close

Enter

Log in using OpenID

Akti sa 2. sjednice Općinskog Vijeća

embedDownload
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije», broj 10/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici,
od 04. srpnja 2013. godine, donosi
STATUTUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Bilice
Ĉlanak 1.
U Statutu Općine Bilice („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 10/09 i
5/13) u ĉlanku 35. stavak 4. mijenja se i glasi: „Općinski naĉelnik i zamjenik naĉelnika
duţnost obavljaju po svom izboru, profesionalno ili poĉasno“, dosadašnji stavci 5.,6. i 7.
„brišu se“.
Ĉlanak 2.
Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije“.
KLASA : 012-03/09-01/1
URBROJ: 2189/19-13-3
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 2.,3.,4.,5., 6. i 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine”, broj 28/10) i ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice
(“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1,
URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici,
od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o osnovici i koeficijentima za obraĉun plaća
naĉelnika Općine Bilice i njegovog
zamjenika kao i naknada za njihov rad
kada dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom ureĊuju plaće naĉelnika Općine Bilice i zamjenika naĉelnika
Općine Bilice kao i naknade za njihov rad kada duţnost obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa.
Naĉelnik Općine Bilice i njegov zamjenik slobodni su opredijeliti se o naĉinu
obavljanja svoje duţnosti.
I. PLAĆE NAĈELNIKA OPĆINE BILICE I NJEGOVOG ZAMJENIKA
Ĉlanak 2.
Plaća naĉelnika Općine Bilice i plaća njegovog zamjenika utvrĊuju se na naĉin da se
osnovica za obraĉun plaće mnoţi sa pripadajućim koeficijentom a uvećavaju se za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staţa ali ukupno ne veću od 20%.
Ĉlanak 3.
Osnovicu za obraĉun plaće naĉelnika i njegovog zamjenika sukladno ĉlanku 2. ove
odluke ĉini osnovica za obraĉun plaće drţavnih sluţbenika, prema propisima koji ureĊuju
obveze i prava drţavnih duţnosnika.
Ĉlanak 4.
Naĉelniku Općine Bilice, koji svoju duţnost obavlja profesionalno utvrĊuje se kao:
- koeficijent za obraĉun plaće naĉelnika .................................................................. 2,43
Ĉlanak 5.
Zamjeniku naĉelnika Općine Bilice, koji svoju duţnost obavlja profesionalno utvrĊuje
se kao:
- koeficijent za obraĉun plaće zamjenika naĉelnika ................................................ 2,00.
II. NAKNADE ZA RAD NAĈELNIKA OPĆINE BILICE I NJEGOVOG
ZAMJENIKA
Ĉlanak 6.
Naknade za rad naĉelnika Općine Bilice i njegovog zamjenika kada duţnost obavljaju
bez zasnivanja radnog odnosa, utvrĊuju se na naĉin da umnoţak koeficijenta za obraĉun plaće
odgovarajućeg nositelja duţnosti koji ne moţe biti veći od 50% odgovarajućeg nositelja
duţnosti koji duţnosti obavlja profesionalno i osnovice za obraĉun plaće.
Sukladno utvrĊenom u stavku 1. ovog ĉlanka naĉelniku i njegovom zamjeniku kada
duţnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrĊuju se kao:
- koeficijent za obraĉun naknade za rad naĉelnika ....................................................1,25
- koeficijent za obraĉun naknade za rad zamjenika naĉelnika .. ...............................0.56
III. OGRANIĈENJA VISINE PLAĆA I NAKNADA
Ĉlanak 7.
Ako bi plaća naĉelnika, bez uvećanja za radni staţ, dosegla razinu ograniĉenja
reguliranu ĉlankom 2. ove Odluke ili u masi plaća zaposlenih sukladno ĉlanku 14., 15. i 16.
Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( “Narodne novine”, broj
28/10 ) na prvoj dosegnutoj razini ograniĉenja osnovica za izraĉun plaće se zamrzava do
visine koja mnoţenjem s pripadajućim koeficijentom daje eventualno dosegnuto ograniĉenje.
Osnovica za izraĉun plaće naĉelnika koja mnoţenjem sa propisanim koeficijentom
daje izraĉun plaće do dosegnutog ograniĉenja iz stavka 1. ovog ĉlanka primjenjuje se i za
obraĉun plaća i naknada propisanim ovom odlukom.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 8.
Naĉelnik Općine Bilice i zamjenik naĉelnika Općine Bilice imaju pravo na dnevnice i
u svezi tim sve prateće troškove sukladno vaţećim propisima.
Ĉlanak 9.
Sredstva za provedbu ove odluke osigurava Proraĉun Općine Bilice a njihovu isplatu
obavlja Jedinstveni upravni odjel Sluţba raĉunovodstva.
Ĉlanak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“Sluţbenom vjesniku
Šibensko-kninske ţupanije”.
KLASA : 121-01/13-01/1
URBROJ: 2189/19-13-3
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 31. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), ĉlanka 27. Statuta Općine Bilice (“Sluţbeni vjesnik Šibenskokninske ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od
04. srpnja 2013.) i ĉlanka 23. Poslovnika Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije», broj 10/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja
2013. godine, donosi
ODLUKU
o naknadama predsjedniku, potpredsjedniku i vijećnicima
Općinskog vijeća Općine Bilice
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom ureĊuju se naknade troškova predsjedniku, potpredsjedniku i
vijećnicima Općinskog vijeća Općine Bilice za obavljanje njihove duţnosti u Općinskom
vijeću.
Ĉlanak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća za obavljanje svoje duţnosti predsjednika vijeća prima
mjeseĉnu naknadu, u neto iznosu od 700,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Potpredsjednik Općinskog vijeća za obavljanje svoje duţnosti potpredsjednika
vijeća prima mjeseĉnu naknadu u neto iznosu od 600,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Ĉlanak 3.
Vijećnici Općinskog vijeća za obavljanje svoje duţnosti u vijeću, svaki ponaosob,
prima mjeseĉnu naknadu u neto iznosu od 400,00 kn, uvećanu za zakonske doprinose.
Vijećnici koji nisu nazoĉni na sjednici ili napuste sjednicu vijeća prije nego se odradi
polovica dnevnog reda sjednice, nemaju pravo na naknadu iz st. 1 ovog ĉlanka, a ako je u
mjesecu bilo više sjednica tada se mjeseĉni iznos umanjuje za onoliko posto na koliko
sjednica vijećnik nije bio nazoĉan ili je napustio sjednicu prije nego se odradilo polovica
dnevnog reda.
Ĉlanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluţbenom vjesniku
Šibensko-kninske ţupanije».
KLASA : 400-01/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), ĉlanka 2. stavak 2. Prekršajnog zakona
(«Narodne novine», broj 107/07 i 39/13) i ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice (“Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/1913-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu
Ĉlanak 1.
U Odluci o komunalnom redu («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije», broj
7/04 i 8/05) iza ĉlanka 38. dodaje se nova podglava koja glasi: „11. Vrijeme zabrane
graĊevinskih radova“, te novi ĉlanak 38a. koji glasi:
„1) Na podruĉju Općine Bilice zabranjuje se izvoĊenje graĊevinskih radova u periodu od 01.
srpnja do 01. rujna i to unutar priobalnog dijela koje zauzima podruĉje od obale do dubine od 500 m
na kopnu, unutar cijele Katastarske Općine Bilice.
2) Odobrenje za izvoĊenje graĊevinskih radova u zabranjenom vremenu izdaje se na zahtjev
izvoĊaĉa radova ili vlasnika graĊevinskih objekta u sluĉaju:
a) ako zbog prekida graĊevinskih radova postoji opasnost od nastanka znatne štete u fiziĉkom
smislu na objektu koji se gradi. ( Ne podrazumijeva se šteta koja moţe proizaći iz pada trţišne
vrijednosti nekretnine).
b) ako se radi o radovima popravaka ili sanacije vodovodne ili elektro mreţe na objektu ili na
mjesnom vodu;
c) ako se radi o sanaciji oštećene septiĉke ili crne jame ĉija sanacija ne trpi odgodu.
3) Radovi iz stavka 2. ovoga ĉlanka moraju se završiti u najkraćem mogućem roku, a
najkasnije za 5 dana.
4) Zabranjenim graĊevinskim radovima smatraju se svi radovi koji proizvode buku, a osobito:
iskopi, rad s bušilicom, brusilicom, batom, radovi kojima prethode transporti s velikim vozilima
(kamioni, kiperi, bageri, viljuškari), te radovi koji se izvode tako da izazivaju, plinske, dimne i druge
neadekvatne emisije ( npr. u trenutku dolaska gostiju), makar se smatrali i dopuštenim radovima, po
stavku 5. ovog ĉlanka.
(5) Ostali radovi koji se izvode bez buke : ureĊenje interijera i itd. mogu se izvoditi.
(6) Radovi mogu zapoĉeti najranije u 8,00 sati, a završiti najkasnije u 20,00 sati, s dnevnim
odmorom od 15,00 do 17,00 sati
Ĉlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Sluţbenom vjesniku
Šibensko-kninske ţupanije».
KLASA : 363-01/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), ĉlanka 33. Statuta Općine Bilice (“Sluţbeni vjesnik Šibenskokninske ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od
04. srpnja 2013.), i ĉlanka 9. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije», broj 10/09 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Bilice , na 2.
sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za
statut, poslovnik i propise
I. U Odbor za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Bilice imenuju se:
1. Ţivko Petrović, za predsjednika,
2. Josip Durbić, za ĉlana i
3. Marina Grubišić, za ĉlana.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluţbenom vjesniku
Šibensko-kninske ţupanije».
KLASA : 119-02/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja
2013.) i ĉlanka 2. toĉka 4. Programa socijalnih potreba i stimulacija na podruĉju Općine
Bilice u 2013. godini («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije», broj 1/13), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUĈAK
o odobrenju novĉane pomoći
«Društvu multiple skleroze Šibensko-kninske županije»
1. Općina Bilice odobrava novĉanu pomoć «Društvu multiple skleroze Šibenskokninske ţupanije», Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik u iznosu od 1.000,00 kn.
2. Sredstva kojima se odobrava novĉana pomoć «Društvu multiple skleroze Šibenskokninske ţupanije», Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik u smislu toĉke 1. ovog Zakljuĉka,
isplatit će se iz Proraĉuna Općine Bilice za 2013. godinu («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije», broj 1/13).
3. Sredstva iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka prenijeti će se na ţiro raĉun «Društva multiple
skleroze Šibensko-kninske ţupanije», Kralja Zvonimira 44, 22 000 Šibenik u jednokratnom
iznosu.
4. Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA : 402-08/13-01/8
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), ĉlanka 38. Statuta Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije», broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/1913-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013.
godine, donosi
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu naĉelnika Općine Bilice
za razdoblje od 01. sijeĉnja do 10. lipnja 2013. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu naĉelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje od 01. sijeĉnja do 10. lipnja 2013. godine.
2. Izvješće iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka prilaţe se ovom Zakljuĉku i ĉini njegov sastavni
dio.
3. Ovaj Zakljuĉak objavit će se u «Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije».
KLASA : 400-05/13-01/2
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 35. b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), ĉlanka 38. Statuta Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije», broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/1913-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013.
godine, donosi
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu naĉelnika Općine Bilice
za razdoblje od 10. lipnja do 30. lipnja 2013. godine
1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu naĉelnika Općine Bilice koje se odnosi na
razdoblje od 10. lipnja do 30. lipnja 2013. godine.
2. Izvješće iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka prilaţe se ovom Zakljuĉku i ĉini njegov sastavni
dio.
3. Ovaj Zakljuĉak objavit će se u «Sluţbenom vjesniku Šibensko-kninske ţupanije».
KLASA : 400-05/13-01/3
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice (“Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja
2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ODLUKU
o odreĊivanju mjesta na kojima će se izraditi
boksevi za postavljanje kontejnera
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuju se mjesta na podruĉju Općine Bilice na kojima će se izraditi
boksevi u koje će se postaviti kontejneri za odlaganje otpada.
Ĉlanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je kartografski prikaz na kojem su oznaĉena mjesta na kojima
će se nalaziti boksevi.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA : 351-04/13-01/1
URBROJ: 2182/19-13-1
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Na temelju ĉlanka 28. Statuta Općine Bilice («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske
ţupanije», broj 10/095/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/19-13-3, od 04. srpnja
2013.) i ĉlanka 2. toĉke 1. Programa javnih potreba u športu na podruĉju Općine Bilice za
2013. godinu («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije», broj 1/13), Općinsko vijeće
Općine Bilice, na 2. sjednici, od 04. srpnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUĈAK
o odobrenju novĉane pomoći
Malonogometnom klubu «Bilice»
za organizaciju Malonogometnog turnira
Memorijal Ivica Mikulandra-Civak
1. Općina Bilice odobrava novĉanu pomoć Malonogometnom klubu «Bilice» Bilice,
Novo naselje 49, 22 220 Bilice, za organizaciju Malonogometnog turnira Memorijal Ivica
Mikulandra-Civak u iznosu od 7.000,00 kn.
2. Sredstva kojima se odobrava novĉana pomoć Malonogometnom klubu «Bilice»
Bilice, Novo naselje 49, 22 220 Bilice, u smislu toĉke 1. ovog Zakljuĉka, isplatit će se iz
Proraĉuna Općine Bilice za 2013. godinu («Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije»,
broj 1/13).
3. Sredstva iz toĉke 1. ovog Zakljuĉka isplatit će se na ţiro-raĉun, Malonogometnog
kluba «Bilice», Bilice, Novo naselje 49, 22 220 Bilice, broj HR492411006-1100030033.
4. Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA : 402-08/13-01/20
URBROJ: 2182/19-13-2
Bilice, 04. srpnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content