Πατήστε εδώ (Με μορφή pdf)

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Του Αναστάσιου Μουστόγιαννη
Καθηγητή Οικονομίας – Οικονομολόγου
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Από το σχολικό έτος 20152015-2016 θα εφαρμοστεί ο
νέος τρόπος εισαγωγής των μαθητών στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στο
πλαίσιο
αυτό,
έχουν
αρχίσει
να
πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στο
Λύκειο, και αφορούν ήδη τους μαθητές που
απεφοίτησαν την Α΄ τάξη Λυκείου για το σχολικό
έτος 2013-2014.
Βολανάκης
Στόχος των αλλαγών αυτών είναι το Νέο Λύκειο
να αποκτήσει ένα πιο δυναμικό αλλά και
αυτόνομο χαρακτήρα, έτσι ώστε οι μαθητές του
αρχικά να διδάσκονται τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας και κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της
φοίτησης τους, να κατευθύνονται βαθμιαία στα
μαθήματα ειδικότητας ή Προσανατολισμού.
Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξακολουθούν να
διενεργούνται σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά μετά την φοίτηση από το Λύκειο.
Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
Μέσα σε αυτές τις αλλαγές έχει ήδη δρομολογηθεί η ίδρυση του Εθνικού
Οργανισμού Εξετάσεων, που θα οργανώνει και εποπτεύει: α) τις γραπτές
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο και β) τις εισαγωγικές
εξετάσεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τράπεζα Θεμάτων
Στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων έχει δημιουργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων και
εμπλουτίζεται με θέματα ∆ιαβαθμισμένης ∆υσκολίας για όλες τις Εξετάσεις.
Από την Τράπεζα Θεμάτων προκύπτει με κλήρωση υποχρεωτικά το 50% των
θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και της Β΄ Λυκείου, στις
απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου καθώς και στις Πανελλαδικές
Εισαγωγικές Εξετάσεις. Τα υπόλοιπα θέματα επιλέγονται στο Λύκειο από τους
διδάσκοντες και στις Πανελλαδικές από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς
ακόμη η διαδικασία διεξαγωγή τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών και
ο υπολογισμός των μορίων. Παρόλα αυτά με τα μέχρι ως τώρα σχέδια νόμου
του Υπουργείου Παιδείας διαμορφώνονται τα παρακάτω στοιχεία.
Α. Βαθμολόγηση - Μόρια Υποψηφίων
Τα μόρια των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα υπολογίζονται ως
εξής:
Α) Από τους βαθμούς των γραπτών τους σε τέσσερα (4) πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα και
Β) από ένα πέμπτο (5) βαθμό που προκύπτει από τους βαθμούς προαγωγής και
απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου (Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης
Β.Π.Α.).
Β. Υπολογισμός του Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α.)
Ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ Λυκείου και οι γενικοί βαθμοί προαγωγής της Β΄ και
της Α΄ Λυκείου: α) αναπροσαρμόζονται με βάση τους βαθμούς των
Πανελλαδικών εξετάσεων και β) πολλαπλασιάζονται με κλιμακωτούς
συντελεστές ώστε να διαμορφωθεί αυτός ο πέμπτος βαθμός, ο Βαθμός
Προαγωγής και Απόλυσης.
Γ. Ισχύοντα για την αναπροσαρμογή των βαθμών
1. Όταν οι γενικοί βαθμοί των τάξεων του Λυκείου είναι μεγαλύτεροι και
κυμαίνονται περισσότερο από μία (1) μονάδα από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των
βαθμών των τεσσάρων μαθημάτων, τότε αναπροσαρμόζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην απέχουν περισσότερο από μία μονάδα από το Μέσο Όρο
(Μ.Ο.) των Πανελλαδικών.
2. Όταν οι γενικοί βαθμοί των τάξεων του Λυκείου είναι μεγαλύτεροι και μέχρι
μία (1) μονάδα από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των βαθμών των τεσσάρων
μαθημάτων, τότε οι βαθμοί αυτοί παραμένουν ως έχουν.
3. Όταν οι γενικοί βαθμοί των τάξεων του Λυκείου είναι μικρότεροι και
κυμαίνονται λιγότερο από μία (1) μονάδα από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των
βαθμών των τεσσάρων μαθημάτων, τότε αναπροσαρμόζονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξισώνονται με το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Πανελλαδικών.
4. Όταν οι γενικοί βαθμοί των τάξεων του Λυκείου είναι μικρότεροι και
κυμαίνονται περισσότερο από μία (1) μονάδα από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των
βαθμών
των
τεσσάρων
μαθημάτων,
τότε
οι
βαθμοί
αυτοί
αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω κατά μια (1) μονάδα.
∆. Πολλαπλασιασμοί σε κλιμακωτούς συντελεστές
συντελεστές
Ακολούθως, οι αναπροσαρμοσμένοι βαθμοί των τάξεων του Λυκείου
πολλαπλασιάζονται με κλιμακωτούς συντελεστές: ο βαθμός της Α΄ Λυκείου επί
(0,4), ο βαθμός της Β’ Λυκείου επί (0,7) και ο βαθμός απόλυσης της Γ’ Λυκείου
επί (0,9).
Ε. Τύπος
Το άθροισμά αυτών διαιρούμενο δια του δύο (2) και με ακρίβεια του 3ου
δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί τον πέμπτο βαθμό του υποψηφίου για την εισαγωγή
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Β.Π.Α.= [0,4* (M.O. A' Λυκ.) + 0,7* (M.O. Β' Λυκ.)+ 0,9* (M.O. Γ' Λυκ.)]/2
Ζ. Συντελεστής Βαρύτητας
Για τον υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου, ένα (1) από τα τέσσερα
γραπτώς πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα οριστεί να έχει αυξημένο
συντελεστή βαρύτητας, καθοριζόμενο από τα Τμήματα των Πανεπιστημίων.
Επίσης, θεωρείται πολύ πιθανό ορισμένα τμήματα να απαιτούν και την εξέταση
ειδικών μαθημάτων όπως λ.χ. Ξένη Γλώσσα, Αρμονία, Ελεύθερο, Γραμμικό
Σχέδιο.
Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των μορίων που θα συγκεντρώνει ο υποψήφιος
αναμένεται να είναι διαφορετικός αναλόγως των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της
επιλογής του.
Η. Συμπεράσματα
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γενικοί βαθμοί προαγωγής και απόλυσης των τριών
τάξεων του Λυκείου συμμετέχουν στον υπολογισμό των μορίων αλλά με πολύ
μικρό ποσοστό αφού αυτοί σταθμίζονται και προσαρμόζονται με τους γραπτούς
βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.
Επομένως, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να
καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις γραπτές εξετάσεις των μαθητών.