close

Enter

Log in using OpenID

BURCH BURCH - International Burch University

embedDownload
INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET
ODSJEK ZA ELEKTROTEHNIKU
I N TER N A TI ON A L
B U RCH
U N IV E R S IT Y
S
A R A J E V O
PLAN I PROGRAM PRVOG CIKLUSA STUDIJA
SARAJEVO
Septembar, 2014
1
1. OPIS PROGRAMA ................................................................................................................................................ 3
1.1 UVOD ............................................................................................................................................................... 3
1.2 VIZIJA ............................................................................................................................................................... 3
1.3 MISIJA .............................................................................................................................................................. 3
1.4 PROGRAM......................................................................................................................................................... 3
1.5 STUDENTSKE PRAKSE ....................................................................................................................................... 4
1.6 UČENJE I PODUČAVANJE.................................................................................................................................... 4
1.7 METODE I STRATEGIJE PODUČAVANJA/UČENJA .................................................................................................. 4
1.8 PROTOKOLI U OCJENJIVANJU............................................................................................................................. 5
1.8.1 Ocjenjivanje ........................................................................................................................................... 5
1.9 PRENOSIVE VJEŠTINE ........................................................................................................................................ 5
1.10 VJEŠTINE I DRUGE KARAKTERISTIKE................................................................................................................. 5
1.11 METODE ZA EVALUACIJU I UNAPREĐENJE KVALITETA I STANDARDA UČENJA I PODUČAVANJA............................... 6
1.12 KRITERIJI ZA UPIS ........................................................................................................................................... 6
1.13 MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA ........................................................................................................................ 6
2. PLAN I PROGRAM ............................................................................................................................................... 7
2
1. Opis Programa
1.1 Uvod
Elektrotehnika je najvažniji dio skoro svih naučnih i inženjerskih aplikacija. Zbog njene uloge u napretku
civilizacije, ova disciplina je postala potpuno odvojena inženjerska profesija. U današnjoj eri elektronike,
elektrotehnika je jedna od glavnih grana inženjeringa koja kroz profesionalne usluge doprinosi prosperitetnijem i
održivijem društvu.
1.2 Vizija
Uvijek da bude povlašćen odsjek koji je dinamičan, interdisciplinaran, etičan, poduzetan, privlačan, otvoren za
nove koncepte, onaj koji se bavi problemima čovjekove okoline, aktivan u društvenim pitanjima, poštuje čovjekov
dignitet, visoko kvalitetan u nauci i moderan.
1.3 Misija
Misija odsjeka za elektrotehniku je da nauči studente osnovama nauke i inženjeringa tako da mogu razviti rješenja
za električno-inženjerske i elektronsko-inženjerske probleme. Također, teži da naročito naglasi timski rad,
neovisnost i inovativno razmišljanje, kvalitete liderstva i da obrazuje visoko kvalificirane inženjere za ovu svrhu. U
suštini, program odsjeka za elektrotehniku ima za cilj da:









Da studentima teoretsku podlogu osnova nauke i inženjerstva i da budu opskrbljeni potrebnim tehničkim
vještinama;
Razvije sposobnosti studenata za čitanje, pisanje i usmenu komunikaciju;
Obezbijedi praktično iskustvo što će omogućiti studentima da iskoriste i unaprijede svoje inženjersko
znanje;
Promoviše samodisciplinu i samosigurnost kod studenata te sposobnost da uče sami;
Podstakne timski rad, suradnju i razvoj međuljudskih odnosa;
Motiviše studente da učestvuju u razvoju nauke i tehnologije;
Nauči važnosti etičnog ponašanja u društvenom i profesionalnom životu;
Proizvede diplomante za inženjerska i poslovna društva koji su pronicljivi, znatiželjni i otvoreni za nove
tehnologije radi razvijanja boljih rješenja;
Proizvede diplomante za inženjerska i poslovna društva s integritetom, usmjerenjem, odlukom,
motivacijom, mogućnošću i obrazovanjem da preuzmu ulogu lidera u suočavanju sa zahtjevnim
izazovima društva.
1.4 Program
Elektrotehnika je uključena u široku lepezu tehnologija počev od velikih globalnih pozicionih sistema koji mogu
odrediti lokaciju vozila u pokretu do gigantskih elektro-energetskih generatora. Električno i elektronsko
inženjerstvo je zaduženo za sintezu razvitka nauke, tehnologije i dizajna, testiranja, kao i praćenja proizvodnje
elektronske opreme i mašinerije, za razvoj potrošačkih proizvoda, elektronskih komponenti, mikročipova,
kompjutera, robota, električnih mašina, uređaja za energetsko generisanje, kontroliranje i transmisiju koji se
koriste u uslugama prijenosa električne energije: osvjetljenje i ožičavanje u zgradama, kao i kod vještačke
inteligencije, obrade signala, mikrovalova i telekomunikacijske opreme. Uzmajući u obzir brzi razvoj informacionih
tehnologija, mnoge prilike i izazovi su stvoreni za inženjere elektrotehnike. Pored toga, i drugi električni/elektronski
proizvodi su se nevjerovatno razvili u posljednje vrijeme. Dakle, elektrotehničko inženjerstvo je dobilo na izuzetnoj
važnosti i postaje sve popularnije. Ovo je također područje koje uključuje širok spektar tehnologija, gdje su novi
razvoji česti i velika konkurencija.
Program odsjeka za elektrotehniku nudi sva tri ciklusa studija: tri godine Bachelor studija, dvije godine Master
programa te tri godine doktorskog programa. Prva godina je posvećena učenju osnova nauke i matematike, što
daje studentu osnove inženjerstva. Kao prvo, program je konstruiran da omogući studentima laboratorijsku praksu
koju mogu steći upotrebljavajući modernu opremu. S obzirom na to da je umijeće projektovanja važan dio
elektrotehničkog inženjerstva, studentima su dati izazovni projektantski zadaci u nekoliko predmeta. Predmeti na
3
posljednjoj godini daju studentima mogućnost da rade na velikim projektima, koji su slični onima na kojima će oni
raditi u stvarnoj praksi. Nastavni program uključuje i izborne predmete, što daje studentima mogućnost da
poboljšaju svoje profesionalne vještine shodno njihovim interesima. Postoji kako tehnički tako i netehnički izborni
predmeti. Uvjeti za sticanje diplome uključuju skupljanje minimalno 180 ECTS kredita formalnih predmeta i 60
dana prakse.
Po završetku prvog ciklusa student može da upiše drugi ciklus u ovisnosti o njegovoj želji i prosjeka koji je imao na
dodiplomskom studiju (GPA). Drugi ciklus studija traje dvije godine i nosi 120 ECTS kredita. U prvoj godini student
sluša predmete koje sam izabere. U drugoj godini student radi magistarku tezu koja nudi studentima dodatno
usavršavanje iz oblasti koja ih zanima. Po završetku student stiče zvanje Magistra u polju elektrotehničkog
inženjeringa.
Program doktorskog studija elektrotehnike je u trajanju od tri godine i nosi 180 ECTS kredita. Prva godina studija
posvećena je izučavanju naprednih elektrotehničkih i elektroničkih kurseva. Plan rada uključuje izborne predmete,
koji daju mogućnost studentima da unaprijede svoje profesionalne vještine u polju koje studente interesuje. Da bi
se steklo zvanje PhD elektrotehnike, mora se steći minimum 180 ECTS kredita. Akademski program odsjeka za
elektrotehniku je praktičan, kompetitivan, i napravljen da pripremi studente za tržište rada kao profesionalce u
polju elektrotehnike.
1.5 Studentske Prakse
Praksa, pored akademskih kredita koje nosi, je važna što student stiče radno iskustvo. Obavljanjem prakse,
student dobiva 4 ECTS kredita. Također stiču radne navike i iskustvo vezano za njihovu odabranu oblast u
elektrotehnike. Praksa pruža mogućnost studentima za interakciju sa stručnjacima u područjima u kojima oni u
budućnosti mogu početi razvijati svoju karijeru.
1.6 Učenje i Podučavanje
Učenje i nastavne metode nude visoko-kvalitetne mogućnosti koje pružaju studentima da demonstriraju dostizanje
ishoda učenja.
Predmeti teže da podstaknu razvoj neovisnih vještina učenja i ohrabri predanost cjeloživotnom učenju i
kontinuiranom profesionalnom razvoju. Podučavanje i metode učenja nastoje u velikoj mjeri da podstaknu
studente da sami preuzmu odgovornost za vlastito obrazovanje i razvoj. Progresivno korištenje projektnog učenja,
integrisane procjene i proizvod/problem učenja dozvoljava studentima veću samozainteresovanost tokom učenja.
Poseban naglasak je često stavljen na grupni i timski rad tokom cjelokupnog trogodišnjeg studija.
Predmeti koriste veliki obim različitih mogućnosti učenja i nastavnih metoda, koje se mogu vidjeti u nastavnom
planu i programu, pedagoškim istraživanjima i kontinuiranom napredovanju i obrazovanju uposlenika i nastavnog
kadra. Inovativna pristupanja podučavanju, učenju i razvoju su poželjna. Gdje je to prikladno, predmeti traže
proširenje tehnološke primjene u procesu podučavanja i učenja.
Planirani časovi će uključivati korištenje predavanja, seminara, tutorijala i praktične laboratorijske vježbe.
Prednost će biti upotreba tehnologije i dodatnih aktivnosti kako bi se osiguralo odvijanje učinkovitog učenja. Ove
aktivnosti će uključivati korištenje simulacija, projekte, praktičan rad, radionice, rad i interakciju sa kolegama,
samostalno upravljanje timovima.
1.7 Metode i strategije učenja/podučavanja
Predavanja/nastava: pruža informacije, pregled literature i ilustrativne aplikacije te prezentuje i istražuje
osnovne ideje vezane za predmet. Student će koristiti intelektualne vještine da pripremi rješenja na zadata pitanja
koja će biti diskutovana za vrijeme nastave.
Praktične sesije: računske metode su podučavane kao niz računarski baziranih vježbi sa kratkim
predevanjima na kojima je objašnjena teorija. Ovo omogućava studentu razumijevanje problema u primjeni
računskih metoda u simuliranim i stvarnim problemima i takođe omogućava razvoj računskih vještina relevantnih
za ostatak predmeta uključujući istraživački projekat. Vježbe, kompjuterski i ekperimentalni laboratoriji pružaju
mogućnost studentu da primijene teoriju koju su naučili na nastavi.
4
Grupni projekat: pruža mogućnost detaljnog učenja stvarnog problema, praktičnu analizu i vještine
rješavanja problema i timski rad.
Individualni projekat: uključuje pregled literature, specifikaciju problema i eksperimente/analize
zabilježene u izvještajima. Ovo omogućava studentu da primijeni tehnike koje su naučili kao i da se steknu opće
istraživačke vještine.
Ekspert (gostujuća) predavanja i seminari: pruža studentima mogućnost da slušaju različite interne i
vanjske predavače iz industrije. Ovo omogućava studentima da steknu priznanja iz nekih primjena, potrebe i uloge
elektro-inženjera kao i odabir potencijalne karijere.
1.8 Protokoli u ocjenjivanju
Svrha rezultatsko-baziranog učenja je da se poboljša kvalitet učenja i predavanja na Odsjeku za
elektrotehniku. Osnovni principi su:




Učenje studenata je glavna pozornost odsjeka.
Svaki student je jedinstven i izrazit će učenje na jedinstven način.
Student moraju biti u mogućnosti da primjene stečeno znanje van nastave.
Student trebaju postati djelotvorni, neovisni, cjeloživotni učenici nakon završene edukacije.
Ocjenjivanje sa normalni evaluacijskim procesom na glavnim predmetima koje student uzima. Svaki predmet
definiše ishode učenja. Studenti također pripremaju portfolije koji reflektuju njihova ostvarenja i mogućnost i
evaluacija portfolija od strane fakultetske komisije pokazuje završnu evaluaciju studentskog uspjeha.
1.8.1 Ocjenjivanje
Ocjenjivanje znanja i razumijevanje se provodi kroz:





Pismeni ispiti
Pismeni esejki zadaci
Ocjenjivanje praktičnog rada
Izvještaji o grupnim projektima i timske prezentacije
Izvještaji o samostalnim projektima i kraće prezentacije
1.9 Prenosive Vještine
Po završetku studija, student će razviti veliki broj vještina koje uključuju:








Upravljanje vlastitim učenjem i sprovođenje neovisnog razmišljanja i učenja
Specificiranje i modeliranje problema
Upotreba matematičkih i računskih metoda u svrhu rješavanja (inženjerskih problema)
Upotreba generalnih tehnologija u elektrotehnici
Upravljanje istraživačkim projektima uključuji planiranje i vođenje tima
Sprovođenje istraživačkog rada, od hipoteze do pisanja izvještaja
Rad u multidisciplinarnim timovima
Kritička analiza
1.10 Vještine i druge karakteristike



Sposobnost efektivnog prenosa informacija, argumentovanja i analize u različitim formama stručnim i
nestručnim licima, i korištenje glavnih tehnika u disciplinama.
Sposbnost daljnjeg napretka, razvoja postojećih vještina i stjecanje novih kompetencija koje će im
omogućiti da preuzme značajnu odgovornost unutar organizacija
Posjedovanje kvalitete i prenosivih vještina potrebnih za zapošljavanje koje zahtijevaju vježbanje lične
odgovornosti i odlučivanja
5
1.11 Metode za Evaluaciju i Unapređenje Kvaliteta i Standarda Učenja i Podučavanja









Studentske Grupe i Godišnji studentski upitnici
Promatranje predavača za vrijeme predavanja
Napredne Stručne Diplome u podučavanju i učenju u Visoko Školskom Obrazovanju
Članstvo u Akademiji Visokog Obrazovanja
Izvještaji Vanjskih Ispitivača
Akreditacijske Posjete
Pregled plana i programa
Predmetni Odbori
Godišnji i periodični izvještaji
Indikatori kvalitete i standarda







Mišljenje studenata o kvaliteti
Stopa uspjeha za svaki ciklus za svaki predmet
Studentske procjene
Godišnje Studentske Ankete
Prva Odresišna Statistika
Profesionalna akreditacija
Izvještaji Vanjskih Ispitivača
1.12 Kriteriji za Upis
Uslovi za upis su u skladu sa pravilima Univerziteta i Fakulteta. Odsjek za Elektrotehniku priznaje svakog
aplikanta koji je sposoban uspješno završiti odabrane predmete. Aplikanti koji zadovoljavaju zahtjeve ili prilažu
alternativne dokaze za akreditaciju prethodnog učenja koje je ekvivalentno pravilima upisa zadovoljavaju ovu
procjenu u praksi. Profil za upis će biti pregledan na godišnjem nivou kao i kriterij za odabir i pružit će fer i
objektivnu osnovu za odabir. Upis ce pratiti Univerzitetske procedure. Šema podstiče nestandardne i starije
aplikante kao i aplikante sa naprednim znanjem i vještinama. Ovo se razmatra na individualnoj bazi.
Student čiji maternji jezik nije Engleski, sa certificiranim kvalifikacijama, profesionalnim kvalifikacijama, i/ili radnim
iskustvom ekvivalentim prethodno navedenim detaljima će biti razmatrani i ohrabruju se da apliciraju. Dodatak
ovome jeste demostriranje Engleskog jezika kroz IELTS, TOEFL ili test organizovan od strane Univerziteta.
Za sve kandidate tražiti će se dokaz o posjedovanju ličnih vještina i kvalitete kroz lične
izjave i reference. Takve vještine i osobine uključuju komunikacijske vještine, pismenost, računanje, informatičko
znanje, vještina učenja, motivaciju, radno iskustvo i uključenosti u zajednicu.
1.13 Mogućnosti Zapošljavanja
U globalnoj industriji postoji ogromna potreba za inženjerima elektrotehnike, naročito onima koji kombiniraju
tehničke vještine s dobrim komunikacijskim vještinama i sposobnošću da rade u timu. Neke, ali ne sve mogućnosti
zapošljavanja mogu biti sumirane na sljedeći način:






Raditi kao predavač ili istraživač na univerzitetima ili u istraživačkim centrima
Istraživati, projektovati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju i instalaciju kompjuterskog hardvera,
uključujući hardverske čipove, sklopovske ploče, kompjuterske sisteme i relevantnu opremu
Projektovati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju električne opreme, uključujući električne
motore; upravljanje mašinama, osvjetljavanje i ožičavanje u zgradama, automobilima, avionima,
radarskim i navigacijskim sistemima, uređajima za generiranje energije, kontrolu i transmisiju koji se
koriste u uslugama prijenosa električne energije
Biti odgovoran za različite vrste tehnologija, od prenosivih muzičkih uređaja do globalnih pozicionih
sistema (GPS), koji mogu konstantno davati podatak o lokaciji
Dizajnirati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju elektronske opreme kao što su difuzioni i
komunikacijski sistemi
Razvijati uređaje i procedure koji rješavaju medicinske i probleme vezane za zdravlje kombinirajući
svoje znanje iz biologije i medicine s inženjerskim načelima i praksom.
6
2. PLAN I PROGRAM
Prvi Semestar
ŠIFRA
MTH 103
CEN 111
ELT 117
PHY 101
MTH 101
BOS 101
TDE 191
Ukupno
ŠIFRA
EEE 102
ELT 118
PHY 102
MTH 102
MTH 104
BOS 102
TDE 192
Ukupno
ŠIFRA
EEE 201
EEE 203
CEN 283
MTH 201
EEE 205
XXX xxx
Ukupno
NAZIV PREDMETA
Linearna Algebra
Programiranje I
Akademske čitanje i pisanje I
Fizika I
Matematika I
Bosanski Jezik I*
Turski Jezik I**
Drugi Semestar
NAZIV PREDMETA
Uvod u Elektrotehniku
Akademske čitanje i pisanje II
Fizika II
Matematika II
Vjerovatnoća i Statistika za Inženjere
Bosanski Jezik II*
Turski Jezik II**
Treći Semestar
NAZIV PREDMETA
Električna Kola I
Teorija Elektromagnetnog Polja
Digitalni Dizajn
Diferencijalne Jednačine
Poluprovodnički Uređaji i Modeliranje
Netehnički Izborni Predmet
T
2
3
2
3
3
0
0
13
P
2
2
2
2
2
2
2
12
ECTS
5
6
5
6
6
2
2
30
T
2
2
3
3
2
0
0
12
P
2
2
2
2
2
2
2
12
ECTS
5
5
6
6
6
2
2
30
T
3
2
3
2
2
2
14
P
2
2
2
2
2
2
12
ECTS
6
4
6
4
5
5
30
T
3
2
3
2
3
2
15
P
2
2
2
2
2
2
12
ECTS
6
4
6
4
5
5
30
Četvrti Semestar
ŠIFRA
EEE 202
EEE 204
EEE 212
MTH 204
EEE 206
XXX xxx
Ukupno
NAZIV PREDMETA
Električna Kola II
Teorija Elektromagnetnih Valova
Signali i Sistemi
Numerička Analiza
Elektronika I
Netehnički Izborni Predmet
ŠIFRA
EEE 390
CEN 382
EEE 311
XXX 3xx
XXX 3xx
XXX 3xx
Ukupno
NAZIV PREDMETA
Studentska Praksa
Mikroprocesori
Elektronika II
Tehnički Izborni Predmet I
Tehnički Izborni Predmet II
Tehnički Izborni Predmet III
Peti Semestar
T
0
3
3
2
2
2
12
P
4
2
2
2
2
2
14
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
7
Šesti Semestar
ŠIFRA
EEE 382
XXX 3xx
XXX 3xx
XXX 3xx
EEE 392
XXX xxx
Ukupno
ŠIFRA
EEE 312
EEE 313
EEE 314
EEE 315
EEE 316
EEE 321
EEE 322
EEE 324
EEE 331
EEE 332
EEE 333
EEE 334
EEE 336
EEE 337
EEE 346
EEE 348
EEE 349
EEE 360
EEE 361
EEE 362
EEE 363
EEE 364
EEE 365
EEE 366
EEE 367
EEE 368
EEE 369
EEE 370
EEE 371
EEE 372
EEE 373
EEE 374
EEE 375
EEE 376
EEE 377
EEE 378
EEE 379
EEE 380
EEE 381
EEE 384
EEE 383
EEE 391
EEE 392
CEN 221
CEN 254
NAZIV PREDMETA
Linearni Sistemi Upravljanja
Tehnički Izborni Predmet IV
Tehnički Izborni Predmet V
Tehnički Izborni Predmet VI
Diplomski Rad
Netehnički Izborni Predmet
Tehnički Izborni Predmeti
NAZIV PREDMETA
Biomedicinski Signali i Instrumentarij
Osnove Biomedicinskog Inženjeringa
Elektronička Mjerenja i Instrumentarij
Uvod u Medicinsko Snimanje
Osnove Magnetne Rezonance
Mikrotalasna Tehnika
Antene
Mikrovalna Elektronika
Telekomunikacije I
Telekomunikacije II
Digitalna Komunikacija
Digitalna Obrada Signala
Komunikacijska Elektronika
Uvod u Bežične Komunikacije
Uvod u VLSI dizajn
Uvod u Obradu Slike
Uvod u Optičke Komunikacije
Rasvjeta
Električne Mašine I
Električne Mašine II
Obnovljivi Sistemi Električne Energije
Analiza Elektroenergetskih Sistema
Upotreba Električne Energije
Prenos Električne Energije
Zaštita Prenosne Mreže
Tehnologija Visokonaponske Izolacije
Sistemi Distribucije
Industrijska Elektronika
Pretvorba Statičke Snage
Energetska Elektronika
Niskonaponski Energetski Sistemi
Računarsko Bazirani Releji u Energetskim Sistemima
Komunikacija u Energetskim Sistemima
Pametna Mreža
Proizvodnja Održive Distributivne Snage
Kvalitet Električne Energije
Industrijski Elektroenergetski Sistemi
Uvod u Robotiku
Upravljanje Procesima
Upravljanje Procesima i Instrumentacija
Sistemi Upravljanja U Diskretnom Vremenu
HDL Logički Dizajn
Ugradbeni Sistemi
Objektno Orijentisano Programiranje
Strukture Podataka
T
2
2
2
2
0
2
10
P
2
2
2
2
6
2
16
ECTS
5
5
5
5
5
5
30
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
P
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
8
CEN 361
Računarske Mreže
Netehnički Izborni Predmeti
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
FES 105
Osnove Menadzementa
FES 365
Poduzetništvo
MAN 114
Uvod u Poslovanje
IBS 134
Liderstvo I Korporativna Odgovornost
ELT 219
Usmeno Izražavanje I Javno Govorništvo
ELT 236
Edukacijska Psihologija
ELT 237
Nastavni Principi i Metode
3
T
2
2
2
2
2
2
2
2
P
1
1
1
1
2
2
2
5
ECTS
5
5
5
5
5
5
5
* Obavezno za strane državljane.
** Obavezno za državljane BiH.
9
PRVI SEMESTAR
Šifra Predmeta :MTH 103 Naziv Predmeta : LINEARNA ALGEBRA
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I Status : Obavezan ECTS : 5
Uvod u matrice. Polja i vektorski prostori, linearna transformacija,
OPIS PREDMETA
promjena baza. Linearne jednačine, postojanje i klasifikacija rješenja,
Gausova eliminacija i LU dekompozicija. Karakteristična jednačina
matrice: vlastite vrijednosti, vlastiti vektori i Jordan-ova matrica.
Numeričke tehnike za izračunavanje vlastitih i vrijednosti vlastitih
vektora. Unitarni vektorski prostor, kvadratne forme.
Linearna algebra je matematika sistema linearnih jednačina i njihovih
CILJEVI PREDMETA
rješenja. Postoje mnoge primjene linearne algebre. Dovoljno znanje iz
ovog polja pomaže studentima kod učenja drugih (više primjenjivih)
predmeta, kao što su problemi lineralnog programiranja, operaciona
istraživanja, problemi optimizacije itd. Glavni ciljevi ovog predmeta su:
 da proširi znanje studenatima u domenu sistema linearnih
jednačina
 da se shvate glavna polja primjene linearne algebre
SADRŽAJ PREDMETA
 Sistemi lineranih jednačina.
 Tipovi matrica. Inverzne matrice.
 Rješavanje linearnih sistema. Metoda Gaussove eliminacije.
Echelonova forma matrice.
 Determinante. Kramerovo pravilo determinante 2x2 matrice,
3x3 matrice. Indukcija.
 Rješavanje linearnih sistema. Analize.
 Definicija vektorskih polja.
 Linearna nezavisnost.
 Definicija linearne transformacije.
 Ponavljanje pred polusemestralni ispit.
 Reprezentacija linearne transformacije matricom.
 Svojstvene vrijednosti, svojstveni vektori, karakteristične
vrijednosti, karakteristični vektori.
 Unitarni vektorski prostor. Unutrašnji (skalarni) proizvod.
 Unitarni
vektorski
prostor.
Ortognonalna
baza.
Ortagonalizacijski proces.
 Kvadratna forma bilinearnih formi. 3/2 linearne forme.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Prezentacije
4. Gost Predavač (4 - 5 gostiju po
Metode predavanja
semestru)
Opis(%)
Kvizovi
10%
Metode Ocjenjivanja
Zadaće
10%
Studenata
Projekat
20%
Parcijalni Ispit
20%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
 Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Engleski
Jezik Nastave
1) Richard Hill: Elementary Linear Algebra Kenneth Hofman,
Literatura
2) Ray Kunze: Linear Algebra
3) David C. Lay: Linear Algebra and its Applications
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
10
Aktivnosti
Količina
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
Finalni ispit (1 sedmica)
1
Priprema za Parcijalni Ispit
1
Priprema za Finalni Ispit
1
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
2
28
2
28
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
11
Šifra Predmeta :CEN 111 Naziv Predmeta : PROGRAMIRANJE I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I
Status : Obavezan ECTS : 6
Uvod u algoritme i programiranje: osnovna znanja iz algoritama i
OPIS PREDMETA
programskih koncepata. Dijagram toka je također uključen u ovaj predmet.
CILJEVI PREDMETA Cilj ovog predmeta je da razvije osnovno shvatanje programskih
koncepata i korištenje ovih koncepata u C jeziku. Obuhvaćeno je i
strukturno programiranje. Objašnjene su i programske konstrukcije:
sekvencijalna struktura, selekciona struktura i struktura ponavljanja. Kao
uvod u progamiranje u C jeziku obuhvaćene su: varijable, if-then-else,
strukture petlji: for/while/do-while, break/continue/switch, rješenja
dijagrama toka, nizovi.
SADRŽAJ PREDMETA
 Osnovna kompjuterska pismenost.
 Osnove kompjuterskog pretprogramiranja.
 Razvijanje algoritama i rješavanje problema upotrebom
dijagrama toka i pseudo-koda.
 Tipovi podataka. Konstante. Varijable.
 Osnovni ulazi/izlazi.
 Sekvence.
 Strukture selekcije i ponavljanja.
 Funkcije i nizovi.
 Traženje i sortiranje.
 Apstraktni tipovi podataka.
 Strukture.
 Pokazivač.
 Stringovi.
 Ulaz/izlaz.
 Procesiranje datoteke.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Predavanja
2. Diskusije
3. Laboratorije
4. Konsultacije
Metode predavanja
Opis(%)
Kvizovi
15%
Metode Ocjenjivanja
Zadaće
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
20%
Završni Ispit
50%
1. Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Ishodi Učenja
2. Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
3. Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
4. Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Engleski
Jezik Nastave
Kleinberg J., Tardos E.,2005,: Algorithm Design. Addison Wesley
Literatura
Deitel, D., 2005: C How to Program. Prentice Hall.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
12
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
18
18
150
6
13
Šifra Predmeta : ELT 117 Naziv Predmeta: AKADEMSKE CITANJE I PISANJE I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I Status : Obavezan
ECTS : 5
Predmet jača akademske vještine (pronalaženje glavne ideje, pregledanje,
OPIS PREDMETA
skeniranje, dobijanje informacija, pogađanje vokabulara iz konteksta, itd.)
kroz čitanje članaka o različitim temama. Također ima za cilj da razvije
kritičko razmišljanje, što omogućava studentima da odgovore na ideje u
dobro organizovanoj pismenoj formi. Pored ovih, od vještina pisanja
uključeno je i parafraziranje i sažimanje.
CILJEVI PREDMETA Ispitivanje problema konstrukcije jezika i njegovog utjecaja na prevod i
vrijeme izvođenja prevoda. Ispitivanje modernih programskih jezika i
osobina: apstraktni podaci i upravljačke strukture, procedure, mehanizmi
promjene parametara, blok strukture, pravila u domeni, ulaz/izlaz i storage
menadžment. Modeli ponašanja vremena izvršenja. Poređenje
imperativnih i deklarativnih programskih jezika.
SADRŽAJ PREDMETA
 Vještina primjene znanja računanja i matematike u odgovarajućoj
disciplini.
 Vještina analiziranja problema, identifikacije i definisanja
potreba za računanjem, a koje odgovaraju rješenju.
 Vještina dizajniranja, implementacije, procjene kompjuterskog
sistema, procesa, komponenti ili programa da bi se zadovoljile
tražene potrebe.
 Sposobnost efektivnog funcionisanja u timu kako bi se postigao
zajednički cilj.
 Razumijevanje profesionalnih, etičkih, pravnih, sigurnosnih i
društvenih problema i odgovornosti.
 Sposobnost efektivnog komuniciranja s publikom.
 Sposobnost analiziranja lokalnih i globalnih utjecaja kompjutinga
na individue, organizacije i društvo.
 Prepoznavanje potreba i sposobnost angažovanja u
kontinuiranom profesionalnom razvoju.
 Spospobnost da se koriste aktuelne tehnike, vještine i alati
potrebni u praksi kompjutinga.
 Sposobnost da se primijene matematičke osnove, algoritamska
načela i teorija kompjuterskih nauka u modeliranju i
projektovanju kompjuterskih sistema, na način da se pokaže
razumijevanje kompromisa koji su uključeni u donošenje odluka.
 Sposobnost da se primijene principi dizajna i razvoja u razvijanju
softverskih sistema različitih nivoa kompleksnosti.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
Metode predavanja
Opis(%)
Kvizovi
20%
Metode Ocjenjivanja
Zadaće
10%
Studenata
Prisustvo
10%
Parcijalni Ispit
20%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
 Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući ličnu
odgovornost;
 Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
 McEntire, Jo (2004). Read Ahead: Reading and Life Skills
Development. White Plains, NY: Pearson Education, Inc.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
14
Aktivnosti
Količina
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
Finalni ispit (1 sedmica)
1
Priprema za Parcijalni Ispit
1
Priprema za Finalni Ispit
1
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
2
28
2
28
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
15
Šifra Predmeta :PHY 101 Naziv Predmeta : FIZIKA I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I Status : Obavezan
ECTS : 6
Vektori, kinematika, Newtonov zakon pokreta, rad i energija, pretvorba
OPIS PREDMETA
energije, linerani momentum i njegova pretvorba, rotacija krutih tijela oko
fiksne ose, ugaoni momentum i njegova pretvorba.
CILJEVI PREDMETA Ovo je prvi od dva dijela uvodne fizike koja su ponuđena studentima prve
godine BURCH Univerziteta. Ovaj predmet uvodne fizike ima dva cilja:
prvi je da omogući studentima jasnu i logičnu prezentaciju osnovnih
koncepata i principa fizike. Drugi je da ojača razumijevanje koncepata i
principa putem različitih zanimljivih aplikacija prema stvarnom svijetu.
Da bi se ostvarili ovi ciljevi, stavili smo naglasak na zvučne fizičke
argumente i metodu rješavanja problema. Pokušavamo da riješimo
probleme koji imaju praktičnu aplikaciju da bismo pokazali studentima
ulogu fizike u drugim disciplinama poput inženjeringa, matematike,
hemije i biologije.
SADRŽAJ PREDMETA  Fizika i mjerenja.
 Pokret u jednoj dimenziji.
 Vektori.
 Pokret u dvije dimenzije.
 Zakoni pokreta.
 Kružni pokreti i druge aplikacije Newtonovog zakona.
 Rad i kinetička energija.
 Potencijalna energija i pretvorba energije.
 Linearni momentum i kolizija.
 Rotacija krutih predmeta oko fiksne ose.
 Laboratorija uključuje neke eksperimenete u fizici.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Predavanja
2. Diskusije
3. Laboratorije
4. Konsultacije
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
10%
Metode Ocjenjivanja
Laboratorije / Kvizovi
20%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
 Sposobnost prezentovanja, evaluacije i interpretiranja mogućih
rješenja datog problema, razvijajući argumente i procjene u
skladu sa osnovnim teorijma i konceptima.
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
Engleski
Jezik Nastave
1) D.C. Giancoli: Physics for scientist and engineers, Prentice Hall, New
Literatura
Jersey, 2006F
2) Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley &
Sons, Inc., 2008
3) Raymond A. S.2007: Physics for Scientists and Engineers: Thomson Brooks/Cole
4) S. Marić, Fizika, Svjetlost, 2001
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
16
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
1
1
1
1
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
18
18
150
6
17
Šifra Predmeta :MTH 101 Naziv Predmeta : MATEMATIKA I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I Status : Obavezan ECTS : 6
Funkcije, limiti, kontinuitet i derivativi. Primjena. Ekstremne vrijednosti,
OPIS PREDMETA
teorije srednje vrijednosti i njena primjena. Grafovi. Konačni integral.
Područje i zapremina kao integrali. Beskonačni integral.
Transcendentalne funkcije i njihova derivacija. L'Hopitalovo pravilo.
Tehnike integracije. Nepravilni integrali. Primjene. Parametarske krive.
Polarne koordinate.
Proširiti znanje oblasti matematike s kojima se već ranije susretalo.
CILJEVI PREDMETA
Upoznati i istražiti teme s kojima se studenti možda nisu već bili
susretali. Razviti razumijevanje razvoja matematičke logike i uloge koju
je matematika imala u našim životima. Naučiti primjenu matematike u
stvarnim životnim problemima i analizi rezultata.
SADRŽAJ PREDMETA
 Funkcije: pregled trigonometrije.
 Eksponencijalne i logaritamske funkcije.
 Limiti i kontinuiranost.
 Derivacija: pravila diferencijacije, omjeri.
 Primjena derivacije: ekstremne vrijednosti, teorija srednje
vrijednosti i njena primjena, grafički prikaz.
 Integracija: beskonačni i konačni integrali, pravila integracije,
temeljna osnova računanja.
 Primjena integrala: površina, zapremina okreta, dužine arkusa.
(Studenti s Odsjeka za matematiku ne mogu uzeti ovaj predmet
za kredit)
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
10%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
20%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
1. Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
Ishodi Učenja
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
2. Sposobnost prezentovanja, evaluacije i interpretiranja mogućih
rješenja datog problema, razvijajući argumente i procjene u
skladu sa osnovnim teorijma i konceptima.
3. Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
Engleski
Jezik Nastave
1) Edward, P.2002: Calculus. International Edition. Prentice Hall
Literatura
2) Jonhston E.H.,Mathews J.C., Raymond A. S.: 2007. Calculus.
Addison Wesley
3) Anton, H., I., Bivens S. D.: 2002: Calculus Early Transcendentals.
John Wiley
4) H. Fatkić, Notes and slides from Predavanja (See Faculty WEB
Site) in Mathematics for Engineers I, Sarajevo, 2005.
5) M. Merkle: Matematička analiza, Akademska misao, Beograd,
2001.
6) H. Fatkić, B. Mesihović: Zbirka riješenih zadataka iz matematike I,
ETF, Sarajevo, 1973.; Corons, Sarajevo, 2002.
7) M. P. Ušćumlić, P. M. Miličić: Zbirka zadataka iz više matematike I
i II, Građevinska knjiga, Beograd, 2004.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
18
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
18
18
150
6
19
Šifra Predmeta : BOS 101 Naziv Predmeta : BOSANSKI JEZIK I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : I Status : Obavezan ECTS : 2
Ovaj predmet se predaje na bosanskom jeziku. Sadrži osnovna
OPIS PREDMETA
gramatička pravila jezika te svakodnevnu primjenu jezika. Predmet je za
studente iz Turske.
CILJEVI PREDMETA
SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
Namjera je poboljšati učešće
2. Diskusije i grupni rad
studenata u svim vidovima
Metode predavanja
predavanja.
Opis(%)
Zadaće
10%
Metode Ocjenjivanja
Parcijalni Ispit
30%
Studenata
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
 Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući
ličnu odgovornost;
 Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Bosanski
Jezik Nastave
Literatura
 Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
0
0
0
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
6
Priprema za Finalni Ispit
1
25
6
Zadaća / Projekat
6
6
Seminar / Prezentacija
0
0
50
Ukupno Opterećenje
2
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
20
Šifra Predmeta : TDE 191
Naziv Predmeta : TURSKI JEZIK I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I
OPIS PREDMETA
Predmet se predaje na turskom jeziku. Sadrži osnovna gramatička
pravila jezika. Svakodnevna primjena jezika. Predmet je za studente koji
nisu iz Turske.
Semestar : I Status : Obavezan ECTS :2
CILJEVI PREDMETA
SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Zadaće
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



Jezik Nastave
Literatura
10%
30%
40%
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući
ličnu odgovornost;
Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Turski


Geoffrey Lewis: Turkish Grammar, Oxford University Press,
2001
B. Orhan Dogan and Anna Wilman: Starting Turkish, Milet
Publishing, 2007
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
0
0
0
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
6
Priprema za Finalni Ispit
1
25
6
Zadaća / Projekat
6
6
Seminar / Prezentacija
0
0
50
Ukupno Opterećenje
2
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
21
DRUGI SEMESTAR
Šifra Predmeta :EEE 102 Naziv Predmeta : UVOD U ELEKTROTEHNIKU
Stepen : Dodiplomski
Godina : I
OPIS PREDMETA
Osnovna teorija električnih kola, analiza električnih kola, analiza
ustaljenog stanja, transformatori, električne mašine i indukcijski motori,
diodna kola, radna pojačala, sistemi numeriranja, logički izlazi i
kombinacijska kola.
CILJEVI PREDMETA
Da upozna studente s osnovama električnog inženjeringa. Studenti će
dobiti znanje i shvatanje osnova teorije DC i AC kola, elektronskih
uređaja i njihovih komponenti te digitalne i analogne elektronike.
Također, studenti će dobiti na iskustvu, vezano za poglavlja elektronskog
inženjerstva.
SADRŽAJ PREDMETA











Semestar : II
Status : Obavezan
ECTS : 5
Teorija električnih kola.
Analiza DC struje.
Dinamika struje.
Analiza AC struje.
Snaga u AC kolima.
Električni sistemi snage.
Poluprovodni uređaji i sklopovi.
Digitalna elektronika.
Analogna elektronika.
Komunikacijski sistemi.
Indukcioni motori.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Laboratorije
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
15%
10%
15%
20%
40%
Ishodi Učenja
Jezik Nastave
Engleski
Literatura
1)
Foundations of Electrical Engineering, by J.R. Cogdell, 2nd
Edition, Prentice Hall, 1999. ISBN: 0-13-092701-5.
2)
Ejup Hot, Osnovi elektrotehnike - knjiga prva,
3)
Ejup Hot, Osnovi elektrotehnike - knjiga druga, ETF Sarajevo
2003. Godine
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
22
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
12
13
125
5
23
Šifra Predmeta : ELT 118 AKADEMSKE CITANJE I PISANJE II
Stepen : Dodiplomski
Godina : I
OPIS PREDMETA
Predmet razvija akademske vještine pisanja. Za vrijeme ovog predmeta
studenti će pisati različite vrste eseja koje su bazirane na idejama koja su
imali u sekciji čitanja. Stavlja se naglasak na sam proces pisanja u kojem
studenti prolaze kroz mnoge faze od brainstorminga i pisanja glavnih
ideja i teza do pisanja kompletnog teksta.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj predmet će omogućiti studentima da unaprijede vještine pisanja i
čitanja potrebne u daljim predmetima engleskog, slobodnih umjetnosti,
tehničkim predmetima i interesnim predmetima. Predavanja su
podijeljena na dva dijela: studenti će čitati originalne tekstove na
engleskom jeziku, pisane za ljude kojima je engleski maternji jezik, i
fokusirat će se na širenje vokabulara i razumijevanje.
SADRŽAJ PREDMETA









Semestar : II
Status : Obavezan ECTS : 5
Pokazati razumijevanje informacija dobivenih za vrijeme trajanja
predmeta putem pismenih ispita.
Čitati i razumijevati različite tekstove.
Povećati vokabular na receptivnom i produktivnom nivou.
Upotrebljavati parafraziranje kao pomoć pri razumijevanju i
vidjeti kako se ono koristi pri svakodnevnom čitanju.
Čitati za posebne svrhe.
Raditi na aktivnostima prije samog čitanja teksta.
Pisati jasne i efektne rečenice i paragrafe.
Upotrebljavati vještine kritičkog razmišljanja.
Sažimati i parafrazirati pojedine sekcije teksta.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Prezentacije
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Kvizovi
20%
Zadaće
10%
Prisustvo
10%
Parcijalni Ispit
20%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje i
razvoj
 Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući ličnu
odgovornost;
 Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
 Ward, Colin. From Reading to Writing. Pearson Longman, USA.
ISBN: 0-13-158867-2
 Bander, Robert G. American Engleski Rhetoric: A Writing
Program in Engleski as a Second Language. Holt, Rinehart and
Winston NY, USA. 1983. ISBN 0030610664
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Metode Ocjenjivanja
Studenata
24
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
1
1
1
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
15
25
12
13
125
5
25
Šifra Predmeta :PHY 102 Naziv Predmeta : FIZIKA II
Stepen : Dodiplomski
Godina : I
OPIS PREDMETA
Cilj kursa je dati bazna znanja i metodologije iz primijenjene
termodinamike, fluidomehanike i termokinetike u svrhu kasnijeg
izučavanja mašina i sistema za konverziju energije, transfera i upravljanja
energijom; bit će također dani osnovni elementi termokinetike nužni za
razumijevanje mehanizma prijenosa topline.
CILJEVI PREDMETA
Cilj kursa je dati bazna znanja i metodologije iz primijenjene
termodinamike, fluidomehanike i termokinetike u svrhu kasnijeg
izučavanja mašina i sistema za konverziju energije, transfera i upravljanja
energijom; bit će također dani osnovni elementi termokinetike nužni za
razumijevanje mehanizma prijenosa topline.
SADRŽAJ PREDMETA




Semestar : II
Status : Obavezan ECTS : 6
Termodinamika:
I princip termodinamike. Specifična toplina. Entalpija. II princip
temodinamike. Reverzibilnost. Carnotova teorema. Temperatura.
Entropija. Entropija i rad. Iskoristiva energija. Termolektrični
efekti. I princip termodinamike za otvorene sisteme. Bilans
mehaničke energije. II princip termodinamike za otvorene
sisteme. Površine (p, V, T). Dijagram (p-V). Termodinamička
svojstva tekućina i pare. Idealni plin-svojstva i transformacije.
Dijagram (h, s). Smjese idealnih plinova. Rankineov ciklus.
Ciklus u frižideru.
Mehanika fluida:
Fizički aspekti kretanja fluida. Viskoznost. Fenomeni transporta.
Jednadžba kontinuiteta. Bernulijeva jednadžba. Laminarno i
turbulentno kretanje. Kretanje u cjevovodima s promjenjivim
prijesjekom. Mjerenje brzine i protoka.
Prijenos topline.
Fourierov zakon. Stacionarna kondukcija. Kondukcija u
promjenjivom režimu. Kondukcija u anizotropnim sredinama.
Konvekcija: osnovne jednadžbe neizotermičkog kretanja.
Prinudna konvekcija u laminarnom režimu.
Zračenje: opći pojmovi i definicije. Crno tijelo. Zakoni zračenja.
Razmjena energije. Konvekcija i zračenje.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
3. Laboratorije
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Opis(%)
Zadaće
Laboratorije / Kvizovi
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
10%
20%
30%
40%
Ishodi Učenja



Jezik Nastave
Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
Sposobnost prezentovanja, evaluacije i interpretiranja mogućih
rješenja datog problema, razvijajući argumente i procjene u
skladu sa osnovnim teorijma i konceptima.
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
Engleski
26
Literatura


Jearl Walker : Fundamentals of Physics, Halliday-Resnick,
Willey, 8th Edition
D.C. Giancoli: Physics for scientist and engineers, Prentice Hall,
New Jersey, 2000
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
18
18
Seminar / Prezentacija
18
18
150
Ukupno Opterećenje
6
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
27
Šifra Predmeta :MTH 102
Naziv Predmeta : MATEMATIKA II
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : II
OPIS PREDMETA
Beskonačni redovi, potencijalni redovi, Tylorovi redovi. Vektori, linije i
ravni u prostoru. Funkcije nekoliko varijabli: limiti, neprekidnost,
djelomična derivacija, pravilo derivacije složene funkcije, derivativi
smjera, ekstremi, linearna aproksimacija i diferencijali, Lagrangovi
multiplikatori. Dvostruki i trostruki integrali i primjena. Krivolinijski
integral.
CILJEVI PREDMETA
U posljednje vrijeme kalkulus je postao veoma važan u mnogim
poljima, uključujući poslovni svijet, nauku o životu itd. Ekonomisti
koriste kalkulus da bi predvidjeli globalne svjetske trendove.
Biologičari ga koriste da izračunaju broj stanovnika i opišu način na
koji grabežljivci kao lisice uhvate svoj plijen. Medicinski istraživači
koriste kalkulus da dizajniraju uređaje za ultrazvuk i rendgenske zrake
za skeniranje unutarnjih organa tijela. Lista je praktično beskonačna jer
se kalkulus koristi u svim profesionalnim granama. Znatno znanje iz
matematike pomaže studentima u boljem donošenju odluka. Ovaj
predmet je namijenjen studentima prve godine, čiji je glavni smjer
matematika ili inženjering.
SADRŽAJ PREDMETA





Status : Obavezan ECTS : 6
Transcedentalne funkcije, integracija i diferencijacija.
Tehnike integracije: integracija po zamjeni, po dijelu,
djelomična zamjena i trigonometrijska zamjena.
Nepravi integral.
Kalkulus sekvenci i redova: beskonačni redovi, testovi
konvergencije, potencijalni redovi, Taylorovi redovi i
Maclaurinovi redovi i izračunavanje pomoću Taylorovih
redova.
Funkcije nekoliko promjenljivih: derivacije funkcija nekoliko
promjenljivih, djelomični derivativi, pravilo derivacije složene
funkcije, derivativi smjera, gradijent i vektorsko polje.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Zadaće
Kvizovi
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



Jezik Nastave
Literatura
10%
20%
30%
40%
Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
Sposobnost prezentovanja, evaluacije i interpretiranja mogućih
rješenja datog problema, razvijajući argumente i procjene u
skladu sa osnovnim teorijma i konceptima.
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
Engleski

J.E.Marsden, A.J.Tromba, Vector Calculus, Fifth Edition,
W.H.Freeman and Company, New York 2003.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
Ukupno Opterećenje
42
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
18
18
150
6
29
Šifra Predmeta :MTH 104
Naziv Predmeta : VJEROVATNOĆA I STATISTIKA ZA
INŽENJERE
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : II
OPIS PREDMETA
Uvođenje koncepta pouzdanosti.Definiranje pojmova: kvar, MTTF,
MTBF…Vjerovatnost i statistika kao alati za računanje i mjerenje
pouzdanosti.
CILJEVI PREDMETA
Cilj kursa je studente poučiti o procedurama i modernim statističkim
pristupima koji se koriste prilikom izučavanja komponenata i složenih
sistema. Posebna pozornost posvećena je modernim tehnikama za
izučavanje i predviđanja pouzdanosti sistema kao i tehnikama za
poboljšanje pouzdanosti. Kurs istodobno daje studentima opća znanja iz
vjerovatnosti i statistike budući da je u pitanju osnovni alat za
savladavanje ovog kursa.
SADRŽAJ PREDMETA












Status : Obavezan ECTS : 6
Uvod: Pouzdanost, kvaliteta, dijagnostika i kvar električnih
sistema, eksperimentalne metode, statistička analiza rezultata i
ocjena pouzdanosti.
Račun vjerovatnosti: Definicije, slučajni eksperiment,
reprezentativni događaji i prostori, vjerovatnost, uzimanje
uzoraka, binomne varjable, teorema Bernoullija, primjena na
kontroli kvalitete.
Stohastička ovisnost i neovisnost: Uvjetna vjerovatnost,
stohastička neovisnost, binomna distribucija i njene
aproksimacije.
Slučajne varjable: Kontinuirane i diskretne slučajne varjable,
funkcije distribucije i gustoće vjerovatnosti, uvjetne
distribucije, često sretane funkcije vjerovatnosti.
Dvostruke slučajne varjable: Distribucija i gustoća
vjerovatnosti, marginalne distribucije, uzajamno normalne
slučajne varjable, stohastička neovisnost.
Momenti slučajne varjable: Linearna i kvadratna
transformacija, očekivana vrijednost i njena svojstva, momenti
drugog reda (varijansa i kovarijansa), teorema o centralnom
limitu, momenti trećeg i četvrtog reda.
Pouzdanost: Funkcije pouzdanosti, distribucija kvarova, modeli
hazarda parametri pouzdanosti: MTTF, MTBF, MTTR.
Statistička analiza eksperimentalno dobivenih podataka:
Procjena vjerovatnosti, empiričke metode (histogrami,
momenti), svojstva procjene (korektnost, učinkovitost,
konzistentnost).
Punktualne procjene parametara funkcija vjerovatnosti: Metode
maksimalne sličnosti i momenata, procjena parametara
normalne, lognormalne, eksponencijalne i Weibullove
raspodjele.
Procjena po intervalima: Proračun intervala povjerljivosti
srednje vrijednosti, simulacijske metode (Monte Carlo).
Provjera statističkih hipoteza: Interval povjerljivosti, test
srednje vrijednosti, test odnosa varijansi.
Linearne procjene: Linearna regresija (procjena pomoću
metoda maksimalne sličnosti i minimalnih kvadrata), intervali
povjerljivosti.Tehnika analize sistema: Analiza načina i efekata
kvara, FMEA i FMECA. Analiza kvarova. Tehnike za
poboljšanje pouzdanosti i raspoloživosti.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
30
Metode predavanja
2. Tutorijali
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Zadaće
Prisustvo
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
Opis(%)

Ishodi Učenja
Mogućnosti evaluacije i interpretiranja znanja, koncepata i
principa u kontekstu različitih oblasti primjene
Sposobnost prezentovanja, evaluacije i interpretiranja mogućih
rješenja datog problema, razvijajući argumente i procjene u
skladu sa osnovnim teorijma i konceptima.
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;


Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Engleski

Literatura


Probability, Statistics and Random Processes Dr.K.Murugesan
& P.Gurusamy by Anuradha Agencies, Deepti Publications.
Advanced Engineering Mathematics (Eighth edition), Erwin
Kreyszig, John Wiley and Sons (ASIA) Pvt. Ltd., 2001.
Probability and Statistics for Engineers: G.S.S.Bhishma
Rao,sitech., Second edition 2005.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Aktivnosti
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
14
2
28
14
2
28
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
25
25
Seminar / Prezentacija
25
25
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
150
6
31
Šifra Predmeta :BOS 102 Naziv Predmeta : BOSANSKI JEZIK II
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : II Status : Obavezan ECTS : 2
Ovaj predmet se predaje na bosanskom jeziku. Predmet pokriva osnovna
OPIS PREDMETA
gramatička pravila u bosanskom jeziku i svakodnevnu primjenu jezika za
studente iz Turske.
CILJEVI PREDMETA
SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
Namjera je poboljšati učešće
2. Diskusije i grupni rad
studenata u svim vidovima
Metode predavanja
predavanja.
Opis(%)
Zadaće
10%
Metode Ocjenjivanja
Parcijalni Ispit
30%
Studenata
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
 Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući ličnu
odgovornost;
 Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Bosanski
Jezik Nastave
Literatura
 Zenaida Karavdić, Bosanski jezik kao strani jezik, IBU, Sarajevo,
2011.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
0
0
0
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
6
Priprema za Finalni Ispit
1
25
6
Zadaća / Projekat
6
6
Seminar / Prezentacija
0
0
50
Ukupno Opterećenje
2
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
32
Šifra Predmeta :TDE 192 Naziv Predmeta : TURSKI JEZIK II
Stepen : Dodiplomski
Godina : I
OPIS PREDMETA
Predmet se predaje na turskom jeziku. Predmet pokriva osnovna
gramatička pravila jezika i svakodnevnu upotrebu jezika. Ovaj predmet je
za studente koji nisu iz Turske.
Semestar : II
Status : Obavezan ECTS : 2
CILJEVI PREDMETA
SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Zadaće
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



10%
30%
40%
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Prezentiranje informacija u oralnoj, pisanoj i grafičkoj formi;
Jezik Nastave
Turski
Literatura
1.Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 1. Cilt
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 1.Cilt
Gökkuşağı Türkçe Dilbigisi Kitabı 1.cilt
2. Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 2. Cilt
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 2.Cilt
Gökkuşağı Türkçe Dilbigisi Kitabı 2.cilt
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
0
0
0
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
6
Priprema za Finalni Ispit
1
25
6
Zadaća / Projekat
6
6
Seminar / Prezentacija
0
0
50
Ukupno Opterećenje
2
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
33
TREĆI SEMESTAR
Šifra Predmeta : EEE 201 Naziv Predmeta : ELEKTRIČNA KOLA I
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : II
OPIS PREDMETA
Elementi električnih kola. Elementi električnih kola i matematički
modeli. Električno kolo jednosmjerne struje. Višeterminalne i
višeportabilne algebarske komponente. Tehnike analize električnih kola.
Reaktivne komponente. RL kolo prvog i drugog reda.
CILJEVI PREDMETA
Da se studenti upoznaju s komponentama električnog kola i njihovim
karakteristikama i da mogu analizirati električna kola i naučiti metode
analize vremenskih domena.
SADRŽAJ PREDMETA











Status : Obavezan ECTS : 6
Komponente električnog kola: sistem jedinica, naboj, napon,
struja, snaga i energija.
Elementi električnog kola: izvori napona i struje, električni
otpor i Ohmov zakon, kondenzator, zavojnica.
Električno kolo jednosmjerne struje: Ohmov zakon, serijski i
paralelni resistori, djelioci struje i napona, Delta-Star
transformacija, ekvivalentna kola.
Tehnike analize kola: Kirchhhoffovi zakoni, analize čvorova,
analize petlji.
Tehnike analize kola: analiza zavisnih izvora (analize petlji i
čvorova).
Tehnike analize kola: transformacije izvora, Theveninova i
Nortonova teorema, prijenos maksimalne snage, superpozicija.
Operaciona pojačala: više terminalne algebarske komponente.
Kapacitivnost: izračunavanje kapacitivnosti, serijsko i paralelno
vezivanje kondenzatora.
Induktivitet: vlastiti (samoinduktivitet) i međusobni
induktivitet, izračunavanje iduktiviteta, paralelno i serijsko
povezivanje induktiviteta.
Odziv kola prvog reda: prirodni odziv i odziv u koracima.
Odziv kola drugog reda: prirodni odziv i odziv u koracima.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Zadaće
Prisustvo
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
10%
10%
20%
20%
40%
Ishodi Učenja
Jezik Nastave
Literatura
Engleski
1) Electric Circuit Analysis, David E. Johnson , John L. Hilburn,
Johnny R. Johnson, and Peter D. Scott Wiley; 3 edition
(January 1997) ISBN-10: 0471365718 ISBN-13: 9780471365716
2) Basic Engineering Circuit analysis, J. David Irwin,8th edition,
Wiley & Sons, Limited, John, ISBN 0470115319
3) M. Kušljugić, M. Hajro, Teorija električnih kola - analiza u
vremenskom domenu, Univerzitet u Tuzli, 2005.
4) M. Kušljugić, M. Hajro, Elementi i metode u analizi električnih
34
kola, Univerzitet u Tuzli, 2005.
5) S. Milojković, Teorija električnih kola, Svjetlost, Sarajevo
1987.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
18
18
Seminar / Prezentacija
18
18
150
Ukupno Opterećenje
6
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
35
Šifra Predmeta : EEE 203
Naziv Predmeta : TEORIJA ELEKTROMAGNETNOG POLJA
Stepen : Dodiplomski
Godina : I Semestar : II Status : Obavezan
OPIS PREDMETA
Analiza vektora. Elektrostatičke i magnetostatičke sile i polja u vakumu
i materijalnim tijelima. Energija i potencijal. Električni krugovi stalnih
jednosmjernih struja i provodnici. Osobine dielektričnih materijala,
granični uslovi za elektrostatička i magnetnostatička polja. Poissonove i
Laplaceove jednačine. Magnetna kola i induktivitet.
CILJEVI PREDMETA
Cilj ovog predmeta je
elektromagnetnog polja.
SADRŽAJ PREDMETA













da
nauči
ECTS : 4
osnove
teorije
statičkog
Uvod, vektorska algebra, skalarna i vektorska polja,
pravougaoni koordinatni sistem.
Cilindrični i sferični koordinatni sistemi, Coulombov zakon i
jačina električnog polja.
Jačina električnog polja prema tački, liniji, strani i zapremina
gustoće naboja.
Gaussov zakon, distribucija naboja, gustoća električnog toka,
Maxwell.
Teorema divergencije, potencijal i razlike u potencijalu.
Napon sistema naboja, energetska gustoća elektrostatičkog
polja, dipol.
Struja, gustoća struje, neprekidnost struje, provodljivost,
granični uslovi, metod ogledanja.
Dielektrični materijali, granični uslovi, kapacitivnost,
pohranjena energija.
Poissonove i Laplaceove jednačine, njihove primjene na
problem kapacitivnosti.
Odvajanje varijabli, numeričke iteracije, Biot-Savartov zakon,
Amperov zakon.
Stokesova teorema, jačina magnetnog polja, gustoća
magnetnog toka.
Sile na elemente koji nose struju, magnetizacija, permeabilnost,
granični uslovi.
Magnetna kola, energija u elektrostatičkim poljima,
induktivitet, međuinduktivitet.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Zadaće
Prisustvo
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
10%
10%
20%
20%
40%
Ishodi Učenja
Jezik Nastave
Literatura
Engleski
1) Engineering Electromagnetics, W. H. Hayt, Jr., J. A. Buck Seventh Edition, 2007, McGraw-Hill, ISBN: 007-124449-2;
2) Fundamentals of Engineering Electromagnetics, David K.
Cheng - International Edition, Pearson, ISBN: 0-201-60071-4;
3) Applied Electromagnetics: Early Transmission Line Approach,
Stuart M. Wentworth, 2007, Wiley, ISBN: 0-470-04257-5;
4) Electromagnetics for Engineers, Fawwaz T. Ulaby, 2005,
36
Pearson, ISBN: 0-13-197064-X;
5) Ejup Hot i saradnici: Teorija elektromagnetnih polja, ETF
Sarajevo 2002.
6) Zijad Haznadar, Željko Štih: Elektromagnetizam, Sarajevo
1998.
7) Jovan Surutka: Elektromagnetika, Građevinska knjiga Beograd
1989.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Aktivnosti
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
14
2
28
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
14
2
28
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
10
10
Priprema za Finalni Ispit
1
10
10
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
100
4
37
Šifra Predmeta :CEN 283 Naziv Predmeta: DIGITALNI DIZAJN
Stepen : Dodiplomski
Godina : II Semestar : III Status : Obavezan ECTS : 6
OPIS PREDMETA
Boolean algebra, brojni sistemi, predstavljanje podataka, logičke teoreme,
kanoničke forme, tehnike pojednostavljenja, logička kola, dizajn
kombiniranih kola, mjerenje vremena i problemi mjerenja vremena,
sekvencijalni sklopovi, dizajn sekvencijalnih sklopova, konačni automati,
programabilni logički kontroler (PLC), operacije registara, osnovna
računarska organizacija i dizajn.
CILJEVI PREDMETA Razumijevanje digitalne logike na nivou sklopova i prekidača, uključujući
kombinatorne i sekvencijalne logičke elemente. Razumijevanje
metodologije sata koja je potrebna za regulisanje protoka informacija i
održavanje stanja električnog kola. Također, učenje metoda koje se koriste
za dizajniranje digitalne logike i osnova procesa prikupljanja koji
transformiše ove pojedinosti u logičku mrežu.
SADRŽAJ PREDMETA
 Uvodni koncepti.
 Brojni sistemi, operacije i kod.
 Logička kola.
 Bulova algebra i logičko pojednostavljenje.
 Suma proizvoda, proizvod sume, Karnaughove mape.
 Minimizacija logičkih funkcija uz pomoć Karnaughovih mapa i
svjetski problemi.
 Ostale funkcije minimalizacije logičkih funkcija.
 Kombinatorna logika i funkcije kombinatorne logike (MUX,
Dekoder, Sabirač itd.).
 Sekvencijalni sklop digitalne elektronike, flip flop, tajmeri.
 Dizajn sekvencijalnih logičkih kola.
 Analiza sekvencijalnih logičkih kola.
 Brojači i registri.
 Memorija i akumulatori i digitalni kompjuterski sistemi.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
Namjera je poboljšati učešće
2. Tutorijali
studenata u svim vidovima
3.Laboratorije
predavanja.
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
10%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
10%
Studenata
Laboratorije
10%
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Kritičko razumijevanje principa elektrotehnike i načina kako su
se ti principi razvijali sa tehnologijom
 Sposobnost kritičke evaluacije prikladnosti različitih načina
rješavanja problema
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
 M. Morris Mano and Charles R. Kim, Logic and Computer
Design Fundamentals, Fourth Edition, Pearson, 2008.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
38
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
1
1
1
1
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
18
18
150
6
39
Šifra Predmeta :MTH 201 Naziv Predmeta : DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
Stepen : Dodiplomski
Godina : II Semestar : III Status : Obavezan ECTS : 4
Diferencijalne jednačine prvog reda, linearne jednačine drugog reda,
OPIS PREDMETA
vronskijan, promjene u parametrima, homogene i nehomogene
jednačine, serijska rješenja, Laplaceova transformacija, sistem linearnih
jednačina prvog reda, problemi graničnih vrijednosti, Fourierovi nizovi.
Upoznati se s osnovnim poglavljima i tehnikama rješavanja
CILJEVI PREDMETA
diferencijalnih jednačina. Razviti osjećaj za razvoj matematičke logike i
njenog doprinosa našem svijetu. Proširiti razumijevanje o naprednim
matematičkim poglavljima i njihovoj primjeni u stvarnim životnim
problemima i analiziranju rješenja.
SADRŽAJ PREDMETA
 Uvod. Vrste diferencijalnih jednačina.
 Obične diferencijalne jednačine prvog reda: razdvojene i
homogene linearne DJ, egzaktne DJ, rješenje pomoću
integrirajućeg faktora, linearne DJ.
 Obične nelinearne diferencijalne jenačine prvog reda:
Bernoullijeva jenačina.
 Obične diferencijalne jednačine drugog reda: Uvod. Definicije.
Linearna nezavisnost. Problem graničnih i inicijalnih
vrijednosti.
 Ekplicitne metode: metoda neutvrđenih koeficijenata. Metoda
varijacije parametara. Diferencijalne jednačine višeg reda s
konstantnim koeficijentima: metoda neutvrđenih koeficijenata,
diferencijalne jednačine višeg reda s promjenjivim
koeficijentima.
 Cauchy-Eulerove jednačine: primjena diferencijalnih jednačina
drugog reda s konstantnim koeficijentom.
 Rješavanje diferencijalnih redova pomoću redova, potencijalni
redovi.
 Besselove jednačine.
 Sistemi diferencijalnih jednačina.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
15%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Kritičko razumijevanje principa elektrotehnike i načina kako su
se ti principi razvijali sa tehnologijom
 Sposobnost kritičke evaluacije prikladnosti različitih načina
rješavanja problema
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
 W. E. Boyce and R. C. DiPrima, “Elementary Differential
Equations and Boundary Value Problems” John Wiley and
Sons, Ltd., 1997
 Shepley L. Rose, “Differential Equations,” John Wiley & Son,
Ltd.
 C. Ray Wylie, “Differential Calculus,” Mc Graw Hill, 1979.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
40
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
14
2
28
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
14
2
28
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
10
10
Priprema za Finalni Ispit
1
10
10
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
100
4
41
Šifra Predmeta : EEE 205 Naziv Predmeta : POLUPROVODIČKI UREĐAJI I
MODELIRANJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : II
Semestar : III Status : Obavezan ECTS : 5
Fizika poluprovodnika: p-n spojevi, tunelske diode, IMPATT dioda,
OPIS PREDMETA
kontakt metal poluprovodnik, metal-izolator-poluprovodnik uređaji,
površinski efekat, optoelektronski uređaji, poluprovodni laseri, proces
epitaksije, difuzija. Oksidacija. Implantacija jona. Metalizacija.
Integrisana kola.
Glavni cilj je da se razumije primjena poluprovodnih materijala i da se
CILJEVI PREDMETA
dobije više informacija o tehnikama pripreme, mjerenja i interpretacije
rezultata.
SADRŽAJ PREDMETA
 Fizika i osobine poluprovodnika: kristalna struktura, veza
energije, statistika, Fermi nivo, koncentracija nosioca u
termalnom ekvilibriumu, fenomen transporta nosioca, Hallov
efekat, rekombinacija, optičke i termičke osobine, osnovne
odlike operacija poluprovodnika.
 Integrirane tehnologije: oksidacija, difuzija, implantacija jona,
depozicija,
litografija,
bakrorez
i
međupovezivanje
(pakovanje).
 p-n spojevi: osiromašeno područje, difuzija, generisanje i
rekombinacija, karakteristike struje i napona, prekid spoja,
pohrana naboja i prelazno ponašanje.
 Tehnologija integrisanih kola: razumjevanje na nivou Muller i
Kaminsovog procesa fabrikacije integrisanih kola.
 Bipolarni tranzistori: uloga tranzistora i zavisnost na strukturu
uređaja, kontrola naboja, Ebers-Moll model, strujno-naponski
odnosi, neidealizovanje i limitirajući efekti prednapona.
 Moderna tehnologija bipolarnih trazistora: polisilikonski
emiteri, uska baza, strukturno balansiranje u optimizaciji
performansi.
 Kontakt metal – poluprovodnici: ravnoteža, idealni spojevi
metala s poluprovodnicima, omski kontakt, Schottkyeva dioda,
tuneliranje.
 MOS
sistem
(metal-oksid-silikon):
MOS
struktura,
kapacitivnost, oksid i naboj površine (napajanje zamki,
tuneliranje oxidom).
 Upotreba tranzistora s efektom polja: napon praga, otkrivanje
karakteristika struje i napona, zavisnost od strukture uređaja.
 Moderna MOS tehnologija: mali geometrijski efekti, pokretna
degradacija kroz kanale i oksidna polja, zasićenje brzine, efekti
vrućih nosilaca, mehanizmi potrošenih uređaja.
 Kvantni transport.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
15%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Kritičko razumijevanje principa elektrotehnike i načina kako su
se ti principi razvijali sa tehnologijom
 Sposobnost kritičke evaluacije prikladnosti različitih načina
42
rješavanja problema
Engleski
1) Solid State Physics, N.W. Ashcroft and N. D. Mermin;
2) Semiconductor Physics, K. Seeger;
3) Electrons and Holes in Semiconductors, W. Shockley;
4) An Introduction to Solid State Physics, C.Kittel;
5) Solid State and Semiconductor Physics, J. P.McKelvey;
6) Physics of Semiconductor Devices; S. Sze,
7) Physical Properties of Semiconductors, C.M. Wolfe, N.
Holonyak, G. Stillman.
8) P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb,
1989.
9) Dragoljub Milatović: Elektronski sklopovi, Svjetlost Sarajevo,
1986.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
Jezik Nastave
Literatura
43
ČETVRTI SEMESTAR
Šifra Predmeta : EEE 202 Naziv Predmeta : ELEKTRIČNA KOLA II
Stepen : Dodiplomski
Godina : II Semestar : III Status : Obavezan ECTS : 6
Analiza sinusoidnog stanja mirovanja. Tri faze električnih krugova.
OPIS PREDMETA
Laplaceova transformacija i njena primjena u teoriji kola. Funkcije
prenosa, karakteristike pojačanja i faze, filteri. Fourierovi redovi i
njihova primjena u teoriji kola.
Analiza sinusoidnog stanja mirovanja. Tri faze električnih krugova.
CILJEVI PREDMETA
Laplaceova transformacija i njena primjena u teoriji kola. Funkcije
prenosa, karakteristike pojačanja i faze, filteri. Fourierovi redovi i
njihova primjena u teoriji kola.
SADRŽAJ PREDMETA
 Analiza sinusoidnog stanja mirovanja.
 Izračunavanje jačine sinusoidnog stanja mirovanja.
 Tri faze električnih krugova.
 Laplaceova transformacija.
 Električnih kola u frekventnom domenu.
 Aktivni filteri.
 Fourierovi redovi.
 Električna kola sa dva ulaza.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
15%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Kritičko razumijevanje principa elektrotehnike i načina kako su
se ti principi razvijali sa tehnologijom
 Sposobnost kritičke evaluacije prikladnosti različitih načina
rješavanja problema
Engleski
Jezik Nastave
1) Electric Circuits, 7-th Edition, by J. W. Nilsson, S. A. Riedel,
Literatura
Prentice-Hall, 2001.
2) M. Kušljugić, M. Hajro: Analiza električnih kola u
vremenskom domenu, Univerzitet u Tuzli, 2005.
3) S. Milojković: Teorija električnih kola, Svjetlost Sarajevo,
1989.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
18
18
Seminar / Prezentacija
18
18
150
Ukupno Opterećenje
6
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
44
Šifra Predmeta : EEE 204 Naziv Predmeta : TEORIJA ELEKTROMAGNETNIH VALOVA
Stepen : Dodiplomski
Godina : II Semestar : III Status : Obavezan ECTS : 4
Talasne jednačine. Modeliranje vazdušnih linija i kablova. Modalna
OPIS PREDMETA
analiza prijenosne linije, komunikacija preko nosioca standardnih
visokonaponskih strujnih provodnika (PLC). Rješenje prelaza
prijenosnih linija uz pomoć mreže. Način sprezanja. Fourierova
transformacija i metode vremenske domene.
Talasne jednačine. Modeliranje vazdušnih linija i kablova. Modalna
CILJEVI PREDMETA
analiza prijenosne linije, komunikacija preko nosioca standardnih
visokonaponskih strujnih provodnika (PLC). Rješenje prelaza
prijenosnih linija uz pomoć mreže. Način sprezanja. Fourirova
transformacija i metode vremenske domene.
SADRŽAJ PREDMETA
 Pregled teorije elektromagnetnih talasa.
 Pregled teorije prijenosne linije.
 Opće razmatranje transmisije, simetričnih komponenti.
 Modeliranje vazdušnih linija i kablova.
 Modalna analiza prijenosne linije.
 PLC.
 Način sprezanja.
 Rješenje prelaza prijenosnih linija uz pomoć mreže.
 Fourirova transformacija i vrijeme.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
2. Tutorijali
Metode predavanja
Opis(%)
Zadaće
15%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Kritičko razumijevanje principa elektrotehnike i načina kako su
se ti principi razvijali sa tehnologijom
 Sposobnost kritičke evaluacije prikladnosti različitih načina
rješavanja problema
Engleski
Jezik Nastave
1) Review of Electromagnetic Wave Theory
Literatura
2) Review of Transmission line theory
3) General Considerations of Transmission, Symmetrical
Components
4) Modelling of aerial lines and cables
5) Modal analysis of transmission lines
6) Power line carrier communications
7) Mode coupling
8) Solution of transmission line transients using lattice
9) Fourier transform and time
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
14
2
28
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
14
2
28
45
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
10
10
Priprema za Finalni Ispit
1
10
10
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
100
4
46
Šifra Predmeta :MTH 204 Naziv Predmeta : NUMERIČKA ANALIZA
Stepen : Dodiplomski
Godina : II Semestar : IV Status : Obavezan ECTS : 4
Rješenja nelinearnih jednačina, Newtonova metoda, nepokretne tačke i
OPIS PREDMETA
funcionalne iteracije, LU faktorizacija, pivotiranje, norme, analiza
pogreške, ortogonalna faktorizacija i problemi najmanjeg kvadrata,
polinomska interpolacija, spline interpolacija, numerička diferencijacija,
Richardsonova ekstrapolacija, numerička integracija, Gaussove
kvadrature, analiza greške.
Binarni brojevi. Analiza greške. Rješavanje sistema linearnih jednačina:
CILJEVI PREDMETA
Gaussova eliminacija, modifikacija Gaussove eliminacije i L-U
dekompozicija. Rješenja sistema nelinearnih jednačina: Polovljenje
intervala, Newtonove metode raspolavljanja i iteracije nepokretnih tački.
Interpolacija: Lagrangeova aproksimacija, Newtonovi polinomi i
polinomna aproksimacija. Uklapanje krive. Numerička diferencijacija.
Numerička integracija. Numerička optimizacija. Numerička rješenja za
inicijalne i granične vrijednosti: Eulerove, Heunove, Taylorove, RungeKuttaove metode.
SADRŽAJ PREDMETA
 Binarni brojevi.
 Analiza pogreške.
 Rješavanje jednačina x = g(x). Metoda zagrada, Newtonove
metode raspolavljanja i iteracije nepokretnih tački.
 Atikenov proces i Steffensenove i Mullerove metode.
 Iteracije za nelinearni sistem.
 Rješenja sistema linearnih jednačina. Gaussova eliminacija i LU dekompozicija.
 Rješenja sistema linearnih jednačina. Modifikacija metode
Gaussove eliminacije.
 Lagrangeovi polinomi.
 Newtonovi polinomi i polinomska aproksimacija.
 Linija najmanjih kvadrata. Uklapanje krive.
 Numerička diferencijacija i numerička iteracija.
 Numerička optimizacija.
 Numerička rješenja za inicijalne i granične vrijednosti:
Eulerove, Heunove, Taylorove, Runge-Kuttaove metode.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Interaktivna Predavanja
Namjera je poboljšati učešće
Metode predavanja
2.Tutorijali
studenata u svim vidovima
3. Laboratorije
predavanja.
Opis(%)
Zadaće
15%
Metode Ocjenjivanja
Kvizovi
15%
Studenata
Parcijalni Ispit
30%
Završni Ispit
40%
Ishodi Učenja
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
 Laurene V. Fausett, Applied Numerical Analysis Using
MATLAB, Second Edition, Pearson, 2008
 Cleve Moler, Numerical Computing with MATLAB,
Mathworks, 2004.
 http://www.mathworks.com/moler
 W. Y. Yang , W. Cao, T. –S. Chung, J. Morris APPLIED
NUMERICAL METHODS USING MATLAB, John Wiley &
Sons, 2005.
 Gerald W. Recktenwald, Numerical Methods with MATLAB:
47



Implementations and Application, Prentice-Hall, 2006.
John H.Mathews, Numerical Methods using MATLAB,
Prentice-Hall International, 2004.
Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis,
Eight Edition, Thomson
Web:http://yunus.hacettepe.edu.tr/~selis/teaching/WEBkmu20
6/course.html
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Aktivnosti
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
14
2
28
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
14
2
28
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
10
10
Priprema za Finalni Ispit
1
10
10
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
100
4
48
Šifra Predmeta :EEE 206 Naziv Predmeta : ELEKTRONIKA I
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Mehanizmi provodljivosti u metalima i poluprovodnicima; doping u
poluprovodnicima; p-n spoj; karakteristike dioda i njihova primjena;
dotok snage; bipolarni spoj. Operacije tranzistora, karakteristike
tranzistora, stabilizacija napona, modulacija malih signala i analiza; JFET
operacija i stabilizacija napona, MOFSET operacija i stabilizacija napona,
FET modulacija malih signala i analiza; tiristori i srodni elementi.
CILJEVI PREDMETA
Na kraju ovog kursa, student će biti u mogućnosti analizirati i dizajnirati
diode i dizajn dotoka malih količina napona, opisati fizičke operacije
dioda, BJT, FET tranzistora te analizirati i dizajnirati jednostepene
pojačivače na bazi bipolarnih FET i BJT tranzistora.
SADRŽAJ PREDMETA







Status : Obavezan
ECTS : 5
Provodljivost u čvrstim tijelima i poluprovodnicima.
Poluprovodni spojevi.
Diode i diodna kola.
Fizika bipolarnih tranzistora.
Fizika MOFSET tranzistora.
Stabilizacija napona kod MOFSET tranzistora i analiza malih
signala.
Princip rada pojačivača.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Sedra & Smith, Microelectronic Circuits, 4th edition, Oxford
Press
2) R. Mauro, Engineering Electronics, Prentice Hall
3) N.R. Malik, Electronic Circuits: Analysis, simulation, and
design, Prentice Hall
4) P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb,
1989.
5) Dragoljub Milatović: Elektronski sklopovi, Svjetlost Sarajevo,
1986.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
49
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
3
42
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
16
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
16
10
10
125
5
50
Šifra Predmeta :EEE 212 Naziv Predmeta : SIGNALI I SISTEMI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Kontinuirani signali i sistemi. Kontinuirani LTI sistemi. Fourierova
transformacija i njena primjena. Varijable stanja za kontinuirane sisteme.
Diskretni signali i sistemi. Diskretni LTI sistemi. Z-transformacija i njena
primjena. Varijable stanja za diskretne sisteme.
CILJEVI PREDMETA
Kontinuirani signali i sistemi. Kontinuirani LTI sistemi. Fourierova
transformacija i njena primjena. Varijable stanja za kontinuirane sisteme.
Diskretni signali i sistemi. Diskretni LTI sistemi. Z-transformacija i njena
primjena. Varijable stanja za diskretne sisteme.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Obavezan ECTS : 6
Uvod u signale i sisteme.
LTI sistemi.
Kontinuirani LTI sistemi i konvolucija.
Fourierova transformacija i njene karakteristike.
Fourierova transformacija pojedinih signala i konvolucija.
Primjena Fourierove transformacije u kontinuiranim LTI
sistemima.
Jednačine stanja za kontinuirane LTI sisteme.
Problemi u kontinuiranim LTI sistemima.
Diskretni LTI sistemi.
Diskretni LTI sistemi i konvolucija.
Z-transformacija i njene karakteristike.
Z-transformacija i konvolucija.
Primjena z-transformacije u diskretnim LTI sistemima.
Jednačine stanja za diskretne LTI sisteme.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1)
Signals, Systems, and Transforms, C. L. Phillips, J. M. Parr,
2007, 4th Edition, Prentice Hall. ISBN 0-13-198923-5
2) Melita Ahić-Đokić, Branislava Peruničić: Analiza signala i
sistema, Institut zaštite od požara i eksplozije, Sarajevo, 1999.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
51
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
3
42
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
18
18
150
6
52
PETI SEMESTAR
Šifra Predmeta :EEE 390 Naziv Predmeta : STUDENTSKA PRAKSA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar : V Status : Obavezan ECTS : 5
Studenti moraju završiti ljetnu praksu od 30 radnih dana (6 sedmica) u
OPIS PREDMETA
elektro firmi ili relevantnom odjelu bilo koje druge firme. Od studenata se
očekuje da se upoznaju sa stvarnim poslovnim okruženjem i budu
uključeni u mnoge aspekte električnog inženjerstva. Opažanja s ovog
industrijskog treninga moraju biti dokumentovana i prezentirana u formi
jasnog tehničkog izvještaja.
CILJEVI PREDMETA
SADRŽAJ PREDMETA
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
1. Studentska Praksa
Metode predavanja
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
20% od ukupne ocjene ima prezentacija.
Studenata
Ishodi Učenja
 Efektivan rad kao dio tima, razvijajući međuljudske,
organizacijske i sposobnosti rješevanja problema vježbajući
ličnu odgovornost;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici;
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
20% od ukupne ocjene ima prezentacija.
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Engleski
Jezik Nastave
Literatura
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
0
0
0
Predavanja po sedmici)
Laboratorija / Praksa (30 dana x sati
30
4
120
dnevno)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
0
0
0
Finalni ispit (1 sedmica)
0
0
0
Priprema za Parcijalni Ispit
0
0
0
Priprema za Finalni Ispit
0
0
0
Zadaća / Projekat
5
5
Seminar / Prezentacija
0
0
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
53
Šifra Predmeta :CEN 382 Naziv Predmeta : MIKROPROCESORI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Uvod u računarsku i mikroprocesorsku arhitekturu, način adresiranja.
Artimetičke,
logičke
i
kontrolne
instrukcije.
Programiranje
mikroprocesora, 8086/8088 hardverska specifikacija, smetnje, memorija,
osnovne ulazne/izlazne jedinice.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj predmet daje uvod u mikroprocesore. Koristi jezik C za razvijanje
osnova hardvera koji pokreće program. Temelji se na ARM 32-bitnim
RISC mikroprocesorima, koji su vodeći svjetski procesor za aplikacije
osjetljive na energiju, i pokriva mnoge aspekte dizajniranja efikasnih
sistema na ARM osnovama. Fokusira se na dizajn i programiranje
memorije i ulaznih/izlaznih jedinica, proučavanje mikroprocesora i
njegovih osnovnih komponenti kao što su CPU arhitektura, memorija,
sabirnica, serijski izlazno/ulazni uređaji, uređaji za kontrolisanje prekida.
Laboratorijske vježbe su posvećenje mikroprocesorskim funkcijama i
njegovim interfejsom.
SADRŽAJ PREDMETA














Status : Obavezan ECTS : 5
Semestar :
Embedid C jezik I.
Embedid C jezik II.
Osnovni I/O.
Osnovni I/O.
UART I.
UART 2.
IIC Interfejs.
SPI Interfejs.
Timer.
PWM.
AD Konverter.
DAC Konverter.
Prekidi I.
Prekidi II.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Prentice-Hall
(1976),
John
L.
Hilburn,
54

Microcomputing/Microprocessors: Hardware, Software, and
Applications
Elsevier Publishing Company (September 1984), R. R.
Smardzewski,
Richard R. Smardzewski Microprocessor
Programming and Applications for Scientists and (Data Handling
in Science & Technology)
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
16
16
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
55
Šifra Predmeta :EEE 311 Naziv Predmeta : ELEKTRONIKA II
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Višestepeni pojačivači; Spregnute tehnike i odziv frekvencije;
Diferencijalni pojačivač; Modeliranje tranzistora visoke frekvencije;
Povratna informacija i broadbanding; Analogna integrisana kola;
Operacioni pojačivač; Pojačivač snage; Filteri i oscilatori; Regulisani
dotok snage.
CILJEVI PREDMETA
Na kraju ovog kursa studenti će moći analizirati dato električno kolo, kao
što je diferencijalni pojačivač ili višestepeni pojačivač za ulazne/izlazne
impadencije ili pojačanje, analizirati dato BTJ ili MOS kolo da se pronađu
niske i visoke frekvencije, analizirati data BTJ ili MOS povratna kola,
dizajnirati BTJ ili MOS pojačivače s dobijenom snagom ili specifikacijom
impedencije, dizajnirati BTJ ili MOS pojačivače s datom specifikacijom
frekvencije.
SADRŽAJ PREDMETA








Semestar :
Status : Obavezan
Diferencijalni pojačivač.
Multitransistori/višestepeni pojačivači
pojačivači itd.).
Odziv frekvencije.
Povratna informacija.
Izlazni stepeni i pojačivači snage.
Analogno integrisana kola i OPAMP.
Dotok snage.
Filteri i oscilatori.
ECTS : 5
(kaskade,
dvostepeni
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Microelectronic Circuits – Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
2) Electronic Devices and Circuit Theory- R. Boylestadt and L.
Nashelsky
3) Electronic Circuits: Analysis, simulation, and design – N.R.
Malik
4) Engineering Electronics – R. Mauro
5) Integrated Electronics – Millman, Halkias
6) Microelectronic Circuits and Devices – Mark N. Horenstein
56
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
3
42
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
16
16
Zadaća / Projekat
10
10
Seminar / Prezentacija
10
10
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
57
ŠESTI SEMESTAR
Šifra Predmeta : EEE 382
Naziv Predmeta : LINEARNI SISTEMI UPRAVLJANJA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Matematički modeli sistema. Modeli varijabli stanja: graf toka signala.
Karakteristike i osobine vremenski diskretnih sistema. Stabilnost
vremenski diskretnih sistema: Routh-Hurwitz kriterij. Metoda
geometrijskog mjesta korijena. Metoda frekvencijskog odziva. Bode-ov
dijagram. Stabilnost u frevencijskoj domeni: Nyquist kriterij.
CILJEVI PREDMETA
Da se razumije šta su analogni i digitali sistemi upravljanja, da se shvati
digitalna teorija upravljanja, da se nauče analitičke tehnike analize i
dizajna analognih i digitalnih sistema upravljanja i da se nauče
računarske tehnike za analizu i dizajn sistema upravljanja.
SADRŽAJ PREDMETA








Status : Obavezan
ECTS : 5
Uvod u sisteme upravljanja.
Matematički modeli sistema.
Modeli varijabli stanja.
Karakteristike vremenskih diskretnih sistema.
Osobine vremenski diskretnih sistema.
Stabilnost vremenski diskretnih sistema.
Metoda geometrijskog mjesta korijena.
Metoda frekvencijskog odziva.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Modern Control Systems, Richard C. Dorf, Robert H. Bishop,
2008, 11th Edition, Prentice Hall.
2) Mujo Hebibović, Teorija automatskog upravljanja, ETF u
Sarajevu 2003.godine.
3) Adnan Tahirović, Mujo Hebibović, MATLAB u teoriji
automatskog upravljanja - praktikum za laboratorijske vježbe,
ETF u Sarajevu 2002.godine.
4) Z. Vukić, Lj. Kuljača, Automatsko upravljanje - analiza
linearnih sustava, Kigen, Zagreb 2004.godine.
58
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
59
Šifra Predmeta : EEE 392
Naziv Predmeta : DIPLOMSKI RAD
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Samostalna studija praćena od strane mentora: istraživački rad na temu
istraživanja i definisanja potencijalne oblasti za rad na projektu na
završnoj godini studija; definisanje specifičnih problema iz oblasti koja
je predmet istraživačkog rada. Rezultati ove studije su dokumentovani u
pismenoj formi prijedloga projekta. Dizajn i implementacija prijedloga
projekta. Prezentacija rezultata u pismenoj i usmenoj formi.
CILJEVI PREDMETA
Da se uradi istraživački rad na temu istraživanja, definisanja i
prepoznavanja specifičnog problema iz domena električnog i
elektronskog inženjerstva; da se dokumentuju pronađeni rezultati
istraživanja zajedno s prijedlogom projekta; da se omogući studentima
da praktično urade projekt, odnosno one projekte čiji prijedlozi imaju
praktičnu zamisao; da se dokumentuju rezultati; da se prezentuje
implementirani projekt usmenim putem.
SADRŽAJ PREDMETA










Status : Obavezan
ECTS : 5
Predaja prijedloga projekta fakultetu i davanje obavještenja o
predloženim projektima.
Primjena predloženih projekata ili prijedlog vlastitih projekata
studenata.
Obavještenje o zadacima projekta.
Opis uslova projekta (u toku predavanja) i istraživanje.
Predaja izvještaja napretka mentoru (kopija).
Implementacija projekta.
Predaja izvještaja napretka mentoru (1 kopija).
Implementacija projekta.
Predaja finalnog izvještaja projekta mentoru (1 kopija).
Predaja finalnog izvještaja projekta koordinatorima (3 kopije).
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
Literatura
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
60
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
0
0
0
Laboratorija / Praksa (14 sedmica x sati po
sedmici)
14
6
84
Parcijalni ispit (1 sedmica)
0
0
0
Finalni ispit (1 sedmica)
1
1
1
Priprema za Parcijalni Ispit
0
0
0
Priprema za Finalni Ispit
1
5
5
Zadaća / Projekat
1
35
35
Seminar / Prezentacija
0
0
0
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
125
5
61
TEHNIČKI IZBORNI PREDMETI
Šifra Predmeta : EEE 312
Naziv Predmeta: BIOMEDICINSKI SIGNALI I
INSTRUMENTARIJ
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Osnove medicinskog instrumentarija. Bioelektrični signali. Fiziološki
pretvarači. Biomedicinski sistemi za snimanje. Sistemi nadgledanja
pacijenta. Aritmija i instrumenti za ambulatorno nadgledanje. Fetalni
monitoring. Mjerači krvnog protoka.
CILJEVI PREDMETA
Na kraju kursa, student će posjedovati teoretsko znanje o korištenju
biomedicinskog instrumentarija.











SADRŽAJ PREDMETA
Status : Izborni
ECTS : 5
Terminologija i principi instrumentacijskih sistema.
Pregled medicinskih i fizioloških signala.
Medicinske elektrode.
Fiziološki pretvarači.
Biomedicinski sistemi za snimanje
Sistemi za nadgledanje pacijenta.
Pletizmografija.
Mjerenje otkucaja srca.
Mjerenje krvnog protoka.
Mjerenje krvnog pritiska.
Sigurnost pacijenta.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Introduction to Biomedical Equipment Technology, Joseph J.
Carr, Marine Corps Systems Command, John M. Brown, BurrBrown Corp. ISBN-10:0130104922,
2) Lesilie Cromwell, Fred J.Weibell,Erich A.Pfeiffer,”BioMedical Instrumentation and Measurements” II edition,
Pearson Education,2002/PHI
3) R.S.Khandpur,”Handbook
of
Bio-Medical
Instrumentation”Tata Mc Graw Hill Publishing Co.Ltd.2003.
62
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
63
Šifra Predmeta : EEE 313
Naziv Predmeta : OSNOVE BIOMEDICINSKOG INŽENJERINGA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Uvod u fiziologiju ćelije: neuron, sinapse i neuronski modeli. Izvori
bioelektričnog potencijala i teorija ECG, EEG, EMG. Elektrode za
bioloelektrične i relevantne instrumente. Fiziologija i mjerenja nervnih,
cirkulatornih, respiratornih i metaboličkih sistema. Fonokardiografija.
Monitoring i briga o pacijentu. Telemetrija.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj kurs je napravljen da postigne sljedeće rezultate: shvatanje osnovnih
električnih kola i njihova upotreba za pojačanje i filtriranje biosignala;
učenje principa sučelja sa živim sistemima za kolekciju biosignala; učenje
o porijeklu biopotencijala i njihovim karakteristikama u vremenskom i
frekventnom domenu; primjena modernih inženjerskih alata za
prikupljanje, analizu i intepretaciju biosignalaals










SADRŽAJ PREDMETA
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Historija i razvoj biomedicinskog inženjeringa.
Uvod u fiziologiju ćelije: neuron i sinapsa.
Izvori bioelektričnog potencijala.
Fiziologija i mjerenje ENG-a.
Fiziologija i mjerenje EMG-a.
Fiziologija i mjerenje ECG-a.
Fiziologija i mjerenje EEG-a.
Fiziologija i mjerenje pobuđenih potencijala.
Fiziologija i mjerenje ERG-a, EOG-a i PERG-a.
Fiziologija i mjerenje krvnog pritiska.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



Ishodi Učenja


Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje
i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
Literatura
Aktivnosti
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
1) Milton Gussow, Schaum’s Outline of Theory and Problems of
Basic Electricity, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-025240-8
2) Medical Instrumentation Application and Design, John G.
Webster, ISBN-10: 0471676004, ISBN-13: 978-0471676003
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
14
2
28
64
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
12
13
125
5
65
Šifra Predmeta : EEE 314
Naziv Predmeta : ELEKTRONIČKA MJERENJA I
INSTRUMENTARIJ
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Jedinice i osnove mjerenja. Greške u mjerenju. Vjerovatnoća greške.
Elektronska mjerenja i instrumenti elektronskog mjerenja:
instrumentalni pojačivači, izvori signala, osciloskopi, mjerači digitalne
frekvencije, digitalni voltmetar. Tehnike mjerenja visokih frekvencija i
mikrotalasa
CILJEVI PREDMETA
Na kraju ovog kursa, studenti će moći: objasniti osnovne definicije i
koncepte mjerenja; objasniti operacije i projektovanje elektronskih
instrumenata za parametarsko mjerenje; objasniti način rada osciloskopa
i osnovnih blokova samog osciloskopa; objasniti kola i izvedbe raznih
funkcijskih generatora; objasniti tehnike koje se koriste za analizu
signala u vremenskom i frekventnom domenu; objasniti način rada i
dizajn brojača; uporediti različite ADK i DAK tehnike i objasniti
različita kola za konverziju; objasniti efekte prijenosne linije koji se
odnose na linearna i nelinearna punjenja u kontekstu odskočnih
dijagrama.


SADRŽAJ PREDMETA






Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Osnovni koncepti u mjerenju.
Elektronski instrumenti za parametarsko mjerenje: AC/DC
voltmetri, multimetri, digitalni voltmetri, Q-mjerač, mjerač
impedanse.
Osciloskopi: CRT, sonde.
Generator funkcije: generatori sinusnih oblika valova,
pulsni generatori.
Analiza signala: analiza talasa, analiza harmonijskog
izobličenja, analiza spektra.
Brojači.
Pretvorba AD i DA.
Mjerenja efekta prijenosnih linija, odskočnih dijagrama,
linearnog i nelinearnog potrošača.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
66
1) A.D. Helfrick and W.D. Cooper, Modern Electronic
Instrumentation and Measurement Techniques, Prentice-Hall,
1990
2) D. Buchla and W. McLachen, Applied Electronic
Instrumentation and Measurement, Maxwell Macmillan Int.
Publishing Group, 1992
3) Alija Muharemović, Električna mjerenja, ETF Sarajevo 2005.
4) Alija Muharemović, Irfan Turković, Električna mjerenja,
Zbirka zadataka, Sarajevo 1996.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
Literatura
67
Šifra Predmeta : EEE 315
Naziv Predmeta : UVOD U MEDICINSKO SNIMANJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
X-zrake: radiografija/mamografija, fluroskopija. CT: Operacioni
modovi, CT postolje, rekonstrukcija slike, spiralni CT, specijalne
tehnike snimanja, kvalitet slike, artifakti slike, sigurnost radijacije,
kontrola kvalitete. MRI: koncepti magnetne rezonanse, principi
magnetne rezonanse, sekvence pulsa, parametralna mjerenja i kontrast
slike, dodatne modifikacije sekvenci, artifakti, redukcione tehnike, MR
angiografija, napredne aplikacije snimanja, MR spektroskopija,
instrumentarij, agenti kontrasta, klinički protokoli. PET Skeniranje.
Utrazvučno skeniranje: Priroda dijagnosticiranja ultrazvukova,
ultrazvučna interakcija s tkivom, ultrazvučna snaga i intenzitet,
ultrazvučni snop, ultrazvučni snimač, dopler ultrazvuk, ultrazvučni
artifakti slika, ultrazvučna kontrola kvaliteta, biološki efekti ultrazvuka.
IR skeniranje.
CILJEVI PREDMETA
Do kraja ovog kursa, student bi trebao da: zna osnove medicinskih
sistema za snimanje; opiše tri primarna mehanizma kojom
elektromagnetna radijacija djeluje na materiju; obrazloži zdravstvene
rizike o izlaganju zračenju i praktične metode za smanjenje izlaganju;
grafički prikaže tipični izvor x-zraka i objasni njegove funkcije; nabroji i
opiše komponente detekcijskog sistema radiografije i detekcijskog
sistema digitalnih X zraka; grafički prikaže tipičnu konfiguraciju za
jedan CT sistem; grafički prikaže tipičnu gamma kameru i njene
funkcije; opiše proces rekonstrukcije slike u PET I SPECT-u.











SADRŽAJ PREDMETA
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod.
Koncepti slike: kontrast i prostorna rezolucija.
Fizika radijacije.
Zračenje: X-zrake, gamma zrake, čestice.
X-zrake filmskog ekrana i digitalna radiografija.
Mamografija i fluroskopije.
Angiografija.
Biološki efekti radijacije.
CT.
Magnetna rezonanca.
Primjena slikovne dijagnostike u terapiji.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit




10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
68

Jezik Nastave
Literatura
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Prince and J. M. Links, Medical Imaging Signals and Systems,
Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2006.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
69
Šifra Predmeta : EEE 316
Naziv Predmeta : OSNOVE MAGNETNE REZONANCE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj kurs pokriva osnovne principe funkcionalne magnetne rezonance
(fMRI), uključujući: fizičke principe generisanja signala u MRI-u i
relaciju neuronalne aktivnosti s BOLD signalom (engl. BOLD bloodoxygen-level-dependent). Glavni naglasak kursa je na tehnikama
izvođenja eksperimenata i istraživanja funkcionalne funkcionalne
aktivnosti nervnog sistema te statističke analize fMRI (engl. functional
Magnetic Resonance Imaging) podataka.
CILJEVI PREDMETA
Osnovno razumjevanje fizičkog i biološkog koncepta fMRI-a; osnovno
znanje fMRI prikupljanja podataka i operacije skenera (kroz sedmične
laboratorijske sesije); osnovno znanje fMRI eksperimentalnog dizajna.
















SADRŽAJ PREDMETA
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u MRI skanere i fMRI.
Osnovni principi generacije MR signala i formacija slike.
Mehanizmi kontrasta i pulsne sekvence.
Sekvence brzog snimanja: EPI i spiralno snimanje.
Difuziono snimanje.
Uvod u neurone.
ATP generisanje.
Vaskularni moždani sistem.
Protok krvi.
BOLD fMRI.
Prostorna rezolucija.
Vremenska rezolucija.
Linearnost HRF-a.
FMRI adaptacija.
Arfifakti slike i načini njihovog reduciranja.
Signal i šum u fMRI: predprocesiranje podataka.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Huettel, Song and McCarthy, "Functional Magnetic Resonance
Imaging"
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
70
Aktivnosti
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
71
Šifra Predmeta : EEE 321
Naziv Predmeta : MIKROTALASNA TEHNIKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Prenos mikrotalasa, linije prenosa i talasovod. Mikrotalasni sklopovi.
Parametri raspršavanja. Mikrotalasni rezonatori. Upotreba ferita.
Generisanje i pojačavanje mikrotalasa. Klistroni, magnetroni, putujuće
talasne cijevi. Poluprovodnici u mikrotalasnoj tehnici.
CILJEVI PREDMETA
Upoznati se sa visokofrekventnim ponašanjem sklopova i mrežnih
elemenata, kao i s analizom i dizajnom pasivnih mikrotalasnih uređaja.


SADRŽAJ PREDMETA






Status : Izborni
ECTS : 5
Pregled osnova teorije elektromagnetizma.
Uvod u vođene talase (teorija općih cilindričnih
talasovoda).
Pregled teorije prijenosnih linija.
Smithov graf i tranzijenti u prijenosnim linijama.
TE, TM i TEM talasi u printanim prijenosnim linijama i
talasovodima.
Analiza mikrotalasne mreže.
Uklapanje otpora i podešavanje.
Pasivni elementi mikrotalasnih sklopova (rezonatori,
dijeljitelji snage, itd.).
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Robert S. Elliot, An Introduction to Guided Waves and
Microwave Circuits,
2) Prentice-Hall International, Inc. 1993,
3) Peter A. Rizzi Microwave Engineering, Prentice-Hall
International, Inc. 1988,
4) R. E. Collin Foundations of Microwave Engineering, McGrawHill Book Company, 1966
5) V. Lipovac, Osnove mikrovalnih komunikacija: komponente i
aplikacije, Sveučilište u Dubrovniku, 2005.
6) Z. Smrkić, Mikrovalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1990
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
72
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
73
Šifra Predmeta : EEE 322
Naziv Predmeta : ANTENE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III Semestar :
OPIS PREDMETA
Maxwellove jednačine, električna i magnetna polja, dijagram zračenja,
usmjerenost, pojačanje, tehnike uklapanja, žičane antene, antenski niz,
Huygensovi principi, mikrotrakaste antene, reflektori, otvor antena,
dizajn antena, smart antena sistemi.
CILJEVI PREDMETA
Glavni cilj predmeta jeste uvesti studenta u osnovne koncepte analize i
dizajna antena i antenskih sistema.
SADRŽAJ PREDMETA














Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod, tipovi antena i radijacijski mehanizam.
Osnovni parametri antena.
Radijacijski integrali, dualnost i teorema reciprociteta.
Linearne žičane antene, kratki dipoli i dipoli konačnih dužina.
Dipol u obliku petlje.
Antenski nizovi: pravilni linearni, planarni i kružni nizovi.
Sinteza antena i kontinualni izvori.
Tehnike uklapanja.
Širokopojasne antene.
Frekvencijski nezavisne antene, antenska minijaturizacija i
fraktalne antene.
Otvor antene i princip ekvivalencije.
Mikrotrakaste antene i reflektori.
Pametne antene.
Mjerenja kod antena.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski




Antenna Theory: Analysis and Design-Third Edition,
Constantine A. Balanis, Wiley, 2005, ISBN: 0-471-66782-X;
Antennas: For All Applications-Third Edition, John D. Kraus
and Ronald J. Marhefka, Mc Graw Hill, 2002, ISBN: 0-07232103-2;
Foundations of Antenna Theory and Techniques, Vincent F.
Fusco, Pearson, 2005, ISBN: 0-130-26267-6
Dragoljub Milatović, Antene i prostiranje talasa (skripta),
74

Sarajevo 1994.godine
Slobodan Janković, Zdenko Lekan, Antene i vodovi, Beograd
1985.godine
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
75
Šifra Predmeta : EEE 324
Naziv Predmeta : MIKROVALNA ELEKTRONIKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Tehnike analognih kola u gHz visokofrekventnom režimu. Prijenosne
linije i distribuirani elementi kola. S-parametar dizajn visokofrekventnih
aktivnih kola. Kompjuterske analize i dizajn. Naglasak na dizajnu
planarnih visokofrekventnih integrisanih kola uz upotrebu CMOS i SiGe
tehnologija. Blokovi kola za širokopojasnu i bežičnu komunikaciju će
biti naglašeni, uključujući oscilatore, pojačivače niskog šuma i
pojačivače snage.
CILJEVI PREDMETA
Tehnike analognih kola u gHz visokofrekventnom režimu. Prijenosne
linije i distribuirani elementi kola. S-parametar dizajn visokofrekventnih
aktivnih kola. Kompjuterske analize i dizajn. Naglasak na dizajnu
planarnih visokofrekventnih integrisanih kola uz upotrebu CMOS i SiGe
tehnologija. Blokovi kola za širokopojasnu i bežičnu komunikaciju će
biti naglašeni, uključujući oscilatore, pojačivače niskog šuma i
pojačivače snage.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod. Analogna kola u gHz visokofrekventnom režimu.
Prijenosne linije i distribuirani elementi kola.
Mikrotrakaste prijenosne linije.
S parametri.
Smithov dijagram i uklapanje impedanse.
Kompjuterske analize i dizajn.
Pojačivači.
Pojačivači niskog šuma.
Širokopojasni pojačivači.
Oscilatori, VCO-ovi.
Mikseri.
Pojačivači snage.
Projektne prezentacije
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Microwave Engineering, David M. Pozar, 2nd ed., John Wiley
& Sons,1998, ISBN 0-471-17096-8
76
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
77
Šifra Predmeta : EEE 331
Naziv Predmeta : TELEKOMUNIKACIJE I
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovo je prvi kurs u nizu od dva višerazinska kursa telekomunikacija,
kojima je cilj upoznavanje osnovnih načela analize i dizajna modernih
komunikacijskih sistema. Glavni cilj ovog kursa je upoznavanje
pojmova modulacije i demodulacije informacija i utjecaj šuma na
performanse sistema. Teme koje će biti obuhvaćene su: spektralna
analiza signala i sistema, predstavljanje moduliranih signala, slučajni
procesi, amplitudna i frekventna modulacija i analiza šumova, pulsna
modulacija i prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti.
CILJEVI PREDMETA
Upoznati se sa konceptima: decibela, šuma, modulacija; analize rada
analognog i digitalnog komunikacijskog sistema
SADRŽAJ PREDMETA






Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Introduction to communication systems
Fourier analysis of signals and systems
Random processes
Analog modulation
Analog to Digital Conversion and Data Compression
Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
1) Leon W. Couch, Digital and Analog Communication Systems,
7th ed., Prentice Hall, 2007.
2) John G. Proakis and Masoud Salehi, Communication Systems
Engineering, 2nd edition, Prentice Hall, 2002.
3) B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication
Systems, 3rd ed., Oxford University Press, 1998.
4) Bruce Carlson, Paul B. Crilly, and Janet C. Rutledge,
Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise
in Electrical Communication, 4th ed., McGraw-Hill, 2001.
5) M. Hadžialić, "Telekomunikacijske tehnike”, u pripremi
6) N.Bilić, "Osnovni procesi i modulacioni postupci u
digitalizaciji signala", Sarajevo 2005.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
78
Aktivnosti
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
79
Šifra Predmeta : EEE 332
Naziv Predmeta : TELEKOMUNIKACIJE II
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
U ovom kursu će biti predstavljeni osnovni koncepti dizajna i analize
digitalnih komunikacijskih sistema. Teme koje se obrađuju su
uzorkovanje i kvantizacija analognih izvora informacija, tehnike
digitalne pulsne modulacije, analizu digitalnih signala, digitalna
modulacija i demodulaciju u osnovnom frekventnom pojasu,
vjerovatnost greške u analizama, spektralno oblikovanje, digitalni
prijenos u osnovnom frekventnom pojasu i kodiranje greške.
CILJEVI PREDMETA
Uvod u teoriju vjerovatnoće; Slučajni procesi; Pregled tehnika
modulacije. Performanse AM i FM sistema u prisustvu šuma. Šum u
digitalnim komunikacionim sistemima. Optimalna detekcija signala i
optimalnih prijemnika. Uvod u teoriju informacija. Kodovi za
ispravljanje greške.
SADRŽAJ PREDMETA







Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uzorkovanje i kvantizacija analognih izvora informacija.
Tehnike digitalne pulsna modulacije.
Analiza digitalnih signala.
Digitalna modulacija i demodulacija u osnovnom frekventnom
pojasu.
Vjerovatnoća greške u analizi.
Spektralno oblikovanje.
Digitalni prijenos u osnovnom frekventnom pojasu i kodiranje
greške
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


Simon Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons,
2001.
M. Hadžialić, "Telekomunikacijske tehnike”, u pripremi
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
80
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
12
13
125
5
81
Šifra Predmeta : EEE 333
Naziv Predmeta : DIGITALNA KOMUNIKACIJA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Slučajni signali. Protok digitalnih podataka. Kodiranje znakova. Pulsna
modulacija. Uniformna i neuniformna kvantizacija. Korelativno
kodiranje. Otkrivanje binarnih signala u Gaussovom šumu.
Ujednačavanje. Koherentna i nekoherentna detekcija. Greške u binarnim
sistemima. M-Ary signalizacija i performanse. Kodiranje signala.
Ciklični i blok kodovi. Tipovi kontrole greške. Algoritmi
Konvolucijskog kodiranja i dekodiranja.
CILJEVI PREDMETA
Predmet daje osnovna znanja digitalnog prijenosa signala, teorije
informacija i kodiranja, digitalne transmisija i prijema. Cilj je da se
studentima da osnovno znanje za dizajn, analizu i poređenje digitalnih
komunikacijskih sistema te za fizički sloj mreže prijenosa podataka,
uključujući i bežičnu mrežu i internet.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Pregled digitalnih komunikacijskih sistema.
Izvorno kodiranje i teorema izvornog kodiranja.
Uvod u kodiranje greške.
Sindrom dekodiranje, ciklični kodovi.
Teorema o propusnosti kanala.
Teorija detekcije.
Detekcija signala u kanalu sa Gaussovim šumom, prilagođeni
filter prijemnici.
Analogna-digitalna konverzija: uzorkovanje i Niquistova
teorema uzorkovanja.
Kvantizacija i omjer signal-kvantizacijski šum.
PCM, propusnost digitalnih signala, diferencijalna PCM (engl.
Pulse-mode modulation), delta modulacija.
TDM, digitalna signalizacija u osnovnom pojasu.
Djelimičan odziv digitalne signalizacije, dijagram oka, M-ary
sistemi u osnovnom pojasu.
Koherentni i nekoherentni prijem digitalnih moduliranih
signala
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
82
Jezik Nastave
Literatura
Engleski


Simon Haykin, Digital Communications , John Wiley & Sons,
1988
Ivo M. Kostić, Digitalni Telekomunikacini sistemi I, Naučna
Knjiga 1994, Beograd.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
14
2
28
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
83
Šifra Predmeta : EEE 334
Naziv Predmeta : DIGITALNA OBRADA SIGNALA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Algoritmi za konvoluciju. DFT linearna predikcija i optimalni linearni
filteri. Metoda najmanjih kvadrata za modeliranje sistema i dizajn
filtera. Adaptivni filteri. Rekurzivni algoritmi najmanjih kvadrata za
procesiranje signala. QRD-bazirani brzi algoritmi za adaptivne filterre.
Estimacija spektra snage. Analiza signala korištenjem spektra višeg
stepena
CILJEVI PREDMETA
Cilje je uspostaviti temeljne koncepte obrade signala, parametarsko
modeliranje, teorija linerne predikcije, moderna spektralna analiza i
tehnike visoke rezolucije
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Signali i sistemi.
Diskretna Furijeova Transformacija (DTFT), zastupljenost
frekvencija u signalima i sistemima.
Frekventni i fazni odziv. Strukture filtera.
Uzorkovanje. Kvantizacija. Analogno-digitalna konverzija
(ADK).
FIR filter design: Prozori, uzorkovanje frekvencije, ParksMcClellan.
IRR filter dizajn: Impulsivno-invariantni, Bilinearni, Prony,
Shanks.
DFT. FFT. Spektralna analiza i procjena.
Vremensko-frekventna analiza.
Linearna predikcija. AR modeliranje. Levison-Durbin
algoritam.
Adaptivno filtriranje. LMS adaptivni filteri.
LMS konvergencija. Metoda rekurzivnih najmanjih kvadrata
(RLS).
Aplikacije adaptivnih filtera
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing:
Principles, Algorithms, and Applications, 4th ed., Prentice-
84


Hall, 2007.
A.V. Oppenheim, R.W. Schafer and J.R. Buck, Discrete-Time
Signal Processing, Prentice- Hall, 2nd ed., 1999.
Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, McGraw-Hill
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
85
Šifra Predmeta : EEE 336
Naziv Predmeta : KOMUNIKACIJSKA ELEKTRONIKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Nelinearni kontrolirani izvori. Amplitudna modulacija na niskom nivou.
Transformator uskog frekvencijskog opsega kao kapler. Pojačivači
signala i množitelji frekvencije. Fazno zatvorena petlja. Sinusoidalni
oscilatori. Frekvencijski sintetizator, mikseri, modulatori i demodulatori.
Osnovni odašiljači i prijemnici.
CILJEVI PREDMETA
Nelinearni kontrolirani izvori. Amplitudna modulacija na niskom nivou.
Transformator uskog frekvencijskog opsega kao kapler. Pojačivači
signala i množitelji frekvencije. Fazno zatvorena petlja. Sinusoidalni
oscilatori. Frekvencijski sintetizator, mikseri, modulatori i demodulatori.
Osnovni odašiljači i prijemnici.
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Nelinearnost.
Nelinearni kontrolirani izvori.
Amplitudna modulacija.
Transformator uskog frekvencijskog opsega kao kapler.
Pojačivači signala.
Množitelji frekvencije.
Sinusoidalni oscilatori, VCOs.
Fazno zatvorena petlja.
Frekvencijski sintetizator
Mikseri
Modulatori i demodulatori.
Osnovni odašiljači i prijemnici.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


Modern Electronic Communication, Jeffrey S. Beasley, Gary
M. Miller
S. Tešić, D. Vasiljević: Osnovi elektronike, Građevinska
knjiga, Beograd, 1997
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
86
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
12
13
125
5
87
Šifra Predmeta : EEE 337 Naziv Predmeta : UVOD U BEŽIČNE KOMUNIKACIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj kurs pokriva osnovne teme u bežičnim komunikacijama. Počinje sa
pregledom postojećih bežičnih sistema i standarda. Nakon toga,
karakterizacija bežičnog kanala se radi kroz analizu osnovnih osobina.
Predstavljeni su kontinualna i pulsna modulacija bežičnih
komunikacijskih sistema. Različite tehnike za feding kanale su također
predstavljeni. Nakon toga se prelazi na osnove mobilne komunikacije.
Na kraju se obrađuju bežične komunikacije uz višekorisničkom režimu u
prisustvu više antena, kao i prostorno-vremenska komunikacija kroz
bežični kanal.
CILJEVI PREDMETA


Status : Izborni ECTS : 5

Dati studentu osnovna znanja iz bežičnih komunikacija
Uvod u principe i tehnike kod postojećih sistema za bežičnu
komunikaciju
Razviti vještine za razumijevanje tehničkih problema i izazova u
bežičnim komunikacijama
Pregled postojećih sistema i standarda za bežičnu komunikaciju








Pregled Bežičnih komunikacijksih sistema
Bežični kanal
Modulacija (Kontinualna i pulsna)
Raznolikost u feding kanalima
Kapacitet bežičnih kanala
Mobilni koncepti
Bežične komunikacije u višekorisničkom režimu
Prostorno-vremenske komunikacije

SADRŽAJ PREDMETA
Semestar :
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Seminarski rad (pisani izvještaj)
Prezentacija
Završni Ispit




Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
30%
20%
30%
Razumijevanje osnova bežičnih komunikacijskih signala
Sposobnost definiranja i opisivanja tehničkih problema u
bežičnim komunikacijskim sistemima
Znanje i razumijevanje osnovnih ograničenja u
komunikacijskim sistemima kroz analitičku karakterizaciju
performansi sistema
Kritičko razumijevanje problema u višekorianičkoj
komunikaciji preko bežičnog kanala
Engleski




J. G. Proakis, "Digital Communications," McGraw-Hill, New
York, NY, USA, 3rd edition, 1995.
Simon O. Haykin, "Communication System," 4th edition,
Wiley, 2000.
David Tse and Pramod Viswanath, "Fundamentals of Wireless
Communication," Cambridge University Press, 2005.
N. Bilić; Mobilne radio komunikacije, skripta, ETF Sarajevo,
88
1999
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
89
Šifra Predmeta : EEE 346
Naziv Predmeta : UVOD U VLSI DIZAJN
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Veličina i kompleksnost integriranih krugova (IC), IC dizajn proces.
Trendovi u dizajnu integrisanih krugova velikih razmjera (VLSI).
Razvojni proces integrisanih krugova. Poluprovodnički procesi. Pravila
dizajna i parametri procesa. Tehnike izgleda i praktična razmatranja.
Modeliranje uređaja, simulacija kola. Osnovni integrisani blokovi kola.
CILJEVI PREDMETA
Učenje VLSI automatizacije fizičkog dizajna.
SADRŽAJ PREDMETA





Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod.
Podjela kola.
Plan nacrta.
Postavka.
Generisanje izgleda
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

VLSI Physical Design Automation: Theory and Practice
Authors: Sadiq M. Sait, Habib Youssef
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
90
Šifra Predmeta : EEE 348
Naziv Predmeta : UVOD U OBRADU SLIKE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Digitalne slike, uzorkovanje i kvantizacija slika. Aritmetičke operacije,
manipulacije sive skale, mjere udaljenosti, konektivnost/povezanost.
Transformacije slike. Poboljšanje slike. Restauracija slike. Segmentacija
slike. Image reprezentacija i opis
CILJEVI PREDMETA
Učenje osnova obrade slike.
SADRŽAJ PREDMETA







Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod.
Procesiranje slike u MATLAB-u.
Teorija 2D filtriranja.
Kompresija slike.
Wavelet.
Detekcija ruba. Morfologija.
Tomografija
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Digital Image Processing, 3rd Edition Authors: Gonzalez &
Woods Prentice Hall ISBN number: 9780131687288
Copyright: 2008
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
91
Šifra Predmeta : EEE 349
Naziv Predmeta : UVOD U OPTIČKE KOMUNIKACIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Uvod u optičke komunikacijske sisteme. Optički talasovodi.
Karakteristike transmisije optičkih vlakana. Optička vlakna, kablovi i
konekcije. Mjerenja kod optičkih vlakana. Optički izvori: laseri, LEDovi. Optički detektori. Šumovi. Sistem komunikacija optičkim vlaknima.
CILJEVI PREDMETA
Cilj ovog predmeta je da omogući studentima shvatanje optičkih vlakana
i njihove proizvodnje, degradaciju signala u optičkim vlaknima, optičke
izvore, pokretanje snage i spajanje, foto-detektore, digitalne i analogne
sisteme transmisije, WDM koncepte i komponente, optičke pojačivače i
optičke mreže.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Pregled komunikacijskih sistema optičkim vlaknima. Optička
vlakna.
Proizvodnja optičkih vlakana. Tipovi optičkih vlakana.
Degradacija signala u optičkim vlaknima.
Optički izvori: LED-ovi.
Optički izvori: laserske diode.
Pokretanje snage i spajanje.
Spajanje lanala. Optički konektori
Foto-detektori.
Optički prijemnici
Sistemi digitalne transmisije.
Analogni sistemi.
WDM koncepti i komponente.
Optička vlakna.
Optička mreža.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, McGraw-hill,
New York, 3rd Ed.,2000.
D.Milatović, Optoelektronika, Sarajevo 1987.
M.Cvijetić, Digitalne svjetlovodne telekomunikacije, Beograd
1988.
92
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
93
Šifra Predmeta : EEE 360
Naziv Predmeta : RASVJETA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Teorija svjetlosti. Oko, osjetljivost i vrste vizija. Svjetlosna refleksija,
fenomen apsorpcije i prijenosa. Definicija svjetlosnih pojmova.
Svjetlosne metode. Interni svjetlosni sistemi i proračun. Svjetlosne
aparature i armature. Fotometrijska mjerenja. Osnove pretprojektnih
priprema. Unutrašnje elektroinstalacije, niski i visoki strujni sistemi i
nacrti. Osnove pripreme projekta. Metode ispravke niskog faktora snage
u internim instalacijama. Proračun pada napona svjetlosnih sistema.
Hardverska oprema za kompjuterski potpomognut dizajn (CAD).
Predstavljanje CAD paket programa (AutoCad). Korištenje osnovnih
komandi crtanja. Dvodimenzionalno crtanje. Tekstualne operacije.
Aplikacije.
CILJEVI PREDMETA
Studenti će učiti o unutrašnjoj rasvjeti različitih tipova zgrada. Teme su:
Teorija svjetlosti. Oko, osjetljivost i vrste vizija. Svjetlosna refleksija,
fenomen apsorpcije i prijenosa. Definicija svjetlosnih pojmova.
Svjetlosne metode. Interni svjetlosni sistemi i proračun. Svjetlosne
aparature i armature. Fotometrijska mjerenja. Osnove pretprojektnih
priprema. Unutrašnje elektroinstalacije, niski i visoki strujni sistemi i
nacrti. Osnove pripreme projekta. Metode ispravke niskog faktora snage
u internim instalacijama. Proračun pada napona svjetlosnih sistema.
Hardverska oprema za kompjuterski potpomognut dizajn (CAD).
Predstavljanje CAD paket programa (AutoCad). Korištenje osnovnih
komandi crtanja. Dvodimenzionalno crtanje. Tekstualne operacije.
Aplikacije.
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Teorija svjetlosti. Oko, osjetljivost i vrste vizija.
Svjetlosna refleksija, fenomen apsorpcije i prijenosa.
Definicija svjetlosnih pojmova.
Svjetlosne metode.
Interni svjetlosni sistemi i proračun.
Svjetlosne aparature i armature.
Fotometrijska mjerenja.
Osnove pretprojektnih priprema.
Unutrašnje elektroinstalacije, niski i visoki strujni sistemi i
nacrti.
Osnove pripreme projekta.
Metode ispravke niskog faktora snage u internim instalacijama.
Hardverska oprema za kompjuterski potpomognut dizajn
(CAD).
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
94


Jezik Nastave
Literatura
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



Gary Gordon, “Interior Lighting”, Wiley, Fourth Edition,
January 10, 2003..
Mark Karlen, James R. Benya, “Lighting Design Basics”,
Wiley, March 19, 2004.
Randall Whitehead, “Residential Lighting : A Practical Guide”,
John Wiley & Sons, November 14
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
95
Šifra Predmeta : EEE 361
Naziv Predmeta : ELEKTRIČNE MAŠINE I
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Elektromagnetno kolo, osobine feromagnetnih materijala. Jednofazni i
trofazni transformatori. Jedinični sistem. Principi elektromehaničkog
pretvaranja energije: linearni i nelinearni sistemi; pojedinačno i skupno
pobuđeni, translacioni i rotacioni sistemi. Mašine istosmjerne struje:
teorija, generatori, motori, kontrola brzine
CILJEVI PREDMETA
Cilj predavanja je sticanje teoretskog i praktičnog uvida u mašine
istosmjerne struje i transformatore, savladavanje osnove transformatora,
sposobnost razlikovanja mašine istosmjerne struje i mašine izmjenične
struje, u potpunosti savladavanje istosmjernih motora i istosmjernih
generatora, te znanje kontroliranja brzine istosmjernih motora i napona
istosmjernih generatora.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod: kompleksni brojevi, induktivna otporna kola i fazorski
dijagrami, Faradayev zakon, Lenzov zakon, magnetna sila,
Amperov zakon.
Magnetna kola: Amperov zakon i magnetna kola, B-H kriva,
kriva magnetizacije.
Magnetna kola: Magnetna kola s procjepom, induktivnost,
magnetni materijali.
Transformatori: jednofazni transformatori, idealni
transformatori, praktični transformatori.
Ekvivalentna shema transformatora, test otvorenog kola i
kratkog spoja, regulacija napona, učinkovitost, auto
transformatori.
Trofazni transformatori.
Jedinični sistem.
Osnove elektromagnetnog pretvaranja energije.
Osnove mašina istosmjerne struje: konstrukcija, zamjena,
reakcija armature.
Istosmjerni generatori: odvojeno pobuđeni, skrenuti, složeni i
serijski generatori.
Istosmjerni motori: odvojeno pobuđeni, sporedni, složeni i
serijski generator.
Istosmjerni motori: pokretanje i kočenje.
Kontrola brzine istosmjernih motora.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit




10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
96

Jezik Nastave
Literatura
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Electric Machinary Fundamentals Fourth Edition Stephen J.
Chapman ISBN:0072465239
 Mačić: "Električni stojevi", Unverzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2005.
 R. Wolf: "Osnove električnih strojeva" školska knjiga Zagreb,
1995.
 M. Jadrić, B. Frančić: "Dinamika električnih strojeva"Graphis
Zagreb, 1998.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
97
Šifra Predmeta : EEE 362
Naziv Predmeta : ELEKTRIČNE MAŠINE II
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Elektromagnetna polja kreirana navojima mašine izmjenične struje:
pulsirajuća i rotirajuća magnetna polja, navojima emf pobuđena.
Asinkrone mašine: ekvivalentna shema, analiza, kontrola brzine.
Sinkrone mašine: ekvivalentna shema, analiza, stabilnost. Jednofazne
asinkrone mašine: specijalne električne mašine.
CILJEVI PREDMETA
Usvojiti teoriju osnova mašina izmjenične struje i dijelova mašine te
steći praktične vještine za upravljanje mašinama izmjenične struje.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Osnove mašina izmjenične struje. Rotirajuće magnetno polje.
Magnetomotorna sila i distribucija toka na mašinama
izmjenične struje.
Inducirani napon na mašinama izmjenične struje.
Protok i gubitak struje na mašinama izmjenične struje.
Osnovni koncepti asinkronih motora.
Ekvivalentna shema asinkronog motora.
Karakteristika brzine obrtnog momenta kod asinkronih motora.
Asinkroni generator.
Koncept sinkronih generatora.
Ekvivalentna shema sinkronog generatora.
Fazorni dijagram sinkronog generatora.
Sinkroni motori. Ekvivalentne sheme. Uravnotežen rad.
Pokretanje sinkronog motora. Korekcija faktora snage sa
sinkronim motorom.
Specijalne mašine izmjenične struje.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



Electric Machinery Fundamentals: Stephen Chapman Electric
Machinery: A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D.
Umans
Mačić: "Električni stojevi", Unverzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2005.
R. Wolf: "Osnove električnih strojeva" školska knjiga Zagreb,
98
1995.
 M. Jadrić, B. Frančić: "Dinamika električnih strojeva"Graphis
Zagreb, 1998.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
99
Šifra Predmeta : EEE 363
Naziv Predmeta : OBNOVLJIVI SISTEMI ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Cilj ovog kursa je da student shvati i analizira načine proizvodnje,
pretvorbe i pohranjivanja električne energije iz obnovljivih izvora kao
što su vjetar, biomasa, solarna energija, gorivne ćelije i hibridni sitemi
kao i komercijalni sistemi bazirani na fosilnim gorivima. Prvi i Drugi
zakon termodinamike su koršteni kako bi se formirale osnove za
modeliranje elektroenergetskih sistema baziranih na obnovljivim
izvorima energije. Kurs nastoji da približi posljedice pretvorbe energije
na okolinu kao i to da obnovljiva energija može da umanji zagađenje
zraka kao i globalnu promjenu temperature.
CILJEVI PREDMETA
Glavni clj ovog kursa je da student shvati i analizira načine proizvodnje,
pretvorbe i pohranjivanja električne energije iz obnovljivih izvora kao
što su vjetar, biomasa, solarna energija, gorivne ćelije i hibridni sitemi
kao i komercijalni sistemi bazirani na fosilnim gorivima.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u energiju
Pregled termodinamike
Pretvarači toplotne energije okeana
Solarna radijacija
Biomasa
Vjetro energija
Praktične vježbe
Energija vode
Hidro potencijal
Gorivne ćelije
Proizvodnja i skladištenje vodika
Thermionics
Praktične vježbe
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Aldo Da Rosa, Fundamentals of Renewable Energy
Processes, Elsevier Academic Press, 2005.
100

Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke and Gordon J. Van
Wylen, Fundamentals of Thermodynamics, John Wiley &
Sons, Sixth edition, 2003
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
101
Šifra Predmeta : EEE 364
Naziv Predmeta : ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH
SISTEMA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Osnovna struktura elektroenergetskih sistema. Elektro-karakteristike
prenosnih linija, transformatora i generatora. Predstavljanje prenosne
mreže. Jedinični sistem. Simetrični trofazni kvarovi. Simetrične
komponente. Nesimetrični kvarovi
CILJEVI PREDMETA
Studenti će steći znanja o analizi prenosne mreže: uvod, pregled fazora i
trofazna struja, izračunavanje i analiza parametara prenosnog voda,
modeli za transformatore, generatore i opterećenja, analiza i kontrola
protoka struje, kontrola generiranja, ekonomično odašiljanje i
restrukturiranje, analiza kratkog spoja, uključujući simetrične
komponente. Privremena stabilnost. Zaštita sistema
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Osnovni koncepti.
Složena struja i jedinična količina.
Transformatori.
Sinkrone mašine.
Simetrične komponente i mreže u nizu.
Otpornost i serijska impedancija prenosnih vodova.
Kapacitet prenosnih vodova.
Uravnotežena analiza prenosnih vodova. Kompenzacija
reaktivne snage.
Maksimalna snaga. Model provodljivosti.
Model impedancije.
Kratki i srednji prenosni vodovi.
Dugački prenosni vodovi, prelazna analiza prenosnih vodova
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



Glover and Sarma, “Power System Analysis & Design”,
Brooks/Cole publishing, 3rd ed., 2002
S.Sadović: Analiza elektroenergetskih sistema, ETF Sarajevo,
2004
B.M. Weedy, B.J. Cory: "Electric Power Systems", 1998
102
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
103
Šifra Predmeta : EEE 365
Naziv Predmeta : UPOTREBA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Predmet obrađuje osnovne radne karakteristike kao i podjelu električnih
motora. Istosmjerne motore sa poluvodičkim komponentama. Dinamiku
električnih mašina. Elektrodinamičko kočenje električnih mašina kao i
njihovo pokretanje. Promjenljiva opterećenja. Upotreba električnih
motora. Moderne metode kod kompezacije reaktivne snage. Štednja
električne energije.
CILJEVI PREDMETA
Plan i program ovog predmeta je napravljen na takav način da omogući
osnovno znanje kada su u pitanju kontrola i dizajn modernih, statičnih
AC i DC motora kao i njihovog odabira za različite sisteme u
industrijskoj upotrebi.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Osnovne DC i AC motora, njihova klasifikacija,
četverokvadrantno upravljanje mororima i njihove radne
karakteristike.
Karakteristike opterećenja, osnove upravljanja brzinom motora.
Jednofazni motori, poluvalni, punovalni i Gaudet električni
krugovi motora
Trofazni motori, nepodpuni trofazni most, podpuni most, efekti
upotrebe dioda na karakteristike motora.
DC-DC motori. DC motor napajan preko prekidačkih
elemenata, osnovni Jone-ovi prekidački krugovi, A dc motor
supplied from a chopper, basic Jones chopper circuit,
regeneracija.
Meode upravljanja poljem, kontrola brzine slabljenjem polja
Statične varijable frekvencije AC motora, konstantno
napon/frekvencija upravljanje, DC konvertori, kontrola
frekvencije, alternativne metode upravljanja naponom,
upravljački krugovi.
Upravljanje brzinom motora kontrolišući napon statora,
ossnovni električni krugovi uključujući različite spojeve
tiristora, upravljanje faznim uglom.
Kontrola brzine indukcionih motora koristeći statične
konvertore.
Upravljanje brzinom indukcionih motora kontrolišući otpornost
namotaja rotora.
Zaštita: Zaštita od prijelasnog napona, preopterećenja, kratkih
spojeva, velikog di/dt, velikog dv/dt, EMI i RFI. Zaštitni
uređaji kao što su razni prigušivači, poluprovodnički osigurači,
kondenzatori. Okosnica sigurnosnog odabira poluprovodničkih
uređaja.
Praktične aktivnosti sa električnim motorima: Očitavanje
brzine, struje, startni krugovi. Osnovni upravljački krugovi.
Dinamička analiza električnih motora, električno kočenje.
Odabir motora, isprekidana opterećenja, upotreba
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
Projekat
10%
10%
20%
104
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
Ishodi Učenja





Jezik Nastave
Literatura
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski




Utilization of Electrical Energy by JB Gupta, Kataria
Publications, Ludhiana
Generation, Distribution and Utilization if Electrical Power by
CL Wadhwa, Wiley Eastern Ltd., New Delhi
A.Text Book. of Electrical Power by Dr. SL Uppal, Khanna
Publications, Delhi
M.H.J. Bollen: Understanding power quality problems: voltage
sags and interpretations, IEEE Press, New York, 2000.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
105
Šifra Predmeta : EEE 366
Naziv Predmeta : PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj predmet objašnjava sisteme električne energije i pojašnjava kako
da se poboljša pouzdanost prenosa električne energije s ciljem da se
smanji postojanje nestanka električne energije. Predmet daje pregled
osnova sistema električne energije koje se odnose na generisanje, prenos
i distribuciju. Također objašnjava probleme stabilnosti i pouzdanosti
koje su vezane za sisteme električne energije i operaciju mreže. Govori
se i o trenutnom regulatornom okruženju i mjerama za osiguranje
sigurnosti.
CILJEVI PREDMETA
Da obezbjedi jasno shvatanje o pouzdanosti sistema električne energije
kroz pregled elemenata i analize sistema električne energije, koncepte
stvarne i reaktivne snage i njene primjene u prenosu električne energije,
zaštite voda i njegove važnosti u održavanju stabilnosti sistema, i
posljednja otkrića koja unaprijeđuju pouzdanost masovnih sistema
električne energije.
SADRŽAJ PREDMETA





Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Konstante prenosnog voda.
Nadzemni vodovi.
Učinak prenosnih vodova.
Korona.
Trafostanice.
Prenos izrazito visokih napona.

PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.


Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Engleski





Modern Power System Analysis: Nagrath and Kothari, TMH
A Course in Electrical Power Systems: Soni, Gupta, Bhatnagar
HVDC Power Transmission System: K. R. Padiyar
Power System Analysis: Bergen, Pearson, 2/e
F. Perticolari: "Sistemi elettrici per i trasporti", Masson, Milano,
1994
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
106
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
12
13
125
5
107
Šifra Predmeta : EEE 367
Naziv Predmeta : ZAŠTITA PRENOSNE MREŽE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Proučavanje struje i napona valnog oblika tokom kvarova i drugih
situacija. Zaštita na udaljenosti i zaštita na udaljenosti potpomognuta
nosačem. Nove sheme zaštite primjenjive na zaštitu od velike brzine.
Digitalni prenos. Razvoj u polju integrirane zaštite, sistemi kontrole i
mjerenja.
CILJEVI PREDMETA
Obezbijediti opširan pregled metoda i uređaja korištenih u zaštiti
elektroenergetskog sistema; sistemi zaštite, tipovi prenosa, zaštita
mašina, transformatori, put prenosa i vodovi; mjerni transformatori i
suvremeni trendovi u polju zaštite, uključujući digitalne tehnike.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Primarna i rezervna zaštita. Zaštitni transformatori struje.
Transformatori potencijala.
Pregled elektromagnetnih releja statičnih releja.
Relej s prekomjernom količinom struje. Karakteristika
vremenskog toka. Vrijednost struje i vremenske postavke.
Usmjereni relej. Statični relej s prekomjernom količinom struje.
Zaštita na udaljenosti.
Kompenzacija za tačna mjerenja na daljinu. Smanjenje
mjerljivih jedinica uključenih shema.
Sheme (relejnog) prenosa putem upravljača tj. kontrole (pilot).
Wire pilot zaštita. Shema kružne struje. Shema tj. sistem
balansiranog napona. Transley shema. Zaštita struje nosača.
Fazno poređenje zaštite struje nosača. Zaštita na udaljenosti
potpomognuta nosačem.
Digitalni relejski algoritmi.
Tehnika diferencijalne jednadžbe. Diskretna Fourierova tehnika
transformacije. Walsh-Hadamardova tehnika transformacije.
Racionalna Harrova tehnika transformacije. Uklanjanje
istosmjernog pomaka.
Uvođenje mikroprocesora: pregled mikroprocesora i sučelja.
Jednočipni mikrokompjuter s vremenskim programatorom. A/D
konverter.
Zaštitni releji bazirani na mikroprocesoru.
Relej s prekomjernom količinom struje. Usmjereni,
impendantni releji. Releji s induktivnim otporom.
Univerzalni matematički izrazi za releje na udaljenosti. Mho i
premješteni mho releji. Četverostrani relej.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
108


Jezik Nastave
Literatura
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


Power system protection & switchgear by Badri ram &
vishwakarma, TMH publication New Delhi 1995.
K. Sokolija: "Tehnologija visokonaponske izolacije”,
Univerzitet u Sarajevu, (u pripremi)
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
109
Šifra Predmeta : EEE 368
Naziv Predmeta : TEHNOLOGIJA VISOKONAPONSKE
IZOLACIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Fenomeni vezani za proboj u visokonaponskoj izolaciji.Izolacijski
materijali i sistemi koji se koriste u električnoj izolaciji različitih
komponenata visokonaponske opreme.
CILJEVI PREDMETA
Primarni cilj ovog kursa je studentima dati dublje razumijevanje fizičkih
fenomena na kojima je utemeljeno inženjersko znanje potrebno da se
postignu praktični rezultati u oblasti visokonaponske izolacije kabela,
izolatora, energetskih transformatora, rotacionih strojeva itd. U tom
smislu kurs se bavi fenomenima: vodljivosti, polarizacije, raspodjele
električnog polja u dielektricima, te mehanizmima proboja i starenja u
izolacijskim materijalima i sistemima. Izvedeni inženjerski orjentirani
zaključci ilustriraju se na konkretnim primjerima iz ove tehnologije.
Pored toga, pitanja koja obrađuje ovaj kurs dovode se u vezu s drugim
oblastima u kojima se ima aktualan istraživački interes: primjena
polimera u vanjskoj visokonaponskoj izolaciji, napredne mjerne tehnike
i dijagnostika.
SADRŽAJ PREDMETA
Električna vodljivost: Definicije (elektronska, ionska, molionska
vodljivost). Vodljivost u metalima, gasovima, tečnim fluidima i čvrstim
dielektricima. Ovisnost vodljivosti o temperaturi. Supravodljivost.
Polarizacija: Elektronska, ionska, migracijska polarizacija. Kompleksna
dielektrična propustiljivost. Ovisnost dielektrične propustljivosti o
različitim utjecajnim faktorima (temperatura, vlažnost, frekvencija
priključenog napona).
Raspodjela električnih naprezanja u visokonaponskim sistemima:
Utjecaj nehomogenosti sredine, gradiranje električnih naprezanja,
primjena proračuna raspodjele električnih naprezanja u dizajniranju
izolacijskih sistema.
Dielektrični gubici: Definicija, tgδ i njegova ovisnost o utjecajnim
faktorima, mjerenje kuta dielektričnih gubitaka (dijagnostika).
Proboj dielektrika: Definicije proboja i preskoka; električni, termički,
strimerni proboj; proboj u gasovima, proboj u čvrstim dielektricima,
proboj u tečnim dielektricima.
Dielektrična čvrstoća: Ovisnost dielektrične čvrstoće o različitim
utjecajnim faktorima (vrijeme trajanja priključenog napona, oblik vala,
oblik elektroda, vrsta materijala, razmak između elektroda...), metode za
ocjenu dielektričke čvrstoće izolacijskih materijala i sistema.
Parcijalna pražnjenja: Mehanizam nastanka, načini opisivanja
intenziteta, postupci za identifikaciju i mjerenje intenziteta
(dijagnostika).
Pražnjenja i preskok u uvjetima zagađene atmosfere: Mehanizam
nastanka, matematički opis; mjere za poboljšanje performansi
izolacijskih sistema (dizajn, materijali).
Izolacijski materijali i sistemi: Čvrsti, tečni i plinoviti dielektrici koji se
najčešće koriste u praktičnim izolacijskim sistemima (kabeli, izolatori,
transformatori, generatori, motori, prekidači).
Starenje i očekivana životna dob materijala i sistema: Termičko,
električno starenje i multidimenzionalno starenje; metode za procjenu
očekivane životne dobi izolacijskih materijala i sistema.
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
110
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



M.S. Naidu and V. Kamaraju, High Voltage Engineering,
second edition, NY: McGraw-Hill, 1996.
S.Čaršimamović "Atmosferska pražnjenja", Institut za zaštitu
od požara i eksplozije, Sarajevo 1999.
A.Greenwood: "Electrical Transients in Power Systems", John
Wiley and sons
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
111
Šifra Predmeta : EEE 369
Naziv Predmeta : SISTEMI DISTRIBUCIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Osnovni pregled. Karakteristike opterećenja i metode predviđanja.
Distributivne trafostanice. Subtransmisija, primarna i sekundarna
distribucija. Izbor naponskih nivoa. Operativne karakteristike kabela,
zračnih vodova i transformatora. Sistem naponske regulacije. Korekcija
faktora snage. Osigurač, sklopka, strujni i naponski transformator.
Prekomjerna količina struje i termalna zaštita. Metode uzemljenja.
Ekonomičnost sistema distribucije.
CILJEVI PREDMETA
Osnovni pregled. Karakteristike opterećenja i metode predviđanja.
Distributivne trafostanice. Subtransmisija, primarna i sekundarna
distribucija. Izbor naponskih nivoa. Operativne karakteristike kabela,
zračnih vodova i transformatora. Sistem naponske regulacije. Korekcija
faktora snage. Višak struje i i termalna zaštita. Metode uzemljenja.
Ekonomičnost sistema distribucije.
SADRŽAJ PREDMETA










Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod. Pregled cjelovitih prenosnih mreža.
Naponski nivoi u prenosnim sistemima, tie-bar i prstenasti
sistem. Izbor presjeka provodnika u smislu kapaciteta struje,
pada napona i gubitka struje.
Izračunavanje pada napona u tie-bar mreži.
Prstenasti sistem. Komplikovaniji prstenasti sistem. Metod
redukcije.
Utvrđivanje nazivne snage distributivnih transformatora.
Osigurači.
Koordinacija zaštitnih uređaja (selektivnost).
Primjena distributivnih kondenzatora na distributivnim
mrežama. Serijski kondenzatori.
Ferorezonancija. Priroda opterećenja (faktor potražnje, faktor
opterećenja, faktor upotrebe, faktor raznolikosti…).
Uzemljenje. Oprema za uzemljenje. Sistem uzemljenja.
Specijalno uzemljenje.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
112
Literatura

Electric Power Distribution System Engineering, Turan Gönen,
McGraw-Hill Publishers 1986
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
113
Šifra Predmeta : EEE 370
Naziv Predmeta : INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Pregled četveroslojnih uređaja i njihova primjena. Tehnika kontrole
prolaza u elementima koji se pokreću na sklopku i njihova zaštita. Uvod
u poluvodičko pretvaranje energije. Istosmjerni / izmjenični, istosmjerni
/ istosmjerni, izmjenični / istosmjerni i izmjenični / izmjenični
konverteri. Uvod u kontrolu električnih pogona. Industrijski sistemi
kontrole: relejni sklop, ljestvasti dijagram. Uzastopna kontrola kola.
Analize slučajeva.
CILJEVI PREDMETA
Na kraju ovog predavanja, studenti će biti u stanju opisati rad kola za
pretvaranje struje i uporediti prednosti i mane različitih tipologija;
odabrati strujni konverter za dati pogonski sistem; objasniti na koji način
se roboti koriste u industrijskoj automatizaciji i za koje svrhe, te
uporediti prednosti i mane različitih sistema za pokretanje (električni,
hidraulični i pneumatski); dizajnirati PLC sistem za neprekidan rad
industrijskog procesa te pokazati svijest o trenutnim tokovima u polju
industrijske elektronske opreme.
SADRŽAJ PREDMETA








Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Pregled četveroslojnih uređaja i njihova primjena.
Tehnika kontrole prolaza u elementima koji se pokreću na
sklopku i njihova zaštita.
Uvod u poluvodičko pretvaranje energije.
Istosmjerni / izmjenični, istosmjerni / istosmjerni, izmjenični /
istosmjerni i izmjenični / izmjenični konverteri
Uvod u kontrolu električnih pogona
Industrijski sistemi kontrole: relejni sklop, ljestvasti dijagram
Uzastopna kontrola kola
Programabilne logičke kontrole
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

M. H. Rashid; Power Electronics, Power Electronics: Circuits,
Devices, and Applications, Prentice Hall, 1988
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
114
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
115
Šifra Predmeta : EEE 371
Naziv Predmeta : PRETVORBA STATIČKE SNAGE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Prekidači snage i njihove karakteristike. Definicije pretvarača snage,
klasifikacija. VTA metod. Ispravljači sa srednjom tačkom i mosni
ispravljači: neidalna komutacija, harmonici, ulazni faktor snage, faktor
korisnosti, iskorištenost kalema i neuravnoteženost u ispravljačkim
transformatorima. Aplikacije.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj predmet je osmišljen da studentima završnih godina elektrotehnike
i elektronike omogući da koriste moderne poluprovodničke uređaje u
aplikacijama energetske elektronike i da ih integriraju u ukupno
projektovanje statičkih pretvarača koji vrše uzajamno pretvaranje
električne energije. U okviru ovog predmeta su također predstavljeni
operativni principi, priključne karakteristike i tehničke osobine mrežom
vođenih (komutiranih) pretvarača za izmjenično-istosmjerno (AC-DC)
pretvaranje.
SADRŽAJ PREDMETA













Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod.
Klasifikacija i historijski razvoj poluprovodničkih uređaja za
pretvaranje snage. Osnovne operativne karakteristike, opseg,
poređenje i glavna područja primjene.
Silikonski kontrolisani ispravljači (SCR od engl. silicon
controlled rectifier). Bipolarni spojni tranzistori snage (BJT od
engl. bipolar junction transistor).
Bipolarni spojni tranzistori snage. MOS tranzistor s efektom
polja (MOSFET od engl. metal-oxid-semiconductor field-efect
transistor).
Analiza i projektovanje sistema hlađenja u energetskoj
elektronici.
Izvori gubitka snage u poluprovodnicima i osnovni oblici
prenosa toplote.
Modeliranje rada u stacionarnom stanju, modeliranje rada u
tranzijentnom stanju.
RL opterećenje iz istosmjernog izvora preko jednog tiristora.
RL opterećenje iz jednofaznog izmjeničnog izvora preko
povezanog para tiristora, prekidanje bez tranzijenta.
Mrežom komutirana kola ispravljača: pretpostavke, definicije i
nomenklatura. Parametri rada.
Jednofazni spoj. Neupravljivi polutalas. Upravljivi polutalas.
Principi slobodnog rada.
Dvofazni spoj. U potpunosti upravljivi polutalas. Jednofazni
mosni spoj. Neupravljivi, polu-upravljivi, u cijelosti upravljivi
rad pretvarača. Rektifikacijski i inverzijski način rada
kontrolom kuta paljenja.
Četverokvadrantni rad korištenjem reverzibilno povezanih
pretvarača i kontrolom kuta paljenja.
Fenomen preklapanja. Regulacija napona. Faktor snage.
Harmonici ispravljača. VTA metoda.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
10%
10%
116
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
Ishodi Učenja





Jezik Nastave
Literatura
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

"Power Electronics: Circuits, Devices and Applications"
Muhammed H. Rashid, 1993
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
117
Šifra Predmeta : EEE 372
Naziv Predmeta : ENERGETSKA ELEKTRONIKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Poluprovodnički uređaji i prekidačka kola. Komplementarne
komponente i sistemi. Pretvarači koji pretvaraju izmjeničnu u
istosmjernu energiju (AC/DC pretvarači). Izmjenični pretvarači (AC/AC
pretvarači). Istosmjerno-istosmjerni pretvarači (DC/DC pretvarači).
Izmjenjivači (DC/AC pretvarači). Prekidačke napojne jedinice.
CILJEVI PREDMETA
Usvojiti teoretsko znanje o energetskoj elektronici i steći praktično
znanje.
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u energetsku elektroniku.
Osnove: Fourierova serija, RLC spojevi.
Diode, SCR, Mosfet, IGBT, Mosfet.
Poluvalni ispravljači.
Punovalni ispravljači.
DC/DC silazni pretvarač.
DC/DC uzlazni pretvarač.
DC/DC silazno-uzlazni pretvarač.
Izmjenjivač koji radi na načelu pulsno širinske modulacije
(PWM inverter od engl. pulse-width modulation).
Rezonantni impulsni izmjenjivač.
Napojne jedinice.
Pasivni filteri.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski



Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Power Electronic by Ned Mohan Power Electronics (Circuits,
Devices, and Applications), Muhammed H. Rashid, Prentice
Hall 3’rd adition
M. Mahan, T. Undeland, W.P Robbins: "Power Electronics":
Converters, Applications and Design, Wiley, 2004.
J. Kassakian, M. Schlecht, G. Verghese: Osnove energetske
elektronike I dio (prijevod), Graphis, 2000.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
118
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
119
Šifra Predmeta : EEE 373
Naziv Predmeta : NISKONAPOSKI ENERGETSKI SISTEMI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Obračun snage u distribucijskim sistemima. Mjerenje snage. Sekundarne
mreže i karakteristike opterećenja. Računanje pada napona i gubitka
snage u mrežama. Računanje pada napona i gubitka snage za odabrane
poprečne presjeke provodnika. Niskonaponska distribucija u objektima.
Odabir osigurača, sklopnika i prekidača. Uzemljenje.
CILJEVI PREDMETA
Cilj ovog predmeta je da se savlada rad niskonaponskog
elektroenergetskog sistema. Teme su: uvod u energetske sisteme; osnovi
električnih uređaja; jednofazni i trofazni izračun snage; korekcija faktora
snage; projektiranje naponske mreže; kablovi za distribuciju i prenos;
proračun kratkog spoja; osigurači; provodnici u elektroenergetskim
sistemima; metode mjerenja u niskonaponskim sistemima; uzemljenje,
koncepti i metode te uvod u napon koraka i napon dodira.
SADRŽAJ PREDMETA












Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u energetske sisteme.
Jednofazni i trofazni izračun snage.
Korekcija faktora snage.
Projektiranje mreže.
Kablovi za distribuciju i prenos.
Proračun kratkog spoja.
Karakteristike opterećenja.
Osigurači.
Provodnici i osigurači u elektro-energetskim sistemima.
Metode mjerenja u niskonaponskim sistemima.
Izračun pada napona i gubitka snage za odabrane poprečne
presjeke provodnika
Uvod u napon koraka i napon dodira.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems: An
Engineer's Field Guide, Ismail Kaşıkçı, Wiley-VCH; 1 edition
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
120
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
121
Šifra Predmeta : EEE 374
Naziv Predmeta : REJELNA ZAŠTITA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Upoznavanje studenata sa relejima i zaštitama vodova, sinhronih
generatora,
energetskih
transformatora,
sabirnica,
motora,
kondenzatorskih baterija. Studenti se osposobljavaju za rad na zaštitnim
sistemima elemenata elektroenergetskog sistema i sistema kao celine.
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje studenata sa relejima i zaštitama vodova, sinhronih
generatora,
energetskih
transformatora,
sabirnica,
motora,
kondenzatorskih baterija. Studenti se osposobljavaju za rad na zaštitnim
sistemima elemenata elektroenergetskog sistema i sistema kao celine.
SADRŽAJ PREDMETA
Zaštitni releji prve, druge i treće generacije. Zaštita vodova, generatora,
transformatora, sabirnica, motora, kondenzatorskih baterija. Rezervne
zaštite. Standardno označavanje zaštitnih funkcija.
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit






Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Studenti stiču sposobnosti za rad sa zaštitnim relejima i
njihovom primenom u elektroenergetskom sistemu.
Engleski

Arun G. Phadke and James S. Thorp, Computer Relaying for
Power Systems, Second Edition, Wiley, 2009.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
122
Šifra Predmeta : EEE 375
Naziv Predmeta : KOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija. Primena u
elektroenergetskim sistemima.
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija. Primena u
elektroenergetskim sistemima.
SADRŽAJ PREDMETA
Model telekomunikacionog sistema. Uvod u teoriju informacija. Signali
i njihovi spektri. Šum. Analogni telekomunikacioni sistemi.
FDM/FDMA.
A/D
konverzija.
TDM/TDMA.
Digitalni
telekomunikacioni sistemi. Optički telekomunikacioni sistemi.
Niskonaponska elektrodistributivna mreža kao telekomunikaciona
pristupna mreža.
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Jezik Nastave
Literatura
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
10%
10%
20%
20%
40%
 Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
 Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
 Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji, analizi,
dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog problema u
elektrotehnici
 Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično obrazovanje i
razvoj
 Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
 Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim principima
rada telekomunikacionih sistema i njihovom primenom u
elektroenergetskim sistemima.
Engleski

Mohammad Shahidehpour and Yaoyu Wang, Communication
and Control in Electric Power Systems, Wiley, 2003.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
123
Šifra Predmeta : EEE 376
Naziv Predmeta : INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE
MREŽE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj kurs će razmotriti skup koncepata, tehnologija, aplikacija,
poslovnih modela, i kompromisnih odluka u vezi transformacije
stogodišnjih centraliziranih električnih mreža u inteligentne
elektroenergetske mreže. Razmotrit će se i upotreba intelignetnih mreža
u poboljšanju efikasnosti pri proizvodnji, distribuciji i korištenju
električne energije.
CILJEVI PREDMETA
Cil kursa je razmotriti skup koncepata, tehnologija, aplikacija, poslovnih
modela, i kompromisnih odluka u vezi transformacije stogodišnjih
centraliziranih električnih mreža u inteligentne elektroenergetske mreže.
SADRŽAJ PREDMETA








Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Šta je inteligentan elektroenergetska mreža?
Efikasnost pri proizvodnji i distribuciji električne energije
Efikasnost pri korištenju električne energije
Korištenje inteligentne mreže do perfektnog elektroenergetskog
sistema
DC distribucija i inteligentna mreža
Arhitektura inteligentne mreže
Tehnološke alternative za efikasno iskorištavanje električne
energije
Planiranje i evaluacija
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Clark W. Gellings, The Smart Grid Enabling Energy
Efficiency And Demand Response, The Fairmont Press, 2009.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
124
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
1
1
1
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
15
25
12
13
125
5
125
Šifra Predmeta : EEE 377
Naziv Predmeta : OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Razumevanje principa i tehnologija dobijanja električne energije iz
obnovljivih izvora energije (vetroelektrane, fotonaponske elektrane,
solarne-termalne elektrane, elektrane na biomasu i gorivne ćelije).
Sagledavanje uslova rada obnovljivih izvora energije u
elektroenergetskom sistemu. Sagledavanje uslova rada obnovljivih
izvora energije za napajanje izolovanih potrošača.
CILJEVI PREDMETA
Razumevanje principa i tehnologija dobijanja električne energije iz
obnovljivih izvora energije (vetroelektrane, fotonaponske elektrane,
solarne-termalne elektrane, elektrane na biomasu i gorivne ćelije).
Sagledavanje uslova rada obnovljivih izvora energije u
elektroenergetskom sistemu. Sagledavanje uslova rada obnovljivih
izvora energije za napajanje izolovanih potrošača.
SADRŽAJ PREDMETA
Ekološki motivi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.
Analiza resursa energije sunca. Projektovanje fotonaponskih sistema
povezanih na elektrodistributivnu mrežu. Projektovanje fotonaponskih
sistema za napajanje izolovanih potrošača. Solarne termalne elektrane.
Gorivne ćelije. Biomasa za proizvodnju električne energije. Analiza
resursa energije vetra. Osnovi projektovanja vetroelektrana.
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit






Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Upoznavanje studenata sa principima merenja i analizom
resursa obnovljivih izvora energije. Osposobljavanje studenata
za projektovanje fotonaponskih sistema i vetroelektrana.
Osposobljavanje studenata za projektovanje hibridnih sistema
za napajanja izolovanih potrošača iz obnovljivih izvora
energije.
Engleski

Ann-Marie Borbely and Jan F. Kreider, Distributed
Generation The Power Paradigm for the New Millenium,
CRC Press LLC, 2001
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
126
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
127
Šifra Predmeta : EEE 378
Naziv Predmeta : KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj kurs ima za zadatak da omogući studentu potpuno razumjevanje
problema kvaliteta električne energije kao i njegovog djelovanja na
sistem. Dodatno, moguća mjerenja sa ciljem rješavanja problema
kvaliteta električne energije bit će diskutovana u ovom kursu.
CILJEVI PREDMETA
Cilj ovog kursa je da nauči studenta nekim osnovnim teoretskim i
praktičnim aspektima kvaliteta električne energije i njene ocjene koju je
veoma teško odrediti. Ocjena može da uključuje počevši od proučavanja
kratkog spoja na sistemu za prenos pa do prigušenih prelaznih valova
napona u vodovima. Kako bi problem bio još veći, ove napomene
moraju biti objašnjene kako bi mogle biti shvaćene od strane
elektrotehničkih inženjera, upravnih menađera, dizajnera opreme kao i
krajnjih korisnika
SADRŽAJ PREDMETA










Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Pojmovi i definicije
Propadi napona i prekidi
Prelazne pojave kod napona
Osnove harmonika
Rješenje harmonika
Odstupanja napona
Distribuirana proizvodnja i kvalitete električne energije
Povezivanje i uzemljenje
Praćenje kvaliteta električne energije
Neuravnoteženost napona
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan, Surya Santoso, and
H. Wayne Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw
Hill, Second Edition, 2004
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina Trajanje (Sat)
Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
128
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x
broj sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
14
1
1
1
1
2
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
28
2
2
15
25
12
13
125
5
129
Šifra Predmeta : EEE 379
Naziv Predmeta : INDUSTRIJSKI ELEKTROENERGETSKI
SISTEMI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
U ovom kursu bit će obrađeni osnovni koncepti vezani za upotrebu
električne energije u različitim industrijskim aplikacijama i glavni
problemi povezani sa ovakvom upotrebom. Kurs također uključuje
ekonomske probleme kod upotrebe elektroenergetskih sistema kao i
upravljanje opterćenjem. Razumijevanje analitičkih metoda kao i
modernog alata za rješavanje ovih problema kada je u pitanju
proizvodnja električne energije u industrijskom sektoru.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj kurs ima zadatak da da osnove elektroenergetskog i elektroničkog
inžinjeringa kako bi se predstavila proizvodnja električne energije u
modernom društvu. Razumjevanje ekonomskih problema kod upotrebe
eletroenergetskih sistema kao i upravljanje opterećenjem. Primarni cilj
ovog kursa jeste da pruži student razumijevanje analitičkih metoda kao i
modernog alata za rješavanje ovih problema kada je u pitanju
proizvodnja električne energije u industrijskom sektoru.







SADRŽAJ PREDMETA

Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Karakteristike industrijskih opterećenja
Elektrčni motori u industrijskim aplikacijama
Kontrola faktora snage industrijskih sistema
Električno pregrijavanje
Elektrolitički proces
Elektromotorni pogon
Ekonomski aspekti proizvodnje i distribucije električne
energije
Upravljanjem potrebama električne energije
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



Ishodi Učenja


Jezik Nastave
Engleski
Literatura


10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
E.R. Laithwaite and L. L. Freris, Electric Energy: Its
Generation, Transmission
and User, McGraw Hill Co.,
1984.
C. L. Wadhwa, Generation, Distribution and Utilization of
Electrical Energy, 2006
130

Aktivnosti
C. O. Bjork, Industrial Load Management - Theory,
Practice and Simulations, Elsevier,
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Predavanja (14 sedmica x broj sati
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj sati
Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Ukupno
Opterećenje
14
2
28
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
12
13
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
12
13
125
5
131
Šifra Predmeta :EEE 380
Naziv Predmeta : UVOD U ROBOTIKU
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Uvod u robotiku. Robotska kinematika: Analiza pozicije, DenavitHartenbergov prikaz. Diferencijalni pokreti i brzina: Jakobijan
manipulator, derivacija Jakobijana, inverzni Jakobijan. Dinamička
analiza i snaga: kratki pregled Lagrangianove mehanike, dinamičke
jednadžbe za robote s više stepeni slobode (MDOF od engl. multidegrees of freedom), analiza statičke snage robota. Planiranje
trajektorije. Aktuatori. Senzori. Procesuiranje slika i analiza sistemima
vida. Kontrola robota: nezavisna kontrola zglobova, multivarijabilna
kontrola, kontrola snage, varijabilna struktura i adaptivna kontrola,
kontrola neizrazite (fuzzy) logike.
CILJEVI PREDMETA
Dinamika: Pregled Lagrangianove dinamike, dinamika aktuatora i
senzora. Planiranje trajektorije: Kartezijev prostor, zajednički prostor,
metode interpolacije. Kontrola pozicija: nezavisna kontrola zglobova,
PID kontrola i unaprijedno upravljanje (engl. feedforward control),
računanje momenta i inverzna dinamika, kontrola pokreta, kontrola
orijentacije. Kontrola snage: krutost i podatljivost, mrežni modeli,
hibridi i kontrola impedancije.
SADRŽAJ PREDMETA









Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvodni materijal i pregled.
Kinematika pozicije.
Diferencijalni pokreti.
Dinamika robota i kontrola snage.
Planiranje putanje i trajektorije.
Aktuatori.
Senzori.
Vizuelni sistemi.
Neizrazita (fuzzy) logika.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


“Introduction to Robotics – Analysis, Systems, Applications”,
Saeed B. Niku, 2001, Prentice Hall. ISBN: 0-13-061309-6.
“Robot Dynamics and Control”, M. W. Spong, Seth
132
Hutchinson and M. Vidyasagar, 2006, John Wiley and Sons.
ISBN: 0-471-64990-2.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
133
Šifra Predmeta : EEE 381
Naziv Predmeta : UPRAVLJANJE PROCESIMA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Uvod u kontrolu procesa. Analogna i digitalna obrada signala. Senzori:
termički, mehanički, optički. Završna kontrola: industrijska elektronika,
aktuatori, kontrolni elementi. Kontrola procesa diskretnog stanja: relejni
kontrolori i ljestvičasti dijagram, programabilni logički kontrolori (PLC
od engl. Programmable Logic Contoller). Kontrolni principi: kontrolni
sistemski parametri, načini kontrole. Analogni kontrolori. Digitalna
kontrola: kompjuteri u digitalnoj kontroli, mreže za kontrolu procesa.
Karakteristike kontrolne petlje.
CILJEVI PREDMETA
Predstaviti kontrolu procesa i uvodne koncepte. Predstaviti dinamičko
ponašanje procesa. Razmotriti metode povratnog i unaprijednog
upravljanja (feedback and feed-forward control) za kontrolu procesa.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u kontrolu procesa.
Teoretski modeli hemijskih procesa.
Laplaceove transformacije, funkcija prijelaza i model u
prostoru stanja.
Dinamičko ponašanje procesa prvog reda i procesa drugog
reda.
Karakteristike dinamičkog odziva komplikovanijih procesa.
Razvoj empirijskih modela iz procesnih podataka.
Povratni kontrolori.
Instrumentacija kontrolnog sistema.
Pregled projektovanja kontrolnog sistema.
Dinamičko ponašanje i stabilnost kontrolnih sistema sa
zatvorenom petljom.
Projektovanje PID kontrolora, podešavanje i traženje grešaka.
Analiza frekvencijskog odziva.
Projektovanje kontrolnog sistema na osnovu analize
frekvencijskog odziva.
Unaprijedna i kontrola omjera.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski
134
Literatura



Process Dynamics and Control, D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A.
Mellichamp, 2004, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
ISBN:
978-0-471-00077-8.
Book
Web
page:
www.wiley.com/college/seborg
Practical Process Control Using Control Station 3.7, Doug J.
Cooper, 2004, Control Station LLC. Book Web page:
www.controlstation.com
Process Control Instrumentation Technology, Curtis D.
Johnson, 2006, 8th Edition, Prentice Hall. ISBN: 0-13-1976699. Book Web page: www.uh.edu/~tech13v/pcit
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
135
Šifra Predmeta : EEE 384
Naziv Predmeta : UPRAVLJANJE PROCESIMA I
INSTRUMENTACIJA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovaj smjer se fokusira na četiri osnovna područja u automatskoj kontroli
Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
sistema: primarna mjerenja, prenos signala, automatski kontroleri i
finalni elementi kontrole. Opisivanjem primjene uobičajenih instalacija
u različitim procesima pravljenja papira i celuloze pokazuje se kako ove
oblasti rade zajedno kao sistemi. Također, ovaj smjer daje osnovno
upoznavanje s radom na računaru i njegovom primjenom u industriji
papira.
CILJEVI PREDMETA
Nakon uspješno završenog kursa, student bi bio trebao da zna: definirati
primarna mjerenja, principe prenosa signala i opremu; definirati
upotrebu automatskih kontrola u automatskom sistemu kontrole; opisati
upotrebu finalnih elemenata kontrole u automatskom sistemu kontrole:
objasniti mjerenja, prenos signala, kontroler i aplikacije kontrolnih
elemenata za uobičajene promjenljive obrade u industriji papira te
objasniti kako su kompjuteri povezani u kontrolnom sistemu industrije
celuloze i papira.
SADRŽAJ PREDMETA

Uvod.

Instrumentizacija, kontrolne metode i oprema.

Mjerenja pritiska.

Mjerenja nivoa.

Mjerenja toka rada.

Mjerenja temperature.

Analitička mjerenja.

Mjerenja gustoće i specifične težine.

Mjerenja viskoznosti.

Mjerenja postojanosti.

Mjerenja vlažnosti.

Mjerenja vlage.

Mjerenja brzine.

Freeness mjerenje.

Mjerenja brzine odvoda vode.

Osnovna težinska mjerenja.

Mjerenja debljine.

Mjerenja kvaliteta.

Prenos signala.

Automatska kontrola.

Finalni elementi kontrole.

Aplikacije obrade.

Kompjuteri u obradi papira.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
Namjera je poboljšati učešće
136
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


Platt, George. Process Control - A Primer for the Nonspecialist,
2nd Ed., TAPPI Publications, 1998.
Smook, G.M. Handbook for Pulp and Paper Technologist, 3rd
Ed., Atlanta, GA: TAPPI Publications, 2002. (Chapter
24: Process Control)
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
137
Šifra Predmeta : EEE 383
Naziv Predmeta : SISTEMI UPRAVLJANJA U DISKRETNOM
VREMENU
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Pregled sistema diskretnog vremena i Z-transformacija. Analiza z-ravni
sistema kontrole diskretnog vremena: uzorkovanje i rekonstrukcija,
funkcija prijenosa impulsa, realizacija digitalnih kontrolora i digitalnih
filtera. Analiza stabilnosti sistema sa zatvorenom petljom u z-ravni,
analiza tranzijentnog i stacionarnog odziva. Analiza prostora stanja.
Postavljanje polova i projektovanje observer peternom. Polinomni
pristup projektovanju kontrolnih sistema. Kvadratni optimalni kontrolni
sistemi.
CILJEVI PREDMETA
Radno znanje prikaza, analize i projektovanja kompjuterskih kontrolnih
sistema. Prikaz vremenskog područja diskretnih sistema, analiza
frekvencijskog područja (z-transformacija), tehnike prostora stanja i
uvod u projektovanje shema kompjuterskog kontrolora. Modeliranje i
analiza kompjuterski kontroliranih sistema uz korištenje alata kao što je
MATLAB. Oponašanje komjuterski kontroliranih sistema u svarnom
vremenu korištenjem analognih kompjutera, analogno-digitalnih i
digitalno-analognih pretvarača. Projektovanje, realizacija i provjera
komjuterski kontroliranih sistema uz kombinaciju svih alata.
SADRŽAJ PREDMETA










Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod. Digitalni kontrolni sistemi. Kvantiziranje i greška
kvantizacije.
Prikupljanje podataka, konverzija i sistem distribucije.
Uvod. Z-transformacija. Z-transformacije osnovnih funkcija.
Važne karakteristike i teoreme z-transformacije. Inverzna ztransformacija. Metoda z-transformacije za rješavanje
diferencijalnih jednačina.
Analiza z-ravni sistema kontrole diskretnog vremena.
Uvod. Mapiranje između s-ravni i z-ravni. Analiza stabilnosti
sistema sa zatvorenom petljom u z-ravni. Analiza tranzijentnog
i stacionarnog odziva.
Uvod. Mapiranje između s-ravni i z-ravni. Analiza stabilnosti
sistema sa zatvorenom petljom u z-ravni. Analiza tranzijentnog
i stacionarnog odziva.
Projektovanje na osnovu geometrijskog mjesta korijena.
Projektovanje zasnovano na metodi frekvencijskog odziva.
Metoda analitičkog projektovanja.
Uvod. Prikaz sistema diskretnog vremena u prostoru stanja.
Rješavanje jednačina vremenski diskretnog prostora stanja.
Matrica funkcije prenosa impulsa. Diskretizacija jednačina
vremenski kontinuiranog prostora stanja. Liapunova analiza
stabilnosti.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
10%
10%
20%
20%
40%
138
Ishodi Učenja





Jezik Nastave
Literatura
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

Discrete-Time Control Systems, Katsuhiko Ogata, 2000, 2nd
Edition, Prentice Hall. ISBN: 0-13-034281-5
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
139
Šifra Predmeta : EEE 391
Naziv Predmeta : HDL LOGIČKI DIZAJN
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Upoznavanje s elektronski dizajniranom automatizacijom. Hardver
modeliranje u HDL-u (Hadrware description language). Simulacije i
testovi uvjetovani događajima. Logički sistemi, tipovi podataka,
operatori za modeliranje u HDL. Korisnički odabrane osnove. Modeli
kašnjenja zbog širenja. Bihevioralni opisi HDL-a. Sinteze kombinatorne
logike. Sinteze sekvencijske (serijske) logike. Sinteze jezičnih
konstrukcija. Switch-level modeli. Brzi prototip sa Xilinx FPGAs.
CILJEVI PREDMETA
Naučiti osnovni HDL logički dizajn.
SADRŽAJ PREDMETA




Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Uvod u HDL.
Kombinacija sa VHDL.
Postupci, procedure i funkcije u VHDL.
Case studies.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski

VHDL Starters Guide Sudhakar Yalamanchili Publisher:
Prentice Hall , ISBN: 0-13-145735-7 Copyright: 2005
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
140
Šifra Predmeta : EEE 392
Naziv Predmeta : UGRADBENI SISTEMI
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Ovo je praktično orijentirani i napredni smjer iz oblasti elektroničkog
dizajna i aplikacija. Različit je od ostalih zato što nudi ključne temelje iz
digitalne tehnologije podržane LED aplikacijskim modulima. Primjeri
ovih aplikacija uključuju medicinske i elektroničke e-health,
inteligentno dizajniranje zgrada, automobilsku elektroniku, prodaju i
trgovinu. Još jedna osobenost ovog smjera jest značajan nivo praktičnog
rada, što daje studentima potrebno samopouzdanje u radu sa softverom i
implementacijom digitalnog hardvera dok koriste mikrokontrolere i
osnovnu system-on-chip metodologiju rada.
CILJEVI PREDMETA
Predavanje će se održati kroz pojašnjavanja i diskusiju o temama, te
rješavanje problema vezanih za predmet. Studenti će dobiti u zadatak
pripremu i realizaciju jednog projekta. Predavanja su podržana
upotrebom projektora, ploča za pisanje i laboratorijskog edukacijskog
materijala. Na predavanjima se predlaže i literatura vezana za specifičnu
problematiku.
SADRŽAJ PREDMETA







Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Ugrađeni mikrokontroleri: Izbor i upotreba mikrokontrolera za
ugrađeni sistemski dizajn.
AT89C51ED2 serijski mikrokontroleri. Uslovi za razvoj
ugrađenog softvera.
Senzori i senzorsko procesiranje: Softverski aspekti senzorskih
veza. Uzimanje uzoraka. Analogno spajanje. Mjerenja pozicije i
brzine. Uređaji za kodiranje. Kvadraturno dekodiranje.
Mehanički uređaji za pomjeranje i kontrolu mehanizama i
sistema (aktuatori) i veza: Pulse Width Modulation (PWM). DC
motori. Pojačivači. Programiranje s aktuatorima.
Osnove teorije kontrole: Principi povratne informacije, logička
kontrola i finalno stanje mašina. Softver arhitekture
programiranja za primjenu kontrolera.
Operativni sistemi u realnom vremenu. Prekidi. Zajednički
korišteni podaci. Kašnjenje. Round-robin dizajniranje. Single
vs. Multitasking. Semafori. Proračun u realnom vremenu.
Komunikacijski protokoli. Komunikacija između više
mikrokontrolera. RS232, I2C, CAN protokoli. Dizajniranje
distribuiranih aplikacija.
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit



10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
141


Jezik Nastave
Literatura
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski





The 8051 Family of Microcontrollers, R.H. Barnett, 1995,
Prentice Hall
The 8051 Microcontroller, I.Scott MacKenzie, 1995, Prentice
Hall
Programming and Interfacing the 8051, S.Yeralan, A.
Ahluwalia, 1995 Addison Wesley
Microprocessor and Microcontroller Fundamentals, William
Kleitz, 1998, Prentice Hall
Programming and Customizing the 8051 Microcontroller,
Myke Predko, 1999, Mc Graw Hill
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Aktivnosti
Količina
Trajanje (Sat) Ukupno Opterećenje
Predavanja (14 sedmica x broj sati
14
2
28
Predavanja po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj
14
2
28
sati Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Finalni ispit (1 sedmica)
1
2
2
Priprema za Parcijalni Ispit
1
15
15
Priprema za Finalni Ispit
1
25
25
Zadaća / Projekat
12
12
Seminar / Prezentacija
13
13
125
Ukupno Opterećenje
5
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
142
Šifra Predmeta : CEN 221
Naziv Predmeta : OBJEKTNO ORIJENTISANO
PROGRAMIRANJE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Objektno orijentisano programiranje: Klase, objekti, nasljedstvo,
polimorfizam, upotreba grafičkog interfejsa, rukovanje događajem(event
handling), rukovanje izuzecima(exception handling), datoteke i
slijedovi, operacija različitih dijelova programa(multithreading) i UML
dijagrami: Klasa, objekt, koristite-slučaju, slijed aktivnosti i dijagrami.
Uvod u GoF dizajn šema. Softverski dizajn korištenjem UML i dizajna
šema.
CILJEVI PREDMETA
Ovaj predmet ima za cilj osigurati dubinsko rješavanje problema
objektno orijentisanog programiranja. Fokusira se na objektno
orijentisano dizajniranje aplikacija. Predmet nije vezan samo za Javu,
Iako je Java jezik kojim se dosta radi I koji se koristi u toku predavanja.
Java programski jezik koristiti ćemo kao alat za primjenu i za izgradnju
grafičkog korisničkog interfejsa. Studenti će kritički analizirati i istražiti
metodologiju programiranja i primjenjivati svoje studije za dizajn i
implementaciju savremenih softverskih aplikacija. Od studenata se
očekuje kreativnost za rješavanje izazovnih problema, kao i
pronalaženje optimalnih rješenja. Po završetku ovoga predmeta student
će biti u mogućnosti da: definiraju i opisuju namjeru, klasu, metodu,
nasljednost, polimorfizam i ovijanje podataka, opisuju upotrebu
objektno orijentisane analize i alata za dizajniranje kao što su dijagrami
klase, upotreba slučaja, dizajniranje i ne-trivijalni objektno orjentisani
Java programi.
SADRŽAJ PREDMETA














Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 6
Uvod u predmet
Pregled osnova Java programiranja(podaci I izrazi, uslovi I petlje)
Objektno-usmjereno programiranje (upotreba klasa I objekata)zadatak 1
Objektno-usmjereno programiranje (upotreba klasa I objekata)zadatak 1 prijava
Objektno-usmjereno programiranje (pismeni zadaci)-zadatak 2
Objektno-usmjereno programiranje (pismeni zadaci)-ispit 1
Objektno-usmjereno programiranje (objektno-orijentisani dizajn)zadatak 2 prijava
Objektno-usmjereno programiranje (objektno-orijentisani
dizajn,tabele)-zadatak 3
Objektno-usmjereno programiranje (Inhr. & Polimorfzam)
Objektno-usmjereno programiranje (Inhr. & Polimorfizam)- zadatak
3 prijava
Objektno-usmjereno programiranje (objektno-orijentisani
dizajn,GUI programiranje)-zadatak 4
Objektno-usmjereno programiranje (objektno-orijentisani
dizajn,GUI programiranje)-ispit 2
Rukovanje izuzecima, rekurzija
Zbirke,pregledi zadataka 4 prijava-kviz
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Kvizovi
Zadaće
10%
10%
143
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit
Ishodi Učenja





Jezik Nastave
Literatura
Aktivnosti
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


Visual C# How to Program, 2nd, Deitel, Prentice Hall
An Introduction to OOP, 3 edition, T. Budd, Pearson
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Predavanja (14 sedmica x broj sati Predavanja
po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj sati
Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Ukupno
Opterećenje
14
3
42
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
25
18
18
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
25
18
18
150
6
144
Šifra Predmeta : CEN 254
Naziv Predmeta : STRUKTURE PODATAKA
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Proučavaju se osnovne strukture podataka i njihove realizacije: nizovi,
matrice, stek strukture, nizovi, hash tablice, strukture stabla, popisi i
grafikoni. Takođe se obrađuje rekurzija kao tehnika programiranja.
Uključene su i metode pretraživanja i sortiranja kao što je
unošenje(insertion), spajanje(merge) i quicksort i osnovne analize
algoritama.
CILJEVI PREDMETA
Proučavaju se osnovne strukture podataka i njihove realizacije: nizovi,
matrice, stek strukture, nizovi, hash tablice, strukture stabla, popisi i
grafikoni. Takođe se obrađuje rekurzija kao tehnika programiranja.
Uključene su i metode pretraživanja i sortiranja kao što je unošenje,
spajanje i quicksort i osnovne analize algoritama.
SADRŽAJ PREDMETA















Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Objektno orijentisano programiranje
C i C++ programiranje - pointeri
Linked Lists
Linked Lists
Rekurzija
Stek strukure
Nizovi
Stabla
Binarna stabla
Binarna stable traženja
Balansirana stabla
Grafovi
Grafovi
Sortirajuća stabla
Gomilanje
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
10%
10%
20%
20%
40%
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski


M. A. Weiss, Data Structures and Problem Solving Using Java,
Third Edition, Pearson, 2006.
Peter Drake, Data Structures and Algorithms in Java, Prentice
145



Aktivnosti
Hall, 2005.
P.J. Deitel & H.M. Deitel, JAVA How to Program, Seventh
Edition, Prentice-Hall, 2007.
Robert Lafore, Data Structures and Algorithms in Java, SAMS
Publishing, 1998.
Frank Carrano, Data Structures and Abstractions with Java, 2E,
Pearson, 2007.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Predavanja (14 sedmica x broj sati Predavanja
po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj sati
Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Ukupno
Opterećenje
14
3
42
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
16
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
16
10
10
125
5
146
Šifra Predmeta : CEN 361
Naziv Predmeta : RAČUNARSKE MREŽE
Stepen : Dodiplomski
Godina : III
OPIS PREDMETA
Referentni model OSI, internet i TCP / IP. Primjena layer protokola:
HTTP, FTP, SMTP, POP3 i DNS. Socket programiranje, usluge
prenosnog layera, kontrola toka i zagušenja, mrežni layer i IP protokol,
adresiranje, usmjeravanje, protokoli layera veza podataka, lokalna
mreža.
CILJEVI PREDMETA
Glavni cilj predmeta je u najširem smislu odgovoriti na osnovno pitanje
"Kako kompjuterske mreže i internet djeluje?". Predmet će osigurati
sveobuhvatan, nezavisnu turu kroz sve o umrežavanju, od najnižeg
nivoa prijenosa podataka i ožičavanja do najviših nivoa aplikacijskog
softvera. Na svakom nivou, vidjeti ćemo kako se sadržaji i usluge koje
nude niži nivoi koriste i proširuju u sljedećem nivou. Po uspješnom
završetku ovog predmeta studenti će imati razumijevanje u:
 velike strukture globalnog Interneta i njegovih povezanih
protokola
 OSI referentni model I stog internet protokola
 Aplikacijski layer: struktura I uzorak aplikacija
 Prenosni layer: njegova funkcija I usluge
 Vjerodostojan prijenos podataka I kontrola zagušenja
 korištenje UDP and TCP-a; njihova međusobna razmjena
 mrežni layer: njegova funkcija I usluge
 struktura IP adresa: klasificirane I neklasificirane
 DNS (Domain Name Service): “korisnik prijatelj” imena & IP
adrese
 Preusmjeravanje na internetu
 Layer povezivanja: njegova funkcija I usluge
 Pronalaženje grešaka I tehnike ispravljanja
 Otkrivanje sudara u Ethernet rješenja za taj problem;
 Izbjegavanje sudara I Token Ring rješenje za taj problem
 Zamjene link–layer: napredovanje I filtriranje
 Osnove mrežne sigurnosti(ako vrijeme dozvoljava)
SADRŽAJ PREDMETA















Semestar :
Status : Izborni
ECTS : 5
Administracija, pregled
Aplikacijski layer: Intro, Web/HTTP (PA1 due)
Aplikacijski layer: FTP, SMTP, DNS, P2P
Aplikacijski layer: P2P, Socket programiranje
Prenosni layer: UDP, generalno pouzdan prijenos
Prenosni layer: generalno pouzdan prijenos (PA2 due)
Ispit
Prenosni layer: TCP sanacija grešaka, generalna kontrola zagušenja
Prenosni layer: TCP kontrola zagušenja
Mrežni layer: internet protkol
Mrežni layer: principi preusmjeravanja (PA3 due)
Mrežni layer: IPv6, multicast preusmjeravanje
Layer povezivanja: otkrivanje grešaka & ispravka
Layer povezivanja: MAC, Ethernet & bežične i mobilne mreže:
bežični MAC, mobilnost (PA4 due)
Bežične i mobilne mreže: ćelijske mreže
PREDAVANJE/OCJENJIVANJE
Opis
Metode predavanja
1. Interaktivna Predavanja
2. Diskusije i grupni rad
3. Tutorijali i Laboratorijske Vježbe
Namjera je poboljšati učešće
studenata u svim vidovima
predavanja.
147
Opis(%)
Metode Ocjenjivanja
Studenata
Ishodi Učenja
Kvizovi
Zadaće
Projekat
Parcijalni Ispit
Završni Ispit





Jezik Nastave
Literatura
Demonstrirati poznavanje osnova teorije, principa i prakse;
Evaluacija osnovnih teorija, procesa i ishoda;
Primjena teorije, tehnika i relevantnih alata pri specifikaciji,
analizi, dizajnu, implementaciji i testiranju jednostavnog
problema u elektrotehnici
Aktivno učešće i preuzimanje odgovornosti za lično
obrazovanje i razvoj
Efektivan rad u timu, razvijajući međuljudske i organizacijske
vještine, kao i osjećaj lične odgovornosti.
Engleski







Aktivnosti
10%
10%
20%
20%
40%
William Stallings, Data and Computer Communications,
Pearson, 2009
Forouzan,
Data
Communications
and
Networking,
McGrawHill, 2008.
Dr. K.V. Prasad, Principles of Digital Communication Systems
and Computer Networks, Charles River Media, 2003
Larry L. Peterson & Bruce S. Davie, Computer Networks A
Systems Approach, Third Edition, Morgan Kaufmann
Publishers, 2003.
Nader F. Mir, Computer and Communication Networks,
Prentice Hall, 2006.
Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition,
Prentice Hall, 2003.
Diane Barrett and Todd King, Computer Networking
Illuminated, Jones and Bartlett Publishers Inc., 2005.
ECTS (PO STUDENTU) OPTEREĆENJE
Količina
Trajanje (Sat)
Predavanja (14 sedmica x broj sati Predavanja
po sedmici)
Laboratorije / Praksa (14 sedmica x broj sati
Laboratorije po sedmici)
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za Parcijalni Ispit
Priprema za Finalni Ispit
Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Ukupno
Opterećenje
14
3
42
14
2
28
1
1
1
1
2
2
15
16
10
10
Ukupno Opterećenje
ECTS Kredit (Ukupno Opterećenje / 25)
2
2
15
16
10
10
125
5
148
Šifra predmeta: FES
105
Naziv predmeta:
OSNOVE MENADŽEMENTA
Nivo: Prvi ciklus studija Godina studija: I
Status: Obavezni
Semestar: I
Broj ECTS kredita: 5
Broj sati sedmično: 2+1
Ukupan broj sati:
30+15
Predmetni nastavnik:
OPIS PREDMETA
Osnove menadžementa i organizacije glavna su tematika ovog predmeta.
Dakle, obuhvaćeni su principi menadžmenta koji imaju opću primjenu na
sve vrste privrednih društava, osnove filozofije menadžmenta i donošenja
odluka, principi koji uključuju planiranje, organizaciju, vođenje i kontrolu,
kao i noviji koncepti menadžmenta.
CILJ PREDMETA
Predmet ima za cilj da omogući studentima razumijevanje uslova koji su
potrebni za uspostavljanje organizacije, motivisanje i uspješno rukovođenje
timom kao i korištenje tehnika i definisanih struktura za postizanje datih
ciljeva. Također, predmet pomaže studentima da savladaju osnove
modernog menadžmenta: postavljanje ciljeva, efektivno upravljanje
vremenom, upravljanje poslovnim rezultatima i motivisanje tima.
SADRŽAJ
PREDMETA (osnovne
tematske jedinice)
-
Menadžment i menadžeri
Osnove planiranja
Osnovni tipovi organizacija
Osoblje i upravljanje ljudskim resursima
Trendovi u menadžmentu, stres i inovacije
Razumijevanje radnih timova
Motiviranje i nagrađivanje zaposlenika
Vodstvo i povjerenje
Komunikacija i međuljudske vještine
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne metode
Interaktivna predavanja i komunikacija sa
studentima, diskusija i grupni rad,
prezentacije, gostujući predavači
Opis (%)
Način provjere znanja Parcijalni ispit
Seminarski rad
studenta
Završni ispit
30%
20%
50%
Ishodi učenja (znanja, Student će:
- biti sposoban da objasni ulogu planiranja, organizovanja, biranja
sposobnosti, vještine)
tima, vođenja i kontrole u menadžmentu
-
razumjeti važnost postavljanja organizacijskih ciljeva
-
razumjeti vrste donošenja odluka u biznisu i biti upoznat sa
koracima u procesu odlučivanja
-
biti upoznat sa aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa, koje
uključuju privlačenje, educiranje i zadržavanje produktivne radne
snage
-
razumjeti važnost učinkovitog vođenja za uspješnost organizacije
149
Jezik predavanja
Engleski jezik
Obavezna literatura
Griffin, R.W. (2013), Fundamentals of Management, 7. izdanje, Cengage
Learning
Preporučena literatura Robbins, S.P., De Cenzo, D.A. Coulter, M. (2014), Fundamentals of
Management: Essential Concepts and Applications, 9. izdanje, Prentice Hall
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Kvantitet
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične
nastave čas po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje
14
2
14
2
1
1
1
1
2
2
14
15
10
15
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
Ukupno radno
opterećenje
28
28
2
2
14
15
10
15
114
5
150
Šifra predmeta : FES
365
Naziv predmeta : PODUZETNIŠTVO
Nivo : Prvi ciklus
studija
Godina studija : III
Status : Obavezni
Broj sati/Sedmično : 2+1
Semestar : V
Broj ECTS kredita :5
Ukupan broj sati :
30+15
Predmetni nastavnik:
OPIS PREDMETA
Ovaj predmet je namijenjen onima koji planiraju pokrenuti ili su već
pokrenuli vlastiti posao. Pojedinci koji imaju liderske ili upravljačke pozicije
u firmama, koje su dio postojećeg obiteljskog poslovanja, ili koji žele znati
što je potrebno da se postane uspješan poduzetnik, naći će ovdje stvarni
svijet aplikacija i rješenja za svaki dan-izazova posjedovanje i pokretanje
poslova. Na ovom predmetu studenti uče bitne atribute poduzetništva,
prolazeći kroz faze od početničke ideje do uspješnog posla.
CILJ PREDMETA
Ovaj predmet ima za cilj da razvije vještine za:
 Prepoznavanje i testiranje poslovnih prilika

Razgradnju složenih poslovnih problema

Odrediti koje odluke odgovorna osoba treba donijeti

Uspostavljanje standard za donošenje tih odluka
Upoznavanje sa alatima kao što su poslovni dizajn, lean testiranje i analitički
kanali.
SADRŽAJ
PREDMETA

Poduzetničke vještine i karakteristike

Izrada poslovnog plana

Vodstvo i upravljanje

Komunikacije

Ljudski odnosi

Izazovi, problemi i rješenja
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne metode
Predavanje sa diskusijama, studija
analize slučaja, prezentacija
Opis (%)
Način provjere znanja
studenata
Ishodi učenja (znanje,
sposobnosti, vještine)

Parcijalni ispit

Učešće na času i prisustvo

Finalni ispit
1. 30%
2. 20%
3. 50%
Poslije 14-sedmica, slušanja ovog predmeta, student će naučiti:
 Karakteristike jednog uspješnog tima, vođe isto kao i sljedbenika
151
kroz timske projekte I prezentacije na času;

Kako da prepoznaju organizacijski problem sa poslovnim sistemima
kao i kako da razviju strategiju za promjene kroz studije slučajeva I
individualne projekte.;

Karakteristike upravljanja i menadžmenta koristeći uspiješne
tehnike razvijajući pristup kroz studije slučajeva kao i iz primjera iz
stvarnog svijeta;

Kako pregovarati na pojedinačnim projektima
Jezik Predavanja
Engleski Jezik
Obavezna Literatura
Horan, Jim (2004) The One Page Business Plan for the Creative
Entrepreneur, 5th Edition. PAP/COM edition.
Preporučena
Literatura
Additional essays and articles by Kawasaki, Sahlman, Buckingham,
Isaacson,
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Kvantitet
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične
nastave čas po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje
Ukupno radno
opterećenje
28
14
2
14
2
28
1
1
1
1
2
2
14
15
2
2
14
15
21
15
125
5
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
152
Šifra predmeta: FES 105
Naziv predmeta:
OSNOVE MENADŽEMENTA
Nivo: Prvi ciklus studija
Godina studija: I
Status: Obavezni
Broj sati sedmično: 2+1
Semestar: I
Broj ECTS kredita: 5
Ukupan broj sati: 30+15
Predmetni nastavnik:
OPIS PREDMETA
Osnove menadžementa i organizacije glavna su tematika ovog predmeta. Dakle,
obuhvaćeni su principi menadžmenta koji imaju opću primjenu na sve vrste privrednih
društava, osnove filozofije menadžmenta i donošenja odluka, principi koji uključuju
planiranje, organizaciju, vođenje i kontrolu, kao i noviji koncepti menadžmenta.
CILJ PREDMETA
Predmet ima za cilj da omogući studentima razumijevanje uslova koji su potrebni za
uspostavljanje organizacije, motivisanje i uspješno rukovođenje timom kao i korištenje
tehnika i definisanih struktura za postizanje datih ciljeva. Također, predmet pomaže
studentima da savladaju osnove modernog menadžmenta: postavljanje ciljeva, efektivno
upravljanje vremenom, upravljanje poslovnim rezultatima i motivisanje tima.
SADRŽAJ PREDMETA
(osnovne tematske
jedinice)
-
Menadžment i menadžeri
-
Osnove planiranja
-
Osnovni tipovi organizacija
-
Osoblje i upravljanje ljudskim resursima
-
Trendovi u menadžmentu, stres i inovacije
-
Razumijevanje radnih timova
-
Motiviranje i nagrađivanje zaposlenika
-
Vodstvo i povjerenje
-
Komunikacija i međuljudske vještine
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne metode
Interaktivna predavanja i komunikacija sa
studentima, diskusija i grupni rad, prezentacije,
gostujući predavači
Opis (%)
Način provjere znanja
studenta
Parcijalni ispit
Seminarski rad
Završni ispit
Ishodi učenja (znanja,
sposobnosti, vještine)
Student će:
- biti sposoban da objasni ulogu planiranja, organizovanja, biranja tima, vođenja
i kontrole u menadžmentu
30%
20%
50%
-
razumjeti važnost postavljanja organizacijskih ciljeva
-
razumjeti vrste donošenja odluka u biznisu i biti upoznat sa koracima u procesu
odlučivanja
-
biti upoznat sa aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa, koje uključuju
153
privlačenje, educiranje i zadržavanje produktivne radne snage
-
razumjeti važnost učinkovitog vođenja za uspješnost organizacije
Jezik predavanja
Engleski jezik
Obavezna literatura
Griffin, R.W. (2013), Fundamentals of Management, 7. izdanje, Cengage Learning
Preporučena literatura
Robbins, S.P., De Cenzo, D.A. Coulter, M. (2014), Fundamentals of Management:
Essential Concepts and Applications, 9. izdanje, Prentice Hall
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične nastave čas
po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Kvantitet
Trajanje
14
2
14
2
Ukupno radno
opterećenje
28
28
1
1
1
1
2
2
14
15
10
15
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
2
2
14
15
10
15
114
5
154
Šifra predmeta : FES
365
Naziv predmeta : PODUZETNIŠTVO
Nivo : Prvi ciklus
studija
Godina studija : III
Status : Obavezni
Broj sati/Sedmično : 2+1
Semestar : V
Broj ECTS kredita :5
Ukupan broj sati :
30+15
Predmetni nastavnik:
OPIS PREDMETA
Ovaj predmet je namijenjen onima koji planiraju pokrenuti ili su već
pokrenuli vlastiti posao. Pojedinci koji imaju liderske ili upravljačke pozicije
u firmama, koje su dio postojećeg obiteljskog poslovanja, ili koji žele znati
što je potrebno da se postane uspješan poduzetnik, naći će ovdje stvarni
svijet aplikacija i rješenja za svaki dan-izazova posjedovanje i pokretanje
poslova. Na ovom predmetu studenti uče bitne atribute poduzetništva,
prolazeći kroz faze od početničke ideje do uspješnog posla.
CILJ PREDMETA
Ovaj predmet ima za cilj da razvije vještine za:
 Prepoznavanje i testiranje poslovnih prilika

Razgradnju složenih poslovnih problema

Odrediti koje odluke odgovorna osoba treba donijeti

Uspostavljanje standard za donošenje tih odluka
Upoznavanje sa alatima kao što su poslovni dizajn, lean testiranje i analitički
kanali.
SADRŽAJ
PREDMETA

Poduzetničke vještine i karakteristike

Izrada poslovnog plana

Vodstvo i upravljanje

Komunikacije

Ljudski odnosi

Izazovi, problemi i rješenja
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne metode
Predavanje sa diskusijama, studija
analize slučaja, prezentacija
Opis (%)
Način provjere znanja
studenata
Ishodi učenja (znanje,
sposobnosti, vještine)

Parcijalni ispit

Učešće na času i prisustvo

Finalni ispit
1. 30%
2. 20%
3. 50%
Poslije 14-sedmica, slušanja ovog predmeta, student će naučiti:
 Karakteristike jednog uspješnog tima, vođe isto kao i sljedbenika
155
kroz timske projekte I prezentacije na času;

Kako da prepoznaju organizacijski problem sa poslovnim sistemima
kao i kako da razviju strategiju za promjene kroz studije slučajeva I
individualne projekte.;

Karakteristike upravljanja i menadžmenta koristeći uspiješne
tehnike razvijajući pristup kroz studije slučajeva kao i iz primjera iz
stvarnog svijeta;

Kako pregovarati na pojedinačnim projektima
Jezik Predavanja
Engleski Jezik
Obavezna Literatura
Horan, Jim (2004) The One Page Business Plan for the Creative
Entrepreneur, 5th Edition. PAP/COM edition.
Preporučena
Literatura
Additional essays and articles by Kawasaki, Sahlman, Buckingham,
Isaacson,
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Kvantitet
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične
nastave čas po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje
Ukupno radno
opterećenje
28
14
2
14
2
28
1
1
1
1
2
2
14
15
2
2
14
15
21
15
125
5
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
156
Šifra Predmeta
114
MAN
Naziv Predmeta: UVOD U POSLOVANJEI
Semestar : II
Nivo: Prvi Ciklus Studija Godina studija: I
Status : Obavezni
Broj sati/Sedmično : 2+1
Broj ECTS
kredita : 5
Ukupan broj sati
: 30+15
Predmetni nastavnik
OPIS PREDMETA
Ovaj predmet predstavlja uravnotežen pogled na poslovanje; snage,
slabosti, uspjesi, neuspjesi, problemi i izazovi. Pruža studentima osnovu za
naprednije predmete.
CILJ PREDMETA
Cilj ovog predmeta je da studentima omogući jasan i kompletan opis
pojmova osnovnog poslovanja i ilustruje dinamizam i živost poslovnih
organizacija i ljudi koji rade sa primjerima iz stvarnog zivota.
SADRŽAJ
PREDMETA
(Osnovne tematske
jedinice)

Poslovno Okruženje

Osnivanje biznisa

Menadžment

Menadžment uposlenika

Marketing

Finansijski Menadžment
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne Metode
Predavanje sa diskusijama, studija analize
slučaja, prezentacija
Opis (%)
Način provjere znanja
studenata
Prezentacija
Učešće
Parcijalni ispit:
Završni ispit:
10%;
10%;
30 %;
50 %.
Dolazak na predavanja je
obavezan.
Studenti koji su odsutni
više od 20%, neće položiti
ispit.
Ishodi učenja (znanje,
sposobnosti, vještine)
Students should gain skills that will help them work with others in a
professional manner, manage and organize their work, and manage other
employees.
Jezik predavanja
Engleski jezik
Obavezna literatura:

Introduction to Business, Jeff Madura, 2007, ISBN:
9780324407112

The Future of Business, The Essentialis, Gitman/ McDaniel,
157
Thowmson, 2006, ISBN: 324320299
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Kvantitet
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične
nastave čas po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje
Ukupno radno
opterećenje
28
14
2
14
2
28
1
1
1
1
2
2
14
15
2
2
14
15
21
15
125
5
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
158
Šifra predmeta : IBS
134
Naziv predmeta : LIDERSTVO I KORPORATIVNA
ODGOVORNOST
Nivo : Prvi ciklus
Godina : II
Status : Obavezni
Broj sati sedmično: 2+1
Semestar : III
Broj ECTS credita :5
Ukupan broj sati :
30+15
Predmetni nastavnik:
OPIS PREDMETA
Predmet liderstvo pruža studentima priliku da ispitaju teorije rukovodstva,
razvoj liderskih vještina i primijeniti svoje znanje i vještine kroz projekte.
CILJEVI
PREDMETA
Po završetku ovog predmeta studenti će razviti radno znanje teorije i prakse
liderstva. Student će također razviti samospoznaju svog rukovodstva i
filozofije liderskih stilova uz vještinu za uspješnu analizu slučajeva koji
uključuju liderstvo.
SADRŽAJ
PREDMETA (osnovne
tematske jedinice)
-
Upravljačke osobine i vještine.
-
Priroda menadžerskog rada
-
Perspektive na ponašanje efikasnog liderstva
-
Participativno liderstvo, Delegacije i osnaživanje
-
Rane nepredviđene teorije efektivnog liderstva
-
Moć i uticaj
-
Parcijalni ispit
-
Karizmatično i transformacijsko vodstvo
-
Vodeći promjene u organizacijama
-
Etičko, službeno, duhovni i autentično liderstvo
-
Liderstvo u timovima i odluke grupe
-
Strateško vođstvo
-
Razvijanje liderskih vještina
-
Spol, raznovrsnost i među kuluralno liderstvo
-
Pregled i integracije
NASTAVA/OCJENJIVANJE
Opis
Nastavne metode
Interaktivna predavanja, diskusije i
grupni radovi; Prezentacije projekata
Opis (%)
Način provjere znanja Projekat
Parcijalni ispit
studenata
Završni ispit
Ishodi učenja (znanje,
20%
30%
50%
Nakon položenog ispita, studenti će biti u Mogućnosti da
159
sposobnosti, vještine)
-
Definiraju karizmatične rukovodstvene kvalitete,
-
Usporediti transakcijsko sa transformacijskim vodstvom,
-
Razumiju ulogu povjerenja i neophodnosti etike u rukovodstvu,
-
Identificirati uloge vođe, objasniti kako lideri motiviraju svoje
članove tima,
-
Razgovarati kada rukovodstvo ne mora biti potrebno,
-
Definirati različita pitanja u rukovodstvu i objasniti kako stvoriti
efikasne lidera.
Jezik predavanja
Engleski jezik
Obavezna literatura
Leadership, Hughes/ Ginnett/ Curphy, McGraw Hill, 2009
Preporučena literatura Yukl, Gary (2010) Leadership in Organizations, 7th Edition, Upper Saddle
River, NJ: Pearson-Prentice
ECTS (Raspoređeno na osnovu studenta) Radno Opterećenje
Kvantitet
Aktivnosti
Predavanje (14 sedmica x čas predavanja po sedmici)
Labaratorijski/Praktično (14 sedmica x Labaratorijske / Praktične
nastave čas po sedmici )
Parcijalni ispit (1 sedmica)
Finalni ispit (1 sedmica)
Priprema za parcijalni ispit
Priprema za finalni ispit
Zadatak / Zadaća / Projekat
Seminar / Prezentacija
Trajanje
14
2
14
2
1
1
1
1
2
2
14
15
10
15
Ukupno
ECTS Kredit (Ukupno radno opterećenje / 25)
Ukupno radno
opterećenje
28
28
2
2
14
15
10
15
114
5
160
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 814 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content