close

Enter

Log in using OpenID

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

embedDownload
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine
Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje
za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za
period 1. siječnja – 31. prosinca 2012.g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/13-01/01
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanje, 17. travnja 2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine
Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 03/13), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje
za razdoblje siječanj – ožujak 2013. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje
za period 1. siječnja – 31. ožujka 2013.g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
-1-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/13-01/02
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanje, 17. travnja 2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
Na temelju članka 123. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 96/03 i 46/09) i
članka 32. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 03/13), Općinsko vijeće
Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvještaja proračuna
Općine Štefanje za razdoblje siječanj – ožujak 2013. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Financijsko izvješće proračuna Općine Štefanje za
period 1. siječnja – 31. ožujka 2013.g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/13-01/04
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanje, 17. travnja 2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
Na temelju 32. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 03/13), i
podnesenog Izvješća Nadzornog odbora Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., Općinsko
vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju
Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.
za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Izvješće o radu Gospodarsko komunalnog parka
Štefanje d.o.o. Općine Štefanje za period 1. siječnja – 31. prosinca 2012.g.
Članak 2.
-2-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/13-01/03
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanje, 17. travnja 2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
Na temelju 32. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj 03/13), i
podnesenog Izvješća Nadzornog odbora Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., Općinsko
vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.
za 2013. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Financijski plan Gospodarsko komunalnog parka
Štefanje d.o.o. Općine Štefanje za 2013.g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/13-01/04
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanje, 17. travnja 2013.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
Na temelju članka 4. Zakon o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 36/09 i 46/09), i članka 32.
Statuta Općine Štefanje («Službeni vjesnik općine Štefanje" broj 03/13), Općinsko vijeće općine
Štefanje na svojoj sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2013. g
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Štefanje za 2013. sastoji se od:
-3-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
Donošenje
18. travnja 2013.
I izmjene i dopune
II izmjene i dopune
- ukupnih prihoda / primitaka
4.407.000,00 kn
- preneseni manjak prihoda iz prethodne godine
4.407.000,00 kn
4.781.637,54 kn
160.637,54 kn
- ukupnih rashoda / izdataka
4.407.000,00 kn
4.621.000,00 kn
4.407.000,00 kn
Članak 2.
Izdaci proračuna utvrñeni su u Bilanci izdataka i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima iz
članka 1.
Prihodi i primici Proračuna rasporeñuju se i iskazuju po izvorima iz kojih potječu u Bilanci
prihoda i primitaka.
Izdaci proračuna utvrñeni su u Bilanci izdataka i uravnoteženi su sa ukupnim prihodima i primicima iz
članka 1.
Preneseni manjak prihoda poslovanja u iznosu od 160.637,54 kuna za 2012. godinu, pokriven
je planiranim prihodima i primicima za 2013. godinu.
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Bilanca izdataka i prihoda Proračuna sadrži :
I izmjene
II. Izmjene
2013.
2013.
2013.
3+4
RASHODI I IZDACI
4.407.000,00
4.407.000,00
4.621.000,00
3
Rashodi
3.921.000,00
3.921.000,00
3.835.000,00
31
311
3111
31111
31111
0
312
3121
Rashodi za zaposlene
249.500,00
249.500,00
446.000,00
Plaće (bruto)
209.000,00
209.000,00
380.000,00
Plaće u novcu
209.000,00
209.000,00
380.000,00
Plaće za zaposlene
209.000,00
209.000,00
209.000,00
0,00
0,00
171.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Plaće za zaposlene
- javni radovi
31212
Nagrade - jubilarne nagrade
31213
Darovi
2.500,00
2.500,00
31214
Otpremnine
0,00
0,00
0,00
31215
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
0,00
0,00
0,00
31216
Regres za godišnji odmor
313
Doprinosi na plaće
3132
31321
31.500,00
31.500,00
54.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
21.600,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
900,00
4.000,00
4.000,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
3.000,00
1.511.500,00
1.521.500,00
1.539.000,00
Naknade troškova zaposlenima
68.500,00
68.500,00
69.000,00
Službena putovanja
32.500,00
32.500,00
32.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
31321
1
Doprinosi za slučaj nezgode na radu
31321
10
Doprinosi za slučaj nezgode na radu
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
- javni radovi
- javni radovi
Doprinosi za zapošljavanje
31332
32
Doprinosi za zapošljavanje
0
Doprinosi za zapošljavanje
- javni radovi
Materijalni rashodi
321
3211
2.500,00
61.000,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
0
31332
2.500,00
35.500,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
31321
3133
2.500,00
35.500,00
32111
Dnevnice za službeni put u zemlji
32112
Dnevnice za službeni put u inozemstvu
32113
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
32114
Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu
-4-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
32115
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
32116
Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu
32119
Ostali rashodi za službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
15.000,00
15.000,00
15.500,00
32121
Naknade za prijevoz na posao i s posla
15.000,00
15.000,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
3212
32121
0
3213
Naknade za prijevoz na posao i s posla
- javni radovi
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32131
Seminari, savjetovanja i simpoziji
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32132
Tečajevi i stručni ispiti
32141
Ostale naknade troškova zaposlenima
Naknada tr. za korištenje privatnog autom. u sl.svrhe LOKO
vožnja
32149
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
24.000,00
24.000,00
24.000,00
32211
Uredski materijal
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32212
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32213
Arhivski materijal
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32214
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32219
Ostali materijal
3214
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
3223
Energija
32231
1
2
32233
3225
32251
3227
32271
3.000,00
3.000,00
3.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Električna energija
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Električna energija - društveni domovi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Električna energija - javna rasvjeta
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Plin
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Sitni inventar
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Sitni inventar
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.066.000,00
1.070.000,00
1.087.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
21.500,00
21.500,00
23.500,00
32311
Usluge telefona, telefaksa
17.000,00
17.000,00
19.000,00
32312
Usluge interneta
1.500,00
1.500,00
1.500,00
32313
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
32319
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
0,00
0,00
0,00
654.900,00
658.900,00
673.900,00
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grañevinskih
objekata
400.000,00
400.000,00
425.000,00
50.000,00
50.000,00
75.000,00
323
Rashodi za usluge
3231
3232
1
Društveni dom Štefanje
3
Društveni dom G. Šušnjara
4
Društveni dom Laminac
6
7
8
DVD dom Laminac
9
10
32322
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
Društveni dom Narta
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Društveni dom Starine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Društveni dom Donja Šušnjara
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Ostali objekti održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
9.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
249.900,00
249.900,00
239.900,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
2
tekuće i investicijsko održavanja stočne vage
32329
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1
Javna rasvjeta - održavanje
2
Održavanje smetlišta
3
Održavanje javnih površina
4
Održavanje i ureñenje okoliša mrtvačnice u Štefanju
0,00
0,00
0,00
5.
Ureñenje spomenika domovini u Štefanju
0,00
0,00
0,00
6
Parkovi - centar Štefanja
7
Parkovi - Narta - nogostup DVD dom kapelica
-5-
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
8
Tekuće održavanje cesta i mostova
194.900,00
194.900,00
194.900,00
81
rad stroja - rovokopača
30.000,00
30.000,00
30.000,00
82
rad stroja - gredera
34.900,00
34.900,00
34.900,00
83
rad stroja - buldožera
10.000,00
10.000,00
10.000,00
84
rad stroja - trimera za krčenje živica i raslinja, malčer
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85
nabavka kamena ili ostalog rasutog tereta
50.000,00
50.000,00
50.000,00
86
nabavka i prijevoz kamena ili ostalog rasutog tereta
50.000,00
50.000,00
50.000,00
87
ostali troškovi održavanja cesta i mostova
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9
Pojačano održavanje i modernizacija cesta (asfaltiranje)
0,00
0,00
0,00
91
Ureñenje ceste Krkanj
0,00
0,00
0,00
92
Ureñenje ulica Krušić
0,00
0,00
0,00
93
Ureñenje ceste Bogdan sokak
0,00
0,00
0,00
94
Ureñenje nogostupa centar Štefanje
0,00
0,00
0,00
95
Ureñenje ceste Ive
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
32331
Elektronski mediji
32332
Tisak
32334
Promidžbeni materijali - zbornik
0,00
0,00
0,00
32339
Ostale usluge promiñžbe i informiranja
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Komunalne usluge
25.000,00
25.000,00
25.000,00
32341
Opskrba vodom
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32342
Iznošenje i odvoz smeća
1.500,00
1.500,00
1.500,00
32343
Deratizacija i dezinsekcija
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32344
Dimnjačarske i eko. usluge odvoz staklene ambalaže
500,00
500,00
500,00
32349
Ostale komunalne usluge
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3234
1
Obrana od tuče
2
Zimska služba
3235
32359
3237
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Zakupnine i najamnine
0,00
0,00
0,00
Ostale najamnine i zakunine (vozilo)
0,00
0,00
0,00
298.000,00
298.000,00
298.000,00
3.000,00
Intelektualne i osobne usluge
32371
Autorski honorari
3.000,00
3.000,00
32372
Ugovori o djelu
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32373
Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32375
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1
Geodetsko-katastarske usluge i sud. troš. za polj.zemljište
Geodetsko-katastarske usluge i sud. troš. za polj.zemljište u
vl.RH
0,00
0,00
0,00
2
Geodetsko-katastarske usluge ostale
60.000,00
60.000,00
60.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1
Usluge agencija, stud.serv., prijevoda, prijepisa
Troškovi izrade idejnog rješenja, skica, projektnog zadatka i ost.
za projektiranje
Ostale intelektualne usluge (adminis. poslovi, upravljanje zonom,
analize,studije,LAG
207.000,00
207.000,00
207.000,00
2
Voñenje evidencije komunalne naknade
18.000,00
18.000,00
18.000,00
3
Voñenje evidencije zakupa poljoprivrednog zemljišta
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4
Upravljanje Gospodarskom zonom "Laminska"
12.000,00
12.000,00
12.000,00
5
Ostale intelektualne usluge (analize, studije, Eko-vet i sl.)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
6
Legalizacija objekata u vlasništvu općine
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7
Tehnička dokumentacija za solarne elektrane
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Računalne usluge
12.100,00
12.100,00
12.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
32377
32379
32379
3238
32381
Usluge ažuriranja računalnih baza
32382
Usluge razvoja software-a
0,00
0,00
32383
Usluge održavanja hardvera
0,00
0,00
0,00
32389
Ostale računalne usluge /servisiranje i održavanje opreme/
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Ostale usluge
24.500,00
24.500,00
24.500,00
32391
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično
10.000,00
10.000,00
10.000,00
32392
Film i izrada fotografija
0,00
0,00
0,00
32394
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (vatrogasna cisterna)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
32395
Usluge čišćenja, pranja i slično (poslovni prostor)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3239
-6-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
32399
1
329
Ostale nespomenute usluge/ 5% MF
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava
i slično
3291
32911
32912
32919
3292
18. travnja 2013.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
249.000,00
255.000,00
255.000,00
141.500,00
141.500,00
141.500,00
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela
Naknade članovima povjerenstava i ostalim prisutnim na
sjednicama
70.000,00
70.000,00
70.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
Troškovi izbora (lokalni izboi)
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Premije osiguranja
12.500,00
12.500,00
12.500,00
32921
Premije osiguranja prijevoznih sredstava / vatrogasno vozilo/
2.500,00
2.500,00
2.500,00
32922
Premije osiguranj ostale imovine (poslovni prostor i oprema)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
32923
Premije osiguranja zaposlenih (životno, zdravstveno)
3293
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Reprezentacija
45.000,00
45.000,00
45.000,00
32931
1
Reprezentacija
30.000,00
30.000,00
30.000,00
32931
2
Dan općine
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Članarine
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32941
Tuzemne članarine - Savez gradova i općina
Pristojbe i naknade
2.000,00
6.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
6.000,00
32951
Upravne i administrativne pristojbe
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32952
Sudske pristojbe
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32953
Javnobilježničke pristojbe
3294
3295
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.000,00
3.000,00
3.000,00
42.000,00
48.000,00
48.000,00
32991
Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i ostalo)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
32999
Ost.nesp.rashodi posl. - MEðUNARODNA SURADNJA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32999
Ost.nesp.rashodi posl. - IZBOR SNAŠE BBŽ
20.000,00
20.000,00
20.000,00
32999
Ost.nesp.rashodi posl. - STUDIJSKO PUTOV. U MEðIMURJE
34
343
3431
34311
3433
34333
3434
34349
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Ostali financijski rashodi
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Usluge banaka
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Zatezne kamate
500,00
500,00
500,00
Zatezne kamate iz poslov. Odnosa i dr.
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
352
3523
35231
6.000,00
Financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
35
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima
16.000,00
25.000,00
25.000,00
16.000,00
25.000,00
25.000,00
16.000,00
25.000,00
25.000,00
Subvencije poljoprivrednicima
16.000,00
25.000,00
25.000,00
1
Subvencija osiguranja poljoprivrednih usjeva
6.000,00
15.000,00
15.000,00
2
Subvencija loznih cijepova
Naknade grañanima i pučanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
10.000,00
10.000,00
10.000,00
161.000,00
189.000,00
194.000,00
Naknade grañanima i kućanstvima iz proračuna
161.000,00
189.000,00
194.000,00
Naknade grañanima i kućanstvima u novcu
35.000,00
63.000,00
68.000,00
37212
Pomoć obiteljima i kućanstvima - socijala
20.000,00
37215
Stipendije i školarine / jednokratne naknde ñacima i studentima/
37217
Oprema za novoroñenčad
37219
Ostale naknade u novcu /nagrañivanje/
37
372
3721
3722
Naknada grañanima i kućanstvima u naravi
15.000,00
126.000,00
20.000,00
25.000,00
24.000,00
24.000,00
15.000,00
15.000,00
4.000,00
4.000,00
126.000,00
126.000,00
37223
Stanovanje / troškovi ogrjeva
90.000,00
90.000,00
90.000,00
37224
Prehrana učenika - socijalni slučajevi
36.000,00
36.000,00
36.000,00
1.976.000,00
1.929.000,00
1.624.000,00
Tekuće donacije
476.000,00
429.000,00
424.000,00
Tekuće donacije u novcu
476.000,00
429.000,00
424.000,00
30.000,00
38
Donacije i ostali rashodi
381
3811
38111
Tek. don. Zdravstvena abulanta Štefanje
30.000,00
30.000,00
38112
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
18.000,00
18.000,00
18.000,00
RK Župa Štefanje
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1
-7-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
2
38114
3.000,00
3.000,00
3.000,00
162.000,00
162.000,00
232.000,00
1
Hrvatska demokratska zajednica
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2
Hrvatska seljačka stranka
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3
Vijeće mladih Općine Štefanje
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4
Stočarsko ratarska udruga
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5
Tamburaško društvo Štefanje
13.000,00
13.000,00
13.000,00
6
Vinogradarsko voćarska udruga "Grozd" Štefanje
3.000,00
3.000,00
3.000,00
7
Udruga umirovljenika općine Štefanje
3.000,00
3.000,00
3.000,00
8
Lovačko udruga "Vidra" Štefanje
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9
Glazbeno društvo Zvon
3.000,00
3.000,00
3.000,00
91
Udruga branitelja - 105. brigada
3.000,00
3.000,00
3.000,00
10
Vjeće srpske nacionalne manjine
3.000,00
3.000,00
3.000,00
11
Vatrogasna zajednica općine Štefanje
45.000,00
45.000,00
115.000,00
112
LAG "Česma" Štefanje
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12
Kulturna man. Tamburaški "ZVON" Štefanje - G.d "Zvon"
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Manifestacija Štefanjski štatuti za martinje
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13
Manifestacija Štefanjska noć
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14
Kulturna manifestacija "Kraljevo u Štefanju" folklor G.d. "Zvon"
Tekuće donacije ostalim udrugama grañana i političkim
strankama
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Tekuće donacije sportskim društvima
52.000,00
52.000,00
52.000,00
N.K. Polet
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
15
38115
1
2
Tekuće donacije ostalim sportskim društvima
38117
Tekuće donacije grañanima i kućanstvima
38119
Ostale tekuće donacije
214.000,00
167.000,00
92.000,00
0
Tekuće donacije za osnovno školstvo (obnova fasade)
150.000,00
103.000,00
28.000,00
1
Tekuće donacije za rad male škole
22.000,00
22.000,00
22.000,00
2
Tekuće donacije za vanastavne aktivnosti u osnovnom školstvu
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3
Tekuće donacije za rad Turističke zajednice Garić Grad
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4
386
Ostale tekuće donacije i Crveni križ Čazma
12.000,00
12.000,00
12.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora
1.500.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
Kapitalne pomoći Gospod. komunalnom parku Štefanje d.o.o.
1.500.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
Izvanredni rashodi
0,00
0,00
0,00
Nepredviñeni rashodi do visine proračunske pričuve
Nepredviñeni rashodi do visine proračunske pričuve - tekuća
rezerva
0,00
0,00
0,00
Kapitalne pomoći
3862
38622
B
Tekuće donacije ostalim vjeskim zajednicama
Tekuće donacije udrugama grañana i političkim strankama
18. travnja 2013.
385
3851
38511
4
41
411
0,00
0,00
0,00
Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)
486.000,00
486.000,00
786.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Materijalna imovina prirodna bogatstva
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Zemljište
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Grañevinsko zemljišta (TS Štefanje)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Nematerijalna imovina - u obliku prava
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Ostala nematerijalna imovina
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4111
41112
412
4126
41261
Ostala nematerijalna imovina
1
2
42
421
4212
42124
4213
42131
1
4214
Ostala nematerijalna imovina - simboli općine
0,00
0,00
0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izrada programa (saniranje deponija, i sl)
471.000,00
471.000,00
771.000,00
Grañevinski objekti
410.000,00
410.000,00
710.000,00
Poslovni objekti
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Ureñenje viječnice općine Štefanje
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Ceste, i slični grañevinski objekti
0,00
0,00
0,00
Ceste
0,00
0,00
0,00
Modernizacija cesta
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
650.000,00
60.000,00
60.000,00
360.000,00
Ostali grañevinski objekti
42141
Plinovod, vodovod, kanalizacija
-8-
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
1
Izgradnja vodovoda Štefanje brijeg
0,00
0,00
0,00
2
Izgradnja vodovoda Daskatica
50.000,00
50.000,00
350.000,00
Ureñenje spomenika domovini -u Štefanju
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
3
42147
Javna rasvjeta
42149
Ostali nespomenuti grañevinski objekti 1
Projektiranje nogostupa Narti
2
Projektiranje sanitar. I oborinsk kanalizacije u Narti
0,00
0,00
0,00
3
Projektiranje školske športske dovorane u Štefanju
0,00
0,00
0,00
4
Projektiranje Doma kulture u Štefanju
0,00
0,00
0,00
5
Projektiranje nogostupa Štefanju
80.000,00
80.000,00
80.000,00
6
Projektiranje sanitarne i oborinske kanalizacije u Štefanju
0,00
0,00
0,00
7
Projektiranje prostora za sahranu u Nart na groblju i izgradnja
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Projektiranje ceste u Štefanju i Narti D-43
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Postrojenja i oprema
43.000,00
43.000,00
43.000,00
8.000,00
8
422
4221
18. travnja 2013.
Uredska oprema i namještaj
8.000,00
8.000,00
42211
Računala oprema
4.000,00
4.000,00
4.000,00
42212
Uredski namještaj
20.000,00
20.000,00
20.000,00
42219
Ostala uredska oprema
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Komunikacijska oprema
2.000,00
2.000,00
2.000,00
42222
Telefoni i ostali komunikacijski ureñaji
2.000,00
2.000,00
2.000,00
42223
Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama
4222
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
42231
Oprema za grijanje, ventilaciju i hlañenje
0,00
0,00
0,00
42232
0,00
0,00
0,00
42233
Oprema za održavanje prostorija Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) aparati za gašenje
požara
42234
Oprema za civilnu zaštitu
42272
Strojevi za održavanje javnih površina - kosilice
42273
Oprema - oglasne ploče, čekaonice
4227
Ureñaji, strijevi i oprema za ostale namjene
423
Prijevozna sredstva
4231
42316
426
42621
4263
42637
45
451
4511
0,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Prijevozna sredstva u cestvonom prometu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Ulaganja u računalne programe
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Ulaganja u računalne programe
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Dokumenti prostrnog ureñenja (prostorni planovi i ostalo)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00
0,00
0,00
Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima
0,00
0,00
0,00
Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45111
452
0,00
3.000,00
Nabavka osobnog vozila
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
0,00
3.000,00
Dodatna ulaganja na grañevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00
0,00
0,00
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - javna
rasvjeta
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI umanjeni za preneseni manjak
prihod
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.407.000,00
4.407.000,00
4.621.000,00
6+7
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
4.407.000,00
4.407.000,00
4.781.637,54
6
Prihodi
4.402.000,00
4.402.000,00
4.679.340,00
Prihodi od poreza
847.000,00
847.000,00
932.000,00
Porez i prirez na dohodak
676.000,00
676.000,00
726.000,00
650.000,00
650.000,00
700.000,00
650.000,00
650.000,00
700.000,00
61112
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih
samostalnih djelatnosti/1406/
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih
iznosa i drugih samostalnih djelatnosti
61121
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih
djelatnosti,/1430/
4521
45211
61
611
6111
61111
6112
-9-
0,00
0,00
0,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
61122
61123
61123
0
6113
Porez i prirez na dohodak po osnovi autorskih naknada ispl.
prema posebnom zakonu /1449/1465/
Porez i prirez od drugih povremenih samostalnih djelatnosti
/1813/1821/
Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje
se pov.. obavljaju (skupštine,nadzor) /1457/
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
/1503/
61132
Porez i prirez na dohodak od iznajmlj.soba i postelja paušalno
61133
Porez i prirez na dohodak od najamnine i zakupnine /1503/
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
61141
61141
Porez i prirez na dohodak od dividendi i udijela u dobiti /1570/
0
Porez i prirez kupnjom dionica trgovačkih društava /1600/
61143
Porez i prirez na dohodak od kamata /1597/
61145
Porez i prirez po osnovi životnog osigur.obilj.štednje /1422/
18. travnja 2013.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
61151
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi /1619/
Porez i prirez na dohodak utvrñen u post.nadzora za
preth.godinu
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
61161
Porez i prirez na dohodak utvrñen u post.nadzora za preth.godinu
6115
6116
612
6121
61211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Porez na dobit od poduzetnika
0,00
0,00
0,00
Porezi na imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i
ostalo)
6131
0,00
0,00
Porez na dobit
Porez na dobit
613
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
61311
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište
61312
Porez na neizgrañeno grañevno zemljište
0,00
0,00
0,00
61313
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
0,00
0,00
0,00
61314
Porez na kuće za odmor
10.000,00
10.000,00
10.000,00
61315
Porez na korištenje javnih površina
0,00
0,00
0,00
Povremeni porezi na imovinu
80.000,00
80.000,00
80.000,00
6134
61341
614
6142
Porez na promet nekretnina
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Porezi na robu i usluge
81.000,00
81.000,00
116.000,00
Porez na promet
41.000,00
41.000,00
76.000,00
61423
Porez na promet od igara na sreću u igračnici ili automat klubu
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
Porezi na korištenje dobara ili izvoñenje aktivnosti
40.000,00
40.000,00
40.000,00
61453
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvoñenje
aktivnosti
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
6145
61459
6146
61469
63
633
6331
1.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
40.000,00
75.000,00
0,00
0,00
Ostali porezi na robu i usluge
0,00
0,00
0,00
Ostali nespomenuti porezi na robu i usluge
0,00
0,00
0,00
Potpore
2.580.000,00
2.580.000,00
2.776.500,00
Pomoći iz proračuna
2.580.000,00
2.580.000,00
2.580.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
2.430.000,00
Tekuće potpore iz proračuna
63311
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
63312
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna i ogrjev soc./izbori
Kapitalne pomoći iz proračuna
2.430.000,00
2.430.000,00
63321
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
2.300.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
1
Ministarstva gospodarstva
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2
Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja
0,00
0,00
0,00
3
Hrvatske vode
0,00
0,00
0,00
4
Ministarstvo kulture
0,00
0,00
0,00
5
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije
800.000,00
800.000,00
800.000,00
6332
6
Ministarstvo zaštite okoliša
63322
Kapitalne potpore iz županijskog proračuna
63414
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Tekuća sredstva dobivena od ostalih jedinica unutar opće
države
Tekuće pomoći od ostalih korisnika - Zavod za zapošlj.javni
radovi
634
6341
- 10 -
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
196.500,00
0,00
0,00
196.500,00
0,00
0,00
196.500,00
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
64
Prihodi od imovine
18. travnja 2013.
318.800,00
318.800,00
328.310,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viñenju
1.000,00
1.000,00
1.000,00
64132
Kamate na depozite po viñenju
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Prihodi od zateznih kamata
10.000,00
10.000,00
10.000,00
64143
Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo
10.000,00
10.000,00
10.000,00
307.800,00
307.800,00
317.310,00
12.800,00
12.800,00
22.310,00
4.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
6413
6414
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421
Naknade za koncesije
64216
Naknade za koncesije na javnim cestama
2.000,00
2.000,00
64219
Naknade za ostale koncesije-dimnjačar
1.000,00
1.000,00
2.510,00
64219
Naknade za ostale koncesije-pogrebne usluge
4.800,00
4.800,00
4.800,00
64219
Naknade za ostale koncesije- odvoz komunalnog otpada
5.000,00
5.000,00
11.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Ostali prihodi LEGALIZACIJA bespravno sagrañ.objekata
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Prihodi od upravnih i administ.pristojbi i naknada
656.200,00
656.200,00
642.530,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Ostale upravne pristojbe
100,00
100,00
100,00
65139
Prihodi od prodaje državnih biljega
100,00
100,00
100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
65141
Boravišne pristojbe i spomenička renta
Ostale nespomenute naknade i pristojbe - korištenje javnih
površina
Ostale nespomenute naknade i pristojbe - dokumentacija za
nadmetanje
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
64222
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
64225
Prihodi od zakupa poslovnih objekata
64229
Ostali pr.od zakupa (javna površina, Ledina,…)
6429
64299
1
65
651
Upravne i administrativne pristojbe
6513
6514
Ostale pristojbe
65149
65149
652
0,00
0,00
0,00
135.000,00
135.000,00
170.000,00
Prihodi vodoprivrede
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vodni doprinos
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Doprinosi za šume
115.000,00
115.000,00
150.000,00
Doprinosi za šume
Prihodi po posebnim propisima
6522
65221
6524
65241
115.000,00
115.000,00
150.000,00
Mjesni samodoprinos
0,00
0,00
0,00
Mjesni samodoprinos
0,00
0,00
0,00
1
Sufinanciranje za mrtvačnicu
0,00
0,00
0,00
2
Sufinanciranje grañana za asfaltiranje
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
6525
65251
6526
Ostali nespomenuti prihodi
65269
Ostali nespomenuti prihodi
653
6531
65311
6532
65321
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Komunalni doprinosi i naknade
520.000,00
520.000,00
471.330,00
50.000,00
Komunalni doprinosi
100.000,00
100.000,00
Komunalni doprinosi
100.000,00
100.000,00
50.000,00
Komunalne naknade
260.000,00
260.000,00
261.330,00
Komunalne naknade
260.000,00
260.000,00
260.000,00
65321
1
Naknada za korištenje mrtvačnice
0,00
0,00
1.130,00
65321
2
Naknada za korištenje groblja (nepodmirene potraživanja)
0,00
0,00
200,00
Naknada za priključak
160.000,00
160.000,00
160.000,00
Naknada za priključak
160.000,00
160.000,00
160.000,00
1
Naknada za priključak na vodovodnu mrežu
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2
Naknada za priključak na plinsku mrežu
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
102.297,54
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
0,00
0,00
97.297,54
0,00
0,00
97.297,54
Zemljište
0,00
0,00
97.297,54
71111
Prihodi od prodaje poljoprivredno zemljište
0,00
0,00
97.297,54
71112
Prihodi od Grañevinsko zemljište
0,00
0,00
0,00
6533
65331
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
711
7111
- 11 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
72
721
7211
72119
9
92
922
9221
92211
92212
18. travnja 2013.
Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
5.000,00
5.000,00
Prihod od prodaje grañevinskih objekata
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Stambeni objekti
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Ostali stambeni objekti
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Rezultat poslovanja
0,00
0,00
-160.637,54
Rezultat poslovanja
0,00
0,00
0,00
-160.637,54
Višak / manjak prihoda
0,00
0,00
Višak prihoda
0,00
0,00
0,00
Višak prihoda poslovanja
0,00
0,00
0,00
Višak prihoda od nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,00
Manjak prihoda
0,00
0,00
160.637,54
92221
Manjak prihoda poslovanja
0,00
0,00
160.637,54
92222
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
9222
Članak 4.
Ovaj Proračun se primjenjuje od 1. siječnja 2013. godine i objavit će se u «Službenom vjesniku
Općine Štefanje».
Bjelovarsko-bilogorska županija
O p ć i n a Š t e f a nj e
Općinsko Vijeće
KLASA: 400-08/13-01/04
URBROJ: 2110/03-01-13-2
U Štefanju, 18. travnja 2013. g.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
- 12 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Na temelju članka 67. i 72. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik" br.03/13) općinski
načelnik Općine Štefanje dana 18. travnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Štefanje
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Štefanje i to :
1. Mjesni odbor Blatnica,
2. Mjesni odbor Donja Šušnjara,
3. Mjesni odbor Gornja Šušnjara,
4. Mjesni odbor Daskatica,
5. Mjesni odbor Laminac,
6. Mjesni odbor Narta,
7. Mjesni odbor Starine,
8. Mjesni odbor Staro Štefanje,
9. Mjesni odbor Štefanje.
Članak 2.
Za provedbu izbora odreñuje se nedjelja 19. svibnja 2013. godine u vremenu od 7,00 do
19,00 sati, isti dan na koji se provode lokalni izbori.
Izborna tijela za provoñenje lokalnih izbora, provoditi će izbore za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Štefanje.
Članak 3
Liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora mogu predati političke stranke sa
područja Općine Štefanje ili grupe grañana.
Broj članova vijeća mjesnih odbora odreñen je člankom 74. Statuta općine Štefanje.
Rokovi za dostavu kandidacijskih lista ističe 02. svibnja 2013. godine u 24,00 sata.
Članak 4.
Konstituirajuću sjednicu vijeća provodi Općinski načelnik.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, tajnim glasovanjem
natpolovičnom većinom prisutinih, na vrijeme od četiri godine.
Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom vjesniku općine Štefanje.
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 013-01/13-01/3
URBROJ:2110/03-02-13-1
Štefanje, 18. travnja 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivo Emić
- 13 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Štefanje, 10. travnja 2013. godine.
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05. 125/08., 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 52. i 53. Statuta općine
Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje“ broj 03/13. i 05/13), dostavljam Općinskom Vijeću
Općine Štefanje
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
I.
UVODNI DIO
U izvještajnom razdoblju, obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi povjereni
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Štefanje, pripremao opće
akte, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni
predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine i Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. u obavljanju
poslova iz djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom,
Statutom Općine i aktima Općinskog Vijeća.
Statutom Općine Štefanje utvrñeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima
jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski (na vlastiti zahtjev), te da
sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove
lokalne samouprave utvrñene zakonom. Zamjenik načelnika je aktivno uključen u program aktivnosti
izvršenja proračuna te koordinira pojedinim odborima i povjerenstvima koji se po potrebi osnivaju.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa
svim vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje i
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., institucijama, udrugama grañana, poduzetnicima,
OPG-ima i grañanima sa područja općine Štefanje, sa ovlaštenim osobama na razini Županije,
gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog
priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u poslovanju.
II.
AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
U proteklom navedenom razdoblju redovno su održavani kolegiji u uredu načelnika radi
izvršenja Programa predviñenih Proračunom za 2012. godinu, i donošenja odluka oko realizacije
pristiglih zahtjeva i utvrñivanja administrativnih akata.
Posebice aktivnosti sastanaka u uredu načelnika odnose se na sastanke predstavnika
mjesnih odbora, predsjednika udruga grañana (petnaest) te grañana po posebnim zahtjevima
institucijama sa područja općine i županije te poslovnim partnerima u ovom slučaju nadzor,
izvoñačima radova, projektantima i geodetima radi troškovnika i kontrole izvedenih radova, pripreme
idejnih rješenja i projektiranja.
Za sjednice Općinskog vijeća pripremani su akti i pružena tehnička pomoć.
Važne aktivnosti usmjerene su posebno na kontrolu prihoda i rashoda Proračuna, što već
prošle godine činimo te smo uspjeli značajno umanjiti rashode nad prihodima. U tijeku je naplata
- 14 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
ovrha koje smo pokrenuli još krajem 2011. godine za neplaćene obveze prema općinskom Proračunu
što je izazvalo burno reagiranje od strane neplatiša. Program prisilne naplate provodit će se
kontinuirano, kako bi se uveo red u potraživanja, a time povećala prihodovna strana Proračuna.
U toku navedenog izvještajnog razdoblja nije bilo posebnog zaduživanja Proračuna u vidu
jednokratnih pozajmica i kredita. Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz obračuna
Proračuna i Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 31.prosinca . 2012. godine koji je dostavljen na
usvajanje na ovoj sjednici uz ovo izvješće, a redovno se dostavlja na uvid Ministarstvu financija i
Državnoj reviziji. Sav administrativno računovodstveni posao obavlja jedan djelatnik u JUO općine
Štefanje bez posebnih naknada. Povećanjem administrativnih poslova slanja raznih izvješća, praćenja
poslovanja bit će teško sa jednim zaposlenim pratiti sve aktivnosti Općine. Posebno je vidljivo iz
izvješća da dosadašnje administrativno računovodstvene aktivnosti premašuju mogućnosti rada
jednog zaposlenog.
U navedenom izvještajnom razdoblju bilo je važno je usmjeriti izvješće na praćenje i kontrolu
redovnih poslova održavanja komunalne infrastrukture na području općine Štefanje koju koordinira i
izvodi GKP što je vidljivo u izvješću u materijalima za ovu sjednicu. Posebno treba naglasiti aktivnosti
odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Štefanje, za što smo raspisali natječaj za koncesiju,
te postavljanje eko otoka od strane koncesionara radi reciklaže stakla, papira i plastike za koji nije bilo
posebnih prigovora grañana. U pripremi je program kojim će se predvidjeti tehničko rješenje
reciklažnog dvorišta te odrediti lokacija za grañevinski otpad. Reciklažno dvorište je predviñeno
Prostornim planom.
U navedenom izvještajnom razdoblju u zimskom periodu održavane su lokalne ceste (zimska
služba), bilo je manjih problema zbog velikih količina nanosa snijega i dislokacija cesta. U pripremi je
Program rada zimske službe na području Općine Štefanje, što će se morati definirati posebnom
odlukom oko kategorizacije cesta i prioriteta čišćenja i rasporeda, jer je istovremeno nemoguće očistiti
sve prometnice. U pripremi je i odluka i dokumentacija o lokalnim nerazvrstanim cestama kojih po
procjeni ima cca 72.805 metara,
Dovršena je izgradnja tehničkog dijela vodovoda u Štefanje brijegu, dobivena je ispravna
analiza vode te su započelo sa izgradnjom priključaka vodovoda za grañane koji imaju tehničku
dokumentaciju i podnijeli su zahtjev JUO. Pripremljena je tehnička dokumentacija za tehnički pregled
koji će se obaviti u narednom izvještajnom razdoblju. Nastavljena je gradnja vodovoda Daskatica
financirana od strane Hrvatskih voda preko Bjelovarsko – bilogorskih voda BBŽ.
Prema Županiji kandidirani su Programi za projektiranje vodovoda u Donjoj i Gornjoj Šušnjari,
Lamincu (Ive), Starinama i Blatnici. Projektna dokumentacija je u završnoj fazi uz kontrolu Bjelovarskih
voda d.o.o. U pripremi je projektiranje kanalizacije, nogostupa i prometnice za Štefanje, Nartu,
Laminac i Staro Štefanje kao budući veliki investicioni projekt. Napravljen je dio geodetskih snimki,
obavljeni razgovori sa projektantima oko tehničkih uvjeta i projektnog zadatka, te obavljeni razgovori
sa konsultantima oko tehničkih rješenja financiranja. Pripremni dio će se nastaviti i u idućem
izvještajnom razdoblju. U pripremi je idejno rješenje za ureñenje centra u Narti.
U navedenom vremenskom periodu poduzete su aktivnosti nastavka ureñenja društvenih
domova i to posebno u Donjoj Šušnjari, Štefanju i Narti, Posebno su detalji o ovome izvješću vidljivi iz
izvješća GKP-a pripremljeni za ovu sjednicu.
Kandidiran je Program prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za program javnih radova.
Program je usvojen te se radnici radili javne poslove, ureñenje javnih površina i objekata . Program je
izrañen u vlastitoj režiji. U navedenom razdoblju obavljeni su poslovi održavanja javnih površina i
groblja. Svakodnevno se osiguravala oprema i repromaterijal i organizacija posla raspored što je
zahtjevan posao za direktora GKP-a jer obavlja i druge poslove. Kandidirano je pet Programa u kojima
je sudjelovalo dvadeset i sedam radnika.
Posebnu pozornost usmjerena je na održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta i mostova koje
su bile uništene velikim oborinama u jesenskom periodu.
Vodi se posebna briga za mlade preko Vijeća mladih Općine Štefanje. Vijeće mladih je
sudjelovalo u organizaciji Križnog puta za uskrsne blagdane dva dana sa mladima sa područja
Bereka, Ivanske, Štefanja i Grada Čazme. Vijeće mladih je organiziralo podjelu poklon paketa
socijalno ugroženih sa područja Općine Štefanje za uskrsne i božićne blagdane, a poklone je
financirala Općina Štefanje.
Vijeće mladih je preko udruge grañana Glazbeno društvo „Zvon“ organizira niz manifestacija
tijekom cijele godine : Maskenbal u Starom Štefanju za fašnik , „Festival tamburaške glazbe“ u
Štefanju za Dan domovinske zahvalnosti i dan pobjede. „Kraljevo u Štefanju“ sa programom folklornih
grupa, te natjecanju u natezanju konopa izmeñu naselja Općine Štefanje, Fišijada za Dan Općine na
kojoj je sudjelovalo preko 25 grupa u takmičenju pripreme najboljeg fiša, te „Štefanjska noć“ sa
koncertom u Štefanju u crkvi sv. Stjepana prvomučenika povodom 770 te obljetnice Štefanje. Osim
- 15 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
ovih manifestacija održan je nogometni memorijalni KUP Darko Tuškan, te Općinsko nogometno
natjecanje izmeñu timova naselja općine Štefanje u malom nogometu u organizaciji NK „Polet“ iz
Narte. U organizaciji Vatrogasne zajednice Općine Štefanje organizirano je tradicionalno općinsko
vatrogasno natjecanje gdje sudjeluju ekipe iz svih DVD –a Općine Štefanje, u takmičenju je
sudjelovalo preko 120 vatrogasaca svih uzrasta. Svim ovim manifestacijama općina Štefanje je
pokrovitelj.
Briga o zdravlju grañana vodi se kroz pomoć u zdravstvu financiranja režija za ambulantu u
Narti i Štefanje i pomoć u nabavki opreme Nabavkom opreme pacijentima je omogućeno u ambulanti
EKG-a srca , mjerenje pluća, šećera u krvi, magnetska rezonancija i drugo, a od ovog proljeća
omogućeno uzimanje uzorka urina i krvi. Grañani mogu obaviti veći dio pregleda u ambulanti u
Štefanju, a otvaranjem zdravstvene ljekarne prije nekoliko godina u općinskom prostoru mogu podići i
lijek jer je rad ljekarne prilagoñen radu zdravstvene ambulante. Za veći dio nalaza i podizanje lijeka
donedavno su grañani morali ići u Bjelovar i Čazmu. Prije nekoliko godina otvorena je i zubna
ordinacija što je dodatni standard zdravstvenih usluga na području općine Štefanje.
Provedena je aktivnost preko Vinogradarsko voćarske udruge „Grozd“ Štefanje nabavka
loznih cijepova predviñena Proračunom kao poticaj u poljoprivredi. Program se provodi radi
unapreñenja vinogradarstva na području Općine Štefanje. Vinogradarsko voćarska udruga je
organizirala tradicionalnu manifestaciju „Vincekovo u Štefanje brijegu“ i predavanje o uzgoju vinove
loze, te tradicionalnu „Martinjska noć“ u OPG Kiñemet u Narti sa pripremljenim programom Vijeća
mladih preko Glazbenog društva „Zvon“, a u programu sudjeluje i Tamburaško društvo Štefanje.
Uz pomoć Osnovne škole Štefanje organizirana je mala škola za predškolski uzrast, te
praćene aktivnosti u školi i financiran topli obrok za socijalne slučajeve u školama Štefanje i Ivanska.
Sa predsjednicima svih petnaest udruga grañana sa područja Općine Štefanje održavani su
redovi kontakti ,a prisustvovao sam održavanju godišnjih skupština udruga grañana na kojima su
usvojena financijska izvješća i usvojeni izvršeni programi za 2011. godinu, te usvojeni Programi i
financijski planovi za 2012. godinu.
Posebne aktivnosti su voñene u pripremi dokumentacije za registraciju Turističke zajednice
„Garić Grad“ uz pomoć i sugestije Ministarstva turizma.
Osnovana je Lokalna akcijska grupa „Česma“ u Štefanju za općinu Štefanje, Berek i Ivansku,
te je zajednički financirana Strategija razvoja.
Sudjelujem redovno na kolegijima gradonačelnika i načelnika sa županom Bjelovarsko
bilogorske županije, gdje se raspravljalo o aktualnim problemima i donosili zaključci, odluke oko
rješavanja istih. Posebne konsultacije su redovno obavljane sa pročelnicima za poljoprivredu,
gospodarstvo, financije, komunalnu infrastrukturu, društvene djelatnosti, dožupanom za gospodarstvo
a posebice sa županom Bjelovarsko bilogorske županije. Radi tehničkih konzultacija i planova
održavani su kontakti sa Policijom, Hrvatskim vodama u Bjelovaru i Zagrebu, a posebno radi makro
slivnog kanala koji je napravljen u Lamincu, Uredom za prostorno ureñenje, Zavodom za
zapošljavanje, Uredom za zaštitu i spašavanje u Bjelovaru, Domom zdravlja Bjelovar, Katastrom i
Gruntovnicom u Čazmi, Sudom u Čazmi, općinskim i županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru i
Velikoj Gorici.
Prisustvujem programima i proslavama dana općina i gradova na području naše županije.
Općina Somogyjad kod Kapošvara, županija Somogy posjetila je našu općinu sa prijedlogom
o budućoj suradnji. Predmet razgovora bila su meñusobna iskustva oko upravljanja lokalnom
zajednicom i korištenja fondova europske unije. Somogyjad je općina u Mañarskoj koja je jedna od
uspješnijih za povlačenje sredstava iz EU Fondova.
Sve ove i ostale aktivnosti koje nisu navedene nemoguće je obavljati u redovno radno vrijeme
tako da sam na raspolaganju dvadeset četiri sata grañanima, zaposlenicima i poslovnim partnerima.
III.
ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti
Načelnika kao izvršnog tijela općine Štefanje.
Veliki dio aktivnosti usmjeren je na kontrolu Proračuna, administrativna i tehnička rješenja u
ustroju uredu načelnika, JUO i GKP-u Općine Štefanje radi unapreñenja poslovanja, praćenja i
planiranja aktivnosti i učinkovitijeg pružanja usluga grañanima Općine Štefanje.
- 16 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba i dizanje standarda grañana
općine Štefanje te zadovoljiti
istovremeno normalno funkcioniranje općine Štefanje kao servis grañanima.
Općinski načelnik
Ivo Emić
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Štefanje, 10. travnja 2013. godine.
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05. 125/08., 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 52. i 53. Statuta općine
Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje“ broj 03/13. i 05/13), dostavljam Općinskom Vijeću
Općine Štefanje
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje
od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine
I.
UVODNI DIO
U izvještajnom razdoblju, obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi povjereni
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Štefanje, pripremao opće
akte, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni
predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine i Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. u obavljanju
poslova iz djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom,
Statutom Općine i aktima Općinskog Vijeća.
Statutom Općine Štefanje utvrñeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima
jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski (na vlastiti zahtjev), te da
sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove
lokalne samouprave utvrñene zakonom. Zamjenik načelnika je aktivno uključen u program aktivnosti
izvršenja proračuna te koordinira pojedinim odborima i povjerenstvima koji se po potrebi osnivaju.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa
svim vijećnicima Općine Štefanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje i
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., institucijama, udrugama grañana, poduzetnicima,
OPG-ima i grañanima sa područja općine Štefanje, sa ovlaštenim osobama na razini Županije,
gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog
priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u poslovanju.
- 17 -
Broj 4.
II.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
U proteklom navedenom razdoblju redovno su održavani kolegiji u uredu načelnika radi
izvršenja Programa predviñenih Proračunom za 2013. godinu, i donošenja odluka oko realizacije
pristiglih zahtjeva i utvrñivanja administrativnih akata.
Posebice aktivnosti sastanaka u uredu načelnika odnose se na sastanke predstavnika
mjesnih odbora, predsjednika udruga grañana (petnaest) te grañana po posebnim zahtjevima
institucijama sa područja općine i županije te poslovnim partnerima u ovom slučaju nadzor,
izvoñačima radova, projektantima i geodetima radi troškovnika i kontrole izvedenih radova, pripreme
idejnih rješenja i projektiranja.
Važne aktivnosti usmjerene su posebno na kontrolu prihoda i rashoda Proračuna, što već
dvije godine činimo te smo uspjeli značajno umanjiti rashode nad prihodima. U tijeku je naplata ovrha
koje smo pokrenuli još krajem 2011. godine za neplaćene obveze prema općinskom Proračunu što je
izazvalo burno reagiranje od strane neplatiša. Program prisilne naplate provodit će se kontinuirano,
kako bi se uveo red u potraživanja, a time povećala prihodovna strana Proračuna.
U toku navedenog izvještajnog razdoblja nije bilo posebnog zaduživanja Proračuna u vidu
jednokratnih pozajmica i kredita. Vezano za financijsko poslovanje sve je vidljivo iz Tromjesečnog
obračuna Proračuna i Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 31.3. 2013. godine koji je dostavljen
na usvajanje na ovoj sjednici uz ovo izvješće. Sav administrativno računovodstveni posao obavlja
jedan djelatnik u JUO općine Štefanje bez posebnih naknada. Povećanjem administrativnih poslova
slanja raznih izvješća, praćenja poslovanja bit će teško sa jednim zaposlenim pratiti sve aktivnosti
Općine.
Izvršeno je i redovno održavanje javne rasvjete temeljem Ugovora o održavanju objekata i
ureñaja javne rasvjete koji imamo s tvrtkom Rotor d.o.o. iz Bjelovara koja je takoñer izabrana javnim
natječajem.
U navedenom izvještajnom razdoblju u zimskom periodu održavane su lokalne ceste (zimska
služba), bilo je manjih problema zbog velikih količina nanosa snijega i dislokacija cesta. U pripremi je
Program rada zimske službe na području Općine Štefanje, što će se morati definirati posebnom
odlukom oko kategorizacije cesta i prioriteta čišćenja i rasporeda, jer je istovremeno nemoguće očistiti
sve prometnice. U pripremi je i odluka i dokumentacija o lokalnim nerazvrstanim cestama kojih po
procjeni ima cca 72.805 metara, te smo obavili uredsku kontrolu sa Državnom revizijom Lokalnih
nerazvrstanih cesta.
U navedenom izvještajnom razdoblju usvajanjem Programa za 2013. godinu Općinskog vijeća
za sada su kandidirana dva programa ureñenje društvenog doma u Lamincu i program asfaltiranja
prometnice i nogostupa na Gospodarskoj zoni „Laminska“. Za Program asfaltiranja prometnice na zoni
Program je prihvaćen i potpisan je ugovor o sufinanciranju od strane Ministarstva regionalnog razvoja.
Nakon realizacije ovog Programa pripremljen je Projekt i Program za kandidiranje prema Ministarstvu
gospodarstva za nastavak izgradnje infrastrukture na Gospodarskoj zoni u vrijednosti 1,500.000,00
kuna čime bi se dovršila „posljednja faza“ ureñenja komunalne infrastrukture na Gospodarskoj zoni.
Za drugi Program dom Laminac dobivena je obavijest da je u obradi od strane ureda u Ministarstvu
regionalnog razvoja. Programi su pripremljeni u vlastitom aranžmanu te nisu bila potrebna sredstva
za konzultantske usluge koje nisu zanemarive. Izvršen je jedan dio pripremne dokumentacije za
legalizaciju društvenog doma u Lamincu i Narti, a za svih trinaest domova podnesen je zahtjev za
legalizaciju što će nam predstaviti odreñene materijalne troškove u narednom periodu.
Dovršena je izgradnja tehničkog dijela vodovoda u Štefanje brijegu, dobivena je ispravna
analiza vode te se započelo sa izgradnjom priključaka vodovoda za grañane koji imaju tehničku
dokumentaciju i podnijeli su zahtjev JUO. Pripremljena je tehnička dokumentacija za tehnički pregled
koji će se obaviti u narednom izvještajnom razdoblju. Dobivena je ispravna analiza vode i za vodovod
u Daskatici tako da očekujemo uskoro mogućnost priključaka.
Prema Županiji kandidirani su Programi za projektiranje vodovoda u Donjoj i Gornjoj Šušnjari,
Lamincu (Ive), Starinama i Blatnici. Projektna dokumentacija je u završnoj fazi uz kontrolu Bjelovarskih
voda d.o.o. U pripremi je projektiranje kanalizacije, nogostupa i prometnice za Štefanje, Nartu,
Laminac i Staro Štefanje kao budući veliki investicioni projekt. Napravljen je dio geodetskih snimki,
obavljeni razgovori sa projektantima oko tehničkih uvjeta i projektnog zadatka, te obavljeni razgovori
sa konsultantima oko tehničkih rješenja financiranja. Pripremni dio će se nastaviti i u idućem
izvještajnom razdoblju. Izrañeno je idejno rješenje za ureñenje centra u Narti.
U navedenom vremenskom periodu poduzete su aktivnosti nastavka ureñenja društvenih
domova i to posebno u Donjoj Šušnjari, Štefanju i Narti, a preko sredstava dodijeljenih za rad
Vatrogasne zajednice dom DVD-a Laminac, za koji je kupljen materijal a radove izvode članovi DVD-a
- 18 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
Laminac dragovoljno. Posebno su detalji o ovome izvješću vidljivi iz izvješća GKP-a pripremljeni za
ovu sjednicu.
Vodi se posebna briga za mlade preko Vjeća mladih Općine Štefanje. Vijeće mladih je
sudjelovalo u organizaciji Križnog puta za uskrsne blagdane dva dana sa mladima sa područja
Bereka, Ivanske, Štefanja i Grada Čazme. Vijeće mladih je organiziralo podjelu poklon paketa
socijalno ugroženih sa područja Općine Štefanje, a poklone je financirala Općina Štefanje.
Briga o zdravlju grañana vodi se kroz pomoć u zdravstvu financiranja režija za ambulantu u
Narti i Štefanje i pomoć u nabavki opreme Nabavkom opreme pacijentima je omogućeno u ambulanti
EKG-a srca , mjerenje pluća, šećera u krvi, magnetska rezonancija i drugo, a od ovog proljeća
omogućeno uzimanje uzorka urina i krvi. Grañani mogu obaviti veći dio pregleda u ambulanti u
Štefanju, a otvaranjem zdravstvene ljekarne prije nekoliko godina u općinskom prostoru mogu podići i
lijek jer je rad apoteke prilagoñen radu zdravstvene ambulante. Za veći dio nalaza i podizanje lijeka
donedavno su grañani morali ići u Bjelovar i Čazmu. Prije nekoliko godina otvorena je i zubna
ordinacija što je dodatni standard zdravstvenih usluga na području općine Štefanje.
Općina Berek nabavlja Ultrazvuk za svoju ambulantu u vrijednosti dvjestotinjak tisuća kuna
pa će biti mogućnost našim grañanima da bez čekanja naprave nalaz ultrazvuka.
Provedena je aktivnost preko Vinogradarsko voćarske udruge „Grozd“ Štefanje nabavka
loznih cijepova predviñena Proračunom kao poticaj u poljoprivredi, program je kandidiran i prema
BBŽ. Program se provodi radi unapreñenja vinogradarstva na području Općine Štefanje.
Vinogradarsko voćarska udruga je organizirala tradicionalnu manifestaciju „Vincekovo u Štefanje
brijegu“ i predavanje o uzgoju vinove loze.
Sa predsjednicima svih petnaest udruga grañana sa područja Općine Štefanje održavani su
redovi kontakti ,a prisustvovao sam održavanju godišnjih skupština udruga grañana na kojima su
usvojena financijska izvješća i usvojeni izvršeni programi za 2012. godinu, te usvojeni Programi i
financijski planovi za 2013. godinu.
Osnovana je Lokalna akcijska grupa „Česma“ u Štefanju za općinu Štefanje, Berek i Ivansku,
te je zajednički financirana Strategija razvoja i kandidiran program putem IPARD-u za mjera 202 za
financiranje zaposlenih konzultanata i materijalne troškove. Program je odobren i čeka se realizacija u
navedenom izvještajnom razdoblju.
Sudjelujem redovno na kolegijima gradonačelnika i načelnika sa županom Bjelovarsko
bilogorske županije, gdje se raspravljalo o aktualnim problemima i donosili zaključci, odluke oko
rješavanja istih. Posebne konsultacije su redovno obavljane sa pročelnicima za poljoprivredu,
gospodarstvo, financije, komunalnu infrastrukturu, društvene djelatnosti, dožupanom za gospodarstvo
a posebice sa županom Bjelovarsko bilogorske županije. Radi tehničkih konzultacija i planova
održavani su kontakti sa Policijom, Hrvatskim vodama u Bjelovaru i Zagrebu, a posebno radi makro
slivnog kanala koji je napravljen u Lamincu, Uredom za prostorno ureñenje, Zavodom za
zapošljavanje, Uredom za zaštitu i spašavanje u Bjelovaru, Domom zdravlja Bjelovar, Katastrom i
Gruntovnicom u Čazmi, Sudom u Čazmi, općinskim i županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru i
Velikoj Gorici.
Organizirano je studijsko putovanje u Meñimurje za vijećnike Općine Berek i Općine Štefanje
kao primjer dobre prakse korištenja fondova europske unije.
U proteklom izvještajnom razdoblju u trodnevnoj sam posjeti Slovačkoj, u delegaciji
predsjedništva Udruge općina Republike Hrvatske gdje su razmijenjena iskustva u gradu Bratislavi,
Trnavi i općini Cifer sa temama upravljanje u lokalnoj samoupravi i iskustva Slovačkih općina i
gradova u korištenju fondova europske unije.
Posebne pojačane aktivnosti su voñene oko informacija za poticaje u poljoprivredi, a posebne
aktivnosti smo usmjerili oko informacija i uputa mještanima za legalizaciju objekata.
Sve ove i ostale aktivnosti koje nisu navedene nemoguće je obavljati u redovno radno vrijeme
tako da sam na raspolaganju dvadeset četiri sata grañanima, zaposlenicima i poslovnim partnerima.
III.
ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od 1. siječnja
do 31. ožujka 2013. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog
tijela općine Štefanje.
- 19 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
Veliki dio aktivnosti usmjeren je na kontrolu Proračuna, administrativna i tehnička rješenja u
ustroju uredu načelnika, JUO i GKP-u Općine Štefanje radi unapreñenja poslovanja, praćenja i
planiranja aktivnosti i učinkovitijeg pružanja usluga grañanima Općine Štefanje.
Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom
razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba i dizanje standarda grañana
općine Štefanje te zadovoljiti
istovremeno normalno funkcioniranje općine Štefanje kao servis grañanima.
Općinski načelnik
Ivo Emić
- 20 -
Broj 4.
'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''
18. travnja 2013.
SADRŽAJ
OPĆINSKO VJEĆE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanjeza razdoblje
siječanj – prosinac 2012. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje
za razdoblje siječanj – ožujak 2013. godine
Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje
siječanj – ožujak 2013. godine
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za
razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine
Odluka o usvajanju Financijskog plana Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.
za 2013. godinu
Odluka o drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2013. g
1
1
2
2
3
3
OPĆINSKI NAČELNIK
1.
2.
3.
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine
Štefanje
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od 01. siječnja do 31.
prosinca 2012. godine
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje od 01. siječnja do 31.
ožujka 2013. godine
- 21 -
13
14
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content