close

Enter

Log in using OpenID

62 OBAVIJESTI - PLIVAmed.net

embedDownload
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 62
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
O B AV I J E S T I
Termini predavanja u okviru sekcija HFD-a u 2011.*
SEKCIJA ZA ANALITIKU LIJEKOVA – ~etvrti ~etvrtak u parnim mjesecima
SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU INFORMATIKU – drugi utorak u parnim mj.
SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU REGULATIVU – tre}i ~etvrtak svakog mjeseca
SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU – tre}a srijeda u neparnim mj.
SEKCIJA ZA FITOFARMACIJU – tre}a srijeda u parnim mjesecima
SEKCIJA ZA KOZMETOLOGIJU – druga srijeda u parnim mjesecima
SEKCIJA ZA FARMACEUTSKE ZNANOSTI – ~etvrti ponedjeljak u parnim mj.
SEKCIJA ZA JAVNO LJEKARNI[TVO – ~etvrti utorak u neparnim mjesecima
SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA – ~etvrta srijeda svakog mjeseca
SEKCIJA ZA BOLNI^KO LJEKARNI[TVO – o terminima obavje{tava pozivima
SEKCIJA ZA PRIVATNO LJEKARNI[TVO – o terminima obavje{tava pozivima
* Navedeni su ustaljeni termini, no ponekad se sekcijska predavanja odr`avaju izvan njih
radi prilagodbe slobodnim terminima predava~a.
Predavanja po~inju u 18 sati, ako nije druga~ije nazna~eno.
Predavanja se najavljuju u rubrici OBAVIJESTI Farm. glas. Ako nema najave za predvi|eni
termin zna~i da sekcija propu{ta taj termin.
SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA }e od sije~nja 2011. svaki mjesec odr`avati predavanja pod
zajedni~kim naslovom Farmakoterapija u praksi (predava~: Jasna Krznar, mr. pharm. spec.).
Predavanja }e se odr`avati svake ~etvrte srijede u mjesecu s po~etkom u 10 sati.
SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA organizira predavanja
u srijedu, 26. sije~nja 2011., u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, s po~etkom u 10 sati.
Tema:
DIURETICI U TER APIJI HIPERTENZIJE
Predava~: Jasna Krznar, mr. pharm. spec., Op}a bolnica Zabok
u srijedu, 23. velja~e 2011., u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, s po~etkom u 10 sati.
Tema:
ACE-INHIBITORI U TER APIJI HIPERTENZIJE
Predava~: Jasna Krznar, mr. pharm. spec., Op}a bolnica Zabok
SEKCIJA ZA KOZMETOLOGIJU organizira predavanje
u srijedu, 9 velja~e 2011., u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, s po~etkom u 18 sati.
Tema:
NIKEL – KOZMETIKA S POTPISOM FARMACEUTA
Predava~: Mirjana Brle~i} mr. pharm. i Nika Brle~i} mr. pharm.
SEKCIJA ZA ANALITIKU LIJEKOVA organizira predavanje
u ~etvrtak, 24. velja~e 2011., u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, s po~etkom u 18 sati.
Tema:
ISPITIVANJE KOMPATIBILNOSTI U SUVREMENOJ FARMACEUTICI
Predava~: Ivan Sim~i}, Pliva Hrvatska, Istra`ivanje i razvoj Zagreb.
62
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 63
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
SEKCIJA ZA FARMACEUTSKE ZNANOSTI organizira predavanja
u ponedjeljak, 28. velja~e 2011., u prostorijama HFD-a, Masarykova 2, s po~etkom u 18 sati.
Tema I:
Predava~:
Tema II:
Predava~:
AMINOSALICILATI U IBD-U – STARI LIJEKOVI VELIKOG
POTENCIJALA
Dina Ljubas Kele~i}, mag. pharm., Centar za klini~ku prehranu Klinike
za unutarnje bolesti KBC Zagreb
LIJEKOVI KOJI MODIFICIR AJU AKTIVNOST RIBONUKLEOTIDREDUKTAZE
Davor [aki}, mag. pharm., Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
NOVA DIET s.a. i STEVIA VITA d.o.o. organiziraju predavanja u utorak, 15. velja~e 2011.,
u dvorani Europskog doma Zagreb, Juri{i}eva 1/1, s po~etkom u 19 sati.
Tema I:
Predava~:
PREHR ANA I DODACI PREHR ANI U TER APIJI DEBLJINE
dr. sc. Darija Vrane{i} Bender, KBC Zagreb, Centar za klini~ku prehranu i
Vitaminoteka
Tema II:
Predava~:
PROPOLIS I MATI^NA MLIJE^ KAO DODACI PREHR ANI
mr. sc. Lea Pollak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Predavanja }e biti bodovana prema Pravilniku o stru~nom usavr{avanju HLJK.
Molimo da dolazak potvdrite do 8. velja~e 2011., na e-mail: [email protected] ili na
telefone: 01/65 43 161; 091/14 19 360.
3. PHARMSCIFAIR 2011 'PHARMACEUTSKE ZNANOSTI ZA BUDU]NOST
LIJEKOVA'
'Farmaceutske znanosti za budu}nost lijekova' PharmSciFair 2011, odr`at }e se od 13. do 17.
lipnja 2011. u Pragu (Republika ^e{ka) u organizaciji Europske federacije za farmaceutske
znanosti (European Federation for Pharmaceutical Sciences, EUFEPS) i brojnih partnerskih organizacija. PharmSciFair je mjesto gdje se susre}u znanstvenici u farmaciji, a na tom skupu,
tre}em po redu, programom su obuhva}eni raznovrsni znanstveni sadr`aji, od otkri}a i razvoja
do klini~ke primjene lijekova. Vi{e informacija mo`e se na}i u PharmSciFair 2011 najavi na
www.pharmscifair.org.
63
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 64
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
HRVATSKO FARMACEUTSKO DRU[TVO
u suradnji s
HRVATSKIM DRU[TVOM ZA KLINI^KU FARMAKOLOGIJU I TERAPIJU
organizira
TE^AJ STRU^NOG USAVR[AVANJA MAGISTARA FARMACIJE
NAJ^E[]E NUSPOJAVE I INTERAKCIJE LIJEKOVA
LIJEKOVI U TRUDNO]I
Voditelji te~aja:
doc. dr. sc. Maja Jak{evac Mik{a, mr. pharm. i prof. dr. sc. Igor Franceti}
Mjesto i vrijeme odr`avanja:
ZAGREB, subota, 26. velja~e 2011., Hotel Dubrovnik, Gajeva 1
08.30–09.00
09.00–09.15
09.15–09.45
09.45–10.15
10.15–10.45
10.45–11.00
11.00–11.30
11.30–11.50
11.50–12.20
12.20–12.50
12.50–13.00
13.00–13.45
13.45–14.10
14.10–14.30
14.30–14.50
14.50–15.00
15.00–15.15
15.15–16.15
16.15–16.30
Program
Registracija, upitnik
doc. dr. sc. Maja Jak{evac Mik{a – Uvod
prof. dr. sc. Igor Franceti}: Zna~enje nuspojava i interakcija lijekova
dr. sc. Ksenija Makar Au{perger: Klini~ki zna~ajne nuspojave lijekova i
prakti~ne preporuke za bolesnike
dr. sc. Viktorija Erdelji}: Klini~ki zna~ajne interakcije lijekova i preporuke
za bolesnike
Rasprava
Odmor
prof. dr. sc. Igor Franceti}: Specifi~nosti primjene lijekova u trudno}i i dojenju
dr. sc. Viktorija Erdelji}: Lijekovi u trudno}i, prakti~ni aspekti
dr. sc. Ksenija Makar Au{perger: Lijekovi u dojenju, prakti~ni aspekti
Rasprava
Odmor za ru~ak
dr. sc. Ksenija Makar Au{perger: Biljni lijekovi, nepoznate opasnosti
mr. pharm. Ines Buha~: Interakcije lijekova s hranom i OTC proizvodima
mr. pharm. Ines Buha~: Ispravna primjena lijekova – savjetovanje pacijenata
Rasprava
Odmor
mr. pharm. Arijana Me{trovi}: Radionica – Rje{avanje problema u praksi
Ocjena te~aja i provjera znanja
Te~aj je vrednovan prema Pravilniku za stru~no usavr{avanje HLJK sa 6 bodova.
Kotizacija za ~lanove iznosi 800 kn, a za ostale 850 kn, a uklju~uje: predavanja, pisani materijal,
potvrdnicu i okrijepu. Upla}uje se po prijavi, HUB obrazcom na `iro ra~un HFD-a broj:
2360000-1101367614, s naznakom »Za te~aj za nuspojave« te imenom i prezimenom sudionika.
U rubriku »{ifra opisa pla}anja« upisati 16, , a ako se pla}a internetom upisati 12. U rubriku
»poziv na broj odobrenja« upisati OIB ili JMBG. Kopiju uplate treba poslati u HFD najkasnije
2 tjedna prije odr`avanja te~aja (Masarykova 2, Zagreb, tel.: 01 48 72 849, faks: 01 48 72 853,
e-mail: [email protected]).
64
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 65
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
i
SEKCIJA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRU[TVA
organiziraju u suradnji s
HRVATSKIM DRU[TVOM ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
HRVATSKOG LIJE^NI^KOG ZBORA
1. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
(35. STRU^NI SKUP)
s me|unarodnim sudjelovanjem
KVALITETOM DO ZDRAVLJA
pod visokim pokroviteljstvom
Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovi}a
pod pokroviteljstvom
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH
ZAGREB, Hotel Aristos, 13. – 15. travnja 2011.
TEMATSKE CJELINE KONGRESA:
1. HR ANA
2. DODACI PREHR ANI I DIJETETSKI PROIZVODI
3. VODA
4. MATERIJALI I PREDMETI U KONTAKTU S HR ANOM I VODOM
5. KOZMETIKA I GR ANI^NI PROIZVODI IZME\U KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA
6. ZAKONODAVSTVO, KVALITETA I ANALITIKA NA PODRU^JU HR ANE, VODE I
PREDMETA OP]E UPOR ABE
7. PREHR ANA, FIZI^KA AKTIVNOST I ZDR AVLJE
8. INSPEKCIJA, [email protected] KONTROLA I MONITORING
9. UTJECAJ OKOLI[A NA ZDR AVLJE I PROCJENA RIZIKA OD FAKTOR A OKOLI[A
10. LEGISLATIVA I POLITIKA ZDR AVSTVENE ZA[TITE OD [TETNIH FAKTOR A OKOLI[A
11. KEMIJSKA I MIKROBIOLO[KA SIGURNOST, TOKSIKOLOGIJA I ZDR AVLJE
12. OSIGUR ANJE KVALITETE
OSTALE TEME: Europske integracije-me|unarodna suradnja, aktualni problemi zdravstvene
ekologije i druge slobodne teme
Kongres }e se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja i postera.
Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku (pozvani predava~i 30 min.,
ostali predava~i 15 min.).
Temu (naslov) rada i popis autora treba poslati najkasnije do 24. sije~nja 2011. elektroni~kim
putem na adrese: [email protected] i [email protected]
Sa`etke treba napisati prema Uputama za pisanje sa`etaka, a postere izraditi prema uputama
za izradu postera (www.hfd-fg.hr).
Sa`etak treba poslati najkasnije do 21. velja~e 2011. isklju~ivo elektroni~kim putem na
adrese: [email protected] i [email protected]
Autori }e biti obavje{teni o prihva}anju i na~inu prezentacije rada najkasnije do 14. o`ujka 2011.
65
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 66
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
Okvirni program
Srijeda, 13. travnja 2011.
08.30–09.30 Registracija
10.00–10.15 Sve~ano otvaranje
10.15–11.15 Uvodno predavanje
11.15–12.00 Koktel dobrodo{lice
12.00–13.30 Pozvana predavanja
Rasprava
15.30–19.00 Nastavak predavanja
20.30
Sve~ani izlazak
^etvrtak, 14. travnja 2011.
08.30–09.30 Registracija
09.30–13.00 Nastavak predavanja
15.00–18.00 Nastavak predavanja
20.00
Sve~ana ve~era
Petak, 15. travnja 2011.
09.30–13.00 Nastavak predavanja
Posteri i usmena izlaganja
Komercijalna predavanja
Zatvaranje skupa
Prijava sudjelovanja:
1. Prije po~etka kongresa – elektronska (on line) prijava putem obrasca (dostupnog na
www.hfd-fg.hr) na sljede}e e-mail adrese: [email protected] i [email protected]
2. Prijava za vrijeme kongresa – bit }e mogu}a na registracijskom mjestu.
Kotizacija:
do 14. o`ujka 2011.)
Rana kotizacija (d
1.000,00 kn
Kasna kotizacija (ood 15. o`ujka 2011.)
1.300,00 kn
Studenti dodiplomske nastave, umirovljenici
Slobodan ulaz
Napomena: U iznose nije uklju~en PDV od 23%.
Uplata kotizacije:
Hrvatsko farmaceutsko dru{tvo, Masarykova 2, 10000 Zagreb, na broj `iro-ra~una:
2360000-1101367614, tel.: 01/48-72-849, fax: 01/48-72-853, e-mail: [email protected]
Pla}anje kotizacije pri registraciji na kongresu bit }e mogu}e samo gotovinom.
Kongresna izlo`ba i promotivna predavanja
Za vrijeme trajanja kongresa bit }e organizirana izlo`ba laboratorijske i medicinske opreme,
pribora i proizvoda. Mogu}a su promotivna predavanja u trajanju od 15 minuta.
Detaljnije informacije: [email protected] i [email protected]
Hotelski smje{taj:
Hotelski smje{taj po posebnim kongresnim cijenama potrebno je rezervirati u Hotelu Aristos.
10 010 Zagreb, Buzin, Cebini 33. Kontakt osoba: Tomislav Tom{i}, tel: +385 1 6695 912,
fax: +385 1 6695 902, e-mail: [email protected]
66
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 67
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
XII. SAVJETOVANJE FARMACEUTA
u organizaciji
[email protected] FARMACEUTA ISTRE I KVARNERA
HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRU[TVA
odr`at }e se
u Rovinju, 12. – 14. svibnja 2011.
Tema:
SIGURNOST U PRIMJENI LIJEKOVA
Preliminarni program
^etvrtak, 12. svibnja 2011.
16.30–19.00 OKRUGLI STOL – suorganizator HALMED
»KAKO POBOLJ[ATI REGULATIVU ZA BEZRECEPTNE LIJEKOVE«
20.30
Dobrodo{lica
Petak, 13. svibnja 2011.
08.00–11.00
09.00–09.30
09.30–13.00
15.00–19.00
20.30
Registracija sudionika
Sve~ano otvaranje
I. dio predavanja
II. dio predavanja
Sve~ana ve~era
Subota, 14. svibnja 2011.
09.00–12.00 Promotivna predavanja
13.00
Izlet
INFORMACIJE
– Maja Rastovi} Vudrag, mag. pharm., MEDIKA d.d. Podru`nica Rijeka,
Tometi}i 15b, 51215 Kastav, tel.: 051/691-444, fax: 051/691-188,
mob.: 099/310-5376, e-mail: [email protected]
– Na|a Bjelan, mag. pharm., ZU LJEKARNA JADR AN, Ljekarna Korzo,
Korzo 22b, 51000 Rijeka, mob.: 091/926-4710, e-mail: [email protected]
– Marina Carevi}, mag. oec., HFD, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb,
tel.: 01/4872-849, fax: 01/4872-853, e-mail: [email protected]
PRIJAVE
Kotizacija
Sudionici
Osobe u pratnji
do 1. travnja 2011.
do 1. svibnja 2011.
nakon 1. svibnja 2011.
1.000,00 kn
700,00 kn
1.200,00 kn
800,00 kn
1.500,00 kn
1.000,00 kn
67
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 68
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
Kotizacija za sudionika uklju~uje: prisustvovanje svim radnim i zajedni~kim dru{tvenim
sadr`ajima, kongresne materijale, potvrdnicu o sudjelovanju.
Kotizacija za osobu u pratnji: prisustvovanje svim zajedni~kim dru{tvenim sadr`ajima. Osobe
u pratnji ne dobivaju kongresne materijale ni potvrdnicu o sudjelovanju.
STRU^NA I PROMOTIVNA PREDAVANJA, POSTERI
Sa`etke (format 12 x 18 cm, WORD, Times New Roman, Font 12) te oglase molimo dostaviti
organizatorima po{tom ili e-mailom na adresu [email protected] do 1. travnja 2011.
Odgovornost za stru~nu i jezi~nu primjerenost sa`etaka preuzimaju autori.
PRIJAVA I UPLATA PROMOTIVNIH [email protected]
Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete u radu Savjetovanja u vidu promotivnog predavanja,
izlaganja proizvoda i predstavljanja tvrtke ili oglasom u knjizi sa`etaka.
Cijena promotivnog predavanja u trajanju od 15 min iznosi 4.500,00 kn.
Cijena izlo`benog prostora od 1 m2 iznosi 4.000,00 kn (minimalni zakup 2m2).
Cijena oglasne stranice u Knjizi sa`etaka iznosi 3.500,00 kn za stranicu u boji.
U cijene je uklju~en PDV.
Prijava i uplata za promotivne sadr`aje:
Hrvatsko farmaceutsko dru{tvo, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb, tel.: 01/4872-849,
e-mail: [email protected] `iro-ra~un: 2360000-1101367614, uplatu mo`ete
izvr{iti putem obrasca HUB 1-1 (biv{i virman) uz poziv na broj 02 MB/545, te kopiju
uplate po{aljite na fax: 01/4872-853.
SMJE[TAJ
HOTEL PARK ***
jednokrevetna soba
dvokrevetna soba
jednokrevetna soba
dvokrevetna soba
jednokrevetna soba
dvokrevetna soba
68
12.–14.5.2011.
12.–15.5.2011.
(smje{taj/osobi)
(smje{taj/osobi)
1.490,00 kn
2.235,00 kn
950,00 kn
1.425,00 kn
HOTEL EDEN ****
12.–14.5.2011.
12.–15.5.2011.
(smje{taj/osobi)
(smje{taj/osobi)
1.940,00 kn
2.910,00 kn
1.240,00 kn
1.860,00 kn
HOTEL ISTRA ****
12.–14.5.2011.
(smje{taj/osobi)
1.760,00 kn
1.110,00 kn
12.–15.5.2011.
(smje{taj/osobi)
2.640,00 kn
1.665,00 kn
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 69
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
HOTEL AMARIN ****
jednokrevetna soba
dvokrevetna soba
jednokrevetna soba
dvokrevetna soba
12.–14.5.2011.
12.–15.5.2011.
(smje{taj/osobi)
(smje{taj/osobi)
1.550,00 kn
2.230,00 kn
990,00 kn
1.485,00 kn
HOTEL MONTE MULINI *****
12.–14.5.2011.
(smje{taj/osobi)
3.480,00 kn
2.220,00 kn
12.–15.5.2011.
(smje{taj/osobi)
5.220,00 kn
3.330,00 kn
Navedene cijene uklju~uju aran`man po osobi u trajanju od 3 odnosno 4 dana.
Boravi{na pristojba nije uklju~ena u cijenu, a iznosi 5,50 kn po osobi i danu.
Smje{tajni kapaciteti }e se popunjavati prema primitku rezervacije i uplate, do popunjenja.
IZLET
Informacije o izletu u subotu, 14.5.2011., bit }e objavljene u sljede}em broju.
UPLATA KOTIZACIJE, SMJE[TAJA I DOPLATE ZA IZLET
Rezervacija smje{taja mogu}a je samo uz dokaz o uplati kotizacije!
Prijava i rezervacija smje{taja obavlja se putem ispunjenog obrasca (u prilogu)
kojeg treba poslati faksom ili po{tom u agenciju TIP TOURS ili slanjem ispunjenog
e-mail obrasca sa stranice www.tiptours.hr.
Prijava sudjelovanja, kotizacija, hotelski smje{taj
TIP TOURS - travel agency
OIB 83011422157
Von~inina 2/1, 10000 ZAGREB
ID-HR-AB-01-080416772
IATA 75-3 2121 2
tel. 385 1 461 65 98; 466 37 52; faks. 385 1 466 37 54
e-mail: [email protected]; [email protected]
`iro-ra~un: 2408002-1100031229 PARTNER BANKA d.d. Zagreb
www.tiptours.hr
kontakt osoba Sanja Feren~ak
Na~ini pla}anja
Za fizi~ke osobe obrazac HUB 1-1 »uplata« (biv{a op}a uplatnica) uz poziv na broj 2202.
Obavezno je upisati ime i prezime uplatitelja/sudionika savjetovanja te kopiju poslati na broj
faxa: 01/466 37 54.
Za pravne osobe na temelju fakture ispostavljene od agencije TIP TOURS. Potrebno je u
obrascu to~no navesti adresu i porezni broj za ispostavu fakture.
Kreditnom karticom na SOF (samo AX, VI, EC/MC).
Gotovinom ili ~ekovima u poslovnici TIP TOURS-a
69
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 70
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
Prijevoz autobusom u organizaciji agencije TIP TOURS
Ako `elite koristiti organizirani autobusni prijevoz to nazna~ite kod prijave,
a nudimo Vam:
POLAZAK: 12.5.2011.
Polazak iz Zagreba u 11.00 sati s
Autobusnog kolodvora Zagreb.
POVRATAK: 14.5.2011.
Povratak iz Rovinja u 15.00 sati.
Predvi|eni dolazak u Zagreb oko 20 sati.
Polazak iz Osijeka u 7.00 sati s
Autobusnog kolodvora Osijek.
Predvi|eni dolazak u Osijek oko 23 sata.
Polazak iz Splita u 7.00 sati s
Autobusnog kolodvora Split.
Predvi|eni dolazak u Split oko 23 sata.
Cijena povratne karte na relaciji Zagreb–Rovinj–Zagreb iznosi 310,00 kn.
Cijena povratne karte na relaciji Osijek–Rovinj–Osijek iznosi 410,00 kn.
Cijena povratne karte na relaciji Split–Rovinj–Split iznosi 410,00 kn.
Napomena: prijevozi }e se realizirati uz minimalno 40 prijavljenih putnika.
Naziv
Adre
OIB
Telef
POD
Prez
Telef
Tvrtk
Adre
Jest
(oba
DAT
dolas
UPLA
NAP
KOT
Detaljne informacije mo`ete pogledati na web stranicama
TIP TOURSA
www.tiptours.hr
i
Hrvatskog farmaceutskog dru{tva
www.hfd-fg.hr
SMJE
Hote
H
H
H
H
H
OSO
Obav
Osob
Želit
Izle
Polu
Nači
o
vi
go
kr
Datu
70
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 71
Obrazac za registraciju
XII Savjetovanje farmaceuta Istre i Kvarnera
Rovinj, 12. – 14. svibnja 2011.
Molimo ispunite VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA i pošaljite na fax ili e-mail u TIP TOURS, fax: +385 1 466 37 54; e-mail: [email protected]
Naziv TVRTKE: .........................................................................................................................................................
Adresa tvrtke:............................................................................................................................................................
OIB br.: ........................................................... Kontakt osoba ..................................................................................
Telefon: ........................................... Telefax: ............................................... E-mail: ................................................
PODACI O SUDIONIKU
Prezime ...................................................................... Ime ..................................................................................
Telefon/Mobitel : ..................................... Telefax: ....................................... E-mail: ................................................
Tvrtka sudionika (ukoliko je različita od gore navedene): .............................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................................................
Jeste li član Hrvatske ljekarničke komore:
(obavezno popuniti radi bodovanja)
da
ne
DATUM:
dolaska (prijave): ...................................................... odlaska (odjave): ..................................................................
UPLATA: molimo označiti x uslugu koju plaćate
NAPOMENA: rezervacija smještaja moguća je samo uz dokaz o uplati kotizacije
KOTIZACIJA
da
- sudionik
- osoba u pratnji
ne
SMJEŠTAJ
da - - jednokrevetna soba
- dvokrevetna soba
ne
Hoteli:
Hotel Park ***
Hotel Eden ****
Hotel Istra ****
Hotel TN Amarin ****
Hotel Monte Mulini *****
OSOBA U PRATNJI:
Obavezno navesti ime osobe u pratnji ......................................................................................................................
Osoba s kojom dijelite dvokrevetnu sobu ..................................................................................................................
Želite li organizirani prijevoz iz:
Zagreba
Osijeka
Izlet
Poludnevni izlet dana 14.5.2011.
da
ne
Splita
Način plaćanja:
obrascem HUB1- na žiro-račun agencije TIP TOURS (za fizičke osobe)
virmanski na temelju fakture ispostavljene od agencije TIP TOURS (za pravne osobe)
gotovinom ili čekovima u poslovnicama TIP TOURS-a
kreditnom karticom: AX
EC/MC
VI
Broj kartice:
Kontrolni broj:
Valjanost (od/do):
Ime i prezime, adresa, telefon nositelja kartice:
Datum ............................................................... Potpis .........................................................................................
Potpisom na ovom obrascu odobravate TIP TOURS da zaduži gornju kreditnu karticu za puni iznos Vašeg terećenja.
glasnik_01_2011.qxp
19.1.2011
13:11
Page 72
Farmaceutski glasnik 67, 1/2011
DRUGI HRVATSKI I PRVI JADRANSKI KONGRES FARMAKOEKONOMIKE I ISTRA @IVANJA ISHODA LIJE^ENJA S ME\UNARODNIM SUDJELOVANJEM odr`at }e se u
Rovinju, od 6. do 9. travnja 2011.
Organizatori kongresa su Hrvatski lije~ni~ki zbor, Hrvatsko dru{tvo za klini~ku farmakologiju
i terapiju, Sekcija za farmakoekonomiku i istra`ivanje ishoda lije~enja, u suradnji s Hrvatskim
uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ISPOR-om Hrvatska, Hrvatskim dru{tvom za
farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva, Udru`enjem za zdravstvenu ekonomiku i
farmakoekonomska istra`ivanja u BIH.
Moto kongresa: Premostiti procjep u podru~ju farmakoekonomike i istra`ivanja ishoda lije~enja
izme|u istra`iva~a, lije~nika, zdravstvene politike i zdravstvenih regulatornih tijela i vlasti te industrije
u sredi{njoj i isto~noj Europi - farmakoekono- mika u tranzicijskim zdravstvenim sustavima.
Teme kongresa:
1) Razvoj politike zdravstvene za{tite, politike formiranja cijena te stavljanja lijekova na pozitivnu listu
2) Procjena zdravstvene tehnologije
3) Ispitivanje komparativne u~inkovitosti i klini~kih ishoda
4) Kontrola potro{nje lijekova i istra`ivanje ekonomskih ishoda
5) Ispitivanje pridr`avanja / suradljivosti i istra`ivanja ishoda lije~enja bolesnika
6) Podaci iz stvarnoga `ivota / opservacijska ispitivanja
7) Druge znanstvene teme (farmakoekonomika u razli~itim podru~jima medicine)
Slu`beni jezici kongresa: hrvatski i engleski
Va`ni datumi:
Rana registracija do 31. sije~nja 2011.
Primanje sa`etaka do 31. sije~nja 2011.
Primanje oglasa do 28. velja~e 2011.
Kasna registracija do 31. o`ujka 2011.
Kotizacija:
Redovita 2.900 kn; Dr`avna tijela i znanstvene ustanove 1.900 kn;
Studenti i znanstveni novaci 900 kn; Pred-kongresni te~aj 770 kn.
Dodatne informacije: www.pharmacoeconomics.com.hr
72
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content