close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Босна и Херцеговина
Sud Bosne i Hercegovine
Суд Босне и Херцеговине
Broj: S1 3 K 003384 10 K
Dana: 24.11.2010. godine
U IME BOSNE I HERCEGOVINE !
Sud Bosne i Hercegovine, sudija Hasija Mašović, uz učešće zapisničara
Radenke Luković, u krivičnom predmetu protiv optuženog Lekić Kemala, zbog
krivičnog djela neovlaštena upotreba tuđeg žiga iz člana 149. stav 5. Zakona o
industrijskom vlasništvu BiH, odlučujući po optužnici Tužilaštva Bosne i
Hercegovine broj T20 0 KT 0000476 10 od 05.11.2010. godine, sa sadržanim
prijedlogom za izdavanje kaznenog naloga, na javnom ročištu radi saslušanja
optuženog, u prisustvu optuženog Lekić Kemala i tužioca Tužilaštva BiH, Ranka
Debeveca, na osnovu člana 337. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i
Hercegovine, dana 24.11.2010. godine, donio je i javno objavio:
PRESUDU
OPTUŽENI: LEKIĆ KEMAL, sin Ruždije i majke Vedine, rođene
Delmezirević, rođen 30.09.1975. godine u Banja Luci, po nacionalnosti Bošnjak,
državljanin BiH, pismen, završena SSS, po zanimanju automehaničar i saobraćajni
tehničar, oženjen, otac dvoje djece, sa prebivalištem u Sarajevu, Opština Ilidža ul.
Zaima Topčića br. 11.
KRIV
JE
Što je:
U periodu od maja mjeseca 2009. godine do 05.07.2010. godine u svojstvu
odgovornog lica STR „AJAS“ i „AUTOSERVIS LEKIĆ“ d.o.o. Sarajevo, bez dozvole
vlasnika zaštićenih robnih žigova marki „ VW“, „Audi“, „Škoda“ i „Mercedes“,
nezakonito, na vidno mjesto kao reklamu, izvršio isticanje zaštićenih žigova navedenih
robnih marki i time potencijalnim kupcima sugerisao da se radi o ovlaštenom trgovcu
ili serviseru kod kojeg se mogu kupiti originalni dijelovi, a koji žigovi - znakovi su
zaštićeni i registrovani kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, sve protivno
članu 69. i 86. Zakona o industrijskom vlasništvu BiH (Sl. glasnik BiH broj: 3/02).
Sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Kraljice Jelene br. 88
Telefon: ++ 387 33 707 100, 707 596, 707 597; Fax: ++ 387 33 707 320
2
Dakle, bez odobrenja nosioca žiga sa namjerom stavljanja na tržište, istakao
robu sa istim ili sličnim znakom za robe, kao što su one za koje je znak priznat.
Čime je počinio krivično djelo neovlaštena upotreba tuđeg žiga iz člana 149.
stav 5. Zakona o industrijskom vlasništvu BiH.
Pa mu Sud na osnovu člana 337. stav 2. ZKP-a BIH i z d a j e
KAZNENI
NALOG
te Sud optuženom Lekić Kemalu, na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 58. KZ BIH,
i z r i č e:
UVJETNU OSUDU
kojom se optuženom Lekić Kemalu, za počinjeno krivično djelo neovlaštena
upotreba tuđeg žiga iz člana 149. stav 5. Zakona o industrijskom vlasništvu BiH,
utvrđuje:
KAZNA ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) MJESECA
i istovremeno određuje da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko
optuženi u roku od 1 (jedne) godine od dana pravomoćnosti ove presude ne učini
novo krivično djelo.
Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP-a BiH optuženi se obavezuje naknaditi
troškove krivičnog postupka utvrđene paušalno u iznosu od 100,00 KM (stotinu
KM), koje troškove je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana
pravosnažnosti presude , pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
O b r a z l o ž e nj e
Optužnicom br. T20 0 KT 0000476 10 od 05.11.2010. godine Tužilaštva Bosne
i Hercegovine, Lekić Kemal je optužen da je počinio krivično djelo neovlaštena
upotreba tuđeg žiga iz člana 149. stav 5. Zakona o industrijskom vlasništvu Bosne i
Hercegovine.
Tužilac je u optužnici predložio izdavanje kaznenog naloga, s prijedlogom da
se imenovanom izrekne uslovna osuda kojom će se utvrditi kazna zatvora u trajanju
od 3 (tri) mjeseca i koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne
učini novo krivično djelo.
3
Sudija za prethodno saslušanje, nakon što je razmotrio optužnicu i zahtjev
tužioca za izdavanje kaznenog naloga, izveo je zaključak da je zahtjev podnesen u
skladu sa Zakonom, složio se sa zahtjevom za izdavanje kaznenog naloga, potom
potvrdio optužnicu dana 09.11.2010. godine, nakon čega je zakazano
saslušanje optuženog na osnovu člana 336. ZKP-a BiH.
Na održanom ročištu dana 24.11.2010. godine, prilikom saslušanja optuženog,
sudija je utvrdio da je ispoštovano pravo optuženog da ga zastupa branilac, da je
optuženi primio i razumio optužnicu i zahtjev Tužilaštva BiH za izricanje krivično
pravne sankcije.
Tužilac je optuženog upoznao sa dokazima koje je prikupio i dostavio uz
optužnicu i to: saslušanje svjedoka Čerkez Slađana, Državne agencije za istrage i
zaštitu BiH, ul. Nikole Tesle bb, Istočno Sarajevo, zatim uvid u Izvještaj o postojanju
osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu Državne agencije za istrage i zaštitu
BiH, broj: 17-02/6-04-1-1802-10/09-KU-22/10 od 06.07.2010. godine, sa
fotodokumentacijom i fotografijama, Potvrda o međunarodnoj registraciji žiga sa
učinkom na BiH, broj: IP-10301/10-02 od 27.08.2010. godine, Potvrda o
međunarodnoj registraciji žiga sa učinkom na BiH, broj: IP-10293/10-02 od
27.08.2010. godine, Potvrda o međunarodnoj registraciji žiga sa učinkom na BiH,
broj: IP-10232/10-02 od 26.08.2010. godine, Potvrda o međunarodnoj registraciji žiga
sa učinkom na BiH, broj: IP-10237/10-02 od 26.08.2010. godine, Rješenje Općine
Ilidža, broj: 06-20-71/09 od 15.04.2009. godine, Rješenje Općine Ilidža, broj: 06-2170/09 od 04.05.2009. godine i Izvod iz kaznene evidencije CJB Banja Luka, broj: 0802/6-234-913/10 od 25.08.2010. godine.
Optuženi nije prigovarao na dokaze tužilaštva.
Tužilac je predložio da Sud BiH izda kazneni nalog kojim će se optuženom
izreći uslovna osuda, tako da mu se utvrdi kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca sa
rokom provjere od jedne godine, te da optuženog obaveže na plaćanje paušalnih
troškova krivičnog postupka.
Tužilaštvo je mišljenja da će se ovom predloženom kaznom postići svrha
generalne prevencije kao i prema optuženom da više ne vrši krivična djela.
Sud je optuženog pozvao da se izjasni o krivici i predloženoj krivičnopravnoj
sankciji, a prethodno je optuženi poučen o načinu izjašnjavanja, razlikama u načinu
izjašnjenja, te pojedinačnim pravima u odnosu na način izjašnjenja. Takođe je sudija
optuženog upoznao o mogućnošću podnošenja prigovora na optužnicu, (u slučaju da
se izjasni da nije kriv), i pri tom je optuženi poučen iz kojih zakonskih razloga se
prigovori mogu podnijeti.
Optuženi je, nakon što je izjavio da je razumio predočene razlike u
izjašnjavanju, izjavio da je kriv, te da prihvata krivično-pravnu sankciju predloženu
od strane Tužilaštva BiH.
4
U svojoj završnoj riječi tužilac je istakao da ostaje kod optužnice i predloženog
kaznenog naloga. Smatra da je predložena sankcija adekvatna i srazmjerna težini djela
i ličnosti optuženog, imajući u vidu da je otac dvoje djece kao i činjenicu da do sada
nije osuđivan.
Optuženi je u svojoj završnoj riječi naveo da se kaje, te da je odmah skinuo
istaknute robne žigove.
Imajući u vidu prezentirane činjenice, na osnovu odredbi člana 337. stav 2.
ZKP-a BiH, nakon što se optuženi izjasnio da je kriv i prihvatio predloženu krivičnopravnu sankciju, sudija je utvrdio krivicu te je presudom izdao kazneni nalog u skladu
sa optužnicom.
Dakle, Sud je optuženog oglasio krivim, pa mu je na osnovu člana 59., a u vezi
sa članom 58. KZ BiH, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja se
neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 1 (jedne) godine ne učini novo krivično djelo.
Sud smatra da je izricanje ovakve krivično-pravne sankcije i mjere opravdano u
potpunosti. Sud je cijenio da je optuženi priznao krivicu za navode optužbe, prihvatio
predloženu krivičnopravnu sankciju, zbog čega je postupak završen u skraćenoj
proceduri, čime je optuženi doprinio ekonomičnosti i efikasnosti cjelokupnog postupka.
Izrečena kazna je, po ocjeni Suda adekvatna počinjenom djelu i stepenu krivične
odgovornosti optuženog. Posebno je Sud cijenio činjenicu da optuženi do sada nije
osuđivan, zatim je Sud cijenio okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, činjenicu da je
prihvatanjem sankcije optuženi izrazio svoje kajanje, da je porodična osoba i otac dvoje
djece.
Dakle, Sud je došao do zaključka da će se na optuženog izrečenom kaznom
uticati da više ne čini krivična djela, čime bi se postigla svrha u smislu člana 58. KZ
BIH.
Po članu 188. stav 1. ZKP-a BiH optuženi se obavezuje naknaditi troškove
krivičnog postupka utvrđene paušalno u iznosu od 100,00 KM (stotinu KM), koje
troškove je optuženi dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude ,
pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
ZAPISNIČAR
Radenka Luković
SUDIJA
Hasija Mašović
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću ovog
Suda BiH u roku od 8 (osam) dana od dana prijema presude
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content