close

Enter

Log in using OpenID

Bilanca

embedDownload
BILANCA
stanje na dan 31. prosinca 2014' godine
obveznik: RKP: 29994, MB:01270800 DJECJI VRTIC MORSKI KONJIC
1
21300 PODGORA, PUT SVETOG
VICENCA
Razina: 2{, Razdjel: 000
Djelatnost:
851 0
Pred5kolsko obrazovanje
iznosi u kunama, bez
01
11
ltMovlNA (AOP 002+061)
001
imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)
iNerproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004
oo2
283.788i
315.882.
.t1
1al AR7.
e11
11'1,3
g) A
;M:rterijalna imovina - Prirodna
ina imovina (AOP OO8+o'14+023+029+035+039)
lGEdevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)
1 i 02s21
0211
rStambeni objekti
66
o2s22iPl
'r
65
lul
i za5titu
0226
0227
1
iSportska i glazbena oPrema
'Ureataii, stroievi i oprema za ostale
sredstva (AOP 024 do 027 - 028)
;Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
825
092i
56 675:
65.092
6.348
1
6.3481
54.513'
54 513
33.696i
33.696;
100,0
s2824t
1029741
110,9
1
025
lPrijevozna sredstva u pomorskom i rijeenom
(AOP 030 do 033 - 0
i sli6no)
u galerijama,
djela
izlosci i predmeti Prirodnih rijetkosti
C)stale nespomenute izlozbene vrijednosti
knjiga, umjetni6kih djela i ostalih izloZbenih
nasadi i osnovno stado (AOP 036+037
0251
034
035
.Visegodisnjinasadi
,Osnovno stado
i
lr;pravak vrijed nosti viSegod iSnji h
na!9!9,f!!9y!99
sta99
imovina (AOP 040 do 043 - 044)
0262
a\
0263
0264
iUmletniika, literarna i znanstvena
lOstalanematerijalnaProizvedenaimovina
iPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
o47
048
049
051
nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051 do 056)
;Gratlevinski objekti u pripremi
511'
41.5111
74 81:2.
74.8121
41
44.250:
1
44250
74.812
74.812
nasadi i osnovno stado u
r3stala nematerijalna proizvedena imovina u
irOstala
dugotrajna imovina u
Stranica:
'l
Pr<
060)
Zalihe za obavljanje djelatnosti
057
1058:_
iO59:
:oeoi
0j
0i
0,
142-151
1
11
111
1
84 395
7 086,
15 680
7 086
15
6801
novdana sredstva
0
Novac u blagajni
0
17.923:
(AOP 068 do 072)
Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama
121
Jam6evni polozi
Potrazivanja od zaPoslenih
122
123
221,3
1?l
't29
074+092-'l 03)
Zajmovi - tuzemni (AOP 075 do 091
',
069
0
070
0
071
0
o72
17 923
AO7 ,7
807,7
O73
)
132'l
1332
??a
1
0,
Zaimovi ostalim financijskim institucijama u
1334
0
't341
354
I ?q5
1
I
JOC
1
364
9
tuzemnim obrtnicima
1375
Zajmovi op6inskim Proradunima
',Zaimovi HZMO-I, HZz-u, HzZO-u
1376
7";rn*i *t"ti.
1377
o
oi
0
0i__.
1373
1374
0
z
0
0i
0
094
c;,'-'
o,
095
ol
0
096
0
0
097
01
U
izvanProradunskim korisnaima drZavnog proraduna
rddskih i oP6inskih Proracuna
Z.ajmovi - inozemni (AOP 093 do 102)
1313
1314
411
093
Z:ajmovi medunarodnim
it
inozemnim vladama u EU
E
1316
1322
I ?qa
,
t-
099
4147
358
taq
1
i
1
366
101
1-
l_
103
139
14
t+t
.,
t
00
102
;aaimovi inozemnim obrtnicima
)
,l"tovi
o
Cbveznice
iOstali vrijednosni PaPiri
Vrijednosni paPiri - inozemni AOP 113 do 118)
:0ekovi
Komercijalni i blagajni6ki zapisi
109.
I
110
111
112
0:
0l
113
0
0
n.
114
Obveznice
1452
gsc-l:l4qlrylsEqerryan
1462
Ostali vrijednosni PaPiri
vrijednosnih paPira
lspravak
Dionice i udieli u olavnici (AOP 121+128-131)
15
1512
1513
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom seKtoru
avnom seKtoru
0
-o
115
1432
1442
149
U
or
451
1412
0
0j
1431
1461
:
U
t05
1421
144'l
n
104
papiri (AOP 105+1 12-1 19)
117
oj
0,0
118
llo
0
0
121
i
ol
o:
0
0
Stranica: 2
1
lDbnice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
Dbnice i udjeli u glavnici trgovadkih druitava u javnom sektoru
514
1521
I Eal
't24
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova6kih dru5tava izvan javnog
sektora
1541
rDk
|
130)
0.
128
0
130
Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova6kih druStav.l izvan javnog sektora
542
0l
127
129
Dbnice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija
1532
126
0
0:
0
159
85 959
16
to
0
I
Potrazivania za doprinose
Potrazivanja za pomo6i od medunarodnih organizacija, institucija itijela EU te prora6unskih
ikorisnika temeliem priienosa sredstava EU
162
134:
i
163
I
0l
0
0
io n?q
136
za orihode od imovine
164
Etra2ivanla za upravne iadministrativne pristojbe, pristojbe
165
1135.
0
po posebnim propisima
inaknade
'
137
,
38729
too
46 924
167
109
0
'l68
169
0
17
19
Rzrshodi budu6ih razdoblja i nedospjela naplata Prihoda (AOP 144+145)
191
R:rshodi budu6ih razdoblja
Nerdospjela naplata prihoda
192
143
5'1.429.
64 833
.
145
51.4291
64
144
0j
_
126,1
0
315.8821
283.788
ouvEZE lvLASTlTl IZVORI (AOP 147+205)
126.'l
833.
111.3
-
ZJ
231
154
Ol>ueze za naknade gradanima i ku6anstvima
Ol>veze za kazne. naknade iteta i kapitalne pomo6i
156:
1s7
Ostale tekuce obveze
rmovtne
Obveze za nabavu
Obveze za vrijednosne papire (AOP
'Ollveze za
2511
zJz
I
1
59+
1
,
161i
160
Ollveze za aekove
Obveze za trezorske zaPtse
'Ollveze za mjenice
01
n
0
0
162
0i
't63
0r
i164i
0
o
-^t
O cveze za ostale vrijednosne papire
00
'156
Aoveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 167 do 172)
aJz
0
66-1 73)
derivate
2522
_
papire - tuzemne (AOP 160 do
Obveze za obveznice
12
0i
18748
167_
,Obveze za dekove
_q. _
0
Obveze za trezorske zapise
Obveze za mjenice
Obveze za obveznica
z?3
Obveze za opcUe i druge financijske derivate
Obveze za ostale vrijednosne Papire
lspravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire
262[
'ogylz_e za kredite it"j.ouj (49! lZ1*19?)
Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 176 do 191)
Obvezezakredite od lreoitnih institucija u Javnom sektoru
2623
2624
'Obvezezaz
zJcz
zaoz
za."lao*-o *'grr"u"1u-*
Obveze za
u
od ostalih financijskih
od troovadkih druStava u
1"uno.
U
U
0
0
173
0
0.
_
obve)e
171
172
""^ro'
ni
iii
0
0
0
0
0
179
$ektoru
180
Obvez za kredite od tut"T!'h !*dl!,h 1!:!1!.1!9 izvan javnog sektora
Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravaju6ih druikrva izvan javnog sektora
0
175
00
ol
0
zoc J
2654
2671
2675
Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika
Abveze za zajmove od drzavnog proraduna
abveze za zaimove od Zupanijskih proraduna
abveze za zajmove od gradskih prora6una
Cbveze za zajmove od op6inskih proraduna
abveze za zajmove od HZMO-a, HZZ'a i HZZO'a
Cbveze za zajmove od ostalih izvanprora6unskih korisnika driavnog
189
proraduna
-
I
190
Stranica:
3
Obveze za zajmove od medunarodnih organizacUa
2613
izajmove ocl ins{ir"^iir
Obveze za kredite li:!llr--l:
vu]:10:1)11'i:
'14
0
191
ob
77
ifiiale trl
I
--
0:
0
0,
0
ol
U
0
L
15
16
0
.ts7'.
|'-',
'ol
.Oi
,ot
,0
9!
2647
2648
.--^ -^ --:-^.,^
iOt
^i i^^'amnih
^h#hika
29
'2O3
o,!.d9l9_Pr"6i!q?:!999-
29'l
0
O
0
- - u;
2O'l: - - --a- oj
odinozemnfntrgovacKlnqlus(avd
Obveze za
zocc
0;
:j--
;
0
o
1
,oi
r * a-
292
0
1ai
AAz.
211.283
116'
Vl 3stiti
astiti izvori (206+21 4-21 8+222+223+224)
iVI
Y
frastiti
1
-izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 207-210)
Vlastiti izvori (AOP 208+209)
lVlastiti izvori iz Proraduna
O<tali vlastiti izvori
11
111
12
2o8
ts
1OO,
t211:
212
0,
'.
213
35 247
214
'Visak prihoda (AOP 215 do 217)
Vi6ak prihoda Poslovanja
o
,0
215
35.247'
2
0
13
_-:.--,
!-N
92221
I
1
3641
0
0
225
0l
0
ZZO
-01
n
0'
o
lzvanbilan6ni zaPisi -
;Zajmovi tuzemnim
228
sektoru - kratkoro6ni
trgovadkim druStvima u
229
230
sektora - kratkoro6ni
sektora - dugoro6ni
3631
1
85.958;
0
-
13412
3632
0
vi
.
__,-u,
lzvanbilan6ni zapisi - aktiva (AOP 227)
13411
1
0
rr1
221
zapisi (= 0)
'
Z1a
41.409
viSka prihoda
98
1
41.409
+l+lu
anla
t-tC
92223
1
2.
U
ni
--
-;
:lsDravak ostalih vlastitih izvora za obveze
VisaUmanjak prihoda (ne uplsuje se podatak)
92211
74.a1
1 210
;le
912'l
74.812'
5b o/c
1:
912
-
-
trSo.99!'t iry.W't9liy31
231
232
tuzemnim obrtnicima - kratkoroeni
tuzemnim obrtnicima -
13642
233
i
234
;
0
0l
1371'l
13712
Zajmovi drZavnom Prora6unu - dugoro6ni
13721
Zajmovi
13722
Zajmovi
238
gradskim Prora6unima - kratkorocni
13731
'ssgvrvYrrr
13732
)Lo0u
-crt
i
13741
iaE1
't3752
1377
1
13772
6
- kratkorodne
\E e 7^ zaimove od drzavnoq ororacuna - dugorodne
.
26721
=^'-
--
: :qo
,1s
0
;
-
O
, 9
oj
250
0
U1
n:
-+O_ ---
22
--
254
. qa<
26741
26751
Obveze zazlmove od HZMO-a'
\43'HZZO!
zaI
0
0
^t-n
u
NU
26742
752
O'
0u
0
T--n, --
orza
Zupanijskih'
Zajmovi ostalim izvanproraaunskim korlsnlqma
Zajrnovi izvanprora6unskim korisnicima
rr^rr I P'v'qvw"e
uPurrr!^rrr
knrisnicima Zuoanijskih, gtaqstrlr
9taqsKlll I uPulr
711
zot ta
n
0
13761
13762
^
0,0
nO
13742
4
0i
239
nr
0:
-
v"
0
105,6
.ot
lOlru"."."
!
llKa drzavnoq protacuna - quguruurre
prora6una
zajmove od izvanproradunskih korisnlka Zupantlsrtn, gradskrh i op6inskih
kr2lk^roine
risnika ZuPanijskih, gradskih i oP6inskih Proraduna
O
-
260
0i
- : ,r,|
0
0l
jamstvima
lznos napla6en u teku6oj godini Po protestiranim
od oruobitnih duznika za koje je jamstvo Plaeeno
ll'
;Stanje dugoro6nih dePozita 31 12.
,K:ontrolni zbroj (AOP 271 do274)
271+272-273)
QcosU
Stranica:
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
999 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content