close

Enter

Log in using OpenID

Agility pravilnici - Povjerenstvo za agility

embedDownload
Agility pravilnici
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
POVJERENSTVO ZA AGILITY
ZAGREB, siječanj 2013.
Na temelju članka 40 Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, a u skladu sa člankom 4
Pravilnika o radu Povjerenstva za agility, Povjerenstvo za agility, na svojoj sjednici
održanoj 07.01.2013., donio je ovaj
Pravilnik o organizaciji ispita za psa pratioca
i agility natjecanja
Članak 1.
Pravilnikom o organizaciji ispita za psa pratioca i agility natjecanja (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) utvrđuje se način održavanja ispita i natjecanja te pojašnjavaju pojedine
odrednice Pravilnika za polaganje ispita za psa pratioca i agility natjecanja. Primjenjuje se
na području djelovanja Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu: HKS).
Članak 2.
Svi ispiti i natjecanja koja se organiziraju pod nadležnošću HKS-a trebaju od članica biti
pravovremeno prijavljeni Povjerenstvu za agility (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Na temelju tih prijava Povjerenstvo će izraditi kalendar priredbi za određeno razdoblje.
Uvrštavanjem u kalendar agility priredbi smatra se da je priredba odobrena i posebne
suglasnosti se neće izdavati.
Članak 3.
Termine ispita za dolazeću godinu kinološka organizacija prijavljuje najkasnije do 15.
prosinca tekuće godine Povjerenstvu.
Pri određivanju kalendara priredbi prednost se utvrđuje po redoslijedu prijava, odnosno
prednost se daje prema značaju priredbe (izborno, državno i međunarodno natjecanje).
Odjavu ispita kinološka organizacija odnosno klub može učiniti najkasnije petnaest dana
prije zakazanog termina. O odjavi izvješćuje HKS, Povjerenstvo te suca(e) preporučenim
pismom.
Ukoliko se odjava ne izvrši na predviđen način, kinološka organizacija gubi pravo na
organizaciju ispita i manifestacija za tekuću godinu.
Članak 4.
Kalendar ispita i natjecanja utvrđuje se najkasnije do 15. siječnja, a dostavlja se svim
kinološkim organizacijama, sucima za agility i ispit za psa pratioca te sudačkim
pripravnicima najkasnije do kraja veljače tekuće godine. U slučaju objavljivanja na webstranicama HKS-a, kalendar nije potrebno dostavljati.
Ukoliko termin u isto vrijeme traže dvije ili više kinoloških organizacija, prioritet ima ona
organizacija ili klub koja je prva podnijela zahtjev.
Članak 5.
Na ispitima za psa pratioca sudi obvezatno sudac iz HKS-a, a na agility natjecanjima
organizator može pozvati i suca izvan HKS-a, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva.
Svaki međunarodni sudac iz HKS-a koji je pozvan suditi izvan područja djelovanja HKS-a,
treba imati pismenu suglasnost nadležnog tijela HKS-a u svakom pojedinom slučaju.
Članak 6.
Ispiti za psa pratioca i agility natjecanja se održavaju u skladu s postojećim pravilnicima
HKS-a.
Članak 7.
Na ispitima i natjecanjima moraju biti omogućeni podjednaki uvjeti za sve sudionike, osim
onih na koje se ne može utjecati tijekom ispita (promjena vremenskih prilika i slično).
Organizator je dužan osigurati sve uvjete za normalno odvijanje ispita (dovoljna
udaljenost gledatelja, mir psa na odložištu, korektan odnos publike i slično), a vodič je
odgovoran za sve štete koje učini pas.
Članak 8.
Troškove su(da)ca snosi organizator manifestacije prema Propozicijama koje izdaje
Povjerenstvo za tekuću godinu. Strani suci se plaćaju prema pravilniku FCI-a o
troškovima suca.
Članak 9.
Nakon završetka ispita za psa pratioca sudac sastavljaju izvješće o ispitu u dva primjerka
(1. za organizatora, 2. za HKS, tj. za arhivu Povjerenstva).
Izvješće mora biti dostavljeno u Povjerenstvo najkasnije 15 dana po održanom ispitu.
Ukoliko se u tom roku ne dostavi, neće se priznati rezultat s održanog ispita.
Članak 10.
Za sva agility natjecanja i polaganje ispita za psa pratioca, koja se održavaju pod
nadležnošću HKS-a, Povjerenstvo utvrđuje propozicije i daje potrebna tumačenja.
Članak 11.
Pravilnik će se primjenjivati od 01.01.2013., a njegovo provođenje pratit će Povjerenstvo
za agility.
Povjerenstvo za agility
Alen Mareković, dipl. ing.
Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr. vet. med.
Na temelju članka 40. i članka 47. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, Povjerenstvo za
agility, na svojoj sjednici održanoj 07.01.2013., donijelo je
Pravilnik
o radu Povjerenstva za agility
Članak 1.
Pravilnikom o radu Povjerenstva za agility (u daljnjem tekstu Pravilnik) reguliraju se
pitanja imenovanja, sastava, nadležnosti, djelokruga i načina rada Povjerenstva za agility
(u daljnjem tekstu Povjerenstvo) Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS).
Članak 2.
Povjerenstvo je stručno tijelo HKS-a. Članove Povjerenstva imenuje Izvršni odbor na
osnovu rezultata i potrebe kinološkog razvoja svih dijelova Republike Hrvatske.
Povjerenstvo je samostalno u donošenju odluka iz djelokruga rada školovanja pasa i
stručnih kadrova u tom području.
Članak 3.
Povjerenstvo broji pet člana, a po potrebi Izvršni odbor može pridružiti zbog posebnosti
rada još po kojeg člana.
Članovi Povjerenstva biraju između sebe predsjednika i tajnika.
Radi učinkovitosti Povjerenstvo može formirati privremene komisije s potrebnim brojem
članova. Odluke Povjerenstvo donosi većim brojem glasova.
Članak 4.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
Utvrđuje četverogodišnji i godišnje planove, donosi pravilnike, tumačenja, preporuke u
svezi sa radom sportskih pasa, donosi kriterije za stručne kadrove, prati rad klubova i
udruga, brine o poboljšanju rada stručnih kadrova, te po potrebi organizira seminare ili
tečajeve.
Utvrđuje kalendar agility natjecanja te ispita za psa pratioca, utvrđuje propozicije
natjecanja i kriterije za državnu reprezentaciju, surađuje s ostalim povjerenstvima i
organima HKS-a, koordinira rad klubova i udruga, razmatra prijedloge i primjedbe te iste
rješava samostalno ili ih upućuje na druge organe HKS-a. Predstavlja HKS u stručnim
pitanjima iz djelokruga školovanja pasa.
Članak 5.
U cilju bržeg i učinkovitijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može
izdavati povremeno ili stalno pisane materijale u vidu brošura, biltena ili slično.
Članak 6.
Povjerenstvo o svom radu izvješćuje predsjednika HKS-a i Izvršni odbor po potrebi. Na
kraju godine dostavlja pismeno izvješće o radu na razmatranje Izvršnom odboru.
Članak 7.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik koji se arhivira u dokumentaciju Povjerenstva.
Kopijom zapisnika izvješćuje se Izvršni odbor ili zainteresirani klubovi/udruge.
Članak 8.
Pravilnik će se primjenjivati od 01.01.2013., a njegovo provođenje pratit će Povjerenstvo
za agility.
Povjerenstvo za agility
Alen Mareković, dipl. ing.
Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr. vet. med.
Na temelju članka 40. i članka 47. Statuta Hrvatskog kinološkog sveza, a u skladu s
člankom 4. Pravilnika o radu Povjerenstva za agility, Povjerenstvo za agility, na svojoj
sjednici održanoj 17.01.2007., donijelo je
Pravilnik HKS-a
o stručnim kadrovima
u agilityju
Članak 1.
Pravilnik Hrvatskog kinološkog saveza o stručnim kadrovima u agilityju (u daljnjem tekstu
Pravilnik) utvrđuje uvjete za stjecanje odgovarajućeg stručnog kinološkog naziva.
Članak 2.
Stručni kadar za agility čine:
-
suci za agility
suci za ispit za psa pratioca
voditelji agility tečaja
voditelji tečaja za psa pratioca
agility instruktori
Članak 3.
Voditelj tečaj može postati punoljetna osoba koja je aktivni član kinološkog društva/kluba
najmanje dvije uzastopne godine.
Sudac može postati punoljetna osoba koja je aktivni član kinološkog društva/kluba
najmanje pet uzastopnih godina.
Članak 4.
Prijavu kandidata HKS-u i Povjerenstvu za agility (u daljnjem tekstu Povjerenstvo)
podnosi njegova matična organizacija. Prijava mora sadržavati:
-
osobne podatke (ime i prezime, godina rođenja, adresa, stručna sprema)
opis rada u kinologiji (vremenski i sadržajno)
stručnu kategoriju za koju se upućuje kandidat
mišljenje matične organizacije o kandidatu.
Članak 5.
Termini ispita za stručne kadrove u agilityju utvrđuju se na početku kalendarske godine i
objavljuje se u kalendaru agility priredbi.
Rok za prijavu kandidata je najkasnije 15 dana prije kalendarski utvrđenog roka ispita za
stručne kadrove.
Molbe koje dođu poslije toga roka neće se uzeti u razmatranje, osim u iznimnom slučaju.
O ovome odluku donosi Povjerenstvo.
Članak 6.
Nakon razmatranja prispjelih prijava Povjerenstvo obavještava kandidata preko njegovog
matičnog društva/kluba o eventualnom odbijanju prijave. Istovremeno se kandidatova
matična organizacija obavještava o mjestu i vremenu održavanja ispita.
Članak 7.
Da bi osoba postala voditelj tečaja za psa pratioca mora:
1. Biti prijavljena od strane matičnog kinološkog društva/kluba HKS-u
(Povjerenstvu) za pripravnika voditelja tečaja za psa pratioca.
2. U roku od najviše 12 mjeseci od dana prijave položiti ispit za voditelja
tečaja za psa pratioca te stažirati barem na jednom tečaju za psa
pratioca (tečaj nakon kojeg polaznici polažu Ispit za psa pratioca).
Potvrdu o stažiranju osoba je dužna predati HKS-u (Povjerenstvu),
potvrđenu od kinološkog društva/kluba u kojem je održan tečaj i to
najviše mjesec dana nakon završetka tečaja.
Voditelj tečaja kvalificiran je samo za vođenje tečajeva za psa pratioca.
Članak 8.
Da bi osoba postala voditelj agility tečaja mora:
1. Biti voditelj tečaja za psa pratioca.
2. S barem jednim svojim psom doseći minimalno A2 razred.
3. Biti prijavljena od matičnog kinološkog društva/kluba HKS-u
(Povjerenstvu) za pripravnika voditelja agility tečaja.
4. U roku od najviše 12 mjeseci od dana prijave položiti ispit za voditelja
agility tečaja te stažirati na barem jednom agility tečaju. Potvrdu o
stažiranju osoba je dužna predati HKS-u (Povjerenstvu), potvrđenu od
strane kinološkog društva/kluba u kojem je održan tečaj i to najviše
mjesec dana nakon završetka tečaja.
Voditelj tečaja kvalificiran je za vođenje agility tečaja.
Članak 9.
Ispit za voditelja tečaja za psa pratioca te voditelja agility tečaja sastoji se od pismenog i
usmenog dijela.
Pismeni ispit za voditelja tečaja sastoji se od 50 pitanja od čega: 10 pitanja iz opće
kinološke kulture, 5 pitanja vezanih uz ustroj HKS-a te 35 pitanja vezanih uz struku
kandidata.
Usmeni ispit polažu kandidati koji su zadovoljili pismeni dio ispita.
Članak 10.
Agility instruktor postaje osoba koja je voditelj agility tečaja najmanje dvije godine te je u
svom životu sa svoja barem dva psa dosegla razred A3.
Članak 11.
Sudac za Ispit za psa pratioca postaje osoba koja je voditelj tečaja za psa pratioca, ima
položen predispit u vidu pismenog testa, nakon pismenog test obavi tri pozitivno
ocijenjena stažiranja kod najmanje dva različita suca te nakon stažiranja položi usmeni
ispit pred sudačkom komisijom.
Od dana polaganja predispita do usmenog ispita ne smije proći više od 18 mjeseci.
Nakon sva tri pozitivna stažiranja kandidat mora dostaviti HKS-u pismene potvrde
organizatora u roku najviše 14 dana od dana posljednje priredbe.
Sudac za ispit za psa pratioca kvalificiran je za suđenje samo imenovanog ispita.
Članak 12.
Suci za agility dijele se u dvije kategorije:
1. Sudac za agility
2. Međunarodni sudac za agility
Članak 13.
Sudac za agility postaje osoba koja je za istog prijavljena od strane matičnog kinološkog
društva/kluba, ima položen predispit u vidu pismenog testa, nakon toga odstažira
pozitivno najmanje tri agility natjecanja kod najmanje dva različita suca te zatim položi
usmeni ispit pred sudačkom komisijom.
Kandidat za agility suca mora imati iskustva u agility natjecanjima i kao natjecatelj te s
barem jednim svojim psom mora doseći minimalno A2 razred.
Od dana polaganja predispita do usmenog ispita ne smije proći više od 18 mjeseci.
Nakon sva tri pozitivna stažiranja kandidat mora dostaviti HKS-u pismene potvrde
organizatora u roku najviše 14 dana od dana posljednje priredbe.
Dozvoljeni nivo suđenja su svi agility ispiti i natjecanja razreda A1, A2 i A3 u Hrvatskoj.
Članak 14.
Pismeni ispit za suca sastoji se od 50 pitanja od čega: 10 pitanja iz opće kinološke
kulture, 10 pitanja vezanih uz ustroj HKS-a te 30 pitanja vezanih uz struku kandidata.
Članak 15.
Usmeni ispit suca za ispit za psa pratioca se sastoji od dijela provjere cjelokupnog znanja
o ispitu za psa pratioca.
Usmeni ispit za suca u agilityju sastoji se od dijela provjere cjelokupnog znanja o agilityju
te dijela praktične naravi. U praktičnom dijelu kandidat je dužan nacrtati po dvije agility
staze svakog razreda (dakle ukupno šest). Komisija izabire dvije od tih staza te se staze
postavljaju i za svaku od njih kandidat određuje parametre te odsudi (za svaku) najmanje
dva psa.
Članak 16.
Bodovanje pismenih ispita (za voditelje tečaja i suce) vrši se na način da svako pitanje iz
sve tri grupe donosi jedan bod. Mogući broj bodova po jednom pitanju može biti: 0, 0.5 i
1.
Kandidat za voditelja tečaja je položio pismeni dio ispita ako postigne 40 bodova (80%), a
kandidat za suca je položio pismeni dio ispita ako postigne 45 bodova (90%).
Članak 17.
Međunarodni sudac za agility postaje agility sudac na prijedlog Povjerenstva nakon dvije
godine uspješnog suđenja u Hrvatskoj, uz uvjet poznavanja jednog od službenih jezika
FCI-a.
Članak 18.
Komisiju koja ispituje kandidate na usmenom ispitu te nadzire i ispravlja pismeni ispit
određuje Povjerenstvo. Komisija se sastoji od najmanje tri člana, kinoloških sudaca te
iskusnih voditelja tečaja.
Članak 19.
Rezultate pojedinih ispita Komisija priopćava kandidatu usmeno nakon ispita. Također
izvješćuje Povjerenstvo o rezultatima, a Povjerenstvo o tome izvješćuje Povjerenstvo za
kadrove HKS-a, koje šalje osobne iskaznice stručnog kadra za svakog kandidata koji je
položio ispit, organizaciji koja ga je prijavila.
Članak 20.
Osobna iskaznica stručnog kadra izdaje se na neograničeno vrijeme. U slučaju
neaktivnosti kandidata, nepoštivanje pravilnika i kinološkog kodeksa ponašanja,
Povjerenstvo može uskratiti izdavanje osobne iskaznice stručnog kadra kandidatu.
Članak 21.
Povjerenstvo može na početku kinološke godine donijeti odluku o potvrdi licence za
nastupajuću godinu za sve kadrove na način da su kandidati dužni izaći na provjeru
znanja. O provedenoj licenci vodi se zapisnik.
Članak 22.
Osobe koje su stekle određeni stručni naziv izvan nadležnosti HKS-a, a preselile su se na
područje Republike Hrvatske i žele se uključiti u ovo područje kinološke djelatnosti,
trebaju podnijeti zamolbu
Povjerenstvu. Uz zamolbu trebaju predočiti ovjerenu
dokumentaciju dotadašnjeg saveza iz koje se vidi prethodna djelatnost i ostvareni
rezultati. Na temelju predočenoga Povjerenstvo će donijeti odgovarajuću odluku te o
tome izvijestiti podnositelja zamolbe i njegovu kinološku organizaciju.
Članak 23.
Svaka osoba koja je stekla pravo na stručni naziv određen ovim pravilnikom, dobiva
osobnu iskaznicu stručnog kadra za rad sportskih pasa, a suci odgovarajuću sudačku
iskaznicu.
Hrvatski kinološki savez vodi evidenciju stručnih kadrova u agilityju na osobnim
kartonima. Osobni karton sadrži sljedeće podatke:
-
ime, očevo ime i prezime;
dan i mjesto rođenja;
fotografija;
stečena kvalifikacija;
datum stjecanja kvalifikacije;
-
broj i datum zapisnika koji služi kao izvor podataka.
Podaci se unose u osobni karton iz zapisnika ispitne komisije. Na osnovu podataka
unesenih u osobni karton izdaje se iskaznica stručnog kadra.
Iskaznica stručnog kadra za rad sportskih pasa sadrži sve podatke kao i osobni karton,
dodatno dizajnirana zaštitnim znakom HKS-a. Sve upisane kvalifikacije ovjeravaju se
pečatom HKS-a i potpisom ovlaštene osobe.
Članak 24.
Sudac koji preko dvije godine nije sudio niti jedno natjecanje niti ispit gubi pravo suđenja
te da bi ga ponovo stekao mora još jednom položiti praktični dio sudačkog ispita.
Članak 25.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sve odrednice Pravilnika Hrvatskog
kinološkog saveza o stručnim kadrovima u agilityju iz 1997. godine.
Članak 26.
Odrednice ovog Pravilnika donesene su u skladu sa Statutom Hrvatskog kinološkog
saveza, a potrebna tumačenja daje Povjerenstvo za agility.
Povjerenstvo za agility
Alen Mareković, dipl. ing.
Predsjednik HKS-a
Damir Skok, dr. vet. med.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content