close

Enter

Log in using OpenID

Alpe-Adria 2011

embedDownload
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 1
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
Meunarodna filatelistiËka izloæba
International Stamp Exhibition
Kristalna dvorana, Hotel Kvarner
Crystal Hall, Hotel Kvarner
HR-51410 Opatija, P. TomaπiÊa 1-4
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 3
Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc Ivo JosipoviÊ
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 4
ALPE ADRIAPHILA 2011 OPATIJA
PO»ASNI ODBOR
GORDAN JANDROKOVIΔ
potpredsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova i
europskih integracija RH
Mr. JASEN MESIΔ
ministar kulture RH
Mr. KRE©O ANTONOVIΔ
ravnatelj Uprave elektroniËkih komunikacija i poπte u
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH
IVO DUJMIΔ
gradonaËelnik grada Opatije
JØRGEN JØRGENSEN
predsjednik FEPA
ROBERT JUKIΔ
predsjednik Uprave Hrvatske poπte
JASNA DORI»IΔ SANKOVIΔ
direktorica TZ Grada Opatije
MILO SR©EN
pomoÊnik direktora Hrvatske turistiËke zajednice
VLADIMIR HALIΔ
generalni direktor ZRINSKI d.d.
IVAN LIBRIΔ
predsjednik Hrvatskog filatelistiËkog saveza i
Radne zajednice Alpe - Jadran filatelija
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 5
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA POTPREDSJEDNIKA VLADE
I MINISTRA VANJSKIH POSLOVA I
EUROPSKIH INTEGRACIJA
Izvor: Vjesnik
MESSAGE FROM THE DEPUTY PRIME
MINISTER AND MINISTER OF FOREIGN
AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION
Gordan JandrokoviÊ
Poπtovani Ëlanovi Hrvatskog filatelistiËkog saveza,
dragi prijatelji filatelije,
Dear members of the Croatian Philatelic Society, dear
friends of philately,
izuzetno mi je drago πto je Hrvatskom filatelistiËkom savezu, u okviru Grupacije Alpe-Jadran,
povjerena organizacija meunarodne filatelistiËke
izloæbe. Posebno me veseli πto je Opatija - dragulj
hrvatskog Jadrana - odabrana za mjesto njena
odræavanja. U ime Ministarstva vanjskih poslova i
europskih integracija upuÊujem vam iskrene Ëestitke
te izraæavam osobno zadovoljstvo na tom, za Republiku Hrvatsku, vaænom dogaaju koji Êe dodatno
afirmirati meunarodni znaËaj naπe dræave.
I am very happy that the Croatian Philatelic Society,
within the Alps-Adriatic Group, has been entrusted with
the organisation of the international philatelic exhibition.
I am particularly happy that Opatija - the pearl of the
Croatian Adriatic - has been chosen as the venue. On
behalf of the Ministry of Foreign Affairs and European
Integration I extend my cordial greetings and express
my personal satisfaction with this event that is important
to the Republic of Croatia in that it will additionally underscore the international status of our state.
Filatelija je aktivnost kojom se bave milijuni
ljudi. Ona je vaæna ne samo za oËuvanje baπtine
poπtanskih maraka veÊ i za oËuvanje povijesnog i
kulturnog nasljea jednog naroda.
Philately is an activity attracting millions. It is
important not only for helping to preserve the stamp
heritage but also to preserve the historical and cultural
legacy of a nation.
U godini, u kojoj slavimo 20. obljetnicu hrvatske
neovisnosti, obiljeæavamo i 20 godina od izdavanja
prve hrvatske poπtanske marke πto filateliju
potvruje neodvojivim segmentom nacionalne kulture i povijesne baπtine. Kao posebni simbol identiteta suverene i samostalne dræave, hrvatska
poπtanska marka je kulturni i, u stanovitom smislu,
politiËki izaslanik Republike Hrvatske.
In the year in which we are celebrating 20th anniversary
of Croatian independence, we also celebrate 20 years
of the release of the first Croatian stamp, proving
philately an inseparable component of the national
culture and historical heritage. As quite special symbols
of the identity of a sovereign and independent nation,
Croatian stamps are cultural and to an extent a political
emissary of the Republic of Croatia.
ImajuÊi u vidu ove Ëinjenice, kao i da je regionalna suradnja jedan od vanjskopolitiËkih prioriteta
Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova
i europskih integracija sa zadovoljstvom podræava
odræavanje Meunarodne izloæbe „Alpe-AdriaPhila
2011 Opatija“ i skromnom donacijom financijski
Êe pomoÊi njenoj realizaciji.
Bearing this in mind, as well as that regional cooperation is one of the foreign-policy priorities of the
Republic of Croatia, the Ministry of Foreign Affairs
and European Integration is happy to support the International Exhibition of „Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija“
and will assist in its realisation with a modest contribution.
5
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 6
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA PREDSJEDNIKA
UPRAVE HRVATSKE POŠTE
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
OF THE BOARD OF CROATIAN POST
Robert JukiÊ
Poπtovani filatelisti, dragi domaÊini i posjetitelji
meunarodne filatelistiËke izloæbe Alpe-Adria!
Dear philatelists, dear hosts and visitors of the international
philatelic exhibition Alpe-Adria!
Uistinu mi je osobita Ëast i posebno zadovoljstvo
πto imam priliku obratiti se svima vama, ovom cijenjenom skupu, uime Hrvatske poπte.
Na samom poËetku ovoga kratkog obraÊanja
æelio bih istaknuti kako je Republika Hrvatska
treÊi put domaÊin ovoga vaænoga filatelistiËkog
dogaanja koje, kao glavni nositelj, organizira Hrvatski filatelistiËki savez. Njemu se Hrvatska poπta
i ovaj put aktivno pridruæila u ostvarivanju, rekao
bih, zajedniËkih ciljeva: promocije filatelije, promicanja prijateljstva, dobrosusjedskih odnosa te
unapreivanja turizma i naπe zemlje.
It is indeed my great honour and pleasure to address
this esteemed gathering on behalf of Croatian Post on
such an occasion.
At the very beginning of this short speech I would
like to point out that the Republic of Croatia is already
for the third time hosting this important philatelic event
organised by the Croatian Philatelic Association, as the
main host. Once again Croatian Post has joined the
Croatian Philatelic Association in realising what I would
call mutual goals: promotion of philately, friendship,
good neighbour relationships as well as the promotion
of tourism and our country in general.
Hrvatska poπta je ovakva dogaanja popratila
u svojim izdanjima “Dan marke”, kao πto je to bio
sluËaj i s izloæbom Alpe-Adria 2004. godine, odræanom u Zagrebu. Ovaj smo put, meutim, otiπli
korak dalje - prigodni blok “Alpe-Adria”, u optjecaju
od prvog dana izloæbe, prvo je izdanje Hrvatske
poπte koje je svojim naslovom izravno vezano uz
jednu filatelistiËku izloæbu.
Croatian Post has also earlier accompanied such
events by its issues: e.g. the issue The Day of the
Stamp, on the occasion of the Alpe-Adria exhibition
held 2004 in Zagreb. However, this time, we have made
a step forward- we have issued a commemorative
miniature sheet Alpe-Adria available from the first day
of the exhibition, as the first issue of Croatian Post
which is also by its name directly connected with the
philatelic exhibition.
O poπtanskim markama, πto one predstavljaju
i znaËe svakoj dræavi, ali i o samoj filateliji puno je
toga veÊ reËeno i napisano. Poznate rijeËi Æeljke
»orak citirane su u razliËitim prigodama, no svojom
jednostavnoπÊu i jezgrovitoπÊu zasluæuju da ih se
joπ jednom prisjetimo. Trebamo ih imati na umu
pred oËekivani ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju zato da se ne utopimo u jednoj tako
velikoj zajednici razliËitih naroda i dræava: “Ako
neki, ma kako malen otok poæeli biti dræava, izdat
Êe marku. Marka mu udara peËat kao πto mu
more ocrtava granicu”.
6
On postage stamps, what they represent and mean
for each country, but also on philately itself, much has
already been said or written. Well known words by
Æeljka »orak have been cited on various occasions,
but being so simple and concise they deserve to be
recalled once again. We have to bear them in mind
now when the Republic of Croatia is expecting to join
the European Union, so that we do not drown in such
a large community of different nations and states: „No
matter how small an island may be, if it decides to become a state it will issue a stamp. The stamp will mark
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 7
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Neka buduÊim generacijama poπtanska marka
bude jedan od svjedoka naπem identitetu, kulturi
i napretku, poput lokalnoga folklornog druπtva
koje njeguje i s naraπtaja na naraπtaj prenosi svoje
obiËaje i tradiciju. Svijet teæi globalizaciji, granice
se ukidaju, oblici komunikacije se mijenjaju, virtualni
i izmjenjivi svijet sve viπe postaju naπa stvarnost.
Dobra stara poπtanska marka - taj otisak na papiru
- ostat Êe sa svim svojim vrlinama i manama nepromjenljiva, neπto poput knjige i pisane rijeËi moæda u smanjenu opsegu i manje popularna ali uvijek tu.
Kao πto su poπtanske marke jedno od bitnih
obiljeæja dræavne suverenosti, tako je i filatelija
jedan od stupova nacionalne kulture. PromiËuÊi
nacionalne vrijednosti, poπtanska marka i filatelija
su jedinstveni promidæbeni mediji svake dræave,
svojevrsne poveznice s ostatkom svijeta. Jer
filatelija nema samo natjecateljsku dimenziju; vrlo
vaænom mi se Ëini i ona socijalna. Izloæbe i
okupljanja poput ovog idealna su prilika za druæenje,
upoznavanje, razmjenu iskustava, πirenje znanja i
stjecanje novih spoznaja. Neka ova izloæba, svi
njezini sudionici, od domaÊina, organizatora, sponzora, tehniËkog osoblja, izlagaËa i posjetitelja,
ostave peËat takva ozraËja.
Na kraju, Ëestitajmo svima njima i zahvalimo
im πto su upriliËili ovu istinski vrijednu izloæbu,
zaæelimo im mnogo uspjeha u daljnjem radu i
naimo se opet za sedam godina u Hrvatskoj, u
nekom drugom, isto tako lijepom mjestu.
its statehood in the same way the sea marks its borders”.
Let the postage stamp be for future generations
one of the testimonies of our identity, culture and
progress, like the local folklore group, nourishing and
passing down our customs and tradition from generation
to generation. The world is moving towards globalisation,
borders are being removed, means of communication
are changing, virtual and transformable world becomes
more and more our reality. The old, good postage
stamp - that print on paper - will with all its virtues and
defaults remain unchanged, like a book or written word,
maybe somewhat less prominent in volume and less
popular, but always present.
Just as postage stamps are among the main characteristics of state sovereignty, so is philately among
the main pillars of national culture. Promoting national
values, postage stamp and philately are unique promotional media of every country, a kind of connection with
the rest of the world. For, philately has not got only the
competition aspect; very important to me seems also
its social aspect. The exhibitions and gatherings like
this one are an ideal opportunity for socialising, meeting
people, making acquaintances, exchanging experiences,
spreading and acquiring new knowledge. Let this exhibition, all its participants, hosts, organisers, sponsors,
technical staff, exhibitors and visitors leave a trace of
such atmosphere.
In the end, let us congratulate and thank all those
who prepared this truly valuable exhibition, let us wish
them a lot of success in their future work and let us
meet again after seven years in Croatia, at another
equally beautiful location.
7
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 8
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA PREDSJEDNIKA EUROPSKE
FEDREACIJE FILATELISTI»KIH
SAVEZA
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF
FEDERATION OF EUROPEAN
PHILATELIC ASSOCIATIONS
Jørgen Jørgensen
Hobi sakupljanja maraka, filatelija, star je preko
150 godina. Tijekom godina privukao je i joπ uvijek
privlaËi milijune i milijune mladih i onih starijih
diljem svijeta. Filatelija je jedan od svjetskih najrasprostranjenijih hobija.
The hobby of stamp collecting is more than 150
years old. During ages the hobby has attracted millions
and millions of youngsters and grownups around the
world. Stamp collecting is one of the most widely
spread hobbies.
Sakupljanje poπtanskih maraka ne poznaje
granice i gradi mostove meu filatelistima. Bez
obzira na politiku, religiju ili etniËku pripadnost
poπtanske marke su u stanju formirati neograniËena
prijateljstva πirom svijeta, a ta su filatelistiËka prijateljstva i relacije bazirana na naπem divnom hobiju.
Philately is a hobby without boarders - able to build
bridges among collectors. Despite of politics, religion
and ethnicity - stamps are able to create friendships
around the world. Collectors - domestic and internationally
easily communicates on a common platform created
by stamps.
Vrlo me veseli πto imam priliku posjetiti prekrasnu Opatijsku rivijeru i Alpe-AdraPhila izloæbu,
susresti stare prijatelje i, naravno, graditi nova filatelistiËka prijateljstva.
FilatelistiËke izloæbe su, naravno, najbolji naËin
promocije filatelije, Europa je kolijevka naπeg
hobija te kontinent s najveÊom filatelistiËkom tradicijom i iskustvom u zajedniπtvu u cilju stjecanja
boljih rezultata.
Sretan sam kako su inicijative s poËetka devedesetih godina proπlog stoljeÊa zaæivjele te se
Alpe-Jadran filatelistiËka grupacija razvila u respektabilnu filatelistiËku snagu na ponos nacionalnih
saveza koji ju formiraju, ali i na ponos cijele
europske filatelistiËke populacije i krovnog saveza
FEPA.
8
I am looking forward to visiting the wonderful area
of Opatija and the exhibition - to meet old friends and
to build new philatelic friendships.
A stamp exhibition is one of the very best marketing
tools to use - in promoting our common hobby Philately. Philately is born in Europe - and we have
strong philatelic traditions in Europe. We have also
strong traditions in working together with the purpose
of creating better results.
I am grateful for the initiatives taken of far-sighted
philatelists back in 1995 where the existing cross border
philatelic activities were formalized and the Working
Group Alpe-Adria Philately was born.
The activity within the Working Group Alpe-Adria
Philately deserves to be a natural benchmark for other
National Federations within Europe within FEPA.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 9
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Htio bih Ëestitati i odati priznanje svima koji su
omoguÊili da se πesnaesta izloæba is ciklusa AlpeJadran odræi; prvenstveno Hrvatskom filatelistiËkom
savezu, gradu Opatiji i Hrvatskoj poπti, ali i svim
onim pojedincima koji su svoj rad i trud uloæili u
temelje ove izloæbe.
ALPE-ADRIA PHILA 2011 is exhibition number 16
since 1995 - I would like to congratulate the organizers
behind the exhibition this year in Opatija: The Croatian
Philatelic Federation, City of Opatija and Croatian Post
Inc. with the results.
Posebno bih htio istaknuti da 16 godina rada i
tradicije filatelistiËke grupacije Alpe-Jadran zorno
demonstrira provoenje mota Europske filatelistiËke
federacije „Zajedno smo jaËi“ te osobno zahvaljujem
grupaciji na vaænom utjecaju promoviranja filatelije
uopÊe u okviru svojih dræava, kao i Europe u cjelini.
The results of the A-A Working Group during the
last 16 years demonstrate clearly the validity of the
FEPA motto “together we are stronger”. The results of
the work in the A-A working group have during the
years had and important impact on the development of
philately in the region of Alpe-Adria and on the philatelic
activities in Europe.
Ujedno u ime cijelog upravnog odbora Europske
filatelistiËke federacije iskazujem ponos što smo
bili u moguÊnosti poduprijeti ovu izloæbu te æelimo
svekoliki uspjeh kako samoj izloæbi, tako i prateÊim
dogaajima.
FEPA Board is honoured to be able to grant FEPA
Support to the exhibition - I wish a great success for
ALPE-ADRIA PHILA 2011 and all involved in the event.
9
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 10
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA GRADONA»ELNIKA
GRADA OPATIJE
MESSAGE FROM THE MAYOR
OF OPATIJA
Ivo DujmiÊ
Dragi prijatelji filatelije,
Dear friends of philately,
posebno mi je zadovoljstvo πto vam moæemo
predstaviti Opatiju, mediteranski grad srednjoeuropskog πarma koji su kao svoje odrediπte
odabrali mnogi poslovni ljudi, znanstvenici i
turisti.
it is a great pleasure to present to you Opatija, a
Mediterranean town with Central European charm,
which numerous business people, scientists and tourists
have chosen as their favourite destination.
Povoljan geoprometni poloæaj i ugodna
klima najvaæniji su razlozi zaËetka i naglog razvoja turizma krajem 19. stoljeÊa. Opatija je
elegantna turistiËka destinacija i srediπte rivijere
s najduæom tradicijom u turizmu Hrvatske.
Ponos grada - prostrani i njegovani parkovi,
osvijetljeno obalno πetaliπte dugaËko Ëak 12
kilometara, brojna kupaliπta i fontane, okvir su
za vile i hotele u koje se moæe smjestiti do
6.000 gostiju.
Opatija’s favourable geographic position with regard
to road and rail links, as well as the area’s pleasant
climate, were the main reasons for the rapid development
of tourism at the end of the 19th century. Today Opatija
is an elegant holiday resort and the heart of the Riviera
boasting the longest tradition of welcoming visitors in
Croatia. The town is renowned for its fine, well-tended
parks and gardens, the 12 km-long Lungomare coastal
promenade, numerous bathing spots and splendid fountains, which all make a perfect setting for villas and
hotels that can accommodate up to 6,000 visitors.
Naπa je Opatija zahvaljujuÊi ljubavi graana
koji u njoj æive i stvaraju, svakim danom sve
ljepπa i sjajnija. Danas Opatija ponosno nosi
titule “Grad prijatelj djece” i “Zdravi grad” koje
svjedoËe o kvaliteti æivota u njoj. Thanks to the care and attention of the people who
live and work here, Opatija is becoming more and more
beautiful each day. It is no accident that it holds the title
of a “Child-friendly city” and a “Healthy town” - they
speak for the quality of life in Opatija.
U nadi da Êete biti zadovoljni kvalitetom i
trudom uloæenim u svakodnevno unapreenje
naπega grada, æelim vam srdaËnu dobrodoπlicu.
I ne zaboravite odvojiti malo vremena za opuπtanje te potpuno uæivanje u blagodati naπe klime
i ljekovitog aerosola kojim naπ zrak obiluje.
I feel quite confident that the quality of the services
provided will meet your requirement and that you will
recognise the efforts made to constantly improve our
facilities. I extend you a warm welcome. One last thing:
after a successful convention, do not forget to take
some time for relaxation and take full advantage of our
beneficial climate and sea air filled with aerosol.
S poπtovanjem,
vaπ Ivo DujmiÊ,
gradonaËelnik Grada Opatije
10
Yours faithfully
Ivo DujmiÊ, mayor of Opatija
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 11
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA KOORDINATORA RZ
ALPE-JADRAN FILATELIJA
MESSAGE OF THE WORKING
GROUP ALPE-ADRIA PHILATELY
COORDINATOR
Bojan BraËiÊ
Pred nama je nova izloæba iz serije filatelistiËkih izloæbi zapoËetih joπ 1995. godine, koje
prireuju filatelisti prijateljskih dræava i regija
udruæeni u Alpe Jadran Filateliju. Organizatori
izloæbe su filatelisti s puno iskustva i velikim
srcem u æelji napraviti najbolje u danim moguÊnostima. Kako je ovog puta srce i motor
organizacijskog odbora istovremeno predsjednik
Alpe Jadran Filatelija, moja funkcija koordinatora
AJF s kojom su me zaduæili na sastanku u Sopronu svedena je na minimum.
New exhibition is in front of us, next one from a
series which started at 1995 organized by philatelists
from friendly countries and regions connected in Alps
Adriatic Philately. Organizers are philatelists with a lot
of experience and with big heart in wish to arrange the
best under circumstances which exist. As this time the
same person is heart and motor of whole organizing
committee and president of the Alps Adriatic Philately
as well, my function of AAP coordinator to which they
appointed me at the meeting in Sopron became to a
minimum.
Za organizatore Ëesto je problem pronaÊi
odgovarajuÊe mjesto za izloæbu, koje bi dalo
dosta prostora i svjetlosti posjetiocima, da si
mogu u miru i temeljito pogledati izloæene majstorije izlagaËa. Ove godine je organizator izborom kristalne dvorane u hotelu Kvarner napravio pun pogodak, prema dojmu koji sam si
stvorio posjetom hotela u svibnju 2010. Vjerujem,
da Êe ova veliËanstvena dvorana uveliËati
Ëitavu izloæbu i dati svoj posebni doprinos naporima organizatora i izlagaËa, koji su zajedno
pripremili izloæbu. Nadam se, da Êe posjetioci
uæivati u filatelistiËkim priËama iz najrazliËitijih
oblasti, koje su se odluËili pokazati izlagaËi.
Organizers often have a problem to find suitable
exhibition place, which can give enough place and light
to visitors for their quite and radical look to the masterpieces of exhibitors. I was favourably impressed with
Crystal Hall at Kvarner hotel at my visit Opatija in May
2010 and I am sure that organizers made a very good
choice with it. I believe that this magnificent hall will
add the glory to exhibition and will give special supplement to efforts of organizers and exhibitors who prepared
the exhibition together. I hope that visitors will enjoy in
philatelic stories from different areas which exhibitors
decided to show.
Organizatorima i izlagaËima æelim pun uspjeh
a posjetiocima puno novih saznanja o atraktivnosti filatelije.
I wish the best success to organizers and exhibitors
and a lot of new cognitions about attractive of philately
to visitors.
11
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 12
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PORUKA PREDSJEDNIKA HRVATSKOG
FILATELISTI»KOG SAVEZA I
RZ ALPE-JADRAN FILATELIJA
MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF
CROATIAN PHILATELIC FEDERATION
AND WORKONG GROUP
ALPE-ADRIA PHILATELY
Ivan LibriÊ
Dragi prijatelji filatelije,
Dear friends of philately,
Nakon Splita 1998. i Zagreba 2004. godine po
treÊi puta odræati Êe se meunarodna filatelistiËka
izloæba Alpe Adria u Opatiji - biseru hrvatskog Jadrana. Izloæba Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija odræava
se pod visokim pokroviteljstvom prof. dr. sc. Ive
JosipoviÊa, predsjednika Republike Hrvatske, te
uz potporu Ministarstva vanjskih poslova i europskih
integracija, Ministarstva kulture i Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture.
For the third time, after 1998 in Split and 2004 in
Zagreb, an stamp exhibition Alpe-Adria is taking place
again in Croatia in Opatija - the Pearl of the Croatian
Adriatic. The international philatelic exhibition AlpeAdriaPhila 2011 Opatija will be held under the high patronage of Prof. Dr. Sc. Ivo JosipoviÊ, President of the
Republic of Croatia. It is supported by Ministry of Foreign
Affairs and European Integration, Ministry of Culture
and Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure.
Nakon 1995. godine izloæba Alpe-AdriaPhila
2011 Opatija πesnaesta je izloæba Radne zajednice
Alpe-Jadran filatelija koja Êe se odræati od 14. do
17. travnja u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner i
UmjetniËkom paviljonu „Juraj ©porer“. Izloæbu zajedniËki organiziraju Hrvatski filatelistiËki savez,
Hrvatska poπta d.d. i Grad Opatija.
After 1995 the Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija is the
sixteenth exhibition of the Working Group Alpe-Adria
Philately which takes place from 14th to 17th April in the
Crystal Hall at Hotel Kvarner and in the Arts Pavilion
„Juraj ©porer“. The exhibition is the joint work of the
three organizers: Croatian Philatelic Federation, Croatian
post Inc. and City of Opatija.
Hrvatski filatelistiËki savez izuzetno je ponosan
πto je izloæba organizirana s potporom Europskog
filatelistiËkog saveza (FEPA) kao i na prvo domaÊinstvo odræavanja kongresa FEPA u Hrvatskoj.
To je moguÊnost da europski kolege bolje upoznaju
hrvatsku filateliju kao i naπu lijepu domovinu koja
Êe uskoro postati Ëlanica europske obitelji.
The Croatian Philatelic Federation is proud to have
the opportunity to organize such exhibition with support
of the Federation of European Philatelic Associations
(FEPA) as for the first time to host an FEPA Congress in
Croatia. It is very good opportunity for all european collegues to know better our philately and our country
which will be soon member of european family.
FilatelistiËke izloæbe su glavni izraæaj filatelije.
Zato filatelistiËki savezi organiziraju promotivne i
natjecateljske izloæbe na kojima filatelisti mogu
pokazati svoje radove, istraæivanja i filatelistiËko
znanje, a s glavnim ciljem promicanja filatelije
prema onima koji nisu filatelisti. Tako Êe izlagaËi
The philatelic exhibitions are the main expression
of the philately. So Philatelic Federations organized
promotions or competitive exhibitions, where the philatelists can show their works and studies, but both
with goals to promote the philately in front of the people
that are not philatelists. In Opatija exhibitors from
12
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 13
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
iz Austrije, Italije, Maarske, NjemaËke, Slovenije,
©vicarske i Hrvatske u Opatiji pokazati viπe od
100 izloæaka u svim natjecateljskim filatelistiËkim
razredima.
Izloæba Alpe AdriaPhila 2011 Opatija bit Êe
ipak neπto viπe nego samo izloæba maraka s vrlo
lijepim filatelistiËkim materijalom. Naime, prisutno
je pet poπtanskih uprava: Austrija, Albanija, Kina,
NjemaËka i Hrvatska s ponudom najljepπih maraka
i filatelistiËkih suvenira. Hrvatska poπta ponuditÊe
prvi prigodni blok u povodu „Alpe-Jadrana“ i ove
izloæbe, a bit Êe izdan na dan otvorenja izloæbe.
Poπte Austrije, NjemaËke i Kine obiljeæile su izloæbu
vrlo lijepim i interesantnim izdanjima. Za vrijeme
izloæbe organizirana su i dva struËna seminara - o
tematskoj filateliji i maksimafiliji. U programu je i
filatelistiËka radionica za mlade, te meunarodni
susret filatelista i aukcija. Posebno interesantan
bit Êe i poseban prijevoz poπte brodom - Brodska
poπta - koja Êe prevesti pisma iz Opatije preko
Lovrana u cijeli svijet.
ReËeno je „ sakupljaËi su sretni ljudi“ pa neka
izloæba Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija bude primjer
izgradnje mostova lijepog i trajnog prijateljstva
meu filatelistima podruËja Alpe-Jadran i πire bez
obzira na jeziËne barijere pet jezika koji se govore
na ovom podruËju.
U ime Hrvatskog filatelistiËkog saveza i svoje
osobno æelim izraziti najbolje æelje za buduÊnost
Alpe-Jadran filatelije, ugodan boravak u Opatiji,
uæivanje u svim dogaajima izloæbe Alpe-AdriaPhila
2011 Opatija, a izlagaËima uspjeh za njihove
izloπke jer svaki njihov uspjeh je i uspjeh europske
filatelije.
Austria, Germany, Hungary, Italy, Slovenia, Switzerland
and Croatia will present more than 100 exhibits in all
competitive classes.
But at the Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija you can
find more than just stamp exhibition with very nice collector’s items. There will be present five postal administrations Austria, Albania, China, Croatia and Germany
with offer their beautiful stamps and philatelic products.
The Croatian Post is offering special souvenir sheet
tribute to the „Alpe-Adria“ as to Exhibition which will be
issued at Openning Day. At same time Austria, China
and Germany prepared very nice and interesting philatelic
souvenirs tribute to exhibition Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija. Two philatelic seminars will be held during the
exhibition, first one to Thematic Philately and second to
Maximaphilately. The programme also include Philatelic
Workshop, the international meeting and auction. It will
be interesting the special carriage of mail by ship as
Ship-Post carried mail from Opatija to Lovran and
abroad.
It is said that „collectors are happy people“, so the
exhibition Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija will be good
example in building bridges of nice and everlasting
friendships between collectors of Alpe-Adria region regardless barriers of five different languages spoken on
this area.
In the name of the Croatian Philatelic Federation
and myself I would like to express my best wishes for
the best future of Alpe-Adria Philately, a smooth AlpeAdriaPhila 2011 Opatija event, pleasant and interesting
days in Opatija for all our exhibitors and visitors. I wish
the best success to all Alpe-Adria exhibitors for the
awards received for their exhibits what will be also the
success of european philately.
Na kraju æelim zahvaliti svima koji su svojim
nesebiËnim entuzijazmom, radom i potporom pomogli u ostvarenju ove lijepe izloæbe, a naroËito
TuristiËkoj zajednici grada Opatije. Naravno, zahvala
povjerenicima i Ëlanovima ocjenjivaËkog suda te
posebno izlagaËima bez Ëije ljubavi prema filateliji
ove izloæbe ne bi bilo.
13
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 14
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
POSEBNA PRAVILA (IREX)
ME–UNARODNE FILATELISTI»KE IZLOÆBE
ALPE ADRIAPHILA 2011 OPATIJA
SPECIAL REGULATIONS (IREX)
OF ALPE ADRIAPHILA 2011 OPATIJA
INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION
»lanak 1.
Naziv, povod, datum i mjesto izloæbe
Article 1.
Exhibition Title, Purpose, Date and Venue
Meunarodna filatelistiËka izloæba Alpe-AdriaPhila
2011 Opatija je πesnaesta po redu izloæba Radne zajednice Alpe-Adria Filatelija, koja se organizira radi:
• promicanja prijateljskih odnosa i odræavanja bliske
filatelistiËke suradnje filatelista zemalja uËlanjenih u
Radnu zajednicu Alpe-Adria Filatelija
• promicanja filatelije i sakupljanja maraka na
najviπem nivou.
Izloæba Êe se odræati od 14. - 17. 4. 2011. godine u
hotelu Kvarner u Opatiji.
Alpe-Adria Phila 2011 Opatija is international philatelic
exhibition as 16th exhibition of the Working Group AlpeAdria Philately. The purpose will be:
• Promotion friendly relations and maintain close
philatelic cooperation among the collectors of countries
affiliated to Alpe-Adria Philately
• Promotion philately and stamp collecting at highest
level.
The Exhibition will be held in the Opatija from 14th
to 17th April 2011 at Hotel Kvarner.
»lanak 2.
Article 2.
Organizacija
Izloæbu Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija zajedniËki organiziraju Hrvatski filatelistiËki savez, Grad Opatija i Hrvatska poπta d.d.
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija je opÊa meunarodna
filatelistiËka izloæba u rangu 1, a sluæbeno ju je podræao
Europski savez filatelistiËkih asocijacija - FEPA (Federation
of European Philatelic Associations) na FEPA Kongresu
odræanom 11. 4. 2010. u Antwerpenu.
14
Organization
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija is jointly organized by
the Croatian Philatelic Federation, City of Opatija and
Croatian Post Inc.
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija is a general international
philatelic exhibition with Rang 1. Officially Federation of
European Philatelic Associations - FEPA granted Support
at FEPA Congress held in Antwerpen, Belgium, on
April 11, 2010.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 15
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
»lanak 3.
Pravila
Na izloæbi Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija primjenjivati
Êe se sljedeÊa pravila :
• OpÊa pravila FIP za ocjenjivanje izloæaka (GREV)
• Posebna pravila FIP za ocjenjivanje izloæaka
(SREVs)
• Pravila za ocjenjivanje razglednica - prijedlog
• Izloæbeni pravilnik za izloæbe Radne zajednice
Alpe-Adria Filatelija
• Pravilnik o izloæbama HFS-a
• Posebna pravila IREX Alpe-AdriaPhila 2011
• Opatija.
»lanak 4.
Prijave
IzlagaËi podnose svoje prijave obavezno sa preslikom
uvodnog lista (planom) izravno nacionalnom povjereniku.
Prijave moraju biti dostavljene glavnom povjereniku izloæbe Alpe-AdriaPhila 2011 najkasnije do 15. 11. 2010.
»lanak 6.
PrihvaÊanje i pristojba za sudjelovanje
Obavijesti o prihvaÊanju izloπka kao i dodijeljeni
broj vitrina bit Êe dostavljeni nacionalnom povjereniku
najkasnije do 15. 2. 2011. koji Êe ih potom dostaviti izlagaËima.
Pristojba za sudjelovanje na izloæbi iznosi 10.00 €
po vitrini ili naslovu u razredu literature. Pristojba mora
biti izmirena putem nacionalnog povjerenika do otvaranja
izloæbe. Mladeæ ne plaÊa pristojbu.
»lanak 7.
Regulations
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija. will be governed by
the following regulations:
• FEPA Regulations for Exhibitions (FREGEX).
• The General Regulations of the FIP for evaluation of
competitive Exhibits at FIP Exhibitions (GREV)
• The Special Regulations of the FIP for evaulation of
competitive Exhibits at FIP Exhibitions (SREVs)
• Guidelines for evaulation of Picture postcards
exhibits
• Agreement about Philatelic Exhibitions Alpe-Adria
• The Individual Regulations for Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija.
Sudjelovanje
Pravo izlaganja imaju izlagaËi Ëlanovi filatelistiËkih
organizacija dræava Ëlanica Alpe-Adria Filatelije. Svaki
izlagaË moæe sudjelovati u natjecateljskom razredu s
jednim izloπkom u svakom razredu. Izloæak mora zadovoljavati uvjete propisane Ëlankom 6.b Izloæbenog pravilnika Alpe-Adria za izloæbe u rangu 1.
Sudjelovanje u nenatjecateljskom razredu moguÊe
je po posebnom pozivu Organizacijskog odbora.
»lanak 5.
Article 3.
IzlagaËki razredi
• A - Nenatjecateljski razred, po posebnom pozivu.
• B - Natjecateljski razredi:
B1 - Tradicionalna filatelija
4 - 7 vitrina
B2 - Poπtanska povijest
4 - 7 vitrina
B3 - Poπtanske cjeline
4 - 7 vitrina
B4 - Aerofilatelija
4 - 7 vitrina
B5 - Astrofilatelija
4 - 7 vitrina
B6 - Tematska filatelija
4 - 7 vitrina
B7 - Maximafilatelija
4 - 7 vitrina
B8 - Biljezi
B9 - Mladeæ “A” 10 - 15 godina
1 - 3 vitrina
“B” 16 - 18 godina
2 - 4 vitrina
“C” 19 - 21 godina
3 - 5 vitrina
Article 4.
Participation
Participation is open to all philatelists who are members of Philatelic Associations from countries & regions
affiliated to the Working Group Alpe-Adria Philately.
Each collectors can participate in competitive classes
with only one exhibit in each class, which exhibit fulfil
the established requirements of the Agreement about
Philatelic Exhibitions Alpe-Adria. Exhibits previously not
shown in exhibitions must have expertise from National
Commissioner confirming their quality.
Participation in the non-competitive class is granted
by special invitation, solely at the discretion of Organizing
Committee.
Article 5.
Entry Forms
Exhibitors shall complete their Entry Forms, which
must be accompanied by an introductory page, directly
to their respective National Commissioner.
Entry Forms must be received by Alpe-AdriaPhila
2011 Commissioner no later than 15th November 2010.
Article 6.
Acceptance and participation fee
Notification of acceptance together with the number
of frames allocated to exhibitors will be sent to the National
Commissioners at the latest by 15th February 2011.
The participation fee will be 10.00 € per frame or
per title in the Literatury Class.
Youth will not pay any fee.
Article 7.
Exhibition classes
• A - Non - competitive classe, by special invitation only.
• B - Competitive classes - wil be allotted the following number
of frames :
B1 - Traditional Philately
4 - 7 frames
B2 - Postal History
4 - 7 frames
B3 - Postal Stationery
4 - 7 frames
B4 - Aerophilately
4 - 7 frames
B5 - Astrophilately
4 - 7 frames
B6 - Thematic Philately
4 - 7 frames
15
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 16
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
B10 - Otvoreni razred
4 - 7 vitrina
B11 - Jednovitrinski razred
1 vitrina
B12 - FilatelistiËka literatura
B13 - Razglednice
2 do 4 vitrine
Svaki izloæak mora biti razvrstan u toËan razred. U
sluËaju pogreπke organizator ga ima pravo promjeniti.
Organizacijski odbor zadræava pravo odbijanja bilo
kojeg izloπka u cjelini ili dijelom bez navoenja razloga.
»lanak 8.
VeliËina vitrina
Izloæbene vitrine na izloæbi Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija su veliËine 100x100 cm. Svaka vitrina sadræi 12
albumskih listova (4 lista u 3 reda).
Izloæba Êe obuhvatiti najmanje 350 vitrina koje Êe
biti raspodijeljene u jednakom omjeru - po 50 vitrina
svakoj zemlji. Ukoliko neka od zemalja neÊe u potpunosti
koristiti svoj pripadajuÊi dio vitrina, iste se mogu dati
na raspolaganje drugima. Organizacijski odbor zadræava
pravo promjena u dodjeli vitrina.
»lanak 9.
Predstavljanje izloæaka
Izloæak mora biti na bijelim ili lagano obojenim albumskim listovima ne veÊim od 26x30 cm. Listovi
moraju biti numerirani i zaπtiÊeni u providnim omotima.
Izloπci filatelistiËke literature πalju se u dva primjerka
najkasnije do 15. 2. 2011. i ne vraÊaju se.
Opisi izloæaka mogu biti i na jednom od jezika
Ëlanica Radne zajednice Alpe-Adria Filatelija.
»lanak 10.
Dostavljanje i povrat izloæaka
Poπtom izloπci moraju biti dostavljeni Organizatoru
najkasnije 10. 4. 2011. Ukoliko se donose osobno ili
putem nacionalnog povjerenika, najkasnije 13. 4. 2011.
od 8 - 15 sati na izloæbenom prostoru.
Za izloπke iz inozemstva Organizator predlaæe koriπtenje ATA karneta.
Nacionalni povjerenik duæan je biti nazoËan postavljanju i demontaæi izloæaka.
Povrat izloæaka uslijedit Êe po zatvaranju izloæbe u
roku od 8 dana, a osobno po zatvaranju izloæbe 17. 4.
2011. poslije 15 sati.
»lanak 11.
Sigurnost i osiguranje
Organizator je duæan s izloπcima briæljivo postupati
i osigurati njihovu sigurnost za vrijeme izloæbe sukladno
Ëlanku 14. Izloæbenog pravilnika AA. Za ostalo preporuËuje se osiguranje kod osiguravatelja.
B7 - Maximaphily
B8 - Revenues
B9 - Youth Philately
Priznanja i nagrade
Nagrade Êe podijeliti Meunarodni ocjenjivaËki sud
utvren sukladno Radnom sporazumu Alpe-Adria Filatelija. OcjenjivaËki sud dodjeljuje sljedeÊe nagrade:
• Diploma u rangu zlatne medalje
85 - 100
16
10 - 15 years
16 - 18 years
19 - 21 years
B10 - Open Class
B11 - One Frame
B12 - Philatelic Literature
B13 - Picture Postcards
to 4 frames
All exhibits must be entered under the correct classification. The Organizing Committee reserves the right
to reassign incorrectly described entries.
The Organizing Committee reserves the right to
reject any exhibit without specifying any reason.
Article 8.
Frame allocation
The exhibition frames at the Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija will be 100x100 cm. Each frame have capacity
for 12 album pages (4 pages in 3 rows).
There will be 350 frames whose will be equally
allotted among every country. If a country will not use
all allotted frames, those frames will be put on disposal
to other countries. The Organizing Committee reserves
the right to make changes in assignments.
Article 9.
Exhibit presentation
All exhibits must be mounted on white or light
coloured sheets not to exceed 26x30 cm. All sheets
must be numbered continuos at each sheet and placed
in a transparent protective cover.
Exhibits in the Literature Class must be sent two
copies and must reach at latest on 15. 2. 2011.
Exhibits can be equipped with text in any of AlpeAdria or FEPA languages.
Article 10.
Delivery and return of the exhibits
Exhibits arriving by mail must reach to the Organizing
Committee at latest on April 10th 2011. Personally or by
the National Commissioner on 13th April 2011 no later
after 15.00 h.
Exhibitors or National Commissioners will be able
to take over exhibits in the afternoon of April 17th 2011.
For all exhibits from abroad, except the ones in
Philatelic Literature Class, Organising Committee recommends temporary import with ATA Carnet as the
most simply customs formality.
Article 11.
»lanak 12.
“A”
“B”
“C”
4 - 7 frames
4 - 7 frames
1 - 3 frames
2 - 4 frames
2 - 5 frames
4 - 5 frames
1 frame
Insurance and security
The Organizing Committee will take all reasonable
measures to ensure the security and safety of all exhibits
during exhibition, but declines all responsibility for burglary, damage or fire. Exhibitors may insure their collections at their own expense.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 17
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
• Diploma u rangu velike pozlaÊene medalje
80 - 84
• Diploma u rangu pozlaÊene medalje
75 - 79
• Diploma u rangu velike srebrne medalje
70 - 74
• Diploma u rangu srebrne medalje
65 - 69
• Diploma u rangu posrebrene medalje
60 - 64
• Diploma u rangu bronËane medalje
50 - 59
• Diploma za sudjelovanje
do 49
OcjenjivaËki sud moæe nagraditi i sljedeÊim posebnim
nagradama:
• Grand Prix Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
• Nacionalni Grand Prix
• Posebne nagrade.
Odluke OcjenjivaËkog suda su konaËne. Objava
rezultata (Palmares) i dodjela nagrada bit Êe 16. 4.
2011.
»lanak 13.
Promjene pravila
Organizacijski Odbor Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
zadræava pravo promjena ovog IREX-a u konzultaciji s
Koordinatorom izloæbe Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija.
Nacionalni povjerenici i izlagaËi o takvim promjenama
bit Êe odmah izvijeπteni.
»lanak 14.
Obaveze izlagaËa
Potpisivanjem prijave izlagaË prihvaÊa sva Pravila
navedena u Ëlanku 3., a za tumaËenja ovih Pravila nadleæan je Organizator.
Article 12.
Prizes will be awarded by the international Jury
constituted in accordance with agreement in AlpeAdria Philately. Jury can award following prizes:
• Diploma valid for Gold medal
85 - 100
• Diploma valid for Large Vermeil medal
80 - 84
• Diploma valid for Vermeil medal
75 -79
• Diploma valid for Large Silver medal
70 - 74
• Diploma valid for Silver medal
65 - 69
• Diploma valid for Silver Bronze medal
60 - 64
• Diploma valid for Bronze medal
50 - 59
• Diploma for participation.
to 49
Jury can in accordance with donators award also
the following prizes:
• Grand Prix Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
• National Grand Prix
• Special Prizes.
The decision of the Jury is final.
Article 13.
Adrese
H F S - Organizacijski odbor
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija:
Poπt. pretinac 259, HR - 10001 ZAGREB, Hrvatska
E-mail: [email protected]
Glavni povjerenik:
Borut-Borja Kopani
Hrvatska
Koordinator RZ Alpe-Adria Filatelija:
Bojan BraËiË
Slovenija
Changes of Regulations
The Organizing Committee of Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija reserves the right to revise these IREX if necessary
through consultation with the Alpe-Adria Philately Coordinator for Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija exhibition.
National Commissioners and exhibitors will be promptly
informed of any such revisions on time.
Article 14.
»lanak 15.
Award of prizes
Obligation of exhibitors
By signing the entry form the exhibitor accepts all
Regulations listed under article 3.
Article 15.
Addresses
H F S - Organizing Committee
Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
P.O.Box 259, HR - 10001 ZAGREB, Croatia
E-mail: [email protected]
General Commissioner:
Borut-Borja Kopani
Croatia
Working Group Alpe-Adria Philately Coordinator:
Bojan BraËiË
Slovenia
17
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 18
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ME–UNARODNI OCJENJIVA»KI SUD
THE INTERNATIONAL JURY
Predsjednik / President
Tajnik / Secretary
Ivan LibriÊ
Matej GlaviÊ
Suci / Jurors
Austrija / Austria
Herbert Kotal
Hrvatska / Croatia
Dario Stella
NjemaËka / Germany
Ludwig Gambert
Italija / Italy
Lorenzo Carr
Slovenija / Slovenia
Peter Suhadolc
Maarska / Hungary
István Glatz
©vicarska / Switzerland
Ivo Bader
Suci pripravnici / Apprentice Jurors
Hrvatska / Croatia
Petar »iËin ©ain
18
Hrvatska / Croatia
Gordan Turudija
Slovenija / Slovenia
Staπa BraËiÊ
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 19
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
POVJERENICI / THE COMMISSIONERS
Glavni povjerenik / Commissioner General
Borut Borja Kopani
Nacionalni povjerenici / National Commissioners
Austrija / Austria
Hadmar Fresacher
Italija / Italy
Alessandro Agostosi
Maarska / Hungary
Dénes Czirók
NjemaËka / Germany
Thomas Bauer
Slovenija / Slovenia
Vencel Ferant
©vicarska / Switzerland
Gudrun Zibold Bader
19
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 20
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
KRISTALNA DVORANA, HOTEL KVARNER / CRYSTAL HALL, KVARNER HOTEL
20
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 21
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
UMJETNIČKI PAVILJON ŠPORER / ŠPORER ART PAVILLION
UMJETNIČKI PAVILJON ŠPORER / ŠPORER ART PAVILLION
TRADICIONALNA FILATELIJA / TRADITIONAL CLASS
POŠTANSKA POVIJEST / POSTAL HISTORY CLASS
CJELINE / POSTAL STATIONERY CLASS
AERO-FILATELIJA / AEROPHILATELY CLASS
ASTRO-FILATELIJA / ASTROPHILATELY CLASS
TEMATSKA FILATELIJA / THEMATIC PHILATELY CLASS
MAKSIMAFILIJA / MAXIMUM CARDS CLASS
BILJEZI / REVENUE CLASS
JEDNOVITRINSKI RAZRED / ONE-FRAME CLASS
NENATJECATELJSKI RAZRED / UNCOMPETITIVE EXHIBITS
1-64
65-198
199-217
218-231
232-238
239-282
283-293
294-300
301-322
323-338
RAZGLEDNICE / PICTORIAL POSTCARD CLASS
OTVORENI RAZRED / OPEN CLASS
MLADEŽ / YOUTH CLASS
LITERATURA / LITERATURE CLASS
341-370
371-381
382-414
21
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 22
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
IZLOŠCI
IZLOŠCI PO
PO RAZREDIMA
RAZREDIMA // EXHIBITS
EXHIBITS BY
BY CLASS
CLASS
TRADICIONALNA FILATELIJA / TRADITIONAL CLASS
ALOJZ TOMC
PRIVATE ESSAYS FOR 1935 REGULAR STAMP ISSUE OF KINGDOM OF YUGOSLAVIA
B-1
5
1-5
MLADEN VILFAN
TWENTY EIGHT YEARS OF CROATIAN LOCAL PROVISIONALS 1918-1945
B-1
5
6-10
REINHOLD STERZER
FINNLAND-VOM GROßFÜRSTENTUM ZUR REPUBLIK
B-1
6
11-16
ŽELJKO REĐEP
BOSNIEN UND HERZEGOVINA - FREIMARKEN AUSGABE 1900/01
B-1
6
17-22
ARMIN LIND
100 JAHRE KEISERAUSGABE 1910
B-1
7
23-29
EDUARD TKALČIĆ
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - PROVIZORNA IZDANJA S PRIKAZOM GREŠAKA
B-1
7
30-36
HARRI SOBA
DEUTSCHE BUNDESPOST: HEUSS-ZUSAMMENDRUCKE, SOWIE IHRE VERWENDUNG IM POSTVERKEHR
B-1
7
37-43
HELMUT SCHIMPFERMANN
NEPAL - DIE HEIMISCHEN DRUCKE 1956 - 61
B-1
7
44-50
ISTVAN VAS
NEWSPAPER TAX STAMPS OF HUNGARY 1868-1888- 98
B-1
7
51-57
NIKOLA MARAKOVIĆ
STATE OF SLOVENIANS, CROATS AND SERBS - CROATIAN ISSUES 1918 -1919
B-1
7
58-64
65-69
POŠTANSKA POVIJEST / POSTAL HISTORY CLASS
ADRIANO BERGANINI
DALMAZIA 1850-1867
B-2
5
BRANKO MORENČIČ
SLOVENIAN POST OFFICES OF EX PROVINCES OF TRIESTE, ISTRIA, POLA AND FIUME
B-2
5
70-74
THOMAS ARTEL
DIE PAKETPOST IM STAAT/KOENIGRICH SHS 1918 -1929
B-2
5
75-79
FRANCO TOGNI
1* GUERRA MONDIALE 1915/18
B-2
6
80-85
KLAUS EITNER
DIE POST IN MÜHLVIERTEL
B-2
6
86-91
ROLF BOLTEN
POSTSTEMPEL TRIEST IM KAISERTUM
B-2
6
92-97
ALESSANDRO PIANI
IL LITORALE NELLA VI EMISSIONE D`AUSTRIA (CON ESCLUSIONE DI TRIESTE)
B-2
7
98-104
ANTONIO PUGIOTTO
OCCUPAZIONE ALLEATA DI TRIESTE E DELLA VENEZIA
B-2
7
105-111
ERNST STRAUSS
DIE ENTWICKLUNG DER POSTSTEMPEL IM HERZOGTUM STEIRMARK
B-2
7
112-118
GERNOT FRESACHER
DAS POSTWESEN DER STEIRMARK WAHREND DER 6. AUSGABE VON OSTERREICH 1867
B-2
7
119-125
GERTLIEB GMACH
ZUR POSTGESCHICHTE DER DONAUFÜRSTENTÜMER
B-2
7
126-132
HANS BERGDOLT
IRLAND: VON DER POSTREFORM 1839/40 BIS ZUR ÜBERDRUCKZEIT
B-2
7
133-139
MASSIMO MARIN
I BOLLI AUSTIACI DELLA MARCA TREVIGIANA SU LOMBARDO VENETO E REGNO D´ITALIA
B-2
7
140-146
147-153
MARCO TURELLA
FIUME RIJEKA 1918 - 1950
B-2
7
IVAN MARTINAŠ
OPATIJA - POŠTANSKA POVIJEST
B-2
4
154-157
ZDESLAV VUKAS
POSTAL TARIFS AND ROUTES IN THE FRENCH RULED ILLYRIAN PROVINCES (1809-1813)
B-2
5
158-162
DAMIR NOVAKOVIĆ
SURFACE MAIL RATES OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE - ZONE B
B-2
5
163-167
DENES CZIROK
DIE POSTGESCHICHTE VON KOMITAT ZALA BIS UPU
B-2
7
168-174
VARJASI MIHALY
TELEGRAMS IN HUNGARY 1850 - 1900
B-2
5
175-179
PETER SUTER
DIE KLEINEN LANDSCHAFTSBILDER IM SPIEGEL IHRER VERWENDUNG
B-2
7
180-186
PIERLUIGI MARAZZATO
STORIA POSTALE DI NOALE
B-2
7
187-193
TIBOR KIRALY
SOPRONER ORTSBRIEFMARKEN AUSGABEN
B-2
5
194-198
CJELINE / POSTAL STATIONERY CLASS
KREŠIMIR BOTKOVIĆ
SAŽETI PREGLED DOPISNICA KORIŠTENIH NA TLU HRVATSKE OD 1869
B-3
5
199-203
DAMIR NOVAKOVIĆ
POSTAL STATIONARY OF THE KINGDOM OF SHS AND THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA 1921-1941
B-3
7
204-210
HEIMO TZSCHERNATSCH
POSKARTEN VON 1869 BIS 1900: VON DER VIELFALT UNGEWOHNLICHER WERWENDUNGSFORMEN
B-3
7
211-217
AERO-FILATELIJA / AEROPHILATELY CLASS
SZIRTES GYOERGY
HUNGARIAN AIR MAIL 1910 - 1940
B-4
7
218-224
ZOLTAN KOLESZAR
DIE GESCHICHTE DER INTERNATIONALEN FLUGPOST VON UNGARN 1922 -27.
B-4
7
225-231
B-5
7
232-238
ASTRO-FILATELIJA / ASTROPHILATELY CLASS
JAROMIR MATEJKA
22
THE FIRST SPACE ROCKET AND ITS HEIRS IN EAST AND W
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:25 Page 23
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
TEMATSKA FILATELIJA / THEMATIC PHILATELY CLASS
DAMIR BARAČ
PADOBRANI
B-6
4
JOHANN BRUNNER
NOBELPREISTRÄGER DER MEDIZIN
B-6
5
239-242
243-247
ANTON WILLINGER
DIE SONNENVÖGEL
B-6
7
248-254
ARTUR BANAS
A SPORT WHAT ORIGINATES FROM THE ALPS-ALPINE SKIING
B-6
7
255-261
IGOR CEP
OLYMPIC CYCLE
B-6
7
262-268
RICHARD SCHAFFER
EVOLUTION DES AUTOMOBIL - UND MOTORRADRENNS SPORT
B-6
7
269-275
SLAVOLJUB KATANČEVIĆ
USAMLJENI STRAŽAR SVIJETIONIK
B-6
7
276-282
MAKSIMAFILIJA / MAXIMUM CARDS CLASS
ITALO GREPPI
I GRANDI DELLA MUSICA
B-7
5
283-287
DINO TAGLIETTI
LA LETTERATURA ATTRAVERSO I SECOLI
B-7
6
288-293
DIE STEMPELMARKEN VON LOMBARDEI - VENETIEN
B-8
7
294-300
BILJEZI / REVENUE CLASS
KURT KIMMEL
JEDNOVITRINSKI RAZRED / ONE-FRAME CLASS
ALOJZ TOMC
BRITISH ROADSIDE PILLAR BOXES
B-11
1
301
BERISLAV PERVAN
POŠTA ZATOČENIKA SUSTAVA LOGORA JASENOVAC
B-11
1
302
BERISLAV PERVAN
HRVATI NA ISTOĆNOM BOJIŠTU
B-11
1
303
BORUT KOPANI
IZRADA POŠTANSKIH MARAKA IZ RAZNIH MATERIJALA I POSEBNOSTI
B-11
1
304
BRANKO MORENČIČ
AUSTRIAN POSTMARKS IN SLOVENIAN POST OFFICES IN OCCUPIED TERRITORY AFTER WWI
B-11
1
305
EDUARD TKALČIĆ
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - LOKALNA IZDANJA
B-11
1
306
ERNST SCHIMPEL
DIE ÖSTERREICHISCHE OLYMPIAMARKEE 1948
B-11
1
307
KLAUS-PETER BINANZER
KAFFEE: KLEINE BOHNE - GROßER GENUSS
B-11
1
308
LASZLO PERNECZKY
ERGAENZUNGSMARKEN IN OESTERREICH 2002 - 2003
B-11
1
309
LEON KRNIĆ
FORD MOTOR COMPANY
B-11
1
310
MARKO MARKAČ
FROM GRAIN TO BREAD
B-11
1
311
MATEJ GLAVIĆ
POŠTANSKI PROMET POŠTA NOVSKA OD 1850 DO DANAS
B-11
1
312
MIRKO KOVAČIĆ
ZAROBLJENIČKA POŠTA
B-11
1
313
MIRKO MERLAK
THIRD PHILATELISTIC EXIBITION - ZAGREB, SEPTEMBER 12th 1943
B-11
1
314
MIROSLAV KRNIĆ
PČELE
B-11
1
315
NAGY FERENC
EIN SERBISCHES DORF IN UNGARN (DIE POSTGESCHICHTE VON BAVANISTE-HOMOKBALVANYOS)
B-11
1
316
RENE JAGOBSOHN
ARGENTINA: THE PORT OF ROSARIO
B-11
1
317
RICCARDO COPETTI
ROCKET MAIL STORY
B-11
1
318
STJEPAN KOVAČIĆ
POLAR PHILATELY
B-11
1
319
TIHOMIR BILANDŽIĆ
29. LISTOPADA OD IDEJE DO UPORABE
B-11
1
320
WOLFGANG ESCHRICH
NIKOLAUS KOPERNIKUS - EIN LEBEN FÜR DIE ASTRONOMIE
B-11
1
321
ŽELJKO REĐEP
B UND H AUSGABE IN ZEITRAUM VOM 1901 BIS 1905 WERTZIFFER SCHWARZ
B-11
1
322
323-330
NENATJECATELJSKI RAZRED / UNCOMPETITIVE EXHIBITS
NICOS RANGOS
EUROPA NOSTRA 1901-1940
8
HRVATSKA POŠTA DD
MARKE REPUBLIKE HRVATSKE
4
331-334
ZRINSKI D.D.
TISAK MARAKA REPUBLIKE HRVATSKE
4
335-338
RAZGLEDNICE / PICTORIAL POSTCARD CLASS
MIRKO ČIKIĆ
LJEPOTE STAROG ZAGREBA
B-13
1
341
BRANKO BOKIĆ
KRK NA STARIM RAZGLEDNICAMA
B-13
3
342-344
ALEX UNTERFINGER
AUSZUG AUS DER ENSTEHUNG DES FLUGPLATZES DÜBENDORF
B-13
4
345-348
DENES CZIROK
ANSICHTSKARTEN VON BALATONFUERED
B-13
4
349-352
IGOR PIRC
JEZERSKO - BISER MED GORAMI
B-13
5
353-357
KLAUS-PETER BINANZER
ALTDORF BEI NÜRNBERG 1885 -1929
B-13
4
358-361
MARIJAN MALIČ
KAMNITI VELIKAN - DER STEINERNE REISE VON SOKLAN
B-13
4
362-365
BORUT KOPANI
PANSIONI AUSTRIJSKE RIVIJERE - ABAZZIA
B-13
5
366-370
23
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 24
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
OTVORENI RAZRED / OPEN CLASS
VENCELJ FERANT
BEER
B-10
5
371-375
INGRID SOBA-CLOEREN
CATTUS DOMESTICUS, HAUS UND RASSEKATZEN
B-10
6
376-381
TIBOR VOSONG
SVIJET WALT DISNEY
B-9
3
382-384
DINO MURIĆ
III. REDOVNO IZDANJE HRVATSKI GRADOVI OZNAKE TISKANJA
B-9
4
385-388
ZDRAVKO KOVAČIĆ
BESKRAJNO CARSTVO MAŠTE
B-9
4
389-392
ANJA RUHRI
GESTATTEN, MEIN NAME IST SQUIRREL
B-9
3
393-395
LEONARD MIGGHLAUTSCH
DIE BRÜDER GRIMM UND IHRE MÄRCHEN
B-9
4
396-399
PETRA FINDENIG
ZWEI BEDROHTE KÖNIGE
B-9
4
400-403
ROK GORIČ
ŠPORT, ALI TE POZNAM ?
B-9
2
404-405
406-408
MLADEŽ / YOUTH CLASS
ANŽE PODGORSKI
I LOOK FOR THE BOOK
B-9
3
ANŽE PRIMOŽIČ
THE WONDERFULL WORLD OF TREES
B-9
3
409-411
JAKOB JORDAN
FAST, FASTER, THE FASTEST
B-9
3
412-414
LITERATURA / LITERATURE CLASS
ALOJZ TOMC
ZBORNIK FD NOVO MESTO
B-12
BORUT KOPANI
FILATELIJOM KROZ HRVATSKE GRADOVE
B-12
BORUT KOPANI
TURIZAM I FILATELIJA
B-12
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2006
B-12
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2007
B-12
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2008
B-12
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2009
B-12
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2010
B-12
CFN TARCENTINO
APPUNTI DI STORIA E DI POSTA
B-12
GERHARD WEBER
BOSNIEN-HERZEGOVINA 1812 BIS 1920 - STEMPEL KOMPENDIUM 2 BÄNDE
B-12
GORDAN TURUDIJA - BORUT
KOPANI
FILATELISTIČKA IZLOŽBA
B-12
HRVATSKI FILATELISTIČKI
SAVEZ
HRVATSKA FILATELIJA
B-12
HRVATSKO FILATELISTIČKO
DRUŠTVO ZADAR
ZADARSKI FILATELIST
B-12
ISTVAN LENTE
HUNGARIAN PERFINS CATALOGUE
B-12
JULIJE MARAS
KATALOG POŠTANSKIH MARAKA REPUBLIKE HRVATSKE
B-12
LASZLO PERNECZKY
AJANLOTT SZEMLE 2008 - 2010
B-12
MATEJ GLAVIĆ
ALMANAH 1994-2009
B-12
PETAR STRPIĆ
PS POŠTANSKE MARKE - HRVATSKA 2009/2010
B-12
STANISLAV ČIČEROV
PORTOVNE ZNAMKE 1919I -1921
B-12
VALERIO ROSSI
CATALOGO SPECIALIZZATO DI SAGGI ADOTTATI E NON ADOTTATI DEL REGNO D ITALIJA DI VITTORIO
EMANUELE IIB-12
B-12
24
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 25
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
IZLOŠCI PO DRŽAVAMA / EXHIBITS BY COUNTRY
IZLOŠCI PO DRŽAVAMA / EXHIBITS BY COUNTRY
AUSTRIJA / AUSTRIA
1.
ARMIN LIND
100 JAHRE KEISERAUSGABE 1910
B-1
7
23-29
2.
GERNOT FRESACHER
DAS POSTWESEN DER STEIRMARK WAHREND DER 6. AUSGABE VON OSTERREICH 1867
B-2
7
119-125
3.
ERNST STRAUSS
DIE ENTWICKLUNG DER POSTSTEMPEL IM HERZOGTUM STEIRMARK
B-2
7
112-118
4.
KLAUS EITNER
DIE POST IN MÜHLVIERTEL
B-2
6
86-91
5.
HEIMO TZSCHERNATSCH
POSKARTEN VON 1869 BIS 1900: VON DER VIELFALT UNGEWOHNLICHER
WERWENDUNGSFORMEN
B-3
7
211-217
232-238
6.
JAROMIR MATEJKA
THE FIRST SPACE ROCKET AND ITS HEIRS IN EAST AND W
B-5
7
7.
RICHARD SCHAFFER
EVOLUTION DES AUTOMOBIL - UND MOTORRADRENNS SPORT
B-6
7
269-275
8.
ANTON WILLINGER
DIE SONNENVÖGEL
B-6
7
248-254
9.
JOHANN BRUNNER
NOBELPREISTRÄGER DER MEDIZIN
B-6
5
243-247
396-399
10.
LEONARD MIGGHLAUTSCH
DIE BRÜDER GRIMM UND IHRE MÄRCHEN
B-9
4
11.
ANJA RUHRI
GESTATTEN, MEIN NAME IST SQUIRREL
B-9
3
393-395
12.
PETRA FINDENIG
ZWEI BEDROHTE KÖNIGE
B-9
4
400-403
1
307
13.
ERNST SCHIMPEL
DIE ÖSTERREICHISCHE OLYMPIAMARKEE 1948
B-11
14.
GERHARD WEBER
BOSNIEN-HERZEGOVINA 1812 BIS 1920 - STEMPEL KOMPENDIUM 2 BÄNDE
B-12
HRVATSKA / CROATIA
1.
NIKOLA MARAKOVIĆ
STATE OF SLOVENIANS, CROATS AND SERBS - CROATIAN ISSUES 1918 -1919
B-1
7
58-64
2.
ŽELJKO REĐEP
BOSNIEN UND HERZEGOVINA - FREIMARKEN AUSGABE 1900/01
B-1
6
17-22
30-36
3.
EDUARD TKALČIĆ
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - PROVIZORNA IZDANJA S PRIKAZOM GREŠAKA
B-1
7
4.
MLADEN VILFAN
TWENTY EIGHT YEARS OF CROATIAN LOCAL PROVISIONALS 1918-1945
B-1
5
6-10
5.
IVAN MARTINAŠ
OPATIJA - POŠTANSKA POVIJEST
B-2
4
154-157
6.
DAMIR NOVAKOVIĆ
SURFACE MAIL RATES OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE - ZONE B
B-2
5
163-167
7.
ZDESLAV VUKAS
POSTAL TARIFS AND ROUTES IN THE FRENCH RULED ILLYRIAN PROVINCES (1809-1813)
B-2
5
158-162
8.
KREŠIMIR BOTKOVIĆ
SAŽETI PREGLED DOPISNICA KORIŠTENIH NA TLU HRVATSKE OD 1869
B-3
5
199-203
9.
DAMIR NOVAKOVIĆ
POSTAL STATIONARY OF THE KINGDOM OF SHS AND THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA 1921-1941
B-3
7
204-210
10.
DAMIR BARAČ
PADOBRANI
B-6
4
239-242
11.
SLAVOLJUB KATANČEVIĆ
USAMLJENI STRAŽAR SVIJETIONIK
B-6
7
276-282
12.
DINO MURIĆ
III. REDOVNO IZDANJE HRVATSKI GRADOVI OZNAKE TISKANJA
B-9
4
385-388
13.
TIBOR VOSONG
SVIJET WALT DISNEY
B-9
3
382-384
14.
ZDRAVKO KOVAČIĆ
BESKRAJNO CARSTVO MAŠTE
B-9
4
389-392
15.
TIHOMIR BILANDŽIĆ
29. LISTOPADA OD IDEJE DO UPORABE
B-11
1
320
16.
MATEJ GLAVIĆ
POŠTANSKI PROMET POŠTA NOVSKA OD 1850 DO DANAS
B-11
1
312
17.
BORUT KOPANI
IZRADA POŠTANSKIH MARAKA IZ RAZNIH MATERIJALA I POSEBNOSTI
B-11
1
304
18.
MIRKO KOVAČIĆ
ZAROBLJENIČKA POŠTA
B-11
1
313
19.
STJEPAN KOVAČIĆ
POLAR PHILATELY
B-11
1
319
20.
LEON KRNIĆ
FORD MOTOR COMPANY
B-11
1
310
21.
MIROSLAV KRNIĆ
PČELE
B-11
1
315
22.
MIRKO MERLAK
THIRD PHILATELISTIC EXIBITION - ZAGREB, SEPTEMBER 12th 1943
B-11
1
314
23.
BERISLAV PERVAN
POŠTA ZATOČENIKA SUSTAVA LOGORA JASENOVAC
B-11
1
302
24.
BERISLAV PERVAN
HRVATI NA ISTOĆNOM BOJIŠTU
B-11
1
303
25.
ŽELJKO REĐEP
B UND H AUSGABE IN ZEITRAUM VOM 1901 BIS 1905 WERTZIFFER SCHWARZ
B-11
1
322
25
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 26
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
26.
EDUARD TKALČIĆ
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - LOKALNA IZDANJA
B-11
27.
MATEJ GLAVIĆ
ALMANAH 1994-2009
B-12
B-12
28.
BORUT KOPANI
FILATELIJOM KROZ HRVATSKE GRADOVE
29.
BORUT KOPANI
TURIZAM I FILATELIJA
B-12
30.
JULIJE MARAS
KATALOG POŠTANSKIH MARAKA REPUBLIKE HRVATSKE
B-12
1
306
342-344
31.
PETAR STRPIĆ
PS POŠTANSKE MARKE - HRVATSKA 2009/2010
B-12
32.
GORDAN TURUDIJA - BORUT
KOPANI
FILATELISTIČKA IZLOŽBA
B-12
33.
HRVATSKO FILATELISTIČKO
DRUŠTVO ZADAR
ZADARSKI FILATELIST
B-12
34.
HRVATSKI FILATELISTIČKI
SAVEZ
HRVATSKA FILATELIJA
B-12
35.
BRANKO BOKIĆ
KRK NA STARIM RAZGLEDNICAMA
B-13
3
36.
MIRKO ČIKIĆ
LJEPOTE STAROG ZAGREBA
B-13
1
341
37.
BORUT KOPANI
PANSIONI AUSTRIJSKE RIVIJERE - ABAZZIA
B-13
5
366-370
STORIA POSTALE DI NOALE
B-2
7
187-193
140-146
ITALIJA / ITALY
1.
PIERLUIGI MARAZZATO
2.
MASSIMO MARIN
I BOLLI AUSTIACI DELLA MARCA TREVIGIANA SU LOMBARDO VENETO E REGNO D´ITALIA
B-2
7
3.
ANTONIO PUGIOTTO
OCCUPAZIONE ALLEATA DI TRIESTE E DELLA VENEZIA
B-2
7
105-111
4.
MARCO TURELLA
FIUME RIJEKA 1918 - 1950
B-2
7
147-153
5.
ALESSANDRO PIANI
IL LITORALE NELLA VI EMISSIONE D`AUSTRIA (CON ESCLUSIONE DI TRIESTE)
B-2
7
98-104
6.
ITALO GREPPI
I GRANDI DELLA MUSICA
B-7
5
283-287
7.
DINO TAGLIETTI
LA LETTERATURA ATTRAVERSO I SECOLI
B-7
6
288-293
1
318
8.
RICCARDO COPETTI
ROCKET MAIL STORY
B-11
9.
CFN TARCENTINO
APPUNTI DI STORIA E DI POSTA
B-12
10.
VALERIO ROSSI
CATALOGO SPECIALIZZATO DI SAGGI ADOTTATI E NON ADOTTATI DEL REGNO D ITALIJA DI
VITTORIO EMANUELE IIB-12
B-12
11.
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2006
B-12
12.
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2007
B-12
13.
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2008
B-12
14.
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2009
B-12
15.
CF SANDANIELESE
FILSANDA 2010
B-12
MAĐARSKA / HUNGARY
1.
ISTVAN VAS
NEWSPAPER TAX STAMPS OF HUNGARY 1868-1888- 98
B-1
7
51-57
2.
DENES CZIROK
DIE POSTGESCHICHTE VON KOMITAT ZALA BIS UPU
B-2
7
168-174
3.
TIBOR KIRALY
SOPRONER ORTSBRIEFMARKEN AUSGABEN
B-2
5
194-198
4.
VARJASI MIHALY
TELEGRAMS IN HUNGARY 1850 - 1900
B-2
5
175-179
5.
ZOLTAN KOLESZAR
DIE GESCHICHTE DER INTERNATIONALEN FLUGPOST VON UNGARN 1922 -27.
B-4
7
225-231
6.
SZIRTES GYOERGY
HUNGARIAN AIR MAIL 1910 - 1940
B-4
7
218-224
7.
ARTUR BANAS
A SPORT WHAT ORIGINATES FROM THE ALPS-ALPINE SKIING
B-6
7
255-261
8.
NAGY FERENC
EIN SERBISCHES DORF IN UNGARN (DIE POSTGESCHICHTE VON BAVANISTE-HOMOKBALVANYOS)
B-11
1
316
9.
LASZLO PERNECZKY
ERGAENZUNGSMARKEN IN OESTERREICH 2002 - 2003
B-11
1
309
10.
DENES CZIROK
ANSICHTSKARTEN VON BALATONFUERED
B-13
4
349-352
11.
ISTVAN LENTE
HUNGARIAN PERFINS CATALOGUE
B-12
12.
LASZLO PERNECZKY
AJANLOTT SZEMLE 2008 - 2010
B-12
26
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 27
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
NJEMAČKA / GERMANY
1.
REINHOLD STERZER
FINNLAND-VOM GROßFÜRSTENTUM ZUR REPUBLIK
B-1
6
11-16
2.
HELMUT SCHIMPFERMANN
NEPAL - DIE HEIMISCHEN DRUCKE 1956 - 61
B-1
7
44-50
3.
HARRI SOBA
DEUTSCHE BUNDESPOST: HEUSS-ZUSAMMENDRUCKE, SOWIE IHRE VERWENDUNG IM
POSTVERKEHR
B-1
7
37-43
4.
GERTLIEB GMACH
ZUR POSTGESCHICHTE DER DONAUFÜRSTENTÜMER
B-2
7
126-132
5.
HANS BERGDOLT
IRLAND: VON DER POSTREFORM 1839/40 BIS ZUR ÜBERDRUCKZEIT
B-2
7
133-139
6.
ROLF BOLTEN
POSTSTEMPEL TRIEST IM KAISERTUM
B-2
6
92-97
7.
INGRID SOBA-CLOEREN
CATTUS DOMESTICUS, HAUS UND RASSEKATZEN
B-10
6
376-381
8.
WOLFGANG ESCHRICH
NIKOLAUS KOPERNIKUS - EIN LEBEN FÜR DIE ASTRONOMIE
B-11
1
321
9.
KLAUS-PETER BINANZER
KAFFEE: KLEINE BOHNE - GROßER GENUSS
B-11
1
308
10.
KLAUS-PETER BINANZER
ALTDORF BEI NÜRNBERG 1885 -1929
B-13
4
358-361
SLOVENIJA / SLOVENIA
1.
ALOJZ TOMC
PRIVATE ESSAYS FOR 1935 REGULAR STAMP ISSUE OF KINGDOM OF YUGOSLAVIA
B-1
5
1-5
2.
BRANKO MORENČIČ
SLOVENIAN POST OFFICES OF EX PROVINCES OF TRIESTE, ISTRIA, POLA AND FIUME
B-2
5
77-74
3.
THOMAS ARTEL
DIE PAKETPOST IM STAAT/KOENIGRICH SHS 1918 -1929
B-2
5
75-79
4.
IGOR CEP
OLYMPIC CYCLE
B-6
7
262-268
5.
JAKOB JORDAN
FAST, FASTER, THE FASTEST
B-9
3
412-414
6.
ANŽE PODGORSKI
I LOOK FOR THE BOOK
B-9
3
406-408
7.
ANŽE PRIMOŽIČ
THE WONDERFULL WORLD OF TREES
B-9
3
409-411
8.
ROK GORIČ
ŠPORT, ALI TE POZNAM ?
B-9
2
404-405
9.
VENCELJ FERANT
BEER
B-10
5
371-375
10.
ALOJZ TOMC
BRITISH ROADSIDE PILLAR BOXES
B-11
1
301
11.
BRANKO MORENČIČ
AUSTRIAN POSTMARKS IN SLOVENIAN POST OFFICES IN OCCUPIED TERRITORY AFTER WWI
B-11
1
305
12.
MARKO MARKAČ
FROM GRAIN TO BREAD
B-11
1
311
13.
MARIJAN MALIČ
KAMNITI VELIKAN - DER STEINERNE REISE VON SOKLAN
B-13
4
362-365
14.
IGOR PIRC
JEZERSKO - BISER MED GORAMI
B-13
5
353-357
15.
ALOJZ TOMC
ZBORNIK FD NOVO MESTO
B-12
16.
STANISLAV ČIČEROV
PORTOVNE ZNAMKE 1919I -1921
B-12
ADRIANO BERGANINI
DALMAZIA 1850-1867
B-2
5
65-69
2.
FRANCO TOGNI
1* GUERRA MONDIALE 1915/18
B-2
6
80-85
3.
PETER SUTER
DIE KLEINEN LANDSCHAFTSBILDER IM SPIEGEL IHRER VERWENDUNG
B-2
7
180-186
4.
KURT KIMMEL
DIE STEMPELMARKEN VON LOMBARDEI - VENETIEN
B-8
7
294-300
ŠVICARSKA / SWITZERLAND
1.
5.
RENE JAGOBSOHN
ARGENTINA: THE PORT OF ROSARIO
B-11
1
317
6.
ALEX UNTERFINGER
AUSZUG AUS DER ENSTEHUNG DES FLUGPLATZES DÜBENDORF
B-13
4
345-348
27
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 28
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Priznanja i specijalne nagrade / Awards and Special Prizes
Medalja Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija
Grand Prix
Hrvatska pošta / Croatian Post
Medal of Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija
Specijalne nagrade / Special Prizes
Hrvatski filatelistiËki savez
Croatian Philatelic Federation
Federazione fra le Società
Filateliche Italiane
Italian Federation of Philatelic Societies
MABEOSZ
National Federation
of Hungarian Philatelists
28
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 29
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
FilatelistiËna Zveza Slovenije
Bayerischer Philatelisten-verein e.V.
Slovenian Philatelic Federation
Bavarian Philatelic Federation
Verband Österreichischer
Philatelisten-Vereine
Union of Austrian Philatelic
Societies
Pedro Vaz Pereira
Mladen Vilfan
29
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 30
www.posta.hr
Idealan dar - prigodni album "Svjetionici"
Otkrijte hrvatske svjetionike. Ovo bogato ilustrirano izdanje sadrži 9
poštanskih maraka iz serije "Svjetionici", tri omotnice prvoga dana
(FDC) te prigodne trojeziþne tekstove.
An ideal present - Commemorative Album “Lighthouses”
Discover Croatian lighthouses. This rich illustrated issue consists of 9
postage stamps from the set Lighthouses, three first day covers (FDC)
and respective texts in three languages.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 31
www.posta.hr
www.posta.hr
HRVATSKA FAUNA
Hrvatska pošta pridružila se globalnim naporima za oþuvanje prirode,
prikazavši na svojim markama tri rijetke i ugrožene životinjske vrste.
Prigodne poštanske marke s motivima smeÿeg medvjeda, Eleonorina
sokola i sredozemne medvjedice, te pripadajuüe karnete i maksimumkarte, možete kupiti od 15. ožujka u poštanskim uredima diljem Hrvatske.
CROATIAN FAUNA
Croatian Post has joined the global efforts to preserve nature by depicting on its stamps three rare and endangered animal species.
Commemorative postage stamps with the motifs of Brown Bear, Eleonora's Falcon and Mediterranean Monk Seal, as well as the respective
booklets and maximum cards, can be bought in post offices throughout
Croatia from 15th March.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 32
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ALPE-ADRIA 1995.-2010.
PRIGODNI ÆIGOVI
APLE-ADRIA SPECIAL CANCELLATIONS
Ivan LibriÊ
Do ovogodiπnje izloæbe Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija od 1995. do 2010. godine odræano je petnaest meunarodnih filateliËkih izloæbi Radne zajednice Alpe-Jadran filatelija. Na prvoj izloæbi bilo
je samo 5 zemalja, Austrija, Hrvatska, Italija,
Maarska i Slovenija, a od 1999. godine na izloæbama redovno sudjeluju filatelisti iz svih 7 zemalja.
U nastavku je kratak pregled prigodnih poπtanskih
æigova sa svih dosadaπnjih izloæbi. S iznimkom
prvih izloæbi Hrvatski filatelistiËki savez redovno
ih obiljeæava prigodnim æigovima. Ovaj pregled je
prilog katalogizaciji cjelokupnog filatelistiËkog materijala „Filatelija Alpe-Jadran“.
From 1995 to 2010 were fifteen philatelic exhibition before recent exhibition Alpe-AdriaPhila 2011
Opatija. At first exhibition 1995 in Graz participated
only 5 countries: Austria, Croatia, Hungary, Italy
and Slovenia. After 1999 participated all 7 countries
members of the Working Group Alpe-Adria Philately.
Here is short list of special cancellations from AlpeAdria exhibitions. Since 1998 Croatian Philatelic
Federation ordinary marks such exhibitions with
croatian cancellations. This review is little contribution
for future catalogue of entire philatelic items tribute
to „Alpe-Adria Philately“.
I. - ERSTE BRIEFMARKEN AUSSTELLUNG ALPEN-ADRIA
22. - 24. 9. 1995. Deutschlandsberg
Prigodni æig / Cancellation:
Austrija / Austria: 1.
II. - ALPOK-ADRIA FILATELIA ‘96
4. - 6. 10. 1996. Keszthely, Dvorac / Castle Kesztely
Prigodni æig / Cancellation:
Maarska / Hungary: 6
32
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 33
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
III. - ALPE-JADRANPHILA ‘98
15. - 19. 4. 1998. Split, Dioklecijanova palaËa / Diokletian Palast
Prigodni æigovi / Cancellations:
Hrvatska / Croatia: 7
IV. - ALPE-JADRAN FILA ‘99
15. - 19. 9. 1999. Ljubljana, Muzej novejπe zgodovine
Prigodni æigovi / Cancellations:
Slovenija / Slovenia: 3
Slogan: 1
Hrvatska / Croatia: 1.
V. - ALPE ADRIA FILATELIA 2000
9. - 17. 2000. Codroipo (Udine), Vila Manin
Prigodni æigovi / Cancellations:
Italija / Italy: 3
Hrvatska / Croatia: 1
33
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 34
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
VI. - ALPEN-ADRIA 2001
18. - 20. 5. 2001. Graz
Prigodni æigovi / Cancellations:
Austrija / Austria: 1
Hrvatska / Croatia: 1
IX. - ALPE-ADRIAPHILA 2004
ZAGREB
10. - 12. 9. 2004. Zagreb, KloviÊevi dvori
Prigodni æigovi / Cancellations:
Hrvatska / Croatia: 4
VII. - ALPEN-ADRIA 2002
28. - 30. 6. 2002. Garmisch-Partenkirchen
Prigodni æigovi / Cancellations:
NjemaËka / Germany: 1
X. - GIUBIASCOFIL 05
29. 4. - 1. 5. 2005. Giubiasco
Prigodni æigovi / Cancellations:
©vicarska / Swiss: 1
VIII. - ALPOK-ADRIA
13. - 15. 6. 2003. Zalaegerszeg, Hotel Arany Bárány
Prigodni æigovi / Cancellations:
Maarska / Hungary: 1
Hrvatska / Croatia: 1
XI. - ALPE-JADRAN FILA 2006
MARIBOR
15. - 18. 6. 2006. Maribor,
©portna dvorana Leon ©tukelj
Prigodni æigovi / Cancellations:
Slovenija / Slovenia: 4
Slogan: 1
Hrvatska / Croatia: 1
34
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 35
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
XII. - ALPEADRIA 2007
1. - 3. 6. 2007. Caorle, Palazzetto dello sport
Prigodni æigovi / Cancellations:
Italija / Italy: 4
Hrvatska / Croatia: 1
XIII. - ALPEN-ADRIA
18. - 20. 4. 2008. Deutschlandsberg, Koralmhalle
Prigodni æigovi / Cancellations:
Austrija / Austria: 3
Hrvatska / Croatia: 1
XIV - ALPEN-ADRIA
5. - 7. 3. 2009. München, M,O,C,
Veranstaltungscenter
Prigodni æigovi / Cancellations:
NjemaËka / Germany: 1
Hrvatska / Croatia: 1
XV. - ALPOK-ADRIA HUNFILA
2010
26. - 28. 3. 2010. Sopron, Liszt Ferenc Konferencia és
Kulturális Központ
Prigodni æigovi / Cancellations:
Maarska / Hungary: 2
Hrvatska / Croatia: 1
35
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 36
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ALPE ADRIA
Potopljeni brodovi Jadrana
(blok)
ALPS ADRIA
Sunken ships of the Adriatic
(souvenir sheet)
Daniela Angelina JelinËiÊ
Vrijednost: 10,00 kn
Autor: Ante RaπiÊ, dizajner iz Zagreba
Fotografija i ilustracija: Danijel Frka
VeliËina: 114 x 72 mm (35,50 x 25,56 mm)
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
ZupËanje kutijasto: 14
Tisak: viπebojni offset
Tiskara: “Zrinski”, »akovec
Naklada: 40 000
Datum izdanja: 14.4.2011.
Face value: 10,00 HRK
Author: Ante RaπiÊ, designer from Zagreb
Photograph and illustration by: Danijel Frka
Size: 114 x 72 mm (35.50 x 25,56 mm)
Paper: white, 102 g, gummed
Harrow perforation: 14
Technique: Multicoloured Offsetprint
Printed by: “Zrinski”, »akovec
Quantity: 40 000
Date of issue: 14 April 2011
Prigodni poπtanski blok Ëini jedna marka, a Hrvatska
poπta izdala je i prigodnu omotnicu prvoga dana (FDC).
Motiv na marki: motorni teretni brod „Elhawi Star“,
potonuo 1982. ispred rijeËke luke
Motiv na bloku: ilustracija teretnog parobroda „Vis“,
potonuo 1946. uz istoËnu obalu Istre, blizu ulaza u Plominski kanal
A souvenir sheet consists of one stamp, and there is
also a First Day Cover (FDC).
Motif on stamp: motor cargo ship “Elhawi Star”,
sunken in 1982 in front of the Rijeka harbour
Motif of the souvenir sheet: an illustration of the cargo
steamer “Vis”, sunken in 1946 alongside east coast of
Istria, close to the entrance to Plomin Bay
Jadransko more sinonim je razvijenog turizma,
ËistoÊe, odnosno ljepote prirodnog okruæja, predivnih
plaæa i opuπtenosti. Tek rijetki meutim znaju kako
jadranski akvatorij moæe ponuditi i neke druge doæivljaje kao πto su nasukani brodovi, podmornice te
razna druga plovila. Ili, kako se istiËe u jednom promidæbenom oglasu za ronilaËki turizam: “Susreti s
olupinama jedinstven su doæivljaj jer svaki brod nosi
neku zanimljivu povijesnu priËu. Svaka olupina
vezana je uz neku tragediju, svaka je priËa spomenik
neËijoj hrabrosti ili, pak, povrπnosti... Idila podvodne
tiπine i ljepote morskog cvijeÊa, slaæu se svi koji su
barem jedanput dotaknuli dubine Jadrana, neopisiv
su doæivljaj. Jer, bacajuÊi znatiæeljan pogled s morske
puËine, onaj tko nije zaronio zasigurno ne moæe niti
naslutiti Ëari koje pruæa druæenje s jatima riba i tisuÊama biljnih vrsta skrivenih pod olupinama potonulih galija.”
Adriatic Sea is a synonym for developed tourism,
cleanliness and beauty of the natural environment, gorgeous
beaches and relaxed atmosphere. However, rare are those
who know that the Adriatic aquatorium can offer also
other experiences like stranded ships, submarines and
various other vessels. Or - as pointed out in a promotional
leaflet for submarine diving: „The encounters with ship
wrecks are unique experiences since each ship has its
own history. Each shipwreck is a tragedy of its own; each
story is a memorial to someone’s braveness or superficiality...
The idyll of submarine silence and the beauty of marine
flowers - anyone agrees who has at least once touched
the depths of the Adriatic - are an indescribable event.
Since, by throwing an inquisitive look from the sea surface,
the one who has never dived under it, can surely not
sense the wonders offered by the company of shoals of
fishes and thousands of plant sorts hidden under the
wrecks of sunken galleons.“
36
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 37
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Iako ne postoji konaËan registar potonulih brodova
u Jadranu, zna se da je Jadran najbogatije more u
svijetu kad je rijeË o olupinama. Prema nekim podatcima,
u Jadranskom moru ima oko 15.000 potonulih plovila.
Posebnost doæivljaja u istraæivanju podmorja Ëine i podvodni muzeji s amforama… Takva vrsta turizma pruæa
ne samo avanturistiËko uzbuenje, nego i aktivan odmor
te uËenje o povijesti i kulturi novog odrediπta koje se
nalazi ni manje ni viπe nego pod morem!
Hrvatska se dosad uglavnom oslanjala na masovni
obalni, tj. kupaliπni turizam, na kojemu je stvorila priliËno
snaæan identitet turistiËke zemlje. No osim toga Hrvatska
posjeduje nesumnjivo bogatstvo u ostalim resursimakoji
se mogu iskoristiti u turistiËkoj ponudi. NajveÊe je blago
vjerojatno u materijalnoj i nematerijalnoj kulturi koja
obuhvaÊa ne samo ostatke proπlosti veÊ sagraene
baπtine, kao i suvremene umjetniËke izriËaje, nego i stil
proπlog, odnosno sadaπnjeg æivota ljudi na odreenom
prostoru. U tom je smislu potencijalno visoko konkurentan
u razvitku kulturnog turizma koji je danas, prema podatcima Svjetske turistiËke zajednice, jedna od najbræe
rastuÊih vrsta turizma.
Suvremene turiste odlikuje individualnost, relativno
visok stupanj naobrazbe, veÊe plateæne moguÊnosti,
æelja za iskustvom i aktivnim odmorom te vlastitom
edukacijom, kao i otkrivanjem autentiËnih novina koje
nudi pojedino odrediπte. U tom smislu svaka zemlja s
drukËijom turistiËkom ponudom od ostalih ima prednost
na danas vrlo konkurentskom turistiËkom træiπtu, a
πirenje ponude kakva odrediπta na podmorske lokalitete
zasigurno nudi svojevrsne specifiËnosti.
Jedna od posebno zanimljivih podvrsta kulturnog
turizma je arheoloπki turizam. On se opÊenito definira
kao alternativni oblik kulturnog turizma kojemu je cilj
promidæba strasti za povijesnom arheologijom, odnosno
zaπtitom povijesnih lokaliteta. “Kopanje” po proπlosti
suvremenom turistu pruæa jedinstvenu priliku za otkrivanje pojedinog odrediπta i Ëesto potpuno zadovoljava
njegove potrebe za aktivnim odmorom, uËenjem, autentiËnoπÊu i individualnim iskustvom. Tako posjetitelj
nije samo obiËan turist nego i “πegrt” povijesnih znanosti.
“Arheologija je potraga za Ëinjenicama… ne istinom.
Ako traæite istinu, predavanja dr. Tyreeja su na kraju
hodnika”, govorio je Indiana Jones. Naime, svaki novi
pronaeni materijalni dokaz predstavlja trenutak koji
moæe promijeniti povijest i naπa saznanja o njoj. To arheoloπki turizam Ëini osobito uzbudljivom aktivnoπÊu
koja pruæa jedinstveno iskustvo.
Indiana Jones uπao je u kraljevstvo kristalne lubanje,
a mi moæda imamo priliku zaroniti u bogatu proπlost jadranskog akvatorija i otkriti jedan sasvim novi svijet
potopljenih, ali joπ uvijek æivih brodova! D4? Promaπaj!
E6? Pogodak! Tromotorac potopljen!
Though there is no final register of wracked ships in
the Adriatic, it is known that the Adriatic is the richest sea
in the world as concerns wrecks. According to some data
there are about 15.000 wrecks in the Adriatic. To the
unique experience of searching the submarine world contribute also submarine museums of amphoras. This kind
of tourism offers not only the excitement an adventure but
also an active holiday and learning about the culture and
history of neither more nor less than a new destination situated under the sea surface.
Croatia has by now always mainly relied on mass,
costal, i.e. bathing tourism on which it has based also its
pretty strong identity of a tourist country. However, besides
from that, Croatia disposes of an undoubted richness in
other resources that can be exploited in tourist offer. The
greatest treasure is probably the material and non-material
culture encompassing not only historic remnants of once
built inheritance and modern artistic expressions but also
a style of the past and also today’s life in an area. In this
regard it is potentially highly relevant in the development
of cultural tourism which is in our country - according to
the data by the World Tourism Organisation - among the
fastest growing tourism branches.
Modern tourists are characterised by individuality, relatively high educational level, higher purchasing power,
searching for experience, active holiday and self-education
as well as by the wish to discover unknown authenticities
which a destination has to offer. In this respect having a
different offer than other countries is an advantage in
today’s very competitive tourist market and an expansion
of offer to submarine localities surely makes a specific difference.
Among subtypes of special interest culture tourism is
archaeology tourism. It is generally defined as an alternative
type of cultural tourism with the goal to promote the
passion for historic archaeology, i.e. protection of historic
localities. Digging for the past gives a modern tourist a
unique opportunity to discover a destination and greatly
satisfies his need for an active holiday, self-education, authenticity and individual experience. Thus is a visitor not
only a common tourist but also an “apprentice“ of historic
sciences.
“Archaeology is search for facts… not truth. If you
want to search for truth, the lectures by Dr. Tyree are at
the end of the hall”, used to say Indiana Jones. Actually,
each new found material proof presents a moment which
can change the history and our knowledge about it. This
makes archaeological tourism an especially exciting activity
and a unique experience.
Indiana Jones has entered the kingdom of the crystal
skull, and we have perhaps got an opportunity to dive into
the rich history of the Adriatic aquatorium and discover a
completely new world of sunken but still alive ships! D4?
No! E6? Hit! The three engine motor boat sunken!
37
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 38
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PO©TANSKA POVIJEST
OPATIJE
POSTAL HISTORY
OF OPATIJA
Ivan Martinaš, Rijeka
Opatija je do polovice 19. stoljeÊa bila malo ribarsko mjesto formirano oko crkvice Svetog Jakova, bez osobite potrebe za poπtanskom sluæbom.
Rijetka pisma, uglavnom lokalnih pomoraca, raznosio je lokalni poπtar. On je preuzimao poπtu u
poπtanskom uredu Volosko i, koristeÊi se magarcem, raznosio poπtu po kuÊama razbacanima po
obroncima UËke.
1844. godine je izgraena Villa Angiolina, a
prava turistiËka povijest Opatije poËinje 1882. godine kada Cesarsko-kraljevsko privatno Druπtvo
Juænih æeljeznica iz BeËa kupuje u Opatiji prvo
zemljiπte s Villom Angiolinom. Izgradnjom respektabilnih hotelskih kuÊa rastao je broj gostiju pa je
8. listopada 1885. godine direkcija poπta iz Trsta
otvorila prvi poπtanski ured u Opatiji. Sve do
gradnje poπtanske zgrade 1913. godine poπtanski
uredi su se nalazili u zgradama koje je na raspolaganje dalo Druπtvo Juænih æeljeznica.
Prvi poπtanski ured nalazio se u nekadaπnjoj
Until the middle of the 19th century Opatija was a
small fishing village grown around the church of St.
Jacob with little need for postal services. A few incoming
letters, mainly from locally born seafarers, were collected
by the local postmaster at nearby Volosko. Using his
donkey for transport, he delivered them to the houses
scattered on the slopes of Mt. UËka.
Although Villa Angiolina was constructed in 1844,
the true history of tourism in Opatija starts with the purchase of the same villa and its grounds by the Austrian
Southern Railway Company (K. u. K. Österreichische
Südbahngesellschaft) in 1882. The development of
hotels and the increase in number of visitors prompted
the Postal Directorate in Trieste to establish the first
post office in Opatija on 08.10.1885. The post office
operated from various buildings owned by the Austrian
Southern Railway Company until 1913 when it moved
to its own custom built premises.
The first post office was located in the gardener’s
cottage of Scarpa Gardens. This building was later
Slika 1 - Dopisnica poslana iz Opatije 9.11.1887.
Fig. 1 - Postcard mailed from Opatija 09.11.1897
Slika 2 - 1885.-1890. Prvi poπtanski ured u Opatiji
Fig. 2 - First Post Office in Opatija 1885 - 1890
38
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 39
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 3 - 1890.-1892. Poπtansku ured u Villi Gruber
Fig. 3 - Post Office in Villa Gruber 1890 - 1892
vrtlarevoj kuÊi Scarpinih perivoja. Zgrada je nakon
rekonstrukcije i nadogradnje poprimila danaπnji
izgled i danas je u njoj opatijska ljekarna. O tom je
objektu poπtanski ured bio od otvaranja 1885.
godine do 1890. godine. U prvom poπtanskom
uredu je koriπten jednokruæni poπtanski æig s natpisom ABBAZIA, danom, mjesecom i godinom.
1890. godine poπtanski ured je premjeπten u
novu zgradu izgraenu za Druπtvo juænih æeljeznica.
U toj zgradi je Druπtvo juænih æeljeznica imalo
urede, a na viπim katovima su se nalazili stanovi
za zaposlenike. Kako taj objekt veÊ 1892. kupuje
Josef Gruber, po kojemu objekat i danas nosi
naziv Villa Gruber, poπtanski ured se seli u novu
zgradu. Josef Gruber 1892. godine u toj zgradi
otvara hotel Central. Od sredine 20. stoljeÊa do
danas u zgradi su financijske ustanove. Danas je
u toj zgradi opatijska poslovnica FINE.
Prema saËuvanim pismima i dopisnicama, u
prvom i drugom poπtanskom uredu koriπten je isti
jednokruæni poπtanski æig. Tek otvaranjem ureda
1892. godine u novoj zgradi, koju takoer gradi
Druπtvo juænih æeljeznica, mijenja se poπtanski
æig, ali joπ je uvijek jednokruæni s datumom, mje-
Slika 4 - 1892.-1913. TreÊa lokacija poπtanskog ureda
Fig. 4 - Third location of the Opatija Post Office 1892 - 1913
rebuilt and extended. Presently it is a pharmacy. It
housed the post office until 1890. The post office used
a single circle date stamp inscribed ABBAZIA with day,
month and year counter.
In 1890 the post office moved to another building
commissioned by the Austrian Southern Railway Company for its offices and staff accommodation. The
building was quickly sold to certain Josef Gruber and is
still known as Villa Gruber. Mr. Gruber converted the
building into the Hotel Central in 1892. The post office
was forced to move. From the middle of the 20th ct. the
building has accommodated various financial institutions
and presently it houses Opatija branch of FINA.
According to preserved letters and postcards Opatija
Post Office used the above described canceller in both
locations. A different canceller - albeit of the same
single circle type with day, month and year counter came into use in the third location, again in a building
Slika 5 - Promjena oblika opatijskih poπtanskih æigova od 1892. do 1911.
Fig. 5 - Change in format of Opatija cancellers between 1892 and 1911
39
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 40
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 7 - Opatijski cenzurni æigovi
Fig. 7 - Opatija Censor Cachets
Slika 6 - Poπtanski ured je na ovoj lokaciji od 1913. godine
Fig. 6 - The Post Office is in the present location since 1913
secom i godinom. U zgradi u koju se 1892. godine
uselio poπtanski ured, danas su uredi HZZO-a i
HZMO-a a na viπim katovima stanovi.
Od 1894. godine u opatijskom poπtanskom
uredu su u uporabi novi poπtanski æigovi, ovalni s
horizontalnim crtama. Sadræavali su arapskim slovima datum, mjesec i godinu, naziv mjesta ABBAZIA
i rimskim slovima broj æiga. Isti oblik æigova 1902.
godine u dnu dobiva i oznaku latiniËnim malim
slovima a ili b. Ponovna promjena æigova usljedila
je 1905. godine od kada su u uporabi veliki dvokruæni æigovi sa mostom. Manji dvokruæni æigovi s
mostom u uporabi su od 1911. godine i oni Êe,
bez obzira na povijesne promjene, ostati u uporabi
sve do 1926. godine.
Poπtanski uredi 1913. godine sele u
novoizgraenu zgradu poπte iznad opatijske trænice
ostali su do danas. O poveÊanim potrebama
poπtanskog ureda Opatija najbolje govori podatak
da je broj gostiju u Opatiji 1885. godine bio 1.861,
1892. godine 6.267, 1900. godine 16.400, a 1911.
godine 45.322. Zbog velikoga broja gostiju iz
Opatije se u tom periodu najviπe πalju razglednice.
Cijeli ovaj poveÊani poπtanski promet naglo je
prekinut Prvim svjetskim ratom i prekrajanjem
granica u neposrednoj blizini Opatije.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata hotelske su
goste zamijenili vojnici na odmoru ili lijeËenju u
opatijskim hotelima. Kao i u drugim poπtanskim
uredima, i u opatijskom je djelovao odjel vojne
cenzure. Poπiljke pregledane po vojnoj cenzuri
oznaËavane su æigovima ZENZURIERT / k.u.k.
Militärzensur / Abbazia, ZENZURIERT / k.u.k. Zensurstelle / ABBAZIA ili Zensuriert / K.u.k. Zensurstelle Abbazia sa i/ili bez pravokutnog okvira.
Prema boji æiga znalo se je li poπiljka pregledana
prijepodne ili poslijepodne.
Krajem 1918. godine Austro-Ugarska gubi rat
40
owned by the Austrian Southern Railway Company.
The post office was moved to this location in 1892. The
building presently houses offices of HZZO and HZMO
and private apartments in upper storeys.
From 1894 Opatija Post Office used a new style
canceller in oval shape with horizontal lines. Day, month
and year were noted in Arabic numerals; the name ABBAZIA was rendered in capitals and Roman numerals
were used for counter codes. The same type of cancellers
using lower case letters ‘a’ or ‘b’ as counter codes was
introduced in 1902. A further change took place in
1905 with the introduction of large diameter double
circle cancellers of ‘bridge’ type. Similar but smaller diameter double circle ‘bridge’ cancellers followed in
1911. This type will remain in use until 1926 regardless
of political changes in the area.
In 1913 the post office moved to a newly built
premises above Opatija Market Halls where it remains
to this day. Increased demand on postal services is
best illustrated by the growth in the number of visitors
to Opatija as follows: 1861 visitors in 1885, 6267 in
1892, 16400 in 1900 and 45322 in 1911. Picture
postcards were the most popular method of communication. The increasing trend in postal volumes was
suddenly interrupted by the start of the First World War
and by border changes in the immediate vicinity of
Opatija in its aftermath.
During the First World War the tourists were replaced
by the soldiers on leave or on convalescence. Much
like elsewhere a military censorship office was attached
to the Opatija Post Office. Checked mail was marked
with framed or unframed cachets ‘ZENSURIERT /
k.u.k. Militärzensur / Abbazia’, ‘ZENSURIERT / k.u.k.
Zensurstelle / ABBAZIA’ or ‘Zensuriert / k.u.k. Zensurstelle Abbazia’. The colour of the cachet was
indicative of the time of inspection and varied from the
morning to the afternoon.
The Austro - Hungarian Empire lost the war and towards the end of 1918 Opatija became occupied by
Italian forces. By a secret ‘London Agreement’ the
Kingdom of Italy was promised a considerable territorial
expansion in Eastern Adriatic. Italian garrison in Opatija
grew after December of 1918 in view of the so - called
‘Fiume Question’. The ‘London Agreement’ did not en-
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 41
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 8 - Talijanski vojna poπta broj 201 u Opatiji
Fig. 8 - Italian Military Post Office No. 201 in Opatija
i Opatiju zauzimaju talijanski vojnici. Tajnim Londonskim ugovorom izmeu Italije i Saveznika Italiji
su obeÊana znatna teritorijalna proπirenja na
istoËnu jadransku obalu. KoliËina talijanskih vojnika
se od prosinca 1918. godine poveÊava zbog nerijeπenog RijeËkog pitanja. Naime, Londonskim
ugovorom nije bilo predvieno da Rijeka (tal.
Fiume) ue u sastav Kraljevine Italije, ali s talijanske
strane i Talijanskog nacionalnog vijeÊa iz Rijeke
sve su jaËi zahtjevi da Rijeka pripadne Italiji. Ta
nerijeπena situacija je potrajala do 1924. godine
kada Rijeka postaje dio Kraljevine Italije. Krajem
1920. godine Rapalskim ugovorom izmeu Italije
i Jugoslavije Opatija postaje dio Kraljevine Italije.
Zbog poveÊane vojne aktivnosti na podruËju Opatije, talijanske vojne snage koriste πest razliËitih
vojnih æigova. To su PM 67 (1.12.18.-9.10.19.),
PM 83 (3.12.18.-14.1.19.), PM 139 (8.11.18.31.8.19.), PM 92 (17.12.18.-30.8.19.), PM 86
(26.7.19.-3.8.20.) i PM 201 (21.10.19.-18.4.20.).
Civilna poπta u Opatiji od studenog 1918.
godine koristi talijanske privremene marke za okupirana podruËja. To su talijanske marke s pretiskom
Venezia Giulia i novim vrijednostima iz 1918. i
1919. godine te talijanske marke izdanja “Trento i
Trieste”. Zabiljeæeni su izolirani sluËajevi koriπtenja
i drugih maraka poput privremenih rijeËkih maraka
s pretiskom FIUME na maarske marke.
Od 19. travnja 1919. godine u Opatiji su u
obaveznoj uporabi talijanske poπtanske marke.
Zanimljivo je da su se nakon Prvog svjetskog rata
u Opatiji nastavili koristiti austrijski poπtanski æigovi
sve do njihove zamjene 1926. godine.
Novi talijanski poπtanski æigovi su u uporabi
od sredine 1926. godine. To su bili dvokruæni
æigovi s mostom u kojemu je bio datum, mjesec,
godina i vrijeme, a imali su natpis ABBAZIA ARRIVI
PARTENZE *FIUME*. VeÊ 1927. godine ti æigovi
(Slika 9 - Nepravilna uporaba Fiume maraka u Opatiji krajem 1918.
godine
Fig. 9 - Irregular use of Fiume overprinted stamps in Opatija at the
end of 1918.
visage incorporation of the city of Fiume into the
Kingdom of Italy. However there was much pressure
for such an outcome by the Italian National Council in
Fiume and by the public opinion in Italy. The stalemate
continued until 1924 when Fiume eventually reverted to
Italy. In the meantime at the end of 1920 by the Treaty
of Rapallo Opatija became a part of the Kingdom of
Italy. In view of increased military activity in the area,
Italian forces in Opatija used six different military postal
facilities. They are PM 67 (1.12.18.-9.10.19.), PM 83
(3.12.18.-14.1.19.), PM 139 (8.11.18.-31.8.19.), PM 92
(17.12.18.-30.8.19.), PM 86 (26.7.19.-3.8.20.) i PM 201
(21.10.19.-18.4.20.).
Civilian mail service in Opatija used from November
1918 Italian provisional stamps for occupied areas overprinted ‘Venezia Giulia’ and new face values dating
from 1918 and 1919 as well as similar issue overprinted
‘Trento e Trieste’. There are also isolated instances of
usages of Fiume overprinted Hungarian stamps.
From 19.04.1919 only Italian stamps could be used
in Opatija. It is interesting to note that Austrian cancellers
predating the First World War remained in use until
their replacement in 1926. New Italian cancellers were
introduced in the summer of 1926. They were double
circle date stamps of ‘bridge’ type showing day, month,
year and the time of posting. The inscription read ABBAZIA ARRIVI PARTENZE *FIUME*. As early as 1927
these cancellers were replaced by smaller diameter
double circle date stamps of ‘bridge’ type inscribed
this time as ABBAZIA - ARRIVI PARTENZE (A) *FIUME*.
Additionally cancellers reading ABBAZIA ACCETT.RACCOM.ASSIC. *FIUME*, ABBAZIA DISTRIB.RACCOM.ASSIC *FIUME* and ABBAZIA VAGLIA RISPARMI *FIUME*.
41
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 42
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 10 - Talijanski poπtanski æigovi
Fig. 10 - Italian postmarks
su zamijenjeni manjim dvokruænim æigovima s mostom i natpisom ABBAZIA - ARRIVI PARTENZE
(A) *FIUME*. Osim njih, u uporabi su i dvokruæni
æigovi s natpisom ABBAZIA ACCETT.RACCOM.ASSIC. *FIUME*, ABBAZIA DISTRIB.RACCOM.ASSIC
*FIUME* i ABBAZIA VAGLIA RISPARMI *FIUME*.
Natpis Fiume (hrv. Rijeka) u æigovima je oznaËavao
pripadnost poπtanskom sjediπtu.
Od polovice 1932. godine oko godinu dana je
bio u uporabi veliki jednokruæni poπtanski æig s
natpisom ABBAZIA - ARRIVI PARTENZE *FIUME*
i okomitim crtama u gornjem i donjem dijelu. Iako
se u struËnoj literaturi navodi da je taj æig bio u
uporabi samo mjesec dana 1933. godine, autor
ovoga teksta posjeduje taj æig s najranijim datumom
6.6.1932. i najkasnijim 18.9.1933. Dakle, taj æig je
bio u uporabi viπe od godinu dana. Od druge polovice 1933. godine opet su u uporabi dvokruæni
æigovi, ali s natpisom ABBAZIA - ARRIVI PARTENZE
(B) *FIUME*.
Od 1931. godine poπtanski uredi u Volosku
(tal. Volosca) i Veprincu (tal. Apriano) postaju izdvojeni poπtanski uredi poπte Opatija. Za svaki
od ova dva poπtanska ureda koriπtena su dva
The inscription ‘Fiume’ (Croatian: Rijeka) signified Abbazia
(Croatian: Opatija) was under the supervision of the
Fiume Postal Directorate.
For around one year from the middle of 1932, a
large diameter canceller with vertically shaded lunettes
was used. The inscription read ABBAZIA - ARRIVI
PARTENZE *FIUME*. Philatelic literature suggests the
use of this canceller lasted only one month in 1933.
However the author has in his collection several strikes,
the earliest dated 06.06.1932 and the latest 18.09.1933.
Therefore the canceller was used for more than one
year. From the second half of 1933 a double circle canceller ABBAZIA - ARRIVI PARTENZE (B) *FIUME* has
been noted.
In 1931 post offices in Volosko (Italian: Volosca)
and Veprinac (Italian: Apriano) became branch offices
of Opatija (Abbazia). Each office used two cancellers of
varying diameter reading ABBAZIA No.1 (VOLOSCA)
*FIUME* and ABBAZIA N.2 (APRIANO) *FIUME* respectively. Volosko office remained the branch office of
Opatija, but Veprinac office reverted to the non dependant
status a few years later.
Following the outbreak of the Second World War
peace time tourists were again replaced in Opatija by
soldiers, Italian or German, either on leave or undergoing
some form of medical treatment. Italian soldiers mainly
used civilian postal facilities, German personnel used
Slika 11 - Tiskanica poslana iz poπte Veprinac
Fig. 11 - Printed matter mailed from Veprinac Post Office
Slika 12 - NjemaËki vojni æigovi u Opatiji
Fig. 12 - German military cachets used in Opatija
42
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 43
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
tipa æigova, veÊi i manji, s natpisom ABBAZIA
No.1 (VOLOSCA) *FIUME*, odnosno ABBAZIA
N.2 (APRIANO) *FIUME*. I dok je poπtanski ured
u Volosku trajno ostao izdvojeni opatijski poπtanski
ured, onaj u Veprincu se veÊ nakon nekoliko
godina odvaja od opatijskog i ponovno djeluje
samostalno.
Dolaskom Drugog svjetskog rata 1941. godine
na opatijskom podruËju hotelske goste opet zamjenjuju vojnici na odmoru ili lijeËenju. To su
uglavnom talijanski i njemaËki vojnici. Talijanski
vojnici poπtu πalju uglavnom preko civilnog poπtanskog ureda Opatija, a njemaËki preko puno sigurnije
njemaËke vojne poπte Feldpost. NjemaËka vojna
poπta u Opatiji koristi vojne æigove s nazivima
opatijskih hotela i odmaraliπta.
Kraljevina Italija je kapitulirala u rujnu 1943.
godine nakon Ëega Opatiju u potpunosti zauzimaju
NjemaËke vojne snage. Na sjeveru Italije nastaje
Repubblica Sociale Italiana, marionetska dræava
nacistiËke NjemaËke u Ëijem je sastavu i Opatija.
U poπtanskoj uporabi su bile redovne poπtanske
marke Kraljevine Italije i nove, marke s Repubblica
Sociale Italiana i/ili faπo pretiskom. Isti poπtanski
æigovi su ostali u uporabi kao i prije kapitulacije
Italije.
PoËetkom 1945. godine vode se zavrπne borbe
Drugog svjetskog rata na opatijskom podruËju.
Jugoslavenska vojska je uπla u Opatiju 28. travnja
1945. godine. Do 3. svibnja 1945. godine cijela
Istra i veÊi gradovi, Rijeka, Pula i Trst, bili su pod
kontrolom jugoslavenske vojske. Nakon rata, podruËje Julijske krajine je podijeljeno tzv. Morganovom linijom u Zonu A pod savezniËkom vojnom
upravom, i zonu B pod vojnom upravom jugosla-
Slika 14 - Talijanski poπtanski æig ABBAZIA No. 1 (VOLOSCO) *FIUME* u uporabi 28. 3. 1946. godine.
Fig. 14 - Italian postmark ABBAZIA N.1 (VOLOSCA) *FIUME* used
on 28.03.1946
Slika 13 - RSI poπtanske marke
koriπtene u Opatiji
Fig. 13 - RSI stamps used in
Opatija
its own and more secure Feldpost postal service.
German service used military cachets with names of
Opatija hotels or rest homes.
Following the Kingdom of Italy surrender in September
of 1943, German units occupied Opatija which now became a part of a puppet state controlled by Nazi Germany
and formed in Northern Italy under the name Repubblica
Sociale Italiana. ‘Fasces’ overprinted stamps of the Kingdom of Italy or newly designed stamps of the Repubblica
Sociale were utilised. However the cancellers originating
in the Kingdom of Italy remained in use.
In April 1945 final battles of the conflict took place
in the neighbourhood of Opatija. Yugoslav forces entered
the town on 28.04.1945 and by 06.05.1945 they were
in possession of the whole Istria including major towns
of Fiume, Pola and Trieste. After the war the area of
Venezia Giulia was divided by the ‘Morgan Line’ into
Zones A and B occupied by the Western Allies and Yugoslav Army respectively. The headquarters of Yugoslav
forces for the Zone B, consisting of a part of Giulian
Region, Istria, Fiume and Slovene Littoral, were located
in Opatija, whereas the postal administration directorate
was located in Rijeka. In the beginning provisionally
overprinted Italian stamps were used in Opatija area.
Starting around late October 1945 they were gradually
replaced by the first definitive issue of Zone B stamps.
Italian cancellers remained in use, namely ABBAZIA
ACCETT.RACCOM.ASSIC. *FIUME*, ABBAZIA DISTRIB.RACCOM.ASSIC *FIUME* and ABBAZIA N.1
(VOLOSCA) *FIUME*. New single circle cancellers were
introduced in the spring of 1946 featuring for the first
time only the Croatian name ‘Opatija’.
Following the Paris Peace Accord signed 10.02.1946,
Opatija together with greater part of the Zone B was incorporated into Federal People’s Republic of Yugoslavia
effective 16.09.1947. Opatija cancellers were replaced
in 1952 by double circle date stamps of ‘bridge’ type
with place name Opatija rendered in both Latin and
Cyrillic script. This type remained in use for one year
only to be replaced by a single circle date stamp using
both scripts which remained current until the end of
1970. First machine cancellers were introduced in
Opatija in 1958.
43
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 44
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 16 - poπtanske marke s motivom Opatije
Fig. 16 - Stamps with Opatija motive
Slika 15 - Jugoslavenski poπtanski æigovi koriπteni od 1946.do 1970.
Fig. 15 - Yugoslav postmarks used between 1946 and 1970.
venske vojske. U Opatiji je bilo sjediπte Zone B,
jugoslavenske vojne uprave za Julijsku krajinu,
Rijeku, Istru i Slovensko primorje. Poπtanska
uprava za Zonu B je bila u Rijeci. Na podruËju
Opatije su u uporabi privremene jugoslavenske
poπtanske marke Zone B, a od 15. kolovoza 1945.
i redovne poπtanske marke Zone B. Talijanski
poπtanski æigovi su koriπteni u Opatiji i nakon
travnja 1945. godine i to: ABBAZIA ACCETT.RACCOM.ASSIC. *FIUME*, ABBAZIA DISTRIB.RACCOM.ASSIC *FIUME* i ABBAZIA N.1 (VOLOSCA)
*FIUME*. Od proljeÊa 1946. godine u uporabi su
novi opatijski æigovi, jednokruæni, po prvi puta sa
slavenskim nazivom mjesta Opatija.
Slika 17 - Prigodni æigovi
Fig. 17 - Commemorative cancellations
44
Although Opatija was the oldest tourist destination
in the country, it features only on three stamps issued
by Yugoslavia in forty five years of its existence. All
three date from the Fifties. Two share the same design
‘Motorcyclist in Hills above Opatija’ issued on 10.05.1953
as a part of the set of four on the occasion of International
Car and Motorcycle Races held in 1953. The second
stamp with the same design but in changed colour incorporates the inscription to upper left ‘STT VUJNA’. It
was issued on 02.06.1953 as a part of the same set
adapted for use in the Zone B of the Free Territory of
Trieste. The third stamp forms a part of the set of nine
stamps featuring tourist destinations in Yugoslavia issued
on 16.02.1959.
Starting in the Fifties and in addition to described
postmarks, commemorative cancellations celebrating
some anniversary or event can be found in Opatija. According to official records a total of twenty commemorative or special cancellations was used at some time
between 1953 and 1990.
In the postal reorganisation effective 01.01.1971
Opatija acquired postal number ‘51410’ which it has
retained to the present day. All dual script cancellers
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 45
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Prema odlukama Pariπke mirovne konferencije,
koja je potpisana 10. veljaËe 1947. godine, Opatija
je od 15. rujna 1947. godine, kao i veÊi dio nekadaπnje Zone B, pripojena Federativnoj Narodnoj
Republici Jugoslaviji. Opatijski poπtanski æigovi
su promijenjeni 1952. godine od kada je u uporabi
dvokruæni æig s mostom i nazivom mjesta na
latinici i Êirilici. Taj æig se zadræao u uporabi samo
tijekom 1952. godine. VeÊ sljedeÊe godine æigovi
se mijenjaju u jednokruæne s nazivom mjesta na
latinici i Êirilici. Takav oblik opatijskih æigova je zadræan sve do kraja 1970. godine. Prvi strojni æigovi
poπte Opatija u uporabi su od 1958. godine.
Iako je Opatija i u Jugoslaviji predstavljala najstarije turistiËko mjesto, u Ëetrdeset i pet godina
su izdane samo tri poπtanske marke Jugoslavije
na kojima su motivi Opatije. Sve tri poπtanske
marke su iz pedesetih godina dvadesetog stoljeÊa.
Dvije marke su izdane 1953. godine s istim motivom
motoriste iznad Opatije povodom Meunarodne
auto-moto trke u Opatiji te godine. Prva marka je
izdana 10. svibnja 1953. zajedno s joπ 3 marke na
temu auto-moto trka. Druga marka je izdana 2.
lipnja 1953. godine i, osim promijenjene boje, ima
u gornjem lijevom kutu natpis STT VUJNA, a
izdana je kao poπtanska marka za Slobodni Teritorij
Trsta - Vojnu Upravu Jugoslavenske Narodne
Armije zajedno s joπ tri marke kao i prethodna.
TreÊa marka je izdana 16. veljaËe 1959. zajedno s
joπ osam maraka turistiËkih mjesta. (
Osim redovnih poπtanskih æigova, od pedesetih
godina su Ëesto u uporabi i prigodni poπtanski
æigovi kojima se obiljeæava neka obljetnica ili
dogaaj. Poπta Opatija je, prema evidenciji autora,
od 1953. do 1990. godine imala 20 prigodnih
æigova.
Poπtanskom reformom od 1. sijeËnja 1971.
godine Opatija je dobila poπtanski broj 51410 koji
ima do danas. Svi opatijski poπtanski æigovi na latinici i Êirilici su zamijenjeni novim jednokruænim s
nazivom mjesta na latinici i poπtanskim brojem u
dnu. Od 1985. u prizemlju Hotela Istra je radio
poπtanski ured Opatija 51411. Taj je poπtanski
ured je zatvoren zbog neisplativosti 2008. godine.
Republika Hrvatska je 1991. godine proglasila
nezavisnost od Jugoslavije. Poπtanski ured Opatija
je u Hrvatskoj zadræao poπtanski broj 51410 i
nakon 1996. godine kada su promijenjeni brojevi
veÊine poπta. 1994. godine motiv Opatije nalazi
se na redovnoj poπtanskoj marci izdanoj 28. kolovoza 1994. povodom 150. godiπnjice turizma u
Hrvatskoj. Osim ove marke, Opatija je posljednjih
dvadeset godina, prema evidenciji autora imala
16 prigodnih æigova.
Slika 18 - Poπtanski ured 51411 Opatija se nalazio u Hotelu Istra
od 1985. do 2008.
Fig. 18 - Post Office Opatija 51411 was located in Hotel Istra from
1985 to 2008
Slika 19 - poπtanska marka s motivom Opatije
Fig. 19 - Croatian stamp
with Opatija motive
were replaced by devices with only Latin script above
and a postal number below. From 1985 an auxiliary
office coded ‘51411’ was maintained on the ground
floor of Hotel Istra. It was closed in 2008 for reasons of
economy.
Republic of Croatia separated and declared independence from Yugoslavia in 1991. Opatija Post Office
retained its postal code 51410 in postal reorganisation
of 1996 when the majority of codes changed elsewhere.
Opatija motive can be found on the Croatian stamp
issued on 28.08.1994 celebrating ‘150th Anniversary of
Tourism in Croatia’.
45
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:26 Page 46
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 20 - Prigodni æigovi
Fig. 20 - Commemorative cancellations
Literatura:
1. Cividini, D.: Poπtanski manipulativni æigovi Hrvatske
1755-1918, HFS, Zagreb, 1994.
2. Gilber, J.: The Postmarks of the Province of Fiume,
Teddington, UK, 2007.
3. NovakoviÊ, D.: Stamps and Postal history of Trieste,
Pola, Fiume, Istria and Slovene Littoral under Yugoslav
military Administration, London, 2009.
4. Marchese G.: La Posta Militare Italiana 1915-1923,
Studio fil. Nico, Trapani, 1999.
5. Marchese G.: La Posta Militare Italiana 1939-1945,
Studio fil. Nico, Trapani, 2002.
6. Martinaπ, I.: Poπtanske marke Rijeke, Fiume 1918.1924., Obol, Zagreb, 2006.
7. Urban, J.: Kolumna na web portalu liburnija.net - Povijest, 2010.
46
According to author’s notes further sixteen commemorative cancellations were used in Opatija in the
last twenty years.
Literature:
1. Cividini, D.: Poπtanski manipulativni æigovi Hrvatske 17551918, HFS, Zagreb, 1994.
2. Gilbert, J.: The Postmarks of the Province of Fiume, Teddington, UK, 2007.
3. NovakoviÊ, D.: Stamps and Postal history of Trieste, Pola,
Fiume, Istria and Slovene Littoral under Yugoslav Military Administration, London, 2009.
4. Marchese, G.: La Posta Militare Italiana 1915-1923, Studio
fil. Nico, Trapani, 1999.
5. Marchese, G.: La Posta Militare Italiana 1939-1945, Studio
fil. Nico, Trapani, 2002.
6. Martinaπ, I.: Poπtanske marke Rijeke, Fiume 1918.-1924.,
Obol, Zagreb, 2006.
7. Urban, J.: Column at web-portal “liburnija.net”, 2010.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 47
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
I. ME–UNARODNA FILATELISTI»KA
IZLOÆBA MLADEÆI ALPE-JADRAN
„TRAKO©ΔAN 2010“
FIRST INTERNATIONAL ALPS-ADRIATIC
YOUTH PHILATELIC EXHIBITION
„TRAKO©ΔAN 2010“
Æeljko StefanoviÊ
I. meunarodna filatelistiËka izloæba Alpe-Jadran mladeæi „TRAKO©ΔAN 2010“ odræana
je od 15.do 24. 10. 2010.
godine u organizaciji
Kluba mladih filatelista
„TRAKO©ΔAN“ iz Bednje, kao centralno
dogaanje u obiljeæavanju pete obljetnice rada
Kluba. Jubilarna „5.
©kola mladih filatelista“,
dvodnevni dogaaj u kojemu je uËestvovalo preko 230 djece sudionika,
bila je dio izloæbe tijekom
prvog vikenda. Izloæba
je odræana u galeriji Dvora TrakoπÊan na ukupno
190 vitrina, od Ëega su
154 vitrine bile u natjecateljskoj konkurenciji.
Time je ova izloæba ponijela i epitet najveÊe do
sada odræane izloæbe
mladeæi u Hrvatskoj.
Na izloæbi su sudjelovali mladi filatelisti iz
First International AlpsAdriatic Youth Philatelic
Exhibition „TRAKO©ΔAN
2010“ was held from October 15th to 24th 2010, organized by Young Philatelists Club from Bednja,
as central activity of celebration of 5th anniversary
of the Club. 5th School of
Young Philatelists, a twoday event with more than
230 childrens as participants, was a first weekend
accompanied activity and
a part of celebration. Exhibition was held in the
gallery of TrakoπÊan Castle,
in 190 frames, 154 frames
in competitive classes. By
these numbers, this exhibition was the biggest
youth exhibition ever organized in Croatia.
Young philatelist from
7 countries were participating in exhibition: Slovenia, Austria, Hungary and
host country Croatia as
47
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 48
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
sedam zemalja: uz domaÊine, filateliste iz Hrvatske,
sudjelovali su mladi filatelisti iz Slovenije, Austrije
i Maarske kao Ëlanovi grupacije Alpe-Jadran, te
gosti iz SlovaËke, Republike »eπke i Srbije. Sudjelovalo je 55 mladih filatelista: sedam iz Austrije,
petoro iz Slovenije, dvoje iz Maarske, troje iz
»eπke, po jedan iz SlovaËke i Srbije te trideset i
πestero iz Hrvatske. Ukupno je prezentirano 60
izloæaka: osam austrijskih, pet iz Slovenije, po
dva iz Maarske i Srbije, tri Ëeπka, jedan slovaËki,
te trideset i devet iz Hrvatske. U razredu tradicionalne filatelije izloæena su tri izloπka, dok su se svi
ostali izloπci, njih pedeset i sedam (od 52 izlagaËa),
nalazili u razredu tematske filatelije.
IzlagaËi su bili podijeljeni u dobne skupine: do
navrπenih 12 godina; 21 izloæak, od 13 do 15 godina; 27 izloæaka, od 16 do 18 godina; 8 tematskih
izloæaka, te meu najstarijima, od 19 do 21 godine;
2 izloπka u klasi tradicionalne i 2 tematska izloπka.
Æalosti Ëinjenica da na ovoj izloæbi mladeæi AlpeJadran nisu sudjelovali predstavnici tri zemlje
Ëlanice grupacije: ©vicarske, Italije i NjemaËke. S
obzirom da su Italija i NjemaËka po mnogim pokazateljima filatelistiËke velesile, Ëudi njihov izostanak i „ulaganje u nasljednike“. OcjenjivaËki sud
najboljim je izloπkom proglasio „National Nature
Reserve »ertovje-Foristic Conditions“, Pavline
Ondrejkove iz gostujuÊe zemlje »eπke Republike,
s osvojena 83 boda i zlatnom medaljom. SljedeÊe
ocijenjeni je izloæak Ivane KovalËikove: „Slovakia
since 1993“, takoer iz zemlje gosta, SlovaËke,
sa osvojena 82 boda i zlatnom medaljom. TreÊeocijenjeni izloæak Austrijanke Petre Findenig „Zwei
Bedrohte Konige“, sa osvojenim 81 bodom i zlatnom medaljom, proglaπen je i najboljim izloπkom
unutar zemalja grupacije Alpe-Jadran. Najbolje
ocijenjeni hrvatski izloæak je „Beskrajno carstvo
maπte“ Zdravka KovaËiÊa sa 78 bodova i pozlaÊenom medaljom.
Posebne nagrade za najbolje ocijenjene
izloπke pojedinih zemalja sudionica iz AlpeJadran grupacije osvojili su Jakob Jordana za
„Hitro, hitreje, najhitreje“ iz Slovenije te izloæak
„With us living history“ Jozsefa Marka Hickera
48
membering countries of Alps-Adriatic Philately Working
Group, and Slovakia, Czech Republic and Serbia as
guest countries. Totally 55 young philatelists were participating in this exhibition in total: 7 from Austria, 5
from Slovenia, 2 from Hungary, 3 from Czech Republik,
1 from Slovakia, 1 from Serbia and 36 from Croatia,
with totally 60 exhibits: 8 from Austria, 5 from Slovenia,
2 from Hungary, 3 from Czech Republic, 1 from Slovakia,
2 from Serbia and 39 from Croatia. Class of Traditional
Philately was represented with 3 different exhibitors
with 3 exhibits, while all other 57 exhibits from 52
different exhibitors were participating in class of Thematic
Philately.
All exhibitors were classified by age among four
different classes: up to 12 years of age (21 exhibits, all
thematic), 13 - 15 years of age (27 exhibits: all but 1
were thematic), 16 - 18 years of age (8 exhibits, all thematic), 19 - 21 years of age (4 exhibits, 2 in both
traditional and thematic class). Disappointing was the
fact that young philatelists from 3 membering countries
from Alps-Adriatic Philately Working group were not
among participants of this exhibition: Switzerland, Italy
and Germany. As Italy and Germany are, by many indicators, among philatelic superpower countries, their
non-participation and missing of promotion and „investment“ in future of philately was, at least, strange.
Exhibit „National Nature Reserve »ertovje-Foristic
Conditions“ formed by Miss Pavlina Ondrejkova from
guest country Czech Republic was ranked, by international
jurry, as the best exhibit of exhibition, with 83 points
and awarded gold medal. Next was exhibit „Slovakia
since 1993“ formed by Miss Ivana KovalËikova from
Slovakia, also from guest country, with 82 points and
awarded gold medal, too. Third best ranking exhibit
„Zwei Bedrohte Konige“ formed by Miss Petra Findenig
from Austria, with 81 point and awarded gold medal
was also proclaimed as best Alps-Adriatic Working
group exhibit and awarded with Grand Prix Alps-Adriatic
„TRAKO©ΔAN 2010“ Prize. The best ranking exhibit
from Croatia was „The Endless Empire of Imagination“
formed by Zdravko KovaËiÊ, with 78 points and vermeil
medal, and therefore awarded with Grad Prix National
Alps-Adriatic „TRAKO©ΔAN 2010“ prize.
Exhibits „Fast, Faster the Fastest“ by Jakob Jordan
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 49
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
iz Madæarske koji je
osvojio 52 boda i bronËanu medalju. Svaki
izlagaË je, uz vrlo kvalitetno izraenu medalju, dobio katalog izloæbe (izdanje kojega
se ne bi postidjele ni
neke kontinentalne i
svjetske izloæbe), palmares, primjerak specijalne koverte s prigodnim
æigom izloæbe, kao i posebno dizajniran i otisnut
blok (tzv. cinderella issue) izdan u svrhu promocije
ovoga dogaaja.
Takoer je bitno spomenuti i izuzetno atraktivnu,
te vrlo uspjeπnom ocijenjenu, akciju prijenosa
poπte helikopterom Hrvatske vojske na relaciji
TrakoπÊan-Bednja, uz posebno pripremljene i
doraene dopisnice sa specijalnom naljepnicom i
otiskom manipulativnog æiga „Preneseno helikop-
from Slovenia (78 points,
vermeil medal) and „With
us living history“ by Jozsef
Mark Hickerfrom Hungary
(52 points, bronze medal)
were awarded with special
prizes as best ranking exhibits from Alps-Adriatic
membering countries.
Each exhibit was
awarded with high quality medal, with catalogue of exhibition, a supreme edition on the level of continental or
world exhibition, with comemorative envelope with
comemorative cancellation for exhibition, with exhibition
related cinderella issue and one Palmares edition. It
would be unfair not to mention a very atractive and very
sucessfully rated mail transport by Croatian Army helicopter on a route TrakoπÊan-Bednja, with special imprint
on stationery and special cinderella issue, together with
special hand-applied cachet.
terom Hrvatske vojske“ koje su tim helikopterskim
letom i prenesene.
Nakon svega istiËe se zakljuËak da je I. meunarodna filatelistiËka izloæba Alpe-Jadran mladeæi
„TRAKO©ΔAN 2010“ izuzetno dobro organizirana
u prekrasnom prostoru i okruæenju Dvorca TrakoπÊan. Organizatori su se pobrinuli da izloæba
bude organizirana na najviπem moguÊem nivou,
pokrovitelj je bio Sabor Republike Hrvatske, a izloæbu je osobno otvorio Ivan Jarnjak, potpredsjednik
Sabora i osvjedoËeni simpatizer filatelije meu
mladeæi. Izloæba se odræala uz podrπku FEPA pa
se u TrakoπÊanu po prvi puta u Hrvatskoj i zavijorila
zastava FEPA. Hrvatska je joπ jednom pokaza
snagu i predanost u promicanju novih inicijativa
te se nadamo da bi izloæba Alpe-Jadran mladeæi
mogla postati tradicionalno dogaanje. Ne preostaje
nam niπta drugo, nego priËekati i vidjeti hoÊe li se
to zaista i dogoditi . . .
What could be said as conclusion?
First International Alps-Adriatic Youth Philatelic Exhibition „TRAKO©ΔAN 2010“ was remarkably well organized
philatelic exhibition in wonderful environment of TrakoπÊan
Castle. Republic of Croatia and organizer have taken all
necessary steps for exhibition to be organized on highest
possible level; exhibition was held under the high patronage
of Parliament of Republic of Croatia, exhibition was personally opened by Mr. Ivan Jarnjak, Vice-President of
Parliament of Republic of Croatia, already known as supporter of youth philately. Exhibition was recognised by
FEPA, and as a sign of a support FEPA flag was seen in
TrakoπÊan, for the first time in Croatia.
Republic of Croatia has shown, once again, its
strenght and devotion in promoting of new initiatives,
expecting that Alps-Adriatic Youth Philatelic Exhibition
could become traditional event. Would it really become
a traditional event... there is nothing else but wait to see.
49
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 50
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
OPATIJA
BISER JADRANA
OPATIJA
PEARL OF THE ADRIATIC
Opatija, Ëesto nazivana i biser Jadrana, jedna je
od najpoznatijih destinacija u Hrvatskoj s turistiËkom
tradicijom duæom od 160 godina. Smjeπtena uz rub
Mediterana, na obali Kvarnerskog zaljeva i padinama
planine UËke koje se blago spuπtaju prema moru,
Opatija svojim klimatskim karakteristikama, prekrasnom arhitekturom, kvalitetnim hotelima, prekrasnim
njegovanim parkovima i πetnicama pruæa moguÊnosti
za ugodan boravak tijekom cijele godine.
Naselje Opatija razvilo se oko benediktinske
Opatije Sv. Jakova koja se prvi put spominje 1453.
godine. Tadaπnja Opatija je naselje od svega 35
kuÊa smjeπteno uz crkveni kompleks. Brojila je svega
250 stanovnika orijentiranih na pomorstvo, poljodjelstvo i ribarstvo.
Prvi je Ëari Opatije otkrio rijeËki patricij Iginio
Scarpa sagradivπi ovdje 1844. godine svoj ljetnikovac
koji je nazvao Villa Angiolina po svojoj preminuloj
supruzi, a Ëime je otvoren put razvoju turizma. To je
bio tek poËetak.
Pod patronatom Austro-Ugarske poËinje intenzivan rast i razvoj Opatije. Direktor Friedrich Schüler
i akcionari Juænih æeljeznica æeljeli su poveÊati putniËki
promet prema jugu. Odabravπi Opatiju kao najperspektivniju destinaciju, odluËuju se za gradnju hotela.
Usporedno s graevinskim radovima na hotelu, radilo
50
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 51
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
se i na propagiranju novog kupaliπnog i klimatskog
ljeËiliπta o kojemu se piπe kao o “austrijskoj Nici”.
Uz hotel su istodobno izgraeni i paviljon sa zatvorenim bazenom za kupke u zagrijanoj morskoj vodi,
kupaliπte s odijeljenim kabinama za muπkarce i æene
te obalni put od Voloskog preko Opatije do Lovrana
duæine od 12 km.
Hotel je otvoren 27. oæujka 1884. godine. Nazvan
je Hotel Quarnero, a gosti su na raspolaganju imali
60 soba. Nakon gradnje Quarnera, gradi se hotel
Kronprinzessin Stephanie. U to vrijeme nastaju i
brojne luksuzne vile, ljetnikovci, hoteli, pansioni, sanatoriji, paviljoni, kupaliπta, πetaliπta i parkovi.
U organizaciji Juænih æeljeznica, u Opatiji se
1885. godine odræava prvi kongres balneologa. Tom
je prilikom odluËeno da Êe se Opatija proglasiti klimatskim ljeËiliπtem, πto i sluæbeno postaje 1889.
godine. Iste godine je sveËano otvoren i dom “Zora”
s Ëitaonicom koji je u to doba bio srediπte hrvatskog
kulturnog æivota u Opatiji i okolici.
U Opatiju dolaze najpoznatiji lijeËnici Monarhije i
otvaraju sanatorije, grade se πetaliπta i kupaliπta.
Opatija je tako uz Nicu, Karlove Vare, Cannes i
Biarritz postala jedno od najznaËajnijih europskih
mondenih ljeËiliπta devetnaestog i prve polovice
dvadesetog stoljeÊa.
Opatija, often called the pearl of the Adriatic,
is one of Croatia’s most famous destinations,
boasting a tradition of welcoming visitors dating
back more than 160 years.
Located at the edge of the Mediterranean, on
the slopes of Mount UËka gently descending towards the coast of Kvarner Bay, Opatija with its
local climate, beautiful architecture, quality hotels
and luxurious, well-tended parks and promenades,
offers plenty of possibilities for a pleasant stay
throughout the year. The notable person who first
discovered the magic of Opatija was Iginio Scarpa,
a merchant from Rijeka who built his holiday home
here in 1844 and named it the Villa Angiolina after
his late wife. This event marked the beginning of
tourism in Opatija.
After that, Opatija started intensely developing
under the supervision of the Austro-Hungarian
Empire.
Director of the Austrian Southern Railway Company Friedrich Schüler and its shareholders wanted
to improve passenger traffic to the south. After
choosing Opatija as the region’s most promising
destination, they started building the first hotel in
this new bathing and climatic health resort, advertising it widely as the “Austrian Nice”.
51
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 52
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Arhitektura hotela, pansiona i vila ima obiljeæja
historijskih neostilova s rjeim primjerima secesije.
Mediteranski ugoaj daju zgradama raπËlanjena
proËelja, veliËina i vrsta otvora (balkoni i loggie) i
ukrasi na proËeljima. Od poznatijih arhitekata u
Opatiji su djelovali Carlo Conigh (hotel “Marina”,
1893.), Maks Fabiani (zgrada ljeËiliπta za dræavne
sluæbenike, 1897., “villa Schwegel” u Volovskom,
oko 1906.) i beËki arh. Karl Seidl koji oko 1910.
gradi veliki broj vila i hotela viπe javnih zgrada
(OpÊina, Sud, hotel “Antlantik” i dr.) u pojednostavljenim oblicima nastojeÊi se prilagoditi lokalnoj
graevinskoj tradiciji i krajoliku.
Ovdje su boravili kraljevi i carevi, knjiæevnici,
filozofi, pisci, pjesnici i glazbenici. Spomenimo cara
Franju Josipa, cara Vilima II., rumunjsku kraljicu Elizabetu, poznatu kao pjesnikinju koja je svoje pjesme
objavljivala pod pseudonimom Carmen Sylva, zatim
caricu Sissi, pisce A. P. »ehova i Jamesa Joycea,
plesaËicu Isadoru Duncan, skladatelje Gustava Mahlera i Giacoma Puccinija. Vidjeti i biti vien - za to je
trebalo doÊi u Opatiju.
Nakon II. svjetskog rata turizam u Opatiji orijentira
se na ljetnu sezonu i na razvoj kongresne ponude.
Kroz svo to vrijeme Opatija je svoju vaænost destinacije
koja pruæa neπto posebno zadræala do danas.
52
Several important facilities were built alongside
the first hotel: a pavilion with indoor pool for warm
sea baths, a bathing place with separate areas for
ladies and gentlemen, and the 12-kilometre-long
coastal promenade from Volosko to Opatija and
further to Lovran.
The hotel was opened on the 27th March 1884.
Its original name was Hotel Quarnero, and it
offered its visitors 60 rooms.
The second hotel that was built in Opatija
after the Quarnero was the Hotel Kronprinzessin
Stephanie.
In 1885, the Austrian Southern Railway Company organised the first congress of balneologists
in Opatija, during which the decision was made to
declare Opatija a climatic health resort, which
was officially done in 1889. Some of the Monarchy’s
most eminent physicians opened their sanatoriums
in Opatija; numerous promenades and bathing
places were being built.
This all turned Opatija into one of Europe’s
most important health resorts of the 19th and the
first half of the 20th century, alongside Nice, Karlovy
Vary, Cannes and Biarritz.
Kings and emperors, writers, philosophers,
poets and composers used to stay here - let us
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 53
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Osvojit Êe vas mnogoËime - prvorazrednim kongresnim sadræajima, odliËnim smjeπtajem, wellness
centrima za odmor i opuπtanje te ljubaznim i usluænim
osobljem koje Êe izaÊi ususret svim vaπim æeljama.
Ne zaboravimo ni gastronomiju kroz koju Êete
upoznati naπe autohtone namirnice, jela i prvoklasna
vina.
Upoznajte Opatiju i neka Opatija upozna vas
mention some of them: the emperors Franz Joseph
and William II, the queen of Romania Elisabeth
who used to publish poems under the pseudonym
of Carmen Sylva, then the empress Sissi, the
writers A. P. Chekhov and James Joyce, the ballet
dancer Isadora Duncan, and the composers Gustav
Mahler and Giacomo Puccini. To see and be seen
- this was the motto for those who came to Opatija.
After World War Two, Opatija’s tourism became
more orientated to the summer season and the
hosting of conventions. Throughout that whole
period, Opatija retained its importance as a destination with something special to offer.
Opatija has numerous advantages that will
surely entice you - superb convention facilities,
quality accommodation, modern wellness centres
for relaxation, and last but not least, friendly and
professional staff that will do their best to meet all
your requirements. Not to forget the area’s great
gastronomy, offering unique combinations of traditional recipes, modern cuisine and first-class
wines.
Get to know Opatija, and let Opatija get to
know you!
53
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 54
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ELEMENTI SIGURNOSTI U
PROIZVODNJI HRVATSKIH
PO©TANSKIH MARAKA
SAFETY ELEMENTS IN
PRODUCTION OF CROATIAN
POSTAGE STAMPS
Æelimir Šinko
SAÆETAK
ABSTRACT
Teme kao πto je ova Ëesto su predmet znatiæelje
i interesa gotovo svakoga tko na bilo koji naËin
dolazi u doticaj s vrijednosnicama. Pojam vrijednosnice pokriva dosta πiroku paletu tiskovina koje,
kao finalni proizvod, viπestruko nadilaze vrijednost
ugraenog materijala i uloæenog rada u njihovu
izradu. Poπtanska marka je zbog svojih malih dimenzija tipiËan primjer takvog odnosa vrijednosti.
Zbog toga taj, veliËinom mali komad papira, predstavlja predmet vrlo zanimljiv za krivotvorenje i
falsificiranje.
Topics such as this one are often the subject of
curiosity and interest expressed by virtually everyone
who has ever had contact with valuable papers,
i.e. securities. The term ‘security’ covers a wide
range of printed matter which, as a final product,
by far exceeds the value of the materials and the
work used to produce it. The postage stamp, due
to its small size, is a typical example of such value
relation. For that reason, this small piece of paper
represents a very interesting product in view of
forging and falsification.
KljuËne rijeËi: sigurnost, zaπtita, standardi.
Key words: safety, protection, standards.
1. UVOD
1. INTRODUCTION
Radi boljeg sagledavanja kompleksnosti tematike sigurnosti pri izradi poπtanskih maraka,
ovom prigodom treba upozoriti na jednu finesu u
naπem govornom jeziku u kojemu se pojmovi “falsificiranje” i “krivotvorenje” najËeπÊe poistovjeÊuju,
tj. predstavljaju sinonime, a zapravo, usporedbom
s ostalim svjetskim jezicima, ta dva pojma, radi razumijevanja ove teme, treba dobro razlikovati. Pod
pojmom “falsificiranje” najËeπÊe se podrazumijeva
postupak prepravljanja autentiËnog dokumenta
dodavanjem ili oduzimanjem odreenih elemenata,
odnosno kombinacijom ta dva postupka. Nasuprot
tomu, “krivotvorenje” je izrada krivotvorine, tj.
novog proizvoda tako da ga se moæe pomijeπati,
odnosno zamijeniti originalom.
In order to better consider the complexity of
the topic of postage stamp production safety, we
first need to clear up a fine distinction in the
Croatian language. In Croatian the terms ‘falsification’
and ‘forging’ are most often used as synonyms,
while in actuality, and considering other global languages, they should be well differentiated in order
to better understand our topic at hand. The term
‘falsification’ or ‘falsifying’ most often describes
the process of amending the authentic document
by adding or taking away certain elements from it,
or using a combination of the two. ‘Forging’ is the
manufacture or production of a forgery, i.e. of a
new product aimed at mixing it with, or substituting
it for the original.
54
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 55
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Ova mala digresija u vode jezikoslovaca napravljena je stoga πto se metode zloupotrebe vrijednosnica, dakle tiskanica koje imaju odreenu
apsolutnu vrijednost (novac, Ëekovi, poπtanske i
marke za pristojbe i dr.), pa prema tomu i metode
njihove zaπtite temelje upravo na razlikovnom poimanju falsificiranja i krivotvorenja. Tiskarske su
tehnike proizvodnje takvih tiskovina vrlo specifiËne
u svojim zahtjevima, kao i u koriπtenju svih moguÊih
varijanti specijalnih materijala, posebnih postupaka,
razliËitih tipova opreme i ureaja te, naravno, vrlo
velikih zahtjeva u pogledu kvalitete, struËnosti,
pedantnosti i provjerenosti ljudi koji su realizatori
svih tih zahtjeva.
We stress this right from the start because the
methods of misuse of securities, i.e. printed papers
carrying absolute value (money, cheques, postage
stamps, duty stamps, etc.), and the methods of
their protection are based on the difference between
falsification and forging. Printing techniques of producing such printed matter are very specific, both
in terms of material demands and the use of all the
variants of such special materials, as well as procedures, various types of equipment and machinery,
and, of course, high demands with respect to
quality, professionalism, preciseness and reliability
of persons entrusted with realisation.
2. PRODUCTION PROCESS
2. PROCES PROIZVODNJE
Zrinski d.d. iz »akovca jedna je od rijetkih hrvatskih tiskara koja se moæe pohvaliti da je s
rjeπavanjem tih izazova poËela joπ prije dvadesetak
godina, u doba kad su se takve tiskanice izraivale
jedino u glavnom gradu bivπe dræave. UoËivπi da
Êe nadolazeÊe neizbjeæne druπtvene promjene
stvoriti potrebu za vlastitom, hrvatskom produkcijom
tih svjedoËanstava vlastite dræavnosti, joπ poËetkom
posljednjeg desetljeÊa proπlog stoljeÊa poËeli smo
uvoditi tehnologiju i znanja koja su do tog vremena
bila strogo Ëuvana i kontrolirana u tadaπnjem jedinom ovlaπtenom tiskarskom zavodu bivπe dræave.
Danas s ponosom mogu reÊi kako smo u tom
pionirskom poslu znatno odmakli i dostigli razinu
opremljenosti i osposobljenosti koja je rezultirala
milijunima izraenih poπtanskih maraka, pravodobnom i u rekordnom roku realiziranom prvom
emisijom hrvatskih dinara, mnogim blagajniËkim
zapisima, dionicama, tisuÊama otisnutih Ëekova i
ostalih vrijednosnih papira s prepoznatljivom identifikacijom pripadnosti hrvatskoj dræavi.
Tema ovog Ëlanka odnosi se na prezentiranje
nekih vrsta i naËina razliËitih zaπtita prigodom
osmiπljavanja i izrade poπtanskih maraka koje su
tu hrvatsku prepoznatljivost prve poËele πiriti svijetom. Naravno, pritom zadræavam pravo uopÊavanja pojedinih postupaka iz sigurnosnih razloga,
a i zbog obveza koje sam morao preuzeti spram
proizvoaËa papira i boja za posebne namjene
kod kojih neki podaci jednostavno ne mogu biti
prezentirani πiroj javnosti.
Proces planiranja i ugraivanja odreene vrste
i koliËine sigurnosnih elemenata neminovno mora
poËeti veÊ u fazi kreiranja likovnog rjeπenja, tj. dizajna poπtanske marke. I dok su nekad ljudi sposobni kreirati i izvesti takva rjeπenja bili posebno
cijenjene i πtiÊene osobe, danas se tog posla
Zrinski d.d. from »akovec is one of the rare
Croatian printing companies which can state that it
started to wrestle with solving the above outstanding
issues some two decades ago, at an age when
such securities were produced only in the capital
of the former Yugoslavia. Deducing that social
changes are inevitable, and that they would create
the demand for Croatian production of these
valuable papers representing the nation, we started
to introduce new technologies and knowledge
(which were in those days tightly controlled by the
only official printing institute in the former country)
during the last decade of the 20th century. It is with
pride I can today state that we enjoyed significant
development in the business and achieved the
level of equipment and qualifications which resulted
in millions of produced postage stamps, in timely
and record-fast first emission of the Croatian Dinars,
in numerous currency notes, shares, thousands of
cheques and other securities with recognisable
identification of the Croatian state.
This article pertains to the presentation of
several types and means of protection during the
process of designing and manufacturing the postage
stamp - which were actually the first to spread to
the world the above mentioned familiar Croatian
symbolism. Of course, some information about
certain processes will have to be omitted for safety
reasons, as will some details about paper and
special application colours.
The process of planning and introducing a
certain type and quantity of safety element must
begin in the phase of creating the design, i.e. the
visual solution for the stamp. While at one time
persons who were able to create and execute such
solutions were especially valued and protected,
today this task can be, and unfortunately is attempted
by a large number of ambitious designers, with
55
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 56
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
moæe, a naæalost i pokuπava, latiti svaki imalo
ambiciozniji dizajner, uz svesrdnu pomoÊ elektroniËkih dizajnerskih aplikacija na bilo kojem iole
kvalitetnijem osobnom raËunalu. Da sve to baπ
nije tako jednostavno kao πto se u prvi mah Ëini,
dokazuje i Ëinjenica kako i danas u svijetu postoji
i radi svega 50-ak struËnjaka, vrhunskih dizajnera
specijaliziranih za oblikovanje i izvedbu vrijednosnica, od novËanica do poπtanskih maraka. Zrinski
d.d. imao je sreÊu i prigodu te se moæe pohvaliti
iznimno plodnom suradnjom s nekoliko takvih vrhunskih dizajnera. Tijekom te suradnje i meusobne
edukacije u tiskari smo formirali i osposobili tim
struËnjaka koji isto tako samostalno, u skladu sa
zahtjevima naruËitelja, kreira razliËite varijante i
prijedloge likovnih rjeπenja upotpunjenih razliËitim
elementima zaπtite od zlouporabe. Razine tih
zaπtita prije svega su limitirane usklaivanjem
æelja, moguÊnosti i opravdanosti koliËina ugraenih
zaπtitnih mehanizama. Rjeπenje ne mora nuæno
biti vrhunska zaπtita s minimalnom moguÊnoπÊu
krivotvorenja, nego je Ëesto dovoljna veÊ razina
koja samo oteæava takav pokuπaj, tako da troπkovi
i ulaganje u taj posao automatski smanjuju opravdanost takvih aktivnosti.
Odabir optimalnih elemenata zaπtite u samoj
proizvodnji hrvatskih poπtanskih maraka zapravo
je rezultat dugogodiπnjih nastojanja Hrvatske poπte
i tiskare Zrinski da na svaki evidentirani pokuπaj
krivotvorenja odgovore najefikasnijom zaπtitom
koju, uglavnom, moæemo svesti na nekoliko segmenata.
wholehearted support of electronic designing software running on virtually any able PC. Still, that
the situation is not as simple as it seems is
witnessed by the fact that even in these modern
times there are only 50-odd experts world-wide,
top-notch designers specialised in shaping and
designing valued papers, from money to postage
stamps. Zrinski d.d. was fortunate and advantageous
enough that to have enjoyed great cooperation
with several of these designing wizards. This cooperation and education within the confines of our
printing shop resulted in formation and training of
our team of experts; this team is able to take the
demands of the client and independently create
variances and graphical solutions supported by
various misuse protection elements. Levels of such
protection measures are first and foremost limited
by trying to find the right balance between the
wishes, the possibilities and the justifications of
how many safety and protection mechanism should
be part of the end product. The solution does not
necessarily have to be high-end protection with
minimal possibility of forging; a level which hinders
such attempts will often be sufficient, thus decreasing both expenses and investments in the
process.
The choice of optimal protection elements in
the production of Croatian postage stamps is the
result of years of hard work by the Croatian Post
and Zrinski printing company in answering all
recorded attempts to forge the stamps with the
most efficient protection elements. There are several
segments involved in this process.
2.1. Prepress
2.1. Prepress
Ova, veÊ spomenuta, poËetna faza osmiπljavanja likovnog rjeπenja poπtanske marke nuæno
mora biti dobro usklaena izmeu dizajnera i tehniËkog osoblja. Rezultat prve takve kvalitetne suradnje prije 15-ak godina urodio je i prvim poπtanskim markama iz tiskare Zrinski kod kojih je
umjesto klasiËne, dotad uobiËajene, AM1 (amplitudno modulirane) tehnike rastriranja upotrijebljena
nova tehnika FM2 (frekventno moduliranog) rastera.
Bili smo tada meu prvima na ovim prostorima
koji su takav raster ugraivali u proizvode poput
poπtanskih maraka πto je u tom trenutku predstavljalo znatnu prepreku izradi vjerodostojne krivotvorine. Kasnije smo, prateÊi razvoj tehnologije,
tu tehniku viπe puta podizali na joπ viπu razinu
tako da se danaπnje poπtanske marke rade najnovijom SQUAREspot3 tehnologijom i kvalitetnim
STACATTO4 rasterom visoke razluËivosti. Osim
sa sigurnosnog glediπta, time smo omoguÊili da
56
This previously mentioned initial phase of visual
solution of the postage stamp must be well coordinated between the designer and the technical staff.
The result of such high-quality cooperation saw
light of day some 15 years ago, when the first
postage stamps rolled out of our printing shop.
They contained the new technique of FM2 (frequency
modulated) screen printing, used instead of the
classic AM1 (amplitude modulated) technique. We
were one of the first companies in the region to
use this screen printing approach on products
such as postage stamps, which at the time meant
a significant barrier for trying to make a believable
forgery. In subsequent years, following the development of pertinent technologies, we raised the
level of this technique. Today our stamps boast
the latest SQUAREspot3 technology and use the
high-quality and high resolution STACATTO4 scree-
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 57
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig. 1. Comparison of classic AM screening and new
FM screening Slika 1. Usporedba klasiËnog AM i novog FM rastera se poπtanska marka, kao pravo minijaturno umjetniËko djelo, moæe zaista kvalitetno i vjerno reproducirati (slika 1).
ning process. This not only raised the protection
level of the stamp, but enabled it to be regarded as
a true miniature work of art which could be faithfully
reproduced (Fig. 1).
2.2. Papir
2.2. Paper
Odabir papira zasigurno je jedna od najefikaThe choice of paper is surely one of the most efsnijih mjera sigurnosti u proizvodnji poπtanskih
ficient safety and protection measures in production
maraka. Danaπnji razvoj informatiËke opreme doof postage stamps. Today’s development of IT
stigao je stupanj na kojemu je moguÊe koriπtenjem
equipment is at such a level that quality scanners,
kvalitetnih skenera, pisaËa i plotera, pa Ëak i foprinters, plotters, even photocopy machines are
tokopirnih ureaja postiÊi vrlo visoku razinu sliËable to achieve a high level of similarity between the
nosti izmeu tako generiranog otiska i originala.
original and the copy. One advantage of such devices
Prednosti tih ureaja u odnosu na klasiËne metode
over classic forging methods is the simplicity of use,
krivotvorenja leæe u jednostavnosti rukovanja
while the downside is the limited choice of materials
takvim ureajima, dok su nedostaci izraæeni
used (paper and especially colours). For that reason
upravo u ograniËenom izboru materijala (papira i
the paper we use for the production of postage
osobito boja) kojima se koriste. Stoga je papir
stamps is of our own manufacture, limited to that
kojim se koristimo pri izradi hrvatskih poπtanskih
purpose only. The paper is composite-type, made
maraka vlastita kreacija pa se proizvodnja tog
from the basic wood-free paper, weight 70 gr/m2,
posebnog papira ograniËava samo na potrebe
proizvodnje naπih
poπtanskih maraka. Papir je kompozit izraen od
osnovnog bezdrvnog papira gramature 70 gr/m2,
povrπinskog mat-premaza od oko
14 gr/m2 i nanosa
ljepila na poleini
od oko 12 gr/m2.
Prednja strana tog
papira, dakle strana na koju se ti- Slika 2. Logotip HP ugraen u papiru / Fig. 2. HP logo implemented in paper
57
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 58
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ska, bijele je boje, a osvjetljavanjem UV-svjetlom
postaje vidljiv logotip HP-a u dvije varijante boja
(æuta i crvena). Logotip nije nanesen uobiËajenim
tehnikama proizvoaËa papira na povrπinu papira,
je implementiran u zavrπni premazni sloj. Papir s
crvenom nijansom logotipa koristi se za tisak redovitih poπtanskih maraka, dok je onaj sa æutom
nijansom namijenjen tisku prigodnih maraka (slika
2).
Poleina papira, dakle ljepljiva strana, plaviËaste
je boje, gumirana sintetiËkim ljepilom proizvedenim
pod strogo standardiziranim uvjetima norme kvalitete ISO 9001, kao i ISO 14001 norme o zaπtiti
okoliπa.
Suradnjom Hrvatske poπte, tiskare Zrinski i
vodeÊeg svjetskog proizvoaËa papira za poπtanske marke Tullis Russell iz Engleske dobiven je
tako papir vrlo specifiËnih unikatnih svojstava.
Time je potencijalnom krivotvoritelju ostavljen vrlo
mali “manevarski prostor” buduÊi da mu za izradu
njegove krivotvorine preostaje izbor jedne od tri
moguÊnosti:
1. koristiti zamjenski papir
2. proizvesti papir sliËan autentiËnom
3. ilegalno nabaviti autentiËan papir.
Kako je proizvodnja, prodaja i distribucija tog
papira moguÊa jedino po nalogu tiskare, a
proizvoaË papira sudjelovao je pri kreiranju
EtiËkog kodeksa sigurnosti tiskara poπtanskih maraka UPU-a (Universal Postal Union), tako nijedno
od tih rjeπenja krivotvoritelju ne pruæa potrebnu
sigurnost od otkrivanja falsifikata. Stoga ne Ëudi
πto je upravo odabiru tiskovne podloge, kao prioritetnom segmentu zaπtite, dana tolika vaænost te
je i papir za tisak hrvatskih poπtanskih maraka
evidentiran pod posebnim nazivom CRO Covert
UV.
with front mate coating of approximately 14 gr/m2
and back-side glue coat of some 12 gr/m2. The
front side of the paper, i.e. the side being printed
on, is white, and under UV lighting the HP logo becomes visible in two colour variants, yellow and
red. The logo is not added using regular paper
manufacturer methods; it is implemented into the
final coating. The paper using the red logo variant
is used for regular postage stamps, while the yellow
variant is used for commemorative stamps (Fig. 2).
The back side of the paper, i.e. the sticky side,
has a bluish hue, is gummed using a synthetic glue
type produced under strictly standardised conditions
as determined by the ISO 9001 quality standard and
the ISO 14001 environment protection standard.
Through the cooperation of Croatian Post,
Zrinski printing company and Tullis Russell of England, the leading global manufacturer of postage
stamp paper, we made a unique paper with specific
features. This limited potential forgers to a very
small manoeuvring area, since they could use only
three approaches to making the forgery:
1. Use substitute paper
2. Manufacture paper similar to the original
3. Illegally procure the original paper
As the manufacture, sale and distribution of
the original paper is possible only at the order of
the printing company, and the manufacturer of the
paper contributed to the creation of the Code of
Ethics for Postage Stamp Security Printers of the
UPU (Universal Postal Union), neither of the solutions
gives the forger the safety of non-discovery of
forged stamps. It is, therefore, merited that the
choice of the printing base, i.e. the paper, as the
primary segment of protection, receives so much
attention. The paper for printing the Croatian
postage stamps is also registered under the unique
name, CRO Covert UV.
2.3. Boje
2.3. Colours
Radi postizanja dodatnih elemenata koji oteæavaju zlouporabu, u procesu tiska koristi se i razliËita
paleta boja s posebnim svojstvima koja se, prigodom utvrivanja izvornosti poπtanske marke, vrlo
lako detektiraju. Neke od tih boja, poput onih na
papiru, nevidljive su pod dnevnim svjetlom, a postaju vidljive osvjetljavanjem svjetlom odreene
valne duæine (najraπirenije su metode osvjetljavanja
pomoÊu UV- ili IR-svjetiljki). Dragocjeno iskustvo
koje smo stekli proizvodnjom prvih hrvatskih novËanica, popularnih HRD-a, kao i povjerenje koje
smo tom prigodom opravdali kod renomiranih
proizvoaËa boja iz ©vedske, Belgije i NjemaËke,
58
In order to achieve additional elements of hindering misuse, during printing we use a separate
colour line carrying special features which can
easily be detected when ascertaining the source of
the postage stamp. Some of the colours on the
paper, for example, are invisible in daylight, but
become visible when inspected under certain frequency lighting (most common are inspections
under UV or IR lights). Invaluable experience which
we gained through printing the first Croatian paper
money, the popular HRD, as well as the trust that
project gained us with renowned paint producers
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 59
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ugradili smo i u hrvatsku poπtansku marku. Tako
se tom relativno jednostavnom metodom, osvjetljavanjem svjetiljkama s UV-svjetlom, moæe vrlo
lako provjeriti autentiËnost marke.
from Sweden, Belgium and Germany, was further
invested and implemented into the Croatian postage
stamp. In short, this relatively simple method of
using UV lights can be used to easily check the authenticity of our stamps.
2.4. Tisak
2.4. Printing
Poπtanske marke se u tiskari Zrinski tiskaju
ofsetnom tehnikom viπebojnog tiska koja se dodatno kombinira tehnikama visokog tiska i termotiska. Svaka od tih tehnika sa svojim posebnim
materijalima i postupcima dograuje piramidu
elemenata zaπtite. Elementi suhog i reljefnog otiska, spot-lakiranje, kao i koriπtenje visokokvalitetnih folija poput hologramske folije ono je πto
daje veÊu sigurnosnu dimenziju, ali i vizualnu
atraktivnost naπih maraka. Takvi elementi, uz vrhunska dizajnerska rjeπenja, veÊ su viπe puta
donijeli hrvatskim poπtanskim markama epitet
najljepπih u svijetu!
Zrinski printing company prints its postage stamps
using the offset technique of multi-colour print, additionally combined with techniques of relief printing
and thermal print. Each of these techniques and
their specific materials and procedures piles on the
number of protection elements. Elements of dry
and relief print, spot-varnishing and using highquality foil such as hologram foil gives a higher level
of security and protection, but also the added bonus
of being a visual treat. Thanks to such elements,
coupled with top of the line design solutions, Croatian
postage stamps were frequently regarded as the
most beautiful in the world!
2.5. Perforiranje
2.5. Perforation
Koliko god je poπtanska marka, za razliku od
ostalih vrijednosnica, sa stajaliπta provjere autentiËnosti pomalo hendikepirani proizvod jer od trenutka kad se nalijepi na kuvertu predstavlja jednodimenzionalno saglediv proizvod, bez moguÊnosti viπestrukog uoËavanja njezinih svojstava, ali
i dodatne kontrole poput provjere prozirnosti ili
postojanja vodenog znaka, toliko, s druge strane,
pruæa i moguÊnost dodatnog podizanja razine
zaπtite koriπtenjem posebnih tipova perforacije.
Osim standardiziranih perforacija, utvrenih filatelistiËkim standardima, dizajnirali smo i alat za
perforaciju koji u sebi ima zaπtitni element u
izgledu perforacije maraka. Meu standardne
okrugle rupice ugradili
smo jednu centralnu
romboidnog oblika, no
koja ne utjeËe na standardni korak perforacije
(slika 3).
Nije ni potrebno posebno naglasiti koji je to
dodatno oteæavajuÊi element i troπak potencijalnom krivotvoritelju, ali i
jednostavni detalj za brzu
i efikasnu provjeru autentiËnosti poπtanske
marke. Usto, brojne kombinacije takvog tipa per-
The postage stamp, unlike other valued papers,
is a partially handicapped product with respect to
inspection of its authenticity; from the moment it
is placed on the envelope, it becomes one-dimensional, without the possibility of multifaceted
inspection of its features, or additional checks
such as transparency or the existence of the watermark. On the other hand, this allows for added
protection through the use of special perforation
types. In addition to standard perforations, determined by philately standards, we designed a
special perforation tool containing a protectionadding element in the
Slika 3. Izgled
appearance of the stamp
perforacije
perforations. We introhrvatskih
duced the central rhompoπtanskih
bus shape within the
maraka
standard round holes,
which does not have a
Fig. 3. Perforation
bearing on the standard
of Croatian
perforation step (Fig. 3).
postage stamps
This is unquestionably
not only an additional
element adding financial
and technical woes to the
potential forger, bus also
a quick and efficient way
to check the authenticity
of the stamp. There are
numerous combinations
59
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 60
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika 4. Alat za perforaciju
Fig. 4. Perforation tool
foracije vrlo se Ëesto koriste za ostvarivanje razliËitih
likovnih ideja i rjeπenja πto im daje dodatnu estetsku
dimenziju. Takvu posebnu izradu alata (slika 4)
obavila je njemaËka tvrtka Wista, vodeÊi svjetski
proizvoaË alata za perforaciju poπtanskih maraka
koja je, kao i proizvoaË papira, sudjelovala pri
kreiranju EtiËkog kodeksa sigurnosti tiskara poπtanskih maraka UPU-a.
of such perforations used for various artistic effects,
giving the stamps an added aesthetic dimension.
This special tool (Fig. 4) was manufactured by the
German company Wista, the world’s leading manufacturer of devices used for perforation of postage
stamps and another party contributing to the
creation of the Code of Ethics for Postage Stamp
Security Printers of the UPU.
3. STANDARDI
3. STANDARDS
Naravno, svi ti postupci i materijali zahtijevaju
i poseban tretman unutar tiskare. Ne samo zbog
toga ZRINSKI je veÊ prije Ëetiri godine certificiran
po normi ISO 9001:2000, a prethodne godine i
po normi ISO 14001:2004. Ovim normama certificirane su sve radne procedure u tiskari meu
kojima je posebno izdvojena procedura proizvodnje vrijednosnica. Njome je propisan cijeli
tijek radnih procesa u proizvodnji vrijednosnica,
od primopredaje predloæaka, obrade predloæaka,
izdavanja papira, izrade i odobravanja probnih
otisaka, tiska, perforacije ili numeracije, pakiranja
i otpreme, pa sve do uniπtenja makulatura (nesukladnih otisaka). Time je osigurana sljedivost
i dokumentiranje bilo kojeg segmenta u proizvodnji kako bi se u bilo kojem trenutku mogao
sa sigurnoπÊu utvrditi status izrade svake poπtanske marke. Isto tako su i prostori u kojima se
odvijaju te aktivnosti organizirani pod posebnim
reæimom uz neprestanu fiziËku kontrolu radnih
aktivnosti.
All the above mentioned procedures and materials demand special treatment in the printing shop.
ZRINSKI d.d. was certified for ISO 9001:2000 four
years ago, and the year before that for ISO
14001:2004. These two standards cover all operational procedures used in the printing shop, especially
singling out the procedure of printing securities,
i.e. valued papers. This procedure contains the description, i.e. the permitted form of the entire operational flow in the production of securities, from
the receipt and processing of templates, issuing
the paper, manufacture and approval of test prints,
the printing, perforations or numeration, packing
and shipping, to the destruction of non-conformed
prints. This ensures the ability to follow and document
any segment in the production process in order to
be able to determine with certainty the status of
production of each postage stamp at any moment
in the process. The facilities where the above activities take place are also specially organised and
include constant hands-on control of operations.
60
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 61
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
4. ZAKLJU»AK
4. CONCLUSION
Sve dosad navedeno upuÊuje na vidljiv napor
mnogih timova struËnjaka radi smanjivanja svih
rizika nakon izdavanja svake poπtanske marke.
VeliËina rizika pritom ne ovisi samo o veliËini
novËane vrijednosti koja se krije iza tog komadiÊa
papira, nego se proporcionalno poveÊava s uloæenim trudom i znanjem kreatora i realizatora, koriπtenjem svih raspoloæivih materijala i postupaka
u stvaranju sigurnog i autentiËnog proizvoda.
Poπtanske marke su jedan tipiËno uobiËajen, gotovo svakodnevno i praktiËki jednokratno upotrebljiv proizvod na koji gotovo da niti ne obraÊamo
previπe pozornosti. Ipak, milijunima skupljaËa
svaka nova marka predstavlja zduπno oËekivani
dogaaj. To su ljudi koji pomno provjeravaju
svaku pojedinost, koji istraæuju razloge, povode i
tematike izdavanja marki, ali i koji su najstroæi
kontrolori bilo kakvog odstupanja u izvedbi marke.
Njihovo dragocjeno iskustvo i sposobnost uoËavanja svake nesukladnosti Ëesto se koristi za
neprestano poboljπavanje i unapreivanje svih
metoda i postupaka u zlouporabi poπtanskih maraka. Ovaj Ëlanak je rezultat dugogodiπnjeg skupljanja upravo takvih iskustava na Ëemu im se
najtoplije zahvaljujem.
The above stated all points to legitimate efforts
of numerous expert teams straining to decrease all
the risks present after issuing a postage stamp.
The size of this risk is not connected only to the
value of the paper being issued, but is proportionally
increased with the exhibited effort and knowledge
of the creator and the realisation team, using all
materials and procedures at their disposal to make
the safest, most authentic product. A postage
stamp is a typical, standard, every-day product
which is to be used only once and to which we
hardly pay much attention. However, to millions of
stamp collectors every new stamp is a special,
long-awaited event. These are persons who are
meticulous in checking every detail of the stamp,
who research reasons, occasions and themes of
stamp issues, but are also the strictest controllers
of any deviations the stamp might have. Their invaluable experience and the ability to perceive any
inconsistencies are often used for continual development of all methods and procedures preventing
the misuse of postage stamps. This article is the
result of years of collection of such experiences,
and I would like to take this opportunity to thank all
those who contributed.
BILJE©KE
NOTES
1AM = razlike u obojenjima postignute su istom
gustoÊom rasterskih toËkica razliËite veliËine
2FM = razlike u obojenjima postignute su frekvencijom gustoÊe rasterskih toËkica iste veliËine
3SQUAREspot = tehnologija koriπtenja rasterskih
toËkica kvadratnog oblika. ZaπtiÊen proizvod tvrtke
Kodak.
4STACATTO = proces rastriranja razvijen u tvrtki
Creo (poslije Kodak-KPG)
1
LITERATURA
LITERATURE
1. www.graphics.kodak.com
2. www.trcoaters.co.uk
3. www.wista.com
1. www.graphics.kodak.com
2. www.trcoaters.co.uk
3. www.wista.com
AM = Differences in colouring are achieved by
varied size dots on same grid density
2FM = Differences in colouring are achieved by
varied density of same size dots on the grid
3SQUAREspot = Technology which uses squareshape dots on the grid. This is a copyright-protected
product of Kodak.
4STACATTO = The process of rasterisation developed in the Creo company (later: Kodak-KPG)
61
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 62
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
HRVATSKA UMJETNOST NA
PO©TANSKIM MARKAMA
CROATIAN ART ON
POSTAGE STAMPS
Æeljka »orak
Beskraj nije odreen dimenzijama. I ono πto je malo
moæe biti beskrajno, ovisno
o mjerilu kojim ga poveÊavamo i o gustoÊi mreæe puteva kojima ga prohodimo.
Tako je i mala Hrvatska beskrajna, ma u kojem je kljuËu
æelimo Ëitati. »itajuÊi je u kljuËu
umjetnosti, afirmirajuÊi duhovnost njezina identiteta, odjednom
otkrivamo koliko je πiroka lepeza
i neizmjerno polje iz kojeg moæemo birati prizore za mali kadar poπtanskih
maraka. Kad kaæemo “mali kadar”, ne zaboravljamo ni njegovu
gustoÊu, ni njegovo daleko dopiranje, ni njegovu obavijesnu,
ni njegovu odgojnu ulogu, a
posebice njegovu ulogu u uvijek obnavljanom stvaranju povijesti. Upravo je zato Hrvatska poπta, od nastanka samostalne hrvatske dræave,
objavila iznimno velik broj
maraka posveÊenih nacionalnoj umjetniËkoj baπtini.
U prvom redu tu je serija “Hrvatsko moderno slikarstvo” (koja se nadovezuje na poËetnu “Moderna hrvatska umjetnost”). Ona danas veÊ broji pedesetak maraka
i pokriva vremenski raspon od kasnoga devetnaestog stoljeÊa pa sve do naπih dana.
Sama troËlana struktura jedinica serije
62
The infinity is not determined by dimensions.
Something small can also be infinite, depending on
the scale by which we enlarge it and on the density
of network paths we take through it. Thus, small
Croatia is infinite, regardless of the reading key we
choose to apply. When it is the key of art, confirming
the spirituality of its identity, we suddenly discover
a wide range and immensity from which we can
choose scenes for a small, postage stamp frame.
When we say “small frame”
we are not forgetting neither
its density nor its far reach or
its informative, educational
and especially renewing role
in always repetitive history creation. Just this is the reason
why the Croatian Post, since
the establishment of independent Croatian state, has issued
an exceptionally large number
of postage stamps dedicated
to national art heritage. First of all, here is the set
Croatian Modern Painting (continuing the initial set
Croatian Modern Art). Today it
numbers about fifty stamps and
covers a time span from the
late 19th century to our days.
Already a mere tripartite
structure of particular set issues is organised in such a
way that it often highlights
the beginnings, the middle
and the new part of the period considered. The his-
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 63
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ustrojena je tako da
Ëesto usmjeruje reflektor na poËetke, sredinu i novo doba razmatranog vremena. Njezina povijesna ambicija
tako se zapravo ostvaruje
od malog pa do sveukupnog okvira. No osim tog
putovanja vremenom, tri
marke su Ëesto vezane i nekim meusobnim skladom,
ritmom, koloristiËkim afinitetima ili kontrastima, naravi autorskih
rukopisa. Jer bez obzira
na to koliko znatan i
samostalan bio motiv
na marki, ona mu je
ipak nadreena svojim
samostalnim smislom.
Izbor ove serije
odreen je, dakako, antologiziranjem kvalitete. I
moderni klasici pojavljuju
se otkrivajuÊi putove buduÊeg vremena. ZadivljujuÊa
modernost Nikole MaπiÊa, snaæna liriËnost Celestina MedoviÊa i njegove cvjetne eksplozije
mediteranskog tla, radost u otkrivanju manje poznatih remek-djela, poput boæiÊnog
prizora Isidora Krπnjavog,
nestvarne prozraËnosti Slave
Raπkaj ili Milana Steinera,
rafiniranoga kolorizma Vlahe
Bukovca, raskoπnog sivila
CrnËiÊeve “Kiπe”… preko
ekspresivnih saæimanja Marina
Tartaglie, Naste Rojc, Ljube
BabiÊa, Varlaja, Gecana… do
dramatiËnih rukopisa ili ritmova KaπtelanËiÊa, DulËiÊa, MurtiÊa… sintetiËnih vizija StanËiÊa, Vaniπte,
IvanËiÊa… nadrealnog svijeta Nives KavuriÊ-KurtoviÊ… sve do Marije UjeviÊ, –ure Sedera, ©uteja,
Borisa BuÊana, koji su obiljeæili naπe dane,
a i onih koji su nas s najmodernijim tendencijama
zastupali na venecijanskom
Bijenalu, kao Kipke, DekoviÊ, Martinis… Nabrajanja
su vrlo nezahvalna jer uvijek
netko izostane, i to onaj tko
to nije nimalo zasluæio. No i
pokuπaj potpunijeg prikaza
toric ambition of set issues is thus realised in small to
encompassing framework. However, apart from this
travelling through time, the three stamps are often connected by a kind of mutual harmony, rhythm, colouristic
preferences and contrasts, by the nature of artists’
script. For, regardless of the fact
how immense and independent
the motif on the stamp may be,
the stamp is still always superordinate to the motif by its independent meaning.
The selection of this series,
however, is determined by
quality anthologies. There appear also modern classics,
revealing the directions of
future time. The amazing modernity
of Nikola MaπiÊ, powerful poeticity of Celestin
MedoviÊ and his flower explosions of Mediterranean
soil, the joy of discovering less known masterpieces
like the Christmas nativity scene by Isidor Krπnjavi, the irrealistic
translucence of Slava
Raπkaj or Milan Steiner,
the refined colourism of
Vlaho Bukovac, the opulent greyness of
CrnËiÊ’s Rain… and
across expressive condensations of Marino
Tartaglia, Nasta Rojc,
Ljubo BabiÊ, Varlaj,
Gecan…to the dramatic strokes or rhythms of
KaπtelanËiÊ, DulËiÊ, MurtiÊ…synthetic visions
of StanËiÊ, Vaniπta, IvanËiÊ… surrealistic world
of Nives KavuriÊ-KurtoviÊ…to Marija UjeviÊ,
–uro Seder, ©utej, Boris
BuÊan, who marked our
days, and to those who
represented us with most
modern tendencies at the
Venice Biennale as Kipke,
DekoviÊ, Martinis…Listings are inadequate because always someone
gets omitted, the one who
least deserved it. However,
just a mere try to present
more profoundly this set - which indeed already
suggests the compilation of the history of
Croatian modern painting seen as a number
of equivalent diversities, would require mentioning so many names - all of them important
63
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 64
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ove serije, iz koje se zaista
veÊ dade sastaviti povijest
hrvatskoga modernog slikarstva viena u ravnopravnoj raznolikosti, zahtijevao bi unos tolikih imena - redom vaænih i velikih
- da bi se ovaj mali uvod
pretvorio u leksikon.
Povijest smjene stilova tek je jedna od dimenzija i moguÊnosti
serije. No ta serija u drugim tematskim
cjelinama hrvatskih maraka dobiva znatne komplemente i biva
dopunjena u cjelokupni pregled
(ne samo moderne) hrvatske
umjetnosti. Tako Hrvatska pokazuje i svoju antiËku baπtinu i
njezinu afirmaciju, npr. kipom Livije Druzile iz Narone, poseæuÊi u
prvo stoljeÊe prije Krista. RazliËite
obljetnice omoguÊuju prikaz srednjovjekovnih rukopisa, minijatura,
fresaka, da ne preskoËimo BaπËansku ploËu; niz “Znameniti Hrvati”,
kad zbog vremenske dubine nema traga fizionomiji
osobe, predstavljen je djelima
velikih umjetnika pa se tako pojavljuje ©kola iz Riminija, Federiko BenkoviÊ, Andrija Aleπi, Franjo Vranjanin Laurana… Serija
boæiÊnih maraka, koja nastoji
predstaviti baπtinu cijele Hrvatske, osobito πiri repertoar
umjetniËkih ostvarenja od srednjeg vijeka do naπih dana, od
dubrovaËke slikarske πkole,
Julija Jurja KloviÊa, æminjskog
reljefa do Mile Wood i Ivana
LovrenËiÊa, a omoguÊuje i predstavljanje radova stranih majstora kao naruËeni i saËuvani
hrvatski posjed.
Velike izloæbe, poput “Hrvati - krπÊanstvo,
kultura, umjetnost” u Vatikanu, ili BukovËevih radova u Pragu,
ostavile su iznimno lijep
trag na hrvatskim markama. Treba svakako reÊi
da se na njima pojavljuje
i umjetnost gradogradnje,
u mnogim serijama, i arhitektura (dovoljno je sjetiti
se niza utvrda ili svjetionika).
64
and great - that would already turn this small introduction into a lexicon.
The history of the exchange of styles is just one
of the dimensions and potentials of this set. However,
the set is complemented
with other themes of Croatian stamps and thus combines into a complete review of (not only modern)
Croatian art. Thus, Croatia displays also its antique heritage and its
affirmation e.g. in the
statue of Livia Drusia from Narona
from the first century B.C. Different anniversaries
are an occasion to present medieval manuscripts,
miniatures, frescos - not to forget the Baπka
Tablet (BaπËanska ploËa); the set Famous
Croats - in cases when because of the antique
period there is no trace of the physiognomy
of a person, is represented by the works
of art by great artists
such as Rimini School,
Federiko BenkoviÊ,
Andrija Aleπi, Franjo
Vranjanin Laurana…
The Christmas stamp
set that tends to present
the heritage of whole
Croatia, greatly expands
the repertoire of the works of art from the medieval
period to our days, from the Dubrovnik painting
school, Georgius Julius Clovius (Julije Juraj KloviÊ)
and the Æminj relief to Mila
Wood and Ivan LovrenËiÊ, and
also enables the presentation
of works of foreign artists as
ordered and preserved
Croatian property.
Great exhibitions like
Croats - Christianity, Culture, Art in Vatican, or
the works of Bukovac
in Prague, have left an
exceptionally beautiful trace on
Croatian stamps. It should also be mentioned
that on stamps in many sets also the art of town
building and architecture (it suffices to recall numerous towers and lighthouses) is presented.
Among exceptionally nice sets is the one dedicated to Croatian ethnographic heritage. And,
if we take into account cultural landscapes,
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 65
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Jedna od iznimno lijepih serija bila je posveÊena hrvatskoj etnografskoj baπtini. A
ako se uzmu u obzir
kulturni krajolici, poput
primoπtenskih vinograda, ili umjetnost
hrvatske prirode, kao
πto su Plitvice, Kornati, Risnjak i ostali nacionalni parkovi,
moglo bi se reÊi da hrvatske marke predstavljaju cijelu zemlju kao ono πto
ona i jest - artefakt zemljopisa i povijesti predan nam na Ëuvanje i divljenje.
Joπ jedan nadasve vaæan aspekt
hrvatske umjetnosti sadræe marke
Hrvatske poπte. One su naime sve
ove godine bile poticaj suvremenim
umjetnicima za vlastita ostvarenja
ne samo u (vrhunskom) dizajnu,
za koji su naπi stvaraoci kao πto
su Orsat FrankoviÊ i Ivana VuËiÊ,
Hrvoje ©ercar, Danijel PopoviÊ,
Nenad FabijaniÊ, Sanja
ReπËek… - sada tek poËinje opasnost od nabrajanja - dobili niz svjetskih
nagrada. Mnogi su, poput
Zvonimira LonËariÊa, Ivana LovrenËiÊa ili Zlatka
Kesera, upravo za pojedine prigode stvorili
vlastite minijature, misleÊi ih otpoËetka kao
djela za marke, briπuÊi
granice “Ëistih” i “primijenjenih” ostvarenja.
Mnogi ljudi nisu ovdje
spomenuti, ni oni davni ni
oni sadaπnji. Njih Êe pokazati izloæba i saËuvati
albumi i pamÊenje. Jer
zemlja je lijepa. Umjetnost
je identificira i sublimira.
Ali πto je zemlja nego ljudi?
like the vineyars of Primoπten or the art of Croatian
nature, like e.g. Plitvice, Kornati, Risnjak and other
national parks, we could say that the Croatian postage
stamps represent the whole
country for what it in fact is - an
artefact of geography and history presented to us to safeguard and admire it.
There is one more, extremely significant aspect of
Croatian art contained in
Croatian postage stamps.
Throughout all these years
the stamps have been an
incentive to contemporary artists
for their creations -in (top) design (and not
only in design) for which our artists e.g.
Orsat FrankoviÊ and Ivana VuËiÊ, Hrvoje ©ercar, Danijel PopoviÊ, Nenad FabijaniÊ, Sanja
ReπËek… - and here we are
really running the risk of
listing - have received
many world awards.
Many of them have, like
Zvonimir LonËariÊ, Ivan
LovrenËiÊ and Zlatko
Keser, just for those
special occasions
created their own
miniatures, conceiving them from the
very beginning as art for stamps,
removing thus the borders between “pure”
and “applied” works of art.
Many people have not
been mentioned here, equally
those from long ago, as those
contemporary. However,
they are presented in the
exhibition, and will be preserved in albums and in
memory. For, the country
is beautiful and the art
differentiates and sublimes it. And what is a
country, if not people?
65
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 66
u
k
S
r
k
a
e
m
,
m
a
pLj
otkrivam svijet!
Marko Markica.
Moje ime je
Uz pomoü poštanskih maraka koje skupljam obišao sam cijeli svijet i otkrio brojne nove zanimljivosti.
Putujte i vi zajedno sa mnom kroz svijet hrvatskih poštanskih maraka i na zabavan naþin upoznajte
naše prirodne ljepote, zanimljive biljke i životinje, kulturne, povijesne i sportske dogaÿaje.
Zapamtite, svaka poštanska marka priþa svoju þudesnu priþu.
Stampy Stamp.
My name is
With the help of postage stamps I collect, I travelled the whole world and discovered many interesting
things.
Join me and travel with me through the world of Croatian postage stamps and get to know our nature
beauties, interesting plants and animals, cultural, historic and sports events in an amusing way.
And remember: each stamp tells its own, enchanting story.
www.posta.hr
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 67
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
TITANIC 1912
Dr. Ferenc Nagy
O potonuÊu ovog ogromnog broda veÊ se
puno zna, meutim filatelistiËki gledano, ova tematika joπ nije do kraja iscrpljena.
Ovo je jedan pokuπaj na koji me potaknula
kupnja razglednice, a na koju se na sreÊu nadovezala i velika specijalna izloæba na temu Titanica
u Budimpeπti gdje sam mogao i dalje istraæivati.
PoËetkom proπlog stoljeÊa jedna je brodska
linija redovito plovila na relaciji Rijeka - New York
prevozeÊi maarske iseljenike slabijeg imovinskog
stanja. Posao u tvornici Ford u Detroitu i okolici
obeÊavao je tada sigurnu i dobro plaÊenu egzistenciju. Brodovi su plovili pod zastavom „The
Cunard Steamship Company Limited“, a posada
je bila maarska.
Jedan od tih brodova nosio je naziv „Carpathia“;
naziv je zvuËao kao zadnji pozdrav domovine. Normalno da su brodske putne karte bile „rasprodane“
samo u jednom smjeru te je brod na povratku prevozio samo teret ili se vraÊao prazan. Brodovi su
tako Ëesto plovili na liniji za New York da su 1905.
godine dobili vlastiti ambulantni poπtanski æig s natpisom: FIUME-NEW-YORK POSTAHAJÓ i datum,
u plavoj boji (Postahajó = brodska poπta).
Interesantno je da æig nije istovjetan onima
maarsko-hrvatske kompanije koja je takoer djelovala u Rijeci; na ovim drugima je stajao tekst,
npr. FIUME-CATTARO TENGERI POSTA, tj. poπta
morskim putem, a ne brodska poπta. Dok se ove
zadnje moæe relativno Ëesto vidjeti, æigovi iz New
Yorka su izuzetno rijetki (raritetni).
Ovaj tekst, koji se toliko razlikuje jedan od
drugog, moæe se objasniti Ëinjenicom da je brod
za New York prevozio i regularnu poπtu iz Maarske
te je time stekao status poπtanskog broda. Æig iz
suprotnog pravca, dakle NEW-YORK- FIUME POSTAHAJÓ joπ nisam nikada vidio.
Über dem Untergang des Riesenschiffes hat
man schon sehr viel gelesen, philatelistische ist
die Sache meines Wissens noch nicht aufgearbeitet. Hier ein Versuch, zu dem mich der Erwerb
einer Postkarte animiert hat. Dazu kam glücklicherweise eine grosse Titanic-Sonderausstelung
in Budapest, wo ich auch recherchieren konnte.
Am Anfang des vorigen Jahrhunderts befuhr
eine Linie die Strecke Fiume-New York mit Auswanderen aus Ungarn, dem es damals wirtschaftlich
nicht sehr gut ging. Die Arbeit in den Ford-Werken
in Detroit und Umgebung versprachen sichere
und gut bezahlte Existenz. Die Schiffe fuhren
unter der Flagge der „The Cunard Steamship
Company Limited“ und hatten ungarische Besatzung. Eines dieser Schiffe trug den Namen
„Carpathia“, es war wie ein letzer Gruss aus der
Heimat. Naturgemäss war das Schiff nur in eine
Richtung ausgebucht, zurück kam man mit Fracht
oder leer. Die Schiffe fuhren so regelmässig die
Strecke nach New York, dass sie im Jahre 1905
einen eigenen Poststempel bekamen, mit dem
Text: FIUME-NEW-YORK POSTAHAJO und Datum,
in blauer Farbe (Postahajo = Postschiff).
Interessanterweise ist der Stempel nicht identisch mit denen der ebenfalls aus Fiume operierenden Ungaro-Croata Gesellschaft, dort lautet der
Text z.B. FIUME-CATTARO TENGERI POSTA,
d.h. Seepost, und nicht Postschiff. Während
letztere relativ häufig zu sehen sind, sind die
New-York-Stempel ausgesprochene Raritäten.
Der abweichende Text erklärt sich dadurch, dass
das New Yorker Schiff auch reguläre Post aus
Ungarn beförderte, somit den Status eines
Postschiffes bekam. Einen Stempel aus der gegenrichtung, also NEW-YORK-FIUME POSTAHAJI
habe ich noch nie gesehen.
67
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:27 Page 68
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Abb. 1. Brief nach Budapest. Unterscheidungsbuchstabe „B“
aus 1908.
Slika 1. Pismo za Budimpeπtu, oznaka u æigu „B“, iz 1908.
Ali kako je Carpathia doπla do Titanica?
Aber wie kam die Carpathia zur Titanic?
Sada u meuvremenu imamo saznanje da se
brod koji je spasio preæivjele s potonulog Titanica,
zvao Carpathia. Carpathia je plovila prazna iz
New Yorka, u pravcu Europe, kada je s Titanica
„primila“ signale za pomoÊ, te je odmah poæurila
do mjesta nesreÊe. Brodski doktor dr. Lengyel i
njegova ekipa prihvatili su preko 900 ljudi, opskrbili
ih najpotrebnijim i na kraju prevezli do New Yorka,
πto je za Carpathiu predstavljalo povratak nazad,
meutim za putnike to je bio spas.
Malo, ali zanimljivo istraæivanje kroz povijest.
Nur wissen wir, dass das Schiff, das die Überlebende des Unterganges gerettet hat, Carpathia
hiess. Sie kam leer aus New York Richtung Europa,
als sie die Notsignale der Titanic empfing, und eilte
zu Unglückstelle. Schiffarzt Dr. Lengyek und sein
Team nahmen die über 900 Menschen auf, versorgten sie mit dem Nötigsten, und brachten sie
nach New-York, was für die Carpathia eine Umkehr
bedeutete, für die Passagiere aber die Rettung.
Eine kleine, aber interessante Spurensuche in
der Vergangenheit . . .
Abb. 2. Brief nach Kaposvar ebenfalls UB „B“ aus 1906. Rückseitig blauer Langstempel CARPATHIA. (Beide Briefe Sammlung
Ing. G. Visnyovszki.
Slika 2. Pismo za Kaposvár, oznaka u æigu „B“, iz 1906., sa
straænje strane i brodski gumeni æig CARPATHIA (oba pisma iz
zbirke Visnyovszki)
68
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 69
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Abb. 3. Postkarte von einem Auswanderer nach Tennessee,
USA aus 1907. UB.: D.
Slika 3. Æig FIUME-NEW-YORK / POSTAHAJO sa razglednice za
Tennessee, SAD, iz 1907., oznaka u æigu „D“
Slika 4. Razglednica iz Palerma, upuÊena od iseljenika njegovoj
majci, u kojoj se æali na mali broj æenskih osoba na brodu, oznaka
u æigu „D“, 1907. (zbirka dr. Nagy)
Abb. 4. Ansichtskarte aus Palermo, von einem Auswanderer an
seine Mutter, wo er den Frauenmangel an Bord beklagt. UB „D“
1907.
Slika 5. „Boarding pass“ sa Titanica
Abb. 5. Boarding pass von der Titanic.
69
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 70
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 71
www.posta.hr
Pohod Svetog oca Benedikta
XVI. Hrvatskoj
Svaki pastoralni pohod pape Hrvatskoj osobit je doživljaj u životu našeg
naroda i Crkve. Ove godine Hrvatska
s radošüu išþekuje Svetoga oca, koji
4. i 5. lipnja dolazi u svoj prvi posjet
našoj zemlji.
Taj sveþani dogaÿaj Hrvatska
pošta obilježava izdanjem prigodne
poštanske marke posveüene papi
Benediktu XVI. Marka je tiskana u
arþiüu od 9 maraka, a može se kupiti
u poštanskim uredima od 4. travnja
2011. godine.
Visit of the Holy Father Benedict
XVI to Croatia
Each pastoral visit of the Pope to
Croatia is a special experience in the
life of our people and Church. This
year Croatia awaits with joy the first
visit of the Holy Father to our country
on 4th and 5th June.
Croatian Post is marking this solemn
event by the commemorative issue of the stamp dedicated to Pope
Benedict XVI. The stamp has been
issued in a 9-stamp sheetlet and is
available in post offices from April
4th, 2011.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 72
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PRISTOJBE ZONE B SLOBODNOGA
TERITORIJA TRSTA U REDOVNOM
PO©TANSKOM PROMETU
SURFACE MAIL RATES OF THE FREE
TERRITORY OF TRIESTE - ZONE B
Damir NovakoviÊ
Nakon zavrπetka Drugoga svjetskog rata dio
pokrajine Venezia Giulia u predratnom sastavu
Kraljevine Italije zauzela je jugoslavenska vojska s
namjerom da se to podruËje prikljuËi Jugoslaviji.
Zapadni saveznici i sama Italija protivili su se jugoslavenskim teænjama. Provizornim dogovorom
- uz neke promjene na terenu - savezniËke i jugoslavenske vojne snage nastavile su okupaciju
ovoga prostora ËekajuÊi odluku Pariπke mirovne
konferencije. Anglo-ameriËke snage upravljale su
gradom Trstom, njegovom okolicom prema sjeveru
i zapadu te pulskom enklavom. Jugoslavenska
vojska dræala je Rijeku, Istarski poluotok, otoke
Cres i Loπinj te pojas planinske zemlje u πirini od
20 do 50 km uz danaπnju slovensko-talijansku
granicu. SavezniËka zona nazvana je Zonom A
(VG), a jugoslavenska Zonom B (VG).
Okvirno reËeno, Pariπkim mirovnim ugovorom
potpisanim 10.02.1947., koji je stupio na snagu
16.09.1947., okupacijske zone dodijeljene su Italiji
odnosno Jugoslaviji.1 Sam grad Trst i njegova
bliæa okolica trebali su postati ‘slobodni grad’,
sliËno predratnom Danzigu. U oËekivanju politiËkih
promjena, savezniËka i jugoslavenska vojska nastavile su s upravljanjem tim smanjenim, ali joπ
uvijek podijeljenim podruËjem, svaka u svojoj zoni,
koje od sada nazivamo Zonom A (STT) i Zonom B
(STT). PolitiËko rjeπenje po modelu ‘slobodnog
grada’ nije provedeno u praksi zbog viπe razloga
te su nakon daljnjih sedam godina vojne uprave
Zone A i B (STT) Londonskim ugovorom sklopljenim
05.10.1954. pripale Italiji i Jugoslaviji.2
U geografskom smislu ‘nove’ zone bile su daleko manjega opsega. Na jugoslavenskoj strani
72
Following the end of the Second World War a
part of Venezia Giulia within the pre-war Kingdom
of Italy, was occupied by Yugoslav forces with a
view to eventual annexation. Yugoslav claims were
disputed by Italy and Western Allies alike and a
provisional settlement was reached which - with
some adjustments - left the occupation forces in
possession of the disputed territory pending the
outcome of the Paris Peace Conference. On the
ground the Allied forces occupied the city of Trieste,
an area to the north and west of the city and the
enclave of Pola. Yugoslav army held Fiume, the
Istrian peninsula, islands of Cherso and Lussinpiccolo
and a strip of mountainous land some 20 - 50 km
wide following roughly the line of the present ItaloSlovenian border. Respective occupation zones
were called Zone A (VG) on the Allied and Zone B
(VG) on the Yugoslav side.
Broadly speaking the Paris Peace Agreement
signed 10.02.1947 and implemented on 16.09.1947
awarded the respective zones of military occupation
to Italy and Yugoslavia.1 The city of Trieste and its
immediate environs were designated a ‘free city’
area similar to pre war Danzig. Pending the political
implementation of the conference decisions incumbent military administrations remained in their
respective sections now much reduced, which
continued to be called Zones A and B and are referred below as Zone A (FTT) and Zone B (FTT).
For a variety of reasons the political solution was
never fully implemented and after some seven
years of military administration respective Zones
were provisionally incorporated into Italy and Yugoslavia under the ‘London Agreement’ signed on
05.10.1954.2
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 73
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig. 1.
Registered Letter: Izola Rijeka (Fiume) 23.05.1947.
Registered Letter: Izola Rijeka (Fiume) 11.12.1947.
Two letters from the same correspondence showing the continuity of postal service between Zone B (VG) and Zone B (FTT).
Sl. 1.
PreporuËeno pismo: Izola - Rijeka 23.05.1947.
PreporuËeno pismo: Izola - Rijeka 11.12.1947.
Dva pisma iz iste korespondencije koja dokazuju kontinuitet
poštanske službe izmeu Zone B (VG) i Zone B (STT).
Zona B (STT) sastojala se samo od slovenskoga
kotara Koper i hrvatskoga kotara Buje, a imala je
oko 70 000 stanovnika.
Poπtanska povijest Zone B (STT) poËinje,
dakle, datumom stupanja na snagu Pariπkog mirovnog ugovora 16.09.1947., a prestaje - strogo
reËeno - uvoenjem jugoslavenske poπtanske
uprave 26.10.1954., iako bi bilo bolje krajem smatrati posljednji dan uporabe posebnih maraka
Zone B (FTT) 31.12.1954.
Zajedno s politiËkim promjenama u jesen 1947.
osnovana je Direkcija poπta Zone B (STT) sa sjediπtem u Kopru. Tijekom djelovanja ova je direkcija
upravljala s 19 poπtanskih ureda, od kojih je samo
15 od znaËenja za ovu raspravu, i to: Brtonigla
(Verteneglio), Buje (Buie d’Istria), Dekani (Villa Decani), Groænjan (Grisignana), Izola (Isola d’Istria),
Koper (Capodistria), Marezige (Maresego), Momjan
(Momiano), Novigrad (Cittanova d’Istria), Piran (Pirano), Portoroæ (Portorose), Savudrija (Salvore),
SeËovlje, ponekad nazvano i SiËjole (Sicciole),
©marje pri Kopru (Monte di Capodistria) i Umag
(Umago).3
Pogledom u bilo koji katalog maraka moæe se
ustanoviti da su prve marke Zone B (STT) izdane
tek 01.05.1948. Stoga se Ëitalac s pravom moæe
pitati kako je poπtanska sluæba naplaÊivala usluge
u prethodnih osam mjeseci.
U stvari, poπtanska sluæba bivπe Zone B (VG)
Geographically the ‘new’ Zones were much
smaller areas. On the Yugoslav side the Zone B
(FTT) consisted of the Slovenian speaking district
of Koper and of the Croatian district of Buje and
had around 70 000 inhabitants.
The postal history period of the Zone B (FTT)
commences with the date of the implementation
of Paris Peace Treaty on 16.09.1947. Strictly
speaking it ends with the introduction of Yugoslav
postal administration on 26.10.1954, but should
be extended to 31.12.1954 to reflect the additional
period during which dedicated stamps of Zone B
could be used.
To reflect the political change a new Directorate
of Posts for the Zone B was established in Koper
in late 1947. At one time or another, the Directorate
supervised a total of nineteen post offices of which
the following fifteen are relevant for this survey: Brtonigla (Verteneglio), Buje (Buie d’Istria), Dekani
(Villa Decani), Groænjan (Grisignana), Izola (Isola
d’Istria), Koper (Capodistria), Marezige (Maresego),
Momjan (Momiano), Novigrad (Cittanova d’Istria),
Piran (Pirano), Portoroæ (Portorose), Savudrija
(Salvore), SeËovlje, sometimes also called SiËjole
(Sicciole), ©marje pri Kopru (Monte di Capodistria),
Umag (Umago).3
A glance at any stamp catalogue will reveal the
first stamps of the new Zone B (FTT) were issued
on 01.05.1948. Therefore a reader could rightly
question how the postal service operated in the
73
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 74
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
nije prekinula rad, nego je nastavila uporabom
iste valute, pristojba i maraka kao i prije.
Ova Ëinjenica nije spomenuta odnosno objaπnjena ni u jednom katalogu ili u nekoj drugoj filatelistiËkoj literaturi, iako je neobiËno vaæna za
razumijevanje poπtanske povijesti ovoga podruËja.
preceding eight months. In fact it was simply the
continuation of the Zone B (VG) service using the
same stamps, tariffs and currency. This is seldom
noted or commented upon in catalogues or other
philatelic literature but it is of paramount importance
for understanding the postal history of the area.
Valuta u kojoj su poπtanske usluge naplaÊivane
bila je tzv. ‘Jugolira’ ili ‘Zona B Lira’, emisije Gospodarske banke za Istru, Rijeku i Slovensko Primorje, u optjecaju unutar Zone B (VG) veÊ od
kasne 1945. Ona je nastavila kao jedino platno
sredstvo za Zonu B (STT) sve do 05.07.1949.,
kad je zamijenjena jugoslavenskim dinarom. NovËani odnos prema jugoslavenskom dinaru bio je
J-Lire 3.33 = Din. 1.00.
The currency in which postal tariffs were set
was the so called ‘Jugolira’ or ‘Zone B Lira’ issued
by Gospodarska Banka za Istru, Rijeku i Slovensko
Primorje (Economic Bank for Istria, Fiume and
Slovene Littoral) which circulated in the Zone B
(VG) from late 1945 and continued as the legal and
only tender in the Zone B (FTT) until 05.07.1949
when it was replaced by Yugoslav Dinar which became the currency of the area thereafter. The exchange rate of Jugolire to Yugoslav Dinar was JLire 3.33 = Din. 1.00 throughout.
‘Naslijeene‘ marke Zone B (VG) sastojale su
se uglavnom od maraka za redovnu poπtu tzv.
‘»etvrtoga provizornog izdanja’ i porto maraka
‘©estog izdanja’.4 Treba naglasiti da su to bile
The stamps ‘inherited’ from the Zone B (VG)
were mainly the so-called ‘Fourth Provisional Issue’
regular stamps and the ‘Sixth Postage Due Issue’.4
It must be emphasised that these stamps were in
74
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 75
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
jedine marke u uporabi izmeu rujna 1947. i
svibnja 1949. godine.5
‘Naslijeene’ tuzemne pristojbe odnosile su
se na poπtu naslovljenu unutar Zone B, u Zonu A
i u Jugoslaviju. Te su pristojbe bile na snazi od
01.04.1947. unutar Zone B (VG). Tijekom postojanja
Zone B (STT) razlikujemo ukupno pet tarifnih razdoblja za tuzemnu sluæbu.
‘Naslijeene’ inozemne pristojbe odnosile su
se na poπtu upuÊenu u Italiju ili u bilo koju drugu
stranu zemlju. Prvotno su uvedene veÊ 01.05.1946.
unutar Zone B (VG), uz manje izmjene 01.04.1947.
Razlikujemo tri tarifna razdoblja za inozemnu
sluæbu.
Usporedne tablice pristojbi u Zoni B (STT) i u
Jugoslaviji prikazane su na sljedeÊim stranicama.6
OpÊenito govoreÊi, pristojbe u Zoni B (STT) slijede
jugoslavenski primjer kako u teæinskoj strukturi,
tako i u samom iznosu, i to jednako u razdoblju
‘jugolire’ i jugoslavenskog dinara, uzimajuÊi u
obzir zaokruæivanje pri valutnom preraËunavanju.
practice the only stamps available for the correspondence between September 1947 and May
1949.5
‘Inherited’ domestic tariff which applied to mail
addressed within the Zone B (FTT), to Zone A
(FTT) and to Yugoslavia was initially introduced on
01.04.1947 within the Zone B (VG). Five tariff
periods can be identified for the Zone B (FTT)
under this heading.
‘Inherited’ foreign tariff applied to Italy and all
other destinations and was originally introduced
on 01.05.1946, with minor alterations on 01.04.1947,
within the Zone B (VG). Just three tariff periods
can be identified for the Zone B (FTT) under this
heading.
Comparative tables of the Zone B (FTT) and
Yugoslav tariffs are shown in the tables 1 - 4.6
Generally speaking, the tariffs of Zone B (FTT)
follow the Yugoslav model in weight tiers and the
level of charges for both, the J-Lire and Dinar currency periods. For the J-Lire period the allowance
75
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 76
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig. 2.
Registered Letter: Piran - Zagreb, Yugoslavia 03.08.1949.
Postage: Din. 10.00 (paid by stamps to the value of JLire
33.00). Rare example of J-Lire payment in Third Domestic
Tariff Period.
Fig. 3.
Registered Letter: Koper - Topolšica, Yugoslavia
22.04.1950.
Postage: Din. 10.00 Usual payment using Dinar denominated
stamps in Third Domestic Tariff Period.
Sl. 2.
PreporuËeno pismo: Piran - Zagreb, Yugoslavia
03.08.1949.
Pristojba: Din. 10.00 (plaÊena u ‘Jugolira’ markama; J-Lire
33.00). Rijedak primjer uporabe ‘Jugolira’ maraka u TreÊem
tuzemnom tarifnom razdoblju.
Sl. 3.
PreporuËeno pismo: Koper Topolšica, Yugoslavia
22.04.1950.
Pristojba: Din. 10.00. UobiËajena uporaba dinarskih maraka u
TreÊem tuzemnom tarifnom razdoblju.
Prvo tuzemno tarifno razdoblje odraæava jugoslavenske tarife uvedene 15.01.1946., dok je Drugo
tuzemno tarifno razdoblje zasnovano na pristojbama
uvedenim u Jugoslaviji 01.04.1948. i preraËunanim
u ‘jugolire’, uz neke manje razlike u odnosu izmeu
dodataka za preporuku i æurnu dostavu.
TreÊe tuzemno tarifno razdoblje okarakterizirano
je zamjenom valute koja je popraÊena usvajanjem
jugoslavenske dinarske tuzemne tarife od
01.04.1948. i dinarske inozemne tarife od
15.01.1946. Iznimno je kod Zone B (STT) tuzemna
pristojba za æurnu dostavu izjednaËena s cijenom
preporuke kao Din. 7.00. Nadalje je u Zoni B
(STT) cijena preporuËenog rukovanja za inozemnu
poπtu podignuta na Din. 10.00 s Din. 7.00 u Jugoslaviji. Marke denominirane u dinarima nisu na
vrijeme bile pripremljene za valutnu zamjenu.
Stoga marke u ‘jugolirama’ ostaju u uporabi sve
do 31.08.1949. Kako su dinarske marke konaËno
izdane 16.08.1949., mijeπane frankature bile su
teoretski moguÊe nekih petnaestak dana. Nove
dinarske cijene usluga uvjetovale su dva manja
poviπenja ukoliko je poπtarina plaÊena u ‘jugolirskim’
76
should be made for the rounding of converted
amounts. The First Domestic Tariff Period reflected
Yugoslav charges applicable from 15.01.1946,
whereas the Second Domestic Tariff Period is
based on Yugoslav tariff of 01.04.1948 translated
into J-Lire with minor deviations reflecting previous
fee structure, notably in the treatment of express
vs. registered mail.
Third Domestic Tariff Period In practice reflects
the currency changeover which resulted in the
adoption of then current Yugoslav tariff of 01.04.1948
for domestic and of 15.01.1946 for foreign rates.
The exceptions were domestic express delivery
fee which was set in the Zone at Din. 7.00 vs. Yugoslav charge of Din. 6.00 and foreign registration
fee elevated to Din. 10.00 from Yugoslav Din. 7.00.
Dinar denominated stamps were not available on
the changeover date 05.07.1949 and J-Lire stamps
continued to be used for postage until 31.08.1949.
Dinar stamps were released on 16.08.1949 and
mixed frankings were theoretically possible for 15
days. The redenomination of charges resulted in
two minor increases if postage was paid in J-Lire
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 77
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
markama. Cijena tuzemne preporuke poveÊana
je s J-Lira 20.00 na J-Lira 23.00 (7 x 3.33 = 23.31,
zaokruæeno na dolje kao 23.00), dok je osnovna
cijena pisma za inozemstvo porasla s J-Lira 15.00
na J-Lira 17.00 (5 x 3.33 = 16.65, zaokruæeno na
gore kao 17.00). Primjerak tako frankiranoga inozemnog pisma nije do sada registriran, ali preporuËeni objekti s ovakvom frankaturom poznati su
i prikazani u ovoj studiji.
stamps. Domestic registration fee rose from J-Lire
20.00 to 23.00 (3.33 x 7 = 23.31, rounded to 23.00)
and the basic foreign letter rate from J-Lire 15.00
to J-Lire 17.00 (3.33 x 5 = 16.65, rounded to
17.00). An example of J-Lire 17.00 rated foreign
letter has not been seen to date, but registered
mail charged at J-Lire 33.00 has been recorded
and is illustrated below.
Postoje daljnje znaËajne razlike u tarifama.
Takozvano »etvrto tuzemno tarifno razdoblje nema
paralelu u jugoslavenskim pristojbama; trajalo je
relativno kratko vrijeme i zapravo se radilo o podvostruËenju prethodnih cijena usluga. Tarifa je
redovno najavljena u lokalnom Sluæbenom listu,
no bez ikakva objaπnjenja.7
There are other significant differences going
forward in time. The so called ‘Fourth Domestic
Tariff Period’ in the Zone B has no corresponding
set of charges on the Yugoslav side; it is of relatively
short duration and basically doubles the previous
fee structure. It was advertised in the local Official
Gazette but the reasons for its introduction have
not been made public.7
Prema miπljenju autora, razlog ovom poviπenju
bila je teπka gospodarska kriza u to vrijeme u Jugoslaviji. Visoka inflacija odrazila se u devalvaciji
prema ameriËkom dolaru s prethodnih Din. 50.00
na Din. 300.00, na snazi od 01.01.1952. Cijene
dræavnih usluga usklaene su s novim stanjem,
In author’s opinion the reason lies in the severe
economic crisis in Yugoslavia. Its inflationary aspect
can be judged by the devaluation of the Dinar
which raised the USA Dollar value six fold, from
Din. 50.00 to Din. 300.00 effective 01.01.1952.
Prices of public services were adjusted either in
77
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 78
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
kako prije tako i poslije devalvacije. Stoga su i tuzemne poπtanske pristojbe u Jugoslaviji novim
propisom od 01.11.1951. upeterostruËene. Promjenu inozemnih pristojbi trebalo je najaviti drugim
zemljama Ëlanicama posredstvom Svjetskoga
poπtanskog saveza, no kako to nije uËinjeno na
vrijeme, nova inozemna tarifa sa sliËnim peterostrukim poviπenjem stupila je na snagu 01.01.1952.
U tim okolnostima doπlo je do tzv. ‘Razdoblja
obrnutih tarifa’, izmeu 01.11.1951 i 31.12.1951.,
kada je bilo jeftinije poslati obiËno pismo iz Zagreba
za New York (Din. 5.00) nego iz Zagreba u Beograd
(Din. 15.00)!
ObiËno su promjene tarifa provedene u Zoni
B neπto kasnije nego u Jugoslaviji, ali to ovaj put
nije bio sluËaj. Ovom prilikom »etvrto tuzemno
tarifno razdoblje stupilo je na snagu 16.08.1951.
Razlog ovoj ranoj promjeni nije jasan, no moæe se
nagaati da je uzrokovan bliskim gospodarstvenim
vezama izmeu dviju Zona. Kao i u Jugoslaviji, i
ovdje je doπlo do ‘Razdoblja obrnutih tarifa’, sa
znatno niæim inozemnim pristojbama izmeu
16.08.1951. i 05.01.1952.
78
anticipation or in response. Local postal charges in
Yugoslavia were raised approximately five fold on
01.11.1951. Due to required notice period for other
postal administrations through the UPU, foreign
tariff could not be altered immediately and similar
five fold or larger increases were introduced only
on 01.01.1952. This has led to a little known
‘Inverted Fee Period’. Between 01.11.1951 and
31.12.1951 it was cheaper to post a surface letter
from Zagreb to New York (Din. 5.00) than from Zagreb to Belgrade (Din. 15.00)!
Usually any tariff changes in the Zone B (FTT)
occurred some time after they came into operation
on the Yugoslav side. On this occasion it was not
the case and the Fourth Domestic Tariff Period
started on 16.08.1951, some ten weeks before any
adjustment in Yugoslavia. The reasons for an early
change are unclear but it can be speculated they
are related to close economic links between the
two Zones. Parallel with later Yugoslav experience,
the ‘Inverted Fee Period’ occurred in the Zone B
between 16.08.1951 and 05.01.1952 with significantly
lower foreign charges.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 79
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Daljnja znaËajna razlika nalazi se u osnovnoj
cijeni inozemnoga pisma 1953. godine. U Jugoslaviji
je ta pristojba iznosila Din. 28.00 od 01.01.1952.
do 31.12.1952., a poviπena je na Din. 30.00 nakon
01.01.1953. Pristojba je u Zoni B takoer naplaÊivana s Din. 28.00 poËevπi od 06.01.1952., ali
prema uvjerljivoj koliËini saËuvanih pisama do poviπenja na Din. 30.00 nije doπlo sve do kasne
1953. ili rane 1954. godine. Razlog je tomu nejasan;
moæda se radi o birokratskoj inerciji ili o nemarnom
previdu izmeu Direkcije poπta u Ljubljani i Ministarstva poπta u Beogradu.8
U isto vrijeme, a vjerojatno i zbog istih razloga,
postoji razlika kod pristojbe za povratnicu u tuzemnom prometu. Cijena povratnice prema jugoslavenskoj tarifi od 01.11.1951 bila je Din. 35.00,
istovjetno tarifi Zone B od 15.11.1951. Jugoslavenska pristojba sniæena je na Din. 30.00 rane
1952. godine. Na osnovi saËuvanih pisama moæe
se tvrditi da je paralelno sniæenje u Zoni B nastupilo
tek kasne 1953. ili rane 1954. godine.
The other significant deviation is the basic
foreign letter charge in the Zone B in 1953. Basic
foreign letter fee was raised in Yugoslavia to Din.
28.00 on 01.01.1952 and rounded to Din. 30.00 effective 01.01.1953. Yugoslav change of 01.01.1952
was paralleled in the Zone B on 06.01.1952. However, there is overwhelming postal history evidence
that Din. 30.00 charge did not apply in the Zone till
late 1953 or early 1954. Again the reasons are unclear. Possibly it was due to bureaucratic inertia or
poorly observed prerogatives between the Postal
Directorate in Ljubljana and the Ministry of Posts in
Belgrade.8
Another similar difference is evident in the variation of domestic Advice of Receipt fee around the
same time and probably for the same reason. Yugoslav tariff of 01.11.1951 envisaged the charge of
Din. 35.00 for this service. The Zone B charge was
set at the same level in their tariff of 15.11.1951.
However, the Yugoslav tariff was lowered to Din.
30.00 early in 1952. On postal history evidence the
Fig. 4.
Printed Matter: Koper - Šmarje 31.10.1951.
Postage: Din. 1.00 Rare example of Printed Matter rate in the
Fourth Domestic Tariff Period.
Fig. 5.
Express Registered Letter: Koper - Postojna, Yugoslavia
19.10.1951.
Postage: Din. 32.00 Very rare example of express and registered combination in the Fourth Domestic Tariff Period.
Sl. 4.
Tiskanica: Koper - Šmarje 31.10.1951.
Pristojba: Din. 1.00 Rijedak primjerak pristojbe za tiskanicu iz
»etvrtog tuzemnog tarifnog razdoblja.
Sl. 5.
Žurno preporuËeno pismo: Koper - Postojna, Jugoslavija
19.10.1951.
Pristojba: Din. 32.00 Vrlo rijetka kombinacija dvije usluge iz
»etvrtog tuzemnog tarifnog razdoblja.
79
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 80
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig. 6.
Express Letter: Koper - Rome, Italy 15.05.1953.
Postage: Din. 88.00 (28.00 + 60.00)
Express Letter: Koper - Monfalcone, Italy 29.04.1954.
Postage: Din. 90.00 (30.00 + 60.00)
Illustration of late increase in basic foreign letter fee in the Zone
B (FTT).
Sl. 6.
Žurno pismo: Koper - Rim, Italija 15.05.1953.
Pristojba: Din. 88.00 (28.00 + 60.00)
Žurno pismo: Koper - Monfalcone, Italija 29.04.1954.
Pristojba: Din. 90.00 (30.00 + 60.00)
Prikaz kasnog povišenja osnovne inozemne pristojbe u Zoni B
(STT)
Fig. 7.
Registered AR Letter: Koper - Trieste 07.11.1953.
Postage: Din. 85.00 (15.00 + 35.00 + 35.00)
Registered AR Letter: Koper - Trieste 14.01.1954.
Postage: Din. 80.00 (15.00 + 35.00 + 30.00)
IIllustration of late decrease in AR Fee in the Zone B (FTT).
Sl. 7.
PreporuËeno AR pismo: Koper - Trst 07.11.1953.
Pristojba: Din. 85.00 (15.00 + 35.00 + 35.00)
PreporuËeno AR pismo: Koper - Trst 14.01.1954.
Pristojba: Din. 80.00 (15.00 + 35.00 + 30.00)
Prikaz kasnog sniženja pristojbe za povratnicu u Zoni B (STT).
80
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 81
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Pregled poπtanskih pristojbi iz tih vremena
svakako mora ukljuËiti osvrt na doplatne marke u
korist Crvenog kriæa. Prema praksi uvedenoj veÊ
od prije Drugog svjetskog rata jugoslavenska
poπtanska uprava odredila je godiπnje jedan tjedan
tijekom kojega su sve poπiljke u tuzemnom prometu
podlijegale dodatnoj skromnoj doplati u korist Crvenog kriæa, a koja se naplaÊivala posebnim markama. Za potrebe Zone B pretisnute su jugoslavenske marke 1948., 1950., 1951., 1952. i 1953.
godine. Usporedni pregled Tjedana Crvenog kriæa
i doplataka u Jugoslaviji i Zoni B prikazan je u
Tablici 5. U nekoliko navrata Tjedni Crvenog kriæa
nisu se podudarali, ali je doplatak uvijek bio isti, s
time da je 1948. naplaÊivan u zaokruæenom ekvivalentu od J-Lira 2.00.
corresponding decrease in the Zone B occurred
only in the late 1953 or early 1954.
Neovisno o naslovu ove rasprave, treba spomenuti i dodatke za zraËnu poπtu u Zoni B. Iako
je zraËna poπta bila moguÊa i u uporabi u Zoni B,
saËuvano je vrlo malo primjeraka. Do sada viena
pisma uglavnom slijede jugoslavenske zraËne dodatke, ali primijeÊeno je i dosta iznimaka, stoga bi
bilo kakva usporedba bila spekulativna.
Regardless of the title of this study a brief
mention must also be made of air mail surcharges
in the Zone B. The air mail was possible and it was
used. Unfortunately only a limited quantity of air
mail has been preserved. Although surviving examples generally adhere to Yugoslav tariffs, there
is a number of exceptions and any conclusions
would be speculative.
KonaËno, i nekoliko opÊenitih primjedbi o poπti
Zone B. FilatelistiËka pisma susreÊu se kod svih
Any survey of postal charges in this period
must include Red Cross Surcharge Stamps. In line
with Yugoslav practice dating to pre-WW2 times,
each year for approximately one week a small compulsory surcharge in favour of the Red Cross was
made for all posted mail and paid by dedicated
stamps. Special stamps were overprinted for the
use in Zone B in 1948, 1950, 1951, 1952 and 1953.
Comparative table of relevant dates and charges
for Yugoslavia and the Zone is set out below. It is
evident the dates of use did not coincide in several
years. The charges were identical, save for 1948
when J-Lire 2.00 rounded equivalent was used.
Finally, a few general words on the mail of
81
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 82
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig. 8.
Letter: SiËjole - Koper 27.05.1948.
Postcard: Koper - Trst 28.10.1953.
Two examples of mail with Red Cross Surcharge stamps.
Sl. 8.
Pismo: SiËjole - Koper 27.05.1948.
Dopisnica: Koper - Trst 28.10.1953.
Dva primjera uporabe doplatnih maraka Crvenog križa.
izdanja. Privatna i poslovna poπta uglavnom nije
saËuvana i smatra se rijetkom s moguÊom iznimkom razglednica poslanih iz turistiËkih mjesta na
obali Zone. Treba imati na umu da se radilo o gospodarstveno nerazvijenom podruËju, sa stanovniπtvom koje je predstavljalo jedva pola posto
jugoslavenskog stanovniπtva u to vrijeme. Stoga
se ne treba Ëuditi da su obiËna i preporuËena tuzemna pisma rijetka, dok su bilo kakva æurna,
æurno-preporuËena pisma ili pisma s povratnicom
vrlo rijetka. Iako je u Zoni B izdan priliËan broj prigodnih maraka, mnoge od njih rijetko se vide na
ionako rijetkim pismima Zone B. Pravilno uporabljene doplatne marke Crvenog kriæa posebno se
cijene.
Zone B (FTT). A body of philatelic mail exists for all
issues. However, private or commercial mail is rare.
With the possible exception of picture postcards
sent from coastal resorts little mail has survived. It
should be appreciated that the area of Zone B was
economically underdeveloped and resident population amounted to less than half of one percent of
Yugoslav population at the time. Therefore it is not
surprising that even ordinary or registered domestic
letters are quite rare. Much foreign mail, any express,
express registered or AR items are very rare indeed.
Although the Zone issued a number of commemorative stamps, very few are seen on already scarce
correspondence. Items bearing Red Cross Surcharges are particularly elusive.
1
Jugoslaviji je dodatno pripala pulska enklava i
manji dio bivπe Zone A (VG) u sjeveroistoËnom
zaleu Trsta.
1 In fact the Yugoslav side also received a small
part of the former Zone A (VG) to the north-east of
the city of Trieste and the Pola enclave.
2
KonaËno i de iure rjeπenje ‘TrπÊanskog pitanja’
postignuto je tek Osimskim sporazumom 1975,
koji je ratificiran 1977.
2
Poπtanski uredi Korte (Corte d’Isola), Krasnica
(Villa Gardossi) i Karπete (Carsette) zatvoreni su tijekom 1948./1949. Pisma koja potjeËu iz ovih
ureda neobiËno su rijetka. Poπtanski ured ©kofije
3
3
82
Final and de iure settlement of the Trieste issue
was reached by the so-called ‘Osimo Agreement’
in 1975, ratified in 1977.
Post offices of Korte (Corte d’Isola), Krasnica
(Villa Gardossi) and Karπete (Carsette) were closed
in 1948/1949. Mail from these offices is exceedingly
scarce. In the context of political changes the post
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 83
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
(Albaro Vescova) bio je pod nadzorom Direkcije
Zone B u prijelaznom razdoblju samo jedan dan, i
to 25.10.1954. Poznata je filatelistiËka poπta poniπtena tim æigom i datumom.
office of ©kofije (Albaro Vescova) came under the
Koper Directorate for one day only on 25.10.1954.
Noted mail consists of philatelic souvenirs reflecting
the occasion.
4
NovakoviÊ B41-50 i D21-25, Michel 55-64, P2024. U nekoliko rijetkih sluËajeva poznata je i
uporaba maraka drugih izdanja Zone B (VG) u
Zoni B (STT).
4
5 Poπtanska marka od J-Lire 100.00 izdana
01.05.1948. bila je namijenjena paketnoj sluæbi, i
to poπtarini za omote od 5001 - 10000 grama u
tuzemnom prometu. S izuzetkom maraka za zraËnu
poπtu prigodom Gospodarske izloæbe u Kopru
(Mi. 2-3), prva ‘uporabljiva’ marka same Zone B
(FTT) bila je marka od J-Lire 10.00 izdana prigodom
Praznika rada 01.05.1949. (Mi. 4).
5 Postal use of the J-Lire 100.00 stamps issued on
01.05.1948 was in practice limited to parcel service
as it corresponded to the domestic fee for 5001 10000 gr. parcel. Economic Fair Air Mail stamps
notwithstanding (Mi. 2-3), the first meaningful stamp
was J-Lire 10.00 May Day commemorative released
on 01.05.1949 (Mi. 4).
Novakovic B41-50 and D21-25, Michel 55-64,
P20-24. Several other stamps of the Zone B (VG)
have been recorded used in the Zone B (FTT), but
such instances are rare.
Tables are simplified to show the most common
charges only and are limited to the services prepayable by the use of stamps thus excluding telegraphic services or parcel post. Telegraphic services
were always prepaid in cash, whereas the cash
payment was introduced for parcel post in 1949.
6
Tablice prikazuju samo osnovne poπtanske pristojbe za koje je trebalo uporabiti marke. Paketne
i brzojavne tarife stoga su izostavljene. Brzojavne
tarife oduvijek su naplaÊivane u gotovu, bez uporabe maraka, a uporaba maraka u paketnoj sluæbi
ukinuta je 1949. godine.
6
‘Naredba o poπtanskoj, telefonskoj i telegrafskoj
tarifi od 15.08.1951.’, Sluæbeni list istarskog okruænog narodnog odbora 10/1951., str. 139/140.
7
7 ‘Naredba o poπtanskoj, telefonskoj i telegrafskoj
tarifi od 15.08.1951.’, Sluæbeni list istarskog okruænog
narodnog odbora 10/1951, pp. 139/140.
In operational matters Ljubljana Postal Directorate
was the de facto conduit between the Yugoslav
Ministry of Posts and Postal Directorate of the
Zone B in Koper.
8
U operativnom smislu Direkcija poπta u Ljubljani
bila je veza izmeu Ministarstva poπta u Beogradu
i Direkcije poπta Zone B u Kopru.
8
83
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 84
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PO©TANSKE TISKANICE (OBRASCI) NA
HRVATSKOM JEZIKU
POSTAL FORMS IN
THE CROATIAN LANGUAGE
Dénes Czirók, Zalaegerszeg (Hungary)
Kako je danaπnji teritorij Republike Hrvatske u
osamnaestom i prvom dijelu devetnaestog stoljeÊa
bio dio Austo-Ugarske monarhije, tako je u skladu
s ondaπnjim pravilima Monarhije njemaËki bio
sluæbeni jezik poπtanske administracije. Naravno,
i poπtanske tiskanice koje su se upotrebljavale
bile su takoer na njemaËkom jeziku. Najstariji
poznati poπtanski dokumenti koji su za sada
poznati s podruËja danaπnjeg teritorija Republike
Hrvatske dolaze iz Zagreba (Agram) iz 1797., Varaædina (Warasdin) iz 1802. i Rijeke (Fiume) iz
1814. godine., a osobno se nadam da Êe daljnja
istraæivanja rezultirati otkriÊem i starijih dokumenata
te Êe i oni doÊi na svjetlo dana.
DvojeziËna njemaËko-hrvatska tiskanica potvrda
je (recepis) o preporuËenom rukovanju za pismo
iz 1857. godine s njemaËkim tekstom s jedne, a
In the 18th and early 19th centuries the regions
that today make up Croatia were part of the territory
ruled by the Austro-Hungarian monarchy and, as
was the case throughout the monarchy, the postal
administration was conducted in the German language. Thus, postal forms at that time were also
produced in German. The oldest receipts of posting
that we know of from the territory of modern Croatia
are from Agram (now Zagreb) in 1797, from Warasdin
in 1802 and from Fiume in 1814. I am sure that
with further research more early postal receipts
from the territory of Croatia will come to light.
The first bilingual German/Croat receipts for
registered letters appeared in 1857 with German
on one side of the form and Croat on the other
side. Not surprisingly postmasters who were used
to writing in German carried on using the German
Fig 1: Receipt for dispatch of registered letter, completed in
German in 1857
Fig 2: The other side of the form in Croat
Sl. 1: Recepis iz 1857. godine o predaji preporuËenog pisma
(njemaËki jezik)
Sl. 2: Poleina formulara tiskana na hrvatskom
84
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 85
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig 3: Coach mail receipt for dispatch of a money letter, completed in German in 1859
Fig 4: The other side of the form in Croat
Sl. 3: Recepis „Fahrpost sluæbe” iz 1859. godine o predaji
novËanog pisma (njemaËki jezik)
Sl. 4: Poleina formulara tiskana na hrvatskom
hrvatskim s druge strane dokumenta. S obzirom
na povijesne prilike ne iznenauje πto je tiskanica
ispunjena s njemaËke strane, iako je pismo upuÊeno
iz Osijeka (Sl. 1 i 2).
DvojeziËne njemaËko-hrvatske tiskanice uvedene su i u sistem „Fahrpost-a” 1857. godine,
takoer s njemaËkim tekstom s prednje, te hrvatskim na poleini dokumenta, a nastavljeno je s
navikama ispunjavanja na njemaËkom jeziku; potvrda o novËanom pismu upotrebljena u »akovcu
1859. godine (Sl. 3 i 4).
side of the receipt forms for many years afterwards.
(Figs 1-2).
Bilingual receipt forms were also introduced in
the coach mail organization in 1857 but here also
the postmasters continued to use the German language side of the form for a long time (Figs 3-4).
The first coach mail receipt known to have
been completed in Croat dates from 1875 (Fig. 5).
Later, bilingual receipts were printed with both
languages on one side of the form (Fig. 6).
Najranije poznata upotreba recepisa „Fahrpost-a” ispunjenog sa hrvatske strane formulara (Sl. 5)
Kasnije su se formulari tiskali s oba jezika na
istoj strani (Sl. 6).
Sl. 5: Recepis „Fahrpost sluæbe” iz 1875. godine ispunjen s
„hrvatske strane”
Fig 5: Bilingual receipt completed using the Croat side of the form
in 1875
Sl. 6: Recepis „Fahrpost sluæbe” upotrijebljen 1896. godine
Fig 6: Bilingual receipt form for a coach mail dispatch dating from
1896
85
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 86
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Fig 7: The German side of a money order dispatch receipt dated 1874
Fig 8: The other side in Croat
Sl. 7: “NjemaËka” strana tiskanice za slanje novca upotrebljena 1874. godine
Sl 8: “Hrvatska” strana nije ispisana
JednojeziËni recepisi za slanje novca uvodili
su se u upotrebu s poveÊanjem broja poπiljki tj.
uËestaloπÊu njihove upotrebe. Prikazani recepis
je dvojeziËno, obostrano tiskan, upotrijebljen samo
na njemaËkoj strani (Sl. 7 i 8).
Vremenom je postala ustaljena praksa da se
formular ispunjava samo s „hrvatske” strane, a
da „maarska” ostaje prazna (Sl. 9 i 10).
Kako je brza industralizacija sedamdesetih
godina 19. stoljeÊa uvjetovala bræi, πiri i lakπi naËin
prijenosa novca, tako je 1871. uvedena i prva hrvatko-njemaËka tiskanica (Sl. 11).
Ubrzo nakon toga tiskan je i obrazac s maarsko-hrvatskom kombinacijom (Sl. 12).
Separate receipts for the dispatch of money
orders were produced as they became more widely
used. These receipts were bilingual (German/Croat)
using both sides of the form (Figs 7-8)
As time went by it became standard practice to
complete the Croat side of the receipt forms and
leave the Hungarian side blank (Figs 9-10).
The start of large scale industrialization in the
1870s called for an easy system for transferring
money widely, so the first Croat-German money
orders (Fig. 11) appeared in 1871.
Soon afterwards they were also printed in the
Hungarian and Croat languages (Fig 12).
Fig 9: Receipt for dispatch of a money order completed in Croat
in 1892
Fig 10: The blank side of the form in Hungarian
Sl. 9: Tiskanica za slanje novca upotrijebljena 1892. godine i
ispunjena hrvatskim jezikom s „hrvatske” strane
Sl. 10: Neispunjena “maarska” strana obrasca
86
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 87
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Sl. 11: DvojeziËni, Hrvatsko-NjemaËki obrazac za slanje novca
upotijebljen 1872. godine
Fig 11: Croat-German postal order of 1872
Sl. 12: DvojeziËni, Maarsko-Hrvatski obrazac za slanje novca upotrijebljen 1874. godine
Fig 12: Hungarian-Croat postal order of 1874
Sredinom sedamdesetih godina 19. stoljeÊa
tiskanice za slanje novca namijenjene uporabi u
Hrvatskoj i Slavoniji nose u vrijednosti sliku pisma
umjesto prijaπnjeg lika cara (Sl. 13).
In the mid-1870s a bilingual money order was
issued in Croatia-Slavonia imprinted with the Envelope stamp design in place of the earlier portrait
of Emperor Franz Joseph (Fig 13).
Paralelno sa novËanom doznaËnicom, u uporabu je uvedena i tiskanica za otkupno rukovanje
(Sl. 14).
With the money orders, cash on delivery forms
were also produced in Croat and German (Fig 14).
Tiskanica za telegramsko slanje novca, tiskana
u kombinaciji maarskog i hrvatskog jezika, na
kojoj je apliciran i hrvatski grb unutar grba Monarhije
(Sl. 15).
Another very rare form was the telegraphic
money order which was printed in Hungarian and
Croat, and even showed the Croatian coat of arms
(Fig 15).
This form shows a rare printing error, using
Interesantna tiskarska pogreπka na formularu
- „Putem b” umjesto „Putem brzojava” (Sl. 16).
Sl. 13: DvojeziËni, Maarsko-Hrvatski obrazac za slanje novca, novog dizajna, upotrijebljen 1875. godine
Sl. 14: DvojeziËni obrazac za otkupno rukovanje iz 1877. godine
Fig 13: Bilingual postal order of 1875 using the Envelope design
Fig 14: Bilingual cash on delivery form of 1877
87
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 88
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Sl. 15: DvojeziËni obrazac za telegramsko slanje novca iz 1874.
godine s grbom Monarhije
Sl. 16: DvojeziËni obrazac za telegramsko slanje novca iz 1874.
godine s tiskarskom pogreπkom „Putem b”
Fig 15: Bilingual telegraphic postal order of 1874 with the Croatian
coat of arms
Fig 16.: Bilingual telegraphic postal order of 1874 with the printing
error “Putem b..”
Sl. 17: Novi dvojeziËni obrazac za telegramsko slanje novca iz
1878. godine s grbom maarske poπte
Fig 17: Bilingual telegraphic postal order of 1878 showing the Hungarian coat of arms
Sl. 18: DvojeziËni paketni recepis iz 1877. godine
Fig 18: Bilingual bill of delivery of 1877
Nekoliko godina kasnije obrazac za telegramsko
slanje novca zamijenjen je novim, otisnutim na
neπto svjetlijem kartonu i s grbom sluæbe poπte
umjesto grba Monarhije (Sl. 17).
Tiskanica potvrda o prijemu paketa prvotno je
bila priliËno velika (Sl. 18).
VeliËina paketne karte naknadno je smanjena
(Sl. 19).
„Fahrpost” sluæba imala je u odreenim situacijama i moguÊnost prijevoza putnika. Naplata za
voænju potvrivala se posebnom tiskanicom zvanom
88
“Putem b” instead of “Putem brzojava” (Fig 16).
A few years later these telegraphic money
orders were issued with a different coat of arms
and the colours slightly fainter (Fig 17).
For parcels quite a large bilingual bill of delivery
was used at first (Fig. 18)
This was later reduced in size (Fig 19).
A very rare type of postal form was used when
passengers were carried by the coach mail organisation. This was the so called “Malle-Post Vormerk-
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 89
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Sl. 20: „NjemaËka” strana „Malle Post” tiskanice iz 1863. godine
Sl. 19: DvojeziËni paketni recepis iz 1877. godine
Fig 20: The German side of a Post Coach ticket dated 1863
Fig 19: Bilingual bill of delivery [with cash on delivery] of 1880
Sl. 22: Zaglavlje dvojeziËnog telegramskog formulara iz 1873. godine (cijeli formular je priliËno velikog formata)
Fig 22: Bilingual telegram form headings of 1873
Sl. 21: Na poleini je tekst otisnut na hrvatskom jeziku
Fig 21: The other side of the form in Croat
„Zabiljeænica u ime voænje Malle Postom” (Sl. 20 i
21).
schein” or Post Coach ticket (Figs 20 and 21).
Razvoj telegrafije u ranim sedamdesetim godinama 19. stoljeÊa uvjetovao je i uvoenje dvojeziËnih telegramskih obrazaca (Sl. 22)
The development of telegraph services in the
early 1870s also produced a requirement for bilingual
telegram forms. These were large pieces of paper,
so only the headings are shown (Fig 22).
Ovo, naravno, nije sveobuhvatan pregled svih
postojeÊih poπtanskih obrazaca na hrvatskom jeziku,
koji tvore zajedniËku maarsko-hrvatsku poπtansku
povijest. U stvari, nadam se da Êe tek posluæiti kao
podsjetnik te motivirati k daljnjem prouËavanju
ovoga nadasve interesantnog, ali ne u potpunosti
obraenog podruËja naπe zajedniËke povijesti.
This is not a comprehensive list and there are a
number of other 19th century forms in Croat language
that also form part of the Hungarian-Croatian joint
postal history. However, I hope it serves as a reminder
of the extent to which we have a common past and
that it will encourage others to look into it further so
that we can research it thoroughly.
89
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 90
An unserem Stand erhältlich:
Messebrief „ALPE-ADRIA PHILA 2011“
www.deutschepost.de/philatelie
www
.deutschep
post.de/philatelie
lights
h
g
i
H
e
h
c
atelistis
l
i
h
p
e
l
e
Vi
auf Sie!
n
e
t
r
a
w
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:28 Page 91
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Ungewöhnliche Correspondenz-Karten
Postwertzeichen verschiedener Länder als gemeinsames Porto
Heimo Tschernatsch
Das Reisen gehörte seit eh und je zu den bevorzugten
Bedürfnissen der Menschen, verbunden vor allem mit
dem Aufenthalt an schönen, gemütlichen Plätzen, wie
es neben vielen anderen beispiels weise Karlsbad zwischen 1870 und 1890 war. Die Stadt im Nordwesten
Böhmens, die 1870 an das europäische Eisenbahnnetz
angeschlossen wurde, erfuhr in der Folge eine enorme
Belebung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens.
Die Besucherzahlen stiegen ob des Renommees seiner
gefragten Heilquellen und machten Karlsbad neben
Prag zum bekanntesten und meistbesuchten Ort im
ehemaligen Kronland Böhmen, in der heutigen Tschechischen Republik. Nicht grundlos bezeichnet man die
damalige Zeit als das „Goldene Zeitalter von Karlsbad“.
Eine bedeutende, bequeme, wirtschaftlich günstige
postalische Einrichtung aus dieser Zeit, die Correspondenz-Karte (1869), ermöglichte die Aufrechterhaltung
der festen Bande zu den Seinen daheim, während man
sich auf Reisen befand. Auch dies war etwas völlig
Neues, und die Bevölke rung machte davon gerne und
rege Gebrauch.
Es war doch klar, dass man an seine Lieben daheim
dachte. So gesehen, nimmt es nicht Wunder, dass
Abb.1: Österreichische Postkarte, Ausgabe 1872, mit französischer
5-Centimes (= 3 Kreuzer)-Zusatzfrankatur von Karlsbad ins Ausland nach Italien (Florenz).
manche Reisenden sogar Postkarten, Marken und dergleichen von daheim mitnahmen, um ihrer lieben Pflicht,
nach Hause zu schreiben, unterwegs oder am Reiseziel
problemlos nachkommen zu können. Dies dürfte bei
der ersten präsentierten Postkarte (Abb. 1) der Fall
gewesen sein.
Die Karte, Ausgabe 1872, mit dem gelben 2-KreuzerWertzeicheneindruck wurde in Karlsbad verwendet, wo
sie mit einem schwarzen Einkreisstempel ohne Jahreszahl
entwertet wurde. Da die Karte keine schriftlichen Hinweise
auf das genaue Jahr der Verwendung zeigt, ist die zeitmäßige Zuordnung ein Problem. Der OT-Stempel
CARLSBAD, im Werk von Wilhelm Klein die Nummer
2057 b, ist im Werk von Edwin Müller unter der Nummer
392 d vermerkt. Dort trägt er die Symbole RS-f, was so
viel wie „Einkreisstempel mit Antiquaschrift und Datumsangabe in Ziffern“ bedeutet. Laut Müller-Hand
buch wurde der Stempel bereits auf der fünften Ausgabe
(1863/64) verwendet, bei Klein gibt es diesen Stempel
auch auf der sechsten Ausgabe (1867). Mit dem Jahre
1867 wurde die Aufnahme der Jahreszahl in die Stempellegende, ganz oder auf die beiden Endziffern verkürzt,
verpflichtend. Die Praxis zeigte aber immer wieder,
dass auch Stempel ohne Jahreszahl bis weit in die
siebziger Jahre benützt und nicht beanstandet wurden.
Auf Grund des Stempelabschlages kann die Kartenverwendung nicht mit Sicherheit einem bestimmten Jahr
zugeordnet werden. Deshalb müssen hier das Wissen
über die Postgebühren und die Zulassung von Postkarten
im Verkehr mit Italien weiterhelfen. Laut PVOBl. Nr 47,
H. Minist. Z. 42085 vom 24. Dezember 1873, konnten
ab 1. Jänner 1874 Korrespondenzkarten im Verkehr
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie
und Italien gegen Vorausbezahlung der für einen einfachen
frankierten Brief anfallenden Portogebühren versendet
werden.
Die Taxe betrug für Postkarten zwischen österreichisch-ungarischen Postanstalten und italienischen,
die nicht weiter als vier geographische Meilen in gerader
Richtung voneinander entfernt lagen, 5 Kreuzer, aus
91
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 92
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
den übrigen Orten der Monarchie nach Italien 15 Kreuzer.
Somit ist klar, dass die vorliegende Karte, die eine
5-Centimes-Marke zufrankiert hat, auf keinen Fall aus
der Zeit zwischen dem 1. Jänner 1874 und dem 30.
Juni 1875 stammen kann, für welche die vorhin genannten
Bestimmungen galten.
Die 5 Centimes entsprachen nach der Tabelle im
Reglement zum Pariser Weltpostvertrag, Artikel IV, Punkt
1, über die Festsetzung der Taxen genau 3 Kreuzern,
und diese ergäben mit dem 2-KreuzerWertzeicheneindruck die Summe von 5 Kreuzer. Dies
wäre laut Weltpostvereinsvertrag die Gebühr für den
Postkartenverkehr innerhalb der Mitgliedsstaaten ab 1.
Juli 1875. Da der OT-Stempel CARLSBAD vom 28. 6.
stammt, ist die Karte wohl auch nicht dem Jahre 1875
zuzuordnen, schon eher dem Jahre 1876.
Die Verwendung einer französischen Marke als
Zusatzfrankatur war zwar laut Verordnung nicht vorgesehen, doch anscheinend wurde die grüne 5-CentimesMarke als solche beim Abstempeln im Postamt Karlsbad
nicht erkannt. Der Beamte hat sie beim Manipulieren
sicherlich mit der ebenfalls grünen 3-Kreuzer-Marke
der Ausgabe 1867 verwechselt - die gelb-grün Kombination auf Postkarten war ihm noch nicht so geläufig,
die Arbeitsbedingungen wie Räumlichkeiten, Lichtverhältnisse usw. waren schlecht - und somit für eine
kuriose und wohl einmalige Frankatur gesorgt.
Vielleicht war der Benützer dieser Marke als Kurgast
in Karlsbad und hatte sie zufällig in seiner Geld börse
zur Verfügung. In der Meinung, er dürfe die 5 Centimes,
die in der Wertigkeit der grünen 3 Kreuzer entsprach,
als Ergänzung verwenden, klebte er sie auf die Karte
und verschickte diese nach Florenz in Italien. Gestärkt
wurde er bei seinem Vorgehen durch die Tatsache,
dass die Mit gliedsstaaten des Weltpostvereines es als
eines ihrer Ziele angestrebt haben, ihre Gebiete als ein
einziges Postgebiet darzustellen. Ein weiteres Ziel war
die Gewährleistung der Transitfreiheit und die Vereinheitlichung der Posttaxen. Warum sollte also die
Zufrankatur einer französischen Marke auf einer österreichischen Karte nicht möglich sein, wenn sich die
Mitglieder der UPU solche Ziele setzten?
Oder vielleicht stellte man sich bei der Manipulation
der Karte unter „Vereinheitlichung der Posttaxen“ etwas
Falsches vor und behandelte daher die Karte nicht
richtig. Dass es Unsicherheiten in der Handhabung der
Weltpostvereinsvorschriften gab, lässt sich an etlichen
Belegen aus der damaligen Zeit feststellen, das kann
an Hand zahlreicher Postkarten, Briefe oder dergleichen
gezeigt werden.
Die erste beschriebene 2-Kreuzer-Postkarte könnte
eventuell als indirekter Vorläufer der Antwort postkarte
angesehen werden. Denn die Möglichkeit, diese österreichische Erfindung mit einer zufrankierten fremdländis92
chen Marke zu versenden, scheint aus dem Bedürfnis
der Bevölkerung her vorgegangen zu sein. Sie war
praktisch und wurde, wie Beispiele zeigen, damals, zur
Zeit des Inkrafttretens der Vereinbarungen im Weltpostvertrag, in ähnlicher Form immer wieder praktiziert.
Dies zeigt auch die nächste Correspondenz-KartenVerwendung unter Abbildung 2: Hier wurde aus der
Notwendigkeit heraus eine österreichische 2-KreuzerPostkarte für eine Kurzmitteilung ins Ausland herangezogen, die wahrscheinlich vom Benützer selbst aus
seinem Heimatland Österreich nach Rumänien mitgebracht worden war. Dort wurde sie mit einer rumänischen
3-Bani-Marke ergänzt, mit blauem rumänischem Einkreisstempel TURNU-SEVERIN entwertet und auf der
entsprechen den Postroute nach Österreich gebracht.
Abb. 2: Österreichische Postkarte, Ausgabe 1872, mit rumänischer
Zufrankatur im Ausland (RUMÄNIEN, Turnu-Severin) verwendet.
In WIEN wurde sie korrekt mit dem Ankunftsstempel,
einem schwarzen Einkreisstempel mit doppelter Einfassung, am 28. 9. 75 in der linken oberen Kartenecke
versehen. Die bereits entwertete 3-Bani-Marke und der
österreichische Ankunftsstempel zeigen, dass die
Zufrankierung zum österreichischen 2-KreuzerWertstempeleindruck sowohl in Rumänien als auch in
Österreich vom Postbeamten als fremdländisches Wertzeichen akzeptiert worden sein muss.
Die Überlegung, die gezeigten Postkarten mit ausländischen Zusatzfrankaturen als Vorläufer der Antwortpostkarten zu betrachten, sind nicht von der Hand zu
weisen und mögen mir erlaubt sein. Ab 17. 7. 1880
wurde innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie bereits die Antwortpostkarte verwendet, weil man
sie als Kommunikationsmittel außerordentlich schätzte
und deren Verwendung sich als überaus praktisch
erwies. Dass diese Art der Postkartenverwendung schon
vor der allgemeinen Zustimmung und Zulassung durch
den Weltpostkongress 1885 in so manchem Lande be
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 93
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
reits praktiziert wurde, zeigen die Abbildungen 3 und 4.
Die Rückseite der Postkarte lässt uns einen Zudruck
mit handschriftlichen Informationen für Heinrich Schalek
(Annoncen-Expedition) erlesen und zeigt durch den
Ankunftsstempel FILIPOPOLI 21. 4. und dem Teilstempel
(KON)STANTINOP(EL) 8. 5., dass bereits 1883 Mitteilungen, Auskünfte, Erhebungen usw. per Postweg
mit Antwortpostkarten ausgetauscht worden sind. Das
Hinzufrankieren einer Marke eines anderen Landes war,
wie bereits vorhin erwähnt, nach den Postvorschriften
zwar nicht gestattet, wurde jedoch offensichtlich toleriert,
wie wir aus der folgenden Postkarte, Ausgabe 1876/82,
ersehen und wie es noch wenige andere Belege, die in
Sammlerkreisen bekannt sind, beweisen. Warum sollte
man denn nicht nützliche, praktische Dinge des täglichen
Lebens, die durch Zufall entstanden sind, wie beispielsweise die Antwortpostkarte mit fremdländischer
Zusatzfrankatur, akzeptieren?
Abb. 3, 4: Antwortteil (Vorder- und Rückseite) einer Inlands-Doppelkarte in FILIPOPOLI (heute Plovdiv in Bulgarien) mit einer 3-Soldi-Marke auf das erforderliche 5-Kreuzer-Kartenporto ergänzt.
Letztendlich waren die vorhin erwähnten Fakten
vermutlich hilfreiche Wegbereiter für die Entstehung
der Antwortpostkarten, die mit dem Lissabonner
Zusatzvertrag (21. März 1885) zum Pariser Weltpostvertrag
in allen Mitgliedsländern des Weltpostvereins mit Wirksamkeit ab 1. April 1886 zugelassen wurden.
Hiefür wurden Doppelpostkarten, bestehend aus
zwei zusammenhängenden, gefalzten Postkarten mit
Wertstempeleindruck (= Ganzsache), deren erste für
Mitteilungen an den Empfänger (= Frage karte), die
andere nach dem Abtrennen für die Antwort (=
Antwortkarte) bestimmt war, produziert. Laut
Postvorschrift mussten beim ersten Gebrauch beide
Karten im unverletzten Verbande sein und die schriftliche
Mitteilung hatte sich auf der zweiten Seite des ersten
Blattes zu befinden. Bei Benützung der Antwortkarte
war das erste Blatt abzutrennen, falls notwenig - beispielsweise rekommandiert, per Luftpost oder express retourniert - mit der entsprechenden Marke zu ergänzen
und derar tig manipuliert auf den Postweg zu bringen.
Die Vervollständigung einer für die Rückantwort unter
frankierten Karte mit einer fremdländischen Marke war
nicht gestattet. Es musste in einem solchen Fall das
Doppelte des Fehlportos nachtaxiert werden.
In Österreich legte die Postverwaltung Antwortkarten
mit jeweils eingedrucktem 5-Kreuzer-Wertzeichen auf,
weil das Porto vorauszuzahlen war und ab 1. Juli 1875
je Kartenanteil 5 Kreuzer betrug. Nach Argentinien und
Niederländisch Indien waren die Postkarten mit je 8
Kreuzer freizumachen.
Neben diesen Auslandspostkarten wurden allerdings
auch 2-Kreuzer-Inlandspostkarten mit der entsprechenden
Zusatzfrankatur häufig ins Ausland verwendet und von
den verschiedensten Postver waltungen akzeptiert.
Eine wohl außergewöhnliche Verwendung dieser
Möglichkeit zeigt uns die Antwortkarte unter Abbildung
5. Von einer 2-Kreuzer-Inlands-Doppelkarte, Ausgabe
1890, wurde in KUM in Persien der Antwortteil
eingeschrieben nach BUDAPEST geschickt, wohin die
Karte auf dem Seeweg (= SEA POST OFFICE 12. JU.
91) am 30. JUN. 91 gelangte. Dort konnte sie nicht
zugestellt werden, weshalb die Anschrift auf Reichenberg
korrigiert und der Ankunftsstempel REICHENBERG
abgeschlagen wurde. Auch hier gab es keine erfolgreiche
Zustellung, wohl aber die Rückkorrektur der Anschrift
auf BUDAPEST. Der Ankunftsstempel ist mit 8. OKT.
91 datiert. Wieder gab es keine positive Zustellung,
dafür aber den handschriftlichen Adressenhinweis
„Teheran Persien“, wohin die Karte diesmal auf dem
Landweg über das damals russische TIFLIS, 2 OTStempel vom 6. und 8. OKT. 1891 (= 18. und 20. Oktober 1891 nach dem Julianischen Kalender) und TABRIZ
(= Täbris), OT-Stempel vom 28. 10. auf der Kartenrückseite, gelangte.
Aus demselben Land, in dem mit zwischenzeitlichen
Verbesserungen bis etwa 1925 bei der Post abenteuerliche Verhältnisse herrschten, stammt eine weitere
Antwortpostkarte, die allerdings nicht nach Budapest,
sondern nach Wien adressiert ist.
Die Karte mit dem 2-Kreuzer-Wertstempeleindruck
im Muster der Freimarkenausgabe 1883, Ausgabe 1890,
93
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 94
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Abb. 5: 7,5 Schahi (5 Schahi = Rekommandation, 2,5 Schahi =
Postkartenporto laut UPU) auf von Persien nach Ungarn unerlaubter österreichischer 2-Kreuzer-Antwortpostkarte. Die in KUM
am 19.5.1891 eingeschrieben aufgegebene Karte konnte nicht
zugestellt werden: Poststempel, handschriftliche Vermerke und
4 Anschriftkorrekturen ermöglichen die mehrmals versuchte
Zustellung nachzu vollziehen.
mit Einrahmung (Abb. 6), ebenfalls in KUM aufgegeben,
dürfte in Persien als Karte nicht anerkannt worden sein.
Laut Art. XV des Reglements zum Pariser Weltpostvertrag
wäre ab 1. August 1880 im internationalen Postverkehr
eine Weltpostvereinskarte (=UPU-Karte) zu verwenden
gewesen. Allerdings ist bekannt, dass auch Inlandspostkarten mit der entsprechenden Zusatzfrankatur
häufig verwendet und toleriert wurden.
Abb.6: Antwortteil der Correspondenz - Karte, Ausgabe 1890, mit
17, 5 Schahi Zusatzfrankatur: eingeschriebene Rücksendung von
KUM nach WIEN 1891, mit entsprechenden Abgangs-, Durchgangs- und Ankunftsstempeln.
Durch den Text auf der Rückseite dieser Karte erfahren wir jedoch, dass man „Postkarten hier noch
nicht kennt“. Bekräftigt wird diese Aussage durch die
Tatsache, dass in der Verordnung vom 17. September
1880 (PVBl 58/1880) Persien als Land, in dem die Doppelpostkarten im Auslandsverkehr ab 1. Oktober 1880
eingeführt werden, nicht erwähnt wird. Der verwendete
Antwortteil der Inlands-Dop pelkarte trägt in der rechten
94
oberen Ecke eine auf den Kopf gestellte, stark verzähnte
5-Schahi-Marke, eine stark verzähnte, perforierte, liegende
7-Schahi-Marke und eine liegende 2-Schahi-Marke. Sie
decken in Summe laut Iraj EFTHEKAR, einem der bedeutendsten Kenner der persischen Postgeschichte,
die Gebühr für die Rekommandation in der Höhe von
14 Schahi ab und gehören der Ausgabe 1889 an, die
auch als Pariser Ausgabe bekannt ist. Der entsprechende
persische Rekozettel befindet sich in der linken, unteren
Kartenecke.
In der linken oberen Ecke befinden sich eine stark
missgestaltete 1-Schahi-Marke, eine 2-Schahi-Marke
und eine diagonal halbierte 1-Schahi-Marke, ebenfalls
aus der Emission 1889 (= Pariser Ausgabe). In Summe
ergeben die Marken 3,5 Schahi und dürften die Hälfte
der Briefgebühr abdecken. Die Bestimmung, dass das
Kartenporto der Hälfte der Briefgebühr zu entsprechen
hatte, lesbar in „Die Auslandstaxen des Berner Vertrages,
Absatz 2.2 Correspondenzkarten“, am 1. Juli 1875 in
Kraft getreten, dürfte demnach hier angewendet worden
sein. Laut Iraj Eftekhar betrug die Briefgebühr für die
Zeit zwischen 1889 und 1894 ins Ausland 7 Schahi. Die
Hälfte davon wären 3,5 Schahi, welche in dieser Höhe
auf die Postkarte geklebt worden waren. Alle sechs
Wertzeichen wurden mit dem OT-Stempel KUM entwertet. Ferner trägt die Karte den Durchgangsstempel
TABRIZ (= Täbris) und einen Wiener Ankunftsstempel
vom 1.6.1891.
So wie Österreich bedienten sich auch andere Nationen dieses neuen Kommunikationsmittels, das ca.
90 Jahre lang am Markt war. Beispielsweise Italien, wie
Abbildung 7 zeigt. Die zweisprachige Karte mit dem
Vermerk RISPOSTA (Réponse) und dem 10-CentesimiWertzeicheneindruck zeigt durch die besonderen, handschriftlichen Rotstiftunterstreichungen sehr deutlich den
Wunsch des Rücksen ders, der offensichtlich wusste,
dass eine österreichische Zusatzfrankatur zum italienischen Wertstempel nur in wenigen Fällen möglich war.
Deshalb wurde die Antwortkarte mit der 25-HellerMarke, Ausgabe 1901/02, als Einschreibgebühr ergänzt
und erhielt den doppelsprachigen Einschreibezettel des
Postamtes BRÜNN 1. Dort erfolgte auch die Entwertung
der „Rekogebühr“ mit dem zweisprachigen OT-Stempel
BRÜNN 1 am 7. 12. (19)03, ehe die Antwortkarte
VENEDIG am 8. 12. erreichte, wo der Ankunftsstempel
VENEZIA (RACCOMANDATE) über den italienischen
Wertstempel abge schlagen wurde.
Die Doppelpostkarten wurden lange Zeit und gerne
für die verschiedensten Belange verwendet, sind aber
auf Grund eines Beschlusses des Weltpostvereins seit
1. Juli 1971 im internationalen Verkehr nicht mehr zugelassen. Sie sind aber in etwas abgeänderter Form für
viele Benützer heute wie der ein wirkungsvolles Instru-
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 95
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ment, in dem das Erscheinungsbild einer Postkarte mit
einer Antwort möglichkeit kombiniert ist und bieten
doppelt so viel Platz für Marketing wie eine normale
Postkarte. Da die Antwortrate über praktische, abtrennbare Antwortkarten gesteigert werden kann, bietet
sie sich besonders für Befragungen, Gewinnspiele und
Direkt-Marketing an und wird in unserer heutigen Zeit
wieder häufig verwendet.
Abb. 7: 10-Centesimi-Wertstempeleindruck auf korrekt manipulierter, italienischer Antwortpostkarte, ergänzt mit österreichischer 25-Heller-Marke, Ausgabe 1901/02, und Einschreibezettel
Brünn 1 wegen rekommandierter Rücksen dung nach VENEDIG
anno 1903.
Quellen:
1. Bernardini, Ernst / Pfalz, Helmut. (1994): 100 Jahre österreichische Portomarken. Katalog und Handbuch. Im Selbstverlag.
Wien.
2. Czirok, Denes / Endrödi, Karl. (2002): Ungarische Zusatzfrankaturen auf den Korrespondenz karten 1869 und 1871.
3. Eder, Adolf: Archiv und Postkartensammlung.
4. Eftekhar, Iraj. (2003): Ghajar Covers and Postal History
Classic Spezialized Catalogue 1868 - 1925.
5. Ferchenbauer, Ulrich. (2008): Handbuch und Spezialkatalog
(Band I - IV), 7. Auflage. Wien.
6. Klein, Wilhelm. (1967): Stempelhandbuch.
7. König, Wolfgang. (2005): Die erste Korrespondenzkarte der
Welt mit Zusatzfrankaturen (125 Jahre österreichischer Philatelistenclub VINDOBONA, 1880 - 2005).
8. Mueller, Edwin. (1960): Handbook of the Pre-stamp postmarks
of Austria, Collectors Clubs, New York.
9. Post-Verordnungsblätter für das Verwaltungsgebiet des k.
k. Handels-Ministeriums . (1869 - 1876): Nr. 2, 18, 19, 26, 30,
34, 41, 45, 46, 47, 66.
10. Schneiderbauer, Franz. (1981): Ganzsachen Österreich,
Spezialkatalog und Handbuch.
11. Shaida, Hassan. (2001): Postal Markings of Iran.
12. Tschernatsch, Heimo: Archiv und Postkartensammlung.
13. http:// de. Wikisource. org/wiki/freie Quellensammlung.
Es wäre für mich als begeisterten Sammler höchst
interessant zu erfahren, ob im Kreise der großen AlpenAdria-Familie in irgendwelchen Sammlungen ähnliche
Antwortpostkarten oder Postkarten mit Währungsmischfrankaturen schlummern, welche die Aussagekraft
obigen Artikels bekräftigen könnten.
95
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 96
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
MOTIVI OPATIJSKE RIVIJERE
NA ILUSTRIRANIM DOPISNICAMA
JUGOSLAVIJE
OPATIJA RIVIERA MOTIFS ON
ILLUSTRATED POSTAL CARDS OF
YUGOSLAVIA
Krešimir BotkoviÊ
Grad domaÊin ovogodiπnje filatelistiËke izloæbe
Alpe Adria Phila moæe se, bar dijelom, predstaviti
i ilustriranim dopisnicama Opatije i okolnih mjesta,
toËnije podruËja od Opatije do MoπÊenice. Rijeku
s njenim brojnim ilustriranim dopisnicama odluËio
sam ne ukljuËiti, bit Êe drugih prigoda za to.
The city hosts this year’s philatelic exhibition Alpe
Adria Phila may be, at least in parts, to introduce with
illustrated postal cards Opatija and surrounding areas,
specifically the area from Opatija to MoπÊenice. I did
not include Rijeka, with its numerous illustrated postal
cards, I decided to wait for another occasion to do so.
Opatije, naravno, nema na brojnim il. dopisnicama Kraljevine Jugoslavije. Tko je zaboravio,
neka se podsjeti kako je, ne samo, Istra s Opatijom,
veÊ ubrzo i Rijeka, nakon Prvog svjetskog rata
“zavrπila” u Kraljevini Italiji.
Opatija, of course, cannot be found on many of the
postal cards of the Kingdom of Yugoslavia. Who has
forgotten, let be reminded that, not only Istria with
Opatija, and soon after Rijeka, after the First World War
“ended” in the Kingdom of Italy.
FNRJ nastavlja sa praksom iz kraljevine Jugoslavije i izmeu lipnja 1947 i srpnja 1958 izdaje
1209 razliËitih il. dopisnica nadmaπivπi “za dlaku”
1206 izdanih za kraljevine. No sada je motiva iz
Hrvatske manje: 378 prema 439.
Federal Peoples Republic of Yugoslavia (FNRJ)
continue the practice of the Kingdom of Yugoslavia
and in between June 1947 and July 1958 issued 1209
different illustrated postal cards, thus narrowly exceeding
the number of 1206 postal cards issued during the
Slika / Fig. 1
Slika / Fig. 2
96
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 97
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika / Fig. 3
Slika / Fig. 4
Dopisnice su izdavane u osam redovnih i dva
prigodna izdanja. Opatijski motivi pojavljuju se
samo u drugom, πestom i sedmom redovnom izdanju.
Kingdom. However, the number of motifs from Croatia
is lesser - 378 to 439.
I. redovno izdanje - 26. travanj 1953.
10 din (Tito) - marka i motiv crvenosmei
32 motiva; od toga 7 motiva iz Hrvatske
II. redovno izdanje - 8. lipanj 1953.
10 din (Tito) - marka i motiv crnozeleni
32 motiva; od toga 29 motiva iz Hrvatske
U ovom izdanju prvi se puta pojavljuju opatijski
motivi. Potpis ispod svih motiva je samo: OPATIJA.
a) OPATIJA - kupaliπte Opatija (danas hotel Admiral s marinom)
(slika 1)
b) OPATIJA - terasa hotela Jadran (danas Milenij) (slika 2)
c) OPATIJA - sunËaliπte kupaliπta Slatina (slika 3)
d) LOVRAN (slika 4)
Slika / Fig. 5
The postal cards are issued in eight regular and two
commemorative editions. The motifs of Opatija appear
in second, sixth and seventh regular editions.
I Regular Edition - April 26, 1953
10 din (Tito) - stamp and motif in red-brown
32 motifs; 7 of them from Croatia
II Regular Edition - June 8, 1953
10 din (Tito) - stamp and motif in black-green
32 motifs; 29 of them from Croatia
In this edition for the first time appear motifs of Opatija.
Motif name on cards is always just: OPATIJA.
a) OPATIJA - swimming place Opatija (today hotel Admiral with
marina) (Fig. 1)
b) OPATIJA - terrace of the hotel Jadran (today hotel Milenij) (Fig. 2)
c) OPATIJA - sunbathing and swimming place Slatina (Fig. 3)
d) LOVRAN (Fig. 4)
Slika / Fig. 6
97
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 98
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika / Fig. 7
Slika / Fig. 8
III. redovno izdanje - 15. srpanj 1953.
10 din (Tito) - marka i motiv tamnosmei
36 motiva; od toga 3 motiva iz Hrvatske
III Regular Edition - July 15, 1953
10 din (Tito) - stamp and motif dark-brown
36 motifs, 3 of them from Croatia
IV. redovno izdanje - 25. kolovoz 1953.
10 din (Tito) - marka i motiv maslinastozeleni
36 motiva; od toga 4 motiva iz Hrvatske
IV Regular Edition - August 25, 1953
10 din (Tito) - stamp and motif olive-green
36 motifs, 4 of them from Croatia
V. redovno izdanje - 1. veljaËe 1955.
10 din (prodajna cijena 12 din) (branje jabuka) marka zelene boje
98 razliËitih motiva; od toga 22 motiva iz Hrvatske
- svaki motiv πtampan je u dvije boje:
A) crvenosmea
B) plavozelena
V Regular Edition - February 1, 1955
10 din (selling price 12 din) (apple picking) - the stamp
is green
98 different motifs; 22 of them from Croatia - each of
the motifs is printed in two colours:
A) red-brown
B) blue-green
VI. redovno izdanje - 28. lipanj 1956.
10 din (prodajna cijena 15 din) (branje jabuka) marka zelene boje
- radi razlikovanja od kasnijih izdanja treba naglasiti
da su adresne linije sastavljene od crtica!
- 224 razliËita motiva; od toga 90 motiva iz Hrvatske
VI Regular Edition - June 28, 1956
10 din (selling price 15 din) (apple picking) - the stamp
is green
- for purposes of differentiating from later issues it
should be pointed out that address lines are made of
short lines!
Slika / Fig. 9
Slika / Fig. 10
98
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 99
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika / Fig. 11
Slika / Fig. 12
- motivi su πtampani u dvije boje:
A) smeecrna (112 motiva)
B) sivomaslinasta (112 motiva)
-224 different motifs; 90 of them from Croatia
- motifs are printed in two colours:
A) brown-black (112 motifs)
B) grey-olive-green (112 motifs)
a)
b)
c)
d)
e)
f
g)
h)
i)
j)
k)
OPATIJA - opatijska rivijera iz smjera Preluke (slika 5)
OPATIJA - kip “djevojka s galebom” (slika 6)
OPATIJA - kupaliπte Slatina
OPATIJA - detalj, glavna ulica, lijevo hotel Slavija (danas Palace)
(slika 7)
OPATIJA - pogled s terase hotela Jadran (danas Milenij) motiv je ponovljen i u VII i)
OPATIJA - hotel Kvarner s terasom (slika 8)
OPATIJA - nekadaπnje kupaliπte Slatina, bez kupaËa - motiv je
ponovljen i u VII b)
OPATIJA - pogled na umjetniËki paviljon Juraj ©porer
OPATIJA - kupaliπte Opatija (danas hotel Admiral s marinom)
(slika 9)
OPATIJA - glavna ulica, lijevo hotel Slavija (danas Palace)
LOVRAN (slika 10)
Slika / Fig. 13
a) OPATIJA - Opatija coast line from the direction of Preluka
(Fig. 5)
b) OPATIJA - The statue “Girl with a Seagull” (Fig. 6)
c) OPATIJA - swimming place Slatina
d) OPATIJA - a detail, main street, to the left hotel Slavija (today
Palace) (Fig. 7)
e) OPATIJA - a view from the terrace of the hotel Jadran (today
Milenij) - the motif is repeated in the VII i)
f) OPATIJA - hotel Kvarner with terrace (Fig. 8)
g) OPATIJA - former swimming place Slatina, without swimmers the motif is repeated in the VII b)
h) OPATIJA - a view at the artistic pavilion Juraj ©porer
i) OPATIJA - swimming place Opatija (today hotel Admiral with
marina) (Fig. 9)
j) OPATIJA - main street, to the left hotel Slavija (today Palace)
k) LOVRAN (Fig. 10)
Slika / Fig. 14
99
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 100
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika / Fig. 15
Slika / Fig. 16
VII. redovno izdanje - lipanj-kolovoz 1957.
10 din (prodajna cijena 15 din) (branje jabuka) marka zelene boje
- adresne linije sastavljene od toËkica, visina slova
u zaglavlju 2 mm.
- 448 razliËitih motiva; od toga 154 motiva iz
Hrvatske - motivi su πtampani u crnoj/crnosmeoj
boji:
VII Regular Edition - July-August, 1957
10 din (selling price 15 din) (apple picking) - the stamp
is green
- address lines are made of dots, the height of the
letters in the heading is 2 mm.
- 448 different motifs; 154 of them from Croatia
- motifs are printed in black/black-brown colours:
a) OPATIJA - kupaliπte Slatina
b) OPATIJA - nekadaπnje kupaliπte Slatina, bez kupaËa (slika 11) motiv je ranije izdan u VI. g)
c) OPATIJA - nekadaπnje kupaliπte Slatina, s kupaËima (slika 12)
d) OPATIJA - hotel Slavija (danas Palace)
e) OPATIJA - najstarija opatijska luËica - PortiÊ
f) OPATIJA - detalj, kupaliπte Lido
g) OPATIJA - glavna ulica
h) OPATIJA - kupaliπte Angiolina i koncertni paviljon (slika 13)
i) OPATIJA - pogled s terase hotela Jadran (danas Milenij)
(slika 14) - motiv je ranije izdan u VI. e)
j) I»IΔI (slika 15)
k) LOVRAN - luËica
l) LOVRAN - palme, rt, πetnica (slika 16)
m) LOVRAN - hoteli s mora
n) LOVRAN - mala plaæa s kupaËima
o) MO©ΔENI»KA DRAGA (greπka u imenu, MaπÊeniËka umjesto
MoπÊeniËka) (slika 17)
VIII. redovno izdanje - lipanj-srpanj 1958.
10 din (prodajna cijena 15 din) (branje jabuka)
marka zelene boje
- adresne linije sastavljene od toËkica, visina
slova u zaglavlju 2.5 mm.
- 140 razliËitih motiva; od toga 35 motiva iz
Hrvatske
- motivi su πtampani u crnoj boji.
100
a) OPATIJA - swimming place Slatina
b) OPATIJA - former swimming place Slatina, without swimmers
(Fig. 11) - motif was issued earlier in VI g)
c) OPATIJA - former swimming place Slatina, with swimmers
(Fig. 12)
d) OPATIJA - hotel Slavija (today Palace)
e) OPATIJA - the oldest little port of Opatija - PortiÊ
f) OPATIJA - a detail, swimming place Lido
g) OPATIJA - main street
h) OPATIJA - swimming place Angiolina and concert pavilion
(Fig. 13)
i) OPATIJA - a view from the terrace of the hotel Jadran (today
Milenij) (Fig. 14) - the motif was issued earlier in VI e)
j) I»IΔI (Fig. 15)
k) LOVRAN - the little port
l) LOVRAN - palm trees, cape, coast walk (Fig. 16)
m) LOVRAN - hotels, a view from the sea
n) LOVRAN - a small beach, with swimmers
o) MO©ΔENI»KA DRAGA (mistake in motif name, MaπÊeniËka
instead of MoπÊeniËka) (Fig. 17)
VIII Regular Edition - June-July, 1958
10 din (selling price 15 din) (apple picking) - the stamp
is green
- address lines are made of dots, the height of letters in
heading is 2.5 mm
- 140 different motifs; 35 of them from Croatia - the
motifs are printed in black color.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 101
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Slika / Fig. 17
Jugoslavija je iza rata izdala i dva prigodna izdanja.
U njima nema Opatije i okolice.
Prvo prigodno izdanje - 1. lipanj 1947.
- “Naπa djeca - Naπa buduÊnost”
1.50 din - marka i motiv tamnoplavi
- 9 razliËitih motiva iz æivota djece.
Drugo prigodno izdanje - 1. prosinac 1956.
- “15. godiπnjica JNA”
10 din (branje jabuka) - motiv i marka su iste
boje; ovo izdanje je dosta “zapetljano” zbog
Ëetiri tipa zaglavlja, dva pisma i dvije razliËite
boje (maslinastozelena i plavozelena) sa nijansama. O tome nekom drugom prilikom.
- 28 razliËitih motiva, dio motiva je iz rata, a dio iz
poslijeratnog razvoja vojske; teπko je reÊi koliko
je motiva iz Hrvatske jer su mnogi motivi opÊeniti,
dva su sigurno (Knin i D. Lapac) i vjerojatno
Ëetiri motiva ratne mornarice.
Zahvaljujem g. Martinaπu i g. Kopaniju na pomoÊi
kod opisa opatijskih motiva.
Literatura:
StojsavljeviÊ: Katalog cjelina Jugoslavije, 2002.
Michel Ganzsachen - Katalog Europa West
Yugoslavia issued after the war two commemorative
editions. In them there are not Opatija and its surrounding.
First Commemorative Edition - June 1, 1947
- “Our Children - Our Future”
1.50 din - stamp and motif in dark-blue
- 9 different motifs from life of children.
Second Commemorative Edition - December 1, 1956
- “15th Anniversary of JNA”
10 din (apple picking) - motif and stamp are of the
same colour; this edition is quite complicated because
of the four types of headings, two alphabets and two
different colours (olive-green and blue-green) with
shades. About that on some other occasion.
- 28 different motifs, a part of them from the war, a
part from the post-war development of the army; it is
hard to say how many motifs are from Croatia, because
many of them are general, two of them for sure (Knin
and Donji Lapac) and probably four of the navy motifs.
I thank Mr. Martinaπ and Mr. Kopani for help in description
of the Opatija motifs.
Literature:
StojsavljeviÊ: Katalog cjelina Jugoslavije, 2002 (Catalogue
of postal stationary of Yugoslavia)
Michel Ganzsachen - Katalog Europa West
101
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 102
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Prigodna izdanja poštanskih uprava povodom
izloæbe Alpe-AdriaPhila 2011 Opatija
Hrvatska / Croatia
NjemaËka / Germany
Austrija / Austria
Kina / China
102
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 103
65 godina s vama
DIONI»KO DRU©TVO ZA GRAFI»KU I NAKLADNI»KU DJELATNOST / tel.+385 40 372 222 / fax +385 40 372 212 / e-mail: [email protected]
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 104
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
POVIJEST
Meimursko tiskarstvo ima vrlo dugu tradiciju.
ZahvaljujuÊi kulturno-vjerskom djelovanju Ëuvene
hrvatske plemiÊke obitelji Zrinski, Meimurje dobiva
svoju tiskaru meu prvim krajevima na Balkanu i
ovom dijelu Europe. RaËuna se da je tiskara
104
obitelji Zrinski u NedeliπÊu osnovana veÊ 1570.
godine. OsnivaË je bio Juraj Zrinski, sin sigetskog
junaka Nikole ©ubiÊa Zrinskog. U to je vrijeme
osnivanje bilo prijeka potreba jer tada nije djelovala
nijedna hrvatska tiskara. Nakon petnaestak godina
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 105
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
plodnog djelovanja u NedeliπÊu i æestokih opiranja
πirenju protestantizma, 1586. godine tiskara pod
pritiskom protureformacije seli u Varaædin, a godinu
dana kasnije u ugarsko mjesto Eberovo (Monyrokörek).
Godine 1884. proradila je prva ËakoveËka tiskara u kojoj se nastavlja tradicija koju je zapoËela
obitelj Zrinski te je pokrenut list Meimurje. Kako
je u to vrijeme u »akovcu bilo registrirano gotovo
400 obrtnika, sve se viπe javljala potreba za tiskarskim uslugama. Nakon viπestruke promjene
vlasnika sredinom Drugog svjetskog rata tiskaru
kupuju Franjo Döring i Antun Hunjak. Paralelno s
time 1941. godine u »akovcu tiskarsku djelatnost
osniva i Antun ©arec. Tako je »akovec u vrijeme
rata imao dvije tiskare koje su radile najrazliËitije
tiskarske poslove te ukupno zapoπljavale petnaestak radnika. Odmah poslije rata tiskare su se nacionalizirale i spojile u jednu takozvanu Narodnu
tiskaru. Danaπnja tiskara u »akovcu osnovana je
28. studenog 1946. godine pod nazivom „Gradska
tiskara i knjigoveænica »akovec“.
Na danaπnju je lokaciju tiskara preseljena 1949.
godine. U izgradnju tih prostora uloæeno je mnogo
truda i dobrovoljnog rada na koji se redovito
odlazilo poslije radnog vremena i nedjeljom. Od
1950. do 1963. tiskara se polagano razvijala,
obujam posla i ukupnih prihoda vrlo je sporo
rastao. Ipak, poduzeÊe je naraslo s petnaestak na
devedeset zaposlenika. To je razdoblje prethodilo
nagloj modernizaciji do koje je doπlo nakon 1963.
godine.
Do 1957. godine nisu se nabavljali novi strojevi,
a tada je iz Maarske stigao prvi rabljeni slagaÊi
stroj njemaËke proizvodnje te se ta godina uzima
kao prekretnica u radu poduzeÊa. Godine 1960.
izgraeni su novi prostori strojoslagarne.
Radovi su nastavljeni 1961. i 1962. godine.
Obavljale su se znaËajne pripreme za proπirenje
radnih prostorija i nabavu suvremenije opreme
πto je ujedno znaËilo poveÊanje broja zaposlenih.
ZahvaljujuÊi sposobnom rukovodstvu i kvalitetnim radnicima, 1963. godine poËinje nagla
ekspanzija poduzeÊa, nabavljaju se novi strojevi i
dograuju prostorije. Proπirenje se nastavlja i sljedeÊih godina. StruËni kadrovi dolaze iz raznih
krajeva bivπe dræave, a na πkolovanje i doπkolovanje
se πalje znaËajan broj vlastite radne snage. Mladi
ljudi postaju okosnica razvitka, prihodi rastu, a
radnici se odriËu dijela osobnih dohodaka za potrebe modernizacije strojnog parka. To je razdoblje
velikog „buma“ kada se kupuje velik dio nove
opreme, a poduzeÊe stjeËe poslovne partnere u
Zagrebu i drugim gradovima.
Danaπnji naziv „Zrinski“ poduzeÊe je dobilo
19. prosinca 1968. godine, a 1. sijeËnja 1969. ot105
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 106
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
voreno je prvo predstavniπtvo u Zagrebu. Godine
1970. poduzeÊe zapoπljava 250 ljudi.
Do 1971. godine strojni park je u cjelini izmijenjen i proπiren. Bilo je to razdoblje tako naglog
razvitka da ga nisu oËekivali ni najveÊi optimisti.
Svi rezultati temelj su velikog zajedniπtva i samoodricanja radnika. Samo u takvoj radnoj atmosferi moguÊe je bilo postiÊi tako zavidne rezultate.
Godine 1986. otvorena je najmodernija knjigoveænica onoga doba opremljena linijama za
broπirani i kopËani uvez knjiga i broπura s prateÊom
opremom. Preπlo se na masovnu proizvodnju kvalitetnih grafiËkih proizvoda πto je omoguÊilo konkurentnost tiskare na træiπtu svog proizvoda.
Osvajali su domaÊe træiπte, izaπli na svjetsko posredstvom izvozniËkih tvrtki na podruËju Poljske i
Rusije te otvarali svoja predstavniπtva na πirem
podruËju ondaπnje Jugoslavije. Time je Zrinski
bio sveprisutan na træiπtu.
Godine 1988. Zrinski kupuje prvi Heidelbergov
peterobojni Speedmaster.
Stvaranjem hrvatske dræave Zrinski se ozbiljno
uhvatio u koπtac sa savladavanjem novih izazova
u grafiËkoj tehnologiji upuπtajuÊi se u sloæene
procese tiskanja novca, vrijednosnica i poπtanskih
maraka koristeÊi pritom najnovija tehnoloπka dostignuÊa i repromaterijale do tada neuobiËajene u
grafiËkoj praksi. To je od svih sudionika proizvodnje
traæilo nova znanja i iskustva.
Danas je tvrtka Zrinski glavni nositelj izvoza
knjiga iz Hrvatske, odnosno proizvodi viπe od 50
posto ukupnog izvoza knjiga. Najmoderniji strojevi
106
u pripremi tiskovne forme, prvi CTP na ovom podruËju, tiskarski strojevi od pet do osam boja s
elektronskim praÊenjem i regulacijom te najmodernije linije u doradi omoguÊuju Zrinskom odræati
misiju jedne od vodeÊih tiskara na prostoru Hrvatske. Uvijek spremni na izazove i veseli kada su
u moguÊnosti stvoriti grafiËki proizvod koji nije
standardan, veÊ ima specifiËne zahtjeve kojima
su se dokazali i u izvozu.
Zrinski zapoπljava 226 radnika, od Ëega s visokom i viπom πkolskom spremom 36, srednjom
πkolskom spremom 120, 51 kvalificiran i visokokvalificiran radnik te 19 priuËenih radnika u grafiËkoj
proizvodnji.
Svako vrijeme nosi svoje izazove. »ak i kad
su oni bili najveÊi, tiskara u »akovcu biljeæila je
samo uspjehe. Dugogodiπnje iskustvo i tradicija,
brz i kvalitetan rad te suvremena tehnologija - to
su razlozi zbog kojih su se brojni poslovni partneri
i prijatelji proteklih 65 godina s povjerenjem oslanjali
na tiskarske usluge ZRINSKOG. Stalnim ulaganjem
u moderne grafiËke strojeve i ureaje, kao i u
obrazovanje i usavrπavanje ljudi koji na njima
rade, stvorene su pretpostavke da se takva suradnja, svim aktualnim nedaÊama usprkos, i dalje
nastavi na obostrano zadovoljstvo.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 107
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
OFFSET PRIPREMA
Tim grafiËkih inæenjera unutar Tehnoloπke pripreme rada izrauje radni nalog, osnovni dokument
u kojemu su toËno definirane sve faze proizvodnog
procesa. OdreujuÊi format i izgled tiskovnog
arka, koliËine papira, boje i ostalih materijala, definiraju sve faze proizvodnog procesa (od pripreme,
tiska i dorade, sve do isporuke) toËno u detalje.
Obraeni radni nalog sa svim prateÊim dokumentima i materijalima (rukopis, listu primopredaje,
„πpigl“, uzorak, originale za reprodukciju, CD ili
disketu) predaju u Offset pripremu.
Odjel Offset pripreme predstavlja prvu fazu
samog proizvodnog procesa odreenog grafiËkog
proizvoda. Potrebne materijale naruËioc dostavlja
putem naπeg ili vlastitog FTP servera, e-maila ili
na nekom od prijenosnih medija, najËeπÊe u PDF
formatu. Na raËunalu se radi montaæa te se RIP
file-ovi ili probni otisci (isprinti) πalju naruËiocu na
korekturu, ovisno o æeljama i moguÊnostima naruËioca. Kod ripanja se najËeπÊe koristi AM raster,
ali ponekad i FM raster. Nadalje, naruËioc moæe
dostaviti materijale koji zahtijevaju prethodnu obradu, skeniranje, prijelom teksta, lekturu, korekturu
i sliËno. Neki poslovi zahtijevaju ruËnu montaæu
araka i klasiËnu izradu offsetnih ploËa pomoÊu
kopirnih ureaja, no takvi postupci su zastarjeli i
upotrebljavaju se samo kod vrlo jednostavnih
proizvoda ili u sluËajevima kada postoje veÊ
gotove montaæe.
Zrinski najveÊim dijelom upotrebljava CTP teh-
nologiju koja omoguÊuje izravnu izradu ploËa pomoÊu raËunala i CTP ureaja. Tiskara Zrinski je
2001. godine prva u Hrvatskoj instalirala takav
ureaj. Investiranje u njega pridonijelo je zaokruæivanju tehnoloπkog procesa koji omoguÊuje
bræu obradu radnih naloga digitalnom montaæom,
brzu i kvalitetnu izradu ploËa za tisak te smanjenje
troπkova i rokova proizvodnje s ciljem postizanja
konkurentnosti. PloËa osvijetljena na CTP ureaju
kvalitetnija je i preciznija od one napravljene klasiËnim putem te omoguÊuje kraÊe vrijeme pripreme
tiskarskog stroja, kvalitetniji tisak te precizan registar.
Offset priprema upotrebljava i Heidelbergov
Prinect Prepress Interface kojim se prema montaænim arcima stvaraju PPF datoteke za automatsko
predpodeπavanje bojanika u tisku.
IduÊi ukorak s trendovima u grafiËkoj industriji
i prateÊi korak modernizacije, Zrinski je uveo i
sustav Kodak InSite. Ovaj snaæan alat omoguÊuje
sigurnan web pristup klijentima i operatorima pripreme te sluæi za daljinsko sakupljanje poslova,
praÊenje napretka i suradnju, daljinsko odobrenje
i ovlaπtenje te automatizira neke od najkritiËnijih
koraka radnog toka. Time je klijentima i korisnicima
omoguÊen pristup vlastitome radu bilo gdje i bilo
kada bez potrebe za posebnim hardverom ili softverom. InSite Prepress je pridonio brzom i automatskom radnom toku s manje pogreπaka i troπkova.
107
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 108
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
OFFSET TISAK
U odjelu Offset tiska Zrinski raspolaæe s viπe
razliËitih offsetnih tiskarskih strojeva za tisak na
arke meu kojima je najnoviji stroj B1 formata
Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P sa 8 tiskovnih
jedinica i moguÊnoπÊu obostranog tiska (4/4) pri
brzini od 13.000 otisaka na sat.
preme i tiska.
Na svim se strojevima koristi Prinect Prepress
Interface software za automatsko predpodeπavanje
bojanika kako bi se skratilo vrijeme pripreme i
smanjila potroπnja materijala do dobrog otiska.
Za kontrolu otisaka koristi se Image Control,
Stroj je opremljen PressCentrom, suvremenom
kontrolnom stanicom za raËunalno upravljanje
strojem te pametnu automatizaciju procesa pri-
ureaj za spektrofotometrijsku kontrolu otisaka i
praÊenje procesa tiska πto omoguÊuje bræi dolazak
do ciljanih vrijednosti na otisku. Velika je prednost
ovog ureaja πto nije ograniËen samo na mjerenje
kontrolnog klina, veÊ moæe slikovno analizirati
cijeli arak te tako joπ preciznije regulirati pojedinu
tiskovnu jedinicu i kontrolirati otisak tijekom tiska.
Na taj se naËin osigurava standardizirani otisak,
tj. ponovljivost u bilo koje vrijeme.
Pored standardnih CMYK boja, moguÊe je otiskivati i spot bojama, zlatnom i srebrnom bojom
te zaπtitnom bojom vidljivom samo pod UV svjetlom.
Za lakiranje se koriste sjajni, mat i zaπtitni lakovi
kao i specijalni mirisni lakovi.
MoguÊe je otiskivati na razliËite papire od 40
do 350 g/m2, kao i na voluminozne, pigmentirane
i zaπtitne papire.
108
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 109
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
KNJIGOTISAK
Knjigotiskarski odjel najstariji je u tiskari Zrinski.
VeÊina strojeva tog odjela nekad se, u samim
poËecima rada tiskare, upotrebljavala iskljuËivo
za tisak, dok se danas preteæno koriste za doradne
i specifiËne poslove kao πto su πtancanje, slijepi
tisak (blind druck), foliotisak, numeracija i termotisak.
Kao primjer specifiËnih poslova moæe se navesti
tisak æiga na omotnicama Hrvatske poπte.
DORADA
Tiskara Zrinski ima moguÊnost izrade svih
vrsta uveza knjiga kao πto su tvrdi, meki, klamani,
spiralni i integralni uvez knjiga. Osim strojnog
uveza tiskara nudi i ruËni uvez knjiga struËnih
knjigoveæa te na taj naËin moæe udovoljiti svim
potrebama kupaca, Ëak i onima s posebnim zahtjevima.
Osim knjiga proizvodni program obuhvaÊa
izradu svih vrsta prospekata, plakata, blokova,
rokovnika, kalendara, razglednica, naljepnica, etiketa, obrazaca, vrijednosnica i sliËnog.
STROJ ZA SABIRANJE I ©IVANJE
ÆICOM
Stroj za πivanje æicom sadræi 6 sabirnih stanica,
nudi dobru uËinkovitost pri maksimalnoj brzini od
9000 taktova na sat, πtedi prostor i predstavlja
visoki stupanj automatizacije po produktivnosti i
uËinkovitosti. Iznimno je jednostavan za podeπavanje te je vrijeme pripreme reducirano za 50 %.
TrorezaË na kraju stroja omoguÊuje podeπavanje
bez alata. Zbog novog redoslijeda reza i ergonomskog naËina gradnje mehanizmi za rezanje i
dovoenje se mogu lagano vidjeti i podesiti.
109
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:29 Page 110
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
STROJ ZA ©IVANJE KONCEM
Strojem za πivanje koncem mogu se obraivati
najrazliËitije vrste araka optimalnom brzinom i visokom kvalitetom
πivanja, a upotrebljava se za kvalitetnu izradu knjiænih
araka koja se sastoji od 21 sabirne jedinice, dijela
linije za lijepljenje knjiænog bloka i stavljanje korica
zajedno s tunelom za suπenje te trorezaËa za
obrezivanje knjiænog bloka s tri strane. Stroj je u
moguÊnosti uvezati 3500 knjiga na sat s dvije razliËite vrste ljepila.
STROJNO SAVIJANJE
Zrinski raspolaæe
s tri stroja za savijanje koji mogu savijati
papire do formata
blokova za meki i tvrdi uvez. Stroj se odlikuje patentiranom izradom omËi pomoÊu raspuhujuÊeg
zraka. To znatno skraÊuje vrijeme pripreme stroja
i time povisuje ekonomiËnost proizvodnje. Integriran
sustav za optiËku kontrolu nadzire otvorene arke
za ispravan redoslijed i otvaranje. Na stroju Ventura
se sva podeπavanja πirine vrπe preko motora za
podeπavanje Ëime se skraÊuje vrijeme pripreme
te postiæe visoka preciznost podeπavanja. Podacima
upravlja Commander i mogu se po potrebi pozivati
iz memorije.
LINIJA ZA MEKI UVEZ KNJIGA
Linija za broπirani (meki) uvez knjiga
sastoji se od 3 dijela:
linije za sabiranje
110
1020 x 720 mm. Brzina samog savijanja ovisi o
vrsti papira, formatu, bojama u tisku i sliËnome.
LINIJA ZA TVRDI UVEZ KNJIGA
Linija za tvrdi uvez knjiga omoguÊuje uvez knjiga
od formata 100 x 210 mm do formata 630 x 380
mm. Knjige mogu biti ravnog ili zaobljenog hrpta, a
sam stroj ostvaruje visoku kvalitetu te stavljanje i lijepljenje knjiænog bloka u tvrde korice brzinom do 1200 knjiga
na sat.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 111
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Prethodnu i neophodnu fazu liniji za tvrdi uvez
knjiga Ëini linija za izradu tvrdih korica. Njome je
moguÊe izraditi tvrde korice od minimalnog formata
203 x 140 mm do maksimalnog formata 670 x
390 mm te πirine hrpta do 90 mm. Takoer,
moguÊe je koristiti ljepenku debljine 1 - 4 mm te
kromokarton debljine 0,3 - 0,6 mm. Ljepenka se
moæe presvlaËiti razliËitim vrstama materijala (papir,
sintetski materijali, platno, koæa).
VRIJEDNOSNICE
U odjelu Vrijednosnica izrauju se poπtanske
marke, markice za vina, Ëekovi, ulaznice, prijevozne
karte, bonovi i razne druge vrijednosnice s unikatnim
rjeπenjima zaπtite od krivotvorenja. Proces se
odvija u posebnim i osiguranim uvjetima koji
spreËavaju neæeljeni nestanak vrijednosnica te je
popraÊen detaljnim voenjem zapisnika o koliËinama papira i nesukladnih proizvoda (makulatura).
Makulature se uniπtavaju po zavrπetku proizvodnje
odreene vrijednosnice, a proces proizvodnje i
uniπtavanja je ponekad kontroliran i od strane
kupca.
Zrinski danas tiska sve hrvatske poπtanske
marke te njihove prateÊe materijale kao πto su
prigodna omotnica (FDC), karnet, prospekt te maksimum karte. Za tisak poπtanskih maraka upotrebljava se bijeli gumirani papir gramature 120
g/m2 s logotipom Hrvatske poπte vidljivim pod UV
svjetlom (zaπtita).
Marke mogu biti kvadratnog ili okruglog oblika
te razliËitih veliËina. MoguÊe je ostvariti linijsko,
Ëeπljasto i kutijasto zupËanje, a od dodatnih
tehnika koje se primjenjuju na poπtanskim markama
tu su spot lakiranje (visoki sjaj parcijalnih povrπina),
slijepi tisak (blind druck) koji sluæi za naglaπavanje
detalja izboËenjem odreenog dijela povrπine, foliotisak (termotisak folijama), termografija i πtancanje
te tisak specijalnim sigurnosnim bojama. Svi ovi
dodatni postupci nisu samo u funkciji dizajna,
veÊ su dio zaπtitnih elemenata ugraenih u svaku
marku.
Odjel Vrijednosnica raspolaæe i posebnim pisaËem za ispis numeracija raznih markica kao πto
su markice za vina.
111
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 112
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
PROIZVODNI PROGRAM
Knjige, monografije, katalozi, prospekti, kalendari, plakati, vrijednosnice, poπtanske marke, novine,
tiskanice i blokovi, Ëekovi, mjenice, certifikati, razglednice, naljepnice, obrasci, πtedne knjiæice.
Zrinski d.d. nudi moguÊnost ruËnog uveza svih vrsta knjiga.
112
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 113
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
IZRADA
POŠTANSKIH
MARAKA
PRIPREMA
Dizajner osmišljava poštansku marku i gotovo idejno rješenje šalje
e-mailom u Zrinski u PDF, JPG ili TIFF formatu, ili u nekom od otvorenih formata (AI, PS, CDR). Iz toga filea kompjuterski se
izrauje mali arak na kojemu može biti samo blok marka, marke u
„sutisku“ ili može sadržavati veÊi
broj maraka. Nakon toga se arak
konvertira u Postscript ili PDF file.
Naknadne korekture na marki obavlja
Zrinski (ako je ulazni file u open formatu) ili sam autor.
SljedeÊi korak je montaža prilikom
Ëega se mali arËiÊi montiraju na ve-
liËinu tiskovnog arka. Pritom treba toËno podesiti razmake izmeu
arËiÊa zbog perforacije.
Proces rastriranja odvija se u RIPu (Raster Image Processor) gdje
se višebojni original razgrauje na sitne toËkice u Ëetiri osnovne
boje (cijan, magenta,
žuta i crna) i dobiva se
raster, odnosno mreža
FM
sitnih toËkica. U ovom
raster
procesu koristi se FM (frekventno modulirani raster) kod kojega je veliËina rasterskih elemenata jednaka, a osjeÊaj tonaliteta dobiva se razliËitim udaljenostima meu rasterskim ele113
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 114
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
mentima. Na tamnijim mjestima rasterski elementi su gušÊe rasporeeni (razmaci meu njima su manji), a na svjetlijim mjestima
su rjee rasporeeni (razmaci su veÊi).
Posebno otisnute boje
svaka za sebe na
primjeru maraka
Bosne i Hercegovine.
Izrada tiskovnih formi
na CTP ureaju (Computer to plate). Potrebne su 4 tiskovne forme za Ëetiri osnovne
boje. Takoer se na ploteru izrauje niskorezolucijski isprint tiskovnog arka (za mjerenje formata za perforaciju) i visokorezolucijski isprint (matchprint) poštanske marke koji Êe poslužiti kao reprezentativni uzorak kod podešavanja boje u tisku.
Boje se tiskaju
sljedeÊim
redoslijedom:
KMCY,
jedna na drugu.
Peterobojni ofsetni
tiskarski stroj Heidelberg
Speedmaster.
TISAK
Prije samog procesa tiska izrauju se probni otisci, na osnovu kojih Hrvatska pošta mora dati odobrenje za tisak.
CMYK sustav boja (suptraktivna
sinteza)
Princip tiska temelji se na CMYK
sustavu boja. Sustav Ëine cijan (zelenoplava, C), magenta (purpurna,
M), žuta (Y) i crna boja (K) koje miješanjem daju sve ostale boje.
Tiskovna forma
(aluminijska ploËa)
unutar stroja.
Stol za kontrolu obojenja tijekom tiska.
Za tisak poštanskih maraka koristi se bijeli gumirani papir gramature 120 g/m2 s logotipom Hrvatske pošte vidljivim pod UV svjetlom (zaštita).
114
Izlaganje araka
na paletu za
transport tijekom
sljedeÊih faza.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 115
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ZUP»ANJE
POSEBNI EFEKTI
Perforacija (zupËanje) se obavlja na 5 tiskovnih araka odjednom
koji su prethodno bižgani (lijepljeni) s jedne strane. Kod Ëešljastog
Posebni efekti koje Zrinski može raditi na poštanski markama su:
foliotisak, slijepi tisak (blinddruck), termografija, mirišljavi lak.
Stražnja strana
poštanske marke nakon
slijepog tiska.
Slijepi tisak je vrsta površinske obrade kod koje se reljefni efekt
postiže deformacijom papira pomoÊu posebno izraenog klišeja,
koji je zapravo reljef. Slijepi tisak radi se na knjigotiskarskom stroju Heidelberg Cylinder.
zupËanja tiskovni
arak prolazi jednom
kroz stroj, a ako se
radi o blok marki,
potrebna su dva prolaza. Takoer, kod
Alat za zupËanje.
blok marki potrebno
je preraditi alat za
zupËanje, što zahtijeva dosta napora.
Prozirna folija
Tiskovni arak nakon prvog prolaza kroz stroj za zupËanje
Na kraju se arci režu na
format u kojemu se isporuËuju (u ovom sluËaju na
format blok marke). Zatim
se ovijaju i pakiraju u natron papir. Svaki ovitak i
Finalni proizvod
paket oznaËen je kontrolnim
brojem i datumom, a paket
sadržava i adresu isporuke.
Nakon slijepog tiska arci se razrezuju na manje
arke buduÊi da je
tako napravljen
alat za foliotisak.
Foliotisak je tehnika kojom se sjajna folija pod
pritiskom i temperaturom
utiskuje na papir. Za
ovu tehniku takoer je
potrebno napraviti poseban metalni klišej.
Foliotisak se radi na zaklopnom stroju.
115
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 116
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
ME–UNARODNE NAGRADE
Hrvatske marke izdane u proteklih 20 godina, i ne samo one izdane u meunarodnoj suradnji,
stekle su zapažen ugled, kao i uspjeh u svijetu. O tome najbolje govore meunarodne nagrade koje
su osvojile. Meunarodni žiriji za izbor najboljih i najljepših maraka na svijetu zapažali su ono “nešto
novo” što su donijele svijetu filatelije.
U razdoblju od 1991. do danas HP je uložio trud i napor da od marke stvori proizvod koji može
biti jedan od simbola države, dokaz našeg postojanja u svjetskoj zajednici naroda. Hrvatske marke
postale su svjetski prihvaÊeni uradci. Dokaz tome su i meunarodne nagrade, kako one filatelistiËke
za najbolje i najljepše marke, tako i one za umjetniËku i dizajnersku vrijednost.
To su natjecanja za najljepšu marku koje, organiziraju francuski filatelistiËki Ëasopis “Timbroloisirs”,
“Wipa” - Austrijsko filatelistiËko udruženje iz BeËa, FilatelistiËko udruženje sedam opÊina regije
Veneto iz Asiaga te meunarodna filatelistiËka natjecanja koja organizira Svjetska poštanska unija.
EXPO '98. u Lisabonu. Korišten je motiv male ribarske
brodice karakteristiËne za ribarsku zajednicu Komiže.
Jedinstveno i vrhunsko rješenje maloga broda ovom je
markom predstavljeno kao dio hrvatske baštine drvene
brodogradnje te kao jedinstveni simbol u oËuvanju identiteta vlastite kulturne sredine.
Na natjecanju UPU-a 1997. godine za najljepšu
marku izdanu na temu 50. obljetnice organizacije FAO
hrvatska marka Borisa LjubiËiÊa bila je u finalu natjecanja
i ušla je u najuži izbor za nagradu.
Za vrijeme trajanja svjetske filatelistiËke izložbe
“PhilexFrance ’99” prigodna poštanska marka “Gajeta
falkuša” osvojila je treÊe mjesto u izboru najljepših
maraka Europe. Dizajner, Danijel PopoviÊ, tu je marku
izradio kao dio bloka izdanog u povodu svjetske Izložbe
116
Na izložbi WIPA
održanoj 2000. godine
u BeËu Hrvatska pošta
dobila je nagradu za izdanje prigodne poštanske marke “Svjetski
dan zaštite ozonskog
omotaËa”, autora Ivice
BeliniÊa. U kategoriji
najljepših izdanja u
1999. naša marka dobila je jedan od deset Grand Prixa.
Iste je godine za ovu marku, Hrvatska pošta, tijekom
održavanja seminara u organizaciji UPU-a pod nazivom
“Promocija i razvoj filatelije” održanom u Rigi, za
poštanske uprave država srednje i istoËne Europe te
zemalja u razvoju, dobila dvije nagrade. Osvojena je
nagrada za najbolju marku i za najbolji žig.
Godine 2001. hrvatska
marka “100. obljetnica Društva hrvatskih književnika” osvojila je “Oskar” za najbolju
marku svijeta za 2000. godinu
na natjecanju koje je provedeno u organizaciji FilatelistiËkog udruženja sedam opÊina regije Veneto iz Asiaga.
Hrvatska marka je u sklopu
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 117
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
te meunarodne nagrade za filatelistiËku umjetnost dobila
tri plakete: zlatnu plaketu grada, zlatnu plaketu Venetske
pokrajine i zlatnu plaketu predsjednika Talijanske Republike.
Marka je dobila i nagradu izvan filatelistiËkih natjecanja,
dobila je nagradu i priznanje kao, jednostavno, dobar
dizajn. Naime, na Izložbi hrvatskog dizajna 02 Ëlanovi
Odbora meunarodne dizajnerske organizacije - ICOGRADA meu brojnim grafiËkim i dizajnerskom rješenjima
uoËili su ono najmanje i nagradili posebnim EXELLENCE
AWARD-om. Ova marka ostat Êe nam zasigurno u
pamÊenju kao cjelovit, zaokružen i odliËno promišljen
dizajnerski rad, primjer jedne “nekonzervativne marke”,
zakljuËeno je na dodjeli nagrade.
Kako Italija organizira
brojna natjecanja za izbore
najljepših poštanskih maraka
u razliËitim kategorijama, od
Ëisto filatelistiËkih kvaliteta
do onih likovnih i umjetniËkih,
hrvatska poštanska marka još
jednom se našla meu nagraenima. Naime, u Legnagu, 29. rujna 2002. godine,
hrvatska poštanska marka ”Republika Hrvatska (1991. 2001.)” proglašena je najljepšom poštanskom markom
u 2001. godini u kategoriji religioznih tema na markama,
a Hrvatskoj pošti uruËena je nagrada San Gabriele.
Na kineskom natjecanju za najbolju stranu marku
“Annual Best Foreign
Stamp Poll” izdanje “Oprez,
mine!” autorice Maje Danice PeËaniÊ osvojilo je nagradu za najbolju tematsku
marku u 2003. godini. Na
istom natjecanju održanom
2005. godine Hrvatska pošta osvojila je jednu od nagrada
za najboljeg sudionika - Best Participant Award - zajedno
s markama iz nekolicine drugih država.
Blok “Karlo Veliki” iz 2001.
godine osvojio je u 2003. godini, na izboru za najljepšu
marku Europe, treÊe mjesto,
prema odabiru Ëitatelja Ëasopisa “Deutsche Briefmarken
Revue”.
Na 16. meunarodnom filatelistiËkom
sajmu - Essen 2006
ugledni je njemaËki
Ëasopis “Deutsche
Briefmarken Revue”
dodijelio Hrvatskoj pošti prvu nagradu za najljepšu
marku iz 2004. godine. Na natjeËaju koji je proveo taj
list meu svojim Ëitateljima najviše glasova osvojio je
naš prigodni blok “Nacionalni park Risnjak” autora
Danijela PopoviÊa.
U srpnju 2006. godine u talijanskom gradu Asiagu,
na svjetskom izboru najljepšeg izdanja poštanske marke
koji se tradicionalno održava pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Italije, “Premio Internazionale d'Arte Filatelica”, svojevrsni filatelistiËki “Oskar” ove je godine
dodijeljen seriji hrvatskih poštanskih maraka “Europa gastronomija” iz 2005. godine. Autori marke su mladi,
ali veÊ nagraivani zagrebaËki dizajneri - Orsat FrankoviÊ
i Ivana VuËiÊ.
Nagrada “San Gabriele”
za marku “Karol Wojtyla Papa Ivan Pavao II.”
Još jednom je meunarodni ocjenjivaËki sud za
dodjelu nagrade “San
Gabriele” odlikovao hrvatsku
poštansku marku, ovaj puta
marku “Karol Wojtyla (1920.)
- Papa Ivan Pavao II. (2005.)”
autorice Sanje RešËek. Ova
mlada, ali veÊ višestruko
nagraivana slikarica, dizajnerica i ilustratorica djeËjih
knjiga stvorila je marku s likom Ivana Pavla II., koristeÊi
fotografiju Gabriela Bouysa iz France Pressea, te je za
svoj uradak primila brojne Ëestitke osoba nazoËnih
sveËanosti dodjele ove nagrade, 24. rujna 2006., u
Muzeju Fioroni u Legnagu (Veneto), Italija.
Da podsjetimo, nagrada San Gabriele dodjeljuje se
za umjetnost na poštanskim markama s religijskim motivom.
117
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 118
ALPE ADRIAPHILA - OPATIJA 2011.
Na Petom izboru za najljepšu poštansku marku 2006.
godine, u organizaciji Kineske
narodne udruge za prijateljstvo
sa stranim zemljama, prigodna
marka “Hrvatska fauna” (2005)
osvojila je nagradu za najbolji
dizajn.
Autori su Ana Žaja i Mario Petrak.
Iz talijanskog
grada Asiaga
2007. godine
stigla je izvrsna
vijest - ocjenjivaËki sud 37.
svjetskog izbora
za najljepša izdanja poštanskih
maraka, koji se
tradicionalno održava pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Italije, posebnu nagradu za kulturu (plaketa
Olimpijske akademije iz Vicenze) dodijelio je Hrvatskoj
pošti za poštansku marku Dan bijelog štapa, izdanje iz
2006. godine, autora Hrvoja Šercara. Hrvatska je pošta
u Asiagu pohvaljena za konstantno izvanrednu, stalno
visoku kvalitetu proizvodnje svojih maraka.
118
I po Ëetvrti put Asiago!
Izmeu 100 poštanskih uprava, prigodna marka Hrvatske
pošte “350 godina franjevaca
u »akovcu”, izdanje iz 2009.
godine autorice Ariane NoršiÊ,
osvojila je na meunarodnom
natjecanju Premio Internazionale d'Arte Filatelica
posebnu nagradu za kulturu
Olimpijske akademije Vicenze.
Ovo je Ëetvrta nagrada koju je HP dobio na tom
prestižnom natjecanju, nakon 2001., 2005. i 2007. godine.
PostEurop, udruga
europskih
javnih operatora, kojeg
je Hrvatska
pošta Ëlanica, svake
godine bira
temu za seriju poštanskih maraka "Europa", s ciljem
promicanja suradnje, zajedništva i kulture europskih zemalja. U 2010. godini tema su bile djeËje knjige te je
Hrvatska pošta 7. svibnja izdala seriju maraka u sutisku
“Europa - djeËje knjige” dizajnerice Jasne BolanËa
PopoviÊ.
Na redovitoj plenarnoj sjednici PostEuropa, održanoj
u listopadu 2010. u Vaduzu, glavnom gradu Lihtenštajna,
u konkurenciji 51 serije maraka, naše “bajkovite” marke
osvojile su 3. mjesto i bronËanu plaketu.
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 119
www.posta.hr
USKRS – KRIŽNI PUT
Hrvatska pošta je u povodu najveüega kršüanskog blagdana – Uskrsa - izdala karnet od þetrnaest prigodnih
poštanskih maraka, „Uskrs – križni put“.
Podijelite radost Uskrsa sa svojim bližnjima i pošaljite
uskrsne þestitke upotpunjene novim prigodnim markama.
Hrvatska pošta želi vam sretan Uskrs!
EASTER – STATIONS OF THE CROSS
On the occasion of the greatest Christian holiday – Easter
- Croatian Post has issued a 14-stamp booklet,
“Easter – Stations of the Cross”.
Share the joy of Easter with persons close to you and send
Easter greeting cards completed with new postage stamps.
Croatian Post wishes you a Happy Easter!
KATALOG_ALPEADRIAPHILA:Layout 1 4/12/11 16:30 Page 120
ALPE-ADRIAPHILA 2011 OPATIJA
ORGANIZACIONI ODBOR
IVAN LIBRIΔ - predsjednik
BORUT-BORJA KOPANI
ERNIE GIGANTE DE©KOVIΔ
GORAN PAVLOVIΔ
DUBRAVKO DRUÆIΔ
GORDAN TURUDIJA
JULIJE MARAS
BERISLAV TURUDIJA
IVAN MARTINA©
TIHOMIR BILANDÆIΔ
IZLOÆBENI ODBOR
BORUT-BORJA KOPANI - predsjednik
IVAN MARTINA©
WALTER KLARIΔ
MARIJAN TURINA
ZVONIMIR VUKU©IΔ
JULIJAN DOBRINIΔ
STEVO KOVA»IΔ
MIRO KRNIΔ
Urednik kataloga:
Julije Maras
Nakladnik:
HRVATSKI FILATELISTI»KI SAVEZ
Za nakladnika:
Ivan LibriÊ
Naklada 1.000 primjeraka
Design:
Josip Cvetko, Borut BenËina
Priprema i tisak:
ZRINSKI d.d. »AKOVEC
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
7 800 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content