close

Enter

Log in using OpenID

PROCEDURA NAPLATE OPINSKIH PRIHODA.pdf

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
Klasa: 040-02/12-01/01
Ur broj:2176/11-03-12-01
Jasenovac, 02.04.2012
Na temelju članka 49. Statuta Općine Jasenovac (Službeni vjesnik. 40/09) Načelnica
Općine Jasenovac donosi :
PROCEDURU OBRAČUNA I NAPLATA VLASTITIH PRIHODA
Red.br AKTIVNOST
Prikupljanje podataka
1
potrebnih za izdavanje
Rješenja,za izdavanje
računa
2.
Izdavanje Rješenja
komunalne
naknade,komunalnog
doprinosa
3.
Izdavanje računa
komunalne naknade za
pravne osobe i uplatnica
za fizičke osobe, zakupa
posl. prostora i dr.
4.
Kontrola potpunosti i
točnosti
Unos podataka u sustav
5.
IZVRŠENJE
ROK
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje, zaštitu
okoliša i
stambeno
komunalne
poslove računovodstveni
referent
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje , zaštitu
okoliša i
stambeno
komunalne
poslove
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje, zaštitu
okoliša i
stambenokomunalne
poslove , referent
za
računovodstvo
Pročelnik JUO
Tijekom
godine
Referent za
dnevno
POPRATNI DOK.
Tijekom
godine
Rješenja
Kvartalno,
mjesečno
računi
sukcesivno
Knjigovodstvene
6.
7.
8.
(knjiženje izlaznih računa
u saldakontima i
gl.knjizi)
Kontrola točnosti
podataka
Unos podataka u sustav
(Evidentiranje naplaćenih
prihoda u gl.knjizi i
saldakontima)
Praćenje naplate prihoda
(analitika)
9.
Izdavanje opomena i
opomena pred tužbu
10
Obračun Kamata za
zaskašnjelo plaćanje
računa
11
Ovrha-prisilna naplata
potraživanja
računovodstvo
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje, zaštitu
okoliša i
stambenokomunalne
poslove,referent
za
računovodstvo i
Pročelnik JUO
Referent za
računovodstvo
kartice analitike i
glavne knjige
dnevno
dnevno
Načelnik
dnevno
Općine,Pročelnik
JUO, referent za
računovodstvo
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje, zaštitu
okoliša i
stambenokomunalne
poslove,referent
za
računovodstvo
Rukovoditelj za
prostorno
uređenje,zaštitu
okoliša i
stambenokomunalne
poslove, referent
za
računovodstvo
Pročelnik JUO
Za pravne i
fizičke dva
puta godišnje
Knjgovodstvene
kartice
Izvadak po
poslovnom
računu,Blagajnički
izvještaj-uplatnice
Tabelarni prikaz
usklađenosti sa
izvješćima Fina-e
o naplaćenim
prihodimamjesečni)
Opomene i
opomene pred
tužbu
Na kraju
godine ( za
fizičke osobe i
tijekom godine
kod plaćanja
računa)
Obračun kamata
Tijekom
godine
Rješenja o ovrsi
komunalne
naknade, ovršni
postupak kod
Javnog bilježnika
Obrazloženje uz redne brojeve iz tabele
8. Redovito praćenje naplate
Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda omogućuje se lakše i točno
praćenje naplate i utvrđivanje otvorenih potraživanja . S većim dužnicima i onima čiji se
dugovi odnose na dulje vremensko razoblje(6 mjeseci i više) potrebno je uskladiti salda,
naročito kad su plaćeni noviji računi,a stariji su otvoreni.
Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnu na stavke koje se zatvaraju uplatom.
Ukoliko je dužnik naveo poziv na broj ,obavezno se zatvara dugovanje po pozivu na broj .
Ukoliko dužnik nije naveo poziv na broj obavezno se zatvaraju najstarija dugovanja dužnika.
9. Izdavanje opomena
Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (komunalna naknada,
komunalni doprinos, zakup posl .prostora i dr.),koje određeni dužnik ima prema Općini.
Opomene za pravne i fizičke osobe izlistavaju se dva puta godišnje
Kriterij za listanje opomena je dug za dva ili više računa ovisno o visini duga.
Za veće dužnike (uglavnom fizičke osobe ) suglasnost o obročnom plaćanju dugovanja
daje pročelnik JUO.
U roku narednih 30 dana nadzire se naplata prihoda po opomenama.
10. Ovrhe
Nakon što u roku u 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena , izdaju se
ovršna rješenja(najčešće komunalne naknade- budući razrez i naplatu općinskih poreza vodi
za Općinu Jasenovac Porezna uprava,Ispostava Novska) za sve dužnike osim onih koji su
eventualno sklopili nagodbu o obročnoj otplati duga.
Postupak ovrhe
Red.br. AKTIVNOST
1.
Utvrđivanje
knjigovodstvenog
stanja
dužnika,prikupljanje
podataka o
poslovnom računu
ili imovinskom
stanju ( upit MUP-a
o posjedovanju
osobnog vozila)
dužnika,odnosno
upit HZMO o
mirovini ili
zaposlenju za fizičke
osobe.
IZVRŠENJE
ROK
Rukovoditelj
odsjeka za
prostorno
uređenje,
zaštitu okoliša
i stambenokomunalne
poslove ,
referent za
računovodstvo
Pokretanje prijedloga
za ovrhu odnosno
Upravnog postupka
pravovremeno,odnosno
treba paziti da ne dođe
do zastare
potraživanja.
POPRATNI DOK.
2.
3.
4.
Kompletiranje
prilogaVjerodostojna ili
ovršna isprava
,obračun kamata
Rješenje o visini
kom.naknade
(kod Upravnog
postupka odnosno
izdavanja Rješenja o
ovrsi komunalne
naknade),opomena
pred tužbu sa
povratnicom
Izrada prijedloga za
ovrhu ili Rješenja o
ovrsi komunalne
naknade
Rukovoditelj
odsjeka za
prostorno
uređenje,
zaštitu okoliša
i stambenokomunalne
poslove,
referent za
računovodstvo
Pročelnik
JUO
Knjigovodstvena
kartica ili računi,
Rješenje o
utvrđivanju visine
komunalne
naknade
Obračun kamata
Opomena s
povratnicom
Najviše dva dana od
pokretanja postupka
Ovjera i potpis
Načelnika kod
prijedloga za ovrhu
za Općinski sud
,odnosno Javnog
bilježnika ili
Pročelnika za
Rješenje o ovrsi
komunalne naknade
Dostava prijedloga
za ovrhu
Općinskom sudu ili
Javnom bilježniku
te dostava Rješenja
ovršeniku
preporučeno sa
povratnicom
Načelnik Općine
odnosno Pročelnik
JUO
Administrativni tajnik
Najviše tri dana
od izrade
prijedloga
6.
Izvršnost Rješenja
Pročelnik JUO
7.
Dostava Rješenja
po izvršnosti na
Štambilj izvršnosti
,ovjera i potpis na
Rješenju o ovrsi kom
nak.
Pročelnik JUO
5.
Rješenje o ovrsi
komunalne
naknade,Prijedlog
za ovrhu
Općinskom sudu
ili Javnom
bilježniku
Dostavnice
Rješenje o ovrsi
komunalne
naknade
naplatu FINI ili na
zabilježbu zabrane
otuđenja ako se
radi o ovrsi na
pokretnine.
5. Ako se Rješenje vrati neuručeno uz opasku Obavješten nije podigao Rješenje se pokuša
ponovo uručiti putem pošte.
Ukoliko se rješenje vrati s naznakom otputovao Rukovoditelj odsjeka za prostorno uređenja,
zaštitu okoliša i stambeno-komunalne poslove piše upit MUP-u tražeći terensku provjeru
odnosno podatak o novom prebivalištu ovršenika. Po primitku odgovora od MUP-a rješenje
se ponovo šalje na novu adresu
Ukoliko ništa od spomenutog ne uspije Rješenje o ovrsi kom.nak stavlja se na oglasnu
ploču.
U narednih osam dana od generiranja ovršnih Rješenja prati se naplata prihoda. Ako se
prihodi naplate ovršna rješenja sa prilogom se arhiviraju.
Ukoliko naplata izostane ovršno Rješenje šalje se FIN-i na naplatu ili u MUP-a radi
zabilježbe zabrane otuđenja na pokretnine odnosno osobno vozilo za fizičke osobe i obrtnike.
U narednih trideset dana prati se ovrha po naplati. Ako se prihodi naplate ovršna rješenja
sa prilogom se arhiviraju.
Ovrhe koje vodi Općinski sud ili Javni bilježnik ako nije uložena žalba dostavljaju se na
naplatu FINI odnosno MUP-u na zabilježbu zabrane otuđenja motornog vozila.
Ovrha na nekretnine trenutno se ne radi jer iziskuje velike troškove a za fizičke osobe radi
se o manjim iznosima.
Ova procedura objavljena je na web stranici Općine Jasenovac , a stupa na snagu danom
objave.
Načelnica Općine
Marija Mačković v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content