close

Enter

Log in using OpenID

BILTEN BR. 2

embedDownload
MAKEDONSKA KO[ARKARSKA
FEDERACIJA
- Registraciska Komisija -
BILTEN BR.
2
sezona 2010/2011
Prva liga ma`i
Prva liga `eni
Vtora liga ma`i
Treta liga ma`i
Skopje, 28.09.2010 god.
ZABELE[KA
Na biltenot broj 2 izdaden od Registraciskata komisija, od den 28.09.2010
godina, imate pravo na `alba vo rok od 3 dena po dobivaweto na istiot do
Arbitra`ata na MKF.
Taksa za `alba se upla}a na smetka:
300000003000828 Komercijalna banka AD, za MKF
Prva liga ma`i = 6.000,oo denari
Prva liga `eni = 4.000,oo denari
Vtora liga ma`i = 4.000,oo denari
Treta liga ma`i = 4.000,oo denari
ZABELE[KA:
Licencite }e se izdavaat so prilo`en lekarski pregled i 30,oo denari po
izdadena licenca, edna nedela pred po~etok na soodvetnoto
natprevaruvawe.
Registraciska Komisija
Pretsedatel
Tome Dimi{kovski
PRVA LIGA [email protected] – 2010/2011
1. KK Feni Industri - Kavadarci
1
3
5
7
9
11
13
Samarxiev Goran
Darko Sokolov
Manev Atanas
Stojanovski Ognen
Dimitrievski Renato
Stojanovski Vojdan
Delipetrov Dimitar
2
4
6
8
10
12
Mihajlovski Slobodan
\urov Marjan
Br~kov Vladimir
Dimitrievski Robert
Nikolov Pavle
Tasovski Dime
2
4
6
8
10
12
Georgievski Vladimir
Trajkovski Igor
Manasievski Kristijan
Avramovski Sini{a
Grn~arov Toni
Ziv~evi} Nenad
1. Jovovi} Bo{ko – stranec
2. Kne`evi} Du{an – stranec
3. Xarid Xamel Fraj - stranec
2. KK MZT Skopje Aerodrom - Skopje
1
Talevski \or|i
3
\orevski Filip
5
Pavlov To{o
7
Nikolovski Kiril
9
Ko~ov \or|i
11
Penov Igor
13
Petkovski Martin
- Petrovski Jane – sertifikat od Ukraina
- Krstev Igor – ispisnica od Ko`uv
3. KK Torus - Skopje
1
\orgovski Darko
2
3
Karakolev Nikola
4
5
Markovski Jovan
6
7
Markovski Gorjan
8
9
Simi} Toni
- Dim~evski Ivica – predmet na registraciska komisija
- Miqkovi} Milan – sertifikat od Srbija
Nedelkovski Dejan
Janevski Marjan
Trajkovski Bojan
Krstevski Bojan
1. Held Aleksandar – stranec
4. KK Rabotni~ki – Skopje
-
1
Taleski Bojan
2
Dokuzovski Marko
3
Dilberovski Nenad
4
Crvenkovski Qup~o
5
Mileti} Darko
6
Isjanovski Ivica
7
Kqusev Nikolaj
Mitkov Angel – dogovor
Mirkovski Goran – dogovor
Mihajlovski Mihajlo – dogovor
Stamatov Pavel – dogovor
Sokolovi} Filip – dogovor
Petrovski Petar – dogovor
Isjanovski Gorjan – dogovor
Stankov Nenad – dogovor + raskin na dogovor od V.osiguruvawe
5. KK Plejmejker Centar – Skopje
1
Despotovi} Miroslav
3
Gafuri Edis
- Nikolovski Bojan – dogovor
- Kralevski Filip – dogovor
- Ziv~evi} Nenad - dogovor
2
4
Berat Dehari
Kirixievski Gorjan
6. KK Ov~e Pole – Sveti Nikole
-
1
Ivkovi} Bo{ko
2
Mladenovi} Marjan – dogovor
Mihajlovski Slobodan – dogovor
Trendafilov Slobodan – dogovor
Karaxov Traj~e – dogovor
Strukov Nikola – dogovor
Stojanov Riste – dogovor
Petkovski Petre – dogovor
Nacevski Traj~e – dogovor
Kalov Daniel – dogovor + ispisnica od Kumanovo
]ur~iev Jove – dogovor + ispisnica od Pelister Sport
Trajkov Zoran – dogovor
Zdravkov Stefan – dogovor
Nikolov Ivo – dogovor
Konukov Vasko – dogovor
Ivkovi} Todor
7. KK Pelister Sport – Bitola
-
1
]ur~iev Jove
3
Jankulovski Marjan
5
Krajovski Jovan
7
Anakievski \or|i
9
Zaharievski Daniel
11
Nikolov Aleksandar
Georgievski Blagoj – dogovor
Anakievski Goce – dogovor
Kolev Emil – dogovor + ispisnica od Goce Del~ev
Koubat Nikola – dogovor
Petrovski Nikola – dogovor
Talevski martin – ispisnica od Rabotni~ki
2
4
6
8
10
12
Davkov Bojan
Haxov Nikola
Paskovski Stevo
Tasevski Ivan
Petkovski Zoran
Fejzulovski taner
2
4
Hasanov Mario
Haxivasilev Slobodan~o
8. KK ABA Strumica - Strumica
1.
2.
3.
4.
1
Milanovski Daniel
3
Stojanov Zoran
Hendli Tod – stranec
^apel Xon – stranec
Bosvel Xeremaja – stranec
Bu~berger David – stranec
9. KK Kumanovo 2009 - Kumanovo
1
3
5
7
9
11
13
\or|ievski Igor
Stojkovski Mario
Manevi} Kristijan
Antevski Martin
Atanasovski Martin
Atanasovski Ivan
Kalov Daniel
2
4
6
8
10
12
14
Atanasovski Igor
Dimkovski Dalibor
Todorovi} Filip
Mitevski Predrag
Zlatkovski Bojan
Krstevski Viktor
Stanimirovi} Darko
2
4
6
8
Radulovi} Darko
Ugrinoski Aleksandar
Nikolov Jordan
Kuzmanovski Vladimir
10. KK Vardar Osiguruvawe - Skopje
1
3
5
7
Bla`evski Pero
Kostoski Aleksandar
Naumoski Ivan
Stankov Nenad
PRVA LIGA @ENI – 2010/2011
1. @KK Struga 2009 - Struga
1
Petkoska Martina
3
Vasilevska Jasmina
5
Poposka Karolina
7
Mukoska Marija
9
Petkoska Kate
11
Tu{i Donika
13
Karamaxoska Irina
- Cvetkovska Lidija – ispisnica od Kumanovo
2
4
6
8
10
12
14
Jkrstanoska Emilija
Vinca Edita
Traj~eska Ivona
Petkoska Jovana
Cvetanoska Elena
Kica Brikena
Stojanovska Tawa
2
4
6
8
10
12
Miftari Fjola
Apostolska Diana
Radoe{ka Joana
Jolovi} Dragana
Dimitrovska Ana
Krasni} Andrijana
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Trajkovska Danica
Radevska Martina
Mitrova Keti
Pe~evska Stefanija
Pavlovska Maja
Radevska Stefani
Micevska Ivona
Pejkovska Ivona
Cvetkovska Kristina
2
4
6
8
10
12
14
Radenkovi} Elena
Sekuloska Nena
Stojanovska Bisera
Bondikova Dajana
Janevska Simona
Agi~ Arin
Dimevska Aleksandra
2
4
6
8
Jovkona Jana
Ke`arovska Ivana
Fejzulahu Mirjeta
Spasenovska Biljana
2. AKK Student - Skopje
1
Janeva Tamara
2
Obo~ka Jovana
5
Da{tevska Monika
7
Daci Buseira
9
Zafirovska Sawa
11
]irkovska Ana
13
Dogazanska Andrijana
-Jolovi} Jovana – Dogovor
3. @KK Badel Kroacija osiguruvawe - Skopje
1
Ga`evska Anastasija
3
Mehmed Rona
5
Nedel~eva Marina
7
Pe~evska Sofija
9
Stojanovska Aleksandra
11
Davitkova Angela
13
Lazarevska Sofija
15
Haxi-lega Liljana
17
Krstevska Iva
Dve ko{arkarki da se izvadat od spisok
4. @KK Vigor Skopje - Skopje
1
3
5
7
9
11
13
Domlevska Vesna
@ivkovi} Ana
Ackovska Zorica
Leskaroska Andrijana
Tanturovska Ana
Stefanovska Angela
Ivanova Aleksandra
5. @KK Vodwanski lisici - Skopje
1
Stanoevska Simona
3
Stojanovska Kristina
5
Ko~evi} Marijana
7
Nikolovska Elena
- Popovska Despina – dogovor
- Velkovska Ru`ica – dogovor
- Hasan Suzan – dogovor
- Ristova Nata{a – dogovor
6. @KK Mladinec - Skopje
-
1
Petkovi} Elena
3
Hoxa Arnela
5
Zisovska An|ela
7
Maneva Mirjana
9
Anti} Jelena
Latifovi} Lemana – dogovor
Dimovska Slavica – dogovor + sertifikat
Goceva Ana – dogovor
Hoxa Hava – dogovor
Joseva Monika – dogovor
[i{arica Kristina – dogovor
Jakimovska Ivana - dogovor
Georgievska Natali – dogovor
2
4
6
8
Stojanovska Biljana
Stankovska Irena
Josifovska Kristina
Anti} Kristina
7. @KK Kolibri - Ohrid
1
3
5
7
9
11
13
15
Za site
Za site
Cvetanoska Daniela
2
Kuzeska Julijana
Angelovska Ivana
4
Miladinovska Elena
Balazovska Vesna
6
Raj~inoska Bisera
Treneska Nata{a
8
Stojkoska Maja
Angelovska Monika
10
Karoska Bojana
Pat~eva Simona
12
\orevska Emilija
Umer Bahar
14
Buloska Ana
Zdraveska Klementina
16
Mojsoska Mihaela
igra~i rodeni 1992 i postari da se dostavat dogvori zavereni na notar
igra~i rodeni 1993 i pomladi da se dostavat izjava-pristapnica
8. @KK Junior Fruktal - Skopje
1
3
5
7
9
11
Traj~evska Nena
Despotovska Ivana
Lazarova Emilija
Krsti} Dragana
Kmetovska Ivana
Nev~eva Angela
2
4
6
8
10
12
Dimovska Liljana
Spasovska Sara
Krstevska Elena
Suqa Alma
Spasovska Ana
Jovanovi} Isidora
2
4
Iloska Eva
9. @KK Panteri - Skopje
1
Niko~evi} Ema
3
Veqanovska Despina
Delovska Simona – dogovor
Delovska Sandra – dogovor
Dineva Monika – dogovor
Piponska Magdalena – dogovor
Vidic Ana – dogovor
Petrovska Ana – dogovor
Zdravkovi} Viktorija – dogovor
Petru{evska Aleksandra – pristapnica
Milovanovi} Mirjana – dogovor
Mrnzevska Sne`ana – dogovor
VTORA LIGA [email protected] – 2010/2011
1. KK Ko`uv - Gevgelija
1
Stupar Nikola
3
Basnarkov Dime
5
Mihajlov Vlatko
7
Glav~ev Goran
9
Durlojkov Darko
11
Pajdakov Marjan
13
Ilin Blagoj
- Mukaetov Aleksandar – Dogovor
2
4
6
8
10
12
Eftimov Viktor
Apostolov Apostoli
Mladenovski Marjan
Ivanxikov Mitko
\etov \or|i
Stupar Mile
2
4
6
8
10
12
14
16
Apostolovski Nenad
Jovanovski Darko
Nikolovski Miroslav
Marinkovski Ivica
Jan~eski ^ede
Ristovski Nikola
Stefanovski Aleksandar
Filipovski Petar
2
4
6
8
10
Nikolov Milan
\or|ievski Petar
[arac Igor
Jovanovi} Dejan
Rizov Metodi
2
4
6
8
10
12
Trajkovski Zoran
Kolev Emil
Vujovi} Dimitrije
Dimi} To{e
Angelovski Stefan
Krstev Toni
2
4
6
8
10
12
Tasevski Boban
Tripunovski Qup~o
Petrov Ignat
Krstev Aleksandar
[aqa Nagib
2. KK Teteks - Tetovo
1
3
5
7
9
11
13
15
Kostovski Vladimir
Josifovski Dragoqub
Zakovski Igor
\or~eski Aleksandar
Spirovski Goran
Momirovski Tihomir
Stefanovski Miroslav
Kuzmanovski Kristijan
3. KK Negotino - Negotino
1
Jankulov Marjan
3
Mitkov Petar
5
Zlateski Aleksandar
7
Kam~ev Lazar
9
Kam~ev Dragan
11
Atanasov Atanas
- Dimov Vane – dogovor
- Ilov Sa{o – dogovor
4. KK Goce Del~ev – [tip
1
Davitkov Aleksandar
3
Jovanov Ivan
5
Andonov Vlatko
7
Marjanov Viktor
9
Petru{ev Filip
11
Micev Qup~o
13
\or|iev Boban
- Stojanov Ivan – ispisnica od Emilijan
- Jovanov Florijan – sertifikat od Island
5. KK Vodwanski Lisici - Skopje
1
\or|ievski Goran
3
\ur~evski Aleksandar
5
Apostolov Bojan
7
Ga{i Ersen
9
Angelovski Voj~e
11
Poposki Martin
- Gavrilovski Martin – dogovor
- Matoski Aleksandar – ispisnica od Ultimejt basket
- Hoxa Benxamin – ispisnica od Akademija Basket
- Janev Dejan – ispisnica od Negotino
6. KK Vardar - Skopje
1
Petrovski Vladimir
3
Stojkov Riste
5
Biljanovski Andrej
7
\or|ievski Aleksandro
9
Kosteski Darko
11
Radulovi} Darko
13
Davitkov Martin
- Dim~evski Ivica – dogovor
- Bogeski Boban – dogovor
2
4
6
8
10
12
14
Goti} Vladimir
Lefkoski Voj~e
Minovski Milorad
Stefanovski Alekandar
[terjov Aleksandar
Tasevski Angel
Kralevski Filip
2
4
6
Klenkoski Spase
Jakupi Abdulkadar
7. KK Crn Drim - Struga
-
1
Jonoski Riste
3
Oxa Albion
5
Zatarakoski Ivica
Pecoski Kliment – dogovor
Kuzeski Nikola – dogovor
Cizaloski Risto – dogovor
Markoski Nikola – dogovor
Kavaj Vasko – dogovor
Gu~eski Lambe – dogovor
Tilevski Petar – dogovor
Goxoski Mitko – dogovor
Belkoski Kosta – dogovor
Juloski Dimitri – dogovor
8. KK Milenium - Strumica
-
1
Abra{ev Dimitar
2
Spasev Filip
3
Uzunov \or|i
4
Kostadinov Aleksandar
5
Abra{ev Nikola
6
Tren~ev Haralampie
7
Nikolov Traj~e
8
Panov Nasko
9
Stoj~ev \or|i
10
Hristov Stole
11
Pandev Jov~e
12
Gocevski Dimitar
13
Altanxiev Marko
14
Janev Filip
Banov Kosta – dogovor
Sokolov Goran – dogovor + ispisnica od Roling
Sokolov Tom~e – dogovor + sertifikat od Romanija
Aleksandar Bojaxiski – pristapnica + ispisnica od Rolin + regulirano obe{tetuvawe
Laslo Robert – stranec – paso{, sliki, sida test, lekarsko, 250 evra
9. KK Ultimejt Basket - Prilep
-
1
Janeski Branko
3
Janeski Slavi{a
Nikolov Aleksandar – dogovor
Petkovski Zoran – dogovor
\eor|ievski Blagoja – dogovor
Apcev Petar – dogovor
Nacevski Traj~e – dogovor
Kalov Daniel – dogovor
Taleski Martin – dogovor
2
Mateski Aleksandar
- Zaharievski Daniel – dogovor
- Njikolovski Tomislav – dogovor
10. KK Ilinden - Skopje
1
Nikolovski Aleksandar
3
Bogdanovski Dejan~e
5
Nedevski Nikola
7
Jovan~ev Aleksandar
Vegov Dejan – dogovor
2
4
6
Veli~kovski Kiril
Vasevski Sveto
Jovan~ev Kiril
11. Gostivar 2009 - Gostivar
1
Zdravkovski Lazar
2
Spasovski Filip
3
Pavlovski Sini{a
4
Angelkovski Igor
5
Trifunovski Aleksandar
6
Trifunovski Marko
7
Gegoski \uro
8
Jakimovski Aleksandar
9
Nikoloski Aleksandar
10
Osman Lo~i
11
Markovski Rajko
12
Trpevski Jovica
13
Jankovski Ivica
Gavrilovski Branko – treba da bide prijaven vo Torus i soglasnost nivna
Markovski Gorjan – dogovor
Petrovski Miroslav – ispisnica od Milenium
Janeski Slavi{a – ispisnica od Ultimejt basket Prilep
\or|ievski Toma – pristapnica + ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Davidovski Vlatko – pristapnica + ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Veqanovski Nenad – dogovor
Andonovski Bobi – ispisnica od Petreski + regulirano obe{tetuvawe
Jefremovski Miodrag – ispisnica od Petreski + regulirano obe{tetuvawe
Gegoski Darko – ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Stojkovski Tome – ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Lefkoski Nikola – ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Dimitrievski Nikola - ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Josifovski Blagoj~e – ispisnica od Petreski + regulirano obe{tetuvawe
Taseski Mojsie - ispisnica od Kets basketbal + regulirano obe{tetuvawe
Da se navede koi 18 se na lista na seniori, i da se dostavi lista na mladinska liga.
TRETA LIGA [email protected] – 2010/2011
1. KK Borec Basket - Veles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mladenovi} Marjan
Trendafilov Slobodan
Karaxov Traj~e
Ristov Sa{ko
]ur~iev Jove
Mihajlovski Slobodan
Petru{evski ^ede
Pavlov Miki
Janev Martin
Jakimovski Martin
Nedelkov Vlatko
Ivkovi} Todor
Ivkovi} Bo{ko
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Dogovor +
Dogovor +
dogovor
dogovor
Dogovor +
dogovor
dogovor
Dogovor +
Dogovor +
ispisnica od Ov~e Pole
ispisnica od Ov~e Pole
ispisnica od Ov~e Pole
ispisnica od Ov~e Pole
ispisnica od Ov~e Pole
2. KK Angeli - Skopje
1
Stojmanovi} Oliver
3
\or|ev Goran
5
Petreski Viktor
7
\or|ievski Kristijan
9
Jovanovski Tomislav
11
Vasilev Nikola
- Petrovski Rade – dogovor
2
4
6
8
10
12
Spasovski Martin
Kostevski @arko
Mojsoski Goran
Stoj~evski Daniel
Trajkovski Jovan~e
Sekulovski Nikola
2
4
6
8
10
12
14
Cvetkovski Bruno
Cvetanovski Ivan
Grozdanov Martin
Jakupi Erdin
Bulatovi} Slobodan
Todorovski Dimitar
Ivanov Nikola
3. KK Feniks 2010
1
Dimitrievski Milan
3
Dautovski Ivan
5
Nikodinovski Darko
7
Sotirov Marko
9
Xuxevi} Jasmin
11
Trajkovski Mirko
13
Bozarevski Viktor
15
Manasievski David
- za site igra~i izjava pristapnica + ispisnica od KK
Junior
4. KK Profi Basket - Skopje
1
Monev Vilijam
2
Koneski Dino
3
Trajanovski Vojdan
Simovski Simon – pristapnica + ispisnica od Vardar + regulirano obe{tetuvawe
Rangelov Alek – pristapnica + ispisnica od Centar + regulirano obe{tetuvawe
Velkovski Mihail – pristapnica + ispisnica od Centar + regulirano obe{tetuvawe
Vei} Igor – pristapnica + ispisnica od Vodwanski lisici + regulirano obe{tetuvawe
Stefan Momi} – pristapnica + ispisnica od Vodwanski lisici + regulirano obe{tetuvawe
Angelovski Josif – pristapnica + ispisnica od Vodwanski lisici + regulirano obe{tetuvawe
^amxi} Sini{a – pristapnica + ispisnica od Best + regulirano obe{tetuvawe
Mamurovski Gorazd – pristapnica + ispisnica od Vodwanski lisici + regulirano obe{tetuvawe
Bujarski Filip – pristapnica + ispisnica od Vodwanski lisici + regulirano obe{tetuvawe
Jovanovski David – pristapnica + ispisnica od Centar + regulirano obe{tetuvawe
Na~evski Daniel - pristapnica
5. KK Junior Fruktal - Skopje
1
Gogov~evski Nikola
2
Krstevski Stefan
3
Zdravkovski Marko
4
Zub~i} Filip
5
Tasevski Bojan
6
Cenovski Mihail
7
Trajkovski Stefan
Pepi} Enis – dogovor
Pinzovski Jani – dogovor
Nikolovski Aleksandar – pristapnica + ispisnica od Centar + regulirano obe{tetuvawe
Todorov Marjan – dogovor + ispisnica od Rabotni~ki
Gaevski Vladimir – dogovor + ispisnica od Torus
Sabib Al[ahebi – dogovor + ispisnica od Angeli
Manaskovski Ivan – dogovor
Dvojakovski Boris – pristapnica + ispisnica od Plejmjeker + regulirano obe{tetuvawe
Oltovski Nikola – pristapnica + ispisnica od Centar + regulirano obe{tetuvawe
6. KK TFT - Skopje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trajkovski Marko
Gro{ev Milan
Nikolovski Bojan
Todorovski Zlatko
Stoj~evski Tom~e
Ne{ovski Dejan
Konzulov Filip
Stanimirovi} Darko
Basnarkov Slav~o
Trifunovi} Milivoje
Veqkovi} Stevo
Petrovski Rade
Ga{i Ersen
Pan~evski Blagoja
Nikolovski Jordan
Naumoski Ivan
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Ispisnica od
dogovor
Ispisnica od
dogovor
dogovor
dogovor
dogovor
Ispisnica od
dogovor
Ispisnica od
Ispisnica od
Karpo{ sokoli + dogovor
Kumanovo + dogovor
Vod.lisici + dogovor
Vardar osig. + dogovor
Vardar osig. + dogovor
7. KK Best - Gevgelija
1
Ristov Tome
2
3
Gavrovski Vasil
4
5
Jan~ev Andrea
6
7
Gavrovski Petar
8
Timov Kosta – ispisnica od Ko`uv + dogovor
Nikolov Kostadin – sertifikat od Srbija + dogovor
Lazarevski Dragan – ispisnica od Plejmejker + dogovor
Stoilkovski Vlatko – ispisnica od Ko`uv + dogovor
Jaevski Blagoj – ispisnica od Ko`uv + dogovor
Delev Dejan – ispisnica od Ko`uv + pristapnica
Jovanov Marijan – dogovor
Aleksovski Micko – dogovor
Radenov Ilija
Karapeev Zoran
Prodanov \or|i
Haxikoj~ev Kosta
8. KK Karpo{ Sokoli 2000 - Skopje
1
3
Dimovski Mirko
Jakovlevski Gligor
2
Petrov Viktor
Lazarevski Vlatko – dogovor
Dimovski Sini{a – dogovor
Ristovski Dejan – dogovor
Nuri Edis – dogovor
Bo`inovski Igor – dogovor
Dimitrovski Daniel – dogovor
Al[ehebi Sagar – dogovor
Stanimirovi} Darko – dogovor + ispisnica od Kumanovo
Nedelkovski Stefan – dogovor
Lokoski Aleksandar – dogovor
9. KK Gemixii - Veles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Stojkov Ba`e
Andreevski Zoran
Andreev Oliver
Petrov Bobi
Maxarov Grozdan
Klimkarov Qup~e
Konukov Vasko
Nikolov Ivo
Temelkovski Martin
Temelkovski Igor
Minov Martin
Zdravkov Stefan
Nejami{in Filip
Pu{ev Ivan
Ristov Sa{ko
Nedelkov Vlatko
Maxurkarov Qup~e
Poposki Zlatko
Dogovor
Dogovor
Dogovor
Dogovor + ispisnica
Dogovor + ispisnica
Dogovor + ispisnica
Dogovor
Dogovor + ispisnica
Dogovor + ispisnica
dogovor
dogovor
Dogovor
Dogovor + ispisnica
Pristapnica
dogovor
dogovor
Dogovor + ispisnica
dogovor
od Ov~e pole
od Ov~e pole
od Ov~e pole
od Ov~e pole
od Ov~e pole
od Ov~e pole
od Borec
10. KK Kriva Palanka – Kriva Palanka
1
Krstevski Aleksandar
3
Jakimovski Mario
Bele{kovski Vedran – dogovor
Ivanovski Miroslav – dogovor
Zlatkovski Oliver – dogovor
Stamenkovski Martin – dogovor
Mitovski Vlatko – dogovor
Krstevski oliver – dogovor
Kostadinovski Goran – dogovor
Jakimovski Dalibor – dogovor
Aleksovski Dalibor – dogovor
Jankovski toni – pristapnica
Mladenovski David - pristapnica
2
4
Stamenkovski Nikola
Jakimovski Stefan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
46
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content