close

Enter

Log in using OpenID

Cisco PDS3121 Set-Top Safety Sheet (Bosnian)

embedDownload
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Napomena za instalatere
Upute za održavanje u ovom obavještenju su namijenjene samo
kvalificiranom servisnom osoblju. Da biste smanjili rizik od strujnog
udara, nemojte vršiti nikakvo održavanje osim onog koje je navedeno u
uputstvima za rad, izuzev ako ste kvalificirani za to.
Napomena za instalatere sistema
=DRYDMXUHÿDMRNORS]DVORQNRDNVLMDOQRJNDEODPRUD
ELWLX]HPOMHQãWRMHEOLåHPRJXüHWDþNLXODVNDNDEODX
]JUDGX=DSURL]YRGHNRMLVHSURGDMXX6$'XL.DQDGL
RYDMSRGVMHWQLNVOXåLWRPHGDVNUHQHSDåQMXLQVWDODWHUD
Q Dý O D Q D N Lý O D Q D N 1 ( & D
1DFLRQDOQRJ]DNRQDRHOHNWULþQRMHQHUJLMLX6$'XLOL
QD.DQDGVNL]DNRQRHOHNWULþQRMHQHUJLMLGLRNRML
G D M HV P M H U Q L F H] DL V S U D Y Q RX ] H P O M H Q M HR N O R S D
NRDNVLMDOQRJNDEOD
OPREZ
5,=,.2'6758-12*8'$5$
1(279$5$7,
Ovaj proizvod može sadržavati prijemnik sposoban za prijem signala
zračnim putem.
Zaštitite proizvod od udara groma
235(='DELVWHVPDQMLOLUL]LNRGVWUXMQRJXGDUDQHXNODQMDMWHSRNORSDF
LOLVWUDåQMXREORJX8XQXWUDãQMRVWLQHPDGLMHORYDNRMHNRULVQLNPRåH
VHUYLVLUDWL6HUYLVLUDQMHSUHSXVWLWHNYDOLILFLUDQRPVHUYLVQRPRVREOMX
UPOZORENJE
'$%,67(635,-(ý,/,32ä$5,/,6758-1,8'$5
1(,=/$ä,7(85(Ĉ$-.,â,,/,9/$=,
6YUKDRYRJVLPERODMHGDYDVXSR]RULGDQHL]ROLUDQL
QDSRQXQXWDURYRJXUHÿDMDPRåHL]D]YDWLVWUXMQLXGDU
6WRJDMHRSDVQRRVWYDULYDWLELORNDNDYNRQWDNWV
XQXWDUQMLPGLMHORYLPDRYRJSURL]YRGD
&HV\PEROHDSRXUEXWG¶DOHUWHUWRXWHSHUVRQQHTX¶XQ
FRQWDFWDYHFXQHSLqFHLQWHUQHGHFHSURGXLWVRXV
WHQVLRQHWQRQLVROpHSRXUUDLWrWUHVXIILVDQWSRXU
SURYRTXHUXQFKRFpOHFWULTXH,OHVWGRQFGDQJHUHX[
G¶rWUHHQFRQWDFWDYHFWRXWHSLqFHLQWHUQHGHFHSURGXLW
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost
od požara! Ne postavljajte vanjski antenski sistem u blizini
nadzemnih strujnih vodova ili strujnih krugova. Dodirivanje
strujnih vodova ili strujnog kruga može biti smrtonosno.
6YUKDRYRJVLPERODMHGDYDVXSR]RULQDSULVXVWYRYDåQLK
XSXWVWDYDRUDGXLRGUåDYDQMXVHUYLVLUDQMXXGRNXPHQWDFLML
LVSRUXþHQRMX]SURL]YRG
&HV\PEROHDSRXUEXWGHYRXVDYHUWLUTX¶XQHGRFXPHQWDWLRQ
LPSRUWDQWHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶HQWUHWLHQDFFRPSDJQHFH
SURGXLW
Pored isključivanja napajanja naizmjeničnom strujom iz zidne utičnice,
isključite i dovode signala.
Potvrdite izvor napajanja putem lampice napajanja
Kada lampica napajanja ne svijetli, uređaj i dalje može biti povezan na
izvor napajanja. Lampica može prestati svijetliti kada je uređaj isključen,
bez obzira da li je još uvijek priključen na izvor napajanja naizmjeničnom
strujom.
Eliminirajte preopterećenja vodova za napajanje
naizmjeničnom strujom
1) Pročitajte upute.
2) Sačuvajte upute.
3) Pazite na sva upozorenja.
4) Slijedite sva uputstva.
5) Nemojte koristiti uređaj blizu vode.
6) Čistite samo suhom krpom.
7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu sa
uputstvima proizvođača.
8) Nemojte instalirati blizu izvora toplote kao što su radijatori,
termoakumulaciona tijela, peći ili drugi uređaji (uključujući
pojačala) koji proizvode toplotu.
9) Nemojte ometati sigurnosnu namjenu polariziranog ili
uzemljenog utikača. Polarizirani utikač ima dva kontakta,
jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva kontakta
i treći zub za uzemljenje. Širi kontakt ili treći zub su
namijenjeni za vašu sigurnost. Ako utikač koji ste dobili ne
odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom radi
zamjene zastarjele utičnice.
10) Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili uklještenja,
naročito pored utikača, utičnica i na mjestu gdje izlaze iz
uređaja.
11) Koristite samo dodatnu opremu i pribor koje specificira
proizvođač.
12)
Koristite samo sa stalkom, postoljem, tronošcem,
konzolom ili stolom određenim od proizvođača ili
kupljenim s uređajem. Kada se koristi stalak, budite
oprezni kada pomičete kombinaciju stalak/uređaj da biste
izbjegli povredu uzrokovanu prevrtanjem.
13) Isključite uređaj za vrijeme grmljavinske oluje ili kada ga
nećete koristiti duže vrijeme.
14) Za sve opravke obratite se kvalificiranom servisnom
osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen
na bilo koji način, kao što su oštećenje kabla za napajanje
ili utikača, kada je na uređaj prosuta tekućina ili su pali
predmeti, kada je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, kada uređaj
ne radi normalno ili je pao.
Upozorenje o izvoru napajanja
Na naljepnici na proizvodu naveden je ispravan izvor napajanja.
Napajajte ovaj proizvod samo strujom iz strujne utičnice napona
i frekvencije navedene na naljepnici proizvoda. Ako niste sigurni
koju vrstu napajanja električnom energijom imate u kući ili uredu,
posavjetujte se sa svojim pružateljem usluga ili elektrodistribucijom.
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nemojte preopteretiti vod napajanja naizmjeničnom
strujom, utičnice, produžne kablove ili ugrađene utičnice. Za
proizvode koji za rad trebaju baterijsko napajanje ili druge
izvore napajanja pogledajte radna uputstva za te proizvode.
Rukovanje jednokratnim baterijama
Ovaj proizvod može sadržavati jednokratne baterije. Pazite na sljedeće
upozorenje i slijedite upute o sigurnosti i odlaganju baterija navedene
u nastavku.
UPOZORENJE: Postoji opasnost od eksplozije baterije u
slučaju nepravilnog rukovanja ili pogrešne zamjene. Zamijenite
isključivo s istim tipom baterije. Ne rastavljajte bateriju i
ne pokušavajte je puniti izvan sistema. Nemojte je drobiti,
probadati, izlagati vatri, kratko spajati vanjske kontakte ili
izlagati vodi i drugim tečnostima. Bateriju odložite u skladu s
lokalnim zakonima i uputama vašeg pružatelja usluga.
Sigurnost baterije
• Baterije umetnite pravilno. Postoji opasnost od eksplozije ako su
baterije nepravilno umetnute.
• Ne pokušavajte ponovo puniti jednokratne ili nepunjive baterije.
• Slijedite priložena uputstva za punjenje punjivih baterija.
• Zamijenite baterije istim ili baterijama odgovarajućeg tipa koji je
preporučen.
• Nemojte izlagati baterije pretjeranoj toploti (od sunca ili vatre).
• Nemojte izlagati baterije temperaturama višim od 100 °C (212 °F).
Odlaganje baterije
• Baterije mogu sadržavati tvari potencijalno štetne za okolinu.
• Reciklirajte ili odlažite baterije u skladu s uputstvima proizvođača
baterija i lokalnim/državnim zakonima za odlaganje i recikliranje.
• Baterije mogu sadržavati perhlorat, poznatu opasnu supstancu, te
može biti neophodno posebno rukovanje i odlaganje ovog proizvoda.
Za više informacija o perhloratu i najboljim praksama za rukovanje
supstancama koje sadrže perhlorat pogledajte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Osigurajte ventilaciju i izaberite lokaciju.
Priključak za naizmjeničnu struju na uređaju mora biti dostupan i
spreman za rad u svakom trenutku.
• Prije povezivanja proizvoda na napajanje odstranite svu ambalažu.
Uzemljite proizvod
• Ne stavljajte uređaj na nestabilnu površinu.
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost
od požara! Ako ovaj proizvod spajate na koaksijalne
kablove, pazite da kablovski sistem bude povezan na
uzemljenje (uzemljen). Uzemljenje pruža određenu zaštitu od
visokonaponskih udara i akumuliranog statičkog naboja.
• Ne stavljajte uređaj na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu.
• Ne instalirajte uređaj u ograđeni prostor kao što je ormar ili polica,
osim ako ste osigurali pravilnu ventilaciju.
• Nemojte stavljati uređaje za zabavu (video ili DVD uređaji), svjetiljke,
knjige, vaze s tekućinom ili druge predmete na gornju stranu proizvoda.
• Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Ovaj proizvod je namijenjen za rad u zatvorenom prostoru na
temperaturama u rasponu od 32 do 104 °F (0 do 40 °C). Svaki
proizvod treba imati odgovarajući slobodan prostor sa svih strana, tako
da otvori za rashladni zrak na kućištu ne budu blokirani.
Zaštitite proizvod od izlaganja vlazi i stranim
predmetima
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nemojte izlagati proizvod kapanju ili prskanju tekućina,
kiši ili vlazi. Predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze,
ne treba postavljati na uređaj.
Priključivanje TV-a standardne rezolucije putem
RCA kabla.
6WUDåQMDVWUDQD6HW7RSD
CVBS
L
R
Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
CABLE IN
ETHERNET
Y
PB
PR
S/PDIF
USB
Y
RF IN
SCART VIDEO IN
PB
L
R
L
R
RF OUT
PR
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Proizvod isključite iz napajanja prije čišćenja. Nemojte
koristiti tečnosti ili raspršivače za čišćenje. Nemojte koristiti
magnetni/statički uređaj za čišćenje (odstranjivač prašine) da
biste čistili proizvod.
VIDEO
IN
AUDIO
IN
Servisna upozorenja
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar! Nemojte
otvarati poklopac proizvoda. Otvaranje ili uklanjanje poklopca
može vas izložiti opasnim naponima. Ako otvorite poklopac,
garancija će biti nevažeća. Ovaj proizvod sadrži dijelove koje
ne može servisirati korisnik.
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Priključivanje na HDTV putem HDMI kabla
6WUDåQMDVWUDQD6HW7RSD
CVBS
UPOZORENJE: Izbjegavajte strujni udar ili opasnost od
požara! Nikada ne gurajte predmete kroz otvore na proizvodu.
Strani predmeti mogu izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti
do strujnog udara ili požara.
IR
8]LGQX
XWLþQLFX
.DEORYVNL
XOD]
6WUDåQMD
VWUDQD
6'79D
HDMI
T15855
Radno okruženje
L
R
Manufactured under license from
Dolby Laboratories. Dolby and the
double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
CABLE IN
ETHERNET
Y
PB
PR
S/PDIF
HDMI
USB
IR
8]LGQX
XWLþQLFX
.DEORYVNLXOD]
6WUDåQMD
VWUDQD
+'79D
AUDIO
CENTER
CHANNEL IN
HDMI
IN
SCART VIDEO IN
ON
SCART VIDEO OUT
S-VIDEO
OFF
AUDIO IN
DVI/HDCP
R
L
ANT (75 )
Nakon završetka bilo kojeg servisiranja ili opravke ovog proizvoda,
serviser mora provesti sigurnosne provjere radi utvrđivanja da li je
proizvod u ispravnom radnom stanju.
VIDEO
Y
VIDEO
L/
MONO
AUDIO
PB
L
PR
AUDIO
Y
ANT-1
L/
MONO
PB
L
R
PR
AUDIO
OUT
R
R
Zaštita proizvoda prilikom pomicanja
Kada pomičete uređaj i spajate ili iskopčavate kablove, uvijek isključite
uređaj iz izvora napajanja.
20110316_zaštita_kabla
Cisco PDS3121 serija, HD interaktivni set top
Model: PDS3121
Proizvođač:
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
www.cisco.com/go/contacts
Obavještenje za kupce
Cisco® PDS3121 set top prima digitalne signale od pružaoca usluga i
isporučuje programe u formatima standardne rezolucije (SD) i visoke
rezolucije (HD) (720p i 1080i).
Morate imati HDTV za prikazivanje programa u HD rezoluciji. Programi
moraju poticati iz HD formata i biti emitovani u HD formatu.
R
HD 2
HD 1
IN
IN
OUT
ANT-2
IN
7
Provjera sigurnosti proizvoda
Izjava o licenci za otvoreni kod
Cisco PDS3121 set top(ovi) mogu, djelomično, sadržavati određeni
besplatni i/ili softver otvorenog koda (“otvoreni kod”) pod posebnim
licencnim uvjetima. Primjeri takvih licenci mogu uključivati sve
verzije GNU-ove opće javne licence (GPL), GNU-ove manje javne
licence (LGPL), BSD licence, MIT licence, Mozilla javne licence,
Eclipse javne licence, Apache licence i drugih. Da biste pronašli
specifične informacije u vezi s otvorenim kodom u vašem proizvodu,
uključujući primjerke odgovarajuće licencne dokumentacije i povezane
informacije, idite na: (i) za Sjevernu Ameriku http://www.cisco.com/
web/consumer/support/open_source.html, ili (ii) za područja izvan
Sjeverne Amerike http://www.cisco.com/web/consumer/support/
open_source.html#international. Kad dođete na stranicu, potražite listu
proizvoda i kliknite na prepoznate povezane stavke. Ako imate pitanja ili
problema u pristupanju bilo kojem linku, obratite se na sljedeću adresu:
[email protected]
Pročitajte sigurnosne napomene prije priključivanja set top uređaja.
Cisco i logotip Cisco su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i drugim zemljama. Da biste pregledali spisak
zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovaj URL: www.cisco.com/go/trademarks. Spomenuti zaštitni znaci trećih strana su u vlasništvu odgovarajućih
vlasnika. Upotreba riječi partner ne podrazumijeva partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (1110R)
Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci kompanije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim državama.
© 2014 Kompanija Cisco i/ili njene pridružene kompanije. Sva prava zadržana.
Štampano u Meksiku
Posljednji put ažurirano: jul 2014.
Broj dijela 78-100452 -01A0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content