli
2.3.Prvostepenih rješenja je bilo 142 od čega su 58 rješenja po članu 45.Zakona o
veterinarstvu a 84 rješenja po inspekcijskim nadzorima, službenim kontrolama.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
objekti inspekcijskih nadzora, službenih
kontrola
domaćinstvo
akvakultura
farma
klaonica
kožara
mesnica
mljekara
pakirnica jaja
prerada mesa
prerada ribe
skladište
transport
trgovina
ugost.
veledrogerija
vet.org.
ukupno
zapisnici
rješenja
pn
KM
24
39
14
1
184
25
1
30
11
13
5
142
225
7
107
58
0
6
1
1
8
0
1
2
0
0
0
10
9
0
46
0
1
2
0
95
0
0
0
0
2
1
81
39
0
1
0
200
600
0
82432
0
0
0
0
6090
300
148331
48061
0
300
828
142
222
286314
Iz 2012.g. je na rješavanje u 2013.g.preneseno 52 (17 iz 2011.g.) rješenja.
Na rješenja je izjavljene 2 žalbe,od kojih je jedna odbijena kao neosnovana a druga je
prihvaćena.
O žalbama na rješenja kantonalnih veterinarskih inspektora nemamo podataka,iste
posjeduje nadležni sektor uprave za pravne poslove?
Rješenja su izdata na osnovu državnih (78) i federalnih propisa (64).
Prekršajnih naloga je izdato 222 (221 po propisima države Bosne i Hercegovine a 1 po
propisima Federacije Bosne i Hercegovine) u iznosu od 286.314,00 KM (286.114 KM po
propisima sa nivoa države Bosne i Hercegovine a 200 KM po propisima Federacije Bosne i
Hercegovine).
58 rješenja po članu 45. Zakona o veterinarstvu (federalni) naloženo je uklanjanje 36 konja
oboljelih od IAK-a,46 pčelinjih društava oboljelih od kuge pčela,3 goveda oboljelih od tbc-a
,21 ovca,245 koza i 10 goveda oboljelih od bruceloze.
Ovdje je potrebno naglasiti da kantoni 1,3,4 i 10 postupaju po federalnom Zakonu o
veterinarstvu u pogledu donošenja rješenja o uklanjanju oboljelih životinja dok ostali kantoni
kao i resorno federalno ministarstvo koje učestvuje sa 50% u nadoknadi štete postupaju po
nekim, ovom organu nepoznatim propisima.
Navedeno kao i činjenica da u odnosu izdatih prekršajnih naloga izrazito dominiraju propisi
na nivou BiH ukazuje dijametralnu poziciju fedralnog zakona u odnosu na praksu oblasti
koju uređuje.
Izdato je i 498 drugih akata.
93
3.PODACI O KADROVIMA I RASPOLOŽIVIM MATERIJALNO TEHNIČKIM
SREDSTVIMA
Veterinarski inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove čini Glavni federalni
veterinarski inspektor i 4 federalna veterinarska inspektora.
3.1.Od 1830 dana, neradnih je 668 a radnih 1162.Od navedenog broja radnih dana na
terenu provedeno 422 dana (43 manje nego u 2011.g; 35 manje nego u 2010.g. a 19 više
nego u 2009.g.).Programom za 2012. godinu planirano je 800 inspekcijskih nadzora sa 4
inspektora a za 540 radnih dana (nešto ispod 1 nadzora dnevno), a izvršeno je 828
inspekcijskih nadzora za 422 dana sa 4 inspektora (nepuna 2 nadzora dnevno,u 2011.g.oko
1,9 nadzora dnevno,u 2010.g. 1,6 nadzora dnevno).
3.2.Tabelarni pokazatelji po inspektoru.
Broj izdatih
rješenja
Broj izdatih
prekršajnih
naloga
Novčana
vrijednost
izdatih
prekršajnih
naloga
Broj dana na
terenu
24
59
0
0
18
Suada
Mustafić
213
25
39
61.940
108
Vasvija
Kobilić
Zubčević
199
23
60
67.732
106
Hajrudin
Muslić
172
10
61
105.060
90
Damir
Kahrimanović
220
25
62
51.582
100
Prosjek (cca)
166
28
44
57.263
84
Ukupno
828
142
222
286.314
422
Ime i prezime
inspektora/
inspektorice
Broj
inspekcijskih
nadzora
Nermin
Smajlagić
Napomena:
U toku 2012.g. izvršeno je i uzimanje uzoraka i to:10 uzoraka krvi,12 uzoraka po
programu monitoringa rezidua,23 uzorka lijekova koji se koriste u veterinarstvu,32
uzorka hrane i površina (brisevi).
94
3.3.Veterinarski inspektori su na obuci u 2012.g. proveli 103 dana (2011.g. proveli 33 dana,
2010.godini proveli 92 dana a 2009.g. 45 dana).Najveći dio se odnosi na radionice TAIX-a u
saradnji sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i Agencijom za sigurnost hrane Bosne
i Hercegovine
3.4.Veterinarski inspektorat raspolaže sa 2 vozila (putničko i teretno) sa kojima je u 2012.g.
pređeno 34.473 km (2466,73 l D2), 2011.g. pređeno 39.793 km (2750 l D2) a u 2010. godini
pređeno ukupno 44.602 km a u 2009.g. 29.535 km.
Od ostalih materijalno tehničkih sredstava veterinarski inspektorat raspolaže sa:
1 desk top pc, 5 lap top,2 desk i 4 mobilna printera,3 mobilna telefona, 2 foto aparata, 1 gps, 5
termometara, 2 sonde........
4.AKTIVNOSTI, ISKUSTVA I REZULTATI SARADNJE SA DRUGIM INSPEKCIJAMA
4.1.U izvještajnom periodu veterinarska inspekcija je inspekcijske nadzore vršila samostalno i u
mješovitim inspekcijskim timovima.
4.2.O pozitivnim iskustvima i rezultatima najbolje govore slijedeći komparativni podaci
2008./2009./2010./2011./2012.godina.
436 /687/762/881/828 inspekcijskih nadzora,službenih kontrola.
1058 (1018 po članu 45.) / 311 (179 po članu 45.) / 210 (109 po članu 45.)/191(78 po članu
45.)/142 (58 po članu 45.) rješenja
302 pn od 215.370 KM/362 pn od 685.010 KM /310 pn od 549.780 KM /309 pn od 526.296
KM/222 pn od 286.314 KM.
95
5.ANALIZA UČEŠĆA U IZRADI LEGISLATIVE
U 2012.godini nije bilo značajnijih legislativnih uradaka u oblasti veterinarstva,osim pokušaja
resornog ministarstva da na mala vrata, suprotno stavovima struke koja je u iscrpljujućem
trodnevnom skupu u kojem je značajan doprinos dala i federalna veterinarska inspekcija iznijela
nedvojben i jasan stav i put veterinarstva prema EU; donese prednacrt novog federalnog zakona
o veterinarstvu čime je pokušaj unaprijed opredjeljen da to samo i ostane.
Naslijeđeno stanje iz prethodnog perioda u smislu donošenja novog Zakona o veterinarstvu u
Bosni i Hercegovini usklađenog sa acquis communautaire i dalje je status quo,samo podsjećana
radi navodim zaključak Misije Twining Project Bosna i Hercegovina,Aktivnost 1.4. „Cjelokupna
finansijska strategija“, Twining Project BA 05 IB AG 01,Sarajevo,01.-04.oktobar 2007. godine:
„...ENTITETI BI TREBALI PROVODITI ZAKON BEZ PROMJENE SADRŽINE (misli se na
koherentan zakonski okvir na državnom nivou).ONI MOGU USPOSTAVITI NADLEŽNE
ORGANE, PROCEDURE ZA IMPLEMENTACIJU U SMISLU POSEBNIH REGIONALNIH
ZAHTJEVA...“.
6.ANALIZA IZVRŠENJA PLANA SA OCJENOM USPJEŠNOSTI
Plan za 2012.godinu je uspješno izvršen.
Cca 2 inspekcijska nadzora na dan terena je povećan u odnosu na prethodne godine.
“Opterećenost“ mjerama inspekcijskih nadzora je 44 % (2011.g. 56 % a 2010.g. preko 55%).
7.ZAKLJUĆCI, PRIJEDLOZI, SUGESTIJE
7.1.Sugestije za efikasnije provođenje aktivnosti planiranja i izvještavanja se i dalje baziraju na
nedovoljno odredivim podacima što će vjevatno biti prevaziđeno IMS-om.
Animiranje veterinarske službe sa ciljem uspostave veće odgovornosti veterinara u prometu
hrane, je aktuelno za što će biti neophodno uspostavljanje funkcionalne Veterinarske komore.
7.2.Stanje zaraznih bolesti životinja je prihvatljivo samo sa aspekta zalaganja veterinarske službe
u slučajevima promptnog djelovanja.Preventiva i epizoootiologija naročito po standardima koje
veterinarska službe treba da primjenjuje kako bi našoj zemlji osigurala EU perspektivu nije
dovoljno implementirana na terenu.
Da u domenu zoonoza i drugih zaraznih bolesti životinja i dalje nije sve na pravom mjestu govori
Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenji i
finansiranju u 2013. godini koja po dosadašnjoj praksi još nije objavljena?
Na kraju skrećem pažnju na nacrt izvještaja misije u BiH od 13. do.20. septembra 2010.g.
KANCELARIJE ZA HRANU I VETERINARSTVO DIREKTORATA F, GENERALNOG
DIREKTORATA
ZA
ZDRAVLJE
I
ZAŠTITU
POTROŠAČA
EVROPSKE
KOMISIJE(DG(SANCO)2010-8447-MR DRAFT) gdje konstatovano:
...............POSTOJANJE TRI VEOMA AUTONOMNA NIVOA INSPEKCIJE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE TAKOĐE IMA POTENCIJAL DA SMANJI UČINKOVITOST
KONTROLA.......
96
15. Inspektorat tehničke inspekcije
Izvještaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima u 2012. godini
1. Oblast rudarstva i geologije – eksploatacija mineralnih sirovina
Inspekcijski nadzor u oblsti rudarstva i geologija sprovodi se nad nadzorm materijalnih
zakona : Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. Novine F BiH“, br
26/10) i Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. Novine
F BiH“, br. 09/10 i 14/10). Prema ovim zakonima podijeljene su nadležnosti između
Kantona / Županija i Federacije BiH prema vrstama mineralnih sirovina. Tako da su u
nadležnosti ove inspekcije eksploatacija energetskih mineralnih sirovina, metaličnih
mineralnih sirovina, soli i podzemnih voda. Izuzetno u nekoliko slučajeva na zahtijev
kantona ( nedležnih ministara ili Uprava za inspekcijske poslove ) koji nisu imali
imenovane rudarske inspektore izvršen je nadzor u nekim kamenolomima za koje je to
izričito i traženo. Prema navedenim zakonima obaveza je da se rudarski objekti koji se
bave eksploatacijom mineralnih sirovina i privredna društva koja se bave rudarskom
djelatnošću u dijelu projektovanja, istraživanja, izvođenja rudarskih i slično nadziru u
redovnom pregledu najmanje jednom godišnje, a rudnici za podzemnu eksploataciju –
jamski objekti sa prisustvom metana i opasne ugljene prašine najmanje dva puta
godišnje.
Trenutni kadrovski kapacitet tehničke inspekcije je šest rudarskih inspektora i jedan
geološki inspektor ( šesti rudaski inspektor je od septembra mjeseca ove godine ).
Struktura inspektora po strukama i dijelovima rudnika koje nadziru su sljedeća: dva
rudarska inspektora – rudarske struke, dva rudarska inspektora elektroenergetske
struke, i dva rudarska inspektora mašinske struke.
Sa raspoloživim kapacitetom uspjeli smo izvršiti nadzor u svim rudarskim objektima sa
podzemnom eksploatacijom dva puta godišnje kao i najmanje jednom godišnje svih
drugih rudarskih objekata kao što su površinski kopovi i dijelovi rudnika koji su
organizaciono postavljeni kao posebne tehnološke cjeline. Isto tako sva privredna
društva koja su od strane rudnika angažovanja za izvođnje određenih rudarskih radova i
tehničke dokumentacije nadzirana su najmanje jednom godišnje. Ostala privredna
društva koja su nadzirana i sva društva koa su poslala obavjest o početku rudarski
radova i time zatražili dobijanje odobrenja za zadovoljenje uslova za bavljanje ridarskom
djelatnošću. Sva druga privredna društva koja su na bilo koji načina uključena u proces
eksplatacije i trgovine navedenih mineralnih sirovina su također nadzirana jednom
godišnje. Geološki inspektor je učestvovao u svim ovim nadzorima.
-
Pregled objekata po mjesecima u kojima je izvršen inspekcijski nadzor od strane
rudarskih inspektora i geološkog inspektora :
Mjesec januar 2012. Godine:
-
RMU Zenica, pogon rspotočje, vanredni inspekcijski nadzor kao posljedica pojave tkz.
„gorskog udara“ kada je došlo do oštečenja radnog prostora i povrede radnika.
-
RMU Kakanj, vanredni inspekcijski pregled po predstavci grupe radnika u vezi radnih
odnosa, i inspekcijski pregled Glavnog magacina eksploziva u pogonu Haljinići i
priručnog spremišta na PK Vrtlište.
97
-
-
-
RMU Zenica, pogon Stara jama, redovni inspekcijski pregled,
RMU Breza, redovni inspekcijski pregled,
Rudnici boksita Jajce, redovni inspekcijski pregled,
Mjesec februar 2012. Godine:
Rudnik ugljena Tušnica Livno, redovni inspekcijski pregled,
Tunel Vijenac, koridor Vc, dionica Drivuša – Kanja, poddionica kakanj-Bilješevo. Redovni
inspekcijski nadzor u fazi proizvodnje. Na objektu su kao izvođaći radova angažovana
sljedeća privredna društva koja su također pregledana: Primorje d.d. Ajdovšćina- Odjel
Sarajevo, GP ŽGP d.d. Sarajevo, JP Autoceste d.d. Sarajevo,
Euroasfalt d.o.o. Sarajevo,
Institut za zavarivanje Tuzla, pregled u svrhu utvrđivanja zadovoljenja uslova za bavljanje
registrovanom djelatnošću,
Planum d.o.o. Likavac, prijava o nelegalnoj eksploataciji kvarcnog pijeska od strane
drušrva Reweus d.o.o. Lukavac,
Mjesec mart 2012. Godine:
RMU Kakanj, pogon jama Haljinići, redovni inspekcijski pregled,
Pjeskara dobošnica, vanredni inspekcijski pregled,
Gramat Gračanica, redovni inspekcijski pregled,
Kamenolom Drijenča- Gračanica, vanredni inspekcijski pregled,
Terakop Živinice, redovni inspekcijski pregled,
Tvornica šibica Dolac na Lašvi, redovni inspekcijski pregled,
Sarajevski kiseljak Kiseljak, redovni inspekcijski pregled,
Nerva Kreševo, redovni inspekcijski pregled,
MPT Posušje, Vrilo Vrba Rakitno, redovni inspekcijski pregled,
LEDA Široki Brijeg, Vrelo Lištica, redovni inspekcijski pregled,
Akova impex Sarajevo, Lokacija Ovako hadžići, redovni inspekcijski pregled,
RMU Gračanica, Donji Vakuf - Uskoplje, redovni inspekcijski pregled,
Bajrić Bugojno, redovni inspekcijski pregled,
April 2012. Godine:
Rudnik mgnezita Kladanj, vanredni inspekcijski pregled ,
SION GM Modriča, vanredni inspekcijski pregled na zahtijev društva Brdar comerc iz
Orašja,
Coca Cola sarajevo, redovni inspekcijski pregled,
Geoprof Sarajevo, vanredni inspekcijski pregled po zahtijevu za registrovanu djelatnost ,
RMU Zenica, pogon Stara jama, redovni inspekcijski pregled,
RMU Kamengrad Sanski Most, redovni inspekcijski pregled,
Tuzlanska pivara Tuzla, redovni inspekcijski pregled,
RMU Zenica, pogon stranjani, redovni inspekcijski pregled,
Mjesec maj 2012. Godine:
RMU Breza, vanredni inspekcijski pregled nbakon nesreće u jami,
RMU Kreka, radionica Šički Brod, redovni inspekcijski pregled,
RMU zenica, pogon jama Raspotočje, redovni inspekcijski pregled,
RMU Breza, vanredni inspekcijski pregled u sklopu sanacije i lokaliziranja požara nakon
nesreće,
Tunel Vijenac, vanredni inspekcijski pregled nakon nesreće u tunelu Vijenac,
98
-
-
RU Kreka, rudnik PK Šikulje, redovni inspekcijski pregled,
Rzdnik Soli Tuzla, redovni inspekcijski pregled,
RMU Abid Lolić Bila, redovni inspekcijski pregled,
Mjesec juni 2012. Godine
Planinski biser Posušje, redovni inspekcijski pregled,
Agro centar Uskoplje, redovni inspekcijski pregled,
Vilić Odžak, redovni inspekcijski pregled,
RMU Breza, vanredni inspekcijski pregled u sklopu sanacije jame od nesreće izazvane
požarom,
Yimor Domaljevac, redovni inspekcijski pregled,
RMU Breza, vanredni inspekcijski pregled u sklopu sanacije požara,
Hoteli Ilidža Sarajevo, redovni inspekcijski pregled, RMU Breza, vanredni pregled u
sklopu sanacije požara u jami,
RMU Đurđevik Živinice, redovni inspekcijski pregled,
EU exploziv Zenica, vanredni pregled na zahtijev stranke za registrovanu djelatnost,
Mjesec juli i avgust 2012. Godine:
Rudnik mangana Bužim redovni inspekcijski pregled,
RU Kamengrad, vanredni inspekcijski pregled po zahtijevu stranke,
Rudnik boksita Posušje, redovni inspekcijski pregled,
KTM Brina posušje, za htijev stranke za utvrđivanje uslova za obavljanje registrovane
djelatnosti,
RMU Breza, redovni inspekcijski pregled,
RMU Zenica i RMU Kakanj, vanredni inspekcijski pregled po predstavci,
Euro asfalt i PK mopšćanica rudnika Zenica, vanredni inspekcijski pregled po zahtijevu
stranke,
Della Kakanj, vanredni pregled po zahtijevu starnke za utvrđivanje uslova za bavljenje
registrovanom djelatnošću,
AB Bosnaputevi kamenolom Zovik, vanredni inspekcijski pregled na zhtijev kantonalne
uprave za inspekcijske poslove sarajevo,
Mjesec septembar 2012. Godine.
RU Kreka, pogon rudnik Dubrave, redovni inspekcijski pregd,
RMU Breza, redovni inspekcijski pregled,
Mineks Zvornik, vanredni inspekcijski pregled za utvrđivanje uslova za bavljenje
djelatnošću,
Rudnici Boksita jajace, redovni inspekcijski pregled,
Petras istočno sarajevo, vanredni inspekcijski pregled po zahtijevu starnke za utvrđivanje
uslova za registrovanu djelatnost,
Zagrebinspekt Mostar, vanredni inspekcijski pregled na zahtijev stranke za utvrđivanje
uslova za obavljanje registrovane djelatnosti,
KTM Brina posušje, kontrolni inspekcijski pregled,
Željeznička teretna stanica Mostar, vanredni nadzor provjere lokacija lagerovanja
boksita,
AB Bosnaputevi, kontrolni inspekcijski pregled,
RMU Banovići, pogon podzemna eksploatacija, redovni inspekcijski pregled,
Mjesec oktobar 2012. Godine:
99
-
-
-
-
-
RMU Kamengrad, Sanski Most, kontrolni inspekcijski pregled,
Lječilište Gata Bihać, kontrolni inspekcijski pregled,
Bihačka pivara Bihać, redovni inspekcijski pregled,
Rudnici Boksita Bosanska krupa, kontrolni inspekcijski pregled,
RU Tušnica Livno, kontrolni inspekcijski pregled,
Rudnik mangana Bužim, kontrolni inspekcijski pregled,
Rudnici gipsa, kulev Vakuf i Donji vakuf, redovni inspekcijski pregled,
RMU Zenica, pogoni centralna stanica za spasavanje, Magacin eksplozivnih sredstava
drivuša, pogon separacija, RJ Transport, centralno vatrogasno spremište rudnika,
redovni inspekcijski pregledi,
Bekto preciza Goražde, Fabrika plastičnih i metalnih komponenata za rudarstvo,
vanredni inspekcijski pregled po zahtijevu starnke za utvrđivanje uslova za obavljanje
registrovane djelatnosti,
RMU Kakanj, pogoni glavni magacin pogona Haljinići,
Lampara, Trafostanice i Stanice člete za spasavanje pogona Haljinići, jama Seoce, Jama
Račice, Ventilatorska postrojenja, pogonski krug pogona haljinići, Revir Begići, redovni
inspekcijski pregledi,
Mjesec novembar 2012. Godine,
RMU Banovići, pogoni PK Čubrići, jama Omazići, PK Turije, PK Grivice,RJ Transport,
Pogon separacija, RJ Bušenje i Miniranje,redovni inspekcijski pregledi,
Plan transt Dijabaz Lukavac, kontrolni inspekciski pregled,
EQP Zavidovići, vanredni inspekcijski pregled,
Fizičko lice Mott Branislava, vanredni inspekcijski pregled,
Rudnik krečnjaka Vijenac Lukavac, redovni inspekcijski poreglčed,
Tuzla kvarc, kontrolni inspekcijski pregled,
RMU Banovići, površinski kop nakon sanacije i pojava požara, vanredni inspekcijski
pregled,
RMU Đurđevin Živinice, redovni inspekcijski pregled,
RMU Abid Lolić Bila, redovni inspekcijski pregled,
Rudnik boksita Posušje, redovni inspekcijski pregled,
Rudnik boksuta Široki Brijeg, redovni inspekcijski pregled,
Mjesec decembar 2012. Godine:
RMU Zenica, pogon Stara jama, redovni inspekcijski pregled,
JP Autoceste, radilište tunel Vijenac, Euro asfalt BH Sarajevo, ŽGP Sarajevo, Beat BH
Živinice, redovni inspekcijski pregled,
JP autoceste F BiH Mostar, lokacija tunel Blažuj, redvni inspekcijski pregled,
RMU Zenica, pogon jama Raspotočje, redovni inspekcijski pregled,
Rudnik željezne rude vareš, redovni inspekcijski pregled,
Mibo komunikacije Sarajevo, vanredni pregled po zahtijevu starnke za utvrđivanje uslova
za obavljanje registrovane djelatnosti,
Pregled povrede na radu u rudnicima :
JP EP BiH ZD „ABID LOLIĆ“ d.o.o. Travnik – Bila :
31 lakša povreda i 1 teža povreda;
JP EP BiH ZD RMU BREZA“ d.o.o. Breza :
223 lakše povrede, 16 težih povreda i 2 smrtana slučaja;
100
-
JP EP BIH ZD RMU „ZENICA“ d.o.o. Zenica :
53 lakše povrede, 31 teža povreda i 1 smrtni slučaj :
JP EP BiH ZD RMU“KAKANJ“ d.o.o. Kakanj :
136 lakših povreda :
JP EP BiH ZD RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. Živinice :
86 lakših povreda i 7 težih povreda :
JP EP BIH ZD „KREKA“ d.o.o. TUZLA :
162 lakše povrede i 11 težih povreda :
RUDNIK BOKSITA POSUŠJE :
2 smartna slučaja ( fizička lica na napuštenom dijelu jame ),
JP EP BiH ZD ru „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje:
5 lakših povreda.
-
UKUPNO : 819 LAKŠIH, 59 TEŽIH POVREDA I 3 SMRTNA SLUČAJA NA RADU U
RUDNICIMA.
Može se zaključiti da je broj povreda na radu u rudnicima na nivou prethodne
godine i da nema značajnijih pogoršanja. Izraženiji broj težih povreda na radu je
RMU „Zenica“ ( 31 i 1 smrtni slučaj ) i RMU „Breza“ ( 16 i 2 smrtna slučaja ).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prekršajni nalozi izdati u oblasti rudarstva i geologije :
Rudnik uglja „Tušnica“ d.d. Livno:
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- za odgovornu osobu društva,
februar 2012. godine;
Privredno društvo „Planum“ d.o.o. Lukavac :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
februar 2012. godine;
Privredno društvo „Reweus“ d.o.o. Lukavac :
2 PN u iznosu od 3.000,- KM privrednom društvu i 300,- KM odgovornoj osobi društva,
februar 2012. Godine;
Privredno društvo „terakop“ d.o.o. Živinice :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „Tvornica šibica“ d.o.o. Dolac – Travnik ( vodozahvat i p. Postrojenje )
:
2 PN u iznosu od 1.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „Sarajevski Kiseljak“ d.d. Kiseljak ( podzemne vode i t. plinovi ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „Nerva“ d.o.o. Kreševo ( podzemne vode ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM privredno društvo i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „MPT“ d.o.o. Posušje ( izvorište vode ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „leda“ d.d. Široki Brijeg ( podzemne vode ) :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZD Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o. Gornji vakuf – uskoplje:
2 PN u iznosu od 2.000,- KM privrednom društvu i 200,- KM odgovornoj osobi društva,
mart 2012. Godine;
Privredno društvo „Bajrić“ d.o.o. Bugojno :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva; mart 2012. Godine;
Privredno društvo „Terme“ d.o.o. Ilidža ( pod. Vode ) :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo „teleoptik Sinalko“ d.o.o. Hadžići ( pod. Vode ) :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo „Tuzlanska pivara“ d.d. Tuzla ( pod. Vode ):
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo „Kobenz“ d.o.o. Živinice ( bavlj rud. djelatnošću ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo „Papago“ d.o.o. Lukavac ( bavlj. Rud. djeltnošću ):
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovorno osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo „Opel“ d.o.o. Lukavac ( bavlj. Rud. djelatnošću ) :
2 PN u iznosu od 1.000, KM za privredno društvo i 200,- KM za odogovornu osobu
društva, april 2012. Godine;
Privredno društvo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Bila :
2 PN u iznosu do 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odogovrnu osobu
društva, maj 2012. Godine;
Privredno društvo „Planinski biser“ d.o.o. Posušje ( pod. Vode ) :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juni 2012. Godine;
Privredno društvo „Vilić“ d.o.o. Odžak ( pod. Vode ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juni 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnik mangana Bužim“ d.o.o. Bužim :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juli 2012. Gidine;
Privredno društvo „Rudnik boksita“ d.o.o. Bosanska Krupa :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juli 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnik uglja Kamengrad“ d.o.o. Sanski Mosta :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno drušptvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juli 2012. Godine;
Prevredno društvo „Rudnik boksita“ Posušje d.o.o. posušje :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juli 2012. Godine;
Privredno društvo „KTM brina“ d.o.o. posušje :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, julu 2012. Godine;
Privredno društvo ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza :
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, juli 2012. Godine;
Privredno društvo „AB Bosnaputevi“ d.o.o. Hadžići (kamenolom po zahtijevu KUIP) :
2 PN u iznosu od 10.000,- KM za privredno društvo i 500,- KM za odgovornu osobu
društva, avgust 2012. Godine;
Privredno društvo RMU „Kamengrad“ d.d. Sanski Most ( ZOR F BiH ) :
2 PN u iznosu od 10.000,- KM za privredno društvo i 2.000,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo RMU „Kamengrad“ d.d. Sanski Most ( ZOGI F BiH ) :
2 PN u iznosu od 10.000,- KM za privredno društvo i 2.000,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnici boksita“ d.d. Basanska Krupa :
2 PN u iznosu od 5.000,- KM za privredno društvo i 500,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnici mangana“ d.d Bužim :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnici gipsa“ d.d. Kulen vakuf i Donji vakuf :
2 PN u iznosu od 5.000,- KM za privredno društvo i 500,- KM za odgovornu osouba
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo JP EP BiH ZD RMU „Zenica“:
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo JP EP BiH ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, oktobar 2012. Godine;
Privredno društvo RMU „Banovići“ d.d. Banovići ( ZOR F BiH ) :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 500,- KM za odgovornu osobu
društva; novembar 2012. Godine;
Privredno društvo RMU „Banovići“ d.d. Banovići ( ZOGI F BiH ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, novembar 20¸12. Godine;
Privredno društvo „Plantrans Dijabaz“ d.o.o. Lukavac ( bavlj. Rud. djeltnosti ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva; novembar 2012. Godine;
Privredno društvo „EQP“ d.o.o. Zavidovići ( bavlj. Rud. djelatnošću ) :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, novembaR 2012. godine;
Privredno društvo „Tuzla kvarc“ d.o.o. Tuzla :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, novembar 2012. Godine;
Privredno društvo JP EP BiH ZD „Abid Lolić“ d.o.o. Bila :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odogovornu osobu
društva, novembar 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, novembar 2012. Godine;
Privredno društvo „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg :
2 PN u iznosu od 2.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, novembat 2012. Godine;
103
-
-
-
Privredno društvo JP EP BiH ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica :
2 PN u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odogovornu osobu
društva, novembar 2012. Godine;
Privredno društvo Rudnik željezne rude „Vareš“ d.o.o. Vareš :
2 PN u iznosu od 10.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu osobu
društva, decembnar 2012. Godine.
Iz prethodnog se vidi da je u oblasti rudarstva izdato :
88 prekršajna naloga i
Izrečeno 120.700,- KM novčanih kazni.
2. Oblast elektroenergetike
Inspekcijski nadzor u oblasti elektroenergetiuke sprovodi se na osnovu Zakona o
električnoj energiji („Sl. Novine F BiH“, 41/02) i Zakona o elektroenergetskoj inspekciji
(„Sl. Novine F BiH“, br. 08/02). Nadzor se provodi u dijelu proizvodnje električne energije,
prenosa električne energije i distribucije električne energije.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine postoje dva privredna javna društva koja
imaju objekte za proizvodnju i i distribuciju električne energije a to Javno preduzeće
„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar sa svojim
postrojenjima organiziranih kao posebne tehnoške cjeline. Prenos električne energije vrši
„Elektroprenos Bih“ a.d. Banja Luka, podijeljeno na operativna područja kao posebne
organizacione i tehnološke cjelina. Zakonom o elektroenergetskoj inspekciji podijeljene
su nadležnosti između kantonalnih i federalnih inspektora. U federalnu nadležnost
spadaju elektroenergetski objekti i postrojenja za proizvodnju snage 3,5 MVA i više,
objekti i postrojenja za prenos električne energije napona 35 kV i više kao i postrojenja
napona 20 i 10 kV i nižeg a koja se nalaze u sklopu prethodnih, potrošaće električne
energije snage 3,5 MVA i više, tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom i
korisnici električne energije priključeni na na prenosnu mrežu.
U oblasti elektroenergetike postoje 472 objekta koja podliježu inspekcijskom nadzoru
najmanje jedan puta u godini. Za taj obim poslova predviđena su tri elektroenergetska
inspektora, a u prošloj godini te poslove su izvršavala dva elektroenergetska inspektora.
Proizvodnja električne energije odvija se u TE Kakanj, TE Tuzla, HE na Neretvi, HE
Prozor-Rama, HE Čapljina, HE Mostar, HE Buško Blato, HE Jajce. Objekti proizvodnje
su prioritet u inspekcijskom nadzoru. Objekti iz sistema distribucije su trafostanice
različitih naponskih stanja i iz sistema prenosa dalekovodi.
Prekršajni nalozi izrečeni u oblasti elektroenergetike
-
Elektroenergetska postrojenja čiji su vlasnici u privrednim društvima :
-
TS „Solana Tuzla“ d.o.o. Tuzla, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,KM za odgovornu osobu društva,
-
B.S.I. d.o.o. Jajce , 4 PN , u iznosu 3.000,- KM, 2 PN za privredno društvo i 400,- KM, 2
PN za odgovorne osobe društva,
-
TS Azotara „Global ispad Koksara“ Lukavac, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno
društvo i 100,- KM za odgovornu osobu društva,
104
-
BSI d.o.o. Jajce, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za
odgovornu osobu društva,
-
Elektroenergetska postrojenja u vlasništvu JP EP BiH :
-
Elektrodistribucija Bihać,
-
TS „Grahovo“ Velika Kladuša, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,KM za odgovornu osobu društva,
-
TS „Ripač“ - 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za odgovornu
osobu društva,
-
TS „Ripač“ – Poljice , 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za
odgovornu osobu društva,
-
Elektrodistribucija Tuzla,
-
TS Svatovac – Tuzla , 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za
odgovornu osobu društva,
-
TS Gradačac, 4 PN u iznosu od 800,- KM, 2 PN za privredno društvo i i 400,- KM, 2 PN
za odgovorne osobe društva,
-
TS Kladanj, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za odgovornu
osobu društva,
-
TS Gračanica, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno društvo i 100,- KM za odgovornu
osobu društva,
-
Elektroenergetska postrojenja čiji su vlasnici JP EP HZHB :
-
Elektrodistributivno područje SB, Jajce 2 , Jajce, 2 PN u iznosu od 500,- KM za privredno
društvo i 100,- KM za odgovornu osobu društva,
-
Elektrodistribucijsko područje Sjever TS Orašje, 4 PN, u iznosu od 800,- KM, 2 PN za
privredno društvo i 400,- KM, 2 PN, za odgovorne osobe društva.
U oblasti elektroenergetike uzvršeno je 305 nadzora i izrečeno 637 upravnih mjera
za otklanjanje utvrđenih nedostataka na elektroenergetskim objektima.
U oblasti elektroenergetika izdato je 30 prekršajnih naloga i izrečene novčane
kazne u iznosu od 11.200,- KM.
3. Oblast posuda pod pritiskom – termoenergetika
Nadzor u ovoj oblasti sprovodi se na osnovu materijalnog zakona – Zakon o
termoenergetskoj inspekciji iz perida R BiH i pravilnicima o tehničkim normativima za ovu
oblast iz perida prethodne države. Veliki problem u nadzoru u voj oblasti je da još nema
Federalni zakon o posudama pod pritiskom. Na nivou Bosne i Hercegovine usvojena je
Naredba o opremi pod pritiskom („Sl. Glasnik BiH“, br. 52/11) koja se primjenjuje
od 28.06.2013. godine.
105
-
Nadzor u ovoj oblasti sprovodi se u fazi nove proizvodnje ( što podrazumjeva i uvoz nove
i rabljene opreme ) i u fazi upotrebe posuda pod pritiskom. Pri odlučivanju prioriteta
nadzora u prvi prioritet su planirani objekti za proizvodnju električne energije, odnosno
termoelektrane i hidroelektrane. Drugi prioritet su privredna društva koja za proces
proizvodnje koriste posude pod pritiskom kao što su Arcelor Mittal Zenica, Global is.
Koksara Lukavac, SISECAM Soda Lukavaci dr., kao iprivredna društva koja se bave
proizvodnjom nove opreme pod pritiskom, odnosno uvozom ove opreme.
Pregled objekata koji su bili predmet inspekcijskog nadzora :
Najveći broj nadzora i izdatih rješenja je Arcelor Mittal Zenica :
pogoni Energetika, čeličana Valjaonica, Kovačnica, Koksara, Aglomeracija, Visoka peć,
Čeličana, Centralni servis i Saobraćaj.
Prioritet inspekcijskih nadzora su objekti proizvodnje električne energije :
TE Kakanj i Tuzla, HE na Neretvi, HE Jablanica, HE Grabovica, HE Salakovac, HE
Mostar, HE Čapljina, Crpna stanica Buško Blato, He Peć-Mlini Prozor-Rama, HE
Mostarsko Blato Mostar.
-
Sljedeći subjekti nadzora u prioritetu su punionice plina.
-
Punionice plina „ Liquivex“ Usora i Ljubuški, Bossgas Plin Tomislavgrad, Adria plin
Tomislavgrad, Messer Sarajevo Plin Sarajevo, Messer BH gas – Podružnica Zenica,
Istra benz plini d.o.o. Breza, Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo.
-
Izvršen je nadzor kod sljedećih subjekata u fazi upotrebe posuda pod pritiskom:
-
Sisecam sodad.d. – Lukavac, Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, Grawe Tadiv d.o.o. Konjic,
Junuzović Kopex d.o.o. Lukavac, Aluminij d.d. Mostar, Hifa Petrol d.o.o. Bugojno, feali
d.o.o. Široki Brijeg, BGL comerc d.o.o. Posušje, Grafotisak d.o.o. Grude, Coop benz
d.o.o. Ljubuški, HTP d.o.o. Neum, Perić d.o.o. Ljubuški, Kerametal d.o.o Ljubuši, BM
Ivanić d.o.o. Ljubuški, Mepas d.o.o. široki Brijeg, Dijamant d.o.o. Posušje, Izvor d.o.o.
Posušje, BTG d.o.o. Tomislavgrad, Budić AB d.o.o Tomislavgrad, Braovac d.o.o. Livno,
Zabrišće B&M d.o.o. Livno, Commo d.o.o. Kupres, grudska Pivovara d.o.o. grude,
Violeta d.o.o. Grude, Suton d.o.o. Široki Brijeg, Lijanovići d.o.o. Široki Brijeg, JP EP BiH
ZD RMU Gračanica d.o.o. Donji Vakuf, Walmart Company, OZZ Trgorad- PJ Bužim,
Misal d.o.o. Bužim, Auti wal d.o.o. velika Kladuša, Cirkle International d.o.o. Velika
Kladuša, Grnd Benz d.o.o. Bihać, Tehnoglas d.o.o. Bihać, REZ d.o.o. Bihać, Petrol – P
d.o.o. Bihać, Petrol BH oil company d.o.o. Bihać, HR comerc Ključ, Ševigon d.o.o Ključ,
Čavkunović d.o.o. Bihać, Energopetrol d.o.o Bihać, Holdina d.o.o. Bihać, Durić d.o.o.
cazin, Euro jet d.o.o. Cazin, Stil benz d.o.o. Cazin, Kammas d.o.o Cazin, Bushel d.o.o.
Cazin, Pećanka d.o.o. Velika Kladuša, Vejinac d.o.o. Velika Kladuša, Sestre d.o.o. Velika
Kladuša, Inproz d.o.o Tuzla, ITC d.o.o. Zenica.Mešić-com d.o.o. Gradačac, Wagner
automativ d.o.o. Gradačc, TMP Ahmetspahic PJ Đurđevik, MM Kalesija d.o.o. Živinice,
Zovko auto d.o.o. Živinice, Nestro Petrol d.o.o. Srebrenik, HIFA d.o.o Srebrenik, Holdina
d.o.o. Srebrenik, Maxi d.o.o. orašje, Gagnjo petrol d.o.o. Doboj jug, Zedina d.o.o.
Brijesnica Mala.
-
Subjekti nadzora opreme u fazi proizvodnje :
-
Krivaja metali d.o.o. Zavidovići, ITG d.o.o. Sarajevo, TTO d.o.o. Sarajevo.
106
U oblasti posuda pod pritiskom izvršeno je ukupno 273 nadzora i izdato 280
Rješenja od čega je Arcelor Mittal d.o.o. zenica izvršeno 50 nadzora i izdato 70
rješenja.
Napomena: nadzore su izvršila dva inspektora do avgusta mjeseca od kada je nadzore
vršio jedan inspektor.
4. Oblast tečna naftna goriva – nadzor kvaliteta goriva
-
Nadzor u ovoj oblasti sprovodi se na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva
objavljenoj na nivou Bosne i Hercegovine. Nadzor nad sprovedbom ove Odluke
sprovode entitetske Uprave za inspekcijske poslove, odnosno nadležni inspektori.
Nadzor se sprovodi na načina da Federalno ministartvo energije, rudarstva i industrije
objavljuje Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnig goriva dva puta godišnje,
odnosno za ljetnu i zimsku sezonu. Pravilnikom su objavljena imena svih dobavljača
tečnih goriva u Federaciji BiH i za svakog od njih određen broj uzoraka koji su dužni
osigurati za ispitivanje kvaliteta. Uzimanje uzoraka, laboratorijsku analizu vbrše
ovlaštena inspekcijska tijela „Herkon“ d.o.o. Mostara, i „Inspekt RGH“ d.o.o.iz Sarajeva.
U slučaju da rezultati ispitivanja nisu zadovoljili traženi kvalitet obavješaje se nadležni
inspektor koji podnosi prekršajne prijave, odnosno prekršajna naloge.
Za sljedeće dobavljače tečnih naftnih goriva podnešen je Zahtijev za pokretanje
prekršajnogpostupka kod nadležnog općinskog suda – odjeljenje za prekršaje za
privredna društva i odgovorne osobe društva. Zahtijev se podnosi jer je po Odluci o
kvalitetu tečnih naftnih goriva predviđena fiksna novčana kazna u iznosu od 20.000,- KM
za privredno društvo i 5.000,- KM za odgovornu osobu društva, a što je iznad predviđene
kazne po Zakonu o prekršajima F BiH koja iznosi 15.000,- KM. Kod navedenih
dobavljače tečnih naftnih goriva su ovlaštene kontrolne kuće analizom uzoraka u
laboratoriji utvrile da kvalitet goriva ne odgovara propisanim standardima:
Mustafić Frigo d.o.o. Mostara
-
Petrol d.d. Ljubuški
-
Petrol d.d. Ljubuški
-
Šuma šped d.o.o. Fojnica
-
Dim trade d.o.o. Grude
-
Market tours d.o.o. Mostar
-
Force MMI d.o.o. Jajce
-
Giva d.o.o. Kiseljak
-
Jery – Trade d.o.o. Vitez
-
Mato – comerc d.o.o. Kreševo
-
Švabo-Benz d.o.o. Grude
-
Švabo –benz d.o.o. Grude
-
Lešić d.o.o. Odžak
107
-
Dokso d.o.o. Hadžići
-
HR – comerc d.o.o. Sanski Most
-
Sisko trade d.o.o. Gračanica
-
Circle internacional d.o.o. Međugorje
-
Circle Internacional d.o.o. Međugorje
-
Cirkle Internacinal d.o.o. Međugorje
-
Imzit comerc d.o.o. Sarajevo
-
Fami-coop d.o.o. Orašje
-
Buba comerc d.o.o. Vitez
-
Barbarić benz d.o.o. Čitluk
-
Termoglas d.o.o. Velika Kladuša
-
Prant d.o.o. Široki Brijeg
-
Euroagent d.o.o. Maglaj
-
Eskimo S2 d.o.o. Travnik
-
Zovko d.o.o. Žepče
-
Sičaja d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
-
Selex d.o.o. Sarajevo
Ako se zahtijevi za pokretanje prekršajnog postupka na sudu potvrde u najmanjem iznosu od
20.000 KM za društvo i 5.000,- KM za odgovornu osobu društva, a obzirom da ima i dobavljala
sa više prekršaja mogu se očekivati novčani efekti u iznosu od najmanje cca. 300.000,- KM.
Kod sljedećih dobavljača tečnih naftnih goriva izdati su prekršajni nalozi za neizvršenje rješenja
za utvrđene nedostatke u iznosu od 1.000,- KM za privredno društvo i 200,- KM za odgovornu
osobu društva:Drvopromet d.o.o. Velika Kladuša.
Ukupni rezultati tehničke inspekcije u 2012. Godini su sljedeći:
Broj inspektora koji su vršili inspekcijski nador je 12. Izvršeno je 1.637 redovnih i 9
vanrednih nadzora. Sačinjeni je 1.258 zapisnika i izdato 889 rješenja. Izdato je 136
prekršajnih naloga, podnešena 31 prijava za pokretanje prekršajnog postupka i izrečeno
737 upravnih mjera.
108
* * *
Napomena: U cilju cjelovitog infomisanja a zbog specifičnosti pojavnih problema kao i
pritiska javnog mjenja u pogledu ispunjavanja uvjeta za zakoniti rad kompanije “Arcelor
Mital”, u dodatnom prilogu daje se pregled izvršenih inspekcijskih nadzora i poduzetih
mjera, koje je Federalna uprava poduzimala u periodu 2008-2012 godina.
109
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
94
File Size
1 063 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content