close

Enter

Log in using OpenID

602-04/12-08/27 Ur. broj: 2198-1-79-33/12

embedDownload
SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Klasa: 602-04/12-08/27
Ur. broj: 2198-1-79-33/12-01
Zadar, 13. lipnja 2012.
ZAPISNIK
XIII. zajedničke sjednice Stručnog Vijeća Odjela za informacijske znanosti održane 13.
lipnja 2012. godine, u trajanju od 12:00- 14:00 sati.
Članovi Stručnog vijeća: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, izv. prof.dr. sc. Ivanka Stričević,
prof.dr. sc. Srećko Jelušić, izv.prof. dr.sc. Mirna Willer, doc.dr.sc. Nives Tomašević, doc.
dr.sc. Franjo Pehar, doc.dr. sc. Josip Ćirić
Prisutni članovi Odjela: Mirko Duić, Marijana Tomić, Dora Rubinić, Mate Juric, Martina
Dragija Ivanović, Katica Burić, Drahomira Gavranović
Odsutni: dr. sc. Jadranka Stojanovski
Zapisničar: Andrijana Vidaković, dipl. oec, tajnica Odjela
DNEVNI RED
1) Studentska pitanja
2) Izbor pročelnika Odjela
3) Izbor zamjenika pročelnika Odjela
4) Izbor člana Stručnog vijeća iz redova suradnika i istraživača
5) Odluka o mandatu u SV predstavnika nastavničkih zvanja, suradnika i istraživača i
studenata u skladu s člankom 7. novog Pravilnika o radu OIZ-a.
6) Razno
Dnevni red je prihvaćen.
Ad/1
Zamolba studenta Stipe Nimčevića da mu se poništi izborni kolegij Sociologija knjige i
čitanja zbog viška ECTS bodova, odobrena je.
Zamolba studentice Giulie Boghetta da joj se odobri poništavanje izbornog kolegija
Sociologija knjige i čitanja, odobrava se samo ukoliko studentica ima višak ECTS bodova. u
protivnom, nema razloga za poništavanjem kolegija.
Zamolba studenta Borisa Miškića da mu se odobroi naknadni upis u semester jer zbog
obiteljskih razloga nije bio u mogućnosti doći ni pratiti obavijesti na mrežnom mjestu,
odobrena je. Studentu se odobrava testiranje 4. semestra i upis kolegija Engleski jezik struke
VI.
Ad/2
Članovi stručnog Vijeća i Marina Orlić kao studentski predstavnik tajno su glasovali o izboru
za člana Stručnog vijeća iz redova suradnika i istraživača.
Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je 7 glasova dobila Martina Dragija Ivanović, a 1 glas
Drahomira Gavranović. Martina Dragija Ivanović izabrana je za člana stručnog Vijeća iz
redova suradnika i istraživača.
Ad/3
Članovi stručnog Vijeća i Marina Orlić kao studentski predstavnik tajno su glasovali o izboru
pročelnika Odjela za informacijske znanosti.
Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je 8 glasova dobila izv.prof. dr. sc. Ivanka Stričević,a
1 listić je nevažeći.
Nova pročelnica Odjela od 01.10.2012. godine, izbrana na dvogodišnje mandatno razdoblje je
izv.prof. dr. sc. Ivanka Stričević.
Ad/4
Članovi stručnog Vijeća i Marina Orlić kao studentski predstavnik tajno su glasovali o izboru
zamjenika pročelnika Odjela za informacijske znanosti.
Prebrojavanjem glasova utvrđeno je da je 8 glasova dobio doc. dr. sc.Franjo Pehar, a 1 listić je
nevažeći.
Novi zamjenik pročelnika Odjela od 01.10.2012. godine, izbran na dvogodišnje mandatno
razdoblje je doc. dr. sc.Franjo Pehar.
Ad/5
Nakon uspješno provedenog glasovanja, izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević napominje kako je
novim pravilnikom definirano mandatno vrijeme pročelnika u trajanju od 2 godine, počevši sa
datumom kada je počeo obnašati funkciju pročelnika. Studentski mandat, odnosno mandat
studentskih predstavnika u stručnom Vijeću Odjela traje također 2 godine. Profesorica
Stričević dakle predlaže da mandat studentskih predstavnika traje od današnje sjednice. (12.
lipnja)
Ad/6
Martina Dragija Ivanović obavještava da jej HKD raspisao natječaj za najbolju knjižnicu, te
predlaže da mi kao Odjel kandidiramo GK Zadar. Svi članovi Odjela suglasni su sa
prijedlogom. Do 30.06. potrebno je poslati prijavu na natječaj.
Martina također otvara pitanje obavljanja studentske prakse, te se mole studentski
predstavnici koji su prisutni na sjednici da kolegama ukažu na važnost obavljanja studentske
prakse.Franjo Pehar daje ideju da se možebitno neka tvrtka uključi u studentsku praksu,
navodi primjer tvrtke Perfectum koja se bavi razvojem sustava za analizu sadržaja. Pročelnica
molim da nam tvrtka Perfectum uputi službeni dopis u kojem bi specificirali poslove na kojim
abi studenti radili.
Ivanka Stričević predlaže da Martina Dragija Ivanović do mjeseca rujna napravi draft novog
pravilnika o praksi kako bismo na jesen donijeli novi pravilnik. Martina se slaže i podsjeća
kako je ostalo otvoreno pitanje osiguravanja vremena za obavljanje prakse tijekom semestra,
npr. 2 tjedna samo za praksu uz oslobođenje dolazaka na nastavu.
Franjo Pehar daje prijedlog da se prije rujna napravi rasrava uključujući i studente
razmišljaući o dvopredmetnosti studija. Mišljenja oko toga su podijeljena, te je dogovoreno da
se prije odlaska na godišnji odmor o tome detaljno raspravi.
Jednoglasnom odlukom svih članova stručnog Vijeća Odjela, Drahomira Gavranović
nominirana je za nagradu Eva Verona.
Pročelnica moli sve nastavnike, asistente i znanstvene novake da do 15.07. pošalju izvještaj o
obavljenoj nastavi, broj nastavnih jedinica, broj upisanih studenata po svakom kolegiju, broj
studenata koji su dolazili na nastavu kako biosmo dobili prosječan broj studenata, broj
studenata koji su položili ispit i onih koji su možda odustali od kolegija. Izvještaj potom treba
poslati prorektoru Bacalji.
Autorski ugovori za izvedbu nastave na izvanrednom studiju još nisu isplaćeni. Pročelnicu je
jako zasmetalo što se nastava naziva rutinskim poslom. Sve materijale za izvedbu nastave na
izvanrednom studiju snimili smo na cd-e i poslali zajedno sa popratnim dopisom kako bi se
isplatili autorski honorari za ljetni semestar.
Zapisničar
Andrijana Vidaković, dipl. oec
Predsjedatelj
prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content