close

Enter

Log in using OpenID

,,VISA NAJBOLJI POKLON`` Pravila nagradne igre

embedDownload
Na osnovu Zaokona o igrama na sreću (Službeni Glasnik RS broj 111/12), organizator
„DEMOFEST“ d.o.o., Kralja Petra II broj 17, 78000 Banja Luka, PDV: 403092250000,
utvrđuje sledeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila):
,,VISA NAJBOLJI POKLON''
Pravila nagradne igre
I
NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA
Član 1.
„DEMOFEST“ d.o.o., ulica Kralja Petra II broj 17, 78000 Banja Luka, PDV: 403092250000
po nalogu agencije „BBDO“ d.o.o. Sarajevo, ulica Šenoina broj 16, 71000 Sarajevo, PDV:
200191400007 a u ime klijenta „VISA Ukraine LLC“ CEMA Region, 19/21 Bogdana
khmelnitskogo street, 9th floor Leonardo II building, Kiev 01030 Ukraine, je organizator
nagradne igre pod nazivom: „VISA NAJBOLJI POKLON“.
II
NAZIV I OPIS PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE
Član 2.
Naziv nagradne igre koja se u sklopu promocije organizuje je: „VISA NAJBOLJI
POKLON“.
III
USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI
Član 3.
Pravo učešća imaju sva punoljetna fizička lica, državljani Bosne I Hercegovine sa
prebivalištem u Republici Srpskoj, korisnici Visa kartica (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa
Gold, Visa Classic i Visa electron) izdatih od strane banaka u BiH, osim poslovnih Visa
kartica, i to:
- korisnici Visa kartica (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic i Visa electron)
izdatih od strane bilo koje banke u BiH koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrše
najmanje jednu transakciju (na POS terminalima) svojom Visa karticom na teritoriji
Republike Srpske.
- Pravo učešća nemaju korisnici Visa poslovnih kartica tj. pravna lica i korisnici Visa kartica
izdatih od strane banaka van teritorije Bosne i Hercegovine.
- Platne transakcije na ATM aparatima, tačnije podizanje gotovine sa istih ne smatra se
radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri
1
- Platne transakcije na internetu /online plaćanja/ ne smatraju se radnjom koja daje pravo na
učestvovanje u nagradnoj igri.
Član 4.
Za učestvovanje u nagradnoj igri je neophodno da korisnik Visa kartice izvrši platnu
transakciju Visa karticom na POS terminalu, te da nakon toga sačuva izvod tj. slip o izvršenoj
transakciji sa POS terminala.
Nakon toga sa sačuvanim slipom o izvršenoj transakciji sa POS terminal neophodno je da
korisnik Visa platne kartice posjeti internet stranu www.visasoutheasteurope.com i na istoj se
registruje za učestvovanje u nagradnoj igri.
Podaci koji su neophodni kako bi se izvršila registracija za učestvovanje u nagradnoj igri su:
 ime i prezime korisnika Visa platne kartice (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold,
Visa Classic i Visa electron)
 kontakt telefon
 tip Visa platne kartice sa kojom je izvršena transakcija iz stava 1. (postoji izbor
ponuđenih odgovora)
 naziv poslovne banke koja je izdala platnu karticu kojom je izvršena transakcija iz
stava 1. (postoji izbor ponuđenih odgovora)
 ukupni iznos ostvarene platne transakcije u KM
 Datum kada je izvršena transakcija.
Nakon unošenja gore navedenih podataka elektronski sistem automatski registruje korisnika i
istog zavodi pod jedinstvenim brojem i nakon toga korisnik Visa platne kartice postaje
učesnik nagradne igre.
Učesnik nagradne igre mora do završetka iste sačuvati sve slipove o izvršenim transakcijama
sa POS terminala na osnovu kojih se registrovao za učešće u nagradnoj igri.
Ukoliko bude izvučen, učesnik nagradne igre mora da pokaže na uvid organizatoru slip o
transakciji na POS terminalu sa kojim se registrovao, kako bi imao pravo da preuzme
nagradu. Ukoliko izvučeni učesnik u nagradnoj igri nema sačuvan slip sa kojim se
registrovao, biće diskvalifikovan, i na nagradu će imati pravo slijedeći izvučeni zamjenski
dobitnik koji ispunjava sve uslove nagradne igre.
Član 5.
Broj pojedinačnih POS transakcija na osnovu kojih se korisnik Visa platne kartice može
registrovati za učešće u nagradnoj igri je neograničen, tako da se isti učesnik nagradne igre
može naći pod više registrovanih jedinstvenih brojeva.
Član 6.
Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada na internet
stranici www.visasoutheasteurope.com.
2
Član 7.
Nagradni fond sastoji se od jedne nagrade, i to motornog vozila:

marke MINI One,
Vrijednost nagrade iznosi 29.336,95 KM.
IV
VRIJEME I PODRUČJE
Član 8.
Nagradna igra počinje 10.12.2014. godine i traje zaključno sa 08.01.2015. godine u 23:59:59
časova do kada se svaki učesnik može registrirati za učestvovanje u nagradnoj igri na web
stranici www.visasoutheasteurope.com
Član 9.
Promocija i nagradna igra odvijat će se na teritoriji Republike Srpske.
V
SVRHA
Član 10.
Promocija i nagradna igra se organizuju u svrhu promovisanja Visa kartica.
VI
USLOVI ZA UČESTVOVANJE U PROMOCIJI I NAGRADNOJ IGRI
Član 11.
U nagradnoj igri mogu učestvovati sva punoljetna fizička lica sa prebivalištem u Republici
Srpskoj, korisnici Visa kartica (Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic i Visa
electron) izdatih od strane banaka u BiH, osim poslovnih Visa kartica.
Član 12.
Pravo na učešće u nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kod partnera koji
direktno učestvuju u ovoj nagradnoj igri, kod nezavisnih partnera, u reklamnim agencijama
uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.
VII
OBJAVLJIVANJE PRAVILA
Član 13.
Ova Pravila će biti objavljena na web stranici nagradne igre: www.visasoutheasteurope.com i
u dnevnim novinama: Dnevni Avaz, Dnevni list i Press RS.
3
Datum objavljivanja je najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre.
VIII
IZVLAČENJE NAGRADA NAGRADNE IGRE I OBJAVLJIVANJE IMENA
DOBITNIKA
Član 14.
Izvlačenje nagrada igre „Visa najbolji poklon“ će biti obavljeno na javnom izvlačenju koje će
se organizirati 15.01.2015. godine u sjedištu BBDO d.o.o. Sarajevo.
Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju imenuje Organizator u smislu odredbe stava 3.
ovoga člana. Odluka Komisije za izvlačenje je konačna i obavezujuća, i neće biti dozvoljena
daljnja korespondencija.
U smislu odredbe stava 2. ovog člana organizator će imenovati komisiju koja će provjeravati
ispravnost nagradnog izvlačenja, a koja će se sastojati od 3 (tri) člana i to:
a) predstavnika organizatora (DEMOFEST d.o.o.)
b) predstavnika društva (BBDO d.o.o. Sarajevo),
i
c) diplomiranog pravnika.
Dobitnik će se odrediti na način što će se iz sistema preko koga se vršila registracija učesnika
u nagradnoj igri, preuzeti jedinstveni brojevi svih registrovanih transakcija, te će nakon toga
isti biti unijeti u posebno dizajniran softver za izbor preko koga će se metodom slučajnog
izbora izvući dobitni broj registgracije – nagradni dobitnik.
Nakon izvlačenja dobitnog broja registracije, pristupiće se utvrđivanju identiteta osvajača
nagrade i to na način što će se pomoću elektronskog sistema za registraciju u nagradnoj igri
pronaći lični podaci fizičkog lica kome pripada pobjednički broj registracije, te će se isto
kontakitrati i obavjestiti o rezultatu nagradne igre.
Izvlačenje dobitnika je javno (u prisustvu članova komisije i uz sačinjavanje video zapisa
cijelog izvlačenja) i obaviće se u prostorijama priređivača nagradne igre.
Izvlačenje nagrada bit će izvršeno 15.01.2014. godine (odnosi se na transakcije izvršene
putem Visa kartice bliže opisane u članu 3 ovih Pravila između 10.12.2014. u 0:00:01 časova
I traje zaključno sa 08.01.2015. u 23:59:59 časova, a za koje je u istom period izvršena i
registracija na internet sajtu).
Rezultati nagradnih izvlačenja će biti objavljeni nakon izvlačenja na web stranici:
www.visasoutheasteurope.com, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika
glavne nagrade.
Član 15.
Pored glavnog dobitnika izvlačit će se i tri rezervna dobitnika za nagradu.
4
Prvi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon prvog dobitnog broja
registracije i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni broj registracije bude
diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon prvog izvučenog
rezervnog broja registracije i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitni broj
registracije i prvi rezervni broj registracije budu diskfalifikovani kao dobitnici ili odbiju da
prihvate nagradu iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Treći rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slijedeći nakon drugog izvučenog
rezervnog broja registracije i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitni broj
registracije, i prvi i drugi rezervni brojevi registracije budu diskfalikovani kao dobitnici iz bilo
kog razloga propisanog ovim pravilima.
Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 7 dana na osnovu
ličnih/osobnih podataka registriranih na interenet stranici www.visasoutheasteurope.com,
osnovni dobitnik gubi nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 7 dana.
Ukoliko se u roku od 7 dana ne uspije kontaktirati osnovni dobitnik, prvom po redu
rezervnom dobitniku se dodjeljuje nagrada, i tako dok se ne dodijeli nagrada iz nagradnog
fonda.
Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata
ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obaviještava alternativni
dobitnik.
O raspoloživosti nagrade dobitnik će biti obavješten sukladno članu 16. ovih Pravila.
Član 16.
Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a
naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.
Član. 17
Učesnici se obavještaju da će nagrada biti na raspolaganju izvučenom sretnom dobitniku
najkasnije do 28.02.2014. godine.
Priređivač se obavezuje odmah po raspoloživosti nagrade obavjestiti sretnog dobitnika o
raspoloživosti iste i pozvati ga pismenim ili usmenim putem da preuzme nagradu u roku od 7
dana.
Ukoliko dobitnik nagrade, istu ne preuzme u navedenom roku, priređivač će iste pisanim
putem obavestiti da u naknadnom roku od 8 dana, nagradu može preuzeti u sjedištu
priređivača.
U slučaju da dobitnik nagrade niti u naknadnom roku od 8 dana ne preuzme nagradu, ista će
biti dodjeljena prvom po redu rezervnom dobitniku, i tako dok se ne dodijeli nagrada iz
nagradnog fonda.
5
Dobitnik svoju nagradu može preuzeti isključivo uz predočenje lične/osobne karte i slip-a o
transakciji na POS terminalu sa kojim se registrovao. Nagrade nisu prenosive na druga lica.
Dobitnik nagrade pružit će sve informacije i dokumente potrebne kako bi se mogla primijeniti
Pravila i ostali odgovarajući zakoni.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim
punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze
priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove
dobitnika povezane s preuzimanjem nagrada.
Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti
za bilo koju drugu nagradu.
Ako je dobitnik nagrade osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz
odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora
predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od
odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.
Član 18.
Upisivanjem ličnih/osobnih podataka i izvršenom registracijom na internet stranici
www.visasoutheasteurope.com učesnik pristaje da njegovo ime i prezime bude objavljeno u
slučaju dobitka nagrade, kao i da bude kontaktiran od strane priređivača u cilju promoviranja
usluga priređivača nagradne igre.
Član 19.
Dobitnik nagrade igre „Visa najbolji poklon“ o dobitku će biti obaviješteni putem telefona ili
na drugi prigodan način u roku od 2 dana od izvlačenja, a rezultati izvlačenja će biti objavljeni
na web stranici organizatora www.visasoutheasteurope.com
VIII
OBJAVLJIVANJE IMENA
Član 20.
Učešćem u nagradnoj igri učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane organizatora u cilju
informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade.
Učešćem u nagradnoj igri učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja nagrade, njegovo ime i
prezime te mjesto prebivališta, koje će saopćiti i dokumentirati organizatoru, budu objavljeni
u printanim, elektronskim i/ili drugim medijima po odluci organizatora.
Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije kontakt osobi Organizatora nagradne
igre.
6
Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i dobitnik u
nagradnoj igri prihvataju uslov da ime pobjednika, njegova adresa i fotografija mogu biti
korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Organizatora i njegovih
pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.
Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena
i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju u cjelosti pravila nagradne igre.
IX
OBAVEZE UČESNIKA PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE
Član 21.
Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim
da dobitnici nagrada takođe pristaju:
- da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o
zaštiti podataka i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivača.
- da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
- da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača
koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez
naknade i prethodne saglasnosti učesnika, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre
i promocije proizvoda priređivača.
Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal
vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema
priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.
Član 22.
Svi zahtjevi za dodjelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja
nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se
razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema
priređivaču.
Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili
nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
Član 23.
Sve zahtjeve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti
direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.
Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu
(uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posljedica učestovanja u
nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.
7
ČLan 24.
Priređivač se obavezuje da umjesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u
skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.
X
PRAVA ORGANIZATORA
Član 25.
Svi izvršene registracije bit će provjerene prema diskrecionom pravu organizatora i, ukoliko
su krivotvorene ili nisu popunjene na propisan način, biće poništene i odbačene.
Svako polje predviđeno za popunjavanje prilikom registracije za učešće u nagradnoj igri mora
biti popunjeno odgovarajućim podacima Učesnika.
U slučaju neregularnosti registracije Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.
XI
OTKAZIVANJE PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE
Član 26.
Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo
kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti
odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti
razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.
U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna
šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.
XII
SPOROVI
Član 27.
U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.
Organizator
________________
Jelena Babić, direktor
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content