close

Enter

Log in using OpenID

Broj 6/11 - Grad Belišće

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
GRADA BELIŠĆA
Br. 6/11
Belišće, 21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
160.
48
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2010. god.
I.
Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2010. god. podnešeno od strane
Upravnog odbora i Zapovjedništva VZG-a Belišće.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 214-01/08-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-77
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
I Z V J E Š Ć E
O radu Vatrogasne zajednice grada Belišće
u 2010. god.
Uvod
Vatrogasna zajednica grada Belišće ima za sobom 17 godina aktivnog rada, a u svom sastavu ima 7 DVDa i jednu PVP u gospodarstvu, koji djeluju na području grada Belišće i prigradska naselja. Operativni
ustroj je baziran načelom teritorijalnog pokrivanja vatrogasnog društva, a na sve požare po pozivu izlazi
DVD Belišće kao središnje društvo s područjem odgovornosti.
Analizom postojećeg stanja i Procjene i Plana zaštite od požara grada Belišće koji su doneseni u prosincu
2001. godine od strane ovlaštene ustanove, vidljiva je promjena u novo nastalim okolnostima koja je
prisutna na području Grada Belišća i prigradskih naselja.
U proteklih pet godini došlo je do povećanja broja požara na stambenim, gospodarskim objektima i
vozilima, gdje nastaju veće materijalne štete, a vatrogasnoj postrojbi predstavljaju zahtjevniji pristup
akcijama gašenja.
U samom ustrojstvenom i operativnom djelovanju središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće koja
djeluje na dobrovoljnoj bazi (sukladno Zakonu o vatrogastvu ova postrojba djeluje kao javna vatrogasna
postrojba predviđena Planom ZOP-a za Grad Belišće) došlo je do potrebe da djeluje operativnije (u smislu
ljudstva i vatrogasne tehnike) na području Grada Belišća, a po potrebi i prigradskim naseljima.
Sagledavanjem stanja zaštite od požara i nastalim promjenama na području Grada Belišća, u tijeku je
izrada revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za grad Belišće, čiji će dokumenti donijeti
smjernice za unapređenje i razvoj zašite od požara na našem području za daljnje razdoblje.
Organizacija vatrogastva
Statutom i ustrojem, svako vatrogasno društvo ima svog predstavnika u Upravnom odboru i
Zapovjedništvu VZG Belišće.
Vatrogasna zajednica grada ima ukupno 461 članova, od toga:
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Broj 6/11 stranica
161.
Jednog vatrogasnog tehničara – specijalistu;
13 vatrogasna tehničara;
4 počasna viša vatrogasna časnika;
1 viša vatrogasna časnika;
6 vat. časnika I klase;
15 vat. časnika;
21 vat. dočasnika I klase;
25 vat. dočasnika;
59 vatrogasaca I klase;
122 vatrogasac;
23 vatrogasna pripravnika
109 pripadnika vat. mladeži od 6 do 12 godina starosti;
71 pripadnika vat. mladeži od 12 do 16 godina starosti,
68 pričuvnih članova.
Starosna struktura članova u zajednici je sljedeća:
v
Od 17 do 4O godina ima 152 člana,
v
Od 41 do 55 godina ima 79 članova,
v
Preko 55 godina ima 43 članova.
Iz svega toga vidljivo je da možemo biti zadovoljni sa kadrovskom slikom vatrogasaca grada Belišća.
Samim time ako uzmemo na znanje da Grad ima ukupno 11786 stanovnika, vidimo da na svakog 46
stanovnika je jedan operativni vatrogasac.
U 2010. godini članovi Upravnog odbora s Nadzornim odborom VZG Belišće sastali su se 4 puta, gdje su
bila rješavana pitanja i problematika od značaja za rad VZG.
Zapovjedništvo VZG Belišće održalo je 3 zasebne sjednice i tri zajedničke sjednice s Upravnim i
Nadzornim odborom VZG. Valja istaći tematske sjednice po pitanju elementarnih nepogoda, gdje se
nastojalo što bolje i efikasnije uskladiti raspoloživo ljudstvo i tehnika u pomoći najugroženijem dijelu
stanovništva i područja. Sama koordinacija i usklađenost vatrogasnih postrojbi pokazala se veoma
uspješnom.
Učešće članova na sjednicama je 90 % što nam govori da su preko članova u tijelima VZG, DVD-a dobro
upoznata o radu VZG, te uputama i smjernicama za rad DVD-a.
Aktivnosti u protekloj godini
Sve izvještajne godišnje Skupštine DVD-a održane su tokom mjeseca veljače i ožujka u 2010. god., gdje
su podnesena izvješća i planovi DVD-a za daljnje djelovanje. U DVD Bistrinci bilo je kadrovske
promjene, gdje je izabran novi predsjednik društva. Potom je Upravni odbor VZG Belišća napravio
analizu rada DVD-a, te na osnovu zaključaka Zapovjedništva VZG Belišća odredili daljnje smjernice
Plana rada VZG Belišće za 2010. god.
Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Zapovjedništva VZG Belišće razmatrani su
i doneseni planovi aktivnosti u mjesecu svibnju, termini održavanja javnih vježbi, sačinjen plan nabavke
vatrogasne opreme, plan osposobljavanja vatrogasnih kadrova, određeni termini vatrogasnih natjecanja na
području zajednice i pripremljen prijedlog Plana programa ZOP-a za vrijeme žetve «Belišće 2010.».
Ažurirali Operativni plan DVD-a i pripremili termine odlazaka DVD-a u kamp vatrogasne mladeži u
Fažanu. Tematika sjednica odredila je osnovne aktivnosti tokom cijele godine koje su naknadno samo
dograđivane pojedinim sadržajem.
U Belišću 25. travnja održan je već tradicionalni po redu 13. Susret vatrogasne mladeži «Belišće 2010»,
gdje se okupilo ukupno 40 ekipa s oko 450 sudionika s područja Županije Osječko-Baranjske, a sami
sudionici su susret ocijenili veoma uspješnim i ugodnim za druženje.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
162.
Susret je i ove godine otvorio Gradonačelnik Zvonko Borić a prilikom proglašenja pobjednika i na
zatvaranju natjecanja nazočio je i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Mijo Brlečić koji se po
prvi puta upoznao s organizacijom ovog tradicionalnog natjecanja. Prilikom posjeta dogovorena je i
mogućnost organizacije Belišćanskog Susreta u okviru KUP natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice za
mladež u nadolazećem razdoblju. Upravni odbor DVD-a Belišće na redovnoj sjednici početkom prosinca
donio je odluku o prihvaćanju organizacije Kupa Hrvatske vatrogasne zajednice za mladež za regiju
Slavonije i Baranje. Temeljem toga, pripremljen je i prijedlog Sporazuma o organizaciji navedenog
natjecanja te upućen nadležnim tijelima Vatrogasne zajednice grada Belišća, Županijske vatrogasne
zajednice i Hrvatske vatrogasne zajednice koji su dali svoju punu potporu i suglasnost.
Potpisivanjem ovog Sporazuma obavljeno je na Skupštini DVD-a Belišće 05. veljače 2011. godine, a
tradicionalni Susret zasigurno će prerasti u još već manifestaciju što nam je posebno drago jer upravo na
ovakav način promičemo vatrogasnu djelatnost među mladima na kojima treba graditi budućnost
vatrogastva. Navedeni susret se održava u sklopu obilježavanja Dana Grada Belišća.
U mjesecu svibnju DVD-a obilježila su Dan vatrogastva (Sv. Florijan) u svojim mjestima uz svoj
program, a ostale aktivnosti su se očitovale kroz prikaz vatrogasne opreme u svojim mjestima, obavljene
protupožarne preventive po domaćinstvima i prikupljene podupirajuče članarine, te prezentiran rad i
djelovanje vatrogasaca kod predškolskog i školskog uzrasta.
DVD Bistrinci nadnevka 29. svibnja 2010. godine organiziraju drugo Hodočašća vatrogasaca kod Svetišta
sv. Ante koje je okupilo 10 dobrovoljnih društava, što je manje nego prvi puta. Hodočašće je okupilo 60
vatrogasaca i predstavilo je dostojanstven skup i nastojat će se održati kao tradicija na području VZG
Belišća.
U sklopu mjeseca zaštite od požara u osnovnim škola na području Grada Belišća (Belišće, Veliškovci,
Vinogradci i Bocanjevci) od strane DVD-a obavljeno je prezentiranje povijesti, razvoja i aktivnosti
vatrogastva s ciljem omasovljenja djece i mladeži u vatrogasnim organizacija kroz prikaz sprava za
natjecanje za djecu i mladež..
U organizaciji DUZS PU Osijek i pripadnika DVD-a Belišće obavljeno je predavanje o hitnim službama,
a ujedno i o vatrogastvu za učenike OŠ Belišće.U mjesecu svibnju i srpnju održane su javne vatrogasne
vježbe u mjestima Tiborjanci između DVD-a Tiborjanci i Bocanjevci. U Gatu između DVD-a
Veliškovaca i Gata.
Sredinom listopadu održana je taktičko pokazna vježba između postrojbi DVD-a Belišće, Vinogradci i
Bistrinci na području industrijske zone kod poduzetnika "Petrović-Galvano". Prilikom izvođenja vježbe
nastojalo se prezentirati rad sa aparatima za zaštitu dišnih organa i spašavanje osobe is proizvodnog
prostora u okolnostima nastalog požara. Osim toga, prezentiran je i rad sa vatrogasnom pjenom. Nakon
vježbe, Josip Petrović upoznao je sve prisutne sa djelatnostima tvrtke ali i sa cijelokupnim procesom
proizvodnje. Održavanje ovakvih vježbi na prostoru industrijske zone vrlo je koristan jer upravo na ovaj
način i mi vatrogasci imamo priliku upoznati se sa svim požarnim opasnostima u pojedinim proizvodnim
pogonima na području našeg grada.
Cilj taktičkih vatrogasnih vježbi je u cijelosti izveden u skladu vatrogasne taktike, gdje se vidjelo
pravovaljano korištenje postojeće vatrogasne opreme i usklađeni rad pripadnika vatrogasnih postrojbi i
samih vatrogasnih postrojbi. Ujedno je vidljiva uzajamna suradnja između pučanstva i vatrogasnih
postrojbi. Sve vatrogasne postrojba DVD-a pojedinog mjesta kroz taktički zadatak pokazala spremnost,
znanje i uvježbanost postrojbe. Na svakoj vježbi su bili predstavnici VZG Belišća, te se na temelju
viđenog može zaključiti da je potrebna još veća uvježbanost i pravilan pristup ispunjenju zadatka, a samim
zalaganjem svakog pojedinca možemo biti zadovoljni.
Zanimanje za vatrogastvo i populaciju istoga kod djece započinje već u predškolskom uzrastu, gdje kroz
suradnju između VZG Belišća i Vrtića „Maslačak“ svake godine u mjesecu svibnju ugošćujemo njihove
polaznike organiziranjem pokaznih vježbi na prostoru PVP Belišća d.d.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
163.
Također od strane Zapovjednika i Predsjednika VZG Belišće obavljen je zapovjednički pregled DVD-a o
njihovom stanju vatrogasne opreme i sredstava. Uvidom u zatečeno stanje DVD-a i pračenjem njihovih
aktivnosti i ispunjenju obveza moguć je sljedeći zaključak:
1. Vatrogasni objekti, garaže i prostorije drže se uredno, a postojeća vatrogasna oprema i sredstva uredno
se održavaju. Potrebno je nadopuniti dio vatrogasne opreme s opremom koja nedostaje po Pravilniku
o minimumu vatrogasne opreme vatrogasnih postrojbi.
2. Administrativno financijsko poslovanje vodi se uredno uz nekoliko nedostataka koje je potrebno
otkloniti u većini DVD-a i to:
· Ažurirati poštu i dopise u urudžbeni zapisnik,
· Ustrojiti knjigu zaduženja osoba s osobnom opremom,
· Redovito voditi dnevnik zapovjednika po propisanom Pravilniku,
· Redovito ažurirati inventurne liste s novom opremom i sredstvima,
· Voditi prozivnik (evidenciju nazočnosti članova).
3. Na osnovu Plana rada DVD-a i programa aktivnosti VZG Belišće većina DVD-a radi kontinuirano i
većim dijelom ispunjaju planirano. Najveća stagnacija u radu i prisutna je u DVD-u Tiborjanci, a
prisutna je i kod DVD-a Bistrinci.
4. O svim provedenim aktivnostima u organizaciji DVD-a i ispunjenju obveza zadanih od strane VZG
potrebno je redovito i blagovremeno dostavljati izvješća i tražene podatke, te zahtjeve. DVD-a se
trebaju informatički pripremiti za unošenje podataka i kontinuirano popunjavanje istih u „Vatrogasnoj
mreži“, kako bi se mreža mogla namjenski koristiti.
Zapovjedničkim pregledom je ustanovljeno da postojeća vatrogasna oprema zadovoljava po Pravilniku o
minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi DVD-a kojeg je donijela HVZ uz
suglasnost ministra unutarnjih poslova, a što se uspjelo planskom nabavkom vatrogasne opreme po
navedenom Pravilniku, jasno ovisno o financijskim mogućnostima.
U 2010. godini nismo uspjeli obaviti nabavku osobne opreme po Planu, jer financijska sredstva za tu
namjenu su usmjerena u nabavku nužne skupne vatrogasne opreme (crijeva, popravak postojećih motornih
pumpi, vozila). U okolnostima nužnim za efikasno djelovanje pri elementarnim nepogodama (poplavama)
koje su se događale u mjesecu lipnju obavljena je nabavka 11 motornih pumpi s pripadajućom opremom.
Budući je prioritet osigurati ispravnost tehnike i sredstava koja se koriste za vatrogasne intervencije.
Provedba Plana ZOP-a u vrijeme žetve
Provedbu Plana ZOP-a u vrijeme žetve “Belišće 2010” obavili su DVD-a lociranih mjesta Belišće,
Bocanjevca, Veliškovca i Bistrincima u periodu od 01. srpnja do 16. srpnja 2010. god. u noćnim satima
od 22,00 do 06,00 sati. U navedenom periodu nije bilo požara na poljoprivrednim površinama i
mehanizaciji. U navedenom razdoblju dežurstvo je obavilo 90 članova DVD-a s ukupno 1440 sati
dežurstava. Za vrijeme provedbe aktivnosti obavljen je nadzor dežurnih od strane Zapovjednika VZG
Belišća, gdje je nadzorom ustanovljeno da je stanje pripremljenosti i učešća dežurnih veoma
zadovoljavajuće. U svakom od navedenih DVD-a dežuralo je od 2 do 5 vatrogasaca.
Za provedbu Plana ZOP-a za žetvu «Belišće 2010» godine možemo ocijeniti veoma uspješnom, uz
nastojanje još većeg preventivnog djelovanja kod priprema strojeva za obavljanje žetvenih radova, a
posebno koji se nalaze u privatnom vlasništvu. Uočen je manji broj spaljivanja biljnog otpada nakon
žetve, što ohrabruje, međutim potrebno je nastojati eliminirati takav način tretiranja poljoprivrednih
površina.
Vatrogasna natjecanja
U organizaciji VZG Belišće, 20. lipnja 2010. god. u Bocanjevcima održano je Gradsko vatrogasno
natjecanje VZG Belišće svih kategorija, gdje su nastupila sva DVD-a, s ukupno 21 ekipa odnosno 250
osoba u 6 kategorija. Samim natjecanjem možemo biti zadovoljni, jer je prisutno zanimanje djece, a
posebno što se povećao broj ekipa članova i mladeži.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
164.
Natjecanje je otvorio Gradonačelnik gosp. Zvonko Borić uz nazočnost Predsjednika VZG Belišća Gosp.
Nikica Mužević koji je ujedno uz zapovjednika VZG Belišća gosp. Dubravka Čovčić podjelo diplome za
osvojeno mjesto i majicu za svakog sudionika.
Djeca – muški – natjecanje s vatrogasnom brentačom
1. DVD Gat
- 484,55 boda
2. DVD Veliškovci
- 482,90 boda
3. DVD Vinogradci
- 482,64 boda
4. DVD Belišće
- 477,60 boda
5. DVD Tiborjanci
- 477,42 boda
6. DVD Bistrinci
- 475,72 boda
Djeca - ženske– natjecanje s vatrogasnom brentačom
1. DVD Gat
- 482,90 boda
2. DVD Veliškovci
- 476,88 boda
Mladež – muški – natjecanje s preprekama za vatrogasnu mladež
1. DVD Veliškovci I
- 1063,60 boda
2. DVD Belišće
- 1030,40 boda
3. DVD Veliškovci II
- 1024,10 boda
Mladež - žene– natjecanje s preprekama za vatrogasnu mladež
1. DVD Bocanjevci
- 1029,50 boda
2. DVD Gat
- 1018,80 boda
Članovi «A» - natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom
1. DVD Belišće
- 448,20 boda
2. DVD Veliškovci
- 421,50 boda
3. DVD Gat
- 411,50 boda
4. DVD Bocanjevci
- 396,10 boda
5. DVD Tiborjanci
- 349,60 boda
6. DVD Vinogradci
- 291,00 boda
Članovi «B» - natjecanje u vježbi 3/1a s vatrogasnim agregatom
5. DVD Bistrinci
- 435,50 boda
6. DVD Veliškovci
- 378,30 boda
Na KUP Slavonije i Baranje u natjecanju s vatrogasnom cisternom "Belje" koje je održano 26. rujna
2010. godine po 4. puta u Veliškovcima, nastupilo je 28 ekipa. Naših 6 ekipa. na vatrogasnom natjecanju
je ostvarilo zadovoljavajući rezultat, a valja istaći veliki angažman i trud domaćina u organizaciji
vatrogasnog natjecanje s obzirom da je bilo kišovito vrijeme. Rezultati su sljedeći:
U kategoriji „B“ članova , cisterna 3000 litara:
· ekipa DVD Belišća je osvojilo 1 mjesto.
U kategoriji „A“ članova, cisterna 5000 litara:
· ekipa DVD-a Bocanjevci – 2 mjesto,
· DVD Gat – 4 mjesto,
· DVD Veliškovci – 6 mjesto,
· DVD Belišće – 11 mjesto i
· DVD Tiborjanci – 15 mjesto.
U kategoriji „B“ članova, cisterna 5000 litara:
· ekipa DVD-a Veliškovci
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
165.
Posebno valja istaći nastup ekipe mladeži-muške DVD-a Veliškovci koji su sudjelovali na 9. državnom
natjecanju vatrogasne mladeži Republike Hrvatske u Šibeniku koje se održalo 15. i 16.05.2010. godine.
Ekipa je ostvarila zapažen rezultat osvojivši 13 mjesto od 65 ekipe u kategoriji, čime zaslužuju pohvalu i
podršku u daljnjem radu.
Kao suci na vatrogasnim natjecanjima od gradskog, KUP-a i državnog natjecanja sudjelovalo je 4 naša
vatrogasna suca, koji su svojim sudačkim kriterijima, a ujedno i znanjem veoma povoljno ocjenjeni od
strane kontrolora.
U organizaciji HVZ, a uz pomoć VZG Belišća, matičnog dobrovoljnog vatrogasnog društva i samih
roditelja, jedno odjeljenje mladeži DVD-a Veliškovci sa svojim voditeljima u mjesecu srpnju ( 4 smjena)
učestvovala je u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani, odakle su ponijeli ugodna druženja i vesele
trenutke. Ujedno gosp. Josip Kozina bio je zapovjednik 5 smjene u Kampu što je pokazatelj dobrog rada
naših članova s mladeži.
Na osnovu odluke VZG Belišće o poticanju rada društava i promidžbu vatrogastva, gdje zajednica
pripomaže manjim financijskim sredstvima, pojedina DVD-a su aktivno sudjelovala na vatrogasnim
natjecanjima. DVD-a nastupali su na natjecanjima u Marijancima, Beljevini, Našicama, Petlovcu,
Koprivnici, Novoj Gradiški i Zaprešiću gdje su ujedno prezentirali svoje društvo i zajednicu na širem
području Republike Hrvatske.
Vatrogasno osposobljavanje
Tokom mjeseca rujna, listopada i studenog 2010. godine u organizaciji VZG Belišće u Belišću obavljeno
je osposobljavanje za zvanja vatrogasac i vatrogasac I kl., gdje je s uspjehom steklo zvanje 22 kandidata i
to:
Za zvanje vatrogasac:
- DVD Belišće
- 1 kandidat,
- DVD Vinogradci
- 5 kandidata,
- DVD Gat
- 8 kandidata.
Za zvanje vatrogasac I kl:
- DVD Belišće
- 2 kandidata,
- DVD Bocanjevci
- 1 kandidat,
- DVD Veliškovci
- 1 kandidat,
- DVD Vinogradci
- 3 kandidata,
- DVD Gat
- 1 kandidat.
Odmah u nastavku od mjeseca listopada do prosinca obavljeno je osposobljavanje za zvanja vatrogasni
dočasnik i dočasnik I klase, gdje je s uspjehom steklo zvanje 16 kandidata i to:
Za zvanje vatrogasni dočasnik:
- DVD Belišće
- 1 kandidat,
- DVD Vinogradci
- 1 kandidat,
- DVD Bocanjevci
- 4 kandidata.
Za zvanje vatrogasni dočasnik I kl:
- 3 kandidata,
- DVD Belišće
- 4 kandidata,
- DVD Bocanjevci
- 3 kandidata.
- DVD Gat
Tokom mjeseca travnju 2010. godine u organizaciji VZO-BŽ u Valpovu obavljeno je osposobljavanje za
specijalnost za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa, gdje je s uspjehom steklo zvanje 7 naših kandidata
i to:
- DVD Belišće
- 4 kandidata,
- DVD Veliškovci
- 3 kandidata,
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
166.
Kandidati su s zanimanjem pratila osposobljavanje i s znanjem pokazali su svoju spremnost za stjecanje
novih znanja o vatrogastvu.
U organizaciji VZO-BŽ u Valpovo održana je seminar za voditelje vatrogasne mladeži, gdje su bili
aktivno uključeni i naši voditelji i kandidati.
Valja istači nastojanje postizanja što veće kadrovske strukture članstva, a prije svega rukovodećeg kadra u
matičnim DVD-a, koji će sami podiči razinu znanja svojih članova. Također je potrebno ustrajati u
traženju stjecanja specijalnosti kod kandidata kako bi osposobljenost operativnog članstva podignuli na
višu razinu.
Značajna zbivanja u sklopu Zajednice
Potpisan je sporazum između VZG Belišća i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Centra 112 o
preusmjeravanju telefonskog broja za dojavu 93 preko Centra 112. Potpisanim sporazumom i načinom
dojave dobivamo bolju i sigurniju komunikaciju između dojavitelja i primatelja dojave, odnosno svi
telefonski razgovori se snimaju, a centar 112 ima obvezu koordinacije hitnih službi.
U mjesecu studenom sedam predstavnika VZG Belišće sudjelovao je na međunarodnom seminaru u
Osijeku, gdje je bilo riječi o Sustavu zaštite od poplava u Republici Hrvatskoj i Informatizacijskom
sustavu kao potporu u obavljanju vatrogasne djelatnosti..
Zakonskom obvezom i potrebama članstva obavljeni su zdravstveni pregledi 17 operativna člana VZG
Belišća.
Rad tijela zajednice i u tijelima viših vatrogasnih organizacija
Tijekom 2010. godine Komisija za priznanja održala je jednu sjednicu na kojima su prihvaćena priznanja
ili su podržani prijedlozi za dodjelu priznanja na razni VZO-BŽ ili HVZ kao što je vidljivo u sljedećoj
tabeli:
Posebne
zasluge
komada
Spomenica
60 god.
komada
Zlatna
Srebrna
Brončana
Zlatna
Srebrna
medalja
medalja
medalja
plamenica plamenica
1
1
Spomenica 50 Spomenica
Spomenica
Spomenica
god.
40 god.
30 god.
20 god.
2
1
Brončana
plamenica
Spomenica 10
god.
2
Naši predstavnici VZG Belišće (Mužević – dopredsjednik VZO-BŽ i član predsjedništva, Čovčić – član
predsjedništva i zapovjedništva, Vincetić – član Komisije za vatrogasna natjecanja i Kozina – član Savjeta
vatrogasne mladeži) u tijelima Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije aktivno sudjeluju i
svojim raspravama koja se uvažavaju doprinose kvalitetnom radu vatrogastva na području županije, a što
je rezultat dobra suradnja s županijskom zajednicom.
Inspekcijski nadzor
U mjesecu srpnju 2010. godine u pojedinim DVD-a obavljen je inspekcijski pregled od strane Inspekcije
policijske uprave Osječko-Baranjske, gdje je nalazom ustanovljeno da DVD-a ne ispunjavaju propisane
zakonske norme (nedostaje potrebna osobna zaštitna i skupna vatrogasna oprema u cijelosti).
07. prosinca 2010. godine od strane inspekcijskih poslova Policijske uprave Osječko-Baranjske obavljen
je inspekcijski nadzor, gdje je obavljen pregled dokumentacije i način provođenja Zakona o vatrogastvu,
te na osnovu sačinjenog zapisnika s nađenim stanjem možemo biti veoma zadovoljni.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
167.
Operativno djelovanje
Po pitanju operativnoga rada tijekom prošle godine vatrogasci su intervenirali 345 puta i to 17 intervencije
gašenja požara i 328 tehničke intervencije.
Po mjestu nastanka požara je sljedeće:
- Požar stambene građevine
3
- Požar gospodarske građevine
2
- Požar javne građevine
1
- Drvene građevine – provizorij
1
- Požar ostalih objekata (kontejneri, stupovi, rezervoari)
2
- Požar dimovodnih kanala
5
- Požar poljoprivredne površine
1
- Požar vozila 2
Gledano po naseljima nastanka požara, intervencije su sljedeće:
1. Belišće
2. Bistrinci
3. Bocanjevci
4. Vinogradci
5. Gat
11 intervencije,
2 intervencija,
2 intervencija,
1 intervencija,
1 intervencija.
Materijalna šteta je znatna s obzirom na broj požara, a najviše odnose požari na stambenim objektima i
vozilima, gdje nastaju velike materijalne štete. 2010. godina pamtit će se po požaru Bočališta, gdje je zbog
kasne dojave nastala velika materijalna šteta. Isto tako početkom godine dogodio se požar stambenog
objekta u Bistrincima, gdje je zbog kasne dojave i problema oko iskapčanja električne energije
onemogućena nesmetana vatrogasna intervencija. Na svu sreću nije bilo ljudskih žrtava. Na samoj
intervenciji učestvovale su postrojbe DVD-a Belišća, PVP Belišća d.d. i DVD-a Bistrinaca. Znatnu
aktivnost na gašenju požara imala je postrojbe DVD-a Gat (stambeni objekat), Vinogradci (gospodarska
zgrada) i Bocanjevci koji su uspješno ugasile sve požare na svom području djelovanja.
Valja ističi prijašnji problem požara poljoprivrednih površina odnosno spaljivanje biljnog otpada , gdje je
u 2010 godini bio samo jedan odnosno požara trave i niskog raslinja nije bilo, što je veoma ohrabrujuće.
Na žalost požari te vrste su stalno prisutni, stoga je potrebno poduzimati daljnje aktivnosti na upoznavanju
pučanstva s mjerama zaštite od požara.
Uzimajući u obzir broj vatrogasnih intervencija, prvenstveno broj požara po mjesecima, u tabeli je vidljivo
da su požari nastali u vrijeme grijanja i visokih temperatura.
Broj požara koji su nastali u zadnjih 13 godina je sljedeći:
§ 1997 godine 87 požara;
§ 1998 godine 52 požara;
§ 1999 godine 79 požara;
§ 2000 godine 33 požara;
§ 2001 godine 22 požara;
§ 2002 godine 32 požara;
§ 2003 godine 42 požara;
§ 2004 godine 20 požara;
§ 2005 godine 22 požara;
§ 2006 godine 21 požara;
§ 2007 godine 33 požara;
§ 2008 godine 24 požara;
§ 2009 godine 35 požara;
§ 2010 godine 17 požara.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
168.
Iz tabele je vidljivo da se u zadnjih 10 godina broj požara kreće oko 25 požara tokom godine. Pad
požara se posebno iskazao kod požara trave i niskog raslika, gdje je materijalna šteta najmanja, ali
zahtijeva najviše ljudstva i vremena.. Sami pokazatelji nam govore da je potrebno još većeg
promidžbenog i aktivnog učešća vatrogasaca u provođenju preventivnih mjera i upozorenjima
pučanstvu što će doprinijeti većoj brizi i oprezu ljudi.
Uzroci požara su:
1. 85 % ljudski faktor (nepažnja, nehat, neznanje i sl.);
2. 5 % neispravne električne instalacije ili električnih trošila;
3. 10 % drugi i ostali uzročnici;
Zbog nastalih elementarnih nepogoda u periodu od 31.05. do 23.06.2010. godine obavljene su 321
tehnička intervencija ispumpavanja vode iz podruma, bunara, dvorišta i okućnica na području Grada
Belišća i prigradskih naselja. Najugroženija područja su bila naselja Gat, Belišće i Veliškovci. U
navedenom periodu na području VZG Belišća ispumpano je 2636 m3 vode, gdje je učestvovalo
ukupno 1049 vatrogasaca, a dnevno je bilo angažirano 35 vatrogasaca u prosjeku 10 sati rada dnevno.
U pogonu je bilo 11 motornih pumpi za vodu i utrošak goriva iznosi oko 280 litara.
U navedenom periodu zbog velike ugroze od vode u susjednoj Baranji, na zahtjev VZO-BŽ bilo je u
pripravnosti 3 DVD s vozilima za potrebe evakuacije tamošnjeg stanovništva.
PRIPRAVA za evakuaciju u Baranji
DVD
Bocanjevci
Vinogradci
Bistrinci
Ukupno
datum
vrijeme
vozilo
04.06.201011,00-na dalje kombi
04.06.201011,00-na dalje kombi
04.06.201011,00-na dalje navalno vozilo
3
broj
vatrogasaca
6
3
4
13
Na svu sreću nije bilo potrebno intervenirati. Valja napomenuti brigu od strane Grada Belišća, gdje
smo u tim trenucima nabavili 12 motornih pumpi za vodu i dvije motorne pile, a što je uvelike
pomoglo pri obavljanju navedenih radnji. Također valja naglasiti požrtvovnost i marljivost svih
pripadnika vatrogasnih postrojbi koji su nesebično radili na spašavanju ljudi, životinja i imovine svojih
sumještana.
Valja napomenuti da su sve postrojbe u interventnom i represivnom djelovanju pokazale obučenost i
sposobnost nošenja sa vatrenom stihijom. U većinu slučajeva intervenirala je središnja vatrogasna
postrojba i po potrebi postrojbe matičnih DVD-a u prigradskim naseljima, te PVP Belišće d.d. kada je
za to bilo potrebno. Postrojbe DVD-a Belišća, PVP Belišća d.d. i Bistrinaca su zajednički djelovali na
represivnom djelovanju, što pokazuje potrebu međusobnog djelovanja i uvježbavanja, kako između
matičnih DVD-a tako i sa središnjom postrojbom.
Tehnička ispravnost vatrogasnih sprava i uređaja nastoji se održavati u potpunosti ispravnim. Niti
jedna postrojbe ne ispunjava sve uvjete iz Pravilnika o minimumu tehničke opremljenosti vatrogasne
opreme i sprava, te unatoč tome i sa postojećom opremom postižu se osnovni ciljevi.
Oprema je stara i trošna, te je njena upotreba diskutabilna, a samim time i uspješnost gašenja požara.
Prosječna starost vozila na području VZG Belišća je 30 godina, što zaista predstavlja punu
punoljetnost, a ujedno velike troškove za održavanje vozila u ispravnom stanju.
2010. godine bit će zabilježena po nabavci novog vatrogasnog vozila za središnju postrojbu DVD-a
Belišće u vrijednosti od 400.000,00 kuna, a nabavljeno je u suradnji s Gradom Belišće putem postupka
javne nabave. U Belišću postoji oko 700 stambenih jedinica u četverokatnim zgradama, stoga nabavka
ovog vozila je višestruki značaj za Grad Belišće i njegove stanovnike.
Stoga nastojimo iz namjenskih sredstava sva dobrovoljna vatrogasna društva dodatno opremiti s
potrebnom vatrogasnom opremom i sredstvima koja su propisana Pravilnikom o minimumu
vatrogasne opreme, a kasnije uvoditi moderniju i suvremeniju opremu koja se danas koristi u
vatrogastvu.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
169.
Ove godine dobiven je dio osobne vatrogasne opreme za središnju vatrogasnu postrojbu od strane
DUZS PU Osijek ( ribarske čizme, kišnje kabanice, radna odijela i vatrogasna crijeva) što je značajno
za popunjavanje minimuma vatrogasne opreme za svaku postrojbu.
Financiranje
Financiranje zajednice u 2010. godini je bilo iz proračuna grada Belišće u iznosu od 300.718,50 kn od
toga za za redovitu djelatnost otpada 173.000,00 kuna. Razlika je utrošena u nabavku vatrogasne
opreme i vozila (motorne pume, motorne pile, vozilo i druga skupna oprema). Namjenskih sredstava u
2010. godini je pristiglo u iznosu od 29.339,13 kn. Sredstva iz proračuna grada stizala su redovito tako
da nije dolazilo do zastoja u funkcioniranju zajednice, a kod osiguravajućih kuća iz premija auto
odgovornosti sredstva pristižu u približno sličnim iznosima kao svake godine. Uz doznačena sredstva
na žiro račune DVD-a u ukupnom iznosu od 182.800,00 kn, između ostalog, zajednica je snosila sve
ostale troškove potreba DVD-a na području VZG Belišća koje su predviđene Planom rada i Zakonom
propisanih obveza.
Značajan dio sredstava nastoji se utrošiti u nabavku vatrogasne opreme i sredstava koje je neophodno
za pravovaljno funkcioniranje vatrogasnih postrojbi u ispunjenju svojih zadataka, a što pokazuje
nabavka novog vatrogasnog vozila, a nadamo se da se na istom neće stati.
Smještaj DVD-a Belišće u objekt Profesionalne vatrogasne postrojbe Belišće d.d., je primjeren i
osigurava vatrogasnu djelatnost. Budući DVD Belišće ima 127 godina postojanja, a bez svog objekta,
vrijeme je da se u narednom višegodišnjem razdoblju pronađe trajno rješenje smješta društva. Isti
problem se odnosi i na VZG Belišće koji nemaju svoje prostorije.
Vjerujemo da će potrebe grada na osnovu revizije Procjene i Plana zaštite od požara, Plana zaštite
okoliša grad Belišće i ostalih vatrogasnih potreba biti više prihvaćena i realizirana, a što će rezultirati
racionalnije trošenje novca za preventivu i zaštitu od požara, te opremanje vatrogasnih postrojbi.
Ponovno ističemo da je zaštita od požara Grada Belišća zasnovana na dobrovoljnoj osnovi što
tehnološkim i gospodarskim razvojem mjesta predstavlja nedovoljnu zaštitu, stoga je uz
dobrovoljstvo potrebno osigurati i određen broj profesionalno zaposlenih vatrogasaca koji će
biti okosnica zaštite i razvoja dobrovoljnog vatrogastva na području VZG Belišća. U tom smjeru
tražimo podršku svih čimbenika, a posebno lokalne samouprave i uprave koja je na čelu s
Gradonačelnikom odgovorna za zaštitu od požara na području Grada Belišća.
Ovim izvješćem želja nam je bila obuhvatiti rad vatrogastva Grada Belišća i prigradskih naselja, te što
realnije prikazati rad i stanje u području zaštite od požara.
UPRAVNI ODBOR I ZAPOVJEDNIŠTVO
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA
B E L I Š Ć E
49
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa rada Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2011. god.
I.
Usvaja se Programa rada Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2011. god. podnešen od
strane Upravnog odbora i Zapovjedništva VZG-a Belišće.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
170.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 214-01/08-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-78
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
PROGRAM RADA
VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA
ZA 2011. GODINU
Uvod
Vatrogasna djelatnost, koji u Gradu Belišću obavljaju dobrovoljne i profesionalna vatrogasna
postrojba, te vatrogasna zajednica grada, zasniva se na nekoliko temeljnih aktivnosti:
§ Aktivnosti u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara,
§ Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama,
ekološkim i inim nesrećama,
§ Osposobljavanje i usavršavanje, te stalno uvježbavanje vatrogasaca,
§ Općedruštvena aktivnost vezana uz područje djelovanja vatrogastva,
§ Aktivnosti u svezi pomlađivanja vatrogasne organizacije i
§ Natjecateljske aktivnosti.
Ove aktivnosti sastoje se od slijedećih odrednica programa rada Zajednice u slijedećem razdoblju:
PROVEDBA ZAKONA O VATROGASTVU I DRUGIH PROPISA
- Usklađivanje ustroja i rada vatrogasne organizacije sa Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti
od požara, Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o udrugama.
- Poticati i upozoravati lokalnu samoupravu na potrebu provedbe članka 3. i 10. Zakona o
vatrogastvu (ustrojavanje učinkovite vatrogasne službe).
- Usklađivanje ustroja vatrogasnih organizacija
· Uspostava djelotvorne komunikacije između vatrogasnih organizacija,
· Stalno poboljšavanje ustroja, organizacije i intervencijske spremnosti vatrogasnih
postrojbi temeljem obveza iz Zakona o vatrogastvu.
· Surađivati u planu i provedbi nabavke vatrogasnih vozila, nabavke vatrogasne opreme
i sredstava za gašenje požara.
· Koordiniranje i praćenje rada vatrogasnih organizacija te rada na informacijskom
sustavu «Vatrogasna mreža» radi praćenja stanja članstva i opreme.
- Normativno usklađivanje rada vatrogasnih organizacija
· Usklađivanje Statuta sa izmjenama Zakona o vatrogastvu i drugih propisa,
· Kategorizacija vatrogasnih postrojbi na području Grada Belišća.
- Koordinacija sa članicama
· Prikupljanje i obrada statističkih podataka radi prezentacije rada i aktivnosti
vatrogasne organizacije,
· Koordinacija i pomoć vatrogasnoj organizaciji i njenim članovima u ostvarivanju
zakonskih i drugih prava vatrogasaca temeljem Zakona o vatrogastvu, Zakonom o
zaštiti od požara, Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o udrugama.
· Organiziranje seminara i savjetovanja za dužnosnike vatrogasne organizacije
(predsjednici, zapovjednici, tajnici) o aktualnim pitanjima unapređivanja rada
vatrogasnih organizacija (normativna djelatnost, razmjena iskustava u preventivnoj
zaštiti i gašenju požara).
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
171.
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA
- Provođenje mjera preventivne zaštite i gašenje požara prvenstveno:
· Organizacija i praćenje preventivne zaštite od požara,
· Stručni nadzor nad radom vatrogasne organizacije barem jednom godišnje,
· Praćenje provedbe procjene ugroženosti i plana zaštite od požara,
· Provođenje mjera zabrane spaljivanje otpada na otvorenom prostoru,
· Ostvarivanje Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara (Plan
zaštite od požara za vrijeme žetve),
· Poticanje lokalne uprave na provođenju Zakona o vatrogastvu, plana zaštite od požara
i Programa Vlade RH o provođenju posebnih mjera zaštite od požara u 2011. godini
· Propagirati preventivno djelovanje u mjestima i jačati neposrednu vezu sa građanima
učlanjivanjem u mjesna DVD-a kao izvršujuće i podupirajuče članove radi boljeg
preventivnog djelovanja na suzbijanju požara.
-
Analiza evidencija i praćenja stanja u vatrogasnim postrojbama putem stručnog nadzora i
organizacije stručnih rasprava.
Suradnja s ostalim subjektima u planu i provedbi nabavke vatrogasne opreme.
Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe
promicanja vatrogastva i zaštite od požara.
UNAPREĐIVANJE OPERATIVNIH POSLOVA GAŠENJA POŽARA
- Osposobljavanje i usavršavanje:
§ Obuka zapovjednog kadra vatrogasnih postrojbi,
§ Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova prema Planu osposobljavanja i
usavršavanja za zvanje i specijalnosti u 2011. godini.
- Organiziranje vježbi radi pripreme vatrogasnih postrojbi za proviđenje planova zaštite od požara.
- Uključivanje i poticanje vatrogasnih kadrova u organiziranje i realizaciju informativnopropagandnih aktivnosti kroz organizaciju seminara na razini vatrogasne zajednice grada radi
osposobljavanja vatrogasnih kadrova u analitičkom opisivanju akcija spašavanja, preventivnim
aktivnostima i akcijama gašenja požara.
INFORMATIVNO PROMIDŽBENA DJELATNOST
- Sudjelovati u različiti aktivnosti u sklopu «Svibanj – mjesec zaštite od požara», te u sklopu «Dana
vatrogastva». U sklopu tih aktivnosti organizirati:
· distribuciju promidžbenog materijala radi poticanja i suradnje što većeg broja građana
na aktivnostima preventivne zaštite od požara. Posebnu pozornost usmjeriti
informiranju pučanstva o zakonskoj regulativi i odlukama pri spaljivanju biljnog i
drugog otpada.
· Organizirati dane otvorenih vrata vatrogasnih postrojbi.
- Praćenje novosti iz vatrogasne struke kroz stručnu literaturu i na web stranicama.
- Pružiti pomoć kod organizacije i obilježavanja značajnih jubileja.
ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI VATROGASNE MLADEŽI
Savjet vatrogasne mladeži će utvrditi program mjera za uključivanje što većeg broja mladih u
vatrogasnu organizaciju i to:
- Kroz poticajne mjere i akcije za motiviranje i okupljanje vatrogasne mladeži,
- Provesti program edukacije djece u školama i vrtićima na temu zaštite od požara i vatrogastva.
- Sudjelovati u radu 16. Kampa vatrogasne mladeži u Fažani jednom desetinom mladeži.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
172.
SURADNJA S VATROGASNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
- Organizirati djelotvornu suradnju s tijelima i organizacijama: Vatrogasnom zajednicom osječkobaranjske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim urednom Osijek,
Inspektoratom Policijske uprave osječko-baranjske, Crvenim križem i drugim organizacijama i
institucijama.
- Surađivati i unapređivati suradnju sa stručnim i drugim vatrogasnim udrugama, organiziranjem
posjeta, razmjenom iskustva i organiziranjem zajedničkih vježbi.
- Radi unapređivanja međusobne suradnje, razmjene iskustava, te prikupljanje pomoći, proširiti
suradnju s vatrogasnim organizacijama, proizvođačima, dobavljačima vatrogasne opreme,
serviserima vatrogasnih aparata, te humanitarnim udrugama.
AKTIVNOSTI RADNIH TIJELA ZAJEDNICE
- Sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vatrogasne zajednice osječko-baranjske županije kao i u
ostalim aktivnostima koje provodi VZO-BŽ i HVZ.
- Održavanje sjednice Skupštine Zajednice sukladno statutu Zajednice i Zakona o vatrogastvu.
Prigodom sjednice održati prezentaciju aktivnosti u proteklom periodu.
- Održati sjednice tijela Zajednice: Predsjedništva, Zapovjedništva i njihovih radnih komisija na
kojima se treba analizirati aktualna problematika.
- Radi ostvarivanja programa rada Zajednice, potrebno je stalno unapređivanje radne i stručnotehničke uvjete u zajednici.
- Osigurati adekvatan prostor za djelotvoran rad, a u pogledu tehničke opremljenosti mora pratiti
modernizaciju uredske i kompjuterske opreme, te organizacije rada.
- Pripomoći u obnavljanju i popravku vatrogasnih domova, garaža i vatrogasne tehnike.
- Vatrogasna zajednica Grada Belišća će pored sadržaja navedenih u ovom programu, raditi na
ostvarenju i drugih zadaća što proizlaze iz Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara,
Programa Vlade RH o provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Statuta Zajednice, te zadataka
koje pred Zajednicu postave tijela Grada Belišća.
AKTIVNOSTI RADNIH TIJELA ZAJEDNICE
- Sudjelovati na vatrogasnim natjecanjima s ekipama djece, mladeži i članova koje se održavaju na
području Osječko baranjske županije..
- Organizirati gradsko vatrogasno natjecanje na području Grada Belišća za djecu, mladež i članove.
- Organizirati susret vatrogasnih igrica za djecu i mladež VZG Belišća.
- Organizirati tradicionalni Susret vatrogasne mladeži u Belišću i Memorijal «Mirko Đurkić» za
naše operativno članstvo u VZG Belišća.
Zaključak
Vatrogasna zajednica grada Belišća će pored sadržaja navedenih u ovom Programu rada raditi na
ostvarenju i drugih zadaća, a posebno:
§
§
§
Vatrogasne postrojbe koje djeluju sukladno članku 2. Zakona o vatrogastvu RH moraju se
operativno još bolje povezati i organizirati u skladu sa postojećim zakonskim normama. Temelj
njihove organiziranosti je operativna priprava i povezanost na razini lokalne samouprave,
Posebno mjesto u budućim aktivnostima treba dati razvojnim programima za povećanje broja
vatrogasne mladeži, te se povezati sa školom,
Više intenzivirati informativno-promidžbenu djelatnost,
§
§
§
Založiti se kroz izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu da vatrogasna organizacija sustavno riješi
način financiranja,
Nastaviti prilagodbu organizacije i ustroja vatrogastva prema europskim standardima,
Sudjelovati u aktivnostima nabavke nove i poboljšanja postojeće vatrogasne tehnike, opreme i
sredstava za gašenje prema tipizaciji i normizaciji koja je predviđena Planom ZOP-a Grada
Belišća, koja ima u cilju podizanja operativne sposobnosti vatrogasnih postrojbi. (nabavka
navalnog vozila za središnju vatrogasnu postrojbu).
21.4.2011.
§
§
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
173.
Sudjelovati u realizaciji ustroja središnje vatrogasne postrojbe koja je predviđena Planom ZOP-a
Grada Belišća.
Trajno osigurati prostor za djelotvoran rad DVD-a Belišća (kao središnje postrojbe) i Vatrogasne
zajednice.
50
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 14. i članka 19. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) te članka 40.
stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu "Belišće 2011"
Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara za žetvu "Belišće 2011" u tekstu predloženom od strane
Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada Belišća broj 47/11 od 7.4.2011. god.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini Plan zaštite od požara za žetvu "Belišće 2011." te Operativni
plan uzbunjivanja i dojava požara.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 214-01/08-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-79
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA ŽETVU
«BELIŠĆE 2011.»
AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU UČINKOVITOG SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE
POŽARA
1. USTROJSTVO
U Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Belišće, Veliškovci i Bocanjevci ustrojiti motrilačko-dojavnu
službu sa ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i gašenja požara.
Nositelj aktivnosti je Grad Belišće, a organizator Vatrogasna zajednica grada Belišće, te izvršioci
DVD-a Belišće, Bocanjevci, Tiborjanci, Veliškovci i Gat. DVD-a Bistrinci i Vinogradci uključit će se
po potrebi na zahtjev zapovjednika VZG Belišće.
Operativni stožer VZG Belišće, prati i usklađuje izvršenje Plana zaštite od požara «Belišće 2010.».
Područje provođenja mjera je katastarska granica Grada Belišće i prigradskih naselja.
Motrilačko dojavnu službu organizirati sa početkom zriobe žitarica, te ju provodi do završetka
žetvenih radova na području ko. Belišće.
Dežurstvo organizirati u vremenu od 22,00 do 05,00 sati.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
174.
Dobrovoljna vatrogasna društva sprovode organizirano operativno dežurstvo u vatrogasnim
domovima, a Mjesni odbor sprovodi organizaciju preventivno-patrolne-motriteljske službe.
Koordinatorom se zadužuje zapovjednik DVD-a i predsjednik Mjesnog odbora.
Put kretanja patrola i djelovanja motriteljske službe podrediti rasporedu žitnih polja. Koristiti visoke
objekte i vatrogasne tornjeve u svrhu motriteljsko-dojavne službe.
Obratiti pozornost na kretanje ljudi kroz polja, te odmah obavijestiti dežurnog u Vatrogasnom centru
Belišće (tel. 93 ili 031/663093).
-
-
2. OPERTIVNE MJERE
Sva DVD-a dužna su provesti obuku rada sa vatrogasnim uređajima i spravama u formaciji
vatrogasne desetine;
Izraditi raspored sa spiskom poljoprivredne mehanizacije (traktor s plugom ili tanjuračom), te ljudi
koji će u slučaju potrebe pomoći pri lokalizaciji požara;
Po mjestima izraditi spisak cisterni koje su u vlasništvu privatnih lica, a mogu se eventualno
iskoristiti u slučaju požara;
Izvršiti popunu vodom eventualno drugih rezervoara i cisterni (željezni ili betonski spremnici za
vodu, podzemni ili nadzemni);
Očistiti i urediti prilaz rijekama i barama za što lakši pristup i korištenje izvorišta za vatrogasnu
tehniku;
Uzbunjivanje u slučaju požara obavljati vatrogasnom sirenom i sustavom za SMS pozivanje po
brojevima u prilogu;
Zapovjednik svakog DVD-a vodi knjigu dežurstva;
Zapovjednik i članovi Zapovjedništva VZG Belišće obavljat će kontrolu provedbe mjera, te
izvještavati predstavničko tijelo Grada Belišća;
Za provedbu po DVD-a zadužuju se zapovjednici imenovanih DVD-a;
Svaki požar odmah prijaviti dežurnom dispečeru u Vatrogasnom centru Belišće na telefon broj 93
ili 031/663093.
3. PREVENTIVNE MJERE
Po mjestima obaviti preventivni pregled domaćinstva.
Tiskati edukativno propagandni listić, te putem medija ukazivati na opasnosti i uzročnike požara.
Upozoriti pučanstvo da se pridržavaju županijske odluke o posebnim mjerama zaštite od požara
pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama. (Županijski glasnik
3/94).
ZAPOVJEDNIK/TAJNIK VZG
BELIŠĆE
Dubravko Čovčić
OPERATIVNI PLAN UZBUNJIVANJA I DOJAVA POŽARA
U slučaju dojave ili primitka informacije o požaru ili akcidentu, postupiti na sljedeći način:
Za prigradska naselja BOCANJEVCI i GORICA - obavijestiti:
- Zapovjednik – Josip Pavoković
tel. 031/689-141
091/7973800
-
Dozapovjednik – Mandić Rober tel. 031/689-135091/5483465
Predsjednik – Armenio Vidošić
tel. 031/689-124091/1131034
Dopredsjednik – Tihomir Kolarić tel. 031/689-248098/9950158
Za prigradsko naselje VINOGRADCI – obavijestiti:
- Zapovjednik – Željko Berečić
tel. 031/689-069 099/8675891
- Dozapovjednik – Dalibor Vinogradac tel.
091/1887832
- Predsjednik – Ivan Pavošević
tel. 031/689-053 091/7269045
- Tajnik – Stjepan Galošević
tel. 031/689-064
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
175.
Za prigradsko naselje TIBORJANCI -obavijestiti:
- Zapovjednik – Ivica Talafuk
tel. 031/690-021 098/9799130
- Dozapovjednik – Marko Zelenić tel.
098/9888679
- Predsjednik – Siniša Mandić
tel. 031/674314 098/636043
- Dopredsjednik – Mirko Blažević tel.
095/8558368
Za prigradsko naselje VELIŠKOVCI - obavijestiti:
- Zapovjednik – Josip Kozina
tel. 031/674-052 091/5771569
- Dozapovjednik – Željko Katušić tel. 031/674-121 099/2174171
- Predsjednik – Siniša Majdenić
tel.
098/333339
- Dopredsjednik – Ivan Kuhar
tel.
099/5147381
Za prigradsko naselje GAT - obavijestiti:
- Zapovjednik – Tomislav Guljaš tel. 031/674-027 098/9920626
- Dozapovjednik – Dragan Majedenić tel. 031/674-179
098/1692131
- Predsjednik – Ljerka Vučković
tel. 031/674153 098/674208
- Dopredsjednik – Josip Koprivnjak tel. 031/674-151098/437369
Za prigradsko naselje BISTRINCI - obavijestiti:
Zapovjednik – Siniša Ledinšćak tel. 031/663195
Dozapovjednik – Ivan Anić
tel.
Predsjednik – Mirko Mikolašević tel. 031/664439
Dopredsjednik – Branko Alošinac tel. 031/664319
091/5555929
0915460730
091/5977815
099/2144196
Za grad BELIŠĆE i prigradsko naselje KITIŠANCI – intervenira DVD Belišće, a sistem uzbunjivanja
je riješen Operativnim planom intervencija uz upotrebu uređaja za SMS uzbunjivanje.
NAPOMENA:
Za prigradska naselja nakon što dežurni dispečer zaprimi dojavu požara, te nakon izvršene provjere
dojave, potrebno je obaviti uzbunjivanje SMS porukama za pripadajuću grupu (lista pripadajućih
grupa za pojedini DVD u ormariću uređaja na uputama za rukovanje). Stupiti telefonski u kontakt s
odgovornom osobom DVD-a gdje se dogodio požar i razmijeniti potrebne informacije, a potom
obavijestiti Službu za sustav na telefon 112.
U slučaju potrebe za pomoć na akciji gašenja požara, zapovjednik akcije gašenja prosuđuje i poziva u
pomoć dodatne snage i tehniku po vlastitoj procjeni.
Izbjegavati odlaske na požare van svojeg područja odgovornosti bez poziva ili prijašnjeg dogovora, a
u takvim slučajevima treba postrojbu tiho uzbuniti i staviti u pasivnu pripravnost.
O svim događajima potrebno je obavijestiti Zapovjednika Zapovjedništva VZG Belišća, na telefon
099/3190355 ili Dozapovjednika VZG Belišća na telefon 098/636094.
ZAPOVJEDNIK
Zapovjedništva VZG Belišća
Dubravko Čovčić
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
176.
51
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za period od 01.01.-31.12.2010. god.
I.
Gradsko vijeće grada Belišća usvaja u predloženom tekstu Financijsko izvješće Dječjeg
vrtića "Maslačak" Belišće za period od 01.01.- 31.12.2010. god. podneseno od strane ravnatelja
Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 601-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-4
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
DJEČJI VRTIĆ "MASLAĆAK"
BELIŠĆE
FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA PERIOD
OD 01.01. DO 31.12.2010.GOD.
Red.
br.
Kont
o
1
1.
2
311
3
Plaća za zapo.u vrtiću
2.
311
Plaće za zaj.službe
529,555,-
3,
4.
5.
6.
311
3121
312
313
Plaće u maloj školi
Nagrade
Ostali ras.za zapo.
Doprinosi na plaću
57,498,80,500,23,100,418,393,-
7.
8.
3211
321
Nakna.za slu.puto.
Nakna. za prijevoz
13,519,151,806,-
9.
10
3213
3221
Stručni ispit i seminari
Ure.matrijal
Trošak
2009.god.
4
1,836,245-
4,500,8,855,-
Plan
2010.go
d.
5
1,944,44
0509,250,
59,670,88,899,32,703,424,994,
15,090,
181,690,
6,850,12,000,-
2010.GOD.
6
1,811,700,48
Index
6/5
5
93
516,251,08
101
44,885,93
55,100,00
23,373,92
410,596,53
75
55
71
97
9,730,00
146,030,00
64
80
3,500,00
9,521,40
51
79
11.
12.
13.
32212
32214
3222
14.
32231
15.
32232
16.
32234
17.
3224
18.
32251
19.
3227
20.
32311
21.
3232
22.
3233
23.
3234
24.
3236
21.4.2011.
Red.
br.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Stručna literatura
Matri.za čiš.,idakta
Sirovine za prehra.
5,500,59,600,250,000,
El.energija
25,810,- 21,500,Plin
91,543,- 90,000,Gorivo
5,000,5,000,Mat. za inv.održavanje
5,022,6,000,Sitan inventar
3,730,3,000,Zaštitna odječa
Telefon,poštarina
13,103,- 14,060,Usluge inv.održavanja
13,619,- 11,500,Usluge promiđbe
10,872,9,400,Komunalne usluge
21,353,- 20,200,Zdravstvene usluge
19,975,- 25,900,SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Konto
Trošak
6,546,32,928,240,526,-
2009.god.
32372
32379
3238
3239
32922
3299
3431
34349
Ugovor o djelu
Ostale int.usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Osiguranje voz.i imov.
Ostali rashodi
Bankarske usluge
Ostali fin. rashodi
UKUPNI TRO. KLASE III
26,543,14,167,18,770,6,272,10,083,5014,10,279,3,705,124-
Red.
br.
1
Konto
Trošak
2009.god.
33
34.
35.
42231
42262
4227
2
3
4
Plan
2010.god.
33,500,5,530,13,000,3,000,11,200,5,500,9,000,3,931,578Plan
2010.god.
5
8,070,27
35,219,44
248,883,43
147
59
100
24,019,83
130,823,76
5,376,36
12,043,32
12,890,21
310,33
12,230,91
22,281,68
9,225,65
21,354,03
15,081,78
Broj 6/11 stranica
2010.GOD.
29,879,65
5,114,50
20,418,00
8,219,85
10,082,91
4,220,01
10,675,14
245,05
3,677,355,43
2010.GOD.
112
145
108
201
430
87
194
98
106
58
177.
Index
6/5
89
92
157
274
90
77
119
94
Index
6/5
6
5
54512
Oprema za hlađenje
Muzički instrumenti
Oprema
KLASA IV
Otplata zajma
UKUPNI RASHODI
-
10,000,-
9,128,3,714,252-
3,941,578-
2,200,00
3,125,64
5,325,64
3,682,681,07
PRIHODI
2009,GOD
PLAN
2010,GOD.
Grad Belišće
Općina Bizovac
Općina Petrijevci
Učešće roditelja
Ministar.za predškole
Ministar.za nac.manji
Ostali prihod
Otplata stana
Donacija
Pomoć proračuna
UKUPNO PRIHOD
1,871,327471,240,522,141,90,532,23100,702,1950,2,750,1,500,3,795,241,-
1986,166417,840,453,5321,055,69025,440,960,1950,3,941,578,-
1,86,539,52
417,840,00
421,044,40
915602,30
18,800,00
33,576,82
694,11
1,950,00
45,653,74
4,300,00
3,720,000,89
P r i h o d i .................................................................................................3,720,000,89
R a s h o d i................................................................................................3,682,681,07
Višak prihoda..................................................................................................37,319,82
93
Index
6/5
94
100
93
87
74
72
100
94
Manjak predhodnog razdoblja.............................................................................7.070,Ukupno višak prihoda..................................................................................30,249,82
Saldo žiro računa........................................................................................83,996,41,Potraživanja:
Roditelji.........................................................................................................................47,323,70Refunda
cija bolovanja.......................................................................................................1.820,Ukupna potraživanja.....................................................................................................49,144,42
Obveze prema dobavljačima......................................................................................55,567,11
Računopolagatelj:
Ravnatelj:
Blažica Draženović, v.r.
Zdenko Glasovac, prof., v.r.
Br: 36/11
Belišće, 31.ožujka 2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
178.
52
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011.god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća” broj 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa investicijskog održavanja
građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2010.god.
I.
Usvaja se izvješće o izvršenju Programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih
objekata u vlasništvu grada Belišća za 2010. god.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-01/08-05/02
Urbroj: 2185/02-05-11-11
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis,dipl.iur.,v.r.
Izvršenje Programa investicijskog održavanja građevinskih
i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2010. god.
Tablica
Mjesto - aktivnost
Akivnost/
konto
Novi
plan
2010.
Ostvarenje
novog
plana
2010.
Ostvareni izvori finaciranja u 2010.god.
Indek
s
Proračun
grada
Proračun
župan.
Ostali
Ukupno
Plan
2011.
god.
BELIŠĆE
1.Sanacija ceste od "mlina" do DVD-a
UKUPNO:
BISTRINCI
1. sanacija pješačkih staza (Radnička
ul., M.Gupca, Radićeva, Dravska
A.Starčevića, Nazorova Gajeva)
utrošeno 12.5 tona asfalta
451
3232
451
3232
60.000
60.000
59.995
59.995
100
100
59995
59.995
0
0
0
0
59995
59.995
0
0
10.000
10.000
100
10.000
0
0
10.000
0
UKUPNO:
10.000
10.000
10
10.000
0
0
10.000
0
19.000
19.000
15.935
15.935
84
84
15.935
15.935
0
0
0
0
15.935
15.935
0
0
GAT
Sanacija svlačionica NK"Gat"
UKUPNO:
452
3232
GORICA VALPOVAČKA
1. postavljanje ograde uz dječje
igralište
451
3232
21.500
20.883
97
20.883
0
0
20.883
0
2. rekonstrukcija javne rasvjete
4A
3232
5.000
0
0
0
0
0
0
0
3. uređenje i opremanje prostorija
Hrvatskog doma
452
3232
10.000
0
0
0
10.000
0
10.000
10.000
36.500
20.883
57
20.883
10.000
0
30.883
10.000
UKUPNO:
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Ostvarenje
novog
plana
2010.
Indek
s
25.375
100
Akivnost/
konto
Novi
plan
2010.
1.uređenje fasade Hrvatskog doma
452
3232
25.500
2.sanacija sanitarnih prostorija u
Hrvatskom domu
3232
10.000
0
35.500
25.375
4.000
3.799
10.000
Mjesto - aktivnost
Broj 6/11 stranica
179.
Plan
Ostvareni izvori finaciranja u 2010.god.
2011.
god.
Proračun
grada
Proračun
župan.
25.375
0
0
25.375
0
0
0
10.000
0
10.000
10.000
72
25.375
10.000
0
35.375
10.000
95
3.799
0
0
3.799
0
0
0
0
10.000
0
10.000
10.000
14.000
3.799
27
3.799
10.000
0
13.799
10.000
10.528
10.528
100
10.528
0
0
10.528
0
4.550
4.550
100
4.550
0
0
4.550
0
3.000
455
15
455
0
0
455
0
10.000
28.078
0
15.533
0
55
0
15.533
10.000
10.000
0
0
10.000
25.533
10.000
10.000
4.000
3.998
100
3.998
0
0
3.998
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO:
22.000
3.998
18
3.998
0
0
3.998
0
SVEUKUPNO:
225.078
155.518
70
155.518
40.000
0
195.518
40.000
Ostali
Ukupno
KITIŠANCI
UKUPNO:
TIBORJANCI
1.nabava samohodne kosilice
2.zamjena prozora na Hrvatskom
domu
452
4227
452
3232
UKUPNO:
VELIŠKOVCI
1. materijal za sanaciju u samoizradi
2. nabava samohodne kosilice za
potrebe groblja
3. pregled krovišta i zamjena
popucalih crijepova
4. uređenje i opremanje prostorija
Hrvatskog doma
UKUPNO:
452
3232
452
4227
452
3232
452
3232
VINOGRADCI
1. popravak ograde na groblju
451
3232
2. sanacija javne rasvjete
3. materijal za sanaciju prostorija NK
Zrinski
4A
3232
452
3232
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
180.
53
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011.god.temeljem
članka 40.stavka 1.točke 19.i članka 116.stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća”broj 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa nerazvrstanih cesta grada Belišća
(prigradska naselja) za 2010. god.
Usvaja se izvješće o izvršenju
(prigradska naselja) za 2010.god.
I.
Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 340-01/08-05/03
Urbroj: 2185/02-5-11-10
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis,dipl.iur.,v.r.
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje naselja
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA
GRADA BELIŠĆA ( PRIGRADSKA NASELJA ) ZA 2010. GODINU
Vrsta rada
ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA
Novi program
2010.god.
3.000
1. popravak oštećenja na asfaltnom kolniku u Vinogradcima
ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA
1.izrada pristupa do Drave u Bistrincima
Izvršenje nov.
programa 2010.
3.354
Indeks
112
3.354
2.000
2.370
2.370
118
1.500
ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE
1. pročišćavanje oborinskih kanala u Veliškovcima
438
6.581
2.500
ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
1.održavanje vertikalne prometne signalizacije-popravak tabli i stupova 41
oštećenih prometnih znakova 8kom.,ophodarska služba
ODRŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
kom.,zamjena
ZIMSKA SLUŽBA
UKUPNO
6.248
249
6.248
3.000
0
58.000
51.367
51.367
89
70.000
69.920
100
1. strojno ćišćenje prometnica od snijega u prigrad. naseljima uz upotrebu posipala - 11
intervencija uz utrošak 12.250 kg soli
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
6.581
Broj 6/11 stranica
181.
54
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 19.i članka 116.stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća”broj 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja
stambenih zgrada u vlasništvu grada Belišća za 2010.god.
I.
Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu grada
Belišća za 2010. god.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 370-01/09-05/03
Urbroj: 2185/02-05-11-5
Belišće,20.4.2011.god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis,dipl.iur.,v.r.
GRAD BELIŠĆE,
Upravni odjel za komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje naselja
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA STAMBENIH ZGRADA U VLASNIŠTVU
GRADA BELIŠĆA ZA 2010. GODINU
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Red.
Program
broj
Vrsta rada
2010.god.
1.
2.
Zidarski radovi
Tesarski radovi
13.000
25.000
Izvršenje
programa
2010.
12.379
17.764
Indeks
95
71
3.
Krovopokrivački radovi
34.000
7.601
22
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vodoinstalaterski radovi
Stolarski radovi
Električarski radovi
Bravarski radovi
Limarski radovi
Fasaderski radovi
Čišćenje kanalizacije
Čišćenje rina
8.000
1.000
3.600
1000
3.000
0
15.000
1.000
969
1.092
2.624
235
2.967
0
10.943
0
12
109
73
23
99
Planirana sredstva:
104.600
56.574
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
3234 Komunalne usluge
Red.
broj
Vrsta rada
73
54
Broj 6/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje programa
2010.
Indeks
1.
Dezinsekcija I deratizacija
8.000
13.544
169
2.
Dimnjačarske usluge
32.000
35.379
110
40.000
48.923
122
Program
2010.god.
Izvršenje programa
2010.
Indeks
21.000
22.954
109
Program
2010.god.
Izvršenje programa
2010.
Indeks
15.000
14.196
95
Program
2010.god.
Izvršenje programa
2010.
Indeks
180.600
142.647
79
Planirana sredstva:
3239 Ostale usluge
Red.
broj
1.
Vrsta rada
Pričuva gradskih stanova
182.
3292 Premije osiguranja
Red.
broj
Vrsta rada
1.
1.
Premije osiguranja
Sveukupna sredstva
55
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća”broj 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju informacije o financijskom izvješću Računa prihoda i rashoda upravitelja
stambenih zgrada u gradu Belišću za razdoblje od 1.1.do 31.12.2010.god.
I.
Usvaja se informacija o financijskom izvješću računa prihoda i rashoda upravitelja stambenih
zgrada u gradu Belišću za razdoblje od 1.1. do 31.12.2010.god. odnosno sredstava zajedničke pričuve
stambenih zgrada u suvlasništvu građana podnešenog od strane Upravnog odjela za komunalnostambene djelatnosti i uređenje naselja
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 371-01/09-05/24
Urbroj: 2185/02-05-11-3
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis,dipl.iur.,v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
183.
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje naselja
RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2010.
30 - SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Račun iz
računskog
plana
Opis
2
1
75
7500
7502
7503
7506
7508
7511
7551
7553
7555
9000
Ostvareno
Prihodi
Naplaćeni prihodi
Prihodi od vlasnika - sred.zajed. pričuve
Prihodi- stolarija J.J. .Strossmayera 48 49 50 51
Prihod od posl. prostora - sred.zajed. pričuve
Prihodi od Grada- pričuva
Ostali prihodi – zgrada V. Nazora 66
Ostali prihodi- etažiranje
Ostali prihodi- prihodi od kredita
Ostali prihodi- prihodi po oročenju
Ostali prihod-prihodi od zateznih kamata
Višak prihoda iz prošle godine
40001
40003
40004
40005
40007
40008
40009
Rashodi
Obvezni radovi
Servisi i pregledi:
- protupožarne instal. i opreme
Dimnjačarske usluge
Osiguranje zgrada
Čišćenje sept.jama kanal. i šahtova
Utrošak el. energije
Dezinsekcija
Utrošak vode
41
41001
41002
41003
Mali popravci
Popravak krovova
Popravak dimnjaka
Popravak limarije
40
I.-XII
3
Ukupni prihodi:
834 319
11 778
150 457
25 158
7 770
15 132
40 000
13 009
9 174
870 257
1 977 054
Ukupno:
20 928
112 254
67 462
21 759
24 727
8 223
69
255 422
11 451
1 535
18 318
41004
41005
41006
41007
41008
41010
41011
41012
41014
41016
Popravak stolarije
Popravak bravarije
Bojanje zidova, stropova
Ličenje bravarije
Popravak vodovo. i kanaliz.
Popravak rasvjete, kućnih zvona
Popravak zajedničkih antena
Zidarski radovi
Staklarski radovi
Ostalo
42
42001
42002
42006
Hitni popravci
Popravak vodovo. i kanal. instal.
Popravak kanalizacije
Popravak vodovoda
21.4.2011.
Ukupno:
16 239
22 794
10 719
417
4 668
20 281
4 957
54 037
551
27 256
193 223
Ukupno:
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
36 746
7 394
3 950
48 090
184.
Broj 6/11 stranica
30 - SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Račun iz
računskog
plana
1
43
43001
43002
43003
43004
43005
43007
44
44002
44003
45
4500
48
4810
4812
4820
4830
4831
Ostvareno
Opis
2
I.-XII
3
Veliki popravci
Popravak temelja, zidova, stropova
Popravak kosih krovova
Popravak ravnih krovova
Popravak pročelja
Popravak dimnjaka
Izmjena stolarije
Ukupno:
28 879
77 485
15 661
32 320
35 928
8 107
198 380
Ukupno:
295
15 823
16 118
Ukupno:
144 717
144 717
Ukupno:
400
47
115 285
46 881
137
162 749
Ukupni rashodi:
1 018 699
Izvanredno održavanje
Čišćenje oluka
Preuzete ugovorne obveze-etažiranje
Naknada upravitelju
Naknada upravitelju
Ostali rashodi
Ostali rashodi- naknada za bankarske usluge
Troškovi zastupanja i ovrhe
Otplata kredita
Kamata na kredit
Zatezne kamate
Stanje na žiro računu 31.12.2010
993 402 kn
Višak prihoda ( 75 - 40,41,42,43,44,45,48)
958 355 kn
Obveze prema dobavljačima
35 047 kn
Oročena sredstva kod Slatinske banke-upravitelj
80.000 kn
Oročena sredstva kod Slatinske banke-zaj. Pričuva
120.000 kn
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
185.
56
Gradsko vijeće Grada Belišća na 15. sjednici, održanoj dana 20. 4. 2011. godine, temeljem
članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake (“Narodne novine” br. 45/09) te ) te članka 39. i članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada
Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa
i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini.
Tablica 1
Skupi-
Račun
VRSTA PRIHODA
Plan 2010.
na
2. izmj.
%
Ostvareno
2010.
ostvarenja
Neutrošena sredstva iz 2009. godine
295.696
295.696
100
133
64
6421
Prihod od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta
366.285
488.380
64
6422
Prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta
180.000
174.702
97
71
7111
Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
350.000
1.191.981
445.721
1.404.499
127
118
UKUPNO
Tablica 2 Aktivnost 510
Račun
VRSTA
Plan 2010.
RASHODA
2. izmj.
Ostvareno
2010.
%
ostvarenja
3223
Utrošak električne energije SN Gat
100.000
0
0
3232
Uređenje poljskih puteva i otresnica
319.981
117.318
37
3233
Troškovi provođenja natječaja za prodaju i zakup (objava natječaja)
50.000
0
0
3237
Sufinanciranje analize tla-sudjelovanje u projektu OBŽ
35.000
13.013
37
3237
Geodetske usluge
50.000
0
0
3237
Stručno usavršavanje poljoprivrednika
0
13.013
0
37
3239
3523
Ukupno 3237
Zbrinjavanje animalnog otpada na poljoprivrednim gospodarstvimasudjelovanje u projektu OBŽ
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja
10.000
95.000
5.000
12.000
0
11.800
0
98
3631
Uređenje detaljne kanalske mreže-sudjelovanje u projektu OBŽ
300.000
0
0
3631
Sufinanciranje pokusne obrane od tuče avionskim generatorimasudjelovanje u projektu OBŽ
3631
Sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne
izmjere i katastra nekretnina-sudjelovanje u projektu OBŽ
5.000
Sufinanciranje znanstveno-istraživačkog projekta-efekti navodnjavanjasudjelovanje u projektu OBŽ
3861
Odvodnja otpadnih voda - dovršetak Kolodvorska ulica u Gatu
4126
Izrada idejnog rješenja sanacije mosta na rijeci Karašici u Gatu
UKUPNO
Rezervirana sredstva za korištenje u 2011. godini
SVEUKUPNO
5.000
0
0
3.300
1
30.000
0
0
200.000
85.368
43
70.000
1.191.981
0
1.191.981
0
230.799
1.173.700
1.404.499
0
19
0
118
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
66
310.000
Ukupno 3631
3811
3.300
Broj 6/11 stranica
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 320-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-9-1
Belišće, 20. 4. 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur, v.r.
57
Gradsko vijeće Grada Belišća na 15. sjednici, održanoj dana 20. 4. 2011. godine, temeljem
članka 16. st. 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) te članka 40. stavka 1. točke 19. i
članka 116. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa grada Belišća za 2010. godinu
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa grada Belišća za 2010.
godinu u predloženom tekstu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku grada Belišća».
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 302-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-5-1
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za prostorno
planiranje i gospodarstvo
Klasa: 320-01/10-03/01
186.
Urbroj: 2185/02-3-11-5
Belišće, 12. 4. 2011. god.
Izvješće o izvršenju
Plana razvojnih programa grada Belišća za 2010. godinu
Plan razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2010. do 2012. godine (dalje u tekstu Plan)
donijet je na 6. sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2009. godine, a izmijenjen je dva puta: 18. lipnja
2010. godine te 29. prosinca 2010. godine.
Financijski plan investicija, kapitalnih pomoći i donacija po rashodima i izdacima te izvorima
financiranja, izvršen je u 2010. godini kako sljedi:
1. SUSTAV NAVODNJAVANJA GAT
- ispostavljena je i plaćena okončana stuacija za radove na izgradnji Sustava navodnjavanja Gat
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
RASHODI I IZDACI
Aktiv- Ranost
čun
511
4214
Naziv
računa
Ukupna
vrijed.
Ostvareno
do 2010.
Izgradnja objekta
Ukupno
(2+4)
1
34.427.616
34.427.616
2
32.368.448
32.368.448
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
63
6342
Pomoći od ostalih
subjekata
Ukupno
Broj 6/11 stranica
Plan
2010.
2.izmj.
3
2.060.363
2.060.363
Ukupna
vrijed.
Ostvareno
do 31.12.
(2+4)
1
34.427.616
2009.
2
32.368.448
Plan
2010.
2.izmj.
3
2.060.363
34.427.616
32.368.448
2.060.363
187.
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
2.059.168
2.059.168
ostvarenja
4/5*100
100
100
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
2.059.168
ostvarenja
4/5*100
100
2.059.168
100
2. GOSPODARSKE ZONE II i III
- izrada Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Zagajci je završena i 29. prosinca 2010. godine
donijet je DPU
- za osiguranje cestovnog ulaza u Gospodarsku zonu «Kod pruge» kupljeno je zemljište
- u tijeku izrade Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Kod pruge» održana je javna rasprava
i javno izlaganje
RASHODI I IZDACI
Aktiv- Ranost
čun
540
4111
4126
Naziv
računa
Zemljište
Projektna
dokumentacija
Ukupna
vrijed.
(2+4)
1
69.529
215.470
Ostvareno
do 2010.
2
0
130.662
Plan
2010.
2.izmj.
3
69.529
84.808
2010.
Ostvareno
2010.
4
69.529
84.808
%
ostvarenja
4/5*100
100
100
Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
284.999
130.662
Ukupna
vrijed.
6111
63
63
6332
6332
Ostvareno
do 31.12.
154.337
0
2010.
2
215.001
Plan
2010.
2.izmj.
3
154.337
1
61
154.337
100
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
154.337
ostvarenja
4/5*100
100
Neutroš. sred.
31.12.2010.
Porez
i
prirez
na
dohodak
Kapit. pomoći iz drž. pror.
Kapit.pomoći iz žup.pror.
0
0
0
0
0
0
500.000
-500.000
0
0
0
0
0
0
Ukupno
500.000
500.000
154.337
154.337
100
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
3. OBNOVA ZGRADE U ZAGAJCIMA
- za potrebe prijave projekta rekonstrukcije/izgradnje zgrade na Zagajcima na IPA natječaj
prekogranične suradnje izvršeno je preprojektiranje
RASHODI I IZDACI
Pro Rajekt čun
600
4126
4212
Naziv
računa
Ukupna
vrijed.
Projektiranje
Izgradnja
Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
Skupina RaNaziv
čun
računa
61
6111
Porez i prirez na
dohodak
Ukupno izvori
Ostvareno
do 2010.
(2+4)
1
83.394
11.700
2
66.174
11.700
Plan
2010.
2.izmj.
3
17.220
0
95.094
77.874
17.220
Ukupno
(2+4)
Ostvareno
do 31.12.
1
95.094
2009.
2
77.874
Plan
2010.
2.izmj.
3
17.220
95.094
77.874
17.220
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
17.220
0
ostvarenja
4/5*100
100
0
17.220
100
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
17.220
ostvarenja
4/5*100
100
17.220
100
4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Belišća
- u razdoblju od 25. listopada do 9. studenog 2010. trajala je javna rasprava o prijedlogu
Izmjena i dopuna
- javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna održano je 28. listopada 2010. godine
- krajem prosinca 2010. godine utvrđen je Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUG
Belišća
RASHODI I IZDACI
Pro- Račun
jekt
Naziv
računa
Ukupna
vrijed.
(2+4)
Ostvareno
do 2010.
Plan
2010.
2.izmj.
2010.
Ostvareno
%
2010.
ostvarenja
188.
780
4126
Izmjene
PPUG
i
dopune
1
82.811
Ukupno
82.811
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
61
6111
36
3631
Ukupno
(2+4)
Por. i prirez na
dohodak
Tekuće pomoći iz drž.
proračuna
Ukupno izvori
2
0
3
83.000
4
82.811
4/5*100
100
0
83.000
82.811
100
Ostvareno
do 31.12.
0
70.000
0
70.000
70.000
82.811
0
83.000
82.811
1
12.811
2009.
2
2010.
4
12.811
%
ostvarenja
4/5*100
99
100
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
2010.
Ostvareno
Plan
2010.
2.izmj.
3
13.000
100
Broj 6/11 stranica
5. Urbanistički plan plan uređenja romskog naselja
- održana je prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga UPU dijela Ulice Marka
Oreškovića u Bistrincima
RASHODI I IZDACI
Pro- Račun
jekt
610
4126
Naziv
računa
Ukupna
vrijed.
plan
(2+4)
1
45.854
Ukupno
45.854
Urbanistički
uređenja
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
61
36
6.
-
6111
3631
Por. i prirez na doh.
Tekuće pomoći iz drž.
proračuna
Ukupno izvori
Ukupno
(2+4)
1
15.854
30.000
45.854
Ostvareno
do 2010.
0
Plan
2010.
2.izmj.
3
45.854
0
45.854
2
Ostvareno
do 31.12.
2009.
2
0
0
0
Plan
2010.
2.izmj.
3
15.854
30.000
45.854
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
45.854
ostvarenja
4/5*100
100
45.854
100
2010.
Ostvareno
2010.
4
15.854
30.000
%
ostvarenja
4/5*100
100
100
100
45.854
Uređenje zgrade spomenika kulture u Belišću
Belišću d.d. prenijeta su sredstva od donacije g-đe Nelly Auersperg Gutmann i sredstva
primljene kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
RASHODI I IZDACI
Aktiv- Ranost
čun
nost
720
3862
Naziv
Ukupna
računa
Prijenos Belišću d.d.
Ostvareno
do 2010.
vrijed.
(2+4)
1
4.016.724
2
3.350.000
2010.
Plan
2010.
2.izmj.
3
1.072.140
Ostvareno
2010.
4
666.724
%
ostvarenja
4/5*100
62
189.
Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
63
66
6332
6631
Kap.pom. iz žup. pror.
Donacija od fiz.osoba
Ukupno izvori
4.016.724
3.350.000
Ukupno
Ostvareno
do 31.12.
1.072.140
vrijed.
(2+4)
1
3.944.584
72.140
2009.
2
3.350.000
0
Plan
2010.
2.izmj.
3
1.000.000
72.140
4.016.724
3.350.000
1.072.140
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
666.724
2010.
Ostvareno
62
%
2010.
4
594.584
72.140
ostvarenja
4/5*100
59
100
666.724
62
Broj 6/11 stranica
190.
7. Vatrogasna zajednica grada Belišća
- kapitalna donacija prenijeta je za nabavu vozila i opremanje vatrogasnih postrojbi (pumpe i
dr.)
RASHODI I IZDACI
Pro- Rajekt
čun
741
3861
Naziv
računa
Kapitalna donacija
VZG
Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
Sku- RaNaziv
pina čun
računa
61
6111
Porez i prirez na
dohodak
Ukupno izvori
Ukupno
vrijed.
Ostvareno
do
(2+4)
1
119.229
2010.
2
119.229
0
Plan
2010.
2.izmj.
3
321.800
0
321.800
Ukupno
vrijed.
Ostvareno
do 31.12.
(2+4)
1
119.229
2009.
2
119.229
0
Plan
2010.
2.izmj.
3
321.800
0
321.800
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
119.229
ostvarenja
4/5*100
37
119.229
37
2010.
Ostvareno
%
2010.
4
119.229
ostvarenja
4/5*100
37
119.229
37
Pročelnica
Ljiljana Žigić, dipl.oec., v.r.
58
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. 4. 2010. godine
temeljem članka 20. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/20, 129/20, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 39/09) i članka 40. st. 1.
točke 19. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 4/09), donijelo je
Odluku o izmjenama Odluke o prihvaćanju Programa sanacije odlagališta otpada „Belišće“
za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o prihvaćanju Programa sanacije odlagališta otpada „Belišće“ za
razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine (dalje u tekstu: Odluka), koju je Gradsko
vijeće grada Belišća donijelo na svojoj 8. sjednici održanoj 20. travnja 2010. godine («Službeni
glasnik grada Belišća» br. 2/10).
Članak 2.
Naslov Odluke mijenja se i sada glasi:
„Odluka o prihvaćanju Programa sanacije odlagališta otpada „Belišće“ za razdoblje od 1. svibnja
2010. do 30. lipnja 2011. godine.“
Članak 3.
U cijelom tekstu Odluke i Programu sanacije odlagališta otpada Belišće riječi i brojevi „do 30. travnja
2011. godine“ zamjenjuju se riječima i brojevima „do 30. lipnja 2011. godine.“
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 351-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-13
Predsjednik Gradskog vijeća:
Belišće, 20. travnja 2011. godine
Dinko Huis, dipl. iur, v.r.
59
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. 4. 2010. godine
temeljem članka 20. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/20, 129/20, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 39/09) i članka 40. st. 1.
točke 19. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 4/09), donijelo je
Odluku o izmjenama Odluke o sudjelovanju korisnika odlagališta otpada Belišće
u troškovima sanacije za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o sudjelovanju korisnika odlagališta otpada Belišće u troškovima
sanacije za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine (dalje u tekstu: Odluka), koju je
Gradsko vijeće grada Belišća donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 18. lipnja 2010. godine
(«Službeni glasnik grada Belišća» br. 5/10).
Članak 2.
Naslov Odluke mijenja se i sada glasi:
„Odluka o o sudjelovanju korisnika odlagališta otpada Belišće u troškovima sanacije za razdoblje od
1. svibnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine.“
Članak 3.
U cijelom tekstu Odluke i pripadajućim tablicama riječi i brojevi „do 30. travnja 2011. godine“
zamjenjuju se riječima i brojevima „do 30. lipnja 2011. godine.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 351-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-14
Predsjednik Gradskog vijeća:
191.
Belišće, 20. 4. 2011. godine
Dinko Huis, dipl. iur, v.r.
60
Gradsko vijeće Grada Belišća na 15. sjednici, održanoj dana 20. 4. 2011. godine, temeljem
članka 11. st. 4. Zakona o otpadu (“Narodne novine” br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) te članka 40.
stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09),
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Belišća
za 2010. godinu
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Belišća za
2010. godinu u predloženom tekstu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku grada Belišća».
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 302-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-30
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 351-01/10-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-29
Belišće, 14. travnja 2011.
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća u 2010. godini
Obuhvaćenost stanovništva
organiziranim skupljanjem i
odvozom otpada
Skupljači otpada
Način skupljanja otpada
Način obračuna troškova
gospodarenja otpadom
Stanovništvo grada Belišća i 8 prigradskih naselja: Bistrinci, Bocanjevci,
Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci
obuhvaćeno je organiziranim skupljanjem i odvozom otpada (11822
stanovnika u 4083 kućanstva prema popisu stanovništva 2001. g.)
Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Belišće, Kralja Tomislava 198A
U namjenske kante od 120 l i kontejnere od 1100 lit jednom tjedno iz
individualnih stambenih objekata, a od gospodarstva i iz višestambenih
objekata s kontejnerima od 1100 l, 3 puta tjedno.
Cijena za skupljanje odvoz i zbrinjavanje otpada iz posude volumena 120
litara za domaćinstva iznosi 33,12 kn/mj (za samačka domaćinstva iznosi
20,53 kn). Navedenim iznosima dodaje se naknada za sanaciju
odlagališta u iznosu od 5,64 kn/mj. Za pravne osobe cijena za skupljanje
i odvoz otpada obračunava se po m² poslovnog objekta, a oni su
kategorizirani prema djelatnosti u 6 kategorija. Sukladno navedenom
192.
kriteriju poslovni subjekti s područja grada Belišća plaćaju i naknadu za
sanaciju.
U 2010. godini odloženo je 96624 m³ otpada od čega je Belišće d.d.
odložilo 80185 m³ otpada.
Količine skupljenog i odloženog
komunalnog otpada domaćinstava i
uslužnih djelatnosti na odlagalište
Naziv i lokacija odlagališta na koja
se otpad odlaže
Slobodni kapacitet odlagališta do
zatvaranja odlagališta ili završetka
sanacije (procjena količina i
vremena rada odlagališta)
21.4.2011.
Skupljeni otpad se odvozi i odlaže na odlagalištu otpada «Belišće» u k.o.
Valpovo ( Staro Valpovo)
Procijenjene količine otpada koje se mogu odložiti na odlagalište Belišće
do 2016. godine su 190.000 t . Odlagalište će se moći koristiti do
uspostave Centra za gospodarenje otpadom, a najkasnije do 31.12.2016.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Stanje sanacije odlagališta otpada i
smetlišta
Popis divljih odlagališta i otpadom
onečišćenog tla
Provedene aktivnosti na sanaciji
divljih odlagališta i otpadom
onečišćenog tla
Način rada na odlagalištu: mjere za
upravljanje i nadzor rada
odlagališta komunalnog otpada koje
su se provodile (npr. vođenje
evidencije o količinama i vrstama
odloženog otpada, čuvarska služba
na odlagalištu – ograđeno/
neograđeno, provođenje mjera
deratizacije i dezinsekcije,
protupožarnih mjera, mjera zaštite
na radu i sl.)
Broj 6/11 stranica
Nakon problema koji su se pojavili i odgađali početak sanacije
odlagališta otpada Belišće:
- arheološko nalazište na odlagalištu otpada - provedena
arheološka istraživanja,
- zemljište u vlasništvu RH - bilo potrebno riješiti imovinskopravne odnose i ishoditi pravo građenja,
- visina troškova sanacije odlagališta (projektantski troškovnik)
bila je neprihvatljiva za Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost (FZOEU) s kojim je grad Belišće 2005. godine
potpisao ugovor o sufinanciranju sanacije (60% financira Fond,
a 40% grad)
- preprojektiranje koje za cilj ima smanjenje ukupne vrijednosti
sanacije na prihvatljivu razinu je u tijeku.
Do dovršetka preprojektiranja, sukladno potpisanom Dodatku IV.
osnovnog ugovora s FZOEU, sanacija odlagališta je započela izvođenjem
I. faze radova u listopadu 2010. godine.
U k.o. Gat na k.č.br. 92/3 pašnjak Čepeljevac, u k.o. Belišće na k.č.br. 18
Zagajci te u k.o. Bistrinci na k.č.br. 865 (oranica Ovčara) i 849 (livada u
selu) uz romsko naselje
Lokacije mogućeg nelegalnog odlaganja označene su tablama upozorenja
(romsko naselje u Bistrincima). Sanacije se provode u skladu s
osiguranim financijskim sredstvima. U 2010. godini očišćena je lokacija
divljeg odlagališta u Bistrincima, za što je utrošeno 15.055 kn. Navedeni
otpad zbrinut je na odlagalištu Belišće.
Odlagalište otpada Belišće djelomično je ograđeno žičanom ogradom u
ulazno-izlaznoj zoni, a drugi dio odlagališta je od okolnog prostora
odvojen obodnim kanalom.
Na odlagalištu postoji 24-satno dežurstvo s kontrolom ulaza i izlaza
vozila. O količinama i vrstama odloženog otpada vodi se evidencija kroz
prateće listove i evidencijske liste. Vođenje evidencije na odlagalištu
regulirano je i kroz sustav upravljanja ISO 9001-2008.
Mjere deratizacije i dezinsekcije provode se sukladno zakonu, kao i
protupožarne mjere sukladno Zakonu o zaštiti od požara. Sukladno normi
ISO 14001 provode se sve mjere zaštite i očuvanja okoliša (postupak
uslijed izvanrednog događaja, zaštita od požara, mjerenja i ispitivanja
podzemnih voda i sl.).
193.
Mjere odvojenog skupljanja otpada
provedene tijekom 2010. godine u
smislu realizacije:
- samostalni kontejneri (broj i
volumen u m³) za odvojeno
prikupljanje posebnih kategorija
otpada: otpadnog papira,
ambalažnog stakla, PET i metalne
amabalaže od pića i napitaka;
- reciklažni otoci – nekoliko posuda/
kontejnera postavljenih na jednoj
lokaciji za skupljanje posebnih
kategorija otpada: otpadnog papira,
ambalažnog stakla, PET i metalne
amabalaže od pića i napitaka
21.4.2011.
Prema podacima dobivenim od tvrtke Kombel d.o.o. za prikupljanje
starog papira i papirne ambalaže na području grada Belišća postavljeno je
dvadesetak kontejnera od 5 m³ za otpadni papir koje prikuplja
koncesionar Unijapapir d.d. Zagreb
Kombel d.o.o organizirano i odvojeno prikuplja stari papir i papirnu
ambalažu u kartonskim kutijama i plastičnim vrećama jednom mjesečno
u naseljima Belišće i Bistrinci.
Otpadnog starog papira i papirne ambalaže prikupljeno je u 2010. godini
65,31 t.
Reciklažnih otoka na području grada nema, a oni koji su ranije postojali
bili su uništavani. Otkup PET i metalne ambalaže smanjio je količine
ovog otpada u komunalnom otpadu.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
- reciklažna dvorišta – građevine
pod nadzorom s kontejnerima i
opremom za odvojeno prikupljanje
raznih
otpadnih
tvari
iz
domaćinstava kao što su: papir i
karton, valovita ljepenka, drvo,
ambalažno staklo, limenke od pića i
napitaka, staklo, crni i obojeni
metali, PET ambalaža, zeleni otpad,
kućanski
aparati,
dijelovi
autokaroserija, PVC ambalaža,
istrošene baterija i dr.
rashladni kontejner za prikupljanje
otpada životinjskog porijekla (broj,
lokacija)
- pretovarne stanice - provedne
aktivnosti: određivanje lokacije u
prostornim planovima, navesti naziv
lokacije
- lokacije za prihvat građevinskog
otpada – aktivnosti na lokaciji:
opremeljenost uređajima, obavljanje
prihvata i obrade građevinskog
otpada, količina obrađenog otpada
nabavka nove opreme
edukacija stanovništva u
gospodarenju otpadom
Utrošena financijska sredstva u
2010. godini: vlastita, iz državnog
proračuna – Fond ili sredstva
komunalnih poduzeća (iznosi po
izvorima) za:
-sanaciju odlagališta otpada i
smetlišta,
- za gospodarenje otpadom:
Broj 6/11 stranica
Na prostoru odlagališta otpada postavljeno je privremeno reciklažno
dvorište, gdje je omogućeno odvojeno prikupljanje: EE otpada (1
kontejner), ambalaže (staklo, plastika) u 2 kontejnera, otpadnih guma u
odvojeni ograđeni prostor, lampiona u jutene vreće od 2 m³. Za otpad
prikupljen u privremenom reciklažnom dvorištu komunalna tvrtka
Kombel d.o.o. ima zaključen ugovor ili dogovor s ovlaštenim
koncesionarima o oporabi navedenog otpada.
Kombel d.o.o. prikuplja zeleni otpad jednom mjesečno (zadnje subote u
mjesecu) od kraja ožujka do kraja listopada.
Planiran je jedan rashladni kontejner na području odlagališta u Belišću
Lokacija pretovarne stanice određena je na lokaciji odlagališta otpada u
Belišću u Izmjenama i dopunama PPOBŽ, u PPUG Belišće i UPU
Valpovo te Planu gospodarenja otpadom OBŽ.
Planirana lokacija je na odlagalištu otpada Belišće.
U 2010.g. nabavljeno je 2 postolja za kontejnere te 14 novih kontejnera
od 1100 litara, koji su postavljeni kod višestambenih zgrada u Belišću.
Edukaciji građana, posebno djece školske (EKO kviz) i predškolske dobi
poklanja se posebna pozornost. Kombel d.o.o. nastoji informiranjem
građana putem lokalnog radija i novina te putem web stranice
www.kombel.hr doprinijeti edukaciji građana u gospodarenju otpadom.
Troškovi sanacije odlagališta u 2010. godini iznosili su 604.336,54 kn,
od čega je FZOEU financirao 260.370,60 kn, grad Belišće 231.418,73
kn, a Kombel 122.547,21 kn.
I. situacija za radove na sanaciji, ispostavljena 24.12.2010. g., iznosi
433.951,00 kn. Ostali troškovi za sanaciju odlagališta u 2010. godini
iznosili su 170.385,54 kn.
Za nabavku kontejnera i postolja utrošeno je 27.400,00 kn.
194.
nabavku kanti za skupljanje otpada
u domaćinstvima, kontejnera za
odvojeno skupljanje posebnih
kategorija otpada, postavljanje
reciklažnih otoka, rashladnih
kontejnera i ostalo
Ovo Izvješće temelji se na Planu gospodarenja otpadom grada Belišća i podacima koje je dostavila
tvrtka Kombel d.o.o. Belišće.
Ekonomska kriza, nedostatak sredstava u gradskom proračunu, izostanak pomoći iz drugih izvora,
veliki broj nezaposlenih, započeta sanacija odlagališta i problemi u svezi s tim utjecali su i na
provedbu Plana gospodarenja otpadom grada Belišća u 2010. godini.
Gradonačelnik
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
61
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva
u gradu Belišću za 2010. godinu
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće Upravnog odjela za društvene djelatnosti o izvršenju Programa javnih
potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2010. godinu u predloženom tekstu.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 550-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-42
Belišće, 12.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba
socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2010. godinu
I. UVOD
Sukladno članku 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,
103/03, 44/06 i 79/07) Grad Belišće u proračunu osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć
195.
socijalno ugroženim osobama. Vrste pomoći, uvjeti i način njihovog ostvarivanja propisani su
Odlukom o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 7/09). U 2010. godini, prosječno 145 korisnika (obitelji i
samaca), prema kriterijima materijalnog i socijalnog statusa iz navedene Odluke, ostvarilo je pravo na
subvenciju: troškova stanovanja, troškova komunalnih usluga i troškova prehrane u osnovnoj školi, a
jednokratne pomoći prema odlukama Odbora za socijalnu skrb primilo je 19 osoba.
Za primjenu Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih građana na područja
grada Belišća planirano je 1.506.580,00 kn, a ostvareno 1.502.182,00 kn.
U 2010. godini kroz program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva, sufinancira se prijevoz
učenika i studenata.
Budući da Županija nije bila u mogućnosti do kraja isplatiti pomoć za ogrjev za sve korisnike koji su
podnijeli zahtjeve u Gradu Belišću, Grad Belišće u 2010. godini podmirio je istu za 21 korisnika u
iznosu od 19.950,00 kn.
Iz gradskog proračuna izdvojena su sredstva za aktivnosti Crvenog križa na području grada Belišća
kao što su akcije dragovoljnog darivanja krvi, zdravstveni odgoj, humanitarna intervencija i socijalni
rad, upoznavanje s opasnostima mina, aktivnosti u obrani od poplave, priprema i distribucija kuhanih
obroka hrane, asanacija bunara, rad s mladeži CK te akcija "Solidarnost na djelu 2010."
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
196.
Temeljem javnog natječaja za financiranje projekata udruga, financirano je 8 udruga iz područja
zdravstva i socijalne skrbi s područja grada Belišća koje su se prijavile na natječaj.
U suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, preko Udruge
umirovljenika kao izvoditelja programa provodi se Program pomoć u kući starijim osobama za 200
korisnika na području grada Belišća. Na provođenju programa zaposleno je 12 osoba. U Program
pomoć u kući uključeni su i brojni volonteri koji svojim angažmanom putem raznih radionica
doprinose raznolikosti provedbe programa i potiču veće uključivanje korisnika u život lokalne
zajednice.
Jednokratne novčane potpore roditeljima povodom rođenja djeteta u iznosu od 1.000 kuna po djetetu
dodjeljuju se sukladno Odluci o isplati jednokratne novčane potpore za nabavku opreme za
novorođenčad ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 08/08).
II. TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA PROGRAMA U 2010. GODINI
konto
1
920
32
3232
921
37
3722
3721
3722
2
1. Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi
Materijalni rashodi
Tekuće održavanje laboratorija - ugovorna obveza
2. Socijalne pomoći stanovništvu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prema Odluci o
zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba
Subvencije troškova stanovanja
Troškovi električne energije
Troškovi stanarine i najamnine
Troškovi pričuve zajedničkih dijelova zgrada
Utrošak vode
Naknada za uređenje voda
Komunalna naknada
Odvoz kućnog smeća
Subvencija troškova prehrane u OŠ
Naknade građanima i kućanstvima u novcu prema odlukama
Odbora za socijalnu skrb
Naknade građanima i kućanstvima u naravi prema odlukama
Odbora za socijalnu skrb
Plan 2010.
3
30.000,00
Izvršenje
2010.
4
30.000,00
Izvršenje
4/3%
5
100%
30.000,00
30.000,00
30.000,00
668.480,00
668.480,00
30.000,00
668.321,00
668.321,00
101%
387.530,00
388.204,00
101%
323.530,00
180.300,00
50.220,00
5.000,00
23.000,00
11.000,00
10.000,00
44.010,00
64.000,00
323.172,00
178.520,00
53.438,00
5.423,00
23.300,00
9.898,00
10.126,00
42.467,00
65.032,00
99%
102%
6.000,00
6.000,00
100%
5.000,00
4.167,00
93%
Naknada građanima i kućanstvima u naravi - sufinanciranje
prijevoza učenika
Naknada građanima i kućanstvima u naravi - sufinanciranje ogrjeva
Izvor financiranja: Grad Belišće
3. Potpore udrugama socijalne i zdravstvene skrbi
Tekuće donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Tekuće donacije u novcu - Projekti udruga iz zdravstva i soc. skrbi
Regionalni savez udruga invalida
Biciklistički klub "Darkwood"
Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine
Udruga sv. Vinka Paulskog Belišće
Udruga sv. Vinka Paulskog Veliškovci
Udruga umirovljenika
EHO udruga za promicanje kvalitete življenja
Udruga invalida rada Belišće i Valpovo
Ostali
Izvor financiranja: Grad Belišće
3722
3722
922
3811
3811
250.000,00
19.950,00
100%
100%
70.000,00
30.000,00
40.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
9.000,00
2.500,00
9.500,00
2.500,00
8.000,00
3.000,00
67.000,00
30.000,00
37.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
9.000,00
2.500,00
9.500,00
2.500,00
8.000,00
0,00
95%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
konto
923
38
250.000,00
19.950,00
Broj 6/11 stranica
Plan 2010.
Izvršenje
2010.
4. Program Pomoć u kući za starije osobe sufinanciranje
Ostali rashodi
623.100,00
623.100,00
622.861,00
622.861,00
3811
Tekuće donacije u novcu - Udruga umirovljenika
Izvor financiranja: Ministarstvo obitelji - 524.400 kn
Izvor financiranja: Grad Belišće - 98.461 kn
623.100,00
622.861,00
924
37
5. Novčana naknada roditeljima za novorođenčad
115.000,00
115.000,00
114.000,00
114.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
115.000,00
114.000,00
1.506.580,00
1.502.182,00
197.
Izvršenje
4/3%
99%
99%
Izvor financiranja: Grad Belišće
SVEUKUPNO: (1.+5.)
99%
Klasa: 550-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-41
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof., v.r.
62
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja,
školstva i obrazovanja grada Belišća u 2010. godini
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće Upravnog odjela za društvene djelatnosti o izvršenju Programa
javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2010. godini u
predloženom tekstu.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 600-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-11
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
198.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba
u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2010. godini
I. UVOD
Za financiranje Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja
grada Belišća za 2010. godinu u Proračunu grada Belišća za 2010. g. planirana su sredstva u iznosu
od 2.813.826,00 kuna, a njihovo iskorištenje realizirano je 92%, tj. u ukupnom iznosu od
2.778.029,00 kuna.
U dječjem vrtiću "Maslačak" Belišće zaposleno je 16 osoba od kojih je 12 odgojiteljica. U područnim
vrtićima Bizovcu i Petrijevcima 8 je zaposlenih osoba od čega je 6 odgojiteljica. Zaposleni djelatnici
brinu o 240 polaznika vrtića od čega je 147 polaznika u vrtiću u Belišću.
Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Belišće donirana su sredstva za dječju predstavu, ispitne psihološke
testove i knjige za nagrade učenicima u iznosu od 9.000,00 kn, a temeljem novog Pravilnika o
stipendiranju studenata stipendira se 5 studenata u iznosu od 600,00 kn mjesečno.
Temeljem javnog natječaja za financiranje projekata udruga, financirane su 4 udruge namjenjene djeci
i mladima, s posebnim naglaskom na uključivanje u Akciju "Grad-prijatelj djece", a krajem 2010.
godine Gradsko vijeće grada Belišća izabralo je i nove članove Savjeta mladih.
II. TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA U 2010. GODINI
Područje predškolskog odgoja i obrazovanja
(Izvori financiranja programa - planirano: proračun grada Belišća: 1.890.226 kn, proračuni općina
Bizovac i Petrijevci: 837.840 kn i državni proračun: 22.560 kn)
(Izvori financiranja programa - izvršeno: proračun grada Belišća: 1.860.440,00 kn, proračuni općina
Bizovac: 417.840,00 kn i Petrijevci:421.044,40 kn i državni proračun: 18.800,00 kn)
Plan 2010.
konto
1
konto
2
1. Dječji vrtić Maslačak
Izvršeno 2010.
Izvršenje 4/3
3
4
5
2.750.626,00
2.718.123,00
99
1.1. Opći dio
2.356.975,00
2.335.542,00
99
3111
3121
3132
3133
3222
Plaće za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Rashodi za materijal i sirovine
2.062.960,00
9.394,00
239.281,00
30.340,00
15.000,00
2.033.699,00
9.394,00
255.966,00
21.425,00
15.058,00
99
100
107
71
100
811
3111
3132
1.2. Jaslice
Plaće za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
345.420,00
288.860,00
50.970,00
334.350,00
280.334,00
48.673,00
97
97
95
3133
Doprinosi za zapošljavanje
5.590,00
5.343,00
96
812
3111
3221
1.3. Program predškole
Plaća za zaposlene
Uredski materijal - didakta
46.231,00
43.103,00
3.128,00
46.231,00
43.103,00
3.128,00
100
100
100
810
812 1.4. Ostali program
2.000,00
3239 Dječje manifestacije - ostale usluge
2.000,00
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
2.000,00
2.000,00
Broj 6/11 stranica
100
100
199.
Područje školstva, odgoja i obrazovanja djece i mladih
(Izvor financiranja: proračun grada Belišća)
konto
1
Plan 2010.
Izvršenje 4/3
3
4
5
1. Osnovno školstvo
10.000,00
9.000,00
90
3811
830
Tekuće donacije u novcu OŠ I. Kukuljevića
(oprema, izvanučionička nastava, nagrade
učenicima)
2. Stipendiranje studenata
10.000,00
25.200,00
9.000,00
25.200,00
90
100
5121
Stipendije studentima
25.200,00
25.200,00
100
3. Provođenje GPDM-a
5.000,00
2.706,00
54
Trošak informiranja i promidžbe
5.000,00
2.706,00
54
4. Projekti udruga namjenjeni djeci i mladima
23.000,00
23.000,00
100
Donacije u novcu udrugama putem javnog
natječaja
Društvo Naša djeca
Centar mladih
Udruga za dijalog i nenasilje
Udruga Zvono
Ukupno (1+4)
SVEUKUPNO
23.000,00
5.500,00
9.000,00
3.500,00
5.000,00
63.200,00
2.813.826,00
23.000,00
5.500,00
9.000,00
3.500,00
5.000,00
59.906,00
2.778.029,00
100
100
100
100
100
95
92
820
840
3233
850
3811
2
Izvršeno 2010.
Klasa: 601-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-3
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof., v.r.
63
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi grada Belišća u 2010. godini
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće Upravnog odjela za društvene djelatnosti o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2010. godini u predloženom tekstu.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 610-01/10-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-12
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
200.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2010. godini
I. UVOD
Za financiranje Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u Proračunu grada Belišća za 2010. g.
planirana su sredstva u iznosu od 402.956,00 kuna, a njihovo iskorištenje realizirano je 97 %, tj. u
ukupnom iznosu od 365.796,00 kuna.
Grad kao osnivač sufinancira rad javne ustanove Gradske knjižnice i čitaonice i to najvećim dijelom
izdatke za zaposlene i nabavku knjižne građe, a u sklopu Mjeseca hrvatske knjige kao suorganizator
uključuje se u provođenje kulturnih programa knjižnice.
Muzej „Belišće“ kojim upravlja Grad za posjetitelje je otvoren utorkom i četvrtkom, skupni posjeti su
po dogovoru, a povodom Međunarodnog dana muzeja organiziran je posjet učenika 7. razreda
osnovne škole.U povodu obilježavanja 35. godina od osnivanja muzejske zbirke izrađene su šalice s
motivima starog Belišća, koje se, po pristupačnim cijenama, mogu kupiti u muzeju. U suradnji s
udrugom za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju "Zvono" ponuda suvenira je proširena radovima iz
njihovih radionica.
Udruge u području kulture financirane su putem javnog natječaja, a manifestacije, poput Memorijala
Dragutina Merca-Nunoša i Ivana Nikonikova-Vanje i Rombergovih glazbenih večeri financirani su
temeljem javnog poziva kao projekti od posebnog značenja u području kulture grada Belišća.
Tijekom godine organizirane su izložbe fotografija, klavirski koncerti, razna predavanja, božićni sajam
i doček Nove 2011. godine
II. TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA PROGRAMA U 2010. GODINI
3
4
Izvršenje
% 4/3
5
1. Gradska knjižnica i čitaonica
319.700,00
288.311,00
90
3111
Plaće za zaposlene
213.345,00
205.545,00
96
3121
Ostali rashodi za zaposlene
6.400,00
4.600,00
72
3132
3133
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
32.000,00
4.695,00
31.860,00
3.494,00
100
74
Plan 2010.
konto
1
860
2
Izvršeno 2010.
3211
3212
3213
3221
3225
3231
3232
3233
3237
3293
3294
3431
3434
4221
4241
4262
Službena putovanja
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje
Uredski materijal i ostali mat. rash.
Sitni inventar
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Tekuće i investicijsko održavanje
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne i ostale usluge (promocije knjiga)
Reprezentacija
Članarine
Bankarske usluge
Ostali financijski rashodi
Uredska oprema
Nabava knjiga
Računalni programi
Izvor financiranja: Grad Belišće
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Plan 2010.
konto
870
3225
3231
2. Muzej
Sitni inventar
Usluga telefona, pošte i prijevoza
3239
Ostale usluge Izdavačka djelatnost - promotivne šalice
880
3811
1.930,00
6.595,00
2.550,00
2.040,00
1.320,00
1.500,00
1.730,00
3.245,00
3.685,00
1.000,00
100,00
2.085,00
280,00
5.200,00
22.000,00
8.000,00
1.930,00
4.720,00
0,00
1.527,00
901,00
678,00
1.730,00
3.245,00
985,00
54,00
100,00
942,00
0,00
0,00
22.000,00
4.000,00
100
72
0
75
68
45
100
100
27
5
100
45
0
0
100
50
Broj 6/11 stranica
Izvršeno 2010.
201.
Izvršenje
% 4/3
10.450,00
800,00
1.900,00
6.179,00
404,00
2.594,00
59
51
137
7.750,00
3.181,00
41
50.000,00
50.000,00
100
50.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
100
100
15.000,00
15.000,00
100
Književna udruga Vers
3.000,00
3.000,00
100
KUD Šokadija Bocanjevci
Likovna udruga Bel-art
7.000,00
4.000,00
7.000,00
4.000,00
100
100
Ogranak Matice hrvatske
Zavičajna udruga Ličana Vila Velebita
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100
100
17.500,00
16.000,00
91
8.000,00
8.000,00
100
8.000,00
8.000,00
100
1.500,00
0,00
0
5. Ostale potrebe u kulturi
5.306,00
5.306,00
100
Glazbeni programi - intelektualne i osobne usluge
5.306,00
5.306,00
100
Izvor financiranja: Grad Belišće
3. Udruge u području kulture
Donacije u novcu udrugama prema prijavljenim
projektima
Amatersko kazalište
Crkveno pjevačko društvo "Mir"
Izvor financiranja: Grad Belišće
90
3811
3811
3811
4. Drugi programi i projekti u području kulture
Memorijal Dragutina M. Nunoša i Ivana N. Vanje tekuće donacije u novcu
Rombergove glazbene večeri - tekuće donacije u novcu
Tradicionalni pjesnički susreti - tekuće donacije u
novcu
Izvor financiranja: Grad Belišće
3237
Izvor financiranja: Grad Belišće
SVEUKUPNO (1+6):
402.956,00
365.796,00
97
Klasa: 610-01/10-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-11
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
64
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2010. godinu
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće Upravnog odjela za društvene djelatnosti o izvršenju Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2010. godinu u predloženom tekstu.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-01/09-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-20
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Izvještaj o realizaciji
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici
grada Belišća za 2010. godinu
I. UVOD
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća u najvećoj se mjeri provodi kroz
aktivnosti Zajednice tehničke kulture Valpovo i udruga koje djeluju na ovom području. Programom
202.
javnih potreba sufinancirane su radionice Centra tehničke kulture mladih (informatika, fotografija,
raketna tehnika, zrakoplovno modelarstvo, robotika - elektrotehnika) u čijim aktivnostima sudjeluju
učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i zmajada za vrtićku i školsku djecu, a ove godine
održano je i Finale kupa Hrvatske u aviomodelarstvu u nastavno sportskoj dvorani u Belišću.
Temeljem javnog natječaja za financiranje projekata udruga financirano je šest udruga iz područja
tehničke kulture i informatike koje su se prijavile na natječaj.
II. TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA PROGRAMA U 2010. GODINI
Sredstva za financiranje Programa planirana su u Proračunu grada Belišća za 2010. god. u iznosu od
40.000 kn, a njihovo iskorištenje realizirano je 90%, tj. u ukupnom iznosu od 36.000 kuna te su
raspodijeljena navedenim korisnicima kako slijedi:
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
3
4
Zajednica tehničke kulture Valpovo- radionice Centra
tehničke kulture mladih i Finale kupa Hrvatske u
aviomodelarstvu - tekuće donacije u novcu
18.000,00
18.000,00
100
Udruge u tehničkoj kulturi i informatici - tekuće donacije
u novcu prema prijavljenim projektima
Udruga Portal alfa
Astronomsko društvo Annonymus
Radio klub Belišće
Autoklub Valpovo
Moto klub "2 grada"
22.000,00
7.500,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
18.000,00
7.500,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
82
100
50
100
100
100
2.500,00
2.000,00
1.500,00
0,00
60
0
40.000,00
36.000,00
90
Plan 2010.
1
3811
Izvršeno
2010.
203.
Izvršenje
% 4/3
5
konto
3811
Broj 6/11 stranica
2
Udruga računovođa i financijskih djelatnika
Ostali
Izvor financiranja: Grad Belišće
UKUPNO:
Klasa: 612-01/09-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-19
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof., v.r.
65
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u sportu grada Belišća za 2010. godinu
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće Upravnog odjela za društvene djelatnosti o izvršenju Programa javnih
potreba u sportu grada Belišća za 2010. godinu u predloženom tekstu.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 620-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-35
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
204.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Izvještaj o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2010. godinu
I. UVOD
Javne potrebe u sportu za koje su sredstva osigurana u proračunu grada Belišća za 2010. godinu su
programi i aktivnosti koje se odnose na poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih i
rekreacijskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih građana, djelovanje Zajednice športskih udruga grada
Belišća i sportskih klubova, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja i sportske aktivnosti
osoba s invaliditetom kao i održavanje sportskih objekata.
II. TABLIČNI PRIKAZ OSTVARENJA PROGRAMA U 2010. GODINI
Sredstva za financiranje Programa planirana su u Proračunu grada Belišća za 2010. god. u iznosu od
1.127.500,00 kn, a njihovo iskorištenje realizirano je 97%, tj. 1.091.187,00 kn te su raspodijeljena
navedenim korisnicima kako slijedi:
konto
1
2
Plan 2010.
3
Izvršeno
2010.
4
Izvršenje
% 4/3
5
1. Zajedničke potrebe u sportu
20.000,00
14.500,00
71
3811
3811
Turniri i sportsko-rekreativne manifestacije - tekuće donacije u
novcu - pustolovna utrka, kajakaška regata Majski turnir gradova,
(Igre na vodi) i dr.
Tekuće donacije u novcu STD S. Petnjarić
10.000,00
10.000,00
4.500,00
10.000,00
45
100
941
3811
3811
3811
3811
2. Sportske udruge i klubovi - tekuće donacije u novcu
2.1. Zajednica športskih udruga Belišće
2.2. Zajednica športskih udruga Valpovštine
2.3. NK "Podravac" Bistrinci
2.4. NK "Hrvatski sokol" Bocanjevci
918.000,00
649.000,00
10.000,00
28.000,00
28.000,00
875.916,00
615.716,00
10.000,00
31.100,00
26.600,00
95
95
100
111
95
940
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
2.5. NK Gat
2.6. NK "Mladost" Tiborjanci
2.7. NK "Croatia" Veliškovci
2.8. NK "Zrinski" Vinogradci
2.9. NK Kitišanci
2.10. Športsko društvo gluhih Belišće
2.11. ŠRD "Podravac" Bistrinci
2.12. ŠRD "Virje" Gat
2.13. NK Belišće
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
26.600,00
26.600,00
26.600,00
26.600,00
26.600,00
2.000,00
4.000,00
3.500,00
50.000,00
95
95
95
95
95
67
80
70
100
942
3221
3234
3237
3. Održavanje sportske dvorane
Materijalni rashodi (sredstva za čišćenje)
Komunalne usluge (voda)
Intelektualne i osobne usluge (dežurstva i čišćenje)
49.500,00
6.000,00
10.500,00
33.000,00
46.689,00
5.703,00
8.271,00
32.715,00
94
95
79
99
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
943
3223
3224
3231
3232
3234
4. Sportski objekti u prigradskim naseljima
Energija
Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
SVEUKUPNO
Broj 6/11 stranica
140.000,00
94.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
35.000,00
154.082,00
114.077,00
0,00
0,00
4.666,00
35.339,00
110
121
0
0
67
101
1.127.500,00
1.091.187,00
97
Klasa: 620-01/011-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-34
Belišće, 20. 4. 2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof. v.r.
66
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20.4.2011. godine, na
temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08), članka 40. stavka 1.
točke 4., članka 108. stavka 3. i članka 116. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09), donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2010. godine u predloženom tekstu.
II.
205.
Sastavni dio ovog Zaključka čini tabelarni prilog izvršenja Proračuna grada Belišća za
razdoblje siječanj - prosinac 2010. godine.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 400-05/07-04/02
Urbroj: 2185/02-4-11-22
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
21.4.2011.
Broj 6/11 stranica
67
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 15.sjednici, održanoj dana 20.4.2011.
godine, temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članka 40. stavka 1.
točke 4. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09) donijelo je
IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2010. GODINE
Članak 1.
I OPĆI DIO
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
2. Izmjene i dopune
Proračuna 2010.
Ostvareno
1.1.31.12.2010.
25.442.294
17.812.879
900.000
24.796.670
969.443
17.333.583
2.681.178
2.593.609
-1.135.554
-1.144.870
B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
2. Izmjene i dopune
višak prihoda i rezerviranja
Proračuna 2010.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA I REZERVIRANJA
363.754
Ostvareno
1.1.-31.12.2010.
367.783
206.
C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
2. Izmjene i dopune
Proračuna 2010.
Ostvareno 1.1.31.12.2010.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
797.000
888.990
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
25.200
25.200
771.800
863.790
2. Izmjene i dopune
Proračuna 2010.
0
Ostvareno 1.1.31.12.2010.
86.702
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
A+B+C
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
207.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
208.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
209.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
210.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
211.
II POSEBAN DIO
5
IZVOR FINANCIRANJA
1
PRORAČUN
VLASTITI PRIHODI
POMOĆI IZ PRORAČUNA
DONACIJE
SUFINANCIRANJE
UKUPNO IZVORI
21.4.2011.
2. Izmjene i dopune
proračuna 2010.
2
16.978.759
180.000
7.692.448
15.000
2.636.841
27.503.048
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Ostvareno
1.1.- 31.12. 2010.
3
15.296.337
127.031
3.716.246
0
531.698
19.671.312
% ostvarenja
4
90
71
48
0
20
72
Broj 6/11 stranica
212.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
213.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
214.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
215.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
216.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
217.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
218.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
219.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
220.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
221.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
222.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
223.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
224.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
225.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
226.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
227.
Članak 2.
Ovaj tabelarni prikaz Izvršenja proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca
2010. godine ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća.”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 400-05/07-04/02
Urbroj:2185/02-11-22
Belišće, 20.4.2011.godine
21.4.2011.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
228.
67
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god.
temeljem članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), članaka 14, 15, 40. stavka 1. točke 28. i 116. Statuta Grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) te članka 21. stavka 1. Odluke o javnim
priznanjima grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.4/97, 2/05, 3/05) donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2011. god.
Članak 1.
Usvaja se prijedlog Odbora za javna priznanja od 14.4.2011. god. te Gradsko vijeće
grada Belišća dodjeljuje za 2011. god. sljedeća javna priznanja:
1. Plaketu “Grb grada Belišća”:
- Društvu "Naša djeca" Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u poticanju i
organiziranju aktivnosti s djecom i za djecu na području grada Belišća,
- Lovačkom društvu "Vepar" Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u
promicanju lovačke etike, lovne kinologije i lovnog streljaštva na području grada
Belišća,
- Milanu Salajiću, dipl.ing. - za izuzetna ostvarenja i doprinos u kulturnom,
sportskom i sveukupnom društvenom životu Grada.
2. Plaketu “S.H.Gutmann”:
- KALIVODA OBRTU Bistrinci
- za izuzetna ostvarenja i doprinos u
gospodarskom životu Grada,
- Obrtu PETROVIĆ-GALVANO Belišće - za izuzetna ostvarenja i doprinos u
gospodarskom životu Grada,
- Branku Žužiću iz Valpova - za izuzetna ostvarenja i doprinos u gospodarskom
životu Grada.
Članak 2.
Javna priznanja navedenima iz članka 1. ove Odluke uručit će se na svečanoj sjednici
Gradskog vijeća povodom proslave obilježavanja Dana grada Belišća.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku
grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 061-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-16
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
229.
68
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20.4.2011. god.
temeljem članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 5/09) donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Programa obilježavanja Dana grada Belišća 2011. god.
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća usvaja predloženi Program obilježavanja Dana grada
Belišća 2011. god.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku
grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 610-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-11
Belišće, 20.4.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
230.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
231.
69
Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.
76/07 i 38/09) i članka 61. st. 4. točke 12. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.
5/09) dana 29. ožujka 2011. godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga
detaljnog plana uređenja Gospodarske zone «Kod pruge»
I.
Utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Kod pruge»
(dalje u tekstu: Nacrt konačnog prijedloga plana).
II.
Nacrt konačnog prijedloga plana obavezno se dostavlja tijelima i/ili osobama određenim posebnim
propisima radi iskazivanja pisanih mišljenja.
Rok za davanje pisanih mišljenja iz stavka 1. ovoga članka je 30 (trideset) dana. Ako tijelo i/ili osoba
ne dostavi mišljenje u tom roku, smatrat će se da je mišljenje dano, odnosno da to tijelo i/ili osoba
nema primjedbi na Nacrt konačnog prijedloga plana.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku grada Belišća.
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/09-03/02
Urbroj: 2185/02-3-11-140-1
Belišće, 29. ožujka 2011. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
21.4.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 6/11 stranica
232.
SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
str.
48. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća
za 2010. god.
49. Zaključak o usvajanju Programa rada Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2011.
god .
50. Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu "Belišće 2011"
51. Zaključak povodom razmatranja Financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Maslačak"
Belišće za period od 01.01.-31.12.2010. god.
52. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa investicijskog održavanja
građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2010. godinu
53. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa nerazvrstanih cesta grada
Belišća (prigradska naselja) za 2010. godinu
54. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja stambenih zgrada u
vlasništvu grada Belišća za 2010. godinu
55. Zaključak o usvajanju informacije o financijskom izvješću Računa prihoda i rashoda
upravitelja stambenih zgrada u gradu Belišću za razdoblje od 1.1. do 31.12.2010.
god.
56. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih
od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini
57. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa grada Belišća
za 2010. godinu
58. Odluka o izmjenama Odluke o prihvaćanju Programa sanacije odlagališta otpada
"Belišće" za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine
59. Odluka o izmjenama Odluke o sudjelovanju korisnika odlagališta otpada "Belišće" u
troškovima sanacije za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. travnja 2011. godine
60. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada
Belišća za 2010. godinu
61. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i
zdravstva u gradu Belišću za 2010. godinu
62. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području
predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2010. godini
63. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada
Belišća u 2010. godini
64. Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj
kulturi i informatici grada Belišća za 2010. godinu
65. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada
Belišća za 2010. godinu
66. Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine
67. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2011. god.
68. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja Dana grada Belišća 2011. god.
AKTI GRADONAČELNIKA
69. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga detaljnog plana uređenja
Gospodarske zone «Kod pruge»
160-169
169-173
173-175
176-177
178-179
180
181-182
182-184
185-186
186-190
190-191
191
191-194
195-197
197-199
199-201
202-203
203-205
205-227
228
229-230
231
Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. Uredništvo i
uprava: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od
prosječnog osobnog dohotka isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
13 580 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content