close

Enter

Log in using OpenID

1 PRAVILNIK o žigovima za potvrdu usklađenosti predmeta od

embedDownload
PRAVILNIK
o žigovima za potvrdu usklađenosti predmeta od plemenitih metala
Na osnovu člana 40. stav 1 tačka a) Zakona o mjeriteljstvu BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 19/01), na
osnovu člana 1. stav 1., člana 2. stav 1., člana 7. stav 1. pod a. i člana 9. stav 2. Zakona o osnivanju Instituta
za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 43/04), na osnovu člana 10., člana 98. i
člana 99. stav 1. i 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), na osnovu Zakona o žigu
(„Službeni glasnik BiH“ broj 53/10) direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine nakon
konsultacija sa Savjetom za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine donosi
PRAVILNIK
o žigovima za potvrdu usklađenosti predmeta od plemenitih metala
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovaj Pravilnik propisuje:
a) sadržaj, oblik i dimenzije verifikacionih žigova koji se koriste za potvrđivanje usklađenosti predmeta
od plemenitih metala sa propisanim tehničkim zahtjevima,
b) postupak utiskivanja verifikacionog žiga na predmete od plemenitih metala.
Član 2.
Za svrhe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:
 Verifikacija predmeta od plemenitih metala je proces ispitivanja i potvrđivanja usklađenosti
predmeta od plemenitih metala sa propisanim tehničkim zahtjevima utiskivanjem žiga ili izdavanjem
certifikata o usklađenosti.
 Verifikacioni žig za predmete od plemenitih metala (u daljnem tekstu: žig) je oznaka propisanog
sadržaja, oblika i dimenzija koja se utiskuje na predmet od plemenitih metala da bi se potvrdila
usklađenost predmeta od plemenitih metala sa tehničkim zahtjevima iz zakonske regulative.
Član 3.
(1) Za potvrđivanje usklađenosti predmeta od plemenitih metala sa propisanim tehničkim zahtjevima koriste
se žigovi kao službene oznake.
(2) Žigovi su dizajnirani tako da ukazuju na vrstu plemenitog metala, standardni stepen finoće plemenitog
metala i identifikuju laboratoriju koja je izvršila verifikaciju predmeta od plemenitih metala.
II. OBLIK, GRAFIKA I SADRŽAJ ŽIGOVA
Član 4.
Oblici žigova za označavanje plemenitih metala su:
a) Platina – romb
b) Zlato – elipsa
c) Paladijum – trapez
d) Srebro – pravougaonik
Član 5.
Žigovi imaju jedinstvenu sliku („kapija“) za sve vrste plemenitih metala i sve dozvoljene standardne stepene
finoće.
1
Član 6.
(1) Sadržaj žigova je:
a) Za predmete od platine se koriste žigovi sa oblikom iz člana 4a) ove Naredbe u kojima je centralno
postavljena slika iz člana 5. ove Naredbe sa upisanim velikim latiničnim slovom na lijevoj strani koje
označava laboratoriju koja je izvršila verifikaciju predmeta od plemenitih metala, a na desnoj strani je
upisan broj 1. ili 2. koji odgovaraju standardnim stepenima finoće od 999 ili 950, respektivno.
b) Za predmete od zlata se koriste žigovi sa oblikom iz člana 4b) ove Naredbe u kojima je centralno
postavljena slika iz člana 5. ove Naredbe sa upisanim velikim latiničnim slovom na lijevoj strani koje
označava laboratoriju koja je izvršila verifikaciju predmeta od plemenitih metala, a na desnoj strani
su upisani brojevi 1,2,3,4,5,6 ili 7 koji odgovaraju standardnim stepenima finoće od 999,
950,916,840,750,585 ili 500, respektivno.
c) Za predmete od paladija se koriste žigovi sa oblikom iz člana 4c) ove Naredbe u kojima je centralno
postavljena slika iz člana 5. ove Naredbe sa upisanim velikim latiničnim slovom na lijevoj strani koje
označava laboratoriju koja je izvršila verifikaciju predmeta od plemenitih metala, a na desnoj strani
su upisani brojevi 1,2 ili 3 koji odgovaraju standardnim stepenima finoće od 999, 950 ili 500,
respektivno.
d) Za predmete od srebra se koriste žigovi sa okvirom iz člana 4d) ove Naredbe u kojima je centralno
postavljena slika iz člana 5. ove Naredbe sa upisanim velikim latiničnim slovom na lijevoj strani koje
označava laboratoriju koja je izvršila verifikaciju predmeta od plemenitih metala, a na desnoj strani
su upisani brojevi 1,2,3 ili 4 koji odgovaraju standardnim stepenima finoće od 999, 950,925 ili 800,
respektivno.
(2) Oblici i sadržaj žigova prikazani su u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Član 7.
(1) Žigovi se izrađuju u dvije dimenzije:
a) 0,5 mm x 0,8 mm za male predmete,
b) 0,8 mm x 1,25mm za velike predmete.
(2) Žigovi se izrađuju kao negativ znaka iz Priloga 1. ove Naredbe.
Član 8.
Nacrti žigova se čuvaju u Institutu za mjeriteljstvo BiH, koji obezbjeđuje međunarodnu registraciju žigova.
Matrice žigova čuvaju kontrolne jedince nadležne za verifikaciju predmeta od plemenitih metala.
III. POSTUPAK UTISKIVANJA ŽIGOVA
Član 9.
Utiskivanje žigova obavlja se mehaničkim putem i pomoću laserske opreme za žigosanje.
Član 10.
(1) Ukoliko laboratorija za verifikaciju predmeta od plemenitih metala utvrdi da predmet od plemenitog
metala zadovoljava deklarisani standardni stepen finoće i propisane zahtjeve za označavanjem, izvršit će
utiskivanje odgovarajućeg žiga iz člana 6. ove Naredbe, koristeći odgovarajuću veličinu žiga iz člana 7. stav
(1) ove Naredbe.
(2) Ukoliko laboratorija za verifikaciju predmeta od plemenitih metala utvrdi da predmet od plemenitog
metala ne zadovoljava deklarisani standardni stepen finoće, oznaka stepena finoće koju je utisnuo dobavljač
predmeta od plemenitih metala se poništava utiskivanjem oznake za poništavanje žiga koja predstavlja veliko
slovo X, a predmeti se vraćaju dobavljaču.
(3) Dimenzije oznake za poništavanje žiga X su takve da se oznaka X može upisati u krug prečnika 0,8 mm.
2
V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 11.
(1) Predmeti od plemenitih metala koji su proizvedeni ranije i stavljeni u komercijalni promet prije stupanja
na snagu ovog Pravilnika mogu ostati u komercijalnom prometu.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu šest mjeseci od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”,
“Službenim novinama FBiH” i „Službenom glasniku BD BiH”.
(3) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena [Pravilnika o oblicima i sadržaju žigova za
verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u RS (“Službeni glasnik RS” broj 10/05; 51/05 i 83/07),
Naredbe o oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocjenih metala („Službeni list
SFRJ” brojevi 30/82, 68/82, 48/86, 48/91).
Broj:
Datum:
Direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
3
PRILOG 1
OBLICI I SADRŽAJ ŽIGOVA ZA VERIFIKACIJU PREDMETA OD PLEMENITIH METALA
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content