društvo za zaštitu bilja u bih - Društvo za zaštitu bilja u Bosni i

PROGRAM XI SIMPOZIJUMA O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Teslić, 4–6. 11. 2014. godine
Utorak, 4. 11. 2014. godine
10:00-11:00
11:00-11:45
Registracija učesnika – hotel "Kardial", Teslić
Radno predsjedništvo:
Prof. dr. sc. Ivan Ostojić
Prof. dr Vojislav Trkulja
Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić
Prof. dr. sc. Nedžad Karić
OTVARANJE XI SIMPOZIJUMA I POZDRAVNA RIJEČ
11:45-12:00
Pauza
Sekcija I: „FITOPATOLOGIJA“
Radno predsjedništvo: prof. dr Jovo Stojčić, prof. dr. sc. Jadranka Pejičić,
prof. dr. sc. Zemira Delalić
12:00-12:20
Uvodno izlaganje: Cvjetković Bogdan, Miličević Tihomir: POVODOM POJAVE
ŽUTE HRĐE (Puccinia striiformis Westend) NA PŠENICI U 2014. GODINI
12:20-12:40
Uvodno izlaganje: Bulajić Aleksandra, Stanković Ivana, Vučurović Ana, Milojević
Katarina, Nikolić Dušan, Krstić Branka: Alternaria sp. NA ŠTITONOŠAMA U SRBIJI
– TAKSONOMSKI STATUS
12:40-13:00
Uvodno izlaganje: Krstić Branka, Trkulja Vojislav, Mihić Salapura Jelena,
Stanković Ivana, Vučurović Ana, Milojević Katarina, Nikolić Dušan, Bulajić
Aleksandra DESET GODINA PROUČAVANJA VIRUSA BRONZAVOSTI
PARADAJZA (Tomato spotted wilt virus) U SRBIJI
13:00-13:10
Trkulja Vojislav, Lević Jelena, Vasić Jelena, Gordana Babić, Bojana Ćurković,
Bojana Vuković: ISPITIVANJE TOKSIGENE MIKROFLORE ZRNA STRNIH ŽITA
NA PODRUČJU BANJA LUKE TOKOM 2014. GODINE
13:10-13:20
Trkulja Vojislav, Ćibić Bobana: POJAVA Sclerophthora macrospora –
PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE KUKURUZA U OKOLINI KOZARSKE DUBICE
13:20-13:35
Vrijeme predviđeno za sponzore: SYNGENTA
13:35-14:30
Pauza za ručak
14:30-14:40
Trkulja Vojislav, Kovačić Jošić Dragana, Vasić Jelena, Vuković Bojana, Ćurković
Bojana: POJAVA Tomato spotted wilt virus KAO PATOGENA DUVANA NA
PODRUČJU ISTOČNE HERCEGOVINE TOKOM 2014. GODINE
14:40-14:50
Trkulja Vojislav, Vasić Jelena, Kalabić Vlado: POJAVA Stromatinia cepivora (Berk.)
Whetzel. – PROUZROKOVAČA BIJELE TRULEŽI CRNOG LUKA NA PODRUČJU
LIJEVČE POLJA TOKOM 2014. GODINE
14:50-15:00
Trkulja Vojislav, Pejčić Jadranka, Dončić Dalibor, Kapić Mehira: EPIDEMIJSKA
POJAVA PLAMENJAČA RAZNIH VRSTA GAJENIH BILJAKA NA PODRUČJU
BOSNE I HERCEGOVINE TOKOM 2014. GODINE
15:00-15:15
Vrijeme predviđeno za sponzore: BASF
15:15-15:25
Trkulja Vojislav, Jusović Hemo, Vesić Jelena, Lavić Dževad: EPIDEMIJSKA
POJAVA Peronospora sparsa – PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE KUPINE U
BOSNI I HERCEGOVINI
15:25-15:35
Miličević Tihomir, Vončina Darko, Kaliterna Joško, Sever Zdravka: BOLESTI
SMOKVE NA PODRUČJU DALMACIJE I HERCEGOVINE
15:35-15:45
Bešta-Gajević Renata, Jerković-Mujkić Anesa, Pilić Selmač: NALAZ MIJEŠANE
VIRUSNE INFEKCIJE NA Potentilla reptans L.
15:45-16:00
Diskusija
16:00-16:10
Pauza
16:10-18:10
Okrugli sto: „NOVI KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI U EVROPI –
POTENCIJALNA PRIJETNJA ZDRAVLJU BILJA I ŠUMA U BIH“
Radno predsjedništvo: prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, prof. dr Vojislav Trkulja,
prof. dr. sc. Ivan Ostojić, dipl. ing. Radenko Radović, dipl. ing. Seid Uzunović,
dipl. Ing. Snežana Akulović
16:10-16:30
Uvodno izlaganje: Hrustić Jovana, Mihajlović Milica, Delibašić Goran, Grahovac
Mila, Bulajić Aleksandra, Krstić Branka, Tanović Brankica: Monilinia fructicola POTENCIJALNA PRETNJA GAJENJU ŠLJIVE U SRBIJI
16:30-16:50
Uvodno izlaganje: Glavaš Milan: Chalara fraxinea – NOVA OPASNA BOLEST
JASENA U EUROPI
16:50-17:10
Uvodno izlaganje: Hrnčić Snježana, Radonjić Sanja: Cydalima perspectalis Walker
(Lepidoptera: Crambidae) NOVA INVAZIVNA ŠTETOČINA ŠIMŠIRA U CRNOJ
GORI
17:10-17:20
Rotim Nino, Trkulja Vojislav, Smajlović Enes: Aromia bungii Faldermann – NOVI
EUROPSKI ŠTETNIK KOŠTUNJIČAVIH VOĆAKA
17:20-17:30
Smajlović Enes, Trkulja Vojislav, Rotim Nino: BUHAČI IZ RODA Epitrix – NOVI
OPASNI ŠTETNICI KROMPIRA U EVROPI
2
17:30-17:40
Trkulja Vojislav, Smajlović Enes, Rotim Nino: O POJAVI Xylella fastidiosa –
OPASNOG KARANTINSKOG PATOGENA U EVROPI
17:40-18:10
Diskusija
18:10-18:20
Pauza
18:20-18:40
Prezentacija priručnika: ˝MIKOPOPULACIJA KOROVA ISTOČNE SLAVONIJE I
BARANJE˝
Autori: Draženka Jurković, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić i Jelena Ilić
Izdavač: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2014. godine
Promoter: prof. dr Milan Glavaš
18:40-19:00
Prezentacija priručnika: GENETIČKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI (GMO) I
BIOSIGURNOST
Autori: Vojislav Trkulja, Kasim Bajrović, Stojko Vidović, Ivan Ostojić, Rifet Terzić,
Dalibor Ballian, Đemo Subašić, Sejad Mačkić, Radenko Radović, Armin Čolaković
Izdavač: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa - Uprava Bosne i
Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Agencija za sigurnost hrane Bosne i
Hercegovine, 2014. godine
Promoter: prof. dr Mirko Ivanović
19:00-19:20
Prezentacija priručnika: PRIRUČNIK ZA UZORKOVANJE REPRODUKCIJSKOG
MATERIJALA BILJA I PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI
POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)
Autori: Vojislav Trkulja, Kasim Bajrović, Stojko Vidović, Ivan Ostojić, Rifet Terzić,
Dalibor Ballian, Đemo Subašić, Sejad Mačkić, Radenko Radović, Armin Čolaković
Izdavač: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo spoljne
trgovine i ekonomskih odnosa - Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja
bilja, 2014. godine
Promoter: prof. dr Mirko Ivanović
Srijeda, 05. 11. 2014. godine
Sekcija II: „ENTOMOLOGIJA“
Radno predsjedništvo: prof. dr. sc. Ivan Ostojić, prof. dr. sc. Nedžad Karić,
mr Branimir Nježić
3
09:00-09:20
Uvodno izlaganje: Pintar Maja, Šimala Mladen, Pavunić Miljanović Zrinka, Ivančan
Goran, Buljubašić Ivana: REZULTATI PROGRAMA POSEBNOG NADZORA
KARANTENSKIH VRSTA KRUMPIROVIH BUHAČA Epitrix spp. U REPUBLICI
HRVATSKOJ
09:20–09:30
Ostojić Ivan, Bulić Perica, Zovko Mladen, Petrović Danijela, Dogan Vera: OCTENA
MUŠICA PLODA (Drosophila suzukii Matsumura, 1931) - NOVI ČLAN
ENTOMOFAUNE U BOSNI I HERCEGOVINI
09:30–09:40
Nježić Branimir, Nikolić Petar: REZULTATI ANALIZA UZORAKA KROMPIRA SA
GRANICE NA PRISUSTVO KARANTINSKIH NEMATODA U REPUBLICI SRPSKOJ
U 2014. GODINI
09:40-09:50
Sailović Perica, Nikolić Petra, Hrnčić Snježana, Nježić Branimir: UTICAJ
KORJENOVIH GALOVIH NEMATODA (Meloidogyne spp.) NA RAST I RAZVOJ
SORTE SALATE ŠANGORE
09:50-10:00
Kovačić Jošić, Dragana, Almaši, Radmila, Trkulja, Vojislav: BIOLOGIJA I
MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE KRUŠKINE OSE SRČIKARICE (Janus
compressus Fabricius) NA PODRUČJU BANJALUČKE REGIJE
10:00-10:10
Pauza
10:10-10:20
Ostojić Ivan, Bulić Perica, Zovko Mladen, Petrović Danijela, Dogan Vera: SMOKVIN
CRVAC (Planococcus ficus Signerot 1875) - OPASAN ŠTETNIK VINOVE LOZE NA
PODRUČJU HERCEGOVINE
10:20-10:30
Ostojić Ivan, Zovko Mladen, Petrović Danijela, Rotim Nino, Bulić Perica, Dogan
Vera: JASENOV ŠTITASTI MOLJAC (Siphoninus phillyrea Haliday) – SVE
ZNAČAJNIJI ŠTETNIK ŠIPKA NA PODRUČJU HERCEGOVINE
10:30-11:40
Nježić Branimir, Nikolić Petar: REZULTATI PRAĆENJA PARAMETARA
POPULACIJE OSICA ŠLJIVE Hoplocampa flava L. I Hoplocampa minuta Christ. U
TRI VOĆNJAKA RAZLIČITOG NIVO PRIMJENE ZAŠTITE OD OVIH ŠTETOČINA
10:40-10:55
Vrijeme predviđeno za sponzore: CHEMICAL AGROSAVA
10:55-11:10
Diskusija
11:10-11:30
Pauza
Sekcija III: „FITOFARMACIJA, TOKSIKOLOGIJA I EKOTOKSIKOLOGIJA“
Radno predsjedništvo: akademik prof. dr Vaskrsija Janjić, mr. sc. Meho Majdančić,
mr. sc. Ana Karačić
11:30-11:40
Dakić Piljo: MESTO I ZNAČAJ PESTICIDA – LEKOVA ZA BILJKE U PROIZVODNJI
HRANE
11:40-11:50
Trkulja Vojislav, Gordana Babić, Bojana Ćurković: FUZARIOZNA PALEŽ KLASOVA
OZIME PŠENICE U USLOVIMA PRIRODNE INFEKCIJE I EFIKASNOST
PRIMJENJENIH FUNGICIDA
4
11:50-12:00
Mirković Biljana, Stević Milan, Tanović Brankica, Raković Radosav, Hrustić Jovana,
Mihajlović Milica, Vukša Petar: EFIKASNOST FUNGICIDA RAZLIČITIH
MEHANIZAMA DELOVANJA U SUZBIJANJU KESTENJASTE PEGAVOSTI
IZDANAKA MALINE (Didymella applanata) U USLOVIMA JAKOG INTENZITETA
OBOLJENJA
12:00-12:10
Kohnić Aida, Brajković Emanuel, Doko Ivica, Falak Toni, Suton Damir, Učenici:
Brajković Lea V razred, Lukanović Marin VI razred, Pažin Josip VII razred, Mijić
Rahela VIII razred, Pažin Ljilja nastavnica: UPORABA PESTICIDA U
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NERETVANSKOG KRAJA I NJIHOV
UTJECAJ NA ZDRAVLJE
12:10-12:25
Vrijeme predviđeno za sponzore: BASF
12:25-12:40
Vrijeme predviđeno za sponzore: BELCHIM
12:40-12:55
Diskusija
12:55-13:10
Pauza
Sekcija V: „HERBOLOGIJA“
Radno predsjedništvo: doc. dr Mirha Đikić, doc. dr. Siniša Mitrić, mr. sc. Nino Rotim
13:10-13:20
Ćurković Bojana, Babić Gordana, Stojčić Jovo, Trkulja Vojislav, Radanović Slavko,
Štrbac Miroslav: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U USJEVU KUKURUZA
NA PODRUČJU BANJA LUKE TOKOM 2014. GODINE
13:20-13:30
Stojčić Jovo, Trkulja Vojislav, Babić Gordana, Ćurković Bojana, Nožinić Miloš, Drago
Spremo: ISPITIVANJE EFIKASNOSTI HERBICIDA U USJEVU SOJE NA
PODRUČJU BANJA LUKE TOKOM 2014. GODINE
13:30-13:40
Kelečević Biljana, Kovačević Zlatan, Mitrić Siniša: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA
RASPROSTRANJENOSTI VRSTA RODA Xanthium NA TERITORIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
14:00-14:15
Babić
Gordana,
Trkulja
Vojislav:
MONITORING
I
MAPIRANJE
RASPROSTRANJENOSTI INVAZIVNE KOROVSKE VRSTE Helianthus tuberosus
L. NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNOG DIJELA REPUBLIKE SRPSKE
Petrović Danijela, Sabo Mirjana, Ostojić Ivan, Kovačević Zlatko: KOROVNA FLORA
OKOPAVINA HERCEGOVINE
Vrijeme predviđeno za sponzore: BAYER
14:15-14:30
Diskusija
14:30-15:30
Ručak
13:40-13:50
13:50-14:00
5
Sekcija IV: „INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA“
Radno predsjedništvo: prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, doc. dr. sc. Osman Mujezinović,
dipl. ing. Rada Maunaga
15:30-15:50
Uvodno izlaganje: Glavaš Milan: MIKOLOŠKI KOMPLEKS JASENA
15:50-16:10
Uvodno izlaganje: Vucelja Marko, Margaletić Josip, Bjedov Linda, Šango Mario,
Moro Maja, Glavaš Milan: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA POMLATKU
HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)
15:20-15:30
Dautbašić Mirza, Mujezinović Osman, Alispahić Nevres: ZDRAVSTVENO STANJE
ŠUMA U KANTONU SARAJEVO
16:10-16:20
Mešić Haris, Dautbašić Mirza, Mujezinović Osman: PROBLEM SUŠENJA JELE
(ABIES ALBA MILL.) I SMRČE (PICEA ABIES KARST.) NA PODRUČJU UNSKO –
SANSKOG KANTONA
16:20-16:30
Pešković Bajram: UTICAJ BIOTSKIH I ABIOTSKIH FAKTORA
DESTABILIZACIJU ŠUMSKIH EKOSISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
16:30-16:40
Šarić Emir, Treštić Tarik, Šarić Šemso, Mujezinović Osman: ISTRAŽIVANJA
ŠTETNOG DJELOVANJA RAKA JELE Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J.
Schröt. NA PROSTORU SREDNJE BOSNE
16:40-16:50
Zahirović Kenan, Mujezinović Osman: UTICAJ MEHANIČKIH OŠTEĆENJA
STABALA NA ZDRAVSTVENO STANJE I KVALITET PROIZVEDENE DRVNE
MASE NA PODRUČJU VAREŠA
16:50-17:00
Demirović Nermin, Dautbašić Mirza, Mujezinović Osman: UTICAJ DEBLJINE KORE
I DRVNOG MATERIJALA NA AKTIVNOST MALOG SMRČINOG POTKORNJAKA
(Pityogenes chalcographus L.)
17:00-17:10
Diskusija
17:10-17:30
Pauza
17:30-18:00
SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA ZAŠTITU BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
20:00
Svečana večera
NA
6
Četvrtak, 06. 11. 2014. godine
Sekcija VI: „INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA“
Radno predsjedništvo: prof. dr.sc. Nedžad Karć, mr.sc. Aida Kohnić, dipl. ing Radmila Pašić
10:00-10:20
Uvodno izlaganje: Jerković Zoran, Jevtić Radivoje, Prijić Željana, Orbović Branka,
Lalošević Mirjana: ANALIZA ZAŠTITE SORTI PŠENICE OD PARAZITA 2014.
GODINE PREKO PROGNOZNIH MODELA U SEMIARIDNOM REGIONU
10:20-10:30
Kohnić, A., Karačić, A., Rozić, A., Gašpar, M., Kraljević, M., Kozina, I., Marinović, I.,
Prce, Ž., Palameta, Z., Ivić: D. OSVRT NA PROBLEMATIKU ZAŠTITE BILJA U
HERCEGOVINI U SEZONI 2013/2014
10:30-10:40
Dahija Sabina, Parić Adisa: COMPARATIVE STUDY OF TOTAL PHENOLIC
CONTENTS OF Alnus glutinosa (L.) Gaertn., A. incana (L.) Moench AND A. viridis
(Chaix) DC. EXTRACTS
10:40-10:50
Janković Snežana, Ikanović Jela, Rakić Sveto, Popović Vera, Živanović Ljubiša,
Kolarić Ljubiša, Kapić Mehira: KAMUT (Triticum turgidum, ssp. turanicum (McKey)
KAO NOVO REŠENJE ZA RURALNI RAZVOJ
10:50-11:00
Dakić Piljo, Trkulja Vojislav, Dakić Marija: ZIMSKO-PROLEĆNA ZAŠTITA VOĆAKA
I VINOVE LOZE
11:00-11:30
Diskusija
11:30-12.00
USVAJANJE ZAKLJUČAKA I ZATVARANJE SIMPOZIJUMA
Lista postera
Šabić Emina, Karalija Erna, Dahija Sabina, Parić Adisa: SCREENING OF SECONDARY
METABOLITES IN ESSENTIAL OIL AND METHANOL EXTRACT OF Lavandula x
intermedia
Pilić Selma, Jerković-Mujkić Anesa, Bešta-Gajević Renata: COMPARATIVE ANALYSIS OF
MORPHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL CHANGES IN TWO CMV INFECTED Capsicum
annuum L. CULTIVARS
Mahmutović, I. Muratović, E.: ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF FOREST PLANTS FROM
DIFFERENT AREAS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Popović Luka, Bjeliš Mario: CRNA SMOKVINA MUHA – Silba adipata McAlpin (Diptera:
Lonchaeidae), ŠTETNIK SVE VEĆEG EKONOMSKOG ZNAČENJA U PRIOBALNOM
PODRUČJU HRVATSKE
7
8