close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 1.09MB) - sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mio

embedDownload
12. Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Narodne novine br.: 156
23.12.2013.
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
3283
Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. izvanrednoj sjednici održanoj 19.
prosinca 2013. uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je
ODLUKU
O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, elemente i kriterije za raspisivanje natječaja, cijene zdravstvene
zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, maksimalni godišnji iznos sredstava za provođenje
ugovorene bolničke zdravstvene zaštite, način i rokove plaćana računa za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i osnove pod kojima Hrvatski
zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapa ugovore za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim
ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,
drugim propisima i općim aktima Zavoda.
Članak 2.
Na osnovi odredaba članka 25. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, te na
razini zdravstvenih zavoda.
Članak 3.
(1) Zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) ostvaruju slobodnim izborom doktora
medicine i doktora dentalne medicine kojeg, u pravilu, biraju prema mjestu prebivališta, odnosno boravka u skladu sa Zakonom i općim aktom Zavoda.
(2) Zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora
primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka i interne uputnice iz članka 9. stavka 5. ove Odluke.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, osigurana osoba zdravstvenu zaštitu ostvaruje bez uputnice u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.
(4) Zdravstvenu zaštitu na razini zdravstvenih zavoda osigurane osobe ostvaruju na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti prema mjestu prebivališta, odnosno boravka, a na
sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti na osnovi uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite i na osnovi interne uputnice iz članka 9.
stavka 5. ove Odluke.
Članak 4.
(1) U skladu s člankom 88. Zakona za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: mreža) i Mreže hitne medicine Zavod na osnovi elemenata i
kriterija iz ove Odluke raspisuje natječaj za sklapanje ugovora za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to primarne, specijalističkokonzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, u pravilu, za razdoblje od 3 godine (u daljnjem tekstu: ugovorno razdoblje) ako odlukom Upravnog vijeća Zavoda nije drukčije
utvrđeno.
(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka ne raspisuje se za djelatnosti koje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obavljaju na osnovi koncesije, kao niti za djelatnosti za
koje obveza ugovaranja kao i ugovorni subjekti proizlaze iz odredaba Zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i propisa koji se donose osnovom tih zakona.
(3) Na osnovi provedenog natječaja Zavod s odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka kao i zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji
ispunjavaju uvjete za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđene ovom Odlukom Zavod sklapa ugovor o provođenju
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja na pojedinoj razini zdravstvene djelatnosti za ugovorno razdoblje (u daljnjem tekstu: ugovorna zdravstvena
ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik).
(4) Ugovorno razdoblje iz stavka 1. ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti za pojedine djelatnosti posebnom odlukom Upravnog vijeća.
(5) S privatnim zdravstvenim radnicima u mreži koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o
provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.
(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na osnovi odobrenja ministra zdravlja o produljenju obavljanja privatne
prakse sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim radnicima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, a najduže do popunjena
mreže, odnosno do navršenih 70 godina života zdravstvenog radnika.
(7) U djelatnosti ortodoncije doktori dentalne medicine specijalisti ortodonti nakon navršenih 63 godine života i najmanje 18 godina radnog staža mogu započeti samo onu
ortodontsku terapiju koju mogu završiti do navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.
Članak 5.
(1) Ako nakon provedenog natječaja iz članka 4. ove Odluke za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može
ponoviti raspisivanje natječaja.
(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se u skladu s odredbama članka 4. ove Odluke.
(3) Natječaj iz stavka 1. ovog članka ne provodi se za djelatnosti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.
Članak 6.
(1) Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kojima je rješenjem ministra nadležnog za
zdravstvo odobren rad u djelatnostima koje su uključene u mrežu.
(2) Ako se temeljem praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke i terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja, Zavod može, bez raspisivanja natječaja iz
članka 4. stavka 1. ove Odluke na zahtjev Ministarstva zdravlja, interventno ugovoriti provođenje tih dijagnostičkih i terapijskih postupaka s pojedinim zdravstvenim
ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima.
Članak 7.
Ugovorom iz članka 4. stavka 3. ove Odluke određuje se:
– vrsta, kvaliteta i način provođenja zdravstvene zaštite u određenoj djelatnosti
– rokovi u kojima se ugovorena zdravstvena zaštita mora pružiti osiguranoj osobi u skladu s pravilnikom ministra nadležnog za zdravlje o određivanju medicinski
opravdanog roka u kojem se mora pružiti potrebna zdravstvena zaštita
– cijene po kojima ugovorni subjekt Zavoda ispostavlja račune za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
– početak i razdoblje provođenja ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u određenoj djelatnosti
– cijena i ukupna novčana sredstva za ugovorenu zdravstvenu zaštitu iz određene djelatnosti
– način obračuna, rokove ispostavljanja računa i rokove plaćanja računa za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
– nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza
– ugovorne kazne i druge mjere zbog neizvršavanja ugovornih obveza
– uvjete pod kojima dolazi do raskida ugovora
– druga međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Članak 8.
(1) Ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su na svim razinama zdravstvene djelatnosti bez uputnice pružati hitnu medicinsku pomoć
svim osiguranim osobama bez obzira na mjesto prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe.
(2) Pod hitnom medicinskom pomoći iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne
opasnosti po život i zdravlje osigurane osobe
Članak 9.
(1) Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti
osigurati lijekove utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) i Odlukom
o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova), potrošni i ugradbeni materijal, te ortopedska i
druga pomagala u skladu sa Zakonom, općim aktima Zavoda i ugovorenom djelatnošću.
(2) Zdravstveni radnik ugovorne ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smije upućivati osiguranu osobu da osobno o svom trošku nabavi lijekove, potrošne ili
ugradbene materijale te ortopedska i druga pomagala.
(3) Zdravstveni radnik ugovorne zdravstvene ustanove i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne smiju upućivati osiguranu osobu Zavoda da terapijski i/ili dijagnostički
postupak, koji su obvezni u skladu s ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja pružiti osiguranoj osobi Zavoda, provede o vlastitom
trošku.
(4) Doktori specijalisti bolnički/izvanbolnički osnovom uputnice kojom je osigurana osoba upućena na bolničko liječenje, specijalističku zdravstvenu zaštitu i ambulantno
liječenje upućuju, u svezi s uputnom dijagnozom, a u skladu s kriterijima upućivanja utvrđenim općim aktom Zavoda, internom uputnicom osiguranu osobu na daljnju
obradu.
(5) Ako ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik ne može provesti potrebno liječenje (uključuje i dijagnostičko/terapijske postupke) uputit će
osiguranu osobu osnovom interne uputnice u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno ugovornom privatnom zdravstvenom radniku koji može pružiti traženu
zdravstvenu zaštitu.
(6) Ako zatraženo liječenje iz stavka 5. ovog članka nije moguće provesti niti u jednoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi/kod privatnog zdravstvenog radnika, ugovorne
zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici provode zatražene usluge u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod neugovornog privatnog zdravstvenog
radnika na području Republike Hrvatske koji provodi zatražene zdravstvene usluge kao suradnoj ustanovi/suradnom privatnom zdravstvenom radniku.
Članak 10.
(1) Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su pružati zdravstvenu zaštitu uključujući i propisivanje lijekova na recept osobama koje
koriste zdravstvenu zaštitu prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (u daljnjem tekstu: propisi EU) i osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima
sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj pod uvjetima, na način i u opsegu kako je to utvrđeno propisima EU, ugovorima o
socijalnom osiguranju, te strancima koji su u Zavodu osigurani prema odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj. Osobe koje
koriste zdravstvenu zaštitu osnovom propisa EU, a privremeno borave u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo i na izdavanje ortopedskih i drugih pomagala u skladu s
propisima EU.
(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje koriste zdravstvenu zaštitu na osnovi propisa EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a imaju prebivalište, odnosno
odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj imaju status osigurane osobe Zavoda, te zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti koriste na
način i u opsegu predviđenom za članove obitelji osiguranika Zavoda, a na osnovi iskaznice zdravstveno osigurane osobe Zavoda.
Članak 11.
(1) Zavod s Hrvatskim crvenim križem, odnosno državnim zavodima, te drugim zdravstvenim ustanovama koje u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja provode posebne zadaće u djelatnosti zdravstvene zaštite, sklapa ugovore za provođenje programa koje je posebnom odlukom usvojilo Upravno
vijeće Zavoda.
(2) Programom iz stavka 1. ovog članka se utvrđuju poslovi i zadaće od interesa za zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja s rokovima izvršenja, naznakom
potrebnih radnika i novčanom naknadom.
(3) Iznimno od broja timova utvrđenih Mrežom, odnosno standardom za određenu djelatnost, Zavod, radi provođenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje zdravstvenu
zaštitu nisu u mogućnosti ostvarivati na način utvrđen općim aktima Zavod, već istu u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostvaruju u prostoru
određenog tijela državne vlasti, Zavod u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda sklapa ugovore kojima se uređuje način provođenja zdravstvene zaštite tih
osiguranih osoba.
Članak 12.
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radniku obvezni su u slučaju spriječenosti u provođenju ugovorene zdravstvene zaštite osigurati zamjenu u
skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i općih uvjeta ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: opći
uvjeti).
Članak 13.
(1) Zavod je obvezan tijekom ugovornog razdoblja provoditi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda.
(2) Nadzor se provodi u skladu s odredbama Zakona i općih akata Zavoda.
Članak 14.
Iznimno od odredaba ove Odluke posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrđuju se posebni standardi i mjerila za njihovu primjenu za provođenje zdravstvene zaštite
iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite.
Članak 15.
(1) Zbog potreba praćenja rada, ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnici, obvezni su koristiti funkcionalnosti Centralnog zdravstvenog
informatičkog sustava Hrvatske (CEZIH).
(2) Programske podrške za spajanje na CEZIH iz stavka 1. ovog članka moraju imati važeće odobrenje ministra zdravlja.
UVJETI I NAČIN PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti
Članak 16.
(1) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstveno osiguranja na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:
1. opće/obiteljske medicine
2. zdravstvene zaštite predškolske djece
3. zdravstvene zaštite žena
4. patronažne zdravstvene zaštite
5. zdravstvene njege u kući bolesnika (u daljnjem tekstu: zdravstvena njega)
6. dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)
7. higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
8. preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
9. laboratorijske dijagnostike
10. ljekarništva
11. hitne medicine
12. sanitetskog prijevoza
13. javnog zdravstva
14. zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti.
(2) Za provođenje zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka Zavod sklapa ugovore s domovima zdravlja, ljekarničkim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo,
zavodima za hitnu medicinu, ustanovama za zdravstvenu skrb, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu, privatnim zdravstvenim radnicima.
Članak 17.
Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini, standardni broj osiguranih osoba, odnosno stanovnika po timu kao i oblik provođenja hitne
medicinske pomoći, utvrđeni su kako slijedi:
Red.
broj
Vrsta zdravstvene djelatnosti
0
1
Kadrovski normativ tima/ oblik provođenja HM-e
Stand. br. osigur.
osoba/stanovnika
2
3
1 spec.opće med.
1.
Opća/obiteljska medicina
ili doktor medicine
1.700
1 med. sestra/med. tehničar
1 spec. pedijatar
2.
Zdravstvena zaštita predškolske djece
950*
1 med. sestra/med. tehničar
1 spec. ginekolog
3.
Zdravstvena zaštita žena
6.000**
1 med. sestra/med. tehničar/ primalja
4.
Patronažna zdravstvena zaštita
1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
5.100***
5.
Zdravstvena njega
1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera
3.500
1 doktor dentalne medicine
6.
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
1.900
1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/dentalni asistent
1 spec.epidemiologije/javnog zdravstva
7.
Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita
40.000***
1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer
1 med. tehničar ili sanitarni tehničar
1 spec. školske medicine
8.
Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu
školske djece i studenata
u skladu s mrežom
1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
1 spec. javnog zdravstva/epidemiologije /socijalne medicine
9.
Javno zdravstvo
u skladu s mrežom
1 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
1 spec. psihijatar,
10.
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i
1 psiholog
izvanbolničkog liječenja ovisnosti
u skladu s mrežom
1 med. sestra/med. tehničar
1 spec. medicinske biokemije
11.
Laboratorijska dijagnostika
ili mag. med. biochem.
40.800****
5 laboratorijskih tehničara
Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem
gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja
osiguranih osoba (40.800):
1 spec. medicinske biokemije ili
11.1.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
od 35.000 do 40.800
5 laboratorijskih tehničara
1 spec. medicinske biokemije ili
11.2.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
od 30.000 do 35.000
4 laboratorijska tehničara
1 spec. medicinske biokemije ili
11.3.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
od 25.000 do 30.000
3 laboratorijska tehničara
1 spec. medicinske biokemije ili
11.4.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
od 20.000 do 25.000
3 laboratorijska tehničara
1 spec. medicinske biokemije ili
11.5.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
od 18.000 do 20.000
2 laboratorijska tehničara
1 spec. medicinske biokemije ili
11.6.
Laboratorijska dijagnostika
mag. med. biochem.
do 18.000
1 laboratorijski tehničar
1 mr. farmacije
12.
Ljekarništvo¹
13.
Hitna medicina
0,5 farm. tehničar
u skladu s odredbama Pravilnika o
uvjetima za određivanje područja na kojem
će se osnivati ljekarne
1 dr. med. spec. hitne medicine ili doktor medicine
13.1
Hitna medicina – Tim 1
1 med. sestra/med. teh.
u skladu s Mrežom HM
1 vozač
1 med. sestra/med. teh. sa spec. usavršavanjem
13.2.
Hitna medicina – Tim 2
u skladu s Mrežom HM
1 med. sestra/med. teh.
– 2 med. sestre/med. teh. ili
– 1 dr. med. spec. hitne medicne/dr. med. i 1 med. sestra/med.
teh. ili
13.3.
Hitna medicina – Prijavno dojavna jedinica
u skladu s Mrežom HM
– 1 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh. ili
– 2 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh.
1 dr. med./dr. med. spec.
13.4.
Dežurstvo
1 med. sestra/med. teh.
u skladu s Mrežom HM
1 vozač
1 dr. med./dr. med. spec.
13.5.
Pripravnost
1 med. sestra/med. teh.
u skladu s Mrežom HM
1 vozač
1 dr. med. spec.
13.6.
Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)
u skladu s Mrežom HM
1 med. sestra/med. teh.
1 med. sestra/med. tehničar
14.
Sanitetski prijevoz
u skladu s Pravilnikom
2 vozača
županije do 100.000 stanovnika 1 tim na
jednom punktu
15.
Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti
1 magistar farmacije
županije s više od 100.000 stanovnika 1
tim na jednom punktu za svakih daljnjih
150.000 stanovnika
16.
1
Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske
1 dr. med./dr. med. dent/i 1 med. sestra/med. tehničar/zdrav.
medicine/zdravstvene
zaštite
predškolske
radnik SSS/dentalni asistent
djece/dentalne zdravstvene zaštite2
kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme
2
ugovara se sa osnovom ponude privatnog zdravstvenog radnika/zdravstvenih ustanova ugovorenih u djelatnostima opće/obiteljske medicine,
zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite
*
odnosi se na osigurane osobe – djecu od 0 do 7 godina
**
odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 12 godina
***
odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda
za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba
****
odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji
su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.
Članak 18.
(1) Dežurstvo i pripravnost u hitnoj medicini iz članka 17. ove Odluke organizira se u skladu s odredbama. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, mrežom hitne medicine i ovom
Odlukom.
(2) Zavod za hitnu medicinu obvezuje se osigurati puni tim za provođenje dežurstva i pripravnosti u skladu s ovom Odlukom i mrežom hitne medicine.
(3) Zavod za hitnu medicinu se obvezuje, na osnovi međusobno sklopljenog ugovora s doktorima medicine i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima, isplatiti
novčanu naknadu za rad istih u dežurstvu i pripravnost.
(4) Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine /zdravstvene zaštite predškolske djece/dentalne zdravstvene zaštite iz članka 17. ove Odluke provodi se subotom
od 15.00 – 20.00 sati te nedjelom, praznikom i blagdanom u vremenu od 8.00 – 20.00 sati.
(5) Posebno dežurstvo iz stavka 4. ovog članka ugovara se s privatnim zdravstvenim radnicima/zdravstvenim ustanovama osnovom njihovih ponuda i rasporeda koji
utvrđuju, uz suglasnost Zavoda, upravni odjeli županija nadležni za zdravstvo osnovom popisa privatnih zdravstvenih radnika/zdravstvenih ustanova koji su dostavili ponudu
za provođenje posebnog dežurstva.
(6) Popis iz stavka 5. ovog članka upravnim odjelima županija nadležnim za zdravstvo dostavlja Zavod.
(7) Lokacija na kojem se provodi dežurstvo utvrđuju privatni zdravstveni radnici/zdravstvene ustanove koji su podnijeli ponudu za provođenje posebnog dežurstva i upravni
odjeli županija nadležni za zdravstvo uz suglasnost Zavoda
Članak 19.
(1) Standardni broj tiskanica recepata i uputnica za pojedine zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini utvrđen je po osiguranoj osobi na godišnjoj razini kako slijedi:
Red.
broj
Zdravstvene djelatnosti
Recepti Uputnice
1.
Opća/obiteljska medicina
0,8
2.
Zdravstvena zaštita predškolske djece
0,8
3
3.
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
0,016
0,30
4.
Zdravstvena zaštita žena
0,075
0,75
5.
Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita
**
0,01
6.
Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
7.
Javno zdravstvo
-
3
0,1
0,01
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja,
8.
0,06*
0,06
0,06
**
prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
9.
*
Hitna medicina
samo za lijekove za liječenje ovisnosti u skladu s općim aktom Zavoda
**
u slučaju potrebe utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica za provođenje posebnih programa
ugovorenih u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
1.1. Opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena
zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
Članak 20.
(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite
žena, dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za
rad i odobrenje za samostalni rad nadležne komore kao i broj opredijeljenih osiguranih osoba.
(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece,
zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži nakon dodjele koncesije i broj opredijeljenih osiguranih osoba
za doktore radnike doma zdravlja.
Članak 21.
(1) Broj osiguranih osoba koje mogu biti opredijeljene po timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i
dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuju se prema standardu iz članka 17. ove Odluke (u daljnjem tekstu: standard).
(2) Doktori medicine i doktori dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno doktori medicine i doktori dentalne medicine privatne prakse kao uvjet za sklapanje
ugovora u djelatnostima iz stavka 1. ovog članak moraju imati za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba, odnosno ne mogu sklopiti ugovor za više
opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijedi:
Zdravstvena djelatnost
1. Opća/obiteljska medicina
Minimalni broj osiguranih osoba* Standardni broj osiguranih osoba Maksimalni broj osiguranih osoba*
1.275
1.700
2.125
715
950
1.190
3. Zdravstvena zaštita žena
4.500
6.000
9.000
4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
1425
1.900
2.375
2. Zdravstvena zaštita predškolske djece
*na području općine/grada kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od utvrđenog standarda za djelatnost, a ne ostvaruju se uvjeti za primjenu posebnog standarda iz
članka 14. ove Odluke, minimalni broj utvrđuje se u visini 75% broja gravitirajućih osiguranih osoba s obzirom na broj timova utvrđenih Mrežom
(3) Doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu, iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite i za više od
maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu, uz uvjet da su te osigurane osobe bile opredijeljene za njihov tim u prethodnom ugovornom razdoblju.
(4) Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka doktori medicine i doktori dentalne medicine koji prvi puta sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja sa Zavodom obvezni su radi sklapanja ugovora sa Zavodom imati za sebe opredijeljenih 25% od standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba
po timu za djelatnost za koju sklapaju ugovor.
(5) Radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom ugovorni doktori iz stavka 4. ovog članka kao i ugovorni doktori koji su sklopili ugovor po novom modelu ugovaranja sa
Zavodom u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2013. godine obvezni su u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora sa Zavodom, a najkasnije do 31. prosinca 2014.
godine osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovog članka.
(6) Ugovorni doktori koji su prvi put sklopili ugovor sa Zavodom prije 1. travnja 2013. godine ukoliko su potpisali ugovor po novom modelu ugovaranja tijekom 2013.
godine, obvezni su radi nastavka ugovornog odnosa sa Zavodom osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u tablici iz stavka 2. ovog članka najkasnije
do 31. prosinca 2014. godine.
(7) Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima
umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama ili na području s malim brojem gravitirajućih osiguranih osoba, a tim je predviđen mrežom kao i tijela javne vlasti iz članka
11. stavka 3. ove Odluke, iznimno mogu, sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja osiguranih
osoba propisanog stavkom 2. ovog članka.
(8) Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje osim provođenja djelatnosti
primarne zdravstvene zaštite ujedno služe kao nastavna baza fakultetima zdravstvenog usmjerenja imaju pravo, iznimno, sklopiti ugovor sa Zavodom za manji broj
osiguranih osoba od propisanog minimalnog broja osiguranih osoba iz stavka 2. ovog članka, s time da taj broj ne može biti manji od 50% propisanog minimalnog broja za
određenu djelatnost.
(9) Doktori medicine i doktori dentalne medicine koji imaju za sebe opredijeljen broj osiguranih osoba iznad maksimalnog propisanog broja po timu za pojedinu djelatnost ne
mogu primati nove osigurane osobe u svoj tim osim u slučajevima utvrđenim općim aktom Zavoda.
(10) Iznimno od stavka 9. ovog članaka doktori medicine i doktori dentalne medicine mogu na osnovi posebnog odobrenja Zavoda, ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite i
za novog člana pojedine obitelji čiji su članovi obitelji većinski opredijeljeni za taj tim i iznad maksimalnog broja osiguranih osoba po timu za djelatnost propisanog stavkom
2. ovog članka.
Članak 22.
(1) Doktor, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe
starije od 4 godine.
(2) Doktor specijalist opće/obiteljske medicine, ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka doktor ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog
osiguranja za osigurane osobe – djecu dobi od 0 do 4 godina, ako prema mjestu prebivališta, odnosno boravka djece navedene dobi nemaju mogućnost izbora doktora
specijalista pedijatra.
(4) Doktor specijalist pedijatar ugovara provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a iznimno ima pravo
ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to pod uvjetom da doktor
specijalist pedijatar nije iz objektivnih razloga u mogućnosti imati za sebe opredijeljeni broj osiguranih osoba – djece predškolske dobi do standardom propisanog broja.
(5) Doktor specijalist ginekolog ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe – žene starije od 12 godina.
(6) Na području na kojem nema dostatan broj doktora medicine za provođenje zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske
djece i zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita se ugovara s domom zdravlja osnovom »tima bez nositelja«.
(7) Doktor dentalne medicine ima pravo ugovoriti provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Zavoda svih dobnih skupina.
Članak 23.
(1) Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukupno za timove
primarne zdravstvene zaštite na području pojedinog doma zdravlja.
(2) Na osnovi utvrđenih podataka Zavod će mjesečno obavljati usklađenje broja opredijeljenih osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na
način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u
kojem je prihvaćena izmjena broja osiguranih osoba u tom timu u djelatnostima opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, odnosno u kojem je
obavljen prvi pregled novorođenog djeteta.
(3) U mjesečnom izvješću Zavoda o promjeni broja osiguranih osoba bit će iskazan po doktoru i broj osiguranih osoba u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene
zaštite žena koje mogu ostvarivati prava na naknadu plaće zbog bolovanja, kao i podatak o novčanom iznosu utrošenih sredstava za lijekove propisane na recept za
opredijeljene osigurane osobe po timu.
(4) Zavod na osnovi ugovorene djelatnosti i ugovorenog broja osiguranih osoba ugovornim zdravstvenim ustanovama i ugovornim doktorima privatne prakse tijekom
ugovornog razdoblja tromjesečno izdaje potreban broj brojčano označenih tiskanica recepata, uputnica i naloga za sanitetski prijevoz koji je utvrđen u članku 19. ove Odluke
na osnovi prosječnog broja po osiguranoj osobi na godišnjoj razini.
Članak 24.
(1) Radi praćenja prosječne stope bolovanja u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena Zavod je obvezan mjesečno pratiti prosječnu stopu privremene
nesposobnosti za rad putem utvrđene forme izviješća o stopi privremene nesposobnosti za rad te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim
ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
(2) Na izviješću o stopi privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. ovog članka prati se u djelatnosti opće/obiteljske medicine i privremena nesposobnost za rad zbog
priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Članak 25.
(1) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad za utvrđivanje učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza iskazana po mjesečnim razdobljima tijekom kalendarske
godine za svaki tim ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine utvrđuje se u visini od 2,8.
(2) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad u djelatnosti opće/obiteljske medicine iz stavka 1. ovog članka ne uključuje privremenu nesposobnost za rad zbog:
– bolesti genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći koja utvrđuju izabrani doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena
– priznate ozljede na radu i profesionalnih bolesti
– privremena nesposobnost za rad koja neprekidno zbog iste dijagnoze traju duže od 360 dana ako je izabrani doktor postupio u skladu s odredbama članka 48. stavka 2.
Zakona.
Članak 26.
(1) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad za utvrđivanje učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza iskazana po mjesečnim razdobljima tijekom kalendarske
godine za tim ugovoren u djelatnosti zdravstvene zaštite žena utvrđuje se u visini od 1,7.
(2) Prosječna stopa privremene nesposobnosti za rad u djelatnosti zdravstvene zaštite žena iz stavka 2. ovog članka uključuje privremenu nesposobnost za rad zbog bolesti
genitalnog sustava i komplikacija u trudnoći.
Članak 27.
(1) U slučaju prekoračenja stope privremene nesposobnosti za rad iz članka 25. i 26. ovog članka ustanova za svoje radnike izabrane doktore opće/obiteljske medicine i
zdravstvene zaštite žena, odnosno privatnik obvezuju se priložiti obrazloženje, na zahtjev Zavoda.
(2) Privremena nesposobnost za rad koja neprekidno zbog iste dijagnoze traju duže od 360 dana ako je izabrani doktor postupio u skladu s odredbama članka 48. stavka 2.
Zakona ne uračunavaju se u stopu privremene nesposobnosti za rad iz članka 25. i 26. ove Odluke.
(3) Zavod će posebnom odlukom utvrditi korekcije stope privremene nesposobnosti za rad iz stavka 1. ovog članka s obzirom na broj osiguranih osoba u timu koje mogu
ostvarivati prava na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.
(4) Zavod može posebnom odlukom utvrditi korekcije stope privremene nesposobnosti za rad ovisno o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj.
Članak 28.
(1) Radi praćenja potrošnje novčanih sredstava za lijekove propisane na recept za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se prosječan iznos sredstava za lijekove koji se mogu
propisivati na recept po osiguranoj osobi posebno iskazano za muškarce, a posebno za žene u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i
zdravstvene zaštite žena.
(2) Prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 1. ovog članka za 2014. godinu iznosi:
Djelatnost
Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita predškolske djece
Zdravstvena zaštita žena
*
Dobne skupine
Iznos po osiguranoj osobi u kunama*/**
M
Ž
0-2
206,51
182,37
2-7
169,77
144,86
7-18
121,67
120,26
18-25
95,80
115,86
25-30
116,88
131,88
30-35
156,23
168,07
35-40
217,56
220,03
40-45
317,41
302,77
45-50
444,03
435,87
50-55
630,15
640,42
55-60
890,70
884,40
60-65
1.160,70
1.143,79
65-70
1.391,67
1.406,36
> 70
1.570,78
1.631,29
0-2
206,51
182,37
2-7
169,77
144,86
7-14
123,40
106,01
> 12
22,72
izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propis
**
u iznos
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema sljedećim ATK šiframa: A11CC05201, J05AB14171, L01BC02451, L04AX01 195 V06DX0236,
V06DX02 366, V06DX02367 i R05CB13961 kao i lijekovi označeni oznakom »RS« ne uračunavaju se u prosječni iznos novčanih sredstava za lijekove koji se mogu
propisati na recept.
(4) Stopa propisivanja lijekova računa se kao omjer utrošenih sredstava za lijekove u odnosu na utvrđeni prosječan iznos sredstava za lijekove iz stavka 2 ovog članka. Iznos
stope propisivanja lijekova je 1,0.
(5) Zavod se obvezuje posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrditi korektivne faktore za 3 najraširenije kronične bolesti (hipertenzija, dijabetes i KOPB) za svakog
izabranog doktora pri obračunu sredstava po osnovi učinkovitog izvršavanja ugovornih obveza.
(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece korektivni faktori se utvrđuju za dijabetes, bronhitis nespecificirani i astma.
(7) Zavod je obvezan mjesečno pratiti i kontrolirati potrošnju novčanih sredstava za lijekove po izabranom doktoru i osnovom izvješća o potrošnji (mjesečnog, polugodišnjeg
i godišnjeg).
Članak 29.
(1) Zavod je obvezan pratiti učinkovitost temeljem upućivanja na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ostvarenu u izvanbolničkim ugovornim zdravstvenim
ustanovama/privatnim praksama, te ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama osnovom broja izdanih uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po ugovornom
izabranom doktoru u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite.
(2) U sladu sa stavkom 1. ovog članka Zavod utvrđuje prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi kako slijedi:
Djelatnost
Prosječan broj uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi
Opća/obiteljska medicina
0,0210
Zdravstvena zaštita predškolske djece
0,0210
Zdravstvena zaštita žena
0,0035
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
0,0012
Članak 30.
(1) Standardni broj pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba iznosi u djelatnosti opće/obiteljske medicine 850 pretraga,
u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece 250, a u djelatnosti zdravstvene zaštite žena 300 pretraga.
(2) Zavod je obvezan mjesečno pratiti učinkovitost temeljem broja traženih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom u djelatnosti
opće/obiteljske medicine u odnosu na standard iz stavka 1. ovog članka te poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o
provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
(3) Zavod je obvezan mjesečno pratiti učinkovitost temeljem broja zatraženih pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru ugovorenom i u
djelatnostima zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece radi utvrđivanja standarda u provođenju pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici.
(4) Provedene pretrage u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici vezane uz preventivne programe koje Zavod provodi kao takve ne uračunavaju se u standardni broj pretraga u
laboratorijskoj dijagnostici.
Članak 31.
Standard postupaka i usluga u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se općim aktom Zavoda.
Članak 32.
(1) Primarna zdravstvena zaštita u obliku skupne prakse organizira se u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i
dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne).
(2) Skupna praksa iz stavka 1. ovog članka organizira se osnovom ugovora o skupnoj praski sklopljenog između sudionika iste kojim se uređuju međusobni odnosi, te prava i
obveze provoditelja skupne prakse.
Članak 33.
(1) Skupna praksa primarne zdravstvene zaštite iz članka 32 ove Odluke može biti:
– monovalentna – sastoji se od timova ugovorenih u istoj djelatnosti
– polivalentna – sastoji se od timova ugovorenih u različitim djelatnostima (opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštite predškolske djece i zdravstvena zaštite žena).
(2) Pojedine ordinacije koje čine skupnu praksu ne mogu biti međusobno udaljene više od 5 km (cestom), a u ruralnim područjima međusobna udaljenost pojedinih ordinacija
može iznositi najviše do 10 km (cestom).
(3) U slučaju veće udaljenosti od propisanih u stavku 2. ovog članka za organiziranje skupne prakse potrebno je posebno odobrenje Zavoda.
Članak 34.
Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni radnici organizirani u skupnu praksu radi provođenja primarne zdravstvene zaštite, osim redovitih aktivnosti
– obveza preuzetih osnovom sklopljenih ugovora sa Zavodom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja obvezni su kroz skupnu
praksu osiguranim osobama Zavoda osigurati pojačanu skrb kroz:
– dostupnost zdravstvene zaštite
– bolji kontinuitet zdravstvene zaštite
– horizontalno upućivanje prema vještinama pojedinih doktora
– dostupnost skrbi pacijenta u vrijeme godišnjih odmora i odsutnosti izabranog doktora (edukacija, privremena nesposobnost za rad i sl.)
– reorganizaciju rada medicinskih sestara/medicinskih tehničara/dentalnih asistenata/zdravstvenih radnika SSS kroz povećanje medicinskih, a smanjenje administrativnih
aktivnosti u ordinaciji, odnosno u kući osigurane osobe
– stručne konzultacije i evaluacija rada
– praćenje učinaka skupne prakse koje može biti interno od samih članova skupne prakse, te eksterno od strane Zavoda
– uvođenje konzultacija unutar skupne prakse prema posebnim znanjima i vještinama pojedinog člana skupne prakse
– održavanje tjednih stručnih sastanaka unutar skupne prakse
– druge sadržaje koji pridonose kvalitetnijem provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama
– suradnju s patronažom zdravstvenom zaštitom i zdravstvenom njegom
– savjetovališta za osigurane osobe.
Članak 35.
Provođenje preventivnih programa u smislu odredbi ove Odluke ne isključuje obvezu sudjelovanja u provođenju nacionalnih i županijskih preventivnih programa kao i
preventivnih programa iz Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
1.2. Laboratorijska dijagnostika
Članak 36.
(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti laboratorijske dijagnostike je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene
službe uz odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad kao i odobrenje za samostalni rad nadležne komore.
(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnost laboratorijske dijagnostike predstavljaju nepopunjena mjesta u
mreži nakon dodjele koncesije.
Članak 37.
(1) Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti medicinsko-biokemijski tim na razini primarne zdravstvene zaštite koji ima standardni kadrovski normativ iznosi
50 000 osiguranih osoba.
(2) Zavod je obvezan mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba za laboratorijsku dijagnostiku, te će osnovom utvrđenih podataka mjesečno obavljati usklađenje broja
osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi
zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu u kojem je provjerom utvrđena promjena, odnosno u kojem je nakon obavljenog pregleda
doktora opće/obiteljske medicine ili doktora pedijatra za zdravstvenu zaštitu predškolske djece obavljena laboratorijska dijagnostika za novorođeno dijete.
Članak 38.
Standard postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici na razini primarne zdravstvene zaštite utvrđen je kako slijedi:
Redni broj Šifra
Naziv
1.
28101 K Sedimentacija eritrocita (SE)
2.
26395 S C-Reaktivni protein*
3.
28090 K Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču
4.
*
28810 K Diferencijalna krvna slika
5.
28041 K Retikulociti (Rtc)
6.
21310 S, P Glukoza (GUK)
7.
23301 Oralni test opterećenja glukozom (O-GTT) ili postprandijalna glukoza
8.
21020 S Ukupni proteini
9.
21120 S Ureja
10.
21130 S Urat
11.
21141 S Kreatinin
12.
21151 S Bilirubin ukupni
13.
21402 S Trigliceridi
14.
21421 S Kolesterol
15.
21424 S HDL – kolesterol
16.
21427 S LDL – kolesterol
17.
24601 S Aspartat aminotransferaza (AST)
18.
24610 S Alanin aminotransferaza (ALT)
19.
24681 S Gama-Glutamil transferaza (GGT)
20.
24701 S, U Alfa-Amilaza
21.
24720 S Alkalna fosfataza
22.
28331 S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)
23.
28333 S Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC)
24.
28350 S Željezo (Fe)
25.
28621 P- Protrombinsko vrijeme –INR
26.
21502 S, P Kalijev ion (K)
27.
21501 S, P Natrijev ion (Na)
28.
19141 Vađenje kapilarne krvi
29.
19142 Vađenje venske krvi
30.
22630 F Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)
31.
22125 U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)
32.
22126 U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini, ketoni, pH, nitriti, leukociti, urobilinogen, bilirubin, krv)
33.
22127 U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)
34.
22540 U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti, itd.)
35.
35510 Tireotropni hormon (TSH)
36.
35622 Prostatična kisela fosfataza (PSA)
Isključivo kod sumnje na akutne infektivne bolesti, ukoliko nije zatražena sedimentacija eritrocita.
1.3. Zdravstvena njega
Članak 39.
(1) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti zdravstvene njege je ugovor o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe uz
odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad.
(2) Osnova za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite s domom zdravlja za djelatnost zdravstvene njege predstavljaju nepopunjena mjesta u mreži
nakon dodjele koncesije.
1.4. Patronažna zdravstvena zaštita
Članak 40.
Osnova ugovaranja patronažne zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja.
1.5. Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojne mjere za
zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
Članak 41.
(1) Osnova ugovaranja higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je broj stanovnika na području nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba.
(2) Za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata osnova za sklapanje ugovora je broj školske djece i studenata na području
nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, odnosno broj timova utvrđen u mreži.
(3) Osnova za ugovaranje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, je broj timova utvrđen u mreži.
1.6. Ljekarnička djelatnost
Članak 42.
Osnova za ugovaranje ljekarničke djelatnosti je rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad ljekarne/ljekarničke ustanove.
Članak 43.
(1) Zavod u skladu s odredbama članka 6. ove Odluke sklapa ugovore s ljekarnama za opskrbu osiguranih osoba lijekovima utvrđenim Osnovnom listom lijekova i
Dopunskom listom lijekova, te za opskrbu osiguranih osoba zavojnim materijalom za potrebe kućnog liječenja.
(2) Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve lijekove utvrđene listama lijekova iz stavka 1. ovog članka koji se izdaju na recept, te
zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja koji doktori primarne zdravstvene zaštite propisuju na recept.
Članak 44.
(1) Osim za opskrbu lijekovima i zavojnim materijalom iz članka 43. ove Odluke Zavod sa ljekarnama sklapa ugovore za opskrbu osiguranih osoba ortopedskim i drugim
pomagalima u skladu s odredbama Pravilnika ortopedskim i drugim pomagalima.
(2) Ljekarne isporučuju osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala u skladu s odredbama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
(3) Ljekarne pomagala isporučuju prema cijenama utvrđenim u Popisu pomagala, a na osnovi ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima iz Pravilnika o
ortopedskim i drugim pomagalima.
1.7. Hitna medicina
Članak 45.
Osnova za ugovaranje djelatnosti hitne medicine je rješenje Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad te broj timova utvrđen u Mreži hitne medicine.
1.8. Sanitetski prijevoz
Članak 46.
Osnova za ugovaranje sanitetskog prijevoza je broj utvrđenih timova sanitetskog prijevoza po županiji/Gradu Zagrebu kako slijedi:
Županija/Grad Zagreb
Bjelovarsko-bilogorska
Broj timova
11
Međimurska
6
Dubrovačko-neretvanska
16
Ličko-senjska
14
Karlovačka
16
Koprivničko-križevačka
10
Krapinsko-zagorska
16
Osječko-baranjska
22
Istarska
20
Požeško-slavonska
6
Primorsko-goranska
19
Sisačko-moslavačka
18
Brodsko-posavska
10
Splitsko-dalmatinska
36
Šibensko-kninska
15
Varaždinska
14
Vukovarsko-srijemska
15
Virovitičko-podravska
10
Zadarska
20
Grad Zagreb
48
Zagrebačka županija
24
Ukupno
366
2. Sekundarna i tercijarna razina zdravstvene djelatnosti
Članak 47.
(1) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i telemedicinu kao i
bolničku zdravstvenu zaštitu.
(2) Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na tercijarnoj razini obuhvaća najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih
djelatnosti.
(3) Najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, koji se provode na tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, a prema posebnim programima
utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda, provode državni zdravstveni zavodi, klinički bolnički centri, kliničke bolnice i klinike koji su u mreži i s kojima je Zavod
sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.
Članak 48.
Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni radnici obvezni su osiguranu osobu upućenu radi korištenja specijalističko-konzilijarne zdravstvene
zaštite primiti u skladu s propisima koji uređuju rokove čekanja na upućenu zdravstvenu zaštitu.
Članak 49.
Ugovorna bolnička zdravstvena ustanova obvezna je upućenu osiguranu osobu primiti na bolničko liječenje u najkraćem mogućem roku, a u slučajevima ugroženosti života,
odmah.
2.1. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
Članak 50.
(1) Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode bolnice, poliklinike, privatni zdravstveni radnici – specijalisti te ustanove i
privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika koji za specijalističke djelatnosti i broj ordinacija za koje
su osnovom provedenog natječaja za popunu mreže sklopili ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom
i ovom Odlukom.
(2) Iznimno, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode i domovi zdravlja s kojima je Zavod osnovom provedenog
natječaja za popunu mreže sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
(3) Zavod može sklapati ugovore s bolnicama i poliklinikama za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema posebnim programima na osnovi
provedenog natječaja i odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju ponuda za provođenje posebnih programa.
Članak 51.
(1) Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu djelatnost utvrđeni su prema:
– popisu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike i standardnom broju osiguranih osoba po timu prema djelatnosti iz tablice iz
članka 52. ove Odluke.
– kadrovskim normativima iz Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
– općim aktima Zavoda.
(2) U ortodontskoj zdravstvenoj zaštiti standard zdravstvene zaštite utvrđuje se osnovom kategorizacije ortodontskih anomalija utvrđenih Pravilnikom o dentalnoj
zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 52.
Standard iz članka 51. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke utvrđen je u mreži kako slijedi:
Red. broj
Naziv djelatnosti
Standardni broj
osiguranih osoba/spec. tim
1.
Interna medicina
18.000
2.
Infektologija*
180.000
3.
Onkologija *
120.000
4.
Pedijatrija*
12.0001
*
5.
Neurologija
70.000
6.
Psihijatrija
30.000
7.
Dermatologija i venerologija
70.000
8.
Fizikalna medicina i rehabilitacija**
35.000
9.
Kirurgija
10.
Dječja kirurgija*
115.0001
60.000
11.
Neurokirurgija*
350.000
12.
Maksilofacijalna kirurgija */***
600.000
13.
Urologija
90.000
14.
Ortopedija
80.000
15.
Ginekologija i opstetricija*
25.0002
16.
Otorinolaringologija
60.000
17.
Oftalmologija
35.000
18.
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje*
100.000
19.
Radiologija
30.000
20.
Transfuzijska medicina*
100.000
21.
Medicinska mikrobiologija s parazitologijom
70.000
22.
Nuklearna medicina *
150.000
23.
Klinička citologija
70.000
24.
Medicinska biokemija
70.000
25.
Patohistološka dijagnostika*
250.000
26.
Fizikalna terapija u kući bolesnika
15.000
27.
Stomatološka protetika
150.000
28.
Ortodoncija
8.0001
29.
Dentalna patologija i endodoncija***
450.000
30.
Oralna patologija***
450.000
31.
Parodontologija***
450.000
32.
Oralna kirurgija
200.000
ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima
**
kadrovski normativ standardnog tima 1 dr.spec., 1 med. sestra/med. tehničar, 5 fizioterapeuta
***
ugovara se na regionalnoj razini kao i u ustanovama koje su do sada imale ugovor sa Zavodom za provođenje djelatnosti
1
odnosi se na osigurane osobe Zavoda do 18 godina starosti
2
odnosi se na osigurane osobe Zavoda-žene starije od 12 godina
2.2. Bolnička zdravstvena zaštita
Članak 53.
Bolničku zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja provode: klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, kao i opće bolnice, specijalne bolnice i lječilišta
koji su u mreži i s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom na osnovi
provedenog natječaja za popunu mreže.
Članak 54.
(1) Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema potrebnom broju postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb kao i liječenje bolesnika
oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti u skladu s mrežom.
(2) Standard za anesteziologiju i reanimatologiju sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja je do 3% od ukupnog broja postelja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog
broja postelja za kliničke bolnice.
(3) Broj postelja utvrđen na način propisan stavkom 2. ovog članka u pravilu se raspoređuje u omjeru 1/3 postelja od broja postelja internističke grupe djelatnosti, a 2/3
postelja od broja postelja kirurške grupe djelatnosti, a iznimno se raspoređuje ovisno o strukturi djelatnosti unutar bolničke ustanove.
3. Razina zdravstvenih zavoda za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja
Članak 55.
Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem
posebnih programa.
Članak 56.
Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provode državni zdravstveni zavodi, županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojima Zavod sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom
Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.
Članak 57.
Higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu, preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno zdravstvo i zdravstvenu zaštita mentalnog
zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba s kojim Zavod sklopa
ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.
Članak 58.
Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i zdravstvenu zaštitu prema posebnim programima utvrđenim odlukom Upravnog vijeća Zavoda provode državni
zdravstveni zavodi i županijski zavodi za javno zdravstvo, odnosno Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, s kojima Zavod sklopa ugovore o provođenju zdravstvene
zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te osnovom provedenog natječaja za popunu mreže.
CIJENE, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA
PUNU VRIJEDNOST PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
Članak 59.
Novčana vrijednost standarda utvrđuje se na način i u visini utvrđenoj Zakonom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, posebnim propisima, općim aktima Zavoda i odlukama
Upravnog vijeća Zavoda, a raspoređuje se u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda na osnovi Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku
godinu.
1. Primarna razina zdravstvene djelatnosti
1.1. Opća/obiteljska medicina
Članak 60.
(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine utvrđuje se u Tablici 1.1. kako slijedi:
»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine
Mogući prihod tijekom 2014. godine u kunama
Dodatne mogućnosti
Vrsta zdravstvene zaštite
Hladni pogon* Glavarina
DTP
KPI
QI
Ukupno
Skupna praksa
Preventiv
programi
Sveukupno
5*
Opća/.medicina dr. med. spec. 209.316,00
101.615,52 142.261,73 18.290,79 18.290,79 489.774,84 5.080,78
5.080,78 5.080,78 505.017,16
Opća/obitelj medicina dr. med. 209.316,00
91.322,49
4.566,12 4.566,12 475.064,45
127.851,49 16.438,05 16.438,05 461.366,07 4.566,12
*
na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnu medicinsku sestru/medicinskog tehničara. Sredstva za dodatnu medicinsku
sestru/medicinskog tehničara utvrđuju se u iznosu od 77.450,44 kuna i raspoređuju se na jednake dijelove svim članovima skupne prakse. Ukoliko
skupna praksa zapošljava više dodatnih medicinskih sestara/medicinskih tehničara ili neki članovi skupne prakse ne žele koristiti usluge/sudjelovati u
plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara, svaki član skupne prakse (od 5 ili više članova), po predočenju ugovora o radu dodatne
sestre može ostvariti maksimalno 15.490, 09 kuna
(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti godišnji iznos sredstava po
timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:
1. naknade za obračunate troškove ordinacije utvrđene osnovom prosjeka na razini Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hladni pogon) u visini od 209.316,00 kuna.
2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 61. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)
3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 63. stavku 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)
4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 64. ove Odluke
5. za ostvarenu kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 65. ove Odluke.
Članak 61.
Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti opće/obiteljske medicine, utvrđuje se kako slijedi:
Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama
dobna skupina
dr. med. spec.
dr. med.
0-7
107,02
98,99
7-18
40,65
36,53
18-45
52,92
47,56
45-65
71,56
64,31
90,73
81,54
Djelatnost opće/obiteljske medicine
>65
Članak 62.
(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako
slijedi:
Šifra DTP-a NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P) /Kurativni (K) Koeficijent
OM001
Prvi pregled
K
1,00
OM002
Kontrolni pregled
K
0,63
OM003
Konzultacija
K
0,38
OM004
Cijepljenje – pojedinačna aplikacija vakcine prema kalendaru cijepljenja
P
0,20
OM005
Sistematski pregled dojenčeta
P
1,05
OM006
Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta
P
1,05
OM008
Izdavanje liječničke ispričnice
K
0,10
OM009
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
K
0,10
OM010
Izdavanje Izvješća o bolovanju
K
0,10
OM011
Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima
K
0,10
OM012
Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a
K
0,10
OM013
Izdavanje prijave ozljede policiji
K
0,29
OM014
Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika
K
0,10
OM015
Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika
K
0,10
OM016
Izdavanje Putnog naloga
K
0,10
OM017
Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dok.
K
0,10
OM018
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K
0,10
OM019
Timska konzultacija – uži tim
K
0,29
OM020
Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući
K
0,29
OM021
Timska konzultacija – patronažna služba
K
0,29
OM022
Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom
K
0,10
OM023
Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa
P
0,09
OM024
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K
0,10
OM025
Obrada i prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K
0,29
OM026
Propisivanje lijekova na recept
K
0,10
OM027
Propisivanje lijeka na privatni recept
K
0,10
OM028
Propisivanje uputnice za primarni laboratorij
K
0,10
OM029
Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite
K
0,10
OM031
Prijava profesionalne bolesti
K
0,10
OM032
Prvi posjet medicinske sestre kod kuće
K
0,29
OM033
Kontrolni posjet medicinske sestre kod kuće
K
0,20
OM034
Izrada plana cijepljenja
P
0,29
OM035
Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom
P
1,27
OM036
Individualno savjetovanje roditelja zdravog djeteta
P
1,05
OM037
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta
P
0,82
OM038
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta
P
0,82
OM039
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom
P
0,93
OM040
Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju
P
1,18
OM041
Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)
P
1,05
OM042
Namjenski pregled djeteta
P
0,82
OM043
Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)
K
0,29
OM044
Kemoprofilaksa, seroprofilaksa, imunizacija
P
0,64
OM045
Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti
P
0,36
OM046
Sudjelovanje u radu peer grupe*
K
0,82
*Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3
ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.
(2) Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti opće obiteljske medicine obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema
šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.
Članak 63.
(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 60. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju
opredijeljenih osiguranih osoba i dobnoj strukturi istih, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 140% do 160% glavarine.
(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, utvrđeni su kako slijedi:
I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija
Šifra DTP-a
Preventivni (P) /Kurativni (K)
Koeficijent
OM100
Prvi pregled kod kuće
NAZIV POSTUPKA
K
2,31
OM101
Kontrolni pregled kod kuće
K
1,92
OM102
Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi¹
K
3,85
OM103
Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi¹
K
2,40
OM104
Prošireni pregled (3 i više razloga dolaska)
K
0,96
OM105
Savjet s bolesnikom ili rođakom u ambulanti
K
0,58
OM106
Prošireno savjetovanje s kroničnim bolesnikom
K
1,15
OM107
Savjetovanje s obitelji
P
1,93
OM108
Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
K
0,19
OM109
Psihološka podrška i savjet
K
0,67
OM110
Psihoterapijski zahvat – površinski
K
0,96
OM111
Savjetovanje o kontracepciji
P
0,38
OM112
Izdavanje liječničke potvrde
K
0,29
OM113
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika (tiskanica 1IN Zahtjeva za invalidsku mirovinu)
K
4,81
OM114
Ekspertiza liječnika
K
2,88
OM115
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim
oštećenjima zdravlja
K
2,88
2,91
OM116
Sistematski pregled pojedinih različitih populacijskih skupina
P
OM117
Namjenski pregled
K
1,44
OM118
Rinoskopija
K
0,48
OM119
Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
K
0,96
OM120
Otoskopija
K
0,29
OM121
Ispiranje zvukovoda
K
0,29
OM122
Displacement po Proetzu
K
0,58
OM123
Uzimanje mikrobioloških uzoraka
K
0,29
OM124
Peak-flow metrija
K
0,29
OM125
Digitorektalni pregled
K
0,77
OM126
Edukacija o prevenciji raka dojke
P
0,38
OM127
Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
K
0,96
OM128
Klizma
K
1,92
OM129
Uvođenje nazogastrične sonde
K
0,96
OM130
Uvođenje i zamjena trahealne kanile
K
0,87
OM131
Zamjena vrećice i toaleta kolostome
K
0,87
OM132
Toaleta gastrostome
K
0,87
OM133
Intramuskularna, potkožna injekcija
K
0,19
OM134
Intravenska injekcija/intravenska infuzija
K
0,19
OM135
Glukometrija
P
0,20
OM136
Kvalitativna analiza urina test trakom
K
0,19
OM137
Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*
K
0,19
OM138
Uzimanje urina za bakteriološke pretrage
K
0,19
OM139
Kožni tuberkulinski test
P
0,38
OM140
Uvođenje inzulinske terapije
K
1,92
OM141
Previjanje
K
0,29
OM142
Odstranjivanje šavova
K
0,67
OM143
Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)
K
0,96
OM144
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)
K
0,96
OM145
Terapijske aspiracije zgloba, burze, muskuloskeletalnih struktura, intraartikularna aplikacija lijekova i
slično
K
1,35
OM146
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje steristrip i previjanje)
K
0,38
OM147
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje i previjanje)
K
1,35
OM148
Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja
K
1,92
OM149
Repozicija prstiju na ruci, nozi
K
0,77
OM150
Imobilizacija
K
0,58
OM151
Skidanje gipsa
K
0,38
OM152
Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima
K
0,19
OM153
Položajna drenaža
K
0,38
OM154
Površinska, lokalna anestezija
K
0,38
OM155
Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti
P
0,58
OM156
Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme
P
0,58
OM157
Ispunjavanje Pompidou upitnika
K
0,96
OM158
Potpora u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika
K
0,58
OM159
Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku
K
0,10
OM160
Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji
K
0,19
OM166
Preventivni program za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i edukacija
P
0,58
OM167
Preventivni program za prevenciju šećerne bolesti i edukacija
P
0,58
OM168
Preventivni program za prevenciju pušenja i edukacija
P
0,58
OM169
Preventivni program za prevenciju prekomjerne konzumacije alkohola i edukacija
P
0,58
OM170
Vođenje panela kroničnog bolesnika – šećerna bolest
P
0,10
OM171
Vođenje panela kroničnog bolesnika – hipertenzija
P
0,10
OM172
Vođenje panela kroničnog bolesnika – kronična opstruktivna plućna bolest
P
0,10
OM173
Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)
K
0,96
OM174
Adhezioliza prepucija
K
0,96
OM175
Prijava prometne nesreće*
K
0,41
OM176
Prijava tjelesnog oštećenja*
K
0,41
OM177
Kratki orijentacijski pregled*/**
K
0,25
OM178
Uzimanje brisa uretre
K
0,63
OM180
Zbrinjavanje kronične rane (uključuje previjanje)
K
0,38
OM181
Vođenje poroda
K
6,16
OM182
Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu
P
0,19
OM183
Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka dojke
P
0,58
OM184
Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka debelog crijeva
P
0,96
OM186
Motivacijski razgovor za sudjelovanje u NPP za rano otkrivanje raka vrata maternice
P
0,58
OM187
Titracija doze varifarina uz kontrolu INR vrijednosti
K
0,67
OM188
Prvi pregled bolesnika koji je novi u skrbi
K
1,53
OM189
Timska konzultacija sa SKZZ
K
0,57
OM190
Pregled radi 3 i više razloga
K
0,96
OM191
Obrada i prikaz pacijenta uz kliničko pitanje konzilijarnom liječniku
K
0,96
OM192
Kućno liječenja palijativnog pacijenta
K
1,34
OM193
Kućno liječenje
K
0,96
OM194
Prijava ozljede na radu*
K
1,05
OM195
Pratnja hitnog pacijenta u redovno radno vrijeme ordinacije*
K
3,00
OM196
Titriranje antikoagulantne terapije
K
0,67
OM197
Kratki pregled u posebnom dežurstvu***/****
K
0,25
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema
sjedištu izabranog doktora koje, u skladu s odredbama općih akata Zavoda, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji
nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste sukladno propisima EU i važećim međunarodnim
ugovorima o socijalnom osiguranju.
*** vrijednost koeficijenta se ne umanjuje, za neopredijeljene i 10 opredijeljenih osiguranih osoba se ne uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za
plaćanje po DTP-u, a za ostale opredijeljene osigurane osobe se uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
**** uključuje sve potrebne dijagnostičke pretrage
II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P)/Kurativni (K) Koeficijent
OM200
Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza¹
K
0,96
OM201
Spirometrija¹
P
0,96
OM202
Dermoskopija²
P
1,35
OM203
Oftalmoskopija¹
P
0,76
OM204
Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim 'anoskopom'
K
0,77
OM205
Miringotomija
K
0,77
OM206
Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)
K
1,73
OM207
Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)
K
2,12
OM208
Krioterapija do 3 mjesta²
K
1,15
OM209
Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha
K
0,96
OM210
Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje
K
0,38
OM211
Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)
K
1,92
OM212
Ispiranje želuca
K
1,73
OM213
Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine
K
2,31
OM214
Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice
K
2,50
OM215
Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice
K
2,88
OM216
Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa,
stopala
K
2,50
OM217
Stražnja tamponada nosa
K
2,12
OM218
Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser – akupunkture s helium laserom ²
K
0,38
OM219
Primjena elektroterapije ²
K
0,38
OM220
Primjena magnetoterapije ²
K
0,48
OM221
Primjena terapije laserom ²
K
0,58
OM222
Terapija protiv bolova (TENS) ²
K
0,29
OM223
Terapijski ultrazvuk lokomotornog sustava ²
K
0,48
OM224
Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)
K
0,38
OM225
Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlaka¹
K
1,92
OM226
Pulsna oksimetrija
K
0,38
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
² za horizontalno upućivanje unutar skupne prakse ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja
DTP-a
III. razina – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
OM300
Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava ¹
K
OM301
Pretraga ultrazvukom abdomena ¹
K
OM302
Pretraga ultrazvukom vrata ¹
K
OM303
Pretraga ultrazvukom dojki ¹
P
OM304
Pretraga ultrazvukom lokomotornog sustava ¹
K
OM305
Pretraga ultrazvukom kožnih i potkožnih tvorbi ¹
K
OM306
Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju
K
¹ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
(3) Maksimalni iznos sredstva do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u tablicama iz
stavka 2. ovog članka pod oznakama »1« i »2« utvrđuje se u visini do 10% izvršenja DTP-a.
(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP postupke iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih
sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.
(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31.
prosinca tekuće godine.
(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 62. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog
vijeća Zavoda za ugovorno razdoblje.
(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1.
ovog članka.
Preventivni (P)/K
Članak 64.
(1) Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 4. ove Odluke utvrđuje se osnovom:
– pridržavanja utvrđene stope privremene nesposobnosti za rad prema članku 25. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje
ugovornih obveza u udjelu od 30%
– potrošnja sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 30%
– upućivanje na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 30%
– pridržavanja standardnog broja pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito
izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od 10%
(2) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom
regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.
(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne službe Zavoda.
Članak 65.
(1) Iznos sredstava iz članka 60. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se u osnovom pokazatelja kvalitete.
(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene
zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:
Vrednovanje novčanog iznosa u %
Redni broj
QI
opis
Obuhvat
1
Vođenje panela kroničnih bolesnika
Prati se mjesečno
Prosječno jedan panel dnevno
85%
2
DTP OM046
Sudjelovanje u radu peer grupe* Jednom mjesečno/10 godišnje
15%
*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu
Članak 66.
(1) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu u skladu s člankom 60. stavkom 1. ove Odluke ostvariti i
sredstva s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).
(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:
1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)
2. rada u skupnoj praksi
3. pružanje dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.
(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:
– organiziranje savjetovališta
– sudjelovanje tima u e-zdravstvu
– naručivanje na preglede u ordinaciji
– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji
– osigurano određeno vrijeme za telefonske konzultacije osiguranim osobama.
(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5%
vrijednosti iznosa glavarine.
(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članka timovi ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do
5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.
1.2. Zdravstvena zaštita predškolske djece
Članak 67.
(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece utvrđuje se u Tablici 1.2. kako slijedi:
Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
Mogući prihod tijekom 2014. godine u kunama
Vrsta zdravstvene zaštite
Zdravstvena zaštita predškolske
djece
Hladni
pogon*
212.347,00
Dodatne mogućnosti
Glavarina
DTP
KPI
QI
Ukupno
116.393,47 128.032,82 13.443,45 18.331,97 488.548,70
Skupna
praksa
Preventivni
programi
5.819,67
5.819,67
Sveukupno
5*
5.819,67 506.007,72
* na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnu medicinsku sestru/medicinskog tehničara. Sredstva za dodatnu medicinsku sestru/medicinskog
tehničara utvrđuju se u iznosu od 77.450,44 kuna i raspoređuju se na jednake dijelove svim članovima skupne prakse. Ukoliko skupna praksa zapošljava više dodatnih
medicinskih sestara/medicinskih tehničara ili neki članovi skupne prakse ne žele koristiti usluge/sudjelovati u plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara,
svaki član skupne prakse (od 5 ili više članova), po predočenju ugovora o radu dodatne sestre može ostvariti maksimalno 15.490, 09 kuna
(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece ostvaruju godišnji
iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:
1. naknade za hladni pogon u visini od 212.347,00 kuna.
2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 68. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)
3.
prema
računima
ispostavljenim
za
provedene
dijagnostičko-
-terapijske postupke utvrđene u članku 70. stavku 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)
4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 71. ove Odluke
5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 72. ove Odluke.
Članak 68.
Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđuje se kako slijedi:
Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama
Zdravstvena zaštita predškolske djece
7-14
dobna skupina
dr. med. spec.
0-7
122,52
46,53
Članak 69.
(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 67. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako
slijedi:
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P) /Kurativni (K) Koeficijent
PD001
Prvi pregled
K
1,00
PD002
Kontrolni pregled
K
0,63
PD004
Izdavanje liječničke ispričnice
K
0,10
PD005
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
K
0,10
PD006
Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima
K
0,10
PD007
Izdavanje Uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru HZZO-a
K
0,10
PD008
Obrada i izdavanje prijave ozljede
K
0,10
PD009
Izdavanje Naloga za njegu u kući bolesnika
K
0,10
PD010
Izdavanje Prijedloga za fizikalnu terapiju u kući bolesnika
K
0,10
PD011
Izdavanje Putnog naloga
K
0,10
PD012
Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje medicinske dokumentacije
K
0,10
PD013
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K
0,10
PD014
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K
0,10
PD015
Obrada prijave nepoželjnih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K
0,29
PD016
Izrada plana cijepljenja
P
0,29
PD017
Izdavanje prijave ozljede policiji
K
0,29
PD018
Timska konzultacija – uži tim
K
0,29
PD019
Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija u kući
K
0,29
PD020
Timska konzultacija – patronažna služba
P
0,29
PD021
Telefonska konzultacija s medicinskom sestrom
K
0,10
PD025
Namjenski pregled
P
0,82
PD026
Cijepljenje
P
0,20
PD027
Izdavanje liječničke potvrde za predškolsku odgojnu ustanovu (vrtić)
K
0,29
PD028
Individualno savjetovanje roditelja zdravog djeteta
P
1,05
PD029
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda dojenčeta
P
0,82
PD030
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda predškolskog djeteta
P
0,82
PD031
Kontrolni pregled nakon sistematskog pregleda djeteta s visokim neurorizikom
P
0,93
PD032
Individualno savjetovanje roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju
P
1,18
PD033
Kemoprofilaksa, seroprofilaksa i imunizacija
P
0,64
PD034
Uzimanje kapilarne krvi za otkrivanje prirođenih metaboličkih bolesti
P
0,36
PD035
Demonstracija fizikalne terapije (edukacija roditelja)
P
1,05
PD036
Očitanje nalaza u svrhu provedbe nacionalnih preventivnih programa
P
0,09
PD037
Propisivanje lijekova na recept
K
0,10
PD038
Propisivanje lijeka na privatni recept
K
0,10
PD039
Propisivanje uputnice za primarni laboratorij
K
0,10
PD040
Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite
K
0,10
PD041
Izdavanje liječničke potvrde za preoperativnu obradu
K
0,29
PD042
Sudjelovanje u radu peer grupe*
K
0,82
* Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3
ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.
(2) Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim
postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.
Članak 70.
(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 67. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se u visini od 110-130%
glavarine.
(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, utvrđeni su u kako
slijedi:
DTP I razine – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i /ili dodatna edukacija
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
PD100
Prvi pregled kod kuće
PD101
Kontrolni pregled kod kuće
PD102
Prva kućna posjeta u palijativnoj skrbi
PD103
Kontrolna kućna posjeta u palijativnoj skrbi
PD104
Savjetovanje s roditeljem/starateljem bolesnika
PD105
Prošireno savjetovanje s roditeljem/starateljem kroničnog bolesnika
PD106
Savjetovanje s obitelji
PD107
Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
PD108
Psihološka podrška i savjet
PD109
Izdavanje ostalih liječničkih potvrda
PD110
Ekspertiza liječnika
PD111
Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika za potrebe vještačenja djece s teškoćama u razvoju i težim oštećenjima zdravlja
PD112
Namjenski pregled
PD113
Rinoskopija
PD114
Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada
PD115
Otoskopija
PD116
Ispiranje zvukovoda
PD117
Displacement po Proetzu
PD118
Uzimanje mikrobioloških uzoraka
PD119
Peak-flow metrija
PD120
Digitorektalni pregled
Prevent
PD121
Kateterizacija mokraćnog mjehura: uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera
PD122
Klizma
PD123
Uvođenje nazogastrične sonde
PD124
Uvođenje i zamjena trahealne kanile
PD125
Zamjena vrećice i toaleta kolostome
PD126
Toaleta gastrostome
PD127
Intramuskularna, potkožna injekcija
PD128
Intravenska injekcija/intravenska infuzija
PD129
Glukometrija
PD130
Kvalitativna analiza urina test trakom
PD131
Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*
PD132
Uzimanje urina za bakteriološke pretrage
PD133
Kožni tuberkulinski test
PD134
Provođenje inzulinske terapije
PD135
Previjanje
PD136
Odstranjivanje šavova
PD137
Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija (uključuje previjanje)
PD138
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva (uključuje previjanje)
PD139
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje/steristrip i previjanje)
PD140
Primarna opskrba opeklina II. i III. stupnja
PD141
Repozicija prstiju na ruci, nozi
PD142
Imobilizacija
PD143
Skidanje gipsa
PD144
Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima
PD145
Položajna drenaža
PD146
Površinska, lokalna anestezija
PD147
Ispunjavanje Prijave zarazne bolesti
PD148
Ispunjavanje Prijave maligne neoplazme
PD149
Priprema peroralne supstitucijske terapije ovisniku
PD150
Savjet e-mailom bolesniku ili članu obitelji
PD151
Obrada pupčane rane (toaleta, lapizacija)
PD152
Adhezioliza prepucija
PD153
Prijava prometne nesreće*
PD154
Prijava tjelesnog oštećenja*
PD155
Kratki orijentacijski pregled*/**
PD156
Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje
PD157
Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala
PD158
Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice
PD159
Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice
PD160
Sistematski pregled dojenčadi
PD161
Sistematski pregled predškolskog djeteta
PD162
Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom
PD163
Prvi sistematski pregled dojenčeta do 2. mjeseca života
PD164
Kratki pregled u posebnom dežurstvu***/****
PD165
Preoperativni pregled djeteta
PD166
Kratki psihološki intervju djeteta
PD167
Prvi pregled bolesnika koji je novi u skrbi
PD168
Timska konzultacija sa SKZZ
PD169
Pregled radi 3 i više razloga
* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema sjedištu izabranog doktora ko
pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici
ugovorima o socijalnom osiguranju.
*** vrijednost koeficijenta se ne umanjuje, za neopredijeljene i 10 opredijeljenih osiguranih osoba se ne uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u, a za o
maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
**** uključuje sve potrebne dijagnostičke pretrage
DTP II razine – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija
Šifra DTP-a
PD200
NAZIV POSTUPKA
Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza
Preven
PD201
Spirometrija¹
PD202
Dermoskopija¹
PD203
Miringotomija
PD204
Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)
PD205
Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)
PD206
Krioterapija do 3 mjesta¹
PD207
Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha
PD208
Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)
PD209
Ispiranje želuca
PD210
Stražnja tamponada nosa
PD211
Terapija protiv bolova (TENS)
PD212
Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)¹
PD213
Pulsna oksimetrija¹
PD214
Ispitivanje vida
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
DTP III razine – postupci za koje su potrebna značajna ulaganja u opremu i edukaciju
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P) /Kurativni
PD300
Pretraga ultrazvukom kukova¹
K
PD301
Pretraga ultrazvukom mozga¹
K
PD302
Pretraga ultrazvukom pojedinog organskog sustava¹
K
PD303
Pretraga ultrazvukom abdomena
K
PD304
Priprema pacijenta za telemedicinsku konzultaciju
K
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
(3) Maksimalni iznos sredstva do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u
tablicama iz stavka 2. ovog članka pod oznakama »1« i »2« utvrđuje se visini do 10% izvršenja DTP-a.
(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP postupke iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih
sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.
(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31.
prosinca tekuće godine.
(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 69. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog
vijeća Zavoda za ugovorno razdoblje.
(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1.
ovog članka.
Članak 71.
(1) Iznos sredstava iz stavka 67. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:
– potrošnja sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 33%
– upućivanje na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 33%
– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje
ugovornih obveza u udjelu od 34%.
(2) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom
učinkovitost imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda.
(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.
Članak 72.
(1) Iznos sredstava iz stavka 67. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom pokazatelja kvalitete (QI) utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene
zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:
Redni
QI
Opis
Obuhvat
Vrednovanje novčanog
broj
iznosa u %
1
Postotak prvih sistematskih pregleda dojenčeta
do 2. mjeseca života
Dojenčad u skrbi (koji imaju MBO) do 2 mjeseca života
imaju zabilježen DTP – PD163
70%
85%
2
PD042
Sudjelovanje u radu peer grupe*
Jednom mjesečno/10
godišnje
15%
*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu
Članak 73.
(1) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja
ordinacije (u daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).
(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:
1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)
2. rada u skupnoj praksi
3. pružanje dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.
(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:
– savjetovališta u malim grupama
– sudjelovanje tima u e-zdravstvu
– naručivanje na preglede u ordinaciji
– uzimanje i dostavljanje uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku
– dostupnost u slučaju hitnosti.
(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u
visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.
(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece mogu ostvariti dodatni prihod u
visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.
1.3. Zdravstvena zaštita žena
Članak 74.
(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena utvrđuje se kako slijedi:
Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena
Mogući prihod tijekom 2014. godine u kunama
Dodatne mogućnosti
Vrsta zdravstvene zaštite
Hladni pogon Glavarina
DTP
KPI
QI
Ukupno
Skupna praksa* Preventivni programi
Zdravstvena zaštita žena
214.000,00
104.506,31 133.768,08 17.870,58 17.870,58 488.015,54
5.225,32
5.225,32
Sveukupno
5*
5.225,32 503.691,49
* na svakih 5 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnu medicinsku sestru/medicinskog tehničara. Sredstva za dodatnu medicinsku sestru/medicinskog
tehničara utvrđuju se u iznosu od 77.450,44 kuna i raspoređuju se na jednake dijelove svim članovima skupne prakse. Ukoliko skupna praksa zapošljava više dodatnih
medicinskih sestara/medicinskih tehničara ili neki članovi skupne prakse ne žele koristiti usluge/sudjelovati u plaćanju dodatne medicinske sestre/medicinskog tehničara,
svaki član skupne prakse (od 5 ili više članova), po predočenju ugovora o radu dodatne sestre može ostvariti maksimalno 15.490, 09 kuna
(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite žena ostvaruju godišnji iznos sredstava
po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:
1. naknade za hladni pogon u visini od 214.000,00 kuna.
2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 75. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)
3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 77. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)
4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 78. ove Odluke
5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 79. ove Odluke.
Članak 75.
Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđuje se kako slijedi:
Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u kunama
Zdravstvena zaštita žena
dobna skupina
>12
17,42
dr. med. spec.
Članak 76.
(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci »nulte« razine kako
slijedi:
Šifra DTP-a NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P) /Kurativni (K) Koeficijent
GI001
Prvi pregled ginekologa – preventivni
P
1,36
GI002
Prvi pregled ginekologa – kurativni
K
1,35
GI003
Kontrolni pregled ginekologa
K
1,29
GI004
Prvi sistematski pregled trudnice
P
1,82
GI005
Ponovni sistematski pregled trudnice
P
1,51
GI006
Ponovni sistematski pregled trudnice s rizičnom trudnoćom
P
1,58
GI007
Prvo savjetovanje i upute u svezi s kontracepcijom
P
0,91
GI008
Ponovno savjetovanje u svezi s kontracepcijom
P
0,45
GI009
Propisivanje lijekova na recept
P
0,10
GI010
Propisivanje lijekova na recept
K
0,10
GI011
Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti
P
0,60
GI012
Savjetovanje s bolesnikom ili partnerom (rođakom) u ambulanti
K
0,58
GI013
Konzultacija
K
0,38
GI014
Digitorektalni pregled
P
0,82
GI015
Digitorektalni pregled
K
0,77
GI016
PAPA test
P
0,82
GI017
Obrada prijava nepoželjnjih pojava pri imunizaciji i nuspojava lijekova
K
0,29
GI018
Vađenje intrauterinog uloška
P
0,91
GI019
Ulaganje, vađenje i toaleta pesara
K
0,77
GI020
Poduka o pravilnoj prehrani i demonstracija pravilnog čišćenja zubi trudnicama
P
0,91
GI021
Uzimanje brisa uretre, vagine ili cervixa uterusa
K
0,63
GI022
Savjetovanje o menopauzi
P
0,73
GI023
Savjetovanje za prevenciju osteoporoze
P
0,73
GI024
Savjetovanje za prevenciju pretilosti
P
0,73
GI025
Savjetovanje za prevenciju spolno prenosivih bolesti
P
0,73
GI026
Savjet telefonom
K
0,19
GI027
Edukacija o prevenciji raka dojke
P
0,38
GI028
Izdavanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
P
0,09
GI029
Izdavanje izvješća o bolovanju
K
0,10
GI030
Izdavanje potvrde o ortopedskim pomagalima
K
0,10
GI031
Izdavanje uputnice liječničkom povjerenstvu/ovlaštenom doktoru
K
0,10
GI032
Očitanje nalaza u svrhu provođenja nacionalnog preventivnog programa
P
0,09
GI033
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća
K
0,10
GI034
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća
K
0,10
GI035
Izdavanje putnog naloga
K
0,10
GI036
Organizacija sanitetskog prijevoza te ispunjavanje med. dokumentacije
K
0,10
GI037
Timska konzultacija – uži tim
K
0,29
GI038
Timska konzultacija – njega i fizikalna terapija
K
0,29
GI039
Timska konzultacija – patronažna služba
K
0,29
GI040
Timska konzultacija s medicinskom sestrom
K
0,10
GI041
Izdavanje liječničke ispričnice
K
0,10
GI042
Ispunjavanje prijave zarazne bolesti
P
0,58
GI043
Ispunjavanje Prijave maligne bolesti
K
0,58
GI044
Savijet e-mailom bolesniku ili članu obitelji
K
0,19
GI046
Propisivanje lijeka na privatni recept
K
0,10
GI047
Propisivanje uputnice za primarni laboratorij
K
0,10
GI048
Propisivanje uputnice za SKZZ na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite
K
0,10
GI050
Prijava profesionalne bolesti
K
0,10
GI051
Izdavanje prijave ozljede policiji
K
0,29
GI052
Pregled urina trudnice test trakom
P
0,45
GI053
Savjetovanje o sterilitetu i MPO
P
0,73
GI054
Vođenje panela trudnice
P
0,10
GI055
Sudjelovanje u radu peer grupe*
K
0,82
GI056
Savjetovanje o začeću
P
0,91
* Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3
ravnopravna sudionika (poželjno 5-6) koji se sastaju 1 puta mjesečno/10 puta godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.
(2) Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti zdravstvene zaštite žena obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim postupcima prema
šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.
Članak 77.
(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 74. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih
osiguranih osoba, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 128% do 140% glavarine.
(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, utvrđeni su u kako slijedi:
I. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
Preventivni (P) /Kurativn
GI100
Transvaginalna sonografija (TVS)
K
GI101
Transvaginalna sonografija (TVS)
P
GI102
Pretraga ultrazvukom u trudnoći
P
GI103
Folikulometrija¹
K
GI104
Ultrazvuk dojki
P
GI105
Pregled UZV trudnice – višeplodna trudnoća
P
GI106
CTG¹
P
GI107
Amnioskopija¹
P
GI108
Kolposkopija¹
K
GI109
CTG u višeplodne trudnoće
P
GI110
Ulaganje intrauterinog uloška ¹
P
GI111
Prijava prometne nesreće*
K
GI112
Prijava tjelesnog oštećenja*
K
GI114
Transabdominalni ginekološki ultrazvuk (TAS)
P
GI115
Ultrazvučna cervikometrija
P
GI116
Vođenje poroda
K
GI117
Kratki orijentacijski pregled*/**
K
GI118
Prijava ozljede na radu*
K
¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a
* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
** pregled koji se može zaračunati isključivo za osigurane osobe Zavoda koje se privremeno nalaze na području drugog regionalnog ureda Zavoda od pripadajućeg prema sjedištu izabranog doktora
koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod doktora primarne zdravstvene zaštite koji nije njihov izabrani doktor kao i osigurane osobe iz drugih država koje zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj kor
osiguranju.
II. razina – dodatni postupci
Šifra DTP-a
NAZIV POSTUPKA
GI200
U-korionski gonadotropin (test na trudnoću)
GI201
Odstranjivanje stranog tijela iz rodnice
GI202
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
GI203
Incizija Bartholinieve žlijezde
GI204
Opskrba površinskih i manjih rana (uključuje šivanje)
GI205
Ablacija polipa vrata maternice
GI206
Postavljanje urinarnog katetera
GI207
Površinska lokalna anestezija
GI208
Intramuskularna, potkožna injekcija
GI209
Odstranivanje šavova
GI210
Previjanje
GI211
Cijepljenje protiv HPV-a
GI212
Uzimanje biološkog materijala za laboratorijsku analizu u PZZ (krv i urin)*
GI213
Apliciranje lokalne terapije premazivanjem (interferon, podofilin)
GI214
Uterobrush
GI215
Nativni preparat
GI216
Telefonska motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu
GI217
Motivacijski razgovor za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka dojke
* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u.
(3) Maksimalni iznos sredstva do kojeg doktori ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ispostavljati račune za provedene DTP-e utvrđene u tablicama iz stavka
2. ovog članka pod oznakama »1« utvrđuje se visini do 10% izvršenja DTP-a.
(4) Praćenje i plaćanje računa za provedene DTP postupke iz stavka 2. i 3. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih
sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1., odnosno stavkom 3. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.
(5) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 3. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31.
prosinca tekuće godine.
(6) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 76. ove Odluke i koeficijenti iz tablice iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog
vijeća Zavoda za ugovorno razdoblje.
(7) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1.
ovog članka.
Članak 78.
(1) Iznos sredstava iz članka 74. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:
– pridržavanja utvrđene stope privremene nesposobnosti za rad prema članku 26. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje
ugovornih obveza u udjelu od 25%
– potrošnja sredstava za lijekove propisane na recept prema članku 28. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 25%
– upućivanje na specijalističku zdravstvenu zaštitu prema članku 29. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u
udjelu od 25%
– pridržavanja standardnog broja pretraga u laboratorijskoj dijagnostici prema članku 30. ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje
ugovornih obveza u udjelu od 25%.
(2) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim indeksom učinkovitosti
imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.
(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda.
Članak 79.
(1) Iznos sredstava iz stavka 74. stavka 2. točke 5. utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene
zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:
Redni
broj
QI
Opis
Obuhvat
Vrednovanje novčanog
iznosa u %
1.
Kod žena starijih od 50 g. koje su se javile na preglede napravljena TVS
uz GI001 zabilježen GI101
50%
60%
2.
Kod žena do 30 g. koje su se u toj godini javile na pregled provedeno
savjetovanje o kontracepciji ili savjetovanje o začeću
uz GI001 zabilježen GI007
ili GI056
60%
25%
3.
GI055
Sudjelovanje u radu peer
grupe*
Jednom mjesečno/10 puta
godišnje
15%
*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu
Članak 80.
(1) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti i sredstva s osnova posebnog vrednovanja ordinacije (u
daljnjem tekstu: dodatne mogućnosti).
(2) Dodatne mogućnosti rada ordinacije utvrđuju se osnovom:
1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)
2. rada u skupnoj praksi
3. pružanje dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.
(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:
– savjetovališta u malim grupama
– sudjelovanje u tima e-zdravstvu
– naručivanje na preglede u ordinaciji
– uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku u ordinaciji
– uzimanje i dostava uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku u ordinaciji.
(4) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 5%
vrijednosti iznosa glavarine.
(5) Osnovom dodatnih mogućnosti iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena mogu ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do
5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1% vrijednosti iznosa glavarine.
1.4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
Članak 81.
(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) utvrđuje se kako slijedi:
»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)
Mogući prihod tijekom 2014. godine
Dodatne mogućnosti
Vrsta zdravstvene zaštite
Hladni pogon Glavarina
DTP
KPI
QI
Preventivni
Ukupno
Skupna praksa*
Sveukupno
5*
programi
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
212.426,00
82.380,46 135.927,76 16.373,12 16.373,12 463.480,45
4.119,02
4.119,02
4.119,02 475.837,52
*na svakih 7 članova skupne prakse mogu se ostvariti sredstva za dodatnog doktora dentalne medicine. Sredstva za doktora dentalne medicine utvrđuju se u iznosu od
156.129,79 kuna i raspoređuju se na jednake dijelove svim članovima skupne prakse. Ukoliko skupna praksa zapošljava više dodatnih doktora dentalne medicine ili neki
članovi skupne prakse ne žele koristiti usluge/sudjelovati u plaćanju dodatnog doktora dentalne medicine, svaki član skupne prakse (od 7 ili više članova), po predočenju
ugovora o radu dodatnog doktora dentalne medicine može ostvariti sredstva koja on plaća za dodatnog doktora dentalne medicine, a koja su manja ili maksimalno do
22.304,26 kuna
(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) ostvaruju
godišnji iznos sredstava po timu koji se sastoji od godišnjeg iznosa:
1. naknade za hladni pogon u visini od 212.426,00 kn.
2. prema broju opredijeljenih osiguranih osoba utvrđenog u skladu s cijenama iz članka 82. ove Odluke (u daljnjem tekstu: glavarina)
3. prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske postupke utvrđene u članku 84. stavak 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: DTP postupci)
4. za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza (u daljnjem tekstu: učinkovitost (KPI)) u skladu s člankom 85. ove Odluke
5. za kvalitetu pružene zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: kvaliteta (QI)) u skladu s člankom 86. ove Odluke.
Članak 82.
Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđuje se kako slijedi:
Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi
u kunama
dobna skupina
dr. med. dent.
0-3
20,09
3-18
47,07
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)
>18
43,36
Članak 83.
(1) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava iz članka 81. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:
DTP »nulte« razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina
Šifra
Vrsta postupka
postupka
DM103
Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima
DM104
Stomatološko odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)
DM105
Stomatološki odgojni rad – stomatolog – pojedinačno savjetovanje
DM106
Stomatološki odgojni rad s malenim skupinama
DM107
Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba
DM108
Za svakih daljnjih 50 osoba
DM119
Motiviranje djece za higijenu usta
DM120
Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)
DTP »nulte« razine_ PREVENTIVA_ sve osigurane osobe
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM203
Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike p
DM206
Savjetovanje stomatologa sa specijalistima po utrošenom vremenu
DTP »nulte« razine_ KURATIVA_djeca do 18 godina
DM305
Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)
DM306
Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)
DM307
Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu
DM308
Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz
DM318
Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala do 15. godine starosti
DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM002
Pregled bolesnika (prvi)*
DM003
Ponovni pregled (recall) bolesnika
DM004
Pregled akutnog bolesnika
DM005
Pregled akutnog bolesnika izvan redovitog dnevnog radnog vremena
DM006
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga
DM007
Izvješćivanje bolesnika, odnosno razgovor s bolesnikom/roditeljima
DM008
Popunjavanje obrasca za osiguravatelja
DM009
Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje
DM010
Izdavanje pisanog mišljenja stomatologa
DM011
Liječnička potvrda
DM012
Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM013
Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM014
Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM015
Izdavanje Potvrde o ortopedskim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM016
Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM017
Izdavanje Putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM018
Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM019
Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
DM020
Propisivanje lijekova na recept
DM021
Propisivanje lijeka na privatni recept
DM022
Propisivanje uputnice za SKZZ
DM023
Propisivanje uputnice za PZZ
DM024
Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
DM025
Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
DM026
Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
DM027
Prijava ozljede na radu
DM028
Prijava profesionalne bolesti
DM400
Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)
DM401
Incizija apscesa u ustima s drenažom
DM402
Trepanacija apikalnog djela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)
DM403
Kontrola rane
DM404
Ispiranje rane apscesa, uključivši kontrolu rane
DM405
Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane
DM406
Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šave i/ili postavljanje tampona
DM407
Skidanje šavova
DM408
Higijena rane
DM421
Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema korijenskih kanala
DM464
Sudjelovanje u radu peer grupe**
* može se obračunati 1x godišnje
** Peer grupa je grupa istovrsnih stručnjaka koja se sastaje dogovorenom dinamikom i ravnopravno raspravlja o pitanjima iz sadržaja svoga rada. U grupi sudjeluje najmanje 3 ravnopravna sudionika
godišnje i diskutiraju slučajeve iz svoje prakse s ciljem edukacije i poboljšanja procesa rada.
DTP »nulte« razine_PROTETIKA_ sve osigurane osobe
Šifra postupka/pomagala
Vrsta postupka
DM609 93014
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
DM610 93014
Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)
DM611
Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete
DM612
Skidanje stare krunice po zubu
DM613 93080
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM614 93080
Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza
DM615 93081
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza
DM616 93081
Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza
NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema općem aktu Zavoda koji uređuju dentalnu zdravstvenu zaštitu
(2) Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovorene u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezuju se voditi dnevna izvješća o provedenim
postupcima prema šiframa iz stavka 1. ovog članka, te na osnovi njih sastavljati mjesečna izvješća.
Članak 84.
(1) Iznos sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke iz članka 81. stavka 2. točke 3. ove Odluke utvrđuje se, ovisno o broju opredijeljenih
osiguranih osoba, u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda u visini od 165% do 180% glavarine.
(2) Dijagnostičko terapijski postupci iz stavka 1. ovog članka koje mogu provoditi doktori ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), utvrđeni su u
kako slijedi:
DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM100
Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)
0,55
DM101
Pečaćenje fisure po zubu
0,29
DM102
Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
1,26
DM109
Preventivni zahvati – kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka
0,52
DM110
Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
0,86
DM111
Dentocult testovi osjetljivosti na karijes, uključuju: SM; LB; puferski kapacitet sline
3,44
DM112
Jetkanje cakline i nanošenje smole
0,16
DM113
Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva
0,13
DM114
Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
0,57
DM115
Profilaksa s fluorom – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel
0,26
DM116
Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
1,55
DM117
Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
1,55
DM118
Nanošenje F-laka, do tri zuba
0,77
DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina
Koeficijent
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM200
Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test
Koeficijent
0,14
DM201
Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu
0,11
DM202
Manji brusni ispravci po zubu
0,22
DM204
Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno) *
0,72
DM205
Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba
0,19
DM207
Uklanjanje plaka sa zuba
0,72
DM208
Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)
0,86
DM209
Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba
0,19
* može se obračunati 2 x godišnje
DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM300
Devitalizacija pulpe mliječnih zuba
Koeficijent
0,30
DM301
Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba
0,70
DM302
Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)
0,41
DM303
Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)
0,99
DM304
Aproksimalno zakošavanje (po zubu)
0,14
DM309
Vađenje mliječnog zuba
0,22
DM310
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 18. godine starosti
0,99
DM311
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 18. godine starosti
1,14
DM312
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 18. godine starosti
1,33
DM313
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 18. godine starosti
1,51
DM314
Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 18. godine starosti
1,25
DM315
Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 18. godine starosti
1,47
DM316
Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 18. godine starosti
1,73
DM317
Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 18. godine starosti
2,03
DM319
Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti
0,57
DM320
Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti
0,72
DM321
Amalgamski ispun – jedna ploha do 6. godine starosti
0,83
DM322
Amalgamski ispun – na dvjema plohama do 6. godine starosti
1,12
DM323
Amalgamski ispun – na trima plohama do 6. godine starosti
1,56
DM324
Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti
1,14
DM325
Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti
1,01
DM326
Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti
1,58
DM327
Ispun kompositni troplošni – do 6. godine starosti
1,97
DM328
Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti
0,76
DM329
Ispun kompositni-dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti
1,34
DM330
Cementni ispun na 1 plohi – do 18. godine starosti
0,39
DM331
Cementni ispun na više ploha – do 18. godine starosti
0,54
DM332
Amalgamski ispun- jedna ploha – do 18. godine starosti
0,65
DM333
Amalgamski ispun-na dvjema plohama – do 18. godine starosti
0,94
DM334
Amalgamski ispun-na trima plohama – do 18. godine starosti
1,39
DM335
Amalgamski ispun-svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 18. godine starosti
0,96
DM336
Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 18. godine starosti
0,83
DM337
Ispun kompositni dvoplošni – do 18. godine starosti
1,22
DM338
Ispun kompositni troplošni – do 18. godine starosti
1,79
DM339
Ispun kompositni-svaka dodatna površina u istom posjetu – do 18. godine starosti
0,57
DM340
Ispun kompositni-dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 18. godine starosti
1,16
DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe
Šifra postupka
Vrsta postupka
DM409
Neizravno prekrivanje
Koeficijent
0,14
DM410
Izravno prekrivanje
0,20
DM411
Vitalna amputacija
0,41
DM412
Devitalizacija pastom
0,30
DM413
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
0,63
DM414
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
0,77
DM415
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
0,96
DM416
Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
1,14
DM417
Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal
DM418
Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala
0,88
1,11
DM419
Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala
1,36
DM420
Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
1,66
DM422
Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala
0,74
DM423
Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
1,11
DM424
Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
1,47
DM425
Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
1,84
DM426
Privremeno zatvaranje – privremeni ispun
0,20
DM427
Cementni ispun na 1 plohi
0,20
DM428
Cementni ispun na više ploha
0,35
DM429
Amalgamski ispun – jedna ploha, trajni zub
0,46
DM430
Amalgamski ispun – na dvjema plohama
0,76
DM431
Amalgamski ispun – na trima plohama
1,01
DM432
Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu
0,77
DM433
Poliranje amalgamskih ispuna
0,22
DM434
Preoblikovanje starih ispuna ponovno poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
0,09
DM435
Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)
0,65
DM436
Ispun kompositni dvoplošni
1,03
DM437
Ispun kompositni troplošni
1,42
DM438
Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu
0,39
DM439
Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
0,79
DM440
Poliranje kompozitnih ispuna
0,24
DM441
Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
0,10
DM442
Lokalna (infiltracijska) anestezija
0,22
DM443
Lokalna (provodna) anestezija
0,44
DM444
Površinska anestezija (spray)
0,11
DM445
Vađenje jednokorjenskog zuba
0,37
DM446
Vađenje višekorijenskog zuba
0,55
DM447
Ekstrakcija zuba sa separacijom
0,76
DM448
Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
0,55
DM449
Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
0,26
DM450
Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
0,92
DM451
Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
0,74
DM452
Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
0,09
DM453
Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
0,09
DM454
Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
0,37
DM455
Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu
0,83
DM456
Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
0,74
DM457
Mortalna amputacija (trajni zub)
0,41
DM458
Liječenje desni ili bolesti usne šupljine po posjeti
0,19
DM460
Prijava prometne nesreće *
0,35
DM461
Prijava tjelesnog oštećenja*
0,35
DM462
Prijava ozljede na radu*
1,05
DM463
Kratki pregled u posebnom dežurstvu**
0,25
* ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
** vrijednost koeficijenta se ne umanjuje, za neopredijeljene i 10 opredijeljenih osiguranih osoba se ne uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za
plaćanje po DTP-u, a za ostale opredijeljene osigurane osobe se uračunava u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u
DTP I. razine_PROTETIKA_sve osigurane osobe
Šifra postupka/pomagala
Vrsta postupka
DM600 93004
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM601 93004
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)
D0001
Anatomski otisak
Koeficijent za doktora
9,11
9,11
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM602 93005
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja
(maksilarna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM603 93005
Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja
(mandibularna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM604 93003
Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM605 93003
Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
DM606 52332
Lijevana nadogradnja, izravno
DM607 52344
Potpuna krunica od kovine
D0007
brušenje
D0008
uzimanje otisaka
D0009
cementiranje
DM608 52342
Fasetirana krunica
D0007
brušenje
D0008
uzimanje otisaka
D0009
cementiranje
9,11
9,11
3,65
3,65
1,56
3,64
4,00
NAPOMENA: dentalno – protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema općem aktu Zavoda koji uređuje dentalnu zdravstvenu zaštitu
DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina
Šifra postupka/pomagala
Vrsta postupka
DM500 93008
Totalna proteza – gornja (maksilarna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM501 93008
Totalna proteza – donja (mandibularna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
Koeficijent za doktora
10,61
10,61
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM502 93006
Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM503 93006
Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)
D0001
Anatomski otisak
D0002
Funkcijski otisak s ind. žlicom za protezu.
D0003
Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
D0004
Izbor boje i oblika zuba
D0005
Kontrola postave zuba proteze
D0006
Naputak o uporabi proteze- pomagalo završeno
DM504 93014
Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
1,99
DM505 93014
Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne)
1,99
11,61
11,61
(3) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu ispostaviti račune za dijagnostičko-terapijske postupke protetike maksimalno do 30 % ukupno mogućeg iznosa
sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke utvrđenog u skladu sa stavkom 1. ovog članka.
(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu, u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda kojom se utvrđuju
dobna skupina i broj osiguranih osoba iste, ispostavljati račune za terapijske postupke protetike i u većem postotku od utvrđenog u stavku 3. ove Odluke.
(5) Praćenje i plaćanje izvršenja DTP postupaka iz stavka 2. ovog članka vodi se mjesečno, a usklađenje izvršenja u odnosu na maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen
u skladu sa stavkom 1. ovog članka provodi se mjesec za mjesec.
(6) Konačno usklađenje izvršenja u odnosu na iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka obavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.
(7) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz članka 83. ove Odluke i koeficijenti iz ovog članka utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda za
ugovorno razdoblje.
(8) Svi postupci vezani uz liječenje priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti ne uračunavaju se u maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen u skladu sa stavkom 1.
ovog članka.
Članak 85.
(1) Iznos sredstava iz stavka 81. stavka 2. točke 4. utvrđuje se osnovom:
– upućivanja na specijalistički pregled prema članku 29. Ove Odluke vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza u udjelu od
50%
– udjela preventivnih postupaka (DTP) (minimalno 20% od ispostavljenih DTP-ova) vrednovano u ukupnoj vrijednosti sredstava za učinkovito izvršavanje ugovornih obveza
u udjelu od 50%
(2) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nisu zadovoljni utvrđenim prosječnim
indeksom učinkovitosti imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi Zavoda.
(3) Opravdanost prigovora iz stavka 2. ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda
Članak 86.
(1) Iznos sredstava iz stavka 81. stavka 2. točke 5. ove Odluke utvrđuje se osnovom indikatora kvalitete utvrđenih posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
(2) Pokazatelji kvalitete iz stavka 1. ovog članka, potreban obuhvat kao i vrednovanje pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti sredstava za ostvarenu kvalitetu pružene
zdravstvene zaštite, utvrđeni su kako slijedi:
Redni
broj
QI
Obuhvat
Vrednovanje novčanog iznosa u
%
1
Osigurane osoba koje imaju zabilježen DTP DM002 ili DM004 imaju zabilježen i zubni
status
80%
85%
2
DM464 Sudjelovanje u radu peer grupe*
1 puta mjesečno/10 puta
godišnje
15%
*obvezno prethodno, putem utvrđene Izjave, prijaviti Zavodu
Članak 87.
(1) Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštita mogu ostvariti sredstva i s osnova posebnog vrednovanja rada
ordinacije.
(2) Posebno vrednovanja rada ordinacije utvrđuju se osnovom:
1. provođenja preventivnih programa (ne uključuje preventivne programe iz članka 35. ove Odluke)
2. rada u skupnoj praksi
3. pružanje dodatnih usluga osiguranim osobama Zavoda.
(3) Dodatne usluge osiguranim osobama Zavoda iz stavka 2. točke 3. ovog članka utvrđuju se kako slijedi:
– e – naručivanje osiguranih osoba
– naručivanje osiguranih osoba Zavoda u zadani termin
– rad s osobama s posebnim potrebama
– dostupnost u slučaju hitnosti
– organiziranje grupnog/specifičnog savjetovališta.
(4) Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 1. i 2. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu
ostvariti dodatni prihod u visini od 5% vrijednosti iznosa glavarine.
(5) Osnovom posebnog vrednovanja rada ordinacije iz stavka 2. točke 3. ovog članak timovi ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) mogu
ostvariti dodatni prihod u visini od 1% do 5% vrijednosti iznosa glavarine, odnosno za svaku od dodatnih usluga iz stavka 3. ovog članka dodatni prihod u visini od 1%
vrijednosti iznosa glavarine.
Članak 88.
(1) Za provođenje dentalne zdravstvene zaštite obračunavaju se i troškovi dentalnog tehničara za izradu dentalnog pomagala u skladu s općim aktom Zavoda kojim se
utvrđuju cijene rada i materijala dentalnih tehničara za izradu dentalnog pomagala za osigurane osobe.
(2) Troškovi dentalnih tehničara iz stavka 1. ovog članka naknađuju se ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za radnika doktora dentalne medicine i ugovornom privatnom
doktoru dentalne medicine osnovom ispostavljenih osobnih računa koje izdaje dentalni tehničar, a prema ovjerenim potvrdama o izradi ili popravku dentalnog pomagala.
(3) Ugovorna zdravstvena ustanova za radnika doktora dentalne medicine, te ugovorni privatni doktor dentalne medicine obvezan je platiti dentalnom tehničaru troškove za
izrađeno dentalno pomagalo odmah, a najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja sredstava za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno dentalno
pomagalo od strane Zavoda.
(4) Cijena rada dentalnog tehničara za izradu dentalnog pomagala utvrđuje se u skladu s općim aktom Zavoda.
1.5. Laboratorijska dijagnostika
Članak 89.
(1) Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost laboratorijske dijagnostike utvrđuje se kako slijedi:
GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn
po osiguranoj osobi
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
po standard. timu
mag. med. biochem. spec. medicinske biokemije mag. med. biochem. spec. medicinske biokemije
1
3
4
– žene
37,40
37,74
– muškarci
32,40
32,74
5
6
1.411.857,85
1.425.420,90
(2) U skladu sa stavkom 1. ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primanoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju godišnji iznos sredstva primjenom
iznosa po osiguranoj osobi.
(3) Osim sredstava iz stavka 2. ovog članka medicinsko biokemijski laboratoriji ugovoreni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju i sredstva osnovom
ispostavljenih računa za provedene dijagnostičko-terapijske postupke laboratorija primarne razine zdravstvene zaštite utvrđene kako slijedi:
1.6. Zdravstvena njega
Članak 90.
(1) Cijena provođenja ugovorene zdravstvene njege utvrđuje se primjenom dijagnostičko-terapijskih postupaka za zdravstvenu njegu kako slijedi:
Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega
Red. br.
Šifra
Naziv DTP-a
1.
NJEGA1
Zdravstvena njega
Vrije
30
2.
NJEGA2
Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama
60
3.
NJEGA3
Opsežna zdravstvena njega
90
4.
NJEGA4
Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti
12
5.
NJEGA5
Primjena klizme
-
6.
NJEGA6
Toaleta i previjanje rane 1 i 2 stupnja
-
7.
NJEGA7
Toaleta i previjanje rane 3 i 4 stupnja
-
8.
NJEGA8
Postavljanje i promjena nazogastrične sonde
-
(2) Maksimalni godišnji iznos sredstava iskazan za izvršenu zdravstvenu njegu po medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi
113.838,00 kuna.
1.7. Ljekarnička djelatnost
Članak 91.
Cijena lijekova koji se izdaju na recept utvrđuje se na osnovi cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno
zdravstveno osiguranje i cijene usluge izdavanja lijekova na recept obračunate u skladu s Popisom postupaka, te utvrđene vrijednosti boda za ljekarništvo.
1.8. Hitna medicina, sanitetski prijevoz i dežurstva
Članak 92.
(1) Za ugovorenu djelatnost hitne medicine i ljekarničkog dežurstva cijena se utvrđuju prema godišnjoj vrijednosti timova utvrđenih u članku 17. ove Odluke kako slijedi:
Red.
broj
Vrsta tima
Kadrovski sastav tima
Godišnja vrijednost
standardnog tima/
Putni trošak
1 dr. med. spec.
606.975,58
15% cijene 1 litre benzina
Eurosuper 95
586.922,95
15% cijene 1 litre benzina
Eurosuper 95
1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med.
341.786,10
sestra/med. teh.
15% cijene 1 litre benzina
Eurosuper 95
1 med. sestra/med. teh.
1.
1 vozač
Tim 1
1 dr. med.
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.
Tim 2*
2 med. sestre/med. teh.
285.357,25
1 dr. med.
394.855,06
1 med. sestra/med. teh.
3.
Prijavno dojavna jedinica
1 dr. med.
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.
532.459,30
779.561,35
2 med. sestre/med. teh.
1 dr. med.
4.
Dežurstvo
1 med. sestra/med. teh.
1.045.807,53
15% cijene 1 litre benzina
Eurosuper 95
417.830,36
15% cijene 1 litre benzina
Eurosuper 95
1 vozač
1 dr. med.
5.
Pripravnost
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
medicinski 1 dr. med. spec.
1 med. sestra/med. teh.
6.
Hitni
zračni
prijevoz (T1)
7.
Dežurstvo u ljekarništvu
1 magistar farmacije
*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.
394.599,06
495.053,76
(2) Radi praćenja rada u djelatnosti hitne medicine utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci kako slijedi:
Šifra postupka Naziv postupka
HM001
Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ
HM002
Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ (telefonske konzultacije)
HM003
Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života
HM004
Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoći
HM005
Postupak upravljanja timovima na terenu
HM006
Koordinacija u masovnim nesrećama
HM007
Dolazak na mjesto intervencije tima HMS
HM008
Prvi pregled hitnog pacijenta
HM009
Drugi pregled hitnog pacijenta
HM010
Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta
HM011
Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta
HM012
Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta
HM013
Pregled palijativnog pacijenta
HM015
Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila
HM016
Skidanje kacige
HM017
Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom
HM018
Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici
HM019
Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima
HM020
Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta
HM021
Prijevoz hitnog pacijenta
HM022
Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu
HM023
Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti
HM024
Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade
HM025
Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore
HM026
Čišćenje dišnog puta
HM027
Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom
HM028
Aspiracija donjih dišnih puteva
HM029
Postavljanje orofaringealnog tubusa
HM030
Postavljanje nazofaringealnog tubusa
HM031
Postavljanje laringealne maske
HM032
Postavljanje I-gel maske
HM033
Endotrahealna intubacija s pripremom
HM034
Postupak RSI s pripremom
HM035
Konikotomija
HM036
Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom
HM037
Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana
HM038
Neinvanzivna mehanička ventilacija
HM039
Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom
HM040
Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik
HM041
Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom
HM042
Pulsna oksimetrija
HM043
Kapnometrija
HM044
Vanjska masaža srca
HM045
Defibrilacija manuelnim defibrilatorom
HM046
Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom
HM047
Električna kardioverzija
HM048
Transkutana elektrostimulacija
HM049
Postreanimacijska skrb
HM050
Nadzor vitalno ugroženog pacijenta
HM051
Postupak stavljanja EKG-a monitoringa
HM052
Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a
HM053
Utvrđivanje frenkvencije disanja
HM054
Mjerenje krvnog tlaka
HM055
Mjerenje temperature
HM056
Digitorektalni pregled
HM057
Urin – test traka
HM058
U-Glukoza, test traka
HM059
Određivanje GUK-a glukometrom
HM060
Postavljanje intravenskog puta
HM061
Postavljanje intravenskog puta za infuziju
HM062
Postavljanje intraosealnog puta
HM063
Aplikacija terapije im.
HM064
Aplikacija terapije iv.
HM065
Aplikacija terapije sc.
HM066
Aplikacija terapije rektalno
HM067
Aplikacija terapije inhalatorno
HM068
Aplikacija terapije sublingvalno
HM069
Aplikacija terapije nazalno
HM070
Zbrinjavanje politraume
HM071
Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta
HM072
Postavljanje Schantzovog ovratnika
HM073
Imobilizacija trokutastom maramom
HM074
Imobilizacija na dugoj dasci
HM075
Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila
HM076
Imobilizacija na rasklopnim nosilima
HM077
Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama
HM078
Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama
HM079
Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje
HM080
Imobilizacija kuka
HM081
Imobilizacija zdjelice
HM082
Zaustavljenje vanjskog krvarenja
HM083
Postavljanje tornquea
HM084
Zaustavljanje krvarenja iz nosa
HM085
Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa
HM086
Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice
HM087
Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba
HM088
Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina
HM089
Zbrinjavanje većih ozljeda/rana
HM090
Zbrinjavanje opeklina
HM091
Zbrinjavanje ozeblina
HM092
Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima
HM093
Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša
HM094
Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa
HM095
Postavljanje nazogastrične sonde
HM096
Postavljanje urinarnog katetera
HM097
Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla
HM098
Oksigenoterapija u kući
HM099
FAST pregled
HM100
Vođenje poroda
HM101
Opskrba novorođenčeta
HM102
Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu
HM103
Postupak prisilne hospitalizacije
HM104
Intervencija vezana uz socijalnu problematiku
HM105
Intervencija na zahtjev policije
HM106
Pregled na zahtjev policije
HM107
Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije
HM108
Vađenje venske krvi na zahtjev policije
HM109
Uzimanje mokraće na zahtjev policije
HM110
Ispunjavanje obrasca AUK-2
HM111
Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika
HM112
Savjetovanje s pacijentom/obitelji
HM113
Hitni medicinski prijevoz cestovnim vozilom
HM114
Hitni medicinski prijevoz vodom
HM115
Hitni medicinski prijevoz zrakom
HM116
Trijaža kod masovnih nesreća sa ispunjavanjem propisanog obrasca
HM117
Intevencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HM
HM118
Intervencija tima HMS po pozivu iznad standarda propisanog mrežom HM vezano uz masovne nesreće i katastrofe
(3) Cijena posebnog dežurstva iz članka 17. ove Odluke utvrđuje se primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskom postupku »Kratki pregled u posebnom dežurstvu«
utvrđenom ovom Odlukom za svaku od djelatnosti koja se provodi u posebnom dežurstvu.
Članak 93.
Godišnja vrijednost standardnog tima sanitetskog prijevoza utvrđuje se kako slijedi:
Djelatnost
Kadrovski sastav tima
Godišnja vrijednost standardnog tima Putni trošak
1 medicinska sestra/medicinski tehničar
Sanitetski prijevoz
15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95
447.376,12
2 vozača (2 sanitetska vozila)
1.9. Patronažna zdravstvena zaštita, higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita, preventivno-odgojne mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javno
zdravstvo i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
Članak 94.
(1) Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke
zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja prevencije
ovisnosti i izvanbolničkog liječenja ovisnosti utvrđuju se kako slijedi:
GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**
VRSTA
Red. broj
po stanovniku/osig. osobi
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
0
1
po standard. timu
dr. med./viša med. sestra dr. spec. dr. med./viša med. sestra
3
4
27,82
5
dr. spec.
6
1.
Patronažna zdravstvena zaštita
141.892,59
2.
Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita
3.
Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
3.1.
– učenici osnovnih škola
108,91
119,16
3.2.
– učenici srednjih škola
81,68
89,37
3.3.
– studenti
54,45
59,58
4.
Javno zdravstvo
345.496,81
5.
Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
464.223,34
11,14
445.409,79
326.718,73
357.470,18
*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima
** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu
(2) U djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite cijena se utvrđuje primjenom iznosa po stanovniku, a za djelatnost
preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata cijena se utvrđuje primjenom iznosa po osiguranoj osobi (školska djeca i studenti).
(3) U djelatnosti javnog zdravstva i zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti cijena se utvrđuje prema vrijednosti standardnog
tima.
(4) Radi praćenja rada i pravdanja utvrđenih sredstava za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se dijagnostičko-terapijski postupci
»nulte« razine kako slijedi:
DTP-i u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti
Šifra
Naziv postupka
Preventivni (P) /Kurativni
(K)
PT001 Prvi posjet obitelji
priprema za prvi posjet obitelji
uspostava kontakta s obitelji
popis članova obitelji
P
popunjavanje osobne anamneze članova obitelji
utvrđivanje potreba za patronažnu skrb-izrada plana patronažne skrbi
PT002 Primarna prevencija
P
Trudnice
Babinjače
novorođenčeta
Dojenčeta
malog djeteta
školskog djeteta
adolescenta
odrasle osobe
starije osobe
PT003 Sekundarna i tercijarna prevencija
kronično oboljele djece
odraslih i starijih osoba
P
Ovisnika
Invalida
PT004 Rad s grupama
Trudnice
kronični bolesnici
Ovisnici
P
Vrtići
Škole
lokalna zajednica
PT005 Telefonsko savjetovanje
P
PT006 Suradnja s drugim stručnjacima
izabranim liječnikom
socijalnom službom i ustanovama
bolnicom
zdravstvenom njegom u kući
palijativnom skrbi
P
gerontološkom službom
vrtićem
školom
policijom
ostalo
PT007 Motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka vrata maternice
P
PT008 Motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka dojke
P
Motivacija za sudjelovanje u nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka debelog crijeva s dostavom materijala za
PT009
testiranje
P
1.10. Ostale cijene zdravstvene zaštite na primarnoj razini
Članak 95.
Vrijednost boda za djelatnosti/postupke koji se plaćaju po načelu cijena x usluga utvrđuju se kako slijedi:
*
Red. broj
Vrsta zdravstvene zaštite
0
1
Bod (kn)
2
1.
Ljekarništvo
7,11
2.
Primarna laboratorijska dijagnostika
6,96
3.
Dentalna tehnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite*
6,78
4.
Primarna zdravstvena zaštita – dr. med./dr. dentalne medicine**
7,11
Primjenjuje
se
u
djelatnosti
dentalne
zdravstvene
zaštite
(polivalentne)
prilikom
ispostavljanja
računa
za
usluge
dentalne
tehnike.
** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga.«
Članak 96.
(1) Zavod u skladu s odredbama ove Odluke i posebnim Odlukama Upravnog vijeća Zavoda utvrđuje iznos novčanih sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
domove zdravlja.
(2) Iznos novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka za domove zdravlja utvrđuje se u skladu s ugovorenim sadržajima pojedinog doma zdravlja s time da dom zdravlja, u
skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća, može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene
zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) u slučaju osnivanja savjetovališta ostvariti dodatni prihod u određenoj djelatnosti ovisno o tipu savjetovališta u visini
od 5% vrijednosti iznosa glavarine za timove ugovorene u određenoj djelatnosti za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba veći od standardnog broja, odnosno razliku
glavarine do iznosa glavarine standardnog tima za timove za koje je broj opredijeljenih osiguranih osoba manji, od standardnog broja.
(3) Uvjet za ugovaranje savjetovališta je sudjelovanje najmanje 80% timova doma zdravlja u uspostavljenom savjetovalištu za pojedinu djelatnost.
Članak 97.
(1) Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i
dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) koji nemaju za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba za djelatnost, a u skladu s odredbama članka 21. ove
Odluke ostvaruju uvjete za sklapanje ugovora sa Zavodom, ostvaruju pravo na naknadu za hladni pogon u visini:
– 25% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 25% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za
djelatnosti
– 50% iznosa hladnog pogona utvrđenog za djelatnost ako je opredijeljenost osiguranih osoba za tim do 75% standardnog broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za
djelatnosti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove ugovoreni u
djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) kod kojih je broj
opredijeljenih osiguranih osoba manji od 75% standardnog tima odnosno 75% broja gravitirajućih osiguranih osoba u slučajevima utvrđenim člankom 21. stavkom 2. ove
Odluke, ostvaruju pravo, na osnovi posebnog odobrenja Direkcije Zavoda, na puni iznos hladnog pogona u slučaju kumulativno ispunjenih sljedećih uvjeta:
– ordinacija se nalazi na području na kojem mreža nije popunjena u skladu s potrebnim brojem timova utvrđenim mrežom
– broj opredijeljenih osiguranih osoba za tim je iznad 50% standardnog tima
– imaju ugovoreni rad u skupnoj praksi s timovima gdje je prosjek broja opredijeljenih osiguranih osoba po doktoru veći od broja gravitirajućih osiguranih osoba po doktoru
u gradu/općini ordinacije koja traži priznavanje punog hladnog pogona.
(3) Za »tim bez nositelja« iz članka 22. stavka 6. ove Odluke dom zdravlja ostvaruje, do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, iznos novčanih sredstava prema broju
opredijeljenih osiguranih osoba i prema računima ispostavljenim za provedene dijagnostičko-terapijske.
2. Cijene i način plaćanja zdravstvene zaštite na sekundarnoj i tercijarnoj razini
zdravstvene djelatnosti
Članak 98.
Ugovorne zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici koje provode specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu mogu osnovom ugovora sa Zavodom za izvršenu
specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ostvariti maksimalni iznos novčanih sredstava utvrđen posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 99.
(1) Cijene zdravstvene usluge za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju se primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka ostvarene osnovom provedenog javnog nadmetanja za nabavu lijekova ili najviše do cijene lijeka utvrđene u Osnovnoj listi
lijekova i cijene lijeka utvrđenoj u Dopunskoj listi lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju
osigurane osobe i cijene rada dentalnog tehničara ili primjenom plaćanja po dijagnostičko-terapijskim postupcima.
(2) Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i cijene specijalističko-konzilijarnih dijagnostičko-terapijskih postupaka utvrđene su u tablicama 2.1.,
2.2., 2.3. i 2.4. kako slijedi:
Tablica 2.1. – Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama/specijalističkim ordinacijama i bolničkim
zdravstvenim ustanovama, dnevni smještaj i dobrovoljno davalaštvo krvi
Red.
broj
VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
0
1
Vrijednost boda Dnevni smještaj
(kn)
(kn)
2
1.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička
1.1.
Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
6,93
1.2
Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika
6,82
1.3.
Fizikalna terapija, dentalna tehnika, dentalni RTG *
6,78
2.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – bolnička
6,93
2.1.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od
akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike
2.2.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od
akutnih bolesti – Opće bolnice
2.3.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za dugotrajno liječenje i liječenje
palijativnom skrbi te liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
3
79,90
,
79,90
79,90
3.
Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)
69,90
* Za postupke koje provode fizioterapeuti, dentalni tehničari i inženjeri medicinske radiologije.
Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka –DTP-specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
Šifra
Naziv DTP-a
KRITERIJ –
KRITERIJ –
Dijagnoza
šifra postupka
N18, N18.0,
88531, 88572
N18.8, N18.9
SKZ01 Hemodijaliza**
SKZ06
Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po
Papanicolaou
29106, 29108
SKZ08
Pozitronska emisijska tomografija (PET)
pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)
35308
SKZ09
Izvantjelesna magnetska inervacija
liječenju urinarne inkontinencije
u
86055
Opis
Kronička acetatna
eritropoetinom.
ili bikarbonatna
Cijena*
hemodijaliza
s uračunatim 779,53(1)
740,63(2)
42,78
6.358,76
Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom
inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od
10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena,
nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s
urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu
terapiju.
114,60
Uključuje rad specijalista kardiologije i anesteziologije. Uključuje sve
1.778,50
potrebne lijekove i kontrastna sredstva za provođenje postupka.
SKZ12 MSCT koronarografija
SKZ13 PET/CT(4)
35307
SKZ14 SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana
35309
SKZ15 Tekućinska citologija
29110
6.358,76
4.592,31
Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz
CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.
130,52
SKZ16
Elektromioneurografija gornjih i/ili donjih
ekstremiteta(5)
12030, 12031,
13631, 13632,
13633, 13692
162,35
SKZ17
Ehokardiografija
ehokardiografijom
36122, 36127
185,91
s
doppler-
SKZ18 Hiperbarična oksigenoterapija
86110
332,02
SKZ38 LDL-afereza (HELP)
88595
6.901,12
35305
11.466,46
SKZ39
Pozitronska emisijska tomografija (PET)
pomoću 18-F-fluorocholina
SKZ50 IUI/AIH/AID prirodnom ciklusu
N97.0 – 9
Z31.1, Z31.2,
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
postupke, lijekove i materijal.
SKZ51 IUI/AIH/AID u stimuliranom ciklusu (3)
N97.0 – 9
Z31.1, Z31.2,
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
2.228,35
postupke, lijekove i materijal.
SKZ52 IVF/ICSI u prirodnom ciklusu
N97.0 – 9
Z31.1, Z31.2, 29801, 56991
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
2.387,52
postupke, lijekove i materijal.
SKZ53
N97.0 – 9
IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-blagi
Z31.1, Z31.2, 29801, 56991
protokol (3)
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
5.292,33
postupke, lijekove i materijal.
SKZ54
N97.0 – 9
IVF/ICSI u stimuliranom ciklusu-standardni
Z31.1, Z31.2, 29801, 56991
protokol (3)
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
8.634,86
postupke, lijekove i materijal.
N97.0 – 9
Z31.1, Z31.2, 29801, 56991
Z31.3
Može se zaračunati samo jednom; cijena uključuje sve potrebne
2.506,90
postupke, lijekove i materijal.
SKZ55 Sekundarni IVF/ICSI
891,33
SKZ56
Kompjutorizirana tomografija (CT), jedna
regija ***(4,5)
Ne može se zaračunati za CT mozga (SKZ58).
382,00
SKZ57
Magnetska
rezonanca
regija***(4,5)
Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice (SKZ59), MR
torakalne kralježnice (SKZ60) i MR lumbosakralne kralježnice (SKZ61)
668,50
SKZ58
Kompjutorizirana tomografija mozga (CT
mozga) ***(4,5)
382,00
SKZ59
Magnetska rezonanca cervikalne kralježnice
(MR cervikalne kralježnice) ***(4,5)
668,50
SKZ60
Magnetska rezonanca torakalne kralježnice
(MR torakalne kralježnice) ***(4,5)
668,50
Magnetska
rezonanca
lumbosakralne
SKZ61 kralježnice (MR lumbosakralne kralježnice)
***(4,5)
668,50
(MR),
jedna
SKZ62 CT nakon PET/CT***(4,5)
477,50
PHL01 Pregled bioptata 2. razine složenosti
Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL02PHL08
138,44
PHL02 Pregled bioptata 3. razine složenosti
Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01, 0408
194,70
PHL04 Pregled bioptata 4. razine složenosti
Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-02,
06-08
257,78
PHL06 Pregled bioptata 5. razine složenosti
Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-04,
PHL08
337,05
PHL08 Pregled bioptata 6. razine složenosti
Može se zaračunati samo jednom; ne može se zaračunati uz PHL01-06
503,12
PHL10 Imunohistokemijski pregled bioptata
Može se zaračunati samo jednom
245,44
PHL14 Histokemijski pregled bioptata
Može se zaračunati samo jednom
106,68
Može se zaračunati samo jednom
960,61
Pregled
bioptata
PHL16
mikroskopijom
elektronskom
PHL17 Obdukcija (s izradom zapisnika)
1.128,97
Pregled bioptata jednog sjemenika radi IVF
PHL18
N46
postupka
Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove,
»scoring«, mišljenje i pohranu
Pregled bioptata oba sjemenika radi IVF
PHL19
N46
postupka
Uključuje izradu preparata, imunohistokemiju, polutanke rezove,
1.367,99
»scoring«, mišljenje i pohranu
PUL01 Spirometrija
uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme
67,05
PUL02 Spirometrija kod djeteta do 6 godina
uključuje krivulju disanja, protok/volumen i volumen/vrijeme
84,46
Spirometrija s farmakodinamskim testom
PUL03
(Ventolin test)
uključuje sva mjerenja tijekom testa
101,97
uključuje kratki pregled liječnika, sva mjerenja, nadzor te intervencije
220,05
PUL05 Spiroergometrija
uključuje sva mjerenja funkcije srca i pluća, plinsku analizu krvi, nadzor
i intervencije
448,26
PUL06 Tjelesna pletizmografija
uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih
puteva osim difuzije
93,01
PUL04
PUL07
Nespecifični provokativni bronhalni test
(Metakolinski test)
Tjelesna
pletizmografija
farmakodinamskim testom
s
PUL08 Difuzijski kapacitet pluća (DLCO)
PUL09 Impulsna oscilometrija
Impulsna
oscilometrija
PUL10
bronhodilatacijskim testom
s
942,73
uključuje mjerenje svih plućnih volumena, kapaciteta i otpora dišnih
puteva osim difuzije
93,71
uključuje tjelesnu pletizmografiju
118,78
uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju
85,75
uključuje sva mjerenja tijekom testa i probnu spirometriju
97,19
PUL11 FeNO (Frakcija izdahnutog NO) plućni
uključuje sva mjerenja tijekom testa
82,17
PUL12 FeNO (Frakcija izdahnutog NO) nosni
uključuje sva mjerenja tijekom testa
313,36
PUL13 Rinomanometrija
uključuje sva mjerenja tijekom testa
64,86
PUL14 Rinoprovokacija
uključuje sva mjerenja tijekom testa
114,90
PUL15
Tjelesna pletizmografija za djecu do 2
godine
za djecu do 2 godine, uključuje i.v.sedaciju, sva mjerenja i nadzor
1.216,74
anesteziologa
Molekularna
dijagnostika
strukturnih
MOL01 promjena imunofluorescentnim tehnikama –
FISH (I)
Uključuje kulturu stanica;
1.245,29
Molekularna
dijagnostika
numeričkih
MOL02 promjena imunofluorescentnim tehnikama –
FISH (II)
Uključuje kulturu stanica;
1.069,61
Molekularna
dijagnostika
imunofluorescentnim
tehnikama
na
MOL03 parafinskim rezovima te testovi za
istovremeno otkrivanje više promjena –
FISH (III)
Uključuje kulturu stanica;
1.421,07
MOL04
Kariogram-kromosomske studije
vode, tumora i drugih tkiva
plodne
Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G,
1.760,99
odnosno jednom za R i C pruge
MOL05
Kariogram-kromosomske studije periferne
krvi
Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G,
1.168,89
odnosno jednom za R i C pruge
MOL06
Kariogram-kromosomske studije koštane
srži, korionskih resica
Uključuje kulturu stanica; može se zaračunati samo jednom za G,
1.344,67
odnosno jednom za R i C pruge
MOL07
Kultura stanica-dugotrajni uzgoj (više od 72
sata)
Višetjedna kultura stanica iz plodne vode, kože i drugih tkiva za potrebe
citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga. Ne može se zaračunati uz
kariogram.
687,61
MOL08
Genetski savjet prije i nakon citogenetskih
pretraga
Može se evidentirati samo jednom, također i u slučaju obrade obitelji;
uključuje analizu rezultata citogenetskih pretraga i mišljenje
251,33
Uključuje:
– visus
– mjerenje intraokularnog tlaka
59,69
OFT01 Kontrolni oftalmološki pregled
– biomikroskop
– fundus
Ne može se zaračunati uz OFT02.
Uključuje:
– ispitivanje vidne oštrine bez i sa korekcijom, stereovid
– pregled za nošenje kontaktnih leća
– pregled biomikroskopom
– mjerenje intraokularnog tlaka s provokacijskim testovima
OFT02 Prvi oftalmološki pregled djece i odraslih
78,59
– direktna i indirektna oftalmoskopija
– egzoftalometrija
– ispitivanje boje
Ne može se zaračunati uz OFT01.
Uključuje:
– sondiranje i proštrcavanje suznih kanalića
– operacija chalaciona
OFT03 Mali zahvati na oku.
85,55
– operacija chordeoluma
– odstranjivanje površno ležećih stranih tijela
– previjanje do 5x
Uključuje:
-pahimetrija
-gonioskopija
-fotografija
OFT04 Druge oftalmološke pretrage
23,67
-biometrija prije operacije katarakte
Svaki postupak se posebno zaračunava.
Može se zaračunati uz OFT02.
OFT05
Oftalmološki dijagnostički
dodatne indikacije
pregled
Uključuje:
–
59,69
– test na dvoslike aparatima, skijaskopija – vidno polje po Goldmanu
OFT06 Kompjutorizirano vidno polje
98,49
OFT07 Elektrofiziološki testovi oka.
Uključuje elektroretinografiju i slično
98,49
OFT08 Dijagnostika strabizma.
Ne može se zaračunati uz OFT02.
78,59
Može se zaračunati uz OFT02.
171,11
Može se zaračunati uz OFT02.
111,42
OFT09 UZV oka; Goniometrija
78,59
OFT10 Lasersko liječenje bolesti oka (Argon)
OFT11
Lasersko liječenje bolesti oka (YAG i
diodni laser)
OFT12 Fluoresceinska angiografija.
171,11
Pretrage mrežnice i optičkog diska
OFT13 spektralnom
optičkom
koherentnom
tomografijom (OCT)
Može se zaračunati uz OFT02.
98,49
OFT14 Terapija grešaka vida.
Uključuje liječenje eutiskopom, paslikama, realnim objektom i
Heidingerovim snopićem, vježbe separacije, korespodencije, vježbe na
sinoptoforu i slično. Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se
zaračunati po završetku liječenja.
313,00
UZV01
Color doppler
arterija
i vertebralnih
Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati
samo jednom.
152,20
UZV02
Transkranijalni color doppler VB sliva
(TCD)
Uključuje analizu kliničkog problema i mišljenje. Može se zaračunati
samo jednom.
121,37
Može se zaračunati samo jednom
83,30
karotida
UZV03 Ultrazvuk abdomena
TEL01
Telemedicinska usluga u SKZ (pregled,
mišljenje i nalaz)stran
36190, 36191
54,05
TEL02
Telemedicinsko očitanje Ekg-a
TEL03
Telemedicinsko očitanje Holter Ekg-a
46,30
TEL04
Telemedicinska
psihijatrijska
(intervju, mišljenje i nalaz)
54,05
TEL05
Telemedicinska
konzultacije
TEL06
Telemedicinsko očitanje Rtg snimke, nalaz i
mišljenje
49,00
TEL07
Telemedicinsko očitanje CT ili MR snimke,
nalaz i mišljenje
72,00
TEL08
Telemedicinska
dermatološka
(pregled, mišljenje i nalaz)
54,05
TEL09
Telemedicinska imuno-hematološka usluga
po testu
17,50
TEL10
Telemedicinska usluga u hitnoj medicinskoj
pomoći
54,05
DIJ01
Prva edukacija bolesnika – individualna
Samo kod pacijenata koji provode kućnu parenteralnu terapiju. Kod
novootkrivene bolesti (npr. šećerna bolest), kod značajne promjene
terapije (npr. uvođenje inzulina) ili značajna promjena sheme
dosadašnjeg liječenja.
60,00
DIJ02
Ponovljena
individualna
Samo kod pacijenata koji provode kućnu parenteralnu terapiju.
Ponovljena edukacija, kontrola educiranosti, savjetovanje, kontrola
dnevnika
32,00
DIJ03
Edukacija bolesnika-grupna
Edukacija grupe do 5 bolesnika
12,00
Uključuje: intervju, opažanje ponašanja, testiranje inteligencije,
ispitivanje ličnosti, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje
nalaza i mišljenja.
374,22
PSL01
usluga
17,50
usluga
specijalističke
edukacija
32,00
usluga
bolesnika-
Psihodijagnostička obrada
Ne može se zaračunati uz PSL02, PSL03, PSL04
PSL02
Uključuje: intervju, testiranje inteligencije, tehnike za procjenu drugih
kognitivnih funkcija, upitnike ličnosti, upitnike za specifične
psihopatološke poremećaje, projektivne i poluprojektivne tehnike,
opažanje ponašanja, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje
nalaza i mišljenja.
Diferencijalna psihodijagnostička obrada
457,38
Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL03, PSL04
PSL03
Psihodijagnostička obrada
dojenačka i predškolska dob
djeteta
–
Uključuje: intervju s roditeljem, opservaciju ponašanja djeteta, testiranje
razvojnim skalama, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje
nalaza i mišljenja.
332,64
Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL04
Uključuje: intervju s djetetom, intervju s roditeljima, opažanje ponašanja
djeteta, testiranje inteligencije, procjenu emocionalnog i socijalnog
razvoja upitnicima, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, pisanje
nalaza i mišljenja.
PSL04
Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna
predškolska i školska dob
PSL05
Psihološko savjetovanje odrasle osobe ili
djeteta
83,16
PSL06
Obiteljsko
psihološko
savjetovanje/Psihološko savjetovanje para
124,74
PSL07
Psihološka
postupak
62,37
PSL08
Psihološka priprema djeteta za medicinski
postupak
103,95
PSL09
Psihološki tretman traume
103,95
PSL10
Psihološki tretman suzbijanja boli kod
odrasle osobe
41,58
PSL11
Psihološki tretman suzbijanja boli kod
djeteta
PSL12
Psihološki
tretman
rehabilitacije
kognitivnih
i
izvršnih
funkcija,
uvježbavanje životnih vještina
83,16
PSL13
Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na
zdravstveno stanje
62,37
PSL14
Psihoterapija (kod psihologa) -individualna
498,96
Ne može se zaračunati uz PSL01, PSL02, PSL03
PSL15
priprema
za
medicinski
Psihoterapija (kod psihologa)- grupna
*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove.
** Uključuje i troškove smještaja i prehrane
Uključuje psihološku pripremu djeteta i edukaciju roditelja.
83,16
83,16
Za grupnu terapiju do 5 osoba. Zaračunava se za svakog sudionika
grupne terapije.
25,00
***Kontrastno sredstvo zaračunava se dodatno, u skladu s Listom lijekova Zavoda
(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima.
(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima
(3)u skladu sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji
(4) Kod PET/CT, CT i MR u općoj anesteziji, postupak anestezije, materijali i lijekovi s Liste lijekova Zavoda zaračunavaju se dodatno
(5) za više od 1 regije cijena svake sljedeće regije iznosi 50% osnovne cijene.
Tablica 2.3. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija (doktor)
ŠIfra
KRITERIJ
– dijagnoza
Naziv DTP-a
KRITERIJ – šifra
postupka
Opis
Cijena
Zaračunava se za pregled radi donošenja odluke o potrebi ortodontskog liječenja kao i
za drugo mišljenje (maksimalno 2 x godišnje)
83,56
Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska,
31014, 31003, 13020,
analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku
13021, 13023, 31013
analizu i Rtg analizu šake.
102,13
DMO00 Ortodontski pregled
DMO01
Dijagnostički postupci u
ortodonciji*
13020, 13021, 13023,
31014,
52482,52470,
52471, 52356, 91310,
52466, 52468, 52473,
45210, 45320, 52462
Fiksna
ortodontska
DMO02
terapija za jednu čeljust
Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt
ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno
čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu
čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice,sa ostalim
potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni
pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne 4.439,79
ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova,čišćenje i poliranje zubi u
jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava
retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim
potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom
retainera- naprave za retenciju po čeljusti.
Mobilna
ortodontska
terapija
–
monomaksilarnom
napravom (jedna čeljust)
Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela,
13020, 13021, 13023,
nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne
52460, 52462, 52485,
1.764,58
ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne
52487, 91310, 52466
monomaksilarne ortodontske naprave.
Mobilna
ortodontska
DMO04 terapija – bimaksilarnom
napravom (obje čeljusti)
Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela,
13020, 13021, 13023,
nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne
52461, 52463, 52486,
2.379,88
ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne
52488, 91310, 52466
bimaksilarne ortodontske naprave.
DMO03
K07.1,
K07.2, Q35
DMO05 Delairova maska
Ortodontska naprava za K07.0,
DMO06 forsirano širenje nepca- K07.1,
RPE
K07.2, Q35
DMO07
Headgear-potporanj
Delair-u
po
DMO08
Reparatura
mobilne
ortodontske naprave
Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije
13020, 13021, 13023,
fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske 1.760,13
91310, 52466
terapije Delairovom maskom s readaptacijom.
13020, 13021, 13023, Uključuje uzimanje otiska,analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave
za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.
91310,52466
821,05
Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije
fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s
readaptacijom.
503,24
13020,
13021, Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina.Uključuje
1302352464, 52465
uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.
130,69
52472
* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom
** ljepilo za bravice,intermaksilarne gumice,elastični lančić,opruge,vezilice,stoperi i separator
*** karbidna svrdla,polirne gumice,sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje
**** tvrdi gips,prozirne folije,akrilat,žica,tekući kompozit,sredstvo za jetkanje sa adhezivom, algina.
Tablica 2.3.1. Cijena dijagnostičko-terapijskog postupka dentalne tehnike za ortodonciju
Šifra
DTP-a
Naziv DTP-a
Kriterij šifra
ortodontske naprave
DTO01
Lab. rad za izradu studijskog modela pri dijagnostičkom
postupku ili fiksnu ortodontsku napravu za 1 čeljust
52491
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.
65,00
DTO02
Lab. rad za Headgear 1x tijekom fiksne ortodontske terapije
52492
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi Headgear-a – 1x
tijekom fiksne ortodontske terapije
65,00
DTO03
Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne
za 1 čeljust
52493
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne
ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust
500,00
DTO04
Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za
obje čeljusti)
52494
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne
ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)
595,00
Opis
Cijena
(kn)
DTO05
Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)
52495
Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave
– retainer (za 1 čeljust)
250,00
DTO06
Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne –
1x godišnje tijekom ortodontske terapije
52496
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave –
monomaksilarne
120,00
DTO07
Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x
godišnje tijekom ortodontske terapije
52300
Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave –
bimaksilarne
120,00
DTO08
Lab. rad pri izradi Delairove maske – 1x tijekom
ortodontskog liječenja prema med. indikaciji
52497
Rad i materijal pri izradi Delairove maske– 1x tijekom
ortodontskog liječenja prema med. indikaciji
400,00
DTO09
Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca
(RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med.
indikaciji
52498
Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje
nepca– 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji
460,00
Tablica 2.4. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – mikrobiologija
Šifra
Naziv DTP-a
Opis
Cijena
KLM01 Bris nazofarinksa – aerobno
Bris nazofarinksa – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
48,00
KLM02 Bris ždrijela – aerobno
Bris ždrijela – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
48,00
KLM03 Bris nosa (kliconoštvo) – aerobno
bris nosa (kliconoštvo) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
KLM04 Urin – aerobno i mikološki
Urin srednji mlaz – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
48,00
KLM05 Urin kateter – aerobno i mikološki
kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
140,00
KLM06 ß-HS B-screening
Bris – aerobna kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
KLM07 Ureaplasma i Mycoplasma – bris
Bris uretre, cerviksa, vagine, eksprimata prostate, ejakulata – Ureaplasma i Mycoplasma (pozitivan-identifikacija i
78,00
antibiogram ili negativan rezultat) (komercijalni test)
KLM08
Bris iz urogenitalnog sustava – aerobno Bris stidnice, rodnice, cerviksa, uretre, glansa penisa eksprimata prostate, ejakulata (ovi uzorci se anaerobno ne
52,00
i mikološki
kultiviraju izuzev u strogo specifičnim rijetkim slučajevima) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
KLM09 Chlamydia trachomatis – mikroskopija
Aspirat –
KLM10
mikološki
aerobno,
anaerobno
i
Chlamydia trachomatis – IF (izravna imunofluorescencija)
107,00
Aspirat pleuralnog izljeva, ascitesa, zglobova (svih primarno sterilnih uzoraka) – kultivacija
155,00
KLM11 Izljev – aerobno, anaerobno i mikološki Ascites, pleuralni izljev, perikardni izljev, eksudat (aerobno, anaerobno i mikološki) – kultivacija
155,00
Likvor –
KLM12
mikološki
155,00
aerobno,
anaerobno
i
Likvor – kultivacija
KLM13
Hemokultura – aerobno, anaerobno i
Hemokultura (po jednoj bočici-aerobno i/ili anaerobno, mikološki) – kultivacija
mikološki
104,00
KLM14
Venski kateteri, centralni venski
Venski kateteri, centralni venski kateteri – kultivacija
kateteri – aerobno i/ili mikološki
104,00
KLM15
Dijalizat, CAPD – aerobno, anaerobno
Dijalizat, CAPD – kultivacija
i mikološki
155,00
KLM16
Identifikacija izolata i test osjetljivosti
Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka
– primarno sterilni uzorci
92,00
KLM17
Identifikacija izolata- primarno sterilni
Identifikacija izolata bez antibiograma
uzorci
42,00
KLM18
Bris iz respiratornog sustava-aerobno i Aspirat traheostome, aspirat kanile, KAS, bris oko kanile, bris kanile, bris traheostome, bris trajeje (sterilno ili
52,00
mikološki
fiziološka flora) – kultivacija
KLM19 Iskašljaj – aerobno i mikološki
Iskašljaj (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
BAL-bronhoalveolarni lavat – aerobno
KLM20
BAL-bronhoalveolarni lavat (sterilno ili fiziološka flora) – kultivacija
i mikološki
104,00
Identifikacija izolata i test osjetljivosti
KLM21
Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu; E-test nije uračunat u cijenu postupka
– respiratorni sustav
92,00
KLM22
Identifikacija izolata – respiratorni
Identifikacija izolata bez antibiograma
sustav
42,00
KLM23 Bris kože – aerobno i mikološki
Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture-npr. MRSA screening) – kultivacija,
52,00
identifikacija izolata, antibiogram
KLM24 Bris kože – nadzorni
Obrisak kože perineuma, anusa, aksile, prepone (nadzorne kulture – npr. MRSA screening) – kultivacija,
52,00
identifikacija izolata, antibiogram
KLM25 Bris oka – aerobno i mikološki
Bris spojnice (oba) oka – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
75,00
KLM26 Bris uha – aerobno i mikološki
Bris uha (bris vanjskog zvukovoda) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
75,00
Bris jezika, usne šupljine – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
KLM28 Bris jezika – aerobno i mikološki
Bris jezika – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
KLM29 Aspirat želuca – aerobno i mikološki
Aspirat želučanog sadržaja, želučani sok – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
52,00
Bris usne
KLM27
mikološki
šupljine
–
aerobno
i
KLM30
Bris rane – aerobno, anaerobno i Bris rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, bris pupka, pustule, dekubitus, eksudat rane, bula, fistula –
52,00
mikološki
kultivacija
KLM31
Uzorak rane – aerobno, anaerobno i
Bioptat rane, aspirat rane, aspirat apscesa, dren, intraoperativno uzet bris- kultivacija aerobna i anaerobna
mikološki
104,00
KLM32
Identifikacija izolata i test osjetljivosti
Identifikacija i antibiogram po klinički značajnom izolatu
– rana
92,00
KLM33 Identifikacija izolata – rana
Identifikacija izolata bez antibiograma
42,00
KLM34 Stolica parazitološki – mikroskopija
MIFC (stolica parazitološki nativno+metoda koncentracije) mikroskopija
52,00
KLM35 Perianalni otisak – mikroskopija
Perianalni otisak – mikroskopija
30,00
KLM36 Stolica – aerobno
Stolica (Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, E. coli) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
72,00
KLM37 stolica – aerobno i mikroaerofilni uvjeti Stolica (Campylobacter) – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
104,00
KLM38 stolica – mikološki
42,00
Stolica – kultivacija, identifikacija izolata
Brisevi nežive okoline – aerobno (i/ili
KLM39
Brisevi nežive okoline i sterilnost – kultivacija, identifikacija izolata, antibiogram
mikološki)
52,00
Napomena: Mikroskopski preparati su uključeni u cijenu pojedinačnih pretraga, ne zaračunavaju se posebno
Navedeni DTP postupci ne odnose se na dijagnostiku tuberkuloze«.
Članak 100.
(1) Ugovorne bolničke zdravstvene ustanove mogu osnovom ugovora sa Zavodom ostvariti ukupni maksimalni godišnji iznos sredstava za 2014. godinu u ukupnom iznosu
od 7.204.630.583,24 kuna.
(2) Maksimalni iznos sredstva koji može ostvariti svaka ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda u skladu s
prihvaćenom ponudom bolničke zdravstvene ustanove na natječaj.
Članak 101.
Cijene zdravstvenih usluga utvrđuju se za:
– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom DTS-a iz Tablice 3.1. iz članka 102. stavka 1. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici
koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti iz članka 102. stavka 2. ove Odluke.
-zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti kroz jednodnevnu kirurgiju prema cijenama utvrđenim u Tablici 3.2. iz članka 103. ove Odluke
– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz
Tablice 3.3. iz članak 104. ove Odluke
– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima prema cijenama dana bolničkog liječenja utvrđenim u Tablici 3.3. iz članka 103. ove Odluke
– posebno skupe lijekove primijenjene u vrijeme bolničkog liječenja osiguranih osoba u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o
utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Članak 102.
(1) Dijagnostičko terapijske skupine u koje se razvrstavaju bolesnici oboljeli od akutnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama koji imaju sličnu bolničku potrošnju i
slične kliničke osobitosti i koeficijenti za dijagnostičko-terapijske skupine utvrđeni su u tablici 3.1. koja je sastavni dio ove Odluke.
(2) Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijenti iz tablice 3.1 utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.
Članak 103.
Cijene za provođenje jednodnevne kirurgije utvrđuju se u tablici 3.2. kako slijedi:
Tablica 3.2. Cijene jednodnevne kirurgije
Šifra DTP* Naziv DTP jednodnevne kirurgije
Opis
Cijena (kn)**
JDK01
Operacija karpalnog kanala
JDK02
Postupci zbog strabizma
1.262,80
JDK03
Operacija katarakte
JDK04
Tonzilektomija i/ili adenoidektomija
JDK05
Miringotomija s umetanjem cjevčice (jedno uho ili oba)
1.894,20
JDK06
Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)
2.715,02
JDK07
Operacija ingvinalne/femoralne hernije (jednostrano ili obostrano)
JDK08
Laparoskopska kolecistektomija
JDK09
Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantata
JDK10
Artroskopija
JDK11
Hemoroidektomija/Ekscizija pilonidalne ciste
Uključuje PHD
2.778,16
JDK12
TURP
Uključuje PHD
4.293,52
JDK13
Obrezivanje (cirkumcizija)
JDK14
LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici
Popravak strabizma koji obuhvaća 1 ili više mišića, na jednom ili oba oka 2.715,02
2.637,80
Uključuje PHD
2.209,90
3.409,56
Uključuje PHD
6.250,86
2.273,04
2.462,46
694,54
Uključuje PHD
1.578,50
JDK15
Kiretaža/Histeroskopija/Pobačaj (medicinski indiciran)
Uključuje PHD
694,54
* JDK se može fakturirati samo na pripadajuću šifru djelatnosti 2xxxxx2
** Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal, lijekove, smještaj
Članak 104.
Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi, liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim
ustanovama, kao i liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u specijalnim bolnicama i lječilištima za i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja
utvrđene su u Tablici 3.3 kako slijedi:
Tablica 3.3. – Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi kao i liječenja bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti u bolničkim
zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja
Šifra i naziv
zdravstvene
zaštite
Kriterij
–
Kriterij – dijagnoza/stanje
djelatnost
DBL01
Dugotrajno liječenje – uobičajena
3200000
skrb
1.1.
DBL19
Dugotrajno liječenje – pojačana
3200000
skrb
2.
DBL18
Dugotrajno liječenje bolesnika ili
3200000,
liječenje bolesnika oboljelih od
3940000,
kroničnih bolesti, ovisnih o
3950000
trajnoj mehaničkoj ventilaciji
1.
3.
DBL20
Iznos u
kunama
284,51
Kod zbrinjavanja osiguranih osoba u
komi, sa sistemskim i ostalim teškim
infekcijama, opsežnim dekubitalnim
ranama,
teškom
gangrenom
i/ili
terminalnom fazom zatajenja organa.
Može se zaračunati najduže 30 dana. U
slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30
dana, od 31. dana na dalje može se obračunati 483,47
Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb
(DBL01)
968,94
3960000
Može se zaračunati za bolničko zbrinjavanje
u trajanju najdulje do 14 dana. U slučaju
bolničkog zbrinjavanja trajanja duljeg od 14
628,71
dana obračunava se do kraja bolničkog
zbrinjavanja Dugotrajno liječenje – pojačana
skrb (DBL19)
3910000
250,69
3910000
167,13
Liječenje bolesnika oboljelih od
kroničnih bolesti
4.
4.1.
Palijativna skrb
Opis
DBL02
Kronične duševne bolesti
4.1.1. DBL21
Kronične duševne bolesti
vikend terapijski otpust
4.2.
DBL03
Kronične dječje bolesti
3940000
495,41
4.3.
DBL04
Kronične plućne bolesti
3950000
358,13
–
Fizikalna
medicina
i
rehabilitacija
u
specijalnim 3920000
bolnicama i lječilištima
5.
5.1.
DBL07
Rehabilitacija nakon amputacije
Z89
369,07
5.2.
DBL08
Kardiovaskularna rehabilitacija
I21, Z95
547,14
5.3.
DBL09
Reumatološka rehabilitacija
M05, M06.8, M07, M08, M45
340,22
5.4.1. DBL13
Spinalna rehabilitacija početna
G82, G95.2, S12, S22.0, S32
5.4.2. DBL14
Spinalna
održavajuća
rehabilitacija
5.5.1. DBL15
Kranicerebralna
početna
rehabilitacija
5.5.2. DBL16
Kraniocerebralna
održavajuća
rehabilitacija
5.6.
DBL10
Ostalo
5.7.
DBL22
Smještaj u specijalnim bolnicama
i lječilištima
6.
DBL11
Opći stacionar u domu zdravlja
7.
DBL12
Smještaj i prehrana
roditelja uz dijete
8.
DBL17
Dnevni smještaj jednog roditelja
uz dijete
486,46
363,10
G81, R40.2, G35
530,23
395,93
S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44,
J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3,
G71.0, G80
336,24
Zaračunava se umjesto: DBL07, DBL09,
DBL14, DBL16, DBL10 u slučajevima kada 164,14
se fizikalna terapija ne provodi
2800000
358,13
jednog
164,14
39,75
Članak 105.
Cjenik presadaka i cjenik obrade matičnih stanica utvrđuje se u tablici 3.4. i tablici 3.5. kako slijedi:
Tablica 3.4. – Cjenik presadaka*
Šifra
Presadak
Mjerna
jedinica
Ukupna
cijena (kn)
Z010000001
Tkivo rožnice za transplantaciju
kom.
8.912,01
Z010000002
Tkivo sklere za transplantaciju
kom.
2.292,63
Z010000003
Tkivo limbalnih stanica za transplantaciju
kom.
3.247,63
Z010000004
Tkivo amnijske membrane za transplantaciju
kom.
768,69
Z010000005
Tkivo kože za transplantaciju
cm²
65,16
Z010000006
Glava femura
kom.
3.581,28
Z010000007
Acetabulum (bez kriste ilijake)
kom.
4.824,78
Z010000008
Femur cijeli
kom.
10.743,84
Z010000009
Proksimalna ili distalna polovica femura
kom.
6.515,94
Z010000010
Tibija
kom.
9.301,38
Z010000011
Proksimalna ili distalna polovica tibije
kom.
6.416,46
Z010000012
Kondili tibije s meniscima
kom.
4.824,78
Z010000013
Proksimalna polovica fibule
kom.
1.392,72
Z010000014
Dijafiza duge kosti
Z010000015
cm
198,96
Humerus
kom.
9.152,16
Z010000016
Achilova tetiva
kom.
3.680,76
Z010000017
Cijeli ligament patele s patelom
kom.
5.371,92
Z010000018
Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovima
kom.
4.227,90
Z010000019
Fascia lata
cm²
32,83
*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju
3.5. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih
matičnih stanica
Šifra
Ukupna
cijena (kn)
Postupak
Z010000050 Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži
48.446,76
Z010000051 Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi
48.446,76
Z010000052 Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi 63.368,76
Članak 106.
(1) Ugovorne zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti Zavodu ispostavljaju račune za izvršenu zdravstvenu zaštitu u skladu s
posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.
(2) Za provedenu dentalnu zdravstvenu zaštitu obračunavaju se i troškovi izrade dentalna pomagala u skladu s općim aktom Zavoda kojim se utvrđuju cijene rada i materijala
dentalnih tehničara za izradu dentalnog pomagala za osigurane osobe.
3. Ostale cijene zdravstvene zaštite
Članak 107.
Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka koji se provode u sklopu nacionalnih programa preventive zdravstvene zaštite utvrđene su u tablici 4.1 kako slijedi:
Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite
Red. br. Šifra
Naziv DTP-a
Cijena*
1.
NPP01 Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom
2.
NPP03 Kolonoskopija i ostali dijagnostički i terapijski postupci vezani uz kolonoskopiju ** 450,00
3.
NPP04 Ginekološki probir ***
45,00
4.
NPP05 Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou
43,00
178,00
*Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu
**Ljekarne izdavanje lijeka Purisan zaračunavaju Zavodu u iznosu od 25,81 kn (s PDV-om) po ispitaniku.
***uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija.
Članak 108.
(1) Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 10. stavka 1. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno
ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse, obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđenih ovom Odlukom, te ih dostavljati Zavodu na daljnju
obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu s propisima EU i sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
(2) Za strance iz članka 10. stavka 1. ove Odluke osigurane u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj i osobe iz
članka 10. stavka 2. ove Odluke koji zdravstvenu zaštitu koriste osnovom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini
plaća se primjenom iznosa po osiguranoj osobi.
(3) Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 2. ove Odluke koje zdravstvenu zaštitu koriste na osnovi propisa EU plaća se stvarni trošak zdravstvene zaštite pružene na
primarnoj razini osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa.
(4) Za zdravstvene usluge pružene osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ispostavljaju se i
plaćaju pojedinačni računi prema odredbama ove Odluke.
(5) Za osigurane osobe iz članka 10. stavka 1. ove Odluke, koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu koriste osnovom propisa EU i međunarodnih
ugovora o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita pružena na svim razinama, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa u skladu s odredbama ove Odluke i
općim aktima Zavoda.
(6) Pojedinačni računi iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini
zdravstvene djelatnosti.
Članak 109.
(1) Za pružnu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica bolesti, tjelesne ozljede prouzročene od strane druge osobe i prometne nesreće ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno
ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse obvezni su ispostavljati pojedinačne račune Zavodu u skladu s odredbama ove Odluke radi provedbe postupaka naknade štete u
skladu s odredbama Zakona.
(2) Cijena zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obračunava se za:
– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
-zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti kroz jednodnevnu kirurgiju
– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika dugotrajnim liječenjem i palijativnom skrbi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnim bolnicama i lječilištima u skladu s odredbama ove Odluke.
(3) Za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti osiguravaju se sredstva i plaćanje tih
zdravstvenih ustanova u visini kako je to utvrđeno općim aktima Zavoda.
(4) Za pruženu zdravstvenu zaštitu koja je posljedica priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne
prakse obvezni su ispostavljati Zavodu pojedinačne račune u skladu sa stavkom 1. ovog članka radi provedbe evidentiranja troškova s te osnove.
Članak 110.
Rokovi plaćanja za ugovorenu i pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju se ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog
zdravstvenog osiguranja u skladu s propisima koji reguliraju rokove ispunjenja novčanih obveza.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 111.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
(»Narodne novine« broj 23/13, 38/13., 50/13., 51/13., 99/13., 103/13. i 128/13.)
Članak 112.
Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.
Klasa: 025-04/13-01/391
Urbroj: 338-01-01-13-1
Zagreb, 19. prosinca 2013.
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.
Tablica 3.1. – Koeficijenti za dijagnostičko terapijske skupine – DTS – bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
Šifra
Naziv
A01Z Transplantacija jetre
A03Z Transplantacija pluća ili srca i pluća
Koeficijent
37,2
42
A05Z Transplantacija srca
31,6
A06Z Traheostomija ili ventilacija > 95 sati
15,75
A07Z Alogenična transplantacija matičnih stanica
36,25
A08A Autologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK
15,25
A08B Autologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK
7,49
A09A Transplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK
15,64
A09B Transplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK
9,37
A10Z Transplantacija rožnice
2,01
A11Z Priprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva
5,06
A12Z Priprema donora i multiorganska eksplantacija
4,79
A13Z Priprema donora i eksplantacija organa
4,93
A14Z Priprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana
0,25
A40Z Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca
30,11
A41A Intubacija, dob < 16 godina s KK
1,31
A41B Intubacija, dob < 16 godina bez KK
0,55
A42Z Serološka obrada donora organa/tkiva
0,28
B01Z Revizija ventrikulskog spoja (shunta)
1,67
B02A Kraniotomija s vrlo teškim KK
4,48
B02B Kraniotomija s teškim ili umjerenim KK
3,54
B02C Kraniotomija bez KK
2,68
B03A Postupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK
5,2
B03B Postupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK
2,77
B04A Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK
2,42
B04B Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK
1,34
B05Z Operacija karpalnog kanala
0,2
B06A Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK
2,45
B06B Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK
0,75
B07A Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK
1,74
B07B Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK
0,93
B40Z Plazmafereza kod neurološke bolesti
0,88
B42Z Stereotaktička radiokirurgija gama-nož (gamma śknife) ś
4,81
B60A Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK
3,47
B60B Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK
1,55
B61A Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK
1,52
B61B Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK
1,05
B62Z Prijam zbog afereze
0,25
B63Z Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga
0,49
B64A Delirij s vrlo teškim KK
0,51
B64B Delirij bez vrlo teških KK
0,43
B65Z Cerebralna paraliza
0,7
B66A Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
2,57
B66B Novotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK
1,49
B67A Degenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
2,01
B67B Degenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK
1,09
B67C Degenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,9
B68A Multipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK
2,09
B68B Multipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK
0,74
B69A TIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK
1,41
B69B TIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK
0,62
B70A Inzult s vrlo teškim KK
2,15
B70B Inzult s teškim KK
1,37
B70C Inzult bez vrlo teških ili teških KK
1
B70D Inzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana
0,82
B71A Poremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK
1,69
B71B Poremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK
0,51
B72A Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK
5,12
B72B Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK
2,42
B73Z Virusni meningitis
0,67
B74Z Netraumatski stupor i koma
1,38
B75Z Febrilne konvulzije
0,58
B76A Napad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK
1,09
B76B Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK
0,51
B77Z Glavobolja
0,42
B78A Intrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK
2,89
B78B Intrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK
1,11
B79Z Prijelom lubanje
0,89
B80Z Ostale ozljede glave
0,22
B81A Ostali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
1,57
B81B Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,85
C01Z Postupci zbog penetrantne ozljede oka
1,21
C02Z Enukleacija i postupci na orbiti
0,55
C03Z Postupci na mrežnici
1,25
C04Z Veliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici
0,73
C05Z Dakriocistorinostomija
0,47
C10Z Postupci zbog strabizma
0,43
C11Z Postupci na vjeđi
0,26
C12Z Ostali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici
0,23
C13Z Postupci na suznom aparatu
0,2
C14Z Ostali postupci na oku
0,21
C15A Glaukom i složeni postupci zbog katarakte
0,29
C15B Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan
0,29
C16A Postupci na leći
0,29
C16B Postupci na leći, isti dan
0,29
C60A Akutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,71
C60B Akutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,52
C61Z Neurološki i krvožilni poremećaji oka
0,43
C62Z Hifem i medicinski obrađena trauma oka
0,4
C63A Ostali poremećaji oka s KK
0,31
C63B Ostali poremećaji oka bez KK
0,3
D01Z Ugradnja pužničnog nadomjesnog uređaja
1,28
D02A Postupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK
2,32
D02B Postupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK
2,01
D02C Postupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK
0,86
D03Z Kirurški popravak rascijepa usne ili nepca
0,75
D04A Operacija maksilarnog područja s KK
1,37
D04B Operacija maksilarnog područja bez KK
0,74
D05Z Postupci na parotidnoj žlijezdi
1,05
D06Z Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu
0,85
D09Z Razni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu
0,54
D10Z Postupci na nosu
0,54
D11Z Tonzilektomija i/ili adenoidektomija
0,35
D12Z Ostali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu
0,58
D13Z Miringotomija s umetanjem cjevčice
0,3
D14Z Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama
0,84
D40Z Vađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji
0,36
D60A Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK
2,27
D60B Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK
0,78
D61Z Gubitak ravnoteže
0,4
D62Z Krvarenje iz nosa
0,28
D63A Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK
0,41
D63B Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK
0,36
D64Z Laringotraheitis i epiglotitis
0,32
D65Z Trauma i deformacija nosa
0,36
D66A Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK
0,83
D66B Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK
0,41
D67A Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji
0,5
D67B Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan
0,1
E01A Veliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK
4,02
E01B Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK
2,24
E02A Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK
3,81
E02B Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK
1,89
E02C Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK
0,92
E40Z
Bolest dišnog sustava s potporom disanju
2,12
E41Z
Bolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom
2,71
E60A Cistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK
3,36
E60B Cistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK
2,3
E61A Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK
2,53
E61B Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK
1,51
E62A Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK
1,83
E62B Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK
1,25
E62C Infekcija/upala dišnog sustava bez KK
0,7
E63Z
Apneja u spavanju
0,54
E64Z
Edem pluća i zatajenje disanja
1,13
E65A Kronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK
0,84
E65B Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK
0,64
E66A Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK
1,02
E66B Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK
0,6
E66C Velika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK
0,53
E67A Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK
0,84
E67B Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK
0,64
E68Z
0,91
Pneumotoraks
E69A Bronhitis i astma, dob > 49 godina s KK
0,83
E69B Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK
0,51
E69C Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK
0,46
E70A Hripavac i akutni bronhiolitis s KK
0,7
E70B Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK
0,51
E71A Novotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK
1,31
E71B Novotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK
1,01
E71C Novotvorevina dišnog sustava bez KK
0,88
E72Z
Problemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi
E73A Pleuralni izljev s vrlo teškim KK
1,14
1,77
E73B Pleuralni izljev s teškim KK
1,2
E73C Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK
1,01
E74A Bolest intersticija pluća s vrlo teškim KK
1,24
E74B Bolest intersticija pluća s teškim KK
1,04
E74C Bolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK
1,03
E75A Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK
1,09
E75B Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK
0,81
E75C Ostali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK
0,59
F01A Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK
13,01
F01B
Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK
10,43
F02Z
Umetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora
5,15
F03Z
Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu
11,1
F04A Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK
12,55
F04B
10,31
Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK
F05A Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK
8,73
F05B
6,3
Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK
F06A Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK
6,2
F06B
5,45
Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK
F07A Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK
10,17
F07B
6,57
Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK
F08A Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK
9,23
F08B
4,51
Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK
F09A Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK
6,84
F09B
Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK
4,08
F10Z
Perkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda
3,02
F11A Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK
4,88
F11B
Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK
2,42
F12Z
Umetanje elektrostimulatora srca
2,51
F13Z
Amputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava
1,89
F14A Postupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr,, bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK
3,12
F14B
Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK
2,43
F14C
Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pump), bez vrlo teških ili teških KK
1,78
F15Z
Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta
2,91
F16Z
Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta
2,51
F17Z
Zamjena elektrostimulatora srca
3,07
F18Z
Revizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja
1,93
F19Z
Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu
4,17
F20Z
Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)
0,43
F21A Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK
1,66
F21B
Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK
1,2
F40Z
Dijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju
3,41
F41A Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK
1,98
Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK
1,67
F42A Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima
1,35
F41B
F42B
Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka
F60A Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK
1,02
2,09
F60B
Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK
0,97
F60C
Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom
1,19
F61Z
Infektivni endokarditis
2,88
F62A Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK
0,96
F62B
0,59
Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK
F63A Venska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK
1,11
F63B
Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK
0,83
F64Z
Vrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije
0,87
F65A Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK
F65B
Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK
1,56
1,09
F66A Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK
1,16
F66B
0,53
Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK
F67A Hipertenzija s KK
1,19
F67B
Hipertenzija bez KK
0,52
F68Z
Kongenitalna bolest srca
F69A Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK
1,09
1,86
Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK
0,53
F70A Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK
1,64
F69B
F70B
Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK
F71A Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK
F71B
Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK
1,21
1,33
0,49
F72A Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK
1,23
F72B
0,61
Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK
F73A Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK
0,75
F73B
Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK
F74Z
Bol u prsima
F75A Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK
0,48
0,45
1,15
F75B
Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK
1,02
F75C
Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,98
G01A Resekcija rektuma s vrlo teškim KK
5,05
G01B Resekcija rektuma bez vrlo teških KK
3,08
G02A Veliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK
3,3
G02B Veliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK
2,82
G03A Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću
3,83
G03B Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK
2,4
G03C Postupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK
1,54
G04A Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK
2,55
G04B Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK
2,15
G04C Adhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK
0,89
G05A Manji postupci na tankom i debelom crijevu s KK
2,02
G05B Manji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK
1,24
G06Z Postupak pilorotomije
1,11
G07A Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK
1,44
G07B Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK
0,71
G08A Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,78
G08B Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 – 59 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,59
G09Z Postupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina
0,54
G10Z Postupci zbog hernije, dob < 1 godine
0,49
G11A Postupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK
2,16
G11B Postupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK
0,98
G12A Ostali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK
2,76
G12B Ostali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK
1,34
G42A Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava
0,9
G42B Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan
0,22
G43Z Složena kolonoskopija
0,25
G44A Ostali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK
1,3
G44B Ostali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK
0,61
G44C Ostalo kolonoskopski postupci, isti dan
0,2
G45A Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava
0,72
G45B Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan
0,24
G46A Složena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK
1,05
G46B Složena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK
0,84
G46C Složena gastroskopija, isti dan
0,2
G60A Maligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
2,56
G60B Maligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
1,51
G61A Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK
1,51
G61B Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,76
G62Z Komplicirani peptički vrijed
2,09
G63Z Nekomplicirani peptički vrijed
0,88
G64Z Upalna bolest crijeva
1,04
G65A Opstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK
1,57
G65B Opstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK
0,87
G66A Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK
0,86
G66B Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK
0,4
G67A Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK
0,84
G67B Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,37
G68A Gastroenteritis, dob < 10 godina s KK
0,57
G68B Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK
0,32
G69Z Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina
0,37
G70A Ostali poremećaji probavnog sustava s KK
1,49
G70B Ostali poremećaji probavnog sustava bez KK
0,52
H01A Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK
6,19
H01B Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK
4,01
H02A Veliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK
4,57
H02B Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK
2,44
H02C Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK
2,04
H05A Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK
2,91
H05B Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK
1,91
H06Z Ostali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači
1,21
H07A Otvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK
1,97
H07B Otvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK
1,16
H08A Laparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK
1,22
H08B Laparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK
0,99
H40Z Endoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka
2,49
H41A Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK
3,64
H41B Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK
1,58
H42A Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK
2,17
H42B Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK
1,51
H42C Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK
1,2
H60A Ciroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK
3,37
H60B Ciroza i alkoholni hepatitis s teškim KK
2,01
H60C Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK
1,09
H61A Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK
1,27
H61B Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK
1,57
H62A Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK
1,6
H62B Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK
1,09
H63A Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK
1,34
H63B Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK
0,73
H64A Poremećaji bilijarnog sustava s KK
1,79
H64B Poremećaji bilijarnog sustava bez KK
0,73
I01Z
Obostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina
6,33
I02A
Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK
8,53
I02B
Presadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK
2,74
I03A
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK
5,35
I03B
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK
3,51
I03C
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK
3,1
I04Z
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena
4,09
I05Z
Ostale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina
4,32
I06Z
Spinalna fuzija s deformitetom
4,94
I07Z
Amputacija
1,52
I08A
Ostali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK
2,12
I08B
Ostali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK
1,76
I09A
Spinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK
5,7
I09B
Spinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK
3,34
I10A
Ostali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK
2,57
I10B
Ostali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK
1,23
I11Z
Postupci za produljenje okrajina
0,65
I12A
Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK
3,26
I12B
Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK
2,32
I12C
Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK
0,95
I13A
Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK
2,52
I13B
Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK
1,21
I13C
Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK
1,02
I14Z
Revizija amputacijskog batrljka
0,34
I15Z
Postupci na kraniofacijalnom području
1,74
I16Z
Ostali postupci na ramenu
0,71
I17Z
Postupci na maksilofacijalnom području
1,01
I18Z
Ostali postupci na koljenu
0,42
I19Z
Ostali postupci na laktu i podlaktici
0,81
I20Z
Ostali postupci na stopalu
0,49
I21Z
Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura
I23Z
Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur
0,57
0,36
I24Z
Artroskopija
0,39
I25Z
Dijagnostički postupci na kostima i zglobovima
0,71
I27A
Postupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK
1,28
I27B
Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK
0,59
I28A
Ostali postupci na vezivnom tkivu s KK
1,73
I28B
Ostali postupci na vezivnom tkivu bez KK
0,79
I29Z
Rekonstrukcija ili revizija koljena
1,22
I30Z
Postupci na šaci
0,31
I60Z
Prijelom trupa femura
0,79
I61Z
Prijelom distalnog dijela femura
0,48
I63Z
Rastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra
I64A
Osteomijelitis s KK
2,29057808
I64B
Osteomijelitis bez KK
1,4462207
I65A
Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK
5,11
I65B
Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK
2,89
I66A
Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK
2,09
I66B
Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK
0,64
I67A
Septički artritis s vrlo teškim ili teškim KK
2,16
I67B
Septički artritis bez vrlo teških ili teških KK
0,9
I68A
Nekirurški poremećaji kralježnice s KK
0,93
I68B
Nekirurški poremećaji kralježnice bez KK
0,27
I68C
Nekirurški poremećaji kralježnice, isti dan
0,19
I69A
Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK
1,63
I69B
Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,98
I69C
Bolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,44
I70Z
Nespecifične artropatije
0,87
I71A
Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK
2,52
I71B
Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK
0,53
I71C
Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK
0,38
I72A
Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK
1,23
I72B
Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,49
I73A
Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK
1,32
I73B
Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,74
I73C
Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,44
I74A
Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK
0,76
I74B
Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK
0,63
I74C
Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK
0,41
I75A
Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK
0,98
I75B
Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK
0,73
I75C
Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK
0,59
I76A
Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK
1,22
I76B
Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK
0,74
I76C
Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK
0,52
I77A
Prijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK
0,82
I77B
Prijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK
0,58
I78A
Prijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK
2,13
I78B
Prijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK
0,98
J01Z
Mikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke
3,89
J06A
Veliki postupci zbog maligne bolesti dojke
1,22
J06B
Veliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke
1,03
J07A
Manji postupci zbog maligne bolesti dojke
0,98
J07B
Manji postupci zbog nemaligne bolesti dojke
0,74
J08A
Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK
1,48
J08B
Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK
0,48
J09Z
Perianalni i pilonidalni postupci
0,44
J10Z
Plastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci
0,57
0,56
J11Z
Ostali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci
J12A
Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK
0,41
1,73
J12B
Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK
3,19
J12C
Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK
1,61
J13A
Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK
2,23
J13B
Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK
0,94
J14Z
Velika rekonstrukcija dojke
1,57
J60A
Vrijed kože
0,76
J60B
Vrijed kože, isti dan
0,11
J62A
Maligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK
1,69
J62B
Maligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK
0,95
J63Z
Nemaligna bolest dojke
J64A
Celulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK
1,01865897
J64B
Celulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina
0,58811321
J65A
Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina
0,38
J65B
Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina
0,27
J67A
Manji poremećaji kože
0,32
J67B
Manji poremećaji kože, isti dan
0,11
J68A
Veliki poremećaji kože
0,44
J68B
Veliki poremećaji kože, isti dan
0,11
0,31
K01Z Postupci na dijabetičkom stopalu
2,75
K02Z Postupci na hipofizi
3,22
K03Z Postupci na nadbubrežnim žlijezdama
2,68
K04Z Veliki postupci zbog pretilosti
1,6
K05Z Postupci na doštitnim žlijezdama
1,35
K06Z Postupci na štitnoj žlijezdi
1,14
K07Z Ostali postupci zbog pretilosti
1,12
K08Z Postupci na tiroglosalnom kanalu
0,89
K09Z Ostali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka
1,98
K40Z Endoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK
0,93
K60A Dijabetes s vrlo teškim ili teškim KK
0,75
K60B Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK
0,59
K61Z Teški poremećaji prehrane
2,13
K62A Razni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK
2,03
K62B Razni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK
0,81
K62C Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK
0,62
K63Z Urođeni poremećaji metabolizma
0,64
K64A Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK
1,03
K64B Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK
0,68
L02A Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK
2,98
L02B Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK
1,74
L03A Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK
3,27
L03B Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK
1,99
L04A Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK
1,97
L04B Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK
1,45
L04C Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK
1,07
L05A Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK
1,63
L05B Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK
0,86
L06A Manji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK
0,98
L06B Manji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK
0,93
L07A Transuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK
1,55
L07B Transuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK
0,68
L08A Postupci na mokraćnoj cijevi s KK
0,77
L08B Postupci na mokraćnoj cijevi bez KK
0,39
L09A Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK
3,31
L09B Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK
1,31
L09C Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,77
L40Z
0,66
Ureteroskopija
L41Z
Cistoureteroskopija, isti dan
L42Z
ESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca
0,34
0,31
L60A Zatajenje bubrega s vrlo teškim KK
3,12
L60B Zatajenje bubrega s teškim KK
1,76
L60C Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK
1,03
L61Z
0,23
Prijam zbog bubrežne dijalize
L62A Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
1,19
L62B Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,8
L63A Infekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK
1,63
L63B Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK
0,63
L63C Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK
0,48
L64Z
Mokraćni kamenci i opstrukcija
0,25
L65A Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK
0,98
L65B Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK
0,49
L66Z
Striktura mokraćne cijevi
0,35
L67A Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK
3,34
L67B Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK
1,35
L67C Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,77
M01Z Veliki postupci na muškoj zdjelici
1,67
M02A Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK
1,41
M02B Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK
0,79
M03A Postupci na penisu s KK
0,68
M03B Postupci na penisu bez KK
0,33
M04A Postupci na testisima s KK
0,49
M04B Postupci na testisima bez KK
0,37
M05Z Obrezivanje (cirkumcizija)
0,11
M06A Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti
1
M06B Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti
0,51
M40Z Cistoureteroskopija
0,32
M60A Maligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
2,12
M60B Maligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,88
M61A Benigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK
1,15
M61B Benigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK
0,23
M62A Upala muškog spolnog sustava s KK
0,68
M62B Upala muškog spolnog sustava bez KK
0,38
M63Z Sterilizacija muškarca
0,3
M64Z Ostali poremećaji muškog spolnog sustava
0,21
N01Z Evisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija
2,57
N02A Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK
3,32
N02B Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK
1,83
N03A Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK
2,86
N03B Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK
1,8
N04Z Histerektomija zbog nemalignih uzroka
1,19
N05A Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK
0,93
N05B Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK
0,82
N06Z Rekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu
0,96
N07Z Ostali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka
0,55
N08Z Endoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu
0,6
N09Z Konizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici
0,25
N10Z Dijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija
0,11
N11A Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK
2,89
N11B Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK
0,51
N60A Maligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
1,19
N60B Maligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK
0,67
N61Z Infekcije ženskog spolnog sustava
0,51
N62A Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK
0,67
N62B Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK
0,23
O01A Porođaj carskim rezom s vrlo teškim KK
2,34
O01B Porođaj carskim rezom s teškim KK
1,09
O01C Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK
0,89
O02A Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK
0,73
O02B Vaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK
0,69
O03Z Ektopična trudnoća
0,84
O04Z Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom
0,31
O05Z Pobačaj s operativnim postupkom
0,11
O60A Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK
0,61
O60B Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK
0,47
O60C Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja
0,32
O61Z Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka
0,28
O63Z Pobačaj bez operativnog postupka
0,18
O64A Lažni trudovi prije 37. tjedna ili s vrlo teškim KK
0,21
O64B Lažni trudovi nakon 37. tjedna bez vrlo teških KK
0,16
O66A Antenatalni ili drugi opstetrički prijam
0,33
O66B Antenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan
0,21
P01Z
Novorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom
P02Z
Kardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta
9,61
P03Z
Novorođenče, masa pri prijamu 1000 – 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom
14,97
P04Z
Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom
5,38
P05Z
Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom
3,97
P06A Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama
P06B
Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća
P60A Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka
4,87
4,13
1,57
0,51
P60B
Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka
P61Z
Novorođenče, masa pri prijamu < 750 g
20,8
P62Z
Novorođenče, masa pri prijamu 750 – 999 g
12,31
P63Z
Novorođenče, masa pri prijamu 1000 – 1249 g, bez značajnog operativnog postupka
8,48
P64Z
Novorođenče, masa pri prijamu 1250 – 1499 g, bez značajnog operativnog postupka
7,35
P65A Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama
0,26
6,78
P65B
Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama
3,07
P65C
Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama
2,95
P65D Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća
2,65
P66A Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama
3,75
P66B
Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama
1,77
P66C
Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama
1,26
P66D Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća
0,77
P67A Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama
1,97
P67B
Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama
1,33
P67C
Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama
0,76
P67D Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća
0,52
Q01Z Splenektomija
2,37
Q02A Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK
4,73
Q02B Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK
0,98
Q60A Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK
1,67
Q60B Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK
1,58
Q60C Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK
0,82
Q61A Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK
1,07
Q61B Poremećaji eritrocita s teškim KK
0,75
Q61C Poremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK
0,38
Q62Z Poremećaji zgrušavanja krvi
1,98
R01A Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK
7,77
R01B Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK
1,97
R02A Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK
2,07
R02B Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK
1,36
R03A Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK
6,79
R03B Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK
1,82
R04A Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK
1,73
R04B Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK
0,81
R60A Akutna leukemija s vrlo teškim KK
7,53
R60B Akutna leukemija s teškim KK
1,65
R60C Akutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK
0,97
R61A Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK
4,2
R61B Limfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK
1,44
R61C Limfom i neakutna leukemija, isti dan
0,34
R62A Ostali novotvorevinski poremećaji s KK
2,12
R62B Ostali novotvorevinski poremećaji bez KK
0,99
R63Z Kemoterapija
0,34
R64Z Radioterapija
0,43
S60Z
0,79
HIV, isti dan
S65A Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK
3,64
S65B
Bolesti povezane s HIV-om s teškim KK
3,45
S65C
Bolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK
3,17
T01A Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK
T01B Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK
2
1,3
T01C Operativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK
0,89
T60A Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK
1,98
T60B Septikemija bez vrlo teških ili teških KK
1,38
T61A Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,81
T61B Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK
0,56
T62A Vrućica nepoznatog uzroka s KK
0,91
T62B Vrućica nepoznatog uzroka bez KK
0,64
T63A Virusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK
0,66
T63B Virusna bolest, dob < 60 godina bez KK
0,42
T64A Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK
0,95
T64B Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK
0,63
U40Z Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom
0,14
U60Z Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije
0,1
U61A Shizofreni poremećaji – prisilno liječenje
0,83
U61B Shizofreni poremećaji – liječenje vlastitom voljom
0,52
U62A Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje
1,06
U62B Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK
0,59
U63A Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,85
U63B Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK
0,61
U64Z Ostali afektivni i somatoformni poremećaji
0,59
U65Z Anksiozni poremećaji
0,55
U66Z Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji
0,91
U67Z Poremećaji osobnosti i akutne reakcije
0,52
U68Z Mentalni poremećaji u dječjoj dobi
0,53
V60A Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK
0,48
V60B Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK
0,19
V61Z Intoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje
0,82
V62A Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu
0,59
V62B Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan
0,11
V63A Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima
0,48
V63B Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika
0,15
V64Z Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima
0,48
W01Z Postupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume
6,41
W02Z Postupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka
3,08
W03Z Postupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume
2,54
W04Z Ostali postupci zbog višestruke značajne traume
2,97
W60Z Višestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana
1,15
W61Z Višestruka trauma bez značajnih postupaka
1,18
X02Z Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake
0,9
X04A Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob > 59 godina, ili s KK
2,07
X04B Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob < 60 godina bez KK
0,89
X05Z Ostali postupci zbog ozljede šake
0,66
X06A Ostali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK
1,76
X06B Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK
0,56
X07A Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK
5,87
X07B Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK
1,46
X60A Ozljede, dob > 64 godine s KK
0,89
X60B Ozljede, dob > 64 godine bez KK
0,33
X60C Ozljede, dob < 65 godina
0,29
X61Z Alergijske reakcije
0,12
X62A Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK
0,63
X62B Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK
0,28
X63A Posljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK
3,78
X63B Posljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK
0,53
X64A Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK
0,91
X64B Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK
0,42
Y01Z Operativni postupci zbog teških opeklina
12,05
Y02A Ostale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK
4,65
Y02B Ostale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK
1,96
Y03Z Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina
0,89
Y60Z Opekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana
0,31
Y61Z Teške opekline
1,26
Y62A Ostale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK
0,93
Y62B Ostale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK
0,54
Z01A Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK
1,77
Z01B Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK
0,83
Z40Z
Endoskopsko praćenje
0,71
Z60A Rehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK
2,95
Z60B Rehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK
1,21
Z60C Rehabilitacija, isti dan
0,16
Z61Z
Ostali znakovi i simptomi
0,53
Z62Z
Praćenje bez endoskopije
0,27
Z63A Ostala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK
2,13
Z63B Ostala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK
0,51
Z64A Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje
0,23
Z64B Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan
0,11
Z65Z
Višestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije
0,49
901Z
Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
1,05
902Z
Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
0,68
903Z
Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom
0,78
960Z
Ne može se grupirati
0
961Z
Neprihvatljiva glavna dijagnoza
0
963Z
Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
1 117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content