β43ωορ1κ-λθγ - 3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών

ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Κ-ΛΘΓ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καπανδρίτι Αττικής
Τ.Κ. 190 14
Πληροφορίες: Δούβρη Π.
Τηλ: 22950-52450, 53485-6
Fax: 22950-52107
Καπανδρίτι 11/10/2012
Αρ. πρωτ.: 2209
Δ.Α.Δ.: 2
Προς: Ως Π.Δ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα
251, 252, 254, 256, 258, 259 και 261) του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11) του Ν. 177/75
(άρθρα 7 και 8) καθώς και τις Δ/ξεις του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις Δ/ξεις της με αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) Κ.Υ.Α. Υφ.
Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας» όπως αυτά τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996
(Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998)
Κ.Υ.Α. Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της με αριθ. 87578/703/6-3-1997
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/22-3-93) ¨Περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή
όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας¨.
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).
5. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
6. Τη με αρ. 85352/3697/19-7-1993 Εγκύκλιο Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών,
Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
7. Τη με αρ. 78006/2538/1-7-1994 Εγκύκλιο Δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
8. Τη με αρ. 173803/2135/31-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2225/Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή
ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013».
9. Την 595/9-3-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα
«Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της
οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωριού Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πέτσουλι,
Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος».
10. Τη με αρ. 1829/9-8-2012 αναφορά – εισήγηση της Υπηρεσίας μας με την οποία
προτείνεται παράταση της ως άνω απαγόρευσης, για να εξασφαλισθεί η
προστασία και ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δημ.
ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Κ-ΛΘΓ
2
Κοινότητας Αφιδνών, ο αριθμός των οποίων την τελευταία πενταετία έχει
πολλαπλασιαστεί.
11. Το γεγονός ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου και η Κοινότητα Αφιδνών δεν
απάντησε μέχρι σήμερα στα με αρ. 3356/11/17-2-2012 και 1745/30-7-2012
έγγραφα της Υπηρεσίας μας με τα οποία ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για την
εν θέματι παράταση.
12. Την υπ΄ αρ. 3177/28-8-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην
ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωριού Αφιδνών Ν.
Αττικής, οι περιοχές Πέτσουλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και
Κοκκινόβραχος», η οποία έχει ισχύ από 26-8-2012 έως 25-8-2017.
13. Την υπ΄ αρ. 1856/Δ.Α.Δ.1/20-8-2012 Αστυνομική Δασική Ρυθμιστική Διάταξη
Κυνηγίου της Υπηρεσίας μας.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ
1. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 26 Αυγούστου 2012 μέχρι 25 Αυγούστου
2017 σε έκταση συνολικού εμβαδού 5.625 στρέμματα (δάση, δασικές, αγροτικές &
οικιστικές εκτάσεις) της ευρύτερης περιοχής, εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του
χωριού Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πέτσουλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός
Σταθμός και Κοκκινόβραχος αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καπανδριτίου, τα όρια της
οποίας ορίζονται:
ΒΟΡΕΙΑ: Από τη διασταύρωση της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και επαρχιακής οδού
Αφιδνών-Καπανδριτίου και το Νεκροταφείο Αφιδνών και από εκεί στο βόρειο όριο του
οικισμού Αφιδνών.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με Εθνική οδό μέχρι τη διασταύρωση αυτής με Εθνική οδό
Καπανδριτίου-Αφιδνών.
ΝΟΤΙΑ: Από τον ¨Κοκκινόβραχο¨ μέχρι την Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.
ΔΥΤΙΚΑ: Από το όριο του οικισμού Αφιδνών διέρχεται δια του ορίου του ρυμοτομικού
σχεδίου των Ζ΄ κατηγορίας κληροτεμαχίων (Πετσούλι) ακολουθεί το όριο των
κληροτεμαχίων Ι΄ κατηγορίας με το υπερκείμενο κοινοτικό δάσος φθάνει μέχρι το όριο
του ιδιωτικού δάσους (Βορινό Λιοσάτι) και μέχρι τον ¨Κοκκινόβραχο¨.
Η έκταση αυτή εμφανίζεται με τα στοιχεία 1-2-…..-13-1 στο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας
1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα.
2. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 26 Αυγούστου 2012 μέχρι 25 Αυγούστου
2017 σε έκταση συνολικού εμβαδού 3.540 στρέμματα όπου έλαβε χώρα πυρκαγιά στις
25-8-2012 στις θέσεις «Κοκκινόβραχος – Λιοσάτι – Δροσοπηγή – Ζουργιάννη και
Κοσμοθέα» Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών Δήμου Ωρωπού, τα όρια της οποίας
ορίζονται:
ΒΟΡΕΙΑ: με τον οικισμό «Κοκκινόβραχο»
ΝΟΤΙΑ: με όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
ΔΥΤΙΚΑ: με τα όρια του Κτήματος Τατοΐου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας
Η έκταση αυτή εμφανίζεται με τα στοιχεία 6-5-14-…..-21-22-6 στο χάρτη Γ.Υ.Σ.
κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Τ.Υ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Κ-ΛΘΓ
3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Προς ενέργεια:
1. Δασολόγους - Δασοπόνο της Υπηρεσίας μας
2. Δασοφύλακες – Αγροφύλακες της Υπηρεσίας μας
Έδρες των (για την δημοσίευση με αποδεικτικά που θα υποβάλουν και
ακριβή τήρησή της)
3. Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς
Β. Προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ειδική Γραμματεία Δασών, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών &
Φ. Π., Δ/νση Αισθ. Δασών - Δρυμών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, Τ.Κ. 10164
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Λ. Μεσογείων 239,
Ν. Ψυχικό, Τ.Κ. 15451
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, Αγ. Ιωάννου 65, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ.
15342
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών
Υποθέσεων, Δ/νση Δασών Αθηνών, Λ. Μεσογείων 239, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ.
15451
5. Δήμους και Δημοτικές Ενότητες Περιφέρειάς μας (για δημοσίευση και
αποστολή αποδεικτικού).
6. Δασαρχεία: Πεντέλης, Πάρνηθας, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιά, Μεγάρων,
Πόρου και Θηβών.
7. Δ΄ Κυνηγ. Ομοσπονδία, Ερμού & Φωκίωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10563
8. Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 75, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124
9. Κυνηγετικούς Συλλόγους:
α. Αχαρνών, Βίκτωρος Ουγκώ 13, Αχαρνές, Τ.Κ. 136 71
β. Αιγάλεω, Θηβών 475, Αιγάλεω, Τ. Κ. 122 42.
γ. Καλλιθέας, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76
δ. Ελευσίνας, Κίμωνος 13, Ελευσίνα, Τ. Κ. 192 00
ε. Λαυρίου, Δανουκάρα 10, Λαύριο, Τ. Κ. 195 00
ζ. Πειραιώς, Εθνικής Αντιστάσεως 26, Πειραιάς, Τ. Κ. 185 31
η. 1ος Αθηνών, Κουμουνδούρου 37, Τ. Κ. 104 37
θ. 2ος Αθηνών, Ιωάν. Δροσοπούλου 24, Αθήνα, Τ. Κ. 112 57
ι. 3ος Αθηνών, Βερανζέρου 13, Αθήνα, Τ. Κ. 106 77