close

Enter

Log in using OpenID

20.12-A-Samoanaliza_hrv

embedDownload
Klasa: 003-08/10-02/0006
Ur. broj: 355-01-10-2
21. srpnja 2010.
Na temelju zaključaka
Akreditacijskog savjeta o izmjeni i dopunama Uputa za sastavljanje
samoanalize veleučilišta i visokih škola donesenih na 8. sjednici Savjeta, a u vezi s člankom 22. Zakona
o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09) i člankom
17. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne
novine“, broj 24/2010) te članka 22. i članka 44. stavka 2. Statuta Agencije za znanost i visoko
obrazovanje, ravnateljica Agencije donosi
Upute za sastavljanje samoanalize veleučilišta i visokih škola
- pročišdeni tekst koje se primjenjuju u postupku vrednovanja veleučilišta i visokih škola.
Mišljenja i ocjene iznesene u samoanalizi odražavaju stavove uprave visokog učilišta na čelu s
dekanom.
Samoanaliza slijedi iste točke po kojima su strukturirane tablice. Ako smatrate da je potrebno
detaljnije objašnjenje određene tablice, molimo vas dopunite je ili komentirate. Samoanaliza se mora
oslanjati na brojčane podatke iznesene u tablicama te iznositi vlastito promišljanje o provedbama tih
parametara u određivanju učinkovitosti rada visokog učilišta.
Niže navedene natuknice služe kao vodilja u sastavljanju samoanalize, što ne isključuje slobodu
uprave visokog učilišta da iznese i dodatne elemente koji mogu biti značajni za analizu rada visokog
učilišta.
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
T + 385 1 6274 800
F + 385 1 6274 801
E [email protected]
W www.azvo.hr
Samoanaliza
Naziv vrednovanoga visokog učilišta: POLITEHNIKA PULA – Visoka tehničko poslovna škola s p.j.
Godina osnutka: 2000.
Adresa: Riva 6, 52100 Pula
Telefon: +385 (0)52 381-410
Fax: +385 (0)52 381-412
Web-adresa: www.politehnika-pula.hr
E-mail: [email protected]
Zvanje, ime i prezime čelnika visokog učilišta:
dr.sc. Luciano Delbianco, profesor visoke škole
1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete
a) Navedite kratak opis razvoja vašega visokog učilišta i bitne događaje u posljednjih 10 godina
(organizacijske promjene, preseljenja, bitne probleme u radu).
Aktom Županije istarske je 2000. godine osnovana Visoka tehnička škola Pula – Politehnički studij s
pravom javnosti, kao jedina takva visokoškolska ustanova u Istri i tada jedina u Republici Hrvatskoj.
Dopusnicom za rad, koju je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa studij je od samog
početka bio predviđen za redovne i izvanredne studente. Prva generacija studenata upisuje se 2000.
godine i pohađa nastavu s četverogodišnjim nastavnim programom koji je složen tako da se
studentima prenose stručna znanja iz tehnike (strojarstva, elektrotehnike, elektronike), iz
informatike, menadžmenta i ekonomike (Slika1). Završetkom četverogodišnjeg studija stjecao se
stručni naziv: diplomirani inženjer proizvodnje (politehnike) .
2
Slika br. 1. – Politehnika Pula , Visoka tehničko – poslovna škola s p. j.
Od 2005. g. uvodi se, prema Bolonjskoj deklaraciji, prvi ciklus studiranja s trogodišnjim nastavnim
programom i najmanje 180 ECTS bodova. Završetkom studija, u skladu s posebnom Odlukom
Rektorskog zbora i Vijeda veleučilišta i visokih učilišta od 2008. godine stječe se Svjedodžba stručni/a
prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) inženjer / inženjerka politehnike.
Slika br. 2. – Politehnika Pula , Visoka tehničko – poslovna škola s p. j.
Od 2008. godine unapređuje se studij usvajanjem novoga Pravilnika o preddiplomskom studiju na
Visokoj tehničkoj školi Pula – Politehnički studij koji je istovjetan vedini Europskih zemalja.
Prema novom Pravilniku, sistem studiranja sastoji se od kontinuiranog pradenja studenata i
bodovanja svake njegove aktivnosti, od dolaska na predavanja, aktivnost na predavanjima, vježbama,
kontroliranja rada i izvršavanja obveza, pisanja međuispita, seminarskih radova, domadih zadada,
3
timskih projektnih zadataka do završnog ispita. Polaganjem ispita student dobiva ocjenu od 2 do 5 ali
i odgovarajudi broj ECTS bodova. Sve zajedno za tri godine dodiplomskog studija sakupi se najmanje
180 ECTS bodova odnosno 30 po semestru. Po završetku dodiplomskog studija piše se Završni rad a
uz Svjedodžbu o završenom studiju dobiva se i Dopunska isprava o studiju odnosno Dodatak
diplomi (diploma supplement) u kojoj je unijeto sve što je student savladao kroz školovanje (od
popisa svih predmeta, ocjena i pripadajudih ECTS bodova do ostalih savladanih vještina). Dakle,
ukratko:
-
Predmeti se upisuju semestralno (do 35 ECTS-a).
-
Semestar ima tri ciklusa od po 5 tjedana predavanja + laboratorijske vježbe + međuispit.
-
Nakon tri ciklusa student polaže završni ispit .
-
Tijekom semestra sakupljaju se bodovi iz: domadih zadada, ispitivanja na predavanju,
laboratorijskih vježbi, seminara, projekata i sl.( može se sakupiti najviše do 70 % ukupnih
bodova).
-
Završni ispit se sastoji od pismenog i/ili usmenog dijela i može iznositi maksimalno do 30%
ukupnih bodova. Ocjena se dodjeljuje u skladu s ECTS-om .
-
Ako student ne sakupi "dovoljno bodova" predmet se ponovo upisuje sljedede akademske
godine.
-
Predmeti imaju preduvjet i vezani su na ishode učenja.
-
Viša se godina upisuje kada se sakupi 60 ECTS-a.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2008. godine dodjeljuje školi Dopusnicu za izvođenje
specijalističkog diplomskog stručnog studija pod nazivom: „Kreativni menadžment u procesima“ u
trajanju od 2 godine i 120 ECTS bodova, nakon kojega se stječe zvanje:
specijalist/specijalistica upravljanja procesima.
Slika br. 3. – Politehnika Pula ,
Visoka tehničko – poslovna škola s p. j.
4
stručni
Od 2009. godine se, na taj način zaokružuje studiranje u dva ciklusa ukupnog trajanja 3+2 godine i s
ukupno predviđenih 180+120 ECTS bodova.
Iste godine škola mijenja naziv u Politehnika Pula, Visoka tehničko – poslovna škola s p.j. (u daljnjem
tekstu Politehnika Pula) i usvaja se na sjednici Nastavničkog vijeda 15. prosinca 2009. pročišdeni tekst
Pravilnik o preddiplomskom i specijalističkom studiju na POLITEHNICI PULA – Visokoj tehničkoposlovnoj školi.
Zbog želje da Politehnika Pula preraste u respektabilnu stručnu školu, u nastavi sudjeluju profesori iz
Zagreba, Rijeke i Pule, gostujudi profesori iz inozemstva, kao i vedi broj stručnjaka iz gospodarstva,
lokalne uprave i samouprave, prenosedi na taj način, svoja bogata stručna iskustva studentima i
bududim stručnjacima.
Novosti u pradenju i ocjenjivanju studenata, ocjenjivanju znanja, vještina i kompetencija polako se iz
godinu u godinu uvode i na Politehniku Pula. Da bi se u cijelosti što prije provela reforma bilo je
potrebno stvoriti i određene uvjete, kako materijalne tako i nastavne, ali i prostorne. U prethodnom
razdoblju niz je novih nastavnika stekao zvanje predavača, višeg predavača i profesora visoke škole,
čime je omoguden bolji rad s studentima. Svaki predmet ima uz nastavnika i najmanje jednog
suradnika, pa se uvjet rada u manjim grupama može lakše organizirati. Također su osposobljeni i
opremljeni novi prostori, nekoliko novih učionica i kabineta te laboratorij za elektrotehniku i
elektroniku, kao i potpuno nov kabinet za rad u mreži računala. Osposobljen je i tehnički opremljen
prostor za "učenje na daljinu".
U programu koji je namijenjen cijeloživotnom obrazovanju, za istaknuti je višegodišnja nastava za
CISCO Akademiju, te novi programi aktualni za gospodarstvo i lokalnu upravu i samoupravu za koje je
pokrenut postupak dobivanja akreditacije pri Agenciji za obrazovanje odraslih (AZOO).
Posebna pažnja na Politehnici Pula posvedena je sportu i zdravstvenim navikama. Studenti se bave
veslanjem, nogometom, borilačkim sportovima, streljaštvom, stolnim tenisom, atletikom i mnogim
drugim sportovima, a organiziraju se i brojna predavanja o stručnim ali i dnevno aktualnim temama.
U suradnji sa Udruženjem inženjera izdaje se časopis TECHNE koji pokriva teme iz područja
elektrotehnike, strojarstva, menadžmenta, poslovne ekonomike i informatike. U časopisu se
objavljuju i najuspješniji studentski radovi te sažeci diplomskih radova.
5
Za svoje potrebe učenja i rada studentima je na raspolaganju Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli s kojom Politehnika Pula ima Sporazum o korištenju njihovih usluga. Povrh toga, u
zgradi Riva 4 uređuje se novi prostor s internom knjižnicom.
Politehnika Pula se od samog početka djelovanja opredijelila za suradnju sa visokim učilištima u
Hrvatskoj i u Europi. Uspješna suradnja u smislu razmjene iskustava, nastavnika, korištenje prostora,
laboratorija, zajedničkog usvajanja i provođenja specijalističkog programa uspostavljena je sa
srednjim tehničkim školama u Labinu, Rovinju i Puli, talijanskom srednjom školom "Dante Alighieri" u
Puli, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Visokim učilištem Agora Zagreb, Visokom poslovnom školom
Libertas Zagreb, RRiF - Visokom školom za financijski menadžment Zagreb i Fakulteto za
elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu. Pored toga ima potpisane ugovore o poslovnoj
suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Pula, Hrvatskom
obrtničkom komorom istarske županije, Uljanik Brodogradilište d.d u Puli, CIMOS iz Buzeta, SCHOTT
Boral Pula, HEP-DP Elektroistra Pula, s Institutom za elektroenergetiku "Hrvoje Požar" iz Zagreba,
Institutom za poljoprivredu i turizam u Poreču, te istarskim gradovima i opdinama.
Centar za istraživanje metala Istarske županije – METRIS, prvi istraživački centar takvog tipa u
Hrvatskoj, nastao je u sklopu provedbe projekta "Research Centre for Metal Industry in Istrian County
- MET.R.IS." koji djeluje u sklopu Istarske razvojne agencije (IDA) a koja je ujedno i nosilac projekta, uz
partnere: Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika Fakulteta
strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole, Politehničkog studija u Puli,
Sa partnerom u sklopu provedbe projekta "Research Centre for Metal Industry in Istrian County MET.R.IS." koji je rezultirao realizacijom Centar za istraživanje metala Istarske županije – METRIS
Pula, prvog istraživačkog centra takvog tipa u Hrvatskoj, Politehnika surađuje u realizacije Programa
razvoja Centra, koji se financira iz predpristupnih europskih fondova. Osim toga, koristi se i
laboratoriji METRISA za realizaciju jednog izbornog predmeta.
U cilju javne prepoznatljivosti Politehnike Pula, u proteklih nekoliko godina samostalno ili sa ECPD –
Regionalni centar za razvojne studije organiziran je velik broj predavanja i okruglih stolova uvijek
različitog i zanimljivog sadržaja (prof. Slavko Krajcar o uvođenju Bolonje na FER – u Zagreb, prof.
Sandor Dembitz o hrvatsko engleskom strojnom prevođenju, prof. Dejan Rakovid promocija knjige:
Uvod u kvantno-informacionu medicinu s osnovama kvantno-holografske psihosomatike,
akupunkturologije i refleksoterapije, prof. Albert Maes o Ujedinjenoj Evropi, Okrugli stol o novim
6
tehnologijama, Okrugli stol o klimatskim promjenama, Marko Pekica o brendu i brendiranju,
predavanja o zdravstvu, Međunarodni Tematski stol o naprednim mrežama, prof. Predrag Nikid
Tema: Emocionalna inteligencija i zdravlje, itd.).
Međunarodna suradnju Politehnika Pula započinje potpisom ugovor o partnerstvu s Dr. Binner
akademie iz Hannovera i Blue Mountain Community College iz Pendletona. Putem američkog visokog
školstva s Blue Mountain Community College (BMCC) iz Pendletona (Oregon SAD) u kombiniranoj
tehnici edukacije klasičnog predavanja i “Distance Learning” izvodi se jedan od predmeta programa
BMCC-a kroz nastavnu jedinicu WR065: “The Product Presentation and Technical Companion
Documentation for More Efficient Export”.
Cilj ove nastavne jedinice bio je kvalitetno obrazovanje naših studenata i aktivnih privrednika u
promociji i tehničkoj prezentaciji proizvoda na inozemnom tržištu.
S Kolomenskim institutom (podružnica) Državne obrazovne ustanove visokog profesionalnog
obrazovanja „Moskovsko državno otvoreno sveučilište“ iz Moskve potpisan je Sporazum o suradnji
kao i sa i Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija sa sjedištem u
Beogradu. Suradnja sa ECPD dovela je i do otvaranje podružnice ECPD - Regionalnog centra za
razvojne studije u Puli.
S Centrom za intelektualni kapital Zagreb započela je 2009. godine suradnja u realizaciji
Specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kreativni menadžment u procesima“ sa studentima koji
su istovremeno slušali nastavu u Puli i Zagrebu.
Sa Zajednicom za unapređenje intelektualnog kapitala surađuje u izdavanju publikacije
„INTELEKTUALNI KAPITAL - Uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini“ u izdanjima
Hrvatske gospodarske komore. S Hrvatskom obrtničkom komorom i Istarskom razvojnom agencijom
na publikacijama gospodarstvu potrebnih kadrova, Centrom za intelektualni kapital iz Zagreba na
mjerenju efikasnosti intelektualnog kapitala. Sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu postoji
suradnja na programu Strateškog poduzetništva, a u okviru poduzetničkog obrazovanja koje je
uređeno ugovorom sa Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetništva. Pored toga potpisani su
sporazumi o suradnji i s Prehrambeno-biotehnološki fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu, Visokom
školom strukovnih studija za informacione tehnologije Beograd, Zdravstvenim fakultetom
Univerziteta u Zenici, Politehničkim fakultetom Univerziteta u Zenici i Univerzitetom za poslovne
studije u Banja Luci.
7
U cilju unapređenja nastave Politehnika Pula je sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i
računarstva, zaključila u veljači 2011. Ugovor o implementaciji FER-ovog sustava Quilt CMS isključivo
za potrebe Politehnike Pula. Ovim informacijskim sustavom dobiva se uz javni web i interni (tkz.
intranet), s javim i zatvorenim stranicama (neograničen broj) za sve kolegije, podrškom za e-učenje,
podrškom za neograničen broj mini-sjedišta weba (npr. za projekte u kojima sudjeluje Politehnika
Pula, strukovne udruge sa sjedištem na instituciji i sl.), s integracijama s drugim sustavima i s
mogudnosti daljnje dorade prema dodatnim zahtjevima.
Također u cilju unapređenja nastave uveden je, prema dogovoru s odgovornim osobama u
Studentskoj službi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, i e-Indeks.
e-Indeks je elektronski indeks koji pohranjuje u digitalnom obliku sve informacije o studentu,
visokoškolskoj ustanovi gdje studira te ono što je najvažnije ocjene položenih predmeta.
e-Indeks bi svojim uvođenjem eliminirao potrebu za papirnatim indeksima, upisivanjem kolegija u
indekse ili lijepljenjem naljepnica, potpisivanje indeksa, … sve bi se vodilo elektronskim putem što
namede potrebu da se postojedi ISVU sustav podigne na malo višu razinu efikasnog korištenja, kao
npr. profesori moraju na vrijeme i u roku dostavljati podatke o položenim ispitima ili sami ažurirati
podatke u sustav.
Postojeda struktura djelatnosti Politehnike Pula prikazana je na slici 4. Vidljivo je da Politehnika ima
vrlo raširenu strukturu djelatnosti, ali osnovno je obrazovanje kroz dva stupnja: dodiplomski studij sa
3 godine studija i 180 ECTS bodova i specijalistički studiji u trajanju od dvije godine i 120 ECTS
bodova.
8
Slika br. 4. - Postojeda struktura djelatnosti Politehnike
9
b) Prikažite dijagram interne organizacijske strukture vašega visokog učilišta (vijede, zavodi,
katedre i ostalo). Upišite u dijagram broj stalno zaposlenih po svakoj ustrojbenoj jedinici. U
dodatku dijagramu kratko opišite sastav i funkciju pojedinih elemenata strukture. Navedite u
kojim su elementima upravljačke strukture uključeni drugi dionici (studenti, poslodavci i ostali) i
komentirajte njihovu ulogu i doprinos.
Prema Statutu Politehnike Pula, čl. 14, djelatnost Škole obavlja se pomodu odsjeka, katedri, zavoda i
stručnih službi (administrativni poslovi).
Prema tom ustroju, osnovna shema studija Politehnike Pula ima tri ravnopravna cjeline:
Voditelji pojedinih dijelova studija Politehnike na čelu sa Dekanom, ujedno su i prodekani za nastavu,
znanost i razvoj.
Daljnja podjela na odsjeke i katedre kao i imena voditelja tih ustrojbenih jedinica, prikazana je na
slijededoj slici.
Radi se o odsjeku tehnike, poslovne ekonomije, suvremenog menadžmenta stvaranja, informatike i
prirodne i multidisciplinarne znanosti. Svaki odsjek ima po dvije katedre dok odsjek za prirodne i
multidisciplinarne znanosti ima tri. Svaka katedra ima određene predmete koji se predaju na
dodiplomskom i specijalističkom studiju. Uz redovne i izborne predmete na Politehnici se svaki
10
semestar dodiplomskog studija dodatno sa 2 ECTS boda i uz opteredenje od 2 sata tjedno predaju i
predmeti vještine:
1. semestar: „ Kompjuterska daktilografija s poslovnim komunikacijama“
2. semestar: „ Tehničko crtanje“
3. semestar: „ Digitalna fotografija“
4. semestar: „ Bridž“
5. semestar: „ Knjigovodstvo “.
Osnovna shema po ustrojbenim jedinicama: odsjecima i katedrama
11
12
13
14
15
16
Radi obavljanja pravnih, kadrovskih, računovodstvenih, administrativnih, tehničkih i drugih opdih
poslova na Školi se ustrojene stručne službe.
Unutarnji ustroj stručnih službi, djelokrug rada, izbor voditelja i druga pitanja od značenja za rad
stručnih službi uređena su posebnim aktom o ustroju.
ADMINISTRATIVNO
OSOBLJE
stručne službe
Službe koje obavljaju stručne i opće poslove jesu:
tajništvo, računovodstvo, evidencija studija (studentska
služba), služba za informatičku djelatnost, kadrovska
služba i služba općih poslova, biblioteka.
ADMINISTRATIVNO
OSOBLJE
Tajništvo
je stručna služba Škole u
čiju djelatnost spadaju svi
pravni poslovi Škole, kao
i administrativni poslovi
organa uprave. Tajništvo
se u pravnom poslovanju
Škole pojavljuje bilo kao
izvršno, bilo kao
savjetodavno tijelo. Za
rad službe odgovoran je
tajnik Škole neposredno
dekanu.
Pavlin Davor
Služba za
informatičku
djelatnost
Računovodstvo
je stručna služba Škole za
pružanje programske
podrške i održavanje
računalske opreme. Za rad
službe odgovara voditelj
službe neposredno glavnom
tajniku.
Boris Marjanovid,
Kristijan Matas
služba za financijskoračunovodstvene poslove je
stručna služba Škole u čiju
djelatnost spadaju svi financijski
poslovi. Služba provodi
financijsku politiku Škole,
analizira financijsko poslovanje i
obavlja sve potrebne financijskoračunovodstvene poslove. Za rad
službe odgovoran je šef službe
neposredno glavnom tajniku i
dekanu Škole.
Evidencija studija studentska služba
obavlja sve administrativne
poslove vezane uz studij, te
prati studentsku populaciju.
Za rad službe odgovoran je
voditelj službe neposredno
glavnom tajniku.
Gordana Butkovid
Ondina Negri
Silvana Kostešid
Marilena Radolovid
Služba općih poslova
Kadrovska
Biblioteka
je služba koja osigurava
izvođenje svih poslova
potrebnih za svakodnevno
učinkovito djelovanje Škole,
te održavanje zgrade Škole.
Uz to ova služba brine o
arhiviranju dokumenata i
pošti. Za rad službe
odgovoran je voditelj službe
neposredno glavnom tajniku.
je služba Škole u čiju djelatnost
spadaju svi kadrovski poslovi.
Služba brine o provođenju
postupku izbora u zvanju
nastavnika, te pruža stručnu
pomoć zaposlenicima Škole u
pitanjima iz svog djelokruga. Za
rad službe odgovoran je voditelj
službe neposredno glavnom
tajniku.
Marilena Radolovid
Barbara Marušnik
Tamara Žufid Košara
je znanstveno-informatička
stručna služba Škole, koja
daje na korištenje i čuva
knjige, periodična izdanja i
rukopise s područja studijske
i znanstveno istraživačke
djelatnosti Škole na način
propisan zakonom. Za rad
službe odgovoran je voditelj
službe neposredno glavnom
tajniku.
17
Tamara Žufid Košara
Na srednjoškolce s tri i četiri godine školovanja, redovne i izvanredne studente, do prvostupnika na
dodiplomskom studiju, odnosno na prvostupnika do specijaliste na specijalističkom studiju, bitno
utječu upravljački procesi kao i procesi podrške. U upravljačkim procesima to su: upravno vijede,
nastavničko vijede i dekanat. Podršku u procesima poučavanja daju studentsko vijede i
administrativno osoblje.
UPRAVLJAČKI PROCESI
PROCESI
DEKANATA
PROCESI
UV-a
PROCESI
NV-a
TEMELJNI PROCESI POUČAVANJA
I STUDIRANJA
SREDNJOŠKOLAC,
PRVOSTUPNIK
Legenda:
PROCESI
SV-a
PROCESI
AO-a
UV – Upravno vijeće
PRVOSTUPNIK,
SPECIJALIST
(MAG.)
NV – Nastavničko vijeće
AO – Administrativno osoblje
SV – Studentsko vijeće
PROCESI PODRŠKE
Slika 7. Procesni model sustava studija Politehnike
37
Da bi rezultati, kao novo stvorene vrijednosti bili što bolji, na planove, programe i ugovore
Politehnike potrebno je da upravlja ali i daje podršku Škola sa svim svojim ustrojem, društvena
zajednica (lokalna samouprava: županija, gradovi i opdine i Vlada s resornim ministarstvima),
gospodarski subjekti u regiji te financijske institucije, kao što je prikazano na Procesnom modelu
sustava virtualne Politehnike.
18
UPRAVLJAČKI PROCESI
POLITEHNIKA
PLANOVI,
PROGRAMI,
UGOVORI
GOSPODARSKI
SUBJEKTI
DRUŠTVENE
ZAJEDNICE
INSTITUCIJE
FINANCIRANJA
TEMELJNI PROCESI POLITEHNIKE
POLITEHNIKA
GOSPODARSKI
SUBJEKTI
DRUŠTVENE
ZAJEDNICE
REZULTATI
STVORENE
VRIJEDNOSTI
INSTITUCIJE
FINANCIRANJA
PROCESI PODRŠKE
Slika 8. Procesni model sustava virtualne Politehnike
39
Grafičkim prikazom Politehničkog studija lakše se uočavaju međuzavisnosti i interakcije između svih
dionika u sustavu kvalitete studija Politehnike za preddiplomski studij.
19
SREDNJOŠKOLAC
ADMINISTRATIVNO
OSOBLJE
STUDENT
NASTAVNO
OSOBLJE
STUDENTSKO
VIJEĆE
NASTAVNIČKO
VIJEĆE
STRUČNJAK
POLITEHNIKE
SREDNJOŠKOLSKE
INSTITUCIJE
UPRAVNO
VIJEĆE
POLITEHNIKA
DEKANAT
OSNIVAČ
GOSPODARSKI
SUBJEKT
MINISTARSTVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE
VISOKOG OBRAZOVANJA
GOSPODARSTVO
A.Z.V.O.
Interakcije u sustavu kvalitete studija politehnike
Sustav kvalitete studija Politehnike sastoji se, dakle, od četiri glavna segmenta i to:
1. Srednjoškolske institucije
2. Politehnika Pula, Visoka tehničko - poslovna škola
3. Gospodarstvo i lokalna samouprava
4. Državne institucije visokog obrazovanja
Opis interakcija u sustavu kvalitete studiranja Politehnike Pula
1) SREDNJOŠKOLSKE INSTITUCIJE
Postojedi sustav srednjoškolskih institucija ne osigurava stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada
jer se nedovoljno brzo osuvremenjuju i obrazovna ponuda i obrazovni programi. Oni se sada ne
20
temelje na analizama tržišnih potreba niti se prate indikatori stope zapošljavanja ili nastavka
obrazovanja onih koji su završili strukovno obrazovanje.
Nedovoljna realna kvalificiranost ili nepostojanje potrebe na tržištu rada za takvim profilom
kompetencija ipak činjenično dovodi do otežanog zapošljavanja te tako smanjuje nacionalne i
individualne potencijale rasta i napretka.
Politehnika Pula surađuje, između ostalim, s vedim brojem srednjih škola na području istarske
županije kao npr. Tehničke škole u Puli, Labinu, Rovinju i Bujama, talijanskom srednjom školom
„Dante Alighieri" u Puli, i dr.
S obzirom na nedostatak prostora i opreme, Politehnika je sklopila sporazume o suradnji i korištenju
laboratorija sa Tehničkom srednjom školom u Puli i talijanskom srednjom školom „Dante Alighieri",
također u Puli.
U želji da se pojača spomenuta suradnja, određeni broj nastavnika navedenih škola izabrani su na
Politehnici Pula u predavače i predaju matematiku, elektrotehniku, elektroniku i dr.
2) POLITEHNIKA PULA, VISOKA TEHNIČKO – POSLOVNA ŠKOLA
Tijela Politehnike su: Upravno vijede, dekan i stručno vijede. Stručno vijede naziva se i Nastavničko vijede.
Upravno vijede
Upravno vijede ima pet članova. Od toga tri predstavnika delegira osnivač - Istarska županija, a
imenuje ih Skupština Istarske županije te dva predstavnika zaposlenika Škole, koje imenuje
Nastavničko vijede.
Upravno vijede donosi program rada i razvoja škole i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o
financijskom planu, odlučuje o načinu upotrebljavanja dobiti koju Škola ostvari, donosi odluke o
drugom stupnju i ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika, donosi godišnji proračun, predlaže
osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje dekanu suglasnost na statut, daje osnivaču i dekanu
prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene
zakonom i statutom Škole.
21
Nastavničko vijede (Stručno vijede)
Organiziraju i obavljaju nastavni rad, potpomažu aktivnosti studenata u svim oblicima nastavnog
procesa, predlažu i preispituju te usavršavaju kolegije, a sve prema Statutu Politehnike Pula.
Nastavničko vijede čine 13 članova i to: dekan, prodekani, nastavnici izabrani u znanstveno– nastavna
zvanja ili nastavna zvanja, predstavnici suradnika i dva predstavnika studenata.
Dekanat, u kojem djeluju dekan, prodekani i tajnik
Dekan
Politehniku Pula samostalno zastupa dekan koji ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za
račun Politehnike Pula u okviru ovlasti danih Statutom Politehnike i Zakonom.
Dekana u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje prodekan kojeg ovlasti dekan. Ako prodekan
zamjenjuje dekana u svim pravima i obvezama, moraju za to biti ovlašteni posebnom pisanom ovlasti.
Politehniku Pula mogu zastupati prodekani i tajnik na temelju posebne punomodi odnosno ovlasti
dekana.
Prodekani
Dekanu u radu pomažu prodekan za nastavu, prodekan za znanost i prodekan za razvoj.
Dekan može ovlastiti jednog od voditelja ili prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju
Politehniku i povjeriti mu obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.
Kolegij dekana
Kolegij dekana, koji čine dekan, prodekani i tajnik, savjetodavno je tijelo koje pomaže dekanu u
radu. Kolegij saziva dekan i rukovodi njegovim radom.
Studentsko vijede
Studentsko vijede je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata Politehnike,
sudjeluje u odlučivanju i predstavlja studente u tijelima Škole.
Studentsko vijede čine studenti koji su izabrani na izborima izmjenu kandidata navedenih na izbornoj
listi, na način i u skladu sa Zakonom i provedbenim propisima.
22
Studentski zbor
U sklopu studentskog vijeda djeluje i studentski zbor koji je nestranačko i nepolitičko tijelo, a čine ga
svi studenti.
Studenti - status studenta
Status studenta Škole ostvaruje se upisom studijskog programa Škole (Pravilnik o preddiplomskom i
specijalističkom studiju na POLITEHNICI PULA – Visokoj tehničko-poslovnoj školi).
Status studenta dokazuje se studentskom ispravom. Studentska isprava je indeks (ili e-indeks), koji
sadrži podatke propisane Pravilnikom o sadržaju studentske isprave (Narodne novine br. 9/05).
Na preddiplomskom i specijalističkom studijskom programu studiraju redoviti, izvanredni te gostujudi
studenti. Redoviti je student onaj student koji studira prema izvedbenom planu, s punim nastavnim
opteredenjem. Izvanredni je student onaj koji studira prema izvedbenom programu, s 50 %
nastavnim opteredenjem. Gostujudi student je student drugog visokog učilišta koji upisuje dijelove
studijskog programa na Školi. Status gostujudeg studenta traje najdulje jednu akademsku godinu
3) GOSPODARSTVO
U ovom slučaju gospodarstvo čine stručnjak politehnike i gospodarski subjekt. Stručnjak politehnike
je osoba koja je završila studij politehnike i kompetetna je savjetovati osoblje Škole, sudjeluje u radu
dekanata te sa predstavnicima gospodarskih subjekata predlaže profil i izobrazbu studenata koji su
potrebni za određene gospodarske subjekte.
Stručnjaci politehnike djeluju kroz udrugu diplomiralih studenata (ALUMNI UDRUGU). Radi se o
dobrovoljnom udruženju u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali na Politehnici Pula. Svrha je ove
udruge povezivanje svih generacija diplomiralih studenata radi održavanja odnosa i ostvarivanja
trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.
Program studija su podržavale i podržavaju sve značajnije gospodarske institucije na području
Istarske županije, od kojih navodimo samo neke:
 Hrvatska gospodarska komora Istarske županije Pula,
 Obrtnička komora Istarske županije,
23
 HEP-DP Elektroistra sa svojim pogonima u Puli, Labinu, Buzetu, Pazinu, Rovinju, Poreču i
Bujama,
 ULJANIK brodogradilište u Puli kao vodedi hrvatski brodograđevni sustav,
 CIMOS - Buzet kao jedan od najefikasnijih dijelova multinacionalne kompanije u francuskom,
slovenskom i hrvatskom vlasništvu,
 SCHOTT-Boral, njemačka multinacionalna kompanija (proizvodnja stakla).
4) DRŽAVNE INSTITUCIJE VISOKOG OBRAZOVANJA
Čine ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) te
osnivači Politehnike Pula.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH imalo je presudan utjecaj na razvoj Politehnike Pula
dodijelivši joj Dopusnicu za rad 2000. godine za četverogodišnji dodiplomski studij (kasnije 2005.
prema Bologni, prelazi u trogodišnji) i 2008. za Specijalistički dvogodišnji studiji. S obzirom da
Ministarstvo nije osnivač Politehničkog studija za njen rad ne izdvaja proračunska sredstva.
Planom razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010. Ministarstvo je utvrdilo da se Visoka
učilišta kao i njihove sastavnice, vrednuju, odnosno podliježu provjeri kvalitete i učinkovitosti.
Provjeru kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta obavlja, na temelju Pravilnika, Agencija za znanost i
visoko obrazovanje.
Kako bi učinkovito ostvarila svoje obveze Agencija:

aktivno sudjeluje u kreiranju politike kvalitete visokoobrazovnog sustava u RH;

unapređuje nacionalne smjernice za osiguravanje kvalitete;

aktivno sudjeluje u osiguravanju i unapređivanju kvalitete visokoobrazovnog sustava
u RH;

razvija kulturu kvalitete u području visokog obrazovanja i znanosti;

ustrojava nacionalnu mrežu jedinica za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja;

povezuje nacionalnu mrežu s međunarodnim mrežama za osiguravanje kvalitete
visokog obrazovanja (ENQA, INQAAHE).
S Ministarstvom Politehnika Pula najviše sudjeluje u radu putem aktivnosti pojedinih njenih
predstavnika u Vijedu veleučilišta i visokih škola i raznih njegovih tijela. S obzirom na činjenicu da nas
24
nije osnovala Vlada RH ved Skupština Županije istarske, bilo kakva materijalna ili nematerijalna
pomod (više puta zatražena), nije dolazila u obzir.
Veliku pomod u rješavanju svojih administrativnih i stručnih problema, Politehnika je imala u Agenciji
za znanost i visoko obrazovanje.
OSNIVAČI – LOKALNA SAMOUPRAVA
Aktom Županije istarske je 2000. godine osnovana Visoka tehnička škola Pula – Politehnički studij s
pravom javnosti, kao jedina takva visokoškolska ustanova u Istri. Osim samog akta o osnivanju,
Županija i gradovi Pula, Buzet i dr. sufinanciranju troškova Politehnike i to najmanje u 50 % iznosu
(ostatak se namiruje putem školarina i realizacijom projekata). Također sudjeluju u rješavanju
prostornih ali i ostalih problema vezanih za rad i razvoj Politehnike.
Rukovodna struktura Politehnike Pula
25
c) Navedite strukturu čelništva vašega visokog učilišta (način izbor)
PRODEKAN ZA NASTAVU
PROČELNIK
ODSJEKA TEHNIKE
PROČELNIK ODSJEKA
POSLOVNA
EKONOMIKA
PROČELNIK
ODSJEKA
SUVREMENI
MENADŽMENT
STVARANJA
PROČELNIK
ODSJEKA
INFORMATIKA
PROČELNIK ODSJEKA
PRIRODNE I
MULTIDISCIPLINARNE
ZNANOSTI
VODITELJI KATEDRI
DETALJ rukovodne strukture Politehnike Pula
Čelništvo Politehnike Pula, Visoke tehničko – poslovne škole čine dekan, prodekani i tajnik. Njihova
uloga i način izbora definirana je Statutom Škole.
Dekan zastupa i predstavlja Politehniku Pula i ovlašten je poduzimati sve pravne radnje u ime i za nje
račun u vrijednosti do 200.000 kuna.
Za pravne radnje u vrijednosti iznad 200.000 kuna dekanu je potrebna suglasnost Upravnog vijeda.
Osim toga predsjedava i rukovodi radom Nastavničkog vijeda te osigurava provođenje odluka i
zaključaka tijela Politehnike Pula, organizira i rukovodi radom i poslovanjem i vodi brigu o osiguranju
sredstava za rad i razvoj Politehnike Pula. Predlaže Upravnom i Nastavničkom vijedu razvojnu i
poslovnu politiku i mjere za njihovo provođenje, podnosi godišnji izvještaj o radu škole na kraju
akademske godine, sudjeluje i odlučuje u radu Vijeda veleučilišta i visokih škola RH. Donosi opde akte
utvrđene Statutom i rješava žalbe studenata i pristupnika razredbenom postupku na
prvostupanjska rješenja.
Za svoj rad odgovara Upravnom i Nastavničkom vijedu.
26
Dekana bira Nastavničko vijede na način i po postupku utvrđenim Satutom Politehnike Pula.
Nastavničko vijede pokrede postupak izbora dekana najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata
postojedem dekanu.
Dekanu u radu pomažu do tri prodekana: za nastavu, znanost i razvoj.
Prodekane bira i razrješuje, na prijedlog dekana, Nastavničko vijede i to vedinom glasova svih članova
Nastavničkog vijeda.
Prijedlog za izbor prodekana treba sadržavati naziv funkcije prodekana, područje njegove djelatnosti i
životopis.
Ovlasti i obveze prodekana uređuju se Pravilnikom o ustrojstvu.
Tajnik Škole
Dekanu u radu pomaže tajnik. Tajnik usklađuje rad stručnih službi i poduzima mjere za njihovo
učinkovito djelovanje. Za svoj rad odgovara dekanu. Prava i obveze tajnika utvrđuju se Pravilnikom o
ustroju radnih mjesta.
d) Navedite temeljne vrijednosti i načine nadgledanja etičnog ponašanja u vašim aktivnostima
vezanim uz istraživanja, nastavu i odnos prema studentima.
Temeljne vrijednosti etičkog ponašanja definirane su u Etičkim kodeksom Politehnike Pula.
Etički kodeks sadrži standarde ponašanja prilagođene potrebama Škole s obzirom na moralno
opravdano i moralno neprihvatljivo ponašanje uvažavajudi načelo slobode istraživačkog, stručnog i
znanstvenog stvaralaštva te čuvanja dostojanstva i ugleda Škole. Neke od bitnih odrednica Etičkog
kodeksa su:
„Akademska sloboda je temeljni uvjet i obilježje nastavnog procesa, stručnog i znanstvenog
istraživanja i stipendiranja. Škola podupire i štiti slobodu stručnog i znanstvenog stvaralaštva,
stjecanja i distribucije znanja te slobodu mišljenja i izražavanja mnijenja.
27
Osigurava se poštivanje osobnosti i svih ljudskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike
Hrvatske te pravo na privatnost. Ponašanje članova školske zajednice treba biti u skladu s načelom
jednakosti i pravednosti te mora isključivati svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja ili
iskorištavanja.
Djelovanje članova akademske zajednice mora biti vođeno načelima objektivnosti, nepristranosti,
korektnosti, dijaloga i tolerancije. Isključivi kriterij vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost,
sposobnost i profesionalne zasluge, te osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste
djelatnosti, poslova i zadataka.
Smatra se nedopustivim svaki oblik diskriminacije (neposredne i posredne) prema religiji, etničkoj i
nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju,
podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnodi, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti,
tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
Poštujudi osobnosti i ljudski integritet svakog člana školske zajednice, zabranjena je svaka vrsta
uznemiravanja.
Osim pridržavanja temeljnih načela nastavnici trebaju postupati i u skladu s načelima vezanim
uz svoje dužnosti:
- imati za cilj prenošenje i postizanje visoke razine stručnih i znanstvenih spoznaja iz svojeg predmeta,
osigurati točnost, preciznost, reprezentativnost sadržaja predmeta i primjerenu poziciju predmeta
unutar programa studija;
- osigurati studentima vrednovanje njihovog rada valjano, otvoreno, pravedno i objektivno te
osigurati transparentnost i javnost ispita kao i objektivnost ocjenjivanja;
- uzimati u obzir mišljenje i ocjene studenata o svojoj nastavnoj kompetenciji u cilju unapređivanja
kvalitete nastavnog procesa.
Sudionici u stručnom, znanstvenom i istraživačkom radu moraju jamčiti za izvornost objavljenih
radova čije autorstvo im se pripisuje te točnost i poštenje u prezentiranju i navođenju informacija o
porijeklu ideja i navoda koje su u radu koristili. Nedopustivo je plagiranje radova i ideja. Nedopušteno
28
je tražiti ili primate darove za koje postoji razborita pretpostavka da de utjecati na objektivnost ili
ispunjavanje profesionalnih obveza. Nužno je otklanjati svaki pokušaj korupcije.“
Nadgledanja etičnog ponašanja vrši tročlano Etičko povjerenstvo kojega bira Nastavničko vijede.
Vijede je također donijelo PRAVILNIK o radu etičkog povjerenstva i postupak utvrđivanja etičnosti
ponašanja članova školske zajednice sukladno odredbama Etičkog kodeksa.
Postupak pred Etičkim povjerenstvom se pokrede zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti
određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.
Svatko se može obratiti Etičkom povjerenstvu zbog povrede Etičkog kodeksa, pa i osoba koja nije
neposredno oštedena, ako se oštedena strana tome izričito ne protivi.
Nakon provedenog postupka, a na temelju zahtjeva i prikupljenih podataka Povjerenstvo donosi
pisano mišljenje o etičnosti ponašanja određenog člana školske zajednice. Mišljenje Etičkog
povjerenstva dostavlja se podnositelju zahtjeva i dekanu Škole.
Politehnika bi kod studenata (kodeksom ponašanja) trebala razvijati duh primjeren akademskim
građanima. Nastavno osoblje, profesori, asistenti i suradnici trebali bi svojim studentima usaditi
osjedaj ponosa pripadnosti Politehnici, ističudi njezinu povijest, dostignuda i vrijednosti.
Cilj je Politehnike da studenti i nakon diplomiranja ostanu u kontaktu s Politehnikom (putem
formiranog alumni kluba). Politehnika bi se trebala ponositi svojim bivšim studentima, naglašavati
njihove uspjehe i isticati ih kao primjer novim generacijama. Bivši studenti mogu svojim poslovnim
iskustvima pomodi da se unaprijedi nastava i stručni rad, a sadašnjim studentima dati smjernice u
oblikovanju njihovih karijera.
e) Opišite ukratko misiju i viziju u skladu sa strategijom vašega visokog učilišta i ocijenite njezino
ostvarenje kroz programe koje izvodi vaše visoko učilište (odnosi se na studijske programe,
politiku zapošljavanja, međunarodnu dimenziju, stručnu djelatnost, brigu o studentima,
osiguravanje kvalitete, poslovanje i slično).
29
Sustav kvalitete studija Politehnike Pula je cjelina međuzavisnih podsustava čiji se procesi odvijaju na
način da uz svrhovito upravljanje postižu postavljene ciljeve, te time ostvaruju osmišljenu viziju i
jasno definiranu misiju.
Sustav je sastavljen od dijelova koji funkcioniraju na postavkama osmišljene vizije, utvrđene misije,
strategije, politike i strateških ciljeva.
Vizija
Vizija politehničkog studija je obrazovati i osposobiti mlade ljude koji de biti u stanju objediniti
polivalentna znanja i time odgovoriti na uvjete i potrebe suvremenog poslovanja koje donosi
bududnost, pradenjem trendova europskih visokih učilišta.
Misija
Misija politehničkog studija je promicanje ideja i znanja za stvaranje gospodarstvu potrebnih
polivalentnih stručnjaka, te promicanje kreativnosti i održavanje stvaralačke atmosfere s ciljem
dostizanja ljudskom (civilizacijskom) razvoju primjerene kulture rada i kulture življenja.
Misija Politehnike Pula je studentima pružiti suvremeno kvalitetno obrazovanje za inženjera
bududnosti, koji de znati osmisliti proizvod, voditi poslovno-proizvodni proces, te plasirati proizvod
i/ili uslugu.
Strategija
Uključivanje svih čimbenika visokoškolskog obrazovanja, gospodarskih subjekata, samih studenata,
nastavnika te stručnjaka Politehnike Pula na osmišljavanju i kreiranju sadržaja koji de omoguditi
postizavanje strateškog cilja. Dinamika dostizanja strateškog cilja definirana je samim Bolonjskim
procesom koji studentu omoguduje upis u sljededi semestar nakon podmirenja obveza prema
semestru kojeg trenutno pohađa.
Politika
Politika Politehničkog studija iz Pule je obrazovanje inženjera bududnosti koji treba imati visoko
kvalitetno tehničko znanje, znati primjenjivati načela inženjerskog i timskog rada, te se služiti
vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga inženjera podrazumijeva sposobnost
promišljanja i vođenja projekata uz kvalitetno upravljanje znanjem, te sposobnosti podizanja
kvalitete studiranja politehnike.
30
Politika kvalitete studija Politehnike Pula
Realizira se kroz navedeno:
1. Suradnja sa svim dionicima u sustavu na partnerskim odnosima i povjerenju, razumijevanju i
uvažavanju temeljnih ciljeva, zajedničkim kreiranjem rješenja, te dosljedno poštivanje
utvrđenih odnosa, što de rezultirati očekivanim ishodima učenja i izlaznim kompetencijama
završenih studenata i kontinuiranim stvaranjem novih vrijednosti u sustavu.
2. Kontinuirano razvijanje suradnje i partnerskih odnosa sa institucijama visokog obrazovanja,
države i društva, nastavnim osobljem, studentima i poslovnim partnerima, utemeljenima na
poštivanju zakona, dobrim poslovnim običajima, kao i pridržavanje temeljnih načela poslovne
etike i kulture, kulture rada i kulture komuniciranja sa svim dionicima u sustavu.
3. Primjena suvremenih metoda u kontinuiranom poboljšavanju procesa poučavanja i
studiranja, te primjena postavki cjeloživotnog obrazovanja uz kontinuirano podizanje
učinkovitosti sustava kvalitete politehničkog (polivalentnog) studija, kvalitete rada i življenja,
pritom usklađenih razvijanjem stručne i emocionalne kompetentnosti inženjera bududnosti
kao odgovornog građanina.
Strateški ciljevi
Strateški ciljevi izvedeni su iz misije Politehnike Pula te označavaju položaj koji visoka stručna škola
želi dosegnuti u skoroj bududnosti.
Strateški cilj Politehničkog studija je obrazovanje stručnjaka za stručni profesionalni rad prema
standardima globaliziranog svijeta te zahtjevima konzumenata usluga i proizvodnje na otvorenom
tržištu.
Politehničkim studijem se objedinjuju znanja iz područja tehnike, poslovne ekonomike,
menedžmenta, informatike i društvenih znanosti. Formiraju se profesionalna znanja s polivalentnim
funkcijama kao simbioza visokog tehničkog i poslovnog obrazovanja suvremenih stručnjaka,
31
osiguravajudi time završenim studentima (diplomantima) kreativnost i snalaženje u suvremenim
uvjetima proizvodnje i poslovanja.
Misao vodilja Politehnike Pula može se sažeti riječima: znanost ne smije biti samoj sebi svrha. Ideja o
osnivanju politehničkog studija nastala je na temelju činjenice da industrija i proizvodnja čine
okosnicu gospodarskog razvoja Istre i Hrvatske, čiji se bududi razvoj može ostvariti novim pristupima
stjecanja i provjere stečenog znanja kao i njegove primjene u aplikativnom umijedu, usklađeno s
bitnim promjenama proizvoda, proizvodnje i usluga u sklopu ved uhodanog globaliziranog
ekonomskog sustava kojemu svi moramo težiti.
Temeljni cilj Politehnike Pula, Visoke tehničko – poslovne škole je obrazovanje inženjera bududnosti.
Inženjer bududnosti trebati de imati visoko kvalitetno tehničko znanje, znati primjenjivati načela
inženjerskog i timskog rada, te se služiti vještinama brzog prijenosa ideja u praksu. Suvremena uloga
inženjera podrazumijeva i sposobnost promišljanja i vođenja projekata, uz razumijevanje
gospodarstva znanja i upravljanja znanjem.
Nakon jedanaest generacija studenata, Politehnika je kao ustanova savladala početne prepreke, te
stekla dovoljno praktičnog iskustva koje joj omogudava izradu kvalitetnog i tržišno usmjerenog
obrazovnog programa. Politehnika Pula, kao jedini studij koji ujedinjuje suvremena znanja iz područja
tehnike, informatike, ekonomije i menadžmenta na području Istre i kao jedan od malobrojnih
politehničkih studija na području Hrvatske i susjednih zemalja, ima široki spektar mogudnosti za
razvoj i napredovanje. Tendencija specijalizacije svih ljudskih djelatnosti koju donosi ubrzani
napredak znanosti, tehnike i tehnologije stvara potrebu za voditeljima i menadžerima opremljenim
teoretskim i praktičnim znanjima, sposobnima za upravljanje, vođenje i usmjeravanje timova
specijaliziranih stručnjaka. Preddiplomski studij Politehnike pruža široko obrazovanje, te priprema
studente za rad u suvremenoj, turbulentnoj tržišnoj proizvodnji i utrci, ali i gradi temelje za nastavak
školovanja, odnosno cjeloživotnog učenja.
Kako bi ostvario svoj cilj i svoju misiju, Politehnički studij treba kontinuirano analizirati potrebe tržišta
rada u bližoj okolici ali i u globalnim okvirima, te prilagođavati program studija tim potrebama.
Opda je ocjena da gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj nije na zavidnoj razini, da je po
uspješnosti daleko od zemalja Europske Unije. Za takvo stanje gotovo su redovito krivi zapostavljen i
nerazvijen, na tržištu nekonkurentan i tehnološki zastario proizvodni sektor. Za razliku od
32
trgovinskog, turističkog ili ugostiteljskog sektora, u proizvodnom sektoru postoji velika potreba za
menadžerskim kadrom koji je i tehnički i ekonomski obrazovan. Naime, globalizacija tržišta i nove
tehnologije zahtijevaju sve vedi broj prilagodljivih i učinkovitih interdisciplinarnih stručnjaka na svim
razinama. U našem je društvu takvog kadra nedovoljno, jer potrebna znanja i umijeda stječu tek
nakon
završenoga,
interdisciplinarno
odabranoga
poslijediplomskog
studija
ili
putem
samoobrazovanja dugim radnim iskustvom. Upravo ovaj nedostatak otklanja stručni studij
Politehnike.
Međutim, ne smije se zanemariti činjenica da ni jedan obrazovni sustav ne priprema studenta za
samostalni rad, te da je za uspješno obavljanje vodede funkcije potrebno izvjesno vrijeme stjecanja
iskustva radom u poslovno proizvodnim procesima, pri čemu se naučeno primjenjuje u praksi, te se
razvijaju osobne vještine i umijeda koja rezultiraju sposobnošdu i kompetencijama za samostalno
obavljanje rukovodedih funkcija u tehničko - poslovno - proizvodnim procesima. Uloga Politehničkog
studija je osposobiti studente za rad u gospodarstvu prema današnjim tržišnim kriterijima kako bi im
se omogudio upravo taj prvi korak, pronalazak prvog zaposlenja u struci, pri čemu je također važno
postaviti kvalitetne temelje kako bi studenti Politehnike bili spremni nastaviti učiti, razvijati se i
napredovati tokom cijelog radnog vijeka. Osnova takvog pristupa je u novim tehnologijama i
principima uspješnog poslovanja, poznavanju modernih poslovno – proizvodnih procesa, vladanju
informatičkim vještinama, razumijevanju grupne dinamike i timskog rada, te upravljanju vremenom i
vještinama komunikacije, kao što je prikazano na slici.
33
Temelji za nastavak učenja, razvijanja i napredovanja
Studij na Politehnici Pula jedini je takve vrste na našem području i šire, te kao takav pruža niz
prednosti i mogudnosti. Kao osnovnu prednost potrebno je istaknuti široki obrazovni program koji je
studijem Politehnike obuhvaden, što studentima i bududim inženjerima pruža široki spektar znanja i
vještina primjenjivih u više poslovnih subjekata koji posluju na našem području, za razliku od studija
koji su usko specijalizirani za određeno područje. Nakon završenog studija, time se otvara mogudnost
bržeg i lakšeg pronalaska zaposlenja (od oko 250 završenih studenata sa četverogodišnjim i
trogodišnjim studijem preko 90 % su zaposleni) i Menadžment svakog poslovnog subjekta prije de se
odlučiti oko zaposlenja stručnjaka sa širim područjem znanja u odnosu na nekoga tko je usko
specijaliziran za određeno područje jer time dobiva kompletniju stručnu osobu koja de se puno lakše
prilagoditi turbolentnim promjenama i zahtjevima tržišta.
34
Inženjer
Dubina kvalifikacije
Inženjer
Specijalist
Dubina kvalifikacije
Kakvu kvalifikaciju treba industrija?
Generalist
Širina kvalifikacije
Širina kvalifikacije
Dr. Kruno Hernaut, Challenges, Concepts and Good Practice, Berlin, 7th and 8th May 2004
Dr. Kruno Hernaut, Challenges, Concepts and Good Practice, Berlin, 7th and 8th May 2004
Inženjer kao specijalist
Inženjer kao generalist
Kakvu kvalifikaciju treba industrija?
Specijalist
Dubina kvalifikacije
Inženjer
Inženjer
Generalist
Širina kvalifikacije
Dr. Kruno Hernaut, Challenges, Concepts and Good Practice, Berlin, 7th and 8th May 2004
Inženjer potreban industriji, kombinacija specijaliste i generaliste
Inženjerski kurikulum – preporuke industrije
Dubina kvalifikacije
Završni rad (Projekt)
Inženjer
Osnovi primjene
&
Metodologija za sustavna
rješenja
Uključivanje u industriju
~25 %
Osobne i poslovne
vještine
~15 %
Znanstvena osnova
Tehnologijska osnova
~30 %
~30 %
Širina kvalifikacije
Dr. Kruno Hernaut, Challenges, Concepts and Good Practice, Berlin, 7th and 8th May 2004
35
Također, velika je prednost Politehničkog studija to što je Visoka tehničko poslovna škola u regiji u
kojoj nema drugih visokoškolskih ustanova tehničkog smjera, što znači da postoji veliki broj
potencijalnih studenata zainteresiranih za studije tehničkog smjera, kako srednjoškolaca koji redovno
nastavljaju školovanje upisom na studij, tako i zaposlenih ljudi koji se nastavljaju obrazovati
upisivanjem izvanrednog studija. Kako Politehnički studij, koji istovremeno s tehničkim dijelom
ujedinjuje i poslovnu komponentu obrazovanja, čini ga prikladnim studijem za osobe koje su
zainteresirane za rad u proizvodnji, bilo u tehničkim ili menadžerskim sektorima.
Nadalje, valja naglasiti da su profesori i predavači na studiju uglavnom ljudi s bogatim predavačkim
iskustvom, te ljudi koji dolaze iz struke i koji svoje stečeno teorijsko, te posebice praktično znanje
prenose na studente. Na taj način studenti realističnije stječu široka teoretska ali i praktična znanja
koje de modi primijeniti u bududnosti. Samim time postiže se vedi interes kod studenata jer su
predavanja koja su izvedena uz raznolike realne primjere iz prakse, uz teorijsku osnovu, puno
interesantnija, a nadasve učinkovitija za studente, te puno zornije i jasnije savladavaju nastavni plan.
Također, program Politehničkog studija obuhvada i kolegij „Stručna praksa“ koji je iznimno važan
kolegij, posebice za redovne studente bez radnog iskustva. Ovaj im kolegij omogudava upoznavanje
sa radom u stvarnim proizvodnim sustavima, te stjecanje radnog iskustva koje de im pomodi pri
zapošljavanju (od 2010. godine za sve redovite studente organizira se u „Uljaniku“ Pula).
Obzirom da se radi o relativno maloj školi, mogudnost suradnje i međusobne komunikacije između
profesora i studenata mnogo je jednostavnija, brža i kvalitetnija. Manji broj studenata omogudava
kvalitetnije izvođenje teoretske i pratede praktične nastave, te lakše i kvalitetnije pradenje
pojedinačnog razvoja i napretka svakog studenta. Također, olakšan je proces kontinuirane i
neprestane prilagodbe predavača i nastavnog programa individualnim potrebama kako pojedinačnih
studenata, tako i studentskim grupama.
Na studiju je obuhvadena još jedna važna komponenta nastavnog programa koja uključuje formiranje
timova studenata i rad u timovima pri izradi timskih projektnih zadataka kroz sve kolegije. Pored
toga, principi i načini funkcioniranja timova i timskog rada uključeni su u mnogobrojne kolegije. U
moderno doba, sa sve vedom specijalizacijom svih grana znanosti, tehnike i tehnologije, potrebno je
imati iskustva sa timskim radom, jer se različiti timovi često formiraju u svim poduzedima, za potrebe
specifičnih zadataka poduzeda ili projekata kao i za redovne potrebe poslovanja.
Prednosti studija Politehnike u odnosu na druge studije mogu se sažeti u nekoliko bitnih čimbenika:
36
ok obrazovni program;
omogudava kvalitetniju komunikaciju;
se lakše prilagođava potrebama studenata;
Pored mnogobrojnih prednosti, potrebno je navesti i određene nedostatke studija na Politehnici
Pula. Prvenstveno, to su uvjeti studiranja u Puli, koji su u odnosu na ostale gradove u zemlji u
podređenom položaju. Nedostatak studentskog smještaja odnosno studentskog doma, kvalitetnih i
cijenama prilagođenih studentskih menzi i nedovoljna ponuda novih atraktivnih dodiplomskih i
specijalističkih studija (informatičke tehnologije, energetske tehnologije i dr.).
Mnogi od navedenih nedostataka vezani su za nedostatak financijskih sredstava i ne mogu se riješiti
bez pomodi nadležnih ministarstava, Vlade RH u konačnosti Sabora RH.
f)
Priložite dokument o strategiji i postupcima za osiguranje kvalitete stručnog i nastavnog rada na
vašem visokom učilištu i ocijenite stupanj njegove provedbe te se očitujte o godišnjem
izvještavanju.
U svim našim dokumentima o razvoju Politehnike Pula, u Priručniku o kvaliteti studija, Pravilniku o
preddiplomskom i specijalističkom studiju na Politehnici pula – Visokoj tehničko-poslovnoj školi i
Statutu Politehnike Pula, određene su slijedede faze razvoja:
37
a) od osnivanja do uvođenja Bolonje (razdoblje 2000. - 2004. godina);
b) uvođenje Bolonje, odnosno trogodišnjeg ciklusa studiranja (razdoblje 2005. – 2009. godine);
c) uvođenje drugog ciklusa studiranja (razdoblje 2010. – 2014. godine);
d) prerastanje u Veleučilište (razdoblje 2015. – 2020. godina)
Strategija razvoja
I. Faza 2000. – 2004. god.
• Četverogodišnji diplomski stručni studij – dipl. ing. proizvodnje (politehnike)
• Vizija, misija, temeljni cilj
• Suradnja sa gospodarstvom i jedinicama lokalne uprave i samouprave
• Dislocirani studij temeljem ugovora sa poslovno – proizvodnim sustavom i lokalnom
zajednicom
• Sustav kvalitete studija
• Adaptacija prostora i opremanje laboratorija
II. Faza 2005. – 2009. god.
• Početak Bolonjskog procesa
• Intenzivnija suradnja sa institucijama u zemlji i inozemstvu
• Početak specijalističkog diplomskog stručnog studija
38
•
•
•
•
Dislocirani specijalistički studij
Razvoj mlađih kadrova
Razvoj sustava osiguravanja kvalitete sa intenzivnijim uključivanjem studenata završne
godine
Uklapanje u kriterije europskog sustava visokog obrazovanja sa definiranim profilom
stručnjaka Politehnike
III. Faza 2010. – 2014. god.
• Investicije u prostor i opremu ( novih oko 700 m2 adaptiranog prostora, opremanje i
sređivanje skriptarnice, biblioteke i arhivskog prostora
• e-učenje
• Razvoj kadrova sa težištem na stalnom podizanju razvojno-istraživačkog rada
• Razvoj sustava osiguravanja kvalitete studija Politehnike
• Projekt potpunog upravljanja kvalitetom studija (TQM)
• Novi programi dodiplomskog i specijalističkog studija
• Podizanje studentskog standarda
• Projekt poslijediplomskog studija
IV. Faza 2015. – 2020. god.
• Prerastanje u Veleučilište sa novim dodatnim usmjerenjima na području informatičkih i
energetskih tehnologija
• Novi programi specijalističkog studija vezani
• Intenzivnija međunarodna suradnja
• Implementacija i razvoj sustava potpunog upravljanja kvalitetom (SUK - TQM)
• Razvoj kadrova i daljnje podizanje razine razvojno – istraživačke kompetentnosti
• Daljnje podizanje studentskog standarda
• Novi oblici poučavanja i učenja
• Poslijediplomski studij
Kvaliteta studija Politehnike osigurava se kontinuiranim poboljšanjima primjenom metoda KVO
(Kontinuierlicher Verbesserungs-prozess) i KVP2 (KVP zum Kvadrat).
g) Navedite i obrazložite ukratko glavne strateške ciljeve koje uprava visokog učilišta nastoji
ostvariti u svom mandatu te eventualne poteškode na koje nailazi prilikom njihova ostvarivanja
(odnosi se na studijske programe, politiku zapošljavanja, međunarodnu dimenziju, stručnu
djelatnost, brigu o studentima, osiguravanje kvalitete, poslovanje i slično).
Ljudski resursi
Jedan od osnovnih problema Politehnike Pula je nepovoljna kadrovska politika, pa iako za nastavne
aktivnosti koristi velik broj renomiranih nastavnika iz Rijeke, Zagreba i Istre kao i
39
stručnjaka iz
privrede, zbog nedostatka financijskih sredstava, nije u mogudnosti zaposliti dovoljan broj mlađih
stručnjaka, naročito tehničke struke.
U razdoblju unazad nekoliko godina dvoje je naših suradnika (Barbara Marušnik i Boris Marjanovid)
upudeno na doktorski studij u Osijek, a kolegica Tamara Žufid Košara u završnoj je fazi magistarskog
studija. Nedavno su zaposlene i kolegice mr. Sanja Grbac Babid, dipl.ing el. i Ondina Negri, čime se
nepovoljno kadrovsko stanje ipak donekle popravilo.
Prostor
Svoj rad Politehnika Pula obavlja u oko 650 m2 poslovne zgrade na adresi Riva br. 6 u vlasništvu
„Uljanik standard„ d.o.o Pula.
Od 2011. godine, se zbog želje da se poprave uvjeti rada Politehnike Pula (uređenje novih prostora za
rad studenata i nastavnika u laboratorijima, uređenja interne biblioteke i dr.)
započinje s
adaptacijom novih prostora u gradskoj zgradi na adresi Riva 4, ukupne površine od 672.82 m 2. U
susjednom prostoru, na istoj adresi Riva br.4 upravo je u završnoj fazi dodjela gradskog dodatnog
prostora od oko 450 m2. Sve skupa, kada bude uređeno i nastavi prilagođeno Politehnika Pula bi
imala na raspolaganju oko 1800 m2.
Nastava
Nastava je temeljna aktivnost Politehnike Pula pa de se u skladu s tim posvetiti posebna pozornost
stalnom pradenju i podizanju kvalitete nastavnog procesa. Rezultati pradenja kvalitete omogudit de
planiranje mjera za uklanjanje utvrđenih nedostataka i unaprjeđenje nastave.
U cilju unapređenja nastave Politehnika Pula je sa Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i
računarstva, zaključila u veljači 2011. Ugovor o implementaciji FER-ovog sustava Quilt CMS isključivo
za potrebe Politehnike Pula.
Ovim informacijskim sustavom dobiva se uz javni web i interni (tkz. intranet), s javim i zatvorenim
stranicama (neograničen broj) za sve kolegije, podrškom za e-učenje, podrškom za neograničen broj
mini-sjedišta weba (npr. za projekte u kojima sudjeluje Politehnika Pula, strukovne udruge sa
sjedištem na instituciji i sl.), s integracijama s drugim sustavima i s mogudnosti daljnje dorade prema
dodatnim zahtjevima.
40
Kako je Politehnika Pula stručna škola, svi bi predmeti koji su tehničkog sadržaja trebali imati razvijeni
sustav laboratorijskih vježbi. Dakako da je taj problem povezan kako sa prostorom tako i sa dodatnim
financijskim sredstvima. Za sada su laboratorijskim vježbama dopunjeni Tehnologija i proizvodna
tehnika, Elektrotehnika, Elektronika, Tehnika materijala, Primijenjena fizika i Mjerne tehnike.
U tom smislu nedavno je izvršena revizija postojedeg nastavnog plana i programa stavljajudi u prvi
plan ishode učenja i pravedniju raspodjelu ECTS bodova, nastojedi poboljšati odnos između
predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi.
Također u cilju unapređenja nastave uveden je, prema dogovoru sa odgovornim osobama u
Studentskoj službi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, i e-Indeksa.
Knjižni fond
Za potrebe Politehnike Pula, u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom nabavljeno je, u ožujku 2010.,
prema Silabusima i zahtjevima nastavnika za sve predmete preddiplomskog studija 20 % osnovne i
10 % dodatne literature. Navedena literatura je arhivirana i koristi u prostorima Sveučilišne knjižnice.
Osim navedene literature, studentima i nastavnicima na raspolaganju je ukupan knjižni fond
Sveučilišne knjižnice. Nakon rekonstrukcije prostora na Rivi br. 4, priručna knjižnica Politehnike Pula
bit de realizirana u novim prostorima, ali de veza sa Sveučilišnom knjižnicom ostati i dalje vrlo aktivna.
Znanstveno - istraživački rad
Za potrebe znanstveno – istraživačkog rada u tijeku je registracija Ureda za razvoj i energetiku, gdje bi
se uz pomod grupe stručnjaka različitih struka radilo na realizaciji projekata financiranih iz europskih
fondova kao i na projektima koji su vezani za razvoj energetike.
h) Iznesite svoje mišljenje o glavnim prednostima i manama programskih, kadrovskih i materijalnih
potencijala vašega visokog učilišta.
U dosadašnjim poglavljima iznijete su osnovne prednosti Politehnike Pula u odnosu na druge studije
pa ih ovdje samo ukratko prenosimo:
enjivih znanja i vještina;
41
škola se lakše prilagođava potrebama studenata;
Pored mnogobrojnih prednosti, potrebno je navesti i određene nedostatke Politehničkog studija.
Prvenstveno, to su uvjeti studiranja u Puli, koji su u odnosu na ostale gradove u zemlji u podređenom
položaju. Nedostatak studentskog smještaja odnosno studentskog doma, kvalitetnih i cijenama
prilagođenih studentskih menzi i nedovoljna ponuda novih atraktivnih dodiplomskih i specijalističkih
studija (informatičke tehnologije, energetske tehnologije i dr.).
Mnogi od navedenih nedostataka vezani su za nedostatak financijskih sredstava i ne mogu se riješiti
bez pomodi nadležnih ministarstava, Vlade RH u konačnosti Sabora RH.
Osim navedenog potrebno je istaknuti i slijedede:
Kako do nedavna nije bio donijet Zakon o mreži visokih škola u RH, Politehnika Pula nije bila u
mogudnosti povedati ponudu i ponuditi novi, za našu regiju atraktivan a za bududnost razvoja i
potreban studij iz informatičkih i energetskih tehnologija.
Zbog toga je Politehnika Pula sa VAMK-om, modernim i međunarodnim Sveučilištem primijenjenih
nauka iz Vaase (Finska) i ECPD (EUROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ UNIVERZITETA ZA MIR
UJEDINJENIH NACIJA) iz Beograda, potpisala Sporazum o suradnji i otvaranju novih studija iz
informatičkih tehnologija. Po tom bi se Sporazumu studiji izvodio dvije godine u Puli a dvije godine u
Vaasi s našim i njihovim nastavnicima po njihovoj metodi rada (u Puli). U Puli bi to bio studij na
hrvatskom i engleskom jeziku a u Finskoj, na engleskom jeziku. Sveučilišnu diplomu bi izdalo
akreditirano sveučilište iz Finske i ECPD i diploma bi bez ikakve nostrifikacije vrijedila u cijeloj Europi i
izvan nje.
42
S obzirom na nedostatak financijskih sredstava, u prethodnom jedanaest godišnjem razdoblju,
Politehnika Pula nije bila u mogudnosti zaposliti vedi broj djelatnika i nastavnika (barem 50 %
potrebnih nastavnika). Za bududnost Politehnike Pula neophodno je otvoriti nove studije i povedati
broja studenata. Taj je problem rješiv, između ostalog, otvaranjem u suradnji sa ECPD – om,
međunarodnog Veleučilišta.
Iz istog razloga nije bilo mogude kompletirati i opremiti sva nužna laboratorija. Nedostajudi
laboratorij iz fizike, Sporazumom o suradnji osiguran je u srednjoj talijanskoj školi u Puli. Za predmete
povezane za tehnologije materijala, laboratorij je iznajmljen u METRIS-u Pula (Centar za ispitivanje
metala Pula) a za predmete kao npr. Tehnologija i proizvodna tehnika, laboratoriji je Sporazumom o
suradnji osiguran u srednjoj tehničkoj školi u Puli.
i)
Navedite tijela koja se kontinuirano bave područjem osiguravanja kvalitete. Procijenite njihov
rad u proteklom razdoblju od 3 godine.
Prema Pravilniku o sustavu za kvalitetu, koji je donijelo Nastavničko vijede, 15. svibnja 2009. godine,
propisan je ustroj, djelovanje i način vrednovanja sustava za kvalitetu Politehnike Pula.
Tim Pravilnikom Škola je nastojala ostvariti najviše standarde kvalitete vlastitoga djelovanja. Kultura
kvalitete se gradi u svim aspektima djelovanja i svim normativnim aktima. Izgrađuje se sustav za
upravljanje i unapređenje kvalitete, izgrađuje se institucijski mehanizmi koji de jamčiti kontinuirana
poboljšanja.
Odbor za unapređenje kvalitete pokrede sustav upravljanja kvalitetom na Školi. Ono je savjetodavno
tijelo Nastavničkog vijeda i osnivano je odlukom Nastavničkog vijeda.
Sastav Odbora (devet članova) čine:
- predstavnici nastavnika Škole (dva člana),
- predstavnici uprave Škole (dva člana),
- predstavnici studenata (dva člana),
- predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja (jedan član),
- predstavnici vanjskih korisnika (dva člana).
43
Odbor je savjetodavno tijelo Nastavničko vijeda i predlaže Nastavničkom vijedu i dekanu strateške
planove, smjernice i postupke osiguranja, upravljanja i promicanja kvalitete.
Na čelu Odbora je prodekan za znanost, ujedno i prodekan za kvalitetu, koji:
1. organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguranja,
upravljanja i promicanja kvalitete posebice s obzirom na sljedede elemente:
2. izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti koji podnosi Nastavničko vijedu.
3. utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno pradenje.
Osim Odbora, kvalitetom se kontinuirano bave još i
- Dekansko vijede i
- Nastavničko vijede
Članovi Dekanskog vijeda, koji se u principu sastaju jedanput tjedno, na svakom sastanku razmatraju
putem dnevnog reda, barem jednu temu vezanu za kvalitetu studija.
Problematika kvalitete raspravljana je, jedanput mjesečno na svakoj redovnoj sjednici Nastavničkog
vijeda, a najmanje jedanput godišnje i na tematskoj sjednici.
j)
Ako postoji, navedite inozemno visoko učilište s kojim biste se usporedili i objasnite na temelju
kojih kriterija.
Temeljna postavka sustava kvalitete bazirana je na svijesti vlastitih ljudi o kvaliteti (kultura kvalitete),
te osiguravanje kvalitete kontinuiranim poboljšanjima odvijanja procesa poučavanja, učenja i
funkcioniranja visokoškolske institucije.
Za ostvarenje temeljnih postavki primjenjuju se suvremeni modeli i metode, kao što su:
-procesni model sa utvrđenim i dokumentiranim skupinama temeljnih procesa poučavanja i
učenja;
-procesima upravljanja sustavom kvalitete;
-procesima podrške (suporta) temeljnim skupinama procesa stvaranja vrijednosti i očekivanih
rezultata sustava kvalitete i obrazovanja.
44
Za kontinuirano poboljšanje procesa i sustava kvalitete u cjelini koriste se suvremene metode, kao
što su npr. KVP (Kontinuierlicher Verbesserung Prozesse) i KVP2 (Kontinuierliche Verbesserung
Prozesse zum Kvadrat) uz aktivno učešde vlastitih ljudi putem radionica (workshops) u kreiranju i
provedbi potrebnih poboljšanja.
U dosadašnjoj praksi suradnje sa inozemnim visokim učilištima stručnih studija, utvrdili smo koje
institucije imaju primjereno kreiran i proveden suvremeni model osiguravanja kvalitete, a koji se i u
praksi gospodarskih i društvenih sustava pokazao efiksnim i efektivnim, a to su npr:
- Prof. BINNER AKADEMIE Fachhochschule Hannover (FHH)-University of Applied Science and Arts
www.prof-binner-akademie.de
-Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru-Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov (SLO)
[email protected]
Kreirani modeli spomenutih institucija i njihovi postignuti rezultati u obrazovanju i u gospodarskoj i
društvenoj praksi na tragu su osmišljene vizije i utvrđene misije Politehnike Pula, Visoke tehničko poslovne škole.
k) Navedite kada ste i na koji način reagirali i/ili sudjelovali u donošenju odluka od javnog
interesa.
Javni utjecaj, odnosno utjecaj na donašanje odluka od javnog interesa treba svakako promatrati kroz
utjecaj svakog pojedinca koji je na neki način vezan za rad na Politehnici i utjecaj škole. Mora se
istaknuti da je spoznaja o Politehnici kao ustanovi respektabilnog utjecaja svakim danom sve veda.
Naime, od 2010. godine putem članstva u nadzornom odboru Istarske regionalne energetska
agencija Istarske županije, Politehnike Pula sudjeluje u kreiranju energetske politike Istarske
županije (izrada raznih energetskih elaborata, studije razvoja energetike u Istri, sudjelovanje u
realizaciji projekata financiranih iz europskih fondova ((IPA fond, Projekt METRIS kojeg je u početnoj
fazi sufinancirala Europska unija u okviru Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo / PHARE
2006.)). Osim toga, zajedno sa energetskom agencijom:

organiziraju se konferencije vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

sudjeluje se u provođenju programa Sustavno gospodarenje energijom u Istarskoj županiji
45

Surađuje se u projektu City_sec sufinanciranom od strane EU

Surađuje se u projektu Alterenergy sufinanciranom od strane EU

Surađuje se u projektu SEA-R sufinanciranom od strane EU ( I.R.E.A. kao partner)
U proteklih nekoliko godina samostalno ili u suradnji s vanjskim suradnicima i ustanovama
organiziran je velik broj predavanja i okruglih stolova uvijek različitog i zanimljivog sadržaja (Slavko
Krajcar o uvođenju Bolonje na FER – u Zagreb, Sandor Dembitz o hrvatsko engleskom strojnom
prevođenju, Dejan Rakovid promocija knjige: „Uvod u kvantno-informacionu medicinu sa osnovama
kvantno-holografske psihosomatike, akupunkturologije i refleksoterapije“, Albert Maes predavanje o
Ujedinjenoj Europi, Okrugli stol o novim tehnologijama, Okrugli stol o klimatskim promjenama,
Marko Pekica o brendu i brendiranju, predavanja o zdravstvu itd.).
Sa Centrom za ispitivanje metala METRIS u Puli, Politehnika surađuje u realizacije Programa razvoja
Centra, koji se financira iz predpristupnih europskih fondova. Osim toga, koristi se i laboratoriji
METRISA za realizaciju izbornog predmeta pod nazivom: „Karakterizacija materijala“.
Uz rastudi utjecaj ustanove, potrebno je spomenuti da su i mnogobrojni pojedinci svakako
dominantno utjecali na pozitivno javno mišljenje o Politehnici. Tako npr. jedan od prodekana, mr. sc.
Miškovid Davor, direktor je „Elektroistre“ Pula, drugi, prof. dr. sc. Klaudio Tominovid donedavna je bio
direktor jednog značajnog dijela „Uljanika“ Pula i prvi direktor upravljanja intelektualnim kapitalom u
RH, član Odbora za suradnju sa gospodarstvom Hrvatske akademije tehničkih znanosti, predsjednik
Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala pri HGK – Zagreb, tredi prodekan, prof. dr. sc.
Branimir Ružojčid briljantan je stručnjak i inovator, dekan, prof. dr. sc. Luciano Delbianco, bio je prvi
istarski župan, gradonačelnik Pule i zastupnik u Saboru RH, tehnički direktor „Elektroistre“ Pula i u
dva mandata član nadzornog odbora HEP d.d. Zagreb.
Kao nositelj izvršne vlasti u Istri i u Puli utjecao je na realizaciju brojnih projekata vezanih za razvoj
gospodarstva, turizma, poljoprivrede, sporta, socijalne zaštite, kulture i prosvjete.
l)
Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja.
Prednosti studija Politehnike u odnosu na druge studije mogu se sažeti u nekoliko bitnih čimbenika:
46
Preddiplomski studij Politehnike pruža široko obrazovanje, te priprema studente za rad u
suvremenoj, turbulentnoj tržišnoj proizvodnji i utrci, ali i gradi temelje za nastavak školovanja,
odnosno cjeloživotno učenje.
Kako Politehnički studij istovremeno s tehničkom ujedinjuje i poslovnu komponentu obrazovanja,
obuhvada veliki spektar područja pokrivenih nastavnim programom, što ga čini prikladnim studijem
za osobe koje su zainteresirane za rad u proizvodnji, bilo u tehničkim ili menadžerskim sektorima.
Nadalje, valja naglasiti da profesori i predavači na studiju su uglavnom ljudi s bogatim predavačkim
iskustvom, te ljudi koji dolaze iz struke i koji svoje stečeno teorijsko, te posebice praktično znanje
prenose na studente.
Obzirom da se radi o relativno „maloj“ školi, mogudnost suradnje i međusobne komunikacije između
profesora i studenata mnogo je jednostavnija, brža i kvalitetnija. Manji broj studenata omogudava
kvalitetnije izvođenje teoretske i pratede praktične nastave, te lakše i kvalitetnije pradenje
pojedinačnog razvoja i napretka svakog pojedinačnog studenta.
Također, olakšan je proces kontinuirane i neprestane prilagodbe predavača i nastavnog programa
individualnim potrebama kako pojedinačnih studenata, tako i studentskim grupama.
Na Politehničkom studiju je obuhvadena još jedna važna komponenta nastavnog programa koja
uključuje formiranje timova studenata i rad u timovima pri izradi timskih projektnih zadataka kroz sve
kolegije. Pored toga, principi i načini funkcioniranja timova i timskog rada uključeni su u mnogobrojne
kolegije. U moderno doba, sa sve vedom specijalizacijom svih grana znanosti, tehnike i tehnologije,
potrebno je imati iskustva sa timskim radom, jer se različiti timovi često formiraju u svim
poduzedima, za potrebe specifičnih zadataka poduzeda ili projekata kao i za redovne potrebe
poslovanja.
Pored mnogobrojnih prednosti, potrebno je navesti i određene nedostatke Politehničkog studija:
- uvjeti studiranja u Puli, koji su u odnosu na ostale gradove u zemlji u podređenom položaju;
- nedostatak studentskog smještaja odnosno studentskog doma;
- nedostatak kvalitetnih i cijenama prilagođenih studentskih menzi;
- nedostaje subvencija za javni prijevoz i sl. čimbenici su koji negativno utječu na upis studenata iz
drugih regija na visokoškolske ustanove u Puli, neovisno o njihovoj kvaliteti;
- srednjoškolci i poduzeda u Istri još uvijek nisu dovoljno informirani o svim prednostima i
mogudnostima Politehničkog studija;
47
- potrebno je proširiti (npr. fizika), obnoviti i opremiti postojede laboratorije novom i
kvalitetnijom opremom, kako bi zadovoljili praktične potrebe različitih kolegija, te kako bi
studenti imali što više vježbi i praktične nastave.
- potrebno je još više uključiti studente Politehnike u planiranje i organizaciju nastavnog procesa
na Politehničkom studiju
- potrebno je još više uključiti završene studente Politehnike u planiranje i organizaciju nastavnog
procesa na Politehničkom studiju (alumni klub)
- politehnički studij treba ostvariti nove i ojačati postojede kontakte sa sličnim studijima diljem
svijeta, te pratiti njihov razvoj i moderne trendove u svijetu.
- potrebno organizirati razmjenu studenata sa fakultetima u drugim državama i sredinama, kako
bi se studentima omogudilo upoznavanje drugačijih obrazovnih sustava i poslovnih okruženja.
- omoguditi nova zapošljavanja nastavnog i administrativnog osoblja
48
Tablica 1.1. Interno osiguravanje kvalitete
Vrsta aktivnosti
Tematske sjednice o
kvaliteti nastave
Nositelj aktivnosti
(naziv tijela ili imena
osoba)
Nastavničko vijede
Učestalost aktivnosti
(broj sastanaka
godišnje)
Na svakoj sjednici
tema jedne točke
dnevnog reda je
osiguravanje
kvalitete , 1 sastanak
sa svim nastavnicima,
1 tematska sjednica
Broj izvješda koji su
proizašli iz pojedine
aktivnosti u posljednje
3 godine
Praktični rezultati
aktivnosti (opisno
u samoanalizi)
10 izvješda godišnje
/oko 30 izvješda u 3
godine
Donošenje
odluka i
zaključaka
potrebnih za
poduzimanje
praktičnih
aktivnosti
Priprema točke dn.
reda za sjednicu
Nastavničkog vijeda
10 tema godišnje / oko
30 u tri godine
Pradenje
pokazatelja
kvalitete i
predlaganje
potrebnih
aktivnosti
Poboljšanja u
procesu
podučavanja i
učenja
Rad odbora
(povjerenstva) za
pradenje kvalitete
nastave
Članovi odbora
Studentska anketa
(provođenje, obrada,
obavještavanje
studenata, očitovanja
nastavnika)
Dekan, prodekan,
nastavnici
Dva puta godišnje
2 izvješda godišnje / 6
u 3 godine
SWOT analiza na razini
visokog učilišta
Dekan, prodekan,
studenti, Odbor za
kvalitetu
Dva puta godišnje
4 izvješda godišnje/ 8
izvješda u 3 godine
Pradenje pokazatelja
kvalitete na visokom
učilištu*
Dekan, prodekan,
voditelji studija,
odbor za kvalitetu
Kontinuirano
4 puta godišnje / 8
puta u 3 godine (nakon
ispitnih rokova)
Izmjene i dopune
pravila o studiju,
poboljšanja u
izvođenju
nastavnih
aktivnosti,
korekcije kolegija
i studijskog
programa
Ostali oblici evaluacije
Odbor za kvalitetu
2 puta godišnje
2 izvješda pomodu
Radar dijagrama
Tendencija na
*
svih 9 područja
Radar dijagrama
*Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10)
49
*Ovih 9 područja su:
1. Vođenje Politehnike
2. Vođenje i usmjeravanje radnog i stručnog potencijala
3. Politika i strategija
4. Resursi škole
5. Ključni procesi
6. Zadovoljstvo zaposlenika
7. Zadovoljstvo korisnika
8. Društveni ugled škole
9. Ključni rezultati Politehnike
50
2. Studijski programi
a) Prikažite dijagram konfiguracije svih studijskih programa po vertikali s njihovim eventualnim
grananjem na smjerove ili usmjerenja. Obrazložite funkcionalne razloge za takvu konfiguraciju,
posebno sa stajališta ostvarivanja optimalnih obrazovnih učinaka (mogudnost zapošljavanja,
nastavak studija, mobilnost) uz predviđene upisne kvote. Navedite koji su studijski programi
dislocirani i komentirajte njihovu opravdanost.
U koncipiranju programa i konfiguracije studija politehnike pošlo se od suvremenih potreba
gospodarstva, pri čemu se slijedio i suvremeni razvoj sličnih profila studija na inozemnim visokim
učilištima. Kod izrade nastavnog programa i njihovog daljnjeg osuvremenjivanja suštinsko polazište
bilo je i nepostojanje takvog programa u republici Hrvatskoj, kao i sadržaj i program sličnih studija na
inozemnim visokim učilištima uz zadovoljavanje specifičnih zahtjeva okruženja, za koje je
prvenstveno potrebito obrazovati inženjere bududnosti. Program i pojedine grupe predmeta studija
usklađeni su s programima koji se izvode na uglednim europskim visokim učilištima.
Politehnika je imala i izvodila dislocirani diplomski i preddiplomski studij u Gradu Buzetu na temelju
ugovora o poslovnoj suradnji sa firmom CIMOS. Ovaj oblik potiče suradnju gospodarstva i
visokoobrazovnih stručnih studija, te se time osigurava interakcija između teorije i prakse.
Politehnika ima i izvodi dislocirani specijalistički diplomski stručni studij u Zagrebu na postavkama
„distance learning“. Studij je svojim programom zadovoljio zahtjeve i potrebe šireg spektra
djelatnosti o čemu govori struktura studenata (tehnika, ekonomija, pravo,...), te se time potvrdila
postavka o usklađenom stručne (tehnika, poslovna ekonomika, menadžment) i emocionalne
inteligencije (timski rad, komunikacija, socijalne vještine).
Dislocirani studiji na postavkama „distance learninga“ potvrdili su svoju opravdanost, jer osiguravaju
napredovanje u poslu bez prekida rada, omogudavaju zaposlenost, nastavak studija u blizini mjesta
boravka i time smanjenje troškova studiranja.
Dislocirani studij omogudava primjenu postavki cjeloživotnog učenja, što još više dolazi do izražaja s
primjenom suvremene tehnike predavanja na daljinu („distance learning“) i e-učenja („e-learning“).
Pri tome nije zanemaren direktan kontakt sa studentima na dislociranom studiju.
51
b) Odgovorite na sljededa pitanja:

Navedite kriterije koje uzimate u obzir kod predlaganja upisnih kvota na stručne studije.
Ocijenite svrhovitost upisnih kvota sa stajališta društvenih potreba i broja nezaposlenih,
mogudnosti visokog učilišta za pružanje kvalitetne nastave u grupama te broja sposobnih i
motiviranih studenata za učinkovito studiranje po zadanom programu.
Kod predlaganja upisnih kvota na studij Politehnike vodi se računa o sljededim kriterijima:
- kapacitetu Politehnike u prostornom smislu;
- broju nastavnog osoblja u odnosu na broj studenata;
- gospodarskim i društvenim potrebama uže i šire regije;
- motiviranosti studenata za upis studija politehnike;
- ulaznim kompetentnostima srednjoškolca (bududeg studenta):
- uspjeh iz matematike, fizike i jezika, te informatike;
- opdi uspjeh u srednjoj školi;
- radne navike, upornost, želje;
- prihvat Kodeksa akademskog ponašanja i
- prihvat Etičkog kodeksa.
Od studenata očekujemo entuzijazam, zalaganje, odgovornost i spremnost da se za vrijeme trajanja
studija posvete podizanju razine znanja i praktičnog iskustva kako bi nakon diplome izašli kao što
kompletnije osobe sa visokim i širokim stupnjem znanja i odgovornosti.
Usmjereni smo na studente koji de vrijeme trajanja studija shvatiti kao „vrijeme“ koje treba
maksimalno iskoristiti kao investiciju u znanje.

Analizirajte prolaznost na prvoj godini studija i povežite je s kriterijima za upis s osvrtom na
vrstu srednje škole s koje kandidati dolaze te njihovom prosječnom ocjenom tijekom
srednjoškolskog obrazovanja.
52
Prva godina studija karakteristična je po selekciji studenata. Studentima su najteži predmeti
matematika, fizika i tehnička mehanika. Osnovni razlog je spuštena razina tih predmeta u srednjim
školama. Kao poboljšanje stanja za ove predmete uvedena je dopunska nastava iz predmeta
matematika, fizika i informatika.
Kandidati na studij dolaze iz stručnih srednjih škola tehničkog, ekonomskog, zdravstvenog, te
umjetničkog smjera i iz gimnazije. Prosječne ocjene kredu se od 3,5 do 5. Za kandidate ispod 3,5 vodi
se posebna procedura sa uključenim motivacijskim razgovorom.

Napišite kojom ste se metodologijom služili za određivanje ishoda učenja u planiranju
studijskih programa. Navedite na jednom primjeru studijskog programa povezivanje
obveznih kolegija i kompetencija koje se stječu.
Za određivanje ishoda učenja primijenjen je procesni pristup transformacije inputa u output pomodu
resursa poučavanja. Postoji utvrđena međuzavisnost svih predmeta u funkciji izlaznih kompetencija
završenih studenata Politehnike.
Primjeri:
- proces kompletne međuzavisnosti predmeta studija Politehnike
- matematika – fizika – tehnička mehanika – materijali – proizvodni procesi – elementi – konstrukcije

Navedite najvažnije ciljeve kojima ste se vodili pri određivanju ishoda učenja. Procijenite u
kojoj su mjeri dosad ostvareni ciljevi koje ste imali u vidu pri kreiranju novih studijskih
programa.
Temeljni ciljevi pri određivanju ishoda učenja jesu:
- izlazna kompetencija u stručnom i emocionalnom smislu;
- opde kompetencije;
- instrumentalne,
- interpersonalne,
- sistemske;
- posebne kompetencije;
- struktura kompetentnosti;
grafovi opde i posebne kompetentnosti.
53

Opišite načine i komentirajte postupke za usklađivanje dodijeljenih ECTS bodova s realnom
procjenom količine studentskog opteredenja.
- Određivanje ECTS bodova za pojedine predmete:
- važnost ishoda učenja nekog predmeta kao potreban input drugog predmeta (npr. matematika,
fizika, tehnička mehanika i metode i tehnike inženjerskog učenja i rada) u prvoj godini studija kao
podloga za nastavak studija na drugoj godini;
- menadžment projekata, optimizacija poslovno-proizvodnih procesa, upravljanje kvalitetom i ...kao
simbioza prethodno apsorbirane grupe predmeta i kao osnova izlaznih kompetencija;
- usklađivanje ECTS bodova sa studentskim opteredenjem od 1740 sati rada godišnje ili 30 sati
tjednog opteredenja.

Procijenite kompetencije stručnjaka koji završe studij na vašem visokom učilištu u
usporedbi sa srodnim studijem na renomiranim visokim učilištima u Europi i svijetu i
napišite u kojoj mjeri vaši programi slijede preporuke europskih ili međunarodnih
strukovnih udruženja.
Program studija Politehnike nastao je kao kombinacija zahtjeva uže i šire okoline i gospodarstva,
stručnih udruženja – TECHNE, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore,
Zajednice za unaprjeđenje intelektualnog kapitala i srodnih studija u Europi i svijetu, kao što su:
- Njemačka:
- Fachochschule Fürtwangen (www.fh-furtwangen.de),
- Technische Fachhochshule Berlin (www.tfh-berlin.de),
- Dr. Binner Akademie (www.prof-binner-akademie.de).
- Sjedinjene Američke države:
- Polytecnic University u New Yorku (www.poly.edu),
- California Polytechnic University, u Kaliforniji (www.cal-poly.edu),
- BMCC – Blue Mountain Community College u državi Oregon s kojim Politehnika ima ugovor o
suradnji i razmjeni studenata
- Velika Britanija:
- Leicester Politecnic (www.le.ac.uk)
Politehnike su u Velikoj Britaniji odigrale bitnu ulogu u razvoju visokoškolskog obrazovanja i toliko
unaprijedile obrazovni sustav da su Kraljičinim aktom od 06. ožujka 1992. godine dobile status
Sveučilišta i dopušteno im je da podjeljuju svoje vlastite stupnjeve, čime je osigurana mogudnost
54
cjeloživotnog obrazovanja, veda različitost obrazovnih programa, i što je najvažnije, osiguravanje
stručnjaka potrebnih tržištu rada i korisnih ukupnome društvenom razvoju.
- Švicarska
- ETH Zürich (www.ethz.ch) – The Swiss Federal Institute of Technology Zürich
- Italija:
- Politecnico di Torino – Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda
(www.polito.it)
- Universita degli studi di Udine (www.uniud.it)
- Francuska:
- Universite Lille 1 (www.univ-lille1.fr)
- Austrija:
- Karl Franz Universität Graz (www.kfunigraz.ac.at)
- Slovenija:
-GEA College (www.gea-college.si)
-Hrvatska:
- AGORA – Visoka škola tržišnih komunikacija Zagreb (www.vsa.hr) s kojom Politehnika ima ugovor o
suradnji i razmjeni studenata
- RRiF – Visoka škola za financijski menadžment u Zagrebu s kojom Politehnika ima projekt zajedničke
suradnje

Opišite svoj postupak pradenja i unapređivanja studijskih programa, njihovo prilagođavanje
novim istraživanjima. Navedite eventualne izmjene koje ste napravili u prvotno prihvadenim
bolonjskim studijskim programima i opišite svrhu tih izmjena i postupak donošenja odluke.
Usvojen je postupak pradenja i unapređivanja studijskih programa i njihovo prilagođavanje novim
istraživanjima. Učesnici u postupku:
- nastavno osoblje;
- studenti;
- Odbor za kvalitetu;
- Studentski zbor;
- vanjski korisnici iz gospodarstva, visokoškolskih institucija i društvenih djelatnosti.
Izmjene u prvotno prihvadenim bolonjskim studijskim programima odnose se na:
- sadržaj Syllabusa;
55
- ishode učenja na pojedinim predmetima (matematika, fizika, primjena elektroničkih
računala,...)
- podignut je prag za prolaznu ocjenu.
Postoje brojne dileme u vezi sa primjenom Gausove krivulje u ocjenjivanju u odnosu na relativno mali
broj studenata.
Primjer: Grafički prikaz procesa i formalizirani postupci donošenja odluka
c) Navedite kako se provjerava redovitost pohađanja nastave i vaše mišljenje o tim postupcima.
Redovitost pohađanja nastave provjerava se i vodi na temelju popisa prisutnosti studenata ili
prozivanja, što se unosi u obrazac bodovanja. Postupak se može automatizirati na način da bilježi
stvarnu prisutnost.
d) Opišite i ocijenite nastavne metode, provedbu praktične i terenske nastave. Posebno se osvrnite
na probleme i moguda poboljšanja.
Nastavne metode: predavanja ex-katedra, auditorne i laboratorijske vježbe, domade zadade i
seminarski radovi, praktični timski projektni zadaci, terenska nastava i stručna praksa u poslovnoproizvodnim sustavima i institucijama.
Problemi evidentirani u SWOT analizi, a poboljšanja na temelju work-shopa metodom KVP2.
Moguda poboljšanja: cjelovita direktna veza mentor – profesor – student.
e) Opišite i ocijenite kvalitetu izvođenja dijelova nastave u radilištima izvan vašega visokog učilišta
(radionice, farme, praksa i ostalo). Objasnite sustav evidentiranja provedbe stručne prakse.
Posebno se osvrnite na probleme i moguda poboljšanja.
Kvaliteta izvođenja dijelova nastave u radilištima izvan Politehnike ocjenjuje se zajednički sa
izvoditeljem nastave i voditeljem stručne prakse na temelju unaprijed utvrđenih kriterija i utvrđene
procedure.
Evidentiranje stručne prakse izvodi se na isti način kao za zaposlenike firme ili radionice-prisutnost,
rad, rezultati, izvješda i projektni zadaci.
Problemi su kod studenata koji su ujutro na praksi, a poslije podne na nastavi i njihove istovremene
obveze na predmetima u tom semestru.
Poboljšano rješenje: cijeli semestar na stručnoj praksi, kako je to na poznatim učilištima u svijetu.
56
f) Ocijenite dostupnost i kvalitetu web-sadržaja studijskih programa.
Sadržaj studijskih programa su na web stranicama Politehnike za dodiplomski i specijalistički studij.
U izradi je novo poboljšano rješenje u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
g) Osvrnite se na programsku koncepciju na vašem visokom učilištu i iznesite eventualne
prijedloge i planove za izmjenu studijskih programa u skoroj bududnosti i razloge koji vas na to
navode.
Osnovu programske koncepcije čine sadašnji dodiplomski studij inženjerstva proizvodnje i
specijalistički diplomski stručni studij kreativnog menadžmenta u procesima.
Suvremena kretanja odnose se na:
-
gospodarenje znanjem;
proizvodnju i gospodarenje energentima;
kreiranje novih proizvoda;
dizajn proizvoda.
h) Navedite koji se programi cjeloživotnog obrazovanja izvode na vašem visokom učilištu, u tablici
prikažite broj programa kojima nisu dodijeljeni ECTS bodovi i programe s dodijeljenim ECTS
bodovima te njihovo trajanje.
Programi cjeloživotnog obrazovanja:
- CISCO akademija;
- Menadžment projekata;
- Optimizacija poslovno-proizvodnih procesa u work-shopu metodom KVP2;
- Gospodarenje znanjem i efikasnost intelektualnog kapitala;
- Upravljanje vremenom;
Za CISCO akademiju postoji akreditacija, dok se za ostale programe pokrede procedura dobivanja
akreditacije od Agencije za obrazovanje odraslih. Ovi programi nastali su na temelju izraženih potreba
iz gospodarstva, na poduzetničkoj razini i u lokalnoj zajednici-upravi i samoupravi.
57
i) Objasnite sustav za priznavanje ved stečenih kompetencija (neformalno i informalno
obrazovanje). Objasnite sustav za priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija (akademsko
priznavanje).
Sustav za priznavanje ved stečenih kompetencija (neformalno i informalno obrazovanje) određen je
dokumentima i normativnim aktima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ukoliko se radi o
završenom stupnju studija i potrebom nostrifikacije diplome. Ukoliko se radi o ostalim slučajevima
tada se od visokoškolske institucije službeno zatraži program i uspoređuje sa programom Politehnike.
Najbolje rješenje pokazalo se, za sada, priznavanje određenih kompetencija na temelju ugovora
između visokoškolskih institucija iz tog ranga.
j) Navedite i opišite formalne mehanizme za provjere i pradenje vaših programa i kvalifikacija.
Formalni mehanizmi za provjere i pradenje programa Politehnike i kvalifikacija jesu: temeljna
dokumentacija na osnovu kojih je dobivena dopusnica za rad, uvjeti izvođenja studija, kao i
kontinuirano uspoređivanje sa visokoškolskim institucijama izvan Republike Hrvatske na koje se
program Politehnike referira.
k) Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja.
Postojede stanje može se ocijeniti kao faza određene konsolidacije studija Politehnike po Bolonjskom
procesu. Polazedi od temeljne postavke sustava kvalitete studija Politehnike da „ništa nije tako dobro
da ne bi moglo biti bolje“, a i „kad je dobro – može biti bolje“ potrebno je:
-
Podidi razinu osposobljenosti srednjoškolaca iz matematike, fizike i radnih navika;
-
Preispitati primjenu Gauss-ove krivulje za relativno mali broj studenata i u pozitivnom i u
negativnom smislu;
-
U programe studija unijeti vedi broj predmeta za ovladavanje pojedinim vještinama:
tehničko crtanje, tehnike prezentacije, retorika,…,;
-
Poznavanje više stranih jezika;
-
Podizanje standarda studenata u smislu smještaja, prehrane i održavanja fizičke i psihičke
kondicije;
-
Stvaranje atmosfere izgradnje sustava vrijednosti u kojem se priznaju rezultati akademskog
obrazovanja;
58
-
Stručnim studijima dati odgovarajudu poziciju kakvu imaju stručni studiji u svijetu i
-
Preciznije objasniti pojam i status prvostupnika u odnosu na sadašnje shvadanje
gospodarstva
Tablica 2.1. Popis studijskih programa i kolegija
(Za svaki se studijski program podaci za ovu tablicu trebaju unijeti u Mozvag, isprintati i priložiti.
– u privitku!)
Tablica 2.2. Dinamika izvođenja kolegija (u privitku!)
(Za svaki studijski program priložite red predavanja na temelju izvedbenog plana za posljednje tri
akademske godine)
59
Tablica 2.3. Struktura upisanih studenata i zanimanje za studijski program u posljednje
tri godine
(Navedite podatke za prvu upisanu godinu studija u posljednje tri akademske godine)
Izvanredni studenti
Politehnika
Redovni studenti
(ako ima)
Godina
Prijavljeni
Prvi
izbor
Drugi
izbor
Upisani
u prvu
godinu
studija
Upisna
kvota
Gimnazija
Prijavljeni
28
40
14
14
Upisani
Upisna
kvota
Strukovna šk.
Broj
Prosj.
ocjena
Broj
Prosj.
ocjena
40
3
3,42
39
3,59
2010/2011
32
2009/2010
39
-
-
33
40
33
33
40
2
4,13
64
3,46
2008/2009
37
-
-
31
40
38
34
40
4
3,75
61
3,54
Nadopuna strukture prema završenoj srednjoj školi
2008-09
2009-10
2010-11
tehnička
54%
48%
56%
industrijska
23%
31%
18%
(5 učenika – nije u prosjeku)
(2 učenika – nije u
prosjeku)
(2 učenika – nije u
prosjeku)
gimnazija
struka
3%
4%
4%
medicina
turizam i
ekonomija
ostalo
6%
7%
4%
13%
13%
16%
100%
101%
100%
60
Za ak. godinu 2008./2009. struktura studenata prema završenim školama (za strukovne škole) je
slijededa: tehničke škole 54%, industrijsko-obrtničke škole 23%, strukovne škole 3%, turističke i
ekonomske škole 7% i ostalo 13%.
Za ak. godinu 2009./2010. struktura studenata prema završenim školama (za strukovne škole) je
slijededa: tehničke škole 48%, industrijsko-obrtničke škole 31%, medicinske škole 4%, turističke i
ekonomske škole 4% i ostalo 13%.
Za ak. godinu 2010./2011. struktura studenata prema završenim školama (za strukovne škole) je
slijededa: tehničke škole 56%, industrijsko-obrtničke škole 18%, strukovne škole 4%, medicinske škole
6% i ostalo 16%.
Za diplomske specijalističke stručne studije navedite podatke u posljednje tri akademske godine.
Kreativni
menadžment
u procesima
Redovni studenti
Izvanredni studenti (ako ima)
Upisani
Upisna
kvota
2010/2011
3
50
2009/2010
4
Godina
Prijavljeni
Prijavljeni
-
61
Upisani
Upisna
kvota
Broj
studenata
koji
dolaze s
drugog
visokog
učilišta
14
50
13
50
54
Prosječna
ocjena
Tablica 2.4. Prolaznost na studijskom programu
Naziv
studijskog
programa
Godina
upisa
Broj
upisanih
studenata
Σ
Broj
studenata
koji su
ostvarili do
1/3
mogudih
ECTS
bodova
Broj
studenata
koji su
ostvarili od
1/3 do 2/3
mogudih
ECTS
bodova
Broj
studenata
koji su
ostvarili
više od
2/3
mogudih
ECTS
bodova
Broj
završenih /
diplomiranih
studenata
Broj
studenata
koji su
izgubili
pravo
studiranja
Prosječna
ocjena u
studiju
2005./2006.
49
21
6
21
10
12
3,14
2006./2007.
75
42
1
32
15
18
3,28
2007./2008.
82
39
9
34
2
21
3,26
Tablica 2.5. Provjera ishoda učenja
(Navedite strukturu u načinu polaganja pismenih ispita na studijskim programima ovoga visokog
učilišta (broj predmeta u odnosu na ukupni broj, izraženo u postotcima). Po potrebi unesite komentar
u tablice)
Samo završni ispit
Naziv
studijskog
programa
Σ
Završni
Završni
Seminarski
Pisani i
Praktični
usmeni
rad i
završni
pisani
usmeni
završni
ispit
ispit
ispit
3,63
20
5,45
Samo
kolokvij/zadada
kolokvij/zadade
i završni ispit
Seminarski
rad
Praktični
Drugi
završni
rad
oblici
7,27
0
ispit
ispit
5,45
rad i
0
16,36
62
16,36
24,45
Tablica 2.6. Internetske stranice
Za predmete kod kojih postoji posebna web-stranica, ona uključuje sljedede elemente (navesti u
svakoj koloni broj web-stranica koje uključuju taj element)
Naziv
studijskog
programa
Σ
Broj
predmeta
za koje
postoje
posebne
webstranice
Ciljevi i sadržaj
predmeta i
popis
literature
23
19
Objavljivanje
termina
pismenih i
usmenih
ispita i
termina
konzultacija
Objavljivanje
rezultata
kolokvija i
pismenih
ispita za
studente
18
18
Zadaci iz
prethodnih
ispitnih
rokova
Pomodni
nastavni
materijal (tekst
predavanja,
power-point
prezentacija,
crteži, slike,
video zapisi,
itd.)
Mogudnost
interaktivne
komunikacije
nastavnika i
studenata
10
19
15
Tablica 2.7. Programi cjeloživotnog obrazovanja (do 60 ECTS-a)
Programi cjeloživotnog
obrazovanja
Akreditiran (da/ne) i od koje
Trajanje
institucije
ECTS (ako se dodjeljuju)
CISCO akademija
1 GODINA
CARNET
NE DODJELJUJU SE
Menadžment projekata
3-6 mjeseci
NE
NE DODJELJUJU SE
Optimizacija poslovnoproizvodnih procesa u
work-shopu metodom
KVP2
1-3 mjeseca
NE
NE DODJELJUJU SE
Optimizacija poslovnoproizvodnih procesa u
work-shopu metodom
KVP2
1-3 mjeseca
NE
NE DODJELJUJU SE
Gospodarenje znanjem
i efikasnost
intelektualnog kapitala
3-6 mjeseci
NE
NE DODJELJUJU SE
Upravljanje vremenom
1-3 mjeseca
NE
NE DODJELJUJU SE
63
64
3. Studenti
a) Izrazite mišljenje o kvaliteti i strukturi prijavljenih i upisanih studenata (brojčani podaci u tablici
2.3.) na studijske programa. Na temelju dosadašnjeg iskustva prosudite koliko su homogena i
dostatna njihova predznanja.
Na temelju podataka iz tablice 2.3. može se opdenito zaključiti da:
Preddiplomski studij

Broj redovnih studenata koji upisuju studij se krede oko tri četvrtine odobrene kvote, dok je
kod izvanrednih studenata taj broj bio od prilike na istoj razini ali je u posljednjoj
akademskoj godini broj upisanih studenata značajno pao, na razinu ispod 40% odobrene
upisne kvote.

Upisani studenti su uglavnom završili strukovne škole, manji broj( ispod 10% njih) , završilo
je gimnaziju. Prosječna ocjena s kojom su završili srednju školu je najčešde na donjoj granici
ocjene vrlo dobar. Na toj razini su i prosječne ocjena studenata koji
upisuju
neke
sveučilišne preddiplomske studije na Sveučilištu u Puli.
Diplomski specijalistički studij

Iz tablice se vidi da ovaj studij najvedim dijelom upisuju izvanredni studenti koji su
preddiplomski studij završili na drugim visokim učilištima. Vidi se i da je broj upisanih
studenata u odnosu na prethodnu akademsku godinu nešto vedi od jedne četvrtine.
b) Komentirajte podatke o prolaznosti (brojčani podaci u tablici 2.4.) na studijskom programu s
osvrtom na upisnu kvotu, motiviranost studenata i organizaciju nastave.
Iz podataka u tablici 2.4. može se zaključiti:

S obzirom na prosječne ocjene postignute u srednjim školama, ostvarene prosječne ocjene
tijekom studija su u očekivanim okvirima.

Broj studenata koji je izgubio pravo studiranja je relativno visok ali ne odudara značajno od
postotaka koji se ostvaruju i na nekim drugim studijima. Zabrinjavajudi je postotak
studenata (gotovo 50%) koji su ostvarili manje od jedne tredine ECTS bodova, pa se može
očekivati da de broj onih koji su izgubili pravo studiranja rasti.
65
c) Navedite na koji način obavještavate budude studente o vašem visokom učilištu i studijskim
programima koje nudite (kvalifikacije, kompetencije, mogudnost daljnjeg obrazovanja i
zapošljavanja) – informacijski paketi, internetske stranice, brošure, letci i slično.
Budude studente obavještavamo o našem Visokom učilištu i studijskim programima kroz razne
oblike promocije poput prezentacija po srednjim školama unutar Istarske županije i poduzedima,
nastupom u javnim medijima, internetskim stranicama te brošurama i plakatima.
Svakako bi se i dalje trebalo intenzivno raditi na povedanju privlačnosti i preglednosti najčešde
korištenih izvora informacija, čime bi se snažno utjecalo na vedu informiranost, motiviranost i
zainteresiranost bududih studenata.
d) Opišite razloge kojima ste se vodili prilikom provjere ishoda učenja studenata (tablica 2.5.).
Navedite mjere kojima se osigurava nepristranost i objektivnost na ispitima.
S obzirom da je donesen Pravilnik o ocjenjivanju (kojim se, među ostalim, reguliraju i načini provjere
ishoda učenja studenata, predložena tablica u Uputama za sastavljanje samoanalize visokih učilišta
nije u cijelosti primjenjiva na naš studij. Sukladno tome, u tablici koja je primijenjena , navedeni su
sljededi načini provjere ishoda znanja studenata završni pisani ispit
1. završni usmeni ispit
2. pisani i usmeni završni ispit
3. praktični rad i završni ispit
4. kolokvij/zadada i završni ispit
5. seminarski rad
6. seminarski rad i završni ispit
7. praktični rad
Razmotrivši strukturu provjere ishoda učenja studenata, može se uočiti da prevladavaju sljededa dva
načina provjere ishoda učenja studenata: samo završni usmeni ispit te seminarski rad i završni ispit.
To je u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju i pozitivno je da prevladavaju oblici ocjenjivanja tijekom
izvođenja nastave, ali još uvijek ima razmjerno velik dio klasičnog ocjenjivanja putem završnog ispita.
Ukoliko se znanje studenata provjerava na taj način, najčešde se to čini usmenim putem, što može
imati dobrih strana ali i nedostataka u smislu temeljitosti i objektivnosti utvrđene ocjene.
66
e) Navedite mišljenja studenata o odnosima studenata i nastavnika izražena putem provedenih
anketa i na druge načine i komentirajte eventualne probleme i postupke u njihovu rješavanju i
način obavještavanja studenata o poduzetim mjerama.
Na studiju se vodi računa o mišljenjima studenata glede njihovog odnosa s nastavnicima i opdenito u
odnosu na uvjete studiranja. Takva studentska mišljenja u potpunosti dolaze do izražaja Anketom za
poboljšanje nastavnog procesa koji se provodi na kraju svakog semestra. Studentsko izjašnjavanje
obuhvada anketiranje studenata o redovitosti i organiziranosti izvođenja nastave, cjelovitosti
studijskoga programa, uvođenju novih pristupa i oblika izvođenja te unaprjeđenja nastave, radnoj
komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenta o kolegiju i studijskome programu, mogudnosti
utjecaja studenata na strukturu studijskoga programa, sadržaje i metodologiju izvođenja nastave te
radnome opteredenju studenata (ECTS bodovima). Osim studentskih anketa, provodi se i
samoprocjena nastavnog kadra, kako bi se utvrdilo postoji li jaz između očekivanja studenata i
percepcije stanja od strane nastavnika.
Posljednja studentska evaluacija kvalitete nastave, seminara i laboratorijskih vježbi provedena je u
lipnju 2011.
Rezultati anketiranja studenata u cijelosti pokazuju profesionalni odnos nastavnika u odnosu na
održavanje nastave i komunikaciju sa studentima. Nema naznaka nekih značajnijih problema i
trendovi su u cjelini pozitivni.
Prosječni rezultati anketiranja na studiju ne odudaraju značajno od rezultata na drugim sličnim
studijima.
Izviješde s rezultatima procjene i samoprocjene kvalitete nastave i seminara/vježbi dostupno je
studentima na Web stranici studija.
f) Iznesite vaše mišljenje o problemu smještaja i prehrane vaših studenata. Ako postoji, navedite i
komentirajte organizaciju izvannastavnih aktivnosti za studente (tečajevi, sport, rekreacija i ostalo).
Komentirajte stanje studentskog standarda koji se nudi na vašem visokom učilištu (prema podacima
u tablici 3.1) i procijenite stupanj korištenja. Ako niste zadovoljni postojedim stanjem, objasnite
razloge i predložite moguda rješenja.
67
Posredstvom natječaja za ostvarenje subvencija, studentima koji imaju stalno mjesto boravka izvan
Pule, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dodjeljuje mjesečnu subvenciju za pokride dijela
troškova smještaja. Studenti u pravilu lako nalaze mjesto stanovanja i uglavnom su smješteni u
privatnom smještaju. U suradnji s Ministarstvom, Gradom Pulom i Istarskom županijom užurbano se
radi na uređenju i otvorenju studentskog doma Pula. Prehrana za studente Odjela organizirana je u
tri restorana i to: restoran “Indeks” u prizemlju nove zgrade Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, restoran
“Markat” u neposrednoj blizini gradske tržnice te restoran u Domu Hrvatskih branitelja. U
restoranima “Markat” i u Domu Hrvatskih branitelja studenti se mogu hraniti pomodu X-ica, dok u
restoranu “Indeks” gotovinom po pristupačnim cijenama. Restoran “Indeks”, kapaciteta 100 mjesta.
Menu je prilagođen mogudnostima i zahtjevima studenata, te se može naručiti više vrsta sendviča,
salata, slastica te topli i hladni napitci. Restoran radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7.30 do
15.30 sati. Sukladno rasporedu predavanja i na zahtjev studenata, radno vrijeme restorana može se
mijenjati. U restoranu se mogu pripremati i posebni razni menui za domjenke, proslave diplomanata
te ostalih prigoda i svečanosti po pristupačnim cijenama i u dogovoru s vodstvom Studentskog
centra. Studentska usmjerenost restorana ogleda se u činjenici što je u njemu postavljena stalna
izložba slika studentskih radova te postoji mogudnost održavanja i drugih aktivnosti sukladno interesu
studenata.
g) Navedite eventualne posebne mjere koje je vaše visoko učilište uvelo kako bi motiviralo
studente na vede zalaganje i učenje (nagrade, priznanja i ostalo) i komentirajte učinak tih mjera.
U Puli za sada ne postoji studentski dom. Uskoro se očekuje početak radova na uređenju studentskog
doma i studentskog restorana
Za sada su studenti smješteni u privatnom smještaju, a od MZOŠ dobivaju mjesečnu subvenciju za
pokrivanje djela troškova smještaja.
Studenti imaju i subvencioniran odnosno besplatni prijevoz gradskim autobusima.
Prehrana za studente organizirana je u dva restorana u gradu i to restoran „Markat“ te restoran u
Domu hrvatskih branitelja. Navedeni restorani imaju ugovor s MZOŠ, a studenti u njima mogu
koristiti Iksice.
U planu uređenje prostora Škole predviđeno je i uređenje manjeg prostora za caffe-restoran.
Uređenje prostora sufinancirao bi Studentski centar Pula koji bi i preuzeo vođenje istog. U ovom
68
objektu studenti de osim toplih i hladnih napitaka modi dobiti i različite vrste sendviča, salata i sl. To
de ujedno biti i prostor u kojemu de studenti modi održavati pojedine izvannastavne aktivnosti kao
npr. izložbe, recitale, domjenke te druge aktivnosti sukladno interesu studenata.
Od 2002. godine na Školi djeluje veslačka ekipa. Veslanje je dostupno i besplatno za sve studente
Škole. Veslačka ekipa nastupa na domadim natjecanjima u veslanju. Dio studenata trenira s
nogometnom ekipom Sveučilišta. Škola nema svoj prostor za sportske aktivnosti ali ima dobru
suradnju s gradskim klubovima i gradskim stadionom pa za sportske aktivnosti koristi navedene
prostore.
Škola njeguje sportske aktivnosti studenata u smislu njihovog boljeg psihofizičkog razvoja te bolje
komunikacije s drugim studentima s kojima se susredu na sportskim susretima i natjecanjima.
Zainteresirani studenti mogu sudjelovati u radu Studentskog multimedijalnog centra Pula te i u
drugim studentskim organizacijama osnovanim na nivou grada.
Škola se nalazi u fazi adaptacije novog prostora namijenjenog za njezin rad. Dovođenjem rečenog
prostora u funkciju poboljšat de se i studentski standard. Za sada studenti nemaju poseban prostor
namijenjen za učenje ali mogu koristiti za to namijenjen prostor u Gradskoj knjižnici i Sveučilišnoj
knjižnici.
Skriptarnica i kopirnica je novouređeni prostor s modernom opremom za skeniranje, kopiranje,
uvezivanje i ostalo.
h) Navedite koje oblike podrške studentima pruža visoko učilište (mentorstva, savjetovanje u
karijeri, pomod pri učenju, pomod studentima s posebnim potrebama i međunarodnim studentima,
pravna i financijska podrška i slično).
Za svaki kolegij postoje organizirane konzultacije koje izvode predmetni nastavnici. Za pojedine
predmete za koje se iskazalo da postoji opravdani razlozi, organiziraju se i demonstrature koje
izvode studenti sa viših godina. Škola potpomaže i izvannastavne aktivnosti studenata kao na primjer
sportske aktivnosti i druge aktivnosti vezane za stjecanje novih iskustava i znanja.
69
i) Priložite propise o zaštiti studentskih prava (procedure za rješavanje žalbi, studentski
pravobranitelj i ostalo).
Odredbe o zaštiti studentskih prava sadržane su u slijededim aktima Škole: Pravilnik o
preddiplomskom i specijalističkom studiju, Etički kodeks, Statut studentskog zbora, Pravilnik o
financiranju projekata i programa studentskih udruga.
Student koji smatra da mu je povrijeđeno neko njegovo pravo predviđeno zakonom ili opdim aktima
Škole može podnijeti žalbu. Žalba se podnosi u pismenom ili usmenom obliku dekanu Škole. Dekan
provjerava navode iz žalbe i donosi odluku o njezinoj opravdanosti. Ako student i dalje smatra da mu
je pravo povrijeđeno, ima pravo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava Nastavničkom vijedu. Zahtjev
mora biti u pisanom obliku i obrazložen. O zahtjevu za ostvarivanjem prava studenata Nastavničko
vijede donosi zaključak.
Studenti mogu svoja prava ostvarivati i putem Studentskog zbora ta njihovih predstavnika u
Nastavničkom vijedu i odborima/povjerenstvima Škole.
Svoje primjedbe, kritike ili mišljenja studenti mogu dostavljati dekanu i anonimno. Ovaj vid
komunikacije uveden je u svrhu poboljšanja kvalitete studiranja temeljem spoznaja koje studenti
ponekad ne žele izredi javno.
j) Navedite na koji način pratite završene studente (alumni) i prikupljate informacije o njihovoj
zaposlenosti i druge značajne podatke za unapređenje studijskih programa.
Čelnici i profesori Politehnike komuniciraju s velikim brojem završenih studenata od kojih prikupljaju
povratne informacije u vezi sa sadržajem i organizacijom studija. Krajem 2011. godine osnovan je
Alumni klub.
k) Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja.
Postojede se stanje uglavnom može ocijeniti zadovoljavajudim, no svakako je potrebno poduzimati
stalne napore za povedanje stečenog ugleda i kvalitete studiranja. U cilju podizanju kvalitete
nastavnog programa, razine stručnosti nastavnog i administrativnog osoblja te kvalitete studentskog
života, predlažu se sljedede mjere:
70

povedati učinkovitost studija s gledišta uspješnosti završavanja i trajanja studija smanjenjem
otpora studenata prema Bolonjskom procesu;

poticati provođenje mentorskog sustava za studente s ciljem uspostavljanja djelotvorne
komunikacije studenata i nastavnika, koja de studentima pomodi u rješavanju problema s
kojima se susredu tijekom studiranja (upoznavanje s Bolonjskim procesom, pomod pri odabiru
izbornih kolegija, upute za pradenje nastave i pohađanje vježbi, preporuke za način učenja
radi polaganja kolokvija i ispita, utvrđivanje kvalitete izrađenih seminarskih radova, mogudi
upiti o napredovanju nakon završetka studija i slično);

smanjiti velike razlike u načinu izvođenja pojedinih kolegija zbog toga što se pojedini
nastavnici nisu prilagodili novim uvjetima i načinu rada;

kritički sagledati strukturu studijskih programa, osuvremeniti izvedbene programe kolegija,
izbjedi preklapanja i ponavljanja te stalno raditi na razvoju i poboljšanju kvalitete ukupnog
obrazovnog procesa;

smanjiti broj studenata u nastavnim grupama kako bi se omogudilo kvalitetno izvođenje
nastave, koje podrazumijeva motiviranje studenata, poticanje njihovog samostalnog rada i
ovladavanje željenim ishodima;

intenzivirati objavljivanje nastavnih materijala putem E-učenja na Web stranici Odjela za one
kolegije kod kojih ne postoji literatura na hrvatskom jeziku;

uključiti studente u što vedi broj stručnih projekata, koje sponzoriraju trgovačka društva,
županije i gradovi, jer na taj način studenti stječu praktično znanje i iskustva u timskom radu
te iskazuju svoje sposobnosti putem kreativnih ideja i poslovnih rješenja;

intenzivno raditi na promociji i povedanju mogudnosti zapošljavanja svakog studenta.
71
Tablica 3.1. Studentski standard
(Navedite podatke o sljededim elementima studentskog standarda koji postoje na vašem visokom
učilištu)
Površina
Broj sjededih ili aktivnih mjesta
(u m2)
Prostor za učenje
Gradska i Sveučilišna
knjižnica
Studentska menza (korištenje X-ice)
380 (+300)
Skriptarnica
14,92
Kopiraona
U skriptarnici
Mogudnosti studentskog smještaja
Privatni smještaj
Sportski objekti/ Objekti za rekreaciju
gradski
Prostorije za studentske udruge i kulturne aktivnosti
U adaptaciji
204(+166)
Tablica 3.2. Zapošljavanje završenih studenata
Naziv studijskog
programa
Broj završenih
studenata u
protekle 3
godine
studij politehnike
četverogodišnji
191
Preddiplomski
studij politehnike
25
72
Broj nezaposlenih
prema statistici
Zavoda za
zapošljavanje
Nema podataka
''
Nezaposleni u Istarskoj županiji u veljači 2010.
4. Nastavnici
a) Osvrnite se na strukturu nastavnika i suradnika koja je iskazana u tablici 4.1. Ocijenite dobre
i loše strane u omjerima broja stalno zaposlenih na vašem visokom učilištu i vanjskih
suradnika. Analizirajte probleme u kadrovskoj politici.
Strukturu nastavnika čine:
a. Redoviti profesori vanjskih sveučilišta,
b. Profesori visoke škole domicilni i vanjski
c. Viši predavači domicilni i vanjski
d. Predavači domicilni i vanjski
73
e. Suradnici – poznati stručnjaci iz gospodarstva i lokalne uprave i samouprave
f.
Asistenti.
Ovi nastavnici su angažirani od samog početka rada Politehnike, pri čemu je dio njih napredovao u
statusu.
Omjer domicilnih i vanjskh poboljšava se zavisno od financijskog stanja Politehnike i mogudnosti
dobivanja u nastavu istaknutih stručnjaka i menadžera iz gospodarstva i prakse.
Najviša zvanja su u prosjeku između 50 i 60 godina, dok su predavači i viši predavači između 33 i 40
godina.
b) Prikažite i komentirajte omjer nastavnik/student i njegov trend u zadnjih pet godina.
Omjer nastavnik-student u posljednjih se pet godina kretao do 1:20, i taj je omjer konstantan od
uvođenja bolonjskog procesa. Signifikantno je da se na četverogodišnji studij upisivao vedi broj
studenata.
Razlog tome je nepovoljnija ekonomska situacija u zemlji i još uvijek nejasan profil prvostrupnika u
sustavu visokog školstva.
c) Komentirajte opseg nastavnih opteredenja nastavnika i vanjskih suradnika (prema podacima
u tablici 4.2.).
Nastavna opteredenja nastavnika i vanjskih suradnika u korist su stalnih nastavnika i stalnih
suradnika, pri čemu predavanja izvode stalni nastavnici, a seminare i vježbe dio vanjskih suradnika.
U radu je dogovor s istaknutim firmama u gospodarstvu i u lokalnoj upravi o uspostavi part-time
angažiranja istaknutih stručnjaka.
d) Navedite formalne postupke za pradenje vanjskog angažmana vaših nastavnika.
Postoji formalna evidencija vanjskog angažmana nastavnika koja se temelji na normativnim aktima
Politehnike.
Svaki nastavnik mora dobiti suglasnost od dekana za vanjski angažman.
74
Između Politehnike i dijela stručnih visokoškolskih institucija postoje ugovori o zajedničkom korištenju
nastavnika.
e) Navedite veličine studentskih grupa za predavanja, seminare, vježbe i druge oblike nastave i
iznesite vlastitu prosudbu o učinkovitosti nastavnog rada u tim grupama. Komentirajte
mišljenja studenata izražena o tom pitanju u anketama.
Veličina studentske grupe za predavanja je do 60 redovnih i do 20 studenata koji ponovno upisuju
predmet. Seminari i vježbe drže se u grupama od 10 do 30 studenata zavisno od raspoloživog
prostora.
U takvim grupama mogude je efikasno raditi, jer je uvjet za rad prethodno ostvareni traženi ishod
učenja iz predmeta koji mu svojim outputom stvara potreban input.
Studenti nisu imali posebne primjedbe na takav rad.
Problemi učinkovitosti mogu se javiti ukoliko se ne bi stvorio potreban uvjet, a to je ishod učenja kao
input za efikasno i učinkovito predavanje, seminar, vježbe ili stručnu praksu.
f)
Navedite pokazatelje po kojima procjenjujete kompetentnost nastavnika i vanjskih suradnika
koji izvode nastavu na vašim studijskim programima. Komentirajte usporedivost tih
pokazatelja u domadim i međunarodnim okvirima. Navedite i mišljenja studenata izražena
u anketama i koji su njihovi učinci.
Kompetentnost nastavnika procjenjuje se prema njihovom zadovoljavanju uvjeta za izbor u zvanje, a
posebno u odnosu na kriterije za napredovnja u zvanju, zatim u odnosu na broj vlastitih radova, kao i
završnih i diplomskih radova, te broj poboljšanja i rezultata u nastavi koju izvodi (postignuta
objektivna ocjena na završnom ispitu) u odnosu na učilištima na koja se Politehnika referira.
g) Navedite oblike stručne podrške vašim nastavnicima i vanjskim suradnicima u području
osposobljavanja i usavršavanja nastavničkih kompetencija. Navedite način usavršavanja
vaših nastavnika i vanjskih suradnika na drugim domadim i inozemnim visokim učilištima te
ocijenite opseg i postignuda tog procesa. Iznesite usporedbu s drugim visokim učilištima.
Stručna podrška nastavnicima i vanjskim suradnicima pruža se njihovim boravkom u poznatim
firmama na temelju ugovora s tim firmama i Politehnike, zatim učešdem na simpozijima i kongresima,
75
studijskim putovanjima i pozvanim predavanjima na vanskim učilištima i vodedim firmama. Mlađim
nastavnicima daje se financijska podrška u strunom i znanstvenom osposobljavanju i usavršavanju
njihovih kompetencija.
Posebno se to odnosi i na pedagoški minimum koji je obveza za mlađe nastavnike, asistente i vanjske
suradnike.
Opseg i postignuda zavise od stvorenih veza s vanjskim učilištem i nažalost za sada financijskih
ograničenja.
h) Navedite eventualne posebne mjere koje je vaše visoko učilište uvelo kako bi motiviralo
nastavnike na vede zalaganje i učenje (nagrade, priznanja i ostalo) i komentirajte učinak tih
mjera.
U situaciji rada s relativno ograničenim financijskim resursima stvorena je atmosfera racionalnog
korištenja vremena i prostora.
Starija populacija nastavnika svjesna je stanja i svoje obveze izvršava prema planu, pa i o svom
trošku.
Posebno se stimulira mlađe nastavnike slanjem na simpozije i u posjete istaknutim firmama, kao i
financijskim pokrivanjem dijela troškova njihovog napredovanja (posebno na doktorskim studijima).
i)
Kratko opišite i ocijenite vrstu i kvalitetu nastavnih materijala koje pripremaju vaši
nastavnici i navedite izabrane udžbenike vaših nastavnika objavljenih u posljednjih 5
godina. Iznesite mišljenje o pokrivenosti nastavnog programa stručnom literaturom.
Vrsta i kvaliteta nastavih materijala proizlazi iz kompariranja sa sadržajem programa i literaturom na
koje se Politehnika referira u odnosu na inozemne visokoškolske institucije. Literatura se nabavlja
izvorno, osigurava putem Sveučilišne knjižnice u Puli s kojom Politehnika ima ugovor o korištenju
prostora. Studentima se plada članarina korištenja literature u Sveučilišnoj knjižnici.
Politehnika je izdala dio vlastitih udžbenika u hard-verziji, a najvedi je dio u digitalnoj verziji koji se
studentima stavlja na raspolaganje.
Situacija se u odnosu na protekle godine popravlja obzirom da se dio literature može u digitalnom
obliku direktno koristiti ili na Moodle-u.
76
j)
Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda
poboljšanja.
Najbolja slika stanja dobiva se povratnom informacijom završenih studenata i njihovim rezultatima u
praksi. Najvedi dio završenih studenata se zaposlio u domadim uspješnim firmama koje su imale
posebne ugovore s Politehnikom. Dio završenih studenata zaposlio se u poznatim vanjskim firmama
što pokazuje dostignutu razinu stručnog studija usklađenog s potrebama okruženja.
Stanje se može poboljšati dovođenjem u stalni radni odnos vedeg broja poznatih stručnjaka iz
gospodarstva sa znanstvenim preferencama i projektima koji unapređuju struku.
Isto tako, potrebno je osigurati zapošljavanje mlađe populacije s afinitetima za stručni i znastveni rad.
Šira poboljšanja odnose se na srednje škole iz kojih dolaze naši studenti.
Tablica 4.1. Struktura osoblja
Osoblje
Zaposleni u punom
radnom odnosu
Zaposleni u
kumulativnom radnom
odnosu
Broj
Prosj.
starost
Broj
Prosj.
starost
Profesori visoke
škole
1
57
1
61
Viši predavači
1
61
Predavači
3
32,67
Vanjska suradnja
nastavnika u
punom radnom
odnosu
Vanjski
suradnici
Broj
Broj
Prosječna
starost
5
65,8
4
59,5
4
39,75
11
51,9
1
68
4
66,5
Izvanredni
profesori
2
45,5
Docenti
3
50,67
Redoviti
profesori
Stručni suradnici
77
Asistenti
Znanstveni
novaci
Tehničko osoblje
Administrativno
osoblje
2
45,5
Pomodno osoblje
-------
Tablica 4.2. Opteredenja nastavnika i vanjskih suradnika
Predavanja
Naziv studijskog
programa
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
510
Vanjski
suradnici
720
Seminari i auditorne vježbe
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
765
Vanjski
suradnici
1537,5
Drugi oblici nastave
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
0
Vanjski
suradnici
0
Tablica 4.3. Popis nastavnika
Nastavnik
Luciano
Delbianco
Đani Žufid
Desa Vrbanac
Zvanje
Profesor
visoke škole
Akademski
stupanj
Dr.sc.
Predavač
Viši
predavač
Mr.sc.
Visoko učilište
koje je izdalo
kvalifikaciju
Polje
Datum
posljednjeg
izbora u zvanje
Postotak
radnog
odnosa
Politehnika Pula
Elektrotehnika
14.03.2008.
100
Politehnika Pula
Matematika
18.12.2009.
25
Politehnika Pula
Kineziologija
27.10.2009.
100
16.07.2008.
100
20.03.2009.
100
Barbara
Marušnik
Predavač
Mag.spec.oec.
Politehnika Pula
Druge
temeljne
tehničke
znanosti
Boris
Marjanovid
Predavač
Mag.spec.oec.
Politehnika Pula
Ekonomika
poduzetništva
78
Tamara ŽufidKošara
Predavač
dipl. oec.
Politehnika Pula
Ekonomika
poduzetništva
02.05.2007.
dipl. ing.
Vladimir
Mladin
Branimir
Ružojčid
Ondina Negri
Profesor
visoke škole
Dr.sc.
suradnik
oec.
Predavač
Kristijan
Matas
dipl. ing.
100
30
Politehnika Pula
Elektrotehnika
30.04.2010.
75
100
Druge
temeljne
tehničke
znanosti
Politehnika Pula
05.2011.
50
25
Denis Rabar
Redoviti
profesor
Vladimir
Koroman
Sandi Buletid
Roberto Kutid
Predavač
Predavač
Dr.sc.
dipl. ing.
dipl. Ing.
Sveučilište u
Zagrebu
Strojarstvo
08.07.2008.
25
Politehnika Pula
Druge
temeljne
tehničke
znanosti
02.06.2005.
30
Politehnika Pula
Druge
temeljne
tehničke
znanosti
02.06.2005.
30
Tablica 4.4. Dinamika zapošljavanja nastavnika u posljednjih 5 godina
Godina
Broj novozaposlenih nastavnika
Broj nastavnika kojima je završio radni odnos
2011./2012.
2
2
79
Tablica 4.5. Nastavni materijali korišteni u prethodnoj akademskoj godini
Naziv
studijskog
programa
Broj
udžbenika
napisanih
na
hrvatskom
jeziku
Broj
inozemnih
udžbenika
prevedenih
na hrvatski
jezik
Broj
znanstvenih
publikacija
vezanih uz
nastavu
Broj
priručnika
Broj
predmeta za
koje postoje
recenzirani
priručnici na
webstranicama
visokog
učilišta
32
16
39
15
7
80
Broj
predmeta za
koje postoji
internetska
stranica s
pomodnim
nastavnim
materijalima
Broj predmeta
koji se izvode
kao e-kolegiji
Broj inozemnih
udžbenika na
originalnom
jeziku
18
1
18
5. Stručna i istraživačka djelatnost
a) Opišite strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina u
znanstvenom području u kojem Vaše visoko učilište obavlja djelatnost iz Upisnika
znanstvenih organizacija.
Strateški program znanstvenih istraživanja POLITEHNIKE PULA-Visoke tehničko-poslovne škole (u
daljnjem tekstu POLITEHNIKA PULA) sastavni je dio njezine Strategije razvoja sa karakterističnim
fazama i međuciljevima, posebice za razdoblje 2009. – 2020. godine za razdoblje 2009. - 2020.
POLITEHNIKA PULA uklapa se u Dugoročnu politika u visokom obrazovanju prema kojoj treba postidi
dva ključna cilja: (i) ojačati sustav visokog obrazovanja i istraživanja, njegovu učinkovitost i
povezanost obrazovne i istraživačke komponente, te (ii) pojačati povezanost sustava s okolinom
(zajednicom), posebice onim segmentima koji oblikuju društvo znanja. Sukladno tome definiran je i
strateški cilj POLITEHNIKE PULA vezan uz znanstveni rad i inovacije:
POLITEHNIKA PULA ima utvrđen istraživački profil, ustrojena suradnička istraživanja, te se odlikuje
institucijskom brigom za razvitak znanstvenih istraživanja i znanstveno nastavnih karijera sa vremenu
i prostoru prilagođenom znanstvenom produkcijom.
Polazedi od strateških ciljeva u dokumentu Strategija razvoja POLITEHNIKE PULA za razdoblje 2009. 2020, definiraju se specifični zadaci čije de se ostvarivanje pratiti odgovarajudim indikatorima:
-
-
-
broj objavljenih radova u međunarodnim publikacijama (CC i SCI/SCI-Expanded) nastavnog
osoblja na POLITEHNICI PULA.
broj zajedničkih radova nastavnog osoblja sa suradničkim institucijama u zemlji i inozemstvu.
broj obranjenih doktorata nastavnog osoblja na POLITEHNICI PULA sukladno Strategiji razvoja
osoblja uz povedanje sredstava za financiranje istraživanja na POLITEHNICI PULA.
Na POLITEHNICI PULA i uz pomod Znanstveno-tehnoloških parkova u Hrvatskoj, Europi i
svijetu u čiji se rad POLITEHNIKA PULA aktivno uključuje, te sustava intelektualnog vlasništva
visokog školstva, te na novim osnovama ustrojiti inovacijski sustav POLITEHNIKE PULA do
kraja 2012. godine.
broj objavljenih radova u međunarodnim publikacijama (CC i SCI/SCI-Expanded) nastavnog
osoblja na POLITEHNICI PULA do 2014. povedati za dva puta.
povedati broj doktoranada na doktorskom studiju koji reflektiraju na puni i / ili suradnički rad
na POLITEHNICI PULA.
do kraja 2012. godine utvrditi specifični istraživački profil POLITEHNIKE PULA, slično praksi
suradničkih institucija u Europi.
stvoriti institucijski okvir za suradnička istraživanja i pokrenuti najmanje 1 suradnički
program godišnje na razini POLITEHNIKE PULA.
nastavnici POLITEHNIKE PULA u znanstveno-nastavnim zvanjima kao mentori i
komentori/konzultanti na barem jednoj obranjenoj doktorskoj disertaciji do 2015. godine
(kumulativno).
do 2015. godine uspostaviti institucijski sustav za razvoj karijera postdoktoranada
POLITEHNIKE PULA koji se temelji na kompetitivnosti, strateškim ciljevima razvoja visokog
81
-
-
školstva i gospodarskog sustava, te korištenju potpora (installation grants) suradničkih
institucija u zemlji i inozemstvu.
Provoditi godišnje planove POLITEHNIKE PULA na popularizaciju interdisciplinarnih znanosti
(tehnika, poslovna ekonomika, menadžment i informatika) uz privlačenja najboljih učenika
srednjih škola, organiziranje dana POLITEHNIKE, ugovaranje programa suradnje sa
gospodarstvom, ...) uz utvrđivanje odgovarajudih inputa i outputa, kao i potrebnih resursa za
njihovu realizaciju.
do početka 2013. godine povedati broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski
organiziranim popularizacijskim aktivnostima na POLITEHNICI PULA i izvan nje.
Suradnja sa društvenom zajednicom i gospodarstvom u razvoju društva znanja temeljna je odrednica
misije POLITEHNIKE PULA kao moderne visokoškolske institucije. Ta komponenta misije je posebno
važna u Hrvatskoj pri čemu se smatra da je visoko obrazovanje javno dobro i javna odgovornost.
Strateški cilj POLITEHNIKE PULA koji se odnosi na povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te
usklađivanje s potrebama zajednice glasi:
POLITEHNIKA PULA je uključena u razvoj društvene zajednice i gospodarstva, te je aktivno uključena u
proces upravljanja intelektualnim kapitalom, uključena u procese stvaranja novih vrijednosti u
gospodarstvu baziranom na znanju, kao i u procese izgradnje društva znanja.
Strateški cilj se dostiže ostvarenjem sljededih zadataka:
-
-
ostvarenjem najmanje 2 razvojno-istraživačka projekta s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.
povedanjem broja studija, elaborata i ekspertiza POLITEHNIKE PULA za potrebe gospodarstva
i lokalne zajednice.
povedanjem broja ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.
ostvariti zaštitu intelektualnog vlasništva (patenata i/ili licenci).
dostidi razinu prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici od najmanje 10%
od ukupno potrebnih sredstava za rad POLITEHNIKE PULA.
poticati razvoj izvannastavnih aktivnosti i njihovo institucionaliziranje za podupiranje
projekata koji de i studentima POLITEHNIKE PULA omoguditi iskustveno učenje i uključivanje
u razvojne projekte gospodarskih subjekata i lokalne zajednice.
trajno surađivati sa osnivačima obrazovnih ustanova svih razina u lokalnoj zajednici, posebno
onih srednjoškolskih iz kojih dolaze bududi studenti. Pokretati i uključivati se u razvojne
projekte u obrazovanju s ciljem istraživanja i osiguravanja boljih uvjeta za ostvarivanje
osobnih potencijala svake osobe u sustavu odgoja i svih razina obrazovanja.
Izvješde o provedbi Strategije razvoja POLITEHNIKE PULA predstavlja sastavni dio poslovnog izvješda.
svake kalendarske godine.
Poslovno izvješde sadrži indikatore po pojedinim zadacima te se prati i vrednuje ostvarenje zadataka
kroz protekli period. POLITEHNIKA PULA iako u otežanim uvjetima sveopde krize prema
pokazateljima uspješnosti provedbe strategije prati predviđenu dinamiku predviđenu Strategijom
razvoja.
82
b) Navedite 10 istaknutih međunarodnih znanstvenih časopisa u kojima objavljuju radove vaši
nastavnici. Komentirajte relevantne faktore odjeka (eng. Impact Factor). Navedite nekoliko
istaknutih kulturnih institucija, muzeja i galerija u kojima svoja djela javno predstavljaju vaši
nastavnici.
c) Navedite 10 najvažnijih znanstvenih članaka za instituciju i objašnjenje (za svako područje
znanstvenog djelovanja vaše institucije) u zadnjih 5 godina. Navedite i komentirajte citiranost
radova prema svjetskim citatnim bazama podataka (WOS, SCOPUS). Usporedite opseg svojih
znanstvenih postignuda s drugim srodnim domadim i inozemnim visokim učilištima.
-
-
-
-
-
-
-
Tominovid, K.: „Knowledge Economy in Technical System with high Capital Value“, Croatian
Academy of Engineering, Annual 2006 ,Zagreb, 2006.
Tominovid, K.: „Value Creation in Sophisticated Object of Marine Technology“, Second
Conference on Marine Technology, Rijeka 2007.
Tominovid, K.: „Intellectual Capital and Modern Organisational Models in Shipbuilding“,
International Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding, Pula 2008.
Delbianco, L., Miškovid, D., Brajkovid, D.: “Analiza značajki potrošnje električne energije na
području HEP – operatora distribucijskog sustava DP Elektroistra“, Prvo savjetovanje
Hrvatskog ogranka međunarodne Elektrodistribucijske konferencije, Šibenik 2008.
Tominovid, K.: „Intellectual Capital Management on Specific Object of Marine Technology“,
Third Conference on Marine Technology, Rijeka 2009.
Bianchi, N., Bolognani, S., Ružojčid B.: „Design of a 1000 HP Permanent Magnet Synchronous
Motor for Ship Propulsion“, EPE2009 13th European Conference on Power Electronics and
Application, Barcelona, Spain 2009.
Žarko, D., Ružojčid, B., Ban, D.: “Interior Permanent Magnet Motor for Ship Propulsion,
Design and Testing“, EPE2009 12th European Conference on Power Electronics and
Application, Barcelona, Spain 2009.
Marjanovid, B., Tominovid, K.: „Organizational Structure in The Function of Creation of Added
Value“, Interdisziplinäre Managementforschung VI, Interdisciplinary Management Research
VI, University of Osijek and Hochshule Pforzheim University, 2010.
Haznadar, Z., Delbianco, L.: „Nanotehnologija i etika“, 3. Međunarodna naučna konferencija
mladih lidera, Suvremena znanja i novi izvori energije u funkciju društveno – ekonomskog
razvoja, Novi Pazar, Republika Srbija, 2011.
Ružojčid, B., Delbianco, L., Tominovid, K.: „Intelligent System of Marine Technology in the
context of Intellectual and Energy Efficiency“, Fourth Conference on Marine Technology,
Rijeka 2011.
Milardid, V., Uglešid, I., Mileševid, B., Delbianco, L. : „Prenaponska zaštita generatora izravno
spojenih na sn mrežu“, 10. savjetovanje Hrvatskog ogranaka međunarodnog vijeda za velike
elektroenergetskog sustava – CIGRE, Cavtat, 6.-10. studenoga 2011.
83
U člancima se prezentiraju rezultati istraživanja novih modela organizacijskih sustava kao podloge za
gospodarstvo bazirano na znanju za stvaranje novih vrijednosti i uz primjenu novih indikatora
mjerenja njihove efikasnosti. U radovima su data inovativna rješenja u korištenju novih tehnologija
pri visoko efikasnoj elektro propulziji brodova i napredne strukture elektromotora i
elektrodistribucije koja su rezultirala patentima, te se promoviraju rezultati suradnje sa sveučilištima
u Padovi / Italija, Hannoveru / Njemačka, Sveučilištima u Zagrebu i Rijeci / Hrvatska, te Univerzitetu u
Beogradu / Srbija.
d) U slučaju da je za vaše znanstveno područje važnija druga vrsta publikacije (knjiga, zbornik i
dr.) navedite do 10 najvažnijih publikacija te vrste. Komentirajte kriterije za vaš izbor.
Karakter studija POLITEHNIKE PULA upuduje na potrebu brzog prenošenja znanstveno – istraživačkih
spoznaja u praksu, pa je težište na publikacijama zbornika, knjiga i drugih aktualnih publikacija, kao
što su:
-
REFA – Forum, Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und
Unternehmensentwicklung
EPE European Conference on Power Electronics and Application
DAAAM - international Conference on Advanced Technologies for Developing Countries
SORTA - International Symposium on Theory and Practice of Shipbuilding
CIM - International Scientific Conference on Production Engineering
Conference on Marine Technology
Wissensmanagement Forum Österreich / Slovenija
CICED - International Conference on Electricity Distribution
International Konferenzband Interdisziplinäre Managementforschung – Organizational
Structure in the Function of Creation of Added Value
CIGRÉ - Conseil International des Grands Réseaux Électriques
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Kriteriji za izbor publikacija sa ovih međunarodnih simpozija i konferencija jesu kombinacija
znanstvenih spoznaja i mogudnosti njihove praktične primjene. Pri izboru kriterija vodilo se računa o
iskustvima visokoobrazovnih institucija u SAD i Njemačkoj
e) Navedite kriterije znanstvene produktivnosti koje moraju zadovoljiti mentori doktorskih
disertacija u vašim doktorskim studijima i usporedite ih s onima na srodnim visokim učilištima
u zemlji i inozemstvu.
Visokoškolski stručni studiji u Republici Hrvatskoj još ne izvode doktorske studije, za razliku od dijela
europskih zemalja koji te studije mogu izvoditi, pa se dio naših nastavnika javljaju kao komentori ili
konzultanti na doktorskim radovima na institucijama koje imaju dopusnicu za doktorski studij u
Republici Hrvatskoj.
84
Komentori ili konzultanti doktorskih radova mogu biti samo nastavnici koji se aktivno bave
istraživanjem i koji su u stanju procijeniti temu znanstvenog istraživanja. Za komentora / konzultanta
doktorskog rada može se imenovati samo nastavnik koji je u zadnjih pet godina objavio najmanje dva
rada u časopisima koji su zastupljeni u CC-u (Current Contents), SCI-u (Science Citation Index) ili SCI Expanded-u.
f)
Komentirajte politiku vašeg visokog učilišta za znanstveni razvoj mladih znanstvenika.
Znanstveni razvoj mladih znanstvenika prati se i potiče u fazama razvoja njihovih znanstvenih i
nastavnih karijera. Postojeda rješenja doktorskog studiranja prema modelu Bolonje jedan je od
načina za razvoj mladih znanstvenika u samom početku njihovog znanstveno – istraživačkog rada.
Ciljevi doktorskog studija POLITEHNIKE PULA uključuju:
-
unaprjeđenje specijalističkog i poslijediplomskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
postizanje usporedivosti poslijediplomskih programa sa sličnim programima u EU,
promicanje suradnje s drugim visokoškolskim učilištima i institutima u zemlji i inozemstvu,
povedanje razine kvalitete znanstveno-istraživačkog rada,
specijalizaciju poslijediplomskog obrazovanja,
obrazovanje doktoranada koji bi trebali biti slični razini obrazovanja Ph.D. u zapadnoj Europi i
SAD,
poslijediplomsko obrazovanje istaknutih stručnjaka iz gospodarstva i lokalne zajednice koji bi
mogli unaprijediti obrazovanje, znanost, gospodarstvo, lokalnu zajednicu i ostale segmente
društva.
Navedeni ciljevi se provode kroz poticanje interdisciplinarnosti iz znanstvenih područja Tehničkih i
Društvenih znanosti, znanstvenih polja Elektrotehnika, Strojarstvo, Brodogradnja, Temeljne tehničke
znanosti, Interdisciplinarne tehničke znanosti, suradnje sa srodnim visokim učilištima u zemlji i
Europi i suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Također, prema nastavnim planovima i
programima Poslijediplomskog doktorskog studija mladih znanstvenika na vanjskim institucijama
predviđene su prethodne aktivnosti u cilju povedanja kvalitete, kao i smanjenje vremena potrebnog
za izradu doktorske disertacije, kako bi se time njihov doktorski studij uklopio u njihov daljnji
znanstveni i nastavnički razvoj.
Strategija POLITEHNIKE PULA potiče razvoj znanstvenih karijera mladih znanstvenika kroz strateške
međuciljeve koji su utvrđeni za svaku godinu za razvojno razdoblje do 2020. god.
Usavršavanje mladih znanstvenika (postdoktorsko usavršavanje) potiče se kroz strateške zadatke sa
institucijama u zemlji u inozemstvu
Razvijanje instrumenata POLITEHNIKE PULA za korištenje i usklađivanje organizacijskih oblika i
financijskih instrumenata za uspostavljanje nezavisne istraživačke karijere postdoktoranada te do
2015. godine uključivanje u njih najmanje 10% postdoktoranada POLITEHNIKE PULA.
85
Strateškim ciljevima predviđeno je postepeno uključivanje POLITEHNIKE PULA u Europski istraživački
prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kroz sljedede zadatke:
-
snažno poticati uključivanje znanstvenika POLITEHNIKE PULA u Framework programe EU te
projekte ERC [European Research Council] i ESF [European Science Foundation].
Prema mogudnostima bi dio istraživača godišnje trebao provesti 2 tjedna u inozemnim
institucijama.
uspostava domadih integriranih poslijediplomskih studija, od kojih najmanje 1 s inozemnim
institucijama.
g) Osvrnite se na broj znanstvenih radova proizašlih iz međunarodne suradnje vaših
nastavnika i suradnika, a u kojima se kao koautori pojavljuju i inozemni znanstvenici i
umjetnici. Usporedite te rezultate s praksom drugih srodnih visokih učilišta.
Više od 30% znanstvenih radova u časopisima koji su zastupljeni u bazi CC, WoS i Scopusu, više od
40% radova u časopisima iz ostalih baza i više od 50% radova na inozemnim i međunarodnim
znanstvenim skupovima napisano je u koautorstvu s znanstvenicima iz drugih institucija. Više od 20
radova tijekom posljednjih pet godina objavljeno je uz suradnju s inozemnim znanstvenicima što
jasno pokazuju da je POLITEHNIKA PULA orijentirana ka međunarodnoj suradnji.
h) Navedite mišljenja doktoranada o dostupnosti mentora doktorskih disertacija, odnosno o
vremenu koje im se posveduje za upudivanje u metode znanstvenog istraživanja.
POLITEHNIKA PULA provodi ankete o kvaliteti specijalističkog diplomskog i poslijediplomskog
doktorskog studija svojih suradnika i nastavnog osoblja posebice onih mladih.
Dostupnost mentora doktorskih disertacija, vremena koje posveduju doktorandima za upudivanje u
metode znanstvenog istraživanja razlikuje se na pojedinim doktorskim studijima od načina rada na
visokim učilištima u svijetu pa je POLITEHNIKA PULA iz razloga kvalitete rada i rezultata paralelno
svojim doktorandima odredila i svoje komentore / konzultante.
i)
Opišite sadržaj i karakter do 10 najznačajnijih znanstvenih istraživačkih projekata vašega
visokog učilišta aktivnih u posljednjih 5 godina. Iznesite mišljenje o kvaliteti rada i
rezultatima.
Najznačajniji znanstveni projekti POLITEHNIKE PULA pokrivaju područja strojarstva, brodogradnje i
elektrotehnike, te interdisciplinarno područje stvaranja novih vrijednosti u poslovno proizvodnim
procesima sustava primjenom novih indikatora vrednovanja, te istraživanje i razvoj komponenata
porivnih sustava i sustava obnovljivih izvora energije. Unutar navedenih područja provedena su
značajna istraživanja kojih je rezultat respektabilni broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima i
zbornicima radova. Postignuta znanstvena saznanja često se primjenjuju u gospodarstvu i industriji,
što je uočljivo kroz vedi broj stručnih projekata koji su tematski usko vezani uz navedena područja
istraživanja.
86
j)
Navedite vlastite časopise i opišite njihov karakter (znanstveni/stručni, sastav uredništva,
jezik, selekcijski postupak, eventualni čimbenik odjeka i ostalo).
Godine 2004. potpisan je ugovora o suizdavaštvu časopisa TECHNE između POLITEHNIKE PULA i
Društva inženjera pod vodstvom glavnog urednika i pomodnih urednika (Associate Editors) Članovi
Znanstvenog savjeta časopisa redom su renomirani znanstvenici koji svojom reputacijom i savjetima
dodatno pridonose kvaliteti časopisa.
Recenzentski postupak uključuje najmanje dvije recenzije svakog članka od kojih su obje
izvaninstitucijske. Jednu recenziju u pravilu provodi renomirani strani znanstvenik, a drugu domadi
recenzent.
Časopis TECHNE biti de indeksiran u međunarodnim bibliografskim bazama podataka koje se nalaze u
popisu ,,B" baza, prema Pravilniku za izbore u znanstvena zvanja u znanstvenom području Tehničkih
znanosti Nacionalnog vijeda za znanost i Vijeda veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj.
Informacije o časopisu mogu se pronadi na mrežnim stranicama POLITEHNIKE PULA. Časopis se izdaje
na hrvatskom jeziku, a osim tiskane imati de i elektroničku verziju, a sufinanciraju ga donatori.
k) Opišite načine kroz koje znanstvena istraživanja pridonose cjelokupnoj aktivnosti
institucije, odnosno nastavi te intelektualnom i tehnološkom doprinosu društvu. Opišite
sadržaj i karakter stručnih projekata ovog visokog učilišta aktivnih u posljednjih pet godina.
Iznesite mišljenje o kvaliteti rada i rezultatima.
POLITEHNIKA PULA provodi znanstvena, razvojna i stručna istraživanja, te na njima temelji
preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje.
Djelatnici POLITEHNIKE PULA aktivno su uključeni u rad: Matičnih odbora RH, Matičnih povjerenstava
Vijeda veleučilišta i visokih škola, Upravnog odbora Regionalne energetske agencije IRENA,
Znanstvenog savjeta Instituta „Hrvoje Požar", Tehnološko-inovacijskog centra, Zajednice za
unapređenje intelektualnog kapitala, Članovi su organizacijskih i znanstvenih odbora znanstvenih
skupova u zemlji i inozemstvu, Odbora za znanost i umjetnost Grada Pule i drugih znanstvenih
institucija, odbora i tijela.
POLITEHNIKA PULA kontinuirano potiče suradnju s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Postoji
ved tradicionalna suradnja POLITEHNIKE PULA na ovom polju s više gospodarskih subjekata u
Istarskoj županiji, u provedbi vedeg broja zajedničkih studija, elaborata i ekspertiza s gospodarstvom i
lokalnom zajednicom. Broj studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva i lokalne zajednice
POLITEHNIKE PULA u prošlim godinama u skladu je sa predviđanjima uzlazne linije i uvjetima u kojima
se nalazi društvo, a posebice gospodarstvo RH i Županije Istarske.
Kontinuirana suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom jasan je pokazatelj značaja
POLITEHNIKE PULA u unaprjeđenju gospodarskog sustava, lokalne zajednice i društva. Uspostavljena
je dugogodišnja suradnja s najznačajnijim gospodarskim subjektima u regiji, kao što su: HEP,
87
Brodogradilište ULJANIK, CIMOS, SCHOTT BORAL ,INA, METRIS, ali i s vedim brojem subjekata malog i
srednjeg poduzetništva putem projekata Ministarstva gospodarstva,Hrvatske gospodarske komore i
Hrvatske obrtničke komore
l)
Navedite utjecaj rezultata vaših stručnih i razvojnih projekata i usluga na razvoj domade
privrede, uslužnog sektora i državne uprave.
POLITEHNIKA PULA je tradicionalno orijentirana prema suradnji s gospodarstvom u području
energetike, proizvodnje strojeva i uređaja i brodogradnje. Postoje planovi vedeg otvaranja prema
uslužnom sektoru građanstva, posebno u primjeni novih znanja i tehnologija, te alternativnih izvora
energije i suvremenih organizacijskih oblika za stvaranje novih vrijednosti u poslovno – proizvodnim
sustavima
POLITEHNIKA PULA s poslovno-proizvodnih sustavima i lokalnom zajednicom surađuje putem
izvođenja studija, elaborata i ekspertiza. POLITEHNIKA PULA je u svojoj Strategiji zadala cilj da do
2014. god. korištenjem fondova EU ostvari i 2 istraživačka projekta s gospodarstvom (METRIS i
brodogradnja) i lokalnom zajednicom (alternativna energija).
Poseban značaj u razvoju gospodarstva ostvaren je razvojnim projektima novih organizacijskih oblika
za stvaranje nove vrijednosti, te na temelju toga primjena novog modela razvoja male privrede na
postavkama virtualne organizacije.
Do sada je POLITEHNIKA PULA sudjelovala na slijededim značajnim projektima:
Od 2007. je u suradnji sa lokalnom samoupravom sudjelovala u realizaciji Twing programa USAID ovog Projekta reforme kojeg u Hrvatskoj provodi The Urban Institut i ICMA (International City /
County Management Association).
U Twing programu su sudjelovali Gradovi Buzet, Labin i Pazin te gradovi La Grande i Pendleton iz
Oregona (SAD) i Razvojna agencija Sjeveroistočnog Oregona (NEOOEDD).
Pri tome se posebno ističu dva projekta - MET.R.IS i METRIS plus
PROJEKT MET.R.IS. - Centar za istraživanje metala Istarske županije – METRIS službeno je otvoren 23.
studenog 2009. godine u sklopu provedbe projekta „Research Centre for Metal Industry in Istrian
County, MET.R.IS.“ (METal Research IStria) sufinanciranog od strane Europske unije. Projekt je bio
vrijedan 740.000,00 EUR i trajao je 14 mjeseci, od 30. rujna 2008. do 30. studenog 2009. godine.
Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje od strane Europske unije u sklopu Jadranskog
prekograničnog programa za susjedstvo koji je financiran iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi
odobrenih projekata ostvario najvedi broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo
mjesto, uz također najvedi proračun projekta. Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija
(IDA), koja je ujedno i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz
potporu suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i POLITEHNIKE PULA.
Glavni cilj projekta bilo je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u
metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povedala razina provedenih razvojno-istraživačkih
88
projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na
globalnom tržištu. Specifični cilj projekta je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim
poduzedima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Projektne aktivnosti obuhvadale su
rekonstrukciju objekta, opremanje prostora te nabavu najsuvremenije laboratorijske opreme.
Također, djelatnici Centra su osposobljeni za uporabu opreme i provođenje istraživanja, te su
provedene edukacije namijenjene studentima i poduzetnicima u metalnoj industriji.
PROJEKT METRIS Plus - Projekt Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Crossborder Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre – METRIS Plus odobren je za
financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomod- IPA - Jadranska
prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja,
Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su Istarska
županija, SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni
centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH),
ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeda, Novi Sad (Srbija). Suradnici u
projektu su: POLITEHNIKA PULA i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, od ožujka 2011. do veljače 2014.
Ukupna vrijednost projekta je 1.768.374,00 EUR.
Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko - inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog
područja putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom,
akademskom i istraživačkom sektoru. Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i
istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje
razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišdavanja otpadnih voda.
Upravo je u tijeku izrada Energetske strategije za Županiju istarsku, gdje de biti obrađen utjecaj
energetike na gospodarski razvoj i okoliš, uloga države, regionalne i lokalne samouprave u području
energetike, ukupna potrošnja energije po energijskim oblicima u istarskoj županiji (X. godina) i
projekcije potrošnje energije do 2020. godine. Nafta, prirodni plin , ugljen, biomasa, energija vjetra
energija vodotokova (male hidroelektrane), geotermalna energija, sunčeva energija (toplinska i
električna), energetska učinkovitost. Posebno de biti određene Razvojne smjernice, kao i ciljevi te
potrebne aktivnosti do 2020. Godine. Također se predviđa prikazati razvoj energetskih projekata.
Izrađen je i Elaborat za firmu Solarna tehnologija GmbH Pula/Kroatien: „Vorausgehende erforschung
der möglichkeiten für den ausbau und den anschluss eines solar - kraftwerks im bereich der republik
Kroatien“ , Politehnika Pula, Pula, Mai 2009.
Obrađeno je područje Hrvatske gdje postoji sva potrebna regulativa koja omogudava registraciju
tvrtke za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao i za izgradnju samog postrojenja te
kasnije njegove eksploatacije. Postupak je relativno složen i postavlja ozbiljne i dugotrajne zahtjeve
prema investitoru, zbog čega je potrebno kompletnom postupku od idejnog rješenja do puštanja u
pogon pridi na vrijeme, poštujudi sve propisane korake.
89
Studiju „Analiza značajki potrošnje električne energije na području HEP – operatora distribucijskog
sustava, DP Elektroistra“ je Politehnika Pula izradila za potrebe Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb,
2009. godine.( dr. sc. Luciano Delbianco, dr. sc. Branimir Ružojčid)
Poznavanje značajki potrošnje električne energije na niskom naponu od velike je važnosti za HEP,
posebno sa stanovišta planiranja razvoja distribucijske mreže u bududnosti. Posebno je značajan
utjecaj prisustva drugih energenata na razinu potrošnje električne energije, s naglaskom na plin.
U pripremi su i dogovori sa lokalnom samoupravom za realizaciju slijededih studija:
- Prosječna opteredenost dječjih stambenih prostora električnim i magnetskim poljima mrežne
frekvencije u gradu Puli ( ili istarskoj županiji)
- Raširenost uporabe mobilnih telefona kod djece u Istarskoj županiji (osnovne i srednje škole)
m) Navedite na koji ste način uspostavili sustavnu politiku pradenja opsega i kvalitete
znanstvenog rada na vašem visokom učilištu te opišite njezine elemente i način djelotvorne
primjene.
Kvaliteta znanstvenog rada prati se sustavno kroz ved opisane strateške ciljeve i zadatke i Strategije
razvoja POLITEHNIKE PULA.
Broj međunarodnih publikacija u međunarodnim publikacijama najvišeg ranga (CC i SCI/SCIExpanded) sustavno se prati od usvajanja spomenute Strategije razvoja. Predviđeno je povedavanje
objavljenih radova prema zahtjevu razvoja POLITEHNIKE PULA kao respektabilne visokoškolske
institucije sa prepoznatljivom misijom i istraživačko – inovacijskim profilom.
POLITEHNIKA PULA također sustavno potiče svoje suradnike na sudjelovanje na natječajima i
prijavljivanju projekata u sklopu Okvirnih programa EU (FP), predpristupnih programa EU te projekata
ERC (European Research Council) i ESF (European Science Foundation). Kvaliteta znanstvenog rada
studenata Poslijediplomskog doktorskog studija redovito se prati semestralnim izvješdima o radu
studenata.
n) Opišite politiku poticanja i nagrađivanja objavljivanja u visoko rangiranim znanstvenim
časopisima (ili renomiranim izdavačkim kudama za knjige), odnosno sustav podrške
objavljivanju u časopisima sa što vedim faktorom odjeka.
Poticanje objavljivanja rezultata znanstveno-istraživačkog rada u najznačajnijim znanstvenim
časopisima potiče se od samog početka znanstvene karijere doktoranada na POLITEHNICI PULA. U
sklopu znanstveno-istraživačkog rada na Poslijediplomskom doktorskom studiju studenti su obavezni
objaviti barem jedan rad u inozemnom (ili dva u domadem) časopisu koji je zastupljen u CC-i, SCI-ju ili
SCI-E-u (student mora biti prvi autor i tema rada mora biti neposredno vezana za temu doktorskog
rada). Studenti također moraju stedi dodatne ECTS bodove objavljivanjem radova u časopisima ili na
međunarodnim znanstvenim skupovima.
90
Studentima se dodjeljuje mentora / komentora / konzultanta doktorskog rada, a može se imenovati
samo nastavnik koji je u zadnjih pet godina objavio najmanje dva rada u časopisima koji su zastupljeni
u CC-u, SCI-u ili SCI - Expanded-u, čime se izravno potiču nastavnici na objavljivanje u najznačajnijim
časopisima.
POLITEHNIKA PULA redovito predlaže svoje najistaknutije znanstvenike za nagrade, a njezini
nastavnici česti su dobitnici međunarodnih i domadih nagrada za inovacije, nagrada Hrvatske
akademije tehničkih znanosti, Grada Pule i drugih nagrada za doprinos znanosti i struci.
o) Objasnite na koji način vodite brigu o etici u istraživanju te kako provodite europske i
svjetske standarde u zapošljavanju najboljeg znanstvenog kadra (primjerice The European
Charter for Researchers).
Prihvadanje i provođenje etike u istraživanju, zapošljavanju i svim drugim aktivnostima u i van
nastave POLITEHNIKA PULA temelji se na Etičkom kodeksu. Etičko povjerenstvo POLITEHNIKE PULA je
tijelo koje skrbi za provedbu Etičkog kodeksa.
Upudivanje vlastitog osoblja na Poslijediplomski doktorski studij temelji se na uvažavanju Europske
povelje za istraživače (The European Charter for Researchers) i Kodeks za novačenje istraživača (The
Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Raspisi natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama POLITEHNIKE PULA, u Narodnim novinama,
Glasu Istre i na vlastitim mrežnim stranicama. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
POLITEHNIKA PULA bira svoje znanstvene novake i drugo znanstveno-nastavno osoblje iz redova
najboljih vanjskih suradnika i studenata, u skladu s uvjetima Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa i Vijeda veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, ali ih za sada sama financira.
Brigu o etici (moralu, ponašanju, moralnom djelovanju) POLITEHNIKA PULA vodi temeljem svih
zakonskih propisa o visokoškolskom obrazovanju, Statutu i Pravilnicima studiranja na POLITEHNICI
PULA s ciljem razvoja učinkovitih, tolerantnih, pozitivnih, funkcionalnih međuljudskih suradničkih
aktivnih odnosa. Promicanje znanja u svojoj suštini kategorija je najviše etičke i humane vrijednosti.
Poticanje učenja i znanstvenog napredovanja kao i ostvarivanje najviših standarda u obrazovanju i
zapošljavanju najboljeg znanstvenog kadra etičke su kategorije koje čine bit napretka ljudske
civilizacije. Stoga je promicanje akademskog i intelektualnog poštenja u stručnom radu i poučavanju
temeljna funkcija svakog visokoškolskog nastavnika. Ona mora biti tijesno povezana s poštovanjem
dostojanstva studenata u zajedničkom procesu traganja za objektivnim objašnjenjima stvarnosti.
Uvažavanje, poštovanje, tolerancija, pravednost i objektivnost u odnosima nastavnika i studenata
samo su neka od obilježja poželjne etičke međuljudske komunikacije.
Briga o etici vodi se svakodnevno organiziranim, planiranim radom, redovnim informiranjem,
održavanjem suradničkog nastavnog procesa, zajedničkim djelovanjem nastavnika i studenata u svim
oblicima i načinima rada, dijalogom sa studentima i studenskim zborom.
91
Primjena etike u istraživanju temelji se na primjeni etičkih načela i prikladnosti ponašanja u pripremi i
provedbi istraživanja, analizi i interpretaciji rezultata.
Prikladno ponašanje odnosi se na:
-
korektan odnos prema tuđem intelektualnom vlasništvu i autorskom pravu;
definiranje osnovnih smjernica u istraživanju;
dobivanje suglasnosti ispitanika i ostalih izvora u prikazivanju podataka proizašlih iz
istraživanja;
objektivnost u točnosti i potpunosti podataka i izbjegavanje selektivnosti;
analizu i interpretaciju koja se temelje na stvarnim nalazima istraživanja;
procjenu kvalitete-čistodi (rigoru), vjerodostojnosti (kredibilitetu) istraživača, sistematičnoj
analizi prikupljanih podataka i valjanosti interpretacije
U istraživačkom radu uvažava se The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the
Recruitment of Researchers sa 19 opdih principa u General Principles and Requirements applicable
to Researchers - od slobode istraživanja, etičkih principa i profesionalne odgovornosti, pa do
diseminacije i eksploatacije dobivenih rezultata, kao i obveze profesionalnog razvoja, uvažavanje 17
principa u General Principles and Requirements applicable to Employers and Founders, te 13 principa
iz dijela The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers i General Principles and
Requirements for Code of Conduct.
U istraživačkom radu potrebno je uvažavati naš "Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima".
U zapošljavanju najboljeg znanstvenog kadra, posebno mladog, primjenjuju se rezultati tijekom
studiranja i osobni (originalni) doprinos u radovima, profesionalni izazovi i prihvat i primjena opdih
principa istraživanja.
p) Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja.
POLITEHNIKA PULA mlada je ali i prepoznatljiva visokoškolska ustanova, s razvijenom domadom i
međunarodnom suradnjom i sa relativno kratkom poviješdu kvalitetnih znanstvenih i razvojnih
projekata.
Nastavnici i suradnici POLITEHNIKE PULA ostvarili su kvantitativni i kvalitativni skok u objavljivanju
radova u najznačajnijim domadim i međunarodnim časopisima, te ostvarili zadane međuciljeve
Strategije razvoja.
Znanstvenici POLITEHNIKE PULA voditelji su značajnog broja istraživačkih zadataka na znanstvenim
projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čiji su voditelji projekata iz institucija koje
financiraju odgovarajuda ministarstva u zemlji i inozemstvu.
Međunarodna suradnja POLITEHNIKE PULA odvija se uglavnom kroz bilateralne projekte i projekte
mobilnosti, što je i najvedi izvor i način podupiranja znanstvenog rada nastavnika i suradnika na PP.
92
POLITEHNIKA PULA je donijela dokumente za poslijediplomski doktorski studij u cilju poticanja
znanstvene izvrsnosti i suradnje s drugim znanstvenim domadim i inozemnim institucijama.
POLITEHNIKA PULA de i dalje poticati suradnju s međunarodno prepoznatljivim centrima, posebice s
onima koji posjeduju iskustvo u implementiranju i vođenju projekata na aktualne društvene i
gospodarske teme, teme razvoja društva i gospodarstva baziranog na znanju, posebice u razvoju
ključnih resursa kao što su to ključni resursi razvoja društva. POLITEHNIKA PULA ima razvijenu mrežu
suradnje s akademskim institucijama u inozemstvu, pa tako ima sklopljene aktivne ugovore o suradnji
s 5 ustanova u inozemstvu. To je i omogudilo da u 2011. god. barem dio istraživača provede 2 tjedna
na inozemnim institucijama, posebno u Njemačkoj, Sloveniji i Italiji.
Najvedu mogudnost za dodatnu međunarodnu prepoznatljivost, POLITEHNIKA PULA predviđa u
povedanju znanstvenih aktivnosti u EU programima. Znanstvenici POLITEHNIKE PULA često osjedaju
manjak podrške u pripremi i implementaciji administrativnog dijela EU projekata. Poboljšanje
administrativne podrške mogude je dodatnim usavršavanjem postojedeg administrativnog osoblja i
zapošljavanjem osoblja s iskustvom u administriranju EU projekata. POLITEHNIKA PULA de također
poticati dostupnost primjera dobre prakse prijavljivanja i implementacije EU projekata svim
znanstvenicima POLITEHNIKE PULA.
Djelatnici POLITEHNIKE PULA su za 2013. god. pripremili više projekata, prvenstveno za natječaje
pretpristupnih fondova EU. Kao koordinator/prijavitelj projekta, POLITEHNIKA PULA se kao partner
prijavitelju pojavljuje na slijededim projektima:
-
„Altenergy“ IPA Adriatic CBC i
„Motori sa permanentnim magnetima u strukturi rotora“ IPA III c.
POLITEHNIKA PULA de podržati sve odobrene projekte, a kvalitetnim prijavama koje nisu prošle
osigurat de se dodatna administrativna i logistička podrška na narednim natječajima.
POLITEHNIKA PULA je usvojila i plan i prioritete razvoja POLITEHNIKE PULA u znanstvenom
istraživanju, koji uključuju: Informacijsko-komunikacijske tehnologije; Zaštitu okoliša i gospodarenje
okolišem; Nanotehnologija, novi materijali, konstrukcije i proizvodni procesi; Poslovno-proizvodni
procesi i njihova efikasnost; Energija, alternativni i obnovljivi izvori energije, transport, sigurnost;
Temeljna istraživanja potaknuta stjecanjem novih znanja. Prioriteti razvoja POLITEHNIKE PULA u
skladu su s prioritetima razvoja Republike Hrvatske, županije Istarske i Europske Unije. Daljnje
profiliranje POLITEHNIKE PULA u centar izvrsnosti u navedenim područjima zahtijeva definiranje i
okrupnjavanje istraživačkih timova unutar POLITEHNIKE PULA, s ciljem povedanja vidljivosti i značaja
u Europskim okvirima. Jedan od zadataka Strategije razvoja POLITEHNIKE PULA je i utvrđivanje
njezinog istraživačkog i inovacijskog profila. Provedba ovog zadatka vezana je za utvrđivanje sličnih
istraživačkih profila u Republici Hrvatskoj i sličnih istraživačkih profila na suradničkom visokim
učilištima van Republike Hrvatske
Kako binarni sustav visokog školstva na razini države nije potpuno usklađen sa europskom praksom
istraživanja na stručnim studijima, to de POLITEHNIKA PULA morati samostalno utvrditi svoj
istraživački i inovacijski profil.
POLITEHNIKA PULA ima relativno kratku, ali i uspješnu povijest suradnje s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom koja se uspješno odvija i posljednjih godina unatoč izraženoj krizi u društvu i šire.
93
Rezultat orijentiranosti ka lokalnoj zajednici, gospodarstvu i posebno poslovno-proizvodnim
sustavima je i određeni broj ved pripremljene dokumentacije za natječaje za unaprjeđenje transfera
znanja i suvremene tehnologije u procese stvaranja novih vrijednosti baziranih na efikasnosti
korištenja raspoloživog intelektualnog kapitala.
POLITEHNIKA PULA ne predviđa osnivanje ureda za transfer tehnologije, ali de sa svojim
dugogodišnjim iskustvom i kontaktima surađivati u radu i provedbi projekata sa uredom za transfer
tehnologije suradničkog visokog učilišta u zemlji i inozemstvu.
POLITEHNIKA PULA izraženije je orijentirana ka međunarodnoj suradnji potpisivanjem sporazuma sa:
-
Blue Mountain Communuty College, Pendleton, Oregon, SAD,
Dr. Binner Akademie, Hannover, Njemačka,
European Center for Peace and Development (ECPD) 2012,
Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija i Alma Mater
Europaea -Evropsko Središde Maribor,
VAMK University of Applied Sciences, Vaasa, Finland,
Kolomenski institut (podružnica) Državne obrazovne ustanove visokog profesionalnog
obrazovanja „Moskovsko državno otvoreno sveučilište“ iz Moskve – Rusija.
Tablica 5.1. Projekti prijavljeni preko visokog učilišta
Ukupan broj projekata u suradnji s
gospodarstvom u posljednjih 5 godina,
koji su trajali
do 3
mjeseca
3
do 1
godine
Ukupan broj stručnih projekata u
posljednjih 5 godina,
Ukupan broj znanstvenih projekata u
posljednjih 5 godina
koji su trajali
više od 1
godine
do 3
mjeseca
do 1
godine
više od 1
godine
2
3
1
3
94
MZOŠ
NZZ, UKF i
ostale
državne
institucije
3
6
Međunarodni
(2 MZOŠ)
Tablica 5.2. Popis projekata
Popis svih aktivnih znanstvenih projekata dodijeljenih od strane MZOŠ-a s imenima voditelja
Desa Vrbanac: Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju. Broj projekta
227-2271694-1696
Ergonomija i poljoprivredi i šumarstvu, Prof.dr.sc.dr.h.c. Vlado Goglia
1. "Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih prijenosnika", MZOŠ, voditelj Božidar
Križan (od 2007. g.)
2. „Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih pukotina u uvjetima kotrljajnokliznog kontakta“, MZOŠ, hrvatsko-austrijski projekt, voditelj Robert Basan (2010.-2011. g.)
Popis aktivnih projekata iz drugih nacionalnih izvora s imenima voditelja
Popis svih projekta iz međunarodnih izvora s imenima voditelja
95
Tablica 5.3. Bibliografija (u posljednjih 5 godina)
Ukupan
broj
radova
Broj
radova
nastavni
ka
Broj radova
koje su
zajednički
napisala dva ili
više nastavnika
Broj radova koji
su proizašli iz
suradnje s
drugim visokim
učilištima
Radovi u časopisima koji su
zastupljeni u bazama CC, WoS (SSCI,
SCI-expanded i A&HCI) te Scopusu
26
17
9
12
Radovi u časopisima zastupljenim u
drugim bazama (koje se priznaju za
izbore u zvanja)
45
29
16
16
Radovi u međunarodnim časopisima
koji nisu uvršteni u navedene baze
21
20
1
Autorstvo međunarodnih knjiga
2
2
Autorstvo domadih knjiga
23
20
3
5
Radovi u domadim časopisima s
međunarodnom recenzijom
11
9
2
8
Recenzirani radovi u zbornicima
inozemnih i međunarodnih skupova
97
78
19
28
Radovi u domadim časopisima s
domadom recenzijom
7
6
1
Stručni radovi
51
50
1
1
Ostali publicirani radovi
5
1
4
3
Poglavlja u knjigama
3
2
1
2
Recenzirani radovi u zbornicima
domadih skupova*
45
35
10
14
Uredništva inozemnih knjiga*
3
1
2
2
Uredništva domadih knjiga*
13
13
Vrsta radova
Omjer za svaki
odjel, broj
radova/broj
nastavnika
*Ne uključuju se zbornici radova koji ne prolaze recenzentski i selekcijski postupak.
96
Tablica 5.4. Istraživačka produktivnost prema ustrojbenim jedinicama visokog učilišta
Vrsta radova
Ukupan
broj
radova
Radovi u časopisima koji su
zastupljeni u bazama CC, WoS
(SSCI, SCI-expanded i A&HCI) te
Scopusu
3
Radovi u časopisima koji su
zastupljeni u drugim bazama (koje
se priznaju za izbore u zvanja)
17
Radovi u međunarodnim
časopisima koji nisu uvršteni u
navedene baze
16
Autorstvo međunarodnih knjiga
13
Autorstvo domadih knjiga
1
Radovi u domadim časopisima s
međunarodnom recenzijom
10
Recenzirani radovi u zbornicima
inozemnih i međunarodnih
skupova
17
Radovi u domadim časopisima s
domadom recenzijom
2
Omjer za svaku ustrojbeni jedinicu: broj radova/broj nastavnika
Ustrojbena jedinica 1
Ustrojbena jedinica 2
Ustrojbena jedinica 3
Stručni radovi
Ostali publicirani radovi
Patenti
1
Poglavlja u knjigama
1
Recenzirani radovi u zbornicima
domadih skupova*
21
Uredništva inozemnih knjiga*
1
Uredništva domadih knjiga*
13
*Ne uključuju se radovi koji ne prolaze recenzentski i selekcijski postupak.
97
6. Mobilnost i međunarodna suradnja
a) Navedite na koji način podupirete unutarnju mobilnost studenata (mogudnosti prelaska
studenata koji su završili druge srodne studijske programe).
Nastavno vijede je razmatralo i prihvatilo Pravilnik o preddiplomskom i specijalističkom studiju na
POLITEHNICI PULA – Visokoj tehničko-poslovnoj školi i uvjete prijelaza za studente koji su završili
druge srodne studijske programe, a žele se upisati na Politehniku. O ovome postoje kratki
informativni leci dostupni u Studentskoj službi, kao i sadržaj na web stranicama Politehnike
b) Opišite ciljeve koje želite postidi međunarodnom suradnjom vašega visokog učilišta.
oblike suradnje (europske projekte, bilateralne ugovore s inozemnim visokim
Navedite
učilištima,
individualnu suradnju u istraživanjima, duže i krade boravke u inozemstvu – nastavnici i studenti,
organiziranje
međunarodnih
konferencija
u
Hrvatskoj,
sudjelovanje
na
međunarodnim
konferencijama i ostale oblike suradnje) i procijenite opseg i uspješnost postojede međunarodne
suradnje vašega visokog učilišta.
Cilj Politehnike u području međunarodne suradnje je razmjena ideja, iskustava i znanja u svrhu
podizanja kvalitete nastavnog rada, koja vodi povedanju prepoznatljivosti i konkurentnosti
Politehnike na domadoj i međunarodnoj razini. Na Politehnici ne postoji poseban ured koji se bavi
unapređivanjem međunarodnih odnosa, zbog kompaktnosti i relativno malog broja zaposlenih
nastavnika i suradnika, ali Politehnika izvodi međunarodne projekte i pruža podršku i savjetovanje
nastavnicima i suradnicima koji su uključeni u međunarodne projekte. Politehnika ima sklopljene
bilateralne ugovore sa brojnim visokim učilištima, među kojima su: Europski centar za mir i razvoj
Univerziteta UN, VAMK Međunarodno sveučilište Vaasa (Finska), Fakultet Bruface (Belgija), DR:
BINNER AKADEMIE iz Hannovera, Blue Mountain Community College iz Pendletona (Oregon SAD),
Kolomenski institut (podružnica) Državne obrazovne ustanove visokog profesionalnog obrazovanja
„Moskovsko državno otvoreno sveučilište“ iz Moskve, Visokom školom strukovnih studija za
informacione tehnologije Beograd, Zdravstvenim fakultetom Univerziteta u Zenici, Politehničkim
fakultetom Univerziteta u Zenici i Univerzitetom za poslovne studije u Banja Luci.
Na Politehnici je održano nekoliko međunarodnih konferencija, od kojih izdvajamo: Drugi REFAForum-„Prema znanju orijentirano vođenje brodogradnje” u suradnji sa Njemačkim udruženjem
inženjera (2004), zatim Utjecaj klimatskih promjena na alergije (2011.) i Nova znanja za novo vrijeme
(2010.).
98
Od naših nastavnika i suradnika, na inozemnim visokim učilištima usavršavali su se: dr Branimir
Ružojčid, dr Klaudio Tominovid i mr Desa Vrbanac.
Naš je student Mate Mezulid, u bobu četverosjedu, sudjelovao 2010. na 21. Zimskim olimpijskim
igrama u Vancouveru, Britanska Kolumbija, Kanada.
Knjižnica Politehnike ima vrlo dobru suradnju sa Sveučilišnom knjižnicom Sveučilišta „Juraj Dobrila” u
Puli, sklapanjem posebnog ugovora u suradnji, čime je studentima Politehnike omogudeno
nesmetano korištenje literature.
Počevši od 2000./01. akademske godine, studenti četverogodišnjeg politehničkog studija (dipl. ing.),
kao i studenti trogodišnjeg stručnog studija počevši od 2004./05. akademske godine, sa nazivom
stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer politehnike, uspješno izvršavaju kurikulumske obveze
po tzv. "bolonjskom modelu". Uz ved ugovorenu suradnju, temeljem ugovora s partnerskom
DR: BINNER AKADEMIE iz Hannovera i Blue Mountain Community College iz Pendletona (Oregon
SAD), koja omogudava pokretljivost i studenata i profesora, ostvarena je suradnja s Visokom školom
tržišnih komunikacija AGORA iz Zagreba, temeljem ugovora o poslovnoj suradnji od 11.09.2006.
godine, kojom je predviđeno korištenje zajedničkih resursa na razvoju programa diplomskog
specijalističkog stučnog studij kreativnog menadžmenta procesa.
Pored toga, Politehnika Pula ima potpisane ugovore o poslovnoj suradnji sa Hrvatskom
gospodarskom komorom - županijskom komorom Pula, Hrvatskom obrtničkom komorom istarske
županije, Uljanik Brodogradilište d.d u Puli, CIMOS iz Buzeta, SCHOTT Boral Pula, HEP-DP Elektroistra
Pula, istarskim gradovima i opdinam te Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva za program
poduzetničkog obrazovanja. Temeljem ovih ugovora omogudava se suradnja sa inozemnim
partnerima nabrojanih potpisnika ugovora.
c) Navedite međunarodna udruženja srodnih institucija u koja ste uključeni i opišite način na koji
aktivno pridonosite zajedničkim ciljevima.
Politehnika Pula, Visoka tehničko - poslovna škola u suradnji sa Udruženjem inženjera izdaje
časopis TECHNE i surađuje: s uglednim časopisima Brodogradnja i Strojarstvo iz Zagreba, Fakultetom
za strojništvo Univerze v Mariboru i Wissensmanagement Forumom iz Graca u Austriji na izdavanju
99
"Priročnika Menedžment znanja za prakso" i "Praxishandbuch Wissensmanagement ". Sa Zajednicom
za unapređenje intelektualnog kapitala surađuje u izdavanju publikacije INTELEKTUALNI KAPITAL.
Uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini u izdanjima Hrvatske gospodarske
komore, s Hrvatskom obrtničkom komorom i Istarskom razvojnom agencijom na publikacijama
gospodarstvu potrebnih kadrova, izdavačkom kudom menadžerske literature M.E.P. consult,
Centrom za intelektualni kapital iz Zagreba na mjerenju efikasnosti intelektualnog kapitala. Sa
Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu postoji suradnja na programu Strateškog
poduzetništva, a u okviru poduzetničkog obrazovanja koje je uređeno ugovorom sa Ministarstvom
gospodarstva rada i poduzetništva.
Politehnika Pula je vrlo aktivno uključena u Program za cjeloživotno učenje EU od samog početka. Sve
navedene institucije imaju živu međunarodnu suradnju i brojne aktivnosti u koje uključuju i
Politehniku Pula-Visoku tehničko-poslovnu školu.
d) Opišite oblike svoje uključenosti u Programe za cijeloživotno učenje EU.
Škola je vrlo aktivno uključena u Program za cjeloživotno učenje EU od samog početka programa u
Hrvatskoj. Politehnika razvija nove kurikulume posebno usmjerene na cjeloživotno učenje i uz pomod
dosadašnjih potpisnika ugovora o međunarodnoj suradnji očekuje se brz razvoj programa
cjeloživotnog učenja, za koji su u proceduri dobivanja akreditacije od strane Agencije za strukovno
obrazovanje odraslih.
e) Analizirajte primjenu međunarodnog iskustva vaših nastavnika i suradnika stečeno duljim
boravcima (godinu dana ili više) na uglednim visokom učilištima ili institutima u svijetu. Navedite
usporedbu s drugim srodnim visokim učilištima i vaše mišljenje o tome.
Zasad je duže vrijeme u inozemstvu boravilo nekoliko nastavnika, a posebno se ističe dr Branimir
Ružojčid (lista projekata u prilogu):
1. Inozemni znanstveni projekti
1. B. Ružojčid (2001): “Algoritam kompenzacije valovitosti momenta elektronički komutiranih
motora sa permanentnim magnetima”, DIE, Universita degli studi di Padova, Italia
100
2. B. Ružojčid - koautor (2003): “ Dizajn generatora sa permanentnim magnetima”, DIE, Universita
degli studi di Padova, Italia
3. B. Ružojčid (2003): “Programska struktura električnog pogona skutera”, DIE, Universita degli
studi di Padova, Italia
4. B. Ružojčid - koautor (2007): “ Dizajn elektromotora sa permanentnim magnetima”, DIE,
Universita degli studi di Padova, Italia
5. K. Tominovid-koautor (2004):“Funkcija direktorja upravljanja z znanjem v poslovno-proizvodnem
sistemu“, Menedžment znanja za prakso, TU Graz , Austrija i Fakulteta za strojništvo
Univerze v Mariboru-Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov, Slovenija
6. K. Tominovid-koautor (2005):“Procesna paradigma v kontekstu menedžmenta znanja“,
Menedžment znanja-Uspešna uporaba znanja-danes in v prihodnosti-Wissensmanagement
Forum, TU Graz , Austrija i Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru-Laboratorij za
načrtovanje proizvodnih sistemov, Slovenija
2. Inozemni stručni elaborati
1. B. Ružojčid: “Studija automatskog mjerenja i analize torzionih vibracija brodsko reduktorskog
sustava”, CITROEN-Engrenages Reductores, Francuska, 1993g.
2. B. Ružojčid: “Konstrukciona dokumentacija CNC uređaja numeričkog stroja za savijanje
armaturnog željeza” danas u proizvodnom programu Beta Systems, Udine Italia, 1994g.
3. B. Ružojčid: “Konstrukciona dokumentacija digitalnog kontrolera protoka u prehrambenoj
industriji“ danas u proizvodnom programu DIGMESA, Švicarska , 1995g.
4. B. Ružojčid:”Konstrukciona dokumentacija digitalnog regulatora elektromotornog pogona sa
permanentim magnetima“, SUNDSTAND USA, 1996g.
5. B. Ružojčid: “Kompjuterizirani sustav kontrole pristupa bančanim pretincima, posredstvom Chip
kartica”, SICCAF, Torino Italia 1997g.
6. B. Ružojčid: “Autoamatizirani sustavi bankovnih depozita” Raiffeisen Bank, St. Johan am P,
Austria, 2000g.
7. B. Ružojčid: Proizvodna dokumentacija DSP hardware za regulirani elektromotorni pogon
asinhronih motora”, ROWAN, Vicenza Italia, 2001g.
8. B. Ružojčid: “Studijsko rješenje regulatora temperature za Extreme Ski Boot”, Benetton-Nordica,
Italia 2002g.
101
9. B. Ružojčid: Proizvodna dokumentacija hardware za regulirani elektromotorni pogon BLDC
motora”, APD Technology, Chiarano (TV) Italia, 2004g.
10. B. Ružojčid - koautor (2009): “ Koncept digitalnog upravljanja industrijskim pedima za sušenje
radiovalovima”, FORTEC S.r.l. Padova, I
11. K. Tominovid-koautor (2005): «Izrada procesnog modela specifičnog za Brodogradilište Erstellung eines werftspezifischen Prozessmodells –, u suradnji sa Prof. Dr.-Ing Hartmut F. Binner,
Dipl.-Ing. Michael Leidenfrost, Dr. Binner Consulting & Software Hannover, Hannover – Pula,
razvojni projekt
f) Ako postoji, opišite i ocijenite suradnju u razmjeni nastavnika i suradnika s drugim visokim
učilištima iz inozemstva. Navedite eventualna mišljenja i komentare studenata o gostujudim
nastavnicima.
U cilju javne prepoznatljivosti Politehnike Pula, u proteklih nekoliko godina samostalno ili sa ECPD
Regionalni centar za razvojne studije organiziran je velik broj predavanja i okruglih stolova uvijek
različitog i zanimljivog sadržaja (prof. Slavko Krajcar o uvođenju Bolonje na FER – u Zagreb, prof.
Sandor Dembitz o hrvatsko engleskom strojnom prevođenju, prof. Dejan Rakovid promocija knjige:
„Uvod u kvantno-informacionu medicinu sa osnovama kvantno holografske psihosomatike,
akupunkturologije i refleksoterapije“, prof. Albert Maes o Ujedinjenoj Europi, prof. Yitzhak Apeloig na
temu "Science and technology in the service of Modern Economy", Marko Pekica o brendu i
brendiranju, prof. Predrag Nikid o emocionalnoj inteligenciji i zdravlju, predavanja o zdravlju, dr.
Andreja Koffol Selinger, Ljubljana, o "Vpliv podnebnih sprememb na alergenost pelodov", dr. Matika
Ana , Pula, o "Utjecaj klimatskih promjena na peludne alergije", dr. Janez Podobnik, Ljubljana, o
utjecaju klimatskih promjena na zdravlje ljudi sa posebnim osvrtom na alergije, okrugli stol o novim
tehnologijama, Međunarodni Tematski stol o naprednim mrežama.
g) Navedite način na koji podupirete izvođenja kolegija na engleskom ili nekom drugom svjetskom
jeziku u svrhu privlačenja studenata iz inozemstva.
poklanja veliku pažnju nastavi stranih jezika, posebice engleskog, koji se izvodi na prvoj godini
godinama studija (prvi i drugi semestar) u opteredenju od 2+1 sati tjedno (3 ECTS boda), kako bi
Politehnika Pula pripremio studente za mogudnost nastavka studija u inozemstvu, kao i na
specijalističkom diplomskom stručnom studije sa po 4 ECTS-a.
h) Analizirajte međunarodnu suradnju studenata vašega visokog učilišta, posebno sa stručnog
stajališta (stručni studentski simpoziji, studijske posjete i sl.) te posebno sa stajališta udruživanja u
svrhu promoviranja studentskih prava.
102
Studenti su uključeni i u nekoliko studentskih udruga, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini,
a to su:
- The International Association for Exchange of Students for Technical Experience ( Udruga se na
hrvatskom jeziku zove: HUMRSPTZ - Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih
i tehničkih znanosti;
- EPA - European Projects Association;
- National Contact Point Croatia;
- Lokalni Centar za mlade Pule- Centar za mlade Pule;
- Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije (Foundation for
partnership and civil society development of the Istrian ).
Međunarodne udruge poput International Association for Exchange of Students for Technical
Experience nude svojim članovima razne mogudnosti putovanja, međunarodnih konferencija,
obavljanja prakse u inozemstvu i sl., što su studenti Politehnike prepoznali i koriste kao jedan od
načina upoznavanja stranih zemalja, studenata s inozemnih sveučilišta i stvaranje međunarodnih
kontakata. Studentske tribine organiziraju se kako bi se studentima objasnili mogudnosti
međunarodne razmjene i odgovorili na pitanja u vezi međunarodne razmjene.
Politehnika Pula sa VAMK-om, modernim i međunarodnim Sveučilištem primijenjenih nauka iz Vaase
(Finska) i ECPD (EUROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA) iz
Beograda, potpisala Sporazum o suradnji i otvaranju novih studija iz informatičkih tehnologija. Po
tom bi se Sporazumu studiji izvodio dvije godine u Puli a dvije godine u Vaasi. U Puli bi nastavu
izvodili naši nastavnicima po finskoj metodi rada. To bi bio studij na hrvatskom i engleskom jeziku. U
Finskoj bi nastava bila na engleskom jeziku. Sveučilišnu diplomu bi izdalo akreditirano sveučilište iz
Finske i ECPD i diploma bi bez ikakve nostrifikacije vrijedila u cijeloj Europi i izvan nje.
i) Komentirajte mogudnost da vaši studenti jedan dio svog studija provedu u inozemstvu i oblike
institucijske potpore.
Studenti se konstantno potiču da jedan dio svog studija provedu u inozemstvu putem obavijesti na
tribinama, informacijama na webu i organiziranjem različitih ciljanih aktivnosti za studente. Na web
103
stranicama Politehnike postoji cjelina koja se svakodnevno nadopunjuje novim stipendijama
(prvenstveno za strana sveučilišta) i obavijestima koje bi mogle biti zanimljive našim studentima.
j) Opišite boravke stranih studenata na vašem visokom učilištu (njihovo trajanje i sadržaj, tablica
6.2).
Na Politehnici Pula kao gostujudi predavači bili su poznati profesori iz Njemačke na koje se po svom
programu referira studij Politehnike, zatim Sjedinjenih američkih država, Australije, Slovenije,
Austrije, Finske, Srbije,...
k) Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja
S obzirom na uvjete, međunarodna suradnja na Školi je vrlo dobro razvijena. Postoji relativno velik
broj međunarodnih projekata, ugovora i ostalih oblika suradnje (konferencije, znanstveni časopis,
suradnja sa drugim visokikm učilištima). Međutim, potrebno je osigurati šire uključivanje nastavnika i
suradnika u projekte i razmjenu, jer postoji velika razlika u angažmanu. Također je posebno važno
poticati mlađe suradnike na studijske boravke izvan Hrvatske, kako bi usvajali i prenosili
međunarodna iskustva i razvijali kompetencije u globalnom kompetitivnom okruženju. Kada bi uvjeti
napredovanja u nastavna zvanja zahtijevali boravak na inozemnoj instituciji i kao posljedicu toga
zajedničke međunarodne projekte i publikacije, broj studijskih boravaka u inozemstvu bi se zasigurno
povedao. Unatoč prilično velikom naporu i brojnim ugovorima o razmjeni studenata, odaziv
studenata je umjeren, tako da treba uložiti dodatne napore kako bi se istražili uzroci takve situacije.
Problemi koje sami studenti spominju su relativno visoki troškovi studiranja u EU koje niti ne pokriva
stipendija, pa bi preko sveučilišnog fonda za nadarene studente trebalo ovim studentima osigurati
potporu. Smanjenom interesu za mobilnost ide u prilog i potreba da se čim prije završi studij, a
boravak u inozemstvu može poremetiti raspored ispita i preduvjete. U tom smislu trebamo više
koristiti e-učenje koje je na Politehnici vrlo dobro razvijeno.
104
Tablica 6.1. Mobilnost nastavnika u posljednje tri godine
Broj boravaka nastavnika i suradnika ovog
visokog učilišta u inozemstvu
Domade
Inozemno
financiranje
financiranje
Broj boravaka inozemnih nastavnika na ovom visokom
učilištu
Mješovito
financiranje
Domade
Inozemno
financiranje
financiranje
Mješovito
financiranje
Znanstveni
Nastavni
Stručni
Tablica 6.2. Mobilnost studenata u posljednje tri godine
Broj studenata u međunarodnoj razmjeni
Domade
financiranje
Inozemno
financiranje
Mješovito financiranje
Studenti ovog učilišta
Strani studenti
Tablica 6.3. Mobilnost nenastavnog osoblja u posljednje tri godine
Broj stručnih boravaka nenastavnog osoblja visokog učilišta u inozemstvu
Domade financiranje
Inozemno financiranje
105
Mješovito financiranje
7. Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije
a) Analizirajte broj administrativnog, tehničkog i pomodnog osoblja u odnosu prema broju
zaposlenih nastavnika i suradnika, broju studenata, prostoru za nastavni proces, tehničke i druge
opreme za održavanje i financijskih mogudnosti visokog učilišta.
Broj nenastavnoga
osoblja
3 (+1)
Broj nastavnika i
suradnika
5+9 (+ 42)
Broj studenata
254 (+213aps)
Prostor za nastavni proces
( m2 )
433,68 (+ vanjski )
Administrativne poslove na Školi obavljaju tri osobe u stalnom radnom odnosu, te jedna kao vanjski
suradnik. Svaki djelatnik u administraciji pokriva više grupa poslova. Broj administrativnog osoblja na
Školi u odnosu prema broju zaposlenih nastavnika i suradnika, prostoru za nastavni proces, tehničke i
druge opreme za održavanje za sada zadovoljava. Financijska situacija ograničava zapošljavanje
administrativnog osoblja jer prioritet je zapošljavanje nastavnika. Ipak, zbog raznolikosti
administrativno-tehničkih poslova na visokom učilištu potrebno je povedanje broja zaposlenika na
obavljanju administrativnih i tehničkih poslova.
b) Komentirajte kvalifikacijsku strukturu nenastavnog osoblja i mogudnosti njihovoga stručnog
usavršavanja.
Dvije djelatnice u radnom odnosu imaju završen stupanj prvostupnika (VŠS) i to jedna je ekonomske
struke, a jedna je ing. zaštite na radu.
Jedna djelatnica je dipl. oecc. (VSS), a vanjski suradnik je
pravnik (VSS). Kvalifikacijska struktura i zvanja nenastavnog osoblja odgovaraju potrebama posla.
Daljnje usavršavanje mogude je odvijati putem odgovarajudih seminara odnosno drugih vidova
cjeloživotnog obrazovanja sukladno potrebama izvršavanja poslovnih zadada.
c) Opišite stanje i vaše zadovoljstvo postojedim prostorom predavaonica i laboratorija/praktikuma
za nastavu, s obzirom na postojedi broj studenata, upisnim kvotama i optimalnim brojem
studenata. Usporedite vlastite prostorne mogudnosti s onima srodnih visokih učilišta.
Raspoloživi prostor u zgradi je maksimalno racionalno raspoređen i prilagođen potrebama izvršavanja
nastavnih aktivnosti. Ukupna površina prostora koji se koristi u nastavnom procesu u Školi i prostora
106
kod vanjskih partnera prelazi minimalne propisane standarde. Učionice se dnevno koriste od 8 do 13
sati te od 16 do 20 sati. Dio učionica se koristi i subotom od 8 do 13 sati zbog potreba izvanrednog
studija. Jedna učionica ima opremu za održavanje telekonferencija odnosno učenja na daljinu. Kako u
samoj zgradi nema prostora za dostatan broj kabineta, ugovoreno je korištenje opremljenih kabineta
u Laboratoriju „Metris“, u Srednjoj tehničkoj školi te u Srednjoj talijanskoj školi. Stručna praksa se
odvija u namjenskim prostorima BI Uljanik i Tvornici stakla, Vulkan i Cimos. Kombinacijom korištenja
prostora u Školi i prostora vanjskih partnera zadovoljene su potrebe za odvijanje predviđenih
nastavnih aktivnosti. Ipak kako je zgrada prilagođena za namjenu škole ne možemo biti zadovoljni s
rasporedom i površinom svih učionica, a potrebno je i povedati broj laboratorija. Međutim i nakon
poboljšanja prostora laboratorij „Metris“ de se zbog svoje dobre opremljenosti i dalje koristiti za dio
vježbi i ispitivanja. Poboljšanje prostornih uvjeta ostvarit de se dovršetkom adaptacije prostora
veličine oko 650 m2 koji se nalazi u susjednoj zgradi i koji de s postojedim prostorom činiti zajedničku
cjelinu Škole. Uz prostor koji je u fazi adaptacije od Grada Pule uskoro očekujemo dodjelu još jednog
prostora veličine 450 m2 koji se nalazi odmah uz navedeni prostor i koji de se također uklopiti u
jedinstvenu cjelinu. Time bi predviđene prostorne potrebe Škole bile zadovoljene.
d) Navedite stanje i funkcionalnost računalne opreme koja se koristi u nastavi. Posebno opišite
mogudnosti da se studenti koriste ovom opremom i izvan nastave.
Oprema u informatičkom kabinetu (14 računala) te u predavaonicama (u svakoj po jedno) je
zadovoljavajude funkcionalnosti. Plan unapređenja je u sljededih godinu dana kupiti vede monitore
zbog komotnijeg rada u CAD aplikacijama. Nakon toga, unutar dvije godine, maksimalno tri,
planiramo nabaviti nova računala zbog redovite nadogradnje.
Na raspolaganju su tri (3) prijenosna računala, koje po potrebi osim za predavanja, mogu koristiti i
studenti unutar zgrade.
Računala u informatičkom kabinetu su dostupna studentima za izvan nastavne aktivnosti, u skladu sa
nastavnim programom.
Informatički kabinet opremljen je Polycom videokonferencijskm uređajem.
Zgrada je pokrivena bežičnim signalom za pristup Internet mreži.
107
e) Osvrnite se na internu politiku nabave i načina upotrebe računalne opreme.
Nabave računalne opreme vrši se prema prijedlogu voditelja info laba. Ako je prijedlog uvažen od
strane dekana odnosno Upravnog vijeda, pokrede se proces nabave prema zakonu o javnoj nabavi.
Prikupljaju se ponude i izabire se najpovoljnija uzevši u obzir cijenu i uvjete održavanja.
Korištenje informatičke tehnologije u nastavi je neizdvojivi dio nastavnog procesa. Od
najjednostavnijih prezentacija u toku predavanja, multimedijalnih prezentacija, razmjene nastavnog
materijala u digitalnom obliku te korespondencije između predavača i studenata.
Uspostavljen je e-learning sustav (moodle), koji je još u razvoju i koristi se u bazičnim elementima, no
možemo ocijeniti da je pozitivno prihvaden kako od strane predavača tako i od studenata.
Računalna oprema koristi se intenzivno i kroz servise i usluge koje pružaju CARNet, SRCE te ISVU
sustav gdje se sve prijave, odjave ispita, upisi u akademsku godinu te ispis potvrda čine putem
studomata.
Od samog početka studija postoji samostalno razvijen sustav „Refereada Online„ gdje se svaka
obavijest za studente objavljuje na Internet stranicama istovremeno kada i na oglasnoj ploči.
f) Osvrnite se na nastavničke kabinete, njihovu brojnost (podaci iz tablice 7.6) i funkcionalnost.
Procijenite prikladnost kabineta za obavljanje nastavne i istraživačke aktivnosti vaših nastavnika i
suradnika.
Zaposleni nastavnici koriste 6 kabineta po dvoje odnosno troje. Kabineti su opremljeni računalima i
printerima te Internet vezom i telefonom, a dio i manjim fotokopirnim strojevima i skenerima. Jedan
vedi kabinet zajednički koriste vanjski suradnici. On je opremljen ormaridima za svakog nastavnika te
jednim fotokopirnim strojem. Kako je škola pokrivena wireless mrežom u njemu nisu postavljena
računala ved nastavnici koriste svoja prijenosna računala. Potrebno je napomenuti da se isti prostor
koristi i za sjednice Nastavničkog vijeda. Kabineti su dovoljno opremljeni za nastavnu i istraživačku
djelatnost međutim bio bi potreban vedi broj kabineta. Dovršetkom adaptacije novog prostora dodi
de i do povedanja broja kabineta da bi se nastavnicima omogudili bolji uvjeti za rad.
108
g) Opišite veličinu i opremljenost prostora koji se koristi samo za istraživački rad i procijenite
iskorištenost prostora.
Za sada nema prostorije koja služi isključivo samo za istraživački rad. U prostoru koji se rekonstruira
bit de namijenjeno nekoliko prostora kao kabineti za rad.
h) Opišite knjižnični prostor vašega visokog učilišta i radno vrijeme kada je knjižnica otvorena za
studente, nastavnike i suradnike vašega visokog učilišta i eventualno za vanjske posjetitelje.
Iznesite svoj komentar o broju knjiga i časopisa (domadih i inozemnih) u knjižnici te o iznosu
sredstava koja se svake godine troše na nabavljanje novih knjiga i časopisa.
Škola još nema poseban prostor za knjižnicu. Upravo se rekonstruira novi prostor na Riva br.4 gdje je
predviđena knjižnica Politehnike Pula.
Poneke knjige koje su nabavljane ili se nabavljaju smještene su u prostorima tajništva ili u kabinetima
nastavnika. Međutim, Škola ima sklopljena dva ugovora sa Sveučilišnom knjižnicom u Puli po kojima
se ostvaruje svrha imanja knjižnice.
Po jednom ugovoru su svi studenti i nastavnici učlanjeni u knjižnicu i mogu se služiti sa svim
uslugama koje knjižnica pruža te mogu koristiti i pretraživati sve baze dostupne Sveučilišnoj knjižnici.
Sveučilišna knjižnica se nalazi u neposrednoj blizini Škole pa odlazak u knjižnicu ne predstavlja
nikakav problem.
Po drugom ugovoru, Sveučilišna knjižnica nabavlja literaturu za potrebe politehničkog studija
odnosno Škole prema popisu koji joj dostavlja Škola. Sveučilišna knjižnica osigurati de prostor za
pohranu literature i njeno korištenje što za Politehniku znači jedan vid odjelne knjižnice. Škola de
podmirivati trošak dogovorene nabave literature. Uz rečeno Škola ima pravo na aktivno učešde u
nabavnoj politici za tekudu godinu odnosno nastavnici i studenti učestvovati u kreiranju dijela nabave
Knjižnice prema svojim potrebama.
Sveučilišna knjižnica u Puli je od 1968. godine smještena u zgradi podignutoj 1908. za njemačku
pučku školu. Knjižnica na 5 različitih lokacija raspolaže s 2800 m2, a glavna zgrada ima 1850 m2 što je
ukupno nedovoljno za potrebe knjižnice. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 24,00
sati, a subotom od 8,00 do 13,00 sati (srpanj i kolovoz 8-16 sati).
109
Nabava
Bududi da je Sveučilišna knjižnica od svog osnutka (Naučna biblioteka 1947.) u sustavu obveznog
primjerka RH, najvedi broj prinova knjižnične građe odnosi se na one pristigle obveznim primjerkom.
U 2010. g tako je stiglo 5.602 svezaka knjiga (vrijednost 1.228.279,88) 471 svezak novina i časopisa
(483.040,00 kn) i 772 jedinice neknjižne građe (483.040,00 kn). Nažalost, u 2010. kupnjom su
nabavljene svega 72 knjige bududi da namjenska sredstva za nabavu nisu osigurana. Nedostatak
financijskih sredstava kompenzirali smo temeljem partnerskog odnosa sa Sajmom knjige u Istri i
suradnje s izdavačima (464 knjiga vrijednosti 72.973,00 kn) te donacijama od kojih je najznačajnija
Sabre (1189 stranih knjiga vrijednosti 274.732 kn).
Ukupan broj nabavljenih jedinica knjižnične građe u 2010. iznosio je 9.772, vrijednosti 2.333.667,00
kn. Nabavljeni naslovi su iz svih područja znanja i doprinose daljnoj izgradnji našeg fonda kao
opdeznanstvenog. Ipak, s obzirom na profil naših korisnika iz akademske populacije, posebna pažnja
se poklanja onoj građi koja je neposredno vezana uz predmete izučavanja naših osnovnih korisnika.
S ciljem zadovoljavanja takvih potreba ne samo sveučilišta čiji smo dio, ved i drugih visokih škola u
našem okruženju, ostvaren je i sporazum s Visokom tehničkom školom u Puli pa je u 2009/2010.
nabavljeno za potrebe studenata i djelatnika 45 novih naslova (vrijednost 6.745,00 kn) prema Popisu
obvezne i izborne literature.
Sve ostale naslove s popisa nije mogude nabaviti jer su izdanja rasprodana. Bududi da se radi o
naslovima koje Sveučilišna knjižnica ima u svojem fondu, sva je potrebna građa (kao i strane baze
podataka) studentima Politehničkog studija dostupna, besplatno i pod istim uvjetima kao i
studentima Sveučilišta Juraj Dobrila. Time je osigurana kvaliteta studija i visoki stupanj zadovoljavanja
potrebe za knjigom i informacijom (što ne bi bilo mogude postidi u novouspostavljenoj visokoškolskoj
knjižnici) što smatramo da je vrlo dobra posljedica suradnje Knjižnice i Visoke škole. Dobrobit takve
sprege je višestruka – stručna osoba nabavlja građu, cijene su najpovoljnije, studenti i profesori
koriste svu potrebnu građu na istom mjestu uz stručnu pomod informatora, mirne prostorije za
učenje do 24 sata, a sve usluge su za njih besplatne.
110
i) Ocijenite stupanj informatizacije vaše knjižnice. Posebno navedite računalne baze podataka
knjiga i časopisa koje su dostupne nastavnicima, suradnicima i studentima te opišite način i
učestalost korištenja. Usporedite se sa srodnim visokim učilištima.
Sveučilišna knjižnica u Puli koristi knjižnični računalni sustav „Crolist“ kao i vedina znanstvenih i
visokoškolskih knjižnica u Hrvatskoj, kojim ne zadovoljava sve potrebe, te se planira prelazak na novi
sustav. Knjižnica raspolaže s devet računala za korisnike koja zbog zastarjelosti praktički više nisu za
uporabu. Isti problem je i s računalima djelatnika. Obnova računalne opreme, kako za korisnike tako i
za djelatnike, nužna je i trebala bi biti prioritet radi daljnjeg nesmetanog i normalnog knjižničnog
poslovanja.
Knjižnica je preko Sveučilišta pretpladena na bazu podataka EBSCO, kao i Emerald i WOS, koje se
redovno koriste, ali ne dovoljno upravo zbog zastarjele i nedostatne računalne opreme. Korisnici u
knjižnici koriste i druge (besplatne) baze podataka (npr. Scirus, Scitopia, Ideas).
j) Obrazložite omjer proračunskih (nastavnih i istraživačkih) i tržišnih prihoda svoga visokog
učilišta, komentirajte fleksibilnost koju vaše visoko učilište ima u financijskom poslovanju.
Struktura prihoda za 2010. godinu
Vrsta prihoda
Prihod od Istarske županije
Iznos u kunama
Struktura
1.244.625,00
31 %
505.995,00
13 %
Školarine i prihodi na tržištu
2.172.562,oo
56 %
UKUPNO
3.923.182,00
100%
Prihodi od jedinica lokalne
samouprave
Vedi dio prihoda Škole ostvaruje se iz školarina i prihoda na tržištu, u udjelu od 56% dok od Istarske
županije kao osnivača i vlasnika Škole i dijela Gradova i opdina u županiji ostvaruje 44% tako da omjer
proračunskih prihoda u odnosu na prihode od školarina i ostale vlastite prihode na tržištu iznosi
1,3:1 u korist vlastitih prihoda. Od Ministarstva odnosno iz državnog proračuna Škola ne dobiva
nikakva sredstva niti ikakvu pomod. Kako škola vedi dio neophodnih financijskih sredstava ostvaruje
na tržištu nije u mogudnosti upisivati studente besplatno što smanjuje broj upisa i to onih studenata
koji nisu u mogudnosti platiti školarinu iako bi željeli studirati politehniku. Unatoč ekonomskoj
111
opravdanosti (i potrebi ) za višim školarinama Škola zadržava visinu školarine za stručni studij u iznosu
školarine koja se plada na javnim visokim učilištima koja su financirana iz državnog proračuna. Za
specijalistički diplomski stručni studij određena je viša školarina ali još uvijek u dosta nižem iznosu od
drugih visokih učilišta za istu razinu studija.
Funkcioniranje Škole ne može se oslanjati na proračunske prihode jer ne iznose niti 50% njenih
potreba, pa je stoga financijska fleksibilnost neminovnost Škole od njenog osnutka.
k. Komentirajte detaljnije strukturu izvora tržišnih prihoda (naplata školarine od studenata,
istraživački i stručni projekti, usluge, ostale djelatnosti) vašega visokog učilišta.
Struktura vlastitih prihoda za 2010. godinu
Vrsta prihoda
Školarine za stručni studij
Iznos u kunama
Struktura
1.354.799,00
62,36 %
Školarine za specijalistički
diplomski stručni studij
766.948,00
35,30 %
Prihodi od CISCO akademije
47.640,00
2,19 %
Prihodi od skriptarnice
3.175,00
0,15 %
2.172.562,00
100%
UKUPNO
Najvedi dio prihoda ostvaruje se od školarina. Uz to dio prihoda ostvaruje se od naknada polaznika
Cisco akademije koju je Škola ovlaštena izvoditi te skriptarnice (materijali za seminare i sl.). Škola je
prihodovala i od održavanja namjenskih tečaja, projekta Ministarstva i komercijalnih projekata. U
prethodnoj godini takvih prihoda nije bilo pa nisu prikazani u tablici.
l) Osvrnite se na postotnu strukturu trošenja tržišnih prihoda te procijenite u kojoj mjeri smanjenje
ili nedostatak tih sredstava može utjecati na funkcionalnost visokog učilišta i realizaciju njegove
osnovne djelatnosti.
Sustav financiranja Škole podrazumijeva objedinjavanje svih prihoda u svrhu pokrivanja rashoda za
razliku od visokih učilišta čije se poslovanje pokriva iz državnog proračuna, a vlastiti prihodi su
112
dodatak za uspješniji rad. Kao što je ranije prikazano sredstva iz proračuna županije i gradova i opdina
nisu dostatna za pokrivanje plada i naknada te materijalnih troškova pa se zato i vlastiti prihodi ne
mogu izdvojeno promatrati odnosno trošiti samo za pojedine svrhe. Mjesečni rashodi pokrivaju se iz
tekude mjesečne likvidnosti koja se stvara iz tekudeg priliva sredstava bez obzira na njihov izvor
(proračun ili vlastita sredstva). Smanjenje ili nedostatak tih sredstava poremetilo bi funkcioniranje
Škole.
m) Navedite vaš prioritet u slučaju povedanoga proračunskog financiranja vašega visokog učilišta.
Povedano proračunsko financiranje stabiliziralo bi financije Škole pa bi se tako izbjegla neredovitost
pokrivanja dijela materijalnih rashoda npr. kod pladanja vanjskih suradnika. Dodatna sredstva
omogudila bi zapošljavanje novih nastavnika, financiranje stručnog obrazovanja i izdavačke
djelatnosti (skripte, knjige).
Dodatna sredstva bit de neophodna za opremanje novih prostora Škole, a i za poboljšanje
opremljenosti postojedeg prostora. Mogli bi se uspostaviti novi laboratoriji.
Nova sredstva bi se iskoristila i za modernizaciju nastavnih programa, a i za ostvarivanje uvjeta za
pokretanje novih studijskih programa koji su u pripremi.
Uz dostatna sredstva moglo bi se zaposliti administrativno-tehničko osoblje koje nedostaje odnosno
koje de nedostajati.
Postojala bi mogudnost ulaganja u istraživački rad, a mogla bi se potencirati i međunarodna
komponenta istraživanja, bilo boravkom naših nastavnika na drugim visokim učilištima, bilo
boravkom nastavnika na našoj Školi.
Dostatnim sredstvima moglo bi se upudivati studente na boravak na drugim sveučilištima, a
potpomagale bi se i njihove nenastavne aktivnosti.
n) Navedite u kojoj ste mjeri zadovoljni postojedim stanjem i predložite moguda poboljšanja
Postojede stanje prostora i opreme do sada je zadovoljavalo ali je iziskivalo velik napor i tražilo
maksimalnu ekonomičnost i umješnost u organizaciji rada. Zahvaljujudi dodjeli novog prostora i
predstojedoj dodjeli još jednog prostora Škola de bitno promijenit prostorno stanje te dobiti nove
113
učionice, laboratorije, kabinete, knjižnicu. Bit de potrebno osigurati dovoljno sredstava za nabavku
moderne opreme.
Za obrazovanje kadrova potrebnih gospodarskoj strukturi županije planirano je otvaranje novih
studijskih programa na koje je potrebno zaposliti nove nastavnike. Zapošljavanje traži i vedu
financijsku sigurnost odnosno povedano financiranje županije i gradova te uspostavu djelomičnog
financiranja iz proračuna ministarstva koje je do sada nedostajalo. Uz to i nadalje je potrebno
angažirati vanjske suradnike (nastavnike i stručnjake) jer Škola ima mogudnost vede fleksibilnosti u
odnosu na stalno zaposleni kadar, a i pojeftinjuju studij.
Škola mora i nadalje vršiti aktivnosti za prihodovanje potrebnih sredstava (seminari, tečajevi,
komercijalni projekti, ispitivanja, savjetovanja i sl) ali je kako se radi zapravo o javnoj ustanovi
potrebno povedati i prihode iz proračunskih sredstava.
Tablica 7.1. Zgrade visokog učilišta
(Navesti postojede zgrade, zgrade u izgradnji i planiranu izgradnju)
Godina izgradnje
Godina dogradnje ili
rekonstrukcije
Ukupna površina
prostora za obavljanje
djelatnosti visokog
2
obrazovanja u m
Na samoj obali u
centru Pule
1891
U više navrata od 2000.
god.
650
Riva 4
Na samoj obali u
centru Pule
1887.
2011. (u tijeku)
673
Riva 4
Na samoj obali u
centru Pule
1887.
Predstoji uređenje
450
Identifikacija
zgrade
Lokacija zgrade
Riva 6
114
Tablica 7.2. Predavaonice
Identifikacija
zgrade
Riva 6
Redni broj
ili oznaka
predavaonice
(skriptarnica)
Površina
(u m2)
Broj sjededih
mjesta za
studente
Broj sati korištenja u
tjednu
14,92
16
45
Riva 6
23,40
24
45
Riva 6
61,89
42
50
Riva 6
130
100
50
Riva 6
24,7
24
45
Ocjena
opremljenosti*
(od 1 – 5)
*Opremljenost predavaonice podrazumijeva kvalitetu namještaja, tehničke i druge opreme.
Tablica 7.3. Laboratoriji/praktikumi koji se koriste u nastavi
Identifikacija
zgrade
Interna oznaka prostorije
laboratorija/praktikuma
Površina
(u m2)
Broj radnih
mjesta za
studente
Broj sati
korištenja u
tjednu
Ocjena
opremljenosti
(od 1 – 5)
Riva 6
Za elektroniku/
elektrotehniku
23,41
16
16
3
Riva 6
Za informatiku
29,15
16
20
4
Riva 6
Za individualno učenje
engleskog jezika
12,20
1
20
3
Laboratorij
„Metris“
Pula
Ispitivanje materijala
5
Tehnička
škola Pula
Mehatronika
3
Talijanska
srednja škola
Pula
Primjenjena fizika
5
115
Tablica 7.4. Nastavne baze (radilišta) za praktičnu nastavu
Identifikacija zgrade
Naziv nastavne baze
(radilišta)
Broj studenata koji pohađa
pojedinu nastavnu bazu
Broj sati nastave (tjedno) koja se
održava u pojedinoj nastavnoj
bazi
BI Uljanik
Tvornica stakla
Vulkan
Cimos Buzet
Tablica 7.5. Opremljenost računalnih učionica
(Navedite podatke o računalima u računalnim laboratorijima/praktikumima koji se koriste u nastavi)
Broj novijih računala
(do 3 godine)
Broj računala starijih
od 3 godine
Ocjena funkcionalnosti
(od 1 – 5)
Ocjena
održavanja
(od 1 – 5)
Ocjena mogudnosti
korištenja izvan
nastave
(od 1-5)
3
14(Pula)+12(Buzet)
4
4
3
Tablica 7.6. Nastavnički kabineti
Identifikacija
zgrade
Broj nastavničkih
kabineta
Prosječna
površina u m2
Riva 6
7
17,26
Ocjena opremljenosti
(od 1 – 5)
Prosječna površina u m2 po
stalno zaposlenom
nastavniku/suradniku
8,6
Tablica 7.7. Prostor koji se koristi samo za stručni i istraživački rad
Interna oznaka
prostorije ili
oznaka
laboratorija
Identifikacija zgrade
-
-
Površina (u m2)
-
Broj sati korištenja u
tjednu
-
116
Ocjena opremljenosti
(od 1 – 5)
-
Tablica 7.8. Kapitalna oprema
(Navedite podatke o raspoloživoj kapitalnoj opremi visokog učilišta čija nabavna vrijednost prelazi 200.000
kuna)
Naziv instrumenta (opreme)
Nabavna vrijednost
-
Godine starosti
-
-
Tablica 7.9. Opremljenost knjižnice1
(Navedite podatke o knjižnici)
Ukupna površina
(u m2)
Broj zaposlenih
Broj sjededih
mjesta
Broj studenata
koji koriste
knjižnicu
Postoji li
računalna baza
podataka vaših
knjiga i časopisa
2800
22
60
1107 (2010. god)
Da
(Navedite podatke o opremljenosti knjižnice)2
Broj
naslova
knjiga
Broj
udžbenika*
Ocjena
suvremenost
knjiga i
udžbenika (od
1– 5)
Broj naslova
inozemnih
časopisa
265.526
sv.
Ne vodimo
posebnu
evidenciju
4
5.015ukupno:
strani i
domadi
Broj
naslova
domadih
časopisa
Ocjena
funkcionalnosti i
kataloga knjiga i
časopisa
Ocjena
opremljenosti
(od 1 – 5)**
Ocijenite
kvalitetu i
dostupnost
elektronskih
sadržaja***
4
4
4
*
Broj udžbenika podrazumijeva sve udžbenike bez obzira na broj primjeraka.
** Mogudnosti kopiranja za nastavnike i studente, nabava kopija iz drugih knjižnica, katalozi radova nastavnika itd.
*** Pod elektronskim se sadržajima podrazumijevaju elektronska izdanja knjiga, časopisa, baze podataka, ali i katalozi vlastite i
vanjskih knjižnica.
1
Podaci se odnose na Sveučilišnu knjižnicu
2
Podaci se odnose na Sveučilišnu knjižnicu
117
Tablica 7.10. Financijska evaluacija
2009
2010
kalendarska
godina
kalendarska
godina
PRIHODI
1.
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
1.1
Plade za zaposlene
1.2.
Troškovi poslovanja (uključivo i terenska nastava)
1.3.
Vanjska suradnja u nastavi
1.4.
Domadi znanstveni projekti
1.5.
Međunarodni znanstveni projekti
1.6.
Međunarodna suradnja
1.7.
Organizacija znanstvenih skupova
1.8.
Nabava časopisa
1.9.
Tekude održavanje
1.10.
Izgradnja i investicijsko održavanje
1.11.
Oprema
1.12.
Ukupno ostale vrste prihoda (specificirati)
0
0
0
0
0
0
0
2.
PRIHODI IZ PRORAČUNA OSTALIH JAVNIH IZVORA
2.1.
Prihodi i pomodi od jedinica lokalne uprave i samouprave (grad, županija,
itd.)
2.2.
Prihodi i pomodi ostalih subjekata (specificirati)
3.
PRIHODI OD KAMATA
4.
PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.457.833
1.750.620
1.100.000
1.244.625
357.833
505.995
2.021.509
2.090.137
4.1.
Školarine – diplomske specijalističke stručne
4.2.
Istraživački projekti
4.3.
Stručni projekti
4.4.
Prihodi od najma
4.5.
Ukupno ostale vrste prihoda (specificirati)
5.
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
5.1.
Školarine – stručne
5.2.
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (ako se
provodi uz ispite državne mature)
5.3.
Naknade za upis
5.4.
Izdavačka djelatnost
5.5.
Naplate studenskih molbi, potvrdnica, diplome, indeksi itd.
5.6.
Ukupno ostale vrste prihoda (specificirati)
6.
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (specificirati)
1.842.509
2.121.747
179.000
47.640
58.090
82.425
26.450
33.600
31.640
48.825
36.264
A
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA
3.573.696
119
3.923.182
2009
2010
kalendarska
godina
kalendarska
godina
RASHODI
1.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.756.335
1.249.977
1.1
Plade za zaposlene
1.756.335
1.249.977
1.2.
Vanjska suradnja u nastavi
1.3.
Ukupno ostalo (specificirati)
2.
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
167.760
182.257
2.1.
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
23.989
24.552
2.2.
Laboratorijski materijal
2.3.
Energija
91.130
100.489
2.4.
Materijal i dijelovi za tekude i investicijsko održavanje
13.941
4.782
2.5.
Sitni inventar
38.700
45.842
2.6.
Ukupno ostalo (specificirati)
3.
RASHODI ZA USLUGE
1.376.417
2.242.876
3.1.
Telefon, pošta, prijevoz
50.619
67.065
3.2.
Usluge tekudeg i investicijskog održavanja
99.922
85.930
3.3.
Promidžba i informiranje
60.641
37.678
3.4.
Komunalne usluge
23.156
34.120
3.5.
Zakup, najam
72.754
185.666
3.6.
Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, honorari)
1.069.325
1.832.417
3.7.
Računalne usluge
3.8.
Ukupno ostalo (specificirati)
6.592
120
4.
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
125.197
98.094
4.1.
Poslovni objekti
4.2.
Računalna oprema
4.3.
Laboratorijska oprema
4.4.
Uredska oprema
11.921
9.437
4.5.
Komunikacijska oprema
4.6.
Ostala oprema
4.7.
Literatura
4.8.
Ulaganja u postrojenja, strojeve i ostalu opremu
4.9.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4.10.
Ukupno ostalo (specificirati)
113.276
73.606
5.
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
291.824
108.504
5.1.
Službena putovanja
44.115
33.549
5.2.
Stručna usavršavanja
129.826
36.000
5.3.
Ukupno ostalo (specificirati) uključujudi i troškove prijevoza
117.883
38.955
6.
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
45.571
59.531
6.1.
Premije osiguranja
5.154
12.000
6.2.
Reprezentacija
22.621
12.572
6.3.
Članarine
3.000
3.000
6.4.
Bankarske i usluge platnog prometa
7.733
20.023
6.5.
Kamate
3.905
6.183
6.6.
Ostali financijski izdaci
3.158
5.753
B
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA
3.763.104
3.941.239
15.051
121
C
Preneseno stanje iz prethodne godine
-346.669
-189.409
UKUPNO STANJE 31.12. (A-B+C)
-536.077
-207.466
122
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
2 905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content