close

Enter

Log in using OpenID

7-2010 - Općina Dugi Rat

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT
LIST IZLAZI PO POTREBI
________________________
BROJ 7/2010
Dugi Rat, 13. kolovoza 2010.
Tel: 734-91
Telefaks: 734-900
Izdaje: Općina Dugi Rat
Tiska: Općina Dugi Rat
Adresa: 21315 Dugi Rat,
Poljička cesta 133.
OIB 70748151333
S A D R Ž A J
Stranica
34. Odluka o izmjenama Odluke o izboru
Mandatnog povjerenstva …………………………………………..
101
35. Odluka o izmjenama Odluke o izboru
Povjerenstva za izbor i imenovanje ……………………………….. 102
36. Rješenje o izmjeni Rješenja o
izboru Odbora za statut i poslovnik ………………………………..
102
37. Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju
ovlaštenog predstavnika Općine Dugi Rat u Skupštini
trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. Omiš ……………………….. 103
38. Rješenje o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju
člana Nadzornog odbora trgovačkog društva
„Peovica“ d.o.o. Omiš od strane Općine Dugi Rat ………………….. 104
39. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva
za pomorsko dobro Splitsko-dalmatinske županije
od strane Općine Dugi Rat …………………………………………… 105
40. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat ………………………………….. 105
41. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije
za dodjelu javnih priznanja …………………………………………..,. 106
42. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
Komisije za popis birača ……………………………………………… 107
43. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugi Rat
od strane Općine Dugi Rat …………………………………………….. 108
44. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Vijeća za
dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
na području općine Dugi Rat ……………………………………………108
100
___________________________________________________________________________
34
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i
36/09), članka 32. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst) i članka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/10),
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 12. sjednici, održanoj 12. kolovoza 2010.godine,
donijelo je slijedeću
ODLUKU
o izmjenama Odluke
o izboru Mandatnog povjerenstva.
I
Mijenja se Točka I Odluke o izboru mandatnog povjerenstva („Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/2009) na način da glasi:
„U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Dugi Rat imenuju se:
1. JOSIP BANOVIĆ, dr. med. – kao predsjednik
2. ANTE ŠKARICA – kao član
3. JOŠKO ČIZMIĆ – kao član.“
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUZGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/10-01/39
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Banović, dr. med. v.r. .
___________________________________________________________________________
35
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i
36/09), članka 32. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine
Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst) i članka 9. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/2010),
Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 12. sjednici, održanoj 12. kolovoza 2010.godine,
donijelo je slijedeću
101
ODLUKAU
o izmjenama Odluke
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
I
Mijenja se točka I Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/2009) na način da glasi:
„U Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Dugi Rat imenuju se:
1. TOMISLAV VOJNOVIĆ – kao predsjednik
2. JURICA IVANIŠEVIĆ – kao član
3. ANTE ŠKARICA – kao član.“
II
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/10-01/37
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
36
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o izboru Odbora za statut i
poslovnik
I
Mijenja se točka II Rješenja o izboru Odbora za statut i poslovnik („Službeni glasnik“
– službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 6/20009) na način da glasi:
„U Odbor iz točke I ovog rješenja imenuju se:
1. SANJA LAUŠIĆ. – kao predsjednik
2. JOŠKO ČIZMIĆ – kao član
3. SREĆKO ZELIĆ, prof. – kao član.“
102
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/10-01/38
URBROJ: 2155/02-01-10-01
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
37
Na temelju članka 27.Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o razrješenju i imenovanju ovlaštenog predstavnika
Općine Dugi Rat u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. Omiš
I
Briše točka I Rješenja o razrješenju i imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine
Dugi Rat u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. Omiš („Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009).
II
Mijenja se točka II Rješenja iz prethodne točke na način da glasi:
„JOSIP ČIKOTIĆ. iz Dugog Rata, imenuje se za ovlaštenog predstavnika Općine
Dugi Rat u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o. Omiš.“
III
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
103
KLASA: 021-05/09-01/16
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
38
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o. Omiš od strane Općine Dugi Rat
I
Mijenja se točka II Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o. Omiš od strane Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ –
službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009) na način da glasi:
„JOSIP VUKASOVIĆ, iz Dugog Rata, I. G. Kovačića 7., imenuje se za člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o. Omiš od strane Općine Dugi Rat.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/11
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
39
Na temelju članka 27.Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
104
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o imenovanju člana Povjerenstva za pomorsko dobro
Splitsko-dalmatinske županije od strane Općine Dugi Rat
I
Mijenja se točka I Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za pomorsko dobro
Splitsko-dalmatinske županije od strane Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009), na način da glasi:
„JERKO ROGLIĆ, dipl. ing., iz Dugog Rata, Jadranska 24.,imenuje se za člana
Povjerenstva za pomorsko dobro Splitsko-dalmatinske županije, a kao predstavnik Općine
Dugi Rat.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/12
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
40
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat
I
Mijenja se točka I Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009), na način da glasi:
„Imenuje se Socijalno vijeće Općine Dugi Rat, u sastavu:
1. JOSIP BANOVIĆ, dr. med. – kao predsjednik
2. MARIO JERČIĆ – kao član
105
3. BRUNO KEGALJ – kao član
4. NIKOLA TOMIĆ – kao član .
5. JOŠKO ČIZMIĆ – kao član.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA021-05/09-01/13
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
41
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja
I
Mijenja se točka I Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009), na način da glasi:
„Imenuju se Komisija za dodjelu javnih priznanja, u sastavu:
1. JERKO ROGLIĆ, dipl. ing. Općinski načelnik- za predsjednika
2. JOSIP BANOVIĆA, dr. med. – kao član
3. JURICA IVANIŠEVIĆ - kao član
4. MARIO JERČIĆ - kao član
5. TONĆI DEŽULOVIĆ – kao član.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
106
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/14
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
42
Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača („Narodne novine“ broj: 19/07), i
članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat,
broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 12. sjednici
održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o imenovanju Komisije za popis birača
I
Mijenja se točka I Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača („Službeni
glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009), na način da glasi:
„U Komisija za popis birača imenuju se:
1. BLAGO PERIĆ, za predsjednika
2. MAŠA RALJEVIĆ, za člana
3. GORAN JERČIĆ, za člana
1. SLAVICA DEMIKELI, za zamjenika predsjednika
2. JOSIP VOJNOVIĆ, za zamjenika člana
3. DARKO UTROBIČIĆ, za zamjenika člana.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/15
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
107
___________________________________________________________________________
43
Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo
Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na
12. sjednici održanoj 12. kolovoza 2010. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugi Rat
od strane Općine Dugi Rat
I
Mijenja se točka I Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Dugi Rat od strane Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat,
broj: 7/2009), na način da glasi:
„U Upravno vijeće dječjeg vrtića Dugi Rat od strane Općine Dugi Rat imenuju se.
1. SREĆKO ZELIĆ, prof.
2. SANJA LAUŠIĆ
3. JOŠKO ČIZMIĆ.“
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ –
službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
44
Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(„Narodne novine“ broj: 158/03), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04) , i članka 27. Statuta Općine
Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 12. sjednici održanoj 12. kolovoza
2010. godine, d o n o s i
O D L U K U
o izmjeni Odluke
o imenovanju vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat
108
I
Mijenja se stavak 2. točke I Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru na području općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/2009), na način da glasi:
»Vijeće iz prethodnog stavka broji pet (5) članova:
1. ANTE ŠKARICA
2. JURE TOMAŠ
3. BRANKO BLIZNAC.«
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom glasniku« službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/09-01/19
URBROJ: 2155/02-01-10-1
Dugi Rat, 12. kolovoza 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Banović, dr. med., v.r.
___________________________________________________________________________
109
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content