close

Enter

Log in using OpenID

dan uljanika - RSD Uljanik

embedDownload
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
30. UTRKA “DAN ULJANIKA”
21. listopada 2012.
odrţava se u povodu 156. obljetnice Uljanika
DSR "Uljanik"
Ulica Veli Joţe 3
52100 Pula
Tel: 052/212-136
Fax: 052/380-863
Ovaj bilten dostupan je na Internet stranicama
www.uljanik.hr i www.rsduljanik.hr
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
1
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
NAŠIH 30 GODINA
Davne 1982. godine Grupa trkaĉa Uljanik sudjelovala je na poznatom i tradicionalnom
Plitviĉkom maratonu. Pri povratku u Pulu, u punom autobusu zadovoljnih i veselih trkaĉa, rodila se
ideja da se u povodu Dana Uljanik 1983. godine organizira Utrka Dan Uljanika i to unutar „zidina“
Uljanika.
Naime temelji današnjeg Brodogradilišta postavljeni su 9. prosinca 1856. godine, što
predstavlja datum obiljeţavanja obljetnice Uljanika i poĉetaka brodograĊevnih aktivnosti u Puli.
Tako je godinu dana kasnije, 10. prosinca 1983. organizirana i odrţana 1. utrka Dan
Uljanika, koja je ove 2012. godine proslavila zavidnih 30 godina neprekidnog odrţavanja.
Podsjetimo prva je utrka odrţana na stazi dugoj 8 km samo za odrasle trkaĉe, uglavnom
rekreativce na kojoj je sudjelovalo 84 natjecatelja.
Start prve utrke, ali i svih ostalih bio je na Uljanikovom Otoku kod masline – ulike, simbolom
tradicije, postojanosti i dugovjeĉnosti po kojoj je Uljanik i dobio ime. RSD Uljanik i Grupa trkaĉa su
kao organizatori prepoznali potrebu i potencijal utrke povodom obiljeţavanja Dana Uljanika te je već
na drugoj odrţanoj utrci 1984. godine uvedeno i natjecanje djece na stazi dugoj 2 km.
Iz godine u godinu broj trkaĉa u Glavnoj utrci na 8 km, a posebno u utrci djece koja je od
1985. godine bila organizirana u šest kategorija brzo se povećavao. Rekord je dostignut na 4. utrci
Dan Uljanika organiziranoj 10. prosinca 1986. godine na kojoj je prijavljeno 2666, a 2187 sudionika
je tada prošlo ciljem. Tako veliki broj trkaĉa utjecao je na izmjenu prvotne staze utrke te je od iste
godine staza djelom prolazila kroz Uljanik a dijelom cestama oko Uljanika.
Zbog tehniĉkih razloga staza Glavne trke mijenjala se do današnjeg dana ĉak pet puta kako
u duţini (od 7,9 do 8,6 km) tako i konfiguraciji te broju krugova. Na ţalost, to je rezultiralo razliĉitim
rekordima utrke kroz Uljanik za svaku od pet navedenih varijanti, stoga ga zapravo i ne moţemo
biljeţiti kao jedinstveno najbolji ostvareni rezultat.
Uz promjenu duţine, ali i same staze, znaĉajna promjena dogodila se nakon 20. utrke.
Naime, zbog povoljnijih vremenskih prilika 21. utrka organizirana je krajem listopada, što se zadrţalo
i do danas. Na taj su naĉin osigurani bolji vremenski uvjeti za sudionike djeĉjih utrka kojih u prosjeku
na utrkama uvijek ima oko tisuću.
U ovih 30 godina na utrci Dan Uljanika sudjelovali su trkaĉi iz više zemalja i gotovo svi
ponajbolji srednje i dugoprugaši iz Hrvatske. Ideja organizatora utrke prvenstveno je obiljeţavanje
Dana Uljanika kada se u Uljaniku uz natjecatelje okuplja i nekoliko tisuća graĊana Pule, nešto poput
dana otvorenih vrata, što je navelo RSD Uljanik da u organizaciju 29. utrke uvede dodatne aktivnosti
vezane uz širu promociju Uljanika.
Prije svega rijeĉ je o organizaciji Natjeĉaja za izbor najboljeg literarnog i likovnog rada
posvećenog Uljaniku i utrci Dan Uljanika što je izazvalo izniman interes u osnovnim školama,
posebno za likovni rad, budući da najbolji crteţ postaje svojevrsni logo utrke kojeg se postavlja na
sve materijale posvećene utrci (majice, bilteni, plakati...)
Na 30. utrci uvedena je još jedna novina, a to je promotivna utrka 50-tak ĉlanova Udruge
„Pĉelice“ koja okuplja predškolsku djecu. U utrku se svake godine uvode nova tehniĉka rješenja i
informatizacija koja omogućavaju brţu obradu i kvalitetniju evidenciju rezultata.
I na kraju ne smijemo zaboraviti kako ovako masovnu i zahtjevnu utrku ne bi bilo moguće
organizirati bez financijske i organizacijske potpore ULJANIK Grupe, kao i velikog broja volontera,
entuzijasta, ĉlanova grupa rekreativaca DSR Uljanika, izviĊaĉa i simpatizera.
Zato hvala svim dosadašnjim sudionicima i organizatorima utrke Dan Uljanika, sa ţeljom i
nadom da ćemo se sresti na 31. utrci Dan Uljanika u listopadu 2013. godine.
Organizacijski odbor
2
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
NATJEĈAJ ZA LIKOVNI I LITERARNI RAD NA TEMU ATLETSKA UTRKA „DAN
ULJANIKA 2012
VoĊeni prošlogodišnjim odazivom i ove je godine DSR „Uljanik“ raspisao natjeĉaj za najbolji
uĉeniĉki literarni i likovni rad na temu atletske utrke „Dan Uljanika“. Autori najboljih literarnih i
likovnih radova nagraĊeni su poklon bonovima Novih Istarskih knjiţara d.o.o. Pula. Osim poklon
bona, najbolji likovni rad koristi se kao logo na svim promotivnim i propagandnim materijalima za
30. utrku „Dan Uljanika“. Poklon bon dobili su i uĉenici ĉiji su radovi osvojili druga i treća mjesta.
Osnovnim školama koje pohaĊaju uĉenici najboljih odnosno prvonagraĊenog literarnog i
likovnog rada dodijeljeni su poklon bonovi za kupnju sportske opreme u poduzeću Special d.o.o.
Pazin.
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
3
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
Trĉanje u snu
U ţivotu puno trĉimo, kada smo u ţurbi, kada se igramo, kada se sportom bavimo, a trĉimo i da bi
nas to ispunilo. No, svatko trĉi sa svojim ciljem, netko sporije, a netko brţe. To sve ovisi o nama samima. A
netko se uopće ne trudi trĉati, kada je u ţurbi radije će zakasniti i neće se niti potruditi potrĉati, zapitati će se
zašto zadihati?
Ponekad sanjam da trĉim, kroz oblake, kroz šume i poljane. Javljaju se krasne slike jer planine,
rijeke, doline i mora donose mi mir, slobodu, radost, nestašnost i smijehu dušu moju.
Trĉanje je za neke vrlo opuštajuće a za neke vrlo umarajuće, postoji i sredina kada je trĉanje za
nekoga posao. Trĉanje je za mene igra, tada ne mislim na obaveze, na školu, na ruţne dogaĊaje. Volim stići
na vrijeme do svog cilja pa zato znam potrĉati. Ali trĉati nije lako. Sjećam se prošlog ljeta kada nisam bila u
stanju pošteno niti potrĉati. Osjećala sam se staro i umorno. Tati sam rekla: „Hoću trĉati“. On me je samo
pogledao tako da me spusti na zemlju i rekao smireno: „Ništa lakše“. Prvo mi je kupio nove tenisice, potom
me je vodio u prirodu gdje sam trĉala i trĉala. Poĉela sam biti upravo ona osoba koja trĉi i stiţe toĉno tamo
gdje treba – do sebe, do novog cilja, do bolje kondicije, veće izdrţljivosti, do zdravlja.
Trĉanje se voli, pogotovo u prvim jeseniskim danima kada priroda stvara poseban ugoĊaj, kada nije
niti toplo niti hladno, kada povjetarac njeţno miluje obraze, kada po šumskom tlu stvaramo njeţne otiske u
tepihu od lišća i kada se osjećamo kao plaha srna koja naglo otrĉi u šumsku dubinu.
Ljubav prema trćanju stjeĉe se dok smo mladi i nadam se produbljuje kako postajemo stariji.
Odredivši si ciljeve spram škole, prijatelja i prijateljica, takoĊer, odreĊujem cilj spram trĉanja i kada ga
ostvarujem, u sebi zadovoljno osjetim sreću i rasterećenje.
Asiyah Noemi Koso, 6.b
Osnovna škola Centar, Pula
1. nagrada za literarni rad
Anja Kuzmić, 6.a
Osnovna škola Stoja, Pula
1. nagrada za likovni rad
4
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
LETTERA AL CANTIERINO
Ciao, cantierino, desidero vederti
e la mano porgerti.
Lavori molto,
lavori sodo,
sei un gran lavoratore
ma non sei un viticoltore.
Ti impegni duramente
alleni corpo e mente
Con forza travolgente.
Ti e’ caro
ogni varo:
preziosa e’ la nave che partira’
lontano, lontano navighera’.
Sopporti con dignita’
venti caldi e freddi
Marlen Ban, 8.b
Osnovna škola Stoja, Pula
2. nagrada za likovni rad
e li affronti
con grande professionalita’.
Il tuo lavoro e’ travolgente
sei l’orgoglio di tutta la gente!
Marcia, marcia
sul ponte del passato,
che diventera’ il ponte del future
ne sono sicuro!
Auguri caro cantierino,
stimato cittadino,
sei per me lo stemma nazionale
che da lasuu’
fai l’occhietto
a noi che stiamo giu’.
Antonio Rupĉić, 4. razred
Osnovna škola " Giuseppina Marttinuzzi" Pula
2. nagrada za literarni rad
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
5
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
Atletska utrka "Dan Uljanika 2012"
Kada na dan utrke Uljanika dojdeš osjetiš jenu napetost kakove nideri ni.
I kada pukne iz une pištole kako da se zalediš pa ne znaš kamo ćeš, ko naprid, ko nazad, samo poĉneš teći
pa teći, pa ĉa bude, bude!
Takovega gušta kega daju more i brodovi, na svitu ni.
I tako greš, tećeš, pomalo se vuĉeš dok do cilja ne dojdeš, a kada dojdeš do kraja svi ti daju kuraja, a ti u sebi
pensaš: „ Moga san i bolje, ali ĉa je, tu je !“
Onda pomalo s mamon i taton oko mora prošetati pojdeš i pomalo doma dojdeš, pa umoran u postelju pojdeš.
I sanjaš da si osvojija zlatnu medalju i u cilj prvi doša...
Tako pomalo pasa i ti dan Utrke Uljanika 2012.
Marko Banković, 6.b
Osnovna škola Monte Zaro, Pula
3. nagrada za literarni rad
Matea Kegelj, 1.a
Osnovna škola Centar, Pula
3. nagrada za likovni rad
6
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
SADRŢAJ
1. OPĆE INFORMACIJE ________________________________________________ 9
2. ORGANIZACIJA ___________________________________________________ 10
3. PREGLED BROJA SUDIONIKA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA” ______________ 11
4. GLAVNA UTRKA “DAN ULJANIKA” ___________________________________ 12
4.1. PODACI O STAZI ............................................................................................................................. 12
4.2. PODACI O SUDIONICIMA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA” ............................................................... 12
4.3. ZVANIĈNI REZULTATI..................................................................................................................... 13
4.4. PREGLED NAGRAĐENIH NATJECATELJA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA” NA GLAVNOJ UTRCI ...... 17
5. MINI UTRKA DJECE DO 14 GODINA ___________________________________ 18
5.1. PODACI O STAZI ............................................................................................................................. 18
5.2. PODACI O SUDIONICIMA MINI UTRKE ZA DJECU “DAN ULJANIKA” ......................................... 18
5.3. ZVANIĈNI REZULTATI DJEĈJE UTRKE NA 2 km .......................................................................... 19
Djeĉaci do 10 god. (2001. godište i mlaĊi) – kategorija A ........................................................................ 19
Djevojĉice do 10 god. (2001. godište i mlaĊe) – kategorija B .................................................................. 22
Djeĉaci od 11 do 12 god. (1999. – 2000.) – kategorija C ......................................................................... 25
Djevojĉice od 11 do 12 god. (1999. – 2000.) – kategorija D .................................................................... 28
Djeĉaci od 13 do 14 god. (1997. – 1998.) – kategorija E ......................................................................... 31
Djevojĉice od 13 do 14 god. (1997. – 1998.) – kategorija F ..................................................................... 33
5.4. PREGLED NAGRAĐENIH NATJECATELJA DJEĈJE UTRKE ”DAN ULJANIKA” .......................... 35
6. DOSADAŠNJI POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA ________________________ 36
29. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 30. X. 2011. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 36
28. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 24. X. 2010. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 36
27. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 25. X. 2009. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 36
26. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 26. X. 2007. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 37
25. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 28. X. 2007. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 37
24. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 22. X. 2006. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 38
23. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 23. X. 2005. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 38
22. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 24. X. 2004. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 38
21. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 26. X. 2003. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 39
20. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 1. XII. 2002. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 39
19. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 9. XII. 2001. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 39
18. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 10. XII. 2000. godine – pobjednici po kategorijama ............................. 40
17. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 5. XII. 1999. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 40
16. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 6. XII. 1998. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 40
15. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 3. XII. 1997. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 41
14. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 8. XII. 1996. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 41
13. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 3. XII. 1995. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 42
12. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 4. XII. 1994. godine – pobjednici po kategorijama ............................... 42
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
7
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
11. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 5. XII. 1993. godine – pobjednici po kategorijama ...............................42
10. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 6. XII. 1992 godine – pobjednici po kategorijama ................................43
9. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 8. XII. 1991. godine – pobjednici po kategorijama .................................43
8. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 9. XII. 1990. godine – pobjednici po kategorijama .................................43
7. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1989. godine – pobjednici po kategorijama ................................44
6. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 4. XII. 1988. godine – pobjednici po kategorijama ..................................44
5. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 6. XII. 1987. godine – pobjednici po kategorijama ..................................44
4. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1986. godine – pobjednici po kategorijama ................................45
3. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 8. XII. 1985. godine – pobjednici po kategorijama ..................................45
2. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 9. XII. 1984. godine – pobjednici po kategorijama ..................................45
1. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1983. godine – pobjednici po kategorijama ................................45
7. ZANIMLJIVOSTI ____________________________________________________ 46
7.1 APSOLUTNI POBJEDNICI GLAVNE UTRKE – MUŠKARCI ...........................................................46
7.2 APSOLUTNE POBJEDNICE GLAVNE UTRKE – ŢENE .................................................................47
8
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
1. OPĆE INFORMACIJE
Mjesto okupljanja i prijave:
Glavni ulaz Uljanika, Flaciusova 1, Pula
KATEGORIJE
GLAVNA UTRKA – 8,6 km start u 11:30 sati
do 19 godina
od 20 – 29 godina
od 30 – 39 godina
od 40 – 49 godina
od 50 – 59 godina
60 godina i više
atletiĉari-ke u kolicima
muški + ţene
muški + ţene
muški + ţene
muški + ţene
muški + ţene
muški + ţene
muški + ţene
1992. i kasnije
1982. – 1991.
1972. – 1981.
1962. – 1971.
1952. – 1961.
1951. i ranije
MINI UTRKA – 2 km, djeca do 14 godina
do 10 godina
do 10 godina
11 – 12 godina
11 – 12 godina
13 – 14 godina
13 – 14 godina
2001. i kasnije
2001. i kasnije
1999. – 2000.
1999. – 2000.
1997. – 1998.
1997. – 1998.
djeĉaci
djevojĉice
djeĉaci
djevojĉice
djeĉaci
djevojĉice
9:30 sati
9:50 sati
10:10 sati
10:25 sati
10:40 sati
10:55 sati
NAGRADE
PEHAR:
pobjednik-ca na 8,6 km
prvoplasirani u kategoriji
najbrojnija ekipa na 8,6 km
najuspješnija škola – 2 km
MEDALJA:
tri prvoplasirana u kategoriji
najstariji sudionik utrke na 8,6 km
MAJICA:
svi sudionici u svakoj kategoriji mini utrke
svi sudionici utrke na 8,6 km
KOLAĈ + ĈAJ: svi sudionici utrke na 2 km.
RUĈAK + SOK: svi sudionici utrke na 8,6 km
ZA UKUPNI POREDAK U UTRCI NA 8,6 KM
1. MJESTO:
2. MJESTO:
3. MJESTO:
21.10.2012.
muški + ţene
atletiĉari u kolicima
muški + ţene
atletiĉari u kolicima
muški + ţene
atletiĉari u kolicima
trenerka
trenerka
tenisice
tenisice
sportska majica
sportska majica
Uljanik Standard – Uljanik IRI
9
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
2. ORGANIZACIJA
ORGANIZATOR UTRKE
DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE “ULJANIK” – PULA
POKROVITELJ UTRKE
“ULJANIK” d.d. – PULA
ORGANIZACIJSKI ODBOR UTRKE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SUCI NA STAZI
predsjednik
potpresjednik
direktor natjecanja
stručni savjetnik
tajnik
automatska obrada
podataka
tehnički direktor
struč.suradnik za natječaj
„Dan Uljanika“
upis takmičara
koordinator redara
odnosi s javnošću
Veljko Grbac
Enco Vitasović
Vjekoslav Jozanović
Goran Vrbanac
Mirjana Mušković
Nenad LenĊel
7. Dragan Pereša
8. Cvjetko Vretenar
9. Andrej Barac
10. Dragan Stokić
11. Denis Jambrošić
SUCI – REDARI NA STAZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Dragan Stokić
Draţenko Buršić
Vanja Šimek
Branislav Šokec
Ivan Šokec
Dario Pleše
Ibrahim Ibrulj
Sead Softić
Divna Šokec
Davorin Pleše
Zdenko Celija
Draţen Pleše
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
koordinator
Safet Idrizi
Zijad Halilović
Sandro Brezac
Lucija Pleše
Damir Jelovac
Jadranko Tomišić
Cvjetko Pleše
Ţeljka Tomiĉić
Tanja Tomiĉić
Alen Kevdţija
Aleksa Vitasović
Dr. Ante Valĉić
Radosava Ivanĉić
Đemal Šehić
Zoe Boţac
5. Zdravko Bertoncelj
6. Ljiljana Molnar
7. Šandor Molnar
KOMPJUTORSKA OBRADA REZULTATA
1. Nenad LenĊel
2. Ivica Karasi
3. Miroslav Acinger
4. Andrej Vuk
5. Marinela Kutić
6. Marko Celija
10
Alesio Biletić
Ivica Ĉuturilo
Mirko Nimac
Mario Stell
sudac na cilju
sudac na startu
sudac na stazi
starter
SUCI UTRKE
1. Enco Vitasović
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zvonko Pujac
Marko Voštan
Aljoša Voštan
Damir Peruško
Nevio Ţupanić
Mladen Premate
Bojan Ignjatić
Dean Matika
Luĉano Lanĉa
predsjednik sudačke
komisije
sudac na cilju
sudac
sudac
sudac
sudac
sudac
sudac
sudac
sudac
IZVIĐAĈI – REDARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Walter Cressina
Branko Raste
Davor Raste
Robert Raste
Krešimir Krleţa
Dolores Krleţa
Sven Stojanić
8.
9.
10.
11.
12.
koordinator
Olgan Hrvatin
Dean Petrov
Mario Drandić
Dragan Milović
Ivana Lišnić
IZVIĐAĈI – UPISIVAĈI
ZDRAVSTVENA SLUŢBA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
koordinator
kontrola i verifikacija
startnih listi i rezultata
kontrola i verifikacija
startnih listi i rezultata
unos i obrada rezultata
unos i obrada rezultata
distribucija i objava
rezultata, izrada biltena
1.
2.
3.
4.
Mia Vidaĉek
Enid Vidaĉek
Helena Dţin
Ivana Lišnić
5. Rebeka Gavrić
ADRIATIC timing – GLAVNA UTRKA - mjerenje
vremena
1. Goran Grabar
2. Snjeţana Jakovina
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
UPISI TAKMIĈARA I PODJELA STARTNIH BR.
1.
Andrej Barac
2.
3.
4.
Matija Ivetić
Kristina Blašković
Franka Milovan
5.
Aleksandra
Petrinĉić
Jasna Softić
6.
koordinator upisivača Mini utrka
upis takmičara - Mini utrka
upis takmičara - Mini utrka
upis takmičara - Glavna
utrka
upis takmičara – Glavna
utrka
upis takmičara – Glavna
utrka
UPISI TAKMIĈARA I PODJELA STARTNIH BR.
- ŠKOLA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
1.
2.
3.
4.
5.
Doris Zeĉević
Anja Prgonjić
Valentina Marković
Melina Bešić
Katarina Harambaša
PODJELA NAGRADA
1. Ivana Ĉakarić
2. Gordana Paris
3. Svetomir Matteoni
4. Milan Badurina
TEHNIĈKA PODRŠKA
Rade Petrović
Igor Brkarićć
Aldo Ĉabrunić
SerĊo Piutti
Ilario Krizmanić
Mile Petrović
1.
2.
3.
4.
5.
6.
koordinator
spiker
razglas
razglas
pomoć na stazi
pomoć na stazi
VODITELJI REKREACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
Mira Kaurin
Dragan Stokić
Franka Milovan
Zoran Mitanovski
Mario Juršić
6.
7.
8.
9.
Gordana Paris
Dobrivoje Jaĉimović
Aleksandra Petrinĉić
Zoran Milinković
3. PREGLED BROJA SUDIONIKA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA”
Muškarci
Glavna utrka
Utrka / Kategorija
Prijavljeni
Ţene
Stigli na cilj
Prijavljene
Ukupno
Stigle na cilj
Prijavljeni
Stigli na cilj
do 19 g.
27
26
14
11
41
37
od 20-29 g
26
24
6
6
32
31
od 30-39 g.
32
31
8
8
40
39
od 40-49 g.
35
35
7
7
42
42
od 50-59 g.
24
21
2
2
26
23
više od 60 g.
13
12
0
0
13
12
2
2
1
1
3
3
160
153
38
35
197
187
Atle. u kolicima
Ukupno
Djeĉaci
Djevojĉice
Ukupno
Prijavljeni
Stigli na cilj
Prijavljene
Stigle na cilj
do 10 g.
195
139
155
128
350
267
od 11-12 g.
236
158
219
157
455
315
od 13-14 g.
163
94
130
90
293
184
Ukupno
594
391
504
375
1098
766
Djeĉja utrka
(2 km)
Utrka / Kategorija
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Prijavljeni
Stigli na cilj
11
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
4. GLAVNA UTRKA “DAN ULJANIKA”
4.1. PODACI O STAZI
Mjesto utrke:
Duţina staze:
Datum odrţavanja utrke i start:
Vrijeme:
Temperatura:
Kroz pogone Uljanika d.d. Pula
8,6 km
21.10.2012. godine u 11:30
Sunĉano
20º C
4.2. PODACI O SUDIONICIMA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA”
U 30. utrci “Dan Uljanika” sudjelovali su natjecatelji iz sljedećih klubova:
Plas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Klub
DSR Maraton Uljanik
USR Pĉelica Pula
SD Albona Labin
AK Istra Pula
VK Medulin
SD Stubica
TK Rival Rijeka
AK Kvarner Autotrans
AK Kvarner Rijeka
AK Rudar SLO
TK Pula
AK Sv. Eufemija Rovinj
Alba
PD Glas Istre
Trickeri Pazin
Karate klub Istra
SDP Pula
VK Istra
TK Albona Extreme
3. Maj Rijeka
Adnatura
AK Medulin
AK Ţumberak
Art Gym
Hempel
Hitre noge Sinoţeće SLO
XCBB Adrenalina
MK Umag
SRU Infinitus
STK Arena Ferro
TK Ljubljana SLO
TK Ribnica SLO
Ostali
Ukupno:
12
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Muški
Ţene
26
23
7
7
8
4
4
3
4
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
35
160
3
2
3
2
1
5
5
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
41
Ukupno
29
25
10
9
9
9
9
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46
201
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
4.3. ZVANIĈNI REZULTATI
GLAVNA UTRKA
Plas.
St. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
62
67
56
3
159
68
9
99
91
183
179
8
175
141
4
184
64
205
20
41
84
94
97
95
88
66
35
10
49
47
103
204
176
57
31
133
71
60
54
36
127
206
189
50
51
203
150
90
111
198
7
21.10.2012.
Ime i prezime
G. r.
Klub
Dražen DINJAR
Blaž GRAD
Zoran ŽILID
Drago PARIPOVID
Andrej MEDVED
Sadet ČAUŠEVID
Petar BRATULID
Ivica MUCAK
Edi RADETICCHIO
Goran MODRUŠAN
Marko GRŽETID
Barbara BELUŠID
Robert DODID
Teo SINTID
Nikola PARIPOVID
Marko BELUŠID
Krešo GLAVAŠ
Darko PRIVRAT
Luka PALISKA
Christian GALLO
Mladen BUBANKO
Nenad ŠIMIČID
Frano DUSPARA
Vanja SERŠID
Josip KOSEC
Petko DRAKULID
Branko VOZILA
Marco RISTID
Ivan RNJAK
Marko RISTID
Vedran STORELLI
Sandi LUKŠID
Tomislav BRNČID
Aleksandar KOVAČID
Damir MATEIS
Nikola RAKID
Danijel ŠVERKO
Elvis MISIMI
Miljenko GROZDANID
Zoran SAGADIN
Luka PERUŠKO
Matej BODANOVID
Vlado ŠDUR
Ozren RNJAK
David ŠIŠID
Lucano SOŠID
Kristijan ZRINID
Dejan LJUBAS
Jasna GUERIN
Kristijan MATAN
Alan BAUER
1976
1989
1982
1959
1985
1971
1996
1988
1975
1978
1995
1981
1974
1978
1985
1991
1968
1995
1997
1976
1961
1962
1967
1987
1965
1974
1966
1996
1989
1981
1974
1975
1984
1988
1961
1995
1974
1990
1951
1966
1987
1996
1959
1960
1996
1952
1970
1983
1982
1980
1968
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
TK Ljubljana
USR Pčelica Pula
AK Istra Pula
USR Pčelica Pula
TK Pula
SRU Infinitus
AK Kvarner Rijeka
AK Istra Pula
AK Kvarner Rijeka
Individualac
AK Žumberak
AK Kvarner Autotrans
USR Pčelica Pula
VK Medulin
SD Albona Labin
DSR Maraton Uljanik Pula
SD Stubica
TK Rival Rijeka
USR Pčelica Pula
TK Rival Rijeka
SD Stubica
USR Pčelica Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Istra Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
TK Albona Extreme
AK Kvarner Autotrans
AK Rudar-Slo
DSR Maraton Uljanik Pula
VK Istra
USR Pčelica Pula
AK Rudar-Slo
SD Albona Labin
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
VK Medulin
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
VK Medulin
TK Albona Extreme
XCBB Adrenalina
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
AK Sv. Eufemija Rovinj
Rijeka
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Kat. / Rank
M 30 - 39
M 20 - 29
M 30 - 39
M 50 - 59
M 20 - 29
M 40 - 49
M 19 (do 19)
M 20 - 29
M 30 - 39
M 30 - 39
M 19 (do 19)
Ž 30 - 39
M 30 - 39
M 30 - 39
M 20 - 29
M 20 - 29
M 40 - 49
M 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M 30 - 39
M 50 - 59
M 50 - 59
M 40 - 49
M 20 - 29
M 40 - 49
M 30 - 39
M 40 - 49
M 19 (do 19)
M 20 - 29
M 30 - 39
M 30 - 39
M 30 - 39
M 20 - 29
M 20 - 29
M 50 - 59
M 19 (do 19)
M 30 - 39
M 20 - 29
M od 60
M 40 - 49
M 20 - 29
M 19 (do 19)
M 50 - 59
M 50 - 59
M 19 (do 19)
M od 60
M 40 - 49
M 20 - 29
Ž 30 - 39
M 30 - 39
M 40 - 49
Rezultat
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
2
1
5
6
4
5
2
3
4
7
2
3
3
6
4
8
5
5
7
9
10
11
8
9
4
6
12
10
1
6
11
7
5
6
8
2
7
12
2
13
8
28:24.706
28:29.862
28:45.301
29:07.303
29:21.749
29:39.580
30:22.785
31:03.219
31:13.665
31:28.018
31:29.900
31:40.494
31:46.227
33:21.978
33:25.468
33:39.281
33:45.443
33:57.582
34:03.025
34:05.876
34:29.732
34:34.615
34:48.147
35:08.053
35:08.653
35:16.441
35:21.773
35:24.388
35:34.307
35:50.318
35:51.825
36:04.951
36:10.624
36:15.880
36:16.500
36:59.196
36:59.271
37:04.438
37:06.891
37:10.328
37:18.551
37:24.842
37:29.365
37:37.587
37:38.808
37:40.624
37:42.933
37:44.808
37:47.424
37:52.006
37:53.825
13
30. utrka “Dan Uljanika”
Plas.
St. br.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
169
201
193
105
69
48
196
149
135
40
26
202
28
34
14
177
173
153
25
129
130
158
96
125
101
19
151
140
21
38
15
120
112
178
1
98
72
163
199
186
87
29
12
194
148
138
171
154
207
131
182
110
81
166
70
181
14
DSR ”Uljanik” Pula
Ime i prezime
G. r.
Klub
Alfio LETINID
Igor RABAR
Edi DRMID
Nino BUREK
Amel ČAUŠEVID
Antonio PAVELID
Dean DIMINID
Melanie TEPUŠ
Petar MARELJA
Marko DORID
Milovan GUŽVID
Gianni FUDAK
Željko IKOVID
Tomislav RADOSAVLJEVID
Daniel MARINKOVID
Alen FRANCETID
Sanda ANTUNOVID
Josip PAVLIN
Bruno ČEŠLJAR
Robert NIMAC
Ademir TRBALID
Danijel ŠAJATOVID
Siniša IVANKOVID
Mario CETINA
Dražen HOŠNJAK
Alma HUJDUROVID
Nikola RADID
Tomislav SALKOVID
Samir DORID
Loris ZUBAN
Damir BONACA
Sandi MUŽINA
Igor ŠKATAR
Martina KOLOVRAT
Veselko ŠPANID
Patrik GORTAN
Nenad PAVLETID
Matija CURID
Nedeljko JAVOR
Filip RAĐA
Anamaria POŠTEK
Nenad JANKOVID
Martin MODRUŠAN
Michael KOLID
Edvard BREČEVID
Igor HORVAT
Kristina OREŠNIK
Mladenka CULIBRK
Aleksandar NAUMOVID
Erol DURT
Hasan MULABOLID
Felix GUERIN
Robert ZBAŠNIK
Kristijan CINKOPAN
Samir ČAUŠEVID
Dragan ČOSID
1963
1981
1979
1973
1989
1996
1985
1995
1997
1996
1964
1957
1961
1955
1997
1989
1979
1970
1969
1996
1997
1964
1970
1985
1965
1995
1985
1976
1991
1975
1997
1972
1970
1995
1955
1979
1962
1983
1957
1997
1972
1963
1997
1994
1982
1983
1998
1975
1971
1967
1950
1967
1968
1968
1972
1970
AK Medulin
Trickeri Pazin
Individualac
SD Stubica
USR Pčelica Pula
VK Medulin
Individualac
AK Kvarner Autotrans
Individualac
VK Medulin
DSR Maraton Uljanik Pula
3 Maj Rijeka
DSR Maraton Uljanik Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Istra Pula
AK Kvarner Autotrans
AK Kvarner Autotrans
TK Pula
SD Albona Labin
Individualac
Medicinska škola Pula
PD Glas Istre
USR Pčelica Pula
Individualac
Individualac
SD Albona Labin
Individualac
Individualac
SD Albona Labin
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Istra Pula
Rovinj
USR Pčelica Pula
AK Kvarner Autotrans
Hitre noge Sinožede-Slo
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
Pula
AK Sv. Eufemija Rovinj
AK Istra Pula
SD Stubica
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Istra Pula
Individualac
Alba
Alba
AK Istra
Pula
VK Medulin
VK Istra
Individualac
Individualac
TK Rival Rijeka
OŠ Tone Peruška
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Kat. / Rank
M 40 - 49
M 30 - 39
M 30 - 39
M 30 - 39
M 20 - 29
M 19 (do 19)
M 20 - 29
Ž 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M 40 - 49
M 50 - 59
M 50 - 59
M 50 - 59
M 19 (do 19)
M 20 - 29
Ž 30 - 39
M 40 - 49
M 40 - 49
M 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M 40 - 49
M 40 - 49
M 20 - 29
M 40 - 49
Ž 19 (do 19)
M 20 - 29
M 30 - 39
M 20 - 29
M 30 - 39
M 19 (do 19)
M 40 - 49
M 40 - 49
Ž 19 (do 19)
M 50 - 59
M 30 - 39
M 50 - 59
M 20 - 29
M 50 - 59
M 19 (do 19)
Ž 40 - 49
M 40 - 49
M 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M 30 - 39
M 20 - 29
Ž 19 (do 19)
Ž 30 - 39
M 40 - 49
M 40 - 49
M od 60
M 40 - 49
M 40 - 49
M 40 - 49
M 40 - 49
M 40 - 49
Rezultat
9
14
15
16
13
9
14
1
10
11
10
7
8
9
12
15
3
11
12
13
14
13
14
16
15
2
17
17
18
18
15
16
17
3
10
19
11
19
12
16
1
18
17
18
20
20
4
4
19
20
3
21
22
23
24
25
37:58.672
37:59.354
38:07.405
38:20.122
38:24.547
38:24.635
38:31.722
38:37.717
38:38.213
38:39.274
38:43.554
38:44.548
38:48.239
38:48.521
38:49.667
38:55.215
38:57.384
39:10.453
39:13.183
39:14.888
39:22.480
39:23.001
39:25.254
39:29.859
39:32.653
39:33.518
39:34.906
39:42.567
39:43.758
39:44.288
39:45.869
39:47.192
39:48.061
39:58.817
40:03.279
40:06.459
40:06.473
40:09.280
40:24.613
40:34.966
40:41.037
40:45.843
40:49.959
41:00.876
41:18.913
41:20.111
41:20.791
41:21.941
41:32.157
41:40.914
41:42.034
41:49.151
41:54.775
41:59.386
42:00.031
42:04.545
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Plas.
St. br.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
162
200
65
63
83
143
209
45
118
152
100
197
104
102
142
187
134
108
119
61
168
109
136
195
44
115
85
122
113
121
30
156
79
161
144
78
207
132
157
86
123
80
155
2
167
52
106
164
73
191
39
137
192
185
53
74
114
116
21.10.2012.
30. utrka “Dan Uljanika”
Ime i prezime
G. r.
Klub
Marko JELID
Goran GOCID
Mladen ERCEG
Zoran GRAHOVAC
Igor MALEŠEVID
Milan NINKOVID
Robert David PILAR
Ivana MILOŠEVID
Dejan BRACOVID
Marko STARID
Anton MILOŠ
Alen MARUŽIN
Daniel VIDAN
Aleksandar BUDISAVLJEVID
Darko MRŠNIK
Ivan ŠVERKO
Kristijan PILJID
Danijel POŠTEK
Hrvoje TIČID
Bojan KOVAČID
Milovan LAZENDID
Luka KLJAJID
Alena TATAREVID
Valter KOLID
Rada JELIČID
Milan KOLID
Gabriela BUBANKO
Stojan MIHELJ
Miko BORID
Zoran LEKO
Andrej LAZAR
Antonio ALABER
Silvija MRAKOVČID
Senad KOVAČ
Mauricio FORNEŽAR
Romina GRUBER
Marina KAID
Dragan ČIRID
Irena MOSID ŠAJATOVID
Mihaela BUBANKO
Davor VUKELID
Marina ZBAŠNIK
Saša KARDINAR
Rajko ŠARČEVID
Eduard CINKOPAN
Miljenko CUKON
Jasmina BUREK
Sandra RISTID
Emanuel ŠVERKO
Lucija ŠDUR
Mato TOMID
Slaven FERENČID
Sead MAHMUTOVID-RIJAM
Emina KNEZ
Dušan LUJID
Petra PAVLETID
Ivo KOKALJ
Marijan BAŠID
1982
1973
1971
1981
1960
1970
1995
1983
1971
1980
1992
1972
1973
1975
1970
1983
1992
1995
1979
1956
1968
1970
1984
1970
1968
1951
1997
1954
1995
1959
1955
1995
1968
1964
1974
1971
1971
1959
1973
1997
1966
1969
1973
1943
1974
1950
1980
1970
1996
1996
1945
1981
1950
1989
1953
1995
1995
1949
Individual
Trickeri Pazin
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
TK Rival Rijeka
TK Pula
VK Medulin
DSR Maraton Uljanik Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
Karate klub Istra
AK Sv. Eufemija Rovinj
Trickeri Pazin
Karate klub Istra
Adnatura
USR Pčelica Pula
Individualac
SD Stubica
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Rudar-Slo
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
VK Medulin
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
Ljubljana - Slo
SD Stubica
Strojogradnja
USR Pčelica Pula
Pula
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
TK Rival Rijeka
PD Glas Istre
TK Pula
TK Rival Rijeka
VK Medulin
MK Umag
PD Glas Istre
SD Stubica
Pula
TK Rival Rijeka
Pula
AK Kvarner Rijeka
STK Arena Ferro
DSR Maraton Uljanik Pula
SD Stubica
Art Gym
USR Pčelica Pula
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
Alba
Individualac
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
USR Pčelica Pula
USR Pčelica Pula
Hempel
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Kat. / Rank
M 30 - 39
M 30 - 39
M 40 - 49
M 30 - 39
M 50 - 59
M 40 - 49
M 19 (do 19)
Ž 20 - 29
M 40 - 49
M 30 - 39
M 20 - 29
M 40 - 49
M 30 - 39
M 30 - 39
M 40 - 49
M 20 - 29
M 20 - 29
M 19 (do 19)
M 30 - 39
M 50 - 59
M 40 - 49
M 40 - 49
Ž 20 - 29
M 40 - 49
Ž 40 - 49
M od 60
Ž 19 (do 19)
M 50 - 59
M 19 (do 19)
M 50 - 59
M 50 - 59
M 19 (do 19)
Ž 40 - 49
M 40 - 49
M 30 - 39
Ž 40 - 49
M 19 (do 19)
M 50 - 59
Ž 30 - 39
Ž 19 (do 19)
M 40 - 49
Ž 40 - 49
M 30 - 39
M od 60
M 30 - 39
M od 60
Ž 30 - 39
Ž 40 - 49
M 19 (do 19)
Ž 19 (do 19)
M od 60
M 30 - 39
M od 60
Ž 20 - 29
M 50 - 59
Ž 19 (do 19)
M 19 (do 19)
M od 60
Rezultat
21
22
26
23
13
27
19
1
28
24
21
29
25
26
30
22
23
20
27
14
31
32
2
33
2
4
5
15
21
16
17
22
3
34
28
4
19
18
5
6
35
5
29
5
30
6
6
6
24
7
7
31
8
3
19
8
25
9
42:12.243
42:31.192
42:41.379
42:42.096
42:47.172
42:55.143
42:56.098
43:00.248
43:09.369
43:27.300
43:37.038
43:38.516
43:48.664
43:48.678
43:49.815
43:49.860
43:52.440
44:03.747
44:10.594
44:21.996
44:28.381
44:31.099
44:36.840
44:37.179
44:51.272
44:56.363
44:58.909
45:06.669
45:13.558
45:16.247
45:23.171
46:12.018
46:22.589
46:30.419
46:37.340
46:56.149
47:05.234
47:13.362
47:19.045
48:00.140
48:33.704
48:38.093
48:43.090
49:02.518
49:13.844
49:22.360
49:33.293
49:36.317
49:38.019
49:42.183
49:48.760
50:02.560
51:10.210
51:10.608
52:30.637
52:43.960
52:44.653
52:47.706
15
30. utrka “Dan Uljanika”
Plas.
St. br.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
126
33
124
77
117
107
76
174
27
18
180
46
146
147
55
145
37
139
160
42
59
43
190
172
170
188
165
24
23
DSR ”Uljanik” Pula
Ime i prezime
G. r.
Klub
Luka KRIZMAN
Josip NADENID
Sandra ZRINID TERLEVID
Ružica PETROVID
Ana BENČID
Lilijana PAPID
Nika BEGID
Amil ALIBEGOVID
Aleksandra DAID
Ivan VEČERINA
Miodrag ADIMOVID
Sara JURAŠID
Antonia KOCIJANČID
Marina BONAIUTO
Predrag SUBOTID
Nevenka KOCIJANČID
Georg RAPPEL
Milica KUZMID
Bojan CEBIN
Dragan RADOMIROVID
Pavel KREŽE
Daniel HRVATIN
Valentina ŠDUR
Nora PINČAN
Marina LADAVAC-NESINI
Antun MUŽINID
Zlatko RAMID
Dalibor TURKOVID
Tomislav NOVAK
1986
1933
1973
1959
1990
1970
1997
1994
1995
1936
1954
1995
1987
1983
1954
1960
1950
1969
1986
1960
1953
1994
1993
1996
1995
1938
1953
1975
1986
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
USR Pčelica Pula
TK Rival Rijeka
DSR Maraton Uljanik Pula
SD Stubica
TK Rival Rijeka
Individualac
SD Albona Labin
AK Kvarner Rijeka
DSR Maraton Uljanik Pula
SD Albona Labin
Individualac
Individualac
SD Albona Labin
Individualac
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
TK Ribnica
DSR Maraton Uljanik Pula
AK Rudar-Slo
DSR Maraton Uljanik Pula
Individualac
Individualac
Individualac
Individualac
Individualac
SD Albona Labin
SD Albona Labin
Kat. / Rank
M 20 - 29
M od 60
Ž 30 - 39
Ž 50 - 59
Ž 20 - 29
Ž 40 - 49
Ž 19 (do 19)
M 19 (do 19)
Ž 19 (do 19)
M od 60
M 50 - 59
Ž 19 (do 19)
Ž 20 - 29
Ž 20 - 29
M 50 - 59
Ž 50 - 59
M od 60
Ž 30 - 39
M 20 - 29
M 50 - 59
M 50 - 59
M 19 (do 19)
Ž 19 (do 19)
Ž 19 (do 19)
Ž 19 (do 19)
M od 60
M 50 - 59
M 30 - 39
M 20 - 29
Rezultat
24
10
7
1
4
7
9
26
10
11
20
11
5
6
21
2
12
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52:58.719
53:23.738
53:26.028
53:37.713
54:04.962
54:35.336
54:57.227
55:42.985
55:51.496
56:24.077
57:55.941
58:18.674
59:47.905
1:01:19.268
1:01:19.949
1:04:59.074
1:06:49.309
1:08:05.526
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
REZULTATI ATLETIĈARA I ATLETIĈARKI U KOLICIMA – GLAVNA UTRKA
Plas.
St.br.
1
2
3
16
6
17
16
Prezime i ime
G.r.
Klub
TURČINOVID Gracijano
RUŽNJAK Mirjana
PUCARID Mladen
1968 SD Paraplegičara Pula
1955 AK Istra Pula-sekcija invalida
1951 SD Paraplegičara Pula
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Kat./Rank
AUK-M
AUK-Ž
AUK-M
1
1
2
Rezultat
31:17.962
42:31.252
52:01.267
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
4.4. PREGLED NAGRAĐENIH NATJECATELJA 30. UTRKE “DAN ULJANIKA” NA
GLAVNOJ UTRCI
Kat. do 19 god - muški:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
BRATULIĆ Petar
GRŢETIĆ Marko
PRIVRAT Darko
Klub
AK Istra Pula
AK Kvarner Rijeka
VK Medulin
Rezultat
30:22.78
31:29.90
33:57.58
Klub
USR Pĉelica Pula
TK Ljubljana
USR Pĉelica Pula
Rezultat
28:29.86
29:21.75
31:03.22
Prezime i ime
Klub
Rezultat
DINJAR Draţen
ŢILIĆ Zoran
RADETICCHIO Edi
Budapest
TK Pula
Tru Infinitis
28:24.70
28:45.30
31:13.66
Klub
USR Pĉelica Pula
USR Pĉelica Pula
USR Pĉelica Pula
Rezultat
29:39.58
33:45.44
34:48.14
Klub
USR Pĉelica Pula
SD Stubica
TK Rival Rijeka
Rezultat
29:07.30
34:29.73
34:34.61
Klub
SD Albona Labin
TK Albona Extreme
Individualac
Rezultat
37:06.89
37:40.62
41:42.03
Klub
AK Kvarner Autotrans
SD Albona Labin
AK Kvarner Autotrans
Rezultat
38:37.72
39:33.52
39:58.82
Klub
DSR Maraton Uljanik Pula
VK Medulin
Individualac
Rezultat
43:00.25
44:36.84
51:10.61
Klub
AK Istra Pula
Individualac
AK Kvarner Autotrans
Rezultat
31:40.49
37:47.42
38:57.38
Klub
SD Stubica
DSR Maraton Uljanik Pula
TK Rival Rijeka
Rezultat
40:41.04
44:51.27
46:22.59
Kat. 20-29 god - muški:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
GRAD Blaţ
MEDVED Andrej
MUCAK Ivica
Kat. 30-39 god - muški:
Plas.
1.
2.
3.
Kat. 40-49 god – muški:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
ĈAUŠEVIĆ Sadet
GLAVAŠ Krešo
DUSPARA Frano
Kat. 50 - 59 god – muški:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
PARIPOVIĆ Drago
BUBANKO Mladen
ŠIMIĈIĆ Nenad
Kat. preko 60 god – muški:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
GROZDANIĆ Miljenko
SOŠIĆ Lucano
MULABOLIĆ Hasan
Kat. do 19 god – žene:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
TEPUŠ Melanie
HAJDUROVIĆ Alma
KOLOVRAT Martina
Kat. 20-29 god – žene:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
MILOŠEVIĆ Ivana
TATAREVIĆ Alena
KNEZ Emina
Kat. 30-39 god – žene:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
BELUŠIĆ Barbara
GUERIN Jasna
ANTUNOVIĆ Sanda
Kat 40-49 god – žene:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
POŠTEK Anamaria
JELIĈIĆ Rada
MRAKOVĈIĆ Silvija
Kat 50-59 god – žene:
Plas.
1.
2.
21.10.2012.
Prezime i ime
PETROVIĆ Ruţica
KOCIJANĈIĆ Nevenka
Klub
TK Rival Rijeka
Individualac
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
53:37.713
1h04:59.074
17
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
5. MINI UTRKA DJECE DO 14 GODINA
5.1. PODACI O STAZI
Mjesto utrke:
Duţina staze:
kroz pogone Uljanika d.d. Pula
2 km
5.2. PODACI O SUDIONICIMA MINI UTRKE ZA DJECU “DAN ULJANIKA”
U mini utrci za djecu “Dan Uljanika“ 2012. na 2 km sudjelovali su natjecatelji iz sljedećih
klubova i škola:
Plas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Škola / Klub
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
OŠ Tone Peruška
OŠ Stoja
OŠ Veruda
OŠ Šijana
OŠ Divšići
OŠ Veli Vrh
TK Rival Rijeka
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vodnjan
AK Istra Pula
OŠ Faţana
NK Veli Vrh
SD Albona Labin
OŠ Šijana
USR Pĉelica Pula
SD Stubica
AK Rudar
AK Vodnjan
OŠ Loborika
OŠ Medulin
AK Kvarner
AK Stubica
OŠ Banjole
OŠ Juraj Dobrila Rovinj
Primoš Trubar Laško
TK Pula
Ostali
Ukupno
18
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Prijavljeni
Završili
192
187
106
90
78
65
62
54
42
30
29
28
24
18
18
12
11
8
7
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
15
142
117
78
52
53
47
46
34
26
26
23
19
18
15
8
12
8
5
7
4
3
3
2
2
1
1
0
1
1
1
13
1098
768
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
5.3. ZVANIĈNI REZULTATI DJEĈJE UTRKE NA 2 KM
DJEĈACI DO 10 GOD. (2001. GODIŠTE I MLAĐI) – KATEGORIJA A
Plas.
St. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
38
162
129
148
20
132
176
125
87
155
134
52
119
92
120
1
169
50
156
126
139
68
104
175
61
24
64
41
89
82
161
100
28
149
122
143
123
26
88
174
48
160
66
15
96
189
27
194
183
107
72
51
31
42
21
53
21.10.2012.
Prezime i ime
Dţin Marko
Di Giusto Mateo
Zbašnik Rene
Ĉosić Deni
Cetina Marin
Vuletić Ivan
Kajtazović Patrik
Boca Siniša
Bešić Kenan
Bastijanĉić Gabriel
Glad Borna
Milohanović Andrea
Vido Ţan
Haliti David
Viliĉković Marco
Marem Matija
Kocijanĉić Benjamin
Matas Niko
Milovanović Marko
Vale Sven
Muţina Matija
Ĉikada Calvin
Grgorinić Benjamin
Kajtazović Adrijano
Ţiković Ian
Kolić Antonio
Bastijanĉić Maurizio
Hmura Josip
Kostić Gregor
Sulejmani Faton
Grgorinić Lovre
Franjul Ivan
Petrić Antonio
Blazević Lovro
Borina Toni
Moĉnik Manuel
Konović Xian
Nikles Anteo
Bulić Kajan
Milotić Roko
Makić Ermin
Barbaniĉić Gabrijel
Botica Pavao
Periĉić Samir
Blaţnić Dino
Grbin Neo
Paĉić Tedi
Bonazza Luka
Vugdalić Denis
Modrušan Marin
Jantoš Mladen
Milinković Lovro
Vitasović Patrik
Jakšić Marin
Cetina Patrik
Mohorović Randi
God. roĊ.
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2003
2002
2003
2002
2002
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2004
2004
2005
2002
2005
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2004
2002
2003
2003
2002
2004
2005
2002
2005
2004
2004
2002
2003
2002
2002
2004
2002
Klub/Škola
OŠ Kaštanjer
NK Veli Vrh
TK Rival Rijeka
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
TK Rival Rijeka
OŠ Kaštanjer
TK Rival Rijeka
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
AK Istra Pula
Nk Veli vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
TK Rival Rijeka
OŠ Juraj Dobrila Rovinj
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Monte Zaro
NK Veli Vrh
OŠ Vidikovac
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Šijana
OŠ Divšići
OŠ Stoja
Nk Veli vrh
OŠ Kaštanjer
Nk Veli Vrh
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Loborika
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Medulin
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:07:47
0:08:00
0:08:12
0:08:26
0:08:31
0:08:40
0:08:41
0:08:45
0:08:48
0:08:49
0:08:54
0:08:57
0:08:58
0:09:01
0:09:02
0:09:03
0:09:06
0:09:10
0:09:12
0:09:13
0:09:15
0:09:21
0:09:22
0:09:23
0:09:24
0:09:26
0:09:27
0:09:29
0:09:30
0:09:31
0:09:32
0:09:34
0:09:36
0:09:38
0:09:39
0:09:40
0:09:41
0:09:43
0:09:45
0:09:48
0:09:50
0:09:52
0:09:54
0:09:55
0:09:56
0:09:56
0:09:57
0:10:00
0:10:01
0:10:02
0:10:03
0:10:04
0:10:07
0:10:11
0:10:13
0:10:23
19
30. utrka “Dan Uljanika”
20
Plas.
St. broj
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
29
127
178
152
80
35
153
167
163
165
151
179
118
9
46
180
60
18
22
47
16
187
181
77
157
190
166
91
140
133
154
141
56
191
8
192
2
158
159
146
164
147
136
150
137
36
74
195
23
54
113
145
62
108
65
131
17
130
171
172
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Šugar Matias
Veršić Jakov
Kuremović Aldin
Hrelja Mateo
Smoljan Mateo
Crljenko Juraj
Jurić Niko
Leorsdanelli Mattia
Zagrić Adrijan
Topić Juraj
Antić Josip
Terlević Dino
Tusun Lovro
Cvetiĉanin Petar
Longo Dino
Terlević David
Vareško Diego
Antolović Andi
Hafizović Matej
Longo Luka
Rijavec Dorijan
Terlević Matej
Strenja Gabrijel
Orlić Mateo
Lovrić Edvar
Brakus Deo
Perĉinić Domagoj
Vretenar Noel
Mašić Eldin
Lyons Daniel Josip
Ivanĉić Gianni
Geršner Elvis
Rajĉić Mauro
Pura Denis
Cvetiĉanin Luka
Anĉić karlo Emanuel
Nedeljković Erik
Humerović Armin
Radola Deni
Vido Erik
Repinac Patrik
Veliĉković Edi
Đimić Gabriel
Buić Josip
Vujiĉić Roni
Cvek Alex
Jupić Tarik
Kristovski Markos
Hafizović Noel
Petrović Gregor
Popović Lorens
Paris Kristijan
Ţupanić Matija
Mujakić Amel
Bogdan Dino
Pavletić Hrvoje
Rojnić Nikola
Macina Adrian
Dragoslavljević Erik
Bazdanović David
God. roĊ.
2005
2002
2003
2003
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2002
2002
2004
2007
2003
2004
2005
2004
2004
2004
2003
2002
2005
2005
2002
2004
2005
2004
2004
2004
2003
2002
2003
2006
2002
2003
2002
2005
2002
2006
2005
2002
2007
2002
2002
2004
2002
2003
2003
2002
2003
2003
2004
2003
2004
2005
2002
2007
Klub/Škola
OŠ Divšići
TK Rival Rijeka
OŠ Stoja
OŠ Banjole
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
Nk Veli vrh
NK Veli Vrh
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ TOne Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
Vrtić Rozica
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
Nk Veli Vrh
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Centar
Vrtić Ribice
AK Istra Pula
OŠ Veruda
Nk Veli Vrh
OŠ Vidikovac
NK Veli Vrh
Individualac
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
Vrtić Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
USR Pĉelica Pula
OŠ Centar
USR Pĉelica Pula
Nk Veli vrh
Vrtić Pingvin
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:10:24
0:10:26
0:10:27
0:10:31
0:10:33
0:10:34
0:10:39
0:10:46
0:10:50
0:10:52
0:10:53
0:10:54
0:10:57
0:11:02
0:11:05
0:11:07
0:11:09
0:11:14
0:11:16
0:11:18
0:11:22
0:11:24
0:11:26
0:11:29
0:11:31
0:11:33
0:11:34
0:11:36
0:11:37
0:11:38
0:11:40
0:11:47
0:12:04
0:12:07
0:12:08
0:12:09
0:12:12
0:12:13
0:12:17
0:12:18
0:12:23
0:12:27
0:12:32
0:12:33
0:12:38
0:12:40
0:12:43
0:12:44
0:12:50
0:12:51
0:12:52
0:12:53
0:12:55
0:13:01
0:13:10
0:13:12
0:13:16
0:13:18
0:13:19
0:13:28
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
Plas.
St. broj
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
170
10
116
67
5
112
115
138
193
78
25
19
177
90
188
110
7
144
11
168
173
186
85
21.10.2012.
Prezime i ime
Svećnjak Dino
Karna Marko
Radolović Marin
Cukerić Ive
Andrić David
Polomĉić Lucas
Pucko Ivan
Škec Noel
Vinovrški Sven
Poĉuĉa Marko
Kolić Ivan
Brgić Marin
Gembec Filip
Lokvanĉić Leon
Dorić Elvis
Pavlović Antonio
Botić Danijel
Milovan Carlos
Latin Dominik
Redjić Din
Maĉina Moris
Kovaĉević Amel
Vidak Golja Ivan David
God. roĊ.
2002
2004
2004
2003
2004
2004
2004
2005
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2007
2005
2002
Klub/Škola
Nk Veli vrh
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Divšići
OŠ Divšići
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Centar
Vrtić Pingvin
OŠ Stoja
OŠ Monte Zaro
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:13:29
0:13:30
0:13:32
0:13:35
0:13:36
0:13:41
0:13:47
0:14:01
0:14:07
0:14:10
0:14:11
0:14:13
0:14:31
0:14:32
0:14:33
0:14:35
0:14:36
0:14:42
0:14:51
0:14:52
0:14:54
0:14:59
0:15:04
21
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
DJEVOJĈICE DO 10 GOD. (2001. GODIŠTE I MLAĐE) – KATEGORIJA B
22
Plas.
St. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
102
63
42
88
55
116
129
117
86
99
100
80
144
127
41
123
133
136
18
103
1
31
43
73
72
138
75
83
137
48
51
46
155
113
20
115
110
82
69
108
90
79
101
26
91
120
148
4
81
10
119
49
23
66
67
122
35
106
Prezime i ime
Hinić Tia Lena
Burek Jana
Išić Ania
Kariko Karin
Tomić Lara
Višković Lucija
Radolović Ester
Vitasović Valentina
Radolović Lara
Schneider Dora
Vuletić Josipa
Jageĉić Korina
Milas Anja
Zrinić Sara
Nikolina Mucić
Jelenić Karla
Jan Ana
Laura Šero
Emma Fornaţar
Petrović Mara
Goriĉki Noa
Peteh Lucia
Lovreĉić Karla
Kliĉek Nola
Mišković Marta
Harić Karla
Popović Elena
Štetić Lana
Pavlin Lea
Lucija Strenjan
Ledinski Mila
Posavec Tea
Komšo Gaia
Aleksandra Pandurević
Herceg Katja
Ribić Sara
Korenić Tea
Siljan Valnea
Omanović Alma
Possi Marina
Rakas Leontina
Vlahović Antonia
Melica Lina
Veršić Lucija
Trbalić Adna
Dubinina Marina
Kalister Ema
Leila Purak
Ĉangalović Tia
Nikolić Lara
Laudi Larisa
Agosteli Nika
Macan Sara
Šustić Leona
Krelja Iris
Mijalica Leona
Babić Vareško Marta
Bonazza Nina
Štern Vukotić Marija
God. roĊ.
2002
2004
2002
2002
2003
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2002
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2005
2003
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2003
2002
2003
2002
2002
2004
2004
2002
2004
2002
2005
2004
2002
2003
2004
2005
2003
2005
2002
2003
2003
2002
2004
Klub/Škola
OŠ Monte Zaro
SD Stubica
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vodnjan
OŠ Vodnjan
OŠ Vodnjan
OŠ Vidikovac
TK Rival Rijeka
SD Stubica
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
TK Pula
OŠ Centar
OŠ Centar
AK Istra Pula
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Stoja
OŠ Stoja
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
TK Rival Rijeka
OŠ Centar
OŠ Vodnjan
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Medulin
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:08:04
0:08:31
0:08:34
0:08:48
0:09:00
0:09:04
0:09:05
0:09:06
0:09:07
0:09:14
0:09:19
0:09:21
0:09:36
0:09:43
0:09:54
0:09:55
0:09:58
0:10:00
0:10:02
0:10:04
0:10:06
0:10:10
0:10:11
0:10:14
0:10:23
0:10:24
0:10:27
0:10:31
0:10:37
0:10:41
0:10:45
0:10:48
0:11:04
0:11:09
0:11:10
0:11:11
0:11:15
0:11:16
0:11:19
0:11:21
0:11:25
0:11:27
0:11:28
0:11:29
0:11:31
0:11:32
0:11:35
0:11:36
0:11:39
0:11:39
0:11:41
0:11:44
0:11:46
0:11:48
0:11:49
0:11:50
0:11:56
0:11:57
0:12:00
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Plas.
St. broj
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
142
105
154
147
44
76
40
92
94
114
96
98
3
145
95
85
109
78
8
64
140
5
53
2
139
128
126
14
45
143
47
70
107
135
25
21
146
54
89
77
65
111
61
71
97
74
62
141
52
150
125
124
27
151
15
13
30
131
104
87
16
21.10.2012.
30. utrka “Dan Uljanika”
Prezime i ime
Karmen Orlić
Štern Vukotić Iva
Klara Grgorinić
Iman Šekić
Kolarić Paula
Daić Diana
Grgorinić Mia
Babić Tea
Ţuparić Nina
Ivanĉić Elen
Pavletić Dora
Šverko Paola
Almir Edisa
Grabrić Petra
Gruber Gioia
Penko Leonarda
Marjanović Ruţica
Jovanović Mila
Kukal Lea
Išić Nika
Mirjam Hmura
Dubrović Adelisa
Šimunović Valeria
Ahmeti Nora
Lemeana Bilalić
Šešelj Lana
Crnalić Adela
Pendić Anita
Komparić Lara
Mia Maurel
Kraljević Noa
Radojević Eliana
Mijaĉević Klaudija
Anamarija mikić
Teodorović Leona
Savić Katarina
Grabrić Klara
Štimac Ines
Vitković Tea
Floriĉić Klara
Kaić Martina
Lyon Lucija
Horvat Mia
Stanić Cindy
Savić Erna
Bjelić Anja
Ilić Ivona
Pavlović Andrea
Serbus Maja
Kiara Bonasin
Ćuturilo Korina
Dubravić Adina
Bizjak Maja
Laura Floriĉić
Pendić Filipa
Pendić Andrea
Kuftić Tanja
Teodorović Ana
Hodak Stefani
Šalov Lara
Periĉić Samanta
God. roĊ.
2002
2007
2002
2004
2004
2002
2003
2002
2002
2003
2002
2004
2005
2004
2003
2003
2002
2002
2004
2005
2006
2002
2004
2004
2002
2004
2004
2004
2003
2003
2002
2003
2003
2007
2005
2003
2002
2002
2004
2003
2002
2003
2004
2004
2004
2002
2002
2004
2004
2005
2004
2005
2006
2004
2003
2005
2004
2005
2005
2002
2003
Klub/Škola
OŠ Veruda
Vrtić Puţići
OŠ Veruda
OŠ G.M.
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
USR Pĉelica Pula
USR Pĉelica Pula
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
TK Rival Rijeka
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
Vrtić
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Loborika
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
Vrtić
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ G.M.
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
USR Pĉelica Pula
OŠ Tone Peruška
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
AK Vodnjan
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Divšići
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Divšići
OŠ Centar
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:12:06
0:12:15
0:12:16
0:12:18
0:12:19
0:12:26
0:12:29
0:12:33
0:12:42
0:12:44
0:12:45
0:12:47
0:12:48
0:12:50
0:12:51
0:12:54
0:12:56
0:12:57
0:12:59
0:13:00
0:13:04
0:13:19
0:13:27
0:13:29
0:13:29
0:13:30
0:13:31
0:13:32
0:13:35
0:13:36
0:13:38
0:13:40
0:13:42
0:13:46
0:13:48
0:13:50
0:13:52
0:13:55
0:13:56
0:14:07
0:14:08
0:14:10
0:14:12
0:14:14
0:14:17
0:14:18
0:14:19
0:14:21
0:14:22
0:14:24
0:14:30
0:14:32
0:14:34
0:14:37
0:14:40
0:14:42
0:14:52
0:15:01
0:15:09
0:15:18
0:15:20
23
30. utrka “Dan Uljanika”
24
Plas.
St. broj
121
122
123
124
125
126
127
128
11
152
7
9
121
130
112
118
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Natali Bubalo
Tia Pauro
Kralj Ema
Kursar Anja
Radanović Mayli
Halilović Vanesa
Skaramuca Lara
Ĉikada Emi
God. roĊ.
2003
2004
2005
2006
2003
2006
2004
2004
Klub/Škola
OŠ Centar
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Vodnjan
Vrtić
OŠ Vodnjan
OŠ Vodnjan
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:15:22
0:15:58
0:16:03
0:16:03
0:17:10
0:17:14
0:18:04
0:18:05
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
DJEĈACI OD 11 DO 12 GOD. (1999. – 2000.) – KATEGORIJA C
Plas.
St. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
220
138
232
2
225
211
123
45
125
99
183
114
108
27
210
158
64
58
215
219
124
16
139
94
122
102
218
52
175
46
216
49
26
206
228
144
174
50
29
148
230
5
59
42
193
121
56
85
70
143
163
208
209
234
30
199
171
77
21.10.2012.
Prezime i ime
Rabuzin Gregor
Šošić Tin
Burić Toni
Ristić Sandro
Radolović Ivan
Nua Pjeter
Vozila Andrea
Boţac Toni
Vozila Mario
Simetić Rade
Škalić Juraj
Perinić Antonio
Kramberger Deni
Cvitić Cristian
Cvijetić Filip
Gunjaĉa Andrej
Vuijić Mihael
Orbanić Alen
Rovis Paolo
Radola Vito
Vozila Fran
Radaković Darko
Štetić Sandi
Magdić Vinko
Petrović Mateo
Brakić Darijo
Furlanić Patrik
Konĉar Lovro
Radolović Antonio
Cuccurin Marco
Martešić Paolo
Kajtazović Sandro
Tomišić Mateo
Ušić Teo
Burek Tin
Balaban Erik
Petković Petar
Kapelari Antonio
Pavlišić Dominic
Crnogorĉić Bojan
Jurica Niky
Velkavrh Eric
Pleše Antonio
Alkaz Amel
Vuković Ian
Kriţanac Antonio
Milohanović Matija
Bilobrk Duje Ante
Gracin Tin
Atanskovski Stefan
Kondić Goran
Goriĉanec Stribor
Paliska Marko
Kintela Sandi
Šarić Rocco
Peteh Manuel
Obić Jan
Mijalica Nikola
God. roĊ.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2001
Klub/Škola
Primoš Trubar Laško
OŠ Veruda
OŠ Veli Vrh
AK Istra Pula
OŠ G. Martinuzzi
TK Rival Rijeka
OŠ Veli Vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Stoja
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Faţana
TK Rival Rijeka
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Veli Vrh
OŠ Veli Vrh
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Stoja
OŠ Veli Vrh
OŠ Tone Peruška
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Šijana
AK Stubica
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Faţana
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Vodnjan
OŠ Veli Vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
SD Albona Labin
SD Albona Labin
OŠ Vidikovac
OŠ Faţana
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:07:03
0:07:16
0:07:24
0:07:30
0:07:31
0:07:35
0:07:36
0:07:38
0:07:39
0:07:44
0:07:51
0:07:54
0:08:00
0:08:02
0:08:08
0:08:10
0:08:12
0:08:18
0:08:20
0:08:21
0:08:22
0:08:24
0:08:25
0:08:28
0:08:29
0:08:33
0:08:35
0:08:36
0:08:40
0:08:41
0:08:42
0:08:43
0:08:46
0:08:48
0:08:49
0:08:51
0:08:53
0:08:56
0:08:57
0:08:59
0:09:00
0:09:01
0:09:02
0:09:03
0:09:04
0:09:05
0:09:07
0:09:09
0:09:10
0:09:11
0:09:13
0:09:14
0:09:15
0:09:16
0:09:17
0:09:18
0:09:19
0:09:20
25
30. utrka “Dan Uljanika”
26
Plas.
St. broj
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
176
227
178
217
120
155
51
14
88
149
221
91
166
111
131
105
61
103
141
172
160
116
179
1
223
96
152
196
133
19
93
207
190
145
147
226
182
80
167
100
83
22
136
97
194
41
60
135
185
164
47
165
156
180
184
78
10
87
13
191
233
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Radolović Noa
Olić Robert
Ruţić Patrik
Alibašić Antonio
Cinkopan Donald
Folja David
Kleva Rio
Marić Stefano
Branković Goran
Cvek Mateo
Crnalić Edin
Košir Mirjan
Krizmanić Ivan
Marković Luka
Kirin Fran
Duboĉanin Dominik
Savin Belas Andi
Ćenaj Armend
Vojak Hugo
Orbanić Matija
Jambrošić Marko
Stakić Ljubo
Siard Tomas
Moĉinić Antonio
Doblanović David
Nikolov Manuel
Da Ponte Gabrielle
Konović Ken
Mirt Luka
Vujić Niko
Kurtović Franjo
Zahirović Denis
Asić Ivan
Balija Noa
Belanĉić Marin
Sošić Fabio
Šiško Jure
Possi Paulo
Kvaranta Emiliano
Ţivolić Ivan
Ţgomba Antonio
Cetina Darko
Sedlić Anto
Popović Vedran
Bešić Edvin
Agaj Vlersim
Sardoz Luka
Rajković Vito
Veljković Marko
Kovaĉ Oskar
Damjanić Filip
Kreković Roko
Franjul Matej
Siljan Josip
Tusun Ivan
Milić Marko
Buĉaj Luigj
Brajković Patrik
Jurešić Patrik
Cetina Marco
Tadej Arian
God. roĊ.
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2000
Klub/Škola
OŠ Vidikovac
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Vodnjan
OŠ Veli Vrh
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Stoja
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Stoja
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Veruda
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
AK Istra Pula
OŠ Veli Vrh
OŠ Stoja
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Veruda
OŠ Centar
OŠ Stoja
OŠ Šijana
OŠ Vodnjan
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Monte Zaro
OŠ Divšići
OŠ Veruda
OŠ Stoja
OŠ Šijana
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Vodnjan
OŠ Vidikovac
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:09:21
0:09:22
0:09:23
0:09:25
0:09:26
0:09:29
0:09:34
0:09:36
0:09:38
0:09:39
0:09:39
0:09:40
0:09:42
0:09:44
0:09:45
0:09:47
0:09:48
0:09:49
0:09:50
0:09:52
0:09:53
0:09:56
0:09:56
0:09:57
0:09:59
0:10:01
0:10:02
0:10:03
0:10:04
0:10:05
0:10:09
0:10:13
0:10:14
0:10:16
0:10:19
0:10:21
0:10:22
0:10:24
0:10:25
0:10:26
0:10:27
0:10:28
0:10:29
0:10:30
0:10:32
0:10:33
0:10:36
0:10:37
0:10:39
0:10:40
0:10:43
0:10:44
0:10:45
0:10:46
0:10:47
0:10:48
0:10:50
0:10:50
0:10:51
0:10:58
0:11:00
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Plas.
St. broj
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
205
20
203
201
48
229
57
157
222
127
32
177
9
74
76
8
107
110
159
214
34
38
101
18
140
89
109
224
235
117
11
55
150
113
231
43
15
132
115
21.10.2012.
30. utrka “Dan Uljanika”
Prezime i ime
Trešnjić Dino
Weiser Vujić Darijo
Tomiĉić Darko
Radulović Luka
Grgić Niko
Brodaroć Luka
Modrušan Loren
Gaĉeša Marko
Jelenić Oto
Ĉernja Mario
Fiorentin Fabio
Retkovac Ivan
Bubalo Alan
Korda Bruno
Madunić Hrvoje
Brzica Luka
Jukić Anis
Lulić Rikardo
Herceg Vanja
Kliman David
Licul Albert
Stipĉević Vid
Alaber Domagoj
Šustić Antun
Tepšić Luka
Domitrović Marko
Krkobabić Saša
Poĉućar Andreas
Nadenić Vladimir
Šterm Vukotić Juraj
Ćoko Medin
Markulinĉić Luka
Ĉuperjani Anton
Moslavac Josip
Antić Demian
AnĊić Erik
Pranjić Igor
Kljajić Kristijan
Rajković Mark
God. roĊ.
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2001
Klub/Škola
OŠ Šijana
OŠ Centar
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Vodnjan
OŠ G. Martinuzzi
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Tone Peruška
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Stoja
OŠ Tone Peruška
OŠ Monte Zaro
OŠ Šijana
OŠ Tone Peruška
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Tone Peruška
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:11:03
0:11:09
0:11:10
0:11:12
0:11:14
0:11:17
0:11:18
0:11:20
0:11:22
0:11:26
0:11:28
0:11:30
0:11:33
0:11:34
0:11:36
0:11:38
0:11:41
0:11:42
0:11:44
0:11:45
0:11:51
0:11:52
0:11:53
0:12:05
0:12:11
0:12:13
0:12:19
0:12:20
0:12:22
0:12:32
0:12:36
0:12:41
0:13:18
0:13:20
0:13:21
0:13:48
0:13:49
0:14:30
0:14:42
27
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
DJEVOJĈICE OD 11 DO 12 GOD. (1999. – 2000.) – KATEGORIJA D
28
Plas.
St. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
212
209
126
129
28
83
49
119
201
199
84
128
114
206
169
46
207
208
3
39
53
195
2
202
47
19
146
48
116
217
173
60
160
194
98
149
179
188
141
45
62
64
11
130
103
172
66
145
59
6
133
41
61
178
44
147
1
198
157
Prezime i ime
Kovaĉić Ana
Vuković Ira
Marić Franciska
Nimac Marina
Zanetić Dorja
Bilić Aristea
Gjekaj Gloria
Dedaj Monika
Ĉargonja Dorotea
Zustović Ana Elena
Branković Barbara
Nimac Dina
Digiusto Santina
Strenja Leonarda
Zrinić Luana
Druţeta Nika
Šešelja Lea
Vuković Ida
Mehanović Ena
Bekavac Nikolina
Ivanĉić Antonela
Ĉernjak Rebeka
Kuzman Nina
Gruber Chiara
Duraković Ina
Bizjak Matea
Jambrošić Karla
Đokić Dajana
Kriţanac Ana
Selak Lucija
Peršić Sara
Kostešić Ena
Sabo Ena
Zaccai Vanessa
Huseinbašić Hana
Jukota Klara
Jovanov Melani
Paljar Sara
Gobbo Lana
Dilber Monika
Mirković Elena
Paulović Petra
Maurel Nika
Ognjenović Paola
Matošević Laura
Moscarda Paulina
Rukavina Lucija
Hrestak Laura
Kopriĉanec Ivana
Garić Anastasia
AnĊić Magdalena
Bolković Tea
Medakov Karla
Dragaš Emili
Damjanić Hajnal Nicol
Jozić Tihani
Krleţa Sara
Rašek Hana
Pekica Marina
God. roĊ.
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
Klub/Škola
AK Rudar
TK Rival Rijeka
OŠ Veruda
OŠ Veruda
OŠ Faţana
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
TK Rival Rijeka
SD Albona Labin
OŠ Stoja
OŠ Veruda
OŠ Veli Vrh
TK Rival Rijeka
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
TK Rival Rijeka
TK Rival Rijeka
AK Istra Pula
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
SD Albona Labin
AK Istra Pula
TK Rival Rijeka
OŠ Kaštanjer
OŠ Divšići
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Vidikovac
OŠ Vodnjan
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Veruda
OŠ Tone Peruška
OŠ Vodnjan
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
AK Istra Pula
SD Albona Labin
OŠ Vidikovac
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:07:37
0:07:50
0:07:59
0:08:01
0:08:03
0:08:05
0:08:10
0:08:13
0:08:18
0:08:21
0:08:23
0:08:25
0:08:27
0:08:28
0:08:37
0:08:39
0:08:43
0:08:45
0:08:58
0:09:01
0:09:03
0:09:09
0:09:11
0:09:21
0:09:25
0:09:32
0:09:42
0:09:44
0:09:45
0:09:47
0:09:48
0:09:50
0:09:51
0:09:53
0:09:54
0:09:56
0:09:58
0:09:59
0:10:01
0:10:03
0:10:05
0:10:11
0:10:14
0:10:15
0:10:17
0:10:18
0:10:20
0:10:21
0:10:26
0:10:27
0:10:29
0:10:30
0:10:32
0:10:33
0:10:34
0:10:35
0:10:36
0:10:37
0:10:39
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Plas.
St. broj
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
148
120
23
214
174
16
68
123
177
183
132
127
211
175
121
203
107
113
70
122
10
65
4
5
154
57
138
71
176
144
182
205
216
79
80
125
143
90
131
213
190
124
136
43
73
34
89
85
218
99
112
36
215
20
210
117
87
186
189
180
192
21.10.2012.
30. utrka “Dan Uljanika”
Prezime i ime
Jukota Blanka
Derocchi Anika
Vitasović Lara
Rupĉić Dora
Verk Giada
Tokić Ana Marija
Šimunović Victoria
Granić Ingrid
Ćurt Stela
Kareloto Lara
Xhyla Kelmendi
Mehmedagić Enia
Siljan Vanesa
Bilandţija Nikolina
Divković Nina
Kutleša Leonarda
Rotta Nadia
Antić Svenia
Uravić Matea
Fabris Antonia
Kiza Lorna
Primoţić Chiara
Barišić Marija
Erlić Valentina
Krizmanić Elena
Kolar Kimberly
Brezović Magdalena
Zubaj Elena
Crvenković Klaudia
Grcić Katarina
Kalagac Eni
Rajĉić Ena
GerenĊir Julija
Stehlik Paola
Vujiĉić Katarina
Kriviĉić Eni
Gozdan Noemi
Radović Ivana
Valĉić Tea
Jurić Vana
Smolĉić Antonia
Kliba Paola
Bortulić Andrea
Cingel Ivana
Horvat Emma
Licul Petra
Povijaĉ Korana
Kovaĉ Ankica
Jović Alesia
Ilić Lara
Antić Nina
Stepanov Virna
Filipić Matea
Cetina Doris
Tomić Ena
Maranić Izabela
Lovrić Ivana
Levak Amra
Pavlić Katarina
Jovanović Milica
Vitasović Mia
God. roĊ.
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
Klub/Škola
OŠ Vidikovac
OŠ Veruda
OŠ Divšići
OŠ Veruda
OŠ Vodnjan
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Veruda
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Veruda
TK Rival Rijeka
OŠ Tone Peruška
OŠ Veli Vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
TK Rival Rijeka
OŠ Veruda
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Stoja
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Tone Peruška
OŠ Veli Vrh
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Faţana
OŠ Divšići
USR Pĉelica Pula
OŠ Veli Vrh
OŠ Stoja
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Šijana
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:10:40
0:10:41
0:10:42
0:10:42
0:11:00
0:11:01
0:11:05
0:11:06
0:11:07
0:11:08
0:11:09
0:11:10
0:11:10
0:11:12
0:11:13
0:11:13
0:11:15
0:11:15
0:11:16
0:11:17
0:11:18
0:11:18
0:11:19
0:11:20
0:11:21
0:11:23
0:11:24
0:11:26
0:11:28
0:11:29
0:11:36
0:11:39
0:11:41
0:11:43
0:11:45
0:11:47
0:11:48
0:11:49
0:11:50
0:11:52
0:11:58
0:12:00
0:12:02
0:12:03
0:12:05
0:12:07
0:12:09
0:12:10
0:12:12
0:12:14
0:12:16
0:12:19
0:12:20
0:12:22
0:12:23
0:12:24
0:12:37
0:12:41
0:12:42
0:12:45
0:12:46
29
30. utrka “Dan Uljanika”
30
Plas.
St. broj
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
56
58
91
33
63
219
191
151
30
95
50
37
32
171
78
105
92
54
94
86
97
74
109
14
101
153
100
187
156
17
81
13
22
142
139
38
166
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Karan Lisa
Komljen Lucija
Tiĉak Andrea
Kolić Valentina
Nikolić Lucija
Boka Valentina
Škabić Tea
Jurković Mihaela
Fabris Federica
Beletić Lea
Gulin Tea
Tomić Noemi
Gudelj Gloria
Gaia-Giorgia Cerlon
Stanić Natali
Pavlešić Noela
Ţulj Sara
Jurum Aurora
Ban Eva
Kuzmić Anja
Hrgota Ana
Madunić Marina
Stadnik Sara
Sejdić Adelisa
Marković Mirna
Kneţević Leonora
Marković Martina
Macovazzi Rebecca
Marić Maja
Vuĉković Anika
Zelenović Nikol
Rakić Antonela
Kuftić Danijela
Goriĉki Sara
Buić Mara
Tominović Sara
Tomiĉić Elena
God. roĊ.
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2001
Klub/Škola
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ G. Martinuzzi
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vodnjan
OŠ Monte Zaro
OŠ Tone Peruška
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Stoja
OŠ Tone Peruška
OŠ Monte Zaro
OŠ Tone Peruška
OŠ Centar
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Tone Peruška
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Divšići
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vidikovac
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:12:49
0:12:49
0:12:50
0:12:54
0:12:55
0:12:59
0:13:01
0:13:10
0:13:12
0:13:14
0:13:26
0:13:29
0:13:32
0:13:33
0:13:35
0:13:36
0:13:37
0:13:39
0:13:39
0:13:40
0:13:42
0:13:43
0:13:45
0:13:47
0:13:50
0:13:51
0:13:52
0:14:11
0:14:39
0:14:44
0:14:51
0:14:55
0:15:25
0:15:51
0:15:52
0:15:57
0:16:12
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
DJEĈACI OD 13 DO 14 GOD. (1997. – 1998.) – KATEGORIJA E
Plas.
St. broj
Prezime i ime
God. roĊ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
158
137
147
91
89
141
136
87
145
100
2
97
37
88
66
30
131
63
95
94
143
21
18
159
123
115
155
70
79
113
50
124
40
139
146
53
142
4
161
133
60
5
102
138
29
92
57
51
27
15
13
144
154
17
6
75
11
67
Kos Matija
Salihović Anel
Pandţa Leon
Šopić Erik
Grgurinić Luka
Bradarić Ante
Vuk Karlo
Mrakovĉić Matko
Terzić Daniel
Semir Misimi
Nimac Danijel
Milikić Marin
Depetre Rene
Kariko Sebastian
Ţivković Petar
Bešić Sanel
Duraković Niko
Milotić Bernard
Tognon Dino
Bonić Jure
Aljić Andrej
Moĉnik Mateo
Pauletić Mario
Bizjak Andrej
Brussich Leon
Devescovi Antonio
Koroman Sebastijan
Grgorinić David
Magdić Leon
Maršić Mate
Kinkela Toni
Raković Nikola
Moscarda Ermano
Medakov Viktor
Savić Lovro
Beltene Luka
Stanković Manuel
Pajković Luka
Boothman Milanković Simon
Kliba Stefano
Teković Daniel
Hodak Leo
Ćoko Eldin
Sabo Manuel
Vukušić Matej
Boškin Filip
Matoković Ivan
Ţgomba Raul
Rašić Toni
Adamović Samuel
Tretinjak Matej
Tokić Filip
Brgić Sajmon
Fioreti Antonio
Ţivadinović Rade
Dejanović Marjan
Šuvalić Jasmin
Pavić Luka
Ciprić Josip
1998
1998
1999
1998
1999
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1999
21.10.2012.
Klub/Škola
Rezultat
AK Istra Pula
OŠ Šijana
TK Rival Rijeka
Vladimir Nazor-Pazin
OŠ Veli Vrh
OŠ Veli Vrh
SD Stubica
TK Rival Rijeka
OŠ Tone Peruška
Ak Rudar
OŠ Veruda
AK Istra Pula
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Monte Zaro
OŠ Veruda
OŠ Veruda
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Divšići
OŠ Divšići
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Vodnjan
OŠ Vidikovac
OŠ Verduda
OŠ Stoja
OŠ Tone Peruška
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vodnjan
OŠ Kaštanjer
USR Pĉelica Pula
Ak Vodnjan
OŠ Kaštanjer
OŠ Šijana
OŠ Centar
OŠ Veli Vrh
OŠ Šijana
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Veruda
TK Rival Rijeka
OŠ Kaštanjer
OŠ Veli Vrh
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Centar
Ak Vodnjan
OŠ Faţana
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Stoja
0:06:42
0:06:48
0:06:52
0:06:55
0:06:56
0:07:03
0:07:07
0:07:10
0:07:21
0:07:25
0:07:27
0:07:30
0:07:37
0:07:41
0:07:44
0:07:48
0:07:49
0:07:50
0:07:54
0:07:55
0:07:57
0:07:58
0:08:00
0:08:04
0:08:07
0:08:08
0:08:11
0:08:15
0:08:16
0:08:18
0:08:20
0:08:22
0:08:25
0:08:27
0:08:28
0:08:30
0:08:33
0:08:34
0:08:35
0:08:36
0:08:37
0:08:39
0:08:40
0:08:41
0:08:43
0:08:46
0:08:46
0:08:48
0:08:49
0:08:55
0:08:57
0:08:58
0:08:59
0:09:02
0:09:06
0:09:07
0:09:09
0:09:11
0:09:12
Uljanik Standard – Uljanik IRI
31
30. utrka “Dan Uljanika”
32
Plas.
St. broj
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
86
74
35
25
163
42
61
69
3
150
162
157
43
77
36
80
151
152
153
149
55
58
32
56
28
156
38
108
26
78
7
14
12
148
8
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Šibić Edvin
Simetić Saša
Ivanek David
Maksimović Alex
Višković Marko
Miliĉević Antonio
Kneţević Kristijan
Macan Vanja
Beriša Bono
Ţufić Andrija
Ikanović Arman
Hristovski Adrian
Mostarkić Antonio
Grbin Karlo
Ivković Marin
Mijoĉević Petar
Erik Druţetić
Kusiĉić Darin
Kusaĉić Tijan
Bilalić Adnan
Vrtaĉić Deni
Ţmak Luka
Gluhaĉić Karlo
Vujiĉić Petar
Bašić Goran
Matijević Marko
Komljen Filip
Gembec Luka
Rojnić Stefano
Hadţić Adis
Gušan Muhamed
Toskić Mirsad
Stanić Stefano
KenĊelić Toni
Lazarić Marko
God. roĊ.
1998
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1997
1998
Klub/Škola
OŠ Tone Peruška
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Veli Vrh
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
Monte Zero
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ G. Martinuzzi
OŠ Tone Peruška
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:09:16
0:09:18
0:09:20
0:09:21
0:09:23
0:09:25
0:09:26
0:09:28
0:09:40
0:10:00
0:10:02
0:10:03
0:10:13
0:10:17
0:10:18
0:10:18
0:10:20
0:10:22
0:10:40
0:10:46
0:10:49
0:11:06
0:11:08
0:11:10
0:11:12
0:11:13
0:11:21
0:11:38
0:11:52
0:12:04
0:12:06
0:12:08
0:12:10
0:14:20
0:14:21
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
DJEVOJĈICE OD 13 DO 14 GOD. (1997. – 1998.) – KATEGORIJA F
Plas.
St. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
40
124
106
125
36
120
121
122
2
59
115
116
92
86
85
45
56
88
117
5
89
7
1
6
84
55
24
50
63
26
32
130
46
23
80
38
28
14
16
70
49
98
97
27
108
113
114
109
96
60
34
31
65
111
29
129
103
62
41
21.10.2012.
Prezime i ime
Vareško Ana
Paula Tepuš
Peruško Chiara
Neţa Patricija Kurnik
Rusev Petra
Petrović Lucija
Šešelja Karla
Šantek Andrea
Haber Wanda
Oliva Klara
Kos Lea
Mileta Karolina
Babić Ivana
Divković Hana
Dorić Ivona
Brakus Amber
Erceg Nina
Peruško Dea
Oreški Ana Maria
Vareško Lucia
Šušulić Jelena
Fajtović Hana
Brezac Andrea
Vozila Iva
Burić Tina
Sep Leonarda
Hrvanović Leonarda
Hrvatin Ana
Petrinĉić Mia
Jelenić Lucija
Pavlović Enola
Dora Ereš
Brakus Indigo
Foškić Nina
Stadnik Elena
Stojanović Katarina
Kovaĉ Korana
Ţgomba Natali
Ponjavić Ana
Jukan Hana
Hasanbegović Sanela
Greiml Nicole
Franĉul Anja
Kliĉek Tisa
Štros Paola
Skitarelić Meri
Vranek Barbara
Andreani Viviana
Fornaţar Doris
Pauro Emma
Radetić Roberta
Mirĉić Lea
Šehalji Elma
Laginja Diana
Marţić Antonia
Zorana Moravac
Mesić Mia
Petrinĉić Dea
Višković Nina
God. roĊ.
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1999
1998
Klub/Škola
OŠ Kaštanjer
AK Kvarner
OŠ Vidikovac
AK Rudar
OŠ Kaštanjer
TK Rival Rijeka
TK Rival Rijeka
SD Stubica
AK Istra Pula
OŠ Stoja
SD Albona Labin
SD Albona Labin
OŠ Vidikovac
OŠ Veruda
OŠ Veli Vrh
OŠ Monte Zaro
OŠ Stoja
OŠ Veruda
SD Albona Labin
AK Istra Pula
OŠ Veruda
OŠ Centar
AK Istra Pula
AK Istra Pula
OŠ Veli Vrh
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Centar
OŠ Divšići
OŠ Tone Peruška
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
OŠ Vidikovac
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Šijana
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Šijana
OŠ Kaštanjer
OŠ Veruda
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
OŠ Kaštanjer
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:07:08
0:07:11
0:07:16
0:07:26
0:07:37
0:07:55
0:08:03
0:08:11
0:08:17
0:08:18
0:08:21
0:08:22
0:08:31
0:08:32
0:08:36
0:08:38
0:08:40
0:08:46
0:08:54
0:08:56
0:09:00
0:09:01
0:09:05
0:09:07
0:09:09
0:09:22
0:09:32
0:09:37
0:09:39
0:09:42
0:09:46
0:09:57
0:10:10
0:10:12
0:10:16
0:10:18
0:10:20
0:10:21
0:10:22
0:10:24
0:10:25
0:10:26
0:10:29
0:10:38
0:10:41
0:10:42
0:10:52
0:10:53
0:11:06
0:11:08
0:11:09
0:11:10
0:11:32
0:11:36
0:11:37
0:11:39
0:11:46
0:11:49
0:11:54
33
30. utrka “Dan Uljanika”
34
Plas.
St. broj
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
15
128
21
57
93
54
95
4
81
131
127
10
13
18
44
123
11
51
43
37
72
68
75
53
52
66
82
74
78
69
73
DSR ”Uljanik” Pula
Prezime i ime
Krajcer Lucija
Barbara Kalister
Butković Darija
Jugovac Erika
Brkljaĉa Barbara
Perović Nicole
Damjanić Romina
Paus Sonja
Stakić Tijana
Maria Travešiţ
Lana Radoš
Mandić Ana
Tokić Azra
Gagulić Laura
Bošnjak Daniela
JahiĆ Alma
Mašić Elma
Kalĉić Ana Maria
Anić Brigita
Skoko Leonarda
Kovaĉević Daniela
Ĉaušević Melisa
Mustafić Alisa
Madunić Matea
Latinĉić Anamarija
Bunijevac Tanja
Uleţić Silvia
Marković Magdalena
Rotta Mihaela
Jovanović M. Elizabeta
Lukić Adriana
God. roĊ.
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1999
1999
1998
1998
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1999
1998
1998
1999
1998
1999
1999
Klub/Škola
OŠ Divšići
OŠ Kaštanjer
OŠ Kaštanjer
OŠ Stoja
OŠ Vidikovac
OŠ Monte Zaro
OŠ Vidikovac
AK Istra Pula
OŠ Tone Peruška
OŠ Faţana
OŠ Stoja
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Faţana
OŠ Monte Zaro
OŠ Centar
OŠ Centar
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
OŠ Kaštanjer
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Monte Zaro
OŠ Monte Zaro
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
OŠ Tone Peruška
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Rezultat
0:11:59
0:12:01
0:12:06
0:12:14
0:12:18
0:12:26
0:12:27
0:12:37
0:12:41
0:12:47
0:13:00
0:13:11
0:13:12
0:13:40
0:13:42
0:13:52
0:13:55
0:14:24
0:14:26
0:14:30
0:15:24
0:15:28
0:15:29
0:15:30
0:15:31
0:15:32
0:15:32
0:15:33
0:15:34
0:17:06
0:17:08
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
5.4. PREGLED NAGRAĐENIH NATJECATELJA DJEĈJE UTRKE ”DAN ULJANIKA”
Dodijeljeni pehari pobjednicima po kategorijama
Kat. do 10 god – dječaci:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
Klub
Džin Marko
Di Giusto Mateo
Zbašnik Rene
OŠ Kaštanjer
NK Veli Vrh
TK Rival Rijeka
Rezultat
0:07:47
0:08:00
0:08:12
Kat. 11 – 12 god – dječaci:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
Klub
Rabuzin Gregor
Šošić Tin
Burić Toni
Primoš Trubar Laško
OŠ Veruda
OŠ Veli Vrh
Rezultat
0:07:03
0:07:16
0:07:24
Kat. 13 – 14 god – dječaci:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
Klub
Kos Matija
Salihović Anel
Pandža Leon
AK Istra Pula
OŠ Šijana
TK Rival Rijeka
Rezultat
0:06:42
0:06:48
0:06:52
Kat. do 10 god – djevojčice:
Plas.
Prezime i ime
Klub
1.
2.
3.
Hinić Tia Lena
Burek Jana
Išić Ania
OŠ Monte Zaro
SD Stubica
OŠ Monte Zaro
Rezultat
0:08:04
0:08:31
0:08:34
Kat. 11 – 12 god – djevojčice:
Plas.
1.
2.
3.
Prezime i ime
Klub
Rezultat
Kovačić Ana
Vuković Ira
Marić Franciska
AK Rudar
TK Rival Rijeka
OŠ Veruda
0:07:37
0:07:50
0:07:59
Kat. 13 – 14 god – djevojčice:
Plas.
1.
2.
3.
Plas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prezime i ime
Klub
Vareško Ana
Paula Tepuš
Peruško Chiara
OŠ Kaštanjer
AK Kvarner
OŠ Vidikovac
Rezultat
0:07:08
0:07:11
0:07:16
Najuspješnija škola:
Najuspješniji klub:
OŠ KAŠTANJER Pula
TK Rival Rijeka
Škola/klub
OŠ Kaštanjer
OŠ Vidikovac
OŠ Veruda
OŠ Veli Vrh
OŠ Stoja
OŠ Monte Zaro
OŠ Tone Peruška
OŠ Divšići
OŠ Vodnjan
OŠ Centar
21.10.2012.
Bodovi
Plas.
1477
811
554
541
538
345
287
244
208
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Škola/klub
TK Rival Rijeka
AK Istra Pula
SD Albona Labin
SD Stubica
AK Rudar
NK Veli Vrh
Primoš Trubar Laško
AK Kvarner
TK Pula
AK Stubica
Uljanik Standard – Uljanik IRI
Bodovi
703
388
181
175
138
123
50
49
32
16
35
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
6. DOSADAŠNJI POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Napomena: Podebljanim su slovima naglašeni apsolutni pobjednik i pobjednica glavne utrke.
29. UTRKA ''DAN ULJANIKA'' – 30.X.2011. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1378, stiglo na cilj 996.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
PRIVRAT Darko
ŢILIĆ Zoran
VARGA Daniel
STANIĆ Ivan
PARIPOVIĆ Drago
GROZDANIĆ Miljenko
TURĈINOVIĆ Gracijano
MILOŠ Tea
HORVAT Majda
VRAJIĆ Marija
HORVAT Boţica
VK Medulin
AK Zagreb Uliks
Budapest
TK Albona Extreme Labin
AK Ţumberak
AS Albona Labin
SD Paraplegiĉara Pula
TK Pula
Veteran Zagreb
AK Veteran Zagreb
Grad Ĉakovec
31:58
27:03
28:59
29:45
27:12
37:08
30:19
34:18
38:11
30:04
42:05
Belanĉić Marin
Zustović Ana Elena
Rabuzin Gregor
Petrović Lucija
Trbalić Ademir
Orešnik Kristina
OŠ Vidikovac
AS Albona Labin
Laško
TK Rival Rijeka
OŠ Centar
OŠ Stoja
08:04
08:15
07:14
07:53
06:45
07:23
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
28. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 24. X. 2010. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1334, stiglo na cilj 819.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
HUSKIĆ Ismail
ŢILIĆ Zoran
STORELLI Vedran
MARIĆ BLEKIĆ Ivan
PARIPOVIĆ Drago
MULAVDIĆ Hasan
TURĈINOVIĆ Gracijano
ŠIMIĈIĆ Mia
BELUŠIĆ Barbara
VRAJIĆ Marija
KOLOVRAT Senka
AK Kvarner Autotrans Rijeka
Zagreb Uliks
RSD Uljanik
Rijeka
AK Ţumberak
Varaţdin
SD Paraplegiĉara Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Istra
AK Veteran Zagreb
AK Kvarner Autotrans Rijeka
31:20
27:07
31:15
32:41
27:11
37:08
29:32
36:37
30:33
32:10
41:49
Rabuzin Gregor
Boţac Nina
Moravac Daniel
Orešnik Kristina
Bratulić Petar
Huskić Emina
ŠD Zlatorog Laško SLO
OŠ Vidikovac
OŠ Stoja
AK Istra
AK Istra
AK Kvarner Autotrans Rijeka
07:35
08:34
07:37
07:52
06:34
08:04
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
27. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 25. X. 2009. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1220, stiglo na cilj 828.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
36
Grţetić Dalibor
Ţilić Zoran
Kodţo Đuro
Vozila Branko
Paripović Drago
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Zagreb Ulix
Petar Mrkonjić
RSD Uljanik
AK Ţumberak
Uljanik Standard – Uljanik IRI
27:26
24:54
24:25
29:39
25:40
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Šarĉević Rajko
Mirjana Ruţnjak
Šćur Valentina
Milošević Ivana
Alberini Suzana
Kmaĉić-Pelizer Mirjana
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Istra Pula – sekcija invalida
AK Istra Pula
RSD Uljanik
Rijeka
Rovinj
35:54
30:25
31:51
36:56
30:04
35:50
Rabuzin Gregor
Boţac Nina
Jurić Ivan
Huskić Emina
Bratulić Petar
Franulović Ana Maria
ŠD Zlatorog Laško
AK Istra Pula
OŠ Vidikovac
AK Kvarner Autotrans Rijeka
OŠ V. Nazora Sv. Petar u šumi
AK Kvarner Autotrans Rijeka
07:42
09:07
07:17
07:56
07:02
07:16
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
26. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 26. X. 2007. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1133, stiglo na cilj 790.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Marić Ivo
Ţilić Zoran
Gallo Christian
Paripović Drago
Sošić Lućano
Šarćević Rajko
Ruţnjak Mirjana
Tomišić Tea
Belušić Barbara
Alberini Suzana
Jeliĉić Rada
TK Pula
AK Kvarner Autotrans
RSD Uljanik
AK Croatia marathon
TK Albona Extreme
AK Kvarner Autotrans
AK Istra Pula
AK Istra Pula
AK Istra Pula
Hrvatska
RSD Uljanik
27:18
24:48
28:40
25:36
32:52
33:26
29:39
34:23
28:53
29:53
46:24
OŠ Stoja
AK Maximvs Poreĉ
AD Kladivar Celje
AK Kvarner Autotrans Rijeka
OŠ Vidikovac
AK Kvarner Autotrans Rijeka
07:41
08:03
06:55
07:37
07:12
07:08
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Moravac Daniel
Radin Marta
Kavĉić Davor
Franulović Ana Marija
Sekulić Dominik
Kolovrat Martina
25. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 28. X. 2007. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1125, stiglo na cilj 720.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Marić Ivo
Ţilić Zoran
Gallo Christian
Parapović Dargo
Gerzić Mirsad
Šarĉević Rajko
Ruţnjak Mirjana
Stropnik Ana
Naraks Taja
Albertini Suzana
Kmaĉić Pellizzer Mirjana
Stipanĉić Staka
TK Pula
AK Kvarner Autotrans
RSD Uljanik
AK Croatia maraton Zagreb
RSD Uljanik
AK Kvarner Autotrans
AK Istra Pula
Ind_SLO
Ind_SLO
AK Kvarner Autotrans
TK Rovinj
Ind_CRO, Rijeka
27:03
24:40
29:12
24:50
32:03
34:16
30:20
31:22
32:30
30:38
33:38
46:51
AD Kladivar Celje, Slovenija
AK Maximvs Poreĉ
TK Rival Rijeka
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AD Kladivar Celje, Slovenija
OŠ Kaštanjer
07:15
08:22
07:31
07:47
06:18
07:28
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
21.10.2012.
Kavĉić Davor
Radin Marta
Pelosa Dino
Kolovrat Martina
Ţivko Robert
Kariko Helena
Uljanik Standard – Uljanik IRI
37
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
24. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 22. X. 2006. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1236, stiglo na cilj 775.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. do 49 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Tubić Arnel
Al Mufleh Mehmoud
Belĉić Saša
Ravić Nedjeljko
Grozdanić Miljanko
Šarĉević Rajko
Ruţnjak Mirjana
Diklić Dajana
Nadalin Iva
Trošić-Vrajić Marija
Kmaĉić Pellizzer Mirjana
Milovan Franka
AS Albona Labin
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Karlovac
ŠAK Varaţdin
AS Albona Labin
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Istra Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Veteran
TK Rovinj
RSD Uljanik
28:46
25:56
26:37
25:08
32:02
34:44
28:30
32:57
30:25
29:22
34:24
47:50
AD Kladivar Celje, Slovenija
AK Istra Pula – OŠ Monte Zaro Pula
TD Burja Vipava, Slovenija
AK Istra Pula – OŠ Kaštanjer Pula
AD Kladivar Celje, Slovenija
AK Istra Pula
07:29
08:31
07:05
07:41
06:31
07:11
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Kavĉić Davor
Šebalj Luana
Ĉehovin Urban
Kariko Helena
Ţivko Robert
Jop Nancy
23. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 23. X. 2005. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1015, stiglo na cilj 667.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Miloš Matija
Ţilić Zoran
Belĉić Saša
Paripović Drago
Gerzić Mirsad
Šarĉević Rajko
Jurada Mladen
Diklić Dajana
Belušić Barbara
Diklić Marina
Kraševac Gordana
TK Pula
AK Podravka
AK Karlovac
AK Croatia maraton
RSD Uljanik Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SDP Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SD Albona Labin
Kastav
TK Rudolf Perešin
29:20
25:55
26:40
25:38
32:19
34:17
44:31
33:57
32:10
42:21
38:56
AK Kvarner Autotrans Rijeka
TD Burja Vipava, Slovenija
TD Burja Vipava, Slovenija
TD Hidraulika D. Stubica
AK Kvarner Autotrans Rijeka
OŠ Faţana
08:14
08:28
07:09
07:43
06:23
07:23
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Pelosa Dino
Ćufer Janet
Ĉehovin Urban
Lukina Ivana
Grţetić Dalibor
Ţivolić Nancy
22. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 24. X. 2004. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1227, stiglo na cilj 713.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Cimprešek Andrej
Ţilić Zoran
Ljubojević Saša
Rnjak Ozren
Gerzić Mirsad
Šarĉević Rajko
Turĉinović Graciano
Diklić Dajana
Belušić Barbara
Diklić Marina
Paviĉić Tijana
Budija Ana
Kladivar Celje, Slovenija
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Karlovac
RSD Uljanik, Metis Pula
RSD Uljanik Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SD Albona Labin
Kastav Maraton
AK Zrinjevac
Kriţevci
26:34
25:37
25:36
28:42
30:42
35:22
23:32
34:27
31:42
43:08
29:30
36:39
TD Burja Vipava, Slovenija
AK Kvarner Autotrans Rijeka Hrvatska
07:25
08:43
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
38
Ĉehovin Urban
Kolovrat Marina
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
30. utrka “Dan Uljanika”
Nafergoj Andraţ
Ĉufer Sandis
Brešan Jan
Krajnc Alja
TD Burja Vipava, Slovenija
TD Burja Vipava, Slovenija
AD Kladivar Celje, Slovenija
OŠ Maribor, Slovenija
07:26
07:44
06:09
07:17
21. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 26. X. 2003. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1299, stiglo na cilj 793.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Kopaĉ Saša
Naranĉić Dobriša
Ljubojević Saša
Paripović Drago
Budija Pero
Šarĉević Rajko
Turĉinović Graciano
Diklić Dajana
Belušić Barbara
Ţarković-Kovaĉ Gabi
Ţivko Anica
Ciccarone Angela
AK Kvarner Autotrans Rijeka
RSD Uljanik Pula
AK Karlovac
Croatia Maraton P. Poljana
Kriţevci
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK Kvarner Autotrans Rijeka
SD Albona Labin
SKA Pula
AD "Kladivar-Cetis" Celje, Slovenija
Acquaviva delle Fonti, Italia
26:47
29:40
25:46
24:26
29:11
33:51
26:15
38:28
32:47
42:18
29:13
45:36
AD "Kladivar-Cetis" Celje, Slovenija
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AD "Kladivar-Cetis" Celje, Slovenija
AK Kvarner Autotrans Rijeka
07:35
09:04
06:58
07:30
06:29
08:05
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Ţivko Robert
Terzić Daliborka
Jeĉmenica Mladen
Dujmović Klara
Brašan Jan
Grubiša Luana
20. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 1. XII. 2002. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1487, stiglo na cilj 968.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. atletiĉarki u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Pavlić Dalibor
Petrović Slavko
Zorko Branko
Ţivko Romeo
Budija Pero
Petković Zoran
Turĉinović Gracijano
Ruţnjak Mirjana
Teţak Zorana
Rajĉić Lidija
Ţivko Anica
Budija Ana
Stipanĉić Staka
"Slavonija"Osijek
AK "Zrinjevac" Zagreb
Kriţevaĉka Banka
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
Kriţevci
KA "Tim" Karlovac
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK "Istra" Pula
AK "Istra" Pula
Sinj
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
Kriţevci
26:36
23:34
24:49
24:55
29:44
33:25
34:51
31:18
38:28
31:38
29:55
36:55
45:36
AK Kvarner Autotrans Rijeka
Burja Vipava, Slovenija
OŠ V.C. Emina Umag
OŠ Kaštanjer Pula
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
AK Kvarner Autotrans Rijeka
08:03
08:22
07:17
08:06
06:40
07:33
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Vukelić Luka
Ĉufer Sindis
Bešić Danijel
Kostrenĉić Katja
Kovaĉić Aleksandar
Diklić Dajana
19. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 9. XII. 2001. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1408, stiglo na cilj 771.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. atletiĉarki u kolicima
21.10.2012.
Kokotec Urban
Modrušan Goran
Juriĉić Robert
Paripović Drago
Budija Pero
Jurković Josip
Turĉinović Graciano
Ruţnjak Mirjana
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
TK "Pula" Pula
Labin
Poljane
Kriţevci
Kastav
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK "Istra – Invalidi" Pula
Uljanik Standard – Uljanik IRI
26:42
25:54
24:23
24:53
29:24
34:32
25:15
33:43
39
30. utrka “Dan Uljanika”
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
DSR ”Uljanik” Pula
Naraks Taja
Di Bert Ludmilla
Anica Ţivko
Budija Ankica
Giacomoni Bruna
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
G.S. Gabbi Bologna, Italia
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
Kriţevci
Imola, Italia
32:00
30:02
28:57
38:26
42:52
OŠ "Centar" Pula
ŠZ "Vipava" Vipava, Slovenija
AK "Albona" Labin
AK "Albona" Labin
AK "Kvarner Autotrans" Rijeka
AK."Kvarner Autotrans" Rijeka
08:17
08:50
07:14
08:36
06:50
08:04
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Ilić Gabriel
Petrić Maruša
Hujdurović Avdo
Klisović Sonja
Argentin Marin
Diklić Dajana
18. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 10. XII. 2000. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1471, stiglo na cilj 823.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Kosovej Mitja
Dinjar Draţen
Ţivko Romeo
Paripović Drago
Companini Oreste
Lazar Albert
Turĉinović Graciano
Naraks Taja
Karĉić Natali
Ţivko Anica
Budija Ankica
Hageman Ana
Nova Gorica, Slovenija
TK "Rudolf Perešin" Gornja Stubica
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
"Croatia" Poljane
G.S.Gabbi Bolona
ŠD “Hitre noge” Slovenija
SD "Paraplegiĉar" Pula
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
Kriţevci
Varaţdin
26:23
25:07
24:14
24:18
28:28
32:00
24:19
31:49
39:18
30:23
38:02
38:54
ŠZ "Vipava" Vipava, Slovenija
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
OŠ "V.C. Emin" Umag
Nova Gorica, Slovenija
ŠZ "Vipava" Vipava, Slovenija
AK "Celje" Celje, Slovenija
07:23
08:13
07:11
07:17
06:41
07:23
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina:
Torkar Tine
Rama Burneta
Šunjić Draţen
Kosovej Mateja
Tratnik Marko
Krašovec Andrea
17. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 5. XII. 1999. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1425, stiglo na cilj 860.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Kiršić Ervin
Dinjar Draţen
Ţivko Romeo
Paripović Drago
Šarĉević Rajko
Lazar Albert
Turĉinović Graciano
Budija Tamara
Repac Suzana
Ţivko Anica
Goluţa Milica
Bertrandi Giovanna
AK "Zrinjevac" Zagreb
TK "Gornja Stubica" Gornja Stubica
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
"Croatia" Poljane
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
ŠZ "Vipava" Vipava, Slovenija
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK "Zrinjevac" Zagreb
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
Bribir
Imola, Italia
27:21
26:01
24:26
24:09
30:13
32:06
24:19
28:50
35:57
29:06
35:17
44:26
OŠ "Svetvinĉenat" Svetvinĉenat
OŠ "Medulin" Medulin
ŠZ "Vipava" Vipava, Slovenija
TK "Gornja Stubica" Gornja Stubica
AK "Kvarner RI Adria Banka" Rijeka
AK "Kvarner RiAdria Banka" Rijeka
07:56
08:46
07:08
07:39
06:31
07:12
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Modrušan Irgen
Ţivadinović Aleksandra
Šumanovac Erik
Lukina Ana
Srdoĉ Nikola
Ćoso Višnja
16. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 6. XII. 1998. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1433, stiglo na cilj 808.
40
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Kat. atletiĉarke u kolicima
30. utrka “Dan Uljanika”
Kreţmar Rok
Juraja Sašo
Juriĉić Robert
Kosovelj Eduin
Šarĉević Rajko
Ciolli Luigi
Turĉinović Graciano
Budija Tamara
Kravos Dunja
Glušĉić Patricia
Calzorali Luisa
Bertrandi Giovanna
Ruţnjak Mirjana
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
AD "Kladivar" Celje, Slovenija
AK "Zrinjevac" Zagreb
TK "Kobarid" Slovenija
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
Fiorentino, Italia
SD "Paraplegiĉar" Pula
AK "Radnik" Kriţevci
AK "Ţumberak" Sošice
AK "Labin" Labin
Fiorentino, Italia
Imola, Italia
AK "Istra – Invalidi" Pula
27:14
25:36
25:45
26:45
30:23
30:27
27:18
29:51
33:58
35:00
44:33
42:04
37:13
ŠZ "Vipava" Slovenia
TK "Filipides" Nova Gorica, Slovenija
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
SC "Albona" Labin
TK "Kobarid" Slovenija
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
08:14
08:25
06:50
08:22
06:16
07:06
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Fabĉić Tadej
Krkoĉ Lucija
Kišlerovski Robert
Štoković Petra
Kosovelj Mitja
Zubović Ivana
15. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 3. XII. 1997. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1262, stiglo na cilj 703.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. preko 60 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. preko 50 god.- ţene
Kat. atletiĉarke u kolicima
Rihtarić David
Juriĉić Robert
Ţivko Romeo
Kumek Slavko
Šarĉević Rajko
Lazar Albert
Turĉinović Graciano
Budija Tamara
Halilović Gospa
Ţivko Anica
Dosi Giovanna
Faziani Albina
Ruţnjak Mirjana
AK "Lenart" Slovenija
AK "Zrinjevac" Zagreb
AK "Kladivar" Celje, Slovenija
TS "Radenska" Slovenija
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
TK "Filipides" Nova Gorica, Slovenija
ŠDTI "Istra" Pula
AK "Radnik" Kriţevci
Bihać, Bosna i Hercegovina
AK "Kladivar" Celje, Slovenija
Imola, Italia
Imola, Italia
ŠDTI "Istra" Pula
26:03
25:51
25:03
27:51
29:57
31:24
26:41
29:12
33:35
28:07
43:22
37:29
29:05
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
OŠ "Svetvinĉenat" Svetvinĉenat
AK "Kvarner Ri Adria Banka" Rijeka
AK "Kvarner Ri Adria Banka Rijeka
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Istra" Pula
07:31
08:44
07:20
07:47
06:45
07:24
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Bajić Miloš
Štoković Petra
Kišerlovski Robert
Zubović Ivana
Zafred Simon
Savić Ana
14. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 8. XII. 1996. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1453, stiglo na cilj 914.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. atletiĉarke u kolicima
Balgaĉ Dalibor
Ĉelić Ivan
Paripović Drago
Urh Ivan
Šarĉević Rajko
Turĉinović Graciano
Stanimirović Ljupka
Pauletić Matejka
Ţivko Anica
Faziani Alba
Ruţnjak Mirjana
AK "Moslavina" Kutina
Bojna “Sokolovi” Vinkovci
AK "Marathon" Poljane
"Proline" Ljubljana, Slovenija
AK KRB Rijeka
ŠDTI "Istra" Pula
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
OLJT "N. Gorica" N. Gorica, Slovenija
AK "Kladivar" Celje, Slovenija
Imola, Italia
ŠDTI "Istra" Pula
23:29
23:39
24:07
25:43
29:02
43:26
35:12
32:26
27:45
37:30
27:35
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
OŠ "J.Panĉić" Bribir
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
07:25
08:46
07:30
07:46
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
21.10.2012.
Bić Miloš
Štagljar Boriana
Veseli Isem
Misimi Zeĉija
Uljanik Standard – Uljanik IRI
41
30. utrka “Dan Uljanika”
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
DSR ”Uljanik” Pula
Zafred Simon
Budija Tamara
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Radnik" Kriţevci
06:36
07:01
13. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 3. XII. 1995. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1345, stiglo na cilj 919.
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 49 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 39 god.- ţene
Kat. atletiĉarke u kolicima
Rihtariĉ David
Mijolović Slobodan
Urh Vlado
Klarić Ivan
Tonon Danilo
Pucarić Mladen
Zupiĉić Larisa
Selimović Sana
Stojić Mirjana
Cassan Giovanna
Ruţnjak Mirjana
ŠD "Lenart" Slovenija
AK "Zadar" Zadar
Kamnik, Slovenija
AK "Kvarner-AB" Rijeka
G.S.Picinato, Italia
DTI "Pula" Pula
AK "Albona" Labin
Pula
AK "Albona" Labin
G.S. Picinato, Italia
DTI "Pula" Pula
26:49
25:15
25:01
28:22
27:37
30:53
37:39
44:49
45:35
36:15
26:04
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
OŠ "Kaštanjer” Pula
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Istra" Pula
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
07:45
09:40
07:02
07:30
06:40
07:28
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 godina
Djevojĉice do 10 godina
Djeĉaci 11-12 godina
Djevojĉice 11-12 godina
Djeĉaci 13-14 godina
Djevojĉice 13-14 godina
Misimi Vulent
Celija Andrea
Zafred Simon
Misimi Zeĉija
Mraĉević Roberto
Tomović Aleksandra
12. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 4. XII. 1994. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1305, stiglo na cilj 916
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. atletiĉari u kolicima
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Kat. atletiĉarke u kolicima
Balgaĉ Dalibor
Marojević Janez
Urh Vlado
Šavian Gianni
Šarĉević Rajko
Pucarić Mladen
Grganja Zvjezdana
Golik Senka
Knifić Vladimira
Veronesse Rosana
Ruţnjak Mirjana
AK "Moslavina" Kutina
AK "Sv. Duje" Split
Kamnik, Slovenija
G.M.Bibione, Italia
AK "Kvarner" Rijeka
DTI "Pula" Pula
AK "Istra" Pula
AK "Moslavina" Kutina
Rijeka
Marathon Club Trieste, Italia
DTI "Pula" Pula
24:51
25:54
24:46
28:40
28:50
29.37
30:36
30:46
43:50
44:28
30:50
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Moslavina" Kutina
OŠ "J.Panĉić" Bribir
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Slavonija" Osijek
07:31
06:57
06:38
08:10
07:36
07:36
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god:
Djeĉaci 11-12 god:
Djeĉaci 13-14 god:
Djevojĉice do 10 god:
Djevojĉice 11-12 god:
Djevojĉice 13-14 god:
Kolarić Teo
Mekoš Kornel
Kršul Daniel
Misimi Zeĉija
Tomović Aleksandar
Badovinac Biljana
11. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 5. XII. 1993. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1361, stiglo na cilj 911
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Tonković Zoran
Baraĉ Ivan
Rnjak Ozren
Kreţe Pavle
Šarĉević Rajko
Grganja Zvjezdana
Frantal Mirjana
Ţivko Anica
Veronesse Rosana
AK "Maraton" Bribir
AK "Albona" Labin
SC "Basano" Italia
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
Ak "Kvarner" Rijeka
AK "Istra" Pula
TK "Pula" Pula
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
Marathon Club Trieste, Italia
27:56
26:27
26:43
29:42
28:34
35:35
39:01
32:47
44:00
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
07:26
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
42
Kolarić Teo
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
30. utrka “Dan Uljanika”
Košec Baštijan
Gomeţel Saša
Savić Ana
Krajšek Nuša
Mitrović Sanela
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
AK "Istra" Pula
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Istra" Pula
07:20
06:57
08:10
07:33
08:26
10. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 6. XII. 1992 GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1439, stiglo na cilj 922
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Storeli Vedran
Ivšek Mirko
Ţivko Romeo
Šarĉević Rajko
Casdei Pierino
Monica Miriam
Fedel Magda
AK "Istra" Pula
Slovenija
AK "Dinamo" Zagreb
AK "G.Veţica" Rijeka
Pod. Cervese, Italia
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
Pula
28:14
24:55
24:22
28:22
30:30
32:41
51:06
Veronesse Rosana
Marathon Club Trieste, Italia
42:23
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
O.Š. "Bribir" Bribir
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
ŠD "Piran" Piran Slovanija
AK "Istra" Pula
ŠD "Piran" Piran, Slovenija
07:25
07:21
06:40
08:18
07:59
07:44
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Košec Baštijan
Stipeĉ Marko
Jović Miodrag
Kaltak Amela
Gerši Lena
Brajco Gordana
9. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 8. XII. 1991. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1582, stiglo na cilj 1058
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Zovko Goran
Miolović Slobodan
Rnjak Ozren
Šarĉević Rajko
Tomić Alojz
Monica Miriam
Golik Senka
Malagić Munevra
Veronesse Rosana
AK "Moslavina" Kutina
ASK "Zadar" Zadar
ŠD "Uljanik" Pula
AK "G. Veţica" Rijeka
ŠD "Uljanik" Pula
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
AK "Moslavina" Kutina
Pula
Marathon Club Trieste, Italia
25:42
25:05
25:48
27:53
32:18
33:26
30:41
38:20
42:28
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
OŠ "Faţana" Faţana
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
AK "Istra" Pula
07:47
07:08
06:38
08:28
07:45
07:43
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Zaifred Simon
Kozina Krištof
Jović Miodrag
Geršić Lena
Brajko Gordana
Dušman Ivana
8. UTRKA "DAN ULJANIKA" – 9. XII. 1990. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1689, stiglo na cilj 1072
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Milić ĐorĊe
Okoliš Stane
Rnjak Ozren
Šarĉević Rajko
Degli Esposti Luigi
Pavić Ester
Rašić Veronika
Mimmi Viviana
Beltrandi Giovanna
AK "Vrginmost" Vrginmost
Ljubljana, Slovenija
ŠD "Uljanik" Pula
AK "G. Veţica" Rijeka
Imola, Italia
AK "Istra" Pula
AK "Ţeljeţniĉar" InĊija Jugoslavija
Imola Italia
Imola Italia
26:48
24:24
25:44
28:43
29:46
37:58
31:09
43:37
38:54
OŠ "T.Peruško" Pula
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
08:23
06:55
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
21.10.2012.
Šverko Saša
Jović Miodrag
Uljanik Standard – Uljanik IRI
43
30. utrka “Dan Uljanika”
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
DSR ”Uljanik” Pula
Tonković Zoran
Buneta Jasmina
Brajko Gordana
Veselić Danijela
AK "Kvarner" Rijeka
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
06:40
08:18
07:36
07:40
7. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1989. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 2258, stiglo na cilj 1534
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 49 god.- muški
Kat. preko 50 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. do 29 god.- ţene
Kat. do 39 god.- ţene
Kat. preko 40 god.- ţene
Petrin Lovro
Dević Borislav
Šterbenc Tomislav
Sabioni Giancarlo
Veĉerina Ivan
Ferraresi Martina
Ĉirić Suzana
Saugo Marisa
Trombetti Luciana
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
ASK "Zadar" Zadar
AK "G. Veţica" Rijeka
Imola Italia
Kraljevica
Portomaggiore, Italia
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
Portomaggiore, Italia
Imola, Italia
27:10
24:12
26:09
27:23
32:17
33:30
27:49
36:26
34:21
OŠ "J. B. Tito" Pula
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
OŠ "J.Panĉić" Bribir
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
08:12
07:36
06:49
08:18
08:13
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Rabak Luka
Jović Miodrag
Rus Luka
Škrinjar Maja
Grgurić Estera
Monica Miriam
6. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 4. XII. 1988. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 2520, stiglo na cilj 1615
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 45 god.- muški
Kat. preko 45 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. 20 do 29 god.- ţene
Kat. preko 30 god.- ţene
Drinovec Gregor
Samardţija Nikola
Sljepĉević Milorad
Šarĉević Rajko
Degli Esposti Luigi
Ĉirić Suzana
Joviĉić Jelena
Rašić Radisava
AK "Koper" Koper, Slovenija
AK "Vrginmost" Vrginmost
AK "Sisak" Sisak
AK "G.Veţica" Rijeka
Imola, Italia
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
AK "Partizan" Beograd, Jugoslavija
AK "C. zvezda" Beograd, Jugoslavija
26:06
25:12
27:34
28:09
29:00
27:11
30:00
28:19
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
OŠ "Bribir" Bribir
TOŠ "Piran" Piran, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
AK "Istra" Pula
07:46
06:48
06:22
08:07
07:46
07:10
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Janec Sebastijan
Tonković Zoran
Miklen Tomaţ
Škrinjar Maja
Popović Sonja
Mirošljević Pavlina
5. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 6. XII. 1987. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 2520, stiglo na cilj 1894
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 45 god.- muški
Kat. preko 45 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. preko 20 god.- ţene
Ivšek Mirko
Rnjak Ozren
Sljepĉević Milorad
Šarĉević Rajko
Degli Esposti Luigi
Ĉirić Suzana
Bohinc Veronika
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Istra" Pula
AK "Sisak" Sisak
AK "G.Veţica" Rijeka
Imola, Italija
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
UNIS-TOS Ljubljana, Slovenija
26:10
25:51
26:45
28:06
29:03
28:41
29:17
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
OŠ "V. Gortan" Pula
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
AK "Ţeljezniĉar" InĊija, Jugoslavija
08:02
07:13
06:46
08:58
08:12
07:39
Mini utrka djece na 2km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
44
Tovornik Jure
Rus Luka
Šutija Nikola
Matijašić Gordana
Hnatjuk Oksana
Budoviĉki Maja
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
4. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1986. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 2666, stiglo na cilj 2187
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 45 god.- muški
Kat. preko 45 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. preko 20 god.- ţene
Drobne Pavle
Subotić Goran
Savić Milovan
Pedini Mario
Degli Esposti Luigi
Babić Silvija
Bohinc Veronika
AK "Partizan" Sevnica
ASK "Split" Split
AK "C. Zvezda" Beograd, Jugoslavija
Imola, Italija
Imola, Italija
AK "Kvarner" Rijeka
UNIS-TOS Ljubljana, Slovenija
26:28
25:07
25:20
28:06
28:29
35:23
28:48
AK "Partizan" Sevnica
AK "Partizan" Sevnica
OŠ "I. L.Ribar" Pula
OŠ "Faţana" Faţana
OŠ "2.P.P.O." Pula
AK "Vrginmost" Vrginmost
07:22
07:13
06:47
09:17
07:58
08:03
Mini utrka djece na 2 km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Beskorvajni Zlatko
Kranjc Albert
Latin Igor
Benković Monika
Mirošljević Paulina
Milojević Gordana
3. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 8. XII. 1985. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 1769, stiglo na cilj 1417
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. do 45 god.- muški
Kat. preko 45 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. preko 20 god.- ţene
Pešĉić Igor
Ĉović Damir
Zogejani Vedat
Šarĉević Rajko
Ĉerne Boris
Petranović Jasna
Taroni Cesarina
AK "Kvarner" Rijeka
AK "Kvarner" Rijeka
INA Zagreb
AK "G.Veţica" Rijeka
Umag
AK "Kvarner" Rijeka
Imola, Italija
27:00
25:31
25:34
28:11
29:31
35:38
29:28
OŠ "Faţana" Faţana
OŠ "J.B.Tito" Pula
OŠ "Faţana" Faţana
AK "Istra" Pula
SK "Brdo" Ljubljana, Slovenija
AK "Vrginmost" Vrginmost
08:31
07:13
06:44
08:53
08:05
07:56
Mini utrka djece na 2km
Djeĉaci do 10 god
Djeĉaci 11-12 god
Djeĉaci 13-14 god
Djevojĉice do 10 god
Djevojĉice 11-12 god
Djevojĉice 13-14 god
Šuran Marko
Rovis Edvard
Borojević Saša
Antić Sanja
Lenaršić Mojca
Milojević Gordana
2. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 9. XII. 1984. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 584, stiglo na cilj 513
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. preko 40 god.- muški
Kat. do 19 god.- ţene
Kat. preko 20 god.- ţene
Husić Enver
Hribšek Edi
Savić Milovan
Šarĉević Rajko
Šaina Milena
Babić Marijana
AK "Istra'" Pula
AK "Rudar'" Trbovlje, Slovenija
AK "C. zvezda" Beograd, Jugoslavija
AK "G. Veţica" Rijeka
AK "Istra" Pula
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
24:57
23:32
23:30
26:22
34:00
30:01
Mini utrka pionira na 2 km
Djeĉaci do 14
Djevojĉice do 14
Stipanĉić Sandro
Burolo Sabina
OŠ "Mate Balota" Buje
OŠ "Mate Balota" Pula
1. UTRKA “DAN ULJANIKA” – 10. XII. 1983. GODINE – POBJEDNICI PO KATEGORIJAMA
Broj prijavljenih natjecatelja 87, stiglo na cilj 84
Kat. do 19 god.- muški
Kat. do 29 god.- muški
Kat. do 39 god.- muški
Kat. preko 40 god.- muški
Kategorija ţena
21.10.2012.
Udoviĉ Alen
Krempl Marijan
Savić Milovan
Ĉerne Boris
Bolte Marijana
AK "G.Veţica" Rijeka
AD "Maribor'" Maribor, Slovenija
AK "Istra" Pula
Umag
AK "Rudar" Trbovlje, Slovenija
Uljanik Standard – Uljanik IRI
24:24
23:59
23:59
28:10
33:33
45
30. utrka “Dan Uljanika”
DSR ”Uljanik” Pula
7. ZANIMLJIVOSTI
Mnoštvo trkaĉa na Uljanikovom mostu, s navozima i dizalicama u pozadini, ili pak u suprotnom
smjeru, s brodovima na opremnoj obali – slika je bez premca svake utrke kroz Uljanik. U tom
mnoštvu, u glavnoj utrci, na cilj se stiţe u ĉetrnaest kategorija, a u maloj utrci u šest kategorija.
Pobjednici se istiĉu u svakoj kategoriji. Istiĉe se i najmlaĊi i najstariji sudionik, istiĉe se najuspješnija
škola… Ima meĊu redovitim natjecateljima onih koji su trĉali u nekoliko kategorija, onih koji su,
najprije trĉali malu utrku, a potom prešli meĊu odrasle, ili onih koji su trĉali u kategoriji od 19 do 29
godina, pa onda od 30 do 39 i tako dalje. Zahvaljujući informatiĉkoj podršci i iskustvu Uljanikovih
informatiĉara biljeţi se rezultat svakog sudionika, rezultat koji ostaje utkan u priĉu podataka
pohranjen u biltenima utrka.
Evo nekih zanimljivosti iz pohranjenih podataka.
Pobjednici prve utrke 1983.:
Savić Milovan, AK "Istra" Pula
Bolte Marijana, AK "Rudar" Trbovlje
Najstariji ĉlan glavne utrke:
Vidović ĐorĊe, 82 godine, roĊen 1903., sudjelovao na 3. utrci 1985 godine.
Najtopliji dan utrke:
30.10.2011., 29. utrka, 21 C
Najhladniji dan utrke:
9.12.2001., 19. utrka, 4 C
Prosjeĉna temperatura na dan utrke:
10 C
Najbrojnija utrka:
4. utrka, odrţana 10.12.1986. imala je 2666 sudionika
Ukupan broj prijavljenih trkaĉa:
42.117 u trideset utrka
Ukupan broj trkaĉa stiglo na cilj:
28.489 u trideset utrka
º
º
º
7.1 APSOLUTNI POBJEDNICI GLAVNE UTRKE – MUŠKARCI
1.
2.
2.
4.
4.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
Ime
Klub
Ţilić Zoran
Ţivko Romeo
Paripović Drago
Savić Milovan
Urh Vlado
Ĉović Damir
Subotić Goran
Rnjak Ozren
Samardţija Nikola
Dević Borislav
Okoliš Stane
Miolović Slobodan
Baraĉ Ivan
Balgaĉ Dalibor
Juraja Sašo
Jurĉić Robert
Petrović Slavko
Ljubojević Saša
Ravić Nedjeljko
Kodţo Đuro
Draţen Dinjar
Zagreb Uliks
AD "Kladivar" – Celje, Slovenija
Poljane
AK "Istra" – Pula
Kamnik, Slovenija
AK "Kvarner" – Rijeka
ASK "Split" – Split
AK "Istra" – Pula
AK "Vrginmost" – Vrginmost
ASK "Zadar" – Zadar
Ljubljana, Slovenija
ASK "Zadar" – Zadar
AK "Albona" – Labin
AK "Moslavina" – Kutina
AD "Kladivar" – Celje, Slovenija
Labin
AK "Zrinjevac" – Zagreb
AK Karlovac
ŠAK Varaţdin
Petar Mrkonjić BiH
USR Pĉelica Pula
Pobjede
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Godina
2007, 2008, 2010, 2011
1992, 1997, 2000
1999, 2003, 2005
1983, 1984
1994, 1995
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1996
1998
2001
2002
2004
2006
2009
2012
20 muškaraca pobjeĊivalo je u glavnoj utrci.
46
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
DSR ”Uljanik” Pula
30. utrka “Dan Uljanika”
7.2 APSOLUTNE POBJEDNICE GLAVNE UTRKE – ŢENE
Ime
Klub
Pobjede
Godina
1.
Ţivko Anica
AK "Kladivar" – Celje, Slovenija
7
1993, 1996, 1997, 2000,
2001, 2002, 2003
2.
2.
4.
4.
4.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
Belušić Barbara
Ĉirić Suzana
Alberini Suzana
Budija Tamara
Trošić-Vrajić Marija
Bolte Marijana
Babić Marijana
Taroni Cesarina
Bohinc Veronika
Rašić Veronika
Golik Senka
Monica Miriam
Grganja Zvjezdana
Cassan Giovanna
Paviĉić Tijana
AK "Istra" – Pula
AK "Ţeljezniĉar" – InĊija, Jugoslavija
AK Kvarner Autotrans Rijeka
AK "Radnik" – Kriţevci
AK Veteran Zagreb
AK "Rudar" – Trbovlje, Slovenija
AK "Rudar" – Trbovlje, Slovenija
Imola, Italia
UNIS-TOS – Ljubljana, Slovenija
AK "Ţeljezniĉar" – InĊija, Jugoslavija
AK "Moslavina" – Kutina
ŠD "Piran" – Piran, Slovenija
AK "Istra" – Pula
G.S. Picinato, Italia
AK Zrinjevac, Zagreb
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2005, 2008, 2010, 2012
1987, 1988, 1989
2007, 2009
1998, 1999
2006, 2011
1983
1984
1985
1986
1990
1991
1992
1994
1995
2004
16 ţena pobjeĊivalo je u glavnoj utrci.
21.10.2012.
Uljanik Standard – Uljanik IRI
47
30. utrka “Dan Uljanika”
48
DSR ”Uljanik” Pula
Uljanik Standard – Uljanik IRI
21.10.2012.
d.d.
Brodogradilište d.d.
Strojogradnja d.d.
Nove istarske knjiţare d.d. Pula
DSR "ULJANIK", PULA
ULJANIK Standard d.o.o., Pula
ULJANIK IRI d.o.o., Pula
ULJANIK Zajedniĉki poslovi d.o.o., Pula
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
3 250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content