close

Enter

Log in using OpenID

E - Udruzenje Bosna i Hercegovina Norrköping

embedDownload
17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z ~etvrtak, 6. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5785 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
SUD BiH
Inspektori razotkrili mafiju
TURKOVI]
VRIJE\AO
[email protected]
Mafija{ istjeran iz sudnice z Otkriveno 35.000
kontakata izme|u svih ~lanova zlo~ina~ke organizacije
U
ju~era{njem nastavku
su|enja u procesu stolje}a protiv zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a skoro {est sati su
svjedo~ili iskusni inspektori
Vahidin [ahinpa{i} i Ned`ad
[ehovi}. [ahinpa{} je kazao da
je to bila najve}a istraga u njegovoj karijeri.
Svjedo~enje policajaca protiv
mafija{ke grupe bilo je krajnje
uvjerljivo i sigurno dok su iznosili konkretna imena i brojne detalje o zlo~inima i hijerarhiji u
organizaciji koju je, prema njihovim rije~ima, nedvosmisleno vodio Turkovi}.
2. i 3. strana
Ekskluzivno
Stejt department: Vrhunac krize vlasti
Sjedi{te diplomatije SAD: Ho}e li me|unarodna zajednica presuditi
O{tro upozorenje
iz Va{ingtona
4. str.
Tragedije: Nakon u`asa porodica u {oku
SVI TVRDE DA
SU MUSTAFI]I
BILI SRETNI
16. str.
„Avaz“ saznaje: Vlada FBiH priprema novi zakon
9. strana
AKO JE FIRMA
U GUBITKU,
I DIREKTOR IDE
NA MINIMALAC
Intervju: Emir Suljagi}, ministar u Vladi KS
Poslije vi{e od 20 godina na{a zvijezda nastupa u Srbiji
„Dnevni avaz“ otkriva termin spektakla
Merlin ide u Beograd!
7. strana
Su{i}
otkrio
karte
56. i 57. strana
REPREZENTACIJA
GORNJA TUZLA
[estero ]ati}a
spu{teno u
mezare
15. strana
NISAM U
FOTELJI ZBOG
[email protected]
5. strana
Ukratko
2
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
SUD BiH Nastavak su|enja zlo~ina~koj organizaciji Zijada
Ugljanin i Izetbegovi}:
Srda~ni susreti
Predsjedni{tvo BiH
Izetbegovi}
primio Ugljanina
X ^lan Predsjedni{tva
BiH Bakir Izetbegovi}
primio je ju~er u Sarajevu srbijanskog ministra
i predsjednika koalicije
Bo{nja~ka lista za evropski Sand`ak Sulejmana
Ugljanina.
Kako je saop}eno iz Predsjedni{tva BiH, Izetbegovi} i Ugljanin razgovarali su o radu i rezultatima predstavnika
Bo{nja~ke liste u Parlamentu i Vladi Srbije
kao i o aktuelnoj politi~koj i ekonomskoj situaciji u Sand`aku. F. K.
„Terminali FBiH“
Vlada `eli
sa~uvati imovinu
X U Vladi FBiH u Sarajevu ju~er je odr`an sastanak posve}en analizi
trenutnog stanja u kompanijama „Terminali
FBiH“ i Naftnim terminalima FBiH
„Plo~e“(NTF).
Osim da je Vlada FBiH
podr`ala obje kompanije
u aktivnostima u postupku arbitra`e te da je
odlu~na u nastojanju da
sa~uva dr`avnu imovinu
u ovim kompanijama i
osigura njihov {to br`i
razvoj, sve ostale informacije ostale su sakriveF. K.
ne od javnosti.
Sve~anost
Svjetski dan
nastavnika
X Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i sindikati obrazovanja u BiH prvi put ove
godine zajedno su obilje`ili 5. oktobar, Svjetski dan nastavnika.
Povodom toga odr`ana
je sve~anost u Sarajevu
pod motom „Jednaka
prava za sve u~enike i
u~enice i nastavnike i
A. Nu.
nastavnice“.
MMF
Ekonomija
stagnira
X Privredni rast u Evropi osjetno je usporen
zbog du`ni~ke krize na
starom kontinentu i globalnih potresa.
Zbog toga }e privredni
rast u Evropi biti usporen u idu}oj godini na 1,8
posto s ovogodi{njih 2,3
posto, navodi se u ju~er
objavljenom izvje{taju
MMF-a „Regionalne
ekonomske perspektive:
Navigacija u burnim voG. M.
dama“.
Turkovi} vrije|ao
svjedoci otkrivali
Inspektori [ahinpa{i} i [ehovi} iznijeli ~injenice do kojih su do{li u istrazi o seriji najte`ih kriminalnih djela z Vo|a
Vahidin [ahinpa{i}, vo|a
Tima za posebne operacije
Dr`avne agencije za istrage i
za{titu (SIPA-e), ju~er je u Sudu BiH, u nastavku su|enja
zlo~ina~koj organizaciji predvo|enoj Zijadom Zikom Turkovi}em, koja se tereti za
me|unarodnu trgovinu drogom, pet monstruoznih ubistava, plja~ku 2,5 miliona KM
iz Kargo centra Aerodroma u
Sarajevu, tri poku{aja ubi-
nedvosmisleno stajao Zijad
Turkovi}.
- Na predmetu organiziranog kriminala Zijada Turkovi}a istraga je zapo~ela mnogo ranije i do danas nije zavr{ena - kazao je na po~etku
svog iskaza Vahidin [ahinpa{i}, istakav{i da se do prvih
ozbiljnijih podataka do{lo
tokom saslu{anja Emira Zekovi}a, zeta svjedoka pokajnika Isljama Kalendera.
Organizirao grupu po
modelu „Cosa nostre“
X Turkovi} je vo|a organizirane grupe koja je formirana po {abolnu „Cosa nostre“, u kojoj su svi drugi ~lanovi
imali podre|enu ulogu i ta~no definirane zadatke.
stva, iznudu i pranje novca,
izjavio da je to bila najve}a
istraga u njegovoj karijeri.
Svjedo~enje [ahinpa{i}a i
njegovog kolege iz Federalne
uprave policije Ned`ada
[ehovi}a, koji je tako|er bio
aktivno uklju~en u istragu protiv Turkovi}eve grupe, s
dvije polusatne pauze trajalo
je punih {est sati.
Duga istraga
Njihovi iskazi bili su potkrijepljeni konkretnim imenima i detaljima o na~inu na
koji su saznavali ~injenice i
imena aktera ubistava, kao i
informacije o hijerarhiji koja je vladala unutar grupe na
~ijem je ~elu, prema rije~ima
svjedoka koje su saslu{ali,
Zekovi} je dao sve detalje
o plja~ki novca na aerodromu, koji je na kraju zavr{io na
ra~unima u Makedoniji. On
je u Tu`ila{tvu BiH saslu{an
17. septembra pro{le godine,
nakon ~ega se krenulo u potragu za Kalenderom, koji
je lociran u ku}i u Lepeni~koj ulici. [ahinpa{i} je
kazao da su imali saznanja da
se Kalender krije u ku}i boje}i se da }e biti likvidiran.
- Kada smo do{li do njega, on je bio uznemiren, govorio je da }e biti ubijen i da
`eli ispri~ati sve {to je uradio
sa svojim kumom Zijadom
Turkovi}em. Odmah je `elio
pokazati grob gdje su ukopani le{evi Mithata Meki}a i
njegove nevjen~ane supruge
Turkovi}ev ispad u sudnici: Nije mogao podnijeti izno{enje ~injenica
Lucije Salas-Kortez (Cortes).
Govorio je da }e ga Turkovi}
Ko je prvi svjedok Dr`avnog
tu`ila{tva Vahidin [ahinpa{i}
Prvi svjedok Tu`ila{tva
BiH u slu~aju „Turkovi}“
Vahidin [ahinpa{i} magistar je pravnih nauka i vo|a
je Tima za posebne operacije Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA).
To je, zapravo, policajac
koji je sru{io Turkovi}evu
kriminalnu hobotnicu. On je
te{kim i dugim razgovorima
ubijedio osumnji~ene i svjedoke da poka`u mjesta ubistava
u re`iji Turkovi}eve grupe,
odnosno Vernera Ajdarija,
Marija Toli}a, Mithata Meki}a, Lucije Salas-Kortes i
Rajka Milovanovi}a.
[ahinpa{i} je policajac
koji je vodio mje{ovite timo-
[ahinpa{i}: Magistar prava
ve u najslo`enijim akcijama
u BiH. Ne samo da je razo-
tkrio Turkovi}a. Mukotrpnim istragama uspio se
pribli`iti istini o nizu nerasvijetljenih krivi~nih dijela u BiH koja ve} du`i niz
godina priti{}u javnost. To
su, u prvom redu, ubistva u
Isto~nom Sarajevu, Bijeljini,
zatim ubistvo Taiba Torlakovi}a, Ramiza Delali}a ]ele i
drugih. Tako|er, otkrio je ko
su osobe koje su bile na spisku za likvidacije.
SIPA je kroz [ahinpa{i}a
dokazala snagu i spremnost za
borbu protiv organiziranog
kriminala u BiH i preuzela
obavezu da nastavi sa
slo`enim istragama radi za{tite bh. gra|ana.
prona}i i da }e i nas ubiti. Govorio je i o velikim koli~inama droge i sve {to je kazao poklapalo se s na{im operativnim saznanjima. Dok smo
razgovarali s njim, sve vrijeme u njemu je bio prisutan
strah, plakao je, hodao, pu{io
cigarete, a u jednom momentu sebi je izvadio zub. Pri~ao
nam je da je Turkovi} povezan s policijom, tu`ila{tvom
i sudijama i da sva ubistva dolaze jedna za drugim. Pitao je
ho}e li ga dr`ava za{tititi - ispri~ao je [ahinpa{i}.
Kalender se u potpunosti
otvorio kada je dobio imunitet. Cijelu no} trajalo je ispitivanje. Kalenderova izjava
sadr`avala je 17 stranica, nakon ~ega je pala odluka o
hap{enju Zijada Turkovi}a,
Sa{e Stjepanovi}a i Suada
Glavini}a, kojem je ve} bilo
su|eno za u~e{}e u plja~ki.
Kasnijom istragom do{lo se
do saznanja da je jedan od
izvr{ilaca plja~ke na aerodromu, srbijanski dr`avljanin
Dragan Miki} zvani Batica,
poznat kao pripadnik grupe
„Pink Panther“ i kojeg Francuska potra`uje zbog
po~injenih plja~ki.
Kalender je istra`iteljima
pokazao gdje su zakopani Meki} i njegova supruga, a tijela
su bila posuta kre~om kako ih
`ivotinje ne bi prona{le i da bi
se pospje{ilo truljenje.
- Le{evi su bili u fazi raspadanja, a kre~ je bio u obliku mlijeka. Sve do kostiju su
bili izgrizeni. Prilikom obdukcije utvr|eno je da je u le{u
`ene bio fetus star {est mjeseci. Mi smo prona{li i ljude na
Stupu kod kojih je kupljen
kre~. Tako|er, utvrdili smo
da su tijela bila premje{tana,
jer su plitko zakopana - kazao
je [ahinpa{i}.
Ovi iskazi kod Turkovi}a
su u vi{e navrata izazvali glasno komentiranje, zbog ~ega je
vi{e puta opominjan i ranije.
- Dajte mi onda crveni karton - kazao je Turkovi}, na-
3
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Zike Turkovi}a za monstruozna djela
tu`ioce dok su
detalje zlo~ina
organizacije izba~en iz sudnice z U plja~ku na aerodromu umije{an i ~lan grupe „Pink Panther“
Tu`ilac ^avka s istra`iteljima: Svjedo~enje potkrijepljeno dokazima
Elez javio za plja~ku
kon ~ega je predsjedavaju}i
Vije}a sudija Izo Tanki} izdao
naredbu sudskoj policiji da
izvede Turkovi}a iz sudnice.
Na to je on kazao da ne
`eli dalje „prisustvovati ovoj
pijaci“.
Prije nego {to }e biti
izba~en iz sudnice, Turkovi}
Odgovaraju}i na pitanje Turkovi}a da li je imao
jo{ kakvih saznanja osim
informacija koje su dali Zekovi} i Kalender, Vahidin
[ahinpa{i} kazao je da je
imao poziv iz Beograda od
Darka Eleza.
- Elez mi je kazao: „Ja ti
ovo krivi~no djelo nisam
po~inio, to je izvr{io Zijad
Turkovi}. To s aerodroma
je taj ~ovjek“ - kazao je
[ahinpa{i}, dodav{i da je on
saslu{ao ve}inu uposlenika
Kargo centra.
se prilikom unakrsnog ispitivanja svjedoka, [ahinpa{i}u
predstavio kao „umjetnik Zijad Turkovi}“ pitaju}i ga da
li ga poznaje, na {ta mu je
svjedok odgovorio da ga zna
iz predmeta i iz istraga.
Umjesto pravih pitanja
svjedoku, Turkovi} je po~eo
komentirati i vrije|ati tu`ioce Dianu Kajmakovi} i Olega ^avku, koji je reagirao
zbog verbalnog napada na
njegovu kolegicu.
Svjedok Nermin [ehovi},
inspektor FUP-a, detaljno je
ispri~ao sve o dolasku Tatjane Toli}, koja je u aprilu
pro{le godine prijavila nestanak Marija Toli}a i Vernera Ajdarija. Ona je kasnije, tako|er, prijavila da se na ponu|enu nagradu za informaciju o njihovoj sudbini javio
izvjesni Hajro, koji je ranije
dolazio u Zenicu i od Toli}a
tra`io novac koji je ovaj, navodno, dugovao Meki}u.
Droga u auspuhu i{la u Mostar
Policajac [ahinpa{i} kazao je da je Kalender pri~ao
o prometu droge, da se radilo o 150 kilograma heroina i 50 kilograma kokaina.
Najve}i dio i{ao je prema
Emiru Had`i}u u Mostar.
Kalender je ispri~ao istra`iteljima i da je drogu u
BMW-u vozio optu`eni
Stjepanovi} i da je skrivana
u auspuhu automobila.
[ahinpa{i} je kazao da im je
majka optu`enog Stjepanovi}a i sama ispri~ala da su
jedne prilke morali prati au-
spuh jer je u njemu ne{to
bilo izgorjelo. Istra`itelji
su u auspuhu na{li tragove
izgorjelog kokaina.
- Znali smo ko je bio Isljam Kalender. To je lice koje je jedino bilo sposobno napraviti dobar posao s heroinom. Kalender je u vrijeme
plja~ke aerodroma bio u zatvoru s Feridom Oki}em, a
nakon provjera utvrdili smo
da je koristio zatvorske pogodnosti u vrijeme kada se
de{avaju krivi~na djela - kazao je [ahinpa{i}.
Pani~ne poruke
Kasnije je utvr|eno da je
rije~ o Hajrudinu Memovi}u,
koji je 1. juna pro{le godine
uhap{en u BBI centru u Sarajevu. Memovi}, koji je Tatjani donio jednu ~ahuru kao
dokaz da je Toli} ubijen, kasnije je pristao na saradnju.
[ehovi} je kazao da su
pra}ene telefonske komunikacije me|u osumnji~enima
i da je, u to vrijeme, bilo oko
35.000 ostvarenih kontakata
me|u grupom.
- Bilo je interesanto da je
(Foto: M. Kadri})
nakon hap{enja Memovi}a nastala prava panika. Svi optu`eni,
i Turkovi} i Laki}, prozivali su
jedni druge. Op}i komentari
svih razgovora i SMS poruka
bili su: „Nema tijela, nema
le{eva“ - kazao je [ahinpa{i}.
On je rekao da im je u istrazi najvi{e pomogao Rajko
Milovanovi}, koji je bio nespretan sa svojim mobitelom
i svugdje ga nosio. Policiji su
pomogle bazne stanice da
otkriju kako je Milovanovi}
zvao mobitelom iz stana na
Ciglanama, koji je Turkovi}u iznajmio Edin Dugali}.
Tim istra`itelja nekoliko
mjeseci kasnije, do grobnice
na Ivan-sedlu u kojoj su prona|ena tijela Toli}a i Ajdarija, odveo je Sead Dumanji}.
[ahinpa{i} i [ehovi} ispri~ali
su da su tijela bila uvijena u
celofan i trasportovana u
vre}ama za spavanje koje je
kupio Rajko Milovanovi}.
Njegovi papilarni tragovi, tako|er, prona|eni su u Toli}evom „porscheu“ prona|enom na Ciglanama. Milovanovi} je kasnije ubijen i
njegovo tijelo prona|eno je u
Johovcu kod Zvornika. Za
njegovu likvidaciju optu`en
je Milenko Laki}.
Oba svjedoka ju~er su unakrsno ispitali i branioci
optu`enih, koji su ulo`ili prigovor na njihovo svjedo~enje.
Nastavak su|enja zakazan je
za 10. oktobar, kada }e se
po~eti sa slu{anjem Seda
B. CERI]
Dumanji}a.
Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI]
([email protected])
Vrag ne
spava!
Ako se naviknemo na sve ~e{}e
spominjanje raspada, na pola smo
puta od toga da nestane ovakve BiH
Ugledni njema~ki list
„Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ u jednom od posljednjih brojeva donosi osvrt na stanje u BiH godinu
nakon izbora. Nikakva utjeha bh. patriotima nije teza
autora teksta u njema~kom
listu da }e „ako se BiH raspadne“, to biti upozorenje i svima onima koji Evropu vide
kao multietni~ki model.
Svi oni koji `ele dobro
ovoj zemlji i svim njenim
gra|anima trebali bi biti
svjesni da nepostojanje
dr`avne vlasti ide na mlin
samo neprijateljima cjelovite BiH.
Bez obzira na to je li problem Ustav, razli~ita
vi|enja budu}nosti zemlje
ili ne{to tre}e, jasno je da
blokadom dr`ave njeni ideolo{ki i politi~ki neprijatelji sve vi{e ja~aju u namje-
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
ri da ubijede doma}u i stranu javnost da BiH, jednostavno, ne funkcionira.
Ne treba sumnjati da
ako jo{ potraje, a prema
svemu sude}i i ho}e, tehni~ki mandat ministrima
u Vije}u ministara BiH,
sli~nih naslova u kojima se
otvoreno govori o raspadu
BiH bit }e sve vi{e. Upravo tu le`i prava opasnost,
jer vrag nikad ne spava.
Mnogi politi~ki centri
nisu odustali od ambicija, politi~kih i teritorijalnih, prema BiH. A duga blokada
dr`ave i njene vlasti izgleda
im kao dobra {ansa da te pretenzije i realiziraju.
Mogu}nost raspada zemlje mnogima danas izgleda daleko i strano. No, ako
se naviknemo na ovu mogu}nost, na pola smo puta
od tog crnog scenarija.
PORTAL - komentar dana
Ninoslav Stojadinovi}, ambasador
Srbije u BiH: I Bo{njaci bi
voljeli imati svog Dodika
- Kakav Dodik, on samo koristi
politi~ki vakuum nakon {to je MZ
digla ruke od BiH. ^im mu se suze
mehanizmi koji su ugra|eni u poganom Dejtonu, on
nestaje s politi~ke scene. Njegova je mo} la`na, nego
on se samo igra kao mi{ dok ma~ak spava ili se bavi
drugim stvarima.
(Alija Fetah)
\oko NINKOVI]
/ TO JE TO
Ukratko
4
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
VA[INGTON O{tro upozorenje zbog propalog formiranja vlasti
Mostar doma}in susreta
Ugovor o saradnji
Forum [panija
- Balkan u Mostaru
X Direktorica Mediteranske ku}e (Casa Mediteraneo) Jolanda Parado
(Yolanda Parrado) i gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} potpisali su ugovor o saradnji kojim }e
ovaj konzorcij i GV Mostara podsticati saradnju
civilnog dru{tva [panije i
Balkana, javila je Fena.
Rezultat ovog ugovora
bit }e gostoprimstvo lokalnih vlasti Mostara pri
odr`avanju Prvog foruma civilnog dru{tva
[panija - Balkan.
RAK-ov portal
Sve cijene na
jednom mjestu
BiH je zaglavljena u pro{losti
Uklju~ivanje Stejt departmenta mo`e biti presudno z Americi vi{e stalo do dr`ave nego nekim bh. politi~arima
Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave (SAD) pozvale su politi~are u BiH da {to prije formiraju vlast na dr`avnom nivou i da provedu klju~ne reforme, uz napomenu da je potro{eno dragocjeno vrijeme
od pro{logodi{njih izbora.
Portparol Stejt departmenta Viktorija Nulend (Victoria Nuland) nazvala je situaciju „veoma razo~aravaju}om“.
Susjedi napreduju
- Susjedne zemlje napreduju u pribli`avanju Evropskoj uniji, a BiH je zaglavljena u pro{losti i stagnira.
Pozivamo predstavnike {est
stranaka da ispune svoje demokratske obaveze prema
gra|anima BiH i da zavr{e
dogovor o formiranju Vije}a ministara - kazala je
Nulend.
O{tra reakcija Va{ingtona na neuspjeh stranaka u formiranju nove vlasti izazvala je val reakcija i zabrinutosti u BiH.
Fuad ^ibuk~i}, izvr{ni
sekretar SBB BiH za
me|unarodne odnose, pozdravlja ~injenicu da je Stejt department izvr{io dodatni pritisak na doma}e politi~are te vjeruje da to mo`e
utjecati na skoro formiranje
dr`avne vlast. No, isti~e i da
to pokazuje kako je
Va{ingtonu vi{e stalo do
na{e zemlje nego nekim bh.
politi~arima.
X Regulatorna agencija
za komunikacije (RAK)
izra|uje web-portal na
kojem }e biti prikaz komparabilnih cijena na
podru~ju fiksne i mobilne telefonije i interneta
u BiH kako bi gra|ani
dobili detaljniji uvid u cijene usluga telekom operatera u BiH i kako bi se
mogli odlu~iti koji im je
povoljniji, izjavila je portparol RAK-a Amela
Odoba{i}, javila je Fena.
Susret u Op}ini
Brza cesta
kroz Vitez
X Na~elnik Viteza Vlado
Alilovi} odr`ao je radni
sastanak s predstavnicima
Direkcije i projektantske
ku}e IPSA iz Sarajeva i
Udruge poslodavaca
op}ine Vitez, javila je Fena. Na sastanku je razgovarano o Prijedlogu trase
brze ceste kroz Vitez.
Zajedni~kim pregledom
predstavnika privrednika i predstavnika ove
op}ine do{lo se do zaklju~ka da je trasa brze
ceste po idejnom rje{enju prihvatljiva, uz
odre|ene izmjene.
Zapo{ljavanje
Sajam u Zenici
X Slu`ba za zapo{ljavanje ZDK, u saradnji s
Federalnim zavodom za
zapo{ljavanje, sutra u
Gradskoj areni u Zenici
organizira Sajam zapo{ljavanja 2011, javila
je Fena. Sajam je namijenjen svim nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, u~enicima zavr{nih razreda
osnovnih i srednjih {kola, ali i osobama koje
`ele promijeniti posao i
graditi karijeru.
Stejt department: Situacija je razo~aravaju}a
Poslanik SDP-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Mirza Ku{ljugi}
nakon reakcije SAD smatra
da }e se najvjerovatnije
„ponoviti scenarij formiranja
Federalne vlade“, odnosno
da „ne}e do}i do dogovora
bez uklju~ivanja me|unarodnog faktora“.
Tvrdi stavovi
^ibuk~i}: Dodatni pritisak na
politi~are
Ku{ljugi}: Mogu} aprilski
scenarij
Prema njegovom mi{ljenju, reagiranje Stejt departmenta treba shvatiti u tom
pravcu. Podsjetio je da postoje razli~ite mogu}nosti formiranja vlasti na dr`avnom
nivou, najmanje dvije-tri kombinacije.
- Uklju~ivanje me|unar-
Potrebni vanredni izbori
Sre}ko Latal, analiti~ar
Me|unarodne krizne grupe
(ICG), ka`e da su u posljednje vrijeme svi me|unarodni ~imbenici, vi{e ili manje, izgubili autoritet kod
doma}ih politi~ara.
- Vidjeli smo da su za proteklu godinu i po BiH posjetili mnogi najvi{i
me|unarodni zvani~nici,
koje su ~esto lokalni poli-
ti~ari ignorisali - kazao nam
je Latal.
Za posljednji potez Stejt
departmenta, Latal ka`e da
nije ni{ta novo „osim ako
me|unarodna zajednica ne
po~ne malo ozbiljnije razmi{ljati da iskoristi bonske
ovlasti i promijeni Izborni
zakon BiH, kako bi se otvorila mogu}nost odr`avanja
vanrednih izbora“.
odne zajednice uozbiljit }e i
one koji su tvrdi u svojim
stavovima po cijenu da se napravi totalna paraliza dr`ave.
Mislim da smo vrlo blizu si-
tuaciji iz aprila i da se mora
identificirati ko nije uradio
nijedan ustupak u pregovorima od izbora - kazao je
G. MRKI]
Ku{ljugi}.
Prekinuta sjednica Vije}a ministara BiH
[piri} blokirao dr`avu
zbog novca od RAK-a!
Predsjedavaju}i VM-a rekao da ne}e biti donesena odluka o privremenom finansiranju
Vije}e ministara (VM)
BiH prekinulo je ju~er
svoju redovnu sjednicu prije usvajanja
odluke o privremenom finansiranju
dr`avnih institucija, ~ime je do{lo do
jo{ jedne blokade u
funkcioniranju izvr{ne vlasti u na{oj
dr`avi.
[piri} na ju~era{njoj
konferenciji
za novinare
Predsjedavaju}i Vije}a
ministara
Nikola
[piri} kazao je novinarima
da }e sjednica biti
nastavljena
tek onda kada Regulato-
rna agencija za komunikacije
(RAK) provede odluku o raspodjeli vi{ka novca.
Vi{ak prihoda
[piri} je novinarima pojasnio da se radi o 3.196.000
KM koje RAK mora prebaciti Vije}u ministara, a koje
su namijenjene za pla}anje
usluga kompaniji „Microsoft“ za licencu koju koriste.
- @ao mi je {to se RAK
upustio u tuma~enje odluke
Vije}a ministara. Na RAKu je da provodi ovu odluku,
jer tim sredstvima gazduje
centralni trezor. Nema potrebe da BiH pla}a zatezne kamate i kursne razlike zato
{to postoji vi{ak prihoda
nad rashodima. Bilo je ~ak
zahtjeva da se transfer ovih
sredstava uslovi ponovnim
imenovanjem Kemala Huseinovi}a na ~elo RAK-a -
Huseinovi}: Odluka Vije}a
ustvrdio je [piri}.
S druge strane, iz Regulatorne agencije za komunikacije ju~er su odgovorili
da odluku o sredstvima donosi Vije}e RAK-a, a ne direktor Huseinovi}. Kako
nam je kratko pojasnio Huseinovi} u izjavi, Vije}e je pr-
Ambasada SAD:
Ispuniti obaveze
Na na{ upit da prokomentiraju ovu situaciju, iz
Ureda za odnose s javno{}u Ameri~ke ambasade naveli su da vlasti u
BiH trebaju ispuniti obavezu koju imaju prema
kompaniji „Microsoft“.
- U vezi s tim, upoznati smo s odlukom Vije}a ministara BiH od 15. septembra 2011. godine da se
vi{ak sredstava RAK-a upotrijebi u tu svrhu. Koliko je
nama poznato, vi{ak sredstava RAK-a i ranije koristio se u sli~ne svrhe. U
svakom slu~aju, smatramo
da Vije}e ministara treba
nastaviti s radom - istakli su
iz Ameri~ke ambasade.
edlo`ilo da taj novac bude
usmjeren u proces digitalizacije, koji je BiH tako|er obavezna provesti.
Odluka danas
- U svakom slu~aju, mi
}emo revidirati situaciju i
kontaktirati na{e vije}e. Sigurno }emo se izjasniti tokom sutra{njeg dana (danas, op. a.) - izjavio je sino}
Huseinovi} za „Avaz“.
A. DU^I]
pogledi
5
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
INTERVJU Emir Suljagi}, ministar obrazovanja i nauke KS
Nisam postao ministar
zbog knjige o Lagumd`iji
U srednjim {kolama na vjeronauku ide 9.611, a u osnovnim 30.262 u~enika
Razgovarala:
Amina NUHANOVI]
Nisam postao ministar
zato {to sam napisao knjigu
„Pogled na profil i ideologiju Zlatka Lagumd`ije“, isti~e
na po~etku razgovora za
„Dnevni avaz“ ministar obrazovanja i nauke Kantona
Sarajevo Emir Suljagi}. Potcrtava da se ne stidi ni~ega
{to je napisano. Na upit da li
je ta~no da je namjerno iz
svoje biografije izostavio ba{
taj detalj, kategori~no odgovara:
- Nije ta~no da u mojoj
biografiji to ne pi{e. Ja sam
~ovjek koji nema mrlju u
biografiji i sve {to govorim i
pi{em javno je pod mojim
imenom i prezimenom. U
ono {to vjerujem idem do kraja, a kada sam radio na
knjizi, vjerovao sam u to {to
sam pisao, kao {to vjerujem
i danas.
Ocjene u prosjeku
† Za{to jo{ niste objavili
rezultate ankete o vjeronauci u {kolama u Sarajevu?
- Svi se pona{aju kao da
bolje od mene znaju kakva je
situacija. U srednjim {kolama na vjeronauku }e i}i
9.611 u~enika, na kulturu
religija 1.636, a nastavu ne}e
poha|ati 7.543 u~enika. U
osnovnim {kolama 30.262
u~enika idu na vjeronauku,
Bala{evi}: Genijalni kantautor
Li~nost dana
Sti`e dragi gost
Nema sumnje da }e se tra`iti karta vi{e za
njegov koncert u Zetri 18. novembra
Suljagi}: Vjeronauka ulazi u prosjek ocjena
na alternativni predmet
3.708, a 1.762 u~enika ne}e
uop}e i}i na ~asove. Vjeronauka }e biti izborni obavezni
predmet, kao i ovi alternativni. To zna~i da, kada neko
izabere da ide na ~asove,
du`an ih je poha|ati do kraja {kolske godine, jer se
oba ocjenjuju i ulaze u prosjek.
† Za{to se niste konsultirali s vjerskim zajednicama prilikom dono{enja
odluka o vjeronauci?
- Ne mogu vjerske zajednice odlu~ivati {ta }e biti
alternativni predmet vjeronauci. Uloga vjerskih zaje-
Bilo je pritisaka
† Informacije da su postojali tzv. elitni razredi
u {kolama u KS izazvale
su burne reakcije me|u
gra|anima. Kako komentirate situaciju u O[
„Safvet-beg Ba{agi}“?
- Imao sam nekih presretanja pojednih roditelja i
neformalnih pritisaka da
se derogira odluka o rasformiravanju jednog razreda
u Osnovnoj {koli „Safvet-
beg Ba{agi}“. Direktorici
{kole rekao sam da joj se
ne}u petljati u posao, a ni
Nastavnom vije}u, dok svako radi svoj posao kako treba. Odluka o rasformiravanju potpuno je legitmna.
Ako bilo ko ima neke iluzije da o javnom tro{ku pravi neka elitna odjeljenja,
vara se. Ko ho}e elitna odjeljenja, eno mu privatne
{kole.
(Foto: M. Kadri})
Uvodimo dr`avnu maturu
- Uvest }emo dr`avnu
maturu za osnovne i srednje
{kole. Time }emo rije{iti pitanje upisa, {tela, intervencija... Kako }emo to regulisati, jo{ ne znam. Ovo je
pitanje od strate{kog
zna~aja za ovu zemlju. To
}emo, vjerovatno, morati
podi}i i na federalni nivo,
jer bi provo|enje po kantonima bilo skupo i dugoro~no bi bilo neizdr`ljivo ka`e Suljagi}.
dnica, kada je rije~ o poha|anju vjeronauke, jasno
je definirana. Volio bih da se
i oni ponekad konsultuju s
nama umjesto {to u nekim
slu~ajevima otvoreno obmanjuju javnost. Mogu uvesti
{ta ho}u kao alternativu vjeronauci, u skladu sa zakonom.
prava, jer ne}e uop}e da djecu {alju na ~asove.
Kolege zaposlene
† Za{to ste onda naknadno i iznenada uveli tre}u
opciju?
- Vlada KS obavezala nas
je u junu da do po~etka
{kolske godine uvedemo
alternativni predmet, {to
smo uradili za dva i po mjeseca. Tada nisam mogao pretpostaviti da }e se dogoditi
da dobijem pisma, e-mailove u kojima gra|ani mene
optu`uju da kr{im njihova
† Je li ta~no da je predmet Kultura religija
uveden u srednje {kole zato {to imate dosta nezaposlenih kolega s Fakulteta
politi~kih nauka?
- Nemam taj problem da
su mi kolege nezaposlene. A
kada smo ve} kod kulture
religija, ona je u ~etvrtim razredima gimnazije postojala kao obavezan predmet, a
sada je izborno obavezni.
To je u po~etku proizvelo
odre|eni tehnolo{ki vi{ak,
ali smo u saglasnosti sa Sindikatom srednjeg obrazovanja izdali odre|ene smjernice kako bismo sprije~ili
da neko ostane bez posla.
Treba biti jasno da ja niti zapo{ljavam, niti otpu{tam,
niti upisujem...
Sin sjevernokorejskog diktatora dolazi u BiH
Odobrena viza Kim Han Solu
Slu`ba za poslove sa strancima BiH ovjerila je pozivno pismo i dala saglasnost za
izdavanje vize sjevernokorejskom dr`avljaninu Kim
Han Solu, kojeg na dvogodi{nji studij poziva Koled`
ujedinjenog svijeta u Mostaru, potvr|eno je „Dnevnom
avazu“ u ovoj slu`bi.
Time je 16-godi{njem
unuku zloglasnog sjeverno-
\or|e Bala{evi}
korejskog diktatora Kim Jong Ila kona~no data saglasnost za boravak u na{oj
dr`avi.
U Slu`bi za poslove sa strancima kazali su nam da je
utvr|eno da nema nikakvih
sigurnosnih prepreka za odobrenje vize te da se ni njegovo ime kao ni imena njegove porodice ne nalazi na EU
niti UN-ovim listama osoba
kojima se ograni~ava ili zabranjuje kretanje.
Njegov dolazak u BiH
o~ekuje se u narednim danima.
Na Facebooku je ovih dana osvanuo i profil ovog 16godi{njaka s njegovim fotografijama. Na jednoj od njih
Kim Han Solu je u dru{tvu
`enske osobe za koju su navodi da mu je djevojka. A. Du.
^ak {est godina je „panonskom mornaru“ \or|u Bala{evi}u trebalo da se odlu~i
na novi koncert u Sarajevu.
Velika pauza, nema {ta, pogotovo za njegove fanove u
BiH koji su ga `eljno o~ekivali tokom tog dugog perioda. Ali kako tom ~ovjeku,
osvjedo~enom prijatelju Sarajeva i genijalnom kantautoru, bilo {ta zamjeriti?
Sve }e mu biti opro{teno samo da ponovo iza|e na scenu,
ispri~a jednu od svojih karakteristi~nih dosjetki i zapjeva.
Nema mjesta sumnji da }e
se za Bala{evi}ev koncert u
Zetri 18. novembra tra`iti
karta vi{e, jer zaista je mnogo onih koji ponovo `ele ~uti
kultne kompozicije „Bo`a
zvani Pub“, „Lepa protina
k}i“ i „Putuj, Evropo“, ali i
pogledati njegov film „Kao
rani mraz“, koji }e harizmati~ni Vojvo|anin ovom prilikom predstaviti Sarajlijama. Bala{evi} je ro|en 11.
maja 1953. u Novom Sadu.
O`enjen je Oliverom, s kojom ima troje djece. H. P.
Rezultat razgovora u Mostaru
Lagumd`ija i ^ovi}
dogovorili se o kantonima
Predsjednik HDZ-a BiH
Dragan ^ovi} izjavio je ju~er
da je s liderom SDP-a BiH
Zlatkom Lagumd`ijom dogovorio da najdalje do kraja sljede}e sedmice istovremeno bude uspostavljena vlast u SBK
i HNK, {to bi, prema njemu,
bila pretpostavka i za lak{i
ustroj novog Vije}a ministara,
koje nije uspostavljeno vi{e od
godinu od odr`anih op}ih
izbora, javila je Onasa.
- Blizu smo kona~nom dogovoru o uspostavi vlasti u
SBK i HNK. Treba sada samo
vidjeti ho}e li se ispo{tovati dogovor i `upanijski du`nosnici
sazvati sjednice skup{tina, tako
da imamo nove vlade ve} sljede}eg tjedna. To }e prakti~no
pokazati postoji li me|usobno
povjerenje, {to odmah daje velike izglede za postizanje dogovora o druge dvije razine vlasti
- rekao je ^ovi}.
On je o pojedinostima
^ovi}: Obavijestio i Muna
ovog dogovora izvijestio i
ameri~kog ambasadora u BiH
Patrika Muna (Patrick Moon), a telefonom je, kako ka`e,
razgovarao i sa ~elnicima
SDA Sulejmanom Tihi}em i
SNSD-a Miloradom Dodikom. Vlast u kantonima, sa
sjedi{tima u Mostaru i Travniku, trebali bi uspostaviti
dva HDZ-a, SDP i SDA.
Spec
Kim Han Sol s djevojkom
z Na prijedlog Ministarstva, Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici usvojila odluku o listi lijekova u bolni~koj za{titi koji se finansiraju iz sredstava Fonda
solidarnosti. Ova lista nije mijenjana od 2008. godine, a
s ovom odlukom ona se pro{iruje.
Kako saznajemo, u po~etku }e se i}i na ukidanje lista
~ekanja za „herceptin“, koji se koristi u terapiji raka dojke,
E. Ha.
te „avastin“ za terapiju raka debelog crijeva.
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
NAGRADNA IGRA RSG radio izabrao najbolju navijačku fotografiju
č
ž
Bh. reprezentativci ganuti saznanjem da dobitnik živi bez oba roditelja
Policija se nada da je Liza dobro
Potraga za Lizom Irvin
Danima traje potraga za
desetomjesečnom Lizom
Irvn (Lisa Irwin), koja je u
ponedjeljak kasno navečer
nestala iz kolijevke u domu
u Kanzas Sitiju. Strahuje se
da je otmičar ušao u kuću
kroz prozor i oteo Lizu iz
krevetića, jer na prozoru
ima znakova provale.
- Nadamose daje djevojčica
dobro i negdje u blizini, ali za
sada koristimo sve moguće resurse - rekao je Darin Snep
(Snapp) iz policije Kanzasa.
U istrazi im pomaže i
FBI, koji upozorava kako je
moguće da je otmičar napustio državu. Iz policije kažu i
da roditelji sarađuju te da
ništa ne upućuje na njihovu
moguću upletenost. Policiji
posao otežava i to što nemaju nikakav opis sumnjivca.
Dobili su informaciju o čovjeku koji je hodao ulicom s
djetetom u ruci.
Potraga za dvoje Amerikanaca
č
Policija iz Skrentona u
Pensilvaniji
traga
za
muškarcem i ženom koji su
7-godišnjeg dječaka zatvorili
u lijes u podrumu porodične
kuće. Policajcikoje supozvali susjedi zatekli su uplakanog dječaka kako sjedi u podrumu, a na sebi je imao samo pelene. Policajcima je rekao da je plakao jer je gladan.
Dječak je policajcima ispričao kako ga je očuh, nakon što je došao iz škole, zatvorio u lijes u podrumu i na
njega stavio stolicu te da je
nakon nekog vremena ipak
uspio otvoriti lijes i izaći
Učenik Osnovne škole
“Behaudin Selmanović” iz
Briješća Adel Rovčanin dobitnik je nagradne igre koju su organizirali Radio RSG i “Sol
Azur” te će 11. oktobra putovati na kvalifikacionu utakmi-
cu između BiH i Francuske.
Prilikom jučerašnjeg dolaska u studio RSG-a u Sarajevu
Rovčanina, koji je proglašen
autorom najbolje navijačke fotografije, dočekali su bh. reprezentativci Edin Džeko i Emir
š
Posebno je bilo dirljivo
Rovčaninovo oduševljenje
prisustvom najboljeg bh.
fudbalera koji je, svojevremeno, išao u istu osnovnu
školu iz Briješća.
- Nisam mogao vjerovati šta se dešava. Oduševljen sam - kazao je Rovčanin.
Spahić,kojisu muspecijalnoza
ovu priliku uručili po dres reprezentacije BiH.
- Volim BiH i navijam za
reprezentaciju. Drago mi je
što sam osvojio nagradu. Što
se reprezentacije tiče, mislim da Luksemburg ne bi
trebao predstavljati neku
veću prepreku. Francuzi, s
druge strane, imaju puno
povrijeđenih igrača i nadam
se da bi to mogao biti jedan
od naših glavnih aduta - kazao je uzbuđeni Adel.
Ni Džeko nije bio ravno-
(Foto: S. JORDAMOVIĆ)
dušan nakon saznanja da
Rovčanin živi bez oba roditelja te da je, uprkos svemu,
najbolji u razredu.
- Osjećam se sretno zbog
ovog pozitivnog i humanog
gesta. S obzirom na to da nije
riječ o socijalnom slučaju,
drago mi je što Adel pokazuje da želi uspjeti u životu.
Bez obzira na veliki nedostatak, on, očito, ne gleda negativno na svijet. Drago mi
je što smo ga uspjeli na neki
način obradovati - kazao je
Džeko.
O. ČENGIĆ
U bašti Afeda Lisure iz Barakovića
Dječak je bio sam u podrumu
van. Kazao je i da je njegov
očuh inače za zatvaranje lijesa k dječaka Lori Gardner i
njenim partnerom, 31-godišnjim Brajanom Slebodom (Brian).
Akcija britanske policije
č š
ž
Britanska policija uhvatila je vozače koji režu kruške,
koriste laptop, piju kafu i telefoniraju, a sve to za volanom na putu. Akcija britanske saobraćajne policije za
obračun s nesavjesnim vozačima donijela je neočeki-
Rovčanin sa Džekom i Spahićem: Učenik OŠ “Behaudin Selmanović” nije krio oduševljenje
vane rezultate. Očekivali su
da će vozače uhvatiti kako
eventualno telefoniraju ili
kucaju SMS za volanom, ali
ne da će zateći prave šampione “multitaskinga”.
Jedan vozač u Hempširu
uspio je upravljati automobilom dok u isto vrijeme pije
kafu, kucka po laptopu i
rješava križalju u novinama.
Spec
Zaposlenici Googlea dali su si novi zahtjevni zadatak proizvesti najbolje pivo. Ideje i prilozi za limitirano pivo slali su Googleovi zaposlenici iz cijelog svijeta. Nakon što su
pristigli svi prijedlozi Google je u saradnji s pivnicom “Dogfish Head” kreirao pivo s okusima kafe, čokolade i trešanja.
Pivo su nazvali “URKontinent”i sadrži 8,1 posto alkohola.
žž
Od davnina je Fojnica
nadaleko poznata po svom
krompiru. No, najveći zabilježeni primjerak u posljednjih nekoliko godina niknuo je u bašti Afeda Lisure iz
naselja Barakovići.
Lisurin komšija Sakib
Ramljak donio je krompir u
centar Fojnice da mu izmjeri težinu, a vaga je pokazala
da teži 1.938 grama.
- Afed je na svojoj njivi
zasadio četrdesetak kilograma sjemenskog krompira
kenebek i od toga dobio šesnaest vreća krompira. Svi su
krupni i ima ih od po jedan
kilogram. Afedova kćerka
Ramljak drži krompir veličine štruce hljeba
izvadila je krompir koji je sigurno bio težak dva kilograma, ali malo ga je oštetila
motikom. Nisu koristili
umjetno đubrivo, već samo
stajsko - kaže Ramljak.
Dodaje da mu je jedan trgovac za krompir davao 20
KM kako bi ga stavio u izlog
trgovine, ali Ramljak nije
mogao, jer ne zna šta će njegov pravi vlasnik Afed
odlučiti.
- Najvjerovatnije će ga
pokloniti Safetu Medžaniću, vlasniku samoposluge
u Fojnici, da ga stavi u izlog,
neka ljudi vide - kaže Ramljak.
H. ČUKLE
U Foči akcija čišćenja centralnog mezarja
ć Na mezarju Tekija u
Foči u toku je uklanjanje korova u koji su nišani bili zarasli.
Već nekoliko godina akciju organizira Medžlis Islamske zajednice Foča, a
ovog puta u nju su uključeni
i sugrađani srpske nacionalnosti.
- Zahvaljujući grupi
naših džematlija, ove godine akcija je prilično dobro
organizirana. U nju su se
uključila 62 Fočaka čiji najmiliji leže u ovom mezarju i
oni su izdvojili sredstva. Kako u gradu nemamo povratnika, posebno mlađih ljudi,
angažirali smo naše komšije
srpske nacionalnosti koji
vrijedno rade. Planirano je
da se Tekija do Kurban-bajrama dovede u stanje u kakvom je bila prije rata - kazao
nam je Salem ef. Ćemo,
predsjednik Medžlisa Foča.
Al. B.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Oliver Dragojević
Glupo je gubiti
vrijeme ni na što
EKSKLUZIVNO Bh. zvijezda nakon više od 20 godina u Srbiji
U Srbiji su stasale nove generacije mojih fanova, a svi oni kao i moja stara vjerna
publika, odavno žele ovaj koncert, rekao Merlin Spektakl u Areni
Dino Merlin 25. novembra, nakon više od 20 godina,
održat će koncertu Beogradu,
saznaje “Dnevni avaz”! Dugo
očekivani koncert jedne od
najvećih zvijezda na ovim
prostorima bitće održanu beogradskoj dvorani Arena. Sudeći prema interesiranju koje
već dugo vlada u Srbiji za
Merlinov koncert, bit će to
vrhunski muzičkispektakl za
koji će se tražiti karta više.
Srbija je podržavala
kriminalne grupe
- Srbija je u početku podržavala kriminalne grupe na sjeveru i koristila ih s vremena na vrijeme da naprave tenzije i izazovu konflikte i u političke svrhe, u razgoRedžepi:
vorima s međunarodnom zajednicom, kaPolitičke svrhe ko bi pokazali da je Kosovo nefunkcionalno, da ne postoji sigurnost.
(Ministar unutrašnjih poslova Kosova za KiM radio)
[ta ka`u u narodu
033/281-393
redakcijaavaz.ba
Izostao je pošten rad političara
obilježile suantologijske pjesme, od kojih će mnoge biti izvedene i u beogradskoj Areni.
Nove pjesme
- Uz hitove s aktuelnog
albuma “Ispočetka”, bit će
to retrospektiva njegovog
dugogodišnjeg
stvaralaštva. Publici u Beogradu
Dino Merlin će izvesti i neke pjesme koje će se naći na
njegovom novom albumu ističu u menadžmentu naše
zvijezde.
Karte za ovaj muzički
spektakl mogu se kupiti od
ponedjeljka, 10. oktobra, od
10 sati na blagajni beogradske Arene.
L.SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Građevinski radovi mogli bi početi u rano proljeće
!"
" šć
Most Mehmed-paše Sokolovića tokom svog postojanja
više puta bio je oštećen. Pod zaštitu UNESCO-a stavljen je
u junu 2007. godine, od kada traju i planovi za njegovu
detaljnu restauraciju, za šta se pobrinula turska vlada u
saradnji s Općinom Višegrad i Vijećem ministara BiH.
Stara kaldrma
ojačanje od krečnjaka, a most će dobiti i savremenu rasvjetu - kazao je Doan.
Halida Sert, direktorica
Turskih cesta za mostove,
ukazala je na problem s temeljima mosta zbog erozije
do koje dolazi zbog velikog
pritiska vode, nesrazmjerno
na pojedine stubove, za šta
će biti potrebno oko 300 metara kubnih krečnjaka, da se
oni ojačaju.
Zaštita države
Most Mehmed-paše Sokolovića radit će se od iste sedre od
koje je i građen
- Za kompletnu sanaciju
stare ćuprije bit će potrebno 110 metara kubnih sedre, koja će biti eksploatirana iz starog majdana u Višegradskoj banji, odakle je
kamen vađen i kada je most
nastajao. Ovo područje je
pod zaštitom države, ali
Opština je dobila građevinsku dozvolu za eksploataciju - izjavio je načelnik Višegrada Tomislav Popović.
M. ANDRIĆ
- Dosadašnja politika u Bosni i Hercegovini je neuspješna jer je izostao pošten rad i potrebno znanje naših političara. Umjesto toga, prevladava demagogija, a ona narodu i državi donosi samo propast. A ukoliko se s riječi ne
pređe na djelo, slabe su šanse da se u državi išta promijeni
nabolje.
(Čitalac M. F.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
snijeg
obla~no
obla~no uz snijeg
VRIJEME
DANAS
6. 10. 2011.
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
BANJA
LUKA
č
č
BIHA]
28
28
BR^KO
24
TUZLA 24
U našoj zemlji
LIVNO ZENICA
očekuje se
24
20
SARAJEVO
sunčano vrijeme uz
24
malu do umjerenu
oblačnost. Po kotlinama
GORAŽDE
i uz riječne tokove u jutar24
njim satima s maglom ili
MOSTAR
niskim oblacima. Vjetar slab,
30
promjenljivog smjera. Jutarnja
temperatura od 5 do 12, na jugu do
20, a najviša dnevna od 21 do 27, na NEUM
30
jugu do 30 stepeni.
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
Merlin: Ogromno interesiranje za koncert u Beogradu
ć
On je potvrdio i da će otvaranje tendera za izvođača
radova biti provedeno u Ankari u narednih mjesec dana,
tako da bi građevinski radovi
mogli početi u rano proljeće.
- Radit ćemo originalne
ploče bez upotrebe cementa,
bit će uklonjena stara kaldrma koja je postavljena 1952.
godine zbog šupljina kroz
koje prolazi voda, bit će
ugrađena kamena ograda po
izgledu na prvobitno stanje
ove građevine i obavljene
određene promjene na rampi mosta. Oko samih temelja
mosta koji leži na drvenim
talpama bit će postavljeno
Osnovni problem
krize nije riješen
Bajram Redžepi
Most Mehmed-paše Sokolovića u novom ruhu
Predsjednik
Turskih
cesta za mostove Ajdin
Doan (Aydin Dogan) rekao
je jučer u Višegradu da će
turskavlada izdvojitiokosedam miliona maraka za sanaciju Mosta Mehmed-paše
Sokolovića na Drini.
Džozef Štiglic
- Pitanje je uvijek bilo da li će eurozona
biti dorasla zadatku kada se pojavi kriza.
Osnovni problem dužničke krize još nije
riješen, a za njegovo rješavanje evropski Štiglic: Dorasli
fond za finansijsku stabilnost mora ili biti zadatku
povećanilidobiti prilikudasampozajmljujenovac, dokćeu
dužem roku nužno biti i izdavanje zajedničkih obveznica
eurozone.
(Nobelovac za BBC)
Uzbuđen sam
Nakon što je na Eurosongu 2011. sa svojom pjesmom
“Love in Rewind” osvojio
visoko šesto mjesto, u čemu
je bio podržan i od glasača iz
Srbije koji su mu dali “dvanaesticu”, Dino Merlin i na
ovaj način, kao što je obećao,
odužit će se svojim fanovima.
- Uzbuđen sam i sretan što
ću ponovo vidjeti Beograd. U
međuvremenu su u Srbiji
stasale nove generacije mojih
fanova, a svi oni kao i moja
stara vjerna publika, koja me
prati još od vremena grupe
“Merlin”, odavno žele da se
ovaj koncert desi. Dolazim
njima, kao i svim drugima
koji će te večeri sa mnom podijeliti moje najveće hitove izjavio je Dino Merlin.
Karijeru Dine Merlina
- Bio bih glup kad bih rekao da nisam
zadovoljan svojim život. Jesam, ali mislim
da sam mogao i više. Mogao sam biti više
angažiran kad je riječ o sviranju, pjevanju i
Dragojević:
putovanju, a ne biti toliko inertan. Glupo
Treba živjeti
je gubiti vrijeme ni na što, treba pomagati i
veseliti se s nekim. Treba živjeti. Uz to treba biti zdrav.
(Muzičar za “Story”)
^ETVRTAK
PETAK
6. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
7. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
0
SUBOTA
0
8. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 5 C do 20 C
od 5 C do 13 C
od 4 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 21 C do 30 C
0
0
od 13 C do 20 C
0
0
od 9 C do 18 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorološke prilike i dalje će biti relativno povoljne, ali bi se
krajem dana kod osjetljivih osoba mogle pojačati tegobe usljed
približavanja poremećaja. Reumatičari će imati nešto izraženije
bolove, a moguće su i reakcije na promjenu vremena u vidu
glavobolje, nesanice i promjene raspoloženja.
Grad Sarajevo
6. 10. 2011.
Izlazak
6.49
Izlazak 15.32
Zalazak 18.19
Zalazak 01.09
Ukratko
8
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
teme
TURSKA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} za „Avaz“ iz Ankare
Studenti pred Rektoratom
Protesti u Zenici
Ovo je historijska posjeta
Cijenimo rad uleme na Balkanu, rekao Davutolu tokom susreta s delegacijom IZ BiH
Studenti tra`e
oktobarski rok
X Nekoliko stotina studenata
Zeni~kog univerziteta (UNZE)
okupilo se ju~er u podne ispred zgrade Rektorata, gdje je u
tom trenutku po~injala sjednica Senata, da bi protestima
tra`ili omogu}avanje ispitnog
oktobarskog roka. Ve}ina ih
se, po dogovoru koji je uslijedio na mre`i Facebook, pojavila u crnim majicama, pokazuju}i simboli~no u kakvom je
A. D`.
stanju Univerzitet.
Projekt EU
Antikorupcijska
mre`a u BiH
X Centar za civilno dru{tvo
Kyodo, uz finansijsku podr{ku
EU, implementira projekt
„Pravna antikorupcijska mre`a
u BiH, javila je Fena. Cilj ovog
projekta je izvr{iti ciljanu analizu postoje}ih zakona koji predstavljaju klju~ne karike zakonodavnog okvira za borbu
protiv korupcije i ocijeniti njihovu uskla|enost s Konvencijom UN-a protiv korupcije
(UNCAC). Nakon izvr{ene
analize bit }e predlo`eno 25
amandmana da bi se postoje}i
zakoni harmonizirali s Konvencijom UN-a protiv korupcije.
„Hrabri ljudi“
^olakova
reakcija
X Prije svega, te{ko je kao
~ovjek ne reagirati na izjavu
datu u emisiji „Hrabri ljudi“,
emitiranu na televiziji Pink
BiH 4. oktobra.
- Izneseno je niz neistina na moj
ra~un i smatram da je krajnje
nekorektno na taj na~in javno
iznositi stavove koji nisu utemeljeni na provjerenim ~injenicama i stvarati kod javnosti animozitet prema meni osobno i
prema instituciji koju predstavljam, koriste}i se bolesnom djecom i u stanju potrebe u kojem
se nalaze - stoji, izme|u ostalog,
u saop}enju koje je potpisao ministar pravde Bari{a ^olak.
„@eljeznice RS“
Tehnolo{ki vi{ak
444 radnika
X Zaposlenima u „@eljeznicama Republike Srpske“ (@RS)
menad`ment duguje ~etiri
pla}e, a u najavljenoj sistematizaciji po~etkom novembra taj
javni gubita{ po~et }e s progla{avanjem tehnolo{kim
vi{kom 444 radnika, javila je
Fena. Generalni direktor @RSa Goran Savanovi} tvrdi da otpu{tanja radnika ne}e biti
„napre~ac“, jer su svjesni da je
to „slo`en proces“, te demantira
da ve} postoje spiskovi s imenima onih koji }e ostati bez posla.
Delegacija na ru~ku s ministrom Davutoluom
Drugog dana posjete Turskoj
delegaciju Islamske zajednice BiH
predvo|enu reisu-l-ulemom dr.
Mustafom ef. Ceri}em, a koju ~ine
muftije iz BiH, Sand`aka, Hrvatske
i Slovenije, ju~er je primio ministar
vanjskih poslova te zemlje Ahmet
Davutolu (Davutoglu).
Nova stranica
Turski ministar za delegaciju IZ
BiH organizirao je ru~ak u svojoj
(Foto: MINA)
radnoj rezidenciji.
Reis Ceri} kazao je za „Avaz“ da
je ovo povijesna posjeta, jer se radi o najbrojnijoj delegaciji IZ koja posje}uje jednu zemlju.
- Kao {to je to rekao i reisu-l-ulema Turske, ona otvara novu stranicu u odnosima IZ Turske i BiH. Primljeni smo na najbolji na~in. Imali smo susret s predsjednikom
dr`ave, ministrom vanjskih poslova, a sutra (danas, op. a.) susrest
^lanovi brojne delegacije IZ BiH
}emo se s premijerom Red`epom
Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip
Erdogan) - ka`e reis Ceri}.
On je zahvalio Davutoluu na
prijemu i na odvojenom vremenu,
kao i na bajramskoj posjeti Sarajevu. Tako|er, poru~io je da delegacija IZ dijeli radost Davutoluovog uspjeha u provo|enju politike „bez problema s kom{ijama“.
Ministar Davutolu kazao je da
ulema treba svoj posao raditi savje-
sno i odgovorno te da u Turskoj
cijene rad i djelovanje uleme na
Balkanu, posebno u BiH, te poru~io da }e je uvijek podr`avati.
Dnevna politika
- Ali i ukazivati na ~injenicu da je
va{a misija trajna i zato je treba
po{tedjeti od (zlo)upotrebe za dnevnu
politiku, jer posao ili misija nas politi~ara je prolazna - kazao je Davutolu tokom susreta. F. KARALI]
Nakon izrade spiska „Zelene beretke“ tvrde
Organizatore otpora
pozivaju u Tu`ila{tvo
Izjavu dali Hasan Dolovac, Vahid Ali} i Ismir Nokto z Ispituje
se ko su komandanti i kada smo formirani, ka`e [vraki}
Organizatorima i pokreta~ima
otpora u FBiH u posljednje vrijeme sti`u pozivi iz Tu`ila{tva BiH
da daju izjavu povodom slu~aja
’’Dobrovolja~ka’’, izjavio je ju~er za
’’Dnevni avaz’’ Muhamed [varki}, predsjednik ’’Zelenih beretki’’ Kantona Sarajevo.
- Samo u posljednja tri dana
na{a tri ~lana Hasan Dolovac, Vahid Ali} i Ismir Nokto pozvana su
u Tu`ila{tvo BiH. Pozivaju ih, navodno, zbog slu~aja „Dobrovolja~ka“, a ispituju ih kad su formirane zelene beretke, ko su komandanti, kako je organizirana
odbrana ili sli~no - navodi [vraki}.
Kako ka`e, vrlo je indikativno
{to se pozivaju branitelji BiH, a ne
~lanovi Ravnogorskog ~etni~kog
odreda.
- Nije nam jasno za{to se to radi. Nama i dalje sti`u pozivi. Kome ovo treba, nikom nije jasno, jer
se pozivaju svi sa spiska organizatora i pokreta~a otpora „Zelenih beretki“ - naveo je [vrki}.
Isti~e da }e se i Predsjedni{vo
„Zelenih beretki“ izjasniti povodom spiska organizatora i pokreta~a otpora kao i o listi koju je
predlo`ilo Udru`enje organizatora i pokreta~a otpora u
FBiH.
- Ne}emo da neko s ulice
zelene beretke stavlja na svoje famozne spiskove. Zna se
ko su organizatori i pokreta~i
otpora u BiH. Zatra`it }emo
da se povuku svi dosada{nji
spiskovi organizatora i pokreta~a otpora, a formirat }emo
komisiju sa srodnim udru`enjima i predlo`iti kriterije ko
mo`e biti organizator i pokreta~ otpora - poja{njava [vraki}.
A. DEDAJI]
[varki}: Sti`u
pozivi
teme
9
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Projekti Svjetske banke
Svjetska banka
finansirala gradnju
i obnovu mnogih
infrastrukturnih
objekata
66 - projekata implementirano u BiH od 1996.
1,6 - milijardi dolara ulo`eno u BiH od 1996.
12 - projekata u BiH trenutno aktivno
302,3 - miliona dolara vrijednost aktivnih projekata
Ukratko
Reforme podr`ane u
novoj strategiji
z pobolj{anje konkurentnosti bh. ekonomije
z socijalna za{tita i uklju~enost najugro`enijih kategorija
z odr`ivo kori{tenje prirodnih resursa
Mun: Susreti u Op}ini
Iz Ambasade SAD
Mun u
posjeti Fo~i
X Ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u
BiH Patrik Mun (Patrick
Moon) posjetit }e danas
Fo~u, javila je Fena. U
Fo~i }e se ambasador
Mun sresti s predstavnicima Op}ine Fo~a te otvoriti novoizgra|eni kompleks socijalnih stanova za
povratnike. Ambasador
}e posjetiti i Atik Alipa{inu d`amiju i odr`ati
govor na Pravoslavnom
bogoslovskom fakultetu
„Sv. Vasilije Ostro{ki“.
Tuzlanski skup
SVJETSKA BANKA [ta donosi nova ~etverogodi{nja strategija
BiH na raspolaganju
oko 630 miliona KM
Svi projekti mogli bi biti znatno usporeni ako ne bude formirano novo Vije}e ministara, potvr|eno iz Svjetske banke
Na{a zemlja u narednom
~etverogodi{njem periodu
imat }e na raspolaganju oko
630 miliona KM, novca
Svjetske banke.
Privatni sektor
Ovo se navodi u dokumentu pod nazivom Strategija
partnerstva u BiH od 2012. do
2015. godine, koji je odobrio
Izvr{ni odbor Svjetske banke.
Tokom naredne ~etiri
godine, BiH }e biti dostupno
148 miliona ameri~kih dolara beskamatnih sredstava za
investicione projekte od
Me|unarodne razvojne asocijacije (IDA).
Uz to, Me|unarodna finansijska korporacija (IFC)
o~ekuje pove}anje finansiranja za privatni sektor do nivoa od 80 do 100 miliona dolara, navodi se u saop}enju
Svjetske banke.
Osim toga, do 200 miliona dolara bit }e raspolo`ivo
za podr{ku strukturalnim
reformama u zemlji, a pod
uvjetima Me|unarodne banke za obnovu i razvoj
(IBRD). Ovo ukupno ~ini
oko 630 miliona KM.
- Svjetska banka ostaje
~vrsto opredijeljena da pomogne u rje{avanju razvojnih
izazova u BiH. Nova Strategija partnerstva odra`ava prioritete svih nivoa vlasti u zemlji. Radujemo se nastavku
uspje{nog partnerstva s vlasti-
ma i drugim razvojnim agencijama radi pobolj{anja `ivota ljudi u BiH - izjavila je
Anabela Abreu, {efica Ureda
Svjetske banke u BiH.
Tehni~ki mandat
No, implementacija ovih
projekata mogla bi biti znatno usporena zbog toga {to
BiH nema formiranu vlast
na dr`avnom nivou, saznaje
na{ list, a to nam je potvr|eno i iz Svjetske banke.
- Svakako da ~injenica da
jo{ nemamo novi saziv Vije}a
ministara, godinu nakon izbora, predstavlja ote`avaju}u
okolnost. Aktivni projekti
Svjetske banke do sada su se
implementirali zadovoljavaju}om dinamikom. No, ~injenica da vlada radi u tehni~kom mandatu usporava
ratifikaciju novih projekata
Svjetske banke - re~eno je
„Avazu“ iz Ureda Svjetske
banke u Sarajevu. G. MRKI]
„Avaz“ otkriva [ta predvi|a Vladin nacrt novog zakona
Ako je firma u gubitku, i
direktorima minimalac!
gubitku!
Tako|er, ~lanovima nadzornih i odbora za reviziju
u takvim preduze}ima naknade }e biti prepolovljene. U tim slu~ajevima
isklju~ivat }e se primjena
odredaba va`e}ih kolektivnih ugovora, ugovora o radu i drugih akata kojim su
utvr|eni iznosi pla}a i naknada.
Nacrtom zakona predvi|eno je i da direktori,
odnosno ~lanovi uprave, ali
i zaposlenici javnih predu-
ze}a, ne mogu imati pla}u
vi{u od pet prosje~nih mjese~nih pla}a ispla}enih u
FBiH u prethodna tri mjeseca. Prema sada{njoj ra~unici, to bi zna~ilo da niko od
njih ne mo`e imati pla}u
vi{u od oko 4.000 KM.
Mjese~na naknada za rad
predsjednika nadzornih obora, prema Vladinom nacrtu,
mo`e biti najvi{e do 1,5 prosje~ne neto pla}e u FBiH
(trenutno to iznosi 1.221,24
KM, jer je prosje~na pla}a
814,16 KM), a za ~lanove 80
X Dvodnevno me|unarodno savjetovanje ‘’Arhivska praksa’’, u organizaciji Arhiva Tuzlanskog
kantona, po~inje danas u
Tuzli. Uz u~e{}e oko tri
stotine arhivskih radnika, o~ekuje se diskusija o
40 tema, javila je Fena.
Predava~i }e biti arhivski
i informati~ki stru~njaci
iz Slovenije, Austrije,
Ma|arske, Makedonije...
Recesija
Manji dje~iji
dodatak u RS
X Iako je isplata dje~ijeg
dodatka u Republici Srpskoj ovaj mjesec po~ela u
vrijeme kada se obilje`ava
„Dje~ija nedjelja“, iznos
na ra~unima za porodice s
dvoje, troje i ~etvero djece
i dalje je umanjen, javila
je Fena. Od po~etka ove
godine u RS je dje~iji dodatak za drugo i ~etvrto
dijete smanjen sa 45 na 35
maraka, dodatak za tre}e
dijete iznosi 70 umjesto
100 maraka, a djeca s posebnim potrebama u ovoj
godini primaju 90 maraka
mjese~no.
BiH i Makedonija
Novi} potpisao
sporazum
U tim slu~ajevima ne}e va`iti ni kolektivni ugovori z Najvi{a pla}a
mo`e biti pet prosje~nih pla}a u FBiH, {to je sada oko 4.000 KM
Federalna vlada na posljednjoj sjednici utvrdila je
Nacrt zakona o upravljanju
dr`avnim kapitalom u privrednim dru{tvima u FBiH,
{to je prvi put da se u Federaciji ova oblast poku{ava urediti zakonski.
Najve}a novina je da Vlada ovim zakonom predla`e
da se pla}e direktora, svih
~lanova uprave, ali i svih
zaposlenih, svedu na minimalac ako u godi{njim
obra~unima iska`u da je njihovo preduze}e poslovalo u
Savjetovanje
arhivskih radnika
Faksimil ~lana Nacrta zakona koji predvi|a kaznu za gubita{e
posto od tog iznosa.
Ina~e, Vlada ni ovim zakonom nije predvidjela
uvo|enje transparentnijeg
imenovanja direktora javnih
preduze}a, nego }e se to, prema njenom prijedlogu, i
dalje obavljati bez konkursnih procedura, odnosno ona
}e birati ~lanove uprava.
Zakon bi se trebao odnositi na 49 preduze}a u kojima
Vlada ima pravo davati saglasnosti na imenovanja upravlja~kih i skup{tinskih struktura, a na osnovu ve}inskog
ili manjiskog udjela dr`avnog
M. KUKAN
kapitala.
X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}
i makedonski ministar
obrazovanja i nauke
Pan~e Kralev potpisali
su ju~er u Skoplju sporazum izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, javila je Fena. Sporazumom je predvi|eno da }e ugovorne
strane, u okviru svojih
nadle`nosti i mogu}nosti, podsticati i omogu}avati razmjenu i saradnju
izme|u dviju zemalja.
Klub poznatih Tomislav Ka{ljevi}
@ivcira me
Jadranka Kosor
Li~ni profil muzi~kog producenta
Ime i prezime: Tomislav
Ka{ljevi}.
Datum i mjesto ro|enja: 19.
decembar, Zenica.
Koji je Va{ najve}i porok:
Hedonizam, ako je to porok.
Biste li donirali organe: Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Imam jedan mali ritual da to „poni{tim“.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: @ena - novac
(zlu ne trebalo), a mu{karac
i novac i kreditnu karticu.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Vrlo
~esto, ali nije pravilo.
Da je sutra smak svijeta, {ta
biste danas uradili: Bio {to
bli`e djetetu.
Je li bolje danas biti lijep ili
pametan: Prvo lijep i pametan, a onda lijep pa pametan!
Politika je za Vas: Najve}e
zlo.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Bojim se da jesam, ali nije bio neki veliki prijatelj.
Je li Va{a slava gorkog ili
slatkog okusa: Koja slava,
moj posao je te`ak, javan. Drugi kupe kajmak na mom
znoju i znanju.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Zaljubio sam se. Opet.
^ega se najvi{e sramite:
Dana{njih „mu{kar~ina“.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Moja k}erka i moj sin.
Kada je brak dobar brak:
Bojim se da takvog nema, ili
barem ne mnogo.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Jeste, definitivno.
Neostvarena `elja: Voziti
autotrke na ozbiljnijem nivou.
Omiljeni film: „Balkanski
{pijun“.
Va{ hobi: Automobilizam.
Sportista koji Vas inspirira:
SMS
POLITI^ARI I
GRADNJA Normalna stvar
za jednog politi~ara je da otvara fabrike, da zapo{ljava raju.
Kod nas vode}i
politi~ari, umjesto fabrika i drugih dru{tveno
korisnih objekata, grade neke
Kamengrade i
etno-sela od kojih ni Bog ni narod nemaju koristi.
A STARI
GRAD - ^itam
u „Avazu“ o
akciji Op}ine
Centar u Sarajevu za ljetne
ba{te. Pitam
Op}inu Stari
Grad {ta preduzima za pojedince koji godinama ne pla}aju
10
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
teme
ALARMANTNO Ho}e li pasti prva `rtva prije nego {to se rije{i problem
Biv{a je vlast pse
istjerala na ulice!
SDA, SNSD, SBiH, dva HDZ-a glasali za usvajanje zakona koji se ne
mo`e provesti z Gra|ani {irom BiH strahuju od ~opora
Bosanci i Hercegovci ve}
mjesecima strahuju od ~opora
pasa lutalica koji {irom bh. gradova nerijetko napadaju ljude,
pla{e djecu i, prema mi{ljenjima stru~njaka, predstavljaju i
veliku opasnost za zdravlje. Pitanje je dana kada }e jedan takav napad imati fatalne posljedice.
Gledati krv
Ka{ljevi}: Vi{e se sje}a
posljednjeg nego prvog
poljupca
Ivan Ljubi~i}.
Sje}ate li se prvog poljupca:
Kroz maglu, vi{e se sje}am
posljednjeg.
[ta je Va{ najve}i strah: Sve
vezano uz budu}nost djece.
Najdra`a pjesma: „[ta bi
dao da si na mom mjestu“.
Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu:
Prije nekoliko dana.
Citat koji pamtite: Ljubav se
ne pokazuje rije~ima nego
djelima.
Omiljena modna marka:
„Boss“.
Osoba koja Vas `ivcira: Jadranka Kosor.
Dnevni avaz
061-142-015
kori{tenje ljetnih ba{ta.
^ar{ija{
IZBJEGAVANJE
OBAVEZA - Stanari u Ferhadiji
misle da imaju
samo prava i stanove u epicentru
grada, a nemaju
zakonske obaveze. Ako to pove`emo s primjerom WC-a
na grani~nom
prijelazu ili pravima pasa na
ulicama ili pravima zastupnika
u parlamentu,
eto odgovora na
pitanje {ta ne
{tima u dr`avi svi bi da izbjegnu obaveze!
PRAVO NA
PENDREK - Jednostavno
rje{enje za razna
razbojni{tva i ra-
zne boksere {to
divljaju po ulicama lijepe nam
dr`ave BiH jeste
da se policiji vrati pravo na upotrebu pendreka,
tako bi bokser
dobro razmislio
ho}e li nekoga
ponovo napasti.
PITANJE ZA
TANOVI]A Utakmica odigrana, zavr{ena,
registrovana, sudije ocijenjene
dobro i onda se
na|e neko iz
kluba kao Tanovi} iz Vele`a pa
saspe niz kritika
na su|enje... [to
se Tanovi} ne
upita {ta je to trulo u Vele`u da
pet igra~a dobije
crveni karton na
devet utakmica.
Nadle`ne slu`be, s lokalnog nivoa, za taj problem krive dr`avni Zakon o za{titi i
dobrobiti `ivotinja, koji je
uspostavio standarde za tretiranje tog problema, koje BiH
u sada{njim uvjetima ne mo`e
primijeniti.
Sporni zakon koji je stao u
za{titu `ivotinja, a nau{trb
ljudi, donio je pro{li saziv
Dr`avnog parlamenta, u kojem su glavnu rije~ vodili
SDA, SBiH, SNSD i dva
HDZ-a. Zakon je usvojen jednoglasno, a za njega su ruku
digli, izme|u ostalih, Martin
Ragu`, Bakir Izetbegovi}, Branko Doki}, [efik D`aferovi},
Azra
Had`iahmetovi},
Du{anka Majki}, Bo`o Ljubi}
i ostali poslanici i delegati
oba doma Parlamenta BiH.
Svi oni, naime, na prijedlog
Vije}a ministara BiH, odnosno
Ministarstva vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa, 2009.
godine ekspresno su se u`ivje-
ANKETA
^opori pasa predstavljaju prijetnju za ljude u ve}ini bh. gradova
li u ulogu evropejaca i jednoglasno usvojili Zakon o za{titi i dobrobiti `ivotinja, a da pri
tome nisu vodili ra~una kako
}e se takvi propisi uop}e mo}i
implementirati u dr`avi koja ne
daje novac ni za gladno i nezaposleno stanovni{tvo, a kamoli za gradnju azila za pse lutalice. Mnogi i danas priznaju da
nisu ni znali za {ta su glasali.
- To je jedan od zakona ~ije
je usvajanje Evropa izri~ito zahtijevala. Sve me|unarodne
organizacije skakale su u Parlamentu BiH ubje|uju}i nas
da BiH ne mo`e ostati jedina
zemlja koja }e gledati krv u borbi bikova. Usvajanje zakona
nije se moglo odgoditi i on nije bio gre{ka! - poja{njava nam
Du{anka Majki}, dodaju}i da
Parlament nije kriv {to se Zakon ne provodi na terenu.
Bijeg od javnosti
Za razliku od nje, Niko
Lozan~i}, u to vrijeme predsjedavaju}i Predstavni~kog
doma, priznaje pogre{ku parlamentaraca u usvajanju Zakona.
- I sam sam glasao za njega, ali u najboljoj namjeri.
Me|utim, po`urili smo s nje-
govim usvajanjem - iskren je
Lozan~i}.
Je li znao {ta sporni zakon
nala`e kao obavezu dr`avi
BiH, SDA-ovac [efik D`aferovi}, koji je tako|er u~estvovao
u njegovom usvajanju, nije
`elio komentirati, kao ni Martin Ragu`, kazav{i da ne zna
o ~emu se radi i da se mora na
njega podsjetiti. Azra Had`iahmetovi} ne krije da ne zna da
se Zakon za koji je glasala ne
implementira ni nakon dvije
godine, ali zato insistira da ga
ne treba mijenjati.
A. KESEROVI]
me|u gra|anima Zenice, Biha}a, Travnika, Mostara i Tuzle
Podr`avate li obustavljanje primjene Zakona koji
onemogu}ava uklanjanje pasa lutalica s ulica?
- Ne podr`avam, ali
podr`avam sve {to nije nasilu. Problem treba rije{iti, ali ne nasilu, ubijanjem pasa
po ulici.
- Podr`avam. Da se ja
pitam, nijednog psa ne
bi bilo na ulici u cijeloj
dr`avi. To se mora rije{iti. Najavljuju da }e
napraviti azil za 120
pasa, a u Zenici ih ima
Sedadin
vi{e od 300.
- Podr`avam! Ovdje u
Biha}u administracija
tvrdi da za azil za pse
treba 400.000 KM. To
nije ta~no, ta je cifra
prenapuhana, samo se
tra`i razlog da se
Senad
ni{ta ne uradi.
- O~igledno je da
op}ine ne `ure s azilima, jer je Zakon nedore~en tamo gdje treba
navesti ko finansira gradnju azila. Udru`enja
gra|ana vi{e se brinu o
ovom problemu nego Vinko
Pavi}
aktuelna vlast.
- Podr`avam rje{avanje
ovog problema, jer su
svi roditelji zabrinuti
za djecu kada idu
{kolu. Ali, nisam za
ubijanje pasa lutalica iz
vatrenog oru`ja i treba
[ejla
izgraditi azile za pse.
- Problem se svakako
mora rije{iti, ali ja sam
za dosljednu primjenu
Zakona. Jer, ako imamo donesen neki zakon, trebamo ga i
po{tovati i primjenjivaMeliha
ti sve njegove odredbe.
- Vlasti moraju {to prije reagirati, mo`da
izmjenama tog zakona, jer stanje svakim
danom postaje sve gore. Psi lutalice na svakom su koraku. Tu se
Maida
mora zavesti red.
- Ne podr`avam stavljanje izvan snage tog
zakona, ve} smatram
da treba na adekvatan
na~in pristupiti
rje{avanju tog problema u BiH.
- Psi lutalice u Tuzli
su ogroman problem,
naro~ito po djecu, jer
se u ~oporima nesmetano kre}u svim dijelovima grada. Stoga
podr`avam izmjenu
Jasmin
donesenog zakona.
Faruk
Pa{anbegovi}
Red`i}
Malki}
Hopi}
Ines Kaji}Bubalo
Ro{i}
Sujold`i}
Selimba{i}
teme
11
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
CIJENE Ljetne su{e izazvale milionske gubitke u poljoprivredi
Do maja hrana
dvostruko skuplja!
Doma}e proizvo|a~e najvi{e ubija nekontrolirani uvoz robe koja je u EU kupljena prakti~no
na otpadu z P{enica nije stradala i jeftinija je te bi cijene hljeba trebale biti jo{ ni`e
Radon~i}: Otkrio istinu o zlo~incu
Ve~eras na FTV-u djelo [ekija Radon~i}a
Premijera filma
’Heroj na{eg doba’
Slobodan Pejovi} se hvalio da je spa{avao
Bosance u ratu, a bio je zlo~inac
Prodava~i ne}e imati opravdanja za eventualno pove}anje cijena hljeba
Sada{nja cijena hrane u
BiH do maja naredne godine porast }e za 50 posto,
upozorava za „Dnevni avaz“
Vladimir Usorac, predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara
Republike Srpske.
Ogromne {tete
On tvrdi da je tokom
ovogodi{nje ljetne su{e, kada su temperature prelazile
i 45 stepeni na suncu, najvi{e
stradao kukuruz i da je on u
ovom trenutku dvostruko
skuplji od p{enice.
- P{enica }e u tom slu~aju
i}i u sto~nu hranu, rast }e joj
potra`nja, a samim time i cijena. Namirnice kao {to su
meso, mlijeko i jaja sigurno }e
poskupjeti - govori Usorac.
Na milionske gubitke velikih i malih poljoprivrednih proizvo|a~a u na{oj
zemlji `ali se Milenko So~e,
potpredsjednik Selja~kog saveza FBiH i najve}i poljoprivredni proizvo|a~ u BiH.
- Proizvodnja je skoro pa
prepolovljena, a {tete u koli~inama su ogromne. Moje
preduze}e u rodnim godinama posluje s dobitkom i do pet
miliona maraka, ali u 2011. on
je bio umanjen za milion maraka - obja{njava So~e.
Cijene (KM) u avgustu po kilogramu/litru
Gradovi
Hljeb
Bra{no
Meso
Ulje
Mlijeko
[e}er
Maslac
Sarajevo
Biha}
Tuzla
Zenica
Mostar
2,88
2,20
2,84
2,23
2,67
1,52
1,87
1,34
1,38
1,95
12,76
12,49
13,46
12,08
12,98
2,96
3,37
2,88
3,03
3,00
1,45
1,47
1,49
1,51
1,50
2,05
2,12
2,15
2,06
2,17
16,47
18,02
15,97
16,73
18,39
- Doma}e proizvo|a~e najvi{e ubija nekontrolirani uvoz
robe koja je u EU kupljena prakti~no na otpadu, zbog ~ega
su doma}i proizvo|a~i, naprimjer, gajbu paradajza u sezoni morali prodavati za dvije
marke, {to je zaista pora`avaju}e - govori So~e.
Sead Jele~ iz Udru`enja
poljoprivrednika
KS
obja{njava da hljebna `ita, u
prvom redu p{enica, u odnosu na kukuruz nisu pretrpjela ovogodi{nju ljetnu su{u,
jer su ubrana dok je u zemlji{tu jo{ bilo dovoljno vlage, ali da }e zbog dvostruko
vi{e cijene kukuruza u odnosu na p{enicu, sto~ni proi-
Usorac: Najvi{e stradao kukuruz
Jele~: Cijene hljeba su visoke
On ka`e da je koli~ina uroda gro`|a i breskve i za 60
posto manja nego prethodnih godina.
Sto~ni proizvodi
zvodi sigurno poskupjeti.
- Proizvo|a~i mlijeka ve}
sada ne mogu izdr`ati ovolike cijene koncentrata u kojima je glavna komponenta kukuruz, kojeg je izme|u 30 i 50
posto manje nego u prethodnom periodu - tvrdi Jele~.
On, me|utim, upozorava
da prodava~i ne}e imati opravdanja za eventualno pove}anje cijena hljeba.
- Oni mogu tvrditi da je u
me|uvremenu poskupjela elektri~na energija i da su vi{i drugi proizvodni tro{kovi, ali
na{a mlinsko-pekarska industrija u posljednja dva mjeseca je mogla nabaviti p{enicu
po cijeni od 40 feninga, {to je
za oko 50 i 60 posto jeftinije
nego ranije. Zbog toga su i postoje}e cijene hljeba visoke u
odnosu na relativno povoljnu
cijenu p{enice - isti~e Jele~.
A. KESEROVI] M. [email protected]]
Film „Heroj na{eg doba“
autora [ekija Radon~i}a premijerno }e biti prikazan
ve~eras na Federalnoj televiziji. Ovo je pri~a o penzionisanom inspektoru crnogorskog MUP-a Slobodanu Pejovi}u, koji je postao nacionalni heroj u Crnoj Gori
nakon {to je la`no tvrdio
da je tokom rata spasio trojicu Bosanaca, za {ta je dobio
i brojne nagrade.
Me|utim, tokom rada na
Radon~i}evom filmu otkriveno je da Pejovi} nije bio nikakav heroj, ve} glavni lovac na
izbjegle gra|ane iz BiH. Koliki je zna~aj ovog film govori i podatak da je Lidija
Vuk~evi}, dr`avna tu`iteljica
za ratne zlo~ine Crne Gore,
zvani~no zatra`ila da joj on
bude dostavljen.
- Jedva ~ekam da bosanska javnost vidi film zbog
kojeg sam od po~etka njegovog snimanja la`no optu`ivan, hap{en, saslu{avan i
izlo`en vi{emjese~nom lin~u
podgori~kog tabloida „Monitor“, koji se protivi inicijativi za podizanje spomen-obilje`ja deportovanim gra|anima BiH u Herceg-Novom. Tu
je bio sabirni centar, a prema
onom {to sam otkrio, Karad`i}evi egzekutori su u njemu likvidirali 85 ljudi. Dobro
je da bh. javnost vidi ovaj film i zbog onih koji zlo~inca
Pejovi}a i dalje podr`avaju,
prije svih Svetlana Broz, koja se, i pored javnog upozorenja porodica deportovanih,
drznula da lovcu na Bo{njake daje nagrade za humanizam - ka`e Radon~i}.
Zabrinjavaju}i podaci Privredne komore
BiH uvozi krompir,
{ljive i jabuke!?
BiH je u prvih osam mjeseci ove godine ostvarila
izvoz od 5,437 milijardi KM,
a uvezla robu u vrijednosti
od 10,14 milijardi KM, {to
zna~i da je ponovo ostvaren
deficit, i to u iznosu od 4,577
milijardi KM, rekao je ju~er
na konferenciji za novinare
Jago Lasi}, predsjednik Privredne komore FBiH.
- Pokrivenost uvoza izvozom i dalje je manja i iznosi
54,3 posto, {to je veoma zabrinjavaju}e jer smo o~ekivali
rast izvoza s obzirom na to da
smo na neki na~in iza{li iz recesijskog perioda. Uvoz je i
dalje dominantan i ~udi me da
vlasti ne poduzimaju ni{ta
da obustave uvoz roba koje mi
mo`emo proizvoditi - kazao je
Lasi}, naglasiv{i da je za ovakvo stanje najvi{e kriva poljoprivreda u kojoj je ove godine ostvaren minus od milijardu i po maraka.
Nezamislivo je da uvozimo krompir, {ljive i jabuke,
naglasio je Lasi}.
Istakao je da na{a zemlja
ima potpisane sve potrebne
me|unarodne ugovore o vanjskoj trgovini koji mogu
za{tititi zemlju od prekomjernog uvoza, ali je problem u
tome {to se svjesno ide na nepo{tivanje tih zakona i odreM. [email protected]]
dbi.
ZDK nema dovoljno novca
U {trajku i dalje
1.400 policajaca
Vi{e od 1.400 policajaca iz svih 12 op}ina
ZDK i dalje je u {trajku,
ali ispunjavaju svoje
obaveze pa }e tako osiguravati i predstoje}u
utakmicu bh. reprezentacije u petak, potvrdio
nam je predsjednik Sindikata Elvedin Mio~.
Primjer odnosa vlasti
prema doju~era{njim
herojima ilustrirao je
Enes Hrusto, nosilac
„zlatne policijske zna~ke“ iz Kaknja, policajac koji je 1993. ostao
bez noge u borbenim
aktivnostima.
- Kad sam, nakon Policajac Hrusto dokazuje invalidnost
godina dobivanja ratne
nije narasla. Ve} pet dana
invalidnine, zatra`io da obijam pragove nadle`nih,
ostvarim pravo civilne komesara, ministara, svi
invalidnosti, objasnili su ka`u „vidjet }emo“, valjda
mi procedure i dobio sam o~ekuju da }e noga narasti
odgovor „da ne postoji nakon 18 godina - ka`e reinvalidnost“. Onda su mi zignirani Hrusto.
pojasnili da odem u MUP
Ministar policije ZDK
i zatra`im potvrdu gdje Rifat Deli} kazao je da desesam i pod kojim okolnosti- tak miliona za provedbu zama ostao bez noge, koja mi kona u ovom stanju nema
u me|uvremenu, vidite, ovaj kanton.
A. D`.
Panika u osnovnoj {koli u Sarajevu
U~enik zara`en bakterijom
MRSA i{ao na nastavu
Epidemiolog Zavoda za
javno zdravstvo Kantona Sarajevo dr. Snje`ana Balta
izjavila je za „Dnevni avaz“
da su u Zavodu primili informaciju da je u~enik Osnovne {kole „Vladimir Nazor“
zara`en bakterijom MRSA.
No, iz {kole „Vladimir
Nazor“ negiraju i ka`u da
u~enik nije zara`en bakterijom MRSA.
- Da u~enik ima MRSAu, ostao bi na Infektivnoj klinici. Njemu je ura|en bris
nosa i ustanovljen mu obi~ni
stafilokok aureus - kazali su
nam ju~er u {koli.
Prema rije~ima dr. Balte,
rezultate epidemiolo{ke
inspekcije jo{ nije dobila.
- Nemam svje`e podatke,
jer ~ekam da mi u pismenoj
formi daju informacije o situaciji. Ako je rije~ o bakteriji
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Balta: ^eka informacije
stafilokok aureus, ona je bezazlena. U~enik samo treba biti izolovan i i}i na terapiju.
Ako se radi o MRSA-i, ni
ona, u ovom slu~aju, ne stvara opasnost zdravoj populaciji. Jedino je opasna kada postoje otvorene rane na tijelu i kada su u pitanju bolnice - ka`e
A. Nu.
Balta.
[ehidske porodice
tu`it }e Vladu FBiH
pno iznosi vi{e od 52 miliona KM iz 2009. godine, ali da
jo{ nije rije{eno pitanje ostatka duguju}ih sredstava.
Ministar Helez obe}ao je
{ehidskim porodicama da
}e jo{ jednom s ekspertnom
grupom koju je formirala
Vlada FBiH provjeriti mogu
li se ta sredstva isplatiti bora~koj populaciji, a {ehidske
porodice najavile su pokretanje tu`be u slu~aju da se taj
novac ne osigura u nareAz. D.
dnom periodu.
teme
ZAHTJEVI Nerije{eno finansiranje biv{ih pripadnika OSBiH
Penzije tra`i 1.200
otpu{tenih vojnika
Korisnici redovnih penzija smatraju da }e njihova primanja biti ugro`ena
ako novi korisnici budu preba~eni na Zavod PIO/MIO Federacije BiH
Savez udru`enja penzionera Federacije BiH i Federalni zavod PIO ne}e prihvatiti
da penzije za 1.200 vojnika koji su otpu{teni iz slu`be u
Oru`anim snagama (OS) BiH
budu ispla}ivane iz doprinosa
PIO, kazao nam je predsjednik
Saveza Omer Omerefendi}.
Novi protesti
On je ju~er o ovom problemu razgovarao s direktorom
Zavoda PIO/MIO FBiH Zijadom Krnji}em. Ovu odluku
ne prihvataju otpu{teni vojnici i prijete novim protestima
u Sarajevu, ispred Zavoda ili
Vlade FBiH.
Omerefendi} za „Dnevni
avaz“ poja{njava da su
otpu{teni vojnici uvedeni u
pravo u Federalnom zavodu
PIO, s tim da im novac za penzije mora biti osiguran iz
Redovni penzioneri ne `ele dodatni teret na doprinose
dr`avnog bud`eta.
- To jo{ nije rije{eno, ali se
sada po svaku cijenu njihovo finansiranje nastoji prebaciti na
[ta ka`e Krnji}
Zijad Krnji}, direktor
Zavoda PIO, u izjavi za
„Avaz“ negirao je navode
otpu{tenih vojnika.
- Nije ta~no da im Zavod
treba isplatiti penzije. S Ministarstvom odbrane BiH
imamo usagla{en tekst iz kojeg proizlaze njihova prava.
Ministru Helezu najavljeno na sastanku
Upravni odbor Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca BiH ju~er je u
Sarajevu odr`ao sastanak sa
Zukanom Helezom, federalnim ministrom za pitanja
boraca, na kojem je potencirano pitanje isplate duga
iz 2009. godine. Izet Gani},
predsjednik UO Organizacije, naglasio je da je ova populacija zadovoljna {to }e Vlada FBiH predvidjeti u
bud`etu 26 miliona KM za
isplatu dijela duga koji uku-
12
Sve je to pravno ~isto. Mi nemamo od ~ega da im isplatimo penzije. Penzioni sistem
ne mo`e podnijeti dodatni teret bez smanjenja redovnih
penzija, tako da nema drugog
izbora nego da im novac bude osiguran iz dr`avnog
bud`eta - nagla{ava Krnji}.
(Foto: Arhiv „Avaza“)
njena visina, penzijski sta`... U jednoj
re~enici navodi se da
}e nam isplata biti
obavljena kada bude
usvojen
dr`avni
bud`et i kada se iz
njega refundiraju srPenzijski sta`
edstva prema Zavodu
No, Senad Hubjer, Hubjer:
PIO - ka`e Hubjer.
predstavnik otpu{te- Sastanak s
Otpu{teni vojnici
nih vojnika, koji su u premijerom
zatra`ili su sastanak s
februaru ove godine protesti- premijerom Nerminom
rali ispred zgrade Parlamenta Nik{i}em kako bi razgovaraBiH, tvrdi druga~ije.
li o ovom problemu, a razlika
- Od Zavoda dobivamo koja bi trebala biti namirena
rje{enja po kojima se utvr- iz bud`eta iznosi 190 KM po
E. HALA]
|uje na{e pravo na penziju, vojniku.
teret doprinosa za PIO.
To je neprihvatljivo i nezakonito, a ugrozilo bi
ionako te`ak polo`aj penzionera i izazvalo nove socijalne nemire ka`e Omerefendi}.
Dnevni avaz, četvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Predstavljamo prvačiće
DRUŽENJA Gest austrijske firme vrijedan svake pohvale
š š
Vlasnik Rhomberga radnike je uvijek cijenio i dobro plaćao, kaže Sulejman Mehagić, prvi
Bosanac na željeznici u austrijskoj kompaniji
U današnje vrijeme brzog života, kada su mnogi
zaokupljeni željom da napreduju i što više zarade, rijedak je slučaj da se rukovodstvo neke firme sjeti svojih radnika koji su nekoliko
godina ranije otišli u penziju. Takvi slučajevi u BiH su
čista utopija, a u zapadnoevropskim zemljama prava
rijetkost.
Penzioneri i predstavnici firme Rhomberg na druženju
ma se sada susreću. U našoj
firmi više od 40 godina rade
Bosanci, čijim zalaganjem
smo prezadovoljni - rekao je
Flatz Bernhard, bivši poslovođa u Rhombergu, a odnedavno penzioner.
Visoko postavljeni pos-
Muhamedagić,
Smail
Perviz, Ibro Beganović,
Fehim Topić, Husein Suljić, Hasan Merdanović,
Mehmed Selimović i Jusuf Felić.
lovni ciljevi nisu spričili
vlasnika Huberta Rhomberga da posveti pažnju i socijalnom segmentu pa svake
godine organizira programe
za svoje radnike.
Dobre plaće
-Dolazimo obići penzionere u BiH, zato što su
udaljeni 800 kilometara i
ne mogu prisustvovati
našoj godišnjoj svečanosti
u Austriji. Želimo im se
zahvaliti i počastiti ih - kazao je Opriessnig Gerd, radnik i sindikalac u Rhombergu.
Kada je 1968. godine
otišao u Austriju, Sulejman
Mehagić počeo je raditi u
Rhombergu, gdje je ostao
29 godina. Kaže da je imao
dobru plaću i solidne uslove za rad.
-Vlasnik Rhomberga pomaže penzionerima koji
slabo žive, a jednom koji je
oslijepio kupio je psa vodiča specijalno nabavljenog iz Amerike. Radnika je
uvijek cijenio i dobro
plaćao -rekao je Sulejman
Mehagić, prvi Bosanac na
željeznici u kompaniji
Rhomberg.
S. JAPIĆ
Obilježavanje Dječije nedjelje u Bihaću
”
” š č
ć
Dječija nedjelja nizom
aktivnosti u organizaciji JU
Dječiji vrtić Bihać obilježava se i u Bihaću. Tako su
već u ponedjeljak jutro
počeli sa pjesmom i zabavom, a jučer su se tradicionalno družili sa svojim prijateljima iz Centra za nezbrinutu djecu “Duga” Kulen Vakuf. Njih sedmero od
ukupno 18 koliko ih je trenutno smješteno u “Dugi”
jučer je uživalo u pjesmi,
igri, zabavi, slatkišima, a po-
laznici vrtića obradovali su
ih i sa prigodnim poklonima.
Polaznici vrtića jučer su
od menadžmenta preduzeća
“Unsko-sanske šume” dobili Drvengrad” koji su im napravili i postavili na molbu
Nafije Koričić, direktorice
Dječijeg vrtića, jer su dosadanje kućice, klackalice i ostali objekti dotrajali nagriženi zubom vremena,
prijeteći da prilikom igre
povrijede nekog od polazni-
#č Konvencija je prožeta
optimizmom za budućnost svijeta u kojem će sva
prava djece biti poštovana,
a sve njihove osnovne potrebe namirene. Svijetu u
kojem će djeca biti
mira Aldžić, Neila Bajrektarević, Din Bajrić, Velid
Džinić, MirsadDžinić, Hafsa Veladžić, Amina Zorić,
Amra Račić, Hana Aldžić,
Amina Ćordić, Džana Ćordić, Arijana Alešević, Nejira Bajrić, Sara Mehić, Ilhana Skenderović i Suljo Nanić. Učiteljica im je Refika
Skenderović.
N. V.
Cazinski bajkeri u humanoj misiji
Penzioneri firme Rhomberg iz Cazina su:
Smail Begić, Huse Delalić, Bećir Šepić, Sulejman Mehagić, Mehmed
Hatić, Jusuf Jušić, Hasan
Š “ ž”!
Š "š Učenici prvog 1 razreda
Osnovne škole “Bužim”,
područna škola u Varoškoj
Rijeci, su: Dženan Veladžić, Dželal Skenderović,
Tarik Muratović, Sinan
Muratović, Edin Mehić,
Zeid Kudelić, Ammin Mulalić, Amin Zorić, Ilham
Muratović, Sara Veladžić,
Elmedina Kakuković, De-
Poslovni ciljevi
Da ima izuzetaka i u tom
pogledu, uvjerili smo se
ovih dana u Cazinu, kada su
predstavnici građevinske
firme Rhomberg iz austrijskog grada Bregenza posjetili 14 svojih nekadašnjih radnika, sada penzionera.
-Naša firma je počela sa
radom 1938. godine, ima
1.100 radnika i svoja predstavništa po cijelom svijetu.
Bavi se izgradnjom pruga,
puteva, stanova, izradom
betona, visoko i niskogradnjom, a 50 posto prihoda je
od željeznice. Cilj posjete je
da se uvjerimo kako ovi ljudi
žive i sa kakvim problemi-
Učenici I-1 sa učiteljicom Refikom Skenderović
zaštićena od nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja,
zapuštanja i diskriminacije, ali i ohrabrena da sudjeluju u donošenju svih
odluka koje utječu na
njihove živote.
Mališani su odmah isprobali “drvengrad”
ka vrtića.
Dječija nedjelja nastavljena je posjetom bolesnoj
djeci na odjelu Pedijatrije u
Kantonalnoj bolnici Dr. Irfan Ljubijankić. Završetak
obilježavanja manifestacije
desit će se u danas kada će
polaznici vrtića defilirati
gradskim ulicama i putem
transparenata poručiti svojim sugrađanima da poštuju
njihova Konvencijom zagarantirana prava.
I. N. Š.
Članovi MK “Una motori” družili se s djecom
Članovi Moto-kluba “Una
motori” Cazin posjetili su
Udruženje roditelja djece i
mladih sa posebnim potrebama “I naša djeca su djeca” te im donirali igračke,
slatkiše i novčanu donaciju u vrijednosti 500 KM.
Posjeta je i ovaj put uljepšala dnevni sadržaj djece
i mladih iz ovog Udruženja.
S. J.
Sindikat ljekara prihvatio ponudu
č Upravni odbor Strukovnog sindikata ljekara USK
na jučerašnjoj sjednici u
Bihaću jednoglasno je prihvatio prijedlog Štrajkačkog
odbora da se ponuda Vlade
USK i resornog Ministarstva zdravlja o potpisivanju
granskog kolektivnog ugovora sa početkom primjene
od 1. januara 2012. godine
proširi zahtjevom za povećanjem koeficijenta složenosti poslova.
Ljekari traže, kako je
“Dnevni avaz” već objavio,
osnovnu plaću od 1.700 KM
za specijaliste, a 1.400 do
1.500 KM za ljekare opće
prakse.
Ponuda pregovaračkog
tima Vlade USK je plaća od
1.500 KM za specijaliste i
oko 1.250 KM za ljekare
opće prakse. Ovu ponudu je
Štrajkački odbor načelno
prihvatio, ali je na svom sastanku odlučio da zatraži navedene korekcije.
Danas u 13 sati bit će
održan sastanak dva pregovaračka tima u zgradi Vlade
USK. Od njegovog ishoda
ovisi hoće li generalni štrajk
ljekara koji je počeo 12. septembra biti prekinut ili nastavljen. Činjenica je da su se
obje strane odstupale od svojih stavova, ministar zdravlja Murić od svog “tvrdog”
kako nema para, a ljekari od
“zabetoniranog” zahtjeva od
dvije odnosno tri prosječne
plaće u FBiH za ljekare opće
prakse i specijaliste. Najvjerovatnije je to ozbiljna naznaka kompromisa “zaraćenih”strana.
M. D.
Dnevni avaz, četvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
M
Više stotina domaćinstava MZ Grivice kod Banovića
ovu će godinu pamtiti po nizu projekata koji će značajno
poboljšati kolektivni standard. Ovih dana završeno je asfaltiranje 700 metara putne komunikacije koja je povezala
zaseoke Čifluk i Dijaci.
N. M.
š
Pet poslodavaca iz Višegrada potpisalo je ugovor
sa načelnikom opštine Tomislavom Popovićem o
dodjeli sredstva za podsticaj zapošljavanja. Ukupna
vrijednost bespovratnih sredstava iznosi oko 34.000
KM.
M. An.
M
)* ć
DRUŽENJA Trebinjski gimnazijalci na okupu nakon 55 godina
Č
ć š Postavljena davne 1890. godine
Obnova znamenitosti Trebinja
Pukla dotrajala olovna cijev koja mora
biti zamijenjena
Ekipa trebinjskog Vodovoda počela sa radom na sanaciji stare česme - spomenika koji je postavljen davne
1890. godine na pijaci u Trebinju.
Po riječima radnika Vodovoda koji će odraditi tehnički dio posla, na česmi je
pukla dotrajala olovna cijev
koju moraju zamijeniti.
Sam spomenik je sagrađen 1890. godine, a česma je ugrađena šezdesetih
godina prošlog vijeka.
Ovo je još jedan trebinjski spomenik, po kome je,
pored ostalih mnogobrojnih spomenika, Trebinje i
prepoznatljivo.
P. M.
Šta mi se (ne) sviđa u Livnu
-Puno toga u Livnu “ne
štima”, posebno kad su u
pitanju ljudska prava i funkcionisanje pravosuđa. Rijetki obespravljeni radnici,
kad nakon dugo godina i
dobiju presudu u svoju korist, nemaju načina da se
ona izvrši. Ja imam pravomoćne presude vezano za
moj radonopravni status,
ali sam bio prinuđen poslati tužbu i u Strazbur, jer ovdje se ne želi izvršiti. Otjeran sam iz “Livno-busa”
bez otpremnine, naknada,
uvezivanja staža, plaća, a 40
godina sam bio kondukter.
Od rijetkih stvari koje se
mogu pohvaliti u našem
gradu su: prelijepa priroda,
Novi susret generacije 1955/1956. zakazan za pet godina
Generacija maturanata
koja je prije 55 godina završila Višu realnu gimnaziju
u Trebinju okupila se u hotelu “Platani” u Trebinju da
obilježi ovaj jubilej. U Gimnaziji su 1956. godine maturirala su 53 učenika, od čega
je 39 završilo fakultet. Među
živima je još 33 nekadašnjih
gimnazijalaca.
Uspješni ljudi
Prozivku pod čuvenim
trebinjskim platanima izvršio je nekadašnji profesor
Svetozar Ivanković, a prozivci su se iz A i B odjelenja
odazvali: Neđeljko Vukašinović, Borivoje Vučurević, Todor Galić, Vidak Kovačević, Čedo Krunić, Tomislav Mirić, Rajko Sudžum, Petar Vasiljević,
Teufik Dizdarević, Radmila
Kovačina, Mirsad Resulo-
Prozivka maturanata pod platanima
vić, Munevera Spahović i
Čedomir Šegrt.
-Ovo je generacija maturanata tačno 100 godina pos-
Jusuf Baljak, penzioner
puno sunčanih dana, ali i
najnoviji potezi na uređenju
centra grada i livanjskih
parkova - kaže Jusuf Baljak,
penzioner.
A. K.
Lijepa sjećanja
-Dobro je da smo se našli,
a žao mi je što neki nisu mogli doći. To su bili dani zaljubljenosti i maštanja, sitnih
podvaljivanja profesorima.
Okupili smo se iz svih krajeva svijeta, od Kanade, Hr-
Zgrada lokalne uprave Zvornik
š ž
Zgrada lokalne uprave
Zvornik odavno u kojoj je
zaposleno 175 radnika odavno je postala tijesna za sve
njih. Zbog toga ih je obradovala odlukla da zgradu napuštaju radnici Republičke
uprave za geodetske i imovinske pravne poslove. Oni
će uskoro preseliti u nove
prostorije koje se za njih
namjenski prave na lokaciji
bivše autobuske stanice u
centru Zvornika.
Njihovim iseljenjem “opštinari” će dobiti oko 250
kvadratnih metara prostora,
odnosno osam kancelarija
koje će se iskoristiti za objedinjavanjje pojedinih službi
koje su sada razbacane na
više mjesta .
- Naša stručna služba
lije osnivanja prve škole u
Hercegovini koja je radila u
Dužima. Svi iz ove generacije postigli su mnogo. Neki su
bili na visokim pozicijama u
bivšoj državi a i poslije, u
ovim manjim. Neki su karijeru izgradili u inistranstvu.
Srećan sam što sam predavao takvim ljudima - riječi
su profesora Ivankovića.
Jedan od organizatora i
glavni inicijator skupa je
Čedomir Šegrt iz Trebinja.
Školske kolege na okupu
vatske, Crne Gore, Norveške
Srbije, Francuske pa sve do
nas iz cijele BiH. Uvijek nam
je lijepo ovdje, u gradu naše
mladosti - kazao je Šegrt.
Mirsad Resulović, okružni tužilac i sudija širom
bivše Jugoslavije, pravnu
karijeru završio je kao glavni kantonalni tužilac HNK
u Mostaru.
-Proveo sam ovdje najljepše dane svog života i
teško je opisati kako se sad
osjećam. Drago mi je što
smo se ponovo našli. Sjećanja na dane provedene u
školi su najljepše uspomene
- kazao je on.
Među školskim kolegama dogovor je pao da se ponovo susretnu za pet godina.
P. MUCOVIĆ
Zaštita nekropole stećaka Gošić Polje kod Goražda
đ!"#
Zgrada Opštine Zvornik:
Objedinjavanje službi
pravi prijedlog i po svemu
sudeći tu ce biti smještene
inspekcijske službe i stambeno komunalno odjeljenje koje ima veće potrebe
za kontakte sa strankama kaže potpredsjednik SO
Zvornik Danijel Dragićević.
M. M.
$%&'' (
Načelnik općine Goražde Muhamed Ramović i
sekretar Ministarstva urbanizma i prostornog uređenja FbiH Adnan Efendić
potpisali su ugovor o dodjeli
sredstava za zaštitu nekropole sa stećcima na lokalitetu Gošić Polje.
Sredstva u iznosu od
16.500 KM bit će utrošena
za izradu projektne dokumentacije. Prošle godine, sa
20.000 KM Ministarstvo je
finansiralo izgradnju betonskih rigola za površinske
vode. Nekropolu stećaka
Gošić Polje Komisija za
očuvanje nacionalnih spomenika BiH prošle godine je
proglasila nacionalnim spomenikom.
Al. B.
Ramović i Efendić potpisali ugovor
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
M
TUGA Klanjana dženaza u Gornjoj Tuzli
Milići
Stanko Todorović (75), penzioner iz sela Rajići
kod Milića, ubio se jučer
oko devet sati iz vatrenog
oružja u porodičnoj kući
u kojoj je živio sam. Iz
CJB Bijeljina saopćeno je
da se vodi istraga o ovom
slučaju i da za sada nema
informacija zbog čega se
S. T. odlučio na ovaj čin.
Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice
Milići.
MUP KS
M
U sarajevskom naselju Sedrenik prekjučer
oko 13 sati pripadnici
MUP-a KS pronašli su
rasadnik marihuane koji
nije u obradivoj upotrebi.
Osim toga, pronađeno je i
izuzeto devet stabljika
ove droge. O ovome je obaviješten kantonalni tužilac
u Sarajevu, a policija je
obavila uviđaj te nastavlja
rad na rasvjetljavanju ovog
krivičnog djela.
Pretres u Splitu
(Foto: A. Bajrić)
Š Ćć
š Dok je povorka od oko dvije hiljade ljudi išla ka mezarju Drakčin, stigla vijest da je podlegla i sedma žrtva
stravične saobraćajne nesreće, šestogodišnji Velid Manjić
Povrede glave
I dok je povorka s više od
dvije hiljade ljudi s bolom i
tugom
na
posljednji
počinak ispraćala Mustafu
Ćatića (51), njegovu suprugu Selmu (51), sina Mersu-
š
M
dina (29) i snahu Almu
(26) te unuke Almira (7) i
šestomjesečnog Kenana,
stigla je još jedna tužna
vijest. U UKC-u Tuzla
povredama zadobivenim
u ovoj stravičnoj nesreći
podlegao je i še s t o g odišnji dječak Velid Manjić.
- U popodnovnim satima zbog teških povreda
glave s kojima je dovezen
nakon nesreće, podlegao
Policija je uhapsila D.
K. (23) i E. M. (27), obojica
iz Tuzle, koji su preksinoć
oko 21.50 sati automobilom “passat” presreli sugrađanine O. T. (24) i A. J.
(25) koji su bili u vozilu
“renault”, prijetili im
plinskim pištoljem i drvenom palicom i nasilnički
se prema njima ponašali.
Nasilnici su priznali presretanje kao i da su bacili
predmete koje su koristili.
đ
Plač najbliže rodbine
Bašluci nastradale braće
(Foto: A. Muslimović)
Državljanin BiH uhapšen je jučer sa 215 grama heroina u Splitu. Inspektori Odsjeka za borbu
protiv zloupotebe droga
Policijske uprave splitsko-dalmatinske pronašli
su u automobilu 29-godišnjeg Bosanca drogu
nakon pretresa. Heroin je
bio upakovan u tri paketa,
omotan selotejpom, a bio
je namijenjen širem splitskom narko-tržištu. Poslije saslušanja u policiji
osumnjičeni će biti predat
u nadležnost istražnog sudije Županijskog suda u
Splitu.
je šestogodišnji dječak kazala je jučer Amra Odobašić, portparol UKC-a Tuzla.
Nakon klanjanja dženaze koju je predvodio Salih
ef. Jusić, glavni imam
Medžlisa Islamske zajednice Gornja Tuzla, šestero
Ćatića ukopano je na mezarju Drakčin.
- Teško je bilo šta reći u
ovom trenutku, a više od
ijedne riječi govori ovih
šest tabuta ispred nas - kazao
je efendija Jusić.
Jecaji i plač
Muk i tišinu jučer poslije podne u Gornjoj Tuzli prekidali su samo jecaji i plač rodbine koja ja,
grleći tabute, posljednji
put ispratila najmilije na
ahiret. U povorci je od
predstavnika vlasti bio
jedino Sead Hasić, ministar za rad i socijalnu politiku
TK.
Ćatići su poginuli vraćajući se sa svadbe u Kalesiji.
Teške povrede u smrskanom
automobilu “ford orion” zadobili su tada i njihova
komšinica Farzila Manjić
(30), te njen sin Velid, koji je,
nažalost, sedma žrtva ove nezapamćene nesreće.
A. MUSLIMOVIĆ
Pripadnici bijeljinske
Policijske stanice uhapsili
su D. V. iz Doboja kod kojeg su pronašli kombi “fiat
iveco” ukraden u noći sa 3.
na 4. oktobar u Doboju,
vlasništvo preduzeća ''Nikolić''. Dvadesetšestogodišnji D. V. i prikriveno vozilo pronađeni su prekjučer u mjestu Popovi kod
Bijeljine i predati su policiji CJB Doboj.
M
U Gornjoj Tuzli jučer je
klanjana dženaza-namaz za
šestero tragično stradalih
članova porodice Ćatić u subotu navečer u saobraćajnoj
nesreći kod Kalesije.
ć
M
Prepuni harem džamije u Gornjoj Tuzli
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
TRAGEDIJA Nakon nezapamćenog zločina u Francuskoj
Učestvovala tri automobila i kamion
(Foto: A. Džonlić)
Težak udes u Janjićima kod Zenice
đ
ć š Povrijeđena četveročlana porodica iz
Travnika i troje iz Mostara
Sedam osoba povrijeđeno je u sudaru tri putnička automobila i kamiona u Janjićima kod Zenice,
na dijelu magistralnog puta
M-17, petnaestak kilometara prije Zenice iz pravca
Sarajeva.
Pretrpjeli šok
U udesu koji se dogodio
oko 10.20 sati učestvovali
su kamion MAN firme
“Mišković” iz Viteza (A46-E-464), kojim je upravljao
Ibrahim Trako, “škoda octavia” (043-K-954), za čijim upravljačem je bio Abdurahman Bećirović iz
Mostara, direktor JP “Uborak”, VW “vento” (A69-T053), koji je vozio Salko
Halilović iz Travnika, te
“citroen” (E96-M-807), koji je pretrpio samo manja
oštećenja, a za čijim volanom je bio David Mijatović
iz Sarajeva.
Prema raspoloživim
podacima, “vento” i kamion su išli iz pravca Zenice, a “citroen” i “octavia”
iz pravca Lašve, odnosno
Sarajeva. Prema preliminarnim podacima policije,
vozač “octavie” iz neutvrđenih razloga prešao je u
drugu traku sudarivši se s
“ventom”
U udesu su povrede zadobili bračni par iz Travnika Salko (36) i Sabiha
(30) Halilović i njihovi desetogodišnji blizanci te
Amidžična Emira ispred kuće
Ajanovića: Djelovali su sretno
(Foto: A. Bajrić)
Dvoje mlađe djece zbog pojasa nije uspjelo iskočiti iz zapaljenog vozila
Nema veće tuge nego kada izgubite dijete, kaže Redžo Ajanović
Odvo`enje uništenih vozila
Esad Pobrić(26), direktorJP
“Komunalno” Mostar, Abdurahman Bećirović (51) i
Suad Hasandedić iz Mostara, predsjednik Kluba vijećnika SDA uGradskom vijeću Mostar. Vozači kamiona i “citroena” te suvozači iz
“citroena” prošli su bez
ozljeda, ali su pretrpjeli šok.
Promet u prekidu
Prema podacima iz
Kantonalne bolnice Zenica, teško su povrijeđeni
obojica vozača kao i jedan od blizanaca iz
“venta”, a lakše drugi te
Pobrić, dok će se naknadno ljekari izjasniti o
stepenu povreda suvozačice iz “venta” i Hasandedića.
Saobraćaj je bio u
prekidu do podneva, a
vozila su preusmjeravana na druge pravce, da bi
nakon uviđaja bio normaliziran.
A. DŽONLIĆ
Kantonalno tužilaštvo Tuzla
š Na prijedlog postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona sudija za
prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora za 27-godišnjeg Adisa Delića iz
Živinica zbog postojanja
osnovane sumnje da je
počinio krivično djelo pokušaj ubistva.
Delić je osumnjičen da
je 4. oktobra oko 0.40 sati
ispred jednog ugostiteljskog objekta na području
općine Živinice zadao pet
uboda nožem u predjelu
grudnog koša osobi s inicijalima H. I i tako joj nanio
tjelesne povrede.
Tuga je u porodici Redže
Ajanovića u Mramoru kod
Tuzle. Iznenadna vijest da je
u Francuskoj njihovu kćerku Fadilu usmrtio njen muž
Nesid, a potom presudio i
sebi i svojoj djeci, četverogodišnjoj Ilmi i petogodišnjem
Emrahu, šokirala je cijelu
porodicu.
Kupili kuću
Redžo Ajanović nas je
dočekao u svom dvorištu s
molbom da mu pitanjima ne
povređujemo rane jer je
teški dijabetičar.
- Nema veće tuge nego
kad izgubite dijete. Ovoga
lovali vrlo sretno i nikad
ništa ružno nismo mogli primijetiti, niti nam se kad
kćerka na bilo šta požalila. U
Francuskoj imam dvojicu
sinova i čekam da mi jave šta
se sve dogodilo - kazao nam
je od bola skrhan Redžo uz
molbu da ne fotografiramo
ni njega ni njegovu kuću.
Porodici Ajanović jučer
su uglavnom svraćali njihovi rođaci i prijatelji iz Zvornika. Niko od njih nije imao
potpune informacije o tome
kako se ovaj teški zločin dogodio i svi su iščekivali vijesti od mnogobrojnih Podrinjaca koji žive u Francuskoj,
ž
- Nesid i Fadila su s
djecom ovdje bili prije
mjesec i nešto više. Došli
su pred moju kuću da me
posjete. Bile smo vezane,
posebno što smo zajedno
odrastale. Djelovali su veoma sretno. Fadila je bila
izuzetno lijepa. Saznala
sam da su riješili mnoga
životna pitanja u Francuskoj, da su bili u fazi dobivanja
državljanstva.
puta, čini mi se, veća mi je
tuga za mojom unučadi koja
su mi samo prije mjesec i koji dan hodala po avliji. Ne
mogu da vjerujem da se to
dogodilo. Kako, zbog čega,
ja ne znam. Znam da su dje-
Imali su predivnu djecu.
Nikad se nikome nije žalila na život s Nesidom. Neki kažu da je bio ljubomoran, ali Fadila nikada o
tome nije pričala. Zaista
niko ne zna šta se to tako
strašno dogodilo u Nesidovoj glavi pa da podigne
ruku na svoje ženu i djecu
- kroz suze nam je kazala
Fadilina amidžična Emira
Kucalović.
a koji su poznavali Nesida i
Fadilu Mustafić.
Jedan od mještana Kamenice, koji živi u Tuzli,
pod uvjetom da ostane anoniman, ispričao nam je da su
Nesid i Fadila u naselju So-
rajac u Tuzli kupili staru
devastiranu kuću te da su
opremili jedan sprat na
kome se nastanila Nesidova majka. U Francuskoj su
imali posao i prilično
sređen život.
- Moj rođak koji živi u
gradu nedaleko od grada
gdje je živio Nesid javio mi
je da je u nedjelju Nesid s
porodicom bio na izletu,
da su roštiljali jer su proslavljali dobivanje novog
stana. Prema onome što su
saznali, nesreća se dogodila u noći s nedjelje na ponedjeljak. U ponedjeljak
ujutro Nesid je došao pred
kuću gdje živi Fadilin
mlađi brat kojega svi poznajemo po nadimku Gera,
gdje je zatekao njegovu suprugu. Pitao ju je gdje joj je
muž, a kad mu je ona kazala da nije kod kuće, on joj
je, unezvijeren, rekao da
će ubiti i sebe i djecu te se
brzo odvezao vozilom u
nepoznatom pravcu. Gerina supruga je odmah nazvala muža koji se dao u potragu za zetom i djecom.
Telefonom je pozvao sestru, a kako se ona nije javljala na pozive, otišao je u
policiju - priča naš s a g ovornik.
Provalili vrata
Prema informacijama koje su stigle iz Francuske,
policija je odmah po prijavi
provalila u stan Mustafića i u
đ
Prema navodima francuskih medija, javni tužilac je u kući Mustafića,
navodno, pronašao i izuzeo određene dokumente.
Među njima je bilo i nekoliko pisama koje je pisao
Nesid Mustafić, a koja bi,
prema svoj prilici, mogla
pružiti više detalja o motivima ovog stravičnog
ubistva.
jednoj od soba zatekla mrtvu
i vezanu Fadilu. Nakon toga
dali su se u potjeru za Nesidom, ali je, prema svoj prilici, bilo kasno. On je već kupio benzin na obližnjoj benzinskoj pumpi, prosuo ga po
unutrašnjosti vozila i zapalio.
- Nesid je imao dobar auto koje reagira na požar te su
se, prema onom što smo čuli,
kad je vatra planula, vrata na
vozilu otvorila. Dvoje mlađe
djece bilo je vezano na sjedištu, dok stariji sin nije i on
je tako uspio pobjeći. Ono
što smo čuli jeste da je dijete
u velikom šoku, da ima dosta opekotina, ali da njegovim daidžama policija nije
još dozvolila da kontaktiraju s njim - kazao nam je naš
sagovornik iz Zvornika.
A. HADŽIĆ
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Nastavak eksplozija iznad naselja Aneks
Motocikl ostao na cesti
(Foto: A. Bajrić)
Udes u Tuzli
Kuća porodice
Nukica u ulici
Kanara
Nana Šeća:
Strahuje za unuke
(Foto: S. Saletović)
č ć Detonacija probudila stanovnike ulice Kanara jučer u 3.25 sati
Mještanima dosta više besanih noći
Taman kad su stanovnici Novopazarske ulice
u Sarajevu pomislili da su
eksplozije u ovoj ulici
prošlost, jučer ujutro u
3.25 sati uznemirila ih je
detonacija u obližnjoj
ulici Kanara, bivšoj Novopazarskoj. Bomba je
bačena na pločnik ispred
ulaznih vrata kuće Ragiba Nukice, oca Nedima
Nukice (24), koji je prošle
sedmice zajedno s Nerminom Kepešom (25) i
Alijom Zagoricom (27)
uhapšen zbog eksplozije
dvije bombe u Novopazarskoj ulici prošlog mjeseca. Ni ovoga puta, na
svu sreću, nije bilo povrijeđenih.
U kući Nukica jučer
smo zatekli samo nanu
Šeću, koja kaže da joj je
žao što se sve ovo događa i
da joj je dosta više eksplozija te da strahuje za svoje
unuke. I komšije je eksplozija probudila, pričaju da je
detonacija bila jaka, ali nisu uspjeli vidjeti ko je bacio
bombu. Iz MUP-a KS ne
Bomba bačena ispred ulaza
Nedim Nukica u pritvoru
žele špekulirati o eventualnim počiniocima, a istraga
je u toku.
Pred istu kuću bomba je
bačena i 18. septembra, a
tada su Nedim Nukica i
njegov brat Kemal eksplo-
ć ž Ako u periodu od godinu ne izvrši novo krivično djelo kazna neće biti izvršena
Oštećeni Amar Muratović nije zadovoljan presudom
ženu krivično- pravnu sankciju, znači mjeru upozorenja. To znači da se optuženom utvrđuje kazna zatvora
tri mjeseca, određuje vrijeme
provjeravanja u trajanju godinu dana. Ako u tom periodu ne učini novo krivično
djelo ta kazna zatvora neće
biti izvršena, a nakon godinu
dana od provjeravanja, kazna
ćebiti izbrisanaizevidencije,
istakao je sudija Edib Kučuković.
Oštećeni Amar i otac Bilal bili su vidno razočarani
donesenom presudom.
-Nismo zadovoljni i žalit
ćemo se na presudu. Pokrenut ćemo i parnični postu-
Čitanje presude bez prisustva optuženog
pak, obzirom da se Irfan
Nefić ponio krajnje neljudski. Smatramo da je sudija
Devetnaestogodišnji A.
H. iz Tuzle zadobio je jučer
teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Armije BiH,
nedaleko od vojnih lamela.
Njega je na motociklu “gilera” udario “golf 4”, za čijim
je upravljačem bio A. Č.
(36), također iz Tuzle.
Nakon udesa devetnaestogodišnjak je prevezen u
Univerzitetski klinički centar Tuzla radi ukazivanja
pomoći, gdje je i zadržan, a
uviđaj su obavili pripadnici
Odjela kriminalističke policije MUP-a TK.
A. Mu.
Kopić kod Glamoča
ziju objasnili kao nastavak obračuna odranije s
braćom Simbadom (22) i
Seidom Kuldijom (16).
Oni su ih, prema njihovim riječima, zajedno s
Almirom Hreljom (16) i
Muhamedom Čavčićem
(21) fizički napali u Vrbovskoj ulici u naselju
Aneks nekoliko dana prije toga.
Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor 30. septembra Kepešu, Zagorici i Nukici. Protiv njih otvorena
je istraga zbog aktiviranja
bombe kašikare 19. septembra oko 23 sata ispred
kuće C. H. te za dvije bombe bačene u prizemlje kuće
Nezira Gadže i ispod njegovog automobila 28. septembrau1.40sati.
A. J.
U Visokom izrečena presuda portparolu MUP-a KS
Općinski sud u Visokom
izrekao je presudu od tri
mjeseca zatvora Irfanu Nefiću zbog izazivanja saobraćajne nezgode u Brezi koju
nije prijavio, a u kojoj je
teško ozlijeđen motociklista
Amar Muratović. Nefić nije
bilo u sudnici tako da je presudu saslušao njegov advokat. Oštećeni Amar i otac Bilal Muratović izrazili su nezadovoljstvo i najavili daljnje traženje svojih prava.
- Imajući u vidu sve okolnosti i doprinos oštećenog,
ali koji nije u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa
ovom saobraćajnom nezgodom, sud se odlučio za ubla-
ž đ
(Foto: N.Omerović)
uzeo u obzir samo olakšavajuće okolnosti, kazali
su Muratovići.
N. O.
U selu Kopić kod Glamoča uhapšena su trojica
kradljivaca iz Donjeg Vakufa koji su srušili i isjekli
željezni stub 35-kilovoltnog dalekovoda namjeravajući da ga prodaju u staro
željezo.
Uhapšeni su Nedžad R.
(33), Nihad D. (19) i Edin Č.
(26), potvrdio je portparol
Uprave policije MUP-a Livanjskog kantona Ivica Vrdoljak.
Pregledom vozila u kojem su bili počinioci pronađeni su izrezani željezni
profili dalekovodnog stuba,
boca za kisik s brenerom i
manometrom te plinska boca, koji su korišteni za rezanje metalnih profila.
18
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM
3Za{to je u
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 106536 10 P
Datum: 27. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana br. 9a. Sarajevo, protiv tu`enih Ko`ljak Refika iz Vogo{}e, ul. Tihovi} br. 12., Hala~ Red`iba iz Vogo{}e, ul. Tihovi}i br. 54, Ko`ljak Alije iz Vogo{}e, ul. Tihovi}i br. 12 i Be{lija Nusreta iz Vogo{}e ul. Igmanska br. 49., radi duga, v.s. 6.000,00 KM, objavljuje slijede}i:
Beogradu
uhap{en sin
Sinana
Saki}a?
3Ko je na
POZIVA
SE: BE[LIJA NUSRET iz Vogo{}e, ul. Igmanska 49.
Facebooku
la`ni @eljko
Samard`i}?
Da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za dan 08. 02. 2012. godine u 10,00 ~asova, pred ovaj sud u sobu broj 329/III.
Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objave.
SUDIJA
Nermina Novalija
NAPOMENA:
Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze
koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77.
ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i
~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne
zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeni~ko-dobojski kanton
OP]INSKI SUD U TE[NJU
Zemlji{no-knji`ni ured
Broj: 039-0-DN-11-000 964
Te{anj, 09. 09. 2011. godine
Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o
zemlji{nim knjigama Federacije BiH („Slu`bene novine
FBiH“, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[[email protected] ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-11-000 964,
a po zahtjevu Zub~i} Sofije k}i Marka iz Jelaha, [uster Verice k}i Borislava iz Zagreba, ul. Anina br. 7 i Vidakovi} r.
[uster Katica k}i Borislava iz Biograda n/m, ul. Dunavska br.
6, zastupani po punomo}niku Leki} Drinki, advokatu iz
Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog
ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni
ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj
1073, katastarska op}ina Jelah, ozna~ene sa:
- k.~. br. 621/2 zv. „Ku}i{te“, ku}a i zgrade povr{ine 90 m2,
dvori{te povr{ine 500 m i njiva 5 klase povr{ine 220 m ,
{to odgovora prema podacima starog premjera sa k.~. br.
5402/71, upisana u ZK ul. b.r 8713 k.o. SP - Te{anj.
2
2
Prema podacima katastra Op}ine Te{anj suposjednici navedenih nekretnina su Zub~i} Marka Sofija sa dijelom 2/4,
[uster Borislava Verica sa dijelom 1/4 i [uster Borislava Katica sa dijelom 1/4, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnina upisani Brnadi} r. Tomi} Marija, Saltagi} Begzada k}i
Muharema, Amrain r. Tomi} Ru`ica, Pranji} Katarina k}i Petra, [uster Borislav sin Fjodora, [uster Zvonko sin Fjodora,
[uster Dragan sin Fjodora, Kust r. [uster Tatjana k}i Fjodora,
Pe{i} r. [uster Marija k}i Fjodora i Brnadi} Tonka k}i Joze.
Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko
drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u
roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u
obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana,
kako bi ima se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada
pribavljenih dokaza.
Zemlji{noknji`ni referent
Aldin [abanovi}
3Ko je Osmanu Had`i}u
u Njema~koj izvadio
pogre{an zub?
3Kako je
[ekib
Mujanovi}
nenadano
dobio oko
6.000 KM?
3Za{to je manekenka
Daniella rasplakala
Nikolinu Kova~?
3Ho}e li
Alma
Tucakovi}
kupiti
ve}u
guzu?
3Otkrivamo: Hari
Vare{anovi} i Nihad
Voloder snimaju duet!
www.expressmag.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
MAGLAJ Novi uspjesi bh. kompanije
žš
Nove narudžbe stigle iz njemačke firme Hauber
Iz pogona maglajske kompanije Bontex do sada je izašlo nekoliko miliona muških i ženskih modnih košulja, namijenjenih tržištu Švicarske i Njemačke.
Radon Plaza: Mjesto susreta čelnika i prijatelja Recto-Neta
Danas u hotelu Radon Plaza
Cilj sastanka razmjena informacija s tržišta
Kvaliteta i tačnost
Bontex šije košulje i za
njemačku aviokompaniju
Lufthansa, radnike u državnim službama Švicarske...
Svi ti poslovi dobiveni su
zahvaljujući izuzetnom kvalitetu i tačnošću isporuka.
Mjesečna proizvodnja u
Bontexu iznosi više od 25.000 košulja, u zavisnosti od
š Na posljednjem Evropskom prvenstvu u nogometu 2008. policajci Austrije i Švicarske nosili su
košulje šivene u Bontexu.
Sličnu košulju na sebi
je imao i njemački selektor Joahim Lev (Joachim Low).
Prema vijestima iz njemačkog tabora selektor “elfa” bio je oduševljen izgledom i kvalitetom košulje.
Mjesečna proizvodnja iznosi više od 25.000 košulja
modela. Vrijedni radnici
ove firme izrađuju košulje
koje dostižu cijenu od 50 do
500 švicarskih franaka.
Ovoliko je, naime, koštala
specijalna narudžba sa zlatovezom za jednog švicarskog muzičara.
Osim linije serijske proizvodnje, i dalje se šiju ko-
šulje po mjeri za naručioce iz
zapadne Evrope.
Obučeni radnici
Nove narudžbe stižu iz
njemačke firme Hauber.
- Radise orenomiranoj firmi, staroj više od130godina.S
njima smo potpisali ugovor za
narednu godinu, a sada vr-
šimo jednu isporuku od 5.000
košulja. Radi se o izuzetno finim ženskim košuljama, izrađenim od pamuka i lana, a
njihova izrada zahtijeva specijalne mašine i materijale, ali i
dobro obučene radnike - govori Senaid Husić, vlasnik
Bontexa.
N. BRADARIĆ
Kompanija Recto-Net
organizira za svoje klijente
tradicionalni susret sa partnerima u Sarajevu. Konferencija “Recto-Net Technology Day” održat će se danas
u 8 sati u hotelu Radon Plaza
u Sarajevu.
Cilj susreta, pored prezentacije najboljih i najinovativnijih ICT rješenja koja nude
vodeći globalni ponuđači, je i
razmjena informacija s tržišta
uz ugodno druženje.
Na ovogodišnjoj konferenciji bit će predstavnici vodećih vendora, kao što su
IBM, Microsoft, VMWare,
Cisco, Symantec, koji će
predstaviti najaktuelnije teme te prenijeti svoje iskustvo
i znanje iz polja informatike,
savjetovanja, integracije sistema i mreže integracija.
Recto-Net Sarajevo osnovan je 2003. godine kako
bi se popunile praznine u
segmentu informacionih
tehnologija na bh. tržištu,
gdje je postao priznat partner u pružanju najkvalitetnijih rješenja i usluga u
područjima isporuke opreme, projektiranja, prodaje,
instalacija i održavanja,
konsultantskih
usluga,
kao i edukacije.
A.S.
U općini Bosanski Šamac
č !
Dobri rezultati sadnje malina u Prozoru
žš Cijena ni`a zbog ponude malina iz Srbije
Zajednički projekt Općine Prozor i UNDP-a “Lanci vrijednosti za zapošljavanje”, kojim je na 6,6 hektara zemlje zasađeno 66.000
sadnica malina sorte polka,
daje prve rezultate. Prva
berba malina u punom je jeku, a za sve količine osigurano je tržište.
Ugovorom vlasnika malinjaka i Općine precizirano je da će otkup malina
ići putem firme Šumski plod.
- Sve ubrane količine
preuzimamo, zatim slijedi
duboko zamrzavanje u komorama. Plasman je osiguran na tržištu Austrije i
očekujemo da će do kraja
berbe na tržište ove države
biti plasirano do 30 tona zamrznutih malina - kaže Mirza Đogić, direktor firme
Šumski plod, koji je istakao da je otkupna cijena
malina nešto niža od očekivane zbog velikih količina
H. M.
malina iz Srbije.
Zamrznute maline u komori
Regionalni susreti privrednika u Zenici
"
U sali Privredne komore
Zeničko-dobojskog kantona u Zenici jučer su održani
susreti metalske i autoprivrede regiona, prije svih
BiH, Srbije i Hrvatske.
Sala Komore u plenarnom zasjedanju bila je mala
da primi sve posjetioce, nakon čega su održani susreti jedan na jedan. Iako je
održan izvan sajmišta Kamberovića polje, bio je ovo daleko najposjećeniji privred-
ni skup viđen posljednjih
godina u Zenici.
- Raspadom države ostala su komplementarna, međusobno ovisna preduzeća.
Ovakvi sastanci neophodni
su kako zbog trećeg tržišta,
tako i zbog unapređenja
vlastite saradnje - kazao nam
je Bruno Bojić, dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.
Prema riječima domaćina, predsjednika PK ZDK
Bojić: Treće tržiste
Šefkije Botonjića, pozivima
da dođu u Zenicu odazvalo se
stotinjak privrednih subjekata iz regiona, kao i članovi lokalnih, regionalnih i državnih komora tri države.
Preliminarni rezultati
skupa govore da je uspostavljen niz kontakata nakon
što su bili ratom prekinuti
te da su dogovoreni zajednički nastupi između firmi
iz regiona.
A. DŽONLIĆ
Počeo transport ubranih količina
U Zadruzi u Bosanskom
Šamcu navode da su ove godine ugovorili sadnju duhana virdžinija na oko 120
hektara i berlej na 90 hektara te napominju da će ovogodišnja otkupna cijena biti sigurno za deset posto niža od
očekivane.
- Berlej je prispio nešto
ranije, obran je u optimalnom roku, tako da će prinos
biti nešto bolji nego kod
virdžinije. Očekuje se da
ovogodišnji otkup duhana
tipa virdžinija bude 3,1 KM,
a za berlej 2,8 KM po kilogramu - rekao je Petar Jurišić, rukovodilac proizvodnje u ZZ Obudovac.
Jurišićje dodaoda jenedostatak vlage utjecao na nedovoljan prinos i kvalitet duhana.
- Otkupit ćemo sav
duhan, to je naša obaveza, a
zatim ćemo ga odvesti na
preradu u Orašje, nakon
čega ide u prodaju u Sarajevo, Podgoricu, Banju Luku... - rekao je Jurišić. S. J.
Načelnik Općine Zenica Husejin Smajlović i direktor
češke kompanije “Mevos” Josef Pikola potpisali su
jučer u Sali Općine Zenica Ugovor o izgradnji u okviru
projekta “Upotreba obnovljivih resursa energije za
sistem centralnog snabdijevanja toplotom u Nemili”.
Ugovorom se planira izgradnja Toplane na biomasu s
pratećom infrastrukturom u roku od tri godine.
Vlada Češke Republike će putem Češke razvojne
agencije u projekt investirati 1,48 miliona eura (tri
miliona KM).
A. Dž.
20
^etvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
~etvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
21
Ustavni sud Slovenije zabranio naziv ulice
č ž
Slovenski Ustavni sud zabranio je gradskim vlastima
Ljubljane da jednoj ulici daju
ime po Josipu Brozu Titu, jer
je njegovo ime, kako se navodi, simbol komunističkog
režima koji je kršio ljudska
prava.
- Titovo ime nije samo
simbol oslobođenja Slove-
nije od fašističke okupacije u
Drugom svjetskom ratu, nego je i simbol totalitarnog komunističkog režima koji je
obilježen obimnim i grubim
kršenjimaljudskih pravaiosnovnih sloboda - navodi se
u obrazloženju odluke.Ljubljana, čiji je gradonačelnik Zoran Janković,
imenovala je jednu ulicu
po Titu 1999., uz objašnjenje da je on bio važna
historijska figura. Konzervativna stranka Nova
Slovenija zatražila je od
Ustavnog suda da ukine tu
odluku, jer je Tito, kako
smatra ova stranka, kršio
ljudska prava.
Kraljevska akademija
Vijeće sigurnosti UN-a
Izraelski naučnik Danijel Šehtman
(Daniel Shechtman) dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za
okriće obrazaca u atomima - takozvanih
kvazikristala, saopćila je Kraljevska švedska akademija nauka.
Nobelov komitet za hemiju navodi da
je Šehtman otkrio “kvazikristale”, obrasce nalik “fascinantnim arapskim mozaicima reproduciranim na nivou atoma” koji
se nikada ne ponavljaju.
Doovogotkrićanaučnici susmatralidase
obrasci unutar kristala obavezno ponavljaju.
Šehtman je profesor na izraelskom
Tehnološkom institutu u Haifi. Radi i kao
profesor na Univerzitetu u Ajovi i kao
stručni saradnik Laboratorija Ames pri
američkom Ministarstvu energije.
Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo je
rezoluciju kojom se osuđuje represija
nad demonstrantima u Siriji pošto su
Rusija i Kina stavile veto.
Prijedlog rezolucije koju su podnijeli
Francuska, Njemačka, Britanija i Portugal dobio je devet glasova, što bi bilo dovoljno za usvajanje, ali veto dvije stalne
članice je to onemogućio.
U nacrtu rezolucije snažno se
osuđuje ozbiljno i sistematsko kršenje
ljudskih prava od sirijskih vlasti i zahtijeva da se odmah okonča nasilje u toj
zemlji.
Predstavnici Rusije i Kine izrazili
su očekivanje da će se kriza u Siriji riješiti mirnim putem, dogovorom vlade
i opozicije.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
REGION Petooktobarske promjene bez ispunjenih
Vladajuća koalicija ne funkcioniše, ekonomski standard je loš,
zemlja u kojoj jačaju neofašistički pokreti,
" !
Javni sektor u Grčkoj u štrajku zbog otkaza
č
Prazan aerodrom u Atini: Nisu radili ni kontrolori leta
Članovi sindikata zaposlenih u javnom sektoru u
Grčkoj počeli su jučer
24-satni štrajk. Jučer nisu
radile škole, bolnice osim u
hitnim slučajevima, sudovi,
porezne službe, kontrolori
letova, a javni transport je
bio u prekidu.
Također, državni radio i
televizija nisu emitirali vi-
jesti. Štrajk zaposlenih u
javnim službama podržao je
i glavni sindikat u privatnom sektoru (GSEE), koji
je, inače, najavio štrajk za 19.
oktobar.
Sindikati štrajkuju u
znak protesta zbog najave
vlade da će do kraja godine u
ovoj oblasti otpustiti 30 hiljada radnika i službenika.
Vlada je prisiljena uvoditi
mjere štednje kako bi smanjila ogromni deficit u
državnom budžetu.
To je glavni preduvjet da
bi Međunarodni monetarni
fond i evropske finansijske
institucije odobrile Grčkoj
novi kredit od osam milijardi eura da bi zemlja izbjegla
bankrot.
Spec
U eksploziji u rudniku uglja na jugozapadu Kine poginulo
je 17 rudara i spasilaca, javila je kineska
državna agencija Sinhua. U jami je bilo 28
rudara kada se dogodila eksplozija u provinciji Guejdžou, od
kojih je samo 11
spašeno i oni su zbrinuti u lokalnoj bolnici, prenosi AP.
Beograd 5. oktobra 2000: Neiskorištena šansa
Srbija je obilježila 11. godišnjicu od petooktobarskih promjena i svrgavanja
balkanskog kasapina Slobodana Miloševića s vlasti. Aktivni učesnici političkih sukoba koji su i omogućili
promjene 2000. godine sada
za srbijansku štampu komentiraju da su na sve to po-
nosni, jer je tadašnjeg 5. oktobra u Srbiji nastao preokret - krenulo se ka EU i usvajanju evropskih i demokratskih vrijednosti.
Duhovi prošlosti
Ipak, u mnogim dosadašnjim reakcijama zvaničnog Beograda prema
š š Beograd mora raspustiti institucije države Srbije na sjeveru Kosova iako
se neće tražiti da formalno
prizna kosovsku nezavisnost. Ova poruka koju je njemačka kancelarka Angela
Merkel krajem avgusta
saopćila u Beogradu, prema
svim signalima, predstavlja
konsenzus većine članica
EU i SAD.
Franc Lotar Altman
(Franz Lothar Altmann),
nekadašnji direktor balkan-
skog ogranka Instituta za
međunarodna i sigurnosna
pitanja iz Berlina, dijeli ove
stavove. On smatra da će
Evropska komisija 12. oktobra preporučiti dodjeljivanje Srbiji statusa kandidata za EU. No, Altman
ne vjeruje da će Komisija
odrediti datum pristupnih
pregovora zbog toga što
Srbija još nije ispunila neke važne uvjete, prije svih
uspostavljanje normalnih
odnosa s Kosovom.
(Foto: Blic)
susjedima, posebno BiH,
pokazalo se da u Srbiji još
nisu izumrli duhovi prošlosti, da nacionalizam još drži
jake političke poluge te da
retrogradni elementi upravljaju mnogim procesima u
državi i njenom odnosu
prema ostatku zapadnog
Balkana.
U samoj Srbiji sve je prekriveno iznevjerenim obećanjima i izgubljenom energijom, čiji je simbol ostalo
ubistvo prvog demokratskog premijera Zorana
Đinđića. Politička pozadina
ovog ubistva još nije rasvijetljena.
- Peti oktobar je pokazao
da Srbija može bolje i otvorio je nove šanse. Koliko su
one iskorištene, na to pitanje treba svaki građanin da
odgovori i da kaže koliko je
sam uradio da se šansa iskoristi.
Sada ponovo imamo
zastoj u razvoju i regresiju,
vladajuća koalicija ne funkcioniše, ekonomski standard je loš, pred EU se po-
Premijer Turske optužio jevrejsku državu
# Premijer je za Zapad kazao da vodi politiku “duplih standarda”
Premijer Turske Redžep
Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) optužio je Izrael da
predstavlja “prijetnju regionu” zato što posjeduje nuklearno oružje.
- Vidim Izrael kao prijetnju za naš region zato što ima
atomsku bombu - izjavio je
premijer Erdoan tokom posjete Južnoj Africi, prenosi
novinska agencija Anadolija.
Predsjednik turske vlade
je, također, osudio Izrael da
stoji iza “državnog terorizma”.
On to dovodi u vezu s akcijom izraelskih komandosa
koji su ubili devetero turskih
državljana u maju prošle godine kada supokušali jednim
brodom doturiti humanitarnu pomoć Palestincima u
Gazi, što je dovelo do pogoršanja odnosa dviju do ta-
da prijateljskih zemalja.
Premijer Erdoan za Zapad je kazao da vodi politiku
“duplih standarda”.
- Te zemlje pokušavaju
spriječiti Iran da radi na
proizvodnji nuklearnog oružja, dok u isto vrijeme ne poduzimaju nikakve mjere protiv Izraela, za koji se vjeruje da
već duže vrijemeima atomske
bombe - ukazao je Erdoan.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
šć
očekivanja
Bombardiranje Afganistana počelo prije 10 godina
ž č pred EU se pokazujemo kao zatucana
kaže Žarko Korać
kazujemo kao zatucana zemlja u kojoj jačaju neofašistički pokreti - kaže za
“Blic” profesor Žarko Korać, jedan od Đinđićevih
saboraca.
Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, smatra da
je srbijansko društvo nemoćno da odgovori na vlastite potrebe, a da su svakodnevni politički incidenti
predstavnika vlasti posljedica nervoze, jer slabi magnetizam koalicije.
pravljenje države, demokratije kao i poboljšanje ekonomskog standarda ne mogu desiti preko noći.
Američka vojska počela
je bombardirati Afganistan
prije deset godina, počevši
borbu protiv terorista kojoj
se ne nazire kraj. Snage
SAD i drugih zemalja NATO-a napale su 7. oktobra
2001. ekstremiste El-Kaide
i njihove saveznike talibane, ni mjesec nakon teroris-
Put u EU
Na pragu eventualnog
dobivanja statusa kandidata
za članstvo, evroentuzijazam u Srbiji od demokratskih promjena 2000. godine
nije bio na nižem nivou.
To je još jedan od srbijanskih paradoksa, očigledan i u tome što jedanaestu
godinu od svrgavanja Slobo-
tičkih napada 11. septembra. U toj vojnoj akciji talibani su zbačeni s vlasti. Ali
sukob koji jetada počeo toliko obećavajuće još traje, postavši najduži rat u američkoj historiji.
Malo je koočekivao da će
talibanska vlada u Afganistanu pasti tako brzo kao što
se to dogodilo prije deset godina. Ali isto je tako iznenađujuće da se snage NA-
TO saveza jošbore protiv talibanskih pobunjenika i
El-Kaide, deset godina kasnije, navodi Glas Amerike.
Nekoliko savezničkih
zemalja članica NATO-a kojeimaju vojnikeuAfganistanu namjerava okončati borbenu ulogu u toj zemlji do
2014. godine.
Do tada se borbe nastavljaju i Afganistan ostaje
zemlja u ratu.
Nakon incidenta u TV emisiji
!
Protiv ruskog milijardera i medijskog magnata
Aleksandra Lebedeva pokrenuta je istraga zbog toga
što je u jednoj televizijskoj
debati udario svog sagovornika, oborivši ga sa stolice,
saopćilo je rusko tužilaštvo.
Slučaj je otvoren pošto je
početnom istragom utvrđeno da je Lebedev “nanio
tjelesne povrede” biznismenu Sergeju Polonskom.
Lebedev, vlasnik britan-
skih listova “Independent” i
“London Evening Standard”, mogao bi dobiti kaznu od pet godina zatvora
ukoliko bude osuđen, prenosi Reuters. Poslije komentara Polonskog, koji je
izgubio dio svog bogatstva
zbog ekonomske krize, da će
prije udariti nekoga nego
raspravljati o finansijskim
pitanjima s oligarsima, Lebedev je ustao i udario ga
šakom u lice.
Stejt department o odnosu Beograda i Prištine
Korać: Pitati građane
Jovanović: Posljedice nervoze
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić rekao je da je nezadovoljan onim što je urađeno nakon promjena 2000., jer je
veliki dio sredstava koji je
otad ušao u Srbiju otišao u
tekuću potrošnju, a ne u kapitalne projekte.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije
Slobodan Homen, koji je tada bio jedan od vođa “Otpora”, kaže da se tokom protekle decenije pokazalo da se
dana Miloševića razočaranje u Evropsku uniju raste
zbog pitanja na kojem se
sam Milošević uspeo do vrha i koji je bio jedan od
ključnih razloga njegovog
pada.
Ipak, potpredsjednica
vladajućih demokrata Jelena Trivan to ne naziva porazom i procjenjuje da će se pokazatelji popraviti kada
Srbija dobije status kandidata, navodi Radio Slobodna Evropa.
Prije incidenata Srbija i Kosovo počeli su činiti izvjestan napredak
i želimo da se tome vrate, kaže Nuland
i za državni terorizam
Erdoan: U posjeti Južnoj Africi
Noć s utorka na srijedu na sjeveru Kosova bila je mirna
Sjedinjene Američke Države izrazile su zainteresiranost za rješenje problema u
trgovini između Beograda i
Prištine.
- Prije posljednjih incidenata Srbija i Kosovo
počeli su činiti izvjestan napredak i želimo da se tome
vrate. Očigledno, mislimo
da je to u interesu obiju zemalja - rekla je Viktorija Nuland (Victoria), portparol
Stejt departmenta, na konferenciji za novinare.
Ona je ponovila da su
SAD bile zabrinute zbog
blokada puteva na sjeveru
Kosova kao i američki stav
da je KFOR morao odgovoriti, dodavši da se od tada situacija smirila.
Noć s utorka na srijedu
na sjeveru Kosova bila je
mirna, građane je samo u
sjevernom dijelu Kosovske
Mitrovice uznemirila eksplozija u kojoj je oštećeno
jedno putničko vozilo. Nije
bilo povrijeđenih. Oštećeno je vozilo marke “audi”,
čiji je vlasnik osoba koja ra-
š
Policija EULEX-a za
organizirani
kriminal
uhapsila je šest osoba u 14
pretresa obavljenih na Kosovu u istrazi navoda o
korupciji i prevari u domenu nabavki, izjavila je
Tanjugu Irina Gudeljević,
portparol evropske policije.
Navodi o prevari odnose se
na postupak nabavke u kosovskoj policiji i na preduzeće za dobavljanje policijskog oružja i municije.
di kao prevodilac u EULEX-u.
Prištinski dnevnik “Koha ditore” objavio je jučer,
pozivajući se na izvore u EU-
LEX-u, da su Srbi napali vojnike KFOR-ana prijelazuJarinje 27. septembra i da je napad organizirao biznismen
Zvonko Veselinović.
24
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu Odluke o prodaji {umskih drvnih sortimenata
putem javnog nadmetanja - licitacije broj: 0103-3844-5/11
od 03. 10. 2011. godine KJP „Sarajevo-{ume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:
JAVNI OGLAS
za prodaju {umskih drvnih sortimenata putem
prikupljanja ponuda
1. Predmet oglasa: prodaja {umskih drvnih sortimenata
putem licitacije - javnim nadmetanjem:
Lot 1. - Trupci J/S gelerisani na me|ustovari{tu; cca
167,00 m3. Po~etna cijena bez PDV-a je 80,00 KM/m3;
Lot 2. - Trupci J/S gelerisani na me|ustovari{tu: cca 95,00
m3. Po~etna cijena bez PDV-a je 80,00 KM/m3;
LOT 3. - Gule na me|ustovari{tu: cca 20,00 m3. Po~etna
cijena bez PDV-a je 30,00 KM/m3;
Kvalitet, dimenzije i mjere {umskih drvenih sortimenata su
u skladu sa va`e}im standardima.
Gore navedeni {umski drvni sortimenti se nalaze na lokalitetu O.J. „Gajevi“, G.J. „Gornja Miso~a“ odjeli 40. i 41. Lot
~etvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
25
1; O.J. „[i}i“ G.J. „Gornja Ljubina“ odjel 27 za lot 2 i [.U.
„Trnovo“ G.J. „Crna Rijeka - @eljeznica“, odjel 61 za lot 3.
2. Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj
koverti najkasnije do 13. 10. 2011. godine do 12 sati na protokol KJP „Sarajevo-{ume“ doo Sarajevo, sa naznakom
„Ponuda po javnom oglasu br: 0103-3844-5/11 - prodaja
{umskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnim nadmetanjem - NE OTVARAJ“.
Prijave slati na adresu KJP „Sarajevo-{ume“ doo Sarajevo,
Mar{ala Tita 7/II.
3. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti
dana ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 13,00 sati za lot 1, u
13,15 sati za lot 2 i u 13,30 za lot 3 u prostorijama direkcije
Preduze}a.
Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove
na broj tel. 033/219-173, [.U. „Srednje“ na broj tel.
033/489-046 i [.U. „Trnovo“ 033/439-301. Objava cijelog
teksta javnog oglasa mo`e se na}i na Web stranici
www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj plo~i Preduze}a.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
UPOZORENJA Čuvenom mauzoleju propadaju temelji
’ ’ š Mauzolej star 358 godina mogao bi propasti zbog onečišćenja rijeke
koja je ključna za njegov opstanak
Nesreća se dogodila u kompleksu “Punta Verudela”
Roditelji gledali zalazak sunca
Dok su otac i majka italijanske
porodice Sasta promatrali zalazak
sunca iz Turističkog naselja “Punta Verudela” u Puli, nisu primijetili da su se kolica s njihovom bebom
opasno približila rubu ponora.
- Ne znam šta se dogodilo, samo
sam čuo vrisak i zapomaganje - ispričao je Branimir Sabljak, pripad-
nik osiguranja turističkog kompleksa koji je prvi stigao u pomoć
preplašenim roditeljima devetomjesečne Anđele (Angela).
Članovi osiguranja su se spustili do bebe, izvukli je i pozvali Hitnu pomoć. Navodno su roditelji
djevojčicu iz bolnice preuzeli na
svoju odgovornost, izbjegavši snimanje glave i ostalih dijelova tijela
kako bi ljekari bili sigurni da beba
nema unutrašnje povrede.
Spec
Jedan gladni mrki medvjed upao je u piceriju u mjestu Vistler u Kanadi, poslužio se picom, a potom otišao. Medvjed je ušao, dohvatio nekoliko parčića vruće pice, a kada je utolio glad, napustio je objekt.
Medvjedi nisu rijetka pojava u okolini ovog planinskog mjesta, ali
do sada nisu ulazili u restorane i kafiće. Prolaznici su bili šokirani.
Slavni indijski mauzolej “Taj
Mahal” mogao bi se urušiti tokom
sljedećih pet godina ukoliko se ne
pokrene akcija preuređenja njegovih temelja, upozorili su aktivisti.
Mauzolej star 358 godina mogao bi propasti zbog onečišćenja rijeke koja je ključna za njegov opstanak. Aktivisti vjeruju kako su
temelji mauzoleja jako krhki te se
raspadaju. U spašavanje “Taj
Mahala” uključili su se povjesničari, ekolozi i političari.
Pukotine su se prošle godine
pojavile na glavnom dijelu mauzoleja i u četiri minareta koji ga
okružuju. Prema nekim navodima, minareti su se počeli i naginjati.
- Ukoliko se ne poduzmu hitne
mjere, “Taj Mahal” bi se mogao
urušiti. Arhitektonsko čudo gubi
svoj sjaj, a uzrok svemu je manjak
vode - rekao je Ramšankar Katerija, zastupnik u parlamentu za
Agru.
”Taj Mahal” je, inače, popularno indijsko turističko odredište.
”Taj Mahal”: Pojavile se pukotine
Mauzolej je smješten u Agri, a izgradio ga je mogulski vladar
Džahan-šah u spomen na svoju su-
prugu Mumtaz Mahal. Svake godine “Taj Mahal” posjeti oko četiri
miliona turista.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Englez koji je ukrao bager i s njim “poravnao” lokalno
groblje osuđen je na četiri i po godine zatvora. Stiven Regan (Steven) ukrao je bager s gradilišta u blizini Mensfilda
i krenuo u mahniti bijeg. Skrenuo je s glavne ceste, srušio
ogradu i preko polja stigao do lokalnog groblja.
Šteta koju je napravio u svom pohodu procijenjena je
na 15 hiljada funti. Osuđen je za krađu, opasnu vožnju,
oštećivanje posjeda, a nije imao ni vozačku dozvolu za tu
kategoriju vozila.
M
M
'
' Keti Skrags (Kathy Scruggs, 44) iz mjesta Litonija u
američkoj državi Džordžiji osvojila je 25 miliona dolara na
lutriji nakon što joj je prodavačica prodala pogrešan listić,
tj. onaj koji nije tražila.
- Tražila sam tiket za igru “Mega millions”, a dobila onaj
za igru “Powerball ticket”. Ipak sam ga uzela, ali sam kupila
i onaj koji sam prvobitno htjela. Međutim, na ovom koji nisam ni namjeravala kupiti bila je dobitna kombinacija - rekla je ona nakon izvlačenja.
LUKSUZ Specijalno vozilo stiglo u Ujedinjene Emirate
Martinez: I sam zaplakao
Č
Š Žiri ganuo do suza
Napravljen je od laganih materijala, dug je 15 metara, širok 2,5 i visok
1,5 metara, a može razviti brzinu od 250 kilometara na sat
Prvi super autobus napravljen je od najsavremenijih materijala, ima 23 sjedišta i kreće se maksimalnom brzinom od 250 kilometara na sat.
Napravio ga je u Holandiji astronaut i nekadašnji
stručnjak Formule 1 u oblasti aerodinamike. Tamnoplave boje i s električnim pogonom, a košta se-
dam miliona dolara i prevezen je u Ujedinjene Emirate, gdje će ga koristiti jedan šeik.
Visoka tehnologija koja
odlikuje ovaj autobus omogućava mu da pređe razdaljinu od 75 milja, koliko
je Dubai udaljen od susjednog Abu Dabija, za manje
od 30 minuta.
Napravljen od laganih
materijala, uključujući aluminij, vlakna ugljenika i
fiberglas, autobus je dug 15
metara, širok 2,5 i visok 1,5
metara.
Putnici će moći uživati
u istom komforu koji pruža
najluksuznija limuzina ili
privatni avion. Super autobus ima osam vrata na svakoj strani koja omogućuju
brz izlaz. Ovaj autobus na-
pravljen je na Univerzitetu
Delft u Holandiji.
Autobus je testiran na
običnim putevima oko aerodroma u Abu Dabiju, a
njegove baterije napajale
su se solarnom energijom.
Klizi kao automobil zahvaljujući postojanju dva seta pokretnih zadnjih točkova koji pomažu pri skretanju.
Svojim plesom u posljednjoj emisiji američke verzije
“Plesa sa zvijezdama” veteran rata u Iraku JR Martinez
(28) natjerao je suze na oči
žirija i publike i zaradio najveće ovacije. Martinez je rekao da mu je život najviše
obilježila 2003. godina, u
kojoj je teško povrijeđen i
Pokušali ubiti starca
ž Porodica iz Velike Britanije odlučila je ubiti 89-godišnjaka da bi naslijedila
njegov novac, ali kako bi bili
sigurni šta tačno treba učiniti, otišli su na Google i potražili odgovore na internetu.
Plan o ubistvu osmislila
je njegova usvojena kćerka
(49), koja se o njemu brinula
jer je patio od demencije.
Starca su pokušali isprepadati nasmrt, kvarili su mu
Ljubomorni zaručnik pokušao ubiti Britanku
ž zauvijek unakažen.
S partnericom Karinom
Smirnof (Smirnoff) otplesao je rumbu. Sam Martinez
je tokom plesa pustio suzu.
Teško je povrijeđen 2003.
godine, kad je terencem naletio na minu. Mladi vojnik
tada je zadobio opekline na
40 posto tijela, a nakon toga
je prošao 33 različite operacije. Sada se bavi glumom i
drži motivacijske govore.
auto u nadi da će eksplodirati, pokušali su ga otrovati.
Kako ništa nije uspijevalo,
odlučili su ga zatući ciglama
zamotanim u plastične vreće. Starac je i to preživio.
Kada je policija krenula istraživati slučaj, pogledali su
internet-aktivnosti porodice te otkrili interesantna pitanja koja su postavili u
tražilicu.
Kćerka je osuđena na 17
godina zatvora, a mlađi napadači su osuđeni na različite kazne u popravnim
domovima.
Čudo tehnologije
Kirsti se sprema suočiti sa Skotom u zatvoru da bi otkrila zašto ju je želio ubiti
Skot Smit (Scott Smith,
21) iz Velike Britanije sedam
puta je ubo svoju zaručnicu
Kirsti Holms (Kirsty Holmes, 20) u vrat. Srećom,
oštrica noža nije oštetila
glavnu arteriju ni moždinu
te je djevojka preživjela brutalni napad. Smit je za pokušaj ubistva dobio 15 godina zatvora. Kirsti se sada
sprema suočiti s njim u zatvoru da bi otkrila zašto ju je
želio ubiti.
- Zanima me samo zašto
je to učinio. U krevet smo te
noći išli skupa i mazili smo
se, a probudila sam se u lokvi
krvi. Bila sam toliko šokirana da nisam osjećala bol - ispričala je Kirsti.
Kaže da joj je krvarenje
Smit i Holms: Planirali zajednički život
zaustavila Skotova sestra,
koja je u tom trenutku bila u
kući.
- Slomio mi je srce. Planirali smo zajednički život i
nisam nikada ni pomislila
da bi mi mogao nauditi.
Neću biti mirna sve dok ga
ne pogledam u oči i pitam
zašto je to napravio - kaže
djevojka.
Ističe da je znala da Skot
sakuplja noževe, ali to mu je
bio hobi koji je dijelio s
ocem. Ispričala je i da je vezu
sa Skotom započela 2008.
godine te je primijetila da je
on nakon nekog vremena
postao ljubomoran, ali nije
mislila da je to toliko ozbiljno da je pokuša ubiti.
Nakon što je Skot otišao
u zatvor Kirsti je započela
vezu s drugim mladićem s
kojim sada očekuje i dijete.
Predmeti izrađeni od gumenih niti
Trodimenzionalni printer, odnosno uređaj koji izrađuje tvrde modele, igračke
pa čak i skulpture, predstavljen je na tradicionalnoj
Sedmici dizajna u Pekingu.
Umjesto da na papir printate riječi ili fotografije, sada
možete izraditi i igračku koju
ste sami dizajnirali. Iako se
tehnički bazira na principu
rada tradicionalnog printera,
3D printer od materijala koristi poliester i gumu. Željeni
predmet treba skenirati ili ga
nacrtati na računaru, a 3D
printer potom printa trodimenzionalne predmete tako
što topi plastičnu ili gumenu
nit. Za većinu modela treba
mu tek nekoliko minuta.
28
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 011874 99 P
Tuzla, 21. 09. 2011. godine
[email protected]: Keri} Alija iz Sarajeva, ul. Fo~anska 33,
zastupan po punomo}niku Arnautovi} Enveru, advokatu iz Tuzle
[email protected]: Cvijanovi} \or|o iz Sarajeva, ul. Dobrinjske bolnice broj 5.,
RADI: naknade {tete
POZIV
Za CVIJANOVI] \OR\O
kojim se pozivate na pripremno ro~i{te odre|eno za
dan 03. 11. 2011. godine sa po~etkom u 10,00 ~asova,
pred ovaj sud, zgrada suda u Lukavcu, ul. Skendera
Kulenovi}a bb., soba br. 8.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac smatrat }e
se da je tu`ba povu~ena (~lan 84. stav 1. ZPP FBiH).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni ro~i{te }e se
odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP
FBiH).
SUDIJA
Fahira Ali}
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Internacionalni teatarski festival
’ č !’ "
Nezaposlenost je do te mjere postala
problem mladih ljudi da ih dovodi na
rub suicida, kazala je rediteljica
Selesković i Hebib na otvaranju izložbe
(Foto: F. Fočo)
Tri decenije stvaralaštva Adina Hebiba
ž ć
Galerija Muzeja grada Zenice bila tijesna da
primi sve posjetioce
U galeriji Muzeja grada
Zenice preksinoć je otvorena izložba slika, nakita i
skulptura akademskog slikara Adina Hebiba, njegove
kćerke Mije i akademske slikarice Edine Selesković.
Rođeni Mostarac sa sarajevskom adresom obilježava tri
decenije uspješnog stvaralaštva, a predstavio se cr-
kažu ljudi, do šezdesete, a
meni je to prošlo kao tren i
tek sam u fazi zrenja. Vratio
sam se da napravim izložbu
u nekoliko gradova i Zenica
mi je bila među prioritetima. Uradit ću još izložbe u
Mostaru i Tuzli. Izložbu
sam posvetio rahmetli ocu i
majki - kazao nam je Hebib.
Izložbi je prisustvovalo
Scena iz predstave
“Radnička hronika”
”Radnička hronika”, jedna od dvije predstave koje
će predstavljati BiH na 51.
internacionalnom teatarskom festivalu MESS u okviru programa “Mittel Europa”, preksinoć je izvedena
u Narodnom pozorištu Sarajevo.
- Autor teksta hrabro je
ušao u tretiranje problema
naše stvarnosti, izbjegavajući floskule. On problematizuje elementarnu egzistenciju radničkog sloja
društva. Nezaposlenost je
do te mjere postala problem
mladih ljudi da ih dovodi na
Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo bit će izvedena predstava “Šta se
desilo nakon što je Nora
ostavila muža” u režiji Majkla Dočekala (Michael) iz
Češke. Na Akademiji scenskih umjetnosti nastupit će
teatar iz Velike Britanije s
predstavom “Translunarni
raj” u režiji Džordža Mana
(George Mann).
Predstava je rađena prema tekstu Petra Mihajlovića
u režiji i adaptaciji Ane
Đorđević te u produkciji
Narodnog pozorišta iz Banje Luke.
rub suicida. To je strašan osjećaj nemoći koji se javlja u
svakome od nas. Ova predstava nastala je iz bunta i revolta i želi pozvati publiku
na reakciju - kazala je
# $ $
Direktor MESS-a, bh.
reditelj Dino Mustafić
jučer je uručio nagradu
“Marko Kovačević” za najbolju teatarsku kritiku na
prošlogodišnjem festivalu
reditelju i teatarskom kritičaru Gradimiru Gojeru.
- Zahvaljujem MESS-u
koji je prepoznao moj angažman i što je to festival
koji pomaže da Sarajevo
bude pravi teatarski grad.
Posebno bih zahvalio Dini
Mustafiću koji nam je omogućio da na našoj sceni u
Sarajevu vidimo predstavu
teatarske zvijezde Boba
Vilsona kao i mnoge
značajne teatarske stvaraoce i odlične predstave - kazao je Gojer.
Đorđević na jučerašnjoj pres-konferenciji.
U Centru za kulturu “Sarajevo” preksinoć se festivalskoj publici predstavila
ekipa mladih glumaca. Edin
Avdagić, Ivana Vojinović,
Adi Hrustemović i Amila
Terzimehić izveli su predstavu “Vrijeme čekanja”
nastalu prema dramskom
tekstu “Čekaonica” Borisa
Liješevića i Branka Dimitrijevića u režiji Jasne Diklić.
Pozorište mladih preksinoć je ugostilo Slovence koji
su se predstavili komadom
“Kad sam bio mrtav” koji je
režirao Diego Debre (de
Brea).
M. ČUSTOVIĆ
Turski kulturni centar ’Yunus Emre’ u Sarajevu
č
’ Č’
Svečana proslava 400. godišnjicerođenja EvlijeČelebije,
najvećeg turskog i svjetskog putopisca 17. stoljeća, bit će
održana u Turskom kulturnom
centru “Yunus Emre”. U okviru aktivnosti “Tragom Evlije
Čelebije”
sutra
će
u
Bošnjačkom institutu od 9.30
do12.30sati bitiorganiziranot-
voreni panel.
Istog dana u 19 sati izložbu
“Put s Evlijom Čelebijem” otvorit će Egemen Bagiš (Bagis),
turski ministar za Evropsku
uniju. Također,Ministarstvo za
kulturui turizamteIstanbulski
državni ansambl upriličit će
koncet izabrane muzike iz vremenaEvlijeČelebije. M. Ču.
Burina, Kašljević, Bešlić i Tifa među gostima
težima u kombiniranoj tehnici te aktovima iz prethodnih serija.
- Godinu mi je obilježila
teška bolest i situacija da
sam ostao bez ateljea. Ipak,
rekao sam da idem dalje.
Umjetnik može stvarati,
(Foto: J. Hadžić)
neuobičajeno mnogo posjetilaca, pa je nekoliko etaža
galerije Muzeja bilo premalo da primi sve zainteresirane. Među gostima su bili
Mladen Vojičić Tifa, Halid
Bešlić, Haris Burina, Tomislav Kašljević... A. DŽ.
Muzej savremene umjetnosti u Banjoj Luci
č ž
žć
U Muzeju savremene
umjetnosti RS u Banjoj Luci
večeras će u 20 sati biti otvorena izložba slika Viktora
Majdandžića. Postavka će
obuhvatiti doslovno dvije
decenije stvaralaštva autora.
Majdandžić je rođen
1931. godine u Ivanjskoj u
Banjoj Luci. Nakon završetka Više škole za vanjsku tr-
govinu u Beogradu 1952. godine i studija na Ekonomskom fakultetu upisuje studij slikarstva. Akademiju likovnih umjetnosti završio
je u Beogradu. Od 1969. godine živi i radiu Ermelu u Holandiji. Njegova djela nalaze
se ujavnim iprivatnim kolekcijama u BiH, Holandiji, Njemačkoj,Švicarskoj.
V. S.
30
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
O^EKIVANI JACK POT ZA 81. KOLO LOTO-a
O^EKIVANI JACK POT ZA 81. KOLO JOKER-a
470.000,00 KM
80.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ
80. KOLA LOTO-a OD
04.10.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 80.
KOLA LOTO-a:
02 09
10
12
U 80. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.395,60 KM
UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.697,80 KM
FONDOVI DOBITAKA:
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (15.174,40 + J.P.442.194,20) . . . . . . . . . . . . .457.368,60 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.104,70 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.139,60 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.279,10 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
5 POGODAKA DOBITAKA: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379,40 KM
4 POGOTKA DOBITAKA: 685 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,70 KM
3 POGOTKA DOBITAKA: 9.610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 KM
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
05.10.2011.god.
16
25
DOBITNI LISTI]I
U IGRI IGRA^ - GOST
U 79.i 80. KOLU
1. ZENICA - 0800014741200026
2. SARAJEVO - 0800001641100127
3. TUZLA - 0800031641100186
4. SARAJEVO - 0790069540500032
5. TUZLA - 0800019441200218
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.583,40 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.444,60 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.889,10 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA
NAREDNO KOLO
JACK POT SE PRENOSI U
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 78. KOLO LOTO-a JE 04.11.2011.GOD.
31
PRIVREMENI IZVJE[TAJ
80. KOLA JOKERA OD
04.10.2011.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU 16 10
IZVLA^ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA:
09
02
12
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 0 9 2 2 5
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:
................... 977639
U 80. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.290,00 KM
NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.645,00 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.329,00 + J.P. 77.470,80 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78.799,80 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.316,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6. BUGOJNO - 0800030141200366
KONA^AN IZVJE[TAJ 78. KOLA LOTO-a OD 27.09.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 78. KOLO LOTO-a
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
U 78. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114.445,60 KM
UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.222,80 KM
FONDOVI DOBITAKA:
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.305,70 + J.P. 416.475,90 ) . .430.781,60 KM
~etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
SA 5 POGODAKA DOBITAKA:
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.072,90 KM
SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,10 KM
SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 8.034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80 KM
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
4 BROJA DOBITAKA:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .736,20 KM
3 BROJA DOBITAKA:
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,10 KM
2 BROJA DOBITAKA: 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 KM
1 BROJ DOBITAKA: 2.371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
05.10.2011.god
KONA^AN IZVJE[TAJ 78. KOLA JOKERA OD 27.09.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 78. KOLO JOKERA
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
U 78. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.525,00 KM
NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.262,50 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA
NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE:
063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV)
Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba
Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.252,50 + J.P. 75.230,30 ) . . . . . .76.482,80 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.010,00 KM
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
4 BROJA DOBITAKA:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705,20 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 78. KOLO JOKERA JE 04.11.2011.GOD.
3 BROJA DOBITAKA: 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,90 KM
2 BROJA DOBITAKA: 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,90 KM
1 BROJ DOBITAKA: 2.189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 05.10.2011.godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA VISOKO
Komisija za raspisivanje i sprovo|enje konkursa
za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta i op}inskih poslovnih prostora
Na osnovu ~l. 45. i 46. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 25/03) i
Odluke Op}inskog vije}a o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta, broj 01/1-02-220/11 od 28. 7. 2011. godine,
Komisija za raspisivanje i sprovo|enje konkursa za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta i op}inskih poslovnih prostora, raspisuje:
PONOVNI JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja
I PREDMET JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja na kojem op}ina Visoko ima pravo raspolaganja 1/1,
ozna~enog k.~. 3567 „Prijeko“ gradili{te, povr{ine 3914 m2, upisano u zk. ul. 6939 KO Visoko.
II PODACI O OBJEKTU ^IJA JE IZGRADNJA PLANIRANA
(URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI IZGRADNJE)
Obzirom na potrebe i veli~inu budu}eg objekta, zadr`ava se namjena „pred{kolsko obrazovanje“ u jednom dijelu prizemlja, s tim da se ostali dijelovi prizemlja mogu popuniti sadr`ajima poslovnog karaktera (trgovine i kancelarije) u kojima se ne stvara buka. Na gornjim eta`ama preprou~uje se namjena stanovanja.
Povr{ina markice budu}eg objekta iznosi od 2.000 m2 do 2.400 m2, odnosno gabarit mo`e biti maksimalno 50 m x 50 m.
Spratnost objekta mo`e biti maksimalno Su+P+3, a kota sljemena 12 metara. Parkiranje vozila u suteren.
III NAKNADA ZA DODIJELJENO ZEMLJI[TE
Po~etna cijena zemlji{ta iznosi 836.320 KM.
IV KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A
Kriterij za odabir najpovoljenijeg ponu|a~a je visina ponu|ene cijene.
Ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu cijenu prednost ima onaj ponu|a~ koji je ranije dostavio ponudu.
U slu~aju da u~esnik konkursa, ~ija ponuda bude utvr|ena kao najpovoljnija, odustane od ponude nema pravo na vra}anje avansa, a Komisija prihva}a narednu najpovoljniju ponudu.
V OBAVEZE BUDU]EG INVESTITORA
- Uplatiti naknadu za dodijeljeno zemlji{te u roku 15 dana od dana dostavljanja rje{enja o dodjeli zemlji{ta;
- Izvr{iti pripreme i obezbje|enje gradili{ta o svom tro{ku;
- Pribaviti urbanisti~ku saglasnost i odobrenje za gra|enje u rokovima propisanim Zakonom o gra|evinskom zemlji{tu i Zakonom o gra|enju;
- U roku jedne godine od dana izdavanja odobrenja za gra|enje zavr{iti prete`an dio radova na objektu:
VI PRAVO U^E[]A NA KONKURSU
Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica.
VII USLOVI, NA^IN I ROK PODNO[ENJA PONUDA
Prijave se podnose pismenim putem i moraju sadr`avati sljede}e podatke:
- Ime, prezime i ime oca, odnosno naziv pravnog lica
- adresu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta za pravna lica
- nov~ani iznos ponude
- dokaz o upla}enom avansu u iznosu 10% od utvr|ene po~etne cijene zemlji{ta (mo`e se dostaviti naknadno, a najkasnije do dana otvaranja ponuda).
Prijave na javni konkurs podnose se u zape~a}enoj koverti putem po{te na adresu: Op}ina Visoko Komisiji za raspisivanje i sprovo|enje konkursa za dodjelu
gra|evinskog zemlji{ta, ulica Alije Izetbegovi}a broj 12 A ili predajom na {alteru Op}ine. Na koverti obavezno nazna~iti „NE OTVARATI - Prijava na konkurs
za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“.
Datum otvaranja ponuda }e biti naknadno objavljen na Televiziji Visoko.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Slu`bi za prostorno ure|enje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i za{titu okoline
ili putem telefona 032/732 569.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj: 28 0 P 006196 08 P
Grada~ac, 29. 09. 2011. godine
Tu`itelj: Raiffeisen Bank Dd Bosna i Hercegovina
Glavna Filijala Tuzla
Tu`eni: Lidija Be{i}
Radi: Isplata duga
Vsp: 35.542.77 KM
POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE
ZA:
1. tu`itelja Raiffeisen bank d.d. BiH Glavna Filijala
Tuzla
2. tu`ena Be{i} Lidija putem oglasne plo~e ovog suda i putem Dnevnih novina „Dnevni avaz“
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan PONEDJELJAK 31. 10. 2011. godine u
11,00 sati soba broj 12.
Sudija
Fahira Bilajac
NAPOMENA:
Ukoliko tu`itelj koji je uredno obavije{ten ne do|e
na pripremno ro~i{te smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te
odr`i, a ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno
obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. Zakona o parni~nom postupku
„Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03).
Tu`itelj i tu`eni su du`ni najkasnije na pripremnom
ro~i{tu da iznesu sve ~injenice na kojima zasnivaju
svoje zahtjeve i da predlo`e sve dokaze koje `ele
izvesti u roku postupka, te da donesu sve isprave i
predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. Zakona o parni~nom postupku).
Upozorava se tu`itelj da ne}e mo}i preina~iti tu`bu
nakon zaklju~enja pripremnog ro~i{ta, osim u
slu~ajevima predvi|enim ~l. 57. Zakona o parni~nom postupku.
Upozorava se tu`eni da ne}e mo}i podnijeti protivtu`bu nakon zaklju~enja pripremnog ro~i{ta osim
u uslovima iz ~l. 74. Zakona o parni~nom postupku.
FILM
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
MUZIKA
HOLIVUD Nakon samo pet mjeseci veze
Vajt: Nedavno se zaručila
Manekenka u editorijalu za “Maxim”
ž
Poznata manekenka i model “Victoria's Secreta” Džesika Vajt (JessicaWhite) snimila
je seksi editorijal za “Maxim”.
Odnedavno zaručenaljepotica
pokazala je svoje čvrsto i vitko
M
Reditelj Dejvid Kro-
nenberg (David Cronenberg) najavio je drugi dio
“Obećanja istoka”, svog
trilera o ruskim mafijašima.
U filmu ruska tinejdžerka, koja umire na
porođaju, ostavlja babici
tragove koji nju i njeno dijete povezuju s krugovima
mafije. Glavne uloge tumačili su Vigo Mortensen
(Viggo) i Naomi Vots
(Watts). U centru priče
nastavka trebao bi biti
Mortensenov lik, dvostruki agent, a Kronenberg trenutno traži glumce za ostale uloge.
tijelo te se predstavila u senzualnom izdanju.
Ova 27-godišnjakinja u
svom “booku” ima editorijale
za brojne prestižne časopise,
poput “Voguea”, “Harper's
Leonardo
Dikaprio
(DiCaprio) (36) i Blejk Lajvli (Blake Lively) (24) prekinuli su nakon samo pet
mjeseci veze!
- Leo nikad nije bio s curom poput Blejk. Znali su
se jednostavno družiti kod
njega doma i bilo im je super. Ona je sve vrijeme pekla neke kolačiće i kuhala
zbog čega je on bio jako sretan jer nikad nije bio s djevojkom koja zna kuhati kaže glumčev prijatelj koji
je jako iznenađen zbog prekida “golupčića”.
Ipak prekid
Prema pisanju stranih
medija, pjevačica Šakira
(Shakira) i nogometaš
Žerar Pike (Gerard Pique)
prekinuli su svoju vezu.
Navodno je riječ o nogometaševoj nevjeri, koja
je strašno razljutila pjevačicu. Mediji donose i kako je Žerar bio s nekoliko
mlađih djevojaka, a kako
meksički mediji pišu, Šakira i on posljednji put su
viđeni zajedno 26. septembra, dok su prije toga bili
nerazdvojni.
!
"
"
Kćerka Kurta Kobejna u šopingu
!ć %&' (đ
M
Kurt Rasel (Russell)
preuzet će ulogu koja je prvobitno bila namijenjena
Kevinu Kostneru (Costner) u filmu “Django Unchained” Kventina Tarantina (Quentin).
Rasel će tako biti Ejs
Vudi (Ace Woody), sadistički menadžer plantaže,
koji uživa u kažnjavanju
svojih robova. Snimanje
počinje u novembru, a film
bi krajem 2012. godine trebao stići u kina.
Frensis sa mamom Kurtni
Glasnogovornici
bivšeg para potvrdili su
prekid te dodali da će Dikaprio i Lajvli ostati dobri
prijatelji. Vijest o prekidu
objavio je tabloid “US
Weekly” koji je prvi saznao da su se Leo i Blejk nakon pet mjeseci veze
odlučili poći svaki svojim
putem.
Prekid je iznenadio
mnoge glumčeve prijatelje, a jeden je čak rekao
kako Lea nikad nije vidio
sretnijeg i pažljivijeg kad
je riječ o djevojci.
Pozirala za reklamnu kampanju
Pike i Šakira: Neko vrijeme stalno su bili skupa
Frensis Bin Kobejn
(Frances Bean Cobain),
19-godišnja kćerka Kurta
Kobejna (Cobain) i Kurtni
Lav (Courtney Love), kupila
je kuću od 1,8 miliona dolara
u Los Anđelesu. Kuća na Holivud Hilsu ima četiri spavaće
sobe. Cijelo imanje od 350
kvadratnih metara sagrađeno
je još 1930. godine te je i danas
uređeno u duhu tih godina.
Frensis studira umjetnost u Njujorku, a svoje radove
izlaže pod pseudonimom
Fidli Tim (Fiddle Tim).
Ni prije studija nije živjela
sa majkom nego s djedom i
bakom, a za starateljstvo su
vodili i pravnu bitku, koja je
okončana time što je sama
Frensis tražila da bude kod
bake i djeda.
Britanski glumac Hju
Lori (Hugh Laurie), poznatiji kao doktor Haus
(House) iz istoimene serije, nastupio je sa svojim
bendom u Los Anđelesu.
Na bini mu se pridružio i
legendarni Tom Džons
(Jones).
Glumac i muzičar zajedno su otpjevali tri pjesme:
“Baby Please Make A
Change”, “Great Balls Of
Fire” i “End Of The
Road”.
Prijatelji glumca ne mogu da vjeruju, kažu
da nikad nije izgledao sretnije
Bazaara”, “Kinga” i sličnih.
Povremeno se bavi i glumom
pa je tako 2006. godine imala
manju ulogu u filmu “Big
Momma's House2”tese pojavila u nekoliko spotova.
Š
#
Pjevačica Kati Peri (Katy
Perry) snimila je reklamnu
kampanju s kompanijom
GHDusaradnji saslavnimfotografom Davidom Lašapelom (LaChapelle). Kati je pozirala kao Snjeguljica i zla
kraljica, odjevena u haljine iz
dvadesetih godina.
Na jednoj slici pozira u samostojećim čarapama s jabukomuruci,a nadrugojsvalovitom kosom u krevetu punom
Lima: Zavodljivo jela bombone
Adrijana Lima za “Victoria's Secret”
Prelijepa Adrijana Lima
(Adriana) snimila je jošjednu
seksi kampanjuza “Victoria's
Secret”. Zanosna manekenka i suprugakošarkaša Marka
ruža. Dok prva fotografija ilustrira zločestu kraljicu, druga
ilustrira onu pravu, zaljubljenu i probuđenu iz sna. Kati je
priznala kako joj se više sviđa
imidžzločeste kraljice.
Pjevačici to nije prvi editorijal za tu kompaniju, a
njihovo zaštitno lice postala
je u aprilu. Snimila je i editorijale koji ilustriraju novi val
te hipi razdoblje.
Savršeno tijelo manekenke
Jarića doslovno oduzima dah
svojim savršenim tijelom i
zavodljivim pozama.
Adrijana izgleda odlično
u svakom modelu iz nove ko-
lekcije donjeg rublja, ali će njene fanove zasigurno najviše
razveseliti fotografije na kojima je u toplesu, a na grudima
drži veliku čašu s bombonama.
Starleta se počastila
!
’*
’
+,,-,,, Enrike Iglesijas (Enrique Iglesias) snimio je spot
za svoju najnoviju pjesmu
“I Like How It Feels”, koji
obiluje detaljima iz njegovog privatnog života. U
spotu se može vidjeti kako
Enrike reagira na histerično vrištanje fanova na
koncertima, kao i stvari u
kojima privatno najviše
uživa - u vožnji brodom i
skijanju na vodi sa svojim
psom.
Pjesma “I Like How It
Feels” naći će se na albumu
“Euphoria Reloaded”, koji
izlazi 15. novembra.
Američka zvijezda šoua
realnosti Kim Kardašijan
(Kardashian) odlučila je da
se počasti, i to u velikom stilu,
Sil (Seal) objavit će 7.
M
Pjevačica Pink dobila
je prvu veliku ulogu u Holivudu, piše portal Digital
Spy. Ališa Mur (Alicia
Moore), odnosno Pink,
igrat će u filmu o ovisnicima o seksu “Hvala što ste to
podijelili s nama”.
- Pink je idealna za ulogu koju smo joj dodijelili i
mislim da će njen talent zadiviti publiku - rekao je
scenarista Stjuart Blamberg (Stuart Blumberg).
M
M
Blejk i Leonardo: Jedno
vrijeme bili su jako sretni
M
Kim pored nove igračke
Pjevačica pozira:
Zaljubljena
i probuđena iz sna
Peri: Sviđa joj se
imidž zločeste
kraljice
Kardašijan: Dodatna oprema
kupovinom luksuznog “ferrarija”.
Kim je “ferrari 458 italia”
u bijeloj boji platila 300.000
dolara iako mu je maloprodajna cijena niža za desetak
hiljada dolara.
No, starleta je željela da
njen auto bude opremljen
svim mogućim dodacima pa
je tako konačna cifra narasla
na 300.000.
Iako je nedavno sa suprugom Krisom Hamfrizom
(Kris Humphries) pazarila
penthaus u Njujorku, Kim
trenutno boravi sa svojom
porodicom u Los Anđelesu.
novembra svojevrsni nastavak albuma “Soul”, naslovljen vrlo jednostavno “Soul 2”.
Album najavljuje singl
“Let's Stay Together”, dok
će producentski dio posla
još jednom odraditi stalni
saradnici Trevor Horn i
Dejvid Foster (David). Na
albumu “Soul 2” bit će zastupljeni romantični soul
klasici iz sedamdesetih.
FILM
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
MUZIKA
HOLIVUD Nakon samo pet mjeseci veze
Vajt: Nedavno se zaručila
Manekenka u editorijalu za “Maxim”
ž
Poznata manekenka i model “Victoria's Secreta” Džesika Vajt (JessicaWhite) snimila
je seksi editorijal za “Maxim”.
Odnedavno zaručenaljepotica
pokazala je svoje čvrsto i vitko
M
Reditelj Dejvid Kro-
nenberg (David Cronenberg) najavio je drugi dio
“Obećanja istoka”, svog
trilera o ruskim mafijašima.
U filmu ruska tinejdžerka, koja umire na
porođaju, ostavlja babici
tragove koji nju i njeno dijete povezuju s krugovima
mafije. Glavne uloge tumačili su Vigo Mortensen
(Viggo) i Naomi Vots
(Watts). U centru priče
nastavka trebao bi biti
Mortensenov lik, dvostruki agent, a Kronenberg trenutno traži glumce za ostale uloge.
tijelo te se predstavila u senzualnom izdanju.
Ova 27-godišnjakinja u
svom “booku” ima editorijale
za brojne prestižne časopise,
poput “Voguea”, “Harper's
Leonardo
Dikaprio
(DiCaprio) (36) i Blejk Lajvli (Blake Lively) (24) prekinuli su nakon samo pet
mjeseci veze!
- Leo nikad nije bio s curom poput Blejk. Znali su
se jednostavno družiti kod
njega doma i bilo im je super. Ona je sve vrijeme pekla neke kolačiće i kuhala
zbog čega je on bio jako sretan jer nikad nije bio s djevojkom koja zna kuhati kaže glumčev prijatelj koji
je jako iznenađen zbog prekida “golupčića”.
Ipak prekid
Prema pisanju stranih
medija, pjevačica Šakira
(Shakira) i nogometaš
Žerar Pike (Gerard Pique)
prekinuli su svoju vezu.
Navodno je riječ o nogometaševoj nevjeri, koja
je strašno razljutila pjevačicu. Mediji donose i kako je Žerar bio s nekoliko
mlađih djevojaka, a kako
meksički mediji pišu, Šakira i on posljednji put su
viđeni zajedno 26. septembra, dok su prije toga bili
nerazdvojni.
!
"
"
Kćerka Kurta Kobejna u šopingu
!ć %&' (đ
M
Kurt Rasel (Russell)
preuzet će ulogu koja je prvobitno bila namijenjena
Kevinu Kostneru (Costner) u filmu “Django Unchained” Kventina Tarantina (Quentin).
Rasel će tako biti Ejs
Vudi (Ace Woody), sadistički menadžer plantaže,
koji uživa u kažnjavanju
svojih robova. Snimanje
počinje u novembru, a film
bi krajem 2012. godine trebao stići u kina.
Frensis sa mamom Kurtni
Glasnogovornici
bivšeg para potvrdili su
prekid te dodali da će Dikaprio i Lajvli ostati dobri
prijatelji. Vijest o prekidu
objavio je tabloid “US
Weekly” koji je prvi saznao da su se Leo i Blejk nakon pet mjeseci veze
odlučili poći svaki svojim
putem.
Prekid je iznenadio
mnoge glumčeve prijatelje, a jeden je čak rekao
kako Lea nikad nije vidio
sretnijeg i pažljivijeg kad
je riječ o djevojci.
Pozirala za reklamnu kampanju
Pike i Šakira: Neko vrijeme stalno su bili skupa
Frensis Bin Kobejn
(Frances Bean Cobain),
19-godišnja kćerka Kurta
Kobejna (Cobain) i Kurtni
Lav (Courtney Love), kupila
je kuću od 1,8 miliona dolara
u Los Anđelesu. Kuća na Holivud Hilsu ima četiri spavaće
sobe. Cijelo imanje od 350
kvadratnih metara sagrađeno
je još 1930. godine te je i danas
uređeno u duhu tih godina.
Frensis studira umjetnost u Njujorku, a svoje radove
izlaže pod pseudonimom
Fidli Tim (Fiddle Tim).
Ni prije studija nije živjela
sa majkom nego s djedom i
bakom, a za starateljstvo su
vodili i pravnu bitku, koja je
okončana time što je sama
Frensis tražila da bude kod
bake i djeda.
Britanski glumac Hju
Lori (Hugh Laurie), poznatiji kao doktor Haus
(House) iz istoimene serije, nastupio je sa svojim
bendom u Los Anđelesu.
Na bini mu se pridružio i
legendarni Tom Džons
(Jones).
Glumac i muzičar zajedno su otpjevali tri pjesme:
“Baby Please Make A
Change”, “Great Balls Of
Fire” i “End Of The
Road”.
Prijatelji glumca ne mogu da vjeruju, kažu
da nikad nije izgledao sretnije
Bazaara”, “Kinga” i sličnih.
Povremeno se bavi i glumom
pa je tako 2006. godine imala
manju ulogu u filmu “Big
Momma's House2”tese pojavila u nekoliko spotova.
Š
#
Pjevačica Kati Peri (Katy
Perry) snimila je reklamnu
kampanju s kompanijom
GHDusaradnji saslavnimfotografom Davidom Lašapelom (LaChapelle). Kati je pozirala kao Snjeguljica i zla
kraljica, odjevena u haljine iz
dvadesetih godina.
Na jednoj slici pozira u samostojećim čarapama s jabukomuruci,a nadrugojsvalovitom kosom u krevetu punom
Lima: Zavodljivo jela bombone
Adrijana Lima za “Victoria's Secret”
Prelijepa Adrijana Lima
(Adriana) snimila je jošjednu
seksi kampanjuza “Victoria's
Secret”. Zanosna manekenka i suprugakošarkaša Marka
ruža. Dok prva fotografija ilustrira zločestu kraljicu, druga
ilustrira onu pravu, zaljubljenu i probuđenu iz sna. Kati je
priznala kako joj se više sviđa
imidžzločeste kraljice.
Pjevačici to nije prvi editorijal za tu kompaniju, a
njihovo zaštitno lice postala
je u aprilu. Snimila je i editorijale koji ilustriraju novi val
te hipi razdoblje.
Savršeno tijelo manekenke
Jarića doslovno oduzima dah
svojim savršenim tijelom i
zavodljivim pozama.
Adrijana izgleda odlično
u svakom modelu iz nove ko-
lekcije donjeg rublja, ali će njene fanove zasigurno najviše
razveseliti fotografije na kojima je u toplesu, a na grudima
drži veliku čašu s bombonama.
Starleta se počastila
!
’*
’
+,,-,,, Enrike Iglesijas (Enrique Iglesias) snimio je spot
za svoju najnoviju pjesmu
“I Like How It Feels”, koji
obiluje detaljima iz njegovog privatnog života. U
spotu se može vidjeti kako
Enrike reagira na histerično vrištanje fanova na
koncertima, kao i stvari u
kojima privatno najviše
uživa - u vožnji brodom i
skijanju na vodi sa svojim
psom.
Pjesma “I Like How It
Feels” naći će se na albumu
“Euphoria Reloaded”, koji
izlazi 15. novembra.
Američka zvijezda šoua
realnosti Kim Kardašijan
(Kardashian) odlučila je da
se počasti, i to u velikom stilu,
Sil (Seal) objavit će 7.
M
Pjevačica Pink dobila
je prvu veliku ulogu u Holivudu, piše portal Digital
Spy. Ališa Mur (Alicia
Moore), odnosno Pink,
igrat će u filmu o ovisnicima o seksu “Hvala što ste to
podijelili s nama”.
- Pink je idealna za ulogu koju smo joj dodijelili i
mislim da će njen talent zadiviti publiku - rekao je
scenarista Stjuart Blamberg (Stuart Blumberg).
M
M
Blejk i Leonardo: Jedno
vrijeme bili su jako sretni
M
Kim pored nove igračke
Pjevačica pozira:
Zaljubljena
i probuđena iz sna
Peri: Sviđa joj se
imidž zločeste
kraljice
Kardašijan: Dodatna oprema
kupovinom luksuznog “ferrarija”.
Kim je “ferrari 458 italia”
u bijeloj boji platila 300.000
dolara iako mu je maloprodajna cijena niža za desetak
hiljada dolara.
No, starleta je željela da
njen auto bude opremljen
svim mogućim dodacima pa
je tako konačna cifra narasla
na 300.000.
Iako je nedavno sa suprugom Krisom Hamfrizom
(Kris Humphries) pazarila
penthaus u Njujorku, Kim
trenutno boravi sa svojom
porodicom u Los Anđelesu.
novembra svojevrsni nastavak albuma “Soul”, naslovljen vrlo jednostavno “Soul 2”.
Album najavljuje singl
“Let's Stay Together”, dok
će producentski dio posla
još jednom odraditi stalni
saradnici Trevor Horn i
Dejvid Foster (David). Na
albumu “Soul 2” bit će zastupljeni romantični soul
klasici iz sedamdesetih.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
”GitarFest 2011” u Banjoj Luci
ž
Manifestacija će se održati od 23. do 26. novembra
Bajrić sa Sušićem i Baljićem
Spahić i Melkić: Poslovni razgovor
Nogometaši i treneri u trenucima odmora
Š
Članovi stručnog štaba raspitivali se za nove frizure
Šerif Konjević iznenadio je prekjučer pulene Safeta Sušića i podijelio im primjerke svog albuma “Ljubavi” s autogramom. O novim
pjesmama Šerif je najviše
pričao s Elvirom Baljićem,
koji je prije nekoliko godina
snimio album i slovio za
odličnog pjevača narodne
muzike.
Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić s Kemalom Melkićem, vlasnikom “Azel Francea”, obišao
je novootvorenu radnju u
centru Sarajeva. Spahić je
zaštitno lice “Azel Francea” zajedno s Lejlom Damadžić i oni će, vjerovatno,
nastaviti saradnju sa Melkićem.
Safet Sušić, Borče Sredojević, Tomislav Piplica i
Šesto izdanje manifestacije “GitarFest” bit će upriličeno od 23. do 26. novembra u Banjoj Luci. Kao i prethodnih godina, organizatori su se potrudili da, i pored
skromnog budžeta, u gradu
na Vrbasu ugoste nekoliko
gitarista svjetskog renomea,
kao što su Paolo Sereno iz
Italije, Marko Tamajo (Marco Tamayo) s Kube i Anabel
Montesinos iz Španije.
- Kako festival raste iz
godine u godinu, tako i mi
stječemo nove kontakte, koji
nam omogućavaju da uvijek
odemo korak dalje u odnosu
na svako prethodno izdanje
“GitarFesta”. Pokušavamo
biti na kolosijeku svjetskih
trendova i to nam za sada uspijeva iako naš budžet nikada ne prelazi cifru od 20.000
Sereno: Među učesnicima
KM. Veoma mi je drago što
će se koncerti i radionice
“GitarFesta” ponovo, nakon
prošlogodišnje pauze, odvijati u prostoru Kulturnog
centra Banski dvor - kaže
menadžer “GitarFesta” Dragan Marinković.
Osim revijalnog djela,
“GitarFest” imat će i takmičarski karakter u kojem će
talentirani muzičari imati
priliku osvojiti vrijedne nagrade, a ulaz na sve koncerte
bit će besplatan.
H. P.
Novi spot hrvatske pjevačice
’č’
Konjević predaje CD Hasagiću
Elvir Baljić u Vogošći su
obišli mladu reprezentaciju
BiH i nakon toga posjetili i
frizerski salon i akademiju
“Elvir Sistem”, čiji je vlasnik
poznati frizer Elvir Bajrić.
Stručni štab raspitivao se
za nove frizure, a Bajrić im je
predložio promjenu imidža.
D. Z.
Danijela Martinović snimila je spot za četvrti singl pjesmu “Ključ” sa svog novog albuma “Unikat”. Danijela kao diva iz šezdesetih bila je ideja reditelja Zorana
Peze iz produkcije “Plavog
filma”.
- Nakon decenije od posljednje saradnje, užitak je
opet raditi s jednim od najvećih profesionalaca u ovom
poslu kao što je Danijela - rekao je Pezo.
Spot je sniman dva dana
na dvije lokacije - u studiju
“Jadran filma” i u jednom
salonu namještaja.
Za potrebe snimanja hrvatska pjevačica promijeni-
Danijela na snimanju spota
la je tri kreacije dizajnerice
Grete Gudelj.
L. S. R.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Perendija:
Ušla u
top 20
(Foto: D. Javorec)
TEMA Spor radiostanice i Agencije za zaštitu autorskih prava
ž ‘ ’
ć ć Asocijacija privatnih elektronskih medija prijavit će “Sine Qua Non” Institutu za intelektualno
vlasništvo zbog nelegitimnog pritiska, ali i Vijeću ministara, kaže Emina Ibrić
Nakon što je Dino Muharemović, nezadovoljan njenim radom, kritizirao Agenciju za zaštitu autorskih prava “Sine Qua Non”, informacije o problemima autora
te elektronskih medija počele su s raznih strana pristizati u našu redakciju.
Istekao ugovor
Doznali smo da je Radio
M prestao emitirati kompozicije određenih autora, jer
ih je, kako nam je rekla direktorica Emina Ibrić, “Sine Qua Non” prijavio Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) zato što ne posjeduju pojedinačne validne
ugovore s autorima za određena djela. Kaže da nije u pitanju samo Radio M nego još
dvadesetak stanica.
- A po Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskih
prava, mi ne možemo poje-
Izbor Miss Peace International
Pobijedila je predstavnica Hrvatske,
Goraždanka koja nikada nije vidjela Zagreb
Nakon što se vratila s Kipra, gdje je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Izboru
Miss Peace International,
Zvezdana Perendija diplomirala je na Fakultetu za kriminalistiku te upisala postdiplomski.
Bh. ljepotica nije mogla a
da ne prokomentira i izbor
na kojem je prvo mjesto odnijela ljepotica koja je predstavljala Hrvatsku.
- Prvo mjesto osvojila je
Edita Pločo, rođena Go-
raždanka, koja danas živi u
Sarajevu, i koja očima nikada nije vidjela Zagreb. Totalno mi je neprofesionalno
to što je ona predstavljala
Hrvatsku, a to je dokaz koliko je ovaj izbor na političkom nivou. Ja sam predstavljala svoju zemlju i ušla u
top 20. Ponosna sam na postignuti uspjeh i nikada ne
bih mogla predstavljati neku drugu zemlju - prokomentirala je Zvezdana.
Ad. K.
Nova pjesma ”Divljih jagoda”
’ ’ # # Sead Lipovača Zele, lider “Divljih jagoda”, predstavio je novu pjesmu “Ne,
nisam ja” u salonu namještaja “Urban” na sarajevskim
Ciglanama. Ovom prilikom
premijerno je prikazan i
spot.
- Već duže vrijeme pripremamo novi projekt, a
“Ne, nisam ja” najava je svega onoga što nas očekuje u
narednom periodu. Drago
mi je što se spot svima svidio
i vjerujem da će ova pjesma
nastaviti tradiciju naših prethodnih hitova - rekao je Lipovača.
Lider “Divljih jagoda”
najavio je i regionalnu turneju.
- Nadam se da ćemo krajem godine početi s koncertima. Sarajevski nastup tre-
(Foto: B. Nizić)
Lipovača: Najavio i turneju
bao bi biti oko Nove godine.
Još nismo odredili tačan datum. Polako slažemo stvari kažeLipovača.
D. Z.
Hajrić: Zastupamo sve autore
dinačno potpisati ugovor s
autorima nego samo sa “Sine Qua Nonom” kao kolektivnom organizacijom. A
oni otežu potpisivanje zbog
samo njima znanih razloga.
Možda im je u interesu da
odugovlače, jer znaju da će
se sada pojaviti druga agencija - Asocijacija muzičkih
stvaralaca BiH (AMUS), koja će, lako je moguće, ispunjavati uvjete i dobiti licencu - tvrdi Ibrić.
Sa programa skidaju
pjesme određenih autora,
jer su, kako kaže Ibrić, prisiljeni na to.
- Kako nas za koga prijave, mi te autore skidamo sa
programa. Mi smo taoci “Sine Qua Nona”. Radio M je za
sedam godina plaćao autorska prava i, kada je istekao
ugovor, prestali smo. Bili
smo među desetak posto
onih koji su plaćali. I kada
mi je istekao ugovor, pristupila sam Asocijaciji privatnih elektronskih medija
(PEM) - ističe Ibrić.
Direktor “Sine Qua Nona” Mirza Hajrić, ne krijući
da je ljut, odgovara:
- Da, tada smo ih tužili i
dobili na sudu zbog ponovnog kršenja autorskih prava.
Osim protiv Radija M,
RAK-u smo podnijeli još
stotinjak prijava i to traje
20 mjeseci. I do danas RAK
nije izrekao nijednu sankciju. Prijave protiv Radija
M šaljemo RAK-u sedmično i slat ćemo ih dok ih
ne kazne, jer konstantno
krše autorska prava - poručuje Hajrić.
ć Ž - Svaki autor član je
“Sine Qua Nona”, jer mu se
to isplati. Posebna je krivična odgovornost, na šta
mi se žale autori, da im
Mirso Ibrić uzima novac da
bi njihove pjesme vrtio na
Radiju M - tvrdi Hajrić.
Na naš upit koji mu se
autori žale, Hajrić odgovara:
- Ne bih sada navodio
imena i sumnjam da će
vam to iko priznati - Hajrićeve su riječi.
Emina i Mirsad Ibrić: Radio M skida pjesme sa programa
Š !
- Uopće se ne zna kako
se raspoređuju pare u “Sine Qua Nonu”, nikada nisam dobila izvještaj o tome
gdje je otišlo mojih 120.000
KM koje sam uplatila, zato
ugovor nisam produžila.
Moj suprug Mirsad i ja
smo autori, a od “Sine Qua
Nona” nikada nismo dobili ni dinar niti zvaničnu
obavijest da imam neke
zarađene pare - govori Emina Ibrić.
Hajrić potvrđuje da
Ibrić nije dobio novac i,
kako navodi, zato što nakon više desetina usmenih
i najmanje pet pismenih
poziva nije došao u “Sine
Qua Non” da prijavi svoje
pjesme.
Ibrić nam, pak, otkriva
da PEM priprema prijavu
protiv “Sine Qua Nona” Institutu za intelektualno vlasništvo.
- I to zbog nelegitimnog
pritiska na nas i odugovlačenja sa potpisivanjem
ugovora. Prijavit ćemo ih i
Vijeću ministara i RAK-u odlučna je Ibrić.
lažno se zalaže za autorska
prava, a on je jedan od najvećih pirata u BiH. On godinama odbija da autorima
plaća naknade za pjesme koje se na njegovom radiju izvode. Zato je tužen sudu i
platit će sve s kamatama, kao
i svi ostali koje smo tužili.
Elektronski medij mora
plaćati autorska prava. Ako
ne plati, sredstva mora deponovati notaru ili sudu - govori Hajrić.
Pojašnjava i da nikakvi
individualni ugovori ne dolaze u obzir.
- Agencija zastupa sve
autore, osim ako neko ne
potpiše Agenciji da ga ne
zastupa - zaključuje Hajrić.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Elektronski medij
Hajrić, s druge strane,
tvrdi da najveća količina laži
od bilo kojeg elektronskog
medija u BiH dolazi od Radija M.
- Velika je sramota da se
prvi čovjek Radija M Mirsad
Ibrić slika s autorima na sjednicama Skupštine AMUS-a i
Jaeger Music Night
’’ ’"#
’
Banjalučki klub DFK
bit će u petak, 14. oktobra,
mjesto održavanja drugog
polufinala muzičkog takmičenja neafirmiranih bendova “Jaeger Music Night
2011”, u okviru kojeg će snage odmjeriti grupe “Urban
Instinkt” i “Hetrem”.
Kao specijalni gosti trebali su nastupiti članovi kultnog beogradskog rok benda
“Partibrejkers”, ali je njihov
dolazak u Banju Luku otkazan zbog, kako ističu organizatori, “opravdanih, zdravstvenih razloga”. U drugom
polufinalu “Jaeger Music Nighta 2011” zamijenit će ih sugrađani, popularni srbijanski sastav “Negativ”. H. P.
”Negativ”:
Nastup u
klubu DFK
36
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o objavljivanju javnog konkursa za izbor ~lanova nadzornih odbora rudnika i rudnika mrkog uglja-zavisnih dru{tava Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, u svojstvu Vladaju}eg dru{tva, raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor ~lanova nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja „Abid Loli}“ d.o.o. Travnik Bila,
zavisnog dru{tva Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Izbor ~lanova nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja „Abid Loli}“ d.o.o. Travnik Bila
izvr{i}e se na period od 4 godine.
Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove:
z
z
z
z
z
da su dr`avljani BiH,
da imaju univerzitetsku diplomu visoke stru~ne spreme,
da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva,
da nisu na funkciji u politi~koj stranci,
da nisu zaposlenici Zavisnog dru{tva Rudnik mrkog uglja „Abid Loli}“ d.o.o. Travnik
Bila,
z da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aj nespojiv s du`no{}u ~lana nadzornog
odbora 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne,
z da imaju stru~nost u oblastima iz registrovanih djelatnosti Zavisnog dru{tva,
z da imaju reference uglednog stru~njaka u svojoj oblasti.
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa, kandidati su uz prijavu i biografiju
(CV), du`ni u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilo`iti sljede}u dokumentaciju:
-
uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
univerzitetsku diplomu visoke stru~ne spreme,
potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
ovjerenu izjavu da ne vr{e funkciju u politi~koj stranci,
ovjerenu izjavu da nisu zaposlenici Zavisnog dru{tva Rudnik mrkog uglja „Abid Loli}“
d.o.o. Travnik Bila,
- uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u ~lana nadzornog
odbora izdato od strane nadle`nog MUP-a (ne starije od 6 mjeseci) i
- uvjerenje da nisu osu|ivani za prekr{aj nespojiv s du`no{}u ~lana nadzornog odbora
izdato od strane nadle`nog suda (ne straije od 6 mjeseci).
Osim prethodno navedene dokumentacije, kandidati su du`ni u biografiji navesti podatke
ili dostaviti odgovaraju}e dokaze o ispunjavanju uslova koji se ti~u stru~nosti u oblastima iz
registrovanih djelatnosti Zavisnog dru{tva, te referenci uglednog stru~njaka u svojoj oblasti.
Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Kandidati su du`ni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te,
na adresu:
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Slu`ba za kadrovske poslove
71000 Sarajevo
Vilsonovo [etali{te 15
sa obaveznom naznakom Javni konkurs za izbor
~lanova nadzornog odbora zavisnog dru{tva
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu Javnog konkursa, a prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati.
Na osnovu ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj
za{titi („Slu`bene novine Federacije BiH“,
br.46/10), ~lana 31. Statuta „Javne ustanove Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a
Kantona Sarajevo“,(„Slu`bene novine Kantona
Sarajevo“ br.18/07 i 30/08),kao i Odluke Upravnog odbora Zavoda o raspisivanju javnog oglasa
za izbor i imenovanje direktora Zavoda broj:013/11,od 30.09.2011.godine, Upravni odbor Zavoda raspisuje
-
-
JAVNI OGLAS
-
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika
MUP-a Kantona Sarajevo
-
OPIS POSLOVA:
- organizira i rukovodi radom Javne ustanove Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:Zavod)
- predstavlja i zastupa Zavod prema tre}im
licima i odgovoran je za zakonitost rada
Zavoda,
- predla`e Upravnom odboru osnove poslovne politike,programe rada i plan razvoja
Zavoda,
- predla`e Upravnom odboru Zavoda akte
iz njegove nadle`nosti u skladu sa Statutom Zavoda,
- izvr{ava odluke Upravnog odbora Zavoda,
- podnosi pismene izvje{taje Upravnom
odboru o radu i finansijskom poslovanju
Zavoda , najmanje dva puta godi{nje,a
mo`e i ~e{}e ovisno od potrebe
odlu~uje o pravima,obavezama i odgovornostima radnika Zavoda iz radnog odnosa,
imenuje i razrje{ava rukovodioce organizacionih jedinica medicinskih i nemedicinskih poslova,na prijedlog Stru~nog vije}a
Zavoda,
zaklju~uje ugovore o stvaranju i preuzimanju obaveza za Zavod,a na osnovu
odluka Upravnog odbora Zavoda,
imenuje odgovaraju}e stru~ne komisije
Zavoda,
obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom,Statutom Zavoda i drugim op}im
aktima Zavoda
Za direktora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a Kantona
Sarajevo mo`e biti imenovan kandidat koji
ispunjava slijede}e op{te i posebne uslove:
A: OP[TI USLOVI:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine
dokaz:uvjerenje o dr`avljanstvu),
- da je stariji od 18 godina (dokaz:rodni list
ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a),
- da ima op{te zdravstvene sposobnosti za
obavljanje navedene funkcije (dokaz:ljekarsko uvjerenje izdato od ovla{tene
zdravstvene ustanove),
- da se na njega ne odnosi ~lan IX ta~ka 1
Ustava Bosne i Hercegovine - da nije pod
optu`nicom od strane Me|unarodnog tri-
Dobitnica nagradne igre "A da osvoji{ STAN",
koju su organizovali Bingo doo
Tuzla i Orbico doo Sarajevo, je Tanovi} Mahira
iz Mostara, ul. Tenzina br. 6. Nagradu je
izvukao g. Halid Be{li} u ~etvrtak,
08. 09. 2011. godine u 16 ~asova
u Maxi marketu Ciglane.
-
-
-
bunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz:izjava
kandidata potpisana i ovjerena od strane
nadle`nog organa),
da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa funkcijom direktora Zavoda
(dokaz:uvjerenje od nadle`nog MUP-aUprava policije),
da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora Zavoda
(dokaz:uvjerenje od nadle`nog op}inskog
suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne
op}ine),
da nije izabrani zvani~nik,nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o su kobu
interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BIH“br.13/02,
16/02,14/03,12/04 i 63/08), (dokaz:izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa).
B: POSEBNI USLOVI:
da ima zavr{en medicinski ili stomatolo{ki fakultet (dokaz:diploma odnosno uvjerenje o diplomiranju)
da ima najmanje 5(pet)godina radnog
iskustva u struci(dokaz:potvrda o radnom
iskustvu),
da ima odgovaraju}u specijalizaciju iz djelatnosti Zavoda (dokaz:uvjerenje o polo`enom
specijalisti~kom ispitu),
da ima najmanje tri godine specijalisti~kog
sta`a (dokaz:potvrda o radnom sta`u na poslovima specijaliste),
da ima provjerene rezultate u pogledu
stru~nih,organizacionih i drugih radnih sposobnosti(ovaj uvjet }e se u proceduri imenovanja cijeniti na osnovu ~injenica navedenih
u biografiji, obavezno, potpisanoj od strane
kandidata).
Kandidati su du`ni,uz prijavu na oglas dostaviti program rada i razvoja Zavoda za man datni
period,koji treba da sadr`i prijedlog stru~nih i
ekonomskih parametara razvoja.
Direktor se imenuje na mandat od 4(~etiri) godine i mo`e biti ponovo imenovan,a najvi{e za
jo{ jedan mandatni period, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj za{titi.
Uz prijavu na konkurs i biografiju kandidati trebaju dostaviti originalne ili ovjerene kopije
dokumenata(ne starije od {est mjeseci)kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta
tra`enih ovim oglasom.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se
razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova
oglasa dostaviti li~no ili putem po{te na adresu
JU Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika
MUP-a Kantona Sarajevo,Alije Isakovi}a br.
3,Sarajevo,sa naznakom:“PRIJAVA NA
JAVNI OGLAS- DIREKTOR ZAVODA -NE
OTVARATI“.
V.D. PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA
Prim. dr Samira Selimovi}
oglasi
Dnevni avaz
~etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
37
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Mal 000062 07 Mal
Bugojno, 04. 10. 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 Mal 002006 06 Mal
Bugojno, 04. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuriki}, u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo osiguranje d.d. Podru`nica Bugojno, ulica Sultan
Ahmedova 82. Bugojno, protiv tu`enog Duranovi} \emal iz Jajca, Dici~ani b.b., radi naknade regresa v.s. 960,00 KM, na osnovu
~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku,
Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuriki}, u pravnoj stvari tu`itelja HVB Central Profit Banka bb Sarajevo, Zlatnih beretki broj 24,
protiv tu`enih Veli} D`evad Gra~anica bb Bugojno, Joergensen Elvedin Gra~anica bb Bugojno, Veli} Mesud Kordi}i 24 Bugojno,
]ehaja Seida Bulevar Me{e Selimovi}a broj 63 Sarajevo, radi duga, v.s. 1.214,49 KM, na osnovu ~l. 348. st.3 Zakona o parni~nom
postupku,
OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 30. 10. 2007. g. podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naknade regresa. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev, koji glasi tu`eni je du`an na ime regresnog duga platiti tu`itelju
iznos od 960,00 KM sa zateznom kamatom po~ev od dana isplate {tete 04. 02.2005. godine, pa do kona~ne isplate duga, kao i da
nadoknadi tro{kove postupka sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. ZPP-a, FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa
odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim protekom roka od 15 dana objavljivanja u dnevnim novinama i na
oglasnoj tabli suda.
Sudija
Lejla Nuriki}
OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 25. 06. 2006. g. podnio tu`bu protiv tu`enih, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev koji glasi tu`eni su du`ni tu`itelju solidarno isplatiti iznos od 1.214,49 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 02. 06.2006. godine pa do isplate, uplatiti tro{kove sudskog postupka, sve u roku od
15 dana.
Ovim putem tu`enom Joergensen Elvedinu se dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. ZPP-a, FBiH, pa je tu`eni
du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredaba ~l. 182 ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni Joergensen Elvedin da se dostava pismena - tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda.
Sudija
Lejla Nuriki}
VREMEPLOV M
6. oktobar 2011.
DOGODILO SE
1863. - Čarls Šepard (Charles Shepparrd) u Bruklinu (SAD) otvorio prvo
javno kupatilo.
1866. - U SAD izvršena prva pljačka
voza.
1958. - Američka nuklearna podmornica “Morski vuk” (Seawolf) izronila na površinu kod obale Nove Engleske nakon dva mjeseca provedena u
morskim dubinama, što je bio svjetski
rekord u plovljenju pod morem.
1988. - Pod pritiskom demonstracija, tokom kojih je Slobodan Milošević učvršćivao svoju vlast u Srbiji,
rukovodstvo Vojvodine podnijelo ostavke. Tokom protesta demonstranti
su na funkcionere koji su im se pokušali obratiti bacali jogurt, zbog čega
je ovaj događaj kasnije popularno nazvan “jogurt revolucija”.
1991. - Indonežanski vojni avion
udario u Džakarti u zgradu vlade, pri
čemu su poginule 102 osobe, a ranjeno
više od 5.000 ljudi.
1927. - Počela era zvučnog filma. U
Njujorku prikazan “Pjevač džeza”
(The Jazz Singer).
1997. - Desetočlana grupa Hrvata iz
srednje Bosne, predvođena Darijom Kordićem, koji su optuženi za ratne zločine
počinjene nad Bošnjacima, otputovala u
Hag, kako bi se predala Haškom tribunalu (ICTY).
1998. - Pod pritiskom međunarodne
zajednice i prijetnji zračnim udarima
NATO-a, počelo povlačenje srpskih snaga sigurnosti s Kosova prema centralnoj
Srbiji.
2002. - Visoki predstavnik u BiH Pedi
Ešdaun (Paddy Ashdown) donio odluku
o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu, koji znatno ograničava pravo izabranih dužnosnika na svim nivoima vlasti da se imunitetom štite od istraga u
slučajevima kada su osumnjičeni za neka
krivična djela.
2002. - Premijer Belgije Gaj Verhofstat (Guy Verhofstadt) uputio prvo
zvanično izvinjenje za deportovanje desetina hiljada Jevreja u koncentracione
logore u nacističkoj Njemačkoj, koje
su izveli lokalni zvaničnici.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
KORISNO JE ZNATI Stručnjaci preporučuju
Ne postoji određena vrsta hrane koja će osobu učiniti plodnijom, ali prehrambene navike imaju
snažno djelovanje na sve organe u tijelu, uključujući i onaj reproduktivni
Promjena navika u prehrani može
poboljšati plodnost, ističu stručnjaci.
Naravno, ne postoji određena vrsta
hrane koja će osobu sasvim sigurno
učiniti plodnijom, ali prehrambene
navike imaju nježno, ali snažno djelovanje na sve organe u tijelu,
uključujući i onaj reproduktivni. Evo
šta biste trebali uključiti u jelovnik.
Vitamin E. Dobri izvori su: cijele
žitarice, brokula, orašasti plodovi, kvasac, leća, zeleno lisnato povrće, soja.
Vitamin A. Ima ga u brokuli, kupusu, kelju, karfiolu.
Vitaminom C obiluju brokula,
kupus, kelj, karfiol, narandža.
Izvori vitamina D su mliječni
proizvodi i losos.
Kalcija najviše ima u soji, brokuli, mliječnim proizvodima i lososu.
Željezo sadrži zeleno lisnato povrće.
Cinka ima u kvascu, sjemenkama
i soji.
Folna kiselina obiluje zelenim
lisnatim povrćem, cjelovitim žitaricama, kvascem, sojom i citrusnim
voćem.
Esencijalne masne kiseline nalaze se u biljnim uljima i ribi.
Izvori folne kiseline
su citrusi i zeleno
lisnato povrće
Kako se riješiti nadutosti
ORDINACIJA
ć đ
U poodmakloj sam trudnoći i molila bih da mi objasnite šta je to apgar skor, pita Đ.
B. iz Bijeljine.
Apgar skor je zbir ocjena
koje beba dobiva nakon
rođenja, a koje određuju njeno
stanje i eventualnu potrebu za
hitnim reagiranjem. Ocjena se
donosi na osnovu sljedećih elemenata: srčani otkucaji, plač i
respiracije, tonus mišića, reakcija na nadražaj, boja kože.
U zavisnosti od stanja, za
svaki navedeni parametar dobiva se nula,
jedan ili dva boda. Beba se ocjenjuje dva puta, minutu i pet minuta
od porođaja. Najbolja
ocjena je 10/10 i potvrđuje odličnu kondiciju. Ocjena devet je još
odlična, dok je ocjena
osam već znak blagog
zamora bebe.
Ocjene pet, šest i
sedam znak su nešto
Dr. Džemil
Hujdurović, ginekolog
slabijeg stanja i beba zahtijeva pomoć
nakon rođenja. Ocjene četiri i ispod
toga su znak da beba zahtijeva intenzivan nadzor i pomoć.
RO\ENI
1914. - Rođen norveški etnolog i
istraživač Tor Hejerdal (Thor Heyerdahl). Godine 1947. predvodio je šestočlanu ekspediciju “Kon-Tiki” koja
je splavom preplovila oko 9.000 kilometara između Perua i pacifičkog
otoka Tuamotu, u blizini Tahitija, da
bi dokazao da su drevni narodi mogli
ploviti iz Južne Amerike do polinežanskih otoka.
UMRLI
1468. - Umro Johan Gutenberg
(Johannes), izumitelj prvog štamparskog stroja.
1981. - Na vojnoj paradi u Kairu
islamski ekstremisti ubili egipatskog
državnika Anvara el-Sadata, predsjednika Egipta od oktobra 1970. godine.
Bilans atentata bio je 12 mrtvih i više
od 25 ranjenih.
2003. - Umro Moris Vilkins (Maurice Wilkins), jedan od trojice naučnika koji su zajedno otkrili DNK. Oni su
1962. godine dobili Nobelovu nagradu
za medicinu.
Krajem ove godine navršavam 40 godina penzijskog
staža, računajući uvećani staž
koji sam ostvario u bivšoj JNA
do 1992. godine (19 godina, pet
mjeseci) i u BiH (20 godina i
sedam mjeseci). Hoću li ostvariti pravo na samostalnu penziju u BiH i na samostalnu ili
dio penzije u Republici Srbiji
kao pravnoj sljednici bivše
SFRJ te ukoliko zahtjev za
odlazak u penziju podnesem
početkom 2012. godine, hoće li
mi se u prosjek penzionog osnova uračunati uplaćene
plaće za 2011. godinu, pita M.
M. iz Sarajeva.
Odredbom Člana 41. Sporazuma zaključenog između
BiH i bivše SRJ o socijalnom
osiguranju, regulirano je da
period osiguranja navršen u
aktivnoj vojnoj službi u JNA u
svojstvu vojnog osiguranika
od 1. januara 1973. do 6. marta
1992. godine pada na teret one
države ugovornice čije je to lice
državljanin u trenutku ostvarivanja prava na penziju.
Prema tome, ukoliko ste vi
državljanin BiH, period navršen u aktivnoj vojnoj službi u
JNA u svojstvu vojnog osiguranika do 6. marta 1992. godine u
trajanju od 19 godina i pet mjeseci uračunat će u ukupan penzijski staž nosilac osiguranja u
BiH i s obzirom na ukupan
staž, odrediti visinu penzije.
U BiH ostvarit ćete pravo na
samostalnu starosnu penziju, a
u Srbiji ne. Ukoliko zahtjev za
penziju podnesete početkom
2012., u osnov će se uračunatii
plaće ostvarene u2011. godini.
Jedan od razloga zašto Pijte onoliko koliko
se nadutost pojavljuje jes- je nužno
te taj što vaš probavni sistem ne radi onako kako bi
trebao. Kada jedete, stomak proizvodi probavne
sokove, enzime i druge
tvari koje razgrađuju hanu. Ako ovoj mješavini
dodate vodu, ona razrijedi probavne sokove i samo “zamulja” hranu koja
se nalazi u probavnom
traktu, što usporava proces probave i dovodi do nadutosti.
Umjesto toga, stručnjaci preporučuju da unos tekućine u organizam obavljate između obroka. Prije nego što u organizam unesete bilo koju količinu tekućine,
sačekajte najmanje pola sata prije ili nakon obroka, a tokom jela pijte samo onoliko koliko je to nužno.
đ
U radnom odnosu sam u
firmi koja je pod stečajem. Na
čekanju sam tri godine zbog invalidnosti druge kategorije.
Imam 45 godina, razvedena
sam 10 godina od supruga koji
je preminuo prije sedam godina.
Imam sina koji je redovni student. Prima penziju od oca dok
se školuje. Imam li pravo naslijediti penziju od muža na osnovu invalidnosti, jer nisam udata, pita S. R. iz Sarajeva.
Odredbom Člana 60. Zakona
o penzijskom i invalidskom osiguranju, porodičnu penziju, između ostalih, može ostvariti i
bračni drug iz razvedenog braka, ako mu je sudskom odlukom
utvrđeno pravo na izdržavanje.
Kako se iz vašeg pitanja da
zaključiti da ste u vrijeme razvoda bili u radnom odnosu, vama najvjerovatnije odlukom o
razvodu nije utvrđeno pravo
na izdržavanje, pa ne postoji
zakonska mogućnost da ostvarite pravo na porodičnu penziju.
Federalni zavod PIO
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail:
[email protected]
Dnevni avaz, ~etvrtak,,
6. oktobar/listopad 2011.
Ne žurite za stolom
Nova studija sugerira
Oni koji jedu “s nogu” imaju veće šanse da dobiju dijabetes,
tvrdi profesor Rodžer Dobson i objašnjava da kod onih koji jedu
brzo dva puta češćedolazi donarušavanja tolerancije na glukozu,
stanja poznatog kao preddijabetes.
Ovo povećanje se, međutim, ne primjećuje kod osoba koje
imaju druge loše navike u prehrani, kao što su grickalice ili konzumiranje hrane kasno uvečer.
Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere, može doći do
nastanka dijabetesa.
Kod četrdeset do 50 procenata ljudi kod kojih je narušena tolerancija na šećer (IGT) razvit će se bolest u roku od deset godina.
M
M
Djeca koja piju neprokuhano mlijeko imaju 41 posto manje izgleda za pojavu astme i alergija u odnosu na mališane koji piju pasterizirano mlijeko, sugerira nova studija.
Grupa evropskih naučnika koja je radila na istraživanju vjeruje
da je to moguće objasniti djelovanjem nekih proteina u sirovom mlijeku.
Prema njihovim riječima, pasterizacija dovodi do uništenja proteina koji utječu na razvoj imunološkog sistema kod djece.
Istraživači upozoravaju da konzumiranje neprokuhanog mlijeka
može djecu izložiti djelovanju štetnih mikroorganizama, piše u
časopisu “Journal of Allergy and Clinical Immunology”.
OTKRIĆA Traumatična iskustva postaju prošlost
M
Jesenja trpeza
ž
ć
Pilula u apoteke
stiže u narednih
10 godina
Kako bi proizveli pilulu, naučnici su morali saznati način na
koji se naš mozak nosi sa stresom
Traumatična iskustva uskoro bi trebala postati stvar prošlosti zahvaljujući najnovijem otkriću britanskih naučnika. Istraživači su, naime, otkrili pilulu koja će pomoći svima onima
koji se ne mogu riješiti sjećanja
na neki traumatični događaj, poput saobraćajne nesreće ili različitih fobija.
Kako bi proizveli ovu pilulu,
naučnici su morali otkriti način
na koji se naš mozak nosi sa stresom. Istraživanje je provedeno
na miševima u čijim je mozgovima genetskim inžinjeringom
bilo onemogućeno stvaranje
proteina lipokalina 2.
Pokazalo se da takvi miševi
imaju puno ozbiljniju reakciju
ZET KOJI
@IVI U
KU]I
@ENINIH
RODITELJA
NULA
MASNO]A,
MASNO
TKIVO
KOMAD
ROBE U
TRGOVINI
Potrebno je: 1 kg bifteka u
komadu, 3 kašike ulja, so, biber, glavica luka, 2 česna bijelog luka, 150 g suhog mesa, 500
g šampinjona, 400 ml instant
supe, 200 ml milerama, kašika
gustina.
Način pripreme:
1. Zagrijati najveću ringlu
na štednjaku pa na nju staviti
pleh s uljem. Kada se ulje dobro zagrije, staviti meso u pleh
i pržiti ga s obje strane oko tri
minute dok ne porumeni. Nakon toga meso posoliti i pobiberiti te staviti u rernu da se
peče još 40 minuta. Ostaviti na
toplom mjestu da se ohladi.
2. Ulje i sokove preostale od
pečenja mesa presuti u tavu,
dodati sjeckani crni i bijeli luk,
suho meso, gljive, supu i dinstati sve dok tečnost ne ispari.
3. Kada povrće omekša,
preliti ga mileramom, dodati
gustin i dinstati još nekoliko
minuta.
4. Meso isjeći na krupnije
komade, pa preliti toplim sosom i poslužiti uz rižu ili pire
krompir.
na stres nego miševi u kojima je
nivo tog proteina bio normalan.
Istraživači tvrde da je potrebno još studija kako bi se potvrdilo da podizanje nivoa lipokalina 2 zaista pomaže u borbi s
lošim sjećanjima. Ukoliko bude
tako, pilulu u apotekama
možemo očekivati u narednih
10 godina.
ROBNA
KU]A
AMERI^KA
GLUMICA
SIBIL
ITALIJA
OTVORI U
ZEMLJI
[IROKA
LI^NA
GRADSKA ZAMJENICA
ULICA
MU[KO
IME
KORABLJE,
LA\E
UVI\ANJE
ONIM
PRAVCEM
U^ENA
@ENA
(arap.)
OBIM
KLINT ISTVUD, LASER,
KARTE, I, PSETO, CET,
RIR, BATAK, M, ITISON,
RAKE, NEKA, KTITOR,
GAEL MONFILS
2666
REOMIR
OGOVARANJE
NETALENTOVANE
OSOBE
”INCIDENT
REPORTING
SYSTEM”
BALERINA
PAVLOVA
PIKANTNI
ZA^IN
V.B.
RUMUNSKI
FUDBALER
NA SLICI
[KOLSKA
PLO^A
du?
U historiji nije poznat slučaj da su se
dijalekti nekog jezika razišli do tolike tačke nerazumijevanja da su postali
samostalni jezici?
Bartolomeo Dijas jedan je od rijetkih
moreplovaca koji su se izgubili na
moru?
2
3
1. TAČNO
Šta je datiranje u
geologiji i arheologiji
Datiranje u
geologiji i arheologiji je postupak određivanja mjesta nekog predmeta ili
događaja po hronološkom redu. Naučnici
mogu koristiti relativno datiranje kod kojeg se predmeti redaju na osnovu stratigrafskih naznaka ili pretpostavljene evolucije po obliku ili građi, ili apsolutno
datiranje kod kojih se predmetima pripisuje vrijeme nezavisno od konteksta. U
ovaj drugi tip spada datiranje pomoću
kalij-argona i ugljika-14.
Oba datiranja zasnivaju se na mjerenju radioaktivnog otpada. Bilježenje
promjena polarnosti u Zemljinom magnetnom polju dalo je vremensku skalu
širenja morskog dna i dugotrajne morske sedimentacije. Dendrohronologija
se pokazala korisnom u arheologiji i
klimatologiji.
2. NETAČNO
Samostalni jezici
postaju i iz dijalekata
Ne može se
reći da u historiji nije poznat slučaj da su
se dijalekti nekog jezika razišli do tolike
tačke nerazumijevanja da su postali samostalni jezici. Ako ne u nekim drugim
slučajevima, onda se to desilo sa latinskim
jezikom. Njegovi su se dijalekti razvili u
danas postojeće romanske jezike.
Dijalekt je, kako je poznato, jezička
varijanta kojom govori grupa ljudi i koja
ima osobine rječnika, gramatike i/ili
izgovora koja ga razlikuje od drugih
varijanti istog jezika. Dijalekti obično
nastaju kao rezultat geografskih, socijalnih, političkih ili ekonomskih barijera između grupa koje govore istim
jezikom.
Bartolomeo Dijas se
izgubio na moru
VRHOVNI
KATOLI^KI
POGLAVARI
[email protected]
OMOTA
OBJEKAT
ZA PRELAZ
PREKO
RIJEKE
Z.U.
u geologiji i arheologiji je
postupak određivanja mjesta pred1metaDatiranje
ili događaja po hronološkom re-
3. TAČNO
DO]I
MAR[IRAJU]I
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
Tačno
Netačno
ITALIJA
INDIJANCI
U SJEVER.
AMERICI
Bartolomeo Dijas
(Bartolomeu Dias) je
jedan od rijetkih velikih moreplovaca koji se izgubio na moru.
Bio je portugalski moreplovac i istraživač.
Isplovio je 1487. na
čelu ekspedicije koja
je dobila zadatak da
ustanovi južnu granicu Afrike. Otplovio
je dalje na jug od prethodnih istraživača i
postao prvi Evropljanin koji je 1488.
oplovio Rt dobre nade. Njegova plovidba
otkrila je pomorski put za Aziju preko
Atlantika i Indijskog okeana. Kasnije je
komandovao jednim brodom u ekspediciji koju je vodio Pedro Alvares Kabral,
a u kojoj je okriven Brazil. Izgubio se na
moru kad su stigli do Rta dobre nade.
Rođen je oko 1450., a umro 1500.
40
^etvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
OSNOVNI SUD BR^KO DISTRIKT
BOSNA I HERCEGOVINA
Broj: 96 0 Ip 004730 07 Ip
Br~ko, 12. 09. 2011. godine
Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Dragan Mitrovi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja, Intesa Sanpaolo banka dd BH Sarajevo Obala Kulina bana br. 9
A, pravni sljednik UPI banke, protiv izvr{enika „Veka Komerc“ doo Br~ko i Novakovi}
Ilije sin Milorada iz Br~kog zastupani po punomo}niku Simiki} Milenu advokatu iz
Br~kog, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 622.373,08 KM donio je dana 12. 9.
2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 mal 010802 09 Mal
Bugojno, 29. 9. 2011.
Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Amiri @dralovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar DIREKCIJA ZA POKRETNU [email protected], Kneza Branimira
Mostar, protiv tu`enog ZDRAVKO GAVRANOVI] Donji}i 1/7 Bugojno, radi isplate duga vsp. 726,8,
dana 29. 9. 2011. godine
ZAKLJU^AK
1. Utvr|uje se na osnovu procjene stalnog sudskog vje{taka Dragi~evi} \or|a dipl. in`.
ma{. iz Br~kog od 26. 04. 2011. godine tr`i{na vrijednost pokretne imovine, a na osnovu
Rje{enja od 23. 08. 2007. godine
dostava tu`be na odgovor
OBJAVLJUJE
ZA ZDRAVKA GAVRANOVI], iz Bugojna
Dana 28. 7. 2009. godine tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu, tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu
duga u iznosu od 726.8 KM, po osnovu nepla}enih ra~una od strane tu`enog, a koji se odnose na
pru`ene usluge. Obzirom da tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku, to tu`itelj predla`e
da sud donese odluku kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati na ime neispla}enog duga iznos
od 726.8 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una do isplate, kao i da
tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod
prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako
tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~l. 62 st. 2. Zakona o parni~nom
postupku FBiH da tu`eni u skladu sa odredbom ~l. 70 i ~l. 71 ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od
dana prijema tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enika (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku
tu`enik ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti zahtjev tu`itelja, osim ako je isti
o~igledno neosnovan (~l. 182 st. 1. ZPP FBiH).
Sudija
Amira @dralovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 P 000872 07 P
Bugojno, 03. 10. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak
tu`itelja Union Banka DD Sarajevo, protiv
tu`enog Sanja Fazlibegovi} i Bensaid Fazlibegovi}, oboje iz Bugojna, ul. Begluci II/73 A, radi
Isplata potra`ivanja, pa kako sud istom na adresu
tu`enog nije u mogu}nost dostaviti tu`bu na
odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3.
ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnim novina Dnevni avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da
sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu
usljed propu{tanja.
Sud putem____dostavlja navedenu tu`bu
tu`enom Sanja Fazlibegovi}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30
dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor
na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i
protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l.
70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
1. Izvr{eniku VEKA KOMERC DOO BR^KO se zabranjuje svako raspolaganje popisanih
stvari, uz krivi~no-pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.
2. ODRE\UJE SE PRVA PRODAJA popisanih stvari, JAVNIM NADMETANJEM, koje
}e se odr`ati 17. 10. 2011. godine u 10,00 sati, na licu mjesta u Br~kom, ul. Petra Ko~i}a bb.
U javnom nadmetanju mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica koja uplate 10% od procijenjene vrijednosti.
Popisane stvari se mogu vidjeti pola sata prije po~etka javnog nadmetanja i prodaje.
Na prvom javnom nadmetanju, stvari se mogu prodati ispod dvije tre}ine procijenjene vrijednosti.
Ako se na prvom javnom nadmetanju ne postigne cijena u visini procijenjene vrijednosti,
sud }e, na prijedlog stranke, odrediti novo javno nadmetanje, na kojem se popisane pokretne stvari mogu prodati, ali ne ispod jedne tre}ine procijenjene vrijednosti.
Prijedlog za drugo nadmetanje stranka mo`e podnijeti u roku od petnaest dana od dana prvog nadmetanja.
Sud }e obustaviti postupak, ako nijedna stranka ne predlo`i, u propisanom roku, drugo nadmetanje ili ako se stvari ne uspiju prodati ni na drugom javnom nadmetanju.
4. Kupac je du`an prilo`iti cijenu i stvari uzeti odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Ako kupac odmah ne polo`i cijenu, smatrat }e se da nadmetanje nije uspjelo, a kupac je
du`an strankama nadoknaditi {tetu koju su one pretrpjele njegovim odustankom.
Sudski izvr{ilac }e predati stvari kupcu i ako nije polo`io cijenu, ako na to, na svoj rizik, pristane tra`ilac izvr{enja u granici iznosa koji bi mu pripadao iz postignute cijene.
Kupac u svakom slu~aju postaje vlasnik kupljenih stvari njegovim preuzimanjem.
5. Kupcu ne pripadaju pravo na osnovu odgovornosti za nedostatke stvari.
6. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli suda i op{tine.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu
moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime,
prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u
odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni
ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka
navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja,
adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete
da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.
334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana o dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u
navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora
Sudac:
Davor Kelava
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON [email protected]
OP]INSKI SUD U [email protected]
Broj 45 0 Mals 019339 10 Mals
Gora`de, 26. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Balti} Radiji u pravnoj stvari
tu`ioca Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo PJ Gora`de, ul. Selvera
Sijer~i}a broj 23. Gora`de, protiv tu`enog „Domus“ doo sa sjedi{tem u ulici Zdravstvenih radnika broj 20 Gora`de radi duga,
vsp 175,50 KM, van ro~i{ta
~lanom 70. Op}ih uslova za isporuku elektri~ne energije (Sl.
novine FBiH broj 35/08) utvr|eno je da je tu`eni na na~in opisan u zapisniku o neovla{tenoj potro{nji elektri~ne energije
o{tetio tu`itelja za iznos od 175,50 KM. ^lanom 76. stav 1.
ta~ka Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije regulisano
je da se obustava elektri~ne energije mo`e izvr{iti ukoliko krajnji upac koristi elektri~nu energiju bez saglasnosti ili mimo mjernih ure|aja ili ako je samostalno priklju~io svoje ure|aje ili elektri~ne instalacije na mre`u. ^lanom 68. stav 1. ta~ka b. ta~ka
d. regulisano je da se pod neovla{tenom potro{njom elektri~ne
energije podrazumijeva, tro{enje elektri~ne energije bez mjernih
ure|aja ili mimo njih i samovoljno priklju~enje nakon isklju~enja.
Kako tu`eni „Domus“ doo nije dovoljno izmirio dug po dostavljenim ra~unima, predla`emo da sud donese presudu kojom
}e obavezati tu`enog „Domus“ doo sa sjedi{tem u ul. Zdravstvenih radnika broj 20, da tu`iocu naknadi na ime duga iznos
od 175,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 29. 12. 2010. godine, kao dana utu`enja pa do isplate, kao i
da naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ove Objave na
oglasnoj plo~i Op}inskog suda u Gora`du i dnevnim novinama
koje se distribuiraju u Federaciji BiH ima se smatrati da je dostavljanje tu`be tu`enom izvr{eno.
Tu`enom kojem se dostava obavlja, bi}e obavije{ten o objavi
slanjem pismene obavijesti preko po{te obi~nom po{iljkom na
adresu posljednjeg boravi{ta.
U isto vrijeme tu`eni kojim se ovom objavom vr{i dostavljanje
tu`be, obavje{tava se da je na osnovu ~lana 70. i 71. ZPP
du`an sudu dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30
dana po prijemu tu`be.
U svom odgovoru du`an je navesti mogu}e procesne prigovore, da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te druge podatke iz ~lana 334. ZPP-a.
Ukoliko tu`eni u navedenom roku ne odgovori na tu`bu, sud }e
na prijedlog tu`ioca donijeti presudu zbog propu{tanja.
Sudija
Balti} Radija, s.r.
Za ta~nost ovla{teni radnik suda
OBJAVLJUJE
Tu`enom „Domus“ doo sa sjedi{tem u ulici Zdravstvenih radnika broj 20 Gora`de se dostavlja tu`ba podnesena od strane
tu`ioca Javno preduze}e Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, PJ Gora`de, radi duga
u iznosu od 175,50 KM.
Dana 07. 09. 2010. godine, zaposlenici tu`itelja Zijad Kadri} i
^au{evi} Fahrudin, raspore|eni na radno mjesto „Elektromonter obra~unskog mjerenja“ su na terenu prilikom redovne kontrole utvrdili da je „Domus“ doo sa sjedi{tem u ul. Zdravstvenih
radnika br. 20, op}ina Gora`de, neovla{teno tro{io elektri~nu
energiju. Ovla{teni zaposlenici tu`itelja su na licu mjesta sa~inili Zapisnik o neovla{tenoj potro{nji elektri~ne energije broj 0717/10 od 07. 09. 2010. godine. Zapisnikom je konstatovano da
je redovnom kontrolom obra~unskog mjernog mjesta ustanovljeno da je „Domus“ doo sa sjedi{tem u ul. Zdravstvenih radnika br. 20 op}ina Gora`de, kupac elektri~ne energije neovla{teno tro{io el. energiju u mjestu Hrenova~kog bataljona - Hrenovica, na taj na~in, {to je nakon isklju~enja po dugu, samovoljno
odplombirao brojilo elektri~ne energije i izvr{io uklju~enje iste.
Tro{ena elektri~na energija je mjerena preko brojila. Kupcu je
ponovo isklju~ena elektri~na energija na KPO-u i plombirano je
(plomba EG-35). Ostavljen jedan primjerak zapisnika i poziv iza
vrata objekta. Obra~unom za tro{kove prouzrokovane neovla{tenom potro{njom elektri~ne energije koji je regulisan
oglasi
Dnevni avaz
~etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
41
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 I 005734 09 I
Kiseljak, 23. 09. 2011. godine
[email protected] IZVR[ENJA: Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH, (raniji naziv: UPI banka DD Sarajevo),
ul. Obala Kulina bana br. 9a Sarajevo
IZVR[ENIK: 1. Tomi} (Ivan) Josip, Rakova Noga bb, Kre{evo
2. Tomi} (Ivan) Bosiljko, Rakova Noga bb, Kre{evo
RADI: ISPLATE DUGA V.SP. 57.152,57 KM
OGLAS
Op}inski sud u Kiseljaku i to stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH, (raniji naziv: UPI banka DD, protiv izvr{enika Tomi} (Ivan) Josip,
Rakova Noga bb, Kre{evo i Tomi} (Ivan) Bosiljko, Rakova Noga bb. Kre{evo, radi isplate duga, na
osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH u vezi sa ~lanom 21
ZIP-a FBiH, dostavlja izvr{eniku
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Pred ovim sudom dana 24. 09. 2009. godine tra`itelj izvr{enja je podnio prijedlog za izvr{enje protiv
izvr{enika 1. Tomi} (Ivan) Josip, Rakova Noga bb. Kre{evo, 2. Tomi} (Ivan) Bosiljko, Rakova Noga
bb. Kre{evo, radi isplate duga u iznosu od 57.152,57 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od
31. 08. 2009. godine pa do isplate, tro{kova izvr{nog postupka koliko budu iznosili, i to u roku od osam dana od prijema rje{enja.
Sud je dozvolio predlo`eno rje{enje o izvr{enju i isto glasi: obavezuju se izvr{enici Tomi} Josip iz
Kre{eva, Rakova Noga bb. i Tomi} Bosiljko iz Kre{eva, Rakova Noga bb, da tra`iocu izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9a Sarajevo, po osnovu
kreditnih obaveza KT - TRANSPORTI d.o.o. Kre{evo utvr|enih pravomo}nim izvr{nim Rje{enjem
Op}inskog suda u Kiseljaku, br. Ip-I-175/03 od 24. 11. 2003. godine, solidarno isplate iznos od
57.152,57 KM (slovima: pedesetsedamhiljadastotinupedesetdva KM i 57/00) sa zakonskim zateznim
kamatama po~ev od dana 31. 08. 2009. godine do isplate, te tro{kove izvr{enja u iznosu od 500,00 KM,
a sve u roku od 8 dana, od dana prijema ovog Rje{enja o izvr{enju.
U protivnom, izvr{enje }e se provesti prodajom zalo`nih nekretnina upisanih u katastarsko knji`ni
ulo`ak broj: 594 KO Alagi}i na parceli ozna~enoj kao k.~. 335/1 u naravi stambeno poslovna zgrada
povr{ina 69 m2 i dvori{te povr{ine 93 m2 u vlasni{tvu prvoizvr{enika Tomi} Josipa sina Ivana, sa 1/1 i
nekretnina upisanih u katastarskoknji`ni ulo`ak broj: 595 KO Alagi}i na parceli ozna~enoj kao k.~.
334 u naravi stambena zgrada 1 povr{ine 54 m2, pomo}na zgrada 2 povr{ine 38 m2, dvori{te povr{ine
250 m2 u vlasni{tvu drugoizvr{enika Tomi} Bosiljka sina Ivana sa 1/1.
Vrijednost nekretnina utvr|ena je prema procjeni stalnog sudskog vje{taka iz oblasti gra|evine Ljube
Pravdi}a, dipl. ing. gra|., u iznosu od 88.327,00 KM.
Izvr{enje }e sprovesti Op}inski sud u Kiseljaku
Obavje{tavaju se izvr{enici 1. Tomi} (Ivan) Josip, Takova Noga bb. Kre{evo i 2. Tomi} (Ivan) Bosiljko, Rakova Noga bb, Kre{evo, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz prijedlog za izvr{enje mogu podi}i u zgradi Suda.
STRU^NI SARADNIK
Fatima Hajdarevi}
PRAVNA POUKA: Protiv navedenog rje{enja izvr{enik mo`e podnijeti prigovor u roku od 8 (osam)
dana od dana prijema istog.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD SARAJEVO
Broj: 65 0 P 195232 11 P
Sarajevo, 27. 9. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Rondi} u pravnoj stvari
tu`itelja Pli}ani} Amra iz Sarajeva, ul. Bolni~ka, broj 4, zastupana putem advokata Murise Makarevi}, protiv tu`ene Ljupke
Baji} sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Ko{evo, broj 38,
Sarajevo, radi poni{tenja ugovora i povrata novca, vrijednost
predmeta spora 20.400,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3.
Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a).
OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor)
Dana 28. 4. 2011. godine tu`iteljica je kod ovog suda podnijela
tu`bu protiv tu`ene, radi poni{tenja ugovora i povrata novca.
Tu`bom je predlo`eno da Sud donese odluku kojom }e utvrditi
da je ni{tav ugovor o zakupu poslovnih prostorjia, zaklju~en
dana 4. 10. 2020. godine, izme|u parni~nih stranaka, te da se
obave`e tu`ena da tu`iteljici izvr{i povrat nov~anog iznosa koji
je tu`ena primila na ime zakupnine u ukupnom iznosu od
20.400,00 KM, zajedno sa sporednim potra`ivanjima (zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima postupka).
Ovim putem, tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor shodno
odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ 65 0 P 46403 06 P
Sarajevo, 31. 8. 2011.godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja
\oki} Ne|o iz Sarajeva, ul. Geteova br. 5,
zastupan po advokatu Makarevi} Murisi
iz Sarajeva, protiv tu`enog Joki} Damir iz
Vi{egrada ul. Srpskih heroja br. 38 i dr. i
Had`imujagi} Esad iz Sarajeva ul. Nahorevo br. 10 zastupan po punomo}niku
Ko~o Midhatu advokatu iz Sarajeva, radi
poni{tenja ugovora i predaje u posjed, v.s.
40.000,00 KM, objavljuje slijede}i,
POZIV
Za: Joki} Damir
Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu
raspravu zakazanu za dan 10. 11. 2011. go-
dine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu br.
317/III.
Gordana Stojakovi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obvije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se
ro~i{te odr`i. ^lan 84. stav 1. ZPP-a.
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za
glavnu raspravu ne do|e uredno obvije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog
prisustva. ^lan 84. stav 2. ZPP-a.
Najkasnije na priprenom ro~i{tu stranke su
du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na
pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz.
^lan 77. ZPP-a.
Pripremno ro~i{te mo`e se provesti kao glavna rasprava ^l._____ZPP-a.
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Ps 043017 11 Ps
Travnik, 16. 05. 2011. godine
Tu`itelj: JKP „[}ona“ d.o.o. Fojnica, Hadrovi}i
br. 15.
Tu`enik: „SPORT TEX“ D.O.O. FOJNICA, zastupan po zakonskom zastupniku Nihadu Kulenovi}, ul. Musa ]azima ]ati}a 27, Sarajevo
Radi: isplate duga v.s. 5.683,97 KM
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`eniku: „SPORT
TEX“ D.O.O. FOJNICA, zastupan po zakonskom zastupniku Nihadu Kulenovi}, ul. Musa
]azima ]ati}a 27, Sarajevo.
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor
tu`eniku, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu du`ni ste ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili
osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, (~l. 70. i
71. ZPP-a).
30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerka (~lan 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgovor na
tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis
podnositelja (~lan 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu,
tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li
priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lan 71. stav
1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mogu u odgovoru na
tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu
(~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac
predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli
suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi
suda.
Sudija
Sanela Rondi}
Dana 05. 01. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enika, radi isplate duga v.s. 5.683,97 KM.
Navedenom tu`bom „JKP „[}ona“ d.o.o. Fojnica, Hadrovi}i br. 15., tra`i da sud donese presudu
kojom }e obavezati tu`enika: „SPORT TEX“
D.O.O. FOJNICA, zastupan po zakonskom zastupniku Nihadu Kulenovi}, ul. Musa ]azima
]ati}a 27, Sarajevo, da isplati dug tu`itelju u
iznosu od 5.683,97 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do
kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove
parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud
}e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se
objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u „Dnevnom avazu“, smatrat }e se da Vam
je dostavljena tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Aganovi} Ifeta
42
48Četvrtak 6. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
50
0610dogl1
Automobili
Prodaja
Audi A3, avgust 2002. god., benzin
1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891
Audi A4 2008. god., novi model,
2.0 tdi, 34.000 km prešao sa servisnom
knjigom, kupljen u Asa autu, full
oprema, registrovan, cijena 41.000
KM, može zamjena. Tel. 061 356 485
Bora 1.9 Tdi, 6 brzina, oktobar
2000. god., klima, metalik, sva oprema, tek uvezen, sve plaćeno, cijena
10.900. Tel. 061 156 652
Fabia karavan, sdi 47 kw, 2004.
proizvodnja, registrovan do 07. 2012.,
ful oprema, nove zimske gume, cijena
9.900 KM. Tel. 062 965 242
Fiat punto 1.3 dizel, 2004. godina,
cijena 6.800 KM. Tel. 066 138 608
Fiat punto 1.9 D, 2002. g., reg. do 7.
2012., nove gume, nov akumulator,
servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel.
061 351 087
Fiat stilo 1.9 multi jet, god. 2006.,
prešao 65.000 km, ful oprema, u
odličnom stanju, Zenica. Tel. 062
543 776
Ford C-Max 2.0, dizel 2004. GHIA
oprema, uvezen, uredno servisiran
150.000 km, cijena 12.500 KM. Tel.
061 160 273
Ford eskort 1999. g., sivi, cijena po
dogovoru. Tel. 063 022 811
Ford Fiesta 2002. god., 1.3 benzin
50 PS auto u odličnom stanju, sve
plaćeno do reg. Uvoz Njemačka, 5.000
KM Zenica, hitno. Tel. 061 027 717
Ford fiesta, 2001. g., 1.3 benzin, registr. do avgusta 2012. g. prešla 93.000
km, klima, alu felge, el. stakla, centralna, itd. ekstra stanje, 4.800 KM.
Tel. 061 169 143
Ford focus udaren u suvozačevu
stranu, reg. do 4. mjeseca, god. 2001.
Tel. 061 979 849
Ford mondeo 1.8 td, 97., klima, crni
metalik limuzina, reg. do juna 2012. Cijena 4.200 KM. Tel. 066 659 787
Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 11/2011.,
8.300 KM. Tel. 062 615 888
Golf 2 dizel, udaren naprijed, registrovan do 29.3.2112. cijena povoljno. Tel. 061 360 131
Golf 2, 1.8 benzin plus plin, servo
volan, cetral brava, metalik plava,
god. 1987. Regristrovando21. 2.2012,
cijena 1.950 KM. Tel. 063 479 961
Golf 3 benzin 1.8, godište 92., daljinsko zaključavanje, alarm, koža, alu
felge, par zimskih guma, registrovan
do 5. 10. 2012. Tel. 063 321 842
Golf 3, 1992., benzin. Tel. 061 517
150
Golf 4 sdi, 2002 god., 5 vrata, limuzina, klima, el. podizači stakala, tek
uvezen sve plaćeno, u odličnom stanju, cijena 10.700. Tel. 061 156 652
Golf 4 tdi 2000. g., karavan sivi,
oprema u odličnom stanju, sve
plaćeno, tek uvezen, 9.750 Km. Tel.
061 060 394
Golf 4 TDI, GTI, oprema,150 ks,
1.9, kraj 2001., crni, 4 vrata, sva ful
oprema, crno plava koža, tek uvezena,
plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, 12.350 KM. Tel. 061 247 399
Golf II, benzin 1,8, godina prozvodnje 1988., pet brzina, boja plava, registrovan do 10. 08. 2012., cijena povoljna. Tel. 061 250 046
Mercedes 123 240 D bez ulaganja,
pod garancijom, 3.000 KM ili mijenjam za Ladu nivu 4x4 iste vrijednosti. Tel. 061 196 242
Pasat limuzina 1.9 tdi 105 ks novi
model, 8. 2006. godina, reg. do sep.
2012. Cijena 20.200 KM fixno. Tel.
065 247 213
Pasata 1.6 benzin, 1990. god., tek
registrovan, limuzina. Tel. 061 372
968
Peugeot 307, 2002. god., limuzina,
5 vrata, 1.4 hdi, dizel, klimatronik,
metalik sivi, tek uvezen, sve plaćeno
do reg., extra stanje, cijena 10.300.
Tel. 061 156 652
Peugeot 407 2008. god., benzin,
full oprema. Prešao 31.000 km. Uredno servisiran u ovlaštenom servisu.
Tel. 061 140 988
Prodajem golf 4, karavan, tdi,
66kw, 2001. god., klima, metalik plavi, plaćena carina i pdv, 9.700 KM.
Tel. 061 100 930
Prodajem Opel astru, 1997. karavan 1.4, 16 V, klima, ful oprema, metalik, alu felge, registrovan do 31. 8.
2012, prešla 150.000 km. Cijena 4.000
KM. Tel. 061 101 108
Renault kangoo - 2004. g., 1,5 dci,
ful oprema, hitno. Tel. 061 761 812
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Reno kangoo, zatvoreni. Tel. 061
958 001
Seat altea XL 1,9 tdi, 2009. g.
Prešao 42.000 km u fabričkom stanju
plus još dosta dodatne opreme, može
zamjena za auto do 6.000 KM. Tel.
062 878 649
Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima,
podizači, itd., 1.4l, 16v, 74kw, alu felge šesnaeske, auto u top stanju, 6.400
KM. Tel. 061 278 115
Škoda fabia 2001. god., benzinac
1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u
izvanrednom stanju, registrovano do
5. 2. 2012. Cijena 6.900 KM. Tel. 062
993 690
Toyota RAV 4 benzin, Amerikanac, 2008. god. Tel. 061 795 449
VW Caddy 2000. godište očuvan.
Vrlo povoljno. Tel. 061 131 532
VW pasat 1999. godina, 1.9 tdi, 90
ks, limuzina, el. paket, klima, cd mp3,
zimske gume, alarm, zeder, reg. do
02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888
VW pasat 2.0 tdi - navi + dsg sport, crn, 08.g., limuzina, pasat 2.0 tdi
07. g. lim. i pasat 1.9 tdi karavan, crn,
07.g. bluemotion confort, može car.
povlastica - neocarinj. Tel. 061 133 050
Potražnja
Kupujem polovnu kamp prikolicu može bez papira. Tel. 061 285 475
Kamioni
Prodajem kombi tip 2 teretni dizel
pogodan za ljude koji rade, god. 86.,
potpuno ispravan, cijena 2000 KM.
Tel. 063 962 334
Prodajem kombi tip 2, 86. god., teretni, neregistrovan, dizel, potpuno
ispravan, pogodan za ljude koji rade,
cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334
MB Atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061
784 790
Prodajem kombi Iveko - Dali, tip
65 C 15, 2004 god, 2.8 dizel teretni, povišeni, produženi dupli točkovi, u dobrom stanju, bijeli, cijena 12.500 KM.
Tel. 065 295 763
Fiat dukato 1,9 D, 1998., registrovan do aprila putnički 1 plus 8. Tel.
066 068 345
Izdajem jednosoban stan na
Otoci, zvati poslije 15 sati. Tel.
061 856 623.
11454-1Ndž
Izdajem komforan namješten
stan - samcima, parovima bez djece, Č. Vila. Tel. 061 755 968.
11472-1Ndž
Aerodromsko, garsonjera ekstra
namještena na izdavanje. Odmah
useljiva. Tel. 061 826 692
Atraktivna kuća za izdavanje u
Osijeku sa 5 duluma zemlje za porodicu. Kirija 150 KM. Tel. 061 826 692
Garsonjeru izdajem ekstra namještenu na Dobrinji. Tel. 066 854 161
Izdajem 2 i 1 krevetnu sobu - TV,
kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, studenti. Tel. 033 238 744, 061 335 409
Izdajem dnevni boravak s kuhinjom sobu i banju sa grijanjem po mogućnosti studentkinje ili studenti.
Tel. 454 890, 062 052 067
Izdajem dvije sobe studentima
kod Druge gimnazije. Tel. 061 320
946
Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152
Izdajem dvokrevetnu sobu sa
kuhinjom, kupatilom i internetom,
zaseban ulaz, 2 studentice. Tel. 033
203 666, 062 595 103
Izdajem dvosoban namješten stan
na Grbavici, I sprat, privatna kuća.
Tel. 063 639 213
Izdajem dvosoban namješten stan
na Socijalnom, ulica Marka Marulića,
na dvije godine, moguća kompenzacija za automobil. Tel. 061 687 760
Izdajem dvosoban namješten stan
sa garažom, centralno grijanje, kablovska TV, poseban ulaz. Tel. 062
972 326
Izdajem dvosoban namješten stan
u Mojmilu (Olimpijska ul.). Tel. 061
200 190
Izdajem garsonjeru studentici kod
obilaznice na Bistriku. Tel. 062 576
784
Izdajem garsonjeru u centru grada, opremljena ekstra, studentima.
Tel. 061 836 491
Izdajem jednosoban namješten
stan sa posebnim ulazom na Pofalićima kod plavog granapa. Tel. 063
997 519
Motocikli
Motor Tibra 125 kubika, 2008. g.,
dobro očuvan, 700 KM. Tel. 062 752 436
Dijelovi i oprema
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Foliranje vozila! Postavljanje auto
folija na kompletnu karoseriju vozila
www.autofolijazoran.blogspot.com.
Tel. 065 295 763
Ugradnja auto folija Llumar, cijena po dogovoru, garancija 7 godina.
Tel. 061 984 967
Prikolica za 14-ku, povoljno, u ispravnom stanju. Tel. 063 150 753
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Prodajem sam diferencijal za
Merc. 200D, a može ići i za multikultivatore. Cijena 80 KM. Tel. 061 677 322
Stanovi
Izdavanje
Izdajem dvosoban stan. Tel. 033
522 753, 065 186 281.
1751-1tt
Izdajem garsonjeru u blizini
Medic. fakulteta - centralno grijanje. U obzir dolazi jedna ili dvije
studentice. Telefon 442 394 ili
mobilni 061 497 401.
1770-1tt
Prodajem vozilo
Nissan Almera, dizel,
2003. godište,
full oprema.
Tel. 061 130 168.
Izdajem jednosoban namješten
stan, privatna kuća, Bistrik. Tel. 061
108 770
Izdajem jednosoban stan studentima, G. Kovačići. Tel. 061 855 483
Izdajem jednosoban stan u
Nedžarićima. Tel. 061 903 482
Izdajem jednosoban stan, namješten, centralno grijanje, Odobašina
55. Tel. 061 517 266
Izdajem komforan lijepo namješten dvosoban stan (cca 70 m2) blizu
Katedrale na duži period. Tel. 061 294
742
Izdajem namješten dvosoban stan
55 m2 na duži period, Mojmilo, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976 ili 061 147
067
Izdajem namješten dvosoban stan
55 m2 na duži period, Mojmilo, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976 ili 061 147
067
Izdajem namješten dvosoban stan
od 80 kvadrata blizu univerziteta, Zalik, Mostar. Tel. 061 577 403
Izdajem namješten dvosoban stan
samcima, poseban ulaz, kablovska,
internet, centralno grijanje. Tel. 061
812 524
Izdajem namješten dvosoban stan
u Pofalićima kod Ekonomske škole.
Zvati iza 17 h. Tel. 061 229 156
Izdajem namješten ili prazan stan
i garažu, Pofalići. Tel. 061 944 370
Izdajem namješten jednosoban
stan 44m2, ul. Branilaca Sarajeva kod
Narodnog pozorišta - preko puta
BKC-a, 450 KM. Tel. 061 249 989
Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul.
Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033
668 523
Izdajem namješten stan od 50 m2 u
Briješću. Tel. 061 867 985
Izdajem namješten stan studentima. Tel. 033 203 887
Izdajem namješten stan u novoj
kući kod Koševske bolnice. Zaseban
ulaz i parking. Tel. 061 196 800
Izdajem namješten stan u privatnoj kući Ilidža - Pejton. Dvije sobe,
kuhinja, hodnik i kupatilo. Centralno
grijanje, ulaz poseban. Cijena 350
KM. Tel. 061 210 622
Izdajem namještene sobe, Ruđera
Boškovića, iznad Fabrike duhana,
100 KM. Tel. 066 205 286
Izdajem namještenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka 39. Tel. 061
213 208, 033 446 490
Izdajem prazan 2,5-soban stan, Č.
Vila, centralno grijanje. Tel. 061 217
646
Izdajem prazan jednosoban stan.
Sprat kuće. Trebinjska 123. Tel. 033
610 134
Izdajem sobu sa kupatilom odvojeno od stana studentici, Koševo. Tel.
061 276 703
Izdajem sobu studentu 150 KM,
cent. grijanje ulazi u kiriju, Pofalići.
Tel. 033 653 606
Izdajem sobu u stanu djevojci 120
KM, Grbavica. Tel. 062 967 609
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposlenoj ženi, upotreba kuhinje i banje, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe,
kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, 0 ul. Posavska, studenticama,
Hrasno. Tel. 033 521 592
Izdajem stan kod Bosnalijeka. Tel.
667 008, 062 972 326
Izdajem stan studenticama. Tel.
033 653 610
Izdajem stan u kući na duže vrijeme. Tel. 464 535
Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i brojila - Ilidža, Energoinvest. Tel. 062 943 325
Izdajem stanove u Antuna Hangina 60ma, Borak kuća 120m2, Vrelo Bosne kuća 160m2, Logavina 60m2, Marijin Dvor dvoetažan stan100m2, Safeta Pašalića 72m2, Vrazova 59m2, Hamze Orlović 60m2. Tel. 062 959 129
Izdajem studenticama 2-soban
stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033
521 880
Izdajem studenticama privatna
kuća namješten stan. Tel. 063 459 893
Izdajem trosoban namješten stan
može i studenticama, Čekaluša. Tel.
061 182 101
Izdajem trosoban namješten stan
sa centralnim grijanjem u Hrasnom
kod AS pekare. Tel. 061 852 850
Izdajem trosoban namješten stan u
centru ul. Skenderija kod zgrade EU,
neboder Gorenje. Tel. 061 104 343
Izdavanje Hrasno, dvosoban,
namješten, cijena 350 KM. Tel. 061
493 323
Paromlinska ulica, Sarajevo, izdajem nenamješten 2,5-soban stan sa
balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, porodičnim ljudima
na duži period. Tel. 061 493 643
Paromlinska ulica, Sarajevo, izdajem nenamješten 2,5-soban stan sa
balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, porodičnim ljudima
na duži period. Tel. 061 493 643
Pofalići izdajem jednokrevetnu
sobu studentu. Cijena 180 KM. Tel.
063 820 738
Prodaja
Prodajem ili izdajem povoljno u
Starom Gradu blizu “Inat” kuće
trosoban stan - oko 70 m2, sa dva
ulaza, uredna dokumentacija.
Zvati od 15-20h na: 062 968 405.
11459-1Ndž
CENTAR kod Zubotehničke
škole ul. Čekaluša 65 m2 + 5 m2,
cijena 112.000 KM. VP idealan za
ordinaciju. Tel. 065 815 999.
1812-1tt
Stan kod BBI centra, ulica Radićeva, 84 m2, cent. grijanje, 1.750
KM/m2, može i zamjena za stan u Tuzli. Tel. 061 399 915
Prodajem stan u Vogošći 51 m2 1m2 - 1.250,00 KM. Tel. 061 795 449
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
M. Dvor, F.Lehara, IX sprat. Tel. 066
159 046
Stan od 109 kv polupotkrovlja pogodan za kancelarije i ostalo povoljno.
Tel. 061 935 477
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
300.000
ljudi
Prodajem 40 m2 stambenog i
40m2 poslovnog jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929
Hitno prodajem stan u Hrasnom
59 m plus lođa 12m i balkon 6m, ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276
Hitno prodajem radi odlaska u
inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u
bosanskoj kući ulica Bistrik 48, u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Cijena 120.000 KM. Tel.
061 142 418 i 0047 95 242 869
Breka ul. I. Mujezinovića trosoban stan 67m plus lođa plus balkon, 2.
sprat, etažno grij. odlično stanje i pozicija, 2.350 KM. Tel. 061 510 964
Hrasnica kod stadiona 81 m, 2 balkona, 2 mokra čvora, 4 sprat, etažno
grijanje, 46.000 EUR. Tel. 061 510 964
Socijalno, Ložionička 5, trosoban
stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000
KM. Tel. 062 430 698
Prodajem jednosoban stan i troiposoban stan na Alipašinom, B faza,
43 i 77 m2. Cijena na upit. Tel. 066 801
737
Prodajem dvosoban i jednoiposoban stan u Hrasnom 46 i 52 m2. Cijena
1.000 eura po m2. Tel. 061 320 439
Prodajem stan u Hrasnom kod Selex pumpe, odlična lokacija, dvosoban 50 m2 + 2 balkona 8 m2, lift, centralno grijanje. Cijena po dogovoru.
Tel. 062 974 417
Prodaja, Grbavica 54m2, 3. sprat,
zgrada ima lift, centralno grijanje,
balkon, i 47m2, na vis. prizemlju, balkon, plin, dvosoban, suncan, ekstra
raspored. Tel. 061 724 504
Prodajem stan 68 kvadrata, prvi
sprat. Luksuzno adaptiran na extra
lokaciji. Tel 061 214 071
Prodaja - povoljno, Hrasnica,
56m2, 1.sprat, balkon,plin predvratima, garaža u istoj zgradi, sunčan. Tel.
061 079 751
Prodajem dvosoban stan - Č. Vila
(Vranica) 54 m2 + balkon + predhodnik, 6. sprat, 2. lifta, interfon, uređen
haustor. Cijena 105.000 KM. Tel. 063
681 682
Prodaja Otoka jednosoban 39 m2,
6. sprat, jeftino 59.000 KM. Hitno.
Tel. 061 493 323
Prodaje se stan na Dobrinji ul.
Grada Kalgarija 2/2, drugi kat, 40 kvadrata, balkon, vl.1/1, cijena 60.000
kacm. Hitno zbog odlaska u inozemstvo. Tel. 036 642 538, 063 611 714
Prodaja N. Grad jednosoban 34
m2, 1.sprat, cijena 51.000 KM, hitno.
Tel. 061 493 323
Prodajem stan u Travniku, 54 m2
dvosoban. Cijena po dogovoru. Tel.
061 793 827
Sanski Most, prodajem povoljno
stan na odličnoj lokaciji ili mijenjam
za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061
724 611
Dvosoban stan na Dobrinji, Kvadrant c5, I sprat, cijena 88.000 KM.
Tel. 061 144 162
Orebić, apartman, spavaća soba,
kuhinja, kupatilo, terasa, klima, 27
m2. Namješten i useljiv, cijeni se
34.000 eura. Tel. 061 623 928
Dobrinja 3, ulica Kasima Prohića,
dvoiposoban stan (78 m) + balkon,
dva mokra čvora, cen. grijanje, drugi
sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964
Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajemtrosoban stan ucentru Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Prodajem devastiranu kuću sa 314
m2 okućnice. Tel. 062 422 405
Dvos. stan u Starom Ilijašu, 45.000
KM. Tel. 061 572 069
Ilidža, prodajem stan u Lužanima,
nizovi, 95 m2, sa garažom. Tel.
625-652.
Prodajem stan, 70 m2, I sprat,
TMP, Alipašino Polje. Tel. 033 544
722 i 066 727 979
Bolnička ul., 48 m2/I, idealno za
ordinaciju, 135.000. Tel. 061 558 932.
Gabelina ul., prizemlje, 67 m2,
može i za kancelarije. Tel. 061 558 932.
Grbavica, 60 m2, ul. Derviša Numića, dvoiposoban, 4. kat, bez lifta
118.000 KM. Tel. 061 526 243
Prodajem dvoiposoban stan 67
m2, 2 balkona, vl 1/1, Dolac Malta,
Envera Šehovića. Tel. 033 615 675
Stan 54 m2, Č. Vila, v. prizemlje,
balkon, 90.000 KM. Tel. 033 677-779.
Na Grbavici stan 53 m2 i 47 m2,
odlična lokacija. Tel. 061 079 751.
Prodajem stan 130 m2 u strogom
centru Sarajeva, kod BBI centra. Tel.
033 217 158, 066 898 703
Grbavica, dvosoban stan 52m2, V
sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace... Cijena po dogovoru.
Tel. 061 482 999
Prodajem trosoban stan 88 m2,
centar, Bolnička 32, XI sprat, lijep pogled povoljno. Tel. 061 375 995
Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, ul. Envera Šehovića 26. Tel. 033
641 674
Goražde. Stan 66 m2, III sprat, lift.
Vlasništvo 1/1. Višegradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336
Dva stana na Grbavici od 53 i 47
m2. Tel. 062 156 882.
Stan manji ul. Zagrebačka kod
OHR-a. Tel. 061 724 504.
Prodajem stan 66 m2 kod Predsjedništva, 2.400 KM/m2. Tel. 062 156 882.
Prodajem namješten trosoban
stan ul. Hiseta, Marijin Dvor. Tel. 062
157 797
U Neumu prodajem stan 46 m2,
opremljeno, II sprat, Tiha Luka. Tel.
061 573 640
Prodajem četverosoban stan 77
m2, 5. kat, na Alipašinom Polju, balkon, odmah useljiv. Tel. 061 167 930
Prodajem dvosoban stan 44 m2,
kod Muzičke škole, KM 82.000. Tel.
033 442 998, 062 139 085
Prodajem stan u Dobrinji 47 m2 grijanje, plin - balkon, podrum. Tel.
063 197 478
Trosoban stan na Dolac Malti ul.
Aleja Lipa, visoko prizemlje, 72 m2,
kuhinja, kupatilo, wc, ostava, lođa.
Cijena po dogovoru. Pogodan za poslovne prostore. Tel. 062 728 000
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
strogom centru, potpuno adaptiran.
Tel. 062 814 279
Prodajem polu-podrumski stan na
Dobrinji 4 od 70 kvadrata. Useljiv.
Tri sobe, kuhinja, kupatilo, svi priključci. Cijena 50 hilj. KM. Tel. 062
736 612
Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat. Tel. 062 141 072
Potražnja
Potrebno više stanova praznih i
namještenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062 200 777, 033 203 127.
1813-1tt
Koševsko brdo, dvosoban stan,
studentica trazi kulturnu cimerku,
200 KM + pola režija. Tel. 061 384
700
Dnevni avaz četvrtak 6. oktobar/listopad 2011. 43
Kupujem stan 45-50 m2 do 80.000
KM. Potez od Grbavice do A. Polja.
Tel. 061 297 267
Kupujem stan ili poslovni prostor
u blizini suda. Tel. 061 275 555
Mlađi bračni par traži namješten
ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432
Potrebna familija za stanovanje u
kući u Misevićima, a i za rad na zemlji.
Tel. 061 510 000
Potrebna familija za stanovanje u
kući, mjesto Binježevo, a i zaposlio bi
muškarca na održavanju. Tel. 061 510
000
Zamjena
Mijenjam četverosoban stan za
dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam vikendicu za stan do 50
m2 - dogovor. Tel. 061 169 900
Mijenjam luksuzan trosoban stan
87 m2 naselje Bačići Stup na dvije
etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2
za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č.
Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061
215 635
Garaže
Garaža na prodaju na Čengić Vili,
papiri uredni, cijena povoljna. Tel.
061 826 692
Garaža na prodaju na Čengić Vili,
ekstra povoljna cijena. Tel. 066 854 161
Izdajem garažu sa sigurnosnim
vratima kod “Imzit” pumpe, Buća potok, ul. Tuzlanska. Tel. 061 316 627
Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi
Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel.
062 352 928
Izdajem garažu ul. Adžemovića Logavina, povoljno, extra stanje. Tel.
062 919 054
Prodajem garažu na Grbavici. Tel.
062 547 731
Prodajem 2 garaže na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Prodajem garažu (papiri da na toj
lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar
Sarajevo! Tel. 062 159 025
Prodajem kuću u Blagovcu sa garažom i 1000 m2 okućnice. Tel. 033
544 722 i 066 727 979
Prodajem kuću povoljno, vlasništvo, može i namješteno, sve komunalije, Sarajevo. Tel. 061 167 884
Prodajem kuću na Vratniku. Tel.
061 495 219
Vikendica. Ski centar Oštrelj - Klekovača, Unsko-Sanski kanton,180 m2,
33.000 KM. Tel. 066 039 639
Zemljišta
Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000
KM. Može kompenzacija za stan ili
aute. Tel. 061 235 035
Prodaju se 2 placa na Mostarskom
raskršću, 2500m2 i kuća 400m2 sa tri
stana 650000 KM i plac 5300m2 kod
Sidžisa 750000 KM; zemlja u Blagovcu 4 duluma. Tel. 062 334 371
Prodajem 580 m2 zemljista na Pofalićima, Humska 684 sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450
Prodajem zemljište na Poljinama
3450 m2, 35 Km/m2, prilaz je asfaltni
ima struju na placu. Tel. 061 170 254
Kijevo, prodajem dulum zemlje za
vikendicu, voda, struja, teren na blagi
nagib 10 KM - 1 m2. Tel. 062 387 728,
061 520 392
Prodajem vikend kuću 60 m2, ulaz
sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu
Nišići, prodajem 21.000 m2 šume,
300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612.
Prodajem zemljište 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve
1/1. Tel. 062 39 36 33
Dejčići - Gladna ravan, na putu ka
Igmanu (šuma) 10.000 m2. Cijena po
dogovoru. Tel: 033 438 005, 061 084
698
Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, izvori
rijeke su 50 m udaljeni od imanja,
sačuvana priroda, sve zagrađeno
žicom, željezna kapija, od glavne ceste
koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do
sela Gračanica asfalt, od sela 800 met.
makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095.
Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599,
033 665 419
Prodajem zemlju za vikendice,
Djevojačke vode. Tel. 065 335 075
Poslovni prostori
PRODAJE SE POVOLJNO PP
76 M2 VLASNIŠTVO 1/1, POGODAN ZA SVE NAMJENE,
ALIPAŠINO POLJE B FAZA.
KONTAKT TEL. 061 250 513.
N.
Breza - Podžupča, prodajem zemljište 1.300 m2, 15.000 KM. Tel. 062
003 677
Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i kuće, prilaz asfalt,
cijena 5.000 po dunumu, Breza Smrekovica. Tel. 062 077 739
Rakovica, Š. gaj, prodajem dun. i
po zemlje. Tel. 062 294 556, 033
404-488
Zemlja 500 m2 u Pazariću, Ljubovčići, vikend naselje. Tel. 061 253
382
Prodajem 23 duluma zemlje na Palama, može u parcelama. Tel. 033 435
727
Boračko jezero 1.800 m2 zemlje za
gradnju. Tel. 061 182 341
Prodajem zemlju na Glavatićevu,
6 dunuma, lijepa lokacija prekoputa
Neretve. Tel. 061 550 419
Besplatno deponija za iskope zemlje šute, Djevojačke vode. Tel. 061
132 273, 061 209 120
Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Buča potoku. Tel. 033 659
756, 062 178 832
Tarčin, D. Bioča, prodajem zemljište 6.277 m2, fix, cijena 12.554
KM. Zvati poslije 17 sati. Tel. 033 418
857
Prodajem zemlju 1.500 m u
Dračevicama blizu Mostara. Tel. 063
865 853
Prodajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435
Izdajem plac na Stupu na raskrsnici struja, voda, kanalizacija, videonadzor, noćna rasvjeta, priključak za internet. Tel. 061 207 921
Blagaj, prodaje se parcela 1.935
m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo
1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490
220
Radava, zemljište za vilu, 2.365
kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra
od Skenderije, može mlađe auto u
zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080
Zemlja u Rječici, struja, voda i
voće koje rađa. Tel. 033 424 485, 066
873 245
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na
pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156
886
Ostalo
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061
221 441
Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061
911 234
Stari crijep u dobrom stanju, povoljno. Tel. 465 960
Prodajem stari crijep u dobrom
stanju, cca 2000 kom. Tel. 062 349 514
Prodajem dva polovna prozora
140 140. Tel 061 548 461
Prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309
IZNAJMLJUJE SE 100 M2
POSLOVNOG PROSTORA POVOLJNO + 100 M2 GALERIJE
GRATIS - (VF CENTAR - KOREA). KONTAKT TEL. 061 778
365, 061 250 513.
N.
Bjelave, izdajem poslovni prostor
80 m2, pogodan za sve namjene. Tel.
062 747 715
Grbavica, Sarajevo, izdajem prostor 50 m2 pored shopinga pogodan za
kancelarije ili ordinacije. Tel. 061 724
611
Izdajem 3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem dio frizerskog salona u
Saraj polju za manikir. Tel. 061 275
468
Kuće
Prodajem kuću u Mrakovu pored
Ilijaša sa 1.200 m2 cijena po dogovoru.
Tel. 062 941 621
Rakovica - Prodajem nedovršenu
kuću dimenzija 9 puta 5, sa 860 metara
kvadratnih okućnice, građevinska
dozvola, svi priključci, sve 1/1, cijena
40.000 Km. Tel. 063 130 403
U Ripču kod Bihaća prodajem devast. kuću i njivu. Tel. 052 216 373
Prodajem devastiranu kuću štalu i
1100 m2 zemlje iznad Vogošće. Tel.
066 634 794
Prodajem kuću u Sokolović Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, garaža i okućnice oko 400 m2,
blizu škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888
Kuća u centru Sarajeva sa klimom
i grijanjem prodaje se ili mijenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja 1/1 zemljište
1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230
998
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Prodaja, kuća, Sarajevo, može
zamjena za stan. Tel. 061 210 755
Ladžanica prodajem kuću i zemlju ili mjenjam za isto u Sarajevu.
Tel. 062 902 584
Prodajem devastiranu kuću s 300
m2 okućnice. Tel. 062 422 405
Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću Halilbašića 11,
Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000
Prodajem devastiranu kuću sa 314
m2 okućnice. Tel. 062 422 405
Prodajem useljivu kuću 120 m2
stambenog prostora, asfaltni prilaz,
svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Jako povoljno. Tel. 062 150
856
Prodajem vikendicu i 3 duluma
zemlje u Kaljini, Sokolac, pored rijeke. Tel. 065 317 327
Prodajem potpuno nov poslovni
prostor, 68 kvadrata u Velešićima,
preko puta tehničkog pregleda, vlasništvo 1/1. Tel. 061 171 998
Prodajem restoran - piceriju sa razrađenim poslom na atraktivnoj lokaciji u centru Vogošće. Tel. 061 130 545
Prodajem, izdajem ili mijenjam za
stan ili auto uz doplatu poslovni prostor 93 m2. Elitno naselje Nova Breka
Sarajevo. Tel. 061 130 545
Radnju prodajem 25 m2, na V. Polju sa inventarom za ugostiteljstvo.
Tel. 062 378 818.
Uređen poslovni prostor u ulici H.
Kreševljakovića - Papagajka, od 25
m2, izdajem. Tel. 061 722 650
Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata, pogodan za
sve namjene. Tel. 061 795 489, 061 753
131
Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan
za više namjena. Tel. 061 135 449
Izdajem P.P. 100m2 Čengić Vila,
dva ulaza, nov, može dva, sve namjene. Tel. 063 930 834
Izdajem poslovni prostor (granap)
sa inventarom, tranzit, centar. Tel.
061 182 061
Izdajem poslovni prostor 35 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel.
063 038 871
Izdajem poslovni prostor 60 m2 i
tarase 60 m2 u Lužanima na dobroj lokaciji, pogodno za slastičarne, banke,
agencije. Tel. 061 510 000
Izdajem poslovni prostor na Aerodromskom prostoru, cijena po dogovoru. Tel. 061 169 905
Izdajem poslovni prostor na Šipu
16 m2. Tel. 061 539 532
Izdajem prostor 20m20 pogodan
za kanc. i sl. kod N. pozorišta. Tel. 061
729 536
Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog
objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i
prooizvodnju. Tel. 061 249 249
Kupujem poslovni prostor oko 20
m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061
218 275
lzdajem poslovni prostor 40 m2,
Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061
199 008
Nedžarići, izdajem autopraonu
komplet opremljena. Tel. 061 244 166
Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S.
Koloniji. Tel. 061 223 119.
Pos. prostor u ulici H. Idrizova 122
m2. Tel. 061 558 932.
Prodaje se potpuno opremljen
fast food sa kompletnim inventarom (objekat privremenog karaktera) 36 m2 + velika bašta. Tel. 061
150 211
Prodajem ili iznajmljujem dvoetažni poslovni prostor u centru Vogošće, pored DP marketa. Tel. 061
130 545
Prodajem posl. pros. 90 m, vrlo povoljno, Pofalići. Tel. 062 534 691
Prodajem poslovni prostor Aerodromsko naselje 25 povoljno. Tel. 063
996 731
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Crna Gora, Đenovići, apartmani
blizu mora, parking, voda non-stop.
Tel. 00382 31 676-406
Četveroležajni apartman za 40
KM/noć, parking, terase. Tel. 036 884
676, 063 684 488.
Gradac, apartmani 15 m od plaže,
parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel. +385 91 762 9762
Gradac, povoljno izdajem sobe sa
balkonom, pripadajućim kupatilom i
WC-om, upotreba kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Gradac, povoljno iznajmljujem
sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880
2134.
Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa
parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541
493
Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509.
Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini plaže. Tel. 00385 21
616-814, 00385 98 175 7822
Neum - apartmani, sobe uz more,
privatna plaža, parking, roštilj, internet, hladovina, super povoljno. Tel.
063 488 572
Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063
327 098, 036 884 169
Neum, centar, povoljno izdajem
sobe i apartmane. Tel. 063 339 686.
Neum, izdajemo apartmane i sobe,
tik uz more. Tel. 063 323 063, 036 884
055.
Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo,
tv, parking. Tel. 063 488 437
Neum: Iznajmljujem apartmane
blizu mora, sa terasama i pogledom na
more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364.
Orebić, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Garaža uz
kuću, u centru Orebića, blizu mora.
Tel. 062 334 139 ili 00385 98 186 3337
Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174.
Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i čovjeka, idealno za
familiju, dođite kod nas! Tel. 061 810
398.
Vlašić, izdajem vikendicu, 9
ležaja. Tel. 061 495 188
Mašine
Prodajem mašinu za malterisanje
austrijska marka četvorka, crijevo,
mješači, letva 4200 km. Motor Končar
0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076
Prodajem bager točkaš poklajn u
odličnom stanju. Tel. 065 369 911
Prodajem pumpu za beton i estris
2004. god. sa magirus motorom četiri
klipa. Tel. 061 141 292
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334
Prodajem nov benzinski vibrator
sa dvije igle za beton i veliku škrinju
za trgovinu. Tel. 061 130 673
Prodajem parketarsku mašinu za
ćoškove marke “Elan”. Tel. 062 352
352
Građevinska mašina za estrich-putzmeister, M2230D, 1987. god.
U dobrom stanju, 11.000 KM. Tel.
061 150 232
Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192
Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
Prodajem spavaću sobu i ugao.
Tel. 062 533 003
Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395
Prodajem polovan, dobar sto za
dnevni boravak ili vikend. 120x55
cm. Tel. 062 006 768, Sarajevo.
Ugaona garnitura, trosjed, dvosjed, ugaoni dio, očuvano. Tel. 062 907
499
Razne modele stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pruća, cijena više nego povoljna. Tel. 061 200 894, 033
525-966
Prodajem manju ugaonu sečiju
presvućenu skajem (zeleni), za kuhinju, ne izvlači se. Tel. 061 578 447.
Prodajem spavaću sobu i ugao.
Tel. 062 533 003
Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395
Ormar i stolić (na točkovima), staklo - metal. Tel. 066 973 852
Bijela tehnika
Kompjuteri
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I
ZAMJENA KOMPONENTI,
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA,
UMREŽAVANJE. DOLAZAK
NA ADRESU. TEL. 061 170 085.
1808-1tt
Servisiranje računara, instalacije
sistema, antivirusi, izrada vizitki (100
komada = 10 KM), video nadzor. Tel.
061 700 863
Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja
i zamjena komponenti, antivirusna
zaštita.
Instaliranje
windowsa,
umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170
085
Prodajem laptop HP compag mini
procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb,
vine 2 gb može do 4 gb. Veličina
10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061
788 076
Telefoni
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM,
Samsung j700 50 KM, Sonyericson
w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30
KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel.
061 715 104
Prodajem nokia E 52 potpuno nov.
Tel. 061 311 999
Prodajem ili mijenjam iphone 4
kineska verzija. Tel. 061 211 539
Nokiu 6300 crni u extra stanju malo korišten. Tel. 062 606 060
Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062
606 060
Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960
Prodajem Samsung star pink
s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Prodajem Play Station 2 čipovan,
2 đojstika, sve potrebne kablove, u
odličnom stanju + 10 igrica za 150
KM. Tel. 061 970 975
Prodajem TV marka Gold
Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel.
061 928 514
Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400
140
Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100
KM. Tel. 061 928 514
Namještaj
Prodaje se ugaona garnitura,
320x260 cm, smeđe boje, 100 KM.
Tel. 033 228 000
Prodajem polovne frižidere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309
Frižider staklena vrata 300 KM,
veš mašine, šprete struja plin 150-160
KM, dostava besplatna. Tel. 533 631
Mašinu za veš prodajem stara tipa,
može i za dijelove, 100 KM. Tel.
238-283, 066 842-204, zvati navečer.
Prodajem frižider ispravan marka
Bira i veš mašinu Gorenje u dobrom
stanju. Tel. 062 521 786
Prodajem veš mašinu Samsung
170 KM, peć Emina plinska 100 KM.
Tel. 062 417 684
Prodajem dva zamrzivača u dobrom stanju, ispravni, škrinja 310l i
ladičar sa 7 ladica. Cijena 200 KM po
komadu. Tel. 061 493 867
Ostalo
Prodajem polovnu drvenu termo
stolariju - sedam prozora i troja balkonska vrata - KS. Tel. 061 775 422
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Prodajem plinsku peć FEG 6KW
hitno 80 KM. Tel. 062 566 569
Prodajem komplet kupaonu sa 34
kvadrata pločica, sve novo u kutijama,
te trosjed dvosjed fotelju piramidu
stolić. I kuhinju sa mašinom za suđe
Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680
Prodajem za komplet sprat kuće
stolariju sa žaluzinama, povoljno.
Tel. 065 027 864
Prodajem peć za grijanje na lož ulje
17 KW, “Buderus”. Tel. 061 687 089
Plinskapeć Emina 6 kwna dimnjak,
kao nova, 120 KM. Tel. 061 198 969
Prodajem norveške gusane peci
Jotul, 2 komada. Tel. 066 300 434
Plinska peć 2 kom., dimnjačna i fasadna, kao nove, povoljno. Tel. 061
774 458
Harmonika vrata. Prodaja i ugradnja jednokrilnih i dvokrilnih sa dvije
vodilice. Cijena povoljna. Tel. 061
512 294
Prodajem plinsku peć na dimnjak
9kw 100 KM. Tel. 061 232 907
Prodajem plinski bojler fasadni
Valijant 24 kilovata. Tel. 062 563 034
Kućni ljubimci
Prodajem štene muško švajcarskog ovčara s pedigreom i svim papirima. Tel. 062 100 876
Prodajem Posavskog goniča
oštenjen 25. 06. 2008., od odličnih roditelja. Papiri uredni, odličan krmar
na tragu i odličnim ocijenjen. (Dejvi).
Tel. 061 784 815
Prodajem štenad njemačkog
ovčara sa papirima, vakcinisana i revakcinisana. Tel. 061 032 324
Prodajem štenad zlatnog retrivera
sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061
566 951
Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
Prodajem CD-ove i audio kasete sa
pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280
Prodajem rasnu štenad rotvajlera
stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781
44
Četvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mužjak sa papirima. Tel.
061 915 915
Hrvatski ovčar ženka, 8 mj. stara,
cipirana i cjepljena, prodajem, Čapljina. Tel. 063 858 634
Prodajem
par
paunova
mužjak/ženka. Tel. 061 138 402
Kupujem suvenire sarajevske
Olimpijade, razglednice, novčanice i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405
Ostalo
Prodajem kravu. Tel. 061 865 400
Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061
854 294
Prodajem koze dobra pasmina.
Tel. 061 210 347
Prodajem kravu, Sarajevo. Tel.
061 926 067, 063 026 139
Prodajem kravu sa teletom. Tel.
033 623 288
Prodajem kavez kapaciteta 120
koka sa pratećom opremom cijena po
dogovoru. Tel. 062 327 670
Pic majstori sa iskustvom na
krušnoj peći, dva izvršioca u stalni
radni odnos. Vogošća. Info tel. 061
130 545.
1661-1tt
Restoranu na Grbavici potreban
restoranski konobar. Tel. 033 654
988.
1703-1tt
Piceriji potrebna iskusna 2 pic
majstora, Fast fudu dvije pom.
radnice sa iskustvom. Tel. 062 249
388.
1741-1tt
“PARTY - PICA” Stadion Grbavica potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443.
11371-1Ndž
“Kuće snova” - katalog projekata
najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202
323, 062 180 957
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem bilijar pionir 9, ploča iz
3 dijela vrlo povoljno. Tel. 061 399 906
Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483
Prodajem stolove za stoni tenis sa
opremom na rasklapanje. Tel. 061 763
742
Prodajem golmanske rukavice
“Puma” (Terreno) očuvane - 20 KM.
Tel. 063 01 33 77
Prodajem dva kimona za tekvando
veličine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949
Prodajem kosu klupu za vježbe,
očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377
Prodajem bicikl za odrasle. Cijena
po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074
923
Prodajem gradska bicikla muški i
ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel.
062 837 121
Kupujem zidne stare satove (može
i neispravne), peškune i demirliju,
mangalu. Tel. 061 159 507
Kupujem značke ORA pruge Doboj-Banja Luka. Tel. 061 169 221
Kupujem serdžade i ćilime sarajevske i pirot, stare staze sa dva lica.
Tel. 061 159 507
Kupujem značke Svjetskog prvenstva u novometu Južna Afrika
2010. Tel. 061 169 221
Prodajem lovačku pušku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333
Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju,
posuđe bakarno i sl. Tel. 061 809
763
U ugostiteljskom objektu u centru grada potreban personal:
kuharica, šankerica, konobarica i
dostavljač. Tel. 062 839 930.
1793-1tt
Potrebna iskusna frizerka u
“MS” salon, Vrbanjuša. Tel. 061
750 702.
1796-1tt
Potrebni cijepači za rad. Kontakt osoba Sadija. Tel. 061 148
000.
11480-1Ndž
Potrebna radnica sa iskustvom u Fast
food Gust na Otoci. Tel. 061 548 806
Tražim posao! Imam 20 god.,
smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985
759
Potrebna ženska osoba do 40
god za poslove u šanku i kuhinji,
smještaj i hrana u sani. Tel. 061 028
591
Potrebna kozmetičarka, frizerka
m/ž. Tel. 061 521 391
Frizerskom salonu za žene i
muškarce potrebna radnica. Tel. 061
813 346
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Potreban radnik u trgovini na
Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321
Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel.
062 087 419
Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova,
posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo
na naved. poslovima. Tel. 062 591
333
Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži
posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381
802
Potreban veći broj saradnika
za katalošku prodaju švicarske
kozmetike. Akcija - besplatno
učlanjenje, brza zarada. Tel. 061
398 565
Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
Hitno tražim posao, stalni radni
odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45
g., imam B katagoriju državni. Tel.
062 151 642
Šofer sa položenim kategorijama
B i C i iskustvom 15 godina traži posao
šofera. Adresa stanovanja Sarajevo.
Tel. 062 830 258
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
Rasprodaja ogreva - Bukova
drva u svim oblicima, ugalj Banovići separisani (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz po cijeloj
BiH. Tel. 061 670 068.
11389-1Ndž
Prodaja i dostava kamenog uglja
Banovići (kocka, orah), original
seperacija, bukova drva, briket.
Tel. 062 170 130, 061 289 961.
11392-1Ndž
Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu
odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup
stanova povoljno. Tel. 061 175
237.
1687-1tt
AKCIJA - Ugalj Banovići (kocka i orah) 160 KM, ugalj Kreka,
drva rezana i cijepana bukova.
Količina zagarantovana, prevoz
besplatan. Tel. 061 026 202.
11468-1Ndž
Ljekovita jaja prepelice, hranjena
prirodnom hranom, kućna dostava.
Tel. 061 272 573.
Prodajem apermag ručni za limarske poslove sa makazama za
sječene lima, njemački cidom
L.2 metra. Mostar. Tel. 063 444
812
Prodajem auto nosiljke za bebe
dva para, i kolica za blizance. Tel. 061
345 189
Prodajem balirano sijeno, frezu i
sakupljač sijena za traktor Tomo Vinković. Tel. 061 775 416
Prodajem dvije karte za utakmicu Dinamo - Ajaks. Tel. 061 139
457
Prodajem dvomotorni bolesnički krevet sa madracom i dekubitus dušek sa kompresorom za
isti, cijena 1.200 KM. Tel. 061
348 325
Prodajem gusane i aluminijske radijatore. Tel. 061 228 415
Prodajem hidropak za vodu jačine
4.50 bara, cijena 150 KM. Tel. 062 007
255
Prodajem hrastovo kolje. Tel. 062
127 680
Prodajem injekcije Clexane koje
se koriste za liječenje tromboze - razbijanje tromba. Cijena jedne injekcije
od 0.4 ml je samo 4 KM. Tel. 066 676
091
Prodajem klavirnu harmoniku
Guerini sa kabinom, 120 basova. Tel.
062 720 393
Prodajem krevetić za bebu, i hodalicu. Hitno. Tel. 061 345 189
Prodajem mašinu za pakovanje
ugostiteljskog šećera. Tel. 062 135
067
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina
je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje
i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel.
061 208 207
Prodajem neuložene certifikate u
cijeloj Federaciji BiH. Tel. 063 024
594
Prodajem plastično bure za vodu
2.000 lit. Oblik valjka tvrda plastika.
Tel. 061 285 475
Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem povoljno 200 litara
rakije šljivovice. Tel. 061 955
744
Prodajem prospan čepiće za šlajm
i bronhitis za djecu, njemački. Tel.
061 200 383
Prodajem set alata gedore ključevi
itd. Profesionalni alat njemačke
proizvodnje. Tel. 061 588 178
Prodajem vagu digitalnu do 300
kg nova. Tel. 061 618 483
Tanjiri, kišobrani, crne torbe za
put, roštilj. Tel. 658 028
Udruženje Italijana početkom oktobra organizuje kurs italijanskog jezika. Tel. 061 223 407
Veliki šator, više stolova za biro,
okrugle rosfajr posude za cvijeće. Tel.
658 028
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447.
11424-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAREM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, sanitarija, česmi, kupatila,
kuhinje, osigurači i sl. Tel. 061
222 228.
11257-1Ndž
TV SERVIS vrši popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033 451 778. Mob. 061 148
042.
11368-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAREM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, sanitarija, česmi, šolja, kupatila, osigurača utičnica i sl. Tel.
061 222 228.
11470-1Ndž
Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut.
osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191
566, 033 630 324
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727
Molersko farbarske radove radimo profesionalno rigips, keramiku,
laminat, termo fasade, kao i komplet
adaptacije. Tel. 061 255 253
Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501
Parket, šipod, laminat, postavljamo, brusimo, lakiramo. Postavljamo
sve vrste panel parketa, posjedujemo
ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
Bravarske i autolimarske usluge
kvalitetno povoljno. Kovane ograde
od 80 KM metar. Patos komplet 160
Km sa materijalom. Tel. 061 506 065
Tapetar kvalitetno presvlačim sve
vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji
i modelu. Tel. 061 829 108
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061
348 717
Staklar vrši sve vrste staklarskih
usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061
609 947
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, stepeništa i sl. Tel.
061 312 956
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Intelektualne
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE
ROLETNE, HARMONIKA
VRATA, BLINDO VRATA,
PVC PROZORI. TEL. 061 501
401.
11394-1Ndž
Tražim posao noćnog čuvara. Tel.
061 172 895
Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem.
Tel. 064 401 91 01
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj polju. Tel. 061
275 468
Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061
709 346
Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel.
061 775 330
Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god.
sa iskustvom dugogodišnjim čuvala
bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228
022
Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012
Tražim posao. Poznajem engleski,
arapski jezik. Posjedujem vozačku B,
C kategoriju. Tel. 062 855 716
Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442
Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, ratnu
odštetu (obveznice). Isplata odmah u čitavoj BiH. Povoljno prodajem certifikate za otkup stana.
Tel. 061 836 557.
11479-1Ndž
Harmoniku prodajem 16 registara, 250 EUR-a, J. Brkića 5,
Otes-Ilidža.
Kontejner 4x2 m termo izolovan.
Tel. 061 158 784
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, dolazim na
adresu isplata odmah. Tel. 066 734
673
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 063 749 284
MIKADO - AL. ŽALUZINE,
TRAKASTE, PANELNE I
DUAL ZAVJESE, VANJSKE
PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL.
033/655-600, 061 55 15 15,
www.mikadobh.com.
10582-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i
na njemački i engleski jezik, lektura
bos. tekstova. Kvalitet zagarantovan,
povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217
450
Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382
301
Dajem instrukcije iz francuskog
jezika. Tel. 061 441 566
Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425
275
Iskusan pedagog podučava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585
Profesor matematike sa iskustvom uspješno i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552 404
Instruiram njemački jezik, osnovnu i srednju školu. Tel. 066 064 459
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Instrukcije iz matematike za osnovce, te za 1. i 2. razred srednjih škola. 60 minuta 10 KM. Zvati poslije
14,00. Tel. 061 325 800
Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom
godine. Tel. 061 382 301
Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i učenike. Tel. 062 205 072
Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel.
062 198 790
Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667 880
Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991
Nastavnica engleskog jezika daje
instrukcije učenicima osnovnih škola. Tel. 033 642 704
Engleski, arapski, bosanski, biologija, hemija, fizika i matematika, instrukcije. Tel. 061 339 374
Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 063 034 333
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Instrukcije iz matematike i engleskog za osnovce, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352
Njemački jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na računaru. Tel.
061 863 559
Dipl. inženjerka daje instrukcije
iz matematike. Tel. 061 549 555
Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Čas 6 KM.
Tel. 033 621 976
Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjoškolcima iz mat. i fizike. Tel. 061 312 390
Instrukcije matematike, pratnja
učenika tokom godine, upisi, popravni, dolazim kući. Tel. 033 469
965
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom
ili bez. Tel. 061 890 067
Agencija Arkadas nudi usluge
kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668
Kombi prevoz namještaja selidbe, odvoz kabastog otpada, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel.
061 552 366
Nur kućna njega starih i bolesnih, dežure, promjena pelena katetera, davanje injekcija, infuzija, laboratorijski nalazi, pregled liječnika specijaliste, itd. Tel. 061 839 703
Vršim kombi prevoz do 1,5t,
namještaja, razne robe, selidbe, po
cijeloj BiH 0-24h. Povoljno! Tel.
062 569 483
Zubne proteze izrada u toku dana povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje. Tek. 061 141 544
Prevoz stvari većim kombijem,
selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel.
062 139 453
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061
147 361
“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih
vrsta tepiha 1 KM-m, ugao 20 KM,
kauč 10 KM. Sarajevo. Tel. 061 141
944
“Kirby” čišćenje - Čistimo Vaše
ćilime, kauče, trosjede, uglove i ostale prostirke. Također vršimo
(suho pranje) dubinsko usisavanje
sa Kirby usisivačem. Tel. 061 214
579
Autoprevoz kombijem, selidbe
odvoz šute, obez. radna snaga. Jeftino. Tel. 061 378 166
Usluge “Paramedic” prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba
ambulantnim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564
564
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Profesionalo šminkanje za svadbe i druge svečanosti, šminkanje za
sve potrebe snimanja, spotovi, reklame, mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488 222
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave
profesionalne spotove... Tel. 062
356 113
Čistim stanove, poslovne prostore, cijena po dogovoru. Tel. 065 073
840
Ozbiljna žena čuvala bi stariju
ženu 24 h i vodila domaćinstvo. Tel.
062 316 973
Obuka i dodatni časovi za vozače
B kat., povoljno. Tel. 062 711 596
Pranje i peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna. Tel.
061309 800
Usluge odgoja i čuvanja djece do
10 godina starosti nudi diplomirana
vaspitačica. Tel. 062 574 719
Čuvala bih stariju žensku osobu i
radila kućne poslove po dogovoru.
Tel. 062 923 917, 033 482 453
Ako vam je potrebna radnica da
vam čisti po kućama i da vam radi u
baštama nazovite. Tel. 066 136 120
Agencija Meka - kućna njega i
pomoć starim i bolesnim, terapija,
čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne
dežure,
usluge
fizioterapeuta,
promjena pelena, katetera, itd. Tel.
061 237 641.
Dnevni avaz
~etvrtak, 6. oktobar/listop 2011.
45
POSLJEDNJI SELAM
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na{e drage Majke
na{em dragom
AI[A ZULFI], ro|. ^OLAK
\ULEJMANU HUJDURU
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni
rahmet.
Uvijek si sa nama u na{im mislima i srcima. Nedostaje{ nam neizmjerno.
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im sje}anjima.
Vole te tvoji: Rabija, Alen, Dijana i Mustafa
1806-tt
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama
na{a draga
AI[A ZULFI],
ro|. ^OLAK
Brat E{ref sa porodicom
No035340
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
na
dragom amid`i
[U[KO MUGDIMA
\ULEJMANU HUJDURU
6. 10. 1998 - 6. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali uspomena na
tebe ostaje. Puno nam nedostaje{.
^uvat }emo uspomenu na tebe u na{im mislima i srcima
do kraja `ivota.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a
tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Hasan, sin Kemal, k}erke Rabija, Edina i
Sajma sa porodicama
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im sje}anjima.
Tvoje: supruga Mikica, k}erke Emina i Berina
Brati} Jusuf - Juka sa porodicom
1806-tt
No035341
11466-nd`
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se
16 godina otkako je preselila
na ahiret moja voljena i nikad
pre`aljena majka
SJE]ANJE
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na
ahiret na{ dragi
ISMET (IBRAHIMA) JAHA
Oti{ao si iznenada i ostavio vje~nu bol i tugu u na{im srcima. Sve
dok budemo `ivjeli mi, u na{im srcima `ivjet }e{ i ti, jer za ovu vrstu
bola lijeka nema. Ponosni smo {to smo te imali, i za nas zaborav ne
postoji.
Pro|e 7 dana, ali u na{im srcima ti si `iv zauvijek.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erke Jasmina i Nermina, zet Muris i unu~ad Emina, Kenan i Minela,
kao i ostala mnoga rodbina, kom{ije i prijatelji
MUGDIM
[U[KO
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana od kako je preselila na ahiret
Tvoja punica Ifeta,
svastike Jasna i Mirsada,
Plakalo Irma
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.
11466-1nd`
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Dedo, Aki, Dada, Elvir, Rejan, Senada, Arman i Nejra
HAJRIJA [UMAN,
ro|. HODO
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~iti rahmet.
Zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima.
HASIBA FATI]
SJE]ANJE
Dana 6. 10. 2011. navr{avaju
se tri godine otkada nisi sa
nama
[EMSUDIN
DIZDAREVI]
6. 10. 1995 - 6. 10. 2011.
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}amo se tvoje dobrote i plemenitosti.
Bolna je istina da vi{e nisi sa
nama, jer ni{ta vi{e nije kao
prije.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Mulija, zet
D`evad i unuk Rusmir
Dragi na{ [emso, u na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen, a
u mislima nikad zaboravljen.
Tvoja supruga Mevka, sinovi
Bahrudin i Adnan sa snahom
Eldinom
649-1go
650-1go
1690-tt
SJE]ANJE
SJE]ANJE
EMIR [email protected]]
6. 10. 2007 - 6. 10. 2011.
FRANO MILI]
6. 10. 2008 - 6. 10. 2011.
S ljubavlju i ponosom
Tvoji: supruga Amra, k}erka Lamija, sin Nedim
Od porodica: Bi{~evi}, Habibija, Nizam, Muhovi}, Zvizdi}, ^ampara
1781-tt
1807-tt
Dana 6. 10. 2011. godine navr{ava se pet godina od kako je preselila na ahiret na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV
HATA MERZI], ro|. ]ORI]
[email protected] (MUHAREM) HUJDUR
5. 10. 2011.
Sa ljubavlju, ponosom i tugom ~uvamo najljep{e uspomene na tvoj
plemeniti lik.
Posljednji selam za na{eg velikog prijatelja, borca i ~lana
D`ulejmana Hujdura
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Neka mu je veliki rahmet!
Njegove „Zelene beretke“
Tvoji najmiliji: suprug Osman, sinovi [evko i Izet sa svojim porodicama
N
1753-1tt
46
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
S velikom tugom smo primili vijest o smrti na{eg u~enika
POSLJEDNJI POZDRAV
HARISA KERE[A
HUJDUR \ULEJMANU
Ovim putem izra`avamo iskreno sau~e{}e porodici.
ocu na{e drage kolegice Elme
U~enici, profesori, te prijatelji i kolege generacije 2010/2011. godine Gimnazije Obala
N
Kolege iz ORACLE BH d.o.o. Sarajevo
1814-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju i kolegi
\ULEJMAN (MUHAREM) HUJDUR
Od raje iz kluba JOB - Unija veterana MO Ko{evsko Brdo
Enes, Titaga, Paja ]eji}, Paja \iki}, Latif, Neno, Stanko, Minja, Dino, Prela, Kemo Be{i}, [eval, Macola - Abid, Ceka, Kemo Bravi},
Suad, Ragib, Atko, Eso D`ubur, Meho, Fudo, Hilmo, ]amil, Ahmed, Sreten, Hame, ]elo, Lilo, Ferid, Canca, Mute, Mu{e, Haso Du{a,
Ture, Ilija - Cvrco, Min}ili, Remza, Boba, Dada, Nina
1811-tt
Navr{ilo se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi
SJE]ANJE
ILIJA MUSA
MURAT (ZAHIR) ]ATOVI]
6. 10. 2010 - 6. 10. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tebe vi{e nema, ali `ivi uspomena na tvoju dobrotu i ljubav, koju si nam
nesebi~no pru`ao.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Butmirska cesta 200.
Po~ivao u moru Bo`ijem!
Porodica ]atovi}
Tvoji: supruga Mila i djeca Ivana i Damir s obitelji
11475-1nd`
1383-1mo
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na
JASMINA HON\U
6. 10. 2002 - 6. 10. 2011.
TAJANA (ISMETA) [EHOVI]
ISMET (MAHMUT) [EHOVI]
6. 10. 2008 - 6. 10. 2011.
2. 8. 2011 - 2. 10. 2011.
S ljubavlju i tugom
Porodica [ehovi}
Mido, Vehdo, \eno, Azra, Beli, Adisa, Mosa, Zaha, Alisa, Seja, Jasmina i Adem
1385-1mo
Dana 6. oktobra 2011. navr{ava se devet tu`nih godina
otkako nas je napustio na{ dragi brat, daid`a i {ura
JASMIN (EJUB) HON\O
1376-1mo
Dana 6. 10. 2011. godine navr{ava se 13 godina od smrti
mog jedinog brata, djevera i amid`e
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom prijatelju
iz Jablanice
Godine prolaze, bol i tuga za Tobom
ne prestaju.
Dok god budemo `ivjeli, `ivjet }e
sje}anja i uspomene na Tebe.
\EMALIJE (UZEIRA)
]IRI]A
SEIDU ALIKADI]U
Postoji ljubav i po{tovanje koju
smrt ne prekida i tuga koju vrijeme
ne lije~i. Vrijeme zaborava ne postoji za onoga koga
volimo.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i sve ljepote d`enetske.
Tvoji najmiliji: sestre Hidajeta i Nemzija, sestri}i Aldin,
Edin i Jasmin, sestri~na Jasmina i zet Omer
1387-1mo
Zika Deljkovi} sa porodicom
1810-tt
Tvoj brat Rahmija, Fata i djeca
11473-1nd`
Dnevni avaz
47
~etvrtak, 6. oktobar/listop 2011.
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se {est pretu`nih mjeseci od preranog i iznenadnog odlaska
na{e voljene
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a najdra`a
ALISE BE]IREVI]
Draga na{a Alisa, dani prolaze, ali ti ne, ti si tu me|u nama,
u na{im srcima.
Ni slutili nismo da }emo te tako rano izgubiti i ove tu`ne
rije~i tebi pisati.
Sve je stalo i svaki dan bol je sve ve}a, a bol se ne pi{e
na papiru, ve} duboko nosi u srcima.
Ostavila si trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koja se ne mo`e preboljeti.
HAJRIJA [A^I], ro|. [email protected]
Vrijeme ne umanjuje na{u bol.
Hvala ti za sve {to si za nas u~inila i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjala.
S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i vje~no ~uvamo u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Po dobroti pamtimo te, s ljubavlju i ponosom spominjemo i zauvijek u srcu ~uvamo.
Tvoji najmiliji: suprug Alija, djeca Lejla i Emir, unu~ad Hana, Emma i Sanjin, zet
\evad i snaha Minja
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 6. 10. 2011. u 16.00 sati u d`amiji Hrasno.
1802-tt
Tu`ni {to smo te izgubili, ponosni {to smo te imali. Nikada te ne}emo zaboraviti.
Tvoji najmiliji: tata, mama i seka
11478-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
sinu na{eg radnog kolege
HARIS (NURFET) KERE[
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI [email protected]
„Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti“
MEGAMIX doo Sarajevo
[email protected] SJE]ANJE
N
U ~etvrtak, 6. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret
na{e drage majke
Dana 1. oktobra 2011. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
AMERA (HIMZE) ]ENANOVI]A
HIKMETA (AVDIJE) TEFTERDARIJA
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 10. 2011. godine u 12.00 sati u stanu
u ulici Potoklinica broj 1.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. godine u 11.45 sati
u d`amiji u Butmiru.
Porodica
Porodica
11458-1
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se jedanaest godina od kako je
preminuo na{ suprug i tata
Dana 6. oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana od
tragi~ne smrti na{eg sina jedinca
VLADISLAVA PA[ALI]A
PA[E
Postoje tragovi koji se ne bri{u,
osje}anja koja ne blijede, osmijeh
koji se pamti, bol koji ne jenjava,
An|ele na{.
S ponosom Te spominjemo, s tugom bez Tebe `ivimo, na{ voljeni.
Ti si na{a zvijezda vodilja koja nas prati i svijetli nam pute.
Zahvaljujemo se svima koji su podijelili i dijele sa nama
na{u bol i tugu.
SMAIL (MUSTAFE)
BA[I]
S ljubavlju i dubokim po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe, tata.
Porodice Ba{i}, Begovi} i Salman
1792-tt
O`alo{}eni otac Du{an, majka Du{anka, sestra Mirjana,
ptt
zet Vladan, sestri~ina Tija i sestri} Jovan
p-71104
Za moga jedinog brata
VLADISLAVA PA[ALI]A
PA[U
Ako treba ja }u po}i, umjesto tebe
ove no}i i do Boga i do neba i jo{ vi{e ako treba,
samo da te sa~uvam... Volim te.
Tvoja sestra Mirjana
ptt
48
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se osam godina od preseljenja na ahiret
na{e drage majke
OP]INA TRNOVO
U.JOB „UNIJA VETERANA“ OP]INE TRNOVO
MJESNI ODBOR KIJEVO
Povodom obilje`avanja 19. godi{njice „DANA OTPORA
KIJEVA“ s ponosom se sje}amo {ehida MZ Kijevo: Belko
Jasmin, Belko Muharem, Belko Adil, Belko Munib, Belko Atif,
Bi~o Bajro, Bunar Hasib, Bunar Zahid, Bunar Rasim,
Bunar Zijad, Bunar Osman, Bunar Almir, ^engi} Jasmin, ]osi} Sabit, ]osi} Sakib,
Demir Ibro, Demir Jasmin, Demir Zahid, Kari} Asif, Kolar Kasim, Kolar Smajo,
Kolar Abid, Kolar Zaim, Kolar Re|ad, Kolar Muharem, Malki} Bajro, Malki} Jusuf Ba{o, Malki} Hajro, Novali}
Abdulrahman, Omerbegovi} Smajo, Omerbegovi} Vejsil, Prasko Mujo, Prasko Ismet,
[egalo Jusuf, [ukur Junuz, [ukurevi} Asif, Zolj Izet, Zolj Fikret, Zolota Kasim,
Zuli} Mirzet, Zuli} Sado, Kari} Bajro, Ja{ar Ramiz.
ZEJNEBE (BEGI]) VEJZOVI]
iz Mostara
Dana 7. 10. 2011. godine poslije d`ume namaza na {ehidskom mezarju Kijevo u~it }e
se Jasini, polo`iti cvije}e i odati po~ast svim {ehidima i umrlim borcima.
Pozivamo sve pripadnike udru`enja nastalih iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog
rata 1992/95, kao i ostale gra|ane i gra|anke da svojim prisustvom uveli~aju
ovu manifestaciju.
Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Dana 7. 10. 2011. godine prije d`ume namaza u d`amiji na Carini
bit }e poklonjena hatma.
Njeni sin \emil i k}erka Sabina sa porodicama
1694-1tt
ODBOR ZA [email protected]
11446-1nd`
S velikom tugom i bolom primili smo vijest o smrti na{eg prijatelja
i dugogodi{njeg poslovnog partnera
SUADU MEHDINU
Spomen u povodu godi{njice smrti. Njegova dobrota i plemenitost,
njegov dragi lik zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima.
Sestre Emina, Sadbera i Mersija
NURUDINA (HUSEINA) ZUKANOVI]A
Ovim putem izra`avamo iskreno sau~e{}e njegovoj porodici.
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Bra}a Mirsad i Muhamed sa porodicama
p-77101
Kolektiv u~enika i uposlenika JU Osnovne {kole „Klju~“ Klju~
p-79280
Danas, 6. 10. 2011. navr{ava se 10 godina tuge i bola od kako je preselila na ahiret na{a najdivnija majka i nana
ADVIJA-hanuma HASE^I], ro|. GARIBI]
koja nam je podarila svu svoju ljubav, brigu, pa`nju i nje`nost.
Bila si i ostaje{ na{a ljubav i na{ ponos.
Bila si najljep{e lijepo u na{im `ivotima i beskrajnom maj~inskom ljubavlju usre}ila na{e djetinjstvo i na{e odrastanje.
Ponosni {to smo te imali i {to smo se mogli zvati tvojima. ^uvat }emo tebe na{om ljubavlju i po{tovanjem od zaborava,
najdra`a na{a majko.
Tvoje k}erke Memica i Sutka i unuka Lana
nah11400
POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret
NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]
6. april 2011 - 6. oktobar 2011.
IZET DURAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu..
Od prijatelja Popaja sa porodicom
11467-1nd`
Amir i Hajro
11452-1nd`
Danas, 6. 10. 2011. navr{ava se godina od
kako je preselila na ahiret na{a draga
SEDINA - DINKA
TOZO
AI[A (^OLAK) ZULFI]
[email protected] SJE]ANJE
6. 11. 1974 - 6. 10. 1993.
1933 - 2010.
Draga mama, nano, pranano i punice,
Ti si trag koji se ne mo`e izbrisati
Ti si bol koju ne mo`emo preboljeti
Ti si plamen koji se ne gasi
Ti si ona koju }emo uvijek voljeti
Hvala ti za divne godine provedene sa nama i za ljubav koju si
nam dala.
Navr{ava se 18 godina od pogibije
na{e drage Dinke.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: k}erka Sajma, zet Rahmija, unuke Belma i Selma
sa svojim porodicama
Tvoja majka Semka, brat Senad, snaha Medina
1795-tt
HIKMET BE[I]
6. 10. 2010 - 6. 10. 2011.
Muk i ti{ina koja sve govori, nijemi
jauk koji odzvanja najja~i na svijetu.
Rijeka suza koja te~e iz tu`nih o~iju za tobom.
Tvoji supruga Milka i sin Zlatan
1798-tt
11465-1nd`
Dnevni avaz
~etvrtak, 6. oktobar/listop 2011.
49
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ najdra`i
[email protected] (MUHAMED) ME]A
Tajko, dolazi jesen, ponovo. Pro{lo je 40 dana od kada si nam oti{ao. Danas smo se umotali u bol i
za razliku od ostalih dana pustimo ga da bude o~igledan, da ga svi vide...
Ponosni smo na bol jer je zbog tebe. Zna{ lafe, onog dana kada si oti{ao, nije dio nas oti{ao
s tobom, ba{ naprotiv, samo dio nas je ostao, sve ostalo je oti{lo. S tobom smo `ivjeli, bez tebe
pre`ivljavamo, s tobom smo se smijali, bez tebe smo samo nasmijani. Gigante, s tobom smo imali
sve, i bez tebe imamo sve, osim tebe, nemamo ni{ta. Da snovi, ljubav i `elje mogu vratiti nekoga, ti
bi bio prva osoba koja bi do{la nazad, i da se `ivi od toga, `ivio bi vje~no. U nama kuca tvoje srce.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
LAFE, VOLIMO TE.
Tvoji: supruga Nura, sin Armin i snaha Selena
1841-tt
Dana 6. oktobra 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
Dana 5. oktobra 2011. navr{ile su se tri godine od smrti
had`i SALIHA (SULEJMANA) DELI]A
HAMIDA KELI]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni: supruga had`i Hanumica - Bahra, djeca Ned`ad i Aida, snaha Jasminka,
unu~ad Tarik, Emina i Faruk, te porodice Deli}, Kold`o, Lali}, kao i ostala rodbina,
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti 7. oktobra 2011. godine u ku}i rahmetlije, Mehe Smailagi}a 16, u
1830-tt
17.00 sati.
dugogodi{njeg ~lana Skup{tine BIHAMK-a i predsjednika AMK Bugojno
S po{tovanjem
BIHAMK - Bosanskohercegova~ki auto-moto klub
N
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI POZDRAV
MUNEVERI AJANOVI]
ANELU DUDAKOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni rahmet.
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima.
Familija Olov~i}
Tvoji prijatelji: Harun, Adnan, Ismir i Mirza
1836-tt
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nije sa
nama na{a draga kolegica
1820-tt
SJE]ANJE
na na{u dragu sestru, svastiku i tetku
HALIDA A[^ERI], ro|. SMAJLEFENDI]
6. 10. 2001 - 6. 10. 2011.
DEVLETA ALI]
iz Tuzle
Draga Devleta, tvoja dobrota, tvoj osmijeh i smisao za humor, uvijek }e ostati u na{im
sje}anjima.
Tvoje radne kolege Rudnika „Kreka“ u Tuzli
1171-1tz
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost vje~no }emo
nositi u srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoje sestre Hanumica, Vahida i Hajrija sa porodicom
SJE]ANJE
1148-1tz
POSLJEDNJI SELAM
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se pet godina od prerane smrti sestre,
tetke i svastike
dragom prijatelju
AZRE (KONDO) MUMINOVI]
dr. VEDI ([email protected]) [email protected]]U
Vrijeme prolazi, a uspomene na tebe nikako ne blijede.
Tvoji: Sena, Samir, Minja i Mirza
11484-1nd`
Porodica Avde Sijer~i}a
11483-1nd`
50
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
bratu na{eg prijatelja
SEID ALIKADI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Sulji} Meho, Zijad \ozo, Murti} Velid, Kjuno Muhamed i ]ati} Fikret
1827-1tt
POSLJEDNJI SELAM
bratu na{eg prijatelja
SEID ALIKADI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Od raje iz Derbija: Begi}, Munja, Meho, Zijo, Vela, Gara, Pike, Pind`e, Hanka, D`emo, Kale, Ljaga, Avdo, Bil, ^a|o, N. Haso, Haso
^ano, Haso D`., Muj~in, Nifi
1827-1tt
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE
najboljem tati i suprugu
SADETA JELOVAC,
ro|. DELALI]
6. 10. 2004 - 6. 10. 2011.
Pro{lo je ve} 7 godina a Ti si u
na{em srcu i mislima svaki dan.
Nedostaje{!
Molimo Allaha d`.{. da ti podari zaslu`ene
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
SAFET (EJUB)
SARA^
ALMA (SEJAD) MUSTAFI]
S ljubavlju, porodica
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. godine
1172-1tz
prije d`uma namaza u d`amiji Varda u Konjicu.
1989 - 2008.
Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcima i bol u grudima, gdje }e{ vje~no biti
no{ena i ostati.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet.
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Vole te: majka Razija i sestra Mirsada
Emir, Amir i Hatid`a
1167-1tz
POSLJEDNJI SELAM
1828-1tt
POSLJEDNJI SELAM
\ULEJMAN
(MUHAREM) HUJDUR
Danas, 6. oktobra 2011. godine navr{avaju se 52 dana od
preseljenja na ahiret na{e drage majke
na{oj dragoj
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
FATIME - VEDE
PROLAZ, ro|. ^ATO
MUNEVERA AJANOVI],
ro|. DURUMBA[I]
Had`i Mumin, had`i Zehra, D`evad, Dina,
D`enana i Kerim
Neka ti Allah d`.{. olak{a kaburske
dane, podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet svoj.
1819-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Porodica
Tvoje Tuzlak Devla i Amra
1822-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Tevhid }e se prou~iti istog dana 6. oktobra 2011. u 16.30
1839-tt
sati u ku}i merhume ul. Budakovi}i 15.
\ULEJMAN
(MUHAREMA) HUJDUR
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
na{em dragom
na{oj dragoj
MUNEVERA AJANOVI],
ro|. DURUMBA[I]
MUNEVERA AJANOVI],
ro|. DURUMBA[I]
Na{ dragi Hujdurlenko, vje~no }e te se sje}ati i voljeti
Tvoji: Hujdur Muhamed, Majda, Edina i Nejra
1831-1tt
Tvoji: Alma, Tahir, Nejra i Vildana sa djecom
1822-tt
Tvoji: Aida, Amir, Melisa i Berina
1822-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog {ehida,
supruga i oca
Danas se navr{ilo sedam dana od preseljenja na ahiret
na{eg dragog zeta
Danas se navr{ilo sedam dana od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
FADILA (HAMZE) TALI]A
FADILA (HAMZE)
TALI]A
Bol nije u suzama, ni rije~ima, bol je
u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen.
Supruga Lejla, sin Naris, k}erka Aida,
unuci Ammar i Ismar i zet Emir
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju si
nam nesebi~no poklanjao.
Punica Hatid`a, svastike Hida i Azra sa Selmom,
Asmirom, Nedinom i Unom
383-1ze
Tevhid }e se prou~iti dana 6. 10. 2011. u Poto~koj d`ami383-1ze
ji u Zenici, poslije ak{am namaza.
MIRSAD (RAMIZ)
MEHANI]
6. 10. 1994 - 6. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek.
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a
ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja supruga Nermina i k}i Mirsela
11485-1nd`
Dnevni avaz
Dana 6. 10. 2011. godine
navr{ava se godina od
smrti voljenog oca i dede
SJE]ANJE
NA NA[E
DRAGE
~etvrtak, 6. oktobar/listop 2011.
51
SJE]ANJE
na dragog kom{iju
i prijatelja
POSLJEDNJI
SELAM
dragom amid`i
SABAHIJA [EHI],
ro|. MILAK
IBRAHIM
[EHI]
2010 - 2011.
1997 - 2011.
HALILA
KREPONI]A
ZORAN - KELI
(MEHO)
SOKOLOVI]
RAGIB PALETA
1955 - 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari vje~ni rahmet i sve
d`enetske ljepote.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i: sin Nihad, k}erke Nihada i Nerma, zet Goran, snaha Hikmeta i unu~ad
Alma, Adi, Hana i Tana
P-71104
O`alo{}eni: supruga
Behija, sin Kenan, snaha
Elvedina i unuk Ermin,
te porodice Zlatinovi},
Biberovi} i Mehakovi}
11487-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Od brati~ne Sabire
i brati}a Enesa i njihovih
porodica
11488-1nd`
Te{ko je opisati {ta osje}amo u
ovom trenutku...
Nedostaje ono tvoje:
„Ej Ile jarane“...
Vrijeme koje prolazi samo pove}ava osje}aj praznine koju
je tvoja smrt ostavila u nama.
Izet - Isko Mu{ovi}
sa porodicom
11495-1nd`
SJE]ANJE
dragom bratu i amid`i
FRANO (JOZE) MILI]
IBRO (OMER) NOVALI]
6. 10. 2008 - 6. 10. 2011.
iz Konjica
Pro{le su tri tu`ne godine bez tebe, ali ti si svaki dan sa nama, u
na{im srcima i mislima.
Volimo te i nedostaje{ nam puno.
Dragi Ibro,
smrt je samo promjena svjetova, jer oni koji su voljeni i `ivotom pristuni jedni za druge
uvijek ostaju skupa.
Brat Sulejman, nevjesta Fata, brati~ne Amela, Arnela i Aldijana sa porodicama
Tvoji: Milanka, Nata{a, Zoltan i Kennedy
PTT
1844-1tt
Dana 6. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od
smrti
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE
Dana 6. 10. 2011. godine navr{avaju se tri godine
od smrti moga zeta
FRANE MILI]A
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot
koji te~e ne mo`e izbrisati prazninu
nastalu tvojim odlaskom.
SALEMU (SALIH)
PA[ANBEGOVI]U
Svastika Mija
1844-tt
ocu Pa{anbegovi} Semira, komandira Jedinice Grani~ne policije
Aerodrom Sarajevo.
HALIME
(SALKO)
\OZO
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom zetu
JP Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
N
Tevhid }e se prou~iti u
d`amiji Lu~evica
u subotu, 8. 10. 2011. u
14.00 sati.
1842-1tt
[email protected] BA[I]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici
sabur.
Tvoji: punac Fehim, {ura Almir, snaha \emila,
Lamija i Ilhana
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
11492-1nd`
na{em dragom suprugu i ocu
na{em dragom prijatelju i kom{iji
SELAM
MESUDU VOJI]U
Ostaje{ zauvijek uz nas, u na{im srcima i u svojim djelima.
majci moga Etka
[email protected] BA[I]
MUNEVERI AJANOVI]
Sa ponosom se sje}amo, sa ljubavlju spominjemo.
Supruga [efika, sinovi Amil i Mirza, k}erke Amela i
Anabela, unu~ad Denis i Liam, zetovi Ned`ad Agovi},
David Boetsch, brati~na Meida Voji}
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote.
Kulovi} Enver, Ramiza, Adnan i Dijana
11491-1nd`
11493-1nd`
S du`nim po{tovanjem,
Mirzeta Ba{i} sa sinovima Mirzom i Farisom
1843-tt
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, puncu, dedi
mom dragom bratu
[email protected] (HAMED)
BA[I]
U ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine navr{ava se 10 dugih i
tu`nih godina od smrti na{e drage
HALIDE A[^ERI],
ro|. SMAJLEFENDI]
[email protected] (HAMED)
BA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i plemenitoj
vje~ni rahmet.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
Tvoji: k}i Irma, zet Armin, unuci Nejla i Adin,
te porodica Hajdarevi}
Tvoji: sestra Mirsada, zet Izudin, sestri~ne Minela
i Anela, sestri} Benjamin
Tvoji najmiliji
11496-1nd`
11497-1nd`
1166-1tz
52
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM
na{em dugogodi{njem radnom kolegi i prijatelju
majci na{eg kolege
HUSO (FADIL) [email protected]]
FATI FAZLI]
Njegovom preranom smr}u, njegova porodica je izgubila divnog supruga, oca i dedu, a mi, njegove radne kolege, izvanrednog prijatelja i
nadasve dobrog i ~asnog ~ovjeka koji je ~itav svoj radni vijek ugradio u svoj i na{ „Zbirni
transport“ i „Centrotrans-DC“.
Rukovodstvo i zaposlenici firme „Centrotrans-DC“ Sarajevo
i svi njegovi Zbirnja{i
Uposlenici „BP MEROL“ Ilija{
11501-1nd`
11474-1nd`
Danas se navr{ava 5 godina od kada smo te izgubili, ali nismo zaboravili i
ne}emo nikad
Danas, 6. 10. 2011. navr{ava se pet
godina od tragi~ne smrti moje mame
AN\A (MATO) GRBE[A
SJE]ANJE
Dana 6. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je na ahiret preselila
na{a draga
DUNJA [email protected]],
ro|. [ANTI]
Trebalo bi ubijati pro{lost sa svakim
danom {to se gasi, izbrisati je da ne
boli, jer bi se tako lak{e podnosio dan
i ne bi se mjerio sa onim {to vi{e ne
postoji.
Ovako se mije{aju „utvare“ i `ivot pa nema ni ~istog
sje}anja, a ni ~istog `ivota.
Neka ti dragi Bog podari sve rajske ljepote.
K}erka Aida, zet Damir i brat Marko Grbe{a
11499-1nd`
FRANO
(JOZE)
MILI]
AN\A (MATO)
GRBE[A
Bol je ista kao i prvog dana, boli i boljet }e sve dok
`ivimo mi.
SJE]ANJE
na na{u kolegicu
Po~ivaj u miru Bo`ijem.
DUNJA [email protected]]
Tvoje k}erke Mirsada i
Maida, zetovi @eljko i
Damir, unuke Erna i Aida
6. 10. 2010 - 6. 10. 2011.
Postoji{ i trajat }e{ kao najljep{a uspomena i sje}anje, tako }e biti dok `ivimo mi
koji smo te voljeli i koje si ti voljela.
Tvoja ljubav, nje`nost, po`rtvovanost,
hrabrost i najljep{i osmijeh, ~ak i onda
kada ti je bilo te{ko, i dalje }e nas voditi
kroz `ivot.
Ti si nam pokazala {ta zna~i biti najbolja mama, supruga, nena...
~ovjek
Hvala ti, najdra`a na{a Dunja.
Hatma }e se pokloniti u petak, 7. 10. 2011. prije d`uma namaza u
d`amiji na Ri~ini.
Tvoji: Alija, Edna, Edin, Mira, Dino, Haris i porodica Simeunovi}
1382-1mo
6. 10. 2008 - 6. 10. 2011.
Amid`inci
Velikom ~ovjeku i
prijatelju od porodica
Zorlak i Vatre{
0001335
MUNEVERI AJANOVI]
11499-1nd`
FINANSIJSKI SEKTOR
SAS FZ MIO/PIO MOSTAR
POSLJEDNJI SELAM
Bilo je lijepo s tobom, uvijek s osmijehom i vedrinom i
tvojom dobrotom. Hvala ti za sve, zauvijek ostaje{ u
na{im najljep{im uspomenama.
1386-1mo
Dana 6. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret
Sakib, Emina, Mirha sa suprugom Anerom i djecom
majci dragog prijatelja Etka
1837-tt
ANEL DUDAKOVI]
POSLJEDNJI SELAM
MUNEVERI AJANOVI]
na{oj dragoj strini
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet, zauvijek }e{
biti u na{im srcima.
Od Asima Musi}a - Prohe i gostiju kafane kod Prohe
Op}inska organizacija Stranke za BiH Centar
MUNEVERI AJANOVI]
1835-1tt
N
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
Fuad i Na|a Karahasanovi} sa djecom
majci na{eg Etka
1833-1tt
majci na{eg Etka
MUNEVERI AJANOVI],
ro|. DURUMBA[I]
SJE]ANJE
MUNEVERI AJANOVI]
na majku i punicu
Da joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Ned`ad Kordi} sa porodicom i Fazileta Zeneli
sa porodicom
OSOBLJE RESTORANA „POD LIPOM“
1835-1tt
POSLJEDNJI SELAM
MEJRA JAHI],
ro|. [email protected]]
[email protected] SJE]ANJE
na{em dragom
1835-tt
SJE]ANJE
NA NA[EG VOLJENOG
BABU I DEDU
Dana 6. 10. 2011. godine navr{ava se 15 godina od smrti
na{e drage, nikad zaboravljene
6. 10. 1994 - 6. 10. 2011.
Vrijeme bol ne lije~i, bol postaje samo ve}a. Neka ti
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoje k}erke Sena i Indira, zetovi Stojko i Amir
11477-1nd`
[estog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam godina
kako je preselio na ahiret na{ voljeni babo i dedo
SEID ALIKADI]
Smrt uvijek bira plemenite
ljude, odabrala je tebe ne
pitaju}i koliko }e{ nam nedostajati i ostavila nam je
neizbrisivu tugu u srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Dino, Fudo, Nijaz
11496-1nd`
EDO [email protected]
6. 10. 1995 - 6. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, a sje}anje
na tebe ne blijedi. Nosimo
te u na{im srcima zauvijek.
Supruga Jelica,
k}eri Sanela i Mirela sa
porodicama
1809-1tt
KARA^I] RASIM - ESED
KARA^I] RASIM
ESED
S ljubavlju i tugom
~uvamo uspomenu na tebe, voljeni na{.
TVOJA ALMA SA
KERIMOM I NI\AROM
EL-FATIHA
11447-1nd`
MAIDE (RIZO)
IBI[AGI]
Godine prolaze, a sje}anje na
tebe nikad izblijedjeti ne}e.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Tvoji: sestra Nuna, D`enan,
Adis i Aida Tanovi}
1838-1tt
I nakon sedam godina nedostaje{
kao i prvog dana.
S ljubavlju
Tvoja djeca Salih, Amela, Alma,
unuci Kerim, Ni|ara i Emela
El-Fatiha
11447-1nd`
Dnevni avaz
53
~etvrtak, 6. oktobar/listop 2011.
Tu`nim srcem javljamo da je na{ dragi otac, sin, suprug i brat iznenada preminuo u 64. godini
KRUNOSLAV (@ARKA) KOLENDA
(1948 - 2011)
Posljednji ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 15.00 sati na groblju Prahulje u Travniku.
Po~ivao u miru Bo`jem
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima - otac @arko, brat Predrag, sestra Olgica, supruga Dubravka, sin Vito sa obiteljima
p-72270
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
MUNEVERA AJANOVI],
ro|. DURUMBA[I]
\ULEJMAN (MUHAREM)
HUJDUR
preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011.
godine u 88. godini.
preselio na ahiret u utorak, 4. oktobra 2011. godine,
u 57. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 15.00 sati
na mezarju Ravne bakije.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 13.30 sati u haremu
Mi{}ine d`amije.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Halida Kajtaza br. 72 (ispred tunela)
sa polaskom u 14.15 sati, do mezarja i nazad.
[email protected][]ENI: sin Edib Ajanovi}, unuk Edin Ajanovi}, sin Ahmed Karahasanovi},
unuk Senad i Nihad Karahasanovi}, djever Ismet, zaova Devla, jetrva Devla, djeveri}i
i djeveri~ne, zaovi~ne, te porodice Ajanovi}, Karahasanovi}, Mulahusejinovi}, Halilba{i}, Pirnat, Jelko, Jelki}, [edi}, Deli}, Bajri}, Dedi}, Olov~i}, Hiro{, Ljaljovi}, Tuzlak, Tuli}, Babi}, Saha~i}, Brankovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.30 sati u ku}i merhume u ulici Saburina br. 7.
[email protected][]ENI: supruga Aida, k}erka Elma, bra}a Jusuf i E{ref, sestre Vasvija, Senija
i Zlata, amid`i} Mumin sa porodicom, {ure Rasim i Re{ad sa porodicama, te porodice
Hujdur, D`aferagi}, Mezit, Hero, Begluk, Turkovi}, Agi}, Skender, ^ajdin, Gudi}, Topalovi}, Rami}, Bajramovi}, Cokoja, Pamuk, Selimi}, Kadi}, Saki}, Mujezinovi}, Husovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i saborci Zelenih beretki
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Halida Kajtaza br. 72.
No035342
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
035339
S tugom i bolom u srcu i du{i obavje{tavamo rodbinu,
kom{ije, prijatelje i poznanike da je
SAMIJA (SALIH)
JUNUZOVI],
ro|. HASE^I]
Dana 4. 10. 2011. preselio na ahiret
ALIJA - ALJO (EMINA)
[email protected]]
AVDO [email protected]]
ro|en 2. 3. 1933.
iz Te{nja
preselila na ahiret u srijedu, 5.
oktobra 2011. godine u 87. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7.
oktobra 2011. godine u 14.30 sati
na mezarju Ravne bakije.
[email protected][]ENI: k}erke Vesna i Jasmina, unuk Adis,
snaha Sanela, praunuk Zlatan, sestri~ne Hajra i Minka,
djever Hasan, zaova Raza, Simka sa porodicom, te porodice Junuzovi}, Hase~i}, Kari{ik, Salman, Ljuca, Pori~anin, Durakovi}, Lipova~a, ^ekri}, Be~a, Dizdar, Muzur, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji
111
Carina - Vratnik.
Neka je rahmet i vje~ni D`ennet tvojoj
plemenitoj du{i.
preselio na ahiret 3. 10. 2011.
godine u 44. godini.
[email protected][]ENI: supruga Mubera, sin Mevludin sa suprugom
[ahzenom i djecom Almom i Kenanom i sin Midhat, te
o`alo{}ene porodice Hod`i}, Mulabdi}, Granov, Pilav, Spahi},
Kukavice, Hasanagi}
D`enaza klanjana u ^ar{ijskoj
d`amiji, a pokop obavljen na mezaretlju [ehino brdo u
Te{nju.
[email protected][]ENI: otac Emin, majka Behija, brat Ajdin,
snaha Zekija, brati~na Zarfa, te porodice Had`imuji},
Bajraktarevi}, Hasani}, Islamovi}, Lokmi}
D`enaza }e se obaviti 6. 10. 2011. godine u 16.00 sati na groblju
Prizren u Ustikolini.
ptt
ptt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011. godine, u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6.
oktobra 2011. godine u 14.00 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Asima, brat Sadik, snaha Rejhana, brati~ne \enana, Nermana i Merima, zetovi Mensur, Mirsad kao i njihova djeca, te porodice Alikadi},
Muranjak, Hajro, Pinjo, Je`evi}, Abad`i}, He}o, Radon~i} i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Dervi{a Numi}a br. 24.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HUSO (FADIL) [email protected]]
RAGIB (AVDO) PALETA
SEID (MUHAMED)
ALIKADI]
Tevhid }e se prou~iti isti dan u 16.00 sati u d`amiji u Ustikolini.
preselio na ahiret u utorak, 4. 10. 2011.
godine u 74. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. 10.
2011. godine poslije ikindije namaza
(16.00 sati) na mezarju Kova~i - Hrasnica.
[email protected][]ENI: sin Ahmed, k}eri Orhideja i Nihada, unu~ad Ajla, Anida, Ermin, Benjamin, Mubina, Faris i praunuka An|elida, snaha Jasminka, zetovi Hikmet, Bedrudin i Admir,
brat Aziz sa porodicom, sestre Ziza i Mevla sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i} Omer sa porodicom,
{urak Hasan sa porodicom, svastike Fazila, Na|a i Mel}a sa porodicama, te porodice Paleta, Memi}, Haskovi}, Kahvi}, Kulin,
Pa{i}, Musli}, Ajanovi}, Granulo, Jugovi}, Vite{ki}, kao i ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati, ul.
Ru`evik 18, Hrasnica.
preselio na ahiret u utorak, 4. 10. 2011.
godine u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. 10.
2011. godine u 16.30 sati na mezarju Kokorovac - Nahorevo.
[email protected][]ENI: supruga Zelkida, djeca
Ned`ad i Belma, snaha D`enana, zet Nazif, sestre Almasa, Habiba i Sabaheta,
unu~ad Nejra, Amina, [ejla i Esma, zetovi Suljo, Atif i Akif,
bad`e Kadrija, Fadil i Miroslav, svastike Zekija, Alija, Hanumka
i Ada, sestri}i Almir, Haris i Sanin, sestri~ne Sejla i Mersiha, tetka Naza, te porodice Pand`i}, Smajlovi}, Klino, [ahovi},
[kamo, Rajki}, Muharemovi}, Salki}, D`inovi}, [adi}, Zadrima,
Ligata, Ko`ljak, Brkani}, Kurtovi}, Mud`elet, kao i ostala brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 16.30 sati,
ul. Trg ZAVNOBIHA 2/VIII.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije, prijatelje da je na{a draga
FATA (IBRAHIM) FAZLI], ro|. AVDUKI]
preselila na ahiret dana 5. 10. 2011. godine u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti dana 6. 10. 2011. godine iza ikindije namaza u
Lje{evu.
D`enaza kre}e ispred d`amije u Lje{evu.
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji.
[email protected][]ENI: majka Hatid`a, mu` Munir, sinovi Mirza i Mirsad, brat Zijad, snahe
Envera, Amra, Fadila, Zijada, zaove had`i Esma, Asima, Sajima, zet Mustafa, unu~ad
Amar, Amra, Amina, brati}i Iris, Haris, Adis, Enis, porodice Fazli}, Avduki}, Masnopita, Ro`ajac, Omanovi}, Burekovi}, Merd`anovi}, Leme{, Bulbul, Hod`i}, Muratovi},
11501-1nd`
^esa, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
111
111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
[email protected] (HAMEDA) BA[I]
preselio na ahiret dana 5. 10. 2011. u 54. godini.
D`enaza }e se klanjati u haremu d`amije u Hrasnici 6. 10. 2011. u 16.00 sati
(poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
[email protected][]ENI: supruga Amira, k}erka Irma, sin Mevludin, otac Hamed, tetka Zuhra, brat Mirsad, sestra Mirsada, unu~ad Nejla i Adin, brati~na Sanela, brati} Mersudin, sestri~ne Minela i Anela, sestri} Benjamin, punac Fehim, {ura Almir, zetovi Izudin, Mehmed i Armin,
snahe Almasa i D`emila, tetke, tetci, amid`e, amid`i}i, te porodice Ba{i}, [aban, Hajdarevi}, D`uho,
Begovi}, Maslan, Obu}a, Sarajki}, Bijelonja, ^eljo, [abanovi}, Kosti}, Dedi}, Hrustemovi}, Zekovi} i
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u stanu rahmetlije ulica Igmanskih bataljona 35 u 16.00 sati - Hrasnica.
11490-1nd`
54
^etvrtak, 6. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi i nikad
pre`aljeni otac, suprug, brat i zet
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[email protected] (rah. SALKE) GOLO[
dipl. ing. gra|.
dana 4. 10. 2011. godine, u 16.00 sati, u Blagaju, u 68. godini,
iznenada na ahiret preselio.
D`enaza rahmetlije polazi 6. 10. 2011. (~etvrtak) ispred d`amije u Blagaju u 16.30 sati.
D`enaza }e se klanjati u haremu u Blagaju u 16.30 sati, gdje }e se rahmetlija i pokopati.
Prevoz obezbije|en sa Autobuske stanice u 15.45 sati, sa stanicama: Musala, [panski
trg, Lu~ki most, Fabrika duhana, Blagaj.
[email protected][]ENI: supruga D`evahira, sin \enan, k}erka \enana, sestra Sabiha, bra}a
Asim i [evko, nevjeste Fatima, Safija i [aza, {ure Ismet, [evko i Fadil, porodice
Golo{, Buljko, Me{i}, Taslid`a, Huskovi}, Ja{arevi} i ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u Blagaju.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{ dragi
1384-1mo
NURUDIN (HUSEINA) ZUKANOVI]
preselio na ahiret 4. oktobra 2011. godine u 60. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 7. 10. 2011. godine poslije d`uma namaza na gradskom
mezarju u Klju~u.
O`alo{}eni: k}erka Mirela, zet Almir, supruga Zineta, brat, sestre, brati}i i sestri}i,
unuci Melina i Edvin i ostala mnogobrojna rodbina
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a dobra i
plemenita majka
IFETA
[email protected]],
ro|. KURTOVI]
SAFET (EJUB) SARA^
preselio na ahiret u srijedu, 5.
oktobra 2011. godine, u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6.
oktobra 2011. godine u 14.00 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Hatid`a, sinovi Emir i Amir,
sestra Enisa, sestri} Amer, brati~na Elbina, brati}i Izet,
Edin, Senad, Edib i Edis, te porodice Sara~, Karkelja,
Nuhi}, Kozi}, Vili}, Sarajli}, te ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u d`amiji
111
^engi} Vila.
iz Trebinja
preselila na ahiret u srijedu, 5. oktobra
2011. godine, u 92. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju
Grli}a brdo.
[email protected][]ENI: sin Miralem, k}eri Amina - Minka i Fatima, brat [efik Kurtovi}, zet Omer Sijer~i}, snaha ]u}i-Asuncion Ferrer
Hervas, unuci Edin, Vanesa, Emir, Nedim i Zlatan, njena Hida
Solak sa djecom i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti u ulici Hakije Kulenovi}a br. 11.
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
SULEJMEN (REMZIJA)
[email protected]
preselio na ahiret u utorak, 4. oktobra
2011. godine, u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u
13.00 sati ispred pekare „AS“ - Hrasno.
[email protected][]ENI: supruga Mujesira, sinovi Hakija, Aziz, Vahid i Esad, snahe Sehija, Azra, Sadija i Amela,
unu~ad Alen, Aida, Vahidin, Emina, Nihad, Nejra, Lejla i Mirza,
praunu~ad Vedad i Hana, te porodice Ra`anica, Valjev~i}, Nogo,
Kadrispahi}, Sadikovi}, ^ovrk, D`abija, Zgodi}, Kla~ar, Svraka,
Zuko, Polutak, Zorlak, Suba{i}, Nedimovi} i ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u
111
ulici Olovska br. 260.
GORDANA ZORN,
ro|. LON^AREVI]
iznenada preminula 4. 10. 2011. godine u
69. godini.
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se
u petak, 7. 10. 2011. godine u 14.00 sati
na gradskom groblju „SVETI MIHOVIL“.
[email protected][]ENI: k}erke Vesna i Ivana, unuk Spike, zet Nigel, sestre Biljana i Radmila, brat Ljubomir, ro|ak Anton, zet Braco,
snaha Jasna, sestri}i Ronald, Renata i Boris, brati}i Igor, Goran i
Mirna, te porodice Zorn, Lon~arevi}, Coan, ^arapi}, Cigler, Neuwirth, Tadi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Kalemova br. 5, Sarajevo.
111
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz
inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj
lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I [email protected]
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
[email protected]:
[ukrije Kukavice 12
D`emala Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
038/ 222 - 251;
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
Dana 5. 10. 2011. godine u 58. godini preselio je na ahiret
HALIL (HUSE) FERIZ
D`enaza polazi dana 7. 10. 2011. godine
(petak) u 13.30 sati poslije d`uma namaza ispred d`amije u Butmiru, a obavit }e
se u haremu Suhodo.
RAHMETULLAHI
ALEJHI-HA
RAHMETEN VASIAH
EL-FATIHA!
[email protected][]ENI: supruga Masa, sin Mirza, k}i Merima, zet Mirza, unuk Vedad,
brat Adem, brati} Omer, brati~ne Azema, Samira, Almila i Alema, snahe [emsa i Merka, {ura Esad, svastika Vahida, bad`o Fadil, snaha Enisa, Kerim i Omar, te porodice Feriz, [o{e, Mostarli}, Vite{ki}, ]enanovi}, Kebo, Masle{a, Vezi}, ]ori}, Bajgori},
Turki}, Leto, [abovi}, Sulji}, Agi}, Demir, Had`i}, Mustoo, Muji}, Deli}, Burekovi}, Uzunovi}, Bulut, Halilovi}, Turkovi}, te
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Plavi put br. 3 Butmir. 11498-1nd`
POKOPNO DRU[TVO
""B
AKIJE"
BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763
00387 (0)33 233-062
mobitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
P-79280
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD TUZLA
BROJ 32 0 P 020475 10 P
Tuzla, 15. 09. 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 154761 10 I
Sarajevo, 09. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Samira [ilji}, u pavnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija „MI-BOSPO“ Tuzla, Bosne srebrene bb., protiv tu`enih Alimanovi} Ifete iz Modri~e, Svetosavska bb, Alimanovi} Fahrudin iz Modri~e, Svetosavska bb i Deumi} Mubere iz Modri~e Svetosavska bb, radi naplate duga za dospjele obaveze vsp. 4.892,80 KM, van ro~i{ta, dana 29.
09. 2011. godine donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
I
OBAVEZUJU SE [email protected] da solidarno uplate iznos od 5.143,61 KM na ra~un tu`itelja i to iznos od 4.892,80 KM na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana utu`enja tj. 14. 05. 2010. godine pa do isplate kao i iznos od
250,81 KM na ime ugovorne zatezne kamate, a sve u roku od 30 dana od dana prijema prepisa presude.
II
OBAVEZUJU SE [email protected] da solidarno tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 225,00 KM, a sve u
roku od 30 dana od dana prijema prepisa presude.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enih dana 14. 05. 2010. godine, radi duga. U tu`bi navodi da je tu`itelj sa Itu`enom kao korisnikom kredita zaklju~io ugovor o kreditu br. 1560126 dana 17. 07. 2009. godine po osnovu kojeg je
tu`ena uzela kredit u iznosu od 5.000,00 KM, uz obavezu da isti vra}aju u 20 mjese~nih rata do 15-tog u mjesecu za teku}i
mjesec, {to sa kamatama i provizijom iznosi 6.116,00 KM. Nadalje u tu`bi navodi da je tu`ena sa ka{njenjem izmirila 4 ratu, a da 5 ratu kredita nije izmirila, koja je dospjela na naplatu 15. 12. 2009. godine, te je tu`ena u docnji, a na osnovu ~l. 4.
ugovora o neblagovremeno vra}anje kredita tu`ene duguju i zateznu kamatu u iznosu od 0,04% na cjelokupan iznos kredita
za svaki dan zaka{njenja, koja na dan 07. 05. 2010. godine za 150 dana ka{njenja ukupno iznosi 250,81 KM na ime zatezne kamate, a sa dospjelim iznosom glavnog duga ~ini iznos od 5.143,61 KM.
Kako tu`ena nije izmirila dugovanje, to tu`itelj predla`e sudu da donese presudu kojom }e tu`ene obavezati na isplatu glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom, ugovornom zateznom kamatom i tro{kovima postupka, a shodno odredbi
~l. 182 ZPP-a u tu`bi predlo`io da sud ukoliko tu`eni ne da pismeni odgovor na tu`bu, donese presudu zbog propu{tanja.
Kao dokaz tvrdnjama o osnovanosti tu`benog zahtjeva, tu`itelj je uz tu`bu dostavio Ugovor o kreditu broj 1560126 od 17.
07. 2009. g., kreditni istorijat od 07. 05. 2010. godine i pregled dugovanja za tu`ene.
Tu`bu sa naprijed navedenim prilozima kao i dopis suda od 16. 06. 2011. godine, a koja dostava je za I-tu`enu i II-tu`enog
izvr{ena dana 21. 06. 2011. godine putem Dnevnog lista „Avaz“ u kojem su tu`eni obavije{teni o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu, dakle, isto su uredno zaprimili na dan 06. 07. 2011. godine, a ~ija objava je sastavni dio spisa,
to su tu`ene bile u obavezi dostaviti odgovor na tu`bu najkasnije do 06. 08. 2011. godine, dok je III-tu`ena tu`bu na odgovor zaprimila dana 05. 07. 2011. godine, a {to je sud utvrdio uvidom u dostavnicu koja je sastavni dio spisa, te je ista bila u
obavezi dostaviti odgovor na tu`bu najkasnije do 05. 08. 2011. godine. Kako tu`ene kojima je uredno dostavljena tu`ba
tu`iocu u kojoj isti predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja, nisu dostavile pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom
roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi kao ni dokazima prilo`enim uz tu`bu, sud je na osnovu
~l. 182. a u vezi sa ~l. 65 Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH br. 53/03) donio odluku kao u izreci ove presude.
Na dosu|eni iznos glavnog duga sud je obavezao tu`enog na isplatu zakonske zatezne kamate, shodno odredbi ~l. 277 Zakona o obligacionim odnosima.
Odluka o tro{kovima postupka se temelji na odredbi ~l. 386., i ~l. 396 ZPP-a i Zakona o sudskim taksama, a iste se odnose
na taksu na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM, {to ukupno ~ini iznos od 225,00 KM.
Sudija
Samira [ljivi}
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u
roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje, ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je saznala, i nakon proteka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u pre|a{nje stanje
(~l. 329. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mal 016924 08 Mal
Biha}: 09. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija Prizma - ured Biha}, zastupan po punomo}niku Mid`i} Ilijasu adokatu iz Biha}a, protiv tu`enog Okanovi} Osmanu, radi
isplate, v.s.p. 2.053,90 KM, vanraspravno dana 09. 09.
2011. godine donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju na ime nepla}enog
duga isplati iznos od 2.053,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be 03.
03. 2008. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 123,22 KM,
sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Obrazlo`enje
Tu`bu tu`itelja podnesenu 03. 03. 2008. godine, sud je
dostavio tu`enom na odgovor putem dnevnih novina i
oglasne plo~e suda, uz napomenu da je tu`eni du`an
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj 32 0 P 050942 06 P
Tuzla, 07. 09. 2011. godine
[email protected]: UniCredit Zagreba~ka banka
dd Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar
[email protected]:
1. Mulajusufovi} Senad sin Alije iz Bijeljine, ul. Jermenska br. 3,
2. Kuhar Davorin sin Bernarda iz Tuzle, ul.
Slavinovi}i, Luke M-6 ili na adresi zaposlenja Carinska uprava Sarajevo - Carinarnica
Tuzla,
3. Marget Amira k}i Saliha iz Tuzle, ul. Rate
Dugonji}a br. 19 ili na adresi zaposlenja JP
Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija
Tuzla
4. Kova~evi}-Neziri} Nermina k}i Fehima
dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u
zakonskom roku od 30 dana.
Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor
tu`enom protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni
sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj
je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi
uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog
propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja).
Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se
sastoje od: taksa na tu`bu u iznosu od 82,15 KM i takse
na presudu u iznosu od 41,07 KM, {to ukupno iznosi
123,22 KM odmjerene po Zakonu o sudskim taksama
USK („Sl. list USK, br. 3/97, 6/98 i 8/05“), a prema ozna~enoj vrijednosti predmeta spora.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje
(~lan 183 stav 1. ZPP-a).
SUDIJA
Elvir Jakupovi}
iz Tuzle, ul. Stupine B 6/6 ili na adresi zaposlenja „Koner 2000“ doo Tuzla, ul. Stupine
B 6/6 Tuzla
RADI: duga VSP: 4.995,00 KM
POZIV
Za MULAJUSUFOVI] SENADA kojim se
pozivate na pripremno ro~i{te odre|eno za
dan 28. 10. 2011. godine sa po~etkom u
11,30 ~asova, pred ovaj sud, zgrada suda u
Lukavcu, ul. Skendera Kulenovi}a bb, soba
br. 8.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac
smatrat }e se da je tu`ba povu~ena (~lan 84.
stav 1. ZPP FBiH).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni,
ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva
(~lan 84. stav 2. ZPP FBiH).
SUDIJA
Fahira Ali}
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u
izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „PARTNER
MIKROKREDITNA FONDACIJA“ TUZLA, ul. 15. maja
b.b., Tuzla, protiv izvr{enika KE[ELJ [email protected] iz
Sarajeva, ul. Safeta Had`i}a br. 62, KATANA IBRO iz
Sarajeva, ul. Dobrinjske bolnice br. 10, MEHI] ALMASA iz Sarajeva, ul. Vahide Maglajli} br. 9, radi
izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 01. 12. 2010. godine, na osnovu
vjerodostojne isprave vlastite mjenice broj AB
193938 XZ od 21 02. 2009. godine radi naplate
nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od
1.316,83 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 17. 06. 2010. godine, do isplate.
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 005459 06 P
Tu`itelj: Karlo Topalovi}, Potur Mahala 56, Travnik
Tu`eni: 1. JP „Stan“ Travnik
2. Adnan Kolasevi}, Potur Mahala 56, Travnik
Radi: utvr|enja, poni{tenja kup. ugovora i predaje u
posjed
OGLAS
Dostava poziva za ro~i{te: Adnan Kolasevi}, Potur
Mahala 56, Travnik
Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE glavnu raspravu za dan PONEDJELJAK, 21. 11.
2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u uredu broj 25.
Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni
punomo}nik.
UPOZORENJE
U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije
na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze
koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BUGOJNU
Broj: 46 0 P 011488 09 P
Bugojno, 30. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Bugojnu, po sucu Katici Soldo, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske
A.D. Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, Banja
Luka, protiv tu`ene Milosavljevi} Biljane iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Bistrica bb, radi naplate duga v.s.
3.169,13 KM, van ro~i{ta, dana 30. 09. 2011. godine,
donio je slijede}u:
PRESUDU
- Zbog propu{tanja USVAJA SE tu`beni zahtjev tu`itelja i obvezuje se
tu`ena da na ime duga isplati tu`itelju iznos od
3.169,13 KM sa zakonskom zateznom kamatom,
po~ev od dana 12. 10. 2009. godine pa do kona~ne
isplate, kako slijedi:
- na iznos od 315,39 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 154305 10 I
Sarajevo, 22. 08. 2011.
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja P.C. ASOLSME d.o.o.
Banja Luka, ul. Jevrejska bb, koju zastupa punomo}nik Ribi} Adis advokat iz Travnika, protiv
izvr{enika TATJANA HRNJI^I] iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a br. 15, radi izvr{enja, na osnovu ~l.
348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene
novine FBiH, br. 53/03; 73/05 i 19/06), na prijedlog
tra`ioca izvr{enja od 26. 04. 2011. godine.
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
dozvoljeno dana 10. 09. 2010. godine, na osnovu
vjerodostojne isprave - mjenice broj AF 2197140 s
klauzulom protesta radi naplate potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u iznosu od 3.810,30 KM uve}anog za
tro{kove izvr{enja u iznosu od 445,20 KM. Izvr{enje
~etvrtak 6. oktobar/listopad 2011.
55
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od
52,00 KM.
Ovim putem se izvr{enicima Ke{elj Snje`ani i Mehi}
Almasi, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o
izvr{nom postupku.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika Snje`ane Ke{elj u ulici Safeta
Had`i}a br. 62 Sarajevo i izvr{enika Almase Mehi} u
ulici Vahide Maglajli} br. 9 Sarajevo i namirenja
tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i
prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un
tra`ioca izvr{enja.
SUDIJA
Aida Spahi}
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti
prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju
primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o
izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja.
isprave i predmete koje `elite upotrijebiti kao dokaz.
Upozoravate se na odredbe ~l. 84 i 97 ZPP-a FBiH,
te posljedice izostanka sa pripremnog ro~i{ta i
ro~i{ta za glavnu raspravu tu`itelja tu`enog.
Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove
~injenice i predlagati nove dokaze samo shodno ~l.
102. Zakona o parni~nom postupku.
Stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojim se
utvr|uju te ~injenice (~l. 7. Zakona o parni~nom postupku).
Prvostepeni postupak sastoji se, u pravilu, od dva
ro~i{ta (~l. 11. ZPP-a).
U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste o tome
odmah obavijestiti sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice (~l. 352 ZPP-a FBiH).
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom
SUDAC
Nedeljka Ma|ar-Ramljak
- na iznos od 1.357,74 KM po~ev od 05. 11. 2008. godine kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine
kao dana dospjelosti pa do isplate,
- na iznos od 560,00 KM po~ev od 26. 09. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate, na `iro ra~un broj
562-099-00001685-95 NLB Razvojne banke.
Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u visini sudske takse na tu`bu i presudu u iznosu od 150,00 KM na `iro ra~un broj 562-09900017269-97 kod NLB Razvojne banke, sve u roku od
15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Sudac
Katica Soldo
}e se provesti na nekretnini-stanu koji izvr{enik ima
u svom vlasni{tvu zavedenom u el. ZK. Ul. 20388
KPU Novi Grad, zabilje`bom izvr{enja u zemlji{noj
knjizi, utvr|enjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz dobivenog prodajom i uplatom iznosa na ra~un tra`ioca izvr{enja
kod VOLKSBANK a.d. Banja Luka, broj
5671622200001564, u protivnom ako prodaja ne
uspije, izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na
adresi ul. Nerkeza Smailagi}a br. 15 - Sarajevo.
Sudija
Mustafa [u{i}, s.r.
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti
prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od
dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra
se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
REPREZENTACIJA Selektor Safet Sušić otkrio karte pred sutrašnju utakmicu na Bilinom polju
š U napadu Džeko i Ibišević, iza njih Misimović, Medunjanin i Pjanić, a gostima će prijetiti i Lulić
Drugog dana priprema
za utakmice s Luksemburgom i Francuskom selektor
Safet Sušić izašao je pred novinare i objavio da nema
ništa novo da kaže, ali je kazao ono najvažnije - sastav.
U prvom susretu s novinarima, u utorak, Pape je rekao da će reprezentacija Bosne i Hercegovine u duelu s
Luksemburgom, iz kojeg
nas pobjeda vodi najmanje u
baraž za Evropsko prvenstvo, biti ofanzivna kao nikada do sada, a nakon što
smo pogledali trening,
složili smo se sa Papetom.
prije zabiti gol - rekao je
Sušić.
U toj opciji, poziciju u
ekipi izgubio je Adnan
Zahirović. Mjesto zadnjeg
veznog fudbalera pripast će
Elviru Rahimiću, a po potrebi će mu pomagati Medunjanin. Zadnju liniju će,
očekivano, činiti Mensur
Mujdža (desno), Senad Lulić (lijevo) te stoperi Saša Papac i Emir Spahić. Ako pogledamo sve skupa, protiv
Luksemburga ćemo na terenu imati čak šestoricu ofanzivaca (pet plus Lulić).
Što prije do gola
Iako Kenan Hasagić pokazuje znake oporavka od
povrede, na gol će, vjerovatno, Asmir Begović, koji je i
jučer na treningu bio u prvoj
Edin Džeko i Vedad
Ibišević u napadu, a iza njih
Zvjezdan Misimović (lijevo), Haris Medunjanin
Hasagiću klupa
Na jučerašnjem treningu fudbaleri su poslije razgibavanja i trčanja igrali
Sušiću omiljeni “rukomet”, nakon čega su počeli
igrati na skraćenom terenu.
Prva postava protiv re-
zervi,
pojačanih
pomoćnim trenerima Tomislavom Piplicom i Elvirom Baljićem, nije fascinirala, ali je pobijedila
sa 3:0 golovima Edina
Džeke, Miralema Pjanića i
Vedada Ibiševića.
(sredina) i Miralem Pjanić
(desno), petorka je koja bi
trebala ispuniti Sušiću
želju - do poluvremena isprašiti Luksemburg i lišiti
nas nervoze.
- Vjerovatno je to to, s
tim što imam još dva dana
da promijenim mišljenje.
Želim ekipu koja će što
postavi. S druge strane, dok
su oporavljeni Zahirović i
Mario Pandža trenirali normalno, Hasagić je i dalje radio odvojeno.
- Hasagić će, vjerovatno,
biti spreman, ako ništa drugo, onda da sjedne na klupu rekao je Sušić.
M. TANOVIĆ
M
ž "! #" "
Reprezentacija Luksemburga stigla je sinoć čarter-letom u Sarajevo i odmah produžila u Zenicu.
Danas, naši gosti će u 16,30 sati održati press-konferenciju u Hotelu Zenica, a zvaničan trening na Bilinom polju
obavitćeu19sati.
M. T.
M
č
Utakmicu u Zenici vodit će sudija Sajmon Li
Evans (Simon Lee) iz Velsa. Ovaj arbitar, koji je još i
maratonac i hokejaški golman, nikada nije sudio
nijedan susret nogometne reprezentacije BiH, ali je
jednom ranije dolazio na Bilino polje, jer je 2008.
godine vodio utakmicu pretkola Lige prvaka između
Modriče i Dinama iz Tirane (2:1).
Prema njegovoj statistici, reklo bi se da tolerira
grublju igru.
S jučerašnjeg treninga u Hrasnici: Trenirali svi osim Hasagića
(Foto: S. Jordamović)
Ko su fudbaleri u našem timu sa žutim kartonima
! U opasnosti Papac, Ibričić, Ibišević, Štilić, Lulić, Rahimić, Zahirović, Mravac i Pandža
Odgovarajući na pitanje
hoće li nekoga od igrača nastojati štedjeti za Francusku,
misleći na umor, selektor
Safet Sušić odgovorio je da
to ne dolazi u obzir.
- Cilj mi je pobijediti
Luksemburg i osigurati baraž. Fudbaleri će imati dovoljno vremena da se oporave do Francuske, a ionako ne
vjerujem da će se toliko
umoriti - rekao je Sušić.
Selektor to svakako zna,
ali ga ipak još jednom treba
podsjetiti da bi igrače trebalo poštedjeti nečega drugog,
a to su kartoni.
Naime, u postojećem kadru čak devetorici fudbalera
prijeti suspenzija zbog žutih
kartona. Ako neko od njih
dobije jedan protiv Luksemburga, onda neće moći
igrati u Francuskoj, gdje
ćemo se s “Trikolorima”, prema svemu sudeći, boriti za direktan odlazak na Euro.
Igrači u opasnosti su Saša
Papac, Senijad Ibričić, Vedad
Ibišević, Semir Štilić, Senad
Lulić, Elvir Rahimić, Adnan
Zahirović, Adnan Mravac i
Boris Pandža.
Ono što je Sušiću nezgodno je to što će ti igrači, i ako se
uspiju sačuvati za Francusku, onda biti u opasnosti da
propuste eventualne utakmice baraža ako na kraju budemo drugi u grupi.
Igrači bez kartona su Emir
Spahić, DarkoMaletić iMiralem Pjanić, koji su u prošloj
utakmici odradili suspenziju,
te Edin Džeko, Ermin Zec,
Zlatan Muslimović, Zvjezdan Misimović, Mensur
Mujdža, Haris Medunjanin i
svatrojicagolmana.
M. T.
Rahimić: Treba se čuvati kartona
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
RIJEČ KAPITENA Emir Spahić poziva na oprez i koncentraciju
Stad d'Frans: Naši navijači bit će smješteni na južnoj tribini
Invazija na Francusku
Na nama, starijima, je da držimo stvari na zemlji i da smirujemo tenzije,
prvo treba dobiti Luksemburg pa misliti o Francuskoj
Prema procjenama, na tribinama bi se
moglo naći više od 10.000 naših ljudi
Spahić s Džekom i Pjanićem na jučerašnjem treningu
Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić ne voli
prognozirati i neće da prognozira. Kako je već jednom
rekao, prognoze su mu se
(Foto: S. Jordamović)
obile o glavu pa ih je prestao
davati.
Godine iskustva, radosti
i tuge u reprezentativnom
dresu učinile su Spahića
mnogo odmjerenijim kada
ž Spahić se brzo prilagodio Sevilji i standardni
je član njene odbrane.
- Super je, prezadovoljan sam. Nisam mislio da
ću se tako brzo prilagoditi,
jer ipak još ne znam španski jezik - kaže Spahić.
Našeg kapitena morali smo pitati za Barcelonu i Real. Može li Sevilja ugroziti nekoga od
njih?
- Njih niko na svijetu
ne može ugroziti Spahićev je odgovor.
je riječ o očekivanjima pa od
njega nećete dobiti izjavu u
smislu da ćemo u utorak pobijediti u Parizu, a da ćemo
prije toga Luksemburgu
utrpati 17 golova... Oprezan
je te i ostale poziva na to.
- Ja sam već nekoliko puta doživio očaj. Portugal u
baražu, Srbija i Crna Gora
na “Marakani”... Trebamo
biti na zemlji i svjesni da do
uspjeha možemo samo sa
100 posto predanosti i maksimalnom ozbiljnošću. U
ekipi je dosta novih fudbalera koji nisu doživjeli ružne
trenutke poput nas, starijih i
onih koji će možda podleći
euforiji, ali je na nama, ostalima, da držimo stvari na ze-
mlji i da smirujemo tenzije kaže Spahić za “Dnevni
avaz”.
Kapiten kaže da zaboravimo Francuze.
- Nemam pravo govoriti
o njima dok ne pobijedimo
Luksemburg. Svu pažnju
treba usmjeriti na utakmicu
u petak, jer ne treba misliti
da će to biti samo rutinski
posao. Luksemburg nije
više naivna reprezentacija.
Ako dobijemo, a vjerujem da hoćemo, u Pariz treba
otići hladne glave, da bez opterećenja ostvarimo dobar
rezultat. Euforija je opasna
stvar, opekla me je nekoliko
puta - još jednom upozorava
Spahić.
M. T.
Mlada reprezentacija danas s Njemačkom
đ š č
U utakmicu ulazimo rasterećeni i tu vidim našu šansu, kaže Jagodić
Grupa 1
(Od specijalnog izvještača
“Dnevnog avaza” iz
Ingolštata)
Naša mlada fudbalska reprezentacija večeras će s Njemačkom odmjeriti snage u
kvalifikacijama za Evropsko
prvenstvo. Utakmica se igra
sa početkom u 20 sati na novosagrađenom stadionu Audi park u Ingolštatu.
- Uutakmicu ulazimorasterećeni i tu vidim našu šansu.Veliki brojnavijača kojise
priprema da bodri našu ekipu, samo nam je dodatni motiv da odigramo onako kako
najbolje znamo - rekao nam
je selektor Vlado Jagodić.
Muhamed Bešić, igrač
njemačkog bundesligaša Hamburga, izjavio je da je na
njima da odigraju dobro te da
vjeruje da će to biti odlična
Danas: Grčka - San Marino (17
sati), Njemačka - BiH (20); Sutra: Kipar - Bjelorusija (14.30).
Ponedjeljak: San Marino - Njemačka (20.15); Utorak: BiH Kipar (17).
1. Njemačka
2. BiH
3. Bjelorusija
4. Grčka
5. Kipar
6. San Marino
3
2
3
2
3
3
3
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
3
12:1
4:1
4:4
4:3
7:6
0:16
9
4
4
3
3
0
utakmica.
- Skoro svi njemački reprezentativci standardni su u
svojim klubovima, ali i mi
imamo kvalitete. Pozivam
naše navijače da dođu i da zajednički pokušamo napraviti
iznenađenje - rekao je Bešić,
koga je selektor A-tima Safet
Sušić ustupio Jagodiću.
O. BOŠKAILO
Bešić: Poziv navijačima
Kako se bliži 11. oktobar,
groznica među bh. navijačima širom Evrope dostiže
tačku usijanja, javljaju dopisnici inozemnog izdanja
“Dnevnog avaza”. Svi putevi vode prema Parizu, gdje
će Sušićevi izabranici u posljednjoj kvalifikacionoj utakmici s Francuskom odlučivati o direktnom odlasku
na Evropsko prvenstvo u
Ukrajini i Poljskoj.
Prema nepotvrđenim informacijama koje se mogu
pročitati na popularnim bh.
internetskim portalima, na
tribinama Stad d'Fransa
moglo bi se naći i više od
10.000 naših navijača. Nogometnom savezu BiH pripalo je 3.350 ulaznica, koje
su većim dijelom prodate,
ali je, također, veliki broj
naših ljudi pokupovao ulaz-
Ćć
Proslavljeni fudbaler
Željezničara Edin Ćurić,
koji u Bredi radi kao trener, također je isplanirao
put u Pariz.
- Iako u utorak imam
trening, morao sam naći
način da odem s rajom na
utakmicu. Ne smije se
takva fudbalska fešta propustiti - izjavio je igrač
Željine generacije iz osamdesetih godina prošlog
stoljeća našem dopisniku
iz Holandije Alosmanu
Husejnoviću.
š
Bosanci i Hercegovci
koji žive u Velikoj Britaniji, preplavit će u utorak
ujutro jutarnje trajekte i
vozove preko Lamanša u
želji da daju podršku našoj
reprezentaciji u Parizu.
- Prema našim procjenama, više od 400 ljudi ići
će iz Velike Britanije u
Pariz. Dogovor je da se
okupimo oko 8 ujutro u
luci Dover kako bismo zajedno prešli u Kale i odatle
u koloni krenuli prema Parizu - kazao je dopisniku iz
Velike Britanije Namiku
Alimajstoroviću
Edin
Hromadžić, Sarajlija koji
živi u Birmingemu.
nice putem Francuskog saveza.
Špekulira se da će kompletnu južnu tribinu, kapaciteta od 12.160 mjesta za
sjedenje, ispuniti naši ljudi.
Atmosfera bi mogla podsjećati na onu iz utakmice
baraža prije dvije godine,
kada je Irsku na ovom stadionu bodrilo 25.000 fanatičnih navijača.
S. R.
Francuzi se prisjećaju bolne 1993.
#$ $
Neporažena u posljednjih 13 utakmica, Francuska
je na čelu naše grupe, ali selektor Loran Blan (Laurent
Blanc) iz iskustva zna da se
stvari veoma brzo mogu promijeniti.
Naime, Blanovi fudbaleri
su u identičnoj poziciji kao
generacija Žerara Hulijea
(Gerard Houllier) prije 18 godina, koju je prerano slavlje
koštalo plasmana na Svjetsko
prvenstvo 1994. “Trikolorima” je tada trebao bod iz posljednje dvije utakmice kvali-
fikacijaprotiv IzraelaiBugarske, ali umjesto u radosti,
Park prinčeva je dva puta eksplodirao u agoniji.
I sada kao i tada Francuzi
do kraja imaju dvije domaće
utakmice, protiv Albanije i
BiH.
- Može se povući neka paralela, jer i sada igramo protiv
timova koji su sposobni da
nam naprave probleme. Znamo koliko nam bodova sada
treba, ali nećemo o matematici. Želimo dobiti oba meča kažeBlan.
(M. T.)
Grupa A
1. Njema~ka
8
8
0
0
28:5
24
2. Turska
8
4
2
2
11:8
14
3. Belgija
8
3
3
2
16:11
12
4. Austrija
8
2
2
4
12:16
8
5. Azerbejd`an 8
2
1
5
9:21
7
6. Kazahstan
1
0
7
5:20
3
8
Grupa B
1. Rusija
8
5
2
1
10:4
17
2. Irska
8
4
3
1
11:6
15
3. Ermenija
8
4
2
2
17:7
14
4. Slova~ka
8
4
2
2
6:8
14
5. Makedonija 8
2
1
5
6:9
7
6. Andora
0
0
8
1:17
0
8
Grupa C
1. Italija
8
7
1
0
16:1
2. Srbija
8
4
2
2
12:10
14
3. Estonija
9
4
1
4
13:13
13
4. Slovenija
9
3
2
4
10:7
11
5. Sjev. Irska
8
2
3
3
8:8
9
10
1
1
8
6:26
4
6. F. Otoci
22
Grupa D
1. Francuska
8
5
2
1
11:3
2. BiH
8
5
1
2
11:7
17
16
3. Rumunija
8
3
3
2
10:6
12
12
4. Bjelorusija
9
3
3
3
6:5
5. Albanija
8
2
2
4
6:10
8
6. Luksemburg 9
1
1
7
3:16
4
Grupa E
1. Holandija
8
8
0
0
34:5
24
2. [vedska
8
6
0
2
26:8
18
3. Ma|arska
9
6
0
3
22:14
18
4. Finska
8
3
0
5
15:14
9
5. Moldavija
8
2
0
6
8:15
6
6. San Marino 9
0
0
9
0:49
0
Grupa F
58
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
EURO 2012 Posljednje utakmice u svih devet grupa
Zavr{ne bitke za
Ukrajinu i Poljsku
Pored doma}ina, plasman osigurali Njema~ka, [panija, Italija i Holandija
Jo{ 14 reprezentacija ostat }e
Grupa C
`ivo i nakon posljednjih utakmica
koje se igraju u devet kvalifikacionih grupa za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine.
Njema~ka, [panija, Italija i Holandija su, pored doma}ina, ve} osigurale plasman u Poljsku i Ukrajinu, a preostalih pet pobjednika grupa te najbolji drugoplasirani
u~init }e to nakon petka ili utorka.
Osam drugoplasiranih reprezentacija borit }e se u bara`u za preostala ~etiri putnika.
Italija je zavr{ila posao u pro{lom
kolu, a na drugom mjestu je Srbija
s utakmicom manje i bodom vi{e od
Estonije te tri od Slovenije.
Srbija do~ekuje „Azure“, a njihov poraz mo`e iskoristiti Estonija ako dobije u Sjevernoj Irskoj.
Slovenci moraju ~ekati posrtanje
oba konkurenta kako bi u posljednjem kolu na svom terenu poku{ali pobijediti Srbiju.
Grupa A
Francuskoj je potrebna pobjeda nad Albanijom i barem remi s
Bosnom i Hercegovinom da ostane na prvoj poziciji.
Na{oj selekciji za drugo mjesto
dovoljna je pobjeda nad Luksemburgom, a za prvo moramo slaviti i u Parizu.
Njema~ka se prva plasirala na
Euro, a za drugo mjesto bore se Turska i Belgija. Turci sa 4 boda iz doma}ih me~eva s Njema~kom i Azerbejd`anom sigurno idu u bara`, a
vjerovatno }e im biti dovoljna i samo tri boda, jer je te{ko o~ekivati
da Belgija u posljednjem kolu pobijedi u Njema~koj.
Grupa B
1. Hrvatska
8
6
1
1
16:5
19
2. Gr~ka
8
5
3
0
10:4
18
3. Izrael
9
4
1
4
11:11
13
4. Gruzija
9
2
4
3
6:7
10
5. Latvija
8
2
2
4
7:10
8
6. Malta
8
0
1
7
4:17
1
Grupa G
1. Engleska
7
5
2
0
15:3
17
2. Crna Gora
6
3
2
3. [vicarska
6
2
2
1
5:3
11
2
10:8
4. Bugarska
7
1
2
4
3:12
8
5
5. Vels
6
1
0
5
3:10
3
Grupa H
Rusija je najbli`a prvom mjestu
u grupi u kojoj se ~ak ~etiri ekipe
bore za Euro. U slu~aju osvajanja
boda u Slova~koj, Rusija ide direktno, jer u posljednjem kolu
do~ekuju Andoru.
Irska i Ermenija ~ekat }e kiks
Rusa, a onda u me|usobnom duelu u posljednjem kolu poku{ati
do}i do prvog mjesta. Slova~ka ima
samo teoretske {anse, treba joj {est
bodova te remi Irske i Ermenije.
Grupa D
Grupa E
Holan|ani imaju maksimalna
24 boda, a iako nisu osigurali prvo
mjesto, jesu plasman na Euro, jer
}e ~ak i u slu~aju da izgube obje
utakmice, od Moldavije i [vedske,
biti najbolji drugoplasirani.
[ve|ani i Ma|ari imaju isto
bodova, ali [vedska ima utakmicu
manje i bolji me|usobni skor tako
da joj je za drugo mjesto dovoljan
trijumf u Finskoj.
Grupa F
Prva dva mjesta ve} su rezervirana za Hrvatsku i Gr~ku, koje se
6
4
1
1
15:7
13
2. Danska
6
4
1
1
9:4
13
3. Norve{ka
7
4
1
2
7:6
13
4. Island
7
1
1
5
3:9
4
5. Kipar
6
0
2
4
5:13
2
Grupa I
1. [panija
6
6
0
0
21:5
18
2. ^e{ka
6
3
1
2
8:5
10
3. [kotska
6
2
2
2
7:7
8
4. Litva
7
1
2
4
3:9
5
5. Lihten{tajn 7
1
1
5
3:16
4
Lampard: Engleska gostuje u Crnoj Gori
u direktnom me~u u Atini bore za
prvo mjesto.
Hrvatskoj je dovoljan remi u
Gr~koj da ostane na ~elu, a zatim
pobjeda kod ku}e nad Latvijom da
ide na Euro. Grci moraju pobijediti u obje posljednje utakmice.
Grupa G
Iako Engleska ima {est bodova vi{e
od Crne Gore, da bude sigurna, mora barem remizirati u Crnoj Gori.
[vicarci moraju pobijediti Vels i Crnu Goru te, uz pobjedu
Engleza u Podgorici, mogu do drugog mjesta.
Grupa H
Portugal, Danska i Norve{ka
imaju po 13 bodova, ali Norve`ani
imaju utakmicu vi{e i nemaju {ansi
da budu prvi. U slu~aju o~ekivanih
pobjeda Danske na Kipru i Portugala nad Islandom, odluka }e pasti
u posljednjem kolu, kada Danska
do~ekuje Portugal.
Grupa I
[panija je sigurna, [koti gostuju
u Lihten{tajnu i do~ekuju [paniju,
dok ^esi igraju kod ku}e sa [panijom
(Z. [.)
i gostuju u Litvaniji.
Raspored utakmica do kraja
Grupa A
1. Portugal
sport
Petak: Azerbejd`an - Austrija (18 sati), Turska
- Njema~ka (20.30), Belgija - Kazahstan (20.45).
Utorak: Kazahstan - Austrija (18), Njema~ka
- Belgija (19), Turska - Azerbejd`an (19).
Grupa B
Petak: Ermenija - Makedonija (17), Slova~ka
- Rusija (20.15), Andora - Irska (21.30).
Utorak: Rusija - Andora (19.45), Irska - Ermenija (19.45), Makedonija - Slova~ka (19.45).
Grupa C
Petak: Srbija - Italija (20.45), Sjev. Irska - Estonija (20.45).
Utorak: Italija - Sjev. Irska (20.45), Slovenija
- Srbija (20.45).
Grupa D
Petak: BiH - Luksemburg (20), Rumunija - Bjelorusija (20.30), Francuska - Albanija (21).
Utorak: Francuska - BiH (21), Albanija - Rumunija (21).
Grupa E
Petak: Finska - [vedska (18.15), Holandija Moldavija (20.30).
Utorak: [vedska - Holandija (20), Ma|arska Finska (20), Moldavija - San Marino (20).
Grupa F
Petak: Latvija - Malta (19), Gr~ka - Hrvatska
(20.45).
Utorak: Hrvatska - Latvija (19), Gruzija Gr~ka (19), Malta - Izrael (19).
Grupa G
Petak: Vels - [vicarska (20.45), Crna Gora Engleska (21).
Utorak: Bugarska - Vels (20.05), [vicarska
- Crna Gora (20.05).
Grupa H
Petak: Kipar - Danska (20.30), Portugal Island (22).
Utorak: Danska - Portugal (20.15), Norve{ka
- Kipar (20.15).
Grupa I
Petak: ^e{ka - [panija (20.45); Subota: Lihten{tajn - [kotska (19.30).
Utorak: [panija - [kotska (20.45), Litvanija ^e{ka (20.45).
sport
59
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Me|unarodni
fudbal
JUBILEJI @eljezni~ar ve~eras do~ekuje Hajduk
Sudar ’staraca’ na Grbavici
Stogodi{njak protiv devedesetogodi{njaka z O~ekuje se dolazak skoro hiljadu gostuju}ih navija~a
Sudar stogodi{njaka i devedesetogodi{njaka te{ko bi
se mogao nazvati sportskim
spektaklom, ali kada se radi
o klubovima koji su napunili 100, kao Hajduk, i 90 godina, kao @eljezni~ar, onda je
to istinska poslastica.
@eljo je lani gostovao u
Splitu, a Hajduk uzvra}a
dolaskom na Grbavicu.
^lan Predsjedni{tva kluba
Gradimir Gojer rekao je
kako o~ekuje lijepu atmosferu, a D`emal Bisi} podsjetio se da je u pretpro{loj sezoni upravo nakon me~a s Hajdukom @eljezni~ar krenuo u pohod na
{ampionsku titulu.
Amar Osim vjerovatno
}e pru`iti priliku svim
igra~ima koje ima na raspolaganju, kao i njegov kolega
Krasimir Balakov.
- Priklju~ili smo i dvojicu mladi}a iz omladinskog
pogona, jer je dosta povrije|enih igra~a. Stalno smo
bili pod pritiskom, sada napokon mo`emo odigrati jednu rastere}enu utakmicu,
gdje rezultat ne}e biti pod
imperativom - rekao je Amar
Osim, trener @elje.
Najavljen je dolazak i od
Van Gal: Neprivla~na ponuda
Van Gal odbio
Hamburg
X Holandski trener
Luis van Gal (Louis
Van Gaal) odbio je ponudu da preuzme posljednjeplasirani tim
Bundeslige Hamburg.
Mjesto na klupi HSV-a
ostalo je upra`njeno nakon {to je uprava nedavno otpustila trenera
Mihaela Eninga
(Michael Oenning).
Za kandidata za trenera
slovio je i Sergej Barbarez, ali iz Njema~ke je
stigla vijest da je Hamburg odustao od njega.
Pioli trener
Bolonje
Opro{taj Mulali}a,
Bi{~evi}a i Gredi}a
S Hajdukove konferencije za novinare
600 do 800 navija~a iz Splita, {to bi, uz one koji dolaze
iz BiH, trebalo zna~iti da }e
Hajduk imati vi{e od hiljadu
simpatizera na Grbavici.
(Foto: F. Fo~o)
U @eljezni~aru ka`u kako
su u~inili sve da osiguraju
bezbjednost na stadionu te
su uvjereni da incidenata
ne}e biti.
Z. [.
Na utakmici protiv Hajduka od dresa @eljezni~ara
oprostit }e se Edis Mulali},
Almir Gredi} i Bulend
Bi{~evi}.
Fudbaleri koji su u po-
X Stefano Pioli imeno-
sljednjih petnaestak godina
ostavili veliki trag, danas su
zaposlenici kluba - Mulali}
je trener, Gredi} ~lan Predsjedni{tva, a Bi{~evi} direktor marketinga.
Zvezdan Cvetkovi} optu`io direktora Borca
[ipovac je organizirao
prekid utakmice protiv @elje
Dao je novac grupici klinaca da u|u na teren i ostavio im otvorena vrata na isto~noj tribini
Doju~era{nji {ef
stru~nog {taba Borca Zvezdan Cvetkovi} ju~er je,
nakon {to je dobio otkaz,
sazvao konferenciju za
{tampu, na kojoj je optu`io
direktora Radmila [ipovca
da je organizator nedavnih
nereda na stadionu zbog
kojih je prekinuta utakmi-
ca sa @eljezni~arom.
Cvetkovi} je za [ipovca
ustvrdio da mu je od samog
po~etka „radio o glavi“ te da
je rije~ o problemati~noj osobi, hroni~nom alkoholi~aru,
koji se hitno mora ukloniti iz
kluba. Sve je, prema njegovim tvrdnjama, po~elo od
utakmice kvalifikacija za Li-
gu {ampiona i putovanja u
Haifu.
- [ipovac je izuzetno lo{e
organizirao putovanje za Izrael, {to je direktno utjecalo i
na rezultat utakmice sa Makabijem i tu je sve i po~elo.
Tvrdim da je on tada uzeo
proviziju od te turisti~ke
agencije, a kako je kompletna
[ipovac: Tu`it }u ga
[ipovac: Sve je ~ista la`
Direktor Borca Radmilo [ipovac prokomentirao je
Cvetkovi}eve optu`be sljede}im rije~ima:
- Nova uprava kluba vratila je sve u okvire institucija, {to je pojedince, o~igledno, pogodilo. Iskreno,
iznena|en sam ovim i ovakvim optu`bama, ali kada to
ka`e ~ovjek koji se jedan
dan zove Zvezdan, a drugi
Zvjezdan, trener koji jedan
dan ima licencu, a drugi
dan nema, ili ~ovjek koji je
jedan dan Hrvat, a drugi
dan Srbin, onda je to ne{to
{to se, mo`da, i moglo
o~ekivati.
Cvetkovi} je u svom radu imao punu podr{ku uprave, a jedini razlog za njegovu smjenu bili su lo{i rezultati. Klub koji, poput Borca, ima visoke ambicije, ne
smije sebi dopustiti tri uvezana poraza. Bilo kako bilo,
zbog uvreda i klevete tu`it
}u Cvetkovi}a i odgovorno
tvrdim da je sve ono {to je
on rekao, ~ista la` - rekao je
[ipovac.
van je za novog trenera
italijanskog prvoliga{a
Bolonje, potvr|eno je iz
kluba.
^elnici italijanskog fenjera{a u utorak su
otpustili Pjerpaola Bisolija (Pierpaolo).
Pioli, koji je dobio
otkaz u Palermu prije
nego {to je po~ela sezona, potpisao je dvogodi{nji ugovor.
Koler u
Austriji
X [vicarski
Cvetkovi}: Te{ke kvalifikacije
Podmi}ivanje sudija
Cvetkovi} je [ipovcu
pripisao i podmi}ivanje sudija.
- Voze}i se prema Sarajevu, slu~ajno sam u
Kne`evu sreo [ipovca, koji mi je rekao da se vra}a iz
Travnika, gdje se na{ao sa
sudijom iz Zenice, te da
mu je dao 5.000 KM da sudi za nas u Grada~cu. Tada
mi je naglasio kako je to sve
sre|eno i kako }emo sigurno protiv Zvijezde osvojiti bodove.
Taj isti sudija (Muamer
Burekovi}, op. a.) doslovno nas je uni{tio u toj utakmici. Meni onda ne preostaje ni{ta drugo nego da
pomislim kako [ipovac la`e
da je dogovorio sudiju i da
je pare uzeo sebi - istakao je
Cvetkovi}.
cijena iznosila skoro 50.000
eura, sami vidite o kojoj se
sumi radi - kazao je Cvetkovi}.
Iznio je i niz drugih
te{kih kvalifikacija na ra~un
Radmila [ipovca:
- Tvrdim da je organizirao upad navija~a i prekid
utakmice sa @eljezni~arom.
Dao je novac grupici klinaca da u|u na teren i ostavio
im otvorena vrata na
isto~noj tribini. To nisu bi-
li pravi navija~i Borca, koji
su sjajni momci i koji su,
zbog bezgrani~ne ljubavi
prema klubu, imali dosta
neprijatnosti - naglasio je
Cvetkovi}, optu`iv{i direktora kluba i za nacionalizam:
- Kada sam insistirao na
dovo|enju Seada Bu~ana,
odgovorio mi je rije~ima:
„Nemoj mi dovoditi baliju u
klub!“
S. K.
stru~njak
Marsel Koler (Marcel
Koller) novi je selektor
austrijske reprezentacije, s ugovorom do 2014.
godine.
On }e na klupi zamijeniti Didijea Konstantinija (Didier), koji je
smijenjen zbog slabih
rezultata u kvalifikacijama za EP.
Pedesetjednogodi{nji
Koler u dosada{njoj trenerskoj karijeri vodio je
Sent Galem i Bohum.
Umro marokanski
fudbaler
X Marokanski fudbaler
i ~lan Ra`e iz Kazablanke Zakarija Zeruali preminuo je u bolnici od
posljedica otkazivanja
jetre.
Tridesettrogodi{nji Zeruali bio je ~etiri dana
na intenzivnoj njezi, ali
mu ljekari nisu uspjeli
spasiti `ivot, jer su mu
svi vitalni organi po~eli
otkazivati..
Zaruali je u bolnicu
smje{ten 28. septembra
nakon {to je popio tri
kutije „paracetamola“,
{to je izazvalo trovanje
(M. T.)
jetre.
Bosna izgubila u 4. kolu Lige SEHA
ž Š!
ć Duel 2. kola Lige prvaka u Areni
igra se već u subotu
Rukometaši sarajevske
Bosne doživjeli su prvi poraz u okviru Regionalne lige SEHA, u 4. kolu bolji su
bili igrači Metaloplastike
iz Šapca sa 25:23. Tim Irfana Smajlagića zapao je tako
u rezultatsku krizu, jer je
poražen i na otvaranju Lige prvaka, od Šafhauzena
Vražalić: Postigao šest
golova
(23:34), što je, vjerovatno,
bio uzrok za pad i u ovome
meču.
Situacija se čini još neugodnijom s obzirom na to
da ekipu već u subotu u zagrebačkoj Areni očekuje
duel 2. kola Lige prvaka
protiv Zagreba, a samo tri
dana poslije meč protiv
Nexe Našica u Regionalnoj
ligi.
I sve to bez, kako se ispostavilo, itekako bitnog
trojca Karačić - Pažin Uvodić.
Protiv Metaloplastike
Bosna je tokom prvog poluvremena bila u rezultatskom minusu, na odmor se
otišlo rezultatom 12:10 za
domaćina.
U drugom dijelu razbranio se mladi Edin Tatar
(do kraja uknjižio 16 odbrana) pa je Bosna preokrenula na 16:15, ali je ponovo
izgubila konce pa je Metaloplastika u finišu otišla na
tri razlike. Najefikasniji sa
šest golova bio je Faruk
Vražalić.
A. Č.
Borac očekivano poražen
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
KOŠARKA KSBiH neočekivano napunio kasu
š !
"#
Naturalizirani Amerikanac i njegov klub uplatili obeštećenje
Sedmicama je trajala trakavica u vezis dolaskom Džej
Ar Bremera (J. R.) na pripreme košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Dolazi, ne dolazi, kasnit
će, povrijeđen je, operisao je
nos... smjenjivale su se u julu
kontradiktorne informacije,
sve dok u avgustu nije postalo definitivno jasno da se naturalizirani američki bek
neće priključiti bh. timu
uoči završnice Evropskog
prvenstva u Litvaniji.
Bremer se nije oglašavao,
šutnja je vladala i u Košarkaškom savezu BiH, a privid
da se ništa ne dešava i da je
31-godišnjibek samojošjedan
u nizu igrača koji će nekažnjeno eskivirati državni dres, trajala je do prije nekoliko dana.
Tada je Evropska košarkaška federacija (FIBA
Evropa), po zahtjevu KSBiH, odrezala Bremeru jednogodišnju zabranu igranja
Bremer: Skupo ga koštao nedolazak na pripreme
Košarkaški reprezentativac BiH Aleksej Nešović
nastavit će karijeru u Hemofarmu iz Vršca, gdje je već
igrao u sezoni 2006/2007.
Nešović je prošlu sezonu proveo u crnogorskoj
Budućnosti, a bio je i član
bh. tima na nedavno završenom Evropskom prvenstvu
u
Litvaniji.
Nešović (26 godina) igra na
pozicijibeka.
(E. J.)
Ikonić: Poraz i pored odlične
igre
Neizvjestan start najjače svjetske lige
Baliću je trebalo deset minuta
da napusti teren (Foto: M. Lugić)
utakmici. Na kraju, ako je i
bilo nekog strahovanja, treba
istaći da je banjalučka publika ovog puta položila ispit.
Gosti su dočekani aplauzom,
a najveći zvižduk dobio je
gradonačelnik Banje Luke
Dragoljub Davidović.
Na kraju, Ivanu Baliću
trebalo je više od deset minuta da napusti parket, jer je veliki broj najmlađih posjetilaca, a prije svega djevojaka,
želio da se uslika sa zvanično
najboljim rukometašem na
svijetu da bi na kraju, uz pomoć osiguranja, otišao u
svlačionicu, ispraćen gromoglasnimaplauzom.
S. K.
Regionalna SEHA liga
Rezultati 4. kola:
Vardar - Sutjeska
33:23, Tatran - Izviđač 39:30, Metaloplastika -Bosna 25:22,
Borac - Zagreb 22:27,
Metalurg - Našice
26:26, Lovćen - Crvena zvezda (sinoć).
u drugom meču protiv francuskog Le Mana (78:80,
73:80) . Najveća senzacija je
ispadanje turskog Bešiktaša, predvođenog NBA zvijezdom Deronom Vilijamsom (Williams), protiv belgijske Deksije (63:74,
78:70). U grupnu fazu plasirali su se Deksija, Azovmaš,
Gran Kanarija, Le Man,
Spartak Sankt Petersburg i
Cedevita.
(V. B.)
M
Zagrebačka
Cedevita
naših košarkaša Ivana
Opačka (10 poena, 5 skokova) i Vedrana Princa (5 skokova), u revanšu protiv francuskog Šalona nadoknadila
je pet poena zaostatka iz prvog meča (84:69, prvi meč
73:78) i izborila plasman u
grupnu fazu Eurokupa.
Turska Karšijaka, i pored odlične igre Gorana Ikonića (21 poen), poražena je i
zbog neopravdanog neodazivanja u reprezentaciju.
Zaprepašteni igrač i njegov klub Nižnji potom su
počeli sa paničnim pozivima
našem Savezu da se postigne
dogovor.
Jučer je, zaista, dogovor i
realiziran, Bremeru je ukinuta suspenzija i on ima pravo nastupa za ruski klub, ali
tek nakon što su na račun
KSBiH uplatili 50.000 eura,
što je bio uvjet da bi naš Savez zatražio od FIBA Evrope
preinačavanje suspenzije u
novčanu kaznu.
- Mogu potvrditi da je novac već na našem računu.
Nagodbu s Bremerom izveli
smo nakon konsultacija sa
predstavnicima FIBA Evrope, koji su pristali na naš zahtjev da igraču ukinu suspenziju u slučaju da on novčano
obešteti KSBiH - izjavio je
generalni sekretar KSBiH
Harun Mahmutović. E. J.
šć %&
Poznato šest učesnika Eurokupa
$č č Rukometaši Borca M:tela
nisu uspjeli napraviti priželjkivano iznenađenje u meču
sa jednim od favorita Regionalne SEHA lige, ekipom
Zagreba. U prepunom Boriku, pred 5.000 gledalaca, Ivano Balić i društvo trijumfovali su sa 29:24 (14:14).
Prvo poluvrijeme pokazalo je da se Banjalučani mogu
ravnopravno nositi i sa mnogo jačim rivalima od sebe. U
17. minuti vodili su sa 10:6.
Gosti, koji u svojim redovima
imaju čak 12 što standardnih,
što povremenih reprezentativaca Hrvatske, Slovenije (David Špiler) i Mađarske (Đula
Gal), poravnali su do odmora,
a potom su preuzeli kontrolu
nad igrom i rezultatom.
- Ponosan sam na svoje
igrače i ovu divnu publiku.
Dali smo maksimum, mislim i da smo ispunili većinu
očekivanja, ali je u nekim situacijama bila presudna naša
kraća klupa u odnosu na Zagreb - izjavio je trener Borca
Dragan Marković.
Tribine Borika bile su pune sat prije početka utakmice, što se odavno nije dogodilo kada je riječ o rukometnoj
1. Našice
2. Zagreb
3. Metalurg
4. Vardar
5. Tatran
6. Metaloplastika
7. Borac
8. Bosna
9. Izviđač
10. Lovćen
11. C. zvezda
12. Sutjeska
4
3
3
4
3
3
4
3
4
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
3
2
2
4
110:104
85:73
75:67
117:110
105:91
72:65
115:109
78:75
107:121
80:96
52:61
96:120
8
7
7
7
6
6
6
4
3
3
0
0
ć Ako se igrači i vlasnici ne dogovore do ponedjeljka, bit će otkazane prve dvije sedmice sezone
NBA ćeotkazati prvedvije sedmice novog šampionata, koji bi trebao početi 1. novembra, u slučaju da vlasnici
klubova i Udruženje igrača
do ponedjeljka ne potpišu
novi kolektivni ugovor, prenose agencije.
Izjava NBA komesara
Dejvida Šterna (David
Stern) uslijedila je nakon
četverosatnog sastanka na
kojem su dvije strane ostale
jednako udaljene od dogovora o tome kako podijeliti
prihode lige, koji se mjere
milijardama dolara. Štern je
dodao da je Liga zbog otkazivanja više od 100 pripremnih
utakmica već na gubitku od
200 miliona dolara.
Igrači suponudili da,umjesto dosadašnjih 57, njihov
udio u budućoj raspodjeli
spadne na 53 procenta, što bi
kroz šest godina vlasnicima
donijelo više od milijardu
dolara uštede. No, vlasnici su
odgovorili zahtjevom da se
igrači zadovolje sa 47 posto,
što je označilo kraj sastanka,
bez nagovještaja kada bi se
pregovori mogli nastaviti.
Zbog toga je sve više NBA
ć Sjajni centri, braća Pau
i Mark Gasol (Marc) trenirat će sa svojim bivšim
klubom Barcelonom dok
traje “lockout” (obustava
rada) u NBA ligi.
Postoji mogućnost da i
zaigraju za katalonski tim
u slučaju da kompletna
NBA sezona bude otkazana. Pau je član Los
Anđeles lejkersa, dok je
Mark u Memfis grizlisima.
Parker: Potpisao za Asvel
igrača koji, barem privremeno, utočište nalaze u inozemstvu, pretežno u Evropi. Novovelikoime naStaromkontinentu je zvijezda San Antonio sparsa Toni Parker (Tony), koji se vratio u Francusku i pristupio Asvelu, klubu
u kojem ima vlasnički udio.
- Ako bi bila otkazana
kompletna NBA sezona, ostao bih u Asvelu i cilj bi nam
bilo osvajanje titule - rekao je
29-godišnji francuski plej,
trostruki NBA prvak sa
Sparsima.
Parker je sam platio osiguranje, a igrat će za minimalnu plaću od 1.500 eura
mjesečno.
(E. J.)
Dnevni avaz, ~etvrtak,
6. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Amerikanac Brejdi Elison priprema se za nastup na
takmičenju u streličarstvu u Londonu
Izjava dana
Engleski profesionalni fudbalski klubovi potrošili su prošle sezone čak 115 miliona eura na otpuštene trenere.
Ova suma odnosi se na
obeštećenja zbog raskida ugovora i
troškove sudskih sporova.
Britansko udruženje fudbalskih menadžera saopćilo je da je
prošle sezone u Engleskoj smijenjeno više od 100 trenera.
Već u predsezoni izrečeno devet suspenzija zbog brutalnih startova
Nova NHL sezona još nije ni počela, a novi potpredsjednik američko-kanadske
lige u hokeju Brendan
Šenahan (Shanahan) već je
imao pune ruke posla, dijeleći kazne za brutalnosti na
ledu u pripremnim susretima.
Šenahan je zauzeo čvrst
kurs i izrekao devet suspenzija na ukupno 31 utakmicu
kako bi obuzdao grubosti u
novom šampionatu.
š Vilijams: Pauzirala 11 mjeseci
blu) svrstava je na deveto
mjesto
najuspješnijih
igračicasvihvremena. (E. J.)
ć "! Amer Delić ispao je u 1. kolu ATP čelendžera u Sakramentu (SAD, 100 hiljada dolara). Od našeg tenisera sa 4:6, 5:7 bolji
je bio prvi nosilac Džejms Blejk (James Blake). Od pet
brejk-lopti Amer je iskoristio samo jednu, dok je nekadašnji
četvrti igrač svijeta od šest brejk-prilika osvojio čak tri.
Naredni turnir na kojem će Delić nastupati je ATP
čelendžer u Tiburonu (SAD, 100 hiljada dolara).
(Z. Š.)
M
NHL u Evropi: Igrači Anahajma Selane i Peri na treningu u Helsinkiju
pobjednički gol za Kanadu
protiv Sjedinjenih Američkih Država u finalu Zimskih olimpijskih igara 2010.
godine.
No, superzvijezde “Pingvina” neće biti u postavi,
jer se još oporavlja nakon
teške povrede glave u januaru.
Na led će prvog dana i aktuelni šampion Boston
bruinsi protiv Filadelfije,
dok će najveće kanadsko rivalstvo u NHL-u obnoviti
Toronto i Montreal.
Bruinsi su svoju prvu ti-
tulu od 1972. godine osvojili
u sedam utakmica finala
protiv Vankuvera, čiji su razočarani navijači izazvali
nerede nakon što je propala
nada da će se napokon domoći trofeja.
Povratak Vinipega
Profesionalni
klub
vraća se i u kanadski grad
Vinipeg, čiji će navijači prvi put od 1996. uživati u
NHL utakmicama.
Te su godine originalni
Džetsi napustili Kanadu i
prešli u američki grad Fe-
niks.
Sada su u Vinipeg stigli
Atlanta trešersi, koji će
igrati pod starim imenom
Vinipeg džets. NHL majstore u petak i subotu uživo
će na djelu moći vidjeti i
evropski ljubitelji hokeja.
Njujork rendžersi će
protiv Anahajma i Los
Anđelesa igrati u švedskom gradu Štokholmu,
dok će Bufalo odmjeriti
snage s Anahajmom u finskom Helsinkiju i s Los
Anđelesom u njemačkom
Berlinu.
(E. J.)
Hrvatski fudbaler prisvojio vrijedne zlatnike
Š đ !" Okružni sud u Minhenu kaznio je slavnog hrvatskog fudbalera Davora
Šukera sa 8.000 eura zbog
pronevjere, prenose agencije.
Šuker je priznao da je u
februaru u avionu za vrijeme leta iz Milana u London
u pretincu za časopise ispred svog sjedišta pronašao
četiri drevna grčka zlatnika i zadržao ih za sebe.
Šuker ih je poklonio prijateljici u Minhenu, gdje mu
je prebivalište.
Neimenovana prijateljica raspitala se za njihovu
Problemi američke teniserke
Amerikanka Serena Vilijams (Williams) neće se takmičiti do kraja sezone. Njena
agentica Džil Smoler (Jill
Smoller) potvrdila je da teniserka nije prijavljena ni za jedan turnir.
Vilijams (30 godina) povukla se s turnira u Tokiju i
Pekingu, a kao razlog je navela zdravstvene probleme.
Zbog teške povrede u julu
2010., već je pauzirala više od
11 mjeseci.
Jedna od najboljih teniserki svih vremena bila je u
pet navrata prva na WTA
rang-listi. Njenih 27 gren
slem titula (13 u singlu, 12 u
ženskomi 2u mješovitom du-
Krozbi pauzira
Boston i Pitsburg
predvode listu favorita u
Istočnoj konferenciji, a
visoko
kotiraju
još
Vašington, Tampa Bej,
Njujork rendžersi i Filadelfija.
Na Zapadu, najviše se
očekuje od Vankuvera,
Čikaga (prvaci iz 2010.),
Detroita i San Hozea.
Engleskafudbalska federacijaponištila
je crveni karton koji je Džek Rodvel (Jack
Rodwell) dobio u susretu s Liverpulom.
Sudija Martin Etkinson (Atkinson) isključioje Rodvelaiakoje veznjakTotenhema prilikom starta jedva dotakao suparničkog napadača Luisa Suareza, koji je
znalački odglumio prekršaj. Rodvelu je time poništena suspenzija na tri utakmice.
(Litvanska
košarkaška
legenda Arvidas
Sabonis nakon
doživljenog
srčanog udara)
š ž
š - Ljekari su mi rekli
da ne smijem piti i
pušiti, a ni igrati
košarku. Tako mi je
od stvari koje volim,
ostao samo seks.
NHL Danas počinje nova sezona u američko-kanadskoj ligi
- Promjene su uvijek
teške, ali želim smanjiti broj
povreda, naročito glave. U
tome ćemo biti odlučni - izjavio je Šenahan.
Već današnji mečevi, prvi u novoj sezoni, mogli bi
pokazati zašto je Šenahan tako oštar.
Pitsburg pingvinsi igrat
će u Vankuveru, gdje je
njihov kapiten Sidni Krozbi
(Sidney Crosby) postigao
Ofsajd
vrijednost kod jednog
stručnjaka, koji je znao da
vlasnik traga za novčićima,
vrijednim 25.000 eura, pa
je obavijestio policiju.
Šuker, koji, prema navodima Bavarskog radija,
ima kriminalni dosje zbog
pokušaja utaje poreza, objasnio je da nije ni pomislio
da bi novčići mogli imati
takvu vrijednost.
Iako je tužilac tražio
kaznu zatvora od jedne godine uvjetno, sud je
odlučio da Šuker plati kaznu od 100 dnevnica od po
80 eura, pretpostavljajući
Šuker iz igračkih dana: Platit
će 8.000 eura kazne
da je Šukerova dnevnica 80
eura.
Poznavaoci su ocijenili
da je kazna iznenađujuća,
jer je Šuker, koji je igračku
karijeru završio 2003., više
od deceniju igrao za godišnje plaće u milionskim
iznosima, ističe Bavarski
radio.
Poređenja radi, radio
navodi kako je bivši njemački golman Oliver Kan
(Kahn) u aprilu morao platiti 125.000 eura kazne, jer
je preko granice prokrijumčario dizajnersku odjeću.
(E. J.)
Farah: Svjetski prvak na 5.000 metara
Evropska atletika
#
!
$% Mo Farah proglašen je
najboljim atletičarem Evrope
u 2011. godini. Britanac somalskog porijekla na Svjetskom prvenstvu u južnokorejskom Teguuosvojio jezlatnu medalju u utrci na 5.000
metara, a vlasnik je svjetskog
rekorda na 10.000 metara.
Drugo mjesto u izboru
Evropske atletske asocijacije
(EAA) osvojio je francuski
sprinter Kristof Lemetr
(Christophe Lemaitre). Najbolja atletičarka je Ruskinja
MarijaSavinova.
(E. J.)
#
!"
%
Naredni Australian Open bit će najbogatiji turnir u
gren slem historiji, na kojem će pobjednici u muškoj i
ženskoj konkurenciji zaraditi po 2,2 miliona dolara.
Organizatori su saopćili da će ukupni nagradni fond u
Melburnu u januaru iduće godine iznositi 25 miliona dolara.
M
ČETVRTAK 6. 10. 2011.
20.10
EMISIJA, FTV
19.00
DNEVNIK 1
BHT1
Odgovorite
ljudima
Ko vozi br`e od `ivota? Da li je
kvalitetno kontrolirana ispravnost vozila? Jesu li nam ceste sigurne? Da li je 38.000 saobra}ajnih nesre}a u pro{loj godini i 355 poginulih znak za uzbunu? Sigurnost na cestama
BiH, saobra}ajne nezgode uzroci i posljedice, tema emisije
“Odgovorite ljudima”.
12.00
SERIJA, HAYAT TV
Kazali{te u
ku}i
Zvonina majka Nediljka iznenada sti`e u Zagreb. Konstantno
rastrzan izme|u ljubavi prema
Sanji, s jedne strane, i Sanjine
ljubavi prema majci s druge,
ovaj put se na{ao izme|u tri vatre.
18.25
SERIJA, FTV
Jakov poku{ava spasiti brod od
napada gusara, pri ~emu ima
problema i s vlastitom posadom,
a pogotovo Krisom. Zbog Krisovih postupaka nastaje krizna situacija koja rezultira Jakovljevim
ranjavanjem. Lara je potresena
Dinkovim nasrtajem, ali poku{ava zadr`ati kontrolu...
00.00
GREH NJENE MAJKE
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Mumijevi, animirana serija,
68/71, r.
09.40 Dje~iji festivali
10.00 BHT vijesti
10.10 Bio jednom jedan Dnevnik
10.25 Stari zanati: Drvorezbarstvo i
pletarstvo
10.55 Pri~e iz starih gradova: Ljubu{ki
11.30 Gorko-slatko, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija, r.
12.45 BH gastro kutak
13.15 Na dnevnom redu
13.45 Euroimpuls, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
Program za djecu i mlade
14.35 Mumijevi, animirana serija,
15.00 Frenderi u zemljama Evrope,
animirana serija
15.10 De~ko sre}ko, drama
15.25 Grozomorni polarni zec, animirani film
15.30 Dje~iji festivali
15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija,
16.30 Hronika regija:
Centralna Bosna
17.00 Gorko-slatko, igrana serija,
17.30 Putevi zdravlja, magazin
18.00 Sve u svemu,
dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
19.00 Dnevnik 1
19.35 Muzi~ki program
19.50 Nogomet (U-21): Kvalifikacije za EURO 2013:
Njema~ka - Bosna i Hercegovina, prijenos
21.50 Dnevnik 2
22.00 Tre}a strana, inf. program
Ivo Andri} - 50 godina od
dodjele Nobelove nagrade
23.00 ]orkan i [vabica, drama
23.55 Izgubljena ~ast, igrana serija,
14/77
00.35 MESS 2011, hronika
01.05 Nova avantura, magazin, r.
02.00 Sve u svemu, dnevni magazin,
17.10
STOL ZA 4
OBN
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program.
09.05 Mali spasioci
09.20 Poko
09.35 X-man
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Harveytoons
10.45 Tomica i prijatelji, crtani film
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 28. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Viza za budu}nost, igrana serija
13.15 Larin izbor, igrana serija, 19.
epizoda, r.
14.05 Zelena panorama, program
za agrar
14.35 Sedmica, magazin iz kulture
15.05 Vijesti
15.10 Na{a mala klinika, igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 29. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Greh njene majke, igrana serija, 4. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.25 Larin izbor, igrana serija, 20.
epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.20 Harveytoons, crtani film
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka
emisija
21.10 Slomljena krila,
igrana serija, 49. epizoda
22.04 Dnevnik, najava
22.05 Dokumentarni ~etvrtak. Heroj
na{eg doba, dokumentarni
film
22.55 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.25 Ciklus crnogorskog filma. Da
Capo, tv film /12/
00.50 Viza za budu}nost, igrana serija
01.45 Dnevnik 3, r.
02.15 Pregled progama za petak
21.15
GLJIVA SHOW
TV ALFA
08.00 Ukleta Marijana (12),
meski~ka telenovela
09.00 Gorki `ivot (12),
turska serija
10.15 Stol za 4,
kulinarski show
10.45 Bilo
jednom
u Turskoj (16), t
urska serija
11.55 OBN
Info
, informativni program
12.15 Ludo srce (16),
turska serija
13.15 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela
14.15 Izgubljeni
(12),
turska serija
15.10 Na{a
mala
klinika
(12)
, humoristi~na serija
16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show,
nova sezona
17.40 Bilo jednom
u Turskoj (16),
turska serija
18.30 OBN Info,
informativni program
18.50 OBN Sport,
sportski pregled
19.15 Vox specijal
20.00 Ljubav-vjera-nada
(12), turska telenovela
20.55 Izgubljeni
(12), turska serija
21.50 Dolina vukova (16),
turska
kriminalisti~ka serija
23.00 Vox populi
23.05 Gospodari
pakla 7 (18), film
00.45 Izgubljeni
(12), turska serija
01.45 Dolina
vukova (16), turska kriminalisti~ka serija
11.05
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.20
17.45
18.25
19.30
20.05
21.00
21.15
22.00
22.30
23.15
Eurosport
Slagalica
Srbija na vezi
Dnevnik
Halo, halo cile
Trezor
Kosmos
Ovo je Srbija
Porodi~no blago
Dnevnik
[ta radite, bre
Beogradska hronika
Tema Srbije na vezi
Dnevnik
Porodi~no blago,
serija
7 RTS sat dana
Grad i muzika
Mjesto za nas
Ad libitum
Likovna
kolonija RTS
19.30
Eurosport 2
08.35 Tenis, WTA
Turnir Peking
09.00 Tenis, WTA Turnir Peking
15.15 Biciklizam
16.45 Fudbal,
LIGA [.(`ene),
FFC Turbine Potsdam Thor
18.00 Tenis,
WTA
Turnir Peking
19.00 Najja~i ~ovjek, Liga
[ampiona
Holandija
20.00 Borila~ki sport
21.00 Borila~ki sport
22.00 Borila~ki sport
23.00 Svi sportovi
23.05 Wwe
23.35 Svi sportovi
23.40 Wwe
Dnevnik
National G.
Ogledala
ZABRANJENI FORUM
PINK BH
08.00 Novo
jutro,
jutarnji program
09.30 Ostrvo
kornja~a, crtani film
09.55 Top shop
10.00 Hello
Kitty, crtani film
10.25 Amor
latino
, igrana serija (r) 13/120
11.20 Jukebox
, muzi~ki program
11.30 Vijesti
11.35 Intervju
/tema dana (r)
12.00 Zakon
ljubavi, igrana serija (r)
13.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija (r)
14.05 The
Game,
igrana serija (r)
14.30 The
Game,
igrana serija (r)
15.05 Zakon
ljubavi, igrana serija
16.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj
se
srce,
turska serija (r)
18.15 Amor latino,
igrana serija 14/120
19.00 Vijesti
19.10 Express
klub
19.55 Vijesti
20.05 Predaj se
srce, turska serija
21.15 Gljiva Show,
zabavno-muzi~ki
program,
nova sezona
22.35 Grmalj - Nind`ina sjenka,
igrani film
00.30 Astrologija
14.00
15.00
15.30
16.30
17.30
18.00
18.30
19.30
19.45
20.15
21.15
22.15
23.15
23.30
Sportklub
Fudbal, Nacionalni Kup
Fudbal
Tenis, WTA Turnir Peking
Kriket, Royal Challengers
Bangalore - West End
Redbacks
Enduro, Svjetsko prvenstvo
Francuska
Stoni fudbal
Spidvej, Velika Nagrada
Hrvatska
Vijesti
Obaranje ruke
Stoni fudbal
Kuglanje
Sepak takrav, Svjetsko
prvenstvo Kuala Lumpur
Surfing
Kriket, Royal Challengers
Bangalore - West End
Redbacks
07.00 U`ivo: ATP Masters 500
Beijing 1/8 Finala
15.30 Boks Svjetsko prvenstvo 1/4
Finale
18.00 Premier League
Magazin
18.30 Vijesti
19.00 Premier League News
19.15 ATP Masters 500
Beijing 1/8 Finala
21.00 U`ivo: Tenis
21.30 Atletix
22.00 U`ivo: Profi
boks
22.30 ATP Masters 500
Tokyo 1/8 Finala
00.00 Vijesti
00.15 Premier League
News
00.30 ATP Masters 500
Beijing i Tokyo 1/8 Finala
FILM, PINK BH
Biv{i njujor{ki detektiv Ben Karson radi kao no}ni ~uvar robne
ku}e ili barem onog dijela koji nije
progutao po`ar prije nekoliko godina. Ben je postao alkoholi~ar i
povukao se iz policijskih snaga
nakon {to je ubio ~ovjeka u unakrsnoj paljbi.
Uloge: Kifer Saterland, Pola Paton, Kameron Bojsi
Reditelj: Aleksandre Aja
21.00
07.30 Udri mu{ki,
jutarnji program
10.00 Naslije|e
jedne
dame, serija r.
10.40 Kupi.ba, emisija
11.00 Zabranjena
ljubav, telenovela
12.00 Info top,
info.program
12.15 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City
, zabavni program
13.00 Brze
pare, kviz
14.00 Info top, info.program
14.20 Grand
hitovi, muzi~ki program
15.00 Sestre, telenovela
15.45 Kupi.ba, emisija
15.50 Info top, inf.program
16.00 More
ljubavi
, telenovela
17.00 Trijumf
ljubavi
, serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni obra~un,
kviz
19.20 Info
top
, centralne vijesti
19.35 Biometerolo{ka
prognoza
19.36 Za zdrav i lijep
osmijeh
19.40 Timmy Time,
crtani film
20.00 Naslije|e jedne dame,
serija
21.00 Zabranjeni
forum, emisija
23.00 Kraljica juga, serija
00.00 Ogledala, film
02.00 City, zabavna emisija r.
02.10 Gold
express,
muzi~ki
program r.
03.30 Ogledala, film r.
05.30 Pink Jubox
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Larin izbor
17.25
12.00 Upecani: Invazija lignje
13.00 Isus: ^ovjek iz
Nazaretha
15.00 Opasni susreti
16.00 Ubice zmija
17.00 Zato~eni
u inozemstvu
18.00 [apta~
psima
19.00 Upecani
: Nilski div
20.00 Opasni
susreti
21.00 Kraljica
tigrova
22.00 Zato~eni
u inozemstvu
23.00 Opasni susreti
20.00
Borila~ki sport
MTV Adria
15.10
16.00
17.00
17.30
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.50
21.20
21.30
22.00
22.20
16 & Pregnant S.
Made
MTV The Movies
The Family Crews
3 From 1
Brand New
Jukebox
Videography
Just See MTV
DFC
3 From 1
Awkward
Reno 911
The Hard Times Of Rj Berger
2
22.40 Chapelle Show
23.10 South Park
00.00 Doma}a Zada}a
17.30
Enduro
FOXlife
14.10
15.00
15.55
16.45
17.40
18.10
19.05
20.00
20.55
22.00
22.55
23.20
23.52
00.20
01.10
02.10
Ali Mekbil
Da, Draga
D`oi
Do Posla i Nazad
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Da, Draga
Ali Mekbil
Seks i grad
Sre}ni zavr{eci
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
Seks i grad
Ali Mekbil
19.15
ATP Masters
FOXCRIME
14.10 Nestali
15.00 Put
osvete
15.50 Red i zakon:Zlo~ina~ke
namjere
16.40 Monk
17.30 Za{titnica
svjedoka
18.20 Bjekstvo iz
zatvora
19.10 @enski
klan
20.00 Put osvete
20.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke namjere
21.40 Monk
22.30 Brojevi
23.20 Kasl
20.00
SERIJA, NOVA TV
Ljubav i kazna
Sava{ }e, nakon odgovora koji mu
je ponudila Jasemin, oti}i bez rije~i.
Kako }e Sava{ reagirati na taj odgovor? Kakav }e prizor do~ekati Jasemin, koja je krenula u Bodrum kako
bi za{titila sebe i sina, u Lejlinoj
ku}i? Sva }e ta pitanja u prvoj epizodi rasvijetliti doga|aji koji }e se odvijati tokom jedne duge no}i.
22.30
SERIJA, HRT2
Bez traga
Ekipa istra`uje nestanak voditelja vremenske prognoze koji je nestao nakon {to se na poslu pojavio krvare}i.
ČETVRTAK 6. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
21.00
ISPUNI MI `ELJU
HAYAT TV
07.47 Hello Kitty, crtani film
08.05 Serijski/Dokumentarni
program
09.05 Zakon ljubavi, serija (r.)
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija (r.)
14.30 Igra, serija (r.)
15.05 Zakon ljubavi, serija (r.)
16.00 Ukradeni `ivoti, serija
17.15 Predaj se srce, serija
20.05 Predaj se srce, serija,
29. ep.
21.10 Igra, serija, 51. ep.
21.30 Igra, serija, 52. ep.
22.35 Grmalj - Nind`ina
sjenka/Extra Large 2 Ninja Shadow, film
RTRS
13.25 Vez - emisija etno
muzike
14.00 Prislu{kivanje, serija
15.00 Vijesti - sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
15.55 Pitajte, tra`imo odgovor
16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke
berze
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Dragulj u carskoj palati,
serija
19.15 Pingu, crtana serija
19.22 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.04 Sport
20.10 Pe~at, politi~ki magazin
21.10 Drugi `ivot Radovana
Karad`i}a, dok. film
21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija
HRVATSKA UŽIVO
19.30
HRT1
08.30 Fifi, crtani film,
37. epizoda
08.50 Beba Felix,
crtani film, 19.epizoda
09.00 Bumba, crtani film,
1. epizoda
09.10 Garfield, crtani film,
45. epizoda
09.25 Lijeni grad, crtani film, 46.
epizoda
09.50 Jagodica Bobica, Jagositne
pustolovine, crtani film, 28.
epizoda
10.15 Dragon ball Z,
crtani film, 9. epizoda
10.45 Bakugan, crtani film,
71. epizoda
11.10 Winx, igrana serija,
42. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i,
igrana serija, 13. epizoda
13.00 Miljenica,
igrana serija, 83. epizoda
14.00 Moj dom
14.30 Muzi~ki program
15.00 Bioclinica
15.10 Top Shop
16.00 Kad li{}e pada,
igrana serija, 104. epizoda
17.00 Staklena ku}a,
serijski program, 25. epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive banzuke,
zabavno-sportski
TV show
18.45 HIPP - Hiperaktivno
dijete
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.30 Sport
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada,
igrana serija, 105. epizoda
21.00 Ispuni mi `elju,
zabavni program
22.00 @elja plus
22.22 Staklena ku}a,
igrana serija, 26. epizoda
23.20 Grad an|ela,
igrani film
[email protected]
16.25
HTV OSKAR C
13.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
14.05 CSI:New York , serija
15.05 Zakon ljubavi, serija
16.00 Ukradeni `ivoti, serija
17.15 Predaj se srce, serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV Oscar-C
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce , serija
21.00 Igra, serija
22.35 Grmalj - Nind`ina sjenka,
film
ZENICA
14.30
14.55
15.00
15.05
15.55
16.00
16.05
17.00
17.30
17.50
17.55
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
Autoshop, repriza
Mali oglasi
Vijesti
Sponzoru{e, r
TV izlog
Iz dana u dan
Sredinom, repriza
Discovery, dok.
program
Dje~iji program
Ze sport plus
TV izlog
Cris Angel,zabavni
program
Mali oglasi,
obavje{tenja
Zenica danas
Obavje{tenja
Kontakt program
22.20
HRT 2
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Trenutak spoznaje
14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (77/240)*
15.35 Profesije osobno: Na liniji,
dokumentarni film
16.05 Fotografija u Hrvatskoj
16.16 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.08 Hrvatska u`ivo
17.35 HAK - Promet info
17.36 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.43 8. kat, talk show
18.30 Capri 3, telenovela (25/26)*
19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.12 Sve u 7!, kviz*
21.02 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
21.07 Bitka za Vukovar: Prva faza
bitke - po~etak otvorenog sukoba, dokumentarna serija
(3/10)
21.57 Pola ure kulture
22.30 Otvoreno
23.15 Dnevnik 3
23.35 Sport
23.38 Vrijeme
23.45 Vijesti iz kulture
23.50 [to je meni Balkan - Kino
Europa, dokumentarni film
(53'08”)
00.45 [apta~ psima 5 (7/37) (R)*
01.35 Bez traga 7, serija (12)
(10/24) (R)*
02.15 @ica 1, serija (18) (12/13)
(R)*
03.10 Zalagaonica, dokumentarna
serija (4/70) (R)*
22.30 Dnevnik 3
22.50 Merlinove avanture,
serija
23.50 Sjenka vampira, film
01.20 Prislu{kivanje, serija
GLAZBA
KISS
19.00
19.20
19.30
20.00
21.35
Dnevnik KISS
Marketing
Dnevnik HRT 1
Reporta`a KISS
Euromax, emisija o stilu
`ivota
22.05 Kontraverze-by Drago
Ple}ko, emisija
23.00 Dnevnik KISS, r.
23.25 No}ni program
KAKANJ
17.05
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.15
21.25
22.00
22.45
23.00
23.30
Nova TV
06.20 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (10/182) (R)*
07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (37/47)*
07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (17/26)*
07.50 Mala TV*
08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu (8/13)*
08.50 [kolski sat. Srednji vijek*
09.35 Olujni svijet, serija za djecu
(15/26)*
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora*
13.30 Oko globusa, vanjskopoliti~ki
magazin (R)*
14.00 KS automagazin (R)*
14.30 H2O Uz malo vode!, serija za
mlade (14/78)*
14.55 Edgemont 2, serija za mlade
(1/13)*
15.20 [kolski sat. Srednji vijek (R)*
15.50 Kokice (R)*
16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani
film*
16.20 Mala TV (R)*
16.50 Po{tar Pet, crtani film*
17.05 [apta~ psima 5 (7/37)*
18.00 Regionalni dnevnik*
18.20 @upanijska panorama*
18.35 Traumatologija*
19.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija (38/47)*
19.30 Glazba, glazba... jazz*
19.55 Ve~eras*
20.00 Zalagaonica, dokumentarna
serija (4/70)*
20.25 Osijek: Nogometne kvalifikacije za EP(mladi): Hrvatska [panjolska, prijenos*
22.30 Bez traga 7, serija (12)
(10/24)*
23.15 @ica 1, serija (18) (12/13)*
00.10 Retrovizor: Zakon i red.
Zlo~ina~ke nakane 4, serija
(12) (8/23)*
00.52 Retrovizor: Moja obitelj 8a,
humoristi~na serija (1/2)*
01.22 Retrovizor: 24 (7), serija (12)
(8/24) (R)*
02.05 No}ni glazbeni program:
Glazbeni spotovi*
21.00 TV izlog,mali oglasi
21.05 Oni dolaze
21.30 Igrana
serija:Sponzoru{e
22.30 Obavje{tenja
23.00 Zenica danas, repriza
Amor Latino, serija
Auto Shop Magazin
Svijet tajni, turska serija
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Svijet tajni, turska serija
Marketing
Zanimljive pri~e
Svijet uspje{nih
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
Glas Amerike
HEMA
14.00 Muzi~ki program +
Promocija programa
15.00 Vijesti, inf. program
16.00 Izaberi zdravlje, emisija,
PROVJERENO
07.10 Roary, crtana serija1/52
07.25 Bumba,
crtana
serija37-38/150
07.40 Tomica
i prijatelji, crtana serija24/46
07.55 TV izlog
08.10 Nate
Berkus Show45/173
09.10 Kad li{}e pada, serija
R82/174
10.10 Ljubav
i kazna, serija R
11.10 Inspektor
Rex
, serija R8/15
12.10 IN magazin R
12.55 Larin
izbor,
serija R
13.55 Teresa,
serija 72-73/152
16.00 Inspektor
Rex, serija 9/15
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad
li{}e
pada, serija83/174
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Ljubav i kazna,, serija 34/62
21.00 Larin izbor, serija21/160
22.00 Ve~ernje vijesti
22.20 Provjereno,
informativni
magazin
23.20 Podzemno
usijanje
, igrani film, (12)*
01.05 Ninja s Beverly Hillsa, igrani
film, R
02.35 Seinfeld, serija 4/180
03.00 Na
putu prema
dolje, serija (12)*2/13
03.45 Ezo TV, tarot show (18)*
04.45 Sjedi i {uti, serija 1/13
05.10 Seinfeld, serija R
05.35 Nate Berkus show, R
06.20 IN magazin R
06.55 Kraj programa
17.00 Desetka, emisija, r.
18.00 Vijesti, inf. program
19.00 Auto shop magazin,
emisija
20.00 City lightzs, muzi~ka
emisija
21.00 Na{i razgovori, intervju
22.00 Hema magazin,
centralna inf. emisija
BN
18.30
19.00
19.30
20.05
20.10
20.55
20.55
22.30
23.00
Monitornig
Sport fles
Dnevnik 2
Marketing
Kasandra, serija
Marketing
Puls
Dnevnik 3
Mi smo bili Malvanijevi,
film
00.25 Gospodin Ljubomorni,
film
[email protected]
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Dokumentarni program
Sestrice, igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
16.00
17.15
18.30
19.30
20.05
21.10
21.35
22.35
00.30
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Dan, inf. emisija
Portal
Predaj se srce, serija
Igra, serija
Igra, serija
Blago damaska 2, film
Astro
VISOKO
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.45
21.50
23.00
23.15
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.
program
Svijet tajni, serijski
program
Marketing blok
Razgovor s povodom,
dok. program
Aktuelnosti, r.
TV strane
TV USK
17.15
18.10
18.40
19.00
19.30
20.05
21.00
21.30
21.50
22.45
23.20
Predaj se srce, serija
TV liberty, inf. program
Hello Kitty
Dnevnik 1
Muzi~ki program
U fokusu, inf. program
Istina, inf.dok. program
Dnevnik 2
Predaj se srce, serija
Turisti~ki putokaz ( r )
Znanstveni forum
HIT TV
16.45
18.30
19.00
19.25
20.00
21.00
Film
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Serija
Razgovor s
povodom
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas
Amerike
Ljubav: Najbolje je da se maksimalno opustite u
trenucima koje provodite sa partnerom. Ugodno je
i lijepo.
Posao: U situaciji ste da va`nu odluku morate
donijeti brzo, bez mnogo kalkuliranja. Dr`ite se plana.
Zdravlje: Samo se opustite.
Ljubav: Kada ste u dru{tvu osobe koja vas
privla~i, te{ko vam mo`e odoljeti. Pa, zavedite
je, najzad.
Posao: Dan je izuzetan za odluke. Ako spremate
ve}e poduhvate, isplanirajte sve, i to {to prije.
Zdravlje: Sve je kako treba.
Ljubav: Ne brinite. Osoba koju ste upleli u mre`u
svoje ljubavi, veoma je sretna {to joj se to
dogodilo...
Posao: Nemojte se zadovoljiti malim, ali ne dopustite da vam ta{tina suvi{e otvori apetite. Treba i strpljenja.
Zdravlje: Mo`ete biti veoma zadovoljni.
Ljubav: Samo se prepustite osje}anjima. Sve
miri{e na nje`nosti i sre}u uz osobu koju
volite.
Posao: Skloni ste da donosite brze i nagle odluke. Budite
oprezni ako ne{to treba da potpi{ete.
Zdravlje: Dobro se opustite.
Ljubav: Blistate punim sjajem. Iskoristite tu ~injenicu, jer tako }ete lak{e osvojiti osobu koju
volite.
Posao: Niste svjesni da veliki u~inak imaju,
naizgled, neva`ni poslovi. Poma`u boljoj organizaciji, u~e.
Zdravlje: Obnovite kondiciju.
Ljubav: Budite sigurni u svoju ljubav. Va{a veza
postaje od sve ve}eg zna~aja za va{u budu}nost.
Posao: Imate dovoljno energije da izdr`ite
sve pritiske i isku{enja. Ne o~ekujte lako}u ili bezbri`nost.
Zdravlje: Oslabljena cirkulacija.
Ljubav: Samo se okrenite oko sebe. Ugledat }ete
osobu koja }e vam uljep{ati dan, mo`da i cijeli
`ivot.
Posao: Trenutno u~vr{}ujete svoje pozicije, napredujete. Glavni motiv je ekonomska sigurnost, egzistencija.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Ljubav: Odre|eni problemi mogu se lo{e odraziti
na vezu. Nerazumijevanje mo`e dovesti do prepirke.
Posao: Uspjeh mo`e biti smanjen, {to vas ~ini
nezadovoljnim. Te{ko}e vam oduzimaju dragocjeno vrijeme.
Zdravlje: Nervoza je va{ neprijatelj.
Ljubav: Povr{na veza ne}e ukloniti istinski nemir.
Ako `udite za avanturom, imate mnogo {ansi.
Posao: Prilike vas tjeraju da se promijenite. Ne
odupirite se ne~emu {to je neminovno. Karijera je
u usponu.
Zdravlje: Pove}ajte unos vitamina.
Ljubav: Nadoknadite propu{tene prilike. Nemojte
se pla{iti da pru`ite ljubav i otvoreno poka`ete
emocije.
Posao: Odnosi sa kolegama su odli~ni. Provodite ugodno
vrijeme. Imate dovoljno prostora i za dru`enje.
Zdravlje: Pove}ana briga urodit }e plodom.
Ljubav: Privla~i vas jedna sjajna osoba. U su{tini,
treba vam privr`en, nje`an i zabavan partner.
Posao: Sa kolegama postupate, zaista, takti~no i
vje{to. Bilo bi lijepo da unesete i ne{to vi{e
topline.
Zdravlje: Preosjetljivi ste.
Ljubav: Nje`ni ste i strpljivi prema voljenoj osobi.
Kao da se `elite dokazati ili zbog ne~ega iskupiti?!
Posao: Pazite da ne pretjerate sa ljen~arenjem, jer
}e vam se obaveze nagomilati. Uzmite mali odmor.
Zdravlje: Znatan pad energije.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
Alba pleše poslije vjenčanja
LJUDI I DOGA\AJI
SEVILJA - Vjenčanje ekscentrične vojvotkinje od Albe zasjenio
je skandal. Na dan kada je rekla
“da” 25 godina mlađem državnom
službeniku Alfonsu Diezu, vojvotkinja od Albe osvanula je na naslovnici časopisa “Interviu” u toplesu. Nasreću, fotografija je nastala prije 30 godina. Ipak, najavila
je tužbu. Dvostruka udovica udala
se jučer za Alfonsa u Palači de Duenas iz 15. stoljeća.
Kučer i Mur u sretnim danima: Nevjera izjeda
Glumicu Demi Mur iscrpljuju priče o nevjeri njenog mladog supruga
Š Kosti joj toliko strše da možete vidjeti obrise ispod haljine. Izgleda kao da lebdi, priča svjedok
NJUJORK - Iako nije komentirala
navode o prevari supruga Aštona
Kučera (Ashton Kutcher, 33), prema njenoj “tanašnoj” figuri vidljivo
je koliko na nju utječe priča koja se
posljednjih sedmica povlači po medijima. Naime, glumica Demi Mur
(Moore, 48) teška je samo 45 kilograma na svojih 169 centimetara visine!
- Strašno je mršava. Kosti joj to-
liko strše da možete vidjeti obrise
ispod haljine. Izgleda kao da lebdi rekao je gost jedne humanitarne
večere na kojoj se našla i Demi Mur.
Brak glumačkog para uzdrmale
su tvrdnje o navodnoj Aštonovoj
prevari na dan njihove šeste godišnjice braka. Jedna djevojka tvrdi da je s Aštonom i još tri djevojke
bila na zabavi u hotelu.
LOS ANĐELES - Kostimi glumice Merilin Monro (Marilyn
Monroe), koje je nosila u filmovima poput “Muškarci više vole plavuše”, “Autobuska stanica” i
“Hajde da se volimo”, bit će prodavani na aukciji 3. decembra. Fanovi i kolekcionari Monro dobit
S prezentacije u Japanu
TOKIO - Na godišnjoj izložbi
aparata za njegu u kući i rehablitaciju u Japanu je predstavljen i
robot kompanije “Panasonic”
za pranje kose. Ovaj robot ima 24
prsta i specijaliziran je za masiranje tjemena. On je u stanju temeljito oprati, ali i osušiti kosu.
će još jednu šansu da kupe kostime koje je nosila ova glumica, a
njihova cijena će se kretati od
150.000 do 300.000 dolara. Provokativni i seksi filmski kostimi koje je Merilin Monro nosila probili
su stroge i konzervativne barijere
u filmskoj industriji tog vremena.
Iskosa
! "##$ đ
Stavove potpisao 1919. godine
ž Ovo je glumica nosila u filmu “Hajde da se volimo”
LOS ANĐELES - U Muzeju tolerancije na odjeljenju o holokaustu izloženo je “Gemlihovo
pismo”, koje je napisao Adolf Hitler 1919. godine, a koje je ustupio
Centar “Simon Wiesenthal”. U
tom pismu nacistički vođa prvi
put je opisao svoj stav prema Jevrejima. U pismu kucanom na pi-
saćoj mašini koje je Hitler potpisao iznosi se plan za “beskompromisno uklanjanje Jevreja u potpunosti”, što se može postići samo pod “vladom nacionalne snage, a nikada pod vladom nacionalne nemoći”. Hitler je u pismu
naveo da zahtijeva legalno oduzimanje prava Jevrejima.
BIRMINGEM - Britanka Kler
Ormistom (Cler) tražila je od svoje
kćerke Margarete da joj za 100.
rođendan organizira proslavu s
muškom striptizetom.
- Nisam mogla da vjerujem.
Umalo sam pala sa stolice - ispričala je Margareta za tabloid
“Mirror”.
Zahtjev slavljenice ispunio je
striper Škorpion, koji je kasnije ispričao da je starica zaista uživala u
njegovoj tački.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
524
File Size
8 043 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content