4ο Ενημερωτικό Δελτίο - Μονάδα Καινοτομίας και

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4
ΜΟΚΕ-ΕΜΠ.................….3
Απρίλιος
2014
ΜοΚΕ
ΕΜΠ
ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ MOKE
ΕΜΠ.................................4
SME INSTRUMENT ……....7
ο
4 Ενημερωτικό
Δελτίο
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Καλώς ήλθατε στο 4ο Ενημερωτικό Δελτίο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Αναγκαία η ενδυνάμωση της σχέσης πανεπιστημίων και βιομηχανίας για την
έξοδο από την κρίση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την απασχόληση
Στην Ελλάδα της κρίσης η σύνδεση της οικονομίας με την τεχνολογία και την καινοτομία θεωρείται όχι άδικα μία από τις σημαντικές ελλείψεις στη
θεματολογία της δημόσιας ατζέντας. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, η αναζήτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης με επίκεντρο τη γνώση,
την τεχνολογία και την καινοτομία, απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα.
Υπό αυτή την έννοια πρωτοβουλίες όπως η διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης της ερευνητικής δουλειάς υποψήφιων διδακτόρων με τη συμμετοχή
και επιστημόνων από την ελληνική βιομηχανία όπως αυτή που έγινε στις 2/4 στον Τομέα ΙΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, η πρόσφατη
συζήτηση για την συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο αποφοίτων των βρετανικών πανεπιστημίων στο
Εθνικό Ίδρυμα Βιομηχανίας, οι συνεχείς και συστηματικές διαβουλεύσεις μεταξύ του κόσμου των επιχειρήσεων, της ερευνητικής κοινότητας και
άλλων εμπειρογνωμόνων του τεχνικού κόσμου, που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του ΣΕΒ για την ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής
(17/12/2013), πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης και υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας όπως το πρόγραμμα «Μαζί στην Εκκίνηση» έχουν
πολλαπλασιαστική αξία που υπερβαίνει την απλή ανταλλαγή απόψεων. Πυκνώνουν το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των δύο κόσμων και οριοθετούν
μια συστηματικότητα διαλόγου, η οποία μπορεί πράγματι να αλλάξει τη θεματολογία της δημόσιας συζήτησης.
Από τις συζητήσεις αυτές προκύπτει ότι οι αιτίες της ελλιπούς σύνδεσης της βιομηχανίας με τα πανεπιστήμια προέρχονται και από τους δύο
«κόσμους», με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί αποτελεσματικά- σε αντίθεση με άλλες χώρες- το σύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης,
καινοτομίας και διάχυσης της τεχνολογίας στη χώρα μας. Η παραγωγή καινοτομιών και η αξιοποίησή τους τόσο από υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο
και από νέες, περνά από ένα σύστημα κρίκων που συνδέουν το πανεπιστημιακό σύστημα με τη βιομηχανία. Η σύνδεση αυτή στη χώρα μας είτε είναι
ατροφική είτε απουσιάζει. Αναδεικνύεται, έτσι, ένας κρίσιμος ελλείπων κρίκος. Ένα μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας χαρακτηρίζεται από την
αντίληψη ότι ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι καθαρά επιστημονικός και ότι δεν πρέπει να συγχέεται με την παραγωγή πρακτικών εφαρμογών ή την
επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, έχει την άποψη ότι η σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις αλλοιώνει το χαρακτήρα
των πανεπιστημίων. Όμως, ήδη γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία ότι η έλλειψη αλληλεπίδρασης με τον παραγωγικό ιστό μιας χώρας, καθιστά
αβέβαιη την επιτυχή έκβαση όχι μόνο της εφαρμοσμένης αλλά και της βασικής έρευνας, ιδίως στα πολυτεχνικά/ τεχνολογικά ιδρύματα.
Από την άλλη πλευρά όμως, και η ζήτηση των επιχειρήσεων για έρευνα είναι σε γενικές γραμμές εξαιρετικά χαμηλή, ενδεχομένως εξαιτίας του
μικρού μέσου μεγέθους τους (αν και αυτό θα ήταν ένας πρόσθετος λόγος αναγκαστικής συνεργασίας), αλλά και του επιχειρηματικού προσανατολισμού
τους. Και αυτό παρόλο που υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα, όπως στην τσιμεντοβιομηχανία, στα τρόφιμα, στη βιομηχανία του αλουμινίου και
αλλού, όπου έχει σταθεί εφικτή η επίλυση διαχρονικών προβλημάτων της βιομηχανίας με τη συμβολή των πανεπιστημίων. Υπάρχει όμως σημαντικός
δρόμος ο οποίος πρέπει να διανυθεί ώστε τέτοιες συνεργασίες να αποτελέσουν οργανικό και θεμελιακό στοιχείο της λειτουργίας των ερευνητικών και
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων.
Μια άλλη ανάγκη που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς όλες οι
πρόσφατες εμπειρικές έρευνες φανερώνουν ότι την περίοδο της κρίσης, υπάρχει αναπαραγωγή του παλιού μοντέλου επιχειρήσεων που κατά κανόνα
Editorial
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
Αναγκαία η ενδυνάμωση της σχέσης
πανεπιστημίων και βιομηχανίας για την έξοδο
από την κρίση, την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την απασχόληση τομείς.
επικεντρώνονται σε απλές, «ελαφρές τεχνολογικά» και χαμηλής έντασης γνώσης δραστηριότητες που
βρίσκονται πολύ κοντά στον τελικό καταναλωτή (εστίαση, λιανικό εμπόριο κ.α.). Τέτοιες δραστηριότητες
είναι χρήσιμες για βιοπορισμό, όχι όμως χρήσιμες για να δώσουν δυναμική στο παραγωγικό σύστημα, να
συνδέσουν τη γνώση με την καινοτομία και να οδηγήσουν σε περισσότερες, ποιοτικότερες και πιο βιώσιμες
θέσεις εργασίας.
Μία άλλη λανθασμένη σχετική αντίληψη είναι ότι η καινοτομία συνδέεται μόνο με κλάδους υψηλής
τεχνολογίας. Όμως υπάρχει ένα πλήθος εμπειρικών παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι και παραδοσιακοί
κλάδοι, οι αποκαλούμενοι χαμηλής τεχνολογίας, έχουν ένα σημαντικό απόθεμα γνώσης, την οποία μπορούν
να αξιοποιήσουν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. Λόγω μάλιστα του γεγονότος ότι η Ελλάδα
διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτούς τους κλάδους, η δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων
επιχειρήσεων σε αυτούς δεν είναι ουτοπική. Η σημερινή συζήτηση, δηλαδή, για τη δημιουργία ενός κύματος
νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) δεν θα πρέπει να αποτελέσει μια παγίδα που θα οδηγήσει σε εταιρείεςφούσκες, αλλά να δώσει τη δυνατότητα να ανανεωθεί ο επιχειρηματικός ιστός της χώρας και να
δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους με καλό υπόβαθρο γνώσης τόσο τεχνολογικό
όσο και επιχειρησιακό, το οποίο η χώρα μας διαθέτει σε επάρκεια.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος σε αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς οι
επιχειρηματικές ικανότητες μπορεί να μη διδάσκονται με τη στενή έννοια του όρου αλλά πάντως
καλλιεργούνται. Σαφώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουν μια
επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί έχουν το ταλέντο-χάρισμα. Ταυτόχρονα υπάρχει όμως και ένα ποσοστό
που επίσης λόγω ιδιοσυγκρασιακών, πολιτισμικών και άλλων χαρακτηριστικών, δεν θα αναλάβει ποτέ ένα
επιχειρηματικό εγχείρημα. Όμως, μια συστηματική καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, δεξιοτήτων
και ικανοτήτων, ιδίως στους αποφοίτους των πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων και στους ερευνητές, θα έχει
μια σημαντική θετική επίδραση στην πραγματοποίηση καινοτόμων και επιτυχημένων επιχειρηματικών
εγχειρημάτων από την πλευρά τους, είτε μετά το τέλος των σπουδών τους, είτε αργότερα, όταν θα έχουν
αποκτήσει και την ανάλογη εργασιακή εμπειρία και πρακτική γνώση.
Επίσης, ακόμα κι αν τελικώς απασχοληθούν σε άλλους οργανισμούς ή λειτουργούσες επιχειρήσεις, το να
μάθουν να σκέπτονται με έναν τρόπο που συνδέει την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα με την ανάπτυξη
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι εξίσου θετικό, καθώς θα
προσδώσει δυναμική και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα μπορέσουν αναπτύξουν νέες δραστηριότητες,
να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες και να προωθήσουν την αποκαλούμενη εταιρική
επιχειρηματικότητα (corporate entrepreneurship). Επομένως, είναι σημαντική η εισαγωγή στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση κύκλου μαθημάτων που συνδέονται με την οικονομία, τη διοίκηση και την
επιχειρηματική πρακτική. Επίσης η καλλιέργεια ενός κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων,
επιχειρησιακών ικανοτήτων, στάσεων, νοοτροπιών και πρακτικών που συνδέονται με την ανάληψη
πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη καινοτομιών και η οργανωμένη συμμετοχή των
σπουδαστών και των ερευνητών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων εγχειρημάτων μπορούν
να συμβάλλουν τόσο στην κινητοποίηση για καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στα
πανεπιστήμια, όσο και στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση στην αναγκαία
αλλαγή του επιχειρηματικού προτύπου στην ελληνική οικονομία.
Έκδοση
της Μονάδας Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ
Υπεύθυνος έκδοσης
Καλογήρου Γιάννης
Επιμέλεια σύνταξης
Γεωργίου Παρασκευάς
Καλογήρου Γιάννης
Καστέλλη Ιωάννα
Σιώκας Ευάγγελος
Συντακτική ομάδα
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Γεωργίου Παρασκευάς
Γιακούλας Δημήτρης
Καλογήρου Γιάννης
Κανέλλος Νίκος
Καστέλλη Ιωάννα
Λιβιεράτος Αντώνης
Λυρίδης Δημήτρης
Μαυρωτάς Γιώργος
Μπελεγρή-Ρομπόλη Αθηνά
Πρωτόγερου Αιμιλία
Σιώκας Ευάγγελος
Τσακανίκας Άγγελος
Γιάννης Καλογήρου,
Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ
2
Εβδομάδα
Επιχειρηματικότητας
ΜοΚΕ-ΕΜΠ
IEEE / BIBE
2013
Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών
Μια πρωτοβουλία που
καθιερώνεται
Η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε
συνεργασία με την SO Kwadraat
(www.sokwadraat.be/indexeng.html), διοργάνωσε στο
διάστημα 2 έως 8 Ιουλίου 2013, τη
2η «Εβδομάδα
Επιχειρηματικότητας». Κατά τη
διάρκεια της 2ης «Εβδομάδας
Επιχειρηματικότητας» 15 ομάδες,
οι οποίες απαρτίζονταν από μέλη
της Πολυτεχνειακής κοινότητας,
είχαν την δυνατότητα να
παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες. Πολλές από τις ομάδες
παρουσίασαν επιχειρηματικές
ιδέες, οι οποίες συνδέονται άμεσα
με τα αποτελέσματα της
ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διαδικασία προέβλεπε
εξατομικευμένες κλειστές
συναντήσεις, με παρουσίαση της
επιχειρηματικής ιδέας, ενώ στη
συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση
με την συμμετοχή του Johan Van
den Bossche (εμπειρογνώμονα της
SO Kwadraat) και τα στελέχη της
ΜοΚΕ ΕΜΠ.
Νέα πρόσκληση για την 3η
Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας
Η συζήτηση εστίαζε στις
προοπτικές επιχειρηματικής
αξιοποίησης κάθε επιχειρηματικής
ιδέας και τα ποικίλα ζητήματα τα
οποία απασχολούν τα μέλη των
ομάδων. Όπως χαρακτηριστικά
μας είπε ο Βενιαμίν Ησαΐας ένα
από τα μέλη της ομάδας
web4thejob
«η συνάντηση ήταν από τις πρώτες
παρουσιάσεις της web4thejob και
ήταν πολύ θετική εμπειρία για μας.
Εκτός, όμως, από την εμπειρία
αποκομίσαμε και σημαντικές
συμβουλές, στοχευμένες σε αυτό
ακριβώς που προσπαθούμε να
κάνουμε. Ακόμη και αν κάποιες
μας φανήκαν λίγο υπερβολικές στην
αρχή, στην πορεία μερικούς μήνες
μετά αποδείχθηκαν κρίσιμες.
Γενικότερα, ήταν μεγάλη τύχη για
μας να έχουμε τόσο ξεκάθαρη και
θετική άποψη τόσο νωρίς στην
πορεία μας».
Η 3η «Εβδομάδα
Επιχειρηματικότητας» θα
διοργανωθεί από την ΜοΚΕ ΕΜΠ
στις αρχές Ιουλίου. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν την επιχειρηματική
τους ιδέα έως τις 5 Μαΐου 2014,
συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα υποβολής
(http://mke.ntua.gr/entrepreneurshi
p_week), όπου θα περιγράψουν
την ιδέα τους με έμφαση στην
καινοτομικότητά της και στην
αγορά στην οποία μπορεί να
απευθυνθούν. Τα κείμενα που θα
υποβληθούν πρέπει να είναι στα
αγγλικά.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή
διευκρινίσεις μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2107722822-3 και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected]
Στο πλαίσιο του διεθνούς
συνεδρίου “13th IEEE
International Conference on
BioInformatics & Bio
Engineering (IEEE BIBE 2013)“
το οποίο πραγματοποιήθηκε
από τις 10 έως τις 13
Νοεμβρίου στα Χανιά, η ΜοΚΕ
ΕΜΠ διοργάνωσε μια ειδική
συνεδρία με τίτλο “Inspiring and
enabling entrepreneurship –
Bridging the gap between the
lab and the marketplace”. Η
εκδήλωση αυτή είχε ως βασικό
στόχο την προώθηση και
ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος των συμμετεχόντων
και την υποστήριξη καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών,
καλύπτοντας αρχές της
επιχειρηματικότητας και του
mentoring, και υποστηρίζοντας
την εκκίνηση νεοϊδρυθεισών
επιχειρήσεων. Η ειδική
συνεδρία περιελάμβανε τρία
μέρη:
i. Συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης σχετικά με την
επιχειρηματικότητα
εντάσεως γνώσης
(knowledge-based
entrepreneurship)
ii. Σύντομο σεμινάριο για τα
απαραίτητα βήματα προς
την ίδρυση μιας επιχείρησης
iii. Εξειδικευμένες συναντήσεις
(coaching) ενδιαφερόμενων
ομάδων με ειδικούς
εμπειρογνώμονες
Συντονιστής και ομιλητής στη
συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης ήταν ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ
Καθηγητής κ. Γ. Καλογήρου
και συμμετείχαν οι Thérèse
Schölvinck από το European
Patent Office, ο Καθηγητής της
École Polytechnique
Fédéralede Lausanne Νικόλαος
Στεργιόπουλος, ο καθηγητής
Metin Akay του Πανεπιστημίου
του Houston και ο καθηγητής
Κώστας Μπάλας του
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τέλος, το σεμινάριο
επιχειρηματικότητας
παρακολούθησαν 60 άτομα.
3
Ίδρυση επιχειρήσεων ΟΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
με την συμβολή της
MoKE ΕΜΠ
,
Σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας της, η ΜΟΚΕ
ΕΜΠ έχει συμβάλει μέχρι τώρα στην ίδρυση 6
επιχειρήσεων ενώ αναμένουμε στο επόμενο διάστημα να
ιδρυθούν και νέες.
Τι είπαν οι ιδρυτές για την εμπειρία τους;
http://www.e-nios.com/
Αντικείμενο της ομάδας e-NIOS (www.e-nios.com)
αποτελεί η ανάλυση και ερμηνεία γονιδιωματικών
δεδομένων με στόχο την ιεραρχημένη ανάδειξη
μοριακών στόχων για εφαρμογές εξατομικευμένης
ιατρικής. Η ομάδα βοηθήθηκε ουσιαστικά από τη
ΜΟ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. στα πρώτα της βήματα, ώστε ο
πυρήνας της ερευνητικής της δραστηριότητας να
μεταρσιωθεί σε τεχνολογική καινοτομία. Η αρχική
ιδέα αξιολογήθηκε και βελτιώθηκε μέσω της
συμβουλευτικής που παρείχαν τα μέλη της ΜΟ.Κ.Ε.
ενώ προωθήθηκε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω
της υπηρεσίας δικτύωσης της μονάδας. Έτσι, η ιδέα,
πρόσφατα απέκτησε νομική υπόσταση εταιρείας, ενώ
ολοκληρώνει τη διαδικασία εκκόλαψης στο πλαίσιο
των δράσεων EGG και Μαζί στην Εκκίνηση.
Συμμετείχαμε στη 2η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας
που οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα η
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Στις
εβδομάδες αυτές συμμετέχει και ο εμπειρογνώμονας
της So Kwadraat o κ. Johan Van den Bossche. Η
συνάντηση ήταν από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις
της web4thejob και ήταν πολύ θετική εμπειρία για
μας. Εκτός, όμως, από την εμπειρία αποκομίσαμε και
σημαντικές συμβουλές, στοχευμένες σε αυτό
ακριβώς που προσπαθούμε να κάνουμε. Ακόμη και
αν κάποιες μας φανήκαν λίγο υπερβολικές στην αρχή,
στην πορεία μερικούς μήνες μετά απεδείχθησαν
κρίσιμες. Γενικότερα, ήταν μεγάλη τύχη για μας να
έχουμε τόσο ξεκάθαρη και θετική άποψη τόσο νωρίς
στην πορεία μας.
Η ιδρυτική ομάδα της ENIOS
Η ιδρυτική ομάδα της web4thejob
Η συνεργασία μας με την Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ξεκίνησε πριν ένα χρόνο. Η επικοινωνία μας είναι
συνεχής και εποικοδομητική σε όλους τους τομείς.
Μέσα από τη συνεργασία μας ξεκαθάρισαν οι στόχοι
της ομάδας και ο τρόπος επίτευξής τους, ενώ η ομάδα
μας προβλήθηκε σε ειδικούς του coaching και οι
συμβουλές που πήραμε υπήρξαν αποτελεσματικές και
αποφασιστικές για την πορεία της ομάδας και κατ’
επέκταση της εταιρίας μας. Οι άνθρωποι της ΜΟΚΕ
δείχνουν τεράστιο και συνεχές ενδιαφέρον για την
πορεία μας και η προσωπική τους προσπάθεια να
εξελιχθούμε, τους έχει αναγάγει σε πραγματικούς και
έμπιστους συνεργάτες στο εγχείρημά μας.
Όταν πρωτοπήγα στη ΜοΚΕ - με δική μου
πρωτοβουλία και κάπως διερευνητικά - καταρχήν
συνάντησα ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον στο
οποίο νιώθω άνετα να συζητήσω τις σκέψεις και τις
φιλοδοξίες μου. Η ΜοΚΕ έκτοτε μου παρέχει
ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με
φέρνει σε επαφή με ειδικούς, μου έδωσε την ευκαιρία
να συμμετέχω σε πρωτοποριακά προγράμματα
ανάπτυξης start up επιχειρήσεων και έχει συμβάλλει
ουσιαστικά στην επιχειρηματική μου ωρίμανση. Οι
άνθρωποι της ΜοΚΕ άρτια καταρτισμένοι, πάντοτε
διαθέσιμοι, έδειξαν και δείχνουν ένα αμείωτο και
ειλικρινές ενδιαφέρον για την πορεία μου και μου
εμπνέουν το αίσθημα ασφάλειας ότι θα είναι πάντοτε
εκεί, διαθέσιμοι για να μου παράσχουν ουσιαστική
βοήθεια και στήριξη.
Η ιδρυτική ομάδα του Tradescraper.com
http://web4thejob.org/
http://tradescraper.com/
ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
PRODUCT DESIGN
https://www.easykenak.gr/
http://www.crowdpolicy.com/
Νίκος Λεβεντάκης
4
Λιτή καινοτομία
(Frugal Innovation)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΙΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
“doing more with less”
Η έννοια της λιτής καινοτομίας
έχει τη ρίζα της σε μια αντίληψη
που αναπτύχθηκε καταρχήν σε
αναπτυσσόμενες χώρες (ιδιαίτερα
στην Ινδία), οι οποίες
αντιμετώπιζαν έντονη ανεπάρκεια
πόρων και χαρακτηρίζονταν από
πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αφορά
στη δημιουργία υψηλότερης
επιχειρηματικής και κοινωνικής
αξίας ενώ την ίδια στιγμή μειώνει
σημαντικά το κόστος εισροών και
εκροών της καινοτομικής
διαδικασίας. Η βασική λογική
είναι να πετυχαίνεις χαμηλή τιμή
προϊόντος με χαμηλό περιθώριο
κέρδους ανά μονάδα προϊόντος,
αλλά απευθυνόμενος σε πολύ
μεγάλη αγορά τελικά οδηγείσαι σε
υψηλά συνολικά κέρδη. Στη
συνέχεια η έννοια της λιτής
καινοτομίας, υιοθετήθηκε και στη
Δύση ως μια στρατηγική, η οποία
ανταποκρίνεται σε μια ‘εποχή
λιτότητας’ με τις επιχειρήσεις να
αντιμετωπίζουν περιορισμούς
δεδομένου ότι συρρικνώνεται το
εισόδημα των καταναλωτών, αλλά
συγχρόνως αυξάνεται η
περιβαλλοντική τους συνείδηση.
Επίσης, με δεδομένο ότι οι
αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες
αγορές αναμένεται να
αντιπροσωπεύουν το 50% του
παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2017 και
το 49% του παγκόσμιου
πληθυσμού, μπορεί κανείς να
αντιληφθεί τη στρατηγική
σημασία της ανταπόκρισης σε
ανάγκες χαμηλών εισοδηματικά
τάξεων του παγκοσμίου
πληθυσμού.
Πρόκειται για μια τελείως
διαφορετική οπτική, η οποία
αντιλαμβάνεται τους
περιορισμούς πόρων (κεφάλαιο,
ανθρώπινοι πόροι, οργανωσιακοί
πόροι, γνώση και πληροφορία) ως
μια ευκαιρία ανάπτυξης.
Βασικά χαρακτηριστικά της λιτής
καινοτομίας είναι α) η
προσιτότητα (affordability) από
χαμηλές και μεσαίες
εισοδηματικές τάξεις, β) η
ποιότητα, δεδομένου ότι το
παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία
διατηρεί όλα τα βασικά και
κρίσιμα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται από τον καταναλωτή,
αλλά εξαιρεί οτιδήποτε μπορεί να
χαρακτηριστεί περιττή
πολυτέλεια, γ) η καθολικότητα
(ubiquity),
δεδομένου ότι η καινοτομία
απευθύνεται σε όσο γίνεται
ευρύτερο φάσμα χρηστών,
καλύπτοντας ανάγκες που έως
τώρα δεν ήταν εφικτό να
καλυφθούν λόγω υψηλού κόστους
για το χρήστη ή χρηματοδοτικής
στενότητας του παραγωγού και δ)
η βιωσιμότητα (sustainability), η
οποία βασίζεται στην επαρκή
απόδοση του επενδυμένου
κεφαλαίου και προϋποθέτει μια
κρίσιμη κλίμακα παραγωγής σε
σχετικά σύντομο διάστημα.
Σήμερα υπάρχουν οργανισμοί που
έχουν επιδοθεί στη συστηματική
ανάπτυξη λιτής καινοτομίας. Ένα
ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το
Πανεπιστήμιο Santa Clara στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου στη
Σχολή Μηχανικών έχει ιδρυθεί
Εργαστήριο Λιτής Καινοτομίας
(Frugal Innovation Lab,
http://www.scu.edu/engineering/fr
ugal/). Στόχος του εργαστηρίου
αυτού είναι η ανάπτυξη
προσβάσιμων, προσιτών,
προσαρμόσιμων και κατάλληλων
τεχνολογιών, προϊόντων και
υπηρεσιών, τα οποία
ανταποκρίνονται σε ανθρώπινες
ανάγκες στις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες οικονομίες και
αγορές. Γιατί όχι και στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο;
Δρ. Ιωάννα Καστέλλη
Πηγές
http://knowledge.insead.edu/innovation/frugal-innovation-a-new-business-paradigm-2375
http://iveybusinessjournal.com/uncategorized/frugal-innovation-the-key-to-penetrating-emerging-markets
Kumar Singh S., A. Gambher, A. Sotiropoulos, S. Duckworth, 2012, “Frugal Innovation: Learning from
social entrepreneurs in India”, Serco Institute.
Το αυτοκίνητο ΝΑΝΟ της
Ινδικής εταιρείας ΤΑΤΑ, έχει
τιμή χαμηλότερη από £1500 και
ανταποκρίνεται σε ανάγκες της
μεσαίας εισοδηματικής τάξης
στην Ινδία. Βασίζεται στο απλό
design και την αφαίρεση μιας
σειράς εξαρτημάτων που
θεωρούνται πολυτέλεια για την
κυκλοφορία σε
πυκνοκατοικημένες πόλεις με
κυκλοφοριακά προβλήματα.
Η M-PESA είναι υπηρεσία που
παρέχεται σε εκατομμύρια
Κενυάτες επιτρέποντάς τους
σήμερα μέσω μιας εφαρμογής
στα κινητά τους τηλέφωνα να
αποταμιεύουν, να πληρώνουν
και να μεταφέρουν χρήματα
χωρίς να έχουν τραπεζικό
λογαριασμό.
FACE – Fair-Trade Aid
Calculator for Everyone είναι
μια υπολογιστική εφαρμογή για
κινητά τηλέφωνα, η οποία
επιτρέπει σε τεχνίτες
αναπτυσσόμενων χωρών και
περιοχών που δεν έχουν
πρόσβαση στις αναγκαίες
υπηρεσίες και έχουν δυσκολία
να τιμολογήσουν τα προϊόντα
τους, να κάνουν τον
υπολογισμό του κόστους
παραγωγής των προϊόντων
τους (κόστος εργασίας,
ενέργειας, υλικών κλπ.) και να
τα τιμολογούν.
5
Crowdfunding
Μια νέα πρακτική χρηματοδότησης της
επιχειρηματικότητας
Το crowdfunding
(χρηματοδότηση από το πλήθος)
είναι μια νέα σχετικά πρακτική, η
οποία όμως φαίνεται να
αναπτύσσεται ραγδαία στο
εξωτερικό ενώ σταδιακά κάνει
την εμφάνισή της και στην
Ελλάδα. To crowdfunding θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως μια
«μίξη του venture capital με τα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης»
(Crump, 2012). Η κεντρική ιδέα
του crowdfunding είναι η
συγκέντρωση χρημάτων από ένα
μεγάλο αριθμό ανθρώπων μέσα
από το διαδίκτυο. Το
crowdfunding μπορεί να λάβει
διάφορες μορφές, αλλά οι τύποι
του crowdfunding που αφορούν
τις καινοτόμες επιχειρήσεις είναι
δύο: α) το crowfunding
ανταμοιβής (reward-based) και β)
το μετοχικό crowdfunding
(equity-based).
Δημοφιλείς πλατφόρμες για
crowfunding ανταμοιβής είναι το
Indiegogo και το Kickstarter ενώ
μια ελληνική πλατφόρμα για
crowfunding ανταμοιβής είναι η
Groopio. Παραδείγματα
πλατφορμών μετοχικού
crowdfunding είναι η WiSeed
(Γαλλία), η EarlyShares (ΗΠΑ)
και Crowdcube (Ηνωμένο
Βασίλειο).
Στο crowfunding ανταμοιβής οι
χρηματοδότες παραλαμβάνουν
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σαν
ανταμοιβή/αντάλλαγμα για τη
συνεισφορά τους. Mε άλλα λόγια,
οι χρηματοδότες προπληρώνουν
για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία,
συνεισφέροντας με τον τρόπο
αυτό στην εξεύρεση του
απαιτούμενου κεφαλαίου. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα
crowdfunding ανταμοιβής είναι η
περίπτωση της Xyloeyewear από
την Σύρο (βλ. ‘Μελέτη
περίπτωσης Xyloeyewear’).
Για τη χρηματοδότηση από το
πλήθος οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν ειδικά
διαμορφωμένες πλατφόρμες, οι
οποίες λειτουργούν στο διαδίκτυο
(crowdfunding platforms).
Οι πλατφόρμες αυτές είναι το
«σημείο συνάντησης»
χρηματοδοτών και επιχειρήσεων
που αναζητούν χρηματοδότηση.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί
πως οι πλατφόρμες αυτές δεν
κάνουν το μάρκετινγκ μιας
καμπάνιας crowdfunding, απλά
αποτελούν το εργαλείο με το
οποίο οι χρηματοδότες μπορούν
να εντοπίσουν τις επιχειρήσεις.
Το γεγονός ότι μια επιχείρηση θα
καταφέρει να «ανεβάσει» την
καμπάνια της σε μια πλατφόρμα,
από μόνο του δεν φτάνει. Θα
χρειαστεί να κινητοποιήσει από
μόνη της τους χρηματοδότες
στους οποίους ενδιαφέρεται να
απευθυνθεί.
Δρ. Αντώνης Λιβιεράτος
Πηγές
Λιβιεράτος, Α. (2013) Οδηγός Καινοτομίας, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα http://www.kainotomia.imegsevee.gr/
images/pdf/odigoi/odigos_kainotomias.pdf.
Crump, C. (2012) Mix VC, Social Media, Create Crowdfunding http://www.crainsdetroit.com/article/
20120624/FREE/306249977/mix-vc-social-media-create-crowdfunding, June 24.
www.indiegogo.com | www.kickstarter.com | www.earlyshares.com | www.wiseed.fr |
www.groopio.com | www.crowdcube.com
XYLOEYEWEAR
Ξύλινα γυαλιά ηλίου
από τη Σύρο
H Χyloeyewear είναι μια νέα
επιχείρηση από τη Σύρο, η οποία
κατασκευάζει και εμπορεύεται
χειροποίητα ξύλινα γυαλιά ηλίου
(www.xyloeyewear.com).
Ο Περικλής Θερριός και η Ελένη
Βακονδίου είχαν από την άνοιξη
του 2012 την ιδέα να
κατασκευάσουν ξύλινα γυαλιά
ηλίου. “…στην αρχή ήμασταν
πολύ χαρούμενοι γιατί νομίζαμε
ότι η ιδέα ήταν δίκη μας. Μετά
ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν και
άλλοι κατασκευαστές ξύλινων
γυαλιών ανά τον κόσμο, αλλά
ήδη είχαμε το πείσμα». Σε σχέση
με τα ξύλινα γυαλιά ηλίου που
κυκλοφορούν στην αγορά
θεώρησαν πως «…μπορούμε να
σχεδιάσουμε και
κατασκευάσουμε κάτι καλύτερο».
Τον Μάρτιο του 2013 μια ομάδα
φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου αναλαμβάνει την
προβολή και το branding της
νέας επιχείρησης αλλά και την
χρηματοδότηση της μέσα από
crowdfunding ανταμοιβής. Ο
στόχος που τέθηκε αρχικά ήταν η
συγκέντρωση του ποσού των
15.000 Ευρώ και σε όσους
ήθελαν να συμβάλλουν στην
υπήρχε μια σειρά από
ανταλλάγματα με κυριότερο την
επιλογή ενός ζευγαριού γυαλιών
ηλίου. Σε μια καμπάνια, η οποία
διήρκεσε ένα μήνα (15 Μαΐου –
15 Ιουνίου 2013), η Χyloeyewear
κατάφερε να ξεπεράσει τον
αρχικό στόχο προπωλώντας 150
περίπου ξύλινα γυαλιά ηλίου.
Πηγή: Λιβιεράτος, Α. (2013)
Οδηγός Καινοτομίας, ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα.
6
Enterprise Europe
Network
One-stop-shop πρόσβασης σε διεθνείς αγορές
Το Enterprise Europe Network προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα
υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων, παρέχει
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Ενημέρωση για ανοιχτές
προσκλήσεις στο πρόγραμμα
Horizon 2020
• Εξεύρεση εταίρων για
ερευνητικά προγράμματα
• Helpdesk υποστήριξης
• Προετοιμασία υποβολής
πρότασης
• Διαχείριση πρότασης
2. Πρόσβαση σε διεθνείς
αγορές
• Αναζήτηση επιχειρηματικής
συνεργασίας
• Στοχευμένη προβολή και
προώθηση προϊόντων ή
υπηρεσιών
• Συμμετοχή σε
επιχειρηματικές αποστολές
στο εξωτερικό
• Δυνατότητα εκπροσώπησης
της επιχείρησής σας σε
κεντρικές διεθνείς εκθέσεις
• Πληροφόρηση για
επιχειρηματικό και
κανονιστικό πλαίσιο σε
διεθνείς αγορές
3. Διοργάνωση event, ημερίδων,
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
• Διοργάνωση
B2Bmatchmakingevents για
την προώθηση της
συνεργασίας των ελληνικών
επιχειρήσεων
• Ενημέρωση για όλα τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία και
τις πολιτικές της Ε.Ε.
• Ενημέρωση σε θέματα
κατοχύρωσης ή διαχείρισης
δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας
• Υποστήριξη και εκπαίδευση
σε θέματα επιχειρηματικού
σχεδιασμού
4. Μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας
• Αναζήτηση νέων τεχνολογιών
που ταιριάζουν στις ανάγκες
της επιχείρησής σας
• Προσφορά καινοτομικών
τεχνολογιών προς εμπορική
αξιοποίηση από επιχειρήσεις
στην Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο
• Υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε νομικά θέματα
και θέματα διαχείρισης
επιχειρηματικής συνεργασίας
Το Enterprise Europe Network
χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
προσφέρει τις υπηρεσίες του
δωρεάν σε όλους τους
ενδιαφερόμενους ως ένα one-stopshop. Έχει ενεργή παρουσία και
προσφέρει άμεση πρόσβαση σε 54
χώρες, μέσα από ένα δίκτυο 600
συνεργαζόμενων φορέων.
Συντονιστής του ελληνικού
δικτύου είναι το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης. Συμμετέχουν 11
ακόμα εταίροι που καλύπτουν
γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(EKT/EIE)
Μια στρατηγική
προτεραιότητα
Οι υπηρεσίες του Enterprise
Europe Network-Hellas
εντάσσονται στη στρατηγική
προτεραιότητα του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης για τη
Μεταφορά και Αξιοποίηση
Γνώσης. Οι σχετικές δράσεις
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη
λειτουργία του Εθνικού Σημείου
Επαφής για το πρόγραμμα
Horizon 2020, την ανοικτή
πρόσβαση σε ψηφιακό
περιεχόμενο για την
επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία, καθώς και τη
συγκέντρωση μετρικών στοιχείων
και τη διαμόρφωση Δεικτών για
τους τομείς της Έρευνας,
Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.enterprise-hellas.gr
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(EKT/EIE)
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 210 7273965, 7273921
7
SME Instrument
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Νέα εργαλεία χρηματοδότησης για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και spin-offs
Το Horizon 2020,το μεγαλύτερο
και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα
χρηματοδότησης της Έρευνας και
της Καινοτομίας στην Ε.Ε., δίνει
για πρώτη φορά τη δυνατότητα
απευθείας χρηματοδότησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
την υλοποίηση καινοτομικών
επενδυτικών σχεδίων ως του
ύψους των 2,5 εκ. ευρώ για τρία
χρόνια.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο SME
Instrument θα υλοποιηθεί μέσω
τριών διακριτών φάσεων:
Φάση 1:
Χρηματοδότηση 50.000 € για έξι
μήνες με στόχο την έρευνα πάνω
στο επιχειρηματικό μοντέλο και τη
δημιουργία ενός βιώσιμου και
ανταγωνιστικού επιχειρηματικού
σχεδίου (feasibility study &
business planning).
Φάση 2:
Χρηματοδότηση από 500.000 €
έως 2,5 εκ. € για 12 – 24 μήνες με
στόχο την ανάπτυξη ενός
εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας
και με τελικό στόχο τη διάθεσή
του στην αγορά
Φάση 3:
Υπηρεσίες προώθησης του
προϊόντος ή της υπηρεσίας σε
διεθνείς αγορές και πρόσβαση σε
χρηματοδοτικά εργαλεία
υποστήριξης της περαιτέρω
επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Το προφίλ των επιχειρηματικών
σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν
θα πρέπει να περιλαμβάνει έντονα
τα στοιχεία της τεχνολογικής
καινοτομίας, της επιστημονικής
αριστείας και να καταλήγει σε ένα
προϊόν υψηλής εμπορικής αξίας.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορεί να συμμετέχει μια
επιχείρηση σε φάση start-up;
Απαιτείται η συνεργασία
οργανισμών από
Ναι, αρκεί να έχει κάνει σύσταση και να αποτελεί επισήμως νομικό
πρόσωπο με έδρα σε χώρα της Ε.Ε. (ή συνεργαζόμενη τρίτη χώρα).
Όχι, μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνη της πρόταση (single
company support).
διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.;
Μπορεί να συμμετέχει ένα
Πανεπιστήμιο ή ΝΠΔΔ;
Όχι, το πρόγραμμα αφορά μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, μέρος της έρευνας που απαιτείται για την υλοποίηση ενός
καινοτομικού προϊόντος μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το
Η υποβολή των προτάσεων
γίνεται αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα
είναι εφικτή καθόλη τη διάρκεια
του έτους. Η αξιολόγηση γίνεται
από ειδικούς εμπειρογνώμονες
και θα διαρκεί σύντομο χρονικό
διάστημα (3 μήνες για τη Φάση
1, 6 μήνες για τη Φάση 2).
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής (Φάση 1):
18 Ιουνίου 2014
24 Σεπτεμβρίου 2014
17 Δεκεμβρίου 2014
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής (Φάση 2):
9 Οκτωβρίου 2014
17 Δεκεμβρίου 2014
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Enterprise Europe Network:
Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (EKT/EIE)
Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 210 7273921
Πανεπιστήμιο (ως υπεργολαβία).
Τι ποσοστό χρηματοδότησης
παρέχεται;
Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση όλων των δαπανών
ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του κόστους
μισθοδοσίας) σε ποσοστό 70%. Σε ειδικές
περιπτώσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 100%.
Μπορεί μια επιχείρηση να
υποβάλει απευθείας πρόταση
στη Φάση 2;
Ναι, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε
όσες επιχειρήσεις προέρχονται
από τη Φάση 1.
8
EASYKENAK
Συνέντευξη με τους ιδρυτές της EASYKENAK, μιας
ακόμη εταιρείας που υποστηρίχθηκε από τη
ΜοΚΕ- ΕΜΠ
1.Ποιο είναι το αντικείμενο της
EASYKENAK;
Το easykenak είναι μία
διαδικτυακή υπηρεσία για την
Ενεργειακή Επιθεώρηση κτηρίων.
Απευθύνεται σε μηχανικούς, οι
οποίοι είναι πιστοποιημένοι
ενεργειακοί επιθεωρητές και οι
οποίοι εκδίδουν Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης για ένα
κτήριο. Για τον υπολογισμό της
ενεργειακής απόδοσης το
easykenak χρησιμοποιεί την
υπολογιστική μηχανή τεε-κενακ.
Το easykenak είναι
πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ.
2.Πώς δημιουργήθηκε η
επιχειρηματική ομάδα της
EASYKENAK;
Πριν από 3 χρόνια, μία ομάδα 3
νέων μηχανικών (Σταύρος
Σταματούκος, Αλέξης
Παναγιωτόπουλος, Σπύρος
Ιωάννου) αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε κάτι εντελώς νέο
στην ελληνική αγορά τεχνικού
λογισμικού. Τα προγράμματα
είναι συνήθως κλειδωμένα ανά
υπολογιστή, έχουν αρκετά υψηλό
κόστος αγοράς και απαιτούν
ετήσια συμβόλαια συντήρησης.
Εμείς χρησιμοποιώντας λογισμικό
ανοιχτού κώδικα, αναπτύξαμε μία
εφαρμογή ενεργειακής
επιθεώρησης κτιρίων στο
διαδίκτυο και την προσφέρουμε
σαν υπηρεσία, κάτι τελείως
καινοτόμο για την ελληνική
αγορά τεχνικού λογισμικού. Το
γεγονός ότι είμαστε και οι ίδιοι
ενεργειακοί επιθεωρητές, μας
έδωσε τη δυνατότητα να
σχεδιάσουμε την εφαρμογή πάνω
στις ανάγκες τις δουλειάς μας,
παίρνοντας ταυτόχρονα πολύτιμο
feedback από συναδέλφους που
την τέσταραν συνεχώς σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας.
3.Ποιος είναι κατά τη γνώμη
σας ο σημαντικότερος
παράγοντας που θα καθορίσει
την επιτυχία του λογισμικού
easykenak;
Θεωρούμε ότι το easykenak έχει
3 συγκριτικά πλεονεκτήματα:
1. Προσφέρεται σαν
διαδικτυακή υπηρεσία (software
as a service)
● έχει συμβατότητα με όλα
τα λειτουργικά συστήματα
(windows, mac, linux) και
με όλες τις συσκευές (pc,
laptop, tablet, mobile), το
μόνο που απαιτείται είναι
ένας σύγχρονος browser,
● εγγυάται την ασφάλεια
των δεδομένων των
χρηστών στους server του
παρόχου,
● δεν απαιτείται
εγκατάσταση λογισμικού,
ο χρήστης αποκτά
πρόσβαση μόνο με ένα email,
● οι αναβαθμίσεις γίνονται
αυτόματα από τον πάροχο
της υπηρεσίας,
JEREMIE
OPENFUND II
Πρόσκληση για
χρηματοδότηση
Το Jeremie Openfund II καλεί
ομάδες επίδοξων νέων
επιχειρηματιών να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους για να
αξιοποιήσουν το πρόγραμμα
επένδυσης αρχικού σταδίου. Η
αρχική χρηματοδότηση που
παρέχει το Jeremie Openfund II
ξεκινάει από τα 50.000 ευρώ.
Επίσης, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για
την υλοποίηση της ιδέας και την
ανάπτυξή της στην διεθνή αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες
κατευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο
του Jeremie Openfund II καθώς
και στο δικτυακό τόπο του
ευρωπαϊκού προγράμματος
Jeremie .
Η προθεσμία λήγει στις 20 Μαΐου
2014. Για εγγραφή και συμμετοχή
με επιχειρηματικές ιδέες που δεν
έχουν γίνει ακόμα προϊόν
πατήστε εδώ.
Εταιρίες που θέλουν να
αναπτύξουν τις δραστηριότητες
τους μπορούν να υποβάλλουν
την πρότασή τους οποτεδήποτε
στη διεύθυνση
http://theopenfund.com/apply/buil
d-a-business.
Επίσης, το Jeremie Openfund II
παραπέμπει όσους
ενδιαφέρονται να εργαστούν σε
startup στις οποίες παρέχει
χρηματοδότηση αρχικού σταδίου
να υποβάλλουν το βιογραφικό
τους ή να αναζητήσουν
διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις
ίδιες τις startup στη διεύθυνση
http://www.theopenfund.com/jobs
9
EASYKENAK
Συνέντευξη με τους ιδρυτές της EASYKENAK,
μιας ακόμη εταιρείας που υποστηρίχθηκε από
τη ΜοΚΕ- ΕΜΠ
●
●
ο επιθεωρητής έχει
πρόσβαση σε όλα τα
δεδομένα από οπουδήποτε:
το γραφείο, το σπίτι, το
laptop, το κινητό,
ο επιθεωρητής έχει τη
δυνατότητα να εκδώσει το
πιστοποιητικό επί τόπου
κατά την διάρκεια της
ενεργειακής επιθεώρησης.
2. Εισάγει μια καινοτόμο
τιμολογιακή πολιτική στον χώρο
του τεχνικού λογισμικού:
● με μηδενικό κόστος αρχικής
επένδυσης,
● χωρίς ετήσιο συμβόλαιο
συντήρησης,
● πληρωμή με την χρήση (payas-you-go).
3. Είναι υλοποιημένο από
ενεργειακούς επιθεωρητές
ακριβώς πάνω στις απαιτήσεις τις
δουλειάς. Οι χρήστες της
εφαρμογής είναι πάνω από όλα
συνεργάτες και με το καθημερινό
feedback μας βοηθούν να
αναπτύσσουμε συνεχώς το
easykenak, έτσι ώστε η υπηρεσία
μας να γίνεται καλύτερη και πιο
χρήσιμη σε όλο και περισσότερους
μηχανικούς.
4.Ποιο είναι το σημαντικότερο
εμπόδιο που αντιμετωπίσατε
c
μέχρι σήμερα;
Η υλοποίηση του easykenak
αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολη και
χρονοβόρος διαδικασία από ό,τι
περιμέναμε. Ξεκινήσαμε να το
δουλεύουμε εδώ και 3 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως
λειτουργικό αλλά είναι πολλά
ακόμα αυτά που θα θέλαμε να
προσθέσουμε. Ο βασικός λόγος
της καθυστέρησης αφορά το
γεγονός ότι το easykenak ήταν και
για τα 3 μέλη της ομάδας μια
δεύτερη δουλειά. Δεν είχαμε την
πολυτέλεια να κλειστούμε σε ένα
δωμάτιο, να το δουλέψουμε fulltime και να το “βγάλουμε” μέσα
σε μερικούς μήνες. Αυτή η
διαδικασία μας κούρασε αλλά και
δεν μας επέτρεψε να
παρουσιάσουμε το easykenak
γρήγορα και επιθετικά στην
αγορά. Ωστόσο πλέον “τρέχει”
κανονικά και είμαστε πολύ
περήφανοι γι’ αυτό.
5.Ποια είναι τα μελλοντικά σας
βήματα;
Κατά την ανάπτυξη του easykenak
δώσαμε μεγάλο βάρος στην
υλοποίηση και λίγο στην
προώθησή του. Λόγω έλλειψης
πόρων (κυρίως σε χρόνο και
χρήμα) μέχρι στιγμής δεν έχουμε
κάνει σχεδόν καμία κίνηση
προώθησης. Παρόλα αυτά το
easykenak αριθμεί πάνω από 600
εγγεγραμμένους χρήστες που
έχουν εκδώσει περίπου 2.500
πιστοποιητικά. Επόμενο βήμα μας
είναι μια πιο επιθετική προώθηση
του easykenak στους μηχανικούς.
Στα πιο μελλοντικά πλάνα είναι η
επέκταση της πλατφόρμας μας σε
άλλες Ευρωπαϊκές αγορές όπου η
ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων
είναι υποχρεωτική.
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΙΓΝΙΟ
Business game
Η Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας πρόκειται
να διοργανώσει 3ο κύκλο
ιδρυματικού Παιγνίου Διοίκησης
Επιχειρήσεων (Business Game).
Η ακριβής ημερομηνία
διεξαγωγής και πρόσκληση για
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
θα ανακοινωθούν στη
διαδικτυακή πύλη της ΜοΚΕΕΜΠ http://mke.ntua.gr .
Οι προηγούμενοι δύο κύκλοι
σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία με
συμμετοχή 80 προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών του
ΕΜΠ.
Το Επιχειρηματικό Παίγνιο
αποτελεί ένα διαδραστικό
παιχνίδι προσομοίωσης στον
υπολογιστή, στο οποίο
συμμετέχουν ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι η
εφαρμογή «στην πράξη» απλών
οικονομικών γνώσεων και η
εξοικείωση των φοιτητών με τη
διοίκηση επιχειρήσεων σε
περιβάλλον ανταγωνισμού.
Πρακτικά, οι φοιτητές χωρίζονται
σε ομάδες και διοικούν εικονικές
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε μια
συγκεκριμένη αγορά. Με αυτόν
τον τρόπο η κάθε ομάδα
διοίκησης καλείται να λάβει
σημαντικές επιχειρηματικές
αποφάσεις και να δει πώς αυτές
οι αποφάσεις μεταφράζονται σε
αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη,
όπως ακριβώς συμβαίνει στον
πραγματικό κόσμο των
επιχειρήσεων. Η αγορά είναι
δυναμική και το μέγεθος καθώς
και τα μερίδια αγοράς των
παικτών διαμορφώνονται
ανάλογα με τις αποφάσεις των
ομάδων.
10
Παρατηρητήριο
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
Η ταυτότητα των μεγαλύτερων ελληνικών
επιχειρήσεων: όροι και προϋποθέσεις για
ανάκαμψη
Σε δημόσια εκδήλωση με τίτλο
«Παραγωγική ανασυγκρότηση με
καινοτομία: Μία σύγχρονη
βιομηχανική πολιτική για την
Ελλάδα» στις 17/12/2013
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
ερευνητικού έργου που εκπονείται
από το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο
Βιομηχανικής και Ενεργειακής
Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, για
λογαριασμό του ΣΕΒ. Πιο
συγκεκριμένα παρουσιάσθηκαν τα
αποτελέσματα δύο μεγάλων
ερευνών στις ελληνικές
επιχειρήσεις, ενώ,
πραγματοποιήθηκαν παράλληλα
εργαστήρια που αφορούσαν στις
επιχειρηματικές προοπτικές σε
επτά σημαντικά κλαδικά
οικοσυστήματα της ελληνικής
οικονομίας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
2000 από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις της χώρας το 2011
και το 2013. Στόχος της έρευνας
ήταν να αναδειχθεί η στρατηγική
ταυτότητα του παραγωγικού μας
συστήματος. Το είδος και τα
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων
που διαθέτουμε θα καθορίσουν σε
μεγάλο βαθμό τόσο την
αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας αλλαγής του
αναπτυξιακού μας προτύπου, όσο
και την ταχύτητα με την οποία θα
γίνει αυτή η προσαρμογή.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας
προκύπτει καταρχήν εμφατικά ότι
η κρίση έχει αποβεί καθοριστική
για την ταυτότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, με αρκετές μέχρι
πρότινος υγιείς επιχειρήσεις να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες
βιωσιμότητας. Υπάρχουν
ασφυκτικές πιέσεις από τη
μειωμένη εγχώρια ζήτηση, την
έλλειψη ρευστότητας σε όλο το
εύρος της αλυσίδας αξίας των
επιχειρήσεων, συρρίκνωση
οικονομικών αποτελεσμάτων και
αβεβαιότητες, οι οποίες φαίνεται
να κορυφώθηκαν το 2012.
Ταυτόχρονα, το επενδυτικό
περιβάλλον επιδεινώθηκε, με
περιορισμό του αριθμού και του
ύψους των επενδυτικών σχεδίων
που υλοποιούνται από τις
επιχειρήσεις. Από την άλλη
πλευρά φαίνεται να καταγράφεται
πλέον μια σταθεροποίηση των
συνθηκών λειτουργίας, ενώ
φαίνεται να αναμένεται ακόμα και
μια μικρή βελτίωση για το 2014.
Όμως το πιο σημαντικό στοιχείο
που προκύπτει από την έρευνα
είναι ότι επιβεβαιώνεται και
στατιστικά ότι η εξωστρέφεια, η
καινοτομία, και η εκπαίδευση του
ανθρώπινου κεφαλαίου συνιστούν
βασικούς προσδιοριστικούς
παράγοντες της οικονομικής
επίδοσης των επιχειρήσεων.
Όσες επιχειρήσεις κατορθώνουν
να είναι εξαγωγικές, κάνουν
περισσότερη καινοτομία κάθε
είδους και εκπαιδεύουν το
ανθρώπινο δυναμικό τους, κατά
κανόνα φαίνεται να έχουν
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις,
ακόμα και στην εποχή της κρίσης.
Βεβαίως οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις εμφανίζουν
καλύτερες συνολικά επιδόσεις και
στα τρία αυτά χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ούτε η καινοτομία, ούτε η
εξωστρέφεια είναι μια εύκολη
διαδικασία. Η οικονομική κρίση
έχει δυσχεράνει την προσπάθεια
για καινοτομία: τη διετία 2009 2010 περίπου οι μισές επιχειρήσεις
παρουσίασαν κάποια καινοτομία
προϊόντος, έναντι 38% στην
τρέχουσα διετία, ενώ έχει
ενισχυθεί στο 44% το ποσοστό
των επιχειρήσεων που δεν έχει
κάνει καμία καινοτομία
(προϊόντος, διεργασίας,
οργανωσιακή) κατά την τελευταία
διετία. Αλλά και σε όρους
εξαγωγών, παρόλο που ο αριθμός
των εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει
αυξηθεί, για το 40% αυτών των
επιχειρήσεων, οι εξαγωγές
περιορίζονται κάτω από το 10%
του συνολικού τους τζίρου,
γεγονός που σημαίνει ότι η ένταση
αυτής της εξαγωγικής
προσπάθειας δεν είναι ακόμα
ικανοποιητική.
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΜEΑ ΙΙ ΣΧΟΛΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και
ώρα 9:00 - 6:00 μ.μ.
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα
παρουσίασης των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των
Υποψηφίων Διδακτόρων του
Τομέα ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Διεργασιών και
Συστημάτων της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Οι παρουσιάσεις έγιναν στην
Αίθουσα “Ν. ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ» και
ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι
με θέμα «Θεματικό τραπέζι
τροφίμων – Καλλυντικών».
Προσκεκλημένοι ήταν
εκπρόσωποι εταιρειών τροφίμων
και καλλυντικών.
Μπορείτε να βρείτε τις
Ερευνητικές Παρουσιάσεις των
υποψηφίων διδακτόρων στο:
http://www.chemeng.ntua.gr/doct
oral_candidates_section2/
11
Παρατηρητήριο
Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας
ΜοΚΕ ΕΜΠ
Ομάδα Έργου
Η ταυτότητα των μεγαλύτερων ελληνικών
επιχειρήσεων: όροι και προϋποθέσεις για
ανάκαμψη
Όπως προκύπτει από την έρευνα,
βασική προϋπόθεση για να
μπορέσουν οι επιχειρήσεις να
καινοτομήσουν και να εξάγουν,
είναι να διαθέτουν αυξημένες
τεχνολογικές και γνωσιακές
ικανότητες. Απαιτείται
συστηματική ανάλυση των
αγορών, πιστοποιήσεις ποιότητας,
ευελιξία, ισχυρό ανθρώπινο
κεφάλαιο, επενδύσεις σε
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά
και αμεσότερες συνεργασίες με
προμηθευτές, πελάτες, ακόμα και
ανταγωνιστές. Οι επιχειρήσεις που
εμφανίζουν καλύτερες
οικονομικές.
επιδόσεις είναι αυτές που
αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες
σε μεγαλύτερο βαθμό από τις
υπόλοιπες. Είναι αυτές που
διεξάγουν κάποιου είδους έρευνα
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία
με φορείς έρευνας. Παρόλο που οι
γενικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων σε Ε&Α είναι
φτωχές, οι περισσότερες
επιχειρήσεις με ικανοποιητικές
καινοτομικές επιδόσεις
προέρχονται τελικά από ένα 30%
που δήλωσε ότι πραγματοποιεί
κάποιες δαπάνες για Ε&Α.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ακριβώς λόγω των δυσκολιών
που δημιουργεί το μικρό μέσο
μέγεθος των ελληνικών
επιχειρήσεων, οι συνέργειες με
άλλες επιχειρήσεις
συμπληρωματικών κλάδων για
επίτευξη οικονομιών κλίμακας και
συντονισμένα εστίαση σε νησίδες
αγοράς είναι ένα βασικό εργαλείο
για την αναβάθμιση συνολικά των
επιδόσεων ενός τομεακού
οικοσυστήματος, εξέλιξη που θα
ωφελήσει, συνολικά την ελληνική
οικονομία .
Άγγελος Τσακανίκας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Γιάννης
Καλογήρου
Επιστημονικός
Υπεύθυνος
Καθηγητής
Τεχνολογικής Οικονομικής &
Βιομηχανικής Στρατηγικής,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ιωάννα
Καστέλλη
Συντονίστρια
Δρ. «Οικονομικά της
Τεχνολογίας», Οικονομολόγος,
MScΒιομηχανική Οικονομική
Συνεργάτες
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα
Ισόγειο νέου κτηρίου Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Γραφείο ΒΔ. 003
210-772 2822, 210-772 2823
http://mke.ntua.gr e-mail: [email protected]
@MKENTUA
Αντώνης
Λιβιεράτος
Σύμβουλος ίδρυσης
&ανάπτυξης εταιριών
υψηλής τεχνολογίας
Δρ. «Διαχείριση Καινοτομίας»,
Οικονομολόγος, MSc Διαχείριση
Καινοτομίας & Τεχνολογίας
Παρασκευάς
Γεωργίου
Υπεύθυνος Κέντρου
Τεκμηρίωσης &
Διαδικτυακής Πύλης
Δρ. Μηχανικός «Ενεργειακή
Στρατηγική», Χημικός Μηχανικός,
MBA
Δημήτρης
Γιακούλας
Διοικητική
Υποστήριξη
Πολιτικός Επιστήμων, MSc
Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές
12