close

Enter

Log in using OpenID

Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre

embedDownload
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2001
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Broj: 01/2012
Tar-Torre, 13.03.2012.
Godina: VI
Izdavač: Jedinstveni upravni odjel
Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8
Odgovorni urednik: Marija Zupančič
Cijena po komadu: 30 kn
Izlazi po potrebi
SADRŽAJ
I OPĆINSKO VIJEĆE
178. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje
srpanj-prosinac 2011. godine
179. Polugodišnje izvješće o radu Načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine
180. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
181. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova komunalne
djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine za 2012. godinu
182. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine za 2012. godinu
183. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
184. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega
2002
2002
2014
2028
2029
2030
2043
II OPĆINSKI NAČELNIK
181. II. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2011. godinu
182. Plan nabave za 2012. godinu
183. I. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2012. godinu
184. Odluka o odabiru ponuditelja za geodetske usluge u 2012. godini
185. Odluka o odabiru ponuditelja za radove na ŽC 5002 za postavljanje
privremenog montažnog kružnog raskrižja na lokaciji raskrižja Tar-Vabriga
186. Zaključak Načelnika o utvrđivanju prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine
187. Zaključak Načelnika o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete u 2012. godini
188. Zaključak Načelnika o utvrđivanju prijedloga Odluke o dabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2012. godini
189. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
190. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za
Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2012. godinu
2091
2100
2109
2110
2111
2112
2113
2113
2114
2115
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2002
I OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
31. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega“ broj 5/09) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2011.
godine.
Akt iz stavka 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.
II.
Ovaj zaključak i Izvješće načelnika objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Tar-VabrigaTorre-Abrega”.
KLASA: 022-01/12-01/01
URBROJ: 2167/08-03/01-12-3
Tar-Torre, 13.03.2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anton Stojnić
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
31. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar - Vabriga – Torre Abrega, broj 5/09.), načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA
OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2011. GODINE
I.
UVOD
Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega,
Načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu (u
daljnjem tekstu: Izvješće). U tekućem mandatu 2009.-2013. godine ovo je peto Izvješće koje
se daje Općinskom vijeću na razmatranje.
Kako niti propisom niti nekim smjernicama nije određena forma izvješća, u nastavku nastojati
će se sveobuhvatno, ali u prihvatljivom obimu iskazati najvažnije aktivnosti i rezultate rada u
izvještajnom razdoblju.
U drugom dijelu 2011. godine nastavljena je realizacija projekata započetih u ranijem razdoblju
ili ovih mjeseci, nastavljajući se na proračunski utemeljenim programima, no, otvorena su i
neka nova poglavlja djelovanja.
Tijekom ovog promatranog razdoblja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine TarVabriga-Torre-Abrega popunjeno je upražnjeno radno mjesto referenta za opće poslove,
uredsko poslovanje i računovodstvo tako da je nova službenica Višnja Marić, sa srednjom
stručnom spremom upravne struke, 5 godina 8 mjeseci radnog staža i staža u struci,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2003
položenim državnim stručnim ispitom, raspoređena s danom 01. srpnja 2011. godine na to
radno mjesto, a nakon isteka probnog rada i postignutom ocjenom „zadovoljava“ primljena je u
službu na neodređeno vrijeme
Drugih promjena u zapošljavanju nije bilo.
II.
KOORDINACIJE NAČELNIKA
Radi ujednačenog pristupa pripremi materijala za odlučivanje na Općinskom vijeću ili za
donošenje akata i drugih odluka za koje je nadležan načelnik, načelnik saziva koordinacije koje
se u pravilu održavaju po potrebi, na kojima se razmatraju kako prijedlozi pročelnika i drugih
službenika za donošenje akata iz nadležnosti lokalne jedinice, tako i brojni zahtjevi, zamolbe i
drugi značajniji podnesci fizičkih ili pravnih subjekata. Mnogi od njih zahtijevaju ili
pretpostavljaju donošenje ili izmjenu općih akata općinskoga vijeća ili načelnika, ali i
pojedinačnih akata temeljenih na postojećoj pravnoj regulativi.
U razdoblju od srpnja do prosinca mjeseca 2011. godine, Načelnik je održao 6 koordinacija s
31 točkom dnevnog reda.
Na koordinacijama sudjeluju:
- zamjenice općinskog načelnika,
- predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća,
- pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
- direktor Finida d.o.o.,
- direktor Momperlon d.o.o.,
- te ostali službenici i osobe prema tematici dnevnog reda.
U izvještajnom razdoblju, načelnik je prisustvovao na svih 6 sjednica Općinskog vijeća
na kojima je raspravljano ukupno 29 točka, te je načelnik pred Općinsko vijeće izlazio i
odgovarao na postavljena pitanja 14 puta.
Načelnik je, sukladno Statutu, obavljao poslove u okviru svojih nadležnosti, od
donošenja odluka, upućivanja prijedloga akata o kojima odlučuje Općinsko vijeće Općine Tar Vabriga - Torre - Abrega Općinskom vijeću Općine Tar - Vabriga - Torre - Abrega na
donošenje, do izvršavanja tih odluka.
III.
Prijami kod načelnika
Načelnik je održao ukupno 4 prijama i to:
a) 08.08.2011. ugostio je predstavnike Udruge antifašističkih boraca i antifašista
Poreča, uoči 26. obljetnice odavanja počasti palim borcima u Narodnooslobodilačkom ratu,
koja se održala na Vrbanovici,
b) 07.10.2011. primio je učenike Osnovne škole Tar-Vabriga povodom obilježavanja
dječjeg tjedna,
c) 08.11.2011. primio je talijanskog konzula Renata Cianfaranija u povodu njegovog
prvog posjeta Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega i Zajednici Talijana „Giovanni Palma“, te
d) 06.12.2011. primljen je mladi jedriličar Mikele Rušnjak prije odlaska na svjetsko
prvenstvo u jedrenju na Novi Zeland.
IV.
Službena putovanja
U izvještajnom razdoblju načelnik je bio na ukupno 3 službena puta i to:
a) 20.09. zajedno s pročelnicom u Zagrebu kada je potpisan je Ugovor o
sufinanciranju projekta: Usluga izrade projektne dokumentacije – glavnog projekta
za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Taru sredstvima iz Državnog proračuna RH u
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2004
kojim se Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
obvezalo sudjelovati sa 150.00,00 kuna, ali je 29.12.2011.g. uplaćeno u proračun
Općine 55.965,00 kn tj. onoliko koliko smo mogli opravdati troška
b) 22. - 24.09.2011. g. predstavnici Općine boravili su u prijateljskoj posjeti Općini
Lovas i Vukovarsko-srijemskoj županiji u povodu održavanja XIV. Miholjskih dana
2011. i Dana Općine Lovas koji pada na dan 23. rujna. Toga dana Općinski
načelnik i predsjednik Općinskog vijeća pozivaju sve prijatelje Općine Lovas, a ovaj
put su to bili 4. Dani prijatelja Općine Lovas
c) 21.11. otputovao je na službeni put u posjet mađarskim općinama Vereb i Pazmand
radi pokretanja postupka bratimljenja s istima.
Nastojat ćemo u najkraćim crtama, po oblastima i nadležnostima načelnika i upravnog
tijela izvijestiti o najznačajnijim odlukama i postupanjima.
III.
PROSTORNA DOKUMENTACIJA, GRADITELJSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA,
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, UREĐENJE MJESTA
Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, radi donošenja određenih
dokumenata na Općinskome vijeću, s izrađivačima prostorno planske dokumentacije za:
PPUO Tar-Vabriga-Torre-Abrega, kao i s izrađivačima projektne dokumentacije za prometna
rješenja raskrižja (Tar-Vabriga, Gedići, Frata i dr.), prometno rješenje naselja Tar, projekt
Kaštela, projektiranje Dječjeg vrtića i jaslica u Taru, kontinuirano se surađuje.
U postupku izrade Prostornog plana Općine održana je javna rasprava koja ja trajala mjesec
dana tj. od 01.08.2011. do 31.08.2011., a javno izlaganje Prijedloga plana održano je
16.08.2011.g.
OPĆINA, kao nositelj izrade i trgovačko društvo Labinci d.o.o. iz Umaga kao Investitor i
osiguravatelj sredstava, kojeg zastupa direktor Miran Kokot zaključili su 17.11.2011.g.
UGOVOR o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja
ugostiteljsko turističke namjene Brda sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine Republike Hrvatske« br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluci o izradi
UPU Brada od 6.11.2011.
Dana 29. prosinca 2011.g. održane su dvije prethodne rasprave:
1. Prethodna rasprava o nacrtu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Brda i
2. Prethodna rasprava o nacrtu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja radne zone
Tar, a izrađivač UPU-a je Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.
11.08.2011. dostavili smo ispunjen Obrazac EIB 3 -otoci-priobalje (razvoj infrastrukture na
otocima i u priobalju) kojim iskazujemo interes za nominaciju Projekta izgradnje dječjeg
vrtića u Taru, sukladno navedenim propozicijama u pozivu Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture.
U Motovunu je 16. lipnja 2011.g. potpisivanjem Pisma namjere o osnivanju Modelne šume
„Sliv rijeke Mirne“ Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega postala dionikom Mediteranske i
Međunarodne mreže modelnih šuma, a u Organizacijski odbor imenovan je Anton Stojnić koji
će nas zastupati do osnivanja Modelne šume kao pravne osobe. Istra je pred osnivanjem prve
modelne šume u Hrvatskoj koja će pod nazivom „Sliv rijeke Mirne“ obuhvaćati područje
dvanaest općina i pet gradova, ukupno 95 000 hektara, od kojih je 65 000 hektara pod
šumskom površinom. Cilj modelne šume je okupiti lokalno stanovništvo, udruge i stručnjake na
projektima održivog razvoja, turizma, sakupljanja, prerade i promocije šumskih proizvoda do
suradnje u međunarodnim projektima koje tek treba definirati. Preko Modelne šume, novog
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2005
oblika upravljanja i gospodarenja područjem, otvara se mogućnost sudjelovanja u raznim
projektima EU fondova.
08.09.2011.g. u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Ta-Vabriga i savjetničku pomoć
Adria bonus d.o.o. iz Poreča, u Ministarstvo turizma upućeni zahtjevi za sufinanciranje 6
projekata u sklopu Programa pripreme javne turističke infrastrukture za Strukturne fondove
EU u cilju korištenja financijskih sredstava (bespovratnih) iz EU fondova, ali Stručno
povjerenstvo Ministarstva nije odabralo niti jedan od predloženih projekta o čemu smo
obavijest primili 13.01.2012.g. Predložili smo slijedeće projekte:
Glavni i izvedbeni projekt, investicijska studija, elaborat zaštite okoliša „Park maslina – Čarobni
maslinik“;
Glavni i izvedbeni projekt, investicijska studija, elaborat zaštite okoliša „Kuća maslinovog ulja –
eko muzej“;
Idejni, glavni i izvedbeni projekt, investicijska studija, elaborat zaštite okoliša „Turistički
informativni centar u Taru“;
Idejni projekt, projekt komunalne opreme i znakova i troškovnika, investicijska studija, elaborat
zaštite okoliša „Tematski put maslina i arheologije“;
Glavni i izvedbeni projekt, investicijska studija, elaborat zaštite okoliša „Amfiteatar u
kamenolomu“ .
26.08.2011.g. zaključeni su s Usluga Poreč d.o.o., investitorom gradnje Projekta Poreč, kojem
je cilj što kvalitetnije rješenje odvodnje otpadnih voda turističkog naselja Lanterna, a kojim se
planira izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smještenih na samoj
obali turističkih naselja uz implementaciju suvremene membranske tehnologije:
- Ugovor o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja dijela kanalizacijske mreže bez
novčane naknade sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina (NN br. 80/2011), a dok traje potreba za njegovo postojanje i
- Ugovor o osnivanju prava građenja za k.č 141 k.o. Vabriga radi gradnje infrastrukturne
građevine – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda LANTERNA, sukladno pravomoćnoj
lokacijskoj dozvoli od 24. ožujka 2011.g. Pravo građenja osniva se u cijelosti besplatno i na
vrijeme dok postoji uređaj odnosno dok se isti koristi sukladno njegovoj namjeni .
27.09.2011. dobili smo lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I 360-05/11-02/09; URBROJ: 2136/118-05/1-11-17 za zahvat u prostoru: Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica na dijelu k.č. 913/3 i dijelu
k.č. 914/1 obje k.o. Tar u naselju Tar, a postala je pravomoćna 03.11.2011.g. Nakon toga
proveden je postupak javne nabave radi izrade glavnog i izvedbenog projekta.
Sukladno Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj
90/11) donijeta je Odluka o položajnim zonama i Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti
na nezakonito izgrađenoj zgradi.
Zaprimili smo već zahtjeve građana za legalizaciju objekata.
Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu.
Izvedeni su radovi na ŽC 5037 i 5002 za
raskrižja na lokaciji raskrižje Tar-Lanterna,
postavljanje privremenog montažnog kružnog
izvedeni su radovi Radovi na ŽC 5037 za
raskrižja na lokaciji kod sportske zone Tar,
postavljanje privremenog montažnog kružnog
izvedeni su radovi Radovi na ŽC 5037 za postavljanje privremenog montažnog kružnog
raskrižja na lokaciji raskrižje Pazinske i Istarske ulice u Taru,
27.10.2011. prešlo se na novu regulaciju prometa u dijelu naselja Tar. Općinsko vijeće
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega još je na sjednici 15. ožujka usvojilo novo prometno rješenje
koje je od ponedjeljka 24. listopada na snazi u djelu naselja Tar. Prometno rješenje koje se od
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2006
tada provodi doneseno je sukladno ovlastima koje pruža Zakon o sigurnosti prometa na
cestama („Narodne novine“, broj 67/08).
Na djelu Istarske ulice te ulice Sv. Martina (ispred pošte te turističke zajednice) promet se
odvija tako da se Istarska ulica, od škole do skretanja za ulicu Brajde pretvara u jednosmjernu
ulicu u pravcu juga te se omogućava parkiranje s lijeve strane. U dijelu Istarske ulice, ispred
pošte dozvoljava se jednosmjerno kretanje u pravcu sjevera. Ulica Sv. Martina, kod Pizerije
Ulika biti će jednosmjerna u pravcu sjevera.
Zaštita okoliša
U izvještajnom razdoblju nije bilo postupaka procjene utjecaja na okoliš na području Općine
Tar- Vabriga-Torre-Abrega, nisu se provodili javni uvidi niti javne rasprave za studiju o utjecaja
na okoliš radi nekih zahvata.
Finida d.o.o. i Momperlon d.o.o.
Općina je u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u svom vlasništvu nastavila
investirati u komunalnu infrastrukturu. Temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću
Finida d.o.o., nakon zadnjeg povećanja od 31.03.2011.g. iznosi 1.150.000,00 Kn.
Radi preuzimanja groblja Tar od Usluga Poreč d.o.o. vršene su pripreme radi utvrđivanja
točnog stanja. Finida je početkom 9-og mjeseca 2011.g. zaposlila djelatnicu na poslovima
saldakontist-evidentičar odnosno vođenja grobne evidencije i naplate godišnje grobne
naknade i dr. naknada, izrade i ispostave faktura za naknade za dodjelu grobnih mjesta i dr.
potrebne poslove, s kojom je 05.12.2011.,g. zaključila ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Općina je povjerila održavanje zelenih površina, nogometnih igrališta, cvjetnih gredica i
dr. površina Finida d.o.o. te je u drugoj polovici 2011.god. ukupno odrađeno poslova u
vrijednosti od 339.588,75 KN.
Osim toga izvršeni su radovi popravaka zgrade bivšeg DVD-a, sanitarnih čvorova, radionice –
spremišta i proširen je ulaz s novim portunom u ulici Borgo. Osim toga još su izvršeni slijedeći
radovi:
POPRAVAK TLAKOVCA NA GROBLJU
POPRAVAK I UREĐENJE ULAZA GROBLJA
VAĐENJE PANJEVA na starom dijelu groblja
Uređenje okoliša stare kapelice groblja
Piljenje grana čempresa na starom dijelu groblja
OPREMANJE MRTVAČNICE GROBLJA
Izrada i montaža ograde na groblju
HORTIKULTURNO UREĐENJE na starom dijelu groblja
27.952,12 Kn
10.635,26 Kn
7.943,46 Kn
28.014,44 Kn
61.410,83 Kn
16.489,38 Kn
41.720,62 Kn
12.351,51 Kn
radovi na uređenju i opremanju ulaza u dvorište DVD-a
17.736,60 Kn
Uređenje raskrsnica-rotora, Istarske i ulice Sv. Martina u Taru
98.349,10 Kn
Zaštita okoliša: sakupljanje, utovar i odvoz raznog prirodnog
materijala (granje, drvo i dr.) i ostalog kućnog otpada s odvozom
na deponiju
19.803,00 Kn
Sitni zemljani radovi
Sitni građevinski radovi - popravak i ponovno postavljanje
raznih info-tabli, prometnih znakova,stupića, žardinijera i dr.
29.736,85 Kn
29.950,50 Kn
U drugom polugodištu 2011.g. trgovačko društva Momperlon d.o.o. obavlja sve više
poslova za potrebe Općine. Radi usklađivanja sa zakonom, 30.09.2011.g došlo je do promjene
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2007
direktora društava, tako da je Marko Knezoci, građevinski inženjer kao jedini zaposlenik
trgovačkog društva imenovan direktorom. Momperlon, nakon zadnjeg povećanja ima uplaćen
temeljni kapital u visini od 270.000,00 kn.
U promatranom vremenskom razdoblju adaptirano je bivše skladište Turističke
zajednice i prenamijenjeno u kušaonicu maslinovog ulja nazvanu La Botega, izgrađena je
metalna nadstrešnica u dvorištu DVD-a također uz prethodnu razradu ideje, dokumentacije,
troškovnika, traženja najpovoljnije ponude i nadzora radova. Započela je prva faza uređenja
glavnog rotora i prometnog rješenja u centru mjesta koja je uključivala postavu umjetne trave i
vaza za cvijeće. Također puno je radova obavljeno na mjesnom groblju u Taru a sve radi
poboljšanja uvjeta i vizualnog efekta. Uređen je ulaz u groblje na način da je popravljeno
popločenje, zamijenjen stari tlakovac, saniran kameni zid, postavljena metalna ograda,
sanirana je unutrašnjost kapelice, izvedeni su armiranobetonski temelji grobnih mjesta kako bi
se spriječila daljnja devastacija površina namijenjenih za ukop, travnate površine su u
određenom djelu zamijenjene novom travom u rolama, uređene malim stabljikama buksuza i
stablima tuje kako bi se nadomjestili uklonjeni čempresi. Ofarbana je unutrašnjost dječjeg
vrtića i u istom postavljen video nadzor. Sanirano je krovište ambulante i IKB-a zbog
zastarjelosti i prokišnjavanja. U naselju Gedići izrađena je nova prometnica s posebnim
sustavom odvodnje i zaštite od oborinskih voda.
Svi gore navedeni radovi uključivali su Momperlon, bilo u izradi idejnog rješenja,
pripremanju dokumentacije, razradi izvedbenih rješenja, traženja ponuda ili nadzora nad
izvedbom.
U promatranom vremenskom razdoblju izrađeni su brojni troškovnici kako bi se dobio
uvid u potrebnu procijenjenu vrijednost pojedinih radova, a od značajnijih naveo bi troškovnik i
idejno rješenje za uređenje parka pored glavnog rotora, vraćanje spomenika turizmu, popravak
krovišta zgrade Općine Tar-Vabriga na adresi Istarska 8 i krovišta zgrade na adresi Istarska
13, troškovnik za sanaciju krovišta zgrade Zajednice Talijana te troškovnik za kompletno
uređenje zgrade Zajednice Talijana.
KOMUNALNO REDARSTVO
Komunalno redarstvo radilo je u okviru ovlasti koje proizlaze iz Zakona o komunalnom
gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu (kontrola izvan tržne prodaje, kontrolu odlaganja i
zauzimanje javnih površina (građevinski materijal i sl.), kontrola uređenja vanjskih dijelova
zgrada i drugo definirano odlukom o komunalnom redu i uklanjanje nepropisno postavljenih
reklama uz prometnice.
Tijekom mjeseca listopada uređen je put Sv. Martina, od crkve u Taru do crkve Sv. Martina na
brežuljku prije Tarske vale, u povodu crkvene proslave,
Održavanje nerazvrstanih cesta i biciklističkih staza, uređenje, posipavanje i razastiranje
materijala od St. Golaš prema granici s k.o. Kaštelir u dužini od 350 m.
Izgradnja javne rasvjete i postava vodovodnog ogranka sa hidrantima u Tarskoj Vali, uređenje
javne površine.
Za tradicionalni izlov ribe u Tarskoj vali organizirano je postavljanje šatora za prodaju ribe i
pružanje prigodnih ugostiteljskih usluga u organizaciji humanitarne udruge Val Santa.
Zbrinjavanje i održavanje prostora za krupni otpad na lokacijama Tar-igralište i Sv. Marina.
Izvršena je deratizacija i dezisekcija po naseljima.
Izdane su suglasnosti za prekop lokalnih cesta sanacija ostećenih šahtova telefona u Istarskoj
ulici u Taru.
Nastavilo se u suradnji s Istarskim vodovodom d.o.o. s izgradnjom vodovodnih ogranaka: u
Istarskoj ulici prema raskrižju Tar-Vabriga s hidrantima i asfaltiranje dijela prometnice, triju
vodovodnih ogranka u naselju Frata, izgradnja glavnog vodovodnog ogranka St. Kornarija Tar (Porečka ulica), izgradnja vodovodnog ogranka Vabriga Jug, izgradnja vodovodnog
ogranka u naselju Perci, centar prema ulici koja vodi prema izvoru vode.
Donijeta je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2008
Privremeno su postavljeni veliki kontejneri za krupni otpad po svim naseljima.
Građane se, putem oglasnih ploča po naseljima, redovno informira o raznim komunalnim
djelatnostima, natječajima i manifestacijama.
IV.
JAVNA NABAVA
Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta dječjeg vrtića
i jaslice u Taru.
V.
AKTIVNOSTI NA IMOVINSKO PRAVNIM POSLOVIMA I UPRAVLJANJU IMOVINOM
Radi stjecanja i zaštite imovine Općine, u predmetima i postupcima koji se vode
zastupanje Općine je podijeljeno: ili službenici Jedinstvenog upravnog odjela imaju punomoć
(po zaposlenju) ili Općinu zastupa odvjetnik (složeniji sporovi ili postupci veće vrijednosti, bilo
sudski bilo upravni).
Vrste poslova: upisi postojećih stambeno-poslovnih građevina, ostalih nekretnina u javne
upisnike i izdavanje tabularnih očitovanja, sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijskih
dozvola i rješenja o uvjetima građenja po pozivu nadležnog Upravnog odjela, za identificiranje
katastarskih čestica i podnošenje zahtjeva za utvrđivanje statusa, veličine i oblika u
postupcima utvrđivanja preostalog turističkog zemljišta, provođenje natječaja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine, državnim poljoprivrednim zemljištem, rješavanje
imovinskopravnih odnosa za pripremu zemljišta za provođenje urbanističkih planova u dijelu
prometnica u naselju ili prometnih rješenja za raskrižja na glavnim prometnicima županijskog
značaja, podnošenje prijedloga za izvlaštenje Uredu državne uprave u Istarskoj županiji,
Ispostava Poreč i dr. tekući poslovi.
Provedeni su postupci Javnih natječaja za dodjelu javnih površina na korištenje za
vrijeme održavanja manifestacija (Fešta od sardoni u Vabrigi, Fešta od pedoći u Santa Marini i
Turistička fešta u Taru).
U okviru provođenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (ukupno 331,88 ha u 4 katastarske
općine, a sve površine predviđene su za potrebe davanja u zakup od 20 godina) zaključen je
je drugi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u katastarskim općinama Donja Mirna, Vabriga i
Tar te je 29. kolovoza 2011.g. od Županijskog državnog odvjetništva u Puli ishođeno pozitivno
pravno mišljenje za 19 prijedloga ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega. Prije toga, Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja dalo suglasnost KLASA: 320-02/11-01/1583,
URBROJ: 525-09-1-0364/11-5 od 06. lipnja 2011.g. na Odluku Općinskoga vijeća od 15.
veljače 2011.g. o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u katastarskoj općini Donja
Mirna – 2. krug, katastarskoj općini Vabriga i katastarskoj općini Tar.
Ministarstvo je, naknadno tj. 12. srpnja 2011.g. uskratilo suglasnost za davanje u zakup jedne
čestice te za nju nije zaključen ugovor (bez obrazloženja).
Do daljnjega, sukladno naputku Ministarstva obustavljeni su svi postupci na prodaji i/ili
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Za informaciju, Općina je u dva kruga javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine dala u zakup ukupno 84,8109 ha zemljišta
u tri katastarske općine (Donja Mirna, Vbriga i tar), dok za k.o. Frata koji je bio pripremljen za
donošenje odluke na Općinskom vijeću, nismo uspjeli to napraviti zbog zaustavljanja
raspolaganja po navedenom naputku.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2009
U raznim postupcima radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa donošene su
potrebne odluke od zastupanja do ulaganja pravnih lijekova.
Što se tiče broja predmeta koji se vode pred sudovima u kojima je Općina tužitelj ili tuženik,
kao i upravnih postupaka pred nadležnim upravnim tijelima radi naknade - povrata oduzetog
građevinskog zemljišta stanje je slijedeće:
PARNIČNI POSTUPCI U KOJIMA JE OPĆINA TUŽITELJICA UKUPNO:
3
(tužbi radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću (jer su zemljišnoknjižni suvlasnici nepoznata
boravišta već više od 40 godina, a Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega odnosno pravni prednici
Općine vrše vlasnička prava više od 20 godina. Tužba je podnijeta 05.05.2011.)
PARNIČNI POSTUPCI U KOJIMA JE OPĆINA TUŽENICA UKUPNO:
11
PARNIČNI POSTUPCI U KOJIMA OPĆINA NIJE STANKA UKUPNO:
1
(uglavnom se sporovi vode kod Općinskog suda u Poreču, 1 kod OS u Puli i 1 kod OS u
Pazinu radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama i jedan radi naknade štete)
OSTAVINSKI POSTUPCI UKUPNO:
1
OVRŠNI POSTUPCI UKUPNO:
0
UPRAVNI POSTUPCI RADI NAKNADE - POVRATA UKUPNO:
2
UPRAVNI POSTUPCI PRI HFP-u UKUPNO:
1
(radi utvrđivanja statusa neprocijenjenih nekretnina iz p.l. 285, k.o. Tar)
UPRAVNI SPOROVI UKUPNO:
0
IZVANPARNIČNI PREDMETI UKUPNO:
5
(razvrgnuća suvlasničke zajednice gdje je Općina predloženik)
___________________________________________________________________________
UKUPNO:
24
U cilju savjesnog upravljanja imovinom Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (stjecanja vlasništva
i raspolaganja svim oblicima imovine), poduzimaju se odgovarajuće radnje kod suda i drugih
nadležnih tijela.
05.10.2011. i 20.10.2011. pozvali smo više korisnika nekretnina s područja cijele općine, njih
25, u vlasništvu ili suvlasništvu Općine (prije isteka roka za stjecanje vlasništva dosjelošću tj.
08.10.2011.g.) radi dogovora oko rješavanja imovinsko pravnih-odnosa mirnim putom.
Provedenim postupkom došli smo do saznanja da ima osoba koje koriste zemljište ili zgrade,
bez znanja i bez valjanog pravnog posla, te su se poduzele mjere u cilju uređivanja vlasničkih
odnosa.
17.10.2011.g. potpisan je Ugovor o kupoprodaji nekretnina sa Stojnić Dinom, Klaudiom i
Stoini Mariom Luigiom i isplaćeno 50% ugovorene cijene, radi rješavanja vlasničkih odnosa u
dijelu prometnica u naselju Tar.
08. studenoga 2011. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnina sa ZOVIC
ROSARIA udana SLUGA iz Trsta, Via Carlo Lona 1, Italija, Prodavatelj) na temelju Odluke
Općinskoga vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega o odobravanju sklapanja Predugovora za
kupoprodaju
nekretnine KLASA: 940-02/11-01/04, URBROJ: 2167/08-03-01/11-3 od
30.09.2011.g., nakon što je 20.10.2011.g. Prodavatelj u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u
Poreču - Parenzo upisan kao vlasnik k.č.br. 868/1, upisane u z.k.ul. 1994, k.o. Tar, u naravi
neizgrađeno građevno zemljište površine 7.520 m2. Isplaćen je prvi obrok od 6 jednakih u
iznosu od 37.772,00 € protuvrijednost u Kunama.
Raspisan je javni natječaj za prodaju nekretnina i donesena je Odluka o prodaji jedne
nekretnine u Rošini.
Sukladno Zakonu o poslovnim prostorima (Narodne novine broj 91/96, 127/97, 174/04 i 38/09)
produženi su ugovori o zakupu poslovnih prostora za dvije godine s TO Mesnica Vlado, Ulika
d.o.o. i Rapidus d.o.o.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2010
Dana 08.09.11. zaključen je ugovor o zakupu poslovnoga prostora s ljekarnom Melita
Tomaško iz Poreča, Kandlerova 1, uz mjesečnu zakupninu od 1.219,46 EUR-a, a 20.10.
izvršena je primopredaja poslovnog prostora.
VI. FINANCIJE I PRORAČUN
Tijekom druge polovice 2011. godine nastavilo se s mjerama naplate te Općinskih
prihoda i osiguravanja likvidnosti proračuna.
Tako je tijekom mjeseca srpnja i kolovoza održano 13 usmenih rasprava s dužnicima
radi utvrđivanja načina podmirenja dugovanja. S dužnicima dogovoren je način i dinamika
podmirivanja dugovanja, te se nakon iscrpljenih mjera pokrenulo 5 ovršnih postupaka. Nakon
održanih usmenih rasprava naplaćeno je 8.172,11 kuna dugovanja s osnove komunalne
naknade.
Ukupan iznos dugovanja koji se nastoji naplatiti ovršnim rješenjima iznosi 39.608,95 kuna, od
čega je 1.847,14 kuna naplaćeno, a ostatak je evidentiran u Očevidniku redoslijeda za
plaćanje kod Financijske agencije. U narednom razdoblju nastavit će se na provođenju
intenzivnih aktivnosti na naplati potraživanja.
Istarska županija kojoj je povjereno utvrđivanje i naplata općinskih poreza izvijestila je da je
tijekom 2011. godine izdala 252 rješenja za obveznike poreza na tvrtku u ukupnom iznosu od
266.500,00 kuna, 231 rješenje za obveznike poreza na kuće za odmor u ukupnom iznosu od
234.249,15 kuna. Tijekom 2011. godine naplaćeno je 440.792,33 kune poreza na potrošnju,
145.238,03 poreza na kuće za odmor i 258.828,82 kune poreza na tvrtku.
Tijekom mjeseca studenog 2011. godine Istarska županija pokrenula je 63 ovršna postupka
kojima se nastoji naplatiti 236.188,63 kune poreznog duga.
Kontinuirano se mjesečno prati realizacija proračuna, te likvidnost i uredno podmirivanje
obveza i naplata potraživanja.
Na Općinskom vijeću dana 28.10.2011. godine donijete su II. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2011. godinu, a 29.12.2011. godine III.
Izmjene i dopune Proračuna.
Proračun je za 2011. godinu realiziran kako slijedi:
- prihodi poslovanja 13.321.750,88 kuna
- prihodi od prodaje imovine 5.023.219,85 kuna
- rashodi poslovanja 12.609.336,48 kuna
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.056.122,58 kuna
- izdaci za udio u glavnici u TD 1.732.422,16 kuna
Ukupne obveze Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na dan 31.12.2011. godine iznose ukupno
1.225.950,53 kuna, što je za 40% manje od stanja obveza krajem 2010. godine.
Potraživanja Općine za prihode od poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznosila su
3.329.864,85 kuna, što je 35% više od 2010. godine s osnove potraživanja za prihode
poslovanja i 85,7% manje s osnove prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
Imovina Općine porasla je za 1,4% u odnosu na 2010. godinu.
Općinski proračun izvršavao se na temelju Odluke o izvršavanju proračuna, te se sa raznim
mjerama nastojalo osigurati likvidnost proračuna i pravodobno podmirivanje obveza. Mjerama
učinkovite naplate prihoda i uvođenjem fiskalnog reda osigurava se potrebna masa sredstava
za pravovremeno i učinkovito podmirivanje javnih potreba u svim oblastima u nadležnosti
Općine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2011
U uvjetima nastavka stagnacije i otežanih gospodarskih uvjeta u kojima se kao država i
dalje nalazimo, dosta energije uloženo je u sastavljanje prijedloga Proračuna Općine za 2012.
godinu. Naime, svi bitni pokazatelji na nivou države (pad industrijske proizvodnje, pad
građevinske aktivnosti, visoka nezaposlenost, rekordna nelikvidnost, izrazit pad investicija)
pokazuju da se gospodarstvo u Hrvatskoj puno teže i sporije oporavlja od krize u odnosu na
većinu zemalja u EU, kao i zemlje u našem okruženju. Obzirom da su iskustva prijašnjih
godina pokazala da se opreznije treba pristupiti projekcijama prihoda, posebice najznačajnijih
poreznih prihoda (poreza na dohodak i poreza na promet nekretninama) ali i drugih neporeznih
prihoda koji su vezani uz prodaju zemljišta i građevinsku aktivnost predložio sam u još u
studenome 2011. godine Općinskom vijeću Proračun za 2012. godinu kojim, pri čemu sam
nastojao osigurati sredstva za sve projekte i programe bitne za životni standard i kvalitetu
života građana ne zanemarujući ni razvojnu komponentu Proračuna. Bitno je naglasiti da
kapitalni rashodi, odnosno rashodi za razne investicije u 2012. godini predstavljaju ½ ukupnih
rashoda Proračuna čime Proračun zadržava razvojni karakter koji je imao i proteklih godina.
VII.
SUSTAV UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA
Stupio je na snagu novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom
sektoru (NN 130/2011) kojim se detaljnije uređuje provedba i koordinacija provedbe
financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru.
Novim Pravilnikom dan je jasniji okvir zahtjeva koji se pred Općinu postavljaju. Tako, sukladno
navedenom Pravilniku - sve općine i gradovi ispod 35.000 stanovnika imaju obvezu
uspostavljanja sustava financijskog upravljanja i kontrole koji uspostavljaju na način da
sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti popunjavanjem upitnika i utvrđivanjem Plana
otklanjanja slabosti i nepravilnosti.
Uvođenjem i primjenom Pravilnika o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava od 02.
studenog 2011. godine, nastoji se što više udovoljiti zahtjevima Zakona o fiskalnoj
odgovornosti (NN 139/2010) koji nalaže zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično
raspolaganje proračunskim sredstvima. U idućem razdoblju poduzet će se mjere i aktivnosti ka
otklanjaju utvrđenih slabosti sustava oblasti planiranja, izvršavanja, evidentiranja i
izvještavanja, te uvođenja procedura koje će imati za cilj otklanjanje nepravilnosti i
nedostataka.
VIII. DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MANIFESTACIJE I INFORMIRANJE
Programe razvoja turizma Općina provodi putem i u suradnji s Turističkom zajednicom Općine
Tar-Vabriga. Organiziran je veliki broj manifestacija u tijeku turističke sezone: Fešta od pedoći
u Santa marini, Fešta od sardoni u Vabrigi, Sv. Marija Karmelska u Taru, Fešta od angurija u
naselju Rošini, Turistička fešta Tar s više tisuća posjetitelja, proslava zaštitnika Tara u
studenom i zaštitnice Vabrige u prosincu, proslava Dana Općine. Provedeni su postupci za
dodjelu javnih površina za štandove i pokretne ugostiteljske radnje za vrijeme održavanja
manifestacija.
U sklopu proslave sv. Martina Europljanina, zaštitnika Tara, na bočnom ulazu crkve istoimenog
sveca u Taru, 11.11.11., svečano je postavljena stopa sv. Martina čime je Općina ušla u
europski krug destinacija koje slave sv. Martina, a tom je prigodom otvorena i ruta sv. Martina
koja vodi do crkvice na brežuljku sv. Martina iznad Tarske uvale.
Radi se o projektu pod okriljem Europskog kulturnog centra Sv. Martin iz Toursa i Kulturnog
centra Sv. Martin - Hrvatska.
"Stopa nas vodi korak po korak tragom Sv. Martina. Pokazuje nam put ... ," riječi su autora
Stope Sv. Martina, francuskog kipara Michela Audiarda. Stopa je poticaj za pješačenje,
druženje s prirodom i ljudima, razmjena ideja, komunikacija i zbližavanje. Stopom do stope
nastaje mreža putova koja danas povezuje mnoga europska mjesta i gradove s tradicijom
štovanje tog sveca. Općina Tar-Vabriga ušla je u društvo brojnih europskih gradova gdje je
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2012
stopa već postavljena, od Canterburyju na jugu Velike Britanije, najzapadnija nalazi se u
španjolskom Ourenseu, najjužnija u Rimu, a najistočnija u Bratislavi.
Na svečanosti je nastupila vokalna skupina "Iskrice", a potom je održana Sveta misa, te
procesija ulicama Tara. Na brdu Sv. Martina, u istoimenoj crkvici otvorena je izložba radova
umjetnika Dražena Teteca, koprivničkog slikara naive.
Povodom Dana Općine, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća dodijeljena su javna priznanja, i
to 4 Priznanja: Silviju Legoviću, Italu Žužiću, začetnicima turističke destinacije Lanterna
(Anton-Tonči Restović, Orešte Košeto, Federiko-Riko Bernaca i Ivan-Vani Naperotić).
Temeljem Zaključka Općinskog načelnika od 09. studenog, u školskoj/studijskoj 2011/2012.
godini, dodijeljeno je ukupno 8 novih stipendija (6 studentskih od čega 2 po socijalnom
programu, te 2 učeničke od čega 1 po socijalnom programu). Sa novom školskom 2011/2012.
godinom, Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega broji ukupno 26 stipendista (24 studenata i 2
učenika).
Subvencionira se autobusni prijevoz za ukupno 51 učenika srednjih škola sa prebivalištem na
području Općine u visini 50% cijene koštanja mjesečne autobusne karte.
Financirana je nabava udžbenika, odnosno nadopuna obveznih školskih udžbenika za sve
učenike s prebivalištem na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Isplaćene su božićnice svim umirovljenicima s područja Općine i odobren je veliki broj pomoći i
potpora organizacijama koje djeluju na području Općine ili koje imaju članove s područja iste.
Izdan je 4. broj općinskog glasila InformaTorre.
29. i 30.10 .2011. u Taru je odigrana prijateljska nogometna utakmica NK Istra tar i NK Lovas
iz Lovasa.
Općinski web portal www.tar-vabriga.hr aktivno pridonosi otvorenosti općinske uprave i
pružaju građanima i svim korisnicima širu informaciju o radu općinske uprave,
ali i drugim segmentima života.
Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega je uključena u projekt „Lokalna Hrvatska“, jedinstveni
informativni servis koji povezuje općine, gradove i županije donoseći realnu slika Hrvatske
preko elektroničkog medija. Vjesti naše Općine pojavljuju u servisu "Lokalna Hrvatska".
U projekt je uključeno ukupno 63 grada, 125 općina i 6 županija. Ovaj hvalevrijedan projekt koji
povezuje sve dijelove Lijepe naše još nije proslavio prvi rođendan. "Lokalna Hrvatska" je prvi
potpuno decentralizirani servis vijesti lokalnih jedinica samouprave. " Realno, a ne reality !
MUP - PP Poreč dostavila nam je 35 prijava prekršaja JRM-a, sukladno članku 3. Odluke o
javnom redu i miru Grada Poreča na osnovu dopisa sačinjenih od strane Riviera Adria d.d.
tijekom 7. mj. 2011, 16 prijava tijekom 8. i 9. mjeseca 2011.g., a protiv raznih osoba.
Prema podacima MUP-a PUI PP Poreč od 20.01.2012.g. stanje sigurnosti na području Opčine
za razdoblje I-XII 2011. Ocijenjeno je zadovoljavajućim- evidentirano je ukupno 123 kaznenih
djela što je udio od 9,3 % u problematici kriminaliteta koju obuhvaća PP Poreč (Grad Poreč i 7
susjednih Općina). Počinjena su 43 KD teške krađe, 52 KD krađe, 2 KD krivotvorenja isprava,
656 KD zlouporaba opojnih droga i dr.
IX.
NAČELNIK JE PREDSJEDNIK TZ-e OPĆINE TAR-VABRIGA
Na temelju odredaba Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08), načelnik je predsjednik Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga.
U suradnji sa Turističkom zajednicom Općine organiziraju se po potrebi sastanci s privatnim
iznajmljivačima koji se koriste za informiranje i raspravljanje o načinima rješavanja najvažnijih
pitanja te djelatnosti.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2013
Potiče se povezivanje privatnih iznajmljivača, te zajednička promocija i izrada programa
edukacija i razvoja vještina potrebnih za pružanje kvalitetne usluge gostima na području
Općine.
X.
ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA
Pored navedenoga, tijekom ovog razdoblja održao sam velik broj sastanaka s građanima,
predstavnicima pravnih osoba, ustanova, udruga, zainteresiranih potencijalnih investitora.
Sudjelovao sam u organizaciji i realizaciji svih općinskih manifestacija. Također, održavaju se
kontakti sa susjednim gradovima i općinama, kao i s prijateljskom Općinom Lovas. Izuzetno su
dobri odnosi sa zajednicom Talijana „Giovanni Palma“ u Taru čime se njeguje tradicionalni
odnose i suživot dva naroda koji se u mnogo čemu isprepliću i dopunjavaju. Obavljaju se drugi
poslovi koji su zakonom stavljeni u nadležnost lokalnom čelniku, tj. općinskom načelniku.
Ovim Izvješćem prezentirane su najznačajnije aktivnosti načelnika, njegovih zamjenica
i službenika općinske uprave u izvještajnom razdoblju uz napomenu, da je razvidno da su
aktivnosti na većini projekata dugotrajnije prirode, i da ćemo Vam kroz naredna izvješća
prezentirati tijek aktivnosti i rezultate.
Vodio sam računa o javnosti svoga rada informirajući građane putem općinskih web
stranica, općinskog informativnog lista, radija, plakata, i sl.
Iz navedenog je vidljivo da su aktivnosti načelnika i njegovih zamjenica sukladne zakonskim
obvezama i ovlastima i u ovom razdoblju usmjerena na razvojne programe Općine i donošenje
prostorno planske dokumentacije, intenzivnu komunikaciju s investitorima, državnim i
županijskim tijelima, sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život mjesta i ljudi. Također je stavljen
naglasak na zaštitu svih skupina stanovništva koje posebno pogodila ekonomska kriza (obitelji
s djecom, mladi, osobe treće životne dobi i osobe kojima je potrebna posebna skrb).
Izvještajno razdoblje, od srpnja do prosinca 2011. godine obilježeno je teškom ekonomskom
krizom u Hrvatskoj. Svakako je najgori podatak da je krajem prosinca 2011. godine u Hrvatskoj
zabilježen broj od 315.438 nezaposlenih osoba. Prema svim stručnim predviđanjima, 2012.
godina će biti još jedna krizna godina, ali može biti bitno obilježena mjerama koje će
poduzimati nova Vlada RH s ciljem zaustavljanja negativnih ekonomskih trendova.
Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina se nastojala suprotstaviti svim posljedicama
ekonomske krize.
Uzevši u obzir sve gore navedeno osobno sam zadovoljan sa svime što smo uspjeli
napraviti u drugoj polovici 2011. godine, a nadam se da ćemo bez obzira na evidentnu
gospodarsku krizu u Republici Hrvatskoj ipak ostvariti planove koje smo si zadali u 2012.
godini.
KLASA: 022-01/12-01/01
URBROJ: 2167/08-01-01-12-1
Tar-Torre, 05. ožujka 2012.
Općinski načelnik
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Nivio Stojnić, v.r.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2014
Na temelju glave VIII Nerazvrstane ceste (članci 98-109) Zakona o cestama ("Narodne
novine broj "84/11), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 , 153/09 i 49/11) i članka 15. Statuta
Općine Tar-Vabriga
("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" broj 05/09)
Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga, na sjednici održanoj 13. ožujka 2012.g. donijelo je
ODLUKU
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU
OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija,
zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine TarVabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj
osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u
smislu posebnog propisa.
Članak 3.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi
ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge
nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar
nerazvrstanih cesta.
Popis i jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama (Registar nerazvrstanih cesta) na
području Općine donosi Općinski načelnik posebnom Odlukom.
Jedinstvenu bazu podataka iz ovog članka donosi se na osnovu odredbi propisa o cestama.
Članak 4.
Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije
razvrstana u javnu cestu.
Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz
selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu
cestu.
Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i
pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se
površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta,
pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.
Članak 5.
Poslove korištenja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad nerazvrstanim
cestama obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2015
Jedinstveni upravni odjel sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže
i provodi mjere koje unapređuju sustav prometne infrastrukture te predlaže Općinskom
načelniku ažuriranje odgovarajuće evidenciju nerazvrstanih cesta.
Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi
obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja
nerazvrstanih cesta uz primjenu odgovarajućih odredbi Zakona.
Članak 6.
Nerazvrstanu cestu čine:
– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda
s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija,
potporni i obložni zid, suhozid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te
sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta,
parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj
prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa
te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi
građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za
održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa i drugo),
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste, a najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke
poprečnog presjeka ceste;
– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor
prometa,
– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji
za naplatu parkiranja i slično).
Članak 7.
Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta te radove na održavanju
uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s
kolnih i pješačkih površina (zimsko održavanje), održavanju građevina za odvodnju ceste
(zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda) s područja Općina uređuju se i obavljaju u skladu
s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o načinu obavljanja komunalnih
djelatnosti.
Za održavanje raskrižja javne ceste i nerazvrstane ceste u istoj razini nadležna je pravna
osoba koja upravlja javnom cestom.
II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
Članak 8.
Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, na način da se na njima može obavljati trajan,
siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu.
Članak 9.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:
- Radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsko održavanje,
- Radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2016
REDOVNO ODRŽAVANJE
Članak 10.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi koji
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama
i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.
Za održavanje ceste upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.
Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su:
- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta;
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona,
betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada
asfaltnog tepiha;
- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;
- manji popravci suhozida;
- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i
jaraka;
- manji popravci elemenata cestovnih objekata;
- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije;
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;
- uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste);
- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba);
- uklanjanje snijega i leda;
- drugi slični radovi.
Članak 11.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i
javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji
kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javnoprometne površine.
Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom
materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se
privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu
stavka 1. ovoga članka.
Članak 12.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba),
obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti
odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na
posipavanju i uklanjanju snijega odnosno leda omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu
zimske opreme.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2017
Članak 13.
Radi provedbe zimske službe, Načelnik Općine donosi Operativni program održavanja
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 01. studenog tekuće godine do 31. ožujka
naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program), uz moguće prilagodbe stvarnom
stanju.
Članak 14.
Operativni program iz članka 13. ove Odluke sadrži:
- izvršitelja zimske službe,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje, redoslijed i prioritet
izvođenja radova,
- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
- procjenu troškova zimske službe.
Članak 15.
Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- posipavanje nerazvrstanih cesta (pijesak i/ili sol)
- čišćenje snijega i leda s kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno
programu,
- uklanjanje posutog pijeska,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika ceste,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili
zatvaranja dijela ceste.
POJAČANO ODRŽAVANJE
Članak 16.
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati
prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima te radove na korekcijama
elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.
Pojačano održavanje obuhvaća radnje:
- obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
- dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,
- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,
- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,
- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
- sanacija suhozida;
- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (podvožnjak, propust, pothodnik i sl.),
- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa,
- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i
propusne moći.
Članak 17.
Komunalne instalacije te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup
nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2018
Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna
komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su
vlasnici ili korisnici tih instalacija.
II. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH
POVRŠINA
Članak 18.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine, a na
temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.
Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javnoprometne površine te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja
unutar građevine ceste i javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili prilaza na
nerazvrstanu cestu ili javnu površinu suglasnost izdaje Općinski načelnik.
Članak 19.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.
Članak 20.
Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećim prostornim
planovima i Zakonu o cestama.
Članak 21.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine
predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine
nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te
instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i
uređaja iz st. 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.
Članak 22.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu
površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima te
suglasnosti Općinskog načelnika.
Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove
Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih
se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.
Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove
Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2019
Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu
površinu.
Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.
IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
Članak 23.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u
slučajevima, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama, Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama te podzakonskim aktima i Općinskim odlukama.
Članak 24.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog
zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili
drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti.
Vlasnici, korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom dužni su:
- sanirati i popravljati kamene suhozide,
- čistiti i održavati odvodne jarke uz tu cestu,
- održavati živice, tako da ne prerastu odvodni jarak ili nadvise cestu,
- ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje otežavaju promet ili onemogućavaju
zračenje i sušenje ceste.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:
- održavanje istih u ispravnom i protočnom stanju,
- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i ostalog otpada koji onemogućava normalno
otjecanje vode),
- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
- čišćenje mulja, otpadaka, trave i korova,
- ugradnja betonskih cijevi odgovarajućeg profila na prelazima preko jaraka u nivou s
dnom jarka.
Vlasnici, korisnici ili posjednici zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužni
su na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja
nerazvrstanim cestama, ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete radi
osiguranja preglednosti na nerazvrstanoj cesti.
Ako vlasnik, korisnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu
ne postupi u skladu sa predhodnim stavkama ovog članka, Jedinstveni upravni odjel odnosno
pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama osigurat će izvođenje tih radova na teret
vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 25.
Oštećena i napuštena vozila i druge ostavljene stvari dužni su ukloniti vlasnici
vozila i stvari. Ukoliko uklanjanje ne izvrši vlasnik, odnosno korisnik vozila i stvari,
isto će organizirati Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja
nerazvrstanim cestama na trošak vlasnika, odnosno korisnika vozila i stvari, ako posebnim
propisima nije drukčije određeno.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2020
Članak 26.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj
površini, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja
nerazvrstanim cestama, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javnoprometnu površinu te ugroziti ili ometati promet na njima.
Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom prethodno zatražiti suglasnost Općinskog
načelnika, Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim
cestama za:
1. zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja
građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
2. prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili
ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na instalacije i uređaje,
3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećivanje nerazvrstane ceste.
Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji
zahtijevaju preregulaciju prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova
kretanja i sl.) potrebno je priložiti prometno rješenje.
Članak 27.
Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati
odvijanje pješačkog prometa na siguran način.
S ulične strane, gradilište mora biti ograđeno i osigurano tako da se spriječi ispadanje
materijala i širenje prašine te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i
imovine na nerazvrstanim cestama.
Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka odgovoran je
investitor radova.
Članak 28.
Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta,
izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se
naknada.
Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje se
posebnom Odlukom.
Članak 29.
Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i
vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u
skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu, jamstvo za dobro izvršenje
radova i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini
mjesta prekopavanja.
Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, u vrijeme u kojem će izvođenje radova
u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.
Za vrijeme turističke sezone od 01.07. do 01.09. tekuće godine zabranjeno je izvođenje
radova prekopavanja nerazvrstanih cesta osim u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2021
Članak 30.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je
dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti
(signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno
pozitivnim propisima.
Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih
građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja
investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.
Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Jedinstveni upravni odjel odnosno
pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanim cestama, a nerazvrstanu cestu odnosno javnoprometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.
Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama brine da
radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.
Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti
Jedinstveni upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanim cestama i druge
subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. članka 29. o danu početka izvođenja radova.
Članak 31.
Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine za razdoblje od najmanje 2 godine.
Po dovršetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste. Pregled obavlja
predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim
cestama. O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik. Investitor je dužan utvrđene nedostatke
ukloniti u zadanom roku.
Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama vodi
evidenciju o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine.
Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama prati
stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog
razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.
Ako Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama
utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši
sanaciju ili da nadoknadi štetu, odnosno izvršiti će se sanacija na teret investitora.
Članak 32.
Iznimno od odredbe članka 26. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi
otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih
cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, uz obvezu
investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti Jedinstveni
upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanim cestama, a najkasnije u roku
od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2022
Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine
nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.
Odredbe članka 31. ove Odluke u cijelosti se primjenjuju na hitne slučajeve iz ovog članka.
Članak 33.
Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine
asfaltnog dijela kolnika ili nogostupa investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj
širini.
Članak 34.
Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je
prekopavati najmanje 2 godine, računajući od dana izvedbe završnog sloja ceste ili javnoprometne površine (asfaltiranja).
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba
koja upravlja nerazvrstanim cestama može u naročito opravdanim slučajevima odobriti
prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od 2 godine,
pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno
parter javno-prometne površine. Detaljni uvjeti sanacije propisuju se u Suglasnosti izdanoj od
strane Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim
cestama.
Članak 35.
Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na
nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara
investitor.
Članak 36.
Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koji
mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na
njima, investitor je dužan po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno pravne osobe koja
upravlja nerazvrstanim cestama poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje
nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja
upravlja nerazvrstanim cestama je ovlaštena obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova
oštećenja.
Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz stavka 1. ovog članka iste će poduzeti Jedinstveni
upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na teret investitora.
Članak 37.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javni-prometnu
površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima i
posebnim uvjetima gradnje te suglasnosti Općinskog načelnika.
Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno prometnu površinu smatra se spoj
nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno
uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.
Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu
površinu.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2023
Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.
Članak 38.
Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom, svojom
masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim
cestama ili svojim gabaritom ugrožavaju sigurnost prometa ili onemogućuju promet drugih
vozila na nerazvrstanoj cesti (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi odobrenje za izvanredni
prijevoz.
Način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza, obračun naknade i kontrola uređuju se
primjenom propisa za javne ceste.
Odobrenje za izvanredni prijevoz izdaje izdaje Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna
osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 39.
Pravne ili fizičke osobe u obavljanju gospodarskih djelatnosti (eksploatacija mineralnih
sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja,
izvođenje građevinskih radova i slično)
pri kojima dolazi do prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu
upotrebu nerazvrstane ceste.
Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila
ukupne mase veće od 7,5 tona.
Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjernu uporabu javnih cesta.
Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni upravni odjel odnosno
pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom, uz prethodnu suglasnost Općinskog
načelnika.
Članak 40.
Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na nerazvrstanim
cestama, na poziv i o trošku Općine odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim
cestama, obavlja ovlaštena pravna osoba.
Članak 41.
Na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu uz nerazvrstanu cestu nije dopušteno
postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema
nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa.
Odobrenje ili suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama daje Jedinstveni
upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom u skladu s posebnim
propisima.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup
sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja
pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim
površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim propisima.
Članak 42.
Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama,
ovlašteni su u opravdanim slučajevima zatvoriti nerazvrstanu cestu za promet.
Opravdanost zatvaranja nerazvrstane ceste utvrđuje se uz prethodnu suglasnost Općinskog
načelnika.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2024
Članak 43.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na
nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.
Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju
prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme ukoliko ne
ugrožavaju sigurno odvijanje prometa vozila i pješaka.
Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i
održavanje nerazvrstanih cesta.
Članak 44.
Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se
uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno
odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno
prometnom elaboratu.
Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovoga
članka mora se odmah ukloniti.
Radovi ili druge aktivnosti na nerazvrstanoj cesti trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme
najmanjeg intenziteta prometa.
Članak 45.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno
je:
1. oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće
stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
2. trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste
ili njezinog dijela,
3. dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
4. sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,
5. spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,
6. vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,
7. puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti
ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,
8. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
9. odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,
10. postavljati nadgrobne ploče i ostala spomenobilježja,
11. postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja
na način koji nije sukladan odredbama ove Odluke,
12. rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu
cestu,
13. odlagati snijeg ili led,
14. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije,
izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog tijela,
15. uključivati ili isključivati se s nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza,
16. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj
neposrednoj blizini,
17. neovlašteno postavljati bilo kakove zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa
na nerazvrstanoj cesti,
18. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.
Članak 46.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane
ceste zabranjeno je:
1. postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost
prometa na nerazvrstanoj cesti,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2025
2. namjerno paliti vatru i korov uz nerazvrstanu cestu,
3. orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od
nerazvrstane ceste ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s
nerazvrstanom cestom,
4. puštati domaće životinje bez nadzora,
5. ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
6. postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju
preglednost na nerazvrstanu cestu,
7. ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
8. uklanjati, rušiti i odvoziti kamene suhozide i
9. vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.
Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju
ograničenja propisana Zakonom i ovom Odlukom.
Širina zaštitnog pojasa, širina kolnika, kao i gradnja ograde uz nerazvrstane ceste, određuje se
dokumentima prostornog uređenja.
Izvan granica građevinskih područja za nerazvrstane ceste utvrđuje se zaštitni pojas s obje
strane ceste u širirni od najmanje 1 m računajući od krajnje točke poprečnog profila ceste.
Članak 47
Ukoliko pravna ili fizička osoba radnjama iz članka 45. i 46. učini bilo
kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti, dužna je istu sanirati o vlastitom trošku, a ukoliko
to odbije, Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim
cestama, rješenjem će utvrditi rok i način sanacije.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, sanaciju nerazvrstane
ceste izvršiti će Jedinstveni upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim
cestama, putem ovlaštene osobe za izvođenje radova, na teret počinitelja štete.
Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovog
članka u roku od 15 dana od dana ispostave računa.
Članak 48.
Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste izdaje
lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja
sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti od Jedinstvenog Upravnog
odjela odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom uz suglasnost Općinskog
načelnika.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste
bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno pravne osobe koja upravlja
nerazvrstanom cestom, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, kao i
ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja.
Članak 49.
Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišno
knjižnim odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.
Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u
skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se
ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka
donosi Općinsko vijeće.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2026
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne
zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta,
ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
Članak 50.
Općina kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi iz članka 49. ove odluke može za potrebe
izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija osnivati pravo građenja i/ili
pravo služnosti na javnom dobru u općoj uporabi.
Pravo građenja i/ili služnosti iz stavka 1. ovog članka osniva se temeljem posebnih zakona i
odluka.
Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti donosi Općinski načelnik Odlukom sukladno
posebnim Općinskim propisima.
V. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 50.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz proračuna Općine,
komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno
gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na
nerazvrstanoj cesti i/ili iz drugih izvora.
VI. NADZOR
Članak 52.
Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja komunalni redar.
Članak 53.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:
- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
Članak 54.
Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru dužne su na zahtjev komunalnog redara u
zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.
Članak 55.
Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu
opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 56.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 24. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 25. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 26. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 29. st. 3 i članka 30. st. 5. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članaka 34. st. 1. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članaka 36. st. 3. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 38. i članka 39. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članak 41. ove Odluke,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2027
- se ne pridržava odredbe članak 45. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članak 46. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članaka 48. st. 2. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička
osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom glasniku Općine TarVabriga-Torre-Abrega«.
Klasa: 363-02/12-01/02
Ur. broj: 2167/08-03-01-12-02
Tar, 13.03. 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Predsjednik Anton Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2028
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 26. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega" broj 02/10 i 05/10) i članka 15. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega ("Službeni
glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" broj 5/09), u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja po Javnom natječaju, po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega, na sjednici održanoj 13.03.2012. godine donosi
ODLUKU
1. Odabire se ponuda ponuditelja, ĐUSTO d.o.o. iz Poreča, Ćuši 4, OIB 20729163741,
kao najpovoljnija ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne
rasvjete u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u iznosu od
243.772,00 kn bez PDV-a.
2. Izabrani ponuditelj dužan je Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove
Odluke potpisati najkasnije u roku od 8 dana od konačnosti ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora za obavljanje poslova
komunalne djelatnosti iz ove Odluke.
4. Protiv ove Odluke Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu Republike Hrvatske
u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke.
5. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
KLASA: 363-02/11-01/29
UR.BROJ: 2167/08-03-01-12-11
Tar-Torre, 13.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Predsjednik Općinskog vijeća
Anton Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2029
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 26. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega ("Službeni glasnik Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega" broj 02/10 i 05/10) i članka 15. Statuta Općine Tar-VabrigaTorre-Abrega ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" broj 5/09), u postupku
odabira najpovoljnijeg ponuditelja po Javnom natječaju, po prijedlogu Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, na sjednici održanoj 13.03.2012.
godine donosi
ODLUKU
1. Odabire se ponuda ponuditelja, ĐUSTO d.o.o. iz Poreča, Ćuši 4, OIB 20729163741,
kao najpovoljnija ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanje
nerazvrstanih cesta u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u
iznosu od 404.575,00 kn bez PDV-a.
2. Izabrani ponuditelj dužan je Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove
Odluke potpisati najkasnije u roku od 8 dana od konačnosti ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Ugovora za obavljanje poslova
komunalne djelatnosti iz ove Odluke.
4. Protiv ove Odluke Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega žalba nije
dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor na Upravnom sudu Republike Hrvatske
u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave Odluke.
5. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
KLASA: 363-02/11-01/28
UR.BROJ: 2167/08-03-01-12-10
Tar-Torre, 13.03.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Predsjednik Općinskog vijeća
Anton Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2030
Temeljem članaka 4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 57/2011), članka 19.
Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 150/11), te članaka 14. i 15. Statuta Općine TarVabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 5/09),
Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega dana 13.03.2012. godine, donosi
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Tar-VabrigaTorre-Abrega (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne
skrbi te uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: Odjel).
Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine
ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
ministarstva Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ukoliko Općina osigurava pomoć u većem opsegu ili iznosu od pomoći koje osigurava
nadležno ministarstvo Republike Hrvatske, odnosno Centar za socijalnu skrb Poreč (u
daljnjem tekstu: Centar), Općina će te pomoći osigurati u iznosu ili opsegu koji čini razlika
između prava koja osigurava nadležno ministarstvo Republike Hrvatske, odnosno Centar i
prava koja su utvrđena ovom Odlukom.
Članak 5.
Broj korisnika koji mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom
može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.
II.
ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA
Članak 6.
Za potrebe primjene i provedbe ove Odluke, a temeljem odredbi Zakona o socijalnoj
skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
1. Korisnik je samac, pojedinac ili obitelj u cijelosti koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje
prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane ovom
Odlukom.
2. Samac je osoba koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici odnosno nema užu obitelj i živi
sama.
3. Obitelj je zajednica koju čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i srodnici, koji
zajedno žive.
Obitelj čine i sljedeće osobe:
– punoljetna djeca osobe koja koristi pravo na pomoć za uzdržavanje dok ih je ta osoba dužna
uzdržavati u skladu s propisima koji reguliraju obiteljske odnose,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2031
– pastorci osobe koja koristi pravo na pomoć za uzdržavanje dok ta osoba ima s jednim od
roditelja pastorka, koji je dužan uzdržavati svoje dijete, sklopljenu bračnu zajednicu ili živi u
izvanbračnoj zajednici,
– maloljetni unuci, nećaci i braća, odnosno sestre osobe koja koristi pravo na pomoć za
uzdržavanje, ako ta osoba uzdržava svoje maloljetne unuke, nećake ili braću, odnosno sestre
koji su bez roditelja.
4. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete/djeca i jedan roditelj.
5. Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba bez obzira na srodstvo koje
zajedno stanuju i zajedno podmiruju troškove života.
6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života. Odredbe ove Odluke koje se
odnose na dijete primjenjuju se i na osobu nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon
punoljetnosti po propisima o obiteljskim odnosima.
7. Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina.
8. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili
osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino
puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.
9. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih ili
intelektualnih teškoća treba dodatnu potporu za učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji
mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.
10. Beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti
potrebu stanovanja te je privremeno smještena u prihvatilištu, ili boravi na javnim ili drugim
mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje.
11. Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe,
osobna njega, kućanske potrepštine, grijanje i zdravstvene potrebe, a obuhvaćaju i
sudjelovanje u životu zajednice. Kod djece i mladeži osnovne životne potrebe obuhvaćaju i
potrebe koje prvenstveno proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.
Kod djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom osim osnovnih životnih
potreba postoje dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja/invaliditeta za
aktivno uključivanje u svakodnevni život zajednice.
12. Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za
jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (45 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju
osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m², koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za
podmirenje osnovnih stambenih potreba.
13. Prihodima se smatraju ukupni primici, ukupni dohodak i sva materijalna sredstva koja
samac ili obitelj, odnosno članovi kućanstva ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od
imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili
prihodima ostvarenim na drugi način. Iz prihoda po ovoj Odluci izuzimaju se sredstva
obveznog mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje
(drugi stup).
14. Ukupni dohodak je ukupni iznos dohotka samca, članova obitelji ili članova kućanstva,
ostvaren u tuzemstvu i u inozemstvu, sukladno propisima o oporezivanju dohotka, umanjen za
iznos uplaćenog poreza i prireza.
15. Imovina samca, obitelji ili članova kućanstva su sve pokretnine, nekretnine, imovinska
prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na
osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, udjeli u kapitalu i ostala imovina u
tuzemstvu i u inozemstvu samca, odnosno punoljetnih članova obitelji/kućanstva.
Imovinsko stanje samca, obitelji ili članova kućanstva čine njihovi prihodi, ukupni dohodak i
imovina.
16. Uputnica je javna isprava kojom se korisnik na temelju rješenja zavoda za socijalnu skrb u
županiji upućuje na korištenje socijalne usluge, određuje pružatelj i opseg usluge te ujedno
predstavlja osnovu za obračun troškova pružene usluge. Uputnicom se korisnik upućuje i od
strane nadležne službe za socijalnu skrb u jedinici lokalne i područne/regionalne samouprave
na korištenje jednokratne pomoći u novcu ili u naravi i prehrane u pučkoj kuhinji te ujedno
predstavlja osnovu za obračun troškova pružene novčane ili druge pomoći.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
II.
Broj:
2032
KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Pojam korisnika socijalne skrb (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.
Korisnik socijalne skrbi sukladno ovoj Odluci, može biti samac, član obitelji ili obitelj ako
nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti
ostvariti ih svojim radom ili svojim prihodom od mirovine ili iz drugih izvora.
Korisnik socijalne skrbi može biti i:
1) tjelesno ili mentalno bolesno dijete te dijete prema kojem je primijenjena ili bi trebala biti
primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite;
2) tjelesno ili mentalno oštećena i bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba
koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti svojim
osnovnim životnim potrebama; te
3) druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu,
drogama ili o drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društvenog
neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.
III. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI
Članak 8.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu
koji ima prebivalište na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Svatko je prema svojim sposobnostima obvezan brinuti se za dostojan život sebe i
osoba koje je po zakonu ili drugoj pravnoj osobi dužan uzdržavati.
Tko ne može osigurati uzdržavanje sam svojim radom, pravima koji proizlaze iz rada ili
osiguranja, prihodima od imovine ili iz drugih izvora, odnosno naknadama ili primanjima prema
drugim propisima ili pomoću osoba koje su ga obvezne uzdržavati ili na drugi način, ima pravo
na pomoć u sustavu socijalne skrbi, pod uvjetima određenim ovom Odlukom.
Pravo iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 9.
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti Korisnik socijalne skrbi ako ispunjava jedan od
sljedećih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) posebni uvjet
Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju
se dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.
Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena
ovom Odlukom ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 3 (tri)
mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
1. Socijalni uvjet
Članak 10.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od
prava, i to:
- pravo na pomoć za uzdržavanje;
- pravo na doplatak za pomoć i njegu;
- pravo na pomoć i njegu u kući;
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2033
- pravo na pomoć u plaćanju troškova skrbi izvan obitelji;
- pravo na osobnu invalidninu,
pod uvjetom da je to pravo utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem
cenzusa prihoda sukladno pozitivnom propisima.
2. Uvjet prihoda
Članak 11.
Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s mjesečnim prihodom u iznosu:
- samac
do 1.400,00 kuna;
- dvočlana obitelj
do 1.800,00 kuna;
- tročlana obitelj
do 2.300,00 kuna;
- četveročlana obitelj
do 2.800,00 kuna;
Ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za 300,00 kuna za
svakog dodatnog člana.
Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog
prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u 3 (tri) mjeseca koja prethode mjesecu u
kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj
ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
U prihod iz stavka 3. ovog članka ne uračunava se:
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- doplatak za pomoć i njegu,
- ortopedski dodatak,
- osobna invalidnina,
- doplatak za djecu,
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.
Iznos prihoda iz stavka 3. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o
obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.
Članak 12.
Visina ukupnog mjesečnog iznosa pomoći koji se može ostvariti temeljem odredbi ove
Odluke iznosi 50% od osnovice uvjeta prihoda iz članka 10. stavak 1. i 2. ove Odluke.
3. Posebni uvjet
Članak 13.
Uvjet ispunjavaju:
1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata;
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja
organizma sukladno zakonu);
3. hrvatski ratno vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma
sukladno zakonu);
4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
5. dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata;
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
IV. PRAVA SOCIJALNE SKRBI
Članak 14.
1. Novčane pomoći
- pomoć za novorođeno dijete
- hrana za dojenčad
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2034
- učeničke i studentske stipendije
- posebna zaštita sudionika narodnooslobodilačkog i domovinskog rata
- izvanredne pomoći
- pomoć umirovljenicima
2. Pomoći u naravi
- boravak u dječjim jaslicama i vrtiću
- prehrana djece u osnovnoj školi
- prijevoz srednjoškolaca
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja
- pomoć u plaćanju troškova prehrane
- pomoć i njega u kući
- pomoć u plaćanju pogrebnih troškova
- pomoć za izvanbolničko lIječenje osoba sa psihofizičkim smetnjama
- pomoć za izvanbolničko lIječenje ovisnika o alkoholu i drogama
- pomoć za sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga
NOVČANE POMOĆI
1.1. Pomoć za novorođeno dijete
Članak 15.
Za svako novorođeno dijete sa prebivalištem na području Općine odobrava se
financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna.
Iznos pomoći iz prethodnog stavka isplatiti će se roditelju djeteta koji je dužan podnijeti
zahtjev za odobravanjem pomoći u roku od 30 dana djetetova rođenja te uz zahtjev priložiti
rodni list i potvrdu o prebivalištu djeteta.
1.2. Hrana za dojenčad
Članak 16.
Pomoć za podmirenje troškova prehrane za dojenčad ostvaruju roditelji djeteta ukoliko
ispunjavaju jedan od uvjeta iz članka 10. i 11. ove Odluke.
Mjesečni iznos pomoći iznosi 300,00 kuna, a isplaćuje se do 6 mjeseci starosti djeteta.
1.3. Učeničke i studentske stipendije
Članak 17.
Općina Tar-Vabriga-Torre.Abrega godišnje će dodjeljivati 1 stipendiju učenicima i 1
stipendiju studentima po socijalnom programu.
Broj godišnjih stipendija po socijalnom programu može se utvrditi u većem ili manjem
broju iz prethodnog stavka sukladno posebnom zaključku Općinskog načelnika.
Godišnja stipendija dodjeljuje se temeljem raspisanog natječaja, a sukladno Odluci o
kriterijima za dodjelu stipendija.
1.4. Posebna zaštita sudionika domovinskog rata
Članak 18.
Sudionici domovinskog rata stječu prava sukladno odredbama ove Odluke i imaju
prednost u postupku rješavanja.
1.5. Izvanredne pomoći
Članak 19.
Pravo na izvanredne novčane pomoći mogu ostvariti korisnici za posebne socijalne
potrebe i programe jednom u fiskalnoj godini, prema posebnoj odluci Općinskog načelnika.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2035
1.6. Pomoć umirovljenicima
Članak 20.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici koji su državljani Republike Hrvatske i
koji imaju prebivalište na području Općine, a čija je mirovina ili mirovina i ukupni mjesečni
prihod jednak ili manji od 1.600,00 kuna mjesečno.
Ukupni prihodi su prihodi stečeni od mirovine u Republici Hrvatskoj i izvan Republike
Hrvatske te svi drugi prihodi koje umirovljenik ostvaruje iz drugih izvora (od iznajmljivanja
soba, stanova/apartmana, poslovnog prostora ili drugih nekretnina, od obavljanja neke
druge djelatnosti – poljoprivredne, ribarske, stočarske, pružanja intelektualnih, zanatskih i
drugih usluga, prihodi od dividendi, prihodi od članstva u raznim tijelima, dužnosničke
naknade, prihodi i naknade po drugim osnovama.
U ukupne prihode ulaze i pomoći koje umirovljenici ostvaruju temeljem općinskih
odluka, a isplaćuju se iz općinskog proračuna (sufinanciranje smještaja u Domu za starije i
nemoćne osobe Poreč, druge pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi).
U iznos mirovine iz stavka 1. ovog članka ulazi i zaštitni dodatak uz mirovinu.
Članak 21.
Pravo na novčanu pomoć ne ostvaruju umirovljenici koji žive u zajedničkom kućanstvu
u kojem netko od članova kućanstva ostvaruje prihode, ako su ti prihodi po članu kućanstva
jednaki ili veći od 1.600,00 kuna mjesečno.
Pod zajedničkim kućanstvom iz prethodnog stavka podrazumijeva se svaka obiteljska
ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajedno podmiruju troškove života, bez
obzira na srodstvo.
Zajedničko kućanstvo dokazuje se stanovanjem na istoj adresi u istom stanu ili
obiteljskoj kući na istoj adresi i u istom stanu.
Članak 22.
Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz članka 20., umirovljenici se razvrstavaju
u 3 skupine, i to:
- prvu skupinu, koju čine umirovljenici čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi
do 350,00 kuna mjesečno;
- drugu skupinu, koju čine umirovljenici čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi
od 351,00 do 1.000,00 kuna mjesečno; te
- treću skupinu, koju čine umirovljenici čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi
od 1.001,00 do 1.600,00 kuna.
Novčana pomoć za prvu skupinu iz prethodnog stavka iznosi 350,00 kuna mjesečno,
za drugu skupinu 200,00 kuna mjesečno, a za treću skupinu 100,00 kuna.
Članak 23.
Novčana pomoć iz prethodnog članka ove Odluke isplaćuje se umirovljenicima
mjesečno, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec, putem tekućeg/štednog računa.
Novčana pomoć isplaćuje se umirovljeniku osobno, njegovom punomoćniku na osnovu
ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan ili skrbniku, ako mu je određen skrbnik.
Članak 24.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva
kojem su podnositelji, osim izjave iz prethodnog članka, dužni priložiti i dokaze kojima
dokazuju da ostvaruju pravo na novčanu pomoć.
Dokazi koji se prilažu su sljedeći:
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
- dokaz o prebivalištu i vremenu prebivanja na području Općine bez prekida najmanje
10 godina (uvjerenje o prebivalištu i vremenu prebivanja na području Općine Policijske postaje
Poreč ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2036
- dokaz o mirovini (rješenje o ostvarivanju prava na mirovinu ili obavijest o mirovini ili
mirovinskim primanjima, odnosno podaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- izjava o ukupnim prihodima i prihoda članova zajedničkog kućanstva;
- potvrda o visini dohotka Porezne uprave za podnositelja zahtjeva i članove
zajedničkog kućanstva ako živi u zajedničkom kućanstvu za godinu koja prethodi godini u kojoj
ostvaruje pravo na pomoć;
- ostali dokazi, po potrebi.
Izjava o ukupnim prihodima i prihodima članova zajedničkog kućanstva mora biti
vlastoručno potpisana i sadržavati podatke o visini ukupnih prihoda podnositelja zahtjeva,
odnosno ukupnih prihoda po članu zajedničkog kućanstva, ako podnositelj zahtjeva živi u
zajedničkom kućanstvu.
Izjava iz prethodnog stavka ovog članka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika čime
umirovljenik preuzima i obvezu da će u cijelosti vratiti Općini sredstva primljena na ime pomoći
na temelju neistinitih i netočnih podataka, donosno dokaza.
Iznimno, izjava iz stavka 3. ovog članka je osnova za utvrđivanje novčane pomoći za
one umirovljenike koji bi to pravo ostvarivali, a ne nalaze se u podacima Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje.
Osim navedenih dokaza, nadležna služba ima pravo koristiti i druge izvore podataka
radi utvrđivanja ukupnih prihoda podnositelja zahtjeva i članova zajedničkog kućanstva, kao i
radi provjere ostalih priloženih dokaza.
Nadležna služba može, radi provjere činjenica i dokaza, izvršiti i očevid u stanu ili kući
podnositelja zahtjeva.
Dokazi moraju biti u originalu ili preslici, a ukoliko su u preslici, ovjera dokaza može se
izvršiti kod javnog bilježnika ili službenika/ce Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog/e za
poslove socijalne skrbi.
Ukoliko ovjeru dokaza vrši službenik, podnositelj zahtjeva dužan je predočiti originalni
primjerak dokaza.
Zahtjev sa priloženim dokazima, podnositelji su dužni dostaviti nadležnoj općinskoj
službi u roku određenom pozivom službe, a u protivnom nemaju pravo na novčanu pomoć.
Članak 25.
Umirovljenicima kojima je u postupku provedenom po odredbama ove Odluke utvrđeno
da ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ta pomoć pripada:
a) od prvog dana kalendarske godine u kojoj se vrši isplata pomoći – onim
umirovljenicima koji su to pravo ostvarili odlaskom u mirovinu ranijih godina;
b) od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon ostvarivanja prava na mirovinu – onim
umirovljenicima koji pravo na novčanu pomoć ostvaruju odlaskom u mirovinu
tijekom kalendarske godine u kojoj se vrši isplata pomoći.
Članak 26.
Isplata novčane pomoći umirovljenicima vrši se na osnovu naloga nadležne općinske
službe.
Članak 27.
Umirovljenik, odnosno Korisnik pomoći može se odreći prava na novčanu pomoć.
Članak 28.
Umirovljeniku kojem su prestali uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć
obustavit će se isplata pomoći odmah po saznanju da više ne ostvaruje pravo na ovu pomoć,
te je dužan primljene iznose koji mu nisu pripadali, vratiti u roku kojeg odredi nadležna
općinska služba.
Ukoliko ne postupi kako je određeno u stavku 1. ovog članka, povrat novčanog iznosa
ostvarit će se u postupku pred nadležnim sudom.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2037
POMOĆI U NARAVI
2.1.
Boravak u dječjim jaslicama i vrtiću
Članak 29.
Pomoć za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtiću u 100%-tnom
iznosu, može se ostvariti za dijete čiji roditelji, odnosno korisnici pomoći, ispunjavaju socijalni
uvjet iz članka 10. ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.
Pravo na pomoć u podmirivanju troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtiću u
50%-tnom iznosu, ostvaruju roditelji, odnosno korisnici pomoći koji ostvaruju pravo na pomoći
u ukupnom iznosu većem od iznosa iz članka 12. ove Odluke.
2.2.
Prehrana djece u osnovnoj školi
Članak 30.
Pravo na pomoć za plaćanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi može ostvariti
korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. Ili uvjet prihoda iz članka 11. Ove
Odluke.
Na pomoć plaćanja 50% troškova prehrane iz prethodnog stavka imaju pravo korisnici
koji ostvare pomoći u ukupnom iznosu većem od iznosa iz članka 12. ove Odluke.
2.3.
Prijevoz srednjoškolaca
Članak 31.
Pomoć za troškove prijevoza u 100% iznosu stječu učenici iz obitelji koji ispunjavaju
jedan od uvjeta iz članka 10. i 11. ove Odluke.
Pomoć iz prethodnog stavka u iznosu od 50% mjesečne autobusne karte odnosi se na
polaznike srednjih škola sukladno Odluci o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola.
2.4.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Članak 32.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima
propisanim Zakonom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, pričuve, komunalne
naknade, električne energije, plina, drva ili drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi
troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili
manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 6. točke 12.
ove Odluke i ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja 3 (tri)
mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi
visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im
ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću, nemaju pravo na
pomoć za stanovanje.
Članak 33.
Rješenje o pravu na pomoć za troškove stanovanja donosi Odjel u roku od 30 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel u cijelosti ili djelomično izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 32. stavka 2.
ove Odluke.
Članak 34.
Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za
uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2038
Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka a najviše
do dvostrukog iznosa osnovice iz članka 40. Stavka 1. Zakona, ako bi se time spriječilo
odvajanje djece od obitelji.
Trošak ogrijeva
Članak 35.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3
m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se
može odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi jedinica
područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.
Financijska sredstva za troškove ogrjeva iz prethodnog stavka predviđena su u
Proračunu Istarske županije, a isplaćuju se na žiro-račun Općine na temelju posebnog akta.
Najamnina za korištenje stana
Članak 36.
Pomoć za podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja, može
ostvariti osoba:
1) Korisnik stana – najmoprimatelj koji plaća zaštićenu najamninu;
2) Korisnik stana – najmoprimatelj koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u
vlasništvu Općine; te
3) Korisnik stana – najmoprimatelj koji plaća slobodnu ugovorenu najamninu za stan u
vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine može ostvariti najmoprimatelj koji
pravovaljanim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika dokaže postojanje najma.
Članak 37.
Korisnik stana – najmoprimatelj može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova
korištenja stana ako ispunjava jedan od uvjeta iz članka 9. ove Odluke
Članak 38.
Korisnik stana – najmoprimatelj koji plaća zaštićenu najamninu ostvaruje pravo na
podmirenje troškova za korištenje stana u visini od 50% ukupnog mjesečnog troška
najamnine.
Članak 38.a
Korisnik stana – najmoprimatelj koji plaća slobodno ugovorenu najamninu ostvaruje
pravo na pomoć u iznosu od:
- za jednu osobu – 250,00 kuna
- za svaku daljnju osobu iznos se povećava za 50,00 kuna do maksimalnog iznosa od
550,00 kuna.
Članak 39.
Općinsko vijeće može za svaku proračunsku godinu Programom socijalne zaštite na
području Općine promijeniti iznose iz prethodnog članka radi usklađenja sa iznosom slobodno
ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Općine.
Članak 40.
Korisnik stana – najmoprimatelj iz stavka 36. stavka 1., 2. i 3. ovog članka nema pravo
na pomoć za podmirenje troškova korištenja stana ako stan ili dio stana daje u podnajam,
odnosno stan koristi za druge namjene.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2039
Pomoć za podmirenje troškova zajedničke pričuve
Članak 41.
Pomoć za podmirenje troškova zajedničke pričuve zgrade u 100-tnom iznosu može
ostvariti vlasnik stana koji stanuje u tom stanu ako ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. Ili
uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.
Osnovica za obračun pomoći iz prethodnog stavka ovog članka je cijena zajedničke
pričuve po m2 stana utvrđena zakonom.
Vlasnik stana nema pravo na pomoć za podmirenje troškova za zajedničku pričuvu,
ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako se stan koristi u druge namjene.
Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza smeća
Članak 42.
Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza smeća može ostvariti
Korisnik koji ispunjava uvjete iz članka 10. ili 11. ove Odluke.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti Korisnik koji stanuje u stanu većeg
standarda od površine određene člankom 38. ove Odluke.
Pomoć za podmirenje troškova električne energije, plina i drugih energenata
Članak 43.
Pomoć za podmirenje troškova električne energije, plina i drugih energenata ostvaruje
Korisnik koji ispunjava uvjete iz članka 10. ili 11. ove Odluke.
Pomoć na podmirenje troškova iz stavka 1. ovog članka Korisnik ostvaruje u
mjesečnom iznosu:
- od 100,00 kuna za Korisnika koji živi u samačkom domaćinstvu;
- za svakog daljnjeg člana domaćinstva, iznos pomoći povećava se za 30,00 kuna.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti Korisnik koji stanuje u stanu većeg
standarda od površine određene člankom 38. ove Odluke.
Pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje
Članak 44.
Pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje ostvaruje Korisnik koji ispunjava uvjete
iz članka 10. ili 11. ove Odluke.
Pomoć na podmirenje troškova iz stavka 1. ovog članka Korisnik ostvaruje u
mjesečnom iznosu:
- od 70,00 kuna za Korisnika koji živi u samačkom domaćinstvu;
- za svakog daljnjeg člana domaćinstva, iznos pomoći povećava se za 20,00 kuna.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti Korisnik koji stanuje u stanu većeg
standarda od površine određene člankom 38. ove Odluke.
2.5.
Pomoć u plaćanju troškova prehrane
Članak 45.
Pomoć u plaćanju troškova prehrane u obliku jednog obroka dnevno može ostvariti
Korisnik prema posebnoj Odluci Općinskog načelnika.
Pripremu i posluživanje dnevnog obroka za Korisnike takve vrste pomoći obavlja
pravna ili fizička osoba s kojom je Općina sklopila ugovor.
2.6.
Pomoć i njega u kući
Članak 46.
Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog ili
mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega
druge osobe, ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
1. ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Poreč,
2. ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2040
3. ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom
uzdržavanju
4. ako ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. Ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.
Pomoć iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća:
a) organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć u pripremanju
obroka, pranje posuđa ili slično);
b) obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično,
organiziranje pranja ili glačanja rublja, nabava lijekova ili drugih potrepština);
c) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih
higijenskih potreba); te
d) zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.
2.7.
Pomoć u plaćanju pogrebnih troškova
Članak 47.
Općina će snositi pogrebne troškove u visini troškova lijesa, nadgrobnog obilježja i
ukopa za nezbrinute osobe bez srodnika, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na
području Općine.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje
pogrebnih troškova može ostvariti i druga osoba, u slučaju kada umrli nije imao obitelji,
odnosno rodbine, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, a pokojnik je ispunjavao
uvjete iz stavka 1. ovog članka.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog,
odnosno njegova rodbina ili osoba iz stavka 2. ovog članka, ako naknadu za pogrebne
troškove može ostvariti putem Centra, Zavoda ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku
smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih
ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).
2.8.
Pomoć za izvanbolničko lIječenje osoba sa psihofizičkim smetnjama
Članak 48.
Pomoć za izvanbolničko liječenje osoba s psihofizičkim smetnjama ostvaruju korisnici
tog oblika liječenja, a prema popisu utvrđenom od nadležne zdravstvene ustanove ili
nadležnog liječnika.
Pomoć se sastoji u plaćanju injekcije psihotrpnog lijeka mjesečno, te usluge davanja
injekcije, ako se lijek nalazi na listi plaćenih lijekova HZZO.
2.9.
Pomoć za izvanbolničko lIječenje ovisnika o alkoholu i drogama
Članak 49.
Pomoć za izvanbolničko liječenje ovisnika o alkoholu ni drogama korisnici s područja
Općine ostvaruju prema posebnom Programu, a u okviru Fonda Zdravi grad Poreč i Klubova
liječenih alkoholičara Poreč. Pravo na ovaj oblik pomoći može ostvariti korisnik koji ispunjava
socijalni uvjet iz članka 10. ili uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke.
3.0.
Pomoć za sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga
Članak 50.
Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet iz članka 10. ili uvjet prihoda iz članka 11. ove
Odluke, može se odobriti pomoć za sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga za:
1. bolničko liječenje;
2. nabavu lijekova za koje je farmatološki dokazana djelotvornost, a kojih nema u
Republici Hrvatskoj, po preporuci specijaliste; te
3. specijalističke preglede.
Odluku o dodjeli pomoći iz prethodnog stavka ovog članka, na zahtjev korisnika, uz
priloženu zdravstvenu i drugu potrebnu dokumentaciju, donosi Općinski načelnik sukladno
sredstvima raspoloživim za navedenu namjenu u proračunskoj godini u kojoj je podnijet
zahtjev.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2041
V.
USTANOVE I UDRUGE SOCIJALNOG KARAKTERA
Članak 51.
Iz sredstava Proračuna Općine može se dati potpora za rad i ostvarivanje programa
organizacija i udruga koja se bave pravom i zaštitom socijalno ugroženog stanovništva ili
zaštitom socijalno i zdravstveno hendikepiranih osoba, potpora za rad udruga koja se bave
ostvarivanjem prava i zaštitom hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, dragovoljaca
domovinskog rata, antifašističkih boraca narodnooslobodilačkog rata, civilnih invalida rata i
slično, te potpora za rad udruga umirovljenika, ako su programi i djelatnost tih udruga od
interesa za Općinu.
Visina potpore iz stavka 1. ovog članka ovisi o mogućnostima Proračuna, o broju
članova udruge i štićenika ustanove s područja Općine, o programu i rezultatima rada udruge
te o mjeri u kojoj se program dotične udruge financira iz drugih izvora.
Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore, udruge iz stavka 1. ovog članka, obvezne su
dostaviti izvještaj o radu za prethodnu godinu, financijski izvještaj za prethodnu godinu sa
prikazom svih izvora prihoda i izdataka te načina utroška proračunskih sredstava, program
rada i financijski plan za iduću godinu s prikazom primitaka i izdataka po izvorima i
namjenama.
Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima te udrugama i ustanovama koje
ne ispune uvjete iz stavka 1. i 3. ovog članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna Općine.
VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 52.
Postupak za ostvarivanjem prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke,
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja te putem Centra za socijalnu
skrb.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.
Iznimno, postupak iz stavka 1. Ovog članka, može pokrenuti i nadležna služba u
Jedinstvenom upravnom odjelu, po službenoj dužnosti.
Članak 53.
Podnositelj zahtjeva, uz zahtjev, dužan je nadležnoj službi predočiti odgovarajuće
isprave te dokaze o opravdanosti i zasnovanosti zahtjeva po propisima, odnosno
identifikacijsku ispravu podnositelja zahtjeva te ostalih članova kućanstva, dokaz o imovini
podnositelja te imovini članova kućanstva, kao i dokaz o ostvarenom dohotku i ostalim
prihodima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
Nadležna osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu provjerava činjenice navedene u
zahtjevu te drugoj dokumentaciji podnositelja zahtjeva.
Ako je to potrebno radi trajnijeg ostvarivanja pomoći iz ove Odluke, nadležna služba
može od stranke, odnosno Korisnika pomoći, zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za
daljnje ostvarivanje pomoći dostavi i tijekom korištenja pomoći.
U rješavanju zahtjeva iz prethodnog članka nadležna služba može odlučiti da se
posjetom obitelji Korisnika, odnosno podnositelja zahtjeva, ili na drugi pogodan način, posebno
ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava na pomoć.
Članak 54.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz ove Odluke, nadležna služba surađuje
s Centrom, ostalim javnim službama i drugim pravnim osobama.
Članak 55.
Pojedine pomoći iz ove Odluke mogu se ostvarivati isplatama dječjem vrtiću, osnovnoj
školi ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun Korisnika pomoći.
Članak 56.
Ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke počinje od datuma određenog u odluci o
ostvarivanju prava na pomoć.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2042
Članak 57.
O zahtjevu za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke odlučuje rješenjem Odjel.
O žalbi protiv rješenja iz prethodnog stavka odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske
županije.
Članak 58.
U tijeku ostvarivanja prava, Korisnik je dužan svakih 6 mjeseci dostaviti ili predočiti
odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.
Radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, nadležna služba može odrediti i
kraći rok od roka iz stavka 1. ovog članka.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi daljnje ostvarivanje pojedinog prava,
nadležna će služba donijeti novo rješenje.
Korisnik prava dužan je prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje
prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.
Članak 59.
Nadležna služba, u suradnji sa Odborom za socijalnu skrb, ima pravo nadzirati da li se
sredstva odobrena za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom koriste u svrhu za koju su
namijenjena.
Na zahtjev nadležne službe, Korisnik pomoći dužan je tu službu izvijestiti o korištenju
odobrenih sredstava.
Članak 60.
Svi oblici i iznosi pomoći koje Korisnik u smislu ove Odluke ostvari u Centru ili u skladu
s ovom Odlukom te organizacija i udruga socijalnog karaktera, odnosno na druge načine,
upisuju se u odgovarajuću evidenciju koja se vodi pri nadležnoj općinskoj službi.
Članak 61.
Na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje pomoći u skladu s ovom Odlukom,
nadležna općinska služba osigurati će popis ili pregled dokumenata i isprava koje Korisnik, za
ostvarivanje pojedinih prava, može priložiti zahtjevu.
Članak 62.
Načelnik imenuje Odbor za socijalnu skrb u sastavu od 5 članova koja čine:
- 3 člana koje imenuje Načelnik,
- predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zadužen za socijalnu skrb, te
- predstavnik neke humanitarne organizacije, ustanove, udruge i sl.
Članak 63.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi sukladno ovoj Odluci, dužan je
nadoknaditi štetu ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili kao je na drugi protupravan način ostvario pravo koje
mu ne pripada;
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nisu prijavili promjenu koja utječe na
gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 64.
Sredstva za ostvarivanje potreba utvrđenih ovom Odlukom utvrđuju se programom
javnih potreba u području socijalne zaštite, a planiraju se u Proračunu Općine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2043
Članak 65.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Članak 66.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni
glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega broj 5/10-pročišćeni tekst i 7/10).
KLASA:011-01/12-01/04
URBROJ: 2167/08-03-01/12-4
Tar-Torre, 13.03.2012. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Predsjednik
Anton Stojnić
Na temelju članka 29. stavak 1.točke 1. i članka 43. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN 174/4, 79/07, 38/09 i 127/10) te članka 14 Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
(„Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega br. 05/09) Općinsko vijeće Opčine TarVabriga-Torre-Abrega je na svojoj sjednici održanoj dana 13.03. 2012. godine donosi
ODLUKU
I.
Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
KLASA: 810-01/08-01/2
UR.BROJ: 2167/08-03/01-12-8
Tar - Torre, 13.03.2012.
Općinsko vijeće
PREDSJEDNIK
Stojnić Anton
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2044
PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD
KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA
OPĆINU TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
UVOD
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09)
uređuje se sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u
katastrofama i velikim nesrećama; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u
aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama; prava, obveze,
osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za
rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim
nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, te provođenje mobilizacije za potrebe
zaštite i spašavanja.
Zaštita i spašavanje ostvaruju se djelovanjem operativnih snaga zaštite i
spašavanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini
Republike Hrvatske.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih
ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i
spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i
mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je
događaj nastao.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i
obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i
provode zaštitu i spašavanje.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje
razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području; u proračunu osiguravaju
sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj godini;
donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja; donose opće akte kojima
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja, te obavljaju i
druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara (u daljnjem
tekstu: Procjena) je polazni dokument za izradu planova, operativnih planova i planova
civilne zaštite, a izrađuje se i donosi za područje općina, gradova, Grada Zagreba,
županija i Republike Hrvatske.
Procjenu su dužne donijeti i pravne osobe čija je djelatnost vezana uz objekte
kritične infrastrukture, odnosno objekte bitne za funkcioniranje zajednice i
gospodarstva u područjima koja predstavljaju poseban prioritet u planiranju zaštite i
spašavanja s ciljem očuvanja i zaštite njihovih funkcija ili što bržeg oporavka i
ponovnog uspostavljanja funkcija u punom obimu i u što kraćem razdoblju nakon
katastrofa i velikih nesreća.
Procjenom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2045
nesreća te od ratnih razaranja i terorizma, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje te
njihova spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju.
Dijelovi Procjene su:
1. Vrste, intenzitet i učinci, te moguće posljedice djelovanja prirodnih i tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna
dobra te okoliš
2. Posljedice po kritičnu infrastrukturu
3. Snage za zaštitu i spašavanje
4. Zaključne ocjene
5. Zemljovidi
6. Prilozi (Položaj i karakteristike područja i drugo)
Podaci o položaju i karakteristikama područja za koje se izrađuje Procjena,
temelj su prosuđivanja dijelova Procjene i dio su priloga Procjene.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u posebnom izvatku iz
Procjene, naslovljenom kao „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog
uređenja“, utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti
posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po
kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i
okoliša. Ovaj izvadak je sastavni dio dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine TarVabriga-Torre-Abrega izrađena je sukladno „Pravilniku o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja“ („Narodne novine“ broj 38/08).
1. VRSTE, INTENZITET I UČINCI, TE MOGUĆE POSLJEDICE DJELOVANJA
PRIRODNIH I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA PO
STANOVNIŠTVO, MATERIJALNA I KULTURNA DOBRA TE OKOLIŠ
Prirodne katastrofe i velike nesreće
1.1.1. Poplava
Poplave su prirodni fenomeni koji se rijetko pojavljuju i čije se pojave ne mogu
izbjeći, ali poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i ne građevinskih mjera,
rizici od poplavljivanja mogu se smanjiti na prihvatljivu razinu. Poplave su među
opasnijim elementarnim nepogodama i mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike
materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.
Područje Općine, kao i šire područje, tipično je kraško područje u kojemu najvećim
dijelom vlada nestašica vode.
Izuzetak je rijeka Mirna, koja prolazi čitavom sjevernom granicom općine. Regulacija
korita rijeke Mirne i melioracija površina duž njenog toka najvažniji su vodoprivredni
radovi u Općini. Važno je naglasiti da postoji opasnost vodne erozije ispiranjem
melioriranih površina duž rijeke Mirne.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2046
Moguće posljedice
Na području općine postoji mala ugroženost od djelovanja i posljedica nastanka
poplave, a veće štete mogu izazvati bujične vode. Poplava može izazvati veća količina
oborina u kratkom vremenu ili vodni val. U tom bi slučaju mogla biti ugrožena
Županijska cesta ( Ž 5002) u dijelu Antenal-Tarska Vala i poljoprivredne površine u
K.O. Donja Mirna. Ne predviđa se ugroza stanovnika i stočnog fonda.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Mjere obrane od poplava na bujičnim tokovima su preventivnog karaktera, a
odnose se na redovito održavanje korita bujica.
Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno korito i korito uređeno nasipom s
obostranim pojasom širine do 20,00 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno
vanjske nožice nasipa i korito uređeno čvrstim građevinama s obostranim pojasom
širine 6,00 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine.
Unutar koridora iz prethodnog stavka treba planirati dogradnju sustava
uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i
redovno održavanje korita i vodnih građevina.
Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu
se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama. Radi preciznijeg utvrđivanja koridora
sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda, za sve vodotoke mora se utvrditi
inundacijski pojas te javno vodno dobro i vodno dobro.
U dokumentima prostornog uređenja potrebno je zabraniti gradnju uz Mirnu u
području širine i visine vodnog vala.
Retencije je potrebno je završiti kao dio sustava koji će regulirati brzinu i snagu
vodnog vala.
1.1.2. Potres
Potres je prirodna pojava kod koje dolazi do manjeg ili većeg pomicanja tla,
zbog čega dolazi do rušenja i oštećenja zgrada i drugih objekata, a često i sa težim
posljedicama po stanovništvo.
Specifičnost potresa je da je to nepogoda koja nastaje iznenada, nije ju
moguće predvidjeti, a ni spriječiti. Moguće je jedino reagirati u trenutku nastanka i
sanirati nastale štete u što kraćem roku, kako ne bi izazvale daljnje povrede i
oštećenje, odnosno kako bi ublažile posljedice..
Jačina potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije,
dubina hipocentra, udaljenost epicentra i građa zemljine kore. Učinak potresa može se
iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji
se na razornosti i posljedicama potresa.
Na području u posljednjih 100 godina nisu zabilježeni tektonski potresi.
Zabilježena je rijetka pojava epicentra potresa u neposrednom okruženju do
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2047
maksimum 5 stupnjeva MCS. Najbliža epicentralna područja pojačane seizmičnosti su
riječko, ljubljansko i furlansko područje.
Općina spada u područje smanjene seizmičke aktivnosti tako da je ugroženost
pojedinih područja s obzirom na vrste gradnje i rabljeni građevinski materijal vrlo mala.
Za područje je inače predviđena mogućnost pojave potresa do maksimum 7º
MCS, ali je ta mogućnost vrlo mala posebno zbog konfiguracije tla. U slučaju pojave
potresa intenziteta od 5º do 6º MCS nastala bi lakša do umjerena oštećenja objekata
zbog visoke starosne strukture objekata i gustoće izgrađenosti posebno u
starogradskoj jezgri te u pojedinim gušće nastanjenim seoskim sredinama gdje je
također prisutna takva vrsta objekata.
Intenzitet i djelovanje potresa po MCS skali prikazani su u slijedećoj tabeli:
Tabela broj 1. Intenzitet i djelovanje potresa
Intenzitet u stupnjevima po
MCS skali
Iº
Nezamjetan potres
IIº
Jedva zamjetljiv
potres
IIIº
Slab potres
IVº
Umjeren potres
Vº
Prilično jak potres
VIº
Jak potres
Djelovanje
Intenzitet trešnje je ispod granice ljudskog osjeta,
gibanje tla zabilježbe jedino seizmografi
Trešnju osjete samo pojedine osobe
U zgradama ga osjeti malo ljudi, na otvorenom
samo u povoljnim uvjetima. Slaba trešnja.
Potres osjete mnogi u zgradama, na otvorenom
pojedinci. Ponegdje se usnuli bude, no nema
prestrašenih. Trešnja je umjerena. Prozori, vrata i
posuđe zveče, podovi i zidovi škripe, namještaj se
počinje tresti.
Potres osjeti većina ljudi u zgradama, mnogi na
otvorenom. Mnogu se bude. Pojedinci bježe na
otvoren prostor. Životinje se uznemire. Tresu se
čitave zgrade. Nestabilni predmeti mogu se
prevrnuti ili pomaknuti. Trešnja je jaka, ponekad
podsjeća na pad teškog predmeta unutar zgrade.
Moguća su oštećenja 1. stupnja – lagana oštećenja
– sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada
žbuke na pojedinim građevinama I. grupe
Potres osjeti većina ljudi i unutar zgrade i na
otvorenom. Mnogi ljudi u zgradama se uplaše i
bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu.
Domaće životinje bježe iz nastambi. U rijetkim
slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni
predmeti, knjige padaju. Moguće je pomicanje
teškog namještaja;
Oštećenja 1. stupnja na pojedinim građevinama
II. grupe i na mnogim građevinama I. grupe. Na
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
VIIº
Vrlo jak potres
Broj:
2048
pojedinim građevinama I. grupe oštećenja 2. stupnja
– umjerena oštećenja – male pukotine u zidovima
otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog
crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova
dimnjaka.
Većina ljudi se prestraši i bježi na otvoreno. Mnogu
se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete
osobe koje se voze u automobilu. Zvone velika
zvona.
Na mnogim građevinama III. grupe oštećenja 1.
stupnja; na mnogim građevinama II. grupe
oštećenja 2. stupnja. Na mnogim građevinama I.
grupe oštećenja 3. stupnja - teška oštećenja –
široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje
dimnjaka, te u pojedinim oštećenja 4. stupnja razorna oštećenja – otvori u zidovima, rušenje
dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim
dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i
zidova ispune.
U pojedinim slučajevima odroni cesta na strmim
kosinama; mjestimično pukotine u cestama i
kamenim zidovima.
Građevine I. grupe – zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine i građevine
od nepečene i nabijene gline
Građevine II. grupe – zgrade od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova, te
one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom konstrukcijom
Građevine III. grupe – zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelne
građevine i dobro građene drvene građevine
Slijedeća tabela sadrži podatke o čestinama intenziteta potresa u pojedinim
gradovima Istre prikazane za 125-godišnje razdoblje (od 1879. do 2003. god.):
Tabela broj 2. Čestine intenziteta potresa u mjestima Istre
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grad / mjesto
φ (O N)
λ (O E)
Umag
Novigrad
Poreč
Rovinj
Buje
Motovun
Kanfanar
Pula
Pazin
Marčana
45.433
45.317
45.227
45.081
45.411
45.337
45.123
44.869
45.240
44.955
13.527
13.568
13.602
13.645
13.661
13.832
13.842
13.854
13.941
13.960
Čestine intenziteta (o MSK)
V
VI
VII
VIII
11
0
0
0
6
0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
10
0
0
0
7
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
0
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
11.
12.
13.
14.
15.
Buzet
Vodice
Lupoglav
Labin
Brseč
45.407
45.484
45.353
45.086
45.179
13.974
14.057
14.111
14.128
14.240
Broj:
12
19
12
7
8
1
3
1
0
0
2049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Na slijedećim seizmološkim kartama prikazani su maksimalni intenziteti
očekivanih potresa izraženi u stupnjevima MSK-64 (Medvedev-Sponheuer-Karnik)
ljestvice sa vjerojatnošću pojave 63%, i za povratna razdoblja 50, 100, 200, i 500
godina (izradio g. V. Kuk, rukovoditelj Seizmološke službe – Geofizički zavod PMF-a,
Zagreb):
Karta broj 1.
Karta broj 2.
GODINA
INTENZITET POTRESA ZA POVRATNO RAZDOBLJE 50 GODINA
INTENZITET POTRESA ZA POVRATNO RAZDOBLJE 100
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Karta broj 3.
GODINA
Karta broj 4.
Broj:
2050
INTENZITET POTRESA ZA POVRATNO RAZDOBLJE 200
INTENZITET POTRESA ZA POVRATNO RAZDOBLJE 500 GODINA
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2051
Iz seizmoloških karata povratnog perioda možemo zaključiti da stupanj
intenziteta očekivanih potresa pada pa je tako područje u povratnom razdoblju od 500
godina u VII stupnju, u povratnom razdoblju od 200 i 100 godina u VI stupnju, a u
povratnom razdoblju od 50 godina u V stupnju jačine.
Moguće posljedice
U slučaju potresa intenziteta 5-6º MCS skale moglo bi doći do laganih i
umjerenih oštećenja kamenih kuća uglavnom smještenih u središtu općine, stari dio
naselja Tar i Vabriga, te u jednom manjem dijelu ruralnih sredina (zaseoci) odnosno
zapuštenih stancija. Kod ostalih objekata moglo bi doći samo do laganih oštećenja.
U slučaju nastanka potresa od 7º MCS (postoji vrlo mala vjerojatnost nastanka)
moguća su teška oštećenja sa rušenjem dijelova zgrade, dimnjaka, nastanak odrona,
klizišta kao i pukotina na cestama.
Najveće posljedice na građevinama mogle bi nastati u centru općine, naselju
Tar.
Obzirom na očekivani intenzitet potresa do maksimalno 7º MCS – kao najgori
mogući slučaj procjenjuje se:
- da bi na građevinama I. grupe bilo oko 35% teških oštećenja (3. stupnja) i oko 15%
razornih oštećenja (4. stupnja)
- da bi na građevinama II. grupe bilo oko 40% umjerenih oštećenja (2. stupnja)
- da bi na građevinama III. grupe bilo oko 25% laganih oštećenja (1. stupnja).
Najteže posljedice za stanovništvo mogu biti upravo u staroj jezgri zbog
gustoće naseljenosti. Tijeku radnog vremena najugroženiji su polaznici škole i vrtića no
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2052
s obzirom na kvalitetu gradnje objekata veće posljedice mogu nastati od
indirektnog utjecaja potresa (panika, strah i gužva).
Temeljem svih parametara za očekivati je da bi u najgorem mogućem slučaju
na prostoru bilo: oko 15 osoba plitko zatrpanih, oko 10 osoba srednje zatrpanih, oko 5
osoba duboko zatrpanih. Izrađenim analizama broja stradalih osoba procjenjuje se da
bi na području bilo do 10 poginulih, te oko 30-40 ozlijeđenih osoba, od čega oko 5
teže, 10 srednje i ostali lakše ozlijeđenih.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planom uređenja utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati
prilikom proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje pripada zoni VII ° MCS.
Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje, potrebno je provoditi
sukladno Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. Kod rekonstrukcije starijih
građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i
građenje, izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih
elemenata na djelovanje potresa.
U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se
sprječava erozija tla, odnosno onemogućavanju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje
nestabilnost tla i stvaranje klizišta.
1.1.3. Ostali prirodni uzroci
Podneblje, odnosno klima, ima značajnu ulogu među prirodnim čimbenicima koji
najjače utječu na ekološke prilike kraja, na rasprostranjenost i raznolikost biljnog i
životinjskog svijeta te na obilježja krajolika. Glede svoga zemljopisnoga položaja,
klimatske su prilike Istre raznolike. S jedne strane jak je klimatski utjecaj kopna i
nedalekih Alpa, a s druge strane jak je i utjecaj mora. Područje Općine, kao i cijela
Istra, obilježeno je blagom submediteranskom klimom. Kao i na cijelom istarskom
poluotoku prevladava makroklimatski tip "Cfsax". Obilježje toga tipa je umjereno topla
kišna klima s vrućim ljetima u kojemu je srednja mjesečna temperatura od 220C.
Padaline su ravnomjerno zastupljene tijekom cijele godine. Najsušniji dio godine
izražen je ljeti. Zime su blage što je posljedica utjecaja mora. Morski utjecaj prodire u
unutrašnjost dolinom rijeke Mirne. Količina oborina raste od zapada prema Učki. Jaki
pljuskovi mogući su u svibnju, lipnju i listopadu. Tuča je moguća u lipnju i srpnju. Snijeg
je rijetka pojava i zadržava se po nekoliko dana. Bura, sjevernjak (tramontana) i
istočnjak (levant) su prevladavajući vjetrovi koji donose naglo opadanje temperature, a
zrak pročišćuju i suše.
U cjelini uzevši Općina se nalazi u području povoljnih klimatskih prilika koje
pružaju sve potrebne uvjete za život stanovništva, a tijekom vegetacijskoga razdoblja
moguće je uspješno uzgajanje mediteranskih kultura.
a)
Suša i toplinski val
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2053
Suša je pojava koja se javlja kada se na nekom području pojavi značajan
manjak vode kroz neko vremensko razdoblje. Pojava suše postaje sve češća, ali do
sada znanstvenici nisu našli pouzdaniju metodu za sigurno predviđanje suše tako da ju
nije moguće predvidjeti vjerojatnosnim pristupom kao ni njene prognoze u realnom
vremenu.
Meteorološka suša može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi,
vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suša je često posljedica
nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća
potražnja za pitkom vodom od opskrbe. Nedostatak oborina u duljem vremenskom
razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se
očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. Agrometorološka suša je
uzrokovana manjkom vode u površinskom sloju tla i prouzrokuje najveće štete kad
nastane u vegetacijskom razdoblju.
U zadnjih 10 godina (prosječno godišnje) bilo je 248 dana bez oborina (dani
bez oborine definirani su kao dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0.1 mm
oborine). Prosječno najviše dana bez oborina imaju mjesec srpanj i kolovoz (23 dana
mjesečno), dok ih je najmanje u mjesecu travnju (17 dana). Najmanji broj dana bez
oborine najčešće je bio u mjesecu studenom (28% slučajeva) i travnju (27%
slučajeva).
Problem suše, pogotovo u poljoprivrednim područjima, riješio bi se
poboljšanjem postojeće mreže kanala te razvojem nove mreže s retencijama koje bi se
punile za vrijeme kišnog razdoblja, a koristile bi se za vrijeme sušnog razdoblja godine.
Na taj način omogućio bi se lakši pristup pitkoj vodi za područja koja tijekom sušnih
mjeseci imaju problema s opskrbom pitke vode.
Za procjenu ugroženosti od suše analizirani su dani bez oborine, definirani kao
dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0,1 mm oborine. Za prikaz godišnjeg
hoda broja dana bez oborine analizirani su podaci s najbliže meteorološke postaje iz
razdoblja 1981-2000.godine:
Na području Općine suše su zabilježene, a preciznih podataka o štetama
nema budući su procjene šteta izrađene za razinu Istarske županije.
Moguće posljedice
Područje općine može u cjelini biti ugroženo od posljedica suše.
Materijalne štete mogu pretrpjeti individualna poljoprivredna gospodarstva
uglavnom u poljoprivrednim kulturama, posebno povrću, vinovoj lozi i maslini, a šteta
može biti i na lovno-gospodarskoj osnovi. Ne očekuje se posebno štetnih posljedica ili
ugroza po stanovništvo.
Za otklanjanje posljedica hidrološke suše mogu se koristiti operativne snage za
zaštitu i spašavanje koje bi cisternama snabdijevale vodom onaj dio stanovništva koji
nije priključen na zajednički vodoopskrbni sustav i kojemu nije dostupna higijenski
ispravna voda.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je zabraniti zatrpavanje izvorišta vode,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2054
bara i lokava, te zabraniti rušenje i devastaciju javnih cisterni za vodu i kaptažu.
Na sušom ugroženom području općine potrebno je predvidjeti izgradnju pojilišta
za divljač.
b)
Olujno ili orkansko nevrijeme ili jaki vjetar
Olujno ili orkansko nevrijeme (olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s
velikom količinom oborina stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim
dobrima, raznim građevinskim objektima i u prometu te tako nanosi gubitke u
gospodarstvu, a često puta ugrožava i odnosi ljudske živote.
Olujom se smatra vjetar brzine 17,2 m/sek odnosno 62 km/h (jačine 8
stupnjeva po Beaufortovoj skali) ili više, koji lomi grane stabla, valja i lomi usjeve,
otresa plodove voća i nanosi štetu građevinskim objektima. Najveći broj takvih dana s
jakim i olujnim vjetrom na području se javlja u hladnom dijelu godine (studeni-travanj),
te godišnji prosjek iznosi 19 dana s jakim i 3 dana s olujnim vjetrom (dan s
jakim/olujnim vjetrom je onaj dan u kojem je barem jednom zabilježen vjetar jačine ≥ 6
Bf odnosno ≥ 8 Bf).
Najveća učestalost vjetra je iz E (istočnog) smjera (12.3%), a zatim iz
jugoistočnog kvadranta (S – 11.3%, SSE – 10.2% i SWE - 8.4%) koji se javlja tijekom
cijele godine, ali s najvećom relativnom čestinom u proljeće. Nešto je povećana i
učestalost W (zapadnog) smjera (6.7%) koji se najčešće javlja ljeti. Ostali smjerovi se
javljaju rjeđe, između 1% i 5.5%.
U promatranom 20-godišnjem razdoblju (1981-2000) najjači opaženi vjetar bio je
olujni vjetar 8 Bf iz ENE i SSE.
Tabela broj 6. Beaufortova ljestvica jačine vjetra
Beauforti (Bf)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Moguće posljedice
Naziv
tišina
lagan povjetarac
povjetarac
slab vjetar
umjeren vjetar
umjereno jak vjetar
jak vjetar
vrlo jak vjetar
olujan vjetar
oluja
jaka oluja
orkanski vjetar
orkan
Razred brzine
(m/s)
0.0-0.2
0.3-1.5
1.6-3.3
3.4-5.4
5.5-7.9
8.0-10.7
10.8-13.8
13.9-17.1
17.2-20.7
20.8-24.4
24.5-28.4
28.5-32.6
32.7-36.9
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2055
Olujno ili orkansko nevrijeme te jaki vjetar na ovom području u slučaju
nastanka mogu uzrokovati oštećenja ili rušenja stabala kao i manja oštećenja
građevinskih objekata. Veliku štetu moglo bi pretrpjeti i plastenici (povrtlarske kulture),
kao i nasadi vinograda na cijelom području.
Moguća je i pojava jakog vjetra u ljetnim mjesecima, ali on je tada kratkotrajan
i u pravilu prate ga jake kiša ili tuča. Veće štete bi pretrpjeli autokampovi: AK
„Lanternakamp“ i AK „Solaris“ u sklopu turističkog kompleksa Lantera tvrtke „Riviera“
d.o.o. rušenjem stabala i šatora, te uz materjalnu štetu i moguća ugroženost većeg
broja turista, iskustva pokazuju da je realno procjeniti do 10 lakše ozljeđenih osoba, a
u najgorem slučaju1-2 teško ozljeđene.
Najopasnija je pri tome moguća pojava pijavice s morske strane.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je predvidjeti
plastenicima i staklenicima na prostorima manje ugroženim od vjetra.
proizvodnju
u
Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica treba
prilagoditi jačini vjetra.
c) Klizišta
Klizišta su najizrazitiji razaralački padinski procesi koje obilježava kretanje tla ili
stijenskog materijala niz padinu po kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije, a postoji više
uzroka koji uzrokuju pojavu klizišta.
Prekomjerno smanjivanje šumskoga pokrova, skidanje biljnoga pokrova sa
strmih zemljišta, te način obrade tla dovode do poremećaja biološke ravnoteže što
izaziva negativne promjene u ekološkom sustavu. Takvih pojava ima u cijeloj Istri, a u
manjoj mjeri i u općini Tar-Vabriga gdje je pojava manjeg klizišta ili preciznije, odrona
zemlje, moguća na županijskoj cesti (Ž 5002) na relaciji Tar-Bašarinka, na samoj
granici Općine.
Klizišta se u pravilu mogu pojaviti u periodu od kasne jeseni do kraja proljeća i
povezana su sa kišnim režimom. Do sada su klizišta na ovom području nisu
uzrokovala veće štete.
Moguće posljedice
Na prometnicama klizišta u pravilu nastaju postupno, a mogla bi dovesti do
kraćeg prekida prometa (promet je malog intenziteta), ali bez posljedica
po
stanovništvo i materijalna dobra. Za sve ove prometnice postoje alternativni pravci
kojima bi trebalo dodatno podići kvalitetu.
Mjere zaštite u dokumentaciji prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je zabraniti gradnju objekata na
područjima sa potencijalno mogućim klizištima.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2056
U uvjetima gdje se gradnja ne može izbjeći, kao što su primjerice prometnice,
obavezno treba izraditi zaštitne i potporne zidove te riješiti kvalitetno pitanje oborinske
odvodnje, drenaže i procijeđivanja.
d) Tuča, snježne oborine i poledica
Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda promjera od 5 do 50
mm i većeg. Pojava tuče, sugradice i ledenih zrna (krute oborine) svojim intenzitetom
nanosi velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi. Na području se
ne provodi obrana od tuče
Prema podacima najbliže meteorološke postaje na području poreštine srednji
godišnji broj dana sa krutom oborinom iznosi 1,5 dana, a u prosjeku najviše takvih
dana javlja se u travnju i srpnju – 0,3 dana.
Tuča se u manjem obimu na području općine Tar-Vabriga javlja gotovo svake
godine pri čemu u pravilu zahvati malu površinu, ali uzrokuje štete na nasadima, prije
svega na vinovoj lozi.
Tijekom zime mogu se javiti snježne oborine od mjeseca studenog do travnja,
ali ne javlja se svake godine, i u pravilu je takva pojavnost vrlo mala. Snijeg se rijetko i
kratkotrajno zadržava na tlu
Poledice na području su izuzetak, a pojavljuju se uglavnom u razdoblju od
mjeseca studenoga do travnja. Od mjeseca svibnja do listopada rizika od poledice
gotovo da i nema. Mjesečni prosjek pojavljivanja poledice je oko tri dana, a godišnji
18 dana što upućuje na relativno mali rizik od te pojave.
Moguće posljedice
Ugroženost područja od snježnih oborina je vrlo mala i neposredno ne može
značajnije ugroziti stanovništvo i materijalna dobra. Može uzrokovati kratkotrajna
ograničenja u prometu, a prisutan je i rizik od prometnih nesreća.
Tuča može izazvati štete na poljoprivrednim kulturama naročito povrću i vinovoj
lozi te kukuruzu i pšenici, a veće štete mogu nastati i na već spomenutim plastenicima.
Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene
kiše, poledice i površinskog leda, koje u hladno doba godine ugrožavaju promet, ali i
kretanje pješaka, poglavito osoba starije životne dobi. To je naročito izraženo u samom
središtu općine i na autobusnim stajalištima gdje je opasnost za pješake povećana.
Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju
Nema potrebe za posebnim zahvatima i mjerama zaštite u urbanističkim
planovima, ali bi se kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica i
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2057
trgova trebalo voditi računa o korištenju protukliznih materijala te nagiba prometnica i
prilaznih puteva.
1.2.
Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće
1.2.1. Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće u gospodarskim objektima
Na području općine Tar-Vabriga u turističkom kompleksu Lanterna
(Lanternakamp, AK Solaris i TN Lanterna) boravi tokom sezone do 18 tisuća gostiju na
relativno uskom prostoru, i uglavnom skoncentriranih uz samu obalu na potezu od
uvale Lunga do Tarske uvale.
Na ovom se prostoru pri tome nalazi preko 30 tisuća litara propan-butana za
potrebe turističke privrede.
Pored navedenog na ovom se prostoru nalazi oko 9 tisuća litara natrijevog
hipoklorida i oko 5 tisuća litara sumporne kiseline, namjenjene prije svega kloriranju
nekoliko bezena otvorenog tipa .
Količina opasnih tvari nalazi se u tabeli u nastavku.
Prema dostupnim informacijama u procesu skladištenje i manipulacije opasnim
tvarima poštuju se sve zakonske regulative skladištenja i rukovanja takvim sredstvima.
Razina opasnosti po ljudstvo sa tog aspekta svedena je na minimalnu razinu, ali
su moguće ugroze potencijalno ipak prisutne.
Tabela prikaza lokacija i količina opasnih tvari na području Općine:
RB
SCENARIO
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2058
OPASNA TVAR
1
PRAVNA
OSOBA
OBJEKT
2
3
1
RivieraPoreč
2
RivieraPoreč
3
NAZIV
LOKACIJ
E
4
vrsta
max.
količina
7
8
index
opasno
sti
9
KEMLEROV
BROJ
vrsta
opasnosti
10
zone ugroženosti
I.
II.
III.
11
12
13
16
hotel
Tamaris
propanbutan
2x2.470 l
D4
zapaljivo
0,208
23
pl.stanicaLanterna
propanbutan
2x5.000 l
D4
zapaljivo
0,208
23
RivieraPoreč
RivieraPoreč
RivieraPoreč
RivieraPoreč
Nad.spre
mnici
UNP-a
Nad.spre
mnici
UNP-a
Nad.spre
mnik
Nad.spre
mnik
Nad.spre
mnik
Nad.spre
mnik
restoranLanterna
restoranMarina
restoranGaleb
vanj.baze
n-Tamaris
4.940 l
D4
zapaljivo
0,208
23
4.940 l
D4
zapaljivo
0,208
23
4.940 l
D4
zapaljivo
0,208
23
2900 l
D2
nagrizajuća
i oksid.
85
7
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
vanj.baze
n-Tamaris
propanbutan
propanbutan
propanbutan
natrijev
hipoklor
it
Sump.
kisel.
1700 l
D3
nagrizajuća
tvar
80
8
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
D2
nagrizajuća
i oksid.
85
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
natrijev
hipoklor
it
sump.
kisel.
3000 l
9
1000 l
D3
nagrizajuća
tvar
80
10
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
D3
nagrizajuća
tvar
80
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
1000 l
D2
nagrizajuća
i oksid.
85
12.
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
sumpor
na
kiselina
natriev
hipoklor
it
sumpor
na
kiselina
1000 l
11.
v.bazenkamp
Lan.
v.bazenkamp
Lan.
r.bazenkamp
Lan.
r.bazenkamp
Lan.
v.bazenkamp
Solaris
1000 l
D3
nagrizajuća
tvar
80
13.
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
D2
nagrizajuća
i oksid.
85
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
Natrijev
hipoklor
it
Sump
kisel.
1000 l
14.
v.bazenkamp
Solaris
Vile
Lanterna
1000 l
D3
nagrizajuća
tvar
80
15.
RivieraPoreč
Nad.spre
mnik
Vile
Lanterna
natrijev
hipoklor
it
1000 l
D2
Nagrizajuća
i oksid.
85
4
5
6
Moguće posljedice uslijed tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća
izazvanih nesrećom u gospodarskim objektima
Na području postoji mogućnost nastajanja nesreća (katastrofe) ove vrste u
poduzećima koja koriste, skladište ili proizvode opasne i štetne tvari.
Uslijed akcidenta, u najgorem mogućem slučaju, u ovim objektima može biti
ugroženo do 10 osoba uglavnom u samom objektu, pri čemu bi se najčešće moglo
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2059
raditi o lakšim ili srednje teškim ozljedama (opekline, problemi u disanju, problemi
izazvani strahom i panikom), a mali broj (do najviše 5 osoba) mogao bi imati teže
posljedice po zdravlje ili smrtno stradati.
Zbog udaljenosti od naselja ne očekuje se ugrožavanje stanovništva, ali se u
slučaju kada do incidenta dođe u špici sezone može očekivati najgori mogući slučaj.
Teško je procijeniti, ali bi u takvoj situaciji do 50 osoba moglo zadobiti lakše tjelesne
ozljede, do 10 osoba teže tjelesne ozljede, od čega 1-3 i sa smrtnim ishodom.
Može doći do oštećenja postrojenja u gospodarskim objektima kao i uništenja
materijalnih dobara i okoliša u njihovoj neposrednoj blizini.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
U pogledu mjera zaštite u dokumentima prostornog uređenja potrebno je voditi
računa o zabrani građenja objekata sa opasnim tvarima u području zone sanitarne
zaštite, a u svim ostalim zonama treba voditi računa da se načinom gradnje i izborom
građevnog materijala, mogućnost nesreće sa opasnim tvarima i njihove posljedice
svedu na minimum. Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima
treba osigurati prihvatilišta za slučaj ispuštanja (tankvane). Svi objekti moraju biti
spojeni na pročistač fekalne i oborinske kanalizacije, a kod buduće gradnje u
poduzetničkim zonama treba planirati instalaciju sustava za javno uzbunjivanje
1.2.2. Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu
(cestovnom, željezničkom, brodskom ili zračnom)
Procjenjuje se da je mogućnost veće tehničko-tehnoloških nesreća (katastrofa)
u cestovnom prometu vrlo mala . One mogu biti izazvane neposrednim sudarima ili
prevrtanjima prijevoznih sredstava koja prevoze opasne tvari koja se koriste za
neposrednu potrošnju (nafta, loživo ulje, plin, ugljen, boje i lakovi i drugo) lokalnog
stanovništva.
Najveću opasnost predstavlja prijevoz naftnih derivata zbog učestalosti prolaza
te zbog kemijskog sastava i mogućeg opasnog djelovanja na okolinu.
Najkritičnije točke su: raskrsnica Tar-Vabriga, Tar-Lanterna (tijekom turističke
sezone) te raskrsnica Gedići.
Opasnost je naročito intenzivirana tijekom jeseni kada se pred sezonu grijanja
za naselja prevoze, uskim lokalnim i nerazvrstanim cestama veće količine loživog ulja
(prosječno dnevno jedna do dvije cisterne - 10-30 tona).
Moguće posljedice uslijed tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u
prometu
Uslijed nesreća ili katastrofe izazvanih nesrećama u prometu ugroženost
stanovništva je minimalna i kreće se ispod 1% stanovništva.
Potrebno je napomenuti da u slučaju istjecanja nafte, benzina ili lož ulja postoji
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2060
velika mogućnost ugrožavanja flore i faune na području općine, a težišno u zahvatu
Tarske vale.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
U pogledu mjera zaštite u dokumentima prostornog uređenja potrebno je voditi
računa o zabrani gradnje objekata za pretovar opasnih tvari u području I. II. I III. zone
sanitarne zaštite, a u svim ostalim zonama voditi računa o ugradnji rezervoara za
prikupljanje opasnih tvari u slučaju havarije (tankvane). Svi objekti moraju biti spojeni
na gradski pročistač fekalne i oborinske kanalizacije, a kod buduće gradnje u
poduzetničkim zonama treba planirati instalaciju sustava za javno uzbunjivanje.
1.2.3. Epidemiološke i sanitarne opasnosti
Na području općine razina ugroze od pojava epidemioloških bolesti i sanitarnih
opasnosti je vrlo mala, ali se u iznimnim situacijama, posebno kao posljedica neke
druge veće nesreće ili katastrofe mogu pojaviti slijedeće epidemiološke bolesti:
- hidrična epidemija u slučaju prodora uzročnika crijevnih zaraznih bolesti u
vodovodne sustave kada može doći do masovne pojave velikog broja oboljelih u
kratko vrijeme
- moguće crijevne zarazne bolesti jesu: enterocolitis, dizenterija, trbušni tifus,
zarazna žutica tipa A i kolera
- gripa, streptokokna upala grla, tuberkoloza, dječje zarazne bolesti kao hripavac,
zaušnjaci, rubeola, kozice (varicella)
-
moguća je i pojava oboljelih od sindroma teške akutne respiratorne bolesti ili SARS
- bolesti izazvane bioterorizmom (antraks, botulizam, velike boginje). Kod svih ovih
bolesti prevencija je teško provediva iako postoje cjepiva protiv antraksa i velikih
boginja, na sreću vjerojatnost nastanka je izuzetno mala
- alimentarne toksinfekcije (pojavljuju se ako ne postoji mogućnost pripreme hrane u
zadovoljavajućim sanitarno-higijenskim uvjetima)
Dakle, postoji mogućnost pojave epidemioloških bolesti, ali je vjerojatnost za
njihovu pojavnost u razmjerima epidemije u redovnim uvjetima iznimno mala.
Podaci ZZJZIŽ-ispostava Poreč pokazuju da na području Poreštine u 2009-toj
godini prednjače:
-
Varicella sa prosječno 219 slučajeva godišnje ili 0,84 % stanovništva
-
Angina strept.+Erysip. sa prosječno 69 slučajeva godišnje ili 0,26 % stanovništva
-
Enterocolitis sa prosječno 22 slučajeva godišnje ili 0,08 % stanovništva
-
Pneumonia sa prosječno 28 slučajeva godišnje ili 0,1%, stanovništva
-
Salmonelloses sa prosječno 19 slučajeva godišnje ili 0,07 % stanovništva .
Postoji i 15-ak bolesti (zoonoza) koje se prenose sa životinja na ljude, a to su:
bedrenica, goveđa spongiformna encefalopatija, bjesnoća, bruceloza, leukoza,
leptospiroza, vrbanac, TBC, Q groznica, salmoneloze, ehinikokoza, trihineloza,
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2061
mikoza, pistakoza i parazitoza.
Analize u posljednjih 10 godina pokazuju visoku razinu odgovornosti glede
prevencije od svih oblika zaraznih bolesti pa tako i zoonoze. Pregled mesa na trihinelu
se uredno provodi i na području nisu zabilježene pojave ove bolesti. Cijepljenje pasa
protiv bjesnoće je redovita pojava, ali treba imati na umu da se cijepljenje mačaka
gotovo i ne provodi. 2011. godine provedeno je oralno cijepljenje lisica pa je razina
opasnosti od ove pojave svedena na minimum. Ovo može uzrokovati određene
probleme, ne kao masovniju pojavu već kao pojedinačne slučajeve..
Bolesti bilja uzrokuju uzročnici biljnog porijekla: gljivice, bakterije, virusi i
drugo. Kod biljaka su bolesti stalno prisutne, međutim u slučaju elementarnih
nepogoda (npr. suša) napadaju ih razni štetnici, najčešće uši (posebno krvava voćna
uš) i gusjenice. Uslijed vlage i čestih kiša pojavljuje se peronospora i pepelnica na
vinovoj lozi, maslinova muha na maslinama, te gljivične bolesti botritis koje napadaju
sve vrste zelenih površina i izazivaju trulež grožđa.
Moguće posljedice:
U redovnim uvjetima nije za
opasnosti na području.
očekivati pojavu epidemioloških i sanitarnih
U iznimnim slučajevima mogu se desiti sporadični slučajevi salmonele ili neke
zarazne bolesti pri čemu su naročito ugrožene kuhinje i blagovaonice u školi i
konobama. Procjenjuje se da ukupan broj slučajeva ne bi trebao prelaziti brojku od 20
osoba, pri čemu bi eventualni „teži slučajevi“ bili sporadični - do 5 osoba.
Potres ili neka druga velika nesreća mogli bi u najgorem mogućem slučaju
posljedično uzrokovati pojavu epidemioloških i sanitarnih opasnosti, kada bi uslijed
smanjenja higijenskih uvjeta opasnost od zaraznih bolesti bila povećana, ali ne
značajno, zbog dostignutog stupnja zdravstvene kulture stanovništva i dostignutog
stupnja razvoja zdravstvene zaštite.
Problem bi mogla predstavljati i potreba smještaja većeg broja ljudi u
zajedničke prostore (dvorane, školu i sl.) što bi pogodovalo razvoju i širenju zaraznih
bolesti.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Propisanim mjerama u dokumentima prostornog uređenja potrebno je osigurati
potpunu odvojenost fekalne od oborinske kanalizacije, te onemogućiti miješanje vode
za piće sa oborinskom ili fekalnom kanalizacijom.
1.3. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge
radnje s opasnim tvarima
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2062
Iz tabele u točci 1.2.1. - Pregled subjekata sa opasnim tvarima evidentno je da
na području nema subjekata koji su nositelji izrade Izvješća o sigurnosti.
2. POSLJEDICE PO KRITIČNU INFRASTRUKTURU
Na području općine nalazi se ili se pak planira graditi više objekata kritične
infrastrukture koji imaju određeni značaj, te je u nastavku Procjene prikazan utjecaj
pojedinih nesreća upravo na ove objekte.
a) Područja ekološke mreže Općine Tar-Vabriga obuhvačaju slijedeća područja
važna za divlje svojte i stanišne tipove i to:
-HR 2000083 Markova jama,
-HR 2000100 Pincinova jama,
-HR 2000619 Mirna,
-HR 2000703 Tarska uvala- Istra,
-HR 2001136 Koridor za morske kornjače,
-HR 3000433 Ušče Mirne,
-HR2000332 Podbaredine.
te međunarodno važno područje za ptice (tzv. SPA područje):
-HR1000032 Akvatorij zapadne Istre.
b) Vodoopskrbni objekti:
Na području općine opskrbu vode vrši Istarski vodovod Buzet iz sustava Gradole , te
dotokom iz sustava Sv.Ivan. Dovodni cjevovod iz sustava gradole od AC cijevi fi 150 i
glavni od TRM cijevi fi 150 za Tar su zadovoljavajućeg profila.
Mjerodavni protok za osiguranje protupožarnih potreba iznosi za ovo područje 10 l/s.
Ovaj protok je veći od sanitarnih potreba po naseljima.
c) Objekti za prihvat i smještaj
PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA
NAZIV OBJEKTA
ADRESA
Broj stalno
prisutnih
osoba
Osnovna škola Tar
Istarska ul. 21
293
Dječji vrtić Tar
Istarska ul. 6
64
TN Lanterna
Lanterna
15
d) Upravne zgrade
Općinske zgrade u ulici Istarska 8 i Brajde 38, u Taru.
e) Zdravstvene ustanove:
-Privatna ordinacija opće prakse dr. Šešo
-Privatna stomatološka ordinacija dr. stom. Milić
Broj povremeno
prisutnih osoba
18. 000
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2063
-zdravstvena ambulanta lTN Lanterna ( samo tijekom sezone)
f) Cestovna mreža
Kategorija ceste
državne ceste
županijske ceste
lokalne ceste
ukupno
duljina
1,8 km
16 km
3 km
21km
g) Elektroenergetska postrojenja
- Trnasformatorske stanice 10KW ( više njih, svako naselje).
2.1. Posljedice izazvane poplavom
2.1.1. Proizvodnja i distribucija električne energije
Na ovom području nema ugroženosti elektroenergetskih postrojenja i objekata
od ove vrste opasnosti.
2.1.2. Opskrba vodom
Na ovom području ne postoji direktna ugroženost stanovništva u snabdijevanju
stanovništva pitkom vodom. Međutim, treba napomenuti da bi u slučaju nastanka
poplave došlo do zamućenja izvorišta pitke vode, pa moglo doći do otežane ili
reducirane opskrbe pitkom vodom stanovništva područja.
Spajanjem vodovoda na magistralni vod iz jezera Butoniga (odnosno na „Istarski
vodovod“) spriječena je potpuna nemogućnost snabdijevanja.
2.1.3. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Uslijed djelovanja poplave moglo bi doći do plavljenja dijela poljoprivrednih
površina i uništenja povrtlarskih i voćarskih kultura, ali ne postoji opasnost od prekida
opskrbe stanovništva hranom, odnosno osnovnim prehrambenim artiklima.
Poplava ne bi imala bitan utjecaj na skladištenje i distribuciju prehrambenih
artikala.
2.1.4. Javno zdravstvo
Zdravstvene ustanove koje djeluju na području ne bi bili ugroženi, te bi mogli
izvršavati svoje redovite zadaće i pružati svoje usluge stanovništvu.
2.1.5. Promet
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2064
Na području ne bi došlo do znatnijeg oštećenja objekata u cestovnom
prometu, ali postoji mogućnost oštećenja nerazvrstanih cesta. Moglo bi doći do kraćeg
zastoja u cestovnom prometu na poplavljenim prometnicama.
2.1.6. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti.
Postoji vrlo mala ugroženost ovih objekata.
2.1.7. Po ostale čimbenike kritične infrastrukture poplava kao opasnost nema nikakvog
utjecaja.
2.2. Posljedice izazvane potresom
2.2.1. Proizvodnja i distribucija električne energije
Transformatorska stanica, trafostanice kao i dalekovodi mogli bi pretrpjeti vrlo
mala oštećenja koja ne bi prouzročila prekid distribucije električne energije
stanovništvu i ostalim subjektima.
2.2.2. Opskrba vodom
Cijeli sustav snabdijevanja pitkom vodom na području odgovornosti Istarskog
vodovoda odlično je organiziran te se ne očekuju veći problemi. Međutim u slučaju
težih oštećenja pumpnih stanica koje se napajaju električnom energijom moglo bi doći
do manjih problema i teškoća u snabdijevanju pitkom vodom koja bi mogla biti
kratkotrajna i uglavnom svedena na ograničenja potrošnje. Sustav cjevovoda na
području ne bi pretrpio takva oštećenja koja bi mogla dovesti do prekida opskrbe
stanovništva pitkom vodom. Potres intenziteta 7º mogao bi otežati opskrbu
stanovništva pitkom vodom obzirom na mogućnost zagađenja podzemnih tokova ili
oštećenja pojedinih magistralnih vodovodnih pravaca.
2.2.3. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Procjenjuje se da u slučaju nastanka potresa intenziteta od 5º do 6º MSC na
području ne bi došlo do poteškoća u opskrbi stanovništva hranom, niti oštećenja
(eventualno samo lakša) pogona za proizvodnju ili skladištenje hrane. Potres
intenziteta 7º MCS mogao bi, za kraće razdoblje, u značajnoj mjeri otežati opskrbu
stanovništva prehrambenim artiklima.
2.2.4. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje
s opasnim tvarima
Na objektima u kojima se odvijaju radnje s opasnim tvarima uslijed potresa bi
moglo doći do nesreće što bi ugrozilo okolna materijalna dobra i u manjoj mjeri
stanovništvo. Međutim, procjenjuje se da ti objekti ne bi bili ugroženi, te bi eventualno
moglo doći samo do laganih oštećenja na samim građevinama, ali bez ugrožavanja
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2065
stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Stanovite probleme mogli bi izazvati požari
(kao posljedica potresa) koji bi eventualno zahvatili opasne tvari.
2.2.5. Javno zdravstvo
Zdravstvene ustanove, odnosno liječnički timovi bili bi ugroženi, te ne bi u
potrebnoj mjeri mogli izvršavati svoje redovite zadaće i pružati svoje usluge
stanovništvu. Naročito se ovo odnosi na slučaj potresa u 7º MCS kada bi njihovo
djelovanje bilo iznimno otežano, a što bi zahtijevalo djelovanje dodatnih snaga izvan
našeg područja.
2.2.6. Telekomunikacije
Telekomunikacijski objekti HT-a, objekti mobilnih operatera, kao i radijski i TV
odašiljači mogu pretrpjeti vrlo mala oštećenja, ali vjerojatno ne bi došlo do prekida
njihova rada.
U slučaju potresa od 7º MSC zbog oštećenja opreme ili prekida napajanja mogli
bi se, na kraće vrijeme, pojaviti problemi zbog prekida rada telekomunikacijskih
objekata.
2.2.7. Promet
Kod potresa intenziteta 5º do 6º MSC ne može doći do oštećenja cestovnih
prometnica kao ni do prekida cestovnog prometa.
2.2.8. Financijske usluge
Moglo bi doći do oštećenja objekata financijskih ustanova, što ne predstavlja
veći problem obzirom da je riječ o manjim transakcijama i bankomat uslugama.
2.2.9. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti
Dio objekata u području znanosti, spomenika i drugih nacionalnih vrijednosti
mogao bi pretrpjeti samo lagana oštećenja. Zbog svoje dotrajalosti značajno
oštećenje, mogli bi neki sakralni objekti, a veće štete za očekivati je i u staroj jezgri.
2.2.10. Po ostale čimbenike kritične infrastrukture potres kao opasnost nema nikakvog
utjecaja.
2.3. Posljedice izazvane ostalim prirodnim uzrocima (suša, nevrijeme, tuča,
snježne oborine, klizišta)
2.3.1. Proizvodnja i distribucija električne energije
Djelovanjem orkanskog ili olujnog nevremena te jakog vjetra na dalekovode
visokonaponske i niskonaponske mreže kao i na ostale elektroenergetske objekte koji
mogu tada pretrpjeti značajna oštećenja, može doći do prekida redovite opskrbe
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2066
električnom energijom. Procjenjuje se da bi prekid bio kratkotrajan, od nekoliko minuta
do nekolikoi sati, a takvi su slučajevi vrlo rijetki (2-3 puta godišnje).
Grmljavinsko nevrijeme također može imati negativan utjecaj na distribuciju
električne energije jer zbog jakih atmosferskih pražnjenja može doći do oštećenja
trafostanica te uzrokovati prekid snabdijevanja u trajanju od nekoliko sati do jednog
dana.
2.3.2. Opskrba vodom
Dugotrajnija suša mogla bi u ljetnim mjesecima dovesti do smanjenja količine
pitke vode na izvorištima „Istarskog vodovoda“ te tako ugroziti redovitu opskrbu
stanovništva na području i naše općine. Ovakvo stanje u sadašnjim uvjetima moglo bi
izazvati redukciju u snabdijevanju i ograničavanje potrošnje vode uz zabranu
zalijevanja povrtlarskih kultura i pranja automobila. Dugotrajne obilne i jake kiše mogle
bi izazvati zamućenje vode, pa time i otežanu opskrbu pitkom vodom.
2.3.3. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Proizvodnja hrane i opskrba stanovništva hranom ne može biti ugrožena od
ostalih prirodnih uzroka, osim što orkansko ili olujno nevrijeme i jak vjetar praćeni
tučom mogu prouzročiti poljoprivredne štete na voćnjacima, vinogradima te
povrtlarskim kulturama individualnih poljoprivrednih proizvođača. Također, mogu
prouzročiti određene štete i na gospodarskim objektima (trgovinama i skladištima
hrane).
2.3.4. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje
s opasnim tvarima
Orkansko ili olujno nevrijeme te jak vjetar mogu prouzročiti manja oštećenja
ponajprije na građevinama u kojima su smještena industrijska postrojenja. Ukoliko je to
popraćeno i velikim kišnim oborinama može doći do njihova probijanja unutar objekata
i oštećenja elektroenergetskih uređaja i prekida njihova rada.
Ovakve su pojave vrlo rijetke na području i u posljednjih 10 godina nisu
zabilježene. Njihova pojava, osim šteta na samim postrojenjima, ne bi utjecala na
opasnosti izazvane manipulacijom opasnim tvarima.
2.3.5. Javno zdravstvo
Ostali prirodni uzroci ne mogu značajnije ugroziti obavljanje djelatnosti u
zdravstvenim ustanovama, osim olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra koji
mogu pričiniti znatne štete na zdravstvenim objektima i medicinskoj opremi. Može doći
eventualno do veće opterećenosti zdravstvenih kapaciteta zbog mogućih povrijeđenih
osoba.
2.3.6. Telekomunikacije
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Orkansko ili olujno nevrijeme te jak vjetar
redovitog obavljanja telekomunikacijske djelatnosti.
Broj:
2067
mogu prouzročiti kraći prekid
2.3.7. Promet
Može doći do nastanka klizišta na pojedinim prometnicama i njihova oštećenja.
Snježne oborine mogu prouzročiti samo kraći zastoj prometa, a u slučaju iznimno
jakih pljuskova može doći do nanošenja veće količine vode i do nešto težeg
prometovanja.
2.3.8. Financijske usluge
Ostali prirodni uzroci ne mogu značajnije ugroziti obavljanje djelatnosti u
financijskim ustanovama,
2.3.9. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti
Orkansko ili olujno nevrijeme i jak vjetar mogu prouzročiti određene štete na
gotovo svim objektima u području znanosti, spomenika i drugih nacionalnih vrijednosti.
Najveće bi štete mogle pretrpjeti vrijedne freske u crkvama.
2.3.10. Po ostale čimbenike kritične infrastrukture ostali prirodni uzroci kao opasnost
nemaju nikakvog utjecaja
2.4. Posljedice uslijed tehničko-tehnoloških katastrofa i većih nesreća izazvanih
nesrećom u gospodarskim objektima
2.4.1. Proizvodnja i distribucija električne energije
Tehničko-tehnološke nesreće ne bi na području mogle dovesti do oštećenja
elektroenergetskih objekata kao i objekata za prijenos električne energije HEP-a.
Izuzetak čine same nesreće na elektroenergetskim postrojenjima koje bi mogle izazvati
kraći prekid distribucije električne energije stanovništvu. Opskrba ostalim energentima
bila bi redovna.
2.4.2. Opskrba vodom
Tehničko-tehnološke nesreće u gospodarskim objektima ne bi mogle ugroziti
niti spriječiti redovnu opskrbu stanovništva vodom.
2.4.3. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Tehničko-tehnološke nesreća izazvanih nesrećom u gospodarskim objektima
koji rabe, proizvode ili skladište veće količine štetnih i opasnih tvari ne bi bitnije
utjecala na proizvodnju, skladištenje ili distribuciju hrane. Učinci bi bili krajnje
ograničenog karaktera.
2.4.4. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje
s opasnim tvarima
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2068
Uslijed istjecanja opasnih tvari u okoliš može doći do manjeg ugrožavanja ekosustava, no trenutno nema takve opasnosti.
2.4.5. Javno zdravstvo
Tehničko-tehnološke nesreće ne bi mogle značajnije ugroziti zdravstvene
objekte i medicinsku opremu niti spriječiti redovno pružanje zdravstvenih usluga
stanovništvu.
2.4.6. Informacije i telekomunikacije
Telekomunikacijska djelatnost, odnosno njeni objekti ne bi bili znatnije
ugroženi od ovakve vrste opasnosti, te ne bi došlo do prekida njihova rada.
2.4.7. Promet
Djelovanje ovakve vrste opasnosti ne može dovesti do oštećenja prometnica.
2.4.8. Financijske usluge
Tehničko-tehnološke nesreće ne bi ugrozile financijske ustanove.
2.4.9. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti
Ne očekuju se štete ovakvog tipa.
2.4.10. Po ostale čimbenike kritične infrastrukture tehničko-tehnološke nesreće kao
opasnost nemaju nikakvog utjecaja
2.5. Posljedice uslijed tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u
prometu
2.5.1. Proizvodnja i distribucija električne energije
Uslijed ove opasnosti sustav distribucije električne energije ne bi pretrpio
oštećenja, niti bi došlo do prekida isporuke električne energije stanovništvu.
2.5.2. Opskrba vodom
Opskrba vodom ne bi bila upitna.
2.5.3. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu ne bi ugrozile
proizvodnju hrane, niti opskrbu stanovništva hranom (osim što može do kraćeg prekida
dostave prehrambenih proizvoda).
2.5.4. Proizvodnja, skladištenje, prerada, rukovanje, prijevoz, skupljanje i druge radnje
s opasnim tvarima
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2069
Od ove vrste opasnosti objekti u kojima se odvijaju radnje s opasnim tvarima
ne bi bili ugroženi. Na kritičnim cestovnim prometnicama moglo bi doći do zatvaranja
prometa.
2.5.5. Javno zdravstvo
Do veće opterećenosti zdravstvenih kapaciteta može doći zbog većeg broja
povrijeđenih osoba, a ovisno o razmjerima veće nesreće ili katastrofe.
2.5.6. Telekomunikacije
Uslijed ove opasnosti objekti pravnih osoba koje se bave telekomunikacijama
ne bi pretrpjeli oštećenja, niti bi došlo do prekida njihova rada.
2.5.7. Promet
Ovisno o razmjerima katastrofe, odnosno vrsti i količini opasnih i štetnih tvari
koje se prevoze, može doći do prekida prometa kao i do oštećenja samih prometnica.
2.5.8. Financijske usluge
Tehničko-tehnološke nesreće izazvane nesrećama u prometu ne bi ugrozile
financijske ustanove.
2.5.9. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti
Ovisno od
veličine tehničko-tehnološke nesreće postoji mogućnost
ugrožavanja objekata u području znanosti, spomenika i drugih nacionalnih vrijednosti,
a posebice područje Antenala ( ušće Mirne) te Tarske uvale.
2.5.10. Po ostale čimbenike kritične infrastrukture tehničko-tehnološke nesreće u
prometu kao opasnost nemaju nikakvog utjecaja
2.6. Posljedice izazvane epidemiološkim i sanitarnim opasnostima
2.6.1. Opskrba vodom
Obzirom da se stanovništvo u cijelosti snabdijeva putem Istarskog vodovoda
koji vodu kondicionira i obrađuje i gdje su kontrole rigorozne, opasnost je zapravo
minimalna, ali ipak ne i sasvim isključena.
2.6.2. Prehrana (proizvodnja, skladištenje i distribucija)
Na ovom području ne očekuju se problemi u proizvodnji hrane, niti u opskrbi
stanovništva hranom u slučaju pojave biljnih bolesti na poljoprivrednim kulturama.
Pojava nekih bolesti kod preživača ( primjerice bruceloza ili Q groznica) mogla bi
ugroziti prozvodnju mliječnih proizvoda na „Agrolaguninoj“ farmi Špin.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2070
2.6.3. Javno zdravstvo
U slučaju nastanka epidemija zaraznih bolesti (hidrična epidemija, epidemije
koje se prenose kontaminiranom hranom, vodom, priborom i rukama, epidemije koje
se prenose kapljičnim putem) procjenjuje se da zdravstvene ustanove na ovom
području ne bi mogle udovoljiti svim zahtjevima, te bi se u tom slučaju u zdravstvenu
zaštitu trebale uključiti i ostale zdravstvene ustanove u Istarskoj županiji.
2.6.4. Znanost, spomenici i druge nacionalne vrijednosti
U slučaju pojave epidemije na području jedna od hitnih mjera bila bi
ograničavanje kretanja i okupljanja velikog broja ljudi. U skladu s tim, bilo bi potrebno
zatvoriti i školu te vjerske objekte, a neposredne opasnosti za same objekte ne bi
bilo.
2.6.5 Na ostale čimbenike kritične infrastrukture epidemiološke i sanitarne opasnosti
ne bi imale bitnog utjecaja.
3. SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Sustav zaštite i spašavanja kompleksan je po sastavu i po spremnosti
sudionika za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama.
Na razini JLP(R)S osnivaju se Stožeri zaštite i spašavanja kao stručna tijela
namijenjena pružanju potpore čelnicima JLP(R)S u postupcima rukovođenja i
usklađivanja djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim
nesrećama. Sposobnost sustava mjeri se spremnošću operativnih snaga, ali i
preventivne aktivnosti rezultiraju umanjivanjem rizika i posljedica, prije svega od
poplava, potresa i požara otvorenog prostora, te predstavljaju temelj na kojima se
izgrađuju operativne sposobnosti.
Fizičke osobe, obvezne su sudjelovati u zaštiti i spašavanju, osobito u civilnoj
zaštiti kao jednoj od operativnih snaga sustava i nositelji su ostvarivanja zaštite i
spašavanja kroz osobnu i uzajamnu zaštitu.
Pravne osobe, osobito one od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje ili one
čija je djelatnost zaštita i spašavanje, obvezne su sudjelovati sukladno planovima
zaštite i spašavanja te nalozima čelnika JLP(R)S.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini općine rukovodi i koordinira
Načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja.
U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja Općine.
a) Postojeći kapaciteti i snage za zaštitu i spašavanje na području
NAPOMENA: Općina Tar-Vabriga je kroz niz odluka i sporazuma suosnivač i korisnik
određenih snaga stacioniranih u Gradu Poreču.
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja Općine:
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2071
- Stožer zaštite i spašavanja Općine
- Javna vatrogasna postrojba Poreč sa 15 vozila i 28 vatrogasaca
- Postrojbe civilne zaštite opće namjene sa 25 pripadnika
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području:
- Komunalno poduzeće sa 3 vozila i 3 operativnih djelatnika
- Istarski vodovod sa 3 vozila (2/2 t kamiona i 1 radni stroj) i 16 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 5 vozila i 52 medicinska djelatnika
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Ispostava sa 2 djelatnika
- Policijska postaja sa 30 djelatnika
- „ HEP“ sa 10 vozila i 20 operativnih djelatnika
- Uprava šuma Podružnica (UŠP) Buzet
- Veterinarska ambulanta sa 2 veterinara i pripadajućom opremom
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području:
- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) stanica Pula sa 16 članova i
pripadajućom opremom
- Gradsko društvo Crvenog križa (GD CK) sa 10 članova i pripadajućom opremom
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu i
potrebi):
- „Istarske ceste“, Pula sa 44 vozila i 60 operativnih djelatnika
- „Vodoprivreda“ sa 55 različitih vozila i strojeva (bageri, traktori, kamioni, putnička i
terenska vozila i dr.) i 82 operativna djelatnika
- MUP
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
- Bolnice Rovinj, Pula i Rijeka
- Veterinarske ambulante iz ostalih područja u županiji,
- Javne vatrogasne postrojbe ostalih gradova u županiji,
- Državne intervencijske postrojbe,
- Interventne specijalističke postrojbe CZ RH
- „Indeco“, Rijeka,
- „Rijeka tank“, Rijeka,
- „Dezinsekcija“, Rijeka
- „Trgometal“, Sutivanac
3.1. Poplava
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 3 vozila i 10 vatrogasaca, 5 pumpi
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 2 vozila, 2 radna stroja i 12 operativnih djelatnika
- „Hrvatske vode“ sa 1vozilom i 1 vodočuvarom
- „Istarski vodovod“ sa 2 vozila i 8 operativnih djelatnika
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2072
- „ HEP“ sa 2 vozila i 4 operativnih djelatnika
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Speleološko društvo „Istra sa 6 članova i pripadajućom opremom
- GD CK sa 5 članova i pripadajućom opremom
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Istarske ceste“, Pula sa 2 vozila i 4 operativna djelatnika
- „Vodoprivreda“, Buzet sa 3 različita vozila i strojevima (kombinirka, kamion,
terensko vozila) i 10 operativnih djelatnika
- MUP sa 2 ophodnje
3.2. Potres
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja Općine:
- Stožer zaštite i spašavanja Općine
- Javna vatrogasna postrojba Umag sa 13 vozila i 34 vatrogasaca
- Postrojbe civilne zaštite opće namjene sa 25 pripadnika
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području:
- Komunalno poduzeće sa 3 vozila i 3 operativnih djelatnika
- Istarski vodovod sa 3 vozila (2/2 t kamiona i 1 radni stroj) i 16 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 5 vozila i 52 medicinska djelatnika
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Ispostava sa 2 djelatnika
- Policijska postaja sa 30 djelatnika
- „ HEP“ sa 10 vozila i 20 operativnih djelatnika
- Uprava šuma Podružnica (UŠP) Buzet
- Veterinarska ambulanta sa 2 veterinara i pripadajućom opremom
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području:
- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) stanica Pula sa 16 članova i
pripadajućom opremom
- Gradsko društvo Crvenog križa (GD CK) sa 10 članova i pripadajućom opremom
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu):
- „Istarske ceste“, Pula sa 10 vozila i 20 operativnih djelatnika
- „Vodoprivreda“ sa 10 različitih vozila i strojeva (bageri, traktori, kamioni, putnička i
terenska vozila i dr.) i 20 operativna djelatnika
- MUP
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
- Bolnice Rovinj, Pula
- Veterinarske ambulante iz susjednih područja u županiji,
- Javne vatrogasne postrojbe susjednih gradova u županiji,
- Državne intervencijske postrojbe,
- Interventne specijalističke postrojbe CZ RH,
- „Dezinsekcija“, Rijeka
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2073
- „Trgometal“, Sutivanac
NAPOMENA: Potrebne snage procijenjene su za slučaj nastanka potresa intenziteta
od 5-6º MCS. Ukoliko bi došlo do nastanka potresa intenziteta iznad 6º MCS (za koji
postoji vrlo mala mogućnost) angažirale bi se snage iz ostalih područja Republike
Hrvatske.
3.3. Ostali prirodni uzroci
3.3.1. Suša
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 2 vozila i 6 vatrogasaca
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 1 vozilom (cisterna) i 3 operativna djelatnika
- „Istarski vodovod sa 3 vozila (cisterne) i 6 operativnih djelatnika
- „UŠP Buzet“ sa 10 djelatnika
- Veterinarska ambulanta sa 2 djelatnika i pripadajućom opremom
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Lovačko društvo sa 10 članova
3.3.2. Klizišta
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 4 vozila i 12 vatrogasaca
- postrojba civilne zaštite opće namjene do 25 pripadnika
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 8 (različitih vrsta) vozila i 20 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 2 vozila i 6 medicinskih djelatnika (samo kod nesreća)
- HEP sa 2 vozila i 4 operativna djelatnika
- UŠP Buzet sa 2 stručna djelatnika
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- HGSS stanica Pula sa 16 članova i pripadajućom opremom
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2074
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Istarske ceste“, Pula sa 4 vozila i 10 operativnih djelatnika (ako se radi o
prometnici)
- MUP sa 2 patrole,
- „Rijeka tank“, Rijeka - (u slučaju onečišćenja)
- Trgometal, Sutivanac - (u slučaju potrebe dizanja većih tereta)
3.3.3. Olujno ili orkansko nevrijeme te jaki vjetar
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 4 vozila i 12 vatrogasaca
- postrojba civilne zaštite opće namjene do 25 pripadnika
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 8 (različitih vrsta) vozila i 20 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 2 vozila i 6 medicinskih djelatnika (samo kod nesreća)
- HEP sa 2 vozila i 4 operativna djelatnika
- UŠP Buzet sa 4 stručna djelatnika
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- HGSS stanica Pula sa 16 članova i pripadajućom opremom
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Istarske ceste“, Pula sa 4 vozila i 10 operativnih djelatnika (ako se radi o
prometnici)
- MUP sa 2 patrole,
- „Rijeka tank“, Rijeka - (u slučaju onečišćenja)
- Trgometal, Sutivanac - (u slučaju potrebe dizanja većih tereta)
3.3.4. Snježne oborine i poledica
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 3 vozila i 10 vatrogasaca
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 2 vozila i 4 operativnih djelatnika
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2075
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Istarske ceste“, Pula sa 6 vozila i 18 operativnih djelatnika
- MUP sa 4 ophodnje
3.4. Tehničko-tehnološke katastrofe i veće nesreće izazvane akcidentom u
gospodarskim objektima
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 10 vozila i 26 vatrogasaca
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 3 vozila i 8 operativnih djelatnika
- „Hrvatske vode“ sa 1vozilom i 1 vodočuvarom
- „Istarski vodovod“ sa 1 vozilom i 4 operativnih djelatnika
- „HEP“ sa 2 vozila i 8 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 3 vozila i 9 medicinskih djelatnika
- Zavod za javno zdravstvo IŽ sa 2 djelatnika
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Vodoprivreda“ sa 5 različitih vozila i strojeva i 10 operativna djelatnika
- MUP sa 2-3 ophodnje
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
- Bolnica Pula
- Javne vatrogasne postrojbe ostalih gradova u županiji
- „Rijeka tank“, Rijeka,
- „Dezinsekcija“, Rijeka
3.5. Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 3 vozila i 12 vatrogasaca
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 3 vozila i strojeva i 10 operativnih djelatnika
- „Hrvatske vode“ sa 1vozilom i 1 vodočuvarom
- „Istarski vodovod“ sa 2 vozila i 4 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 3 vozila i 10 medicinskih djelatnika
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2076
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- HGSS stanica Pula sa 8 članova i pripadajućom opremom
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- „Istarske ceste“, Pula sa 3 vozila i 15 operativnih djelatnika
- „Vodoprivreda“ sa 5 različitih vozila i strojeva i 12 operativnih djelatnika
- MUP sa 3 ophodnje
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
- Javne vatrogasne postrojbe ostalih gradova u županiji
- Bolnice Pula i Rijeka
- Rijeka tank, Rijeka - (zbrinjavanje onečišćenja)
- „Trgometal“, Sutivanac - (u slučaju potrebe dizanja težih tereta)
3.6. Epidemiološke i sanitarne opasnosti
Potrebne snage za zaštitu i spašavanje
a1.) Operativne snage zaštite i spašavanja
- Stožer zaštite i spašavanja
- Javna vatrogasna postrojba sa 2 vozila i 5 vatrogasaca
a2.) Snage i kapaciteti pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Komunalno poduzeće sa 2 vozila i 4 operativnih djelatnika
- „Hrvatske vode“ sa 1vozilom i 1 vodočuvarom
- „Istarski vodovod“ sa 2 vozila i 3 operativnih djelatnika
- Istarski domovi zdravlja sa 2 vozila i 6 medicinska djelatnika
- Zavod za javno zdravstvo IŽ sa 2 djelatnika
- Veterinarska ambulanta sa 2 veterinara i pripadajućom opremom
a3.) Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području
- Lovačko društvo sa 10 članova
b) Snage i kapaciteti ostalih subjekata izvan područja (korištenje prema zahtjevu)
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
- Bolnice Pula i Rijeka
- Veterinarske ambulante iz ostalih područja u Istarskoj županiji,
- Dezinsekcija, Rijeka
4.
ZAKLJUČNE OCJENE
Realnom raščlambom ugroženosti i analizom raspoloživih ljudskih i materijalnih
resursa može se generalno zaključiti kako općina Tar.vabriga uglavnom raspolaže
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2077
dostatnim snagama i kapacitetima za provedbu najvećeg dijela mjera zaštite i
spašavanja, naravno kada se govori o ukupno raspoloživim snagama u kojima je
općina osnivač ili suosnivač. Treba naglasiti kako ipak nedostaju specijalizirana
sredstva i oprema, pa i stručno ljudstvo za provedbu svih potrebitih segmenata u
mjerama ZiS.
Dio snaga i sredstava potrebnih za zaštitu i spašavanja trenutno nije u sustavu,
ali su ovom Procjenom predviđene potrebne snage i sredstva koje će kroz relevantne
Odluke i Planove postati sastavni dio jedinstvenog sustava ZiS na razini Općine.
Potres bi predstavljao posebno ozbiljnu opasnost premda njegova snaga ne bi
trebala prelaziti jačinu od 6° MCS skale. Procjenjuje se da bi Op ćina svojim snagama i
kapacitetima mogao uspješno djelovati u slučaju potresa do 5° MCS, dok bi u slu čaju
potresa veće jačine mogućnost samostalnog provođenja mjera zaštite i spašavanja
bila gotovo nemoguća.
Naime, kod snažnijeg potresa za očekivati je da bi se kao njihova posljedica
pojavili brojni požari, zakrčenost prometnica, problemi u snabdijevanju pitkom vodom,
strujom i prehrambenim artiklima. Dio sustava ZiS bi također stradao u potresu ili bi bio
u situaciji ograničenog djelovanja (stradanje opreme, prostora, povećane potrebe za
ljudstvom i drugo).
U uvjetima potresa 6° ili 7° MCS i više Općina bi morala potražit pomoć na
regionalnoj i državnoj razini i to prije svega kroz specijalna sredstva i opremu za
traganje i spašavanje u ruševinama, psima za spašavanje iz ruševina, dodatne
liječničke ekipe, logistiku i drugo.
Kada promatramo opasnosti od prirodnih uzroka odnosno mjere zaštite onda
treba reći da Općina (samostalno ili na osnovu odgovarajućih ugovora) raspolaže
dostatnim snagama i sredstvima iako nisu smješteni na području Općine. Općina ne
posjeduje sustav protugradne zaštite pa ne može spriječiti tuču, ali vlastitim snagama
može umanjiti i sanirati posljedice njezina djelovanja kako bi šteta bila što manja.
Tehničko–tehnološke nesreće sa opasnim tvarima trenutno ne predstavljaju
poseban problem jer nisu prisutne opasne tvari u većim količinama, a u slučaju
eventualne pojave bi Općina mogla koristiti usluge specijaliziran tvrtki odnosno snage
Vatrogasne zajednice IŽ (ako se radi o požaru ili eksploziji). U slučaju da se radi o
akcidentima kod prijevoza opasnih tvari koristile bi se i usluge specijaliziranih
ekipa distributera („INA“, „Lakmus“ i drugi).
U pogledu provedbe mjera zaštite i spašavanja u slučaju epidemija i
sanitarnih opasnosti Općina pored vlastitih snaga i sredstava mora koristiti i usluge
Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Opće bolnice Pula, jer postojeće snage i
kapaciteti kojima raspolaže nisu dostatni za provedbu složenijih zadaća iz područja
epidemioloških i sanitarnih opasnosti.
Od velike nesreće ili katastrofe ( potres, olujno nevrijeme, tehničko tehnološka nesreća
s mora) općina Tar-Vabriga naročiti je osjetljiva u turističkoj sezoni kada u iznimno
teškim situacijama ( koje se mogu desiti samo iznimno) može pojaviti potreba
evekuacije, pa i zbrinjavanja većeg broja turista iz turističkog kompleksa Lanterna. U
takvim bi uvjetima također bi trerbalo angažirati snage županijske razine.
5. ZEMLJOVIDI
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2078
Kartografski prikazi nalaze se u prilogu procjene i to:
a) zemljivodi iz PPU općine Tar – Vabriga – CD
b) zemljovid područja posebne ugroze 1:50. 000
6. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA – PRILOZI PROCJENI
6.1.
Područje odgovornosti nositelja planiranja:
6.1.1. Ukupna površina općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega iznosi 28,3 km2.
6.1.2. Sjevernu granicu općine u potpunosti označava rijeka Mirna u
polovičnom dijelu dijeli sa općinom Novigrad, a dužina morske obale općine TarVabrig-Torre-Abrega iznosi 11.7 km.
6.1.3. Na području općine Tar-Vabriga nema otočnih skupina ili otoka, osim
pličina i to: Veliki škoj, Mali škoj te Civran.
6.1.4. Planinski masiva na tetorij Općine nema.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2079
6.1.5. Ostale geografsko-klimatske karakteristike (reljef, hidrološki,
geološki, pedološki i meteorološki pokazatelji), kao i tehnološke karakteristike
postrojenja
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE PODRUČJA
Prema KOPPenovoj klasifikaciji, obalno područje općine spada u toplo umjerenu kišnu
subhumidnu klimu oznake Cfsax (klimatski podaci R.Hrvatske, Republičkog
hidrometeorološkog zavoda R.Hrvatske.).
Temperatura
Zbog svog položaja na Sjevernom Jadranu ,općina ima srednju temperaturu za
siječanj 4,9 ºC, dok u kolovozu ona iznosi 22 ºC. Srednja god. temperatura zraka
iznosi 13,4 ºC. Mraza ima u prosjeku 25 dana u godini dana, kada je srednja
temperatura zraka niža od 0 stupnjeva, dok ima uprosjeku 33 topla dana s
temperaturom višom od 25 º C. Srednja mjesečna temperatura u periodu od 19901994 bila je iznad 10 º tijekom 8 mjeseci u godini što potvrđuje tvrddnju da je područje
općine pod utjecajem mediteranskog tipa klime, a blizna mora utjeće na ublažavanje
temperaturne amplitude.
Oborine
Mjerenje prosječnih mjesečnih količina oborina u periodu 1990-1997.godine pokazuju
da najviše oborina padne tijekom rujna, listopada i studenog. U navedenim je
mjesecima količina oborina iznad 100 mm. Najsušniji period godine je zima, posebice
veljača i ožujak. U tom periodu prosječna mjesečna količina padalina nije viša od 40
mm. U promatranom periodu se suma godišnjih količina oborina kretala od 780 mm u
1991., 1993. i 1997.godini do 1100 mm u 1996. Godini.
Vjetar
Najučestaliji je vjetar iz I kvadranta, dok su naj najjači vjetrovi u prosječnoj godini iz II
kvadranta jačine 7 bofora, a iz III kvadranta 6 bofora.
Beaufortova ljestvica za jačinu vjetra i pridružene srednje brzine vjetra
(m/s).
Beaufort (Bf)
0
1
2
3
4
5
6
Naziv
tišina ili kalma (C)
lagan povjetarac
povjetarac
slab vjetar
umjeren vjetar
umjereno jak vjetar
jak vjetar
Klasa brzine (m/s)
0.0-0.2
0.3-1.5
1.6-3.3
3.4-5.4
5.5-7.9
8.0-10.7
10.8-13.8
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
7
8
9
10
11
12
vrlo jak vjetar
olujni vjetar
oluja
jaka oluja
orkanski vjetar
orkan
Broj:
2080
13.9-17.1
17.2-20.7
20.8-24.4
24.5-28.4
28.5-32.6
32.7-36.9
Zrak
Obzirom da na području općine nema značajnijih točkastih onečišćivača zraka , do
danas nije montirana niti jedna postaja za pračenje kakvoće zraka. Zbog toga nije
moguće izvršiti kategorizaciju zraka ali je za očekivati da je zrak po osnovnim
pokazatelima onečišćenja I kategorije. To znači da za okside sumpora i dušika, te za
dim i ukupnu taložnu tvar nisu prekoračene preporučene vrijednosti zraka, sukladno
Uredbi o preporučenim i graničnim vrijednosti kakvoče zraka (NN101/96)
Otpad
Otpad se ubraja u najveće ekološke probleme suvremenog svijeta zbog brzog rasta
količina i štetnosti, a blisko je povezan s problematikom zaštite okoliša obzirom da isti
znatno utjeće na kakvoču zraka, vode i tla. Komunalni otpad samo je dio otpada, a
predstavlja jedan od najznačajniji problema naseljenih mjesta.
Na području općine zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja komunalno poduzeće
Usluga d.o.o. Poreč.Pored komunalnog poduzeća djelatnost zbrinjavanja korisnih
dijelova otpada vrši Rex d.o.o. iz Poreča, jadran metal d.o.o. iz Pule i Metis d.o.o. iz
Rijeke.
6.2.
Stanovništvo
Pokazatelji vitalne statistike pokazuju tendenciju smanjenja prirodnog prirasta na
području Iatarske županije.uzroke smanjenog prirasta treba potražiti u smanjenoj stopi
nataliteta. Stopa mortaliteta ugalavnom je stalna i odnosi se na prirodnu smrtnost
stanovništva (koja iznosi oko 10 promila.).Usprkos negativnoj stopi prirodnog prirasta,
broj stanovnika raste. Podaci o prirodnom kretanju stanovništva ( natalitet-mortalitet)ne
mogu sami objasnit rast broja stanovništva u Istarskoj županiji, ali se to može objasniti
trečim čimbenikom- migracijama.
6.2.1.Broj stanovnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega iznosi 1996 stanovnika po
popisu stanovnišva 2011. godine, od toga 436 umirovljenika.
6.2.2.Dobna i spolna struktura stanovnika / zaposlenih
Dobna struktura stanovnika je slijedeća: od 0 – 6 godina starosti 5,8%; od 7 do
17 godina starosti 11,6; od 18 godina i više 82,5% stanovništva
Spolna struktura stanovnika je slijedeća: muškog spola ima 49,3 % u odnosu na
ženskog od 50,7% stanovništva prema popisu stanovništva 2001.god.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2081
Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva/zaposlenika planiranih za
evakuiranje
Općina
Tar - Vabriga
Kategorija A
200
Kategorija B
200
Kategorija C
250
Kategorija A – majke i staratelji sa djecom do 7 godina
Kategorija B – djeca do 15 godina
Kategorija C – bolesne iznemogle i povrijeđene osobe
U jeku turističke sezone ove je brojeve potrebno množiti sa dva.
6.2.3. Gustoća naseljenosti po jedinici površine na poručju općine iznosi 70,6
stanovnika po kilometru kvadratnom.
6.3.Materijalna i kulturna dobra te okoliš
6.3.1. Kulturna dobra
U okviru cjelokupnog područja obuhvata općine, koje već kao jadransko priobalno
područje predstavlja prostor značajne vrijednosti i osjetljivosti, mogu se identificirati
značajnija kulturna dobra koja će se kao takva čuvati i štititi.
6.3.2. Nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati, šumske površine
Područja ekološke mreže Općine Tar-Vabriga obuhvačaju slijedeća područja
važna za divlje svojte i stanišne tipove i to:
-HR 2000083 Markova jama,
-HR 2000100 Pincinova jama,
-HR 2000619 Mirna,
-HR 2000703 Tarska uvala- Istra,
-HR 2001136 Koridor za morske kornjače,
-HR 3000433 Ušče Mirne,
-HR2000332 Podbaredine.
Te međunarodno važno područje za ptice (tzv. SPA područje):
-HR1000032 Akvatorij zapadne Istre.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2082
6.3.3. Vodoopskrbni objekti:
Na području općine opskrbu vode vrši Istarski vodovod Buzet iz sustava Gradole , te
dotokom iz sustava Sv.Ivan. Dovodni cjevovod iz sustava gradole od AC cijevi fi 150 i
glavni od TRM cijevi fi 150 za Tar su zadovoljavajućeg profila.
Mjerodavni protok za osiguranje protupožarnih potreba iznosi za ovo područje 10 l/s.
Ovaj protok je veći od sanitarnih potreba po naseljima.
6.3.4. Zone poljoprivredne proizvodnje (izvod iz PP-a)
-Temeljni cilj poljodjelske politike je poticanje razvijanja suvremenog, djelotvornog,
konkurentnog poljodjelstva, te učinkovitije proizvodnje proizvoda na način koji štiti
prirodne potencijale zemlje.
-Zaštitu i očuvanje poljodjelskog resursa treba provoditi dosljedno i u okviru svih
sustava.
6.3.5. Broj industrijskih i drugih gospodarskih zona i objekata /
6.3.6. Stambeni, poslovni, sportski i kulturni objekti u kojima boravi i može biti ugrožen
velik broj ljudi
PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA
NAZIV OBJEKTA
ADRESA
Broj stalno
prisutnih
osoba
Osnovna škola Tar
Istarska ul. 21
293
Dječji vrtić Tar
Istarska ul. 6
64
Broj povremeno
prisutnih osoba
6.3.7. Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni i za pripremu hrane)
-Turističko naselje Lanterna na području općine u mogučnosti je zbrinjavanja (smještaj
i hrana) 20500 osoba.
6.3.8. Državne, županijske i gradske ustanove:
Općinske zgrade u ulici Istarska 8 i brajde 38, u Taru.
6.3.9. Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni):
-Privatna ordinacija opće prakse dr. Šešo
-Privatna stomatološka ordinacija dr. stom. Milić
6.4. Prometno – tehnološka infrastruktura
6.4.1. Prometnice – cestovne, željezničke, te plovni putovi na moru:
Morski putevi su definirani koridorima u skladu s važećim propisima o sigurnosti
pomorskog prometa.
Cestovna mreža grada
Mreža javnih cesta grada sastoji se od državnih, županijskih i lokalnih cesta.
Njihova duljina unutar administrativnih granica općine prikazana je u tabeli u nastavku.
Kategorija ceste
državne ceste
županijske ceste
duljina
1,8 km
16 km
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
lokalne ceste
ukupno
Broj:
2083
3 km
21km
6.4.1.1. Autoceste: Puni profil autoceste „Istarski ipsilon“ nalazi se na sjevero- istočnoj
strani Općine, dužinom od 1800 metara, bez priključnih cesta na teritoriji Općine.
6.4.1.2. Državne ceste: Istarski ipsilon.
6.4.1.3. Županijske ceste:
Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima:
Antenal-Tar-obilaznica Poreč
Tar-Višnjan
Tar –Nova Vas
Tar-Lanterna
Poreč-Kaštelir u dijelu
6.4.1.4. Lokalne i nerazvrstane ceste:
Tar-Tarska Vala
Vabriga- St.Marina
6.4.1.5. Željezničke prometnice – na poručju Općine nema željeznikih prometnica.
6.4.1.6. Plovni putovi:
Pomorski promet.
Morski putevi su definirani koridorima u skladu s važećim propisima o sigurnosti
pomorskog prometa.
6.4.2. Zračne luke, morske luke otvorene za međunarodni promet i luke otvorene
za domaći promet, te prometna čvorišta:
Morske luke na području općine Tar,Vabriga su:
- ribarske luke :St. Marina-Vabriga, Tarska vala,
- sportske luke: St. Marina-Vabriga, Tarska vala,
Privezište na području općine Tar-Vabriga je Valeta-Lanterna.
U morskom akvatoriju moguča je gradnja i postavljanje građevina, uređaja i instalacija
potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe.
6.4.3. Mostovi, vijadukti i tuneli
Most „Antenal“ na Županijskoj cesti ŽC 5013 Novigrad –Poreč, rekonstruiran 2007. godine.
Tunela i viadukata na poručju Općine nema.
6.4.4. Dalekovodi i transformatorske stanice
Elektroenergetske građevine:
-transformatorska stanica napona 110/20 kV Kukci
-distribucijski dalekovod 110 kV Rovinj- Poreč-Buje
6.4.5. Energetski sustavi:
Građevine plinoopskrbe s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2084
-plinovod radnog tlaka 25.- 50 bara (Pula –Umag)
-MRS Perci
6.4.6. Telekomunikacijski sustavi:
Intenzivirano je stanje nepokretne mreže kojim se konstatira da je mreža izgrađena na
cijelom teritoriju općine; s postignutim stupanjem na digitalizacije od 100% u
transmisiji i 68% u komutaciji, uz gustoču telefonskih priključaka od 42,9 na sto
stanovnika. Na cijelom teritoriju općine omogućene su skoro sve
6.4.7. Hidrotehnički sustavi
Na području Općine nema hidrotehničkih sustava.
6.4.8. Plinovodi, naftovodi i sl.
-Magistralni plinovod,radnog tlaka 25.- 50 bara (Pula –Umag)
-MRS Perci
7. IZVORI PODATAKA I ZAKONSKA REGULATIVA ZA IZRADU PROCJENE
UGROŽENOSTI
7.1. Izvori podataka
-
STRUČNE SLUŽBE ISTARSKE ŽUPANIJE
DUZS – PU PAZIN
ISTARSKI VODOVOD BUZET
HEP-OPS, HEP-ODS
HRVATSKE VODE
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
-
Broj:
2085
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
HRVATSKI ZAVOD ZA STATISTIKU
UPRAVNI ODJEL OPĆINE
7.2. Zakonska regulativa:
- Zakon o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07 i 38/09),
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(NN broj 38/08 ).
- Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (NN
broj 111/07
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( NN br.
40/08 i 44/08)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76/07 i 38/09)
- Zakon o policiji (NN 129/00),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i
uređivanju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86),
- Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa ( Sl.list broj: 55/83) preuzet Zakonom o
standardizaciji
(NN broj 53/91),
- Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi
skloništa i drugi zaštitni objekti (NN broj 2/91)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 47/06),
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2086
ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA
(Izvadak za prostorno planiranje i gradnju)
1. UVOD
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje općine Tar-Vabriga,
sukladno članku 4. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i
spašavanja (NN br. 38/08) donosimo izvadak iz Procjene kao privitak dokumentima prostornog
planiranja i gradnje, a koji se odnosi na zahtjeve za provedbu mjera i zahvata u području
zaštite i spašavanja.
Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na ugroze stanovništva i materijalnih dobara
na području Općine Tar-Vabriga (u nastavku teksta: Općina) razrađene prema mogućim
opasnostima koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće.
Planirane mjere i zahvati trebaju se ugraditi u prostorne planove uređenja Općine kako
bi se tijekom uređenja prostora i gradnje objekata izbjegle mogućnosti nastanka opasnosti,
odnosno posljedica njihova djelovanja svele na najmanju moguću mjeru.
Mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u području prostornog planiranja i
gradnje provode se sukladno odredbama: Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 77/07 i
38/09), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), Pravilnika o postupku
uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06), Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85
i 42/86), te Zakona o policiji (NN br. 129/00).
2. POPLAVA
Na području postoji mala ugroženost od djelovanja i posljedica nastanka poplave, a veće štete
mogu izazvati bujične vode. Poplava može izazvati veća količina oborina u kratkom vremenu ili
vodni val. U tom bi slučaju mogle biti ugrožene prometnice i nešto podrumskih prostorija
obiteljskih kuća. Ugrožene su i obradive površine.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Mjere obrane od poplava na bujičnim tokovima su preventivnog karaktera, a odnose se
na redovito održavanje korita bujica.
Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno korito i korito uređeno nasipom s
obostranim pojasom širine do 20,00 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno vanjske
nožice nasipa i korito uređeno čvrstim građevinama s obostranim pojasom širine 6,00 m
mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine.
Unutar koridora iz prethodnog stavka treba planirati dogradnju sustava uređenja
vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno
održavanje korita i vodnih građevina.
Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti
samo sukladno Zakonu o vodama. Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja
vodotoka i zaštite od bujičnih voda, za sve vodotoke mora se utvrditi inundacijski pojas te
javno vodno dobro i vodno dobro.
U dokumentima prostornog uređenja potrebno je zabraniti gradnju uz Mirnu u području
širine i visine vodnog vala.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2087
Retencije je potrebno je završiti kao dio sustava koji će regulirati brzinu i snagu vodnog
vala.
3. POTRES
U slučaju potresa intenziteta 5-6º MCS skale moglo bi doći do laganih i umjerenih oštećenja
kamenih kuća uglavnom smještenih u središtu općine, te u jednom manjem dijelu ruralnih
sredina (zaseoci) odnosno zapuštenih stancija. Kod ostalih objekata moglo bi doći samo do
laganih oštećenja.
U slučaju nastanka potresa od 7º MCS (postoji vrlo mala vjerojatnost nastanka)
moguća su teška oštećenja sa rušenjem dijelova zgrade, dimnjaka, nastanak odrona, klizišta
kao i pukotina na cestama.
Najveće posljedice na građevinama mogle bi nastati u centru općine.
Obzirom na očekivani intenzitet potresa do maksimalno 7º MCS – kao najgori mogući
slučaj procjenjuje se:
- da bi na građevinama I. grupe
razornih oštećenja (4. stupnja)
bilo oko 35% teških oštećenja (3. stupnja) i oko
15%
- da bi na građevinama II. grupe bilo oko 40% umjerenih oštećenja (2. stupnja)
- da bi na građevinama III. grupe bilo oko 25% laganih oštećenja (1. stupnja).
Najteže posljedice za stanovništvo mogu biti upravo u staroj jezgri zbog gustoće
naseljenosti, a u tijeku radnog vremena najugroženiji su polaznici odgojno-obrazovnih
ustanova. S obzirom na kvalitetu gradnje objekata veće posljedice mogu nastati od
indirektnog utjecaja potresa (panika, strah i gužva).
Temeljem svih parametara za očekivati je da bi u najgorem mogućem slučaju na
prostoru bilo: oko 15 osoba plitko zatrpanih, oko 10 osoba srednje zatrpanih, oko 5 osoba
duboko zatrpanih. Izrađenim analizama broja stradalih osoba procjenjuje se da bi na području
bilo do 10 poginulih, te oko 30-40 ozlijeđenih osoba, od čega oko 5 teže, 10 srednje i ostali
lakše ozlijeđenih.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planom uređenja utvrđena je seizmička zona, koju treba uvažavati prilikom
proračuna stabilnosti građevina. Cjelokupno područje pripada zoni VII ° MCS.
Protupotresno projektiranje građevina, kao i građenje, potrebno je provoditi sukladno
Zakonu o gradnji i postojećim tehničkim propisima. Kod rekonstrukcije starijih građevina koje
nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, izdavanje
dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje
potresa.
U postupku uređivanja prostora i građenja treba poštivati uvjete kojima se sprječava
erozija tla, odnosno onemogućavanju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i
stvaranje klizišta.
4. OPASNOSTI OD PRIRODNIH UZROKA
Suša i toplinski val
Područje može biti ugroženo od posljedica suše, a najugroženija područja su
poljoprivredna područja koja okružuju općinu. Materijalne štete mogu pretrpjeti individualna
poljoprivredna gospodarstva uglavnom u poljoprivrednim kulturama, posebno povrću i vinovoj
lozi, a šteta može biti i na lovno-gospodarskoj osnovi. Ne očekuje se posebno štetnih
posljedica ili ugroza po stanovništvo.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2088
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je zabraniti zatrpavanje izvorišta vode, bara i
lokava, te zabraniti rušenje i devastaciju javnih cisterni za vodu i kaptažu.
Na sušom ugroženom području općine potrebno je predvidjeti izgradnju pojilišta za
divljač.
Olujno nevrijeme i jak vjetar
Olujno ili orkansko nevrijeme te jaki vjetar na ovom području su rijetkost, ali bi u
slučaju nastanka moglo doći do oštećenja ili rušenja stabala kao i do manjeg oštećenja
građevinskih objekata. Veliku štetu moglo bi pretrpjeti i plastenici (povrtlarske kulture), kao i
nasadi vinograda na cijelom području.
Moguća je i pojava jakog vjetra u ljetnim mjesecima, ali on je tada kratkotrajan i u
pravilu prate ga jake kiša ili tuča.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je predvidjeti proizvodnju u plastenicima i
staklenicima na prostorima manje ugroženim od vjetra.
Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica treba
prilagoditi jačini vjetra.
Klizišta
Na spomenutim prometnicama klizišta u pravilu nastaju postupno I malog su obima, a
mogla bi dovesti do kraćeg prekida prometa (promet je malog intenziteta), ali bez posljedica
po stanovništvo i materijalna dobra.
Mjere zaštite u dokumentaciji prostornog uređenja
Prostornim planovima uređenja potrebno je zabraniti gradnju objekata na područjima sa
potencijalno mogućim klizištima.
U uvjetima gdje se gradnja ne može izbjeći, kao što su primjerice prometnice, obavezno
treba izraditi zaštitne i potporne zidove te riješiti kvalitetno pitanje oborinske odvodnje, drenaže i
procijeđivanja.
Tuča, snježne oborine i poledica
Ugroženost područja od snježnih oborina je vrlo mala i neposredno ne može značajnije
ugroziti stanovništvo i materijalna dobra. Može uzrokovati kratkotrajna ograničenja u prometu,
a prisutan je i rizik od prometnih nesreća.
Tuča može izazvati štete na poljoprivrednim kulturama naročito povrću i vinovoj lozi te
kukuruzu i pšenici, a veće štete mogu nastati i na već spomenutim plastenicima.
Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše,
poledice i površinskog leda, koje u hladno doba godine ugrožavaju promet, ali i kretanje
pješaka, poglavito osoba starije životne dobi. To je naročito izraženo u samom središtu općine
i na autobusnim stajalištima gdje je opasnost za pješake povećana.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2089
Mjere zaštite u dokumentaciji prostornog uređenja
Nema potrebe za posebnim zahvatima i mjerama zaštite u urbanističkim planovima, ali
bi se kod gradnje nezaštićenih vanjskih objekata, te naročito šetnica i trgova trebalo voditi
računa o korištenju protukliznih materijala te nagiba prometnica i prilaznih puteva.
5. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE
KATASTROFE
GOSPODARSKIM (I DRUGIM) OBJEKTIMA
IZAZVANE
NESREĆAMA U
Na području trenutno ne postoji mogućnost nastajanja nesreća (katastrofe) ove vrste u
poduzećima koja koriste, skladište ili proizvode opasne i štetne tvari uslijed akcidenta. Može
doći do oštećenja postrojenja u gospodarskim objektima kao i uništenja materijalnih dobara i
okoliša u njihovoj neposrednoj blizini. Trenutno ne postoje takvi objekti na području.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
U pogledu mjera zaštite u dokumentima prostornog uređenja potrebno je voditi računa
o zabrani građenja objekata sa opasnim tvarima u području zone sanitarne zaštite, a u svim
ostalim zonama treba voditi računa da se načinom gradnje i izborom građevnog materijala,
mogućnost nesreće sa opasnim tvarima i njihove posljedice svedu na minimum. Kod svih
rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati prihvatilišta za slučaj
ispuštanja (tankvane). Svi objekti moraju biti spojeni na gradski pročistač fekalne i oborinske
kanalizacije, a kod buduće gradnje u poduzetničkim zonama treba planirati instalaciju sustava
za javno uzbunjivanje
6. EPIDEMIOLOŠKE OPASNOSTI
Obzirom na ipak moguću pojavu bolesti (mala vjerojatnost) kao što su bruceloza
a gdje je to još moguće potrebno je u naseljima spriječiti širenje istih i njihovo
spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omogućavaju stvaranje dezinfekcionih
barijera- koridora.
Sve divlje deponije evidentirati i uredno sanirati, te spriječiti otvaranje novih.
7. UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE STANOVNIŠTVA
Na području općine predviđa se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj
174/04,79/07 i38/09) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja i obavješćivanja građana (
N.N. 47/06),uspostava odgovarajućeg sustava javnog uzbunjivanja i obavješćivanja
građana (sirene),te uvezivanja istog u jedinstveni sustav putem Županijskog centra
112.
U društvenim i gospodarskim objektima (školama, vrtiću, trgovačkim centrima,) gdje
boravi ili se okuplja veći broj osoba instalirani su sustavi unutarnjeg obavješćivanja
(interni razglas, displey, zvono, ručna sirena).
6. EVAKUACIJA
Premda nije za očekivati nesreću takvih razmjera koja bi zahtijevala jednovremenu
evakuaciju velikog broja stanovnika treba predvidjeti da bi mogla biti prilično otežana
evakuacija dijela stanovništva u slučaju potresa 7° MCS, neke ve će nesreće ili doprema
pomoći zbog specifičnog položaja same starogradske jezgre Tara i Vabrige.
Poseban problem mogao bi nastati u tijeku turističke sezone kada su TN „Lanterna“,
kao i privatni smještajni kapaciteti puni.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2090
Problem bi mogao nastati u urbanoj jezgri, dok prometna razvedenost prema ruralnim
sredinama omogućuje više alternativnih pravaca evakuacije ili dopreme pomoći.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja:
U ovakvim uvjetima, planom treba predvidjeti prometnu povezanost koja bi
omogućavala izvlačenje ljudi i dopremu snaga. U svim građevinskim područjima osigurati
dovoljnu širinu koridora za rad žurnih službi te pravaca za evakuaciju.
Postojeće putove održavati prohodnim.
7. SKLANJANJE
Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne i dopunske zaštite,
te prilagođivanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za
funkciju sklanjanja ljudi, u područjima (zonama) obvezne izgradnje skloništa. U slučaju
većih nesreća na području općine nema dovoljno kapaciteta za sklanjanje.
Mjere zaštite u dokumentima prostornog uređenja
Općina je u obvezi prostornim planovima definirati zone izgradnje zaklona.
Sklanjanje se može provoditi i prilagođavanjem pogodnih prirodnih,podrumskih i drugih
građevina za funkciju sklanjanja stanovništva.
U pogledu sklanjanja stanovništva,a kao preventivnu mjeru u slučaju većih
nesreća ili katastrofa,potrtebito je definirati određene uvjete i postupke kod građenja
objekata (npr. Uvođenje panic rasvjete,odvajanje izvora napajanja električne energije i
opskrbe vodom,izdvajanje sanitarnog čvora i sl.)
ZAKLJUČAK
Navedene zahtjeve koji se odnose na zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara potrebno je uvrstiti u prostorno plansku dokumentaciju Općine. Zavisno od
razine prostornog plana neophodno je u dogovoru i prema zahtjevu stručnog tijela DUZSPUZS Pazin utvrditi i točno propisati mjere za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, odnosno
zahvate u prostoru važne za zaštitu i spašavanje, a potom isto provesti u praksu kroz posebne
uvjete građenja.
Zadaće navedene u ovom prilogu predstavljaju minimum mjera, zahvata i aktivnosti u
području prostornog planiranja i gradnje na području u cilju zaštite stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Ovi su zahtjevi proizašli iz izrađene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara na području Općine, sastavni su dio prostornih planova Općine i imaju za cilj
maksimalno smanjiti razinu mogućnosti nastanka veće nesreće i katastrofe, a potom i
maksimalno ublažiti moguće posljedice eventualne veće nesreće ili katastrofe, odnosno što
prije normalizirati život na području Općine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2091
II OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07. i
125/08.) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega («Službeni glasnik Grada
Poreča» broj 05/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, donosi
II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2011. GODINU
I.
U Planu javne nabave za 2011. godinu ("Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega" broj 05/11 i 08/11) točka III mijenja se i glasi:
Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i roba kako slijedi:
R.
B.
Naziv predmeta nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave
Planirana
sredstva za
nabavu
Oznaka
pozicije
Proračun
a na kojoj
su
sredstva
planirana
Način nabave
RADOVI
1.
2.
Radovi na održavanju
nerazvrstanih cesta i
bicikl. staza, nasipavanje i
planiranje jalovine
Radovi na održavanju –
košnja nerazvrstanih cesta
i bicikl. staza i ostalih više
obraslih površina
260.162,63
320.000,00
R0197
243.902,40
300.000,00
R0266
51.000,00
Komunalna
djelatnost
Komunalna
djelatnost
R0275
Bagatelna
nabava
R0268
Bagatelna
nabava
3.
Radovi na horizontalnoj
signalizaciji
41.463,41
4.
Radovi na asfaltiranju,
krpanje i saniranje
oštećenih asfa. površina
68.292,67
5.
Radovi na uređenju
neprohodnih nerazvrstanih
cesta u naseljima
59.349,59
6.
Izrada uličnog zida i
nogostupa u dijelu
Istarske ulice
69.674,80
85.700,00
R0308
Bagatelna
nabava
7.
Pripremni zemljani radovi
u ulici Brajde
69.593,50
85.600,00
R0310
Bagatelna
nabava
8.
Proširenje javne rasvjete u
naselju Gedići
63.252,03
77.800,00
R0234
Bagatelna
nabava
9.
Proširenje javne rasvjete u
Tarskoj Vali
69.105,68
85.000,00
R0234
84.000,00
73.000,00
R0270
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2092
10.
Proširenje javne rasvjete
rotor Tar-Lanterna
60.813,01
74.800,00
R0234
Bagatelna
nabava
11.
Izmještanje telef. kabla u
ulici Brajde
69.756,10
85.800,00
R0309
Bagatelna
nabava
12.
Priključci za el. energiju
20.487,80
25.200,00
R0234
Bagatelna
nabava
13.
Proširenje javne rasvjete
rotor rotor sportska zona
69.430,89
85.400,00
R0234
Bagatelna
nabava
14.
Proširenje javne rasvjete u
dijelu ulice Brajde
69.268,29
85.200,00
R0234
Bagatelna
nabava
32.520,33
40.000,00
R0281
53.658,54
66.000,00
R0282
51.626,01
63.500,00
R0284
40.650,41
50.000,00
R0285
69.593,50
85.600,00
R0306
498.374,00
613.000,00
R0292
496.000,00
610.080,00
R0293
41.544,72
51.100,00
R0269
ZJN
Otvoreni
postupak
ZJN
Otvoreni
postupak
Bagatelna
nabava
69.593,50
85.600
R0187
R0315
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Uređenje odmorišta Santa
Marina - Puntica
Uređenje odmorišta
Tarska vala – Pineta Tar
Radovina uređenju Santa
Marine za održavanje
manifestacija
Radovina uređenju Tarske
vale
za
održavanje
manifestacija
Izmještanje komunalne
infrastrukture u Istarskoj
ulici u Taru
Rekonstrukcija i
asfaltiranje dijela ulice
Brajde u Taru
Asfaltiranje i oborinska
odvodnja nerazvrstane
ceste u naselju Gedići
Radovi na uređenju
autobusnog stajališta u
Taru
Izgradnja – proširenje
vodovodovodnog ogranka
u Pazinskoj ulici
(građevinski radovi)
24.
Rekonstrukcija vodovodne
mreže u Pazinskoj ulici u
Taru (građevinski radovi)
69.593,50
85.600,00
R0187
25.
Izgradnja objekta za
odvodnju i proćišćavanje
otpadnih voda u
naseljima Tar i Vabriga,
Santa Marina. Izrada
138.211,38
170.000,00
R0189
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor sa
Uslugom d.o.o.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2093
projektne dokumentacije
(iz Programa)
26.
27.
28.
29.
Asfaltiranje dijela ulice
Kunfin
Rekonstrukcija raskrižja
Tar-Lanterna u
privremeno montažno
kružno raskrižje
Izgradnja privremenog
montažnog kružnog
raskrižja kod sportske
zone i groblja
Rekonstrukcija raskrižja
Istarske i Pazinske ulice u
privremeno kružno
raskrižje
69.105,68
85.000,00
R0305
499.000,00
613.700,00
R0179
490.000,00
602.700,00
R0177
457.642,28
562.900,00
R0259
Bagatelna
nabava
ZJN
Otvoreni
postupak
ZJN
Otvoreni
postupak
Ugovor sa ŽUCom
sufinanciranje
30.
Pripremni zemljani radovi
na raskrižju Tar-Lanterna
69.593,50
85.600,00
R0257
Bagatelna
nabava
31.
Izmještanje infrast. u
Pazinskoj ulici
67.886,18
83.500,00
R0307
Bagatelna
nabava
32.
Uređenje zgrade za
udruge
69.918,70
86.000,00
R0249
Bagatelna
nabava
33.
Uređenje dvorišta DVD
22.195,12
27.300,00
R0289
Bagatelna
nabava
34.
Arhiva – građevinski
radovi
64.634,15
79.500,00
R0250
Bagatelna
nabava
35.
Građevinski radovi u
prostoru, Istarska 15
57.886,17
71.200,00
36.
Tekuće i investicio
održavanje prostora,
Istarska 15
51.300,81
37.
Zgrada DVD – popravak
krova
38.
39.
R0251
Bagatelna
nabava
63.100,00
R0304,
0252
Bagatelna
nabava
53.658,54
66.000,00
R0263
Bagatelna
nabava
Zgrada DVD – građevinski
radovi
69.349,59
85.300,00
R0262
Bagatelna
nabava
Zgrada DVD – uređenje
radione i santi. čvora
29.674,80
36.500,00
R0264
Bagatelna
nabava
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2094
USLUGE
1.
2.
Usluge telefona
Usluge promidžbe,
informiranja, glasila i WEB
str.
19.105,69
28.455,28
23.500,00
35.000,00
R0011
R0013
R0017
R0018
R0019
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
3.
Općinsko glasilo
56.910,57
70.000,00
R0018
Bagatelna
nabava
4.
Usluge pošte
53.658,54
66.000,00
R0034
Bagatelna
nabava
Intelektualne i osobne
usluge
30.000,00
R0038
5.
55.720,61
38.536,35
R0245
Bagatelna
nabava
6.
Računalne usluge
30.081,30
37.000,00
R0039
Bagatelna
nabava
7.
Ostale usluge – naknada
IŽ
43.902,44
54.000,00
R0040
Bagatelna
nabava
8.
Premije osiguranja
49.186,99
60.500,00
R0041
Bagatelna
nabava
9.
Bankarske usluge
3.658,54
4.500,00
R0044
Bagatelna
nabava
10.
Intelektualne usluge –
savjetnici načelnika
17.073,17
21.000,00
R0244
Bagatelna
nabava
11.
Usluge održavanja javne
rasvjete
243.902,40
300.000,00
R0196
12.
Usluge zimske službe
32.520,33
40.000,00
R0274
48.780,49
60.000,00
R0198
R0199
371.626,02
457.100,00
R0276
25.203,25
31.000,00
R0277
4.715,45
5.800,00
R0278
13.
Tekuće održavanje
oborinske kanalizacije i
praž. sept, jame
Održavanje čistoće i
pometanje ulica
Usluge dezinsekcije i
deratizacije
Vetrinarsko-higjeničarske
usluge
Komunalna
djeltnost
Ugovor sa
Finidom d.o.o.
Ugovor sa
Uslugom d.o.o.
17.
Eko akcija
12.195,12
15.000,00
R0279
Ugovor sa
Uslugom d.o.o.
Komunalna
djelatnost
Komunalna
djelatnost
Bagatelna
nabava
18.
Održavanje zelenih
504.064,96
620.000,00
R0201
Ugovor sa
14.
15.
16.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
površina
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Dekoracija javnih površina
montaža i demontaža
Sitni građevinski radovi na
javnim površinama
Sitni zemljani radovi na
javnim površinama
Usluge održavanja groblja
Usluge održavanja javne
plaže Tarska vala, Santa
Marina i Puntica
Pilot projekt GIS za
utvrđivanje obveznika
komunal. naknade
Usluge hortikulturnog
uređenja raskrsnica
Intelektualne usluge za
kapitalna ulaganja
Sanacija odlagališta
Košambra
Usluge nadzora nad
izgradnjom komu.
infrastrukture
29.
Projektna dokumentacija
za komu. infrastrukturu
30.
Usluge računovodstvene
za klubove
2095
Finidom d.o.o.
Bagatelna
nabava
21.951,22
27.000,00
R0202
44.715,45
55.000,00
R0201A
28.455,28
35.000,00
R0280
297.560,98
366.000,00
R0205
48.780,49
60.000,00
R0204
Ugovor sa
Finidom d.o.o.
Ugovor sa
Finidom d.o.o.
Ugovor sa
FINIDA d.o.o.
Bagatelna
nabava
69.918,69
86.000,00
R0220
Bagatelna
nabava
80.081,30
98.500,00
R0283
44.715,45
55.000,00
R0067
326.829,26
402.000,00
R0236
24.390,24
30.000,00
R0231
Ugovor sa
Uslugom d.o.o.
Bagatelna
nabava
69.105,69
85.000,00
R0233
Bagatelna
nabava
R0155
Bagatelna
nabava
36.585,37
45.000,00
Ugovor sa
Finidom d.o.o.
Bagatelna
nabava
ZJN
Otvoreni
postupak
31.
Geodetske usluge
243.902,43
300.000,00
R0228
32.
Troškovnici za komu.
infrastrukturu
65.040,64
80.000,00
R0230
Bagatelna
nabava
33.
34.
35.
36.
37.
Prometna Rješenja
Usluge tekućeg
investicionog ambulante krov zgrade
Usluge tekućeg
investicionog održavanja
zgrade u dvorištu
Usluge tekućeg
investicionog održavanja
opći. stanova
Ostalo tekuće investiciono
održavanje
51.219,51
63.000,00
R0232
Bagatelna
nabava
28.536,59
35.100,00
R0210
Bagatelna
nabava
66.666,67
82.000,00
R0209
Bagatelna
nabava
69.105,69
85.000,00
R0213
Bagatelna
nabava
26.016,26
32.000,00
R0212
Bagatelna
nabava
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2096
Bagatelna
nabava
38.
Investiciono održavanje
arhive
14.227,64
17.500,00
R0254
39.
Ostale komunalne usluge
7.560,98
9.300,00
R0215
R0214
40.
Intelektualne usluge za
komunalni sustav
4.878,05
6.000,00
R0217
Bagatelna
nabava
41.
Izrada UPU gospodarske
zone Tar
42.
43.
Geodetska podloga za
izradu UPU gospodarske
zone Tar
Prostorno programska
studija gospodarske zone
Tar
20.731,71
25.500,00
R0063
Bagatelna
nabava
58.130,08
71.500,00
R0062
Bagatelna
nabava
60.000,00
73.800,00
R0061
Bagatelna
nabava
R0058
Bagatelna
nabava
44.
Projektna dokumentacija
za luku Tarska Vala
58.000,00
71.340,00
45.
Usluge teku. i invest.
održavanja
26.422,76
32.500,00
46.
Projektna dokumentacija
za dopo lavoro u Vabrigi
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Izrada projektne
dokumentacije za raskršće
Tar-Vabriga
Izrada projektne
dokumentacije za raskrižje
ŽC 5037 sa Turističkom
ulicom u Vabrigi
Izrada geodetske podloge
za prometno rješenje na
ŽC – ulaz za zabavnu
zonu
Projektna dokumentacija
za dječji vrtić i jaslice
Projektna dokumentacija
za uređenje trga i okoliša
Kaštela
Usluge održavanja
sakralnih objekata
Bagatelna
nabava
R0035
Bagatelna
nabava
24.390,24
30.000,00
R0074
Bagatelna
nabava
16.260,16
20.000,00
R0180
Bagatelna
nabava
24.390,24
10.162,60
30.000,00
12.500,00
R0260
R0261
R0317
299.187,00
368.000,00
12.195,12
15.000,00
R0229
12.195,12
15.000,00
R0192
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
ZJN
Otvoreni
postupak
Bagatelna nabava
53.
Usluge zaštite okoliša
57.723,58
71.000,00
R0194
54.
Usluge premještanja
simbola Lanterna
22.764,23
28.000,00
R0291
55.
Izrada dokumentacije za
53.252,03
65.500,00
R0174
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2097
prometna rješenja
56.
Geodetske usluge za
privremeno kružno
raskrižje Tar-Vabriga
Bagatelna nabava
55.000,00
67.650,00
R314
55.000,00
R0030
Bagatelna
nabava
ROBE
1.
2.
3.
Uredski materijal
Materijal i dijelovi
sredstva za čišćenje i
održavanje
Usluge promidžbe Literatura (časopisi i
drugo)
44.715,45
1.626,02
2.000,00
R0032
Bagatelna
nabava
27.235,77
33.500,00
R0036
Bagatelna
nabava
4.
Energija(motor.
goriv.,elek. en.)
27.642,28
34.000,00
R0031
Bagatelna
nabava
5.
Sitni inventar i auto gume
1.626,02
2.000,00
R0033
Bagatelna
nabava
6.
Sudske i administrativne
pristojbe i naknade
8.536,59
10.500,00
R0043
Bagatelna
nabava
7.
Uredska oprema i
namještaj
16.829,27
20.700,00
R0047
Bagatelna
nabava
8.
Komunikacijska oprema
30.837,40
37.930,00
R0048
Bagatelna
nabava
9.
Oprema za održavanje i
zaštitu
41.219,51
50.700,00
R0049
Bagatelna
nabava
10.
Energija za ele. energiju javnu rasvjetu
228.219,57
280.710,07
R0195
31.707,32
39.000,00
R0271
32.520,33
40.000,00
R0272
11.
12.
Oglasne ploče,
označavanje ulica i
naselja
Nabava i postavljanje
stupića na nogostupe
13.
Utrošak vode za parkove
54.471,54
67.000,00
R0200
14.
Nabava cvijetnih sadnica
1.626,02
2.000,00
R0281A
15.
Nabava specijalnih
komunalnih vozila
166.666,67
205.000,00
R0237
16.
Nabava komunalnih
strojeva, uređaja i opreme
203.252,03
17.
Nabava opreme za
42.276,42
250.000,00
52.000,00
R0238
R0255
Okvirni sporazum
Ugovor za 2011
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
Ugovor sa
Uslugom d.o.o.
Kapitalna pomoć
Finidi d.o.o.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
privremeno montažno
kružno raskrižje kod
sportske zone
2098
Bagatelna
nabava
18.
Nabava opreme za
vertikalnu signalizaciju
32.520,32
40.000,00
R0219
Bagatelna
nabava
19.
Utrošak ele. ener. za
ostala mjerna mjesta
13.008,13
16.000,00
R0206
Bagatelna
nabava
20.
Materijal, energija i dijelovi
za tekuće i inve.
održavanje
6.097,56
813,01
723,58
29.268,29
7.500,00
1.000,00
890,00
36.000,00
R0207
R0009
R0008
R0010
Bagatelna
nabava
21.
Nabava jalovine
20.325,20
25.000,00
R0267
Bagatelna
nabava
22.
Nabava opreme za
privremeno montažno
kružno raskrižje TarLanterna
58.536,59
72.000,00
R0256
Bagatelna
nabava
23.
Nabava opreme za
raskrižje Tar-Vabriga
56.910,57
70.000,00
R0258
24.
Zamjena stolarije u zgradi
udruga
8.130,08
10.000,00
R0248
25.
Nabava urbane opreme
62.601,63
77.000,00
R0218
Bagatelna
nabava
26.
Nabava opreme za
regulaciju prometa u
Istraskoj ulici u Taru
56.097,56
69.000,00
R0303
Bagatelna
nabava
27.
Oprema za održavanje i
zaštitu
63.414,63
78.000,00
R0311
Bagatelna
nabava
Bagatelna
nabava
ZJN
II
Postupak javne nabave započinje donošenjem odluke o početku postupka javne
nabave kojom se imenuje Povjerenstvo, određuje postupak i način javne nabave u skladu sa
procijenjenom vrijednošću nabave i odredbama Zakon o javnoj nabavi.
Odluku o početku postupka javne nabave i Odluku o izboru najpovoljnije ponude
donosi Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
III
Javna nabava roba, usluga i ustupanje radova u 2011. godini, ako je procijenjena vrijednost
nabave manja od 70.000,00 kn bez PDV-a, izvršiti će se direktnom pogodbom s jednim
gospodarskim subjektom za što se ovlašćuje načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
IV
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 363-02/11-01/19
UR.BROJ:2167/08-01-01-11-03
Tar-Torre, 30.12.2011.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2099
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2100
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
(«Službeni glasnik Grada Poreča» broj 05/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, donosi
PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU
I
Ovim planom nabave utvrđuje se obveza Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u provođenju postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11).
II
Plan nabave za 2012. godinu temelji se na proračunu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2012. godinu.
Plan nabave sadrži slijedeće podatke: predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave ako je poznata, vrsta
postupka nabave uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili
okvirni sporazum, planirani početak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
III
Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i roba kako slijedi:
Evidencij
ski broj
nabave
Predmet nabave
Procijenjena
vrijednost
nabave
(bez PDV-a)
1.
Općinsko glasilo
48.780,49
2.
Reprezentacija
40.650,41
3.
Uredski materijal
36.585,37
4.
Usluge telefona, pošte
40.650,41
R.
B.
Vrsta
postupka
javne nabave
Slapa li se
ugovor o
javnoj
nabavi
(UJN)
ili okvirni
sporazum
(OS)
Planirani
početak
postupka
Planirano
trajanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
sporazuma
Napomena
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
5.
6.
Usluge promidžbe i
informiranja
Intelektualne i osobne
usluge
26.016,26
8.
Premija osiguranja
52.845,53
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
28.455,28
Računalne usluge
Uredska oprema i
namještaj
Elaborat razgra. turističkog
zemljišta
Geomehanički elaborat za
ribarsku luku Tarska vala
Studija utjecaja na okoliš
za ribarsku lukuTarsku
valu
Izrada projektne
dokumentacije za ribarsku
lukuTarsku valu
Izrada projektne
dokumentacije za ribar.
luku Santa Marina
Studija utjecaja na okoliš
za
ribar. luku Santa Marina
Geomehanički elaborat za
ribarsku luku Santa Marina
Izrada UPU servisne zone
Tar
Izrada projektne
dokumentacije za zgradu
Dop lavoro u Vabrigi
Rekonstrukcija i sanacija
krova općinske zgrade u
2101
28.455,28
7.
9.
Broj:
24.390,24
32.520,33
65.040,65
65.040,65
121.951,21
203.252,03
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
II
polugodište
120 dana
UJN
II
polugodište
120 dana
UJN
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,70
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,70
69.000,00
24.390,24
117.723,57
Otvoreni
postupak
UJN
II
polugodište
30 dana
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Taru, Istarska 8
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Rekonstrukcija i sanacija
krova općinske zgrade u
Taru, Brajde
Uređenje i sanacija
pročelja Općinske zgrade
Rekonstrukcija i sanacija
zgrade u ulici Sv. Martin u
Taru (talijanska
zajednica)
Rekonstrukcija i sanacija
zgrade u ulici Riječka 11,
u Taru najam
Usluge Revidenta za
izradu glavnog projekta
dječjeg vrtića
Elaborat geomehanike za
dječji vrtić
Izmjene i dopune UPU
Tar-Vabriga-Frata
Usluge zaštitara za
manifestacije
Geodetska podloga za
izradu UPU Barbići (neizg.
dio)
UPU Barbići –
neizgrađenog dijela
naselja
Nabava prometnih
znakova vertikalne
signalizacije za
privremeno kružno
raskrižje Tar-Vabriga na
cesti ŽC 5002
Broj:
2102
javne nabave
81.300,81
Otvoreni
postupak
javne nabave
UJN
II
polugodište
30 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
40.650,41
439.024,39
Otvoreni
postupak
javne nabave
162.601,62
Otvoreni
postupak
javne nabave
68.000,00
UJN
UJN
II
polugodište
90 dana
II
polugodište
150 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
40.650,41
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
Bagatelna
nabava
69.105,69
čl. 20. st.2.
ZJN
15.400,00
56.910,57
40.000,00
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Radovi na ŽC 5002 –
priprema za izradu
privremenog kružnog
raskrižja
Izmještanje autobusne
čekaone u Istarskoj ulici
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
08/11
Radovi na izradi
privremenog kružnog
raskrižja Tar-Vabriga
Projektna dokumentacija
za prometno rješenje na
ŽC 5037 raskrižje sa
Turističkom ulicom u
Vabrigi
Građevinski radovi na
raskrižju ŽC 5037 i
Turističke ulice
Nabava i ugradnja opreme
za ŽC 5037 i Turistička
ulica (Kiwi)
Projektna dokumentacija
za prometno rješenje
pristup servisnoj zoni
Frata
Projektna dokumentacija
za prometno rješenje
raskrižje Tar-Tarska vala
Izgradnja montažnog
kružnog raskrižja TarTarska vala na ŽC 5002.
Radovi na vodovodnom
ogranku naselja Tarska
vala
Radovi na vodovodnom
ogranku ribarska luka
Broj:
2103
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
28.455,28
490.000,00
Otvoreni
postupak
javne nabave
UJN
01.02.2012
45 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
Postupak
započet u
prosincu
2011
čl. 20. st.2.
ZJN
24.390,24
69.105,69
čl. 20. st.2.
ZJN
56.910,57
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
32.520,33
čl. 20. st.2.
ZJN
32.520,33
475.609,75
69.105,69
69.105,69
Otvoreni
postupak
javne nabave
UJN
II
polugodište
60 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2104
Tarska vala
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Projektna dokumentacija
za odvodnju oborinskih
voda
Sanacija zvonika crkve Sv.
Martina
Uređenje i postavljanje
betonskih simbola
Uređenje i sanacija
sakralnih objekata na
području Općine
Zaštita okoliša
Projektna dokumentacija
za muzej maslina (Glavni
projekt)
Projektna dokumentacija
za park maslina
Usluge izrade
dokumentacije za EU
fondove
Otvaranje neprohodnih
cesta
Označavanje ulica i
oglasne ploče
Postavljanje i zamjena
stupića
Zamjena montažnih
barijera sa montažnim
rubnjacima
Saniranje divljih deponija
na području Općine
Uređenje odmorišta Santa
Marina
čl. 20. st.2.
ZJN
60.975,61
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
69.105,69
69.105,69
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
203.252,03
20.325,20
69.105,69
69.105,69
40.650,41
40.650,41
69.593,50
69.105,69
32.520,33
Otvoreni
postupak
javne nabave
UJN
I
polugodište
90 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Uređenje odmorišta
Tarska vala
Nabava novogodišnji
ukrasa
Eko akcija
Pilot projekt GIS za
utvrđivanje obveznika
komunal. naknade
Voda za javne površine i
parkove
Uređenje javne površine u
Santa Marini za
manifestacije
Uređenje javne površine u
Tarskoj vali za
manifestacije
Usluga dekoracija javnih
površina
Uređenje javnih plaža
Materijal i dijelovi za
tekuće i inve. održavanje
zgrada
Usluge tekućeg
investicionog održavanja
opći. stanova
Premještanje i uređenje
ograde na nogometnom
igralištu
Popravak i uređenje krova
zgrade na Puntici
Sufinanciranje uređenja
uličnih pročelja u Taru
Uređenje parka u ulici
32.520,33
24.390,24
69.105,69
69.918,70
Broj:
2105
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
40.650,41
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
65.040,65
čl. 20. st.2.
ZJN
52.845,53
24.390,24
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
čl. 20. st.2.
ZJN
40.650,41
čl. 20. st.2.
ZJN
40.650,41
69.105,69
69.105,69
69.918,70
69.105,69
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2106
Brajde u Taru
Nabava urbane opreme za
javne površine
Održavanje horizontalne
signalizacije na
nerazvrstanim cestama
Održavanje vertikalne
signalizacije na
nerazvrstanim cestama
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
07/11
Geodetske usluge
Projektna dokumentacija
za uređenje trga i okoliša
Kaštela
Troškovnici za komu.
infrastrukturu
Usluge Nadzora za
komuna. infrastrukturu
Prometna rješenja Tar,
Vabriga i Frata
Ostale intelektualne
usluge za komunalni
sustav
Igradnja javne rasvjete
Monte-Tarska vala od
vodospreme do mora
Proširenje javne rasvjete u
Tarskoj vali
ZJN
65.040,65
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
65.040,65
čl. 20. st.2.
ZJN
62.601,63
219.512,19
Otvoreni
postupak
javne nabave
31.12.2012.
UJN
32.520,33
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
65.040,65
65.040,65
32.520,33
32.520,33
178.861,78
Otvoreni
postupak
javne nabave
UJN
II
polugodište
30 dana
čl. 20. st.2.
ZJN
69.105,69
82.
Igradnja javne rasvjete u
ulici Vl. Gortan u Taru
121.951,21
83.
Igradnja javne rasvjete od
sportske zone do ulice
121.951,21
Postupak
započet u
prosincu
2011
čl. 20. st.2.
ZJN
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
UJN
UJN
II
polugodište
60 dana
II
polugodište
60 dana
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Republika
Asfaltiranje nerazv. cesta
u Taru i Vabrigi
975.609,75
85.
Asfaltiranje nerazv. cesta
u ostalim naseljima
670.731,70
Asfaltiranje i postavljenje
rubnjaka u dijelu ulice
Istarska kontrada u Vabrigi
349.593,49
87.
Asfaltiranje i rekonstrukcija
ulice Vl. Gortan u Taru
691.056,91
88.
Izgradnja nogostupa na
području Općine
375.609,75
89.
90.
Izgradnja i asfaltiranje ner.
ceste od sportske zone
Tar do ulice Republike u
Vabrigi
Rashodi za Turističku
feštu u Taru
2107
javne nabave
84.
86.
Broj:
325.203,25
60.000,00
91.
Rashodi za Dan Općine
68.000,00
92.
Rashodi za feštu u Santa
Marini
24.390,24
93.
Rashodi za feštu u Vabrigi
24.390,24
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
Otvoreni
postupak
javne nabave
II
polugodište
31.12.2012
UJN
II
polugodište
31.12.2012
UJN
I
polugodište
60 dana
UJN
60 dana
UJN
II
polugodište
II
polugodište
31.12.2012
UJN
II
polugodište
60 dana
UJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
čl. 20. st.2.
ZJN
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2108
IV
Ovaj Plan javne nabave objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega" i na internetskoj stranici Općine Tar - VabrigaTorre-Abrega www.tar-vabriga.hr
KLASA: 363-02/12-01/01
UR.BROJ:2167/08-01-01-12-01
Tar-Torre, 30.01.2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2109
Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
(«Službeni glasnik Grada Poreča» broj 05/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, dana 08.03.2012. donosi
I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012 GODINU
I
U točki III Plana nabave za 2012. godinu Klasa: 363-02/12-01/01, Ur.broj:2167/08-01-01-12-01 od 30.01.2012. iza rednog broja 93.
dodaju se redni brojevi 94., 95. i 96. koji glase:
Slapa li se
Planirano
Evidencij
ugovor o
Planirani
trajanje
ski broj
Procijenjena
Vrsta
javnoj
početak
ugovora o
nabave
vrijednost
postupka
nabavi
postupka
javnoj
Napomena
R.
Predmet nabave
nabave
javne nabave
(UJN)
nabavi ili
B.
(bez PDV-a)
ili okvirni
okvirnog
sporazum
sporazuma
(OS)
01/2012
I
od
Otvoreni
Opskrba električnom
polugodište 01.06.2012
94.
240.000,00
postupak
UJN
energijom
do
javne nabave
31.12.2012
Proširenje javne rasvjete u
čl. 20. st.2.
95.
65.000,00
Istarskoj ulici u Taru
ZJN
Izgradnja javne rasvjete
čl. 20. st.2.
na ŽC 5002 između
ZJN
96
67.500,00
kružnih raskrižja TarVabriga
II
Ove I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine TarVabriga-Torre-Abrega" i na internetskoj stranici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega www.tar-vabriga.hr.
KLASA: 363-02/12-01/01
UR.BROJ: 2167/08-01-01-12-02
Tar-Torre, 08.03.2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2110
Na temelju odredbe članka 85. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 110/07 i
125/08) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (''Službeni glasnik Općine TarVabriga-Torre-Abrega'' broj 05/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru ponuditelja
Članak 1.
Utvrđuje se da je naručitelj Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, OIB:
93923679060, temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi i Odluke o početku
postupka javne nabave KLASA: 363-02/11-01/30, UR.BROJ: 2167/08-01-01-11-01 od
14.12.2011. godine, proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za
geodetske usluge u 2012 na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.
Članak 2.
Evidencijski broj nabave je 07/11, a broj nadmetanja iz Elektroničkog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske je N-16-M-150567-231211.
Članak 3.
Procijenjena
vrijednost
nabave
iznosi
219.512,19
(dvjestodevetnaesttisućapetstodvanaest kuna i devetnaest lipa), iznos bez PDV-a.
kn
Članak 4.
Utvrđuje se da su zaprimljene ukupno 3 (tri) ponuda i to:
Red. Br.
Ime i adresa/naziv i sjedište ponuditelja, OIB
1.
2.
3.
GEODIL d.o.o., Poreč, V.C. Emina 1
OIB 43551975007
GEOPROJEKT d.d., Opatija, Nova cesta 224/2
OIB 90505898082
GEOCENTAR d.o.o., Pula, Ciscuttijeva 5,
OIB 96290894358
Članak 5.
Utvrđuje se da je ponuda ponuditelja tvrtke GEODIL d.o.o. iz Poreča , sa cijenom u
iznosu od 144.000,00 kn (stočetrdesetčetritisuće kuna i nula lipa) bez PDV-a, sa PDV-om
iznos od 177.120,00 kn (stosedamdesetsedamtisućastodvadeset kuna i nula lipa) prihvatljiva i
najpovoljnija iz razloga što je isti, uz činjenicu da ispunjava sve uvjete iz dokumentacije za
nadmetanje, ponudio najnižu cijenu, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem, GEODIL d.o.o.
iz Poreča, sklopiti Ugovor.
Članak 6.
Rok mirovanja iznosi 5 (pet) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru svakom
ponuditelju.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 3 dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem Općine TarVabriga-Torre-Abrega, Općinski načelnik, Istarska 8, 52465 Tar, u pisanom obliku izravno ili
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2111
preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljno broju primjeraka kako bi ista mogla biti
uručena strankama u postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalitelj je dužan uz žalbu položiti i dokaz o uplati upravne pristojbe i dokaz o uplati
naknade za vođenje postupka.
KLASA: 363-02/11-01/30
UR.BROJ: 2167/08-01-01-12-13
Tar-Torre, 20.01.2012.
ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
Općinski načelnik
Nivio Stojnić
Na temelju odredbe članka 85. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 110/07 i
125/08) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (''Službeni glasnik Općine TarVabriga-Torre-Abrega'' broj 05/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
donosi slijedeću
ODLUKU
o odabiru ponuditelja
Članak 1.
Utvrđuje se da je naručitelj Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, OIB:
93923679060, temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi i Odluke o početku
postupka javne nabave KLASA: 340-03/11-30/07, UR.BROJ: 2167/08-01-01-11-01 od
20.12.2011. godine, proveo otvoreni postupak javne nabave za odabir ponuditelja za radove
na ŽC 5002 za postavljanje privremenog montažnog kružnog raskrižja na lokaciji raskrižje
Tar-Vabriga.
Članak 2.
Evidencijski broj nabave je 08/11, a broj nadmetanja iz Elektroničkog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske je N-16-M-150669-231211 objavljen dana 23.12.2012. godine.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 490.000,00 kn (četristodevedesettisućakuna),
iznos bez PDV-a.
Članak 4.
Utvrđuje se da su zaprimljeno ukupno 1 (jedna) ponuda i to:
Red. Br.
Ime i adresa/naziv i sjedište ponuditelja, OIB
1.
CESTA d.o.o., Pula, Strosmayerova 4,
OIB 11100535105
Članak 5.
Utvrđuje se da je ponuda ponuditelja tvrtke CESTA d.o.o. iz Pule , sa cijenom u
iznosu
od 479.846,40 kn (četristosedamdesetdevettisućaosamstočetrdesetšest kuna i
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2112
četrdeset
lipa)
bez
PDV-a,
sa
PDV-om
iznos
od
590.211,07
kn
(petstodevedesettisućadvjestojedanaest kuna i sedam lipa) prihvatljiva i najpovoljnija iz
razloga što je isti, uz činjenicu da ispunjava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje,
ponudio najnižu cijenu, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.
Naručitelj će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem, CESTA
d.o.o. iz Pule, sklopiti Ugovor o javnoj nabavi.
Članak 6.
Rok mirovanja ne primjenjuje se, sukladno članku 130. stavak 3. Zakona o javnoj
nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), jer je u postupku javne nabave zaprimljena samo jedna
ponuda.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 3 dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem Općine TarVabriga-Torre-Abrega, Općinski načelnik, Istarska 8, 52465 Tar, u pisanom obliku izravno ili
preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljno broju primjeraka kako bi ista mogla biti
uručena strankama u postupku.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave.
Žalitelj je dužan uz žalbu položiti i dokaz o uplati upravne pristojbe i dokaz o uplati
naknade za vođenje postupka.
KLASA: 340-03/11-30/07
UR.BROJ: 2167/08-01-01-12-09
Tar-Torre, 12.01.2012.
ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
Općinski načelnik
Nivio Stojnić
Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega" 5/09), Općinski načelnik Nivio Stojnić, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama području Općine Tar-VabrigaTorre-Abrega u tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega iz
točke 1. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću na donošenje u predloženom tekstu.
KLASA: 363-02/12-01/02
UR.BROJ:2167/08-01-01-12-01
Tar- Torre, 05.03.2012.
Općinski načelnik
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2113
Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega" 5/09), Općinsko načelnik Nivio Stojnić, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
održavanje javne rasvjete u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u
tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanje
javne rasvjete u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega iz točke 1.
ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću na donošenje u predloženom tekstu.
KLASA: 363-02/11-01/29
UR.BROJ:2167/08-01-01-12-10
Tar- Torre, 12.01.2012.
Općinski načelnik
Nivio Stojnić
Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine
Tar-Vabriga-Torre-Abrega" 5/09), Općinski načelnik Nivio Stojnić, donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
održavanje nerazvrstanih cesta u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega u tekstu koji se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanje
nerazvrstanih cesta u 2012. godini na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega iz točke
1. ovog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću na donošenje u predloženom tekstu.
KLASA: 363-02/11-01/28
UR.BROJ:2167/08-01-01-12-09
Tar- Torre, 12.01.2012.
Općinski načelnik
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2114
Na temelju članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 5/2009), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega, dana 05. ožujka 2012. godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega i
prosljeđuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
KLASA: 011-01/12-01/04
URBROJ: 2167/08-01-01/12-2
Tar-Torre, 05.03.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Nivio Stojnić
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2115
Na temelju čl. 18. st. 3. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 7/09) i Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88) te
29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega, broj 5/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, dana 02. Siječnja
2012. godine, donosi
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA
STVARALACA I PRIMALACA AKATA ZA
OPĆINU TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata utvrđuju
se klasifikacijske oznake akata koje se mogu pojaviti u radu tijela lokalne samouprave i uprave
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega te pravnih osoba koja na osnovi zakona ili propisa
donesenih na temelju zakona obavljaju javna ovlaštenja.
Članak 2.
Klasifikacijske oznake prema njihovom sadržaju i obliku utvrđuju se planom dosjea i to:
Glavna grupa,
podgrupa i djelatnost
unutar podgrupe
Plan dosjea
000
001-01
Društveno ekonomski odnosi
Naziv
001
001-01
001-02
Planiranje i izvješćivanje
Općenito
Planovi i izvješća
002
002-01
Pravni sustav
Općenito
004
004-01
004-02
Slobode prava i dužnosti čovjeka i građanina (ravnopravnost)
Općenito
Pojedinačno
005
005-01
Društveni nadzor i zaštita
Općenito
006
Političke stranke
006-01
Općenito
______________________________________________________________________
007
007-01
Udruženja građana i udruge
Općenito
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
008
008-01
008-02
Informiranje
Općenito
Zahtjevi o pravu na pristup informiranja
010
010-01
010-07
Ustrojstvo države
Općenito
Grad
011
011-01
011-03
Donošenje i objavljivanje akata (općenito)
Općinsko vijeće – postupak donošenja
Objavljivanje propisa
014
014-01
014-02
Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja
Općenito
Referendum
015
015-01
015-01-60
015-05
015-08
015-09
Teritorijalna razgraničenja (imena ulica, trgova, naselja)
Općenito
Područja mjesnih odbora
Područje grada
Ulice i trgovi
Ostalo
016
016-01
Nacionalne manjine
Općenito
017
017-01
Grbovi, amblemi, zastave i himne
Općenito
019
019-01
Migracije, iseljenici i izbjeglice, osobe bez državljanstva
Općenito
021
021-01
021-05
Ustrojstvo i rad predstavničkog tijela
Općenito
Općinsko vijeće
022
022-01
022-05
Ustrojstvo i rad skupštine DPZ
Općenito
Izvršno tijelo općine – načelnik
2116
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
023
023-01
023-05
023-08
Ustrojstvo i rad tijela uprave
Općenito
Jedinstveni upravni odjel
Ostalo
024
024-01
Trgovačka društva
Općenito
025
025-01
025-05
Fondovi
Općenito
Fondovi DPZ
026
026-01
Ustrojstvo i rad mjesnih odbora
Općenito
030
030-01
030-02
030-03
030-04
030-05
030-06
030-07
030-08
Upravno poslovanje – organizacija, metode i tehnika rada
Općenito
Ustrojstvo rada i radni postupci
Informatička djelatnost, oprema
Telekomunikacijska oprema
Mikrofilmska oprema i mikrofilmiranje
Uredska pomagala i strojevi
Organizacija i oprema radnih prostorija
Ostalo
O31
031-01
031-02
031-03
031-04
031-05
031-06
031-07
031-08
031-09
031-12
Oznake, prijem, dežurno sigurnosne službe i ostalo
Općenito
Natpisne i oglasne ploče
Prijemna služba – pisarnica (urudžbeni zapisnik), pismohrana
Daktilografska i stenografska služba
Služba otpreme
Poštanske usluge
Fizičko-tehnička zaštita
Služba održavanja (ekonomat)
Ugostiteljske usluge (čajna kuhinja)
Ostalo
032
032-01
032-03
032-04
032-05
032-06
Informacijsko - dokumentacijska služba
Općenito
Dokumentacijska, informacijska, referalna
Stručna knjižnica
Stručni časopisi, službena glasila i druge strane literature
Ostalo
033
033-01
033-02
Tiskanje i umnožavanje materijala
Općenito
Uredništvo, lektorski i korektorski poslovi
2117
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
033-03
033-05
Tiskanje, umnožavanje i reprodukcije
Ostalo
034
034-01
034-04
034-06
Upravni postupak i upravni spor
Općenito
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
Izvješća o stanju i rješavanju predmeta
035
035-01
035-02
035-03
035-04
035-06
035-07
Uredsko poslovanje
Općenito
Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
Postupak s aktima
Evidencije i obrasci
Primjena sredstava AOP
Ostalo
036
036-01
036-03
036-04
Arhiviranje predmeta i akata
Općenito
Čuvanje registraturne građe
Izlučivanje arhivske građe
037
037-01
Ovjere
Općenito
038
038-01
038-02
038-03
Pečati, žigovi i štambilji
Općenito
Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH
Upotreba, čuvanje i uništavanje
041
041-01
041-02
Upravni nadzor nad zakonitošću rada
Općenito
Pojedinačni predmeti
042
042-01
Inspekcijski nadzor
Općenito
043
043-01
Upravna inspekcija
Općenito
050
050-01
050-02
Predstavke i pritužbe na rad organa uprave
Općenito
Pojedinačni predmeti
Broj:
2118
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
052
052-01
052-02
Ostale predstavke i pritužbe
Općenito
Pojedinačni predmeti
053
053-01
053-02
Molbe i prijedlozi
Općenito
Pojedinačno
061
061-01
Javne nagrade i priznanja
Općenito
070
070-01
Vjerska pitanja
Vjerska pitanja, vjerske zajednice
080
080-01
080-02
080-03
080-04
080-05
080-06
080-07
080-08
080-09
Dužnosnici, službenici i drugi zaposlenici
Općenito
Dužnosnici
Službenici
Stručni radnici
Zaposlenici na pomoćno – tehničkim zadacima
Evidencija kadrova u organima uprave
Ocjenjivanje rada službenika
Ovlaštenja za rješavanje i zamjenjivanje (potpisivanje)
Ostalo
100
100-01
Općenito o zapošljavanju
Općenito
103
103-01
Usmjeravanje u zanimanja
Općenito
112
112-01
112-02
112-03
112-04
112-05
112-06
112-07
Zasnivanje i prestanak rada, ugovor o djelu i dopunski rad
Općenito – Plan prijama u službu
Na neodređeno vrijeme
Na određeno vrijeme
Ugovor o djelu
Dopunski rad
Vježbenici, vježbenički program i mentorstvo
Natječaj i oglasi
113
113-01
113-02
113-03
113-04
113-05
Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja i slično
Općenito
Radno vrijeme
Odmori
Plaćeni dopusti
Bolovanje
2119
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2120
113-06
Obustave rada
114
114-01
114-02
114-03
114-04
114-05
Radni sporovi, radna disciplina i disciplinska odgovornost
Općenito
Radni sporovi
Radna disciplina
Disciplinska odgovornost i postupak
Materijalna odgovornost
115
115-01
115-02
115-03
115-04
115-05
Zaštita na radu
Općenito
Pojedinačni predmeti zaštite na radu
Osobita zaštita žena, mladeži i invalida
Nesreće na radu
Zaštitna sredstva
116
116-01
Inspekcija rada
Općenito
117
117-01
117-03
117-06
117-07
Radni staž
Općenito
Radne knjižice
Dokup radnog staža
Ostalo
118
118-01
118-02
Stručna sprema, kvalifikacije, stručno osposobljavanje i priznata svojstva
Općenito
Stručna sprema
119
119-01
119-03
Kadrovska politika i evidencija
Općenito
Kadrovska evidencija
120
120-01
120-02
120-08
Plaća
Općenito
Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela
Ostalo
121
121-02
121-05
121-07
121-09
121-10
Ostala primanja po osnovi rada
Dnevnica
Naknada za prijevoz na posao i s posla
Regres
Pomoć u slučaju smrti
Nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, prigodna nagrada
radniku, dar u naravi, dar djetetu do 15 godina starosti, potpora za novorođeno
dijete radnika, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac
uplaćuje u korist svojeg radnika)
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
121-11
121-13
121-14
121-15
Otpremnina
Nagrade učenicima i studentima
Radna odijela i druga zaštitna sredstva
Ostalo
130
130-01
130-02
130-03
130-04
130-05
Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja
Općenito
Tečajevi
Savjetovanja (seminari)
Stručna putovanja
Kongresi i simpoziji
131
131-01
131-02
Specijalizacija (i druga stručna usavršavanja)
Općenito
Specijalizacija
132
132-01
Stručna praksa (pripravnici, stažisti i dr.)
Općenito
133
133-02
133-04
Stručni i pravosudni ispiti
Stručni ispiti
Stručna praksa
134
134-01
Stručna natjecanja
Općenito
140
140-01
Mirovinsko osiguranje
Općenito
141
141-01
Invalidsko osiguranje
Općenito
142
142-01
Ostala primanja po osnovi mirovinskog osiguranja
Općenito
143
143-01
Doplatak na djecu
Općenito
20
Državna sigurnost
214
214-01
Zaštita od požara i eksplozija
Općenito
Broj:
2121
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
214-02
214-03
Mjere zaštita od požara i eksplozija
Protupožarna eksplozija
302
302-01
302-02
302-03
Gospodarski razvoj
Općenito, poduzetničke zone
Programi razvoja
Ostalo
307
307-01
307-02
307-03
307-04
Cijene
Općenito
Politika cijena
Formiranje, kontrola
Pojedinačni predmeti
310
310-01
310-02
310-17
Industrija i rudarstvo
Općenito
Elektroprivreda
Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska
311
311-01
311-02
311-03
311-04
311-05
311-06
311-07
311-08
Zanatstvo i mala privreda
Općenito
Usluge
Proizvodnja i prerada
Izvođenje radova u građevinarstvu
Djelatnosti slične građevinarstvu
Kućna radinost
Osobne usluge
Ostalo
320
320-01
320-02
Poljoprivreda
Općenito
Poljoprivredno zemljište
321
Šumarstvo
321-01
321-02
Općenito
Šume i šumsko zemljište
322
322-01
Veterinarstvo
Općenito
324
324-01
Ribarstvo
Općenito
325
Vodoprivreda
Broj:
2122
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
325-01
325-02
325-03
Općenito
Zaštita od štetnog djelovanja voda
Korištenje voda
326
326-01
Zadrugarstvo
Općenito
330
330-01
330-02
330-03
330-04
330-05
Unutarnja trgovina
Općenito
Trgovina na veliko
Trgovina na malo
Trgovačke radnje
Ostalo
333
333-01
Opskrba
Općenito
334
334-01
334-02
334-03
334-04
334-05
334-06
334-07
334-08
334-09
334-10
Turizam
Općenito
Domaći
Inozemni
Selektivni vidovi turizma
Razvoj i planiranje
Priprema sezone i opskrba
Poslovanje OUR-a iz oblasti turizma
Turistička djelatnost
Turistička inspekcija
Ostalo
335
335-01
335-02
335-05
Ugostiteljstvo
Općenito
Ugostiteljska djelatnost
Ostalo
340
340-01
340-03
340-08
Cestovni promet
Općenito
Izgradnja i održavanje cestovnih infrastruktura
Sigurnost u cestovnom prometu
342
342-01
Pomorski promet
Općenito
344
344-01
344-03
Veze
Općenito
Telefonski i brzojavni promet
Broj:
2123
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
350
350-01
350-02
350-03
350-04
350-04-41
Broj:
2124
350-05
350-06
350-07
350-08
Prostorno planiranje
Status katastarske čestice
Prostorni planovi
Provedbeni planovi
Plan uređivanja građanskog zemljišta
Godišnji program izgradnje kapitalnih objekata i uređenje komunalne
infrastrukture
Uvjeti uređenja prostora
Uređenje građevinskog zemljišta
Ostalo
Projekti
351
351-01
351-02
351-03
351-04
Zaštita čovjekova okoliša
Lokacijska dozvola
Mjere zaštite čovjekove okoline
Studije utjecaja na okolinu
Ostalo
360
360-01
Građevinski poslovi
Općenito
361
361-01
361-02
361-03
361-04
361-05
361-07
361-08
361-09
Izgradnja objekta
Komunalni doprinos
Izgradnja objekta (određene oznake objekta)
Građevinska dozvola (ishođenje)
Tehnički pregled objekta
Dozvola za upotrebu objekta
Procjena šteta od elementarnih nepogoda
Priključci na komunalnu infrastrukturu – voda i odvodnja
Ostalo
362
362-01
Građevinsko urbanistička inspekcija
Općenito
363
363-01
363-02
363-03
363-04
363-05
Komunalni poslovi
Komunalno redarstvo
Komunalne djelatnosti
Komunalna naknada
Komunalna inspekcija
Ostalo
370
370-01
370-03
370-04
370-05
Stambena politika
Javne površine
Stanovi i stanovanje
Stambena zadruga
Ostalo
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
371
371-01
371-02
371-03
371-04
371-05
Stambeni odnosi
Općenito
Korištenje stanova u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega
Stanarsko pravo
Stanarina
Ostalo
372
372-01
372-02
372-03
372-04
372-05
Poslovni prostor
Općenito
Izgradnja
Najam odnosno zakup
Evidencija
Ostalo
373
373-01
373-02
373-03
Reprezentativni objekti i objekti pod posebnom zaštitom
Općenito
Čuvanje i održavanje
Restauriranje
380
380-01
Gospodarstvene manifestacije
Općenito
381
381-01
Tehnološki razvoj
Općenito
382
382-01
Gospodarstvena promidžba i marketing
Općenito
383
383-01
383-02
383-03
383-04
Standardi i tehnički normativi
Osiguranje
Kontrola i verifikacija
Pojedinačni standardi ili normativi
Ostalo
400
400-01
400-02
400-03
400-04
400-05
400-06
400-07
400-08
400-09
Financijsko – planski dokumenti
Općenito
Financijski planovi
Predračuni
Periodični obračun
Završni račun
Proračun
Bilance
Proračuni
Ostalo
2125
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
401
401-01
401-03
401-04
401-05
Knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje
Općenito
Računi – platni nalozi
Kontni plan
Ostalo
402
402-01
402-02
402-03
402-04
402-05
402-06
402-07
402-08
402-09
402-10
Financiranje
Općenito
Privrednih djelatnosti
Društvenih djelatnosti
Općih društvenih potreba
Zajedničkih društvenih potreba
Refundacije
Sufinanciranje
Financiranje iz proračuna
Fondovi
Oročenja
403
403-01
403-02
403-03
403-04
403-05
403-06
403-07
Kreditiranje
Općenito
Zajmovi
Jamstvo
Anuiteti
Potraživanja
Fondovi
Ostalo
404
404-01
404-02
404-03
Investicije
Općenito
Privredne
Neprivredne
405
405-01
Depozitno poslovanje
Općenito
406
406-01
406-02
406-03
406-04
406-05
406-06
406-07
406-08
406-09
406-10
Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine
Općenito
Ekonomsko poslovanje
Osnovna sredstva
Obrtna sredstva
Sredstva opreme
Inventar
Obvezni odnosi
Inventura
Postupci javne nabave
Ostalo
410
Porezi
Broj:
2126
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
410-01
Općenito
411
411-01
411-03
411-08
Doprinos
Općenito
Doprinos za mirovinsko, investicijsko osiguranje i zdravstveno
osiguranje
Ostalo
412
412-01
412-02
412-07
412-08
Pristojbe
Općenito
Administrativne
Komunalne
Ostale
415
415-01
415-02
415-03
415-04
415-07
Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza
Općenito
Porezi
Doprinosa
Taksi
Ostalo
420
420-01
420-02
420-03
420-04
Regresi, premije i kompenzacije
Općenito
Regresi
Premije
Kompenzacije
421
421-01
421-02
421-03
Dotacije i subvencije
Općenito
Dotacije
Subvencije
423
423-01
423-02
423-03
423-04
423-05
Gubici, sanacije, stečajevi i likvidacije
Općenito
Fondovi
Gubici
Sanacije
Likvidacije
431
431-01
431-02
431-03
431-04
431-05
431-06
431-07
Dohodak
Službena vozila
Ukupni prihod
Materijalni troškovi
Amortizacija
Dohodak
Čisti dohodak
Ostalo
2127
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
441
441-01
441-02
441-03
441-04
441-05
Kreditni odnosi s inozemstvom
Općenito
Međunarodni zajmovi
Međunarodni krediti
Jamstva i garancije
Ostalo
450
450-01
Novčani sistem - blagajničko poslovanje
Općenito
453
453-01
Poslovi osiguranja
Općenito
460
Lutrija
461
Tombola i igračnice
470
470-01
470-04
470-05
Kontrola financijskog poslovanja (revizija)
Općenito
Kontrola proračuna
Revizija
500
500-01
Općenito o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom
Općenito
501
501-01
Mjere zdravstvene zaštite
Općenito
550
550-01
Socijalna zaštita
Općenito
551
551-06
Oblici socijalne zaštite
Novčane pomoći
561
561-02
561-06
Zaštita branitelja i vojnih invalida
Novčana naknada
Ostalo
562
562-01
Invalidska zaštita boraca
Općenito
Broj:
2128
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
564
564-01
Spomen – obilježja palim borcima
Općenito
601
601-01
601-02
Predškolski odgoj
Općenito
Ustanove predškolskog odgoja
602
602-01
602-02
602-09
Školstvo
Općenito
Školski odbori u osnovnim školama
Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike (osnovna škola)
603
603-01
Javna predavanja i tribine
Općenito
604
604-01
604-02
Stipendije
Općenito
Stipendiranje i krediti
610
610-01
610-02
Manifestacije, komemoracije i žalosti
Općenito
Kulturne manifestacije
611
611-01
Zaštita i obilježja likova i djela povijesnih osoba
Općenito
612
612-01
612-02
612-05
612-06
612-07
612-08
612-10
612-11
Kulturne djelatnosti
Općenito
Likovna djelatnost
Muzejsko – galerijska djelatnost
Arhivska djelatnost
Zaštita prirode
Zaštita i obnova spomenika kulture, kulturna građa
Izdavačko – novinska djelatnost
Radio i TV
620
620-01
Sport
Općenito
621
621-01
Rekreacija
Općenito
2129
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
630
630-01
Općenito o tehničkoj kulturi
Općenito
640
640-01
Znanstveno – istraživački potencijali
Općenito
641
641-01
Znanstvena istraživanja
Općenito
642
642-01
Primjena znanstvenih dostignuća
Općenito
643
643-03
Znanstveno usavršavanje
Općenito
650
650-01
Općenito o informatici
Studijska putovanja
700
700-01
Pravosuđe, odvjetništvo, sudovi, javni bilježnici
Općenito
701
701-01
701-03
Besplatna pravna pomoć
Općenito
Služba pravne pomoći
702
702-01
Naknada štete
Općenito
713
713-01
Javno pravobraniteljstvo
Općenito
714
714-01
Ustrojstvo i rad organa vođenja prekršajnog postupka
Općenito
800
Vojna obveza
810
810-01
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, služba, skloništa
Civilna zaštita
2130
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
814
814-01
814-03
814-04
814-07
Pripreme privrednih i društvenih djelatnosti
Općenito
Pripreme društvenih djelatnosti
Plan za izvanredne prilike
Ostalo
815
815-01
Pripreme organa DPZ i mjesnih odbora
Općenito
817
817-01
Financiranje općenarodne obrade
Općenito
900
900-01
900-03
900-04
900-05
900-06
Općenito o domaćim suradnjama (suradnja s općinama, gradovima)
Općenito
Odnosi među gradovima
Počasni građani
Počasni nazivi i priznanja
Ostalo
910
910-01
910-03
910-04
910-06
910-07
910-08
Prijateljska suradnja
Suradnja s inozemstvom
Odnosi sa stranim regijama, gradovima i mjestima
Suradnja sa međunarodnim organizacijama
Počasni građani
Počasni nazivi i priznanja
Ostalo
922
922-01
Geološki poslovi
Općenito
930
930-01
930-03
Opći poslovi (geodetsko – katastarski poslovi)
Općenito
Privatna geodetska djelatnost
932
932-01
932-05
932-07
932-12
Katastar zemljišta
Općenito
Izrada katastarskog operata
Pračenje i utvrđivanje prometa te rješenja o prometu
Ostalo
933
933-01
933-02
933-03
Katastar vodova
Općenito
Izrada i vođenje katastra vodova
Ostalo
2131
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
934
934-01
Katastar pomorskog dobra
Općenito
935
935-01
935-06
935-07
935-09
935-12
Čuvanje i korištenje dokumentacije
Općenito
Kopije katastarskih planova
Izvodi iz posjedovnih listova
Korištenje podataka katastra vodova
Ostalo
936
936-01
936-02
936-05
Ostali geodetski poslovi
Općenito
Parcelacioni i geodetski elaborat
Ostalo
940
940-01
940-02
940-03
940-04
940-05
940-06
Evidencija nekretnina u općinskom vlasništvu
Koncesija
Građevinska zemljišta (imovinsko pravna dokumentacija)
Stambenih zgrada (imovinsko pravna dokumentacija)
Poljoprivrednog zemljišta
Šumskog zemljišta
Ostalo
941
941-01
Agrarno – pravne mjere
Općenito
942
942-01
942-02
942-03
942-04
942-05
Nacionalizacija
Općenito
Privatnih privrednih područja 1946. i 1948. god.
Imovine stranih državljana
Najam zgrada i građevinskog zemljišta 1958. god.
Ostalo
943
943-01
943-02
943-03
943-04
943-05
943-06
Promjena režima vlasništva
Podnesci
Prijenos u općinsko vlasništvo stambenih i poslovnih prostora
Utvrđivanje općeg interesa
Izvlaštenja
Utvrđivanje pravične naknade za eksproprijaciju zemljišta
Ostalo
944
944-01
944-02
944-03
Građevinsko zemljište
Općenito
Prijenos u društveno vlasništvo
Pravo prvokupa
2132
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
944-04
944-05
944-06
944-07
944-08
944-09
944-10
944-11
944-12
944-13
944-14
944-15
944-18
Utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade
Uzimanje i davanje na korištenje
Dobrovoljna predaja u posjed općini
Naknada za oduzeto građevinsko zemljište
Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište
Priprema građevinskog zemljišta
Zemljišta rente
Prvenstveno pravo korištenja
Protupravno zauzimanje zemljišta u društveno vlasništvo
Prijenos građevinskog zemljišta s jedne na drugu pravnu osobu
Prijenos u društveno vlasništvo protupravno izgrađen objekt
Zakup građanskog zemljišta u društvenom vlasništvu
Ostalo
945
945-01
Imovinsko – pravni poslovi u vezi s poljoprivrednim zemljištem
Općenito
946
946-01
Imovinsko – pravni poslovi u vezi sa šumama i šumskim zemljištem
Općenito
947
947-01
947-02
Ostalo (imovinsko – pravni poslovi)
Općenito
Prava na zgradama (pravo prvokupa)
950
950-01
Organizacija i metode
Općenito
951
951-01
Opći statistički predmeti
Općenito
954
954-05
Gospodarska statistika
Građanska, stambena i komunalna statistika
956
956-01
Statistika uprave i sudova
Statistika – investicije
958
958-01
Statistički podaci
Općenito
960
960-01
Ostalo
Ostalo
97
Statistika - investicije
2133
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
Broj:
2134
Članak 3.
Brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata ustrojstvenih jedinica su:
1. TIJELA SAMOUPRAVE I UPRAVE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
01-
Općinski načelnik
01/01 - akti načelnik-ca
01/02 - zamjenik-ca načelnika
01/03 - zamjenik-ca načelnika
01/04 - radna tijela načelnika
02-
Jedinstveni upravni odjel
02/01 - pročelnik-ca JUO
02/02 – savjetnik-ca za proračun i računovodstvo
02/03 - stručni suradnik-ca za komunalni sustav i urbanizam
02/04 - upravni referent za komunalni sustav i urbanizam
02/05 - upravni referent - komunalni redar I
02/06 - upravni referent - komunalni redar II
02/07 - viši upravni referent za društvene djelatnosti i informiranje
03-
Općinsko vijeće
03/01 - sjednice Općinskoga vijeća
03/02 - radna tijela Općinskoga vijeća
2.
PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU JAVNA OVLAŠTENJA
04
05
06
07
08
09
10
11
Finida d.o.o., trgovačko društvo za upravljanje, održavanje i izgradnju
Javna vatrogasna postrojba Poreč
Dom Poreč d.o.o., Dom za starije i nemoćne osobe
Momperlon d.o.o. trgovačko društvo za projektiranje, gradnju i savjetovanje
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Lampo“ Tar
Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove
Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet
Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Članak 4.
Brojčana oznaka stvaratelja i primatelja akata upisuje se iza brojčane oznake 2167/8,
koji označava Općinu Tar-Vabriga-Torre-Abrega kao jedinicu lokalne samouprave.
Članak 5.
Brojčane oznake tijekom kalendarske godine ne smiju mijenjati ni brisati, ali se mogu
dodavati nove, ako to zahtijevaju promjene nastale u vezi ustrojstva i djelokruga tijela.
Dodavanje novih brojčanih oznaka, koje nisu utvrđene ovim Planom, moguće je samo
pisanom dopunom (aneksom).
Članak 6.
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata stupa na
snagu danom objave u Službenim novinama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, a primjenjuje
se od 02. siječnja 2012. godine i stavlja se van snage Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata klasa:035-01/09-01/1, ur.broj: 2167/08-01-09-1 od 17.
prosinca 2009. godine.
Broj : 01/2012 “Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega”
KLASA: 035-02/11-01/01
UR.BROJ: 2167/08-01-01/11-1
Tar-Torre, 02. siječnja 2012. godine
Općinski načelnik:
Nivio Stojnić
Broj:
2135
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
1 704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content