close

Enter

Log in using OpenID

(1832-1914): Glazbene migracije i kulturni trans

embedDownload
MEĐUNARODNI MUZIKOLOŠKI SKUP
INTERNATIONAL MUSICOLOGICAL CONFERENCE
Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj
Europi i šire u 'dugom' 19. stoljeću
Ivan Zajc (1832-1914): Musical Migrations and Cultural Transfers in the
'Long' 19th Century in Central Europe and Beyond
Zagreb, 16-18. listopada 2014. / 16-18 October 2014
Prijem dobrodošlice / Welcome Party
Srijeda/Wednesday, 15. 10. 2014.
19:00 – Hotel Palace
Program / Programme
Četvrtak/Thursday, 16. 10. 2014. – Zajčeve opere / Zajc's Operas
10:00-13:00
Pozdravni govori
Greetings
Zvonko KUSIĆ, Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / President of
the Croatian Academy of Sciences and Arts
Frano PARAĆ, Tajnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju / Secretary to the
Department of Music and Musicology
Vjera KATALINIĆ, Upraviteljica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe
Predsjedava / Chairing: Vjera KATALINIĆ
Stanislav TUKSAR (Zagreb) – Plenarno predavanje / Key Note Address
Between Social Determinants and Artistic Freedom: On Phenomena of Migration
and Cultural Transfer as Dynamic Principles in Croatian Music Culture from
Lukačić to Zajc
Između društvenih odrednica i umjetničke slobode: o pojavama migracije i
kulturnog transfera kao dinamičkih principa u hrvatskoj glazbenoj kulturi od
Lukačića do Zajca
Koraljka KOS (Zagreb)
Nepoznati Zajc: opera La Dea della Montagna, ovvero I Minatori (1899)
Unknown Zajc: Opera La Dea della Montagna, ovvero I Minatori (1899)
Jolanta GUZY-PASIAK (Warsaw/Varšava, Poland/Poljska)
Musical Settings of Aleksander Fredro’s Comedy Ladies and Hussars (Damy i
huzary) and Adam Mickiewicz’s Pan Twardowski
Uglazbljenja komedije Gospođe i husari (Damy i huzary) Aleksandera Fredroa i
Pan Twardowski Adama Mickiewicza
Rasprava – Discussion
Stanka – Coffee break
Predsjedava: Nada BEZIĆ
Vjera KATALINIĆ (Zagreb)
Zajčeva opera Primorka
Zajc's Opera Primorka (The Girl from the Coastland/Primorje)
Rozina PALIĆ-JELAVIĆ (Zagreb)
"Vox populi" – uloga i značenje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj
nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski)
Ivana pl. Zajca
"Vox populi" – The Role and Significance of Choir Numbers/Segments in Zajc's
Croatian National-Historical Trilogy (Mislav, Ban Leget, Nikola Šubić Zrinjski)
Zoran JURANIĆ (Zagreb)
Razvoj glazbenih i scenskih izražajnih sredstava u opernom stvaralaštvu Ivana
pl. Zajca
The Evolution of Musical and Stage Expressive Means in the Operatic Output of
Ivan Zajc
Rasprava – Discussion
Ručak – Lunch (Catering)
Četvrtak/Thursday, 16. 10. 2014. – Zajčev opus i šire / Zajc's Opus and
Beyond
16:00-19:00
Predsjedava / Chairing: Sanja MAJER-BOBETKO
Andrea HARRANDT (Vienna/Beč, Austrija)
Zajc and Vienna, Revisited
Zajc i Beč, još jednom
Nataša LEVERIĆ-ŠPOLJARIĆ (Zagreb)
Stanje Zajčeva opusa – ispravci i revizije opernih opusa
The Current State of Zajc's Opus – Corrections and Revisions of His Operatic
Works
Grozdana MAROŠEVIĆ (Zagreb)
Pjesme Ivana pl. Zajca u Hrvatskim pjesmaricama s kraja 19. i u prvoj polovici
20. stoljeća
Ivan Zajc's Solo Songs in Croatian Song-Books (Hrvatske pjesmarice) at the End
of the 19th and the First Half of the 20th Century
Stanka – Coffee break
Katarina KOPREK (Zagreb)
Zajčeva sakralna glazba
Zajc's Sacral Music
Dalibor DAVIDOVIĆ (Zagreb)
Margine Ivana Zajca
Margins of Ivan Zajc
Rasprava – Discussion
19:30
Preporodna dvorana / Revival Hall, Zagreb
Ivan Zajc: Izabrana vokalna, zborska i instrumentalna djela /
Selected vocal, choir and instrumental pieces
Koncert / Concert
Petak/Friday, 17. 10. 2014. – Glazbene migracije i kulturni transferi /
Musical Migrations and Cultural Transfers
10:00-13:00
Predsjedava / Chairing: William A. EVERETT
Harry WHITE (Dublin, Ireland/Irska) – Plenarno predavanje / Key Note Address
"The Majesty of the Law": the Resistance of English to Opera
"Veličanstvo zakona": otpor Engleza operi
Majella BOLAND (University College Dublin, Irska)
West, East, West: Migration Influences in John Field’s Compositional Practice
Zapad, Istok, Zapad: migracijski utjecaji u skladateljskoj praksi Johna Fielda
Stefan HARKOV (Šumen/Sofija, Bulgaria/Bugarska)
Bulgarian Composers outside Bulgaria: Four Generations Musical Migrants
Unappreciated in their Homeland
Bugarski skladatelji izvan Bugarske: četiri naraštaja glazbenih migranata
nepriznaih u njihovoj domovini
Oh HEE SOOK (Seoul, Korea/Koreja)
The Influx of Western Music in Early 20th-Century Korea – Focusing on
Composer’s Musical Background, the Education and the Identity
Pritjecanje zapadne glazbe u Koreju početkom 20. stoljeća – Usredotočenost
na skladateljevu glazbenu pozadinu, obrazovanje i identitet
Rasprava – Discussion
Stanka – Coffee break
Predsjedava / Chairing: Harry WHITE
Tamara JURKIĆ SVIBEN (Zagreb)
Glazbenici židovskog podrijetla u sjevernoj Hrvatskoj do 1941. godine kao
primjeri kulturne migracije i kulturnih transfera unutar srednjeeuropskog
kulturnog kruga
Musicians of Jewish Origins in northern Croatia Until 1941 as Models of Cultural
Migration and Cultural Transfers Within the Central-European Cultural Circle
Judah MATRAS (Jeruzalem, Israel/Izrael)
Post-'Emancipation' Migration of Central and Eastern European Jewish
Musicians: Entreé into Western Art Music, Transfers of Traditional Jewish
Musics, and Innovations in Western Art and Popular Musics
Post-'emancipacijska' migracija srednjo- i istočno-europskih židovskih glazbenika:
ulazak u umjetničku glazbu Zapada, transferi tradicionalnih židovskih glazba i
inovacije u zapadnim umjetničkim i popularnim glazbama
Anna-Maria RENTZEPERI-TSONOU (Thessaloniki, Greece/Grčka)
Ideas on Music and Stylistic Influences that Composers of the Greek National
Music School Received and Transferred Through Musical Migration
Ideje o glazbi i stilski utjecaji koje su skladatelji grčke nacionalne glazbene škole
primili i prenijeli putem glazbenih migracija
Katica BURIĆ-ĆENAN (Zadar)
Tradicijski običaj biranja kralja na otoku Silba u operi Kralj od Silbe
varaždinskog skladatelja s početka 20. st. Vjekoslava Rosenberga Ružića
Traditional Habit of the Royal Election on the Island of Silba in the Opera The
King of Silba by the Varaždin Early 20th-Century Composer Vjekoslav Rosenberg
Ružić
Rasprava – Discussion
Ručak – Lunch (Catering)
Petak/Friday, 17. 10. 2014. – Recepcija Zajčevih djela: glazbene migracije i
kulturni transferi / Reception of Zajc's Works: Musical Migrations and
Cultural Transfers
16:00-19:00
Predsjedava / Chairing: Stanislav TUKSAR
William EVERETT (Kansas City, USA/SAD)
Early Performances of Zajc's Stage Works in the U.S.
Rane izvedbe Zajčevih kazališnih djela u SAD-u
Leon STEFANIJA (Ljubljana, Slovenia/Slovenija)
Ivan Zajc – A Contribution to His Reception in Slovenia
Ivan Zajc – Doprinos njegovoj recepciji u Sloveniji
Jana LENGOVA (Bratislava, Slovakia/Slovačka)
Ivan Zajc and his Reception in the Slovak Music Culture
Ivan Zajc i njegova recepcija u slovačkoj glazbenoj kulturi
Rasprava – Discussion
Stanka – Coffee break
Mihaela FREEMANOVÁ (Prague/Prag, Czech Republic/Češka)
Ivan Zajc in the Bohemian Lands
Ivan Zajc u češkim zemljama
Stefanka GEORGIEVA (Stara Zagora, Bulgaria/Bugarska)
Ivan Zajc’s Bulgarian Songs
Bugarske pjesme Ivana Zajca
Péter BOZÓ (Budapest/Budimpešta, Hungary/Mađarska)
Musical Migration and Cultural Transfers at the Budapest Folk Theatre: The
Case of József Konti (Cohn; 1852−1905)
Glazbene migracije i kulturni transferi u budimpeštanskom Narodnom kazalištu:
slučaj Józsefa Kontija (Cohn; 1852−1905)
Rasprava – Discussion
20:00
Dverce, Zagreb (Gornji Grad / Upper Town)
Prijem skupštine Grada Zagreba / Reception by the Zagreb Town
Council
Subota/Saturday, 18. 10. 2014. – Oko Zajca / Zajc at Large
10:00-13:00
Predsjedava / Chairing: Rozina PALIĆ JELAVIĆ
Nada BEZIĆ (Zagreb)
Ikonografija Zajčevih portreta
The Iconography of Zajc's Portraits
Vilena VRBANIĆ (Zagreb)
Diskografija Ivana Zajca od razdoblja vinila do danas
The Discography of Ivan Zajc from the Vinile till the Present Time
Veljko LIPOVŠĆAK (Zagreb)
Skladbe Ivana pl. Zajca na šelakovim gramofonskim pločama
Compositions by Ivan Zajc on Shellak Gramophone Records
Rasprava – Discussion
Stanka – Coffee break
Tatjana ČUNKO (Zagreb)
Djela Ivana Zajca na javnim koncertima i studijskim snimkama u produkciji
Hrvatske radiotelevizije
Works by Ivan Zajc in Public Concerts and Study Recordings in the Production of
the Croatian Radio-Television
Antonija BOGNER-ŠABAN (Zagreb)
Raićeva režija Zajčeve opere Prvi grijeh, 1912.
The Staging of Zajc's Opera Prvi grijeh (The First Sin, 1912) by Raić
Sanja MAJER-BOBETKO (Zagreb)
Ivan pl. Zajc in the Whirlpool of Croatian Music Historiography
Ivan pl. Zajc u kolopletu hrvatske glazbene historiografije
Završna rasprava – Closing discussion
Ručak – Lunch (Restaurant) – 14:00
16:45
Posjet Hrvatskom glazbenom zavodu i izložbi „Zajc i HGZ“
Vodstvo i koncepcija izložbe: Nada Bezić
Visit to the Croatian Music Institute and the exhibition „Zajc and
CMI“
Guidance and authorship of the exhibition: Nada Bezić
18:00
Hrvatsko narodno kazalište / Croatian National Theatre, Zagreb
Ivan Zajc: Nikola Šubić Zrinjski
Izvedba opere / Opera performance
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content