close

Enter

Log in using OpenID

C9-Predlozak za prezentaciju referata

embedDownload
PARAMETRI KVALITETE ELEKTRIČNE
ENERGIJE FOTONAPONSKE
ELEKTRANE SEG 8
Prof.dr. Srete Nikolovski
Elektrotehnički fakultet Osijek
[email protected]
Mario Kresonja, dipl.inž.
S.E.G. Inženjering d.o.o. Osijek
[email protected]
Jurica Gorup, dipl.inž
S.E.G. Inženjering d.o.o. Osijek
[email protected]
Goran Knežević, dipl.inž
Elektrotehnički fakultet Osijek
[email protected]
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
• U radu su prikazane tehničke značajke fotonaponske elektrane SEG 8 snage
30 kW instalirane na lokaciji u Istarskoj 3 u Osijeku na krovu EMŠC-a
• Parametri napona su mjereni sukladno: normi HRN EN 50160:2012
uređajem
• Mjerenja prema zahtjevima norme IEC 61000-4-30: 7 dana prije priključenja
elektrane te 7 dana nakon priključenja elektrane
•
Prikazana je i dnevna proizvodnja elektrane za jedna zimski i ljetni dan
Slika 1. Izgled fotonaponske elektrane SEG8 i shema elektrane
Tablica V. Odstupanje-kolebanje napona nakon priključenja elektrane
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
az
a
L1
L1
L2
L2
L3
L3
Potreba
n broj
F
10'
interv. u
tjednu
(%)
95
100
95
100
95
100
Minimalna vrijednost (V)
Maksimalna
vrijednost(V)
HRN
EN50160:20
12
Izmjereno
HRN
EN50160:20
12
Izmjere
no
Ostvar
en broj
10'
interva
la (%)
207
195,5
207
195,5
207
195,5
231,89
230,86
233,29
231,96
234,17
232,56
253
253
253
253
253
253
239,29
240,08
239,15
239,46
239,77
240,07
95
100
95
100
95
100
Zadov
.
(da/NE
)
da
da
da
da
da
da
Slika 4. Kolebanje napona mreže nakon priključka FN elektrane SEG 8
Ukupno harmonično izobličenje napona, THDU u % Un prije i
nakon uklopa FN elektrane SEG8
THDU prije priključenja FN elektrane
SEG8
THDU nakon priključenja FN
elektrane SEG8
Slika 11. Dnevna proizvodnja elektrane SEG 8 u zimskom danu (16. veljače)
Slika 12. Dnevna proizvodnja elektrane SEG 8 u proljetnom danu ( 18. svibanj
1. Da li su oscilacije THD-a u skladu dnevnog dijagrama proizvodnje, odnosno da li
se može zaključiti koliko je učešće FN elektrane SEG 8 u THD-u?
FN elektrana ima veći THD pri malim iznosima snage u jutarnjim i poslije podnevnim
satima kada je manja osunčanost. Učešće FN elektrane u ukupnom THD je za fazu L1
je 0.051%, za fazu L2 je 0,003% a fazu L3 je 0,024% Slika prikazuje udio THDi iu
odnosu na P/Pn proizvedenu snagu proizvedenu snagu
2. Da li je raĎena analiza koji harmonik najviše pridonosi THD-u?
Vrijednosti petog harmonika najviše dolaze do izražaja i to u iznosu od oko 3,5% Un.
Direktna analiza koji harmonik najviše pridonosi ukupnom THD nije raĎena jer se
u Elaboratu mjerenja kvalitete električne energije ne traži taj podatak, odnosno
HEP ne smatra taj podatak relevantnim
3. Da li postoji kontinuirani nadzor napona i eventualno ostalih parametara za
praćenje kvalitete električne energije s ciljem uočavanja kvara na izmjenjivaču?
FN elektrana je nadzirana preko sustava WebBox. Postoji više razina nadzora a osoba
s odreĎenim ovlastima može u svakom trenutku pristupiti podacima kao što su
proizvedena snaga i energija elektrane Moguće je pratiti rad svakog izmjenjivača
posebno, a takoĎer, automatski je podešena opcija usporedbe rada više izmjenjivača.
Kada se proizvedena snaga izmjenjivača razlikuje u odreĎenom postotku, Sunny Portal
javlja da postoji potencijalna greška u radu elektrane. TakoĎer, ukoliko jedan ili više
izmjenjivača iz bilo kojeg razloga ispada s mreže, odnosno ne radi, portal javlja da je
došlo do kvara
Inače u postojećim SMA izmjenjivača nema kontinuiranog nadzora parametara kvalitete
a ako se to želi može se ugraditi PQube analizator malih dimenzija i prihvatljive cijene.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
775 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content