close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE KARLO JOVANOVIĆ, dipl

embedDownload
CURRICULUM VITAE
KARLO JOVANOVIĆ, dipl. ing. građ.
Tel. +387/36/449-880
Fax. +387/36/449-888
Datum rođenja: 07.12.1958 godine
Školovanje i stručno usavršavanje:
• Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 1985. godine.
• Položen stručni ispit
Poduzeća i radna mjesta:
• 2008- …«IGH-MOSTAR» d.o.o. Mostar – Nadorni inženjer
Stručni rad:
Projektiranje i kontrola
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Benzinska crpka Mikulić & Company d.o.o.
Stambena zgrada Podhum 3500 m2
PP d.M.S. d.o.o. Ljubuški 700 m2
Skladište UBS
Baćevići
Bormis d.o.o.
Grude 700 m2
Stacionar vojarna Čapljina
Drobilana i kasirnica Grude
Stacionar vojarna Mostar
Tehnički pregled vozila Kreševo
Vojarna Kupres
Tehnički pregled vozila Vitez Kuća mode B.B. Mostar 1000 m2
-EKO & CO. Grude
-Stambeno-poslovni objekt Orka Mostar 20000 m2
-Stambena zgrada u Vukovarskoj ulici 4000 m2
-Vojarna Drvar
Paviljoni za odmor
Kuhinja sa skladištem
Stacionar
Skladišta nadzemna i podzemna
Crpka za gorivo
Sportski tereni
-Stambeno-poslovni objekt Rondo 5000 m2
-Stameni objekti vojarne Baćevići
-Tehnički pregled vozila Ljubuški
-Adaptacija hangara i pratećih prostora vojarna Mostar
-Tehnički pregled vozila Hercegovinaosiguranje Mostar
-Skladište Marasović Dugopolje 4000 m2
-INKA d.o.o. Ljubuški
-Skladište Laktaši
-Temeljenje postolja energetskih aparata u T.S. Kiseljak
-Više desetaka objekata individualne namjene
Rukovoditelj gradilišta
-Hotel Ivka Dubrovnik
-Hotel Imperijal Dubrovnik
-Vodospreme Konavle 4 kom
-Prekidne komore Konavle 5 kom
-Glavni projekt sanacije mosta preko rijeke Vrbas u Jajcu
-Glavni i izvedbeni projekt sanacije:TS 110/35/10kV , Kiseljak,2004,
Geotehnički elaborat i Projekt sanacije klizišta
"Širi kompleks-Trebevićka ulica": Sarajevo, 2004/05.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Izvedbeni projekt sanacije tunela i rekonstrukcija kolosjeka: tunel Jedrinje
Glavni projekt obnove mosta "Stulija", 2005 - Direkcija cesta FBiH
Projekt rehabilitacije ceste "Livno-Šujica-Tomislavgrad", 2005- Direkcija cesta FBiH
Izrada investiciono tehničke dokumentacije sanacije klizišta "Nišići-Srednje", 2005- Direkcija
cesta FBiH
Geotehnički elaborat, projekt sanacije klizišta "Zmajevac", 2005- Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo
Glavni projekt sanacije odrona trupa na cesti "Drvar-Bosansko Grahovo", 2005- Direkcija cesta
FBiH
Glavni projekt sanacije klizišta "Čelebići", 2005 - Direkcija cesta FBiH
Izvedbeni projekt sanacije klizišta "Marina pećina", 2005 - Direkcija cesta FBiH
Izrada projektne dokumentacije sanacije ceste i potpornog zida na cesti "Ustikolina-Goražde",
2005 - Direkcija cesta FBiH
Sanacija cestovnog tunela "SIJERAČKE STIJENE", 2005 J.P. "Putevi Republike Srpske"
Geotehnički elaborat, projekt sanacije klizišta "Bogatići", 2005 - J.P. "Putevi Republike Srpske"
Izrada Idejnog i Glavnog projekta sanacije klizišta „Bilišine“, 2005 - Ministarstvo saobraćaja i
veza UPRAVA ZA PUTEVE Mostar
Izrada Glavnog projekta za školsku športsku dvoranu osnovne škole Bijakovići, 2005 "BROTING" d.o.o. Čitluk,
Izrada investiciono tehničke dokumentacije i geo istražnih radova sanacije klizišta "Bakije
Sokak", 2005 - ZIKSAR
Izrada investiciono tehničke dokumentacije i geo istražnih radova sanacije klizišta "Gornja
Bioča", 2005 - ZIKSAR
Izrada investiciono tehničke dokumentacije i geo istražnih radova sanacije klizišta "Gornji
Valešići", 2005 - ZIKSAR
Izvedbeni projekt primarne infrastrukture za prostorni obuhvat proširenja gradskog groblja
Vlakovo, 2005 K.J.K.P. "POKOP" Sarajevo
Glavni i Izvedbeni projekt sanacije klizišta na cesti M-14.2 B.Grahovo-Strmica, 2005 - Direkcija
Cesta F BiH
Glavni i izvedbeni projekt grobnih polja 74, 75 i 76 na gradskom groblju Vlakovo, 2006 - K.J.K.P.
"POKOP" Sarajevo
Projekt postojećeg stanja i Glavni projekt sanacije klizišta "Dalmatinska ulica br. 13 i 15", 2006 ZIKSAR.
Glavni projekt saniranja slapišta HE Rama, 2006 - J.P. Elektroprivreda HZ-HB Mostar
Glavni Projekt saniranja padine iznad postrojenja 220 kV GIS HE Rama, 2006 - J.P.
Elektroprivreda HZ-HB Mostar
Sanacija procijednih voda u strojarnicu HE Jablanica, 2006 - J.P. Elektroprivreda Hidroelektrane
na Neretvi
Glavni i Izvedbeni projekt mostova na cesti M-14.2 B.Grahovo-Strmica, 2006 - Direkcija Cesta F
BiH,
Izvedbeni projekt sanacije i restauracije fasade Likovne Akademije u Sarajevu sa prethodnim
istražnim radovima , 2006 - ZIKSAR,
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta „Bogatići“, 2006 – J.P. „Putevi“ Rep. Srpske
Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kosina: Putni pravac M-6.1 Posušije – Tomislav Grad,
2006 - Direkcija Cesta F BiH
Nadzor nad izvođenjem radova sanacije mosta preko rijeke Vrbas u Jajcu, 2006 - Direkcija
Cesta F BiH
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta „Ostrožac“, 2006 - Direkcija Cesta F BiH
Glavni projekt sanacije mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.02, 2006 - Direkcija Cesta F
BiH,
Putni pravac TY 06 01: Geološko-geotehnička ispitivanja, Glavni i izvedbeni projekt sanacije
kosina, 2006 - J.P. „Putevi“ Republike Srpske
Projekt rehabilitacije magistralne ceste M-16.4 "N. Travnik - Bugojno" i Glavni projekt pješačke
staze, 2006 - Direkcija cesta FBiH
Projekt rehabilitacije magistralne ceste M-17 "Jablanica - Mostar", 2006- Direkcija cesta FBiH
Projekt rehabilitacije magistralne ceste M-16 "Kupres - Šuica", 2006- Direkcija cesta FBiH
Geotehnički elaborat- stambeni i poslovni objekti Tempo-Vranica,
2007 - Tempo-Vranica
Sanacija slijeganja dijela trupa ceste M-18 u mjestu Kobilja Glava, općina Vogošća, 2007Direkcija cesta FBiH
o
o
o
o
o
o
o
o
Sanacija klizišta na cesti M-5 u mjestu Kaonik, općina Busovača, km 85+200 "Nadioci" –
Direkcija cesta FBiH
Potporni zid u ulici Abdurahmana Muharemije – dopuna projektnog rješenja, 2007 -Kanton za
izgradnju grada Sarajeva
Izrada projekta proširenja mosta na Trešanici i raskrsnice za normalno odvijanje drumskog i
pješačkog saobraćaja, a prema tenderskoj dokumentaciji – Općina Konjic, 2007
Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta na cesti M-16, mjesto HE Jajce II, općina
Jajce, 2007- Direkcija cesta FBiH
Elaborat o izvršenim geološko-geotehničkim istražnim radovima temeljnog tla na postojećoj
lokaciji športske dvorane u Mostaru, 2007- Grad Mostar
Projekt rehabilitacija magistralne ceste M-6.1 Mostar (prolaz kroz grad), 2007 - Direkcija cesta
FBiH
Projekt rehabilitacija magistralne ceste M-17 dionica: Mostar(ulaz) – Mostar (centar), 2007 Direkcija cesta FBiH
Projekt rehabilitacija magistralne ceste m-17 Jablanica +19,20- Potoci, 2007 - Direkcija cesta
FBiH
Nadzorni iznženjer na:
- IZGRADNJI AUTOCESTE ZAGREB-SPLIT.DUBROVNIK, DIONICA:RAVČA -PLOČE , 2008-2009
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content