close

Enter

Log in using OpenID

"Pogrebne usluge" - Podgorica za 2010. godinu, sa ocjenama i

embedDownload
JAVNO PREDUZEĆE ’’POGREBNE USLUGE’’
- PODGORICA -
IZVJEŠTAJ
O RADU ZA 2010. GODINU
Podgorica, februar 2011. godine
Sadržaj
UVOD
I OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE PREDUZEĆA .........4
1. Izvršeni poslovi održavanja groblja................................................4
2. Izvršeni poslovi pružanja pogrebnih usluga...................................6
3. Investicije...........................................................................................6
4. Neizvršeni poslovi i zadaci i razlozi neizvršenja..............................7
5. Poslovi urađeni mimo Programa rada............................................. 7
II RAD ORGANA UPRAVLJANJA ...................................................7
III OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE...................................8
IV ORGANIZACIONA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST.......8
V PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI.................. 9
1.Poslovni prostor................................................................................. 9
2.Oprema................................................................................................10
VI OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA .....11
1. Ukupni prihod...................................................................................12
2.Ukupan rashod...... .............................................................................12
3. Naplata potraživanja ........................................................................13
VII OCJENA STANJA SA PREDLOGOM MJERA ......................14
2
UVOD
Djelatnost od javnog interesa, Javnog preduzeća «Pogrebne usluge» Podgorica,
je:
- pružanje pogrebnih usluga i
- održavanje i uređivanje groblja
Preduzeće upravlja gradskim grobljima ''Čepurci'' i ''Zagorič''. Na ovim
grobljima pruža pogrebne usluge, održava ih i uređuje. Preduzeće održava i dva
groblja i spomenik u Golubovcima, kao i groblja u prigradskim naseljima
''Tološi'', ''Donja Gorica'' i groblje na ''Cijevni''.
Pored osnovne djelatnosti, Preduzeće je registrovano i za obavljanje dopunske
djelatnosti - izgradnja i prodaja grobnica različitog tipa i prodaja pogrebne
opreme.
Izgradnju i prodaju grobnica Preduzeće obavlja na grobljima ''Čepurci'' i
''Zagorič''.
Programom rada za 2010. godinu, planirana je realizacija poslova na održavanju
groblja, u vrijednosti od 505.257,32€, a ostvarena realizacija je 491.010,63€,
odnosno 97% vrijednosti Programa rada za 2010. godinu.
U 2010.godini, Preduzeće je ukupno investiralo 180.796,03€.
Preduzeće se bavilo uređivanjem komemorativnog trga Gradskog groblja
«Čepurci». Renoviran je dio trga i izgrađena je portirnica.
Na groblju «Čepurci», napravljene su dvije pješačke staze.
Pored poslova na uređenju groblja, Preduzeće se bavilo i izgradnjom grobnica i
nabavkom pogrebne opreme.
Preduzeće je ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 51.370€.
U poslovnoj 2010.godini, Preduzeće je obezbijedilo kvalitet i kontinuitet u
pružanju usluga od javnog interesa.
3
I OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE PREDUZEĆA
U skladu sa Odlukom SO Podgorica, o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i
uređivanju i održavanju groblja (''Sl. list RCG''- opštinski propisi br. 19/98),
gradska groblja u upotrebi su: na Čepurcima, u Zagoriču, Tološima, Gornjoj
Gorici i Doljanima.
Izvršeni poslovi po obimu i sadržaju iz Programa rada
1.Izvršeni poslovi održavanja groblja
Preduzeće održava i uređuje dva gradska groblja ''Čepurci'' i ''Zagorič''.
Na ovim grobljima Preduzeće naplaćuje naknadu za održavanje groblja, vodi
evidenciju grobnica i evidenciju izvođenja zanatsko-teracerskih radova na
grobnicama.
-Groblje «Čepurci»
Groblje ''Čepurci'', kao najveće gradsko groblje, zahtjeva najveći obim radova u
toku godine. Prostire se na površini od preko 113.000 m² sa 7.253 grobnice i 5
kapela.
Tokom godine, naročito na proljeće i u jesen, Preduzeće je vršilo detaljno
čišćenje groblja od lišća, raznog otpada, cvijeća, vijenaca, granja i drugog,
ručnim sakupljanjem i grabuljanjem površina.
Učestalost košenja groblja zavisi od količine padavina u toku godine, a u
2010.godini obavljeno je 7 puta. Na groblju se vrši ručno metenje
komemorativnog trga i staza i pranje saobraćajnica, kao i održavanje ukrasnog
bilja i drugog rastinja.
U 2010. godini obavljeno je radova na održavanju groblja u vrijednosti od
308.123,90€.
-Groblje «Zagorič»
Groblje ''Zagorič'' se prostire na površini od 45.000 m², sa 3.153 grobnice i
jednom kapelom.
Zahtijeva istu vrstu radova na održavanju, kao i groblje ''Čepurci''.
U 2010. godini na groblju je obavljeno radova u vrijednosti od 126.149,29€.
Pored ova dva gradska groblja, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o
organizovanju JP «Pogrebne usluge» Podgorica ( Sl.list RCG-opštinski propisi
br.19/04), Preduzeću su povjerena na održavanje i dva groblja i spomenik u
Golubovcima.
Preduzeće održava i groblje u naseljima Tološi, u Donjoj Gorici i na Cijevni.
4
-Održavanje groblja u Gradskoj opštini Golubovci
Preduzeće je za 2010. godinu, saglasno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke
o organizovanju JP «Pogrebne usluge» Podgorica ( Sl.list RCG-opštinski propisi
br.19/04), planiralo održavanje dva groblja u Gradskoj opštini Golubovci –
groblje kod crkve «Sveta Petka» i groblje kod «Nikolj crkve».
Na grobljima kod crkve «Sveta Petka» i kod «Nikolj crkve», Preduzeće je
planiralo radove na košenju - ručnom i mašinskom, grabuljanju, uklanjanje i
odvoz otpada.
Preduzeće je obaviješteno od MZ Golubovci da su radovi na održavanju ovih
grobalja u nadležnosti Crkvenog odbora Golubovaca pod patronatom Mitropolije
crnogorsko – primorske, što je dogovoreno sa predstavnicima Gradske opštine
Golubovci i sa članovima Crkvenog odbora Golubovaca, na sastanku kojem
nijesu prisustvovali predstavnici ovog Preduzeća.
Saglasno zaključku sa navedenog sastanka, u 2010. godini, Preduzeće nije
izvodilo planirane radova na održavanju ovih grobalja.
- Održavanje parcele oko spomenika u Golubovcima
Preduzeće je obavljalo radove na održavanju parcele oko spomenika, površine
2.500 m², a vrijednost obavljenih radova u 2010. godini je 2.958,00€.
-Groblje «Donja Gorica»
Površina groblja je oko 12.000 m². Ovo groblje Preduzeće održava košenjem
trave, grebuljanjem i uklanjanjem svih vrsta otpada.
U 2010. godini na groblju je obavljeno radova na održavanju u vrijednosti od
18.421,68€.
-Groblje»Tološi»
Površina groblja je oko 13.000 m². Na ovom groblju se obavljaju radovi na
održavanju koji se sastoje od košenja - ručnog i mašinskog, grebuljanja, ručnog
čišćenja i uklanjanja suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada, kao i odvoz
otpada.
U 2010.godini, na groblju je obavljeno radova u vrijednosti od 19.907,28€.
-Groblje «Cijevna»- Gradska opština Tuzi
Površina ovog groblja je oko 10.000 m². Ovo groblje Preduzeće održava
košenjem trave, grebuljanjem i uklanjanjem svih vrsta otpada.
U 2010. godini na groblju je obavljeno radova na održavanju u vrijednosti od
15.450,48€.
5
Groblja u Doljanima i Gornjoj Gorici, koja su Odlukom o uslovima i načinu
sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja definisana kao gradska
groblja u upotrebi, održavaju mjesne zajednice tog područja.
Prilog: Tabela Pregleda realizacije programa osnovne djelatnosti –
održavanje groblja u periodu 01.01. – 31.12.2010 god
2. Izvršeni poslovi pružanja pogrebnih usluga
U okviru osnovne djelatnosti Preduzeće pruža pogrebne usluge, koje su od
javnog interesa, a koje se sastoje od usluge upotrebe kapela, štampanja i
postavljanja plakata, usluge sahranjivanja, lemljenja sanduka i sl.
U 2010. godini, na groblju ’’Čepurci’’ korišćene su kapele 832 puta, a usluga
sahranjivanja je izvršena 427 puta. Na groblju ’’Zagorič’’ kapela je korišćena
99 puta, a usluga sahranjivanja je izvršena 163 puta.
Na prigradskim grobljima koje održava, Preduzeće ne vrši sahranjivanje, niti ima
evidenciju grobnica i sahrana, već to čine mjesni odbori tih mjesnih zajednica.
Preduzeće postupa po zahtjevima MUP-a, istražnih sudija Osnovnog i Višeg
suda, Hitne pomoći i Doma zdravlja Podgorica. Najčešća usluga, po njihovim
zahtjevima, je prevoz posmrtnih ostataka umrlog sa mjesta smrti do patologije
Kliničkog centra, što zahtjeva angažovanje mobilne ekipe 24 časa.
3. Investicije
U 2010. godini, Preduzeće je u investicije uložilo 180.796,03€.
U aktivnosti na uređenju groblja i u izgradnju grobnica, iz sredstava Preduzeća
investirano je 87.202,98€, i to:
- Na gradskom groblju «Čepurci» izgrađene su 23 tipizirane grobnice u
vrijednosti od 18.077,07€.
- Napravljena je poslovna prostorija - portirnica na ulazu u groblje, a ugovorena
vrijednost investicije je 10.487,51€. Ove službene prostorije će, osim za boravak
portira, služiti i za prijem telegrama za ožalošćene porodice i za davanje svih
vrsta informacija vezanih za Gradsko groblje.
- Tokom 2010. godine, na dijelu groblja su urađene pješačke staze u vrijednosti
od 3.900,85€.
- Na Gradskom groblju «Zagorič» izgrađeno je 117 grobnica, a vrijednost
investicije je 54.737,55€.
Preduzeće je nabavilo pogrebne opreme u vrijednosti od 93.593,05€.
6
4. Neizvršeni poslovi i zadaci i razlozi neizvršenja
- Gradsko groblje « Čepurci»
1. Infrastrukturni radovi na II fazi proširenja (izgradnja staza, hortikulturni
radovi, elektro i vodovodne instalacije) u procijenjenoj vrijednosti od
170.000,00€.
2. Izgradnja ogradnog - potpornog zida s južne strane starog dijela gradskog
groblja «Čepurci», u vrijednosti od 70.000,00€.
- Gradsko groblje ''Zagorič''
1. Asvaltiranje staza i komemorativnog trga sa ozelenjavanjem u procijenjenoj
vrijednosti od 110.000,00€.
2. Rekonstrukcija krovnog pokrivača na kapeli u procijenjenoj vrijednosti od
20.000,00 €.
3. Proširenje Muslimanskog groblja na Cijevni i izgradnja novog Katoličkog
groblja u Tuzima u vrijednosti od 250.000,00€.
4. Uređenje muslimanskog groblja na Cijevni, u procijenjenoj vrijednosti od
50.000,00€.
Nije realizovana nabavka specijalizovanog vozila i vozila na električni pogon u
vrijednosti od 72.000,00€.
Navedene investicije nijesu realizovane usled nedostatka finansijskih sredstava
prouzrokovanog ekonomskom krizom.
5. Poslovi urađeni mimo Programa rada
Tokom izvještajne godine, obavljene su aktivnosti na uređenju poslovnih
prostorija Preduzeća na gradskom groblju «Čepurci».
Ukoliko su to dozvoljavale redovne obaveze, radnici su radili na košenju
pojedinih prigradskih grobalja po zahtjevima MZ-a.
II
RAD ORGANA UPRAVLJANJA
Upravni odbor Preduzeća, kao organ upravljanja, u toku poslovne 2010. godine
održao je 11 sjednica.
7
Donijet je niz važnih odluka neophodnih za poslovanje Preduzeća od kojih
izdvajamo:
- Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki u skladu sa propisima.
- Redovno su razmatrani mjesečni izvještaji o radu Preduzeća i mjesečni
operativni planovi rada Preduzeća, kao i kvartalni izvještaji koji su rađeni u
skladu sa Programom rada JP ''Pogrebne usluge'' Podgorica za 2010.godinu.
III OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE
Tokom 2010.godine, ostvarena je uspješna saradnja sa organima i javnim
službama, koja je rezultirala realizacijom programski utvrđenih zadataka
Preduzeća.
Saradnja je ostvarena i sa službama Glavnog grada koje se bave komunalnim
djelatnostima od javnog interesa.
Saradnjom sa medijima, ostvarena je javnost i transparentnost u obavljanju
djelatnosti.
IV ORGANIZACIONA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST
U Preduzeću su organizovana tri sektora, i to:
1. Sektor za tehničko- operativne poslove,
2. Sektor za ekonomsko-finansijeske poslove i
3. Sektor za pravne, opšte, kadrovske poslove i poslove zaštite na radu
U Sektoru za tehničko- operativne poslove su organizovane službe:
1. Služba za pogrebne usluge,
2. Služba za održavanje groblja,
3. Služba tehničke pripreme, evidencije i izgradnje.
U Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove organizovane su službe:
1. Služba računovodstva, plana i analize i
2. Služba komercijalno- finansijskih poslova.
U Sektoru za pravne, opšte, kadrovske poslove i poslove zaštite na radu,
organizovana je:
1. Služba za pravne, opšte, kadrovske poslove i poslove zaštite na radu.
- Kadrovska osposobljenost
Na kraju izvještajnog perioda Preduzeće ima 85 zaposlenih, 80 na neodređeno i
5 na određeno vrijeme, sa sledećom kvalifikacionom strukturom:
- VII stepen stručne spreme 11 zaposlenih,
8
-
VII Bechalor stepen stručne spreme 1 zaposleni,
VI stepen stručne spreme 3 zaposlena,
V stepen stručne spreme 1 zaposleni,
IV stepen stručne spreme 29 zaposlenih,
III stepen stručne spreme 12 zaposlenih i
II stepen stručne spreme 28 zaposlenih
Kako se operativni poslovi u pogrebnoj djelatnosti obavljaju u posebnim
uslovima rada, Preduzeće ima problem da obezbijedi adekvatnu radnu snagu, jer
se zbog specifičnosti i težine ovih poslova mali broj zainteresovanih javi na
oglas radi upošljavanja.
V PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI
1. Poslovni prostor
Postojeći poslovni objekti koje koristi Tehničko operativni sektor Preduzeća
su nedovoljne površine, neuslovni, dislocirani od sjedišta Preduzeća što
otežava organizaciju i izvršavanje poslova, a uprava Preduzeća je smještena
u iznajmljenom poslovnom prostoru.
- Gradsko groblje ''Čepurci''Preduzeće raspolaže sa:
1. Pet kapela - kat.parc. br.3505 površine 165m2 ;
2. Prodavnicom pogrebne opreme i prostorijom za dežurne vozače površine
73m2,
3. Dva objekta – cvjećare (kat.parcela br.3509 pomoćna zgrada obj. br.2
površine 10m2 i pomoćnom zgradom objekat br.3 površine 9m2);
4. Tri kancelarije za zaposlene koje se nalaze u neposrednoj blizini groblja
površine 80m2 i javni toalet (45m²) - kat.parcela br.3506 po kul.zgrada u
komunalnoj djelatnosti;
5. Magacinskim prostorom za skladištenje pogrebne opreme od kojeg je
jedan dio adaptiran u kancelarijski (tri kancelarije i sanitarni čvor)
površine 124m2, pomoćnim magacinom za kabasti građevinski materijal
(daska, kreč, pijesak) površine 96m2 i dograđenim prostorom za smještaj
zaposlenih koji rade na poslovima sahranjivanja i održavanja groblja,
površine 24m2 - kat.parcela br.3471, list nepokretnosti br.3065 KO
Podgorica III. Navedeni objekti su DUP-om predviđeni za rušenje, a ovu
parcelu sa starim (adaptiranim) i novo dograđenim objektima Preduzeće
koristi više od 40 godina.
9
- Gradsko groblje ''Zagorič''Na groblju ’’Zagorič’’ Preduzeće raspolaže sa:
- dvije kancelarije i jednom prostorijom za stražare ukupne površine 42m2
- kapelom 91m²- list nepokretnosti br.637
- cvjećarom površine 9 m².
2.Oprema
Preduzeće posjeduje četiri specijalna pogrebna vozila - Mercedes, 2 kombi
Mercedesa Vito i kombi Wolkswagen Transporter.
Osim specijalizovanih vozila, Preduzeće posjeduje:
- Kamionet ''Ford'' koji je u dobrom stanju i koristi se za prevoz radnika,
opreme i alata za održavanje groblja, kao i za prevoz otpada i raznog
materijala i
- Dva putnička vozila su u zadovoljavajućem stanju.
Nabavna vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2010.godine, iznosi
948.273,77€, otpisana vrijednost 294.570,30€, a sadašnja vrijednost
656.321,24€.
Naziv
Zasadi
Stanovi
Građ. objekti
Oprema
za
kom.djel.
Ostala oprema
Oprema
za
pog. djel.
Računar
štampač
Poslovni
namještaj
Sredstva
transporta
Ostali invent.
Ukupno:
Nabavna
vrijednost
Otpisana
vrijednost
Sadašnja
vrijednost
3.122,16
128.243,01
676,06
16.765,12
2.446,10
111.477,89
21
630.741,73
149.994,16
482.747,57
24
20.367,62
4.569,04
10.954,14
4.107,19
9.413,48
461,85
54
31.859,78
15.343,85
16.515,93
48
21.709,57
17.643,35
4.066,22
81
40.452,87
29.391,16
11.061,71
72
61.349,59
45.341,55
16.008,04
6.476,17
4.353,72
2.122,45
74
67
948.891,54
294.570,30
656.321,24
31
Otpis
13
89
10
VI OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT
R.br.
Elementi
Ostvareno
2009
Plan 2010
Ostvareno
2010
Index
5/3
Index
5/4
1
2
3
4
5
6
7
I
Prihodi od osnovne djelatnosti
1.
Prihodi iz Budžeta Glavnog grada participacija
Prihodi od naknade za održavanje
groblja
Prihodi od pogrebnih usluga
(sahrane, kapele, usluge prevoza,
plakate...)
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
Prihodi od sporedne
djelatnosti
Prihodi od grobnica
Prihodi od pogrebne opreme
Zanatsko teracerski radovi
Ostali prihodi iz sporedne djelatnosti
III
Ostali prihodi
1.
2.
Prihodi od kamata
3.
Prihodi od zakupa
Ostali prihodi (prod.osn.sr., kapitalni
dobitak, viškovi i sl.)
560.018,68
666.000
671.633,50
120
101
271.028,20
396.000
368.738,38
136
93
151.077,86
130.000
154.524,98
102
119
137.912,62
140.000
148.370,14
107
106
828.267,63
576.000
744.874,29
90
127
608.778,18
181.005,77
28.515,54
340.000
200.000
20.000
518.711,33
175.926,12
31.474,67
85
97
110
152
88
105
9.968,14
16.000
18.762,17
188
118
4.420,38
14.000
23.779,34
538
170
1.571,69
1.500
158,50
10
11
439,20
10.000
16.161,04
2.409,49
2.500
7.459,80
SVEGA PRIHODI (I + II + III) 1.392.706,96
1.256.000 1.440.287,13
162
309
298
103
115
RASHODI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nabavna vrijednost robe
Troškovi proizv.usluga i inv.ulag.
Troškovi osnovnog i
potroš.materijala
Troškovi rez.djelova, auto guma i
registracija vozila
Troškovi kancelar.materijala
Troškovi PTT usluga
Troškovi elekt.energije i vode
Troškovi goriva i maziva
Neto zarade
Porezi i doprinosi na neto zarade
Ostali lični rashodi
Topli obrok i prevoz
Amortizacija
Zakup
Ostali rashodi
Ostali nematerijalni troškovi
282.890,00
2.268,94
280.000
6.000
245.813,94
5.567,17
87
245
88
93
7.434,79
8.000
7.780,22
105
97
10.124,56
3.280,71
10.024,49
24.082,64
8.561,09
417.311,61
292.380,95
64.945,01
65.872,92
34.472,64
22.920,00
58.696,06
82.531,34
6.000
3.000
8.000
24.000
8.000
400.000
280.000
65.000
65.000
33.000
24.000
37.000
5.644,55
3.014,32
9.690,12
29.722,16
9.741,07
410.287,45
314.994,51
73.064,37
91.928,40
35.621,59
22.920,00
46.644,15
72.636,16
56
92
97
123
114
98
108
112
140
103
100
79
88
94
100
121
124
122
102
112
112
141
108
95
126
1.247.000 1.385.070,18
100
110
SVEGA RASHODI (1 - 15) 1.387.797,75
DOBIT
4.908.94
9.000
55.216,95
POREZ NA DOBIT
/
/
3.847,00
NETO DOBIT
/
/
51.369,95
11
1. UKUPNI PRIHODI
U izvještajnom periodu, Preduzeće je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od
1.440.287,13€, što je za 15% više od plana za 2010. godinu, a za 3% više od
ostvarenja za 2009.godinu.
Prihod iz osnovne djelatnosti iznosi 671.633,50€ i učestvuje sa 47% u ukupnom
prihodu.
Strukturu ovih prihoda čine: prihod iz Budžeta Glavnog grada, koji iznosi
368.738,38€ i u ukupnom prihodu Preduzeća učestvuje sa 26%, fakturisani
prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 154.524,98€ koji u
ukupnom prihodu učestvuje sa 11%, prihod od pogrebnih usluga u iznosu
148.370,14€, koji u ukupnom prihodu Preduzeća učestvuje sa 10% .
Prihod od sporedne djelatnosti iznosi 744.874,29€, i u ukupnom prihodu
učestvuje sa 52%. U njemu je najveći prihod od grobnica - 518.711,33€. Prihodi
od pogrebne opreme iznose 175.926,12 €, prihodi od zanatsko teracerskih
radova 31.474,67€, dok ostali prihodi iz sporedne djelatnosti iznose 18.762,17€,
a odnose se na takse za zanatske radove, registraciju grobnog mjesta,
rekonstrukciju, tendere, donacije i dr.
U ukupnom prihodu, ostali prihodi učestvuju sa 1,6% i iznose 23.779,34€. Ove
prihode čine prihodi od zakupa, prodaje osnovnog sredstva, , viškovi, prihodi po
osnovu kamata i sl.
2. UKUPNI RASHODI
U izvještajnom periodu, Preduzeće je ostvarilo ukupan rashod u iznosu od
1.385.070,18€, što je 10% iznad plana za 2010. godinu, a na nivou ostvarenja za
2009. godinu.
Rashodi po osnovu nabavke robe, sirovina i materijala iznose 316.973,55€ ili
23% ukupnih rashoda.Ovi rashodi obuhvataju nabavnu vrijednost prodate robe,
troškove ostalog materijala (higijena, kancelarijski), gorivo, el.energija i sl.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 890.274,73€ i u
ukupnim troškovima učestvuju sa 64%.
U ove troškove su uključeni troškovi neto zarada, poreza i doprinosa na zarade,
naknada za topli obrok i prevoz, regres, zimnica, troškovi reprezentacije,
dnevnice, ostala primanja i troškovi zaposlenih (jubilarne nagrade, pomoći,
otpremnine).
Troškovi amortizacije iznose 35.621,59€.
Ostala poslovna terećenja iznose 142.200,31€ i njih čine troškovi ptt usluga,
troškovi usluga održavanja, troškovi zakupnine, troškovi osiguranja, troškovi
platnog prometa, registracije, komunalne usluge i ostali nematerijalni troškovi,
koji se odnose na otpis zastarelih računa za održavanje groblja za 2008. godinu
12
3.NAPLATA POTRAŽIVANJA
Ukupna potraživanja Preduzeća na 31.12.2010. godine iznose 267.646,70 €, a
obaveze Preduzeća prema dobavljačima na 31.12.2010.godine iznose
25.759,55€.
Potraživanja na 31.12.2010. godine
Potraživanja od pravnih lica
Potraživanja za pog. opremu –fiz. Lica
Potraživanja za pogr. usluge – fiz. lica
Potraživanja za grobnice – fiz. lica
Potraž. od Fonda zdravstva- bol.> 60 d
Potraživanja od Cent. za socij. rad - porodilje
Potr. za dugoročni stambeni kredit radn.
Potr. po rn. za održ. groblja – za 2 god.
Potraž. od Fonda PIO – invalidi
Ukupno
24.756,51 €
9.574,90 €
6.070,28 €
44.801,08 €
5.836,09 €
7.734,98 €
14.967,71 €
150.565,79 €
3.339,36 €
Potraživanja po rn. za održavanje groblja
zaduženje
uplate
%
zaduženje
uplate
%
U
U
2010.god. 165.338,09 120.616,33 73 2009.g 161.082,38 133.425,12 83
Za
2010.god
DUG za 2010.g
71.590,81
93.747,28
Za
43 2009.g
DUG za 2009.g
66.063,42 41
56.818,51
Iz tabele vidimo da je Preduzeće za 2010. godinu, od ukupnog zaduženja po
računima za održavanje groblja-165.338,09€, naplatilo 71.590,81€ ili 43%, dok
je ukupno u 2010.godini, po ovom osnovu naplaćeno 120.616,33€.
13
Obaveze Preduzeća se odnose na nabavljenu robu i usluge, a likvidirane su
početkom 2011. god.
Procenat naplate fakturisane realizacije za 2010. godinu je 85%, od čega je
naplata fakturisanih grobnica 98%, opreme i usluga 97%, računa za održavanje
43%, dok je naplata ostalih usluga 100%.
Tokom godine Preduzeće je dužnicima po osnovu naknade za održavanje
groblja uručivalo opomene, a za potraživanja od dužnika po osnovu pogrebnih
usluga, prodate pogrebne opreme i grobnica, Preduzeće je osim uručivanja
opomena pristupilo sudskim utuženjima.
VI
OCJENA STANJA SA PREDLOGOM MJERA
-Raspoloživi materijalni, tehnički i kadrovski kapaciteti, obezbijedili su
kontinuitet i kvalitet u obavljanju djelatnosti, čime je ostvaren javni interes.
Pružanje pogrebnih usluga Preduzeće je organizovalo neprekidno, sa radnom
snagom koja je osposobljena za kvalitetno obavljanje ovih specifičnih poslova,
a koja je maksimalno angažovana na poslovima održavanja groblja i
sahranjivanja (koje obavljaju isti izvršioci).
Specijalizovana vozila su u funkcionalnom stanju, što omogućava obavljanje
djelatnosti u kontinuitetu.
- Preduzeće je izgradilo 23 tipizirane grobnice na gradskom groblju ''Čepurci'' i
117 grobnica na gradskom groblju ''Zagorič''.
- U izvještajnom periodu, Preduzeće je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u
neto iznosu od 51.369,95€.
- Preduzeće je preduzelo aktivnosti na povećanju naplate potraživanja od
pravnih i fizičkih lica kroz opomene, a za nenaplaćena dospjela potraživanja
pokrenuti su sudski sporovi.
-
PREDLOG MJERA
1. Preduzeti aktivnosti na proširenju gradskog groblja «Čepurci»;
14
2. Nastaviti planirane investicione aktivnosti na gradskim grobljima;
3. Pojačati aktivnosti na naplati potraživanja od pravnih i fizičkih lica kroz
opomene i utuženja;
SEKTOR ZA EKONOMSKO
FINANSIJSKE POSLOVE
Krivokapić Nikoleta, dipl. ecc
Tamara Grupković, dipl. ecc
DIREKTOR,
Slobodan Stanović, dipl.pravnik
15
PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA
OSNOVNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE GROBLJA U PERIODU 01.01. - 31.12.2010 godine
Vrijednost poslova
Fizički obim posla
R.br.
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
Jed.mj.
Planirano
I-XII 2010
Ostvareno
I-XII 2010
Ind 5/4
Planirano
I-XII 2010
Ostvareno
I-XII 2010
Ind 8/7
3
4
5
6
7
8
9
I GROBLJE ''ČEPURCI''
1 Košenje trave (ručno i mašinsko)
2 Grebuljanje trave
3 Uklanjanje s.tave, uvel.cvij.otpa.
4 Održavanje sad.mater.
5 Zalivanje
6 Ručno metenje, pranje i dez.kap.
7 Ručno metenje kom.trga i staza
8 Zamjena dot.armira.bet.ploča
9 Odvoz otpada auto podizačem
10 Ručno pranje i dezinf.jav.sanit.čv.
11 Pranje saobraćajnica i staza
m2
m2
m2
kom.
kom.
m2
m2
kom.
tura
m2
m2
636.000 736.000 116
848.000 848.000 100
5.462.592 5.462.592 100
9.000 100
9.000
45.000 83
54.000
64.185 100
64.185
841.800 841.800 100
109 73
150
180
170 94
72
72 100
258.480 258.480 100
SVEGA:
II GROBLJE ''ZAGORIČ''
1 Košenje trave (ručno i mašinsko)
2 Grebuljanje trave
3 Čišćenje korova, uv.cv.i otpada
4 Ručno metenje, pranje i dez.kap.
5 Ručno metenje kom.trga i staza
6 Zamjena dot.armira.bet.ploča
7 Odvoz otpada auto podizačem
8 Pranje saobraćajnica i staza
9. Ručno pranje i dezinf.san.čv.
m2
m2
m2
m2
m2
kom.
tura
m2
m2
270.000 315.000
360.000 360.000
2.160.000 2.160.000
35.399
35.399
357.600 357.600
100
31
60
33
181.440 181.440
117
100
100
100
100
31
55
100
SVEGA:
95.400,00 110.400,00 116
35.616,00 35.616,00 100
28.405,00 28.405,44 100
6.210,00 100
6.210,00
2.925,00 83
3.510,00
31.615,65 31.615,65 100
54.077,40 54.077,40 100
1.803,95 73
2.482,50
6.694,20
6.313,30 94
13.955,76 13.955,76 100
16.801,40 16.801,40 100
294.767,91 308.123,90 105
40.500,00
15.120,00
11.232,00
17.436,41
21.434,40
1.655,00
2.490,60
11793,60
47.250,00
15.120,00
11.232,00
17.436,41
21.434,40
513,05
1.369,83
11.793,60
117
100
100
100
100
31
55
100
121.662,01 126.149,29 104
III GROBLJE ''DONJA GORICA''
1 Košenje trave (ručno i mašinsko)
2 Grebuljanje trave
3 Uklanjanje s.tave, uvel.cvij.otpa.
4 Odvoz otpada auto podizačem
m2
m2
m2
tura
72.000
96.000
576.000
12
72.000 100
96.000 100
576.000 100
12 100
SVEGA:
10.800,00
4.032,00
2.995,20
594,48
18.421,68
10.800,00
4.032,00
2.995,20
594,48
18.421,68
100
100
100
100
100
IV GROBLJE ''CIJEVNA''
1 Košenje trave (ručno i mašinsko)
2 Grebuljanje trave
3 Ukl.suve trave, uvel.cvij.i ost.otp.
4 Odvoz otpada autopodizačem
m2
m2
m2
tura
60.000
80.000
480.000
12
60.000 100
80.000 100
480.000 100
12 100
SVEGA:
9.000,00
3.360,00
2.496,00
594,48
15.450,48
9.000,00
3.360,00
2.496,00
594,48
15.450,48
100
100
100
100
100
V GROBLJE ''TOLOŠI''
1 Košenje trave (ručno i mašinsko)
2 Grebuljanje trave
3 Ukl.suve trave, uvel.cvij.i ost.otp.
4 Odvoz otpada autopodizačem
m2
m2
m2
tura
78.000
104.000
624.000
12
78.000 100
104.000 100
624.000 100
12 100
SVEGA:
11.700,00
4.368,00
3.244,80
594,48
19.907,28
11.700,00
4.368,00
3.244,80
594,48
19.907,28
100
100
100
100
100
1
2
VI SPOMENIK U GOLUBOVCIMA
1 Košenje (ruč.i maš.) -spomenik
2 Grebuljanje (spomenik)
3 Uklanjanje otpada
m2
m2
m2
15.000
15.000
15.000
VII GROBLJE ''SVETA PETKA''
1 Košenje (ruč.i maš.) -spomenik
2 Grebuljanje (spomenik)
3 Uklanjanje otpada
4 Odvoz otpada
m2
m2
m2
tura
45.300
45.300
60.000
6
VIII GROBLJE ''NIKOLJ CRKVA''
1 Košenje (ruč.i maš.) -spomenik
2 Grebuljanje (spomenik)
3 Uklanjanje otpada
4 Odvoz otpada autopodizačem
3
m2
m2
m2
tura
4
129.054
129.054
150.000
6
5
6
15.000
15.000
15.000
100
100
100
7
2.250,00
630,00
78,00
2.958,00
0
0
0
0
SVEGA:
6.795,00
1.902,60
312,00
1.200,00
10.209,60
0
0
0
0
SVEGA:
19.358,10
542,26
780,00
1.200,00
21.880,36
8
9
2.250,00
630,00
78,00
2.958,00
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
REKAPITULACIJA
I GROBLJE ''ČEPURCI''
II GROBLJE ''ZAGORIČ''
III GROBLJE ''DONJA GORICA''
IV GROBLJE ''CIJEVNA''
V GROBLJE ''TOLOŠI''
VI SPOMENIK U GOLUBOVCIMA
VII GROBLJE ''SVETA PETKA''
VIII GROBLJE ''NIKOLJ CRKVA''
UKUPNO:
PLANIRANO 01.01.OSTVARENO 01.01.-31.12.2010
31.12.2010.
I
II
294.767,91
308.123,90
121.662,01
126.149,29
18.421,68
18.421,68
15.450,48
15.450,48
19.907,28
19.907,28
2.958,00
2.958,00
10.209,60
0,00
21.880,36
0,00
505.257,32
491.010,63
INDEX
II/I
105
104
100
100
100
100
0
0
97
Saglasno članu 48. stav 1. alineja 24. Statuta Glavnog grada ("Sl. list RCG-opštinski
propisi", br. 28/06 i „Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 39/10), Skupština Glavnog
grada - Podgorica, na sjednici održanoj dana 21. jula 2011. godine, razmatrala je
Izvještaj o radu JP "Pogrebne usluge" - Podgorica i na osnovu člana 127 Poslovnika
Skupštine Glavnog grada ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 15/2011), donijela sljedeće
OCJENE I ZAKLJUČKE
OCJENE
Javno preduzeće "Pogrebne usluge" - Podgorica je u izvještajnom periodu 01.01. –
31.12.2010. godine, realizovalo planirane poslove iz osnovne djelatnosti Preduzeća u
skladu sa Programom rada za 2010. godinu.
Preduzeće je realizovalo sve potrebe gradjana za kvalitetnim i blagovremenim
pružanjem usluga od javnog interesa, u skladu sa standardima koji važe za ovu
djelatnost.
U izvještajnom periodu, Preduzeće je realizovalo i poslove po zahtjevima MUP-a,
istražnih sudija Osnovnog i Višeg suda, Hitne pomoći i Doma zdravlja Podgorica
blagovremeno i bez primjedbi.
U izvještajnom periodu Preduzeće je uspješno realizovalo investicione aktivnosti
planirane Programom rada, ulaganjem na uredjenju groblja i u izgradnju grobnica iz
sopstvenih prihoda Preduzeća u iznosu od 87.202,98€ i to:
- izgradjene su 23 tipizirane grobnice na gradskom groblju „Čepurci“,
- napravljena je poslovna prostorija – portirnica na ulazu u gradsko groblje
„Čepruci“,
- na dijelu groblja „Čepurci“ su uradjene pješačke staze,
- izgradjene su 117 grobnica na groblju „Zagorič“.
U 2010. godini Preduzeće je iz sopstvenih sredstava investiralo za nabavku opreme
93.593,05€.
Zahvaljujući ulaganjima Glavnog grada i preduzeća u 2010. godini, peduzeće je
značajno proširilo svoju materijalnu osnovu poslovanja, što se pozitivno odrazilo na
realizaciju usluga od javnog interesa iz ove djelatnosti.
U izvještajnom periodu Upravni odbor Preduzeća održao je 11 sjednica na kojima su
razmatrana najvažnija pitanja i problematika iz rada i poslovanja Preduzeća.
U posmatranom periodu Preduzeće je saradjivalo sa resornim Sekretarijatom i
ostalim službama Glavnog grada koje se bave komunalnim djelatnostima, kao i sa
odredjenim brojem mjesnih i vjerskih zajednica sa područja Glavnog grada u cilju
unapredjenja ostvarivanja javne funkcije.
U izvještajnom periodu, Preduzeće je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od
1.440.287,13€, a ukupan rashod od 1.385.070,18€, te se može konstatovati da je
Preduzeće uspješno poslovalo i ostvarilo dobit u iznosu od 51.369,95€.
Za posmatrani period, Preduzeće je ostvarilo prihod u iznosu od 1.440.287,13€ što je
za 3% više od ostvarenja za 2009. godinu, a 15% više od plana za 2010. godinu.
Najveću stavku u ostvarenim prihodima čine prihodi od prodaje grobnica u iznosu od
518.711,33€ ili 36% u ukupnim prihodima.
Učešće prihoda od redovnih poslovnih aktivnosti-budžetskog sredstva za ostvarivanje
programskih zadataka kroz angažovanje radne snage na poslovima održavanja i
uredjenja groblja, ostvarena su u iznosu od 368.738,38€ i u ukupnim prihodima
učestvuju sa 25%.
Ukupni rashodi Preduzeća za period januar – decembar 2010. godine iznose
1.385.070,18€ ili na nivou od ostvarenja za 2009. godinu ili 10% više u odnosu na
plan za isti period.
Najveću stavku u rashodima čine troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi u iznosu od 890.274,73€ i u ukupnim troškovima učestvuju sa 64%.
Ukupna potraživanja Preduzeća na 31.12.2010. godine iznose 267.646,70€ od čega
se na 2010. godinu odnosi 93.747,28€, a obaveze prema dobavljačima na dan
31.12.2010. godine iznose 25.759,55€.
Proceat naplate po osnovu ukupno fakturisane realizacije za 2010. godinu je 43% .
Polazeći od date ocjene, Skupština donosi sljedeće -
Z A K LJ U Č K E
1. Usvaja se Izvještaj o radu JP "Pogrebne usluge" - Podgorica za 2010. godinu.
2. Realizovati planirane aktivnosti na gradskim grobljima „Čepurci“ i „Zagorič“.
3. Obzirom da su raspoloživi kapaciteti na postojećim grobljima nedovoljni,
neophodno je preduzeti aktivnosti na proširenju gradskog groblja „Čepurci“.
4. Imajući u vidu da je procenat naplate potraživanja u 2010. godini 43%, neophodno
je intezivirati aktivnosti na povećanju naplate.
Za realizaciju navedenih zaključaka zadužuje se JP "Pogrebne usluge" - Podgorica.
Broj: 01-030/11-762
Podgorica, 21.07.2011. godine
SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Slobodan Stojanović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
474 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content