close

Enter

Log in using OpenID

+!0A1GD6-eafcgb! - Scame Parre S.p.A.

embedDownload
HRVATSKI
SAÎETO IZDANJE
Sistemi i dijelovi za
elektriãne instalacije
OPåI KATALOG
SAÏETO IZDANJE
+!0A1GD6-eafcgb!
ZP00598-HR-1
Izdanje: 2005-2006
OPåI KATALOG
SISTEMI I DIJELOVI ZA
ELEKTRIâNE INSTALACIJE
ScameOnLine
http://www.scame.com
elektronska po‰ta: [email protected]
SCAME PARRE S.p.A. - VIA COSTA ERTA, 15 - 24020 PARRE (BG) ITALY - TEL. +39 035 705000 - TELEFAX +39 035 703122
REF. 598-HR-1 HRVATSKI
OPåI KATALOG
"SaÏeto izdanje"
Scame Parre S.p.A.
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (bg) - Italy
Tel. +39 035 705000 - Fax +39 035 703122
internet http://www.scame.com
elektronska po‰ta: [email protected]
Opçi katalog "SaÏeto izdanje"
ScameOnLine
Scame web stranice (http://www.scame.com) - elektronska po‰ta: [email protected]
Scame u svijetu
Italija
Parre (Bg)
Velika Britanija
Ashington (Newcastle)
Poljska
Zawierce (Katowice)
âe‰ka
Kolin (Praga)
Slovaãka
Argentina
Francuska
Munro (Buenos Aires)
Dolny Kubin
Sainte Marie Sur Ouche (Dijon)
·panjolska
Badalona (Barcellona)
U.A.E.
Dubai
PodruÏnice
Zastupnici
Marke kvaliteta
SISTEM KVALITETA
i a d b v
o f n s c
t k w q m
Opçi katalog "SaÏeto izdanje"
Scame i sport
1.
NAâELA POSLOVANJA
ORGANIZACIJA
PROIZVODI I KVALITET
BUDUåNOST
Poslovni pristup Scamea
orijentiran je na stalno
izuãavanje inovativnih,
funkcionalnih, praktiãnih i
sigurnih proizvoda, ‰to
ispunjavaju zahtjeve elektriãne
distribucije i energetskih
industrija ‰irom svijeta.
Osnovan 1963. godine, Scame
se danas sastoji od 7 talijanskih
tvornica te pogona u drugim
dijelovima svijeta, s radnom
snagom od oko 700 zaposlenih
angaÏiranih u proizvodnji,
prodaji, marketingu, tehniãkom
razvoju, te podr‰ci putem mreÏe
zastupnika ukljuãujuçi 7
svjetskih podruÏnica, te je
reprezentiran u 77 zemalja i na
5 kontinenata.
Proizvodni raspon Scamea
ukljuãuje vi‰e od 7.000
proizvoda, izra√enih i testiranih
po internacionalnim
standardima i s odobrenim
kvalitetom, jamãenim
kvalitetnim europskim markama
kao ‰to su to IMQ, VDE,
SEMKO itd.
Interne procedure na nivou
korporacije upravljaju i
kontroliraju sve aspekte
procedura postizanja kvalitete,
omoguçavajuçi Scameu
postizanje
CSQ uvjerenja za kvalitet
sistema u skladu sa
standardima UNI EN ISO 9001.
Scame je kompanija kojoj je
svojstvena trÏi‰na orijentacija te
opredijeljenost ispunjavanju
oãekivanja i potreba krajnjih
korisnika. UvaÏeni su tako√er i
zahtjevi distributivnog lanca
proizvoda: posredstvom trgovaca
na veliko i distributera elektriãnog
materijala te stranih zastupnika
putem podruÏnica. Svi napori su
usredsre√eni na zadovoljavanje
potreba krajnjeg korisnika. Naãela
poslovanja Scamea, na svim
domaçim i me√unarodnim
trÏi‰tima, bit çe uvijek ona ‰to
obiljeÏavaju pouzdanog partnera s
kojim moÏete analizirati i rje‰avati
sve probleme ‰to se odnose na
elektriãne sisteme, u skladu s
okosnicom filozofije kompanije.
Visoki profesionalni standardi
Scamea omoguçili su nam da
postanemo svjetski poznati
izvoznici elektriãnih proizvoda
razvijanih u suradnji s vodeçim
kompanijama ‰irom svijeta,
zahvaljujuçi i vi‰egodi‰njem
iskustvu i tehniãkom znanju.
2.
1. Albinoleffe nogometni tim - B Liga
2. Scame Ko‰arka - C1 Liga
3. Fabio May, talijanski reprezentativac u skija‰kom trãanju
3.
KAZALO
1.
kuçanski utikaãi i utiãnice
6.
Kabelski kalemi za industrijske primjene
Linija proizvoda
1. Kuçanski utikaãi i utiãnice
101
105
106
110
115
116
130
135
136
145
146
160
2. Utikaãi i utiãnice za industrijske primjene
3. Razdjelnici
4. Adapteri za industrijske primjene
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
6
7.
8.
9.
EVOLUTION serija
QUALITY serija
BLUELINE serija
QUICK serija
QUALITY serija
BLUELINE serija
UNEL serija
GLENO serija
UNIBOX serija
SICURA serija
BLUELINE serija
Multi-outlet serija
3. Razdjelnici
ure√aji
utikaãi i utiãnice
utikaãi i utiãnice
utikaãi i utiãnice
plosnati utikaãi
plosnati utikaãi
utikaãi i utiãnice s boãnim kontaktom uzemljenja
pribor
kuçi‰ta za modularni pribor
adapteri
adapteri
utiãnice
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
Rasvjetna tijela
Instalacijski pribor
Instalacijski pribor za kabelske cijevi
10. Sustavi kanala
200
LIBERA serija
IP44 prikljuãci za utikaãe elektriãnih vozila
210
211
215
216
221
226
230
235
242
245
246
247
299
Utikaãi
IEC309 serija
IP44
EUREKA serija
IP44
IEC309 serija
IP67
EUREKA serija
IP67
EUREKA serija
IP44
EUREKA serija
IP67
IEC309 serija
IP44
IEC309 serija
IP67
EUREKA serija
IP44
IEC309 serija
IP67
IEC309 serija
IP67
EUREKA serija
IP67
Jedinice za pokretanje motora
310
311
315
316
321
326
330
335
Konektori
IEC309 serija
EUREKA serija
IEC309 serija
EUREKA serija
EUREKA serija
EUREKA serija
IEC309 serija
IEC309 serija
IP44
IP44
IP67
IP67
IP44
IP67
IP44
IP67
(kutni)
(kutni)
za napon <50V
za napon <50V
400
401
405
406
412
415
417
422
427
430
435
452
457
Ugradne utiãnice
OMNIA serija
OMNIA serija
OMNIA serija
OMNIA serija
EUREKA serija
IEC309 serija
EUREKA serija
EUREKA serija
EUREKA serija
IEC309 serija
IEC309 serija
EUREKA serija
EUREKA serija
IP44
IP44
IP67
IP67
IP44
IP67
IP67
IP44
IP67
IP44
IP67
IP44
IP67
blok-prekidaã
blok-prekidaã (osiguraã)
blok-prekidaã
blok-prekidaã (osiguraã)
(kutna)
(kutna)
(kutna)
(ravna)
(ravna)
za napon <50V
za napon <50V
(pod kutem od 90°)
(pod kutem od 90° )
500
501
505
506
512
515
517
522
527
530
535
546
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
576
578
Zidne utiãnice
OMNIA serija
OMNIA serija
OMNIA serija
OMNIA serija
EUREKA serija
IEC309 serija
EUREKA serija
EUREKA serija
EUREKA serija
IEC309 serija
IEC309 serija
QUADRA serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 HD serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 HD serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 HD serija
ADVANCE 2 serija
ADVANCE 2 serija
IP44 blok-prekidaã
IP44 blok-prekidaã (osiguraã)
IP67 blok-prekidaã
IP67 blok-prekidaã (osiguraã)
IP44 (uko‰eno kuçi‰te)
IP67 (uko‰eno kuçi‰te)
IP67 (uko‰eno kuçi‰te)
IP44 (ravno kuçi‰te)
IP67 (ravno kuçi‰te)
IP44 za napon <50V
IP67 za napon <50V
IP66 blok-prekidaã
IP44 blok-prekidaã (kompaktni)
IP67 blok-prekidaã
IP44 blok-prekidaã s osiguraãima (kompaktni)
IP67 blok-prekidaã s osiguraãima
IP67 blok-prekidaã s osiguraãima
blok-prekidaã sa SELV 220/24V
blok-prekidaã sa SELV 220/24V
IP44 blok-prekidaã sa DIN ‰inom (veliki)
IP67 blok-prekidaã sa DIN ‰inom (veliki)
IP67 blok-prekidaã sa DIN ‰inom (veliki)
ADVANCE sistem i ADVANCE 2 sistem
ADVANCE HD sistem i ADVANCE 2 HD sistem
570
572
576
578
Pribor i modularni sustavi
IEC309 serija
pribor
OMNIA sistem
IP55
ADVANCE 2 sistem
IP66
ADVANCE 2 HD sistem IP66
590
590
590
IP20 Obrtni prekidaãi
IP65 ISOLATORS serija
IP65 TOP22 serija
4. Adapteri za industrijsku primjenu
600
601
602
603
604
605
606
610
623
625
Dvostruki
Dvostruki
Trostruki/peterostruki
Trostruki/peterostruki
Dvostruki
Dvostruki
Trostruki
Jednostruki
Trostruki/ãetverostruki
Trostruki/ãetverostruki
IP44
IP66
s kabelom
bez kabela
IP44 s kabelom
IP66 s kabelom
IP67
bez kabela
uzdignuta instalacija
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
(kutni)
(kutni)
za napon <50V
za napon <50V
ugradni utikaãi (pod kutem od 90°)
ugradni utikaãi
ugradni utikaãi (montaÏa na panel)
ugradni utikaãi (pod kutem od 90° )
632
653
654
655
665
666
672
673
674
675
680
685
686
687
688
BLOCK serija
ALUBOX serija
Kit pribor
EASYBOX serija
MASTERBOX 3 serija
MASTERBOX 5 serija
DOMINO serija
DOMINO serija
DOMINO serija
DOMINO serija
SCABOX serija
SCABOX serija
SCABOX serija
CUBIK serija 650°
CUBIK serija 960°
IP66 kombinirane jedinice za zidnu montaÏu
IP66 aluminijske spojne kutije
IP65
IP66
IP66
IP66
IP40
IP66
IP40
IP44
IP55
IP56
IP55
IP55
kabineti
kabineti za gradili‰ta
kabineti za gradili‰ta
elektriãni ormariçi
zidni elektriãni ormariçi
pribor
ugradni elektriãni ormariçi
spojne kutije
spojne kutije
spojne kutije
spojne kutije
spojne kutije
6. Kabelski kalemi
707
709
745
746
749
751
756
TRIS serija
TRIS serija
ROLLER 450 serija
ROLLER 330 serija
ROLLER-BLOCK 450 serija
AUTOROLLER serija
AUTOROLLER serija
za upotrebu u kuçanstvu bez termiãkog prekidaãa
za upotrebu u kuçanstvu s termiãkim prekidaãem
za upotrebu u industriji
za upotrebu u kuçanstvu ili industriji
za upotrebu u industriji
sa automatskim namotavanjem - IP20 / IP41
sa automatskim namotavanjem vodonepropusna - IP43
7. Rasvjetna tijela
770
780
781
786
790
791
796
HALE serija
MIZAR serija
MIZAR serija
MIZAR serija
HYDRA serija
HYDRA serija
HYDRA serija
IP65
IP44
IP44
IP55
IP44
IP44
IP65
prenosna rasvjetna tijela
rasvjetna tijela
rasvjetna tijela
rasvjetna tijela
pribor
rasvjetna tijela
rasvjetna tijela
8. Instalacijski pribor
805
810
812
815
817
818
Kabelske uvodnice - matice - poklopci za vijke
Izolirani konektori
Izolirani konektori - trake
Zatiãne stezaljke
Vi‰estruki konektori
Izolirane kabelske noÏice
9. Instalacijski pribor za kabelske cijevi
820
830
839
845
846
860
862
864
865
Razmaknice - polusedla - sedla
Priãvr‰çivaãi za kabele
Kabelske petlje
Kuke na pero
âepovi
IP40 koljena i T za pregled - Priãvr‰çivaãi kabelskih cijevi
IP40 koljena i spojke
IP65 koljena i spojke
Pla‰tevi kablova, DIN metalne ‰ine i spiralni obrub kablova
10. Sustavi kanala
872
874
875
876
879
Kanali za kablove i kuçi‰ta
Kabelski kanali s utorima
WBOX serija
Ugradne kutije
WADO serija
Mini-kanali i pribor
WADO serija
Okvirni kanali i pribor
Napomena:
Ovaj katalog je saÏetak ‰irokog spektra proizvoda SCAME PARRE Spa. Za daljnje
informacije ili specifiãne potrebe, molimo vas posjetite ScameOnLine web stranice
(http://www.scame.com) odnosno nazovite poduzeçe ili zvaniãnog uvoznika.
7
1. Kuçanski utikaãi i utiãnice
1.
Kuçanski utikaãi i utiãnice
101.
URE¬AJI
Utiãnice za Italiju
Opis
Standardna ‰ifra
Boja
Indikatori
Pak. kol.
EVOLUTION Serija
2P+= 10A - 250V~
P11
12/480
RaspoloÏivo tako√er u antracit bijeloj boji
2P+= 16A - 250V~
P17
12/480
2P+= 16A - 250V~
P11/P17
12/480
Kat. br.
• 101.6401.G
• 101.6402.G
• 101.6403.G
Opis
Boja
Pak. kol.
101.6200
101.6200.11
101.6200.12
101.6200.24
110V
Neutralni
12V
24V
500
500
500
Opis
Tip
Boja
Pak. kol.
2P+= 16A - 250V~
Francuski
6/240
Boja
Pak. kol.
Slijepi poklopac
100/900
Ploãa s nazivom
6/240
Izlaz kabela
Signalna sijalica s crvenim staklom*
12/480
Signalna sijalica sa zelenim staklom*
12/480
Signalna sijalica sa crveno - zelenim staklom*
12/480
2P+= 16A - 250V~
Njemaãki
6/240
2P+= 13A - 250V~
Britanski
6/240
2P+= 15A - 250V~
Britanski
6/240
101.6411.G
• 101.6412.G
101.6413.G
101.6414.G
100
101.6541.G
• 101.6541.2G
• 101.6541.3G
• 101.6542.G
Neon raspoloÏiv kao pribor
Opis
Pak. kol.
Kat. br.
Euro-ameriãki
Tip
12/480
2P+= 10A - 250V~
Argentinski
12/480
2P+= 20A - 250V~
Argentinski
6/240
101.6423.G
101.6425.G
101.6426.G
2P 10A - 250V~
Boja
Prigu‰ivaã
Opis
Boja
20
Otporni 500W-250V~ s dvostrukim prekidaãem
20
Otporni 350W-250V~ s prekidaãem
20
Otporni 350W-250V~ s dvostrukim prekidaãem
20
Kat. br.
101.6801.05G
101.6802.05G
101.6811.03G
101.6812.03G
Prekidaã blizine
Opis
Boja
Pak. kol.
20
200W-220V~ automatski jednopolni prekidaã
Prekidaãi
Pak. kol.
Otporni 500W-250V~ s prekidaãem
Sa svjetlosnim indikatorom
Utiãnice za druge zemlje
Kat. br.
• 101.6201.G
• 101.6202.G
101.6203.G
Kat. br.
Kat. br.
Poklopci
Opis
Pak. kol.
Utiãnice za europske zemlje
Kat. br.
500
Boja
12/480
*
Neonske lampe
220V
Opis
Signalna sijalica s prozirnim staklom*
Kat. br.
101.6850.G
TV
TV
Opis
EVOLUTION Serija
QUALITY Serija
BLUELINE Serija
QUICK Serija
UNEL Serija
GLENO Serija
UNIBOX Serija
SICURA Serija
VI·ESTRUKE utiãnice
Boja
Pak. kol.
6
Jednopolni 16AX - 250V~ s kljuãem
Jednopolni 16AX - 250V~ *
12/480
Jednopolni 20AX - 250V~ *
12/480
Dvopolni 16AX - 250V~
12/480
Dvopolni 20AX - 250V~
12/480
Dvopolni 16AX - 250V~ sa svjetlom
12/480
12
Obrnuti prekidaã 16AX - 250V~
12/480
Dvostruki prekidaã 16AX - 250V~*
*
TV utiãnice (Ø 9,5mm)
Kat. br.
101.6301K.G
• 101.6303.G
101.6303.20G
• 101.6302.G
101.6302.20G
• 101.6304.G
• 101.6311.G
• 101.6323.G
Neon raspoloÏiv kao pribor
Opis
Boja
Pak. kol.
Mu‰ka - izravna
12
Mu‰ka - terminal
12
Mu‰ka - gu‰enje 10dB
12
Îenska - izravna
12
Îenska - terminal
12
Îenska - gu‰enje 10dB
12
Kat. br.
Îenska - terminal*
12/480
Îenska - gu‰enje 12dB*
12/480
101.6431.G
101.6431.01G
101.6431.10G
101.6432.G
101.6432.01G
101.6432.10G
101.6433.G
101.6441.1G
101.6444.G
Pak. kol.
Kat. br.
12/480
101.6461.64G
101.6462.64G
101.6464.G
101.6466.G
Koaks./sat/kat.Î - izravna
12
Alarmni sistem protiv provalnika
Opis
12Vcc - 1A univerzalni detektor pokreta
Boja
Pak. kol.
20
Kat. br.
101.6950.G
Sa svjetlosnim indikatorom
* Proizvodi za zemlje ne-ãlanice EU
Tipka
Pak. kol.
Kat. br.
Jednopolni 10A - 250V~**
Opis
Boja
12/480
Jednopolni 10A - 250V~ na povlaãenje
12/480
Jednopolni 16A - 250V~ N.O.
12/480
101.63312.G
101.6331T.G
101.6333.G
101.6332.G
101.6302.20G
101.6334.G
Dvopolni 16A - 250V~ N.O.*
12/480
Dvopolni 16A - 250V~ sa svjetlom
12/480
Dvopolni16AX - 250V~ sa svjetlom
12/480
*
•
•
•
•
•
Telefonske utiãnice
Opis
Boja
Za utikaã 6/4 jednostruka utiãnica
Za utikaã 6/4 dvostruka utiãnica
12
Specijalni 2P
12/480
Specijalni 2P plosnati i L
12/480
Neon raspoloÏiv kao pribor.
* * Za automatske rolete
Utiãnice za prenos podataka
Opis
Minijaturni strujni prekidaã (MCB'S)
Opis
Boja
Pak. kol.
1P+N 16A - 3kA
12
1P+N 10A - 3kA
12
Kat. br.
Boja
Pak. kol.
RJ45 - Kat. 5 utikaã 8/8 neopleteni
6
RJ45 - Kat. 5 utikaã 8/8 opleteni
6
Kat. br.
101.6481.50G
101.6481.51G
• 101.6340.G
• 101.6340.10G
Zvona i zujalice
Opis
Boja
Pak. kol.
Zujalica 220V~ 8VA
12
Zujalica 12V~ 8VA
12
Bronãano zvono 220V~ 8VA
12
Bronãano zvono 12V~ 8VA
12
Kat. br.
101.6501.G
101.6501.12G
101.6503.G
101.6503.12G
8
9
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
1. Kuçanski utikaãi i utiãnice
105.
115.
106.
130.
UTIKAâI I UTIâNICE
PORAVNATI KONTAKTI - 250V~
UTIKAâI I UTIâNICE
PORAVNATI KONTAKTI - 250V~
PLOSNATI UTIKAâI
PORAVNATI KONTAKTI - 250V~
UTIKAâI I UTIâNICE S BOâNIM
KONTAKTOM ZA UZEMLJENJE - 250V
QUALITY Serija
BLUELINE Serija
QUALITY Serija
UNEL Serija
Referentni standard: CEI 23-16
- Pritezaã kabela s vijkom
Referentni standard: CEI 23-16
- Pritezaã kabela s vijkom
Referentni standard: CEI 23-16
- Pritezaã kabela s vijkom
Referentni standard: DIN VDE 0620 i CEI 23-5
Opis
Standardna ‰ifra
Boja
Pak. kol.*
50/500
10A
S 11
50/500
2P+=
16A
50/500
S 17
50/500
Utikaãi kutni
Utikaãi ravni
Utikaãi pod kutem od 45°
Kat. br.
•
•
•
•
105.291
105.291/N
105.281
105.281/N
Opis
10A
Standardna ‰ifra
2P
Boja
Pak. kol.*
50/500
S 10
50/500
Kat. br.
• 106.3000
• 106.3000/N
Opis
10A
Standardna ‰ifra
2P+=
Boja
Opis
Pak. kol.*
50/500
S 11
50/500
50/500
2P
S 16
2P+=
S 17
50/500
16A
50/500
50/500
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
105.296
105.296/N
105.285
105.285/N
105.286
105.286/N
10A
Standardna ‰ifra
2P+=
2P+=
16A
2P+= Dvojna
upotreba
Boja
Pak. kol.*
50/500
P 11
50/500
50/500
P 17
50/500
30/500
P 11/17
* u vreçicama od 10 komada
10A
Standardna ‰ifra
2P
Boja
30/500
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
105.293
105.293/N
105.288
105.288/N
105.283
105.283/N
Utikaãi kutni 90°
Pak. kol.*
100/600
100/600
2P+=
100/600
S 17
100/600
Kat. br.
•
•
•
•
115.68
115.68/N
115.70
115.70/N
Opis
16A
Boja
2P+=
(Francuski - Njemaãki)
* u vreçicama od 10 komada
Pak. kol.*
50/500
P 10
Boja
S 11
10A
50/500
Opis
• 106.3010
• 106.3010/N
16A
2P+=
50/500
(Njemaãki)
50/500
Opis
Referentni standard: CEI 23-16
- Pritezaã kabela s vijkom
110.
Opis
Referentni standard: CEI 23-16
10A
16A
Standardna ‰ifra
2P+=
Boja
S 11
Pak. kol.*
Kat. br.
100/600
• 116.68
• 116.68/N
100/600
2P+=
Pak. kol.
25/250
(Njemaãki)
25/250
Kat. br.
• 130.2082
• 130.2082/N
Opis
Boja
2P+=
(Njemaãki)
Pak. kol.
Kat. br.
20/200
130.066
130.066/N
20/200
# RaspoloÏivo do iscrpljenja zaliha.
Utikaãi ravni
Pak. kol.*
50/500
S 10
Boja
Zidne utiãnice #
16A
* u vreçicama od 10 komada
Boja
Kat. br.
• 130.2063
• 130.2063/N
Plosnati utikaãi kutni
QUICK Serija
2P
Pak. kol.
Utiãnice ravne
BLUELINE serija
10A
• 130.83
• 130.83/N
50/500
Boja
PLOSNATI UTIKAâI
Poravnati kontakti - 250V~
Standardna ‰ifra
Kat. br.
50/500
116.
* u vreçicama od 10 komada
Opis
Pak. kol.
Utikaãi ravni
Kat. br.
UTIKAâI I UTIâNICE
PORAVNATI KONTAKTI - 250V~
Utiãnice ravne
Opis
Standardna ‰ifra
16A
Utiãnice ravne
Utikaãi ravni
Opis
50/500
Kat. br.
• 110.5000
• 110.5000/N
Utiãnice ravne
Opis
10A
Standardna ‰ifra
2P
P 10
Boja
Pak. kol.*
50/500
50/500
Kat. br.
• 110.5010
• 110.5010/N
135.
PRIBOR
* u vreçicama od 10 komada
GLENO serija
EURO-AMERIâKI
ARGENTINSKI
P11
10A
DVOJNA
UPOTREBA
Poklopci za utiãnice
Opis
P30
NJEMAâKI
Boja
Pak. kol.
Za 10A utiãnice
100/2000
Za 16A utiãnice
100/2000
Kat. br.
135.35/60
135.35/80
FRANCUSKI
Zujalice #
Opis
Nominalni napon 5-15V
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
30/300
135.34/A
# RaspoloÏivo do iscrpljenja zaliha.
10
11
(dimenzije u mm)
1. Kuçanski utikaãi i utiãnice
136.
160.
145.
KUåI·TE ZA OÎIâENJE
PRIBOR
Pribor za zidnu montaÏu - IP55
Skupina
32
1 x 2P prekidaã 20AX D.P.
32
1 x elektriãno zvonce na dugme*
32
prekidaã 20AX D.P. **
32
1 x dvostruki prekidaã*
32
2 x 1P prekidaã*
32
2 x dvostruki prekidaã*
32
1 x 16A francuska utiãnica bez prekidaãa
32
1 x 16A njemaãka utiãnica bez prekidaãa
32
1 x 13A britanska utiãnica bez prekidaãa
32
1 x 15A britanska utiãnica bez prekidaãa
32
3 x 1P prekidaã*
24
3 x dvostruki prekidaã*
24
1 x 16A francuska utiãnica s prekidaãem*
24
1 x 16A njemaãka utiãnica s prekidaãem*
24
1 x 13A britanska utiãnica s prekidaãem*
24
1 x 15A britanska utiãnica s prekidaãem*
24
4 x 1P prekidaã*
24
4 x dvostruki prekidaã*
24
2 x 16A francuska utiãnica bez prekidaãa
24
Kat. br.
2 x 16A njemaãka utiãnica bez prekidaãa
24
136.5121
136.5122
136.5123
136.5124
136.5126
2 x 13A britanska utiãnica bez prekidaãa
24
6 x 1P prekidaã*
16
6 x dvostruki prekidaã*
16
2 x 16A francuska utiãnica s prekidaãem*
16
2 x 16A german utiãnica s prekidaãem*
16
Referentni standardi: IEC 60670
1
Kuçi‰te za ugradnju - IP55
Dimenzije
3 skupine
120x98x28 mm
Pak. kol.
3/60
Kat. br.
• 136.5023
2
Kuçi‰te za zidnu montaÏu - IP40
Opis
Dimenzije
1 skupina
2 skupine
3 skupine
Pak. kol.
Kat. br.
68x82x52 mm
5/100
68x82x52 mm
5/100
98x82x52 mm
3/60
• 136.4121
• 136.4122
• 136.4123
Kuçi‰te za zidnu montaÏu - IP55
Opis
Dimenzije
1 skupina
68x82x66 mm
5/80
2 skupine
68x82x66 mm
5/80
3 skupine
98x82x66 mm
3/60
2+2 skupine
137x82x66 mm
1/24
3+3 skupine
198x82x66 mm
1/16
3
2+2
Pak. kol.
•
•
•
•
•
Pak. kol.
1 x elektriãno zvonce na dugme*
UNIBOX Serija
Opis
Opis
Prilagodenoza pribor EVOLUTION Serije (i za pribor BASIC Serije upotrebom posebnih
nosaãa).
3+3
2 x 13A britanska utiãnica s prekidaãem*
16
Kat. br.
136.5121-333
136.5121-302
136.5121-303
136.5121-304
136.5121-323
136.5122-303
136.5122-323
136.5122-411
136.5122-412
136.5122-413
136.5122-414
136.5123-303
136.5123-323
136.5123-411
136.5123-412
136.5123-413
136.5123-414
136.5124-303
136.5124-323
136.5124-411
136.5124-412
136.5124-413
136.5126-303
136.5126-323
136.5126-411
136.5126-412
136.5126-413
Neon raspoloÏiv kao pribor
**
Neon
BLUELINE Serija
SICURA Serija
Referentni standardi: CEI 23-5 i CEI 23-16 (talijanski standard)
Referentni standardi: CEI 23-5
i CEI 23-50 - 1,5 m kabel 3x1 mm2
S kabelom i utikaãem
Za utikaãe s boãnim kontaktom uzemljenja
Utikaã
Utiãnica
10A 2P+= (S 11)
Boja
Pak. kol.*
50/500
16A 2P+= (NJEMAâKI)
50/500
Kat. br.
• 145.640
• 145.640/N
Utiãnica
4 16A
Utikaã
2P+=
16A
(NJEMAâKI)
Boja
Pak. kol.
2P+=
10
(NJEMAâKI)
10
Kat. br.
• 160.214/D
• 160.214/D-N
* u vreçicama od 5 komada
Bez kabela i utikaãa
Utiãnica
Boja
Pak. kol.
10
4 16A 2P+= (NJEMAâKI)
146.
10
Kat. br.
• 160.214
• 160.214-N
ADAPTERI - 250V~
S kabelom i utikaãem - Blokada izboja
BLUELINE Serija
Utiãnica
Referentni standardi: CEI 23-57
Utikaã
Boja
3 16A 2P+= (NJEMAâKI) 16A 2P+= (GERMAN)
Pak. kol.
Kat. br.
160.215D
10
Blokada izboja= posebni ure√aj ‰to ‰titi od nadnapona elektriãnog napajanja.
Jednostruki adapteri s paralelnim polovima
Utikaã
Utiãnica
16A 2P+= (S 17)
16A 2P+=
Kuçi‰ta sa priborom EVOLUTION Serije.
*
VI·ESTRUKE UTIâNICE - 250V~
PRENOSNE ILI ZIDNE
ADAPTERI - 250V~
Boja
Dvojna
upotreba
P11/P17
Pak. kol.*
50/500
50/500
S kabelom, utikaãem i signalnim prekidaãem
Kat. br.
• 146.351
• 146.351/N
Utiãnica
Utikaã
3 16A 2P+= Dvojna
upotreba
3 16A 2P+= P30
Boja
Pak. kol.
10
16A 2P+= (NJEMAâKI)
10
Kat. br.
• 160.230/D
• 160.230/D-N
Jednostruki adapteri s dvostrukim kontaktima za uzemljenje
Utikaã
Utiãnica
(Francuski
16A 2P+=
16A 2P+=
Njemaãki)
Boja
Dvojna
upotreba
P11/P17
Pak. kol.*
50/500
50/500
S kabelom, utikaãem i signalnim prekidaãem - Blokada izboja
Kat. br.
• 146.361
• 146.361/N
Utiãnica
Utikaã
3 16A 2P+= Dvojna
upotreba
3 16A 2P+= P30
16A 2P+= (NJEMAâKI)
Boja
Pak. kol.
10
Kat. br.
• 160.233/D
Blokada izboja= posebni ure√aj ‰to ‰titi od nadnapona elektriãnog napajanja.
Trostruki adapteri
Utikaã
10A 2P+= (S 11)
Utiãnica
Boja
Pak. kol.*
50/500
10A 3 2P+= P11
50/500
Kat. br.
• 146.555/3
• 146.555/3-N
Blokada izboja jednostruka utiãnica
Utikaã
Utiãnica
10A 2P+= (S 11)
10A 2P+= (P 11)
Boja
Pak. kol.
12/60
Kat. br.
146.360
S naroãitim ure√ajem za za‰titu od nadnapona elektriãnog napajanja.
* u vreçicama od 5 komada
12
13
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
SPECIJALNI DIJELOVI
i utiãnice za
2. Utikaãi
industrijsku primjenu
200.
211.
215.
PRIKLJUâNICE ZA
ELEKTRIâNA VOZILA - IP44
UTIKAâI - IP44
UTIKAâI - IP67
LIBERA Serija
EUREKA Serija
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Prikljuãak za elektriãna vozila - IP44
Opis
Tip
Boja
Utiãnica
Ugradnja
Ugradnja
Opis
Pak. kol.
Kat. br.
10/100
200.01623
200.01633
200.03233
200.01643
200.03243
200.01663
200.03263
200.01693
200.03293
=
16A-230V~2P+= pilot
32A-230V~2P+= pilot
16A-230V~2P+= pilot
32A-230V~2P+= pilot
16A-230V~2P+= pilot
32A-230V~2P+= pilot
16A-230V~2P+= pilot
32A-230V~2P+= pilot
Adapter za upotrebu u kuçanstvu 16A-230V~2P+
Utikaã
Ravno
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
Boja
4h
2P+=
16A
UTIKAâI
3P+=
3P+N+=
210.
UIKAâI - IP44
LIBERA
EUREKA
IEC309
OMNIA
ADVANCE 2
Serija
Serija
Serija
Serija
Serija
Pribor
2P+=
IEC309 Serija
32A
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Opis
Boja
4h
2P+=
16A
32A
3P+=
50/60Hz
100-130V
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
200-250V
6h
50/60Hz
380-415V
Pak. kol.
10/100
10/100
50
10/100
10/100
50
10/100
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
2P+=
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
3P+=
3P+N+=
3P+=
3P+N+=
Ravno
50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
210.1630
210.1633
210.1633-SF
210.1634
210.1636
210.1636-SF
210.1637
210.1637-SF
210.3233
210.3234
210.3236
210.3237
Ravno
50/60Hz
Pak. kol.
10/100
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
50
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
50
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
211.1630
211.1633
211.1633-SF
211.1638
211.1631
211.1634
211.1636
211.1636-SF
211.16364
211.1632
211.1635
211.1637
211.1637-SF
211.3230
211.3233
211.3238
211.3231
211.3234
211.3236
211.32364
211.3232
211.3235
211.3237
Opis
Boja
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
6/24
9h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
200-250V
6/24
6h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
208-250V
6/24
6h
50/60Hz
346-415V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
200-250V
1/8
6h
50/60Hz
380-415V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
208-250V
1/8
6h
50/60Hz
346-415V
1/8
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
215.6330
215.6333
215.6338
215.6331
215.6334
215.6336
215.6332
215.6335
215.6337
215.12533
215.12531
215.12534
215.12536
215.12532
215.12535
215.12537
211.
210.
16A
32A
=
=
=
=
=
=
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
L
135
142
159
174
174
180
B
58
67
76
79
79
88
Ø
7
7
9
9
9
10
16A
32A
IP44
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
30
34
38
40
40
45
B
31
35
38
38
38
42
C
44
50
57
57
57
62
D
53
59
68
68
68
75
L Ø min.
128
7
135
7
150
9
159
9
159
9
166 10
14
15
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
216.
221.
226.
230.
UTIKAâI - IP67
UTIKAâI - IP44
UTIKAâI - IP67
UTIKAâI - IP44
EUREKA Serija
EUREKA Serija
EUREKA Serija
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
<50V
Ravno
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
50/60Hz
Pak. kol.
10/100
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
50
10/100
380-415V
50
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
216.1630
216.1633
216.1633-SF
216.1638
216.1631
216.1634
216.1636
216.1636-SF
216.16364
216.1632
216.1635
216.1637
216.3230
216.3233
216.3238
216.3231
216.3234
216.3236
216.32364
216.3232
216.3235
216.3237
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/60
6h
50/60Hz
200-250V
10/60
9h
50/60Hz
380-415V
10/60
4h
50/60Hz
100-130V
10/60
9h
50/60Hz
200-250V
10/60
6h
50/60Hz
380-415V
10/60
3h
50-60Hz
380/440V
10/60
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
221.1630
221.1633
221.1638
221.1631
221.1634
221.1636
221.16364
221.1632
221.1635
221.1637
221.3230
221.3233
221.3238
221.3231
221.3234
221.3236
221.32364
221.3232
221.3235
221.3237
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
226.1630
226.1633
226.1638
226.1631
226.1634
226.1636
226.16364
226.1632
226.1635
226.1637
226.3230
226.3233
226.3238
226.3231
226.3234
226.3236
226.32364
226.3232
226.3235
226.3237
Opis
Boja
2P
16A
3P
2P
32A
3P
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
<50V
Ravno
Boja
2P
16A
3P
2P
32A
3P
221.
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
230.
25
ø7 min.
32A
B
98
105
121
121
121
130
L Ø min.
132
8
139
8
155 10
164 10
164 10
173 14
16A
32A
IP44
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
70
77
88
90
90
100
l Ø Min.
109
7
113
7
117
9
135
9
135
9
135 10
16A
32A
IP67
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
80
88
100
100
100
108
l
109
113
117
135
135
140
ØG Ø Min.
73
8
81
8
88
10
93
10
93
10
101 14
235.1600
235.1601
235.1602
235.1603
235.1604
235.3200
235.3201
235.3202
235.3203
235.3204
124
ø61
ø47
16A
ØG
73
81
88
93
93
101
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
235.
30
226.
Pak. kol.
50/60Hz
122
=
=
=
=
=
=
230.1600
230.1601
230.1602
230.1603
230.1604
230.3200
230.3201
230.3202
230.3203
230.3204
235.
-h
IP67
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UTIKAâI - IP67
Opis
216.
Pak. kol.
50/60Hz
-h
ø73
Boja
4h
Ravno
ø15 max.
Opis
Nagnuto
Nagnuto
100
16
17
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
242.
245.
246.
247.
UTIâNICE ZA APARATE - IP44
UTIâNICE ZA APARATE - IP67
UTIâNICE ZA APARATE - IP67
UTIâNICE ZA APARATE - IP67
EUREKA Serija
IEC309 Serija
IEC309 Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
PodnoÏje: 70x87 mm
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i
IEC 60309-2
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
Za panel montaÏu
Standardni
Pod kutem od 90°
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50/60Hz
380-440V
10/100
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
242.1690
242.1693
242.1698
242.1691
242.1694
242.1696
242.1692
242.1695
242.1697
242.3290
242.3293
242.3298
242.3291
242.3294
242.3296
242.32964
Opis
Boja
100-130V
3/12
6h
50/60Hz
50/60Hz
200-250V
3/12
9h
50/60Hz
380-415V
3/12
4h
100-130V
3/12
9h
50/60Hz
50/60Hz
200-250V
3/12
6h
50/60Hz
380-415V
3/12
4h
50/60Hz
100-130V
3/12
9h
50/60Hz
208-250V
3/12
6h
50/60Hz
346-415V
3/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/8
4h
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
50/60Hz
200-250V
1/8
6h
50/60Hz
380-415V
1/8
4h
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
50/60Hz
208-250V
1/8
6h
50/60Hz
346-415V
1/8
4h
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pak. kol.
Kat. br.
245.6390
245.6393
245.6394
245.6391
245.6392
245.6396
245.6395
245.6397
245.6398
245.12593
245.12591
245.12592
245.12596
245.12595
245.12598
245.12597
Opis
Boja
2P+=
3P+=
63A
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pod kutem od 90°
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10
6h
50/60Hz
200-250V
10
9h
50/60Hz
380-415V
10
4h
50/60Hz
100-130V
10
9h
50/60Hz
200-415V
10
6h
50/60Hz
380-415V
10
4h
50/60Hz
100-130V
10
9h
50/60Hz
208-250V
10
6h
50/60Hz
346-415V
10
6h
50/60Hz
200-250V
10
4h
50/60Hz
100-130V
10
9h
50/60Hz
200-415V
10
6h
50/60Hz
380-415V
10
4h
50/60Hz
100-130V
10
9h
50/60Hz
208-250V
10
6h
50/60Hz
346-415V
10
Kat. br.
246.6390
246.6393
246.6394
246.6391
246.6392
246.6396
246.6395
246.6397
246.6398
246.12593
246.12591
246.12592
246.12596
246.12595
246.12598
246.12597
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s rupom s metriãkim navojem.
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50/60Hz
380-440V
10/100
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
247.1690
247.1693
247.1698
247.1691
247.1694
247.1696
247.1692
247.1695
247.1697
247.3290
247.3293
247.3298
247.3291
247.3294
247.3296
247.32964
PodnoÏje: 70x87 mm
247.
245.
242.
16A
32A
=
=
=
=
=
=
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
A
70
70
70
70
70
70
B
87
87
87
87
87
87
C
56
56
56
56
56
56
D
70
70
70
70
70
70
E
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
F
73
73
73
87
87
87
G
H
65 83
65 91
65 97
76 99
76 99
76 107
I
142
143
144
153
153
154
63A
125A
=
=
=
=
=
2P+
3P+
3P+N+
3P+
3P+N+
A
115
115
115
135
135
B
96
96
96
120
120
C
6
6
6
6
6
D
10
10
10
13
13
E
235
235
235
300
300
F
205
205
205
270
270
G
80
80
80
100
100
H
131
131
131
159
159
K
15
15
15
17
17
L
267
267
267
346
346
PG
29
29
29
48
48
ØG
106
106
106
128
128
16A
32A
=
=
=
=
=
=
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
A
70
70
70
70
70
70
B
87
87
87
87
87
87
C
56
56
56
56
56
56
D
70
70
70
70
70
70
E
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
F
73
73
73
87
87
87
G
65
65
65
76
76
76
H
93
102
109
111
111
120
I
142
143
144
153
153
154
L
73
81
88
93
93
101
18
19
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
299.
JEDINICE STARTERA MOTORA - IP55
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1,
IEC 60309-2 i IEC 60947-4-1
Slijepi panel
Opis
-
Boja
Bez utikaãa
Pak. kol.
1/10
Kat. br.
299.1600-00
Jedinica stop-start
Opis
16A 2P+= 6h - 250V~
Boja
Pak. kol.
Minijaturni strujni prekidaã
1/10
Minijaturni strujni prekidaã + osiguraã
1/10
16A 3P+= 6h - 380V~ Minijaturni strujni prekidaã
1/10
Kat. br.
299.1693-00
299.1693-01
299.1686-16
Razdjelnik motora
Opis
In (A) Icc(kA) Kw
Cv
Boja
Pak. kol.
1.6-2.5
6
0.2-0.4 0.3-0.5
1/10
2.5-4.0
6
0.4-0.6 0.5-0.9
1/10
16A 2P+= 6h - 250V~ 4.0-6.3
6
0.6-1.0 0.9-1.4
1/10
6.3-10
6
1.0-1.6 1.4-2.2
1/10
10-16
6
1.6-2.6 2.2-3.5
1/10
1.6-2.5
6
0.7-1.2 1.0-1.5
1/10
2.5-4.0
6
1.2-1.9 1.5-2.5
1/10
16A 3P+= 6h - 380V~ 4.0-6.3
6
1.9-3
2.5-4.1
1/10
6.3-10
6
3-4.8
4.1-6.6
1/10
10-16
6
4.8-7.7 5.6-10.5
1/10
20
• Proizvod s markom kvalitete
Kat. br.
299.1693-02
299.1693-04
299.1693-06
299.1693-10
299.1693-16
299.1696-02
299.1696-04
299.1696-06
299.1696-10
299.1696-16
KONEKTORI
310.
311.
UTIâNICE - IP44
UTIâNICE - IP44
IEC309 Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Ravno
Opis
Boja
4h
2P+=
16A
3P+=
32A
Ravno
50/60Hz
Pak. kol.
100-130V
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
200-250V
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
10/100
50
10/100
10/100
50
10/100
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
2P+=
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
3P+=
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
310.1640
310.1643
310.1643-SF
310.1644
310.1646
310.1646-SF
310.1647
310.1647-SF
310.3243
310.3244
310.3246
310.3247
Opis
Boja
4h
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
310.
50/60Hz
Pak. kol.
100-130V
10/100
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
50
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
10/100
50
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
10/100
50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
311.1640
311.1643
311.1643-SF
311.1648
311.1641
311.1644
311.1646
311.1646-SF
311.16464
311.1642
311.1645
311.1647
311.1647-SF
311.3240
311.3243
311.3248
311.3241
311.3244
311.3246
311.32464
311.3242
311.3245
311.3247
311.
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
38
41
49
47
47
51
B
29
32
39
39
39
42
C
50
55
62
56
56
69
D
50
57
65
65
65
71
L
ø
146 7
155 7
168 9
182 9
182 9
193 13
16A
32A
IP44
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
46
49
55
55
55
61
B
31
34
39
39
39
43
C
44
50
57
57
57
63
D
53
60
68
68
68
75
L Ø Min.
137
7
144
7
160
9
170
9
170
9
178 10
21
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
315.
316.
321.
326.
UTIâNICE - IP67
UTIâNICE - IP67
UTIâNICE - IP44
UTIâNICE - IP67
IEC309 Serija
EUREKA Serija
EUREKA Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Ravno
Opis
Boja
2P+=
63A
Ravno
3P+=
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
6/24
9h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
200-250V
6/24
6h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
208-250V
6/24
6h
50/60Hz
346-415V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
200-250V
1/8
6h
50/60Hz
380-415V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
208-250V
1/8
6h
50/60Hz
346-415V
1/8
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
315.6340
315.6343
315.6348
315.6341
315.6344
315.6346
315.6342
315.6345
315.6347
315.12538
315.12541
315.12544
315.12546
315.12542
315.12545
315.12547
Opis
Boja
4h
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
Nagnuto
3P+=
3P+N+=
50/60Hz
100-130V
Pak. kol.
10/100
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
50
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
50
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
50
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
316.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
316.1640
316.1643
316.1643-SF
316.1648
316.1641
316.1644
316.1646
316.1646-SF
316.16464
316.1642
316.1645
316.1647
316.1647-SF
316.3240
316.3243
316.3248
316.3241
316.3244
316.3246
316.32464
316.3242
316.3245
316.3247
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
Nagnuto
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
321.
16A
32A
IP67
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
ØG
73
81
88
93
93
101
B
75
83
95
102
102
102
L Ø min.
144
8
150
8
168 10
178 10
178 10
187 14
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
321.1640
321.1643
321.1648
321.1641
321.1644
321.1646
321.16464
321.1642
321.1645
321.1647
321.3240
321.3243
321.3248
321.3241
321.3244
321.3246
321.32464
321.3242
321.3245
321.3247
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50/60Hz
380-440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
326.1640
326.1643
326.1648
326.1641
326.1644
326.1646
326.16464
326.1642
326.1645
326.1647
326.3240
326.3243
326.3248
326.3241
326.3244
326.3246
326.32464
326.3242
326.3245
326.3247
326.
16A
32A
IP44
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
89
95
108
110
110
120
L Ø Min.
117
7
122
7
127
9
146
9
146
9
152 10
16A
32A
IP67
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
78
86
106
106
106
107
L
120
125
130
150
150
155
ØG Ø Min.
73
8
81
8
88
10
93
10
93
10
101 14
22
23
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
UTIâNICE ZA PANEL MONTAÎU
330.
UTIâNICE - IP44
400.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
OMNIA Serija
<50V
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
330.1605
330.1606
330.1607
330.1608
330.1609
330.3205
330.3206
330.3207
330.3208
330.3209
Opis
2P+=
3P+=
2P+=
32A
3P+=
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
3P+N+=
Ravno
Boja
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
20-25V
10/50
50/60Hz
335.1605
335.1606
335.1607
335.1608
335.1609
335.3205
335.3206
335.3207
335.3208
335.3209
> 50V
50/60Hz
200-250V
6
380-415V
6
9h
50/60Hz
50/60Hz
100-130V
6
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
50/60Hz
50/60Hz
346-415V
6
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
50-60Hz
380-415V
6
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Boja
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
400.1670
400.1683
400.1678
400.1672
400.1674
400.1686
400.16864
400.1679
400.1675
400.1687
400.3270
400.3283
400.3278
400.3272
400.3274
400.3286
400.32864
400.3279
400.3275
400.3287
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
401.1670
401.1683
401.1678
401.1672
401.1674
401.1686
401.16864
401.1679
401.1675
401.1687
401.3270
401.3283
401.3278
401.3272
401.3274
401.3286
401.32864
401.3279
401.3275
401.3287
Opis
2P+=
16A
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
405.1670
405.1683
405.1678
405.1672
405.1674
405.1686
405.16864
405.1679
405.1675
405.1687
405.3270
405.3283
405.3278
405.3272
405.3274
405.3286
405.32864
405.3279
405.3275
405.3287
> 50V
Opis
Boja
2P+=
< 50V
Opis
16A
Boja
2P
2P
Pak. kol.
-h
50/60Hz
20-25V (*)
6
-h
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
-h
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
Kat. br.
•
•
•
•
400.2416
400.2420
400.2421
400.2620
400.2621
63A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1
6h
50/60Hz
200-250V
1
9h
50/60Hz
380-415V
1
4h
50/60Hz
100-130V
1
9h
50/60Hz
200-250V
1
6h
50/60Hz
380-415V
1
4h
50/60Hz
100-130V
1
9h
50/60Hz
208-250V
1
6h
50/60Hz
346-415V
1
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
405.6370
405.6383
405.6378
405.6372
405.6374
405.6386
405.6379
405.6375
405.6387
< 50V
75
Opis
134
16A
ø73
ø61
3P+=
3P+N+=
32A
ø47
Boja
4h
(*) S transformatorom - 220/24V - 150VA - SELV
ø15 max.
27
ø7 min.
39
335.
136
- Bez nosaãa osiguraãa, podnoÏje: 136x125 mm
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32A
330.
6
50/60Hz
3h
<50V
Pak. kol.
100-130V
6h
4h
16A
50/60Hz
9h
4h
IEC309 Serija
3P
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- S nosaãem osiguraãa (10.3x38)
- PodnoÏje: 136x125 mm
Opis
Boja
4h
UTIâNICE - IP67
16A
OMNIA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Osiguraã
> 50V
335.
2P
OMNIA Serija
> 50V
6h
-h
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
Kat. br.
3P+N+=
Opis
405.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
- Bez nosaãa osiguraãa, podnoÏje: 136x125 mm
Ravno
Opis
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
401.
Boja
2P
2P
Pak. kol.
-h
50/60Hz
20-25V (*)
6
-h
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
-h
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
Kat. br.
•
•
•
•
405.2416
405.2420
405.2421
405.2620
405.2621
(*) S transformatorom - 220/24V - 150VA - SELV
24
25
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
406.
412.
415.
417.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
OMNIA Serija
EUREKA Serija
IEC309 Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- S nosaãem osiguraãa (10.3x38)
- PodnoÏje: 136x125 mm
- PodnoÏje: 110x110 mm (63A)
114x114 mm (125A)
- PodnoÏje: 110x110 mm (63A)
114x114 mm (125A)
- PodnoÏje: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)
Osiguraã
Nagnuto
> 50V
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
406.1670
406.1683
406.1678
406.1672
406.1674
406.1686
406.16864
406.1679
406.1675
406.1687
406.3270
406.3283
406.3278
406.3272
406.3274
406.3286
406.32864
406.3279
406.3275
406.3287
Opis
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Nagnuto
Nagnuto
Boja
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
50
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
50
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
412.
412.1660
412.1663
412.1663-SF
412.1668
412.1661
412.1664
412.1666
412.1666-SF
412.16664
412.1662
412.1665
412.1667
412.1667-SF
412.3260
412.3263
412.3268
412.3261
412.3264
412.3266
412.32664
412.3262
412.3265
412.3267
Opis
Boja
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6/30
6h
50/60Hz
200-250V
6/30
9h
50/60Hz
380-415V
6/30
4h
50/60Hz
100-130V
6/30
9h
50/60Hz
200-250V
6/30
6h
50/60Hz
380-415V
6/30
4h
50/60Hz
100-130V
6/30
9h
50/60Hz
208-250V
6/30
6h
50/60Hz
346-415V
6/30
6h
50/60Hz
200-250V
1/10
4h
50/60Hz
100-130V
1/10
9h
50/60Hz
200-250V
1/10
6h
50/60Hz
380-415V
1/10
4h
50/60Hz
100-130V
1/10
9h
50/60Hz
208-250V
1/10
6h
50/60Hz
346-415V
1/10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
415.6360
415.6363
415.6368
415.6361
415.6364
415.6366
415.6362
415.6365
415.6367
415.12563
415.12561
415.12564
415.12566
415.12562
415.12565
415.12567
16A
32A
=
=
=
=
=
=
A
B
C
70 87 56
70 87 56
70 87 56
90 106 68
90 106 68
90 106 68
D
70
70
70
84
84
84
F
73
73
73
87
87
87
G
65
65
65
76
76
76
H
45
46
48
52
52
54
I
40
40
41
60
60
61
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
415.
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
Opis
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
50
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
50
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
417.1660
417.1663
417.1663-SF
417.1668
417.1661
417.1664
417.1666
417.1666-SF
417.16664
417.1662
417.1665
417.1667
417.1667-SF
417.3260
417.3263
417.3268
417.3261
417.3264
417.3266
417.32664
417.3262
417.3265
417.3267
417.
63A
125A
2P+
3P+
3P+N+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
A
85
85
85
90
90
B
110
110
110
114
114
C
80
80
80
90
90
D
100
100
100
114
114
E
5
5
5
6
6
F
92
92
92
104
104
H
63
63
63
76
76
I
89
89
89
86
86
G
80
80
80
92
92
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
B
C
70 87 56
70 87 56
70 87 56
90 106 68
90 106 68
90 106 68
D
E
70 73
70 81
70 88
84 93
84 93
84 101
f
73
73
73
87
87
87
g
65
65
65
76
76
76
h
52
54
55
61
61
63
i
40
40
41
60
60
61
26
27
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
422.
427.
430.
435.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
EUREKA Serija
EUREKA Serija
IEC309 Serija
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- Prirubnica: 75x75 mm ili 62x62 mm
- PodnoÏje: 75x75 mm
- PodnoÏje: 70x87 mm (nagnuto) / 55x55 mm (ravno)
- PodnoÏje: 70x87 mm (nagnuto) / 55x55 mm (ravno)
<50V
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
422.1660
422.1663
422.1668
422.1661
422.1664
422.1666
422.16664
422.1662
422.1665
422.1667
422.3260
422.3263
422.3268
422.3261
422.3264
422.3266
422.32664
422.3262
422.3265
422.3267
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50-60Hz
380/440V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
427.1660
427.1663
427.1668
427.1661
427.1664
427.1666
427.16664
427.1662
427.1665
427.1667
427.3260
427.3263
427.3268
427.3261
427.3264
427.3266
427.32664
427.3262
427.3265
427.3267
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
4h
16A
2P+=
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
430.1615
430.1616
430.1617
430.1618
430.1619
430.3215
430.3216
430.3217
430.3218
430.3219
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
2P
16A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
435.1615
435.1616
435.1617
435.1618
435.1619
435.3215
435.3216
435.3217
435.3218
435.3219
Ravno
Boja
3P
Kat. br.
10/100
-h
Ravna 62 (*)
Pak. kol.
20-25V
Opis
32A
Boja
Pak. kol.
50/60Hz
Ravno
2P
Opis
Nagnuto
Nagnuto
Ravno
Ravna 75
<50V
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
430.1615/R
430.1616/R
430.1617/R
430.1618/R
430.1619/R
430.3215/R
430.3216/R
430.3217/R
430.3218/R
430.3219/R
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
-h
50/60Hz
20-25V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
10h d.c.
20-25/40-50V
10/100
12h 50/60Hz
40-50V
10/100
-h
20-25V
10/100
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
435.1615/R
435.1616/R
435.1617/R
435.1618/R
435.1619/R
435.3215/R
435.3216/R
435.3217/R
435.3218/R
435.3219/R
422.1660/R
422.1663/R
422.1668/R
(*) PodnoÏje 62x62 mm (nestandardni SCAME).
430.
Nagnuto
427.
430.
Ravno
435.
Nagnuto
435.
Ravno
18°
41
32.6
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
g
73
81
88
93
93
101
h
56
57
58
68
68
69
i
27
27
27
42
42
42
70
34.4
42
25
88.2
38.6
55
H
51
51
52
62
62
63
28
40.5
87.2
I
27
27
27
42
42
42
10°
55
422.
55
70
55
ø73
73
28
29
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
UTIâNICE ZA POVR·INSKU MONTAÎU
452.
457.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
EUREKA Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- PodnoÏje: 70x87 mm
- PodnoÏje: 70x87 mm
501.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
500.
OMNIA Serija
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
OMNIA Serija
- S nosaãem osiguraãa (10.3x38)
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Osiguraã
- PodnoÏje: 70x87 mm
pod kutem od 90
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
pod kutem od 90
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50/60Hz
380-440V
10/100
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
452.1660
452.1663
452.1668
452.1661
452.1664
452.1666
452.1662
452.1665
452.1667
452.3260
452.3263
452.3268
452.3261
452.3264
452.3266
452.32664
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
> 50V
3P+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
208-250V
10/100
6h
50/60Hz
346-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
6h
50/60Hz
200-250V
10/100
9h
50/60Hz
380-415V
10/100
4h
50/60Hz
100-130V
10/100
9h
50/60Hz
200-250V
10/100
6h
50/60Hz
380-415V
10/100
3h
50/60Hz
380-440V
10/100
Opis
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
457.1660
457.1663
457.1668
457.1661
457.1664
457.1666
457.1662
457.1665
457.1667
457.3260
457.3263
457.3268
457.3261
457.3264
457.3266
457.32664
Boja
> 50V
Opis
Boja
2P+=
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
16A
3P+=
3P+N+=
50/60Hz
9h
6h
3P+=
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
346-415V
50/60Hz
6h
6
100-130V
50/60Hz
6
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
3h
3P+N+=
6
380-415V
50/60Hz
380-415V
50-60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
200-250V
50/60Hz
4h
32A
100-130V
50/60Hz
6h
2P+=
Pak. kol.
4h
6
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
2P+=
500.1670
500.1683
500.1678
500.1672
500.1674
500.1686
500.16864
500.1679
500.1675
500.1687
500.3270
500.3283
500.3278
500.3272
500.3274
500.3286
500.32864
500.3279
500.3275
500.3287
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
501.1670
501.1683
501.1678
501.1672
501.1674
501.1686
501.16864
501.1679
501.1675
501.1687
501.M3270#
501.M3283#
501.M3278#
501.M3272#
501.M3274#
501.M3286#
501.M3279#
501.M3275#
501.M3287#
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
(#): ovi artikli su raspoloÏivi samo s metriãkim ulazom kabela i povi‰enim kuçi‰tem.
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
< 50V
Opis
Boja
16A
2P
32A
2P
-h
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
-h
Kat. br.
•
•
•
•
500.2420
500.2421
500.2620
500.2620
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
400. / 401. / 500. / 501.
457.
IP44
C
B
125
54
D
452.
136
L
A
H
5
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
B
87
87
87
87
87
87
C
56
56
56
56
56
56
D
70
70
70
70
70
70
E
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
F
73
73
73
87
87
87
G
65
65
65
76
76
76
H
109
116
125
127
127
137
I
149
150
151
161
161
163
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
70
70
70
70
70
70
B
87
87
87
87
87
87
C
56
56
56
56
56
56
D
70
70
70
70
70
70
E
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
F
73
73
73
87
87
87
G
65
65
65
76
76
76
H
98
107
117
123
123
127
I
155
156
157
168
168
169
L
73
81
88
93
93
101
102
91
ø4.2
114
A
70
70
70
70
70
70
105
124
(*) razmak 54 postaje
58 za verzije
s bazom nosaãa
osiguraãa.
Bez baze
nosaãa
osiguraãa
S bazom
nosaãa
osiguraãa
16A
32A
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
Utisni otvori
Des. strana
Lij. strana
Gornja strana
Donja strana
StraÏnja strana
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
A
198
205
226
229
229
236
213
220
241
244
244
251
B
95
107
118
121
121
127
95
107
118
121
121
127
C
51
53
54
63
63
64
66
68
69
78
78
79
D
95
107
118
121
121
127
95
107
118
121
121
127
L
130
137
153
161
161
169
145
152
168
176
176
194
H
184
190
207
215
215
223
203
209
226
234
234
242
PG16 PG21
2
2
2
1
1
2
125
5
30
31
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
505.
506.
512.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICA UTIâNICE - IP67
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP44
OMNIA Serija
EUREKA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- Bez nosaãa osiguraãa (10.3x38)
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
> 50V
Opis
OMNIA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- Bez nosaãa osiguraãa
Boja
2P+=
63A
3P+=
< 50V
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3P+N+=
505.1670
505.1683
505.1678
505.1672
505.1674
505.1686
505.16864
505.1679
505.1675
505.1687
505.3270
505.3283
505.3278
505.3272
505.3274
505.3286
505.32864
505.3279
505.3275
505.3287
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6h
50/60Hz
200-250V
1
9h
50/60Hz
380-415V
1
1
4h
50/60Hz
100-130V
1
9h
50/60Hz
200-250V
1
6h
50/60Hz
380-415V
1
4h
50/60Hz
100-130V
1
9h
50/60Hz
208-250V
1
6h
50/60Hz
346-415V
1
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
505.M6370
505.M6383
505.M6378
505.M6372
505.M6374
505.M6386
505.M6379
505.M6375
505.M6387
Osiguraã
Opis
Boja
2P+=
NAPOMENA: ovi artikli su raspoloÏivi samo s metriãkim ulazom kabela
16A
3P+=
< 50V
Opis
16A
32A
Boja
2P
2P
-h
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
6
12h 50/60Hz
40-50V
6
-h
20-25V
6
50/60Hz
12h 50/60Hz
40-50V
6
3P+N+=
Kat. br.
•
•
•
•
Nagnuto kuçi‰te
< 50V
505.2420
505.2421
505.2620
505.2620
2P+=
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
3h
50-60Hz
380/440V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
6h
50/60Hz
200-250V
6
9h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
200-250V
6
6h
50/60Hz
380-415V
6
4h
50/60Hz
100-130V
6
9h
50/60Hz
208-250V
6
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
(#): ovi artikli su raspoloÏivi s metriãkim ulazom kabela i povi‰enim kuçi‰tem.
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
506.1670
506.1683
506.1678
506.1672
506.1674
506.1686
506.16864
506.1679
506.1675
506.1687
506.M3270#
506.M3283#
506.M3278#
506.M3272#
506.M3274#
506.M3286#
506.M3279#
506.M3275#
506.M3287#
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
512.1650
512.1653
512.1658
512.1651
512.1654
512.1656
512.16564
512.1652
512.1655
512.1657
512.3250
512.3253
512.3258
512.3251
512.3254
512.3256
512.32564
512.3252
512.3255
512.3257
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
515.
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP67
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Nagnuto kuçi‰te
405. / 406. / 505. / 506.
Opis
Utisni otvori
Des. strana
Lij. strana
Gornja strana
Donja strana
StraÏnja strana
D
125
(*) razmak 54 postaje
58 za verzije
s bazom nosaãa
osiguraãa.
PG16 PG21
2
2
2
1
1
2
Boja
2P+=
63A
3P+=
L
H
5
91
Bez baze
nosaãa
osiguraãa
S bazom
nosaãa
osiguraãa
102
125
5
16A
32A
114
105
124
ø4.2
IP67
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
A
202
210
230
235
235
245
217
225
245
250
250
260
B
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130
C
52
54
60
65
65
67
67
69
75
80
80
82
D
100
109
122
125
125
130
100
109
122
125
125
130
L
134
142
162
166
166
166
149
157
177
181
181
181
H
188
195
216
220
220
230
207
214
235
239
239
249
3P+N+=
2P+=
3P+=
125A
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
6/24
9h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
200-250V
6/24
6h
50/60Hz
380-415V
6/24
4h
50/60Hz
100-130V
6/24
9h
50/60Hz
208-250V
6/24
6h
50/60Hz
346-415V
6/24
6h
50/60Hz
200-250V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
200-250V
1/8
6h
50/60Hz
380-415V
1/8
4h
50/60Hz
100-130V
1/8
9h
50/60Hz
208-250V
1/8
6h
50/60Hz
346-415V
1/8
Kat. br.
515.6350
515.6353
515.6358
515.6351
515.6354
515.6356
515.6352
515.6355
515.6357
515.12553
515.12551
515.12554
515.12556
515.12552
515.12555
515.12557
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s rupom s metriãkim navojem
32
33
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
517.
522.
527.
530.
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP67
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP44
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP67
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP44
EUREKA Serija
EUREKA Serija
EUREKA Serija
IEC309 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Nagnuto kuçi‰te
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Ravno kuçi‰te
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
517.1650
517.1653
517.1658
517.1651
517.1654
517.1656
517.16564
517.1652
517.1655
517.1657
517.3250
517.3253
517.3258
517.3251
517.3254
517.3256
517.32564
517.3252
517.3255
517.3257
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Nagnuto kuçi‰te
Ravno kuçi‰te
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50/60Hz
380-440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
<50V
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
522.1650
522.1653
522.1658
522.1651
522.1654
522.1656
522.16564
522.1652
522.1655
522.1657
522.3250
522.3253
522.3258
522.3251
522.3254
522.3256
522.32564
522.3252
522.3255
522.3257
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
6h
50/60Hz
200-250V
10/50
9h
50/60Hz
380-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
200-250V
10/50
6h
50/60Hz
380-415V
10/50
3h
50-60Hz
380/440V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/50
9h
50/60Hz
208-250V
10/50
6h
50/60Hz
346-415V
10/50
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
6h
50/60Hz
200-250V
10/40
9h
50/60Hz
380-415V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
200-250V
10/40
6h
50/60Hz
380-415V
10/40
3h
50-60Hz
380/440V
10/40
4h
50/60Hz
100-130V
10/40
9h
50/60Hz
208-250V
10/40
6h
50/60Hz
346-415V
10/40
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
527.1650
527.1653
527.1658
527.1651
527.1654
527.1656
527.16564
527.1652
527.1655
527.1657
527.3250
527.3253
527.3258
527.3251
527.3254
527.3256
527.32564
527.3252
527.3255
527.3257
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
20-25V
10/50
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
530.01610
530.01611
530.01612
530.01613
530.01614
530.03210
530.03211
530.03212
530.03213
530.03214
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
Ravno kuçi‰te
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
32A
2P
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
20-25V
10/50
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
530.1610
530.1611
530.1612
530.1613
530.1614
530.3210
530.3211
530.3212
530.3213
530.3214
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
517.
16A
32A
2P+
3P+
3P+N+
2P+
3P+
3P+N+
=
=
=
=
=
=
A
75
75
75
89
89
89
B
55
55
55
69
69
69
C
5
5
5
6
6
6
f
109
109
109
120
120
120
g
73
81
88
93
93
101
h
92
97
100
111
111
118
i
127
127
127
137
137
137
l
139
141
143
153
153
154
34
35
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
535.
546.
SPOJNE KUTIJE
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
IEC309 Serija
QUADRA Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- Bez nosaãa osiguraãa
<50V
Nagnuto kuçi‰te
Opis
Kompaktna verzija
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
20-25V
10/50
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
535.01610
535.01611
535.01612
535.01613
535.01614
535.03210
535.03211
535.03212
535.03213
535.03214
Opis
Boja
16A
32A
Pak. kol.
2P+=
6h
50/60Hz
200-250V
6
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
6
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
6
2P+=
6h
50/60Hz
200-250V
6
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
6
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
546.1683
546.1686
546.1687
546.3283
546.3286
546.3287
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
Ravno kuçi‰te
Opis
Boja
-h
2P
16A
3P
2P
32A
3P
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
-h
50/60Hz
20-25V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
10h d.c.
20-25/40-50V
10/50
12h 50/60Hz
40-50V
10/50
-h
20-25V
10/50
50/60Hz
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
535.1610
535.1611
535.1612
535.1613
535.1614
535.3210
535.3211
535.3212
535.3213
535.3214
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
535.
Angled
546.
55
=
130.5
=
109
127
5.5
10
172
8
5
72
136
92
L
6.2
=
=
74
16A
32A
36
• Proizvod s markom kvalitete
93
2P+=
3P+=
3P+N+=
2P+=
3P+=
3P+N+=
L
146
146
146
153
153
153
557.
560.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP66
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
ADVANCE Serija
ADVANCE 2 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- S DIN prikljuãnicom (4 DIN modula)
- Bez nosaãa osiguraãa
Kompaktna verzija
Sa MCCB
Opis
125A
Boja
Pak. kol.
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
1
Kat. br.
125A
Boja
2P+=
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1
3P+N+=
6h
50/60Hz
346-415V
1
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
50/60Hz
380-415V
1/12
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
Kat. br.
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
557.12586
557.12587
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
ADVANCE serija
125A
Pak. kol.
50/60Hz
9h
16A
Pak. kol.
Boja
4h
4h
Sa MCCB i RCD
Opis
Opis
557.12576
557.12577
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
560.1670
560.1683
560.1678
560.1672
560.1674
560.1686
560.16864
560.1679
560.1675
560.1687
560.3270
560.3283
560.3278
560.3272
560.3274
560.3286
560.32864
560.3279
560.3275
560.3287
Kompaktna verzija IP44
(560./562.)
=
=
=
=
=
=
2P+ 16A
3P+ 16A
3P+N+ 16A
2P+ 32A
3P+ 32A
3P+N+ 32A
A
140
146
157
158
158
158
B
256
256
256
267
267
265
C
335
341
355
364
364
370
37
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
563.
564.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- Bez nosaãa osiguraãa
- S nosaãem osiguraãa
- S nosaãem osiguraãa
Referentni standardi: IEC 60309-1
IEC 60309-2
H IG H
E
SI
E
562.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
R
561.
S TA N
C
- S nosaãem osiguraãa
Osiguraã
Fuse
Kompaktna verzija
Kompaktna verzija
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
561.1670
561.1683
561.1678
561.1672
561.1674
561.1686
561.16864
561.1679
561.1675
561.1687
561.3270
561.3283
561.3278
561.3272
561.3274
561.3286
561.32864
561.3279
561.3275
561.3287
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Osiguraã
Kompaktna verzija
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
562.1670
562.1683
562.1678
562.1672
562.1674
562.1686
562.16864
562.1679
562.1675
562.1687
562.3270
562.3283
562.3278
562.3272
562.3274
562.3286
562.32864
562.3279
562.3275
562.3287
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Kompaktna verzija
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
3h
50-60Hz
380/440V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
563.1670
563.1683
563.1678
563.1672
563.1674
563.1686
563.16864
563.1679
563.1675
563.1687
563.3270
563.3283
563.3278
563.3272
563.3274
563.3286
563.32864
563.3279
563.3275
563.3287
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
6h
50/60Hz
200-250V
1/12
9h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
200-250V
1/12
6h
50/60Hz
380-415V
1/12
4h
50/60Hz
100-130V
1/12
9h
50/60Hz
208-250V
1/12
6h
50/60Hz
346-415V
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
564.1670
564.1683
564.1678
564.1672
564.1674
564.1686
564.1679
564.1675
564.1687
564.3270
564.3283
564.3278
564.3272
564.3274
564.3286
564.3279
564.3275
564.3287
Velika verzija
Opis
Boja
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
Kompaktna verzija IP67
(561./566./564.)
=
=
=
=
=
=
2P+ 16A
3P+ 16A
3P+N+ 16A
2P+ 32A
3P+ 32A
3P+N+ 32A
Pak. kol.
A
145
152
163
164
164
167
B
261
261
262
272
272
272
C
341
350
368
377
377
385
•
•
•
•
•
•
•
•
•
561.6370
561.6383
561.6378
561.6372
561.6374
561.6386
561.6379
561.6375
561.6387
Velika verzija
Velika verzija
Kat. br.
Opis
Boja
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
563.6370
563.6383
563.6378
563.6372
563.6374
563.6386
563.6379
563.6375
563.6387
Opis
Boja
2P+=
63A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
564.6370
564.6383
564.6378
564.6372
564.6374
564.6386
564.6379
564.6375
564.6387
Velika verzija (561./563./564./568./569) IP67
=
=
=
=
=
=
2P+ 16A
3P+ 16A
3P+N+ 16A
2P+ 32A
3P+ 32A
3P+N+ 32A
63A
A
166
186
197
205
205
207
211
B
412
412
412
420
420
420
439
C
492
500
518
526
526
533
610
H
25
25
25
25
25
25
40
38
39
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
565.
566.
567.
568.
ELEKTRIâNA BLOK VERZIJA SIGURNOSNI
SISTEMI ZA VEOMA NISKE NAPONE
ELEKTRIâNA BLOK VERZIJA SIGURNOSNI
SISTEMI ZA VEOMA NISKE NAPONE
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP44
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
ADVANCE 2 Serija
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- S mikro-prekidaãem
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- S mikro-prekidaãem
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
- S DIN ‰inom (6 DIN modula)
- S DIN ‰inom (6 DIN modula)
R
E
SI
E
H IG H
S TA N
C
<50V
<50V
Verzija sa sigurnosnim transformatorom - kompaktna
Opis
16A
Boja
2P
Pak. kol.
-h
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
Kat. br.
• 565.2416
• 565.2416/S
Velika verzija
Verzija sa sigurnosnim transformatorom - kompaktna
Opis
16A
Boja
2P
Pak. kol.
-h
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
Kat. br.
Opis
• 566.2416
• 566.2416/S
2P+=
Opis
16A
Boja
2P
-h
-h
50/60Hz
50/60Hz
20-25V IP44
Pak. kol.
1/10
20-25V IP67
1/10
Kat. br.
• 565.2516
• 565.2516/S
16A
Boja
2P
16A
32A
16A
32A
Boja
2P
2P
2P
2P
-h
Pak. kol.
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP67
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP67
1/10
# bez transformatora
-h
50/60Hz
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
20-25V IP67
1/10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
565.2420
565.2421
565.2432
565.2433
565.2420/S
565.2421/S
565.2432/S
565.2433/S
Opis
16A
32A
16A
32A
Boja
2P
2P
2P
2P
-h
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP44
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP44
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP67
1/10
-h
50/60Hz
20-25V IP67
1/10
12h 50/60Hz
40-50V IP67
1/10
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
380-415V
1/4
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
3h
50-60Hz
380/440V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
Kat. br.
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
566.2420
566.2421
566.2432
566.2433
566.2420/S
566.2421/S
566.2432/S
566.2433/S
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
3h
50-60Hz
380/440V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
• 566.2516
• 566.2516/S
3P+=
3P+N+=
2P+=
•
•
•
•
•
•
•
•
100-130V
50/60Hz
Kat. br.
Pak. kol.
50/60Hz
50/60Hz
Verzija EN 50022 sa ‰inom (6 DIN modula) #
Verzija EN 50022 sa ‰inom (6 DIN modula) #
Opis
-h
Pak. kol.
4h
9h
Verzija sa sigurnosnim transformatorom - velika
Opis
Velika verzija
Pak. kol.
4h
16A
Verzija sa sigurnosnim transformatorom - velika
Boja
32A
3P+=
3P+N+=
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
567.1670
567.1683
567.1678
567.1672
567.1674
567.1686
567.16864
567.1679
567.1675
567.1687
567.3270
567.3283
567.3278
567.3272
567.3274
567.3286
567.32864
567.3279
567.3275
567.3287
Opis
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
2P+=
32A
3P+=
3P+N+=
2P+=
# bez transformatora
63A
KOMPAKTNA verzija
(565./566.)
Boja
VELIKA verzija
(565./566.)
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
3h
50-60Hz
380/440V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
3h
50-60Hz
380/440V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
568.1670
568.1683
568.1678
568.1672
568.1674
568.1686
568.16864
568.1679
568.1675
568.1687
568.3270
568.3283
568.3278
568.3272
568.3274
568.3286
568.32864
568.3279
568.3275
568.3287
568.6370
568.6383
568.6378
568.6372
568.6374
568.6376
568.6379
568.6375
568.6377
VELIKA verzija IP44
(567.)
IP44
IP67
IP44
IP67
=
=
=
=
=
=
2P+ 16A
3P+ 16A
3P+N+ 16A
2P+ 32A
3P+ 32A
3P+N+ 32A
A
166
180
190
199
199
199
B
406
406
406
416
416
419
C
486
492
506
513
513
519
H
25
25
25
25
25
25
40
41
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
PRIBOR
569.
BLOK-PREKIDAâ
UTIâNICE - IP67
MODULARNI SUSTAVI
Slijepi nosaã - IP55
570.
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- S DIN ‰inom (6 modula)
R
E
SI
E
ADVANCE 2 Serija
Opis
PRIBOR ZA IEC309
H IG H
S TA N
Boja
Pak. kol.
Za umetke marke "Bticino"
10
Za umetke "Evolution" i "Basic"
10
Kat. br.
570.5012
570.5052
KUåANSKA Primjena
C
572.
MODULARNI SUSTAVI - IP55
OMNIA Sustavi
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: CEI 23-16, BS 1363, VDE 0620, NFC 61-303
Prazna kuçi‰ta za povr‰insku montaÏu - IP67
Opis
Velika verzija
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
3P+N+=
32A
3P+=
3P+N+=
63A
3P+=
3P+N+=
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
4h
2P+=
50/60Hz
9h
4h
2P+=
Pak. kol.
50/60Hz
100-130V
1/4
6h
50/60Hz
200-250V
1/4
9h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
200-250V
1/4
6h
50/60Hz
380-415V
1/4
4h
50/60Hz
100-130V
1/4
9h
50/60Hz
208-250V
1/4
6h
50/60Hz
346-415V
1/4
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
569.1670
569.1683
569.1678
569.1672
569.1674
569.1686
569.1679
569.1675
569.1687
569.3270
569.3283
569.3278
569.3272
569.3274
569.3286
569.3279
569.3275
569.3287
569.6370
569.6383
569.6378
569.6372
569.6374
569.6376
569.6379
569.6375
569.6377
Utiãnice za kuçansku primjenu panel montaÏa - IP44
Opis
Standard
2P+= - 16A - 250V~
Prirubnica (mm) Boja
Pak. kol.
Kat. br.
• 570.2061
• 570.2071
• 570.2091
njemaãki
50x60
10/100
talijanski-dvojna upotreba
50x60
10/100
francuski
50x60
10/100
Prirubnica (mm)
Kabelski ulaz Boja
16A 70x87
Ravno kuçi‰te
32A 84x106
16A 70x87
32A 84x106
Utiãnice za kuçansku primjenu, panel montaÏa - IP44
Opis
Standard
2P+= - 16A - 250V~
Prirubnica (mm) Boja
Uko‰eno kuçi‰te
63A 100x110
Pak. kol.
PG16
10
M20
10
PG21
10
M25
10
PG16
10
M20
10
PG21
10
M25
10
PG29
6
Pak. kol.
Kat. br.
M32
6
• 570.4061
• 570.4071
• 570.4091
PG48
6
M63
6
njemaãki
70x87
10/100
talijanski-dvojna upotreba
70x87
10/100
francuski
70x87
10/100
125A 114x114
Kat. br.
570.0016
570.M0016
570.0032
570.M0032
570.0116
570.M0116
570.0132
570.M0132
570.0163
570.M0163
570.0125
570.M0125
Komponente
Opis
Opis
Standard
2P+= - 16A - 250V~ Britanski
Prirubnica (mm) Boja
Pak. kol.
10/100
70x87
Kat. br.
• 570.4080
Opis
Za
ugradne
utikaãe
Boja
Pak. kol.
3P+N+= - 125A
1
2/3P+= - 32A
1
3P+N+= - 32A
1
3P+N+= - 63A
1
Pak. kol.
6
Kuçi‰te za ugradnju
6
Spojni umetak
6
Okvir
6
Kat. br.
572.0120
• 572.0200
572.0210
572.0220
572.M0308
• 572.0310
572.M0310
572.0330
572.3390
1
Kuçi‰te za povr‰insku montaÏu
6
6
Za‰titni poklopac - IP20
4
Kuçi‰te za povr‰insku montaÏu prekidaãkih jedinica
6
Kombinacija za povr‰insku montaÏu
Mehaniãki ure√aji za blokiranje
Utiãnice za kuçansku primjenu, panel montaÏa - IP44
Boja
Kit za montaÏu elektriãnog ormariça
Kat. br.
570.1125
570.1432
570.1532
570.1563
Opis
Dimenzije (mm)
Stupanj za‰tite
Boja Pak. kol.
"Elektriãni ormariç 6 DIN" sistem
136x472x146
IP66
2
"Slijepa ploãa" sistem
136x472x146
IP66
2
"Elektriãni ormariç 6 DIN" sistem
136x616x146
IP66
3
"Slijepa ploãa" sistem
136x616x146
IP66
3
"Slijepa ploãa" sistem
287x408x146
IP66
4
Kat. br.
•
•
•
•
•
572.0311
572.0312
572.0313
572.0314
572.0316
Utiãnice za kuçansku primjenu, panel montaÏa - IP44
Opis
2P+= - 16A - 250V~
Standard
Prirubnica (mm) Boja
Pak. kol.
njemaãki
70x87
9/90
talijanski-dvojna upotreba
70x87
9/90
francuski
70x87
9/90
Kat. br.
570.4161
570.4171
570.4191
Poklopac za IP44 i IP67 utikaãe
Opis
Poklopci utikaãa 16/20A - 2P+ =
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
10/100
570.0316
NAPOMENA: tako√er raspoloÏivo s metriãkim ulazom kabela
Utiãnice s prekidaãem - IP66
Opis
Standard
Boja
2P+= - 13A - 250V~ Britanski
570.4080
Pak. kol.
1/12
570.7180
Kat. br.
570.7180
570.40...
572.0120
570.20...
572.0200
1 x M25
1 x M20
1 x M20
2 x M20
42
43
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
2. Utikaãi i utiãnice za industrijsku primjenu
POVEZNA KUåI·TA
MODULARNI SUSTAVI - IP66
ADVANCE 2 Sustavi
ADVANCE 2 Sustavi
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 60670
Opis
Boja
jedan modul
Kuçi‰ta
dva modula
Pak. kol.
(16/32A)
12
jednostavni poklopac
12
s prozorima
6
s utisnim otvorom (70x87 mm)
12
jednostavni poklopac
6
s prozorima
6
•
•
•
•
•
Kat. br.
Opis
576.4300
576.4301
576.4302
576.4303
576.4304
576.4305
Modularne baze "kompaktne" (16/32A)
Boja
Modularne baze "velike"
(16/32/63A)
jednostavni poklopac
jedan modul
Kuçi‰ta
dva modula
s prozorima
s utisnim otvorom (70x87 mm)
SI
S TA N
Boja
jedan modul
Kuçi‰ta
dva modula
Modul 136 (veliki)
Opis
E
C
Modul 106 (kompaktni)
Modul 106 (kompaktni)
Modularne baze "kompaktne"
H IG H
E
578.
MODULARNI SUSTAVI - IP66
R
576.
Pak. kol.
Kat. br.
12
jednostavni poklopac
12
s prozorima (4 DIN)
6
jednostavni poklopac
6
s prozorima (10 DIN)
6
•
•
•
•
578.4300
578.4301
578.4302
578.4304
578.4305
Modul 136 (veliki)
Pak. kol.
6
12
6
12
za SCAME prekidaã
6
jednostavni poklopac
6
s prozorima
6
•
•
•
•
•
Kat. br.
Opis
576.4340
576.4321
576.4322
576.4323
576.4390
576.4324
576.4325
Modularne baze "velike"
Boja
jedan modul
Kuçi‰ta
dva modula
(16/32/63A)
Pak. kol.
Kat. br.
6
jednostavni poklopac
12
s prozorima (6 DIN)
6
jednostavni poklopac
6
s prozorima (13 DIN)
6
•
•
•
•
578.4340
578.4321
578.4322
578.4324
578.4325
Modul 106
Modul 136
MODULARNE BAZE
Modul 106 (kompaktni)
Modul 136 (veliki)
44
45
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
3. Razdjelnici
3.
590.
Razdjelnici
POVR·INSKA MONTAÎA
VODONEPROPUSNO KUåI·TE - IP65
Zidna montaÏa-gra√evinska plastika
Prirubnica
dimenzije (mm)
Opis
ISOLATORS Serija
Stupanj
za‰tite
Pak.
Kat. br.
kol. Iskljuãivanje u sluãaju opasnosti Opça upotreba
2
Referentni standardi: IEC 60947-3
20A
105 x 150 x 82
3
1/12
IP65
4
2
Ugradnja-gra√evinska plastika
Prirubnica
dimenzije (mm)
Opis
Stupanj
za‰tite
32A
Pak.
Kat. br.
kol. Iskljuãivanje u sluãaju opasnosti Opça upotreba
105 x 150 x 82
3
1/12
IP65
4
2
2
20A
3
135 x 125
IP55
1/12
4
2
32A
3
135 x 125
IP55
1/12
4
590.ER1602
590.ER1603
590.ER1604
590.ER3202
590.ER3203
590.ER3204
590.GR1602
590.GR1603
590.GR1604
590.GR3202
590.GR3203
590.GR3204
40A
105 x 150 x 82
IP65
1/12
150 x 210 x 106
IP65
1/5
3
4
2
63A
3
4
2
80A
3
150 x 210 x 106
IP65
1/5
4
100A
Zidna montaÏa-gra√evinska plastika
Prirubnica
dimenzije (mm)
Opis
Stupanj
za‰tite
Pak.
Kat. br.
kol. Iskljuãivanje u sluãaju opasnosti Opça upotreba
2
20A
3
135 x 125 x 85
IP65
1/12
4
ISOLATORS Serija
2
32A
TOP22 Serija
3
135 x 125 x 85
IP65
1/12
135 x 125 x 85
IP65
1/12
4
2
40A
3
4
2
63A
3
190 x 140 x 100
IP65
1/5
4
2
80A
3
190 x 140 x 100
IP65
1/5
4
100A
125A
160A
3
190 x 140 x 100
IP65
1/5
4
3
300 x 220 x 120
IP55
1/5
380 x 300 x 120
IP55
1/5
4
3
4
590.EM1602
590.EM1603
590.EM1604
590.EM3202
590.EM3203
590.EM3204
590.EM4002
590.EM4003
590.EM4004
590.EM6302
590.EM6303
590.EM6304
590.EM8002
590.EM8003
590.EM8004
590.EM10003
590.EM10004
590.EM12503
590.EM12504
590.EM16003
590.EM16004
590.GE1602
590.GE1603
590.GE1604
590.GE3202
590.GE3203
590.GE3204
590.GE4002
590.GE4003
590.GE4004
590.GE6302
590.GE6303
590.GE6304
590.GE8002
590.GE8003
590.GE8004
590.GE10003
590.GE10004
590.GE12503
590.GE12504
590.GE16003
590.GE16004
125A
160A
3
150 x 210 x 106
IP65
1/5
315 x 260 x 110
IP65
1/5
410 x 315 x 150
IP65
1/5
4
3
4
3
Tipke
4
590.HEM1602
590.HEM1603
590.HEM1604
590.HEM3202
590.HEM3203
590.HEM3204
590.HEM4002
590.HEM4003
590.HEM4004
590.HEM6302
590.HEM6303
590.HEM6304
590.HEM8002
590.HEM8003
590.HEM8004
590.HEM10003
590.HEM10004
590.HEM12503
590.HEM12504
590.HEM16003
590.HEM16004
590.HGE1602
590.HGE1603
590.HGE1604
590.HGE3202
590.HGE3203
590.HGE3204
590.HGE4002
590.HGE4003
590.HGE4004
590.HGE6302
590.HGE6303
590.HGE6304
590.HGE8002
590.HGE8003
590.HGE8004
590.HGE10003
590.HGE10004
590.HGE12503
590.HGE12504
590.HGE16003
590.HGE16004
Opis
Boja
Pak. kol.
10
Signalna tipka u razini
10
10
10
Tipka u razini
10
10
10
Izboãena tipka
10
Kat. br.
590.PPRL2
590.PPRL5
590.PPRN1
590.PPRN2
590.PPRN5
590.PPRN8
590.PPSN1
590.PPSN8
Panel za tipke - Prazna kuçi‰ta
Opis
Kabelski ulaz
Boja
Pak. kol.
1 otvor
M16-M20
1/12
2 otvora
2xM20
1/10
3 otvora
2xM20
1/10
Kat. br.
590.PR01K
590.PR02K
590.PR03K
Kompletni panel pritisnih tipki
Opis
Kabelski ulaz
1 crna tipka
Pak. kol.
M16-M20
1/12
2 tipke "start-stop"
2xM20
1/10
2 tipke "start-stop" + svjetlosni indikator
2xM20
1/10
Kat. br.
590.PR01RN8
590.PR02A
590.PR03A
Kompletni panel tipki za sluãaj opasnosti
Opis
Kabelski ulaz
Pak. kol.
Gljivasta s kljuãem
M16-M20
1/12
Gljivasta s obrtnim deblokiranjem
M16-M20
1/12
Gljivasta s indikatorom
M16-M20
1/12
Kat. br.
590.PR01C4N
590.PR01R4N
590.PR01R4S
590.
POMOåNE KOMANDE - IP65
Selektori - S izvlaãnim kljuãem na 0
Opis
TOP22 Serija
Referentni standardi: IEC 60947-5-1
Pak. kol.
2 pozicije
stabilne
10
3 pozicije
stabilne
10
- Otvor promjera 22 mm s metalnom okruglom maticom
- Ukljuãuje bazu nosaãa kontakta
- Priãvr‰çivanje baze na ure√aj pomoçu rotirajuçe poluge
Opis
Boja
Pak. kol.
10
10
Svjetlosni signal
10
10
10
2 pozicije
Kat. br.
590.PLML1
590.PLML2
590.PLML3
590.PLML4
590.PLML5
3 pozicije
Boja
Gljivasta tipka za sluãaj opasnosti u skladu s EN418
Boja
Pak. kol.
Deblokiranje kljuãem
ø40
10
Bez deblokiranja
ø40
ø40
10
ø60
10
Obrtno deblokiranje
10
Pak. kol.
stabilni
10
impulsni
10
stabilni
10
impulsni
10
Kat. br.
590.PSLN8D0
590.PSLN8D2
590.PSLN8T0
590.PSLN8T3
Pribor
Opis
Opis
590.PSCN8D0C
590.PSCN8T0C
Selektori - s dugaãkom polugom
Blok svjetlosnog indikatora
Opis
Kat. br.
Pak. kol.
NC pomoçni kontakt - spoj na zapinjaã
10/60
NO pomoçni kontakt - spoj na zapinjaã
10/60
Element drÏaãa lampe
10/60
Kat. br.
Alat za va√enje i stavljanje Ïarulje
590.PPFN1C4N
590.PPFN1M4N
590.PPFN1R4N
590.PPFN1R6N
Slijepa ploãa
100
Îuti disk za sluãaj opasnosti
100
Crni utikaã za otvore Ø 22
100
DrÏaã ploãe
100
10
Kat. br.
590.PL004001
590.PL004002
590.PL004007
590.PCF
590.PTA00
590.PTE/I
590.PTRN8
590.PPTN8
46
47
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
3. Razdjelnici
4. Adapteri za industrijske primjene
590.
OBRTNI PREKIDAâI
4.
4.
Frontalni operatori 48x48mm - IP65
Opis
Prikladno za R
jedinice
JEDINICE PREKIDAâA
Referentni standardi: IEC 60947-3
Prikladno za jedinice s
blok vratnicom (*)
Obrtni prekidaãi
Dugme
Prednja ploãa Pak. kol.
1/10
16A, 32A i 40A
1/10
1/10
16A, 32A i 40A
1/10
Adapteri za industrijske primjene
DVOSTRUKI ADAPTERI
S UTIâNICOM ZA APARAT - IP44
Kat. br.
•
•
•
•
600.
590.YM48R1
590.YM48R2
590.YM48B1
590.YM48B2
Referentni standardi: IEC 60309-1 i IEC 60309-2
(*) s 85mm produÏetkom osovine.
Standardni
Jedinica B - MontaÏa na podnoÏje
Opis
Boja
16A
3P
1/6
4P
1/6
1/6
2P
32A
40A
63A
80A
Pak. kol.
1/6
2P
1/6
3P
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
590.YA162B
590.YA163B
590.YA164B
590.YA322B
590.YA323B
590.YA324B
590.YA402B
590.YA403B
590.YA404B
590.YA632B
590.YA633B
590.YA634B
590.YA802B
590.YA803B
590.YA804B
Jedinica R - MontaÏa na panel
Opis
16A
32A
40A
63A
80A
Boja
Pak. kol.
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
2P
1/6
3P
1/6
4P
1/6
Opis
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
590.YA162R
590.YA163R
590.YA164R
590.YA322R
590.YA323R
590.YA324R
590.YA402R
590.YA403R
590.YA404R
590.YA632R
590.YA633R
590.YA634R
590.YA802R
590.YA803R
590.YA804R
Boja
Prednji operateri 48x48mm - IP65
Opis
Prikladno za R
jedinice
Prikladno za jedinice s
blok vratnicom (*)
Obrtni prekidaãi
Dugme
Prednja ploãa Pak. kol.
1/10
16A, 32A i 40A
1/10
1/10
16A, 32A i 40A
1/10
2P+=
Kat. br.
•
•
•
•
590.YM49R1
590.YM49R2
590.YM49B1
590.YM49B2
16A
3P+=
MoÏe biti zakljuãan. (*) s 85mm produÏetkom osovine.
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
6h
50/60Hz
200-250V
1/6
9h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
=
=
Kat. br.
600.1620
600.1623
600.1628
600.1621
600.1624
600.1626
600.1622
600.1625
600.1627
Frontalni operatori 67x67mm - IP65
Opis
Prikladno za R
jedinice
Obrtni prekidaãi
Dugme
Prednja ploãa Pak. kol.
1/10
16A, 32A i 40A
1/10
Prikladno za jedinice s
16A, 32A i 40A
blok vratnicom (*)
1/10
Prikladno za R
jedinice
63A i 80A
1/10
Prikladno za jedinice s
blok vratnicom (*)
63A i 80A
1/10
1/10
1/10
1/10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
590.YM67R1
590.YM67R2
590.YM67B1
590.YM67B2
590.YM67R6
590.YM67R7
590.YM67B6
590.YM67B7
(*) s 85mm produÏetkom osovine.
1 utiãnica 2P+= i 1 utiãnica 3P+=
Utikaã
16A
Jednostruki adapteri
Vi‰estruki adapteri
Boja
3P+N+=
6h
50/60Hz
Pak. kol.
380-415V
1/6
Kat. br.
600.1629
1 utiãnica s obrnutim fazama
Opis
16A
Boja
Pak. kol.
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
Kat. br.
600.1626/I
600.1627/I
ProduÏetak osovine
Opis
Prikladno za B
jedinice
Obrtni prekidaãi
16A, 32A i 40A
63A i 80A
Duljina
Dimenzije
185 mm
5x5 mm
Pak. kol.
10
300 mm
5x5 mm
10
185 mm
6x6 mm
10
300 mm
6x6 mm
10
Kat. br.
590.YMA185
590.YMA300
590.YMB185
590.YMB300
Jedinica B - MontaÏa na podnoÏje s nosaãem osiguraãa
Opis
16A
32A
Boja
Pak. kol.
2P
1/12
3P
1/12
4P
1/12
2P
1/12
3P
1/12
4P
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
590.YF162B
590.YF163B
590.YF164B
590.YF322B
590.YF323B
590.YF324B
48
49
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
4. Adapteri za industrijske primjene
601.
602.
603.
604.
DVOSTRUKI ADAPTERI
S UTIâNICOM ZA APARAT - IP66
TROSTRUKI I PETEROSTRUKI ADAPTERI
S KABELOM I UTIKAâEM
TROSTRUKI I PETEROSTRUKI ADAPTERI
BEZ KABELA I UTIKAâA
DVOSTRUKI ADAPTERI
S KABELOM I UTIKAâEM - IP44
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- Za oÏiãenje u spojnicu od 16 mm2
- Kabel 2.5mm2
Trostruka verzija - IP44
Standardni
Opis
Boja
2P+=
16A
3P+=
3P+N+=
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
6h
50/60Hz
200-250V
1/6
9h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
Trostruka verzija - IP44
Kat. br.
Utikaã
Utiãnice
601.1620
601.1623
601.1628
601.1621
601.1624
601.1626
601.1622
601.1625
601.1627
16A-2P+=
3x16A-2P+=
Boja
Pak. kol.
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
3x16A-3P+N+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+N+=
1/6
Kat. br.
Utiãnica
602.3005-062
602.3005-063
602.3005-064
602.3005-059
602.3005-061
3x16A-2P+=
1/6
3x16A-3P+=
1/6
3x16A-3P+N+=
1/6
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+N+=
1/6
Boja
=
=
Utikaã
16A
Boja
3P+N+=
6h
50/60Hz
Pak. kol.
1/6
380-415V
Pak. kol.
Kat. br.
Opis
603.3005-062
603.3005-063
603.3005-064
603.3005-059
603.3005-061
2P+=
16A
Peterostruka verzija - IP66
Utikaã
Utiãnice
Boja
Pak. kol.
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
3x16A-3P+N+=
1/6
Kat. br.
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
601.1629
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+N+=
1/6
32A
Kat. br.
Utiãnica
602.3505-062
602.3505-063
602.3505-064
602.3505-059
602.3505-061
3x16A-2P+=
1/6
3x16A-3P+=
1/6
3x16A-3P+N+=
1/6
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+N+=
1/6
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
50/60Hz
100-130V
1/6
6h
50/60Hz
200-250V
1/6
9h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+=
=
Boja
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
Kat. br.
601.1626/I
601.1627/I
Utikaã
Utiãnice
Boja
Pak. kol.
3x16A-2P+= i 2x16A Dvostruko kori‰tenje
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=, 1x16A Dvostruko kori‰tenje i 1x16A Unel
1/6
16A-3P+N+=
3x16A-3P+N+= i 2x16A Unel
1/6
16A-2P+=
Utiãnica
Kat. br.
602.5005-358
602.5005-359
602.5005-360
B
B
A
Pak. kol.
1/6
3x16A-3P+N+= i 2x16A Unel
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
Kat. br.
604.1629/C
1/6
Kat. br.
603.5005-358
603.5005-359
603.5005-360
1 utiãnica s obrnutim fazama
Opis
16A
B
114.5
100
136
Boja
Pak. kol.
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
Kat. br.
604.1626/I-C
604.1627/I-C
114.5
A
100
16A
A
B
C
2P+= IP66
123 205 46
124 215 46
3P+= IP66
3P+N+= IP66 126 220 46
32A
A
B
C
D
141 136 230 56
151 136 230 56
154 138 240 56
C
C
C
181
A
C
A
Boja
3x16A-2P+= i 2x16A Dvostruko kori‰tenje
3x16A-3P+=, 1x16A Dvostruko kori‰tenje i 1x16A Unel
181
B
3P+N+=
Pak. kol.
602. / 603. - IP66
602. / 603. - IP44
600. / 601.
=
Boja
Peterostruka verzija - IP44
Peterostruka verzija - IP44
Pak. kol.
604.1620/C
604.1623/C
604.1628/C
604.1621/C
604.1624/C
604.1626/C
604.1622/C
604.1625/C
604.1627/C
604.3226/C
604.3227/C
136
Opis
Kat. br.
1 utiãnica 2P+= i 1 utiãnica 3P+=
Opis
1 utiãnica s obrnutim fazama
Pak. kol.
4h
603.3505-062
603.3505-063
603.3505-064
603.3505-059
603.3505-061
16A
16A
Boja
3P+N+=
Trostruka verzija - IP66
1 utiãnica 2P+= i 1 utiãnica 3P+=
Standardni
D
D
2P+= IP44
2P+= IP66
3P+= IP44
3P+= IP66
3P+N+= IP44
3P+N+= IP66
A
91
101
91
101
89
101
B
174
187
178
196
193
199
C
159
156
159
156
159
156
D
76
82
78
82
79
86
D
D
ø6
16A
C
B
A
120 200 45
2P+= IP44
120 203 45
3P+= IP44
3P+N+= IP44 120 223 45
32A
D
A
B
C
137 130 232 55
141 130 232 55
160 130 240 55
D
174
174
181
D
163
163
171
50
51
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
4. Adapteri za industrijske primjene
605.
606.
DVOSTRUKI ADAPTERI
S KABELOM I UTIKAâEM - IP66
TROSTRUKI ADAPTERI
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
- Kabel 2.5mm2
- Kabel 2.5mm2
Standardni
Opis
Boja
2P+=
16A
32A
3P+=
S utiãnicom za aparat - IP44
Pak. kol.
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
6h
50/60Hz
200-250V
1/6
9h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
4h
50/60Hz
100-130V
1/6
3P+N+=
9h
50/60Hz
200-250V
1/6
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
=
Kat. br.
Utikaã
Utiãnice
605.1620/C
605.1623/C
605.1628/C
605.1621/C
605.1624/C
605.1626/C
605.1622/C
605.1625/C
605.1627/C
605.3226/C
605.3227/C
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
Utikaã
Utiãnice
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
=
16A
Boja
3P+N+=
6h
50/60Hz
Pak. kol.
380-415V
1/6
1 utiãnica s obrnutim fazama
Opis
16A
Boja
Pak. kol.
3P+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
3P+N+=
6h
50/60Hz
380-415V
1/6
610.
52
• Proizvod s markom kvalitete
Kat. br.
606.3005-062
606.3005-063
606.3005-059
606.3005-479
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
606.3505-062
606.3505-063
606.3505-059
606.3505-479
S kabelom i utikaãem - ip44
Kat. br.
605.1629/C
Pak. kol.
s utiãnicom za aparat - IP66
1 utiãnica 2P+= i 1 utiãnica 3P+=
Opis
Boja
Utikaã
Utiãnice
16A-2P+=
3x16A-2P+=
Boja
Pak. kol.
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
Kat. br.
606.3015-062
606.3015-063
606.3015-059
606.3015-479
Kat. br.
605.1626/I-C
605.1627/I-C
S kabelom i utikaãem - IP66
Utikaã
Utiãnice
16A-2P+=
3x16A-2P+=
Boja
Pak. kol.
1/6
16A-3P+=
3x16A-3P+=
1/6
16A-3P+N+=
2x16A-2P+= i 1x16A-3P+=
1/6
16A-2P+=
3x16A-2P+=
1/6
Kat. br.
606.3515-062
606.3515-063
606.3515-059
606.3515-479
610.
623.
JEDNOSTRUKI ADAPTERI - IP44
TROSTRUKE I âETVEROSTRUKE
JEDINICE PRENOSNI ILI VISEåI
Referentni standardi: IEC 60309-1
i IEC 60309-2
Referentni standardi: IEC 60670
Ë
S industrijskog na kuçanski è
Kuçanska utiãnica
Boja
Prazna kuçi‰ta - IP66
Pak. kol.
Kat. br.
Talijanski standard - dvojna upotreba
10/100
Talijanski standard "P30"
10/100
Talijanski standard - 2 x dvojna upotreba + 1xP30
10/100
Talijanski standard - 2 x dvojna upotreba + 1xP30
10/100
Britanski standard - 13A
10/100
Njemaãki standard - 16A
10/100
Francuski standard - 10/16A
10/100
610.380
610.382
610.388
• 610.390
610.385
610.381
610.391
Kuçi‰ta
Za‰titne jedinice
Za trostruke jedinice
Boja
Pak. kol.
(6 din)
1/4
-
1/4
Za ãetverostruke jedinice
Kat. br.
623.3500-000
623.4500-000
S IEC309 industrijskom utiãnicom (16A 2P+= 6h 250V).
625.
Ë
Trostruke i ãetverostruke JEDINICE
uzdignuta instalacija
S kuçanskog na industrijski è
Kuçanski utikaã
Pak. kol.
Kat. br.
Talijanski standard 16A
Boja
10/100
Francusko/Njemaãki standard 16A
10/100
610.383
610.384
Referentni standardi: IEC 60670
S IEC309 industrijskom utiãnicom (16A 2P+= 6h 250V)
Prazna kuçi‰ta - IP66
Fazni adapteri
Opis
16A
Boja Pak. kol.
3P+=
3P+N+=
9h
50/60Hz
200/250V
10/50
6h
50/60Hz
380/415V
10/50
6h
50/60Hz
380/415V
10/50
Kat. br.
610.3444
• 610.3646
• 610.3747
Kuçi‰ta
Za‰titne jedinice
Za trostruke jedinice
Boja
Pak. kol.
(6 din)
1/4
-
1/4
Za ãetverostruke jedinice
Kat. br.
625.3500-000
625.4500-000
Ë
Strujni adapteri (32A è16A)
Opis
=
3P+=
Boja
Pak. kol.
9h
50/60Hz
200/250V
10/50
6h
50/60Hz
380/415V
10/50
Kat. br.
610.3464
• 610.3666
=Ë =
Konfiguracijski adapteri (3P+N+= è3P+ = )
Opis
16A
Boja
6h
50/60Hz
380/415V
Pak. kol.
10/50
Kat. br.
Kit za spajanje jedinica
692.4342
Pocinãano ãeliãno cjevasto
postolje s vijkom za uzemljenje.
692.4340
Ø 80
v 1000 mm
610.3746
610.
53
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
5.
5.
Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
632.
653.
654.
ELEMENTI ZA RAZVODNE PLOâE
PRENOSNE ILI ZA ZID - IP66
ALUMINIJSKE POVEZNE KUTIJE
KIT PRIBOR
BLOCK Serija
ALUBOX Serija
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 60670
Podesno za SCAME kuçi‰ta
- Prazne jedinice
Blok 1
Opis
Utisni otvori za utiãnice Dimenzije
1
4 DIN
Kuçi‰ta - IP66
Boja
1
110x280x95 mm
NE
Pak. kol.
1
Kat. br.
• 632.1500-000
• 632.1510-000
Blok 3
Opis
Utisni otvori za utiãnice Dimenzije
6 DIN
Pak. kol.
1
NE
1
136x440x105 mm
4
Slijepi
Boja
3
1
NE
1
Kat. br.
•
•
•
•
Vanjske dimenzije (mm)
1/32
140x115x160
1/24
166x142x65
1/16
198x169x80
1/12
254x218x92
1/6
315x264x122
1/2
410x315x150
1
4
10 DIN
Boja
Boja
Pak. kol.
1
1
Kat. br.
• 632.4500-000
• 632.4510-000
Pak. kol.
140x115
1/8
166x142
1/8
1/6
198x169
212x415x105 mm
NE
Opis
653.00
653.01
653.02
653.03
653.04
653.05
653.07
kit pribor
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
654.0001
654.0010
10
tester osiguraãa
1/12
Kit zidnih montaÏnih potporanja
Opis
Boja
Pak. kol.
za DOMINO IP66 i IP40 (4 komada)
10
za SCABOX
10
Kat. br.
654.0020
654.0021
254x218
1/6
315x264
1
410x315
1
Kat. br.
653.011
653.012
653.013
653.014
653.015
653.017
Zaptivaãi poklopca (2 komada)
Opis
Boja
Pak. kol.
za DOMINO IP66
25
za SCABOX 100x100-120x80-150x110
25
za SCABOX 190x140-240x190-300x220-380x300 i ADVANCE
25
za DOMINO IP40 zidna montaÏa
25
Kat. br.
654.0030
654.0031
654.0032
654.0033
Kit za povezivanje
Blok 3
2
136
32
51
BLOCK Serija
ALUBOX Serija
Pribor
EASYBOX Serija
MASTERBOX Serija
DOMINO Serija
SCABOX Serija
CUBIK Serija
Utisni otvori za utiãnice Dimenzije
Kat. br.
MontaÏne ploãe
Za panele (mm)
Opis
Pak. kol.
100x100x56
632.3500-000
632.3510-000
632.3501-000
632.3511-000
Blok 4
Kit za MASTERBOX kabinete
Boja
114
Opis
97
za DOMINO IP66 - PG36 (3 spojnice, 3 matice i 6 zaptivaãa)
Boja
65
6
6
18-36-54 DIN
za DOMINO IP40
6
zidna montaÏa
6
12-24 DIN
6
okomiti
379
275.6
654.0040
654.0041
654.0041B
654.0042
654.0042B
654.0043
654.0043B
654.0044
654.0044B
654.0045
6
12-24 DIN
440
Kat. br.
25
boãni
6
18-36-54 DIN
6
za DOMINO IP40 ugradne
6
75
87
Aluminijska ploãa za 2-3-5-struke adaptere
203
Blok 4
Pak. kol.
Opis
Prirubnica
za spoj priloÏene cijevi za komprimirani zrak
50 x 60 mm
Boja
Pak. kol.
10
Kat. br.
654.0050
654.0600
114
51
2
212
32
97
65
Kit za ruãke
Opis
449
354
221.6
396
Pak. kol.
10
Kat. br.
654.0060
Kit za Yale bravu
Opis
263
87
203
Boja
za DOMINO IP66
151
212
Pak. kol.
za DOMINO IP55
10
za MASTERBOX (2 komada)
10
za DOMINO IP40
10
za MASTERBOX/ADVANCE ▲
10
Kat. br.
654.0070
654.0071
654.0072
654.0073
54
55
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
Opis
Boja
Pak. kol.
za SCABOX (12 komada)
Kat. br.
654.0080
10/100
Kit ‰arki
Opis
655.
Kit spojnica za DOMINO razvodne ploãe
Modularna izolirana spojnica - IP20
Brtveni poklopci
Pak. kol.
za SCABOX (3 komada)
Kat. br.
654.0085
1/20
Opis
Pak. kol.
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2) dodatna spojnica
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2)
IP66: 12/24DIN - IP40 zidni: 8 DIN
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2)
IP66: 16/32/48/64DIN - IP40 zidni: 12/24 DIN
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2) IP66: 8DIN
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2) IP40 zidni: 18/36/54 DIN
Kat. br.
10
654.0360
654.0361
10
654.0362
10
654.0363
654.0364
10
VODONEPROPUSNI
KABINETI - IP65
Referentni standardi: IEC 60670 - EN 50298
10
Slijepa ploãa za DIN module
Opis
Boja
v=18mm (320mm traka)
Pak. kol.
Kat. br.
654.0090
20
Opis
25
70x55mm
1 DIN
17,5x55mm
1/2 DIN
9x55mm
25
priãvrstiti na DIN ‰inu
25
25
Tip
Boja
70x67mm - IP55
za IEC309 i za EUREKA
136x125mm - IP55
za OMNIU
Pak. kol.
6
Pak. kol.
Opis
za BLOCK
za DOMINO
Pak. kol.
150VA
1
300VA
1
150VA
1
300VA
1
g
Pak. kol.
460x670mm
1
654.0400
654.0400B
654.0410
654.0420
5
750x670mm
1
1
320x370mm
1
2
460x370mm
1
3
460x520mm
1
4
460x670mm
1
5
750x670mm
1
1
320x370mm
1
2
460x370mm
1
3
460x520mm
1
4
460x670mm
1
Obiãna
10
Pak. kol.
320x370mm
1
2
460x370mm
1
3
460x520mm
1
4
460x670mm
1
5
750x670mm
1
1
320x370mm
1
2
460x370mm
1
3
460x520mm
1
4
460x670mm
1
5
750x670mm
1
Opis
Tip
Dimenzije
Pak. kol.
1
654.0205
654.0207
654.0210
654.0220
5
750x670mm
1
1
654.0600
654.0610
5
750x670mm
1
655.011 0
655.012 0
655.013 0
655.014 0
655.015 0
655.011 1
655.012 1
655.013 1
655.014 1
655.015 1
655.011 2
655.012 2
655.013 2
655.014 2
655.015 2
Kuçi‰ta - Ner√ajuçi ãelik (AI)
Kat. br.
baza sa slijepom vratnicom
veç montiranom
Kat. br.
655.0210 1
655.0220 1
655.0230 1
655.0240 1
655.0250 1
Pocinãana ãeliãna montaÏna ploãa
Opis
za DOMINO IP66
za SCABOX
Kat. br.
654.0324
654.0326
654.0330
654.0336
10
Kat. br.
654.0349
Kit spojnica za DOMINO razvodne ploãe
Spojnice s hvataljkom za DIN ‰inu - IP20
Pak. kol.
1x(5x10mm i 5x16mm )
1
1
1
Kit spojnica za DOMINO razvodne ploãe
Spojnice bez izoliranog nosaãa - IP00
2
750x670mm
Kat. br.
Pak. kol.
modul 150
1/10
modul 250
1/10
190x140mm
1/10
240x190mm
1/10
300x220mm
1/10
380x300mm
1/10
460x380mm
1/10
Kat. br.
654.0700
654.0710
654.0787
654.0788
654.0789
654.0790
654.0791
EN 50022 DIN ‰ina, okomito podesiva
10
uzemljenje/neutralno 2x(3x35mm2 i 10x16mm2) IP40 zidni 18/36/54 DIN
10
Ïiva
3x(2x35mm2 i 6x16mm2) IP66: 16/32/48/64DIN IP40
zidni: 12/24 DIN - IP40 za ugradnju: 12/24/18/36/54 DIN
2
1
5
460x670mm
10
faza/uzemljenje/
neutralni
1
460x670mm
460x520mm
uzemljenje/neutralno 2x(3x35mm2 i 10x16mm2) IP66: 8 DIN
Opis
s obojanim prozorom
460x520mm
4
4
654.0322
uzemljenje/neutralno 1x(5x10mm2 i 5x16mm2)
IP40 za ugradnju: 8/12/24/18/36/54 DIN
s obojanim prozorom
Vratnica
3
3
2
za DOMINO/OMNIA
10
Opis
Kat. br.
1
1
1
uzemljenje/neutralno 2x(3x35mm2 i 10x16mm2)
IP66: 12/24DIN
IP40 povr‰ina: 8 DIN - IP40 za ugradnju: 8 DIN
3x(2x35mm i 6x16mm ) IP40 zidni: 18/36/54 DIN
1
460x370mm
460x370mm
654.0320
faza
460x370mm
Obiãna
2
2
10
2
2
655.001 0
655.002 0
655.003 0
655.004 0
655.005 0
655.001 1
655.002 1
655.003 1
655.004 1
655.005 1
655.001 2
655.002 2
655.003 2
655.004 2
655.005 2
1
1
uzemljenje/neutralno 2x(3x35mm2 i 10x16mm2) IP66: 16/32/48/64DIN
IP40 zidni: 12/24 DIN
IP40 za ugradnju: 12/24/18/36/54 DIN
2
1
Pak. kol.
320x370mm
320x370mm
Kit spojnica za DOMINO razvodne ploãe.
Spojnica ugra√ena u cjeloviti nosaã - IP20
Opis
320x370mm
Kat. br.
Dimenzije
1
1
za BLOCK 4
Sigurnosni toroidalni transformator
1
460x520mm
Postolje elemenata razvodnih ploãa
Opis
Pak. kol.
4
Vratnica
654.0100
654.0120
Dimenzije
3
Kat. br.
25
Baza
Kat. br.
Slijepa ploãa za utisnuça na panelu
Prirubnica
Tip
Kuçi‰ta - Termoplastiãna legura (LT)
Baza
Pak. kol.
4 DIN
Opis
EASYBOX serija
Opis
Izboãeni profil za DIN ‰inu
Kuçi‰ta - Lakirani metal (MV)
Okomite
10
Vodoravne
10
Opis
za DOMINO IP66 16 DIN
za DOMINO IP66 12 DIN
·irina
295 mm
Pak. kol.
10
10
Kat. br.
654.0750
654.0751
655. - LT kabineti
SPOJKE, DIN ·INE, PLOâE I UNUTRA·NJE VRATNICE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
Mjera 1 Mjera 2 Mjera 3 Mjera 4 Mjera 5
364
504
504
504
775
271
411
411
411
683
214
354
354
354
610
410
410
560
710
743
316
316
466
616
652
190
190
340
490
470
120
120
120
120
128
72
103
103
103
182
90
90
90
90
98
102
133
133
133
212
166
196
196
196
280
125
140
140
140
220
161
83
83
83
83
102
34
34
34
34
47
49
49
49
49
62
105
105
105
105
VANJSKA I UNUTRA·NJA VELIâINA
Kat. br.
654.0358
654.0359
A
B
C
D
E
F
Mjera 1 Mjera 2 Mjera 3 Mjera 4 Mjera 5
324
464
464
464
755
370
370
520
670
714
274
414
414
414
685
302
302
452
602
600
210
245
245
245
345
192
222
222
222
310
56
57
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
665.
267x294mm
Pak. kol.
1
2
407x294mm
1
3
407x444mm
1
4
407x594mm
1
5
679x633mm
1
Kat. br.
655.001 4
655.002 4
655.003 4
655.004 4
655.005 4
Opis
1 modul
Tip
Dimenzije
M320
baza 320mm
Pak. kol.
1/10
M460
baza 460mm
1/18
M750
baza 750mm
1
Kat. br.
655.320 10
655.460 10
655.750 10
Opis
1 modul
MontaÏna ploãa - Metalna
Opis
Metalna
"profili gore"
Tip
Dimenzije
1
320x370mm
Pak. kol.
1/4
2
460x370mm
1/4
3
460x520mm
1/2
4
460x670mm
1/2
5
750x670mm
1
5
750x670mm
1
Kat. br.
655.001 5
655.002 5
655.003 5
655.004 5
655.005 5
655.005 50
1 modul
2 modula
Tip
Dimenzije
M320
baza 320mm
1/8
M460
baza 460mm
1/8
M750
baza 750mm
1
M320
baza 320mm
1/4
M460
baza 460mm
1/4
M750
Pak. kol.
baza 750mm
Unutra‰nja vratnica
Metalna
"profili gore"
Tip
Dimenzije
Pak. kol.
1
320x370mm
1/8
2
460x370mm
1/9
3
460x520mm
1/9
4
460x670mm
1/9
5
750x670mm
1
5
750x670mm
1
Kat. br.
655.001 6
655.002 6
655.003 6
655.004 6
655.005 6
655.005 60
1
Opis
Tip
M320
baza 320mm
1/5
1 modul
M460
baza 460mm
1/4
M750
baza 750mm
1
1 modul
·asija
Opis
uspravna (u parovima)
655. - MV i AI kabineti
Tip
Dimenzije
1-2
320x370-460x370mm
Pak. kol.
3
460x520mm
4-5
460x670-750x670mm 1/10
1/8
1/10
Kat. br.
655.001 9
655.003 9
655.005 9
1/2 modula
1/4 modula
1/4
M750
baza 750mm
1
655.320 11
655.460 11
655.750 11
655.320 12
655.460 12
655.750 12
2 modula
M460
baza 460mm
Pak. kol.
Kat. br.
655.320 24
655.460 24
655.750 24
Pak. kol.
Opis
Tip
Kat. br.
655.320 21
655.460 21
655.750 21
655.320 22
655.460 22
655.750 22
655.750 23
drÏaã dokumenta
M320
baza 320mm
1/8
baza 460mm
1/10
M750
baza 750mm
1
M320
baza 320mm
1/10
M460
baza 460mm
1/10
M750
baza 750mm
1
M750
baza 750mm
1
1/9
SPOJKE, DIN ·INE, PLOâE I UNUTRA·NJE VRATNICE
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
postolje kabineta
655.460 25
kabinet s panelom otvorenog dna
13 DIN
1
kabineti s panelom slijepog dna
13 DIN
1
Tip
Dimenzije
M320
baza 320mm
Pak. kol.
1/3
Kat. br.
665.4000
665.4020-000
665.4021-000
1
M460
baza 460mm
1/3
M750
baza 750mm
1
Kat. br.
655.320 90
655.460 90
655.750 90
Pribor
kit ventilacije
M460
Opis
Pak. kol.
666.
KABINETI ZA
GRADILI·TE - IP66
kit dodatnih konzola
Pak. kol.
Referentni standardi: IEC 60670
Prazni kabineti
Kat. br.
655.320 20
655.460 20
655.750 20
MASTERBOX 3 Serija
Priãvr‰çenje polova
Opis
Obiãni panel
A
B
C
D
E
F*
G*
H*
baza 460mm
Dimenzije
kit lokot
Dimenzije
M460
Tip
kit za kljuã (par)
Opis
1/5
Opis
Panel s DIN odu‰nim otvorom
Opis
baza 320mm
Kat. br.
maks. Ø 300mm
Dimenzije
Dimenzije
Panel unutra‰nje vratnice
Modularne ploãe
Opis
Tip
M320
potporanj za montaÏu na metal/zid
665. - 666.
Boja
Pak. kol.
sivi
1/10
obojani
1/10
sivi
1/10
1/10
1
1/10
10
Kat. br.
655.910
655.911
655.920
655.930
655.950
655.960
655.970
MASTERBOX 5 Serija
Referentni standardi: IEC 60670
Prazni kabineti
Opis
Boja
Pak. kol.
kabinet s panelom otvorenog dna
13+13 DIN
1
kabinet sa panelom slijepog dna
13+13 DIN
1
Kat. br.
666.4030-000
666.4031-000
Postolje
Mjera 1 Mjera 2 Mjera 3 Mjera 4 Mjera 5
196
336
336
336
408
408
558
708
348
348
498
648
74
104
104
104
104
134
134
134
177
192
192
192
121
136
136
136
102
102
102
783
468
293
N
Dimenzije
1
E
Izolirana
I
Tip
KABINETI ZA
GRADILI·TE - IP66
P
Opis
Panel za kalupljeni strujni prekidaã
DIN ‰ina
O
MontaÏna ploãa - Izolirana
E
P
O
892
Mjera 1 Mjera 2 Mjera 3 Mjera 4 Mjera 5
314
454
454
454
740
370
370
520
670
670
274
414
414
414
302
302
452
602
200
230
230
230
190
220
220
220
123
223
223
223
1516
A
B
C
D
E
F*
G
N
VANJSKA I UNUTRA·NJA VELIâINA
981
700
58
59
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
672.
673.
POTRO·AâKE JEDINICE - IP66
Opis
DOMINO Serija
B
Referentni standardi: IEC 60670
Potro‰aãke jedinice
Opis
M135
M190
M250
M400
AxBxC (mm)
2 DIN
Pak. kol.
1/24
135x76x102
4 DIN
190x112x106
1/16
8 DIN
190x184x106
1/10
12 DIN
250x256x140
1/9
16 DIN
250x328x140
1/6
24 DIN (12x2)
400x256x140
1/6
32 DIN (16x2)
400x328x140
1/4
M550
48 DIN (16x3)
550x328x140
1/3
M700
64 DIN (16x4)
700x328x140
1
Utisni otvori za utiãnice AxBxC (mm)
M150
-
2
150x328x140
M190
8 DIN
1
337x184x106
M250
12 DIN
1
400x256x140
M400
16 DIN
2
400x328x140
•
•
•
•
•
•
•
•
•
672.2002
672.2004
672.2008
672.2012
672.2016
672.4024
672.4032
672.5048
672.7064
M550
16 DIN
4
550x328x140
M150
M190
M250
8 DIN
12 DIN
-
150x328x140
337x184x106
400x256x140
1/6
1/10
Opis
M150
#
1/10
1/6
#
1/6
M400
16 DIN
-
400x328x140
4
M550
16 DIN
-
550x328x140
1/3
M250
-
#
1/6
1/4
1/4
1/3
DOMINO Serija
3 (16/32A)
150x328x140
2 (16A)
337x184x106
Pak. kol.
1/6
Opis
AxBxC (mm)
Postolje Prozor Pak. kol.
1/12
8+1 DIN (8+1)
190x254x108
1/12
+
1/10
#
337x184x106
1/10
#
#
1 (63A)
400x256x140
1/10
1/6
400x256x140
12 DIN
1/10
1/6
1/6
#
1/6
M400
16 DIN
3 (16/32A)
400x328x140
1/4
M550
16 DIN
6 (16/32A)
550x328x140
1/3
# Metriãki navoj kabelskog ulaza.
M12
250x326x108
1/7
+
1/6
1/6
M18
18+1 DIN (18+1)
250x434x140
1/6
+
1
1/6
1/5
M12
24+4 DIN (12+2)
(12+2)
400x326x108
1/5
+
1
1/5
1/4
M18
36+4 DIN (18+2)
(18+2)
400x434x140
1/4
+
1
1/4
1/2
Otvori za utiãnice
672.
MODUL 400
12+1 DIN (12+1)
1/7
IEC309 i EUREKA serija
16A = 70x87mm
32A = 84x106mm
63A = 100x110mm
1/10
1/7
• 672.1300
672.2300
672.UK2300
• 672.2301
• 672.UK2301
672.3300
672.UK3300
672.3302
672.UK3302
672.4316
672.5616
M4
2/4 DIN
130x97x84
M4
4+1/2 DIN (4+1/2)
190x135x108
M4
8+2 DIN (8+2)
190x254x108
Postolje
Pak. kol.
1/36
1/36
1/24
1/24
1/12
S prozorima
1/12
Kat. br.
AxBxC (mm)
Referentni standardi: IEC 60670
M4
8 DIN
# Metriãki navoj kabelskog ulaza.
672.
MODUL 150
1/6
Utisni otvori za utiãnice AxBxC (mm)
Kat. br.
• 672.1100
672.2100
672.UK2100
672.3100
672.UK3100
• 672.4116
• 672.5116
1/10
• 672.1200
672.2200
672.UK2200
• 672.3200
• 672.UK3200
672.4216
672.5416
672.5316
Opis
Kuçi‰ta s otvorima IEC 309 ili EUREKA serija
M190
Kuçi‰ta sa slijepim prednjim panelom
Pak. kol.
1/10
#
Kat. br.
# Metriãki navoj kabelskog ulaza.
2 (16/32A)
Utisni otvori za utiãnice AxBxC (mm)
1/6
Kat. br.
1 (32A)
Opis
Pak. kol.
C
Bez prozora
SPOJNE KUTIJE
MONTAÎA NA ZID - IP40
Kuçi‰ta s otvorima OMNIA serija
A
M18
(18+2)
54+5 DIN (18+1)
(18+2)
550x434x140
1/2
+
1
1/2
Kat. br.
• 673.2008
• 673.2008B
673.2008B.2012
673.2008B.2010
• 673.2012
• 673.2012B
673.2012B.2012
673.2012B.2010
• 673.2018
• 673.2018B
673.2018B.2012
673.2018B.2010
• 673.4024
• 673.4024B
673.4024B.2012
673.4024B.2010
• 673.4036
• 673.4036B
673.4036B.2012
673.4036B.2010
• 673.5054
• 673.5054B
673.5054B.2012
673.5054B.2010
1/12
+
1/10
1/7
M12
12+2 DIN (12+2)
1/7
250x326x108
+
18+2 DIN (18+2)
1/6
250x434x140
+
24+4 DIN
(12+2)
(12+2)
1/5
400x326x108
•
•
1
1/5
M12
•
•
1/6
1/6
M18
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
1
1/4
M18
M18
36+4 DIN
(18+2)
(18+2)
(18+2)
54+6 DIN (18+2)
(18+2)
NAPOMENA:
1/4
400x434x140
+
1
1/2
1/2
550x434x140
+
•
•
•
•
1
673.2102
673.2102B
673.2104
673.2104B
673.2108
673.2108B
673.2108B.0012
673.2112
673.2112B
673.2112B.0012
673.2118
673.2118B
673.2118B.0012
673.4124
673.4124B
673.4124B.0012
673.4136
673.4136B
673.4136B.0012
673.5154
673.5154B
673.5154B.0012
Sivo podnoÏje / obojani prozori
Bijela baza / bijeli prozori
+ Bijela baza / bijeli prozori + pojedinaãno pakovanje + 2 spojnice
673.
672.
MODUL 550
Jedna visina za 4-8-12-18 DIN
(prekidaãi 53 i 68 mm)
1) Altezza 4-8-12-24 DIN (interruttori
68 mm)
Dvije visine53
za e
24-36-54
DIN
672.
MODUL 250
(prekidaãi 53-68mm i elementi u kutiji)
60
61
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
674.
675.
680.
686.
ELEKTRIâNI ORMARIåI - IP66
KOMPONENTE MODULA
POTRO·AâKE JEDINICE
ELEKTRIâNI ORMARIåI - IP40
SPOJNE KUTIJE
ZA ZIDNU MONTAÎU- IP44
SPOJNE KUTIJE
POVEZNA KUåI·TA - IP56
DOMINO Serija
DOMINO Serija
SCABOX Serija
SCABOX Serija
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 60670
- S poklopcem na pritisak
Referentni standardi: IEC 60670
- S poklopcem na vijak
- Dimenzija (baza+poklopac)= 150x328x140mm
Komponente
Opis
Pak. kol.
baza
M150
poklopac
Kutija s kabelskim prolazima
S prozorima
1/6
slijepi
1/6
s 2 utisna otvora OMNIA serija
1/6
s 3 utisna otvora IEC309 ili EUREKA serija
1/6
Kat. br.
674.1000
674.1100
674.1200
674.1300
Opis
AxBxC (mm)
PoklopacProzor Pak. kol.
1/10
M4
8+1 DIN (8+1)
210X254X75
1/10
+
1/6
1/10
1/7
M12
12+1 DIN (12+1)
270X326X75
1/7
+
1/6
1/7
1/7
M18
18+1 DIN (18+1)
270X434X75
1/7
+
1
1/7
M4
4+1/2 DIN (4+1/2)
1/38
(*) 180X150X75
1/38
1/5
M12
24+4 DIN (12+2)
(12+2)
420X326X95
1/5
+
1
1/5
1/3
M18
36+4 DIN
(18+2)
(18+2)
420X434X95
1/3
+
1
1/3
1/2
M18
(18+1)
54+3 DIN (18+1)
(18+1)
570X434X95
1/2
+
1
1/2
NAPOMENA:
Kat. br.
• 675.2008
• 675.2008B
675.2008B.2012
675.2008B.2010
• 675.2012
• 675.2012B
675.2012B.2012
675.2012B.2010
• 675.2018
• 675.2018B
675.2018B.2012
675.2018B.2010
• 675.2104
• 675.2104B
• 675.4024
• 675.4024B
675.4024B.2012
675.4024B.2010
• 675.4036
• 675.4036B
675.4036B.2012
675.4036B.2010
• 675.5054
675.5054B
675.5054B.2012
675.5054B.2010
Sivo podnoÏje / obojani prozori
Bijela baza / bijeli prozori
+ Bijela baza / bijeli prozori + jedno pakovanje + 2 spojnice
(*) Bez prozora.
Dimenzije
Br. ulaza za
Boja
Kutija sa slijepim stranama
Pak. kol.
Ø 65x35mm
4 - Ø 23mm (PG16)
4/100
Ø 80x40mm
4 - Ø 23mm (PG16)
4/100
6 - Ø 23mm (PG16)
4/60
80x80x40mm
Kat. br.
• 680.001
• 680.002
• 680.003
Dimenzije
Boja
Pak. kol.
100x100x50mm
1/40
120x80x50mm
1/42
1/48
150x110x70mm
slijepi poklopac
190x140x70mm*
1/30
240x190x90mm* ▲
1/16
300x220x120mm* ▲
1/8
380x300x120mm* ▲
1/4
1
452x372x120mm* ▲
685.
Spojne kutije
za zidnu montaÏu - IP55
100x100x50mm
1/40
120x80x50mm
1/42
150x110x70mm
1/48
1/30
SCABOX serija
190x140x70mm*
Referentni standardi: IEC 60670
- S poklopcem na vijak
300x220x120mm* ▲
1/8
380x300x120mm* ▲
1/4
452x372x120mm* ▲
1
Kutija s kabelskim prolazima
Dimenzije
Br. ulaza za
Boja
Pak. kol.
100x100x50mm
6 - Ø 29mm (PG21)
1/48
120x80x50mm
6 - Ø 29mm (PG21)
1/54
150x110x70mm
10 - Ø 29mm (PG21)
1/40
190x140x70mm
10 - Ø 38mm (PG29)*
1/24
240x190x90mm
12 - Ø 38mm (PG29)* ▲
1/12
300x220x120mm 12 - Ø 38mm (PG29)* ▲
1/6
380x300x120mm 12 - Ø 48mm (PG36)* ▲
1/4
460x380x130mm 14 - Ø 48mm (PG36)* ▲
1
* Potpornji za montaÏu.
▲ Podesno za montaÏu ‰arki.
prozirni poklopac
240x190x90mm* ▲
Kat. br
•
•
•
•
•
•
•
•
685.004
685.005
685.006
685.007
685.008
685.009
685.010
685.011
1/16
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
686.204
686.205
686.206
686.207
686.208
686.209
686.210
686.211
686.224
686.225
686.226
686.227
686.228
686.229
686.230
686.231
* Potpornji za montaÏu.
▲ Prikladno za montaÏu na ‰arke.
Vi‰a kutija sa slijepim stranama
Dimenzije
Boja
100x100x80mm
1/24
240x190x125mm*
slijepi poklopac
300x220x170mm*
380x300x170mm* ▲
1/6
1/6
1/3
452x372x170mm* ▲
1
100x100x80mm
1/24
240x190x125mm*
300x220x170mm*
Pak. kol.
1/6
prozirni poklopac
380x300x170mm*
452x372x170mm* ▲
1/6
1/3
1
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
686.404
686.408
686.409
686.410
686.411
686.424
686.428
686.429
686.430
686.431
* Potpornji za montaÏu.
▲ Prikladno za montaÏu na ‰arke.
675.
Pribor:
Jedna visina za 4-8-12-18 DIN
(prekidaãi 53 i 68 mm)
Dvije visine za 24-36-54 DIN
(prekidaãi 53-68mm i elementi u kutiji)
•
•
•
•
•
MontaÏna ploãa
Brtveni poklopci
Kit za brtvljenje
Kit za potpornje
Kit ‰arki
62
63
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
5. Kuçi‰ta za elektriãnu opremu
6. Kabelski kalemi
687.
688.
POVEZNE KUTIJE ZA
ELEKTRIâNE INSTALACIJE
POVEZNE KUTIJE ZA
ELEKTRIâNE INSTALACIJE
6.
6.
707.
Kabelski kalemi
KABELSKI KALEMI ZA KUåANSKU
UPOTREBU BEZ TERMIâKOG PREKIDAâA
CUBIK Serija
CUBIK Serija
TRIS serija
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 60670
Referentni standardi: IEC 61242 (LV version)
- Îarna nit 650°C bez halogena
- Îarna nit 960°C
S rukavom za kabel
Dimenzije
Br. ulaza
Boja
TV verzije
S rukavom za kabel
Pak. kol.
Ø 65x40mm
4 - Ø 23mm
4/100
Ø 80x40mm
4 - Ø 23mm
4/100
80x80x40mm
7 - Ø 23mm
4/60
100x100x50mm
7 - Ø29mm
1/48
120x80x50mm
6 - Ø29mm
1/54
150x110x70mm
10 - Ø29mm
1/40
Kat. br.
687.001
687.002
687.003
687.004
687.005
687.006
Dimenzije
Br. ulaza
Ø 65x40mm
4 - Ø 23mm
4/100
Ø 80x40mm
4 - Ø 23mm
4/100
80x80x40mm
Boja
Pak. kol.
4/60
7 - Ø 23mm
4/60
100x100x50mm
1/48
7 - Ø29mm
1/48
120x80x50mm
6 - Ø29mm
1/54
1/54
150x110x70mm
Sa slijepim stranama
Dimenzije
100x100x50mm
120x80x50mm
150x110x70mm
Boja
Pak. kol.
1/40
1/42
1/48
10 - Ø29mm
1/40
688.001
688.002
688.003
688.003.R
688.004
688.004.R
688.005
688.005.R
688.006
Ø 9,5
687.204
687.205
687.206
Utiãnice
Boja
Pak. kol.
1/40
2x10A-2P
1/40
120x80x50mm
1/42
1/42
150x110x70mm
006.
1/48
Kat. br.
688.204
688.204.R
688.205
688.205.R
688.206
150
Kabel
koaksijalni
Tris
Kabel
150
Sa slijepim rukavom
Dimenzije
Tris
Duljina
Boja
Pak. kol.
10m
1/12
15m
1/12
Kat. br.
707.2110
707.2115
Niskonaponska verzija
190
2x1
Duljina
Boja
Pak. kol.
5m
1/12
10m
1/6
15m
1/6
230
20m
1/6
4x16A-2P+=
Francuski
190
10m
1/6
230
20m
1/6
4x16A-2P+=
Njemaãki
190
10m
1/6
20m
1/6
Kat. br.
100x100x50mm
004.
Utikaã
Kat. br.
3x1,5
230
Kat. br.
707.2405
707.3410
707.3415
707.4420
707.3810
707.4820
707.3910
707.4920
Dostupno do ispraÏnjenja zaliha
TRIS
ROLLER 450
ROLLER 330
ROLLER-BLOCK 450
AUTOROLLER
Serija
Serija
Serija
Serija
Serija
709.
KABELSKI KALEMI ZA KUÇNU UPOTREBU
S TERMIâKIM PREKIDAâEM
TRIS Serija
Referentni standardi: IEC 61242
Niskonaponska verzija
Utiãnice
Tris
Kabel
150
2x10A-2P
190
2x1
230
Duljina
10m
1/6
15m
1/6
20m
190
10m
230
20m
3x1,5
206.
Pak. kol.
1/12
4x16A-2P+=
Francuski
204.
Boja
5m
190
10m
230
20m
4x16A-2P+=
Njemaãki
1/6
1/12
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
709.2405
709.3410
709.3415
709.4420
709.3810
709.3811*
709.4820
709.4821*
709.3910
709.3911*
709.4920
709.4921*
* Sa svjetlosnim prekidaãem umjesto termiãkog.
64
65
(dimenzije u mm)
6. Kabelski kalemi
745.
746.
KABELSKI KALEMI ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
IP55 - s 4 utiãnice i termiãkim prekidaãem za preoptereçenje
ROLLER 450 Serija
Utiãnice 16A
Referentni standardi: IEC 61316
- Opremljen s H07RN-F kablom
Napon
Kabel
2x2P+= + 2x3P+N+=
4x2P+=
IP44 - s 4 utiãnice i termiãkim prekidaãem za preoptereçenje
Napon
Kabel
Duljina
Boja
Pak. kol.
2x2P+= + 2x3P+=
1
2x2P+= + 2x3P+N+=
400
1
5x2,5
3x2P+= + 1x3P+=
1
30m
4x2P+=
230
4x3P+=
400
4x3P+N+=
3x2,5
1
4x2,5
1
5x2,5
1
2x2P+= + 2x3P+=
1
2x2P+= + 2x3P+N+=
400
1
5x2,5
3x2P+= + 1x3P+=
1
4x2P+=
230
4x3P+=
400
3x2P+= + 1x3P+N+=
4x3P+N+=
3x2,5
400
50m
1
4x2,5
1
1
5x2,5
1
Kat. br.
745.3005-003
745.3005-006
745.3005-008
745.3005-012
745.3005-013
745.3005-096
745.5005-003
745.5005-006
745.5005-008
745.5005-012
745.5005-013
745.5005-094
745.5005-096
4x3P+=
400
4x3P+N+=
3x32A-2P
Napon
24V~
Kabel
2x1
Duljina
Boja
Pak. kol.
30m
1
50m
1
Kat. br.
745.3009-361
745.5009-361
3x2,5
1
4x2,5
1
5x2,5
1
1
400
1
5x2,5
3x2P+= + 1x3P+=
4x2P+=
1
230
4x3P+=
3x2P+= + 1x3P+N+=
400
4x3P+N+=
3x2,5
50m
1
4x2,5
1
1
5x2,5
1
Kat. br.
745.3505-003
745.3505-006
745.3505-008
745.3505-012
745.3505-013
745.3505-096
745.5505-003
745.5505-006
745.5505-008
745.5505-012
745.5505-013
745.5505-094
745.5505-096
2 utiãnice - IP44
Utiãnice
ROLLER 330 Serija
Utikaã
Kabel
2x16A-2P+=
IEC309 230V 3x2,5
2x16A-3P+=
4x2,5
2x16A-3P+N+=
1x16A-2P+=
IEC309 400V
5x2,5
Duljina
Utiãnice
Napon
Kabel
230
3x2,5
32A-3P+=
1
4x2,5
1
400
32A-3P+N+=
32A-2P+=
16A-2P+=
16A-3P+=
16A-3P+N+=
5x2,5
4x4
Duljina
30m
400
Pak. kol.
1
1
1
5x4
230
Boja
3x4
1
3x2,5
1
4x2,5
5x2,5
50m
1
1
1
1
• 746.2010-075*
1
20m
Kat. br.
• 746.3010-077*
• 746.3010-091*
• 746.2010-093*
1
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
Utiãnice
4x16A-2P+=
P30
4x16A-2P+=
FRANCUSKI
Utikaã
Kabel
Duljina
FRANCUSKI 3x2,5
NJEMAâKI
230V
3x1,5
30m
FRANCUSKI 3x2,5
NJEMAâKI
230V
3x1,5
Boja
Pak. kol.
1
1
1
40m
1
1
30m
1
1
40m
1
Kat. br.
•
•
•
•
746.3000-384
746.3005-384*
746.4000-384
746.4005-384*
746.3000-349
746.3005-349*
746.4000-349
746.4005-349*
2 utiãnice - IP55
Utiãnice
Utikaã
Kabel
2x16A-2P+=
IEC309 230V 3x2,5
2x16A-3P+=
4x2,5
2x16A-3P+N+=
1x16A-2P+=
IEC309 400V
5x2,5
Duljina
Boja
Pak. kol.
30m
1
1
• 746.2510-075*
1
20m
1x16A-3P+=
Kat. br.
• 746.3510-077*
• 746.3510-091*
• 746.2510-093*
1
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
Kat. br.
745.3515-350
745.3515-351
745.3515-352
745.3515-353
745.3515-354
745.3515-355
745.5515-350
745.5515-351
745.5515-352
Pak. kol.
30m
IP55 - s blokirajuçom utiãnicom i termiãkim prekidaãem za preoptereçenje
16A-2P+=
Boja
1x16A-3P+=
4 utiãnice - IP20
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
16A-3P+N+=
IP44 - sa za‰titnim ure√ajima i transformatorskom jedinicom 250/24V~ - selv
1
2x2P+= + 2x3P+=
2x2P+= + 2x3P+N+=
Pak. kol.
1
5x2,5
30m
230
16A-3P+=
Utiãnice
Boja
1
3x2P+= + 1x3P+=
Utiãnice 16A
Duljina
2x2P+= + 2x3P+=
KABELSKI KALEM ZA KUåANSKU
ILI INDUSTRIJSKU UPOTREBU
2 utiãnice - IP20
Utiãnice
2x16A-2P+=
FRANCUSKI
2x13A-2P+=
BRITANSKI
Utikaã
FRANCUSKI
230V
Kabel
3x2,5
3x1,5
Duljina
Boja
Pak. kol.
1
30m
1
1
40m
3x2,5
30m
3x1,5
40m
1
1
1
BRITANSKI
230V
1
1
1 blokirajuça utiãnica - IP55
Kat. br.
746.3000-388
746.3005-388*
746.4000-388
746.4005-388*
746.3000-389
746.3005-389*
746.4000-389
746.4005-399*
Utiãnice
16A-2P+=
16A-3P+=
16A-3P+N+=
Utikaã
IEC309 400V
Utikaã
Kabel
Duljina
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
2x16A-2P+=
1x16A-2P+=
IEC309 IEC309
P30
230V
3x2,5
30m
1
746.3010-056*
2x16A-3P+=
1x16A-2P+=
IEC309 IEC309
P30
400V
5x2,5
20m
1
746.2010-390*
2x16A-3P+N+= IEC309 IEC309
400V
1x16A-2P+= P30
5x2,5
20m
1
5x2,5
Boja
Pak. kol.
1
30m
1
20m
1
Kat. br.
• 746.3512-350*
• 746.3512-351*
• 746.2512-352*
Roller-block verzija - IP44
Utiãnice
Utiãnice
4x2,5
Duljina
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
3 utiãnice - IP20 (*)
Kabel
IEC309 230V 3x2,5
Utikaã
Kabel
16A-2P+=
IEC309 230V 3x2,5
16A-3P+=
4x2,5
16A-3P+N+=
IEC309 400V
5x2,5
Duljina
Boja
Pak. kol.
1
30m
1
20m
1
Kat. br.
746.3025-350
746.3025-351
746.2025-352
Roller-block verzija - IP55
(*) Referentni standardi: IEC 61316.
746.2010-102*
* Termiãki prekidaã za preoptereçenje.
Utiãnice
Utikaã
Kabel
16A-2P+=
IEC309 230V 3x2,5
16A-3P+=
4x2,5
16A-3P+N+=
IEC309 400V
5x2,5
Duljina
30m
20m
Boja
Pak. kol.
1
1
1
Kat. br.
746.3525-350
746.3525-351
746.2525-352
745.
450
Roller 330 serija
Roller-BLOCK 330 serija
252
572
330
298
395
66
67
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
6. Kabelski kalemi
7. Elementi osvjetljenja
749.
751.
KABELSKI KALEMI ZA
INDUSTRIJSKU UPOTREBU
KABELSKI KALEMI
S AUTOMATSKIM NAMOTAVANJEM
ROLLER-BLOCK 450 Serija
16A-2P+=
Kabel
IEC309 230V 3x2,5
16A-3P+=
4x2,5
16A-3P+N+=
IEC309 400V 5x2,5
32A-3P+=
4x4
32A-3P+N+=
5x4
PRENOSNO OSVJETLJENJE
HALE Serija
Referentni standardi: IEC 60598-1 i
IEC 60598-2-8
Referentni standardi: IEC 61242
1 utiãnica - IP44
Utikaã
770.
Elementi osvjetljenja
AUTOROLLER Serija
Referentni standardi: IEC 61316
Utiãnice
7.
Duljina
Boja
Pak. kol.
30m
1
50m
1
30m
1
50m
1
30m
1
50m
1
1
30m
Sa za‰titnom napravom i pocinãanim ãeliãnim reflektorom - IP20
H05VV-F PVC kabel - IP41
1
Kat. br.
749.3005-350
749.5005-350
749.3005-351
749.5005-351
749.3005-352
749.5005-352
749.3005-353
749.3005-354
Polovi
2
Kabel
Maks. struja/Optereçenje
Pak. kol.
16m 2x1mm2
4A - 950W - 230V~
1
12m 2x1,5mm2
6A - 1.350W - 230V~
1
10m 2x2,5mm
10A - 2.000W - 230V~
1
2
14m 3x1mm
4A - 1.050W - 230V~
1
12m 3x1,5mm2
6A - 1.500W - 230V~
1
8m 3x2,5mm2
10A - 2.300W - 230V~
1
2
3
Boja
Kabel
Kat. br.
Utikaã
Bez kabela i utikaãa
751.0210-D
751.0215-D
751.0225-D
751.0310-D
751.0315-D
751.0325-D
-
Napajanje
-
DrÏaã lampe Pak. kol.
E27
1/24
5m 2x0,75mm2
CEI 23-16
2P-10A-250V~
E27
1/24
10m 2x0,75mm2
CEI 23-16
2P-10A-250V~
E27
1/18
Kat. br.
• 770.200
• 770.207
• 770.208
Prenosne lampe za te‰ke uvjete rada
Opis
DrÏaã lampe Pak. kol.
Bez kabela i utikaãa
E27
Kat. br.
770.250
1
H05VV-F PVC kabel - IP40
s kuçanskim utikaãem i izlaznom utiãnicom
Polovi
1 utiãnica - IP55
Utiãnice
Utikaã
16A-2P+=
Kabel
IEC309 230V 3x2,5
16A-3P+=
4x2,5
16A-3P+N+=
IEC309 400V 5x2,5
32A-3P+=
4x4
32A-3P+N+=
5x4
Duljina
Boja
Pak. kol.
30m
1
50m
1
30m
1
50m
1
30m
1
50m
1
1
30m
1
Kat. br.
749.3505-350
749.5505-350
749.3505-351
749.5505-351
749.3505-352
749.5505-352
749.3505-353
749.3505-354
3
Kabel
Maks. struja/Optereçenje
12m 2x1,5mm2
6A - 1.500W - 230V~
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
Sa za‰titnim difuzorom otpornim na udarce - IP20
751.1315-D
1
Kabel
Utikaã
Napajanje
5m 2x1mm2
CEI 23-16
2P-10A-250V~
DrÏaã lampe Pak. kol.
E27
1/6
10m 2x1mm2
CEI 23-16
2P-10A-250V~
E27
1/6
Kat. br.
• 770.407
• 770.408
H05VV-F PVC kabel - IP20
s utikaãem i prenosnom lampom
Polovi
2
Kabel
Maks. struja/Optereçenje
Boja
Pak. kol.
4A - 60W - 230V~
16m 2x1mm2
transformator SELV 230/12-24V~ 60VA
Kat. br.
751.7210-D
751.9210
1
1
HALE serija
MIZAR serija
HYDRA serija
Sa za‰titnim difuzorom otpornim na udarce - IP65
Kabel
Bez kabela i utikaãa
Utikaã
-
Napajanje
DrÏaã lampe Pak. kol.
-
E27
1/6
5m 2x1mm2
IEC 309
2P-16A-24V~
E27
1/6
10m 2x1mm2
IEC 309
2P-16A-24V~
E27
1/6
5m 2x1mm2
IEC 309
2P+=-16A-250V~
E27
1/6
10m 2x1mm2
IEC 309
2P+=-16A-250V~
E27
1/6
Kat. br.
•
•
•
•
•
770.400
770.405
770.406
770.409
770.410
756.
KABELSKI KALEMI
S AUTOMATSKIM NAMOTAVANJEM
AUTOROLLER Serija
Referentni standardi: IEC 61242
H07RN-F kabel
s utikaãem i prenosnom lampom - IP43
Polovi
2
roller-block 450 serija
Kabel
Transformator
14m 2x1mm2
Pak. kol.
Kat. br.
756.9211
1
SELV 230/12-24V~ 60VA
AUTOROLLER serija
ø450
=
130
871
155
871
=
225
ø8
155
ø450
= =
506
475
506
475
155
172
128
60
68
69
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
6. Kabelski kalemi
780.
786.
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA
TRAJNE INSTALACIJE - IP44
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA
TRAJNE INSTALACIJE - IP55
MIZAR Serija
MIZAR Serija
Referentni standardi: IEC 60598-1 i IEC 60598-2-1
Referentni standardi: IEC 60598-1 i IEC 60598-2-1
- Termoplastiãno sjenilo
- Polikarbonatno sjenilo
âetvrtasta pregradna lampa
âetvrtasta pregradna lampa
DrÏaã lampe
B22
E27
Snaga lampe
Boja
Pak. kol.
1/6
60W - Ïarna
1/6
Kat. br.
780.2262
• 780.2762
(Za neprekidno kori‰tenje, izaberite verziju s polikarbonatnim sjenilom).
DrÏaã lampe
Snaga lampe
Boja
1/12
B22
1/12
60W - Ïarna
1/12
E27
1/12
781.
790.
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA
TRAJNE INSTALACIJE - IP44
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA
TRAJNE INSTALACIJE
MIZAR Serija
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
786.2260
786.2261
786.2760
786.2761
HYDRA Serija
Referentni standardi: IEC 60598-1 i IEC 60598-2-1
- Polikarbonatno sjenilo
âetvrtasta pregradna lampa
DrÏaã lampe
Snaga lampe
Boja
Ukrasni okvir
Pak. kol.
1/12
B22
60W - Ïarna
E27
1/12
1/12
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
MIZAR Serija
• Proizvod s markom kvalitete
Opis
Boja
Pak. kol.
1/6
Okrugli
1/6
1/6
Ovalni
1/6
Kat. br.
790.101
790.102
790.301
790.302
HYDRA Serija - Okrugla
prolaz za
kabelENTRY
na poledini
REAR
CABLE
70
781.2260
781.2261
781.2760
781.2761
Pole√ina
Okvir
791.
796.
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA
TRAJNE INSTALACIJE - IP44
ELEMENTI OSVJETLJENJA ZA TRAJNE
INSTALACIJE - IP65
HYDRA Serija
HYDRA Serija
Referentni standardi: IEC 60598-1 i IEC 60598-2-1
Referentni standardi: IEC 60598-1 i IEC 60598-2-1
- Sjenilo i osnovica u polikarbonatu
- Sjenilo i osnovica u polikarbonatu
Okrugli
Okrugli
Grlo
Sijalica
B22
100W
Boja
Pak. kol.
1/6
E27
100W
1/6
Kat. br.
• 791.12210
• 791.12710
Grlo
Sijalica
B22
100W
1/6
E27
100W
1/6
Grlo
Sijalica
B22
100W
1/6
E27
100W
1/6
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
• 791.22210
• 791.22710
Grlo
Sijalica
B22
100W
1/6
E27
100W
1/6
Kat. br.
• 796.12210
• 796.12710
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
• 796.22210
• 796.22710
Ovalni
Ovalni
Grlo
Sijalica
B22
10W
1/6
E27
100W
1/6
Pole√ina
Pak. kol.
âetvrtasti
âetvrtasti
HYDRA serija - âetvrtasti
Boja
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
• 791.32210
• 791.32710
Grlo
Sijalica
B22
100W
Boja
Pak. kol.
1/6
E27
100W
1/6
Kat. br.
• 796.32210
• 796.32710
HYDRA serija - Ovalni
Pole√ina
Okvir
71
(dimenzije u mm)
8. Pribor za instalacije
8.
8.
Pribor za instalacije
805.
KABELSKE UVODNICE
MATICE - POKLOPCI ZA VIJKE
Nedeformirajuçe kabelske uvodnice (s maticom) - IP68 - Te‰ki uvjeti rada
Opis
Boja
Pak. kol.
PG16 - Ø 23mm
100/1000
PG21 - Ø 29mm
100/1000
PG29 - Ø 38mm
50/500
PG36 - Ø 48mm
25/200
50/600
PG 9
50/600
PG 11
25/500
PG 13,5
25/500
PG 16
25/300
PG 21
25/400
Kat. br.
PG 29
25/350
805.3304
805.3305
805.3306
805.3307
PG 36
10/140
PG 42
10/100
PG 48
10/100
M12x1.5
50/600
M16x1.5
50/600
M20x1.5
25/500
M25x1.5
25/300
M32x1.5
25/400
Kat. br.
M40x1.5
25/350
805.3314HF
805.3314
805.3315HF
805.3315
M50x1.5
10/100
M63x1.5
10/100
1/4”
50/600
3/8”
50/600
1/2”
25/500
5/8”
25/300
3/4”
25/400
1”
25/350
1.1/8”
10/140
1.1/2”
10/140
2
10/100
Kabelski rukav - IP55
Opis
Îiãne spojnice
Zatiãne stezaljke
Vi‰estruki konektori vodova
Zatiãne stezaljke
Boja
Pak. kol.
PG16 - Ø 23mm Îarna nit 650°C
100/1000
PG21 - Ø 29mm Îarna nit 960°C
100/1000
PG29 - Ø 38mm Îarna nit 650°C
100/1000
PG36 - Ø 48mm Îarna nit 960°C
100/1000
Spojnice (s maticom i zaptivaãem)
Opis
Boja
Pak. kol.
PG 21
10/50
PG 29
10/50
PG 36
5/25
M25x1.5 - Laki
10/50
M25x1.5 - Te‰ki uvjeti rada
10/50
M40x1.5 - Laki
5/25
M40x1.5 - Te‰ki uvjeti rada
5/25
Kat. br.
805.3335
805.3336
805.3337
805.5225
805.5325
805.5240
805.5340
PG 7
PG 9
PG 11
Boja
Pak. kol.
100/1000
100/1000
100/1000
PG 13,5
100/1000
PG 16
100/1000
PG 21
100/1000
PG 29
50/500
PG 36
25/250
PG 42
25/250
PG 48
25/250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opis
805.3350
805.3351
805.3352
805.3353
805.3354
805.3355
805.3356
805.3357
805.3358
805.3359
805.5512
805.5516
805.5520
805.5525
805.5532
805.5540
805.5550
805.5563
805.7350
805.7351
805.7353
805.7354
805.7355
805.7356
805.7357
805.7358
805.7359
PG 7
50/600
PG 9
50/600
PG 11
25/500
PG 13,5
25/500
PG 16
25/300
PG 21
25/400
PG 29
25/350
PG 36
10/140
PG 42
10/100
PG 48
10/100
M12x1.5
50/600
M16x1.5
50/600
M20x1.5
25/500
M25x1.5
25/300
M32x1.5
25/400
M40x1.5
25/350
M50x1.5
10/100
M63x1.5
10/100
Kabelske uvodnice (s maticom) - IP66 - Laki
Boja
Pak. kol.
PG 7
50/600
PG 9
50/600
PG 11
25/500
Kat. br.
PG 13,5
25/500
805.3380
805.3381
805.3382
805.3383
805.3384
805.3385
805.3386
805.3387
805.3388
805.3389
PG 16
25/300
Kapice vijaka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PG 21
25/400
PG 29
25/350
PG 36
10/140
PG 42
10/100
PG 48
10/100
M12x1.5
50/600
M16x1.5
50/600
M20x1.5
25/500
M25x1.5
25/300
M32x1.5
25/400
M40x1.5
25/350
M50x1.5
10/100
M63x1.5
10/100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabelske uvodnice (bez matice) - IP66
Kat. br.
IP66 Bez zaptivaãa - IP68 (1 bar) Sa zaptivaãem - (Isporuãeno bez zaptivaãa)
Opis
Opis
Pak. kol.
PG 7
Kabelska uvodnica - IP55
Opis
Boja
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
805.3340.0
805.3341.0
805.3342.0
805.3343.0
805.3344.0
805.3345.0
805.3346.0
805.3347.0
805.3348.0
805.3349.0
805.5412.0
805.5416.0
805.5420.0
805.5425.0
805.5432.0
805.5440.0
805.5450.0
805.5463.0
Kabelske uvodnice (s dijafragmom i maticom) - IP66
Opis
Boja
Pak. kol.
PG 7
50/600
PG 9
50/600
PG 11
25/500
PG 13,5
25/500
PG 16
25/300
PG 21
25/400
PG 29
25/350
PG 36
10/140
PG 42
10/100
Kat. br.
PG 48
10/100
805.3340
805.3341
805.3342
805.3343
805.3344
805.3345
805.3346
805.3347
805.3348
805.3349
805.5412
805.5416
805.5420
805.5425
805.5432
805.5440
805.5450
805.5463
M12x1.5
50/600
M16x1.5
50/600
M20x1.5
25/500
M25x1.5
25/300
M32x1.5
25/400
M40x1.5
25/350
M50x1.5
10/100
M63x1.5
10/100
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
805.3340.1
805.3341.1
805.3342.1
805.3343.1
805.3344.1
805.3345.1
805.3346.1
805.3347.1
805.3348.1
805.3349.1
805.5412.1
805.5416.1
805.5420.1
805.5425.1
805.5432.1
805.5440.1
805.5450.1
805.5463.1
72
73
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
8. Pribor za instalacije
Kabelske uvodnice (s dijafragmom bez matice) - IP66 - light
Opis
Boja
Pak. kol.
PG 7
50/600
PG 9
50/600
PG 11
25/500
PG 13,5
25/500
PG 16
25/300
PG 21
25/400
PG 29
25/350
PG 36
10/140
PG 42
10/100
PG 48
10/100
M12x1.5
50/600
M16x1.5
50/600
M20x1.5
25/500
M25x1.5
25/300
M32x1.5
25/400
M40x1.5
25/350
M50x1.5
10/100
M63x1.5
10/100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matice - te‰ki uvjeti rada
Kat. br.
Opis
805.3340.2
805.3341.2
805.3342.2
805.3343.2
805.3344.2
805.3345.2
805.3346.2
805.3347.2
805.3348.2
805.3349.2
805.5412.2
805.5416.2
805.5420.2
805.5425.2
805.5432.2
805.5440.2
805.5450.2
805.5463.2
PG 7
100/1000
PG 9
100/1000
PG 11
100/1000
PG 13,5
100/1000
PG 16
100/1000
PG 21
100/1000
PG 29
50/500
PG 36
50/500
Boja
PG 42
Pak. kol.
50/500
PG 48
50/500
M12x1.5
100/1000
M16x1.5
100/1000
M20x1.5
100/1000
M25x1.5
100/1000
M32x1.5
100/1000
M40x1.5
50/500
M50x1.5
50/500
M63x1.5
50/500
810.
812.
IZOLIRANI ÎIâNI
KONEKTORI - T85
IZOLIRANI
KONEKTORI - T85
Referentni standardi: IEC 60998-1 i IEC 60998-2-1
Referentni standardi: IEC 60998-1 i IEC 60998-2-1
Kat. br.
805.3370
805.3371
805.3372
805.3373
805.3374
805.3375
805.3376
805.3377
805.3378
805.3379
805.5712
805.5716
805.5720
805.5725
805.5732
805.5740
805.5750
805.5763
Pojedinaãni
Promjer
vodiãa
Nominalna
struja
Boja
razni
17,5A
100/600
100/600
prozirni
Pak. kol.
PG 7
100/1000
PG 9
100/1000
PG 11
100/1000
PG 13,5
100/1000
PG 16
100/1000
PG 21
100/1000
PG 29
50/500
PG 36
50/500
PG 42
50/500
PG 48
50/500
M12x1.5
100/1000
M16x1.5
100/1000
M20x1.5
100/1000
M25x1.5
100/1000
M32x1.5
50/500
M40x1.5
50/500
M50x1.5
50/500
M63x1.5
50/500
razni
100/1000
100/1000
100/1000
2,5mm2
24A
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
razni
Kat. br.
Opis
805.3360
805.3361
805.3362
805.3363
805.3364
805.3365
805.3366
805.3367
805.3368
805.3369
805.5612
805.5616
805.5620
805.5625
805.5632
805.5640
805.5650
805.5663
PG 7
100/1000
PG 9
100/1000
PG 11
100/1000
PG 13,5
100/1000
PG 16
100/1000
Boja
Pak. kol.
PG 21
100/1000
PG 29
50/500
PG 36
50/500
PG 42
50/500
PG 48
50/500
M12x1.5
100/1000
M16x1.5
100/1000
M20x1.5
100/1000
M25x1.5
100/1000
M32x1.5
100/1000
M40x1.5
50/500
M50x1.5
50/500
M63x1.5
100/600
100/600
Zaptivaãi
Boja
100/600
100/600
1,5mm2
prozirni
Opis
Pak. kol.
100/600
Za nedeformirajuçe kabelske uvodnice.
Matice - Laki
Trake
50/500
Kat. br.
805.3390
805.3391
805.3392
805.3393
805.3394
805.3395
805.3396
805.3397
805.3398
805.3399
805.5912
805.5916
805.5920
805.5925
805.5932
805.5940
805.5950
805.5963
100/1000
100/1000
100/1000
4mm2
32A
100/1000
100/1000
prozirni
100/1000
100/1000
razni
100/1000
100/1000
100/1000
6mm2
41A
100/1000
100/1000
prozirni
100/1000
100/1000
razni
100/1000
100/1000
100/1000
10mm2
57A
100/1000
100/1000
prozirni
100/1000
100/1000
razni
50/500
50/500
50/500
16mm2
76A
50/500
50/500
prozirni
50/500
50/500
35mm2
125A
prozirni
5/250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Promjer
vodiãa
810.372/AS
810.372/B
810.372/G
810.372/M
810.372/N
810.372/TR
810.372/V
810.374/AS
810.374/B
810.374/G
810.374/M
810.374/N
810.374/TR
810.374/V
810.375/AS
810.375/B
810.375/G
810.375/M
810.375/N
810.375/TR
810.375/V
810.376/AS
810.376/B
810.376/G
810.376/M
810.376/N
810.376/TR
810.376/V
810.378/AS
810.378/B
810.378/G
810.378/M
810.378/N
810.378/TR
810.378/V
810.379/AS
810.379/B
810.379/G
810.379/M
810.379/N
810.379/TR
810.379/V
810.435/TR
1.5mm2
9,8
96
50/500
2.5mm2
12,2
120
50/250
4mm2
12,2
120
6mm2
14,7
145
10mm2
17,0
168
25/100
16mm2
21,3
211
25/75
Visina
(mm)
Duljina
(mm)
Boja
prozirni
Pak. kol.
50/250
25/150
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
812.372
812.374
812.375
812.376
812.378
812.379
74
75
(dimenzije u mm)
8. Pribor za instalacije
9. Pribor za instalaciju kabelskih cijevi
815.
817.
ZATIâNE STEZALJKE
VI·ESTRUKI ÎIâNI
KONEKTORI - T85
Referentni standardi: IEC 60998-1 i IEC 60998-2-1
- 12 polne
Visina
(mm)
Priãvrsna rupa Nominalni
Ø mm
napon
Boja
Pak. kol.
8
2,6
250V~
50/800
4mm2
10
3,5
450V~
50/400
6mm
10
3,5
450V~
50/400
10mm2
11,5
3,5
450V~
25/300
16mm2
14,5
4,3
450V~
25/150
25mm2
17,5
4,3
750V~
15/60
35mm2
22
5,5
10/40
750V~
Kat. br.
• 815.1361
• 815.1362
815.13625
• 815.1363
• 815.1364
• 815.1365
• 815.1366
Promjer
vodiãa
Br.
nivoa
6mm2
16mm2
35mm2
Visina
(mm)
2.5mm2
8
4mm2
6mm2
10mm2
16mm2
25mm2
35mm2
Priãvrsna rupa Nominalni
Ø mm
napon
2,6
10
3,5
10
3,5
11,5
3,5
14,5
4,3
17,5
4,3
22
5,5
Boja
Pak. kol.
50/800
250V~
50/800
50/400
450V~
50/400
Kabelske ovojnice sa M6 navojem podnoÏja
Br. vodiãa
Veliãina
Pak. kol.
2
2x6mm
25/650
3
3x6mm2
25/400
5
5x6mm2
10/270
2
2x16mm2
10/270
3
3x16mm2
10/270
5
5x16mm2
6
2x16mm + 4x6mm
10/260
2
2x35mm2
10/160
3
3x35mm2
10/260
6
2x35mm2 + 4x16mm2
10/120
2
10/260
2
2
Kat. br.
Cijev Ø (mm)
• 817.0602
• 817.0603
• 817.0605
817.1602
817.1603
817.1605
817.1606C
• 817.3502
• 817.3503
• 817.3506C
•
•
•
•
50/400
25/300
450V~
25/300
25/150
450V~
25/150
15/60
750V~
15/60
10/40
750V~
10/40
•
•
•
•
815.2361
815.2361B
815.2362
815.2362B
815.23625
815.23625B
815.2363
815.2363B
815.2364
815.2364B
815.2365
815.2365B
815.2366
815.2366B
100/1000
14-15
100/1000
16-17
100/1000
19-20
100/1000
21-22
100/1000
25-26
100/1000
28-29
100/1000
31-32
100/1000
38-40
100/1000
48-50
50/400
820.610
820.612
820.614
820.616
820.620
820.622
820.625
820.628
820.632
820.640
820.650
Pak. kol.
Kat. br.
Pribor
Polusedla
Opis
Pak. kol.
Kat. br.
Nosaã DIN ‰ine
10/500
817.001
Cijev Ø (mm)
Pribor za priãvr‰çivanje
Pribor za spajanje
818.
IZOLIRANI âAVLI
ZA KABEL
Boja
Za priãvr‰çivanje plosnatih kablova
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije
Ø1.5x14mm
2.5
8
2.5
250V~
50/800
4
10
4
450V~
50/400
6
10
6
450V~
50/400
10
11.5
10
450V~
25/300
16
14.5
16
450V~
25/150
815.3361
815.3362
815.33625
815.3363
815.3364
Boja
25-26
100/1000
31-32
100/1000
38-40
100/500
48-50
50/500
820.710
820.712
820.714
820.716
820.720
820.722
820.725
820.710/P
820.712/P
820.714/P
820.716/P
820.720/P
820.722/P
820.725/P
820.732/P
820.740/P
820.750/P
Pak. kol.
Kat. br.
10-11
200/1000
12-13
200/1000
14-15
16-17
200/1000
standardni
tip
100/1000
19-20
100/1000
21-22
100/1000
25-26
100/1000
10-11
100/1000
12-13
100/1000
14-15
100/1000
16-17
T160 zatiãne stezaljke
Priãvrsna rupa Nominalni
Ø mm
napon
Kat. br.
12-13
21-22
Visina
(mm)
Pak. kol.
100/1000
19-20
Promjer
vodiãa
Boja
10-11
Kat. br.
50/400
450V~
PRIBOR ZA PRIâVR·åIVANJE
- Napravljeno od pocinãano-bikromatskog ãelika
T85 zatiãne stezaljke
Promjer
vodiãa
820.
Pojedinaãni
2.5mm2
2
Pribor za instalaciju kabelskih
cijevi
Referentni standardi: IEC 60998-1 i IEC 60998-2-1
T140 zatiãne stezaljke
Promjer
vodiãa
9.
9.
Opis
pakovanje sa 100 komada
Pak. kol.
100/1000
Kat. br.
818.2
100/1000
TE·KI
UVJETI
RADA
100/1000
100/1000
Sedla
Cijev Ø (mm)
Boja
10-11
100/1000
12-13
100/1000
16-17
100/1000
19-20
100/1000
21-22
100/1000
25-26
100/1000
28-29
100/1000
31-32
100/1000
38-40
100/1000
48-50
50/500
820.810
820.813
820.816
820.819
820.822
820.826
820.828
820.832
820.838
820.850
76
77
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
9. Pribor za instalaciju kabelskih cijevi
830.
839.
PRIâVR·åIVAâI ZA KABELE
KABELSKE PETLJE
846.
Pribor
Opis
Referentni standardi: EN 50146
VIJCI I âEPOVI
Boja
samoljepljiva osnovica za petlju
100/1000
osnovica zidnog sidra
100/1000
osnovica zidne priãvrsnice
100/1000
antivibracijska osnovica kabelske petlje na vijak
100/1000
klje‰ta za spajanje i kidanje petlji
Okrugli priãvr‰çivaãi za okrugle kablove
Za kablove Ø (mm)
Pin (mm)
Boja
100/5000
1,8x18
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x21
100/5000
2x27
100/5000
2x27
100/5000
12
2x27
100/3000
14
2x27
100/3000
3-4
5
6
7
8
10
16
2x35
100/5000
19
2.5x45
100/3000
22
2.5x45
100/1000
26
2.7x50
100/1000
28
2.7x60
100/1000
32
2.7x60
100/1000
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Dimenzije (mm) ·krip vodiãa Ø (mm) Otpornost na vlak (kg) Boja
830.30/3-4
830.30/3-4G
830.30/5
830.30/5G
830.30/6
830.30/6G
830.30/7
830.30/7G
830.30/8
830.30/8G
830.30/10
830.30/10G
830.30/12G
830.30/14G
830.30/16G
830.30/19G
830.30/22G
830.30/26G
830.30/28G
830.30/32G
6x115
4-25
25
100/2000
6x175
10-45
28
100/2000
9x120
4-22
48
100/2000
9x180
10-42
48
100/2000
9x265
26-62
55
100/2000
9x360
55-92
55
100/2000
3,5
5
6
8
11
13
Boja
Pak. kol.
100/5000
100/5000
100/3000
100/3000
100/5000
100/5000
100/3000
100/3000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
839.39/100
839.39/101
839.39/102
839.39/103
839.39/104
Bez vijaka
Kat. br.
830.30/P3
830.30/P3G
830.30/P5
830.30/P5G
830.30/P6
830.30/P6G
830.30/P8
830.30/P8G
830.30/P11
830.30/P11G
830.30/P13
830.30/P13G
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije Ø (mm)
Za vijke promjera Ø (mm)
839.39/6115
839.39/6175
839.39/9120
839.39/9180
839.39/9260
839.39/9350
4
1,5-3
100/2000
5
2,5-4
100/2000
6
3,5-5
100/2000
7
4-6
100/2000
8
4,5-7
100/2000
10
5-8
100/2000
845.
STROPNE KUKE NA PERO
Dimenzije (mm) ·krip vodiãa Ø (mm) Otpornost na vlak (kg) Boja
2,4x75
1.5-15
6
2,5x98
1.5-18
8
2,5x135
1.5-30
8
2,6x160
1.5-40
8
2,6x200
1.5-50
8
3,6x140
1.5-35
13
3,6x200
1.5-50
13
3,6x290
1.5-80
13
3,6x370
1.5-100
13
4,8x178
1.5-45
22
4,8x200
1.5-45
22
4,8x250
1.5-60
22
4,8x290
1.5-75
22
4,8x360
1.5-100
22
4,8x430
1.5-100
22
7,8x180
4.5-45
55
7,8x300
4.5-80
55
7,8x365
4.5-100
55
9x780
4.5-230
55
Pak. kol.
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/2000
100/1000
100/1000
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
846.13-4
846.13-5
846.13-6
846.13-7
846.13-8
846.13-10
S vijcima
Za unutra‰nja oÏiãenja (Nylon)
Plosnati priãvr‰çivaãi za plosnate kablove
Za kablove sa ‰irinom (mm)
1/20
Kat. br.
Za vanjska oÏiãenja (Rilsan®)
Pak. kol.
1,8x18
Pak. kol.
Kat. br.
839.42080
839.52080
839.42100
839.52100
839.52120
839.42120
839.42160
839.52160
839.42200
839.52200
839.43140
839.53140
839.43200
839.53200
839.43300
839.53300
839.43370
839.53370
839.44190
839.54190
839.44200
839.54200
839.44250
839.54250
839.44300
839.54300
839.44370
839.54370
839.44430
839.54430
839.47200
839.57200
839.47290
839.57290
839.47370
839.57370
839.47780
839.57780
Opis
s otvorenom kukom i maticom
Dimenzije Ø (mm)
S vijcima (mm)
Stropne kuke na pero
4
3,0x25
100/2000
Navoj
Pak. kol.
Kat. br.
5
3,5x25
100/2000
M5
50/500
845.46
845.46/1
845.46/2
6
4,5x40
100/2000
7
4,5x40
100/2000
8
5,0x40
100/2000
10
6,0x50
100/2000
s vijkom, podlo‰kom i maticom
M5
s podlo‰kom i 2 matice
M5
50/1000
50/500
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
846.14-4
846.14-5
846.14-6
846.14-7
846.14-8
846.14-10
78
79
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
9. Pribor za instalaciju kabelskih cijevi
860.
862.
864.
NOSAâI CIJEVI, INSPEKCIJSKA
KOLJENA I T-OVI - IP40
SPOJNICE I KOLJENA - IP40
SPOJNICE I KOLJENA - IP65
Referentni standard: EN 50086
Referentni standard: EN 50086
Nosaãi cijevi sa ãepom i vijkom
Cijev Ø (mm)
Boja
Pak. kol.
16
100/1000
20
100/1000
25
100/800
32
50/400
Kat. br.
860.2016
860.2020
860.2025
860.2032
Luãni nastavak s dvije spojnice
Nosaãi kabelskih cijevi, na pritisak
Cijev Ø (mm)
Omotaã Ø (mm)
16-20
14-22
Boja
Pak. kol.
25-32
23-35
50/600
40-50
38-50
40/320
100/1200
Cijev Ø (mm)
Kat. br.
860.01620
860.02532
860.04050
Opis
Nosaãi cijevi tipa ovratnik
Cijev Ø (mm)
Boja
16
Boja
Pak. kol.
podesno za sve veliãine - 200mm
400
100/1000
100/1000
25
100/1000
32
100/800
40
50/400
50
25/250
50/800
20
50/400
Kat. br.
25
25/200
860.1300/G
32
25/100
40
15/60
50
10/40
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Cijev Ø (mm)
Pak. kol.
Kat. br.
862.916/G
862.920/G
862.925/G
862.932/G
862.940/G
862.950/G
16
Boja
50/600
20
50/400
25
25/200
32
25/100
40
15/60
50
10/40
864.216
864.220
864.225
864.232
864.240
864.250
Kat. br.
860.1316/G
860.1320/G
860.1325/G
860.1332/G
860.1340/G
860.1350/G
Cijev Ø (mm)
Boja
16
Pak. kol.
Kat. br.
50/1200
860.1116/G
860.1120/G
860.1125/G
860.1132/G
20
50/600
25
50/2400
32
25/200
Inspekcijski T-ovi - IP40
Nosaãi cijevi na kaãenje
Boja
Pak. kol.
Inspekcijska koljena - IP40
Pak. kol.
20
Cijev Ø (mm)
Boja
16
MontaÏna ‰ina za nosaãe cijevi na kaãenje i ovratnik
Luãni nastavak s dvije spojnice
Cijev Ø (mm)
Pak. kol.
16
100/1000
20
100/1000
25
100/800
32
50/500
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
860.1216/G
860.1220/G
860.1225/G
860.1232/G
Kat. br.
16
50/800
860.1416/G
860.1420/G
860.1425/G
860.1432/G
20
50/400
25
25/300
32
20/160
Cijevni nastavci
Cijev Ø (mm)
Boja
Cijevni nastavci
Pak. kol.
16
100/1200
20
100/800
25
50/600
32
50/300
40
20/160
50
20/120
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Cijev Ø (mm)
Pak. kol.
Kat. br.
862.1016/G
862.1020/G
862.1025/G
862.1032/G
862.1040/G
862.1050/G
16
50/800
20
50/600
25
50/400
32
25/200
40
20/160
50
10/80
864.316
864.320
864.325
864.332
864.340
864.350
Boja
Spojnica cijevi na kutiju
Pak. kol.
Kat. br.
16
Cijev Ø (mm)
➞
Priãvrsni otvor Ø (mm)Metriãki navoj
16-18
M16x1,5
Boja
50/800
20
➞
20-22
M20x1,5
50/600
25
➞
25-28
M25x1,5
50/400
32
➞
32-35
M32x1,5
25/300
40
➞
40-44
M40x1,5
25/200
50
➞
50-54
M50x1,5
15/120
864.516
864.520
864.525
864.532
864.540
864.550
80
81
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
9. Pribor za instalaciju kabelskih cijevi
10. Sistemi kanala
865.
Kat. br.
➞
10
50/1200
PG 11
➞
12
50/1200
➞
12
50/1200
➞
16
50/800
PG 16
➞
16
50/800
PG 21
➞
20
50/400
PG 29
➞
25
25/300
864.600
864.601
864.603
864.605
864.606
864.607
864.609
864.611
PG 13,5
PG 36
Pla‰t Ø (mm)
➞
Boja
32
25/200
Metriãki navoj
Boja
Unutra‰nje dimenzije Ø (mm)
Boja
Pak. kol.
2
200/1600
3
200/2000
4
100/1000
5
100/1000
6
100/800
100/800
7
100/600
Pak. kol.
Kat. br.
8
100/600
➞
10
50/1200
9
100/600
➞
12
50/1200
10
50/400
M20x1,5
➞
16
50/800
12
50/350
M25x1,5
➞
20
50/400
864.651
864.653
864.655
864.657
864.659
864.661
864.663
864.665
14
50/300
M16x1,5
Pla‰t Ø (mm)
Referentni standard: CEI 23-16
Kabelski pla‰tevi
6
Spojnice pla‰ta na kutiju
M32x1,5
➞
25
25/300
M40x1,5
➞
32
25/200
M50x1,5
➞
40
15/120
M63x1,5
➞
50
10/80
Spojnice cijevi na pla‰t
Cijev Ø (mm)
16
20
25
32
40
50
➞
➞
➞
➞
➞
➞
16
25/200
18
25/200
20
25/175
22
25/150
24
25/150
26
25/150
28
25/150
30
20/100
Pak. kol.
Kat. br.
36
20/100
12
50/800
20/100
50/600
16
50/600
20
50/400
20
50/400
25
25/200
25
25/200
32
20/160
32
20/160
40
15/120
40
15/120
50
10/80
864.716
864.816
864.720
864.820
864.725
864.825
864.732
864.832
864.740
864.840
864.750
864.850
40
16
Pla‰t Ø (mm)
Boja
Metriãki navoj Eureka
➞
Boja
Pak. kol.
M27x1,5
16A 2P+= - 3P+=
10/80
10/80
22
➞
M32x1,5
16A 3P+N+=
32A 2P+= - 3P+=
25
➞
M36x1,5
32A 3P+N+=
10/80
28
➞
M36x1,5
32A 3P+N+=
10/80
865.002
865.003
865.004
865.005
865.006
865.106
865.007
865.008
865.009
865.010
865.012
865.014
865.016
865.018
865.020
865.022
865.024
865.026
865.028
865.030
865.036
865.040
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
40x40
1
60
60x40
3
40
60x60
3
32
80x60
3
24
100x80
3
16
Kat. br.
•
•
•
•
•
872.04040
872.06040
872.06060
872.08060
872.10080
Kanali za kablove i kuçi‰ta
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
100x60
3
18
150x60
5
12
150x80
5
8
200x80
7
8
Kat. br.
•
•
•
•
872.10060
872.15060
872.15080
872.20080
Svaki profil je opremljen s petljama za priãvr‰çenje kablova
Kanali za kablove i kuçi‰ta
Kabelski kanali s utorima
Kabelski kanali
WBOX Serija: ugradne kutije
WADO Serija: mini-kanali
Opis
Dimenzije izbu‰ene ‰ine
nosaã
60x48x1,8mm S M6 otvorima
G type
32x15x1,5mm
35x7,5x1mm
Ω type
35x15x1,5mm
Boja
WADO Serija: rubni kanali
Pak. kol.
Kat. br. (1m)
50/500
865.200
865.210
865.211
865.220
865.221
865.230
865.231
865.240
865.241
No
20
18x6,3 - 25mm
20
No
40
18x6,3 - 25mm
40
No
20
18x6,3 - 25mm
15x5,5x1mm
Pla‰t Ø (mm)
Kabelski kanali
Kat. br. (1m)
Metalne ‰ine
Spojnice pla‰ta na Eureku
20
KANALI ZA KABLOVE
I KUåI·TA
20
No
100
18x6,3 - 25mm
100
A
B
Pak. kol.
PG 9
872.
Sistemi kanala
DIMENZIJA
40x40
60x40
60x60
80x60
100x80
A
40
60
60
80
100
B
40
40
60
60
80
Kat. br.
864.920
864.922
864.925
864.928
Kanali za kablove i kuçi‰ta
Spiralna kabelska spona
Unutra‰nji Ø (mm)
Vanjski Ø (mm)
Pak.kol.
Kat. br. (1m)
3
5
Boja
25/700
4
6
25/600
6
8
25/500
8
10
25/400
10
12
25/200
12
14
20/160
14
16
20/120
865.603
865.604
865.606
865.608
865.610
865.612
865.614
A
C
B
Pig navoj
10.
PRIBOR ZA INSTALACIJE
Spojnice pla‰ta na kutiju
DIMENZIJA
100x60
150x60
150x80
200x80
A
100
150
150
200
B
60
60
80
80
C
72
122
122
172
82
83
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
10. Sistemi kanala
Dimenzije (mm)
Boja
Plosnati T-ovi
Vanjski kut
Kanali za kablove i kuçi‰ta
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije(mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
40x40
1
10/60
60x40
3
10/40
60x60
60x60
3
10/40
80x60
80x60
3
10/30
100x80
100x80
3
8/16
100x60
3
8/16
150x60
150x60
5
1/6
150x80
150x80
5
1/6
200x80
200x80
7
1/4
40x40
60x40
100
100x60
108
• 872.CS40
• 872.CS60
Priãvr‰çivaã za komponente na podnoÏje
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
20
• 872.TE060
80x60
20
100x80
20
• 872.TE080
• 872.TE100
60x60
872.AE04040
872.AE06040
872.AE06060
872.AE08060
872.AE10080
872.AE10060
872.AE15060
872.AE15080
872.AE20080
Dimenzije(mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
40x40
1
10/60
60x40
3
10/40
60x60
3
10/40
80x60
3
10/30
100x80
3
8/16
100x60
3
8/16
150x60
150x60
5
1/8
150x80
5
1/6
200x80
7
1/4
-
200x80
Odjeljci
1
60x40
3
60x60
3
80x60
3
100x80
3
100x60
3
150x60
5
150x80
5
200x80
7
Boja
Pak. kol.
Kat. br
20
• 872.GT40
20
• 872.GT60
20
• 872.GT80
20
• 872.GT60
20
• 872.GT80
Dimenzije(mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
40x40
60x40
60x60
80x60
100x80
10
100x60
• 872.GV02
150x60
150x80
200x80
Za montaÏu na stranama kanala
Plosnata spojnica
100x60
150x80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimenzije(mm)
40x40
Unutra‰nji kut
40x40
60x40
Kat. br
Varijabilna spojnica
Kat. br
Dimenzije(mm)
872.AI04040
872.AI06040
872.AI06060
872.AI08060
872.AI10080
872.AI10060
872.AI15060
872.AI15080
872.AI20080
40x40
Odjeljci
1
60x40
3
60x60
3
80x60
3
100x80
3
100x60
3
150x60
5
150x80
5
200x80
7
Boja
Blok plosnatih prikljuãaka
Pak. kol.
Kat. br
20
• 872.GP40
20
• 872.GP60
20
• 872.GP80
20
• 872.GP60
20
• 872.GP80
Dimenzije(mm)
Boja
Pak. kol.
40x40
60x40
Kat. br.
1/10
• 872.SA40
1/4
• 872.SA60
1/4
• 872.SA60
60x60
80x60
100x80
100x60
150x60
150x80
200x80
Za montaÏu na stranama kanala
Zidni nosaã
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije(mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
40x40
40x40
1
10/60
60x40
60x40
3
10/40
60x60
60x60
3
10/40
80x60
3
10/30
100x80
100x80
3
8/16
100x60
100x60
3
8/16
150x60
150x60
5
1/8
150x80
5
1/6
200x80
7
1/4
80x60
150x80
200x80
20/80
1/20
• 872.MP01
• 872.MP02
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kat. br
Dimenzije(mm)
872.AP04040
872.AP06040
872.AP06060
872.AP08060
872.AP10080
872.AP10060
872.AP15060
872.AP15080
872.AP20080
40x40
1
60x40
3
60x60
3
80x60
3
100x80
3
100x60
3
150x60
5
150x80
5
200x80
7
Odjeljci
Boja
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
Kat. br
20
• 872.GU040
20
• 872.GU060
20
• 872.GU080
20
• 872.GU100
20
• 872.GU150
20
• 872.GU200
Dimenzije(mm)
Pak. kol.
40x40
1
10/60
60x40
3
10/40
60x60
3
10/40
80x60
3
10/30
100x80
3
8/16
100x60
3
8/16
150x60
5
1/8
150x80
5
1/6
200x80
7
1/4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boja
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
40x40
60x40
60x60
80x60
1/9
• 872.SC01
(4 DIN)
1/10
• 872.SC02
(10 DIN)
100x80
100x60
150x60
150x80
200x80
Poklopac spojnice
Zavr‰ni poklopac
Dimenzije(mm)
Jedinica modularnih prekidaãa
Ravna spojnica
Plosnati kut
DrÏaã prekidaãa 83,5 mm
Kat. br
Dimenzije(mm)
872.TT04040
872.TT06040
872.TT06060
872.TT08060
872.TT10080
872.TT10060
872.TT15060
872.TT15080
872.TT20080
40x40
1
Pak. kol.
Kat. br.
40x40
60x40
3
60x40
60x60
3
60x60
80x60
3
80x60
100x80
3
100x60
3
150x60
5
150x60
150x80
5
150x80
200x80
7
200x80
Dimenzije(mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
100x80
10
• 872.GL02
100x60
1/20
• 872.PA02
Napomena: za verzije 80x60 i 100x80, koristite specifiãni pribor za priãvr‰çivanje dna
84
85
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
10. Sistemi kanala
874.
Ploãa drÏaãa prekidaãa 83,5 mm
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
DrÏaã utikaãa
Kat. br.
Dimenzije (mm)
Boja
Petlja nosaãa za kuçansku instalaciju
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije (mm)
40x40
40x40
40x40
60x40
60x40
60x40
60x60
60x60
60x60
80x60
80x60
100x80
100x80
100x60
100x60
80x60
100x80
100x60
150x60
150x80
20
• 872.PA080
15
• 872.PA100
15
• 872.PA150
10
200x80
• 872.PA200
150x60
Dimenzije (mm)
Boja
• 872.PC02
200x80
Kat. br.
Dimenzije (mm)
KABELSKI KANALI S UTORIMA
Kat. br.
Referentni standard: CEI 23-16
- Isporuãeno s poklopcem
150x80
20
• 872.TB100
20
• 872.TB150
200x80
IEC ploãa utiãnica
Pak. kol.
Pak. kol.
150x60
1/30
150x80
DrÏaã prekidaãa 60 mm
Boja
Boja
Priãvr‰çivaã kabla tipa ovratnik
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
Standardna visina: 8/12/8mm (▲ 6/8/6mm )
Dimenzije (mm)
Utor (v)
Odjeljci
25x30
23,5mm
1
100 ▲ • 874.2530
30mm
1
100
50mm
1
70
25x80
68mm
1
40x30
23,5mm
1
40x40
30mm
1
40x60
50mm
1
40x40
40x40
40x80
68mm
1
60x40
60x40
60x40
30mm
1
60x60
60x60
80x60
80x60
100x80
100x80
100x60
100x60
1/20
150x60
• 872.PB02
150x60
150x80
150x80
200x80
200x80
15
• 872.PC100
15
10
• 872.PC150
• 872.PC200
60x60
60x60
50mm
1
80x60
60x80
68mm
1
100x80
10/120
100x60
10/120
• 872.TC10080
• 872.TC10060
Dimenzije (mm)
Boja
Kat. br.
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
80x80
68mm
1
100x40
30mm
1
200x80
Kopãa priãvr‰çivaãa kabela
Kat. br.
1
1
150x80
6 DIN ploãa modularnih prekidaãa
Pak. kol.
30mm
50mm
150x60
Napomena: za verzije 80x60 i 100x80, koristite specifiãni pribor za priãvr‰çivanje dna
DrÏaã utikaãa
80x40
80x60
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
100x60
50mm
1
100x80
68mm
1
120x40
30mm
1
120x60
50mm
1
120x80
68mm
1
40x40
40x40
60x40
60x40
60x40
60x60
60x60
60x60
80x60
80x60
80x60
Dimenzije (mm)
Utor (h)
Odjeljci
100x80
100x80
100x80
25x30
23,5mm
1
100
100x60
100x60
25x40
30mm
1
100
1/20
150x60
• 872.PB04
150x60
150x80
150x80
200x80
200x80
10
10
• 872.PD150
• 872.PD200
Napomena: za verzije 80x60 i 100x80, koristite specifiãni pribor za priãvr‰çivanje dna
Nosaã aparata
DrÏaã ploãe 60 mm i ploãe utikaãa
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
150x60
150x80
200x80
Mala visina: 4/6/4mm
20
• 872.TF100
20
• 872.TF150
20
• 872.TF200
Boja
Pak. kol.
25x60
50mm
1
70
25x80
68mm
1
56
40x30
23,5mm
1
80
40x40
30mm
1
70
40x60
50mm
1
56
40x80
68mm
1
40
60x40
30mm
1
50
60x60
50mm
1
32
40x40
40x40
60x80
68mm
1
24
60x40
60x40
80x40
30mm
1
40
60x60
60x60
80x60
50mm
1
28
80x60
80x80
68mm
1
20
100x80
100x40
30mm
1
28
100x60
100x60
50mm
1
20
100x80
68mm
1
16
150x80
120x40
30mm
1
24
200x80
120x60
50mm
1
16
120x80
68mm
1
12
80x60
100x80
100x60
150x60
150x80
200x80
20
15
• 872.PB080
• 872.PB100
15
• 872.PB150
10
• 872.PB200
150x60
1/10
• 872.TA02
874.2540
874.2560
874.2580
874.4030
874.4040
874.4060
874.4080
874.6040
874.6060
874.6080
874.8040
874.8060
874.8080
874.0040
874.0060
874.0080
874.0240
874.0260
874.0280
Kat. br.
40x40
100x60
Kat. br. (1m)
•
•
•
56
80 ▲ •
•
70
•
56
•
40
•
50
•
32
•
24
•
40
•
28
•
20
•
28
•
20
•
16
•
24
•
16
•
12
25x40
60x40
• 872.PC080
Pak. kol.
25x60
40x40
20
Boja
Kat. br. (1m)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
874.R2530
874.R2540
874.R2560
874.R2580
874.R4030
874.R4040
874.R4060
874.R4080
874.R6040
874.R6060
874.R6080
874.R8040
874.R8060
874.R8080
874.R0040
874.R0060
874.R0080
874.R0240
874.R0260
874.R0280
86
87
(dimenzije u mm)
10. Sistemi kanala
875.
876.
Vijci za poklopce
UGRADNE KUTIJE
Opis
WBOX Serija
Veliãina (mm)
Pakovanje s 20 vijaka
Pak. kol.
3x19
Mini-kanali: ovojni poklopac
MINI-KANALI I PRIBOR - IP40
1/120
Dimenzije (mm)
Kat. br.
875.4500
WADO Serija
20x15
1
70
30x15
1
60
40x10
2
72
40x15
2
44
40x20
2
84
Kat. br.
60x20
3
56
876.2010
876.2015
876.3015
876.4010
876.4015
876.4020
876.6020
876.2010G
876.2015G
876.3015G
876.4010G
876.4015G
876.4020G
876.6020G
Standardna duljina: 2m.
Za‰titni poklopac
Opis
Stupanj za‰tite
Ø 65 mm
Boja
Opis
Pak. kol.
IP 40
500
Kat. br.
• 875.4201
PriloÏeni poklopac i vijci
U plastificiranoj kutiji
Ugradne telefonske kutije
Opis
Boja
Pak. kol.
70x70 mm
12/60
83,5
Pak. kol.
6/300
120
92x92
5/100
118x96
5/160
153x98
5/140
160x130
5/80
196x152
5/60
875.4301
392x152
2/30
480x160
2/24
âetvrtaste ugradne kutije
Razmak izmedju rupa za priãvr‰çenje (mm) Boja
Pak. kol.
294x152
* Za kutije s 3 modula katalo‰ki broj 875.4303
Release instalacija
Opis
3 modula
Boja
Kat. br.
PriloÏeni poklopac i vijci
3 modula
Kutija (mm)
Kat. br.
• 875.4303
PriloÏeni poklopac i vijci
2/40
Mini-kanali: standardni poklopac
Kat. br.
875.4603*
875.4610
875.4611
875.4612
875.4613
875.4614
875.4615
875.4616
875.4617
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
20x10
1
100
20x15
1
70
30x15
1
60
40x10
2
72
40x15
2
44
40x20
2
84
60x20
3
56
20x10
1
100
20x15
1
70
30x15
1
60
40x10
2
72
40x15
2
44
40x20
2
84
60x20
3
56
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pak. kol.
100
Referentni standard: CEI 23-16
Plastika
Boja
1
- Isporuãeno s poklopcem
Okrugle ugradne kutije
Odjeljci
20x10
Kat. br.
• 876.2015AV
• 876.4010AV
• 876.4015AV
• 876.4020AV
• 876.6020AV
Mini-kanali: ljepljivi
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
12x7
1
168
12x12
1
98
16x12
1
70
Kat. br.
876.1207AD
876.1212AD
876.1612AD
Standardna duljina: 2m.
Standardna duljina: 2m.
Ugradne spojne kutije
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
92x92x45
1
-
1/170
118x96x50
1
-
1/120
153x98x70
1
-
1/70
160x130x70
1
-
1/44
196x152x70
2
Razdvojnik 152*
1/40
294x152x70
3
Razdvojnik 152*
1/24
392x152x70
4
Razdvojnik 152*
1/20
480x160x70
3
Razdvojnik 160*
1/12
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
875.4410
875.4411
875.4412
875.4413
875.4414
875.4415
875.4416
875.4417
TT
* Bez razdvojnika
Isporuãen s kutijom, poklopcem i vijcima
PA60
AP
PA60+
PK60
Razdvojnici
Opis
Dimenzije
Boja
PA80
Pak. kol.
Razdvojnik 152
152 mm
25/200
Razdvojnik 160
160 mm
25/200
Kat. br.
875.4490
875.4491
PA60
Za razdvajanje elektriãnih krugova.
TF
AL
AI
Poklopci
Opis
Kutija (mm)
AE
Boja
Pak. kol.
Okrugli poklopci s
Ø 65 mm
50/500
priãvr‰çivaãima
Ø 80 mm
40/400
Poklopci vijaka
92x92
5/100
118x96
5/160
153x98
5/140
160x130
5/80
196x152
5/60
294x152
2/40
392x152
2/30
480x160
2/24
GT
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
875.4501
875.4502
875.4510
875.4511
875.4512
875.4513
875.4514
875.4515
875.4516
875.4517
SA
GT
AP
PA80+
PK80
GU
AT
* Vijci nisu priloÏeni
Dostavljeni u vidu rezervnih dijelova
PA80
88
89
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
10. Sistemi kanala
Plosnati kutevi
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Vanjski kutevi
Pak. kol.
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Dimenzije (mm)
876.AP2010
876.AP2015
876.AP3015
876.AP4010
876.AP4015
876.AP4020
876.AP6020
876.AP2010G
876.AP2015G
876.AP3015G
876.AP4010G
876.AP4015G
876.AP4020G
876.AP6020G
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
AP - Plosnati kutevi
90
• Proizvod s markom kvalitete
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
876.AE2010
876.AE2015
876.AE3015
876.AE4010
876.AE4015
876.AE4020
876.AE6020
876.AE2010G
876.AE2015G
876.AE3015G
876.AE4010G
876.AE4015G
876.AE4020G
876.AE6020G
Zavr‰ni adapteri
Unutra‰nji kutevi
Dimenzije (mm)
Odjeljci
AI - Unutra‰nji kutevi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Dimenzije (mm)
876.AI2010
876.AI2015
876.AI3015
876.AI4010
876.AI4015
876.AI4020
876.AI6020
876.AI2010G
876.AI2015G
876.AI3015G
876.AI4010G
876.AI4015G
876.AI4020G
876.AI6020G
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
AE - Vanjski kutevi
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
AT - Zavr‰ni adapteri
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
876.AT2010
876.AT2015
876.AT3015
876.AT4010
876.AT4015
876.AT4020
876.AT6020
876.AT2010G
876.AT2015G
876.AT3015G
876.AT4010G
876.AT4015G
876.AT4020G
876.AT6020G
Poklopci spojnica
Boãni adapteri
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
•
•
•
•
•
•
Kat. br.
Dimenzije (mm)
876.AL2010
876.AL2015
876.AL3015
876.AL2010G
876.AL2015G
876.AL3015G
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
Plosnati T-ovi
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
GT - Plosnati T-ovi
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
876.GT2010
876.GT2015
876.GT3015
876.GT4010
876.GT4015
876.GT4020
876.GT6020
876.GT2010G
876.GT2015G
876.GT3015G
876.GT4010G
876.GT4015G
876.GT4020G
876.GT6020G
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
876.GU2010
876.GU2015
876.GU3015
876.GU4010
876.GU4015
876.GU4020
876.GU6020
876.GU2010G
876.GU2015G
876.GU3015G
876.GU4010G
876.GU4015G
876.GU4020G
876.GU6020G
Zavr‰ni poklopci
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
20x10
1
30
20x15
1
30
30x15
1
30
40x10
2
30
40x15
2
30
40x20
2
30
60x20
3
30
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
876.TT2010
876.TT2015
876.TT3015
876.TT4010
876.TT4015
876.TT4020
876.TT6020
876.TT2010G
876.TT2015G
876.TT3015G
876.TT4010G
876.TT4015G
876.TT4020G
876.TT6020G
TT - Zavr‰ni poklopci
91
(dimenzije u mm)
10.
SISTEMI KANALA
879.
Dimenzije (mm)
Boja
Pak. kol.
20x10
20x15
30
30x15
30
Kat. br.
• 876.TF20
• 876.TF30
Razmak osi
drÏaã komponente
Dimenzije
Visina
Boja
Pak. kol.
10
43mm
10
83,5mm
142x100mm
10
40x10
53mm
30
40x15
10
• 876.TF40
Vanjski kut
RUBNI KANALI
I PRIBOR
Kutija za prekidaãe ili utiãnice - 83,5mm
PridrÏaã kabela
Za rubne k.
Kat. br.
•
•
•
•
876.PA8040
876.PA8040G
876.PA8050
876.PA8050G
Pak. kol.
80
3
• 876.TF60
Referentni standard: CEI 23-16
10
10
120
3
10
10
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
Kit poveznog kuçi‰ta - 83,5mm
Razmak osi
drÏaã komponente
Spoj Ø 16mm
Dimenzije (mm)
Odjeljci
Boja
Boja
Pak. kol.
1
30
20x15
1
30
20x10
1
30
20x15
1
30
Kat. br.
•
•
•
•
60mm
10
876.RT2010
876.RT2015
876.RT2010G
876.RT2015G
Boja
Pak. kol.
3
20
• 876.PK80
• 876.PK80G
20
120
3
20
20
Opis
Dimenzije
Prikljuãak
Blok
67x67mm
Boja
10
10
1/10
1/10
• 876.SA70
• 876.SA70G
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
10
80
3
10
Kat. br.
100x100mm
10
53mm
10
876.PA6040
876.PA6040G
876.PA6050
876.PA6050G
10
Vijci i ãepovi
Opis
Boja
Plosnati kut
Za rubne k.
Odjeljci
120
Pak. kol.
Ø 4mm
100
Ø 5mm
100
Ø 6mm
100
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
• 879.AP0080
• 879.AP0080A
• 879.AP0080M
10
80
3
10
10
Koristite
AV
3
Unutra‰nji kut
Kat. br.
10
43mm
879.0080
879.0080A
879.0080M
879.0120
879.0120A
879.0120M
120
Pak. kol.
879.AE0080
879.AE0080A
879.AE0080M
879.AE0120
879.AE0120A
879.AE0120M
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
Povezno kuçi‰te
Kutija za prekidaãe ili utiãnice - 60mm
Visina
Kat. br.
80
20
10
20x10
Dimenzije
20
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
10
Rubni kanali
30
60x20
60mm
Boja
10
WADO Serija
40x20
Razmak osi
drÏaã komponente
Odjeljci
3
10
10
Kat. br.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.AI0080
879.AI0080A
879.AI0080M
879.AI0120
879.AI0120A
879.AI0120M
876.PK04
876.PK05
876.PK06
Varijabilni plosnati kut
Za rubne k.
Odjeljci
80
3
120
3
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
Koristite
AP
• 879.AV0120
• 879.AV0120A
• 879.AV0120M
10
10
10
Kit poveznog kuçi‰ta - 60mm
Razmak osi
drÏaã komponente
Boja
Pak. kol.
10
60mm
10
Kat. br.
876.PK60
876.PK60G
AP
Kanali
80
Kutija za prekidaãe ili utiãnice
Plosnati kutevi
TM
PA80
PB60
PA80
Kanali
80
PA90
GM
AE
AT
Mini-kanali
Kanali
120
80mm
Mini-kanali
PA90
PA80
CC
GM
PA60
AI
Podni kanali
GT
AV
120mm
GU
GS
AE
CC
TF
92
93
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
10.
SISTEMI KANALA
Zatvorni poklopac - Sa izlazom za 80 rubne kanale
Poklopac spojnice
60 mm vodoravni centri - 2 modula
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
10
80
3
10
10
10
120
3
10
10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.GU0080
879.GU0080A
879.GU0080M
879.GU0120
879.GU0120A
879.GU0120M
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
80
10
120
10
10
• 879.CC0121
• 879.CC0121A
• 879.CC0121M
Razmak osi
Za rubne k. Dubina
Boja
Pak. kol.
5
80 mm
53 mm
5
5
60 mm
5
120 mm
53 mm
5
5
Boja
Pak. kol.
10
80
3
10
10
10
120
3
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.PA6050
879.PA6050A
879.PA6050M
879.PA6051
879.PA6051A
879.PA6051M
Razmak osi
Za rubne k. Dubina
Boja
Pak. kol.
5
43 mm
83.5 mm
5
5
80 mm
5
53 mm
5
5
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.PB8040
879.PB8040A
879.PB8040M
879.PB8050
879.PB8050A
879.PB8050M
Zatvorni poklopac - Sa izlazom za mini-kanale
Plosnati T-ovi za mini-kanale
Za rubne k.
83.5 mm okomiti centri - 3 modula
Kat. br.
10
10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.GM0080
879.GM0080A
879.GM0080M
879.GM0120
879.GM0120A
879.GM0120M
For skirting
Colour
Pack qty.
80
10
120
10
10
• 879.CC0122
• 879.CC0122A
• 879.CC0122M
Slijepi poklopac
120 mm vodoravni centri - 6 modula
Cat. no.
Razmak osi
Za rubne k. Dubina
Boja
Pak. kol.
5
80 mm
53 mm
5
5
120 mm
5
120 mm
53 mm
5
5
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.PA9050
879.PA9050A
879.PA9050M
879.PA9051
879.PA9051A
879.PA9051M
Razmak osi
Za rubne k.
Boja
Pak. kol.
5
60 mm
PA60
5
5
5
83.5 mm
PA80/PB80
5
5
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.PD60
879.PD60A
879.PD60M
879.PD80
879.PD80A
879.PD80M
Terminal "kroz zid"
Plosnati T-ovi
Za rubne k.
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
10
80
3
10
10
10
120
3
10
10
Odjeljci
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.GT0080
879.GT0080A
879.GT0080M
879.GT0120
879.GT0120A
879.GT0120M
5
80
3
5
5
5
120
3
5
5
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.TM0080
879.TM0080A
879.TM0080M
879.TM0120
879.TM0120A
879.TM0120M
83.5 mm vodoravni centri - 3 modula
Razmak osi
Za rubne k. Dubina
Boja
Pak. kol.
5
43 mm
5
5
80 mm
5
83.5 mm
53 mm
5
5
5
Zavr‰ni poklopac
Plosnati T-ovi
Za rubne k.
Odjeljci
Boja
120 mm
Pak. kol.
10
Opis
Boja
Pak. kol.
Kat. br.
879.GT0007
879.GT0007A
879.GT0007M
879.GT0007G
10
10
Plosnati T-ovi za podne kanale
10
10
80
3
10
10
10
120
3
10
10
5
5
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
53 mm
Boja
Pak. kol.
10
80
3
10
10
10
120
3
10
10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.GS0080
879.GS0080A
879.GS0080M
879.GS0120
879.GS0120A
879.GS0120M
Za rubne k.
80
Boja
Pak. kol.
10
10
10
120
Opis
Boja
Pak. kol.
20 m
70 mm podni kanal
20 m
20 m
20 m
Kat. br.
879.0007
879.0007A
879.0007M
879.0007G
Plosnati T-ovi za podne kanale
Pak. kol.
3
10
120
Kat. br.
• 879.TE0080
• 879.TE080A
• 879.TE0080M
Inspekcijski
Poklopac.
Koristite
TE0080
3
PridrÏaã kabela
10
80
Boja
10
Opis
Odjeljci
Odjeljci
10
Zatvorni poklopac - Slijepi
Za rubne k.
879.PA8040
879.PA8040A
879.PA8040M
879.PA8050
879.PA8050A
879.PA8050M
879.PA8051
879.PA8051A
879.PA8051M
Postolje za telefonski utikaã
Plosnati T-ovi za podne kanale
Odjeljci
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
879.TT0080
879.TT0080A
879.TT0080M
879.TT0120
879.TT0120A
879.TT0120M
Kutija za pribor za oÏiãenje
Za rubne k.
Podni kanali
10
10
Kat. br.
•
•
•
•
•
•
879.CC0080
879.CC0080A
879.CC0080M
879.CC0120
879.CC0120A
879.CC0120M
Boja
PridrÏaã kabela
Pak. kol.
30
Kat. br.
• 879.TF80
Tri-modula kutija
(sa 83.5-mm centrima)
Poklopac sekcije
Opis
Poklopac sekcije
Boja
Pak. kol.
20
Kat. br.
• 879.CP80
94
95
• Proizvod s markom kvalitete
(dimenzije u mm)
Ovaj katalog je saÏetak ‰irokog spektra proizvoda SCAME PARRE Spa.
Za bilo koju drugu informaciju ili naroãitu potrebu, molimo posjetite ScameOnLine web site
(http://www.scame.com) ili izravno nazovite kompaniju odnosno ovla‰tenog uvoznika za va‰u zemlju.
Scame Parre S.p.A. pridrÏava pravo izmjena
i pobolj‰anja svojih proizvoda ilustriranih u ovom
katalogu, bez obavijesti, kao posljedicu trajnog
procesa proizvodnje, tehnolo‰kih i sistematskih promjena.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
10 921 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content